Sunteți pe pagina 1din 2

Probă scrisă de limba şi literatura română

Sesiunea iunie - iulie 2005

Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Din valurile vremii, iubita mea, răsai Cu braţele de marmur, cu părul lung, bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei, Femeie între stele şi stea între femei Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng, În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng.

Cum oare din noianul de neguri să te rump*, Să te ridic la pieptu-mi, iubite înger scump, Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec, Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân, Aproape, mai aproape pe inima-mi s-o ţin.

Dar vai, un chip aievea nu eşti, astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci, De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind:

Din valurile vremii nu pot să te cuprind. (Mihai Eminescu, Din valurile vremii…)

*să rump – să rup

1. Scrie patru expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul faţă.

4 puncte

2. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului inimă.

4 puncte

3. Rescrie următorul text, corectând greşelile, indiferent de natura lor: Poezia ,,Din valurile vremii…” a apărut în volumul care la editat Maiorescu în anii 1883 şi păstrează ecouri din

poemele mai vechi, în special mai ales din ,,Gemenii”.

4 puncte

4. Motivează folosirea frecventă a substantivelor şi a adjectivelor în prima strofă.

4 puncte

5. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie.

4 puncte

6. Prezintă două trăsături ale romantismului, care se regăsesc în textul poetic dat.

4 puncte

7. Menţionează două figuri de stil diferite, existente în versurile: ,,Şi faţa străvezie ca faţa

albei ceri/ Slăbită e de umbra duioaselor dureri!”.

4 puncte

8. Precizează două mijloace lingvistice de realizare a subiectivităţii în formula de adresare

,,iubite înger scump”.

4 puncte

9. Comentează ultima strofă, în 6-10 rânduri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi

mijloacele artistice.

4 puncte

10. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date.

4 puncte

Subiectul al II - lea (10 puncte)

Te numeşti Emil/ Emilia Aioanei, locuieşti în oraşul Vaslui şi ai absolvit cu câteva zile în urmă Liceul Teoretic ,,Grigore Ureche”, din localitate. Redactează, pe o pagină distinctă a foii de examen, o scrisoare de 15-20 de rânduri, adresată verişoarei tale, Maria, în care să prezinţi un moment al festivităţii organizate cu prilejul încheierii cursurilor. În scrisoare, vei integra adecvat (indiferent de ordine şi de forma lor în context) următoarele cuvinte: ochi, (a) cuprinde, vis, amintire, vreme, singur. Data redactării scrisorii este 04.07.2005. Notă! Este obligatorie folosirea numai a datei şi a numelor precizate.

Atenţie! În scrisoare, trebuie:

să utilizezi convenţiile specifice stilului epistolar;

2 puncte

să ai conţinutul şi structura adecvate, integrând cuvintele date;

5 puncte

să respecţi normele de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie, într-un registru

stilistic adecvat cerinţei.

Subiectul al III - lea (40 de puncte)

3 puncte

Scrie un eseu, de 2 – 4 pagini, în care să ilustrezi particularităţi ale romanului (până la al doilea război mondial), prin referire la o operă literară studiată, aparţinând unui autor canonic. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

precizarea a patru caracteristici ale speciei narative romanul, existente în opera literară studiată;

relevarea particularităţilor discursului narativ (compoziţie/ planuri narative, alternanţă/ înlănţuire, incipit, final), în romanul ales;

prezentarea construcţiei subiectului în romanul ales, cu integrarea adecvată a conceptelor operaţionale specifice: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale;

comentarea a două scene/ secvenţe narative semnificative pentru evoluţia personajului principal/ a unui personaj din roman;

exprimarea unui punct de vedere argumentat, prin referire la romanul studiat, în legătură cu afirmaţia lui E. Lovinescu: ,,Într-o oarecare măsură, analiza psihologică se află îndărătul mai tuturor creaţiilor epice”.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 20 de puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte (organizarea ideilor în scris – 4 puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 4 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.