Sunteți pe pagina 1din 48

Avizat, Aprobat,

SECRETARUL JUDE ULUI PRE EDINTE CONSILIUL JUDE EAN SIBIU


IORDAN NICOLA IOAN CINDREA
RAPORT PRIVIND PRINCIPALELE ACTIVIT I DESFURATE
DE DIRECIA ENERAL DE ASISTEN SOCIAL I
PROTECIA COPILULUI SIBIU !N CURSUL ANULUI "#$"
%ISIUNEA DASPC SIBIU
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Sibiu este o instituie public
de interes judeean, cu personalitate juridic, aflat n subordinea Consiliului Judeean Sibiu,
care asigur aplicarea politicilor sociale la nivel judeean, n doeniul proteciei copilului,
failiei, persoanelor singure, persoanelor cu !andicap, precu i oricror persoane aflate n
nevoie"
DGASPC are responsabilitatea de#voltrii i diversificrii serviciilor sociale speciali#ate,
n funcie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a enine funcionalitatea social
a persoanei, urrind reinseria n ediul propriu de via failial i counitar"
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
PROTECIA I PRO%OVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR
ADULTE
SERVICII REZIDENIALE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP DIN
STRUCTURA DIREC IEI GENERALE DE ASISTEN SOCIAL I PROTEC IA
COPILULUI SIBIU
-a .,",*"*+,* n structura Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului
Sibiu /DGASPC0 funcionea# ,+ centre re#ideniale destinate persoanelor adulte cu !andicap
n care sunt protejate un nur de 12. persoane cu !andicap adul i, astfel3
, 4 .1, sunt asista i n Centre de recuperare i reabilitare 5 centre de recuperare i
reabilitare neuropsi!ic6
, 4 *78 sunt asista i n Centre de integrare prin terapie ocupa ional6
* 4 ,.7 sunt asista i n Centre de ngrijire i asisten "
ra&i' privi() r*parti ia b*(*&i'iari+or )i( '*(tr*+* r*zi)*( ia+*
p*(tr, a),+ i ', -a()i'ap +a )ata )* .$/$"/"#$"
92
8,9.: *1
.,2;:
7*
2,28:
,.*
,1,2.:
2+
9,97:
2+
9,97:
,.;
,8,79:
,7;
,;,1;:
2+
9,97:
7;
9,2,:
C(A <iertan
C(A '=P <iertan
C(A Agnita
C$$P> &laciu (
C$$P> &laciu ((
C$$P> ?edia
C$$= $u )adului
C(&% Dubrveni (
C(&% Dubrveni ((
C(&% ?edia
@a de anul *+,, nurul beneficiarilor adul i institu ionali#a i n anul *+,* a crescut
pre#entarea coparativ a situaiei beneficiarilor asista i n centrele re#ideniale n cursul anilor
*+,, i *+,* fiind urtoarea 3

2
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL .$/$"/"#$$ .$/$"/"#$"
CIA Bi*rta( 97 92
CIA ENP Bi*rta( *1 *1
CIA A0(ita 7* 7*
CRRP1 T2+3a'i, I ,., ,.*
CRRP1 T2+3a'i, II 2+ 2+
CRRP1 %*)ia 7; 2+
CRRN R4, Va),+,i ,.1 ,.;
CITO D,3br2v*(i I ,;2 ,7;
CITO D,3br2v*(i II5 + 2+
CITO %*)ia 71 7;
TOTAL 17* 12.
Obs: * Centrul de integrare prin terapie ocupa ional Dumbrveni II a fost pus n func iune la 30.01.01! fiind
component a planului de restructurare a CI"O Dumbrveni #I$ prin derularea unui %roiect de interes na ional& cei
'0 de beneficiari provin de la vec(iul centru! care a a)uns astfel la o capacitate de 1'0 de locuri.
,
* Pe parcursul anului au fost adresate institu iei noastre 2+ solicitri de asistare n centrele
pentru aduli pentru care Coisia de 'valuare a Persoanelor Adulte cu >andicap Sibiu a eis
77 de deci#ii de institu ionali#are, 9 cereri fiind n lucru la Serviciul de 'valuare CopleA a
Persoanelor Adulte cu >andicap la sfBr itul anului *+,*"
.
7 ?obilitatea beneficiarilor aduli n centrele re#iden iale, pe parcursul anului *+,*, se
pre#eint astfel3
2 4 9* de transferuri3
4 2+ de la C(&% Dubrveni ( la C(&% Dubrveni (( /pus n func iune n
ianuarie *+,*06
4 ,* transferuri ntre centre, din care 3
8 de la centre de plasaent pentru copilul cu di#abilit i C pentru tineri
peste vBrsta de ,8 ani pentru care a fost necesar ncetarea surii de
plasaent i institu ionali#area ntr4o institu ie pentru persoane adulte
cu di#abilit i6
, beneficiar transferat de la un centru din jude ul Cluj 6
. beneficiari transfera i de la un centru de adul i la altul"
, Serviciile sociale speciali#ate oferite n cele ,+ centre persoanelor cu !andicap
beneficiare sunt3 g#duire, ngrijire personal, recuperare, integrare5reintegrare social,
integrare5 reintegrare profesional i sociali#are"
* Dn fiecare centru pe parcursul anului *+,* s4au desfurat activiti de grup cu beneficiarii
n vederea de#voltrii abilitilor de sociali#are i a de#voltrii deprinderilor de via
independent3
3
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
.
activitatea de prevenire a consuului de alcool, tutun, a etnobotanicelor i de contienti#are
a nevoilor de alientaie sntoas6
activit i de inforare i con tienti#are pe diferite tee de interes, adaptate capacit ii de
n elegere a beneficiarilor i nevoilor lor6
participare la slujbe religioase cu oca#ia diferitelor srbtori religioase6
participare la srbtorirea #ilelor counitii din care fac parte6
participare la bursa locurilor de unc"
participare la arcarea #ilei de . decebrie, #iua interna ional a persoanelor cu di#abilit i
atBt n centru, cBt i n counitate"
Situa ia privind distribu ia persoanelor cu !andicap din centrele re#iden iale din structura
DGASPC Sibiu pe tipuri de !andicap este3
49
4
26
49
9
65
104
446
+ 2+ ,++ ,2+ *++ *2+ .++ .2+ 7++ 72+
>andicap @i#ic
>andicap Soatic
>andicap Auditiv
>andicap )i#ual
>andicap Psi!ic
>andicap Asociat
>andicap =europsi!ic
>andicap ?intal
ra&i' privi() )i6trib,7ia p* tip,ri )* -a()i'ap a p*r6oa(*+or a),+t*
i(6tit,7io(a+izat*, +a .$/$#/"#$"
4
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Situa ia privind integrarea n unc a persoanelor institu ionali#ate din cadrul unit ilor
de asisten social pentru persoane adulte cu !andicap aflate n structura DGASPC Sibiu la
sfBr itul anului *+,*, era urtoarea3
Centrul de integrare prin terapie ocupa ional Dubrveni (( are 2 beneficiari angaja i /* ntr4
o unitate protejat0 i . pe pia a for ei de unc din counitate6
Centrul de integrare prin terapie ocupa ional ?edia are *, pe beneficiari angaja i /,. pe
pia a uncii din counitate i 8 ntr4o unitate protejat partener06
Centrul de recuperare i reabilitare a persoanelor cu !andicap &laciu (( are 7 beneficiari
angaja i n unc /cu progra de lucru redus, de 7, respectiv * ore06
Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu !andicap ?edia are , beneficiar
care lucrea# n counitate cu conven ie de prestri servicii"
Ceilal i beneficiari care nu desf oar o activitate salarial sunt iplica i n activit ile de
ergotarapie5 terapie ocupa ional din centre"
5
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Di(a3i'a *vo+,7i*i b*(*&i'iari+or 4( ',r6,+ a(,+,i "#$" n fiecare centru re#idenial
pentru persoane adulte cu !andicap a fost urtoarea3
C*(tr,+ )* !(0ri8ir* 9i A6i6t*(72 A0(ita
+
*2
2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CIA A0(ita 4( a(,+ "#$"
Series, 7* 7, 7* 7, 7* 7* 7. 7. 77 77 7. 7*
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* !(0ri8ir* 9i A6i6t*(72 Bi*rta(
9+
9,
9*
9.
97
92
99
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CIA Bi*rta( 4( a(,+ "#$"
Series, 9. 9. 9. 9* 9* 9. 92 99 99 97 92 92
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
6
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
C*(tr,+ )* !(0ri8ir* 9i A6i6t*(72 :Epi6'op Ni'o+a* Popovi'i,; Bi*rta(
,2
*+
*2
.+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CIA E/N/P/ Bi*rta( 4( a(,+ "#$"
Series, *1 *1 *1 *1 *1 *9 *1 *1 *1 *1 *1 *1
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* I(t*0rar* pri( T*rapi* O',pa7io(a+2 D,3br2v*(i I
+
2+
,++
,2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CITO D,3br2v*(i I 4( a(,+ "#$"
Series,
Series, ,7. ,77 ,7. ,77 ,72 ,79 ,79 ,78 ,78 ,78 ,78 ,7;
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
7
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
C*(tr,+ )* I(t*0rar* pri( T*rapi* O',pa7io(a+2 %*)ia9
+
*2
2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CITO %*)ia 4( a(,+ "#$"
Series, 71 71 71 71 71 71 71 71 78 78 78 7;
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* R*',p*rar* 9i R*abi+itar* N*,rop6i-iatri'2 R4, Va),+,i
+
2+
,++
,2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CRRN R4, Va),+,i 4( a(,+ "#$"
Series, ,.8 ,.; ,.1 ,.1 ,.9 ,.8 ,.; ,.; ,.; ,.; ,.; ,.;
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
8
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
C*(tr,+ )* R*',p*rar* 9i R*abi+itar* p*(tr, P*r6oa(* ', 1a()i'ap
T2+3a'i, I
2+
1+
;+
,,+
,.+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CRRP1 T2+3a'i, I 4( a(,+ "#$"
Series, ,., ,.. ,.. ,.* ,.* ,.. ,.* ,.* ,.. ,.. ,.* ,.*
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* R*',p*rar* 9i R*abi+itar* p*(tr, P*r6oa(* ', 1a()i'ap
T2+3a'i, II
+
*2
2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CRRP1 T2+3a'i, II 4( a(,+ "#$"
Series, 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* R*',p*rar* 9i R*abi+itar* p*(tr, P*r6oa(* ', 1a()i'ap %*)ia9
9
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
+
*2
2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CRRP1 %*)ia 4( a(,+ "#$"
Series, 2+ 2+ 7; 7; 7; 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
C*(tr,+ )* I(t*0rar* pri( T*rapi* O',pa7io(a+2 D,3br2v*(i II
+
*2
2+
ra&i' privi() )i(a3i'a (,32r,+,i )* b*(*&i'iari )i(
CITO D,3br2v*(i II 4( a(,+ "#$"
Series, 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+
( (( ((( () ) )( )(( )((( (E E E( E((
DGASPC Sibiu a onitori#at activitatea de furni#are a serviciilor n cadrul FPro0ra3,+,i
&,r(izar*a )* 6*rvi'ii 6o'ia+* +a )o3i'i+i,G finanat de Consiliul Judeean Sibiu n parteneriat cu
Consiliul -ocal Agnita, nceput din ianuarie *+,," Dn pre#ent sunt nscrise n progra i priesc
servicii de ngrijire la doiciliu .9 de persoane vBrstnice n oraul Agnita"
ACTIVITI PENTRU ADULII CU HANDICAP (evaluare, eliberare
certificate de hadica!, ac"rdare dre!turi de beeficii de a#i#te $ #"cial$, c"f"r%
10
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Le&ii ''()*++,-
Dn anul *+,* n cadrul Serviciului de evaluare copleA a persoanelor adulte cu !andicap
s4a reali#at evaluarea copleA pentru un nur de 7;** persoane"
Dintre acestea un nur de 7+++ de dosare au fost naintate i evaluate de Coisia de
'valuare a Persoanelor Adulte cu >andicap /C'PA>0 Sibiu, iar ;** ctre Coisia Superioar
de 'valuare a Persoanelor Adulte cu >andicap /CS'PA>0 <ucure ti"
Dintre cei 7+++ de solicitan i s4au eliberat certificate de persoan cu !andicap pentru
*8*2 persoane, iar ,,12 persoane nu se ncadrea# n grad de !andicap"
Pentru evaluarea celor 7+++ de cereri, Coisia de evaluare a persoanelor adulte cu
!andicap /C'PA>0 s4a ntrunit n ,+2 edine ordinare i ,7 edine eAtraordinare"
=urul total al persoanelor cu ncadrare n grad de !andicap, la .,",*"*+,*, este de
,9+*1, din care ,.17, repre#int nurul persoanelor cu !andicap cu certificat peranent"
, $eparti#area persoanelor cu !andicap n func ie de gen3
ra&i' privi() r*partizar*a p*r6oa(*+or a),+t* ', -a()i'ap,
4( *vi)*( 2 +a )ata )* .$/$"/"#$", 4( &,(' i* )* 0*(
<#="
>>,#=?
@A=B
BB,A>?
?asculin
@einin
, $eparti#area persoanelor adulte cu !andicap, n eviden la data de .,",*"*+,*, n
func ie de tipul de !andicap3
*
Fizi' So3ati' A,)itiv Viz,a+ %*(ta+ P6i-i' A6o'iat 1ivCSi)a Bo+i
Rar*
S,r)o'*
'itat*
Tota+
A),+ i
...7 7+22 9;. *22. *.,. ,171 ,,+* ,,, ,,7 2 ,9+*1
11
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
ra&i' privi() r*partizar*a p*r6oa(*+or a),+t* ', -a()i'ap,
4( *vi)*( 2 +a )ata )* .$/$"/"#$", 4( &,(' i* )* tip,+ )* -a()i'ap
...>
"#,@#?
=A.
>,."?
"BB.
$B,A.?
".$.
$>,>.?
$<><
$#,A#?
>#BB
"B,.#?
$$#"
=,@@?
$$$
#,=A?
$$>
#,<$?
B
#,#.?
@i#ic
Soatic
Auditiv
)i#ual
?ental
Psi!ic
Asociat
>iv5Sida
<oli $are
Surdocecitate
, $eparti#area persoanelor adulte cu !andicap, n eviden la data de .,",*"*+,* n
func ie de gradul de !andicap3
Grav cu asistent .2*2
Grav cu insotitor 7++
Grav fara asistent ,.*
Grav fara insotitor *72
Accentuat ;;,1
?ediu ,2,8
Hsor *;+
Tota+ A),+ i $=#"<
ra&i' privi() r*partizar*a p*r6oa(*+or a),+t* ', -a()i'ap, 4(
*vi)*( 2 +a )ata )* .$/$"/"#$", 4( &,(' i* )* 0ra),+ )* -a()i'ap
"A#
$,@$?
$B$@
A,><?
AA$<
=$,@@?
>##
",B#?
$."
#,@"?
">B
$,B.?
.B"B
"$,AA?
Grav cu asistent
Grav cu insotitor
Grav fara asistent
Grav fara insotitor
Accentuat
?ediu
Hsor
12
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
RAD 1ANDICAP Nr/ )* a),+7i 4('a)ra7i 4( 0ra) )* -a()i'ap
A(,+ "#$$ A(,+ "#$"
0rav 71;1 7.+*
a''*(t,at ,,281 ;;,1
3*)i, ,2.+ ,2,8
,9or ,9; *;+
TOTAL $@#@. $=#"<
ra&i' 'o3parativ privi() *vo+, ia (,32r,+,i )* p*r6oa(* a),+t* ',
-a()i'ap +a 6&Dr it,+ a(,+,i "#$" &a 2 )* a(,+ "#$$, ),p2 0ra),+ )*
-a()i'ap
$=A
$B.#
><A<
$$B@<
>.#"
"A#
$B$@
AA$<
+
*+++
7+++
9+++
8+++
,++++
,*+++
,7+++
0rav a''*(t,at 3*)i, ,9or
=r" de aduli ncadrai n grad de !andicap Anul *+,,
=r" de aduli ncadrai n grad de !andicap Anul *+,*
Din graficul de ai sus reiese faptul c n anul *+,* fa de anul *+,, nurul
persoanelor cu !andicap a sc#ut cu ,*,8:"
Asisten i personali ai persoanelor ! "an#iap ! "an# $ra%
DGASPC a onitori#at lunar situaia asisten ilor personali ai persoanelor cu !andicap
grav i a eliberat pentru to i acordurile de opiune asistent personal"
Dn anul *+,* s4au eliberat 9+* acorduri op iune asisten i personali ai persoanelor cu
!andicap grav, fa de 21+ acorduri op iune asisten i personali ai persoanelor cu !andicap grav
n anul *+,," Se observ c nurul asisten ilor personali a crescut cu 2,9: fa de anul *+,,"
13
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
=r" acorduri op iune AP n
*+,,
=r" acorduri op iune AP n
*+,*
S,
B<#
=#"
2++
22+
9++
92+
ra&i' 'o3parativ privi() (r/ )* a'or),ri op i,(* a6i6t*( i
p*r6o(a+i ai p*r6oa(*+or ', -a()i'ap 0rav )at* )* DASPC Sibi,
4( "#$$, r*6p*'tiv "#$"
EVIDEN I PLAT PRESTA II SOCIALE O&ERITE PERSOANELOR CU
HANDICAP
Dinaica persoanelor cu !andicap beneficiare de drepturi confor -egii 7785*++9 n anul
*+,* fa de *+,+ i *+,,3
EEp+i'a7ii .$/$"/"#$# .$/$"/"#$$ .$/$"/"#$"
Persoane cu !andicap RAV, 4( p+at2
a),+ i i 'opii , din care3
B#@A ><@# >="A
4 copii 7.; .2; .97
4adul i 792+ 77*, 7*92
Persoane cu !andicap ACCENTUAT, 4(
p+at2 a),+ i i 'opii , din care3
$$AB$ $#"#> A>>.
4 copii ,.. ,*; ,,2
4adul i ,,8,8 ,++12 ;.*8
Persoane cu !andicap %EDIU, 4( p+at2
a),+ i i 'opii , din care3
$@A@ $="A $=<B
4 copii .;9 *82 *77
4adul i ,2+* ,.77 ,7.,
Persoane cu !andicap USOR, 4( p+at2
a),+ i i 'opii , din care3
+ + +
4 copii + + +
4adul i + + +
Copii cu !andicap >() 5 S(DA beneficiari
de alocaie de !ran
, , *
Tota+ p*r6oa(* ', -a()i'ap
b*(*&i'iar*
$@A.@ $==$. $B<><
I()*3(iza7ii )* 4(6o7itor p*(tr, p*r6/
', -a()i'ap viz,a+
;12 ;2. ;7*
14
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Situaia b,0*t,+,i aprobat pentru DGASPC S(<(H n vederea ac!itrii drepturilor
persoanelor cu !andicap este redat n tabelul de ai jos3
Tra(6&*r,ri )* +a b,0*t,+ )* 6tat
a+o'at pri(F
ANUL "#$"
AJPS G art/ B@ 2+"828"+++,++
DP1 /A=P>0, din care3
4 transport interurban G art/ ">
4 doban#i credite G art/ "<
*"*92"+++,++
*"+78"+++,++
*,1"+++,++
TOTAL 2.",*."+++,++
Din bugetul alocat pBn la data de .,",*"*+,*, n teeiul prevederilor -egii nr" 7785*++9
privind protec ia i proovarea drepturilor persoanelor cu !andicap, au fost efectuate
urtoarele c!eltuieli3
I()i'ator PL I "#$"
Tra(6&*r,ri )* +a b,0*t,+ )* 6tat a+o'at pri( BUET AJPS 2+"27,";,*,*1
(ndeni#atii pers"!and"G$A) ,+"28,"**+,++
(ndeni#atii pers"!and"ACC'=&HA& ,;".92"1.*,++
<uget cople"pers"!and"G$A) 2",9.".1;,2+
<uget cople"pers"!and"ACC'=&HA& 8"+*;"82*,2+
<uget cople"pers"!and"?'D(H 1++";*.,2+
Alocatie !rana copii >()5S(DA 9"1,+,++
(ndeni#"insotitor neva#atori 9"*82";++,++
&aAe postale 7+8",;7,11
BUET DP1, )i( 'ar*F *"*.*".+;,17
TRANSPORT INTERURBAN *"+71";+*,.;
4 transport C@$ ,"9*,".1,,*;
4 transport auto 7*9"2.,,,+
DOBANHI CREDITE ,87"7+1,.2
TOTAL PLATIF 2*"117"***,+,
DO%ENIUL PROTEC IA I PRO%OVAREA DREPTURILOR COPILULUI
SERVICII DE OCROTIRE 'N REGI( REZIDENIAL PENTRU COPIII A&LAI 'N
DI&ICULTATE
Copiilor i tinerilor aflai n dificultate i lipsii teporar sau definitiv de ngrijirea prinilor,
pe o perioad deterinat de tip, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor, constand n3
g#duire, ngrijire, educaie, consiliere, recuperare i reabilitare, pregtire n vederea reintegrrii
sau integrrii failiale i socio4profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu !andicap
/consultaii edicale, fi#ioterapie, Iinetoterapie, asaj, logopedie, ergoterapie, eloterapie0,
precu i servicii de forare a deprinderilor de via independent, recreative i de sociali#are"
Situaia privind copiii5tinerii cu sur de protecie special n centre re#ideniale pentru
protecia copilului, la data de .,",*"*+,*3
15
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL NR/ BENEFICIARI
LA .$/$"/"#$"
CP GH--()'$ S(<(H *9
CP J&A)( <HCH$J C(S=AD(' ,2
CP %$-A& ;.
CP AG($<(C(H .9
CPCD &H$=H $%SH 2,
CPCD ?'D(AS .*
C'=&$H- ?A&'$=A- 1
CPCD P$(C>(=D'-H- S(<(H 7.
C'=&$H- P$(?($' (= $'G H$G S(<(H ,+
CPCD SP'$A=&A S(<(H 7.
TOTAL .B=
Din ac iunile educative, de recreere i sociali#are, desf urate pe parcursul anului cu
copiii beneficiari ai serviciilor de tip re#iden ial, spicui3
Capanii de prevenire a abu#ului6
Ac iuni cu caracter sportiv6
Ac iuni religios4educative6
Activitati cu caracter preventiv4inforativ cu privire la efectele negative ale consuului
de alcool, droguri, tutun i prevenirea coportaentelor neadecvate n rBndul tinerilor
desf urate n colaborare cu (nspectoratul de Poli ie Jude ean, Agenia antidrog Sibiu6
Crucea Alb Albastr6
Ac iuni uanitare6
)i#ite la <iblioteca Judeean, u#ee, grdina #oologica cu as oferit de ctre
sponsori6 spectacole de circ6
)i#ionarea unui spectacol la &eatrul de Ppui6
Pregtirea pentru Sfintele srbtori de Pate6
Participarea la slujba religioas6
Participare la spectacolele organi#ate de DGASPC Sibiu6
)i#itarea oraului Sibiu podobit de iarn i a spectacolelor organi#ate la Pririe6
Cadouri i colinde de ?o =icolae6
Confecionarea de podoabe pentru poul de Crciun i pentru podobirea centrului6
Participarea la colinde i progra de Crciun6
)i#itatori i serbare de Sfintele srbtori ale Crciunului6
Priirea de vi#itatori i progra de colinde i poe#ii de Crciun6
-a colindat cu KPluguorulG6 petrecere de Anul =ou *+,*5*+,."
Pe parcursul anului *+,* pentru to i copiii din centrele de plasaent s4a oferit
posibilitatea de a4i petrece vacanele n tabere sau eAcursii"
E%ol!)ia n!*+r!l!i #e opii #in entrele re,i#en)iale-#e ,i-o*ple. #e ser%iii a/late
0n s!1or#inea DGASPC Si1i!2 0n an!l 34536
16
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL DE PLASA%ENT IULLIVER; SIBIU
CENTRUL DE PLASA%ENT ITAVI BUCUR; CISNDIE
CENTRUL DE PLASA%ENT ORLAT
17
">
"B
"=
"<
"@
"A
.#
CP SIBIU "@ "@ "@ "@ "@ "A "@ "= .# "@ "< "=
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
#
B
$#
$B
"#
"B
CP CISNADIE "" "" "$ "$ "$ "" "$ $A $< $= $B $B
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL DE PLASA%ENT A!RBICIU
CENTRUL DE PLASA%ENT PENTRU COPILUL CU DIHABILITI TURNU ROU
18
@@
@A
A#
A$
A"
A.
A>
AB
A=
A<
CP ORLAT A$ A" A" AB A> AB A> A> A> A< A> A.
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
."
..
.>
.B
.=
.<
CP A!RBICIU .> .> .B .B .B .B .= .= .< .< .= .=
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL DE PLASA%ENT PENTRU COPILUL CU DIHABILITI %EDIA
CO%PLEJUL DE SERVICII IPRIC1INDELUL; SIBIU K CENTRUL DE PLASA%ENT
PENTRU COPILUL CU DIHABILITI
19
>@
B#
B"
B>
B=
CPCD TURNU ROSU B> B> B> B> B= B. B. B. B. B" B. B$
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
"A
.#
.$
."
..
.>
CPCD %EDIAS .> .> .> .> .> .$ .$ ." ." ." ." ."
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CO%PLEJUL DE SERVICII IPRIC1INDELUL; SIBIU K CENTRUL %ATERNAL
CO%PLEJUL DE SERVICII IPRIC1INDELUL; SIBIU GCENTRUL DE PRI%IRE !N
REI% DE UREN SIBIU
20
#
$
"
.
>
B
=
<
CENTRUL %ATERNAL < < = = B B > B B B B <
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
>"
>",B
>.
>.,B
>>
>>,B
>B
CPCD PRIC1INDELUL >B >> >> >> >> >> >. >. >. >> >.
IAN FEB %AR APR %AI IUN AU
SEP
T
OCT NOV DEC
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
CENTRUL DE PLASA%ENT PENTRU COPILUL CU DIHABILITI
ISPERANA;SIBIU
4 Dn cadrul CPCD Speran a func ionea# centrul de recuperare pentru copilul cu di#abilit i
din counitate /failie0, cu o capacitate de 2+ de locuri"
CENTRUL DE HI :SFLNTUL ANDREI; %EDIA
21
#
"
>
=
@
$#
$"
$>
CPU SIBIU B $$ A > @ @ $# $> @ < A $#
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
.>
.=
.@
>#
>"
>>
CP CISANDIE .@ .@ ># ># >$ .A .A >" >$ >$ >" >.
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
CPCD
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
COORDONAREA 7I SUPERVIZAREA ACTIVITII DE PROTECIE A COPILULUI
A6i6t*(7ii 3at*r(a+i pro&*6io(i9ti MA%PN 9i 'opiii a&+a7i 4( a6i6t*(72 3at*r(a+2
-a data de .$/$"/"#$", situaia A?P angajai n cadrul DGASPC Sibiu se pre#int astfel3
SITUAIE A%P TOTAL
A?P angajai cu contract de unc activi ,;+
A?P n concediu de ngrijire copil pBn la * ani +
A?P n concediu edical ,
Tota+ $A$
?otivele pentru care .9 A?P au ncetat colaborarea cu DGASPC Sibiu n cursul anului
*+,* au fost3
4pensionare
4identificarea altui loc de unc
4plecare n strintate
4otive personale
4nu au dorit priirea celui de al doilea copil
4nu au ai dorit s se reateste ca A?P
4persoanele nu au ai ndeplinit condiiile care au stat la ba#a eliberrii atestatului de A?P
-a data de .$/$"/"#$", la cei $A# A%P a'tivi se aflau n protecie special un nur de
.@# 'opii, reparti#ai astfel3
NU%R A%P
A?P care au n plasaent un , copil ".
A?P care au n plasaent * copii $B#
A?P care au n plasaent . copii $$
22
#
B
$#
$B
"#
"B
.#
CH SF ANDREI .# .# .# .# .# .# .# .# .# .# .# .#
IAN FEB %AR APR %AI IUN IUL AU SEPT OCT NOV DEC
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
A?P care au n plasaent 7 copii =
TOTAL $A#
Dn perioada +,"+,"*+,*4.,",*"*+,* s4au reali#at urtoarele3
4 s4au evaluat i s4a ntocit docuentaia necesar n vederea reatestrii pentru .1 A?P a
cror atestat eApira n anul *+,*3 din care .7 au fost reatesta i i . nereatesta i6
4 au fost evalua i i fora i pentru atestare ca A?P, ntocindu4se docuentaiile necesare
pentru 7 poten iali A?P, din care au fost atesta i . A?P, iar unul nu a fost atestat"
4 activitatea A?P a fost onitori#at prin ,**1 vi#ite la doiciliul acestora, de ctre asistenii
sociali responsabili de onitori#area activitii A?P4,**1 rapoarte6
4s4au ntocit ,;1 evaluri anuale privind activitatea A?P fiind evaluai toi A?P6
4 s4au efectuat deersuri pentru identificarea de A?P disponibili pentru 28 de ca#uri de copii
pentru care s4a solicitat din partea altor Servicii, asura de protecie la A?P6
4 au fost consiliai *.. A?P i s4au ntocit *.. fise de consiliere sociala6
4 au fost organi#ate ,* grupuri de suport i inforare pentru A?P n scopul creterii calitaii
ngrijirii oferite copiilor aflai n plasaent, unde au participat ,+* A?P6
4 au fost evaluate *; ca#uri noi de copii care au intrat n A?6
4 au fost re#ivuite ca#urile a ,7* de copii afla i n plasaent la A?P, din care pentru *7 s4a fiAat
ca finalitate a P(P adop ia6
4 s4au evaluat psi!ologic 7,2 copii, iar 87 copii au fost evalua i i a doua oar /total 7;; fi e de
evaluare psi!ologic06
4 2, copii i A?P au fost consilia i psi!ologic6
4 s4au efectuat 71+ vi#ite de ctre anagerii de ca# ai copiilor pentru onitori#area evolu iei
copilului aflat n asisten aternal"
ra&i' 'o3parativ privi() *vo+, ia (,32r,+,i )* A%P,
r*6p*'tiv 'opii p+a6a i +a A%P, "#$$G"#$"
**+
,;+
7++
.8+
+
,++
*++
.++
7++
2++
A?P activi
Copii
A?P activi **+ ,;+
Copii 7++ .8+
.,",*"*+,, .,",*"*+,*
A)op7ii
Pe parcursul anului *+,* prin Copartientul Adopii i Postadopii au fost evaluate i
atestate *+ de failii5persoane adoptatoare, s4a reali#at desc!iderea procedurii de adopie
interne pentru *, de copii, definitivarea procedurii de adopie pentru 7 copii /din care o adopie
eAcepie3 copil adoptat de ctre soul printelui firesc0 i pentru . copii procedura este pe rolul
23
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
instanei de judecat" PBn la .,",*"*+,* s4au soluionat 7 cereri de ncredinare n vederea
adopiei"

%26,ri+* )* prot*'7i* a 'opi+,+,i +a &a3i+ii, p*r6oa(*, 6*rvi'ii )* tip r*zi)*(7ia+
p,b+i'* 9i C 6a, privat*
Dn cadrul Serviciului anageent de ca# pentru copil i evaluare iniial s4au derulat n
cursul anului *+,* activiti specifice anageentului de ca# n vederea instituirii sau
odificrii surilor de protecie special, respectiv plasaente, tutel, supraveg!ere
speciali#at"
-a .,",*"*+,* n evidena serviciului erau active 28. ca#uri de copii care au instituit o
sur de protecie alternativ3
4 *,1 copii aflai n plasaent la rude sau alte failii,
4 ,.7 copii aflai n plasaent la %"="G"4uri acreditate /pentru care DGASPC Sibiu a
desenat anageri de ca#0,
4 ,1+ copii fr !andicap aflai n CP,
4 .; copii care au instituit sura de tutel,
4 *. copii care se afl cu sur de supraveg!ere speciali#at"
ra&i' privi() 'opiii p*(tr, 'ar* S*rvi'i,+ 3a(a0*3*(t )* 'az
'opii i *va+,ar* i(i ia+2 a6i0,r2 3a(a0*3*(t,+ )* 'az G
.$/$"/"#$"
"$<
.<,""?
$.>
"",A@?
$<#
"A,$=?
.A
=,=A?
".
.,AB?
plas la
rude5alte
failii
plasaent la
%"="G"
plas n CP
tutel
cu sur de
supraveg!ere
speciali#at
Pentru toi aceti copii, anageentul de ca# este asigurat de anagerii de ca# din
cadrul Serviciului anageent de ca# pentru copil i evaluare iniial"
Pe parcursul anului au fost efectuate un nur de 7++ evaluri5reevaluari la nivelul
Copartientului plasaente re#iden iale, din care pentru 9 copii s4a stabilit ca finalitate a
planului individuali#at de protec ie /P(P0 desc!iderea procedurii adop iei interne i un nur de
24
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
,1* evaluri5reevaluari la nivelul Copartientului rude, alte failii, din care pentru 1 copii s4a
stabilit ca finalitate P(P desc!iderea procedurii adop iei interne"
&ot la nivelul serviciului C Copartient plasaente rude, alte failii, au fost evaluai
psi!ologic, n ultiul triestru al anului *+,* un nur de 72 copii5tineri aflai n plasaent la
rude5alii, au fost consiliai un nur de .; beneficiari, din care 2 au fost inclu i ntr4un progra
sus inut de consiliere"
Au fost soluionate un nur de 7. sesi#ri"
Copii )i( '*(tr* )*
p+a6a3*(t a+* DASPC "#$$
Copii )i( '*(tr* )*
p+a6a3*(t a+* DASPC "#$"
S,
.=.
.B=
"B#
.##
.B#
>##
ra&i' privi() *vo+, ia (,32r,+,i )* 'opii )i( '*(tr*
r*zi)*( ia+* a+* DASPC 4( p*rioa)a .$/$"/"#$$ G .$/$"/"#$"
,
* S4a nregistrat o uoar scdere a nurului de copii ocrotii n regi re#idenial n unit i
ale DGASPC de la .9. n anul *+,,, la .29 copii ocrotii n anul *+,*"
Inter%en)iile 0n sit!a)ii #e a1!,2 ne$li8are 9i e.ploatare a opil!l!i 0n !rs!l an!l!i
3453 :sesi,+rile;
Pe parcursul anului *+,* activitatea Serviciului de (nterven ie n Situa ii de Abu#,
=eglijare, 'Aploatare a fost urtoarea3
CO%PARTI%ENT DE INTERVEN IE !N SITUA II DE ABUH, NELIJARE, TRAFIC, %IRA IE I REPATRIERE
Nat,ra
S*6iz2rii
Nr/tota+
)*
Nr/
tota+
S*6iz2ri
'o(&ir3at*
S*6iz2ri
(*'o(&ir3at*
Stabi+ir*
326,r2
Nr/ )*
'opii
R*&*rir*
'az '2tr*
R*&*rir*
'az '2tr*
R*&*rir*
'az '2tr*
25
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
6*6iz2ri )*
'opii
)*
prot*' i*
r23a i
4(
&a3i+i*
SPAS DASPC a+t*
i(6tit, ii
R*patri*r* 7 2 . , * /n alte
ri0
. . + *
Tra&i' )*
p*r6oa(*
, , , + + , , + +
Tota+ B = > $ " > > # "
CO%PARTI%ENT VIOLEN !N FA%ILIE
Nat,ra
S*6iz2rii
Nr/tota+
)*
6*6iz2ri
Nr/
tota+
)*
'opii
S*6iz2ri
'o(&ir3at*
S*6iz2ri
(*'o(&ir3at*
Stabi+ir*
326,r2
)*
prot*' i*
Nr/ )*
'opii
r23a i
4(
&a3i+i*
R*&*rir*
'az
'2tr*
SPAS
R*&*rir*
'az '2tr*
DASPC
R*&*rir*
'az '2tr*
a+t*
i(6tit, ii
R*&*rir*
'az
'2tr*
ON
Vio+*( 2
)o3*6ti'2
,9 ., 1 ; * *; *2 * * *
Tota+ $= .$ < A " "A "B " " "
CO%PARTI%ENT INTERVEN IE !N REI% DE UREN , TELEFONUL COPILULUI I AL FA%ILIEI
Nat,ra
S*6iz2rii
Nr/
tota+
)*
6*6i
z2ri
Nr/
tota+
)*
'opii
S*6
iz2r
i
6'ri
6*
S*6i
z2ri
T*+*
&o(,+
Copi+
,+,i
S*6i
z2ri
T*+*
&o(
Obi
(,it
S*6i
z2ri
'o(&ir
3a
t*
S*6i
z2ri
(*'o(&i
r3a
t*
Stabi+ir*
326,r2
)*
prot*' i*
Nr/ )*
'opii
r23a i
4(
&a3i+i*
R*&*ri
r* 'az
'opi+
'2tr*
SPAS
R*&*ri
r* 'az
'opi+
'2tr*
a+t*
6*rv/
)i(
DAS
PC
R*&*
rir*
'az
'opi+
'2tr*
a+t*
i(6ti
t, ii
R*&*ri
r* 'az
'opi+
'2tr*
ON
Aba(
)o(
,(it2 i
6a(itar*
21 21 21 + + .* *2 *8 L 7
ca#uri n
lucru
*2 *2 + + +
Ab,z
&izi'
2* 8. 7+ 8 7 8 77 * 8, 8, + + +
Ab,z
6*E,a+
9 1 2 + , , 2 + 1 . . + ,
Ab,z
*3o io(
a+
,1 *2 ,. 7 + 7 ,. + *2 *2 + + +
N*0+i8a
r*
,., *.8 ;; ,2 ,1 .7 ;1 ,+ **8 **8 + + +
C*r *to
ri*
*. .. ,; * * ** , , .* .* + + +
Co(6i+i*r
*
p6i-o+o0
i'2
,, ,, ,+ + , ; * + ,, ,, + + +
T,+b,rar
i 'o3po
rta3*(
ta+*
,+ ,. ; , + 2 2 + ,. ,. + + +
Di&i',+t2
i )*
r*+a io(
ar*
9, 82 7; ; . 77 ,1 + 82 82 + + +
Caz
6o'ia+
,7 *; 8 7 * ,. , * *1 *1 + + +
Va0abo(
)a8
97 ;, 9. + , 9, . * 8; 8; + + +
EEp+oata
r* pri(
2 ,7 7 , + * . . ,, ,, + + +
26
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
3,('2
Aba(
)o(
'o+ar
2 ,, . , , . * + ,, ,, + + +
Aba(
)o( 4(
t*ritori,
8 ,, 1 , + 2 . 2 9 9 + + +
A+t*
tip,ri
,2, ,88 ,77 7 . ,,+ 7, + ,88 ,88 + + +
Tota+ =$B @A= B.# B# .B .B. "=" B. L 7
ca#uri n
lucru
@.A @.A . # $
$epre#entan ii Serviciului A=' au efectuat urtoarele deersuri3 deplasare pe teren n
vederea evalurii iniiale a situaiei, adrese ctre Pririile de doiciliu pentru plan de servicii n
vederea prevenirii separrii copiilor de failie, anc!et social, onitori#are i opinia
autoritilor locale cu privire la situaiile senalate, identificarea rudelor pBn la gradul (),
consilierea copiilor i a failiilor acestora"
Dn solu ionarea ca#urilor s4a colaborat cu repre#entan ii Serviciilor Publice de Asisten
Social de la nivel local precu i cu alte institu ii abilitate /Poliia, (nspectoratul Mcolar
Judeean Sibiu, Spitalul Clinic Judeean Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Spitalul de
Psi!iatrie Sibiu, Serviciul de ?edicin -egal, Spitalul ?unicipal ?edia, Poliia &@, Poliia
-ocal, &ribunalul Sibiu,Judectoria Sibiu, Parc!etul de pe -Bng &ribunalul Sibiu,Cabinete
?edicale (ndividuale Agen ia =a ional Dpotriva &raficului de Persoane4Centrul $egional Alba
(ulia, Centrul de Prevenire, 'valuare i Consiliere Antidrog, ?inisterul ?uncii @ailiei i
Protec iei Sociale, DGASPC4uri din alte jude e"
SERVICII DE EVALUARE CO(PLE< DESTINATE COPIILOR
Serviciile de evaluare i de ncadrare n grad a copiilor cu !andicap s4au concreti#at n
urtoarele re#ultate3
Dn perioada +,"+, C .,",*"*+,* Serviciul de evaluare copleA a copilului a desfurat,
n doeniul copiilor cu nevoi speciale, evaluarea copleA n vederea propunerii de ncadrare
n grad de !andicap a copiilor afla i n eviden i activit i de anageent de ca# pentru copiii
afla i n centre de plasaent pentru copilul cu di#abilit i"
Dn ura reevalurii, situa ia privind certificatele de !andicap eise pentru copii n cursul
anului *+,* este urtoarea3
- !andicap grav C .;7
- !andicap accentuat C ,,;
- !andicap ediu C *.+
- !andicap u or C 7."
&%&A- *+,*3 189 beneficiari ai unui grad de !andicap"
27
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
ra&i' privi() 4('a)rar*a 4( 0ra) )* -a()i'ap a 'opii+or ',
)izabi+it2 i r**va+,a i p* par',r6,+ a(,+,i "#$"
>.
B,><?
".#
"A,"=?
$$A
$B,$>?
.A>
B#,$.?
!andicap grav
!andicap accentuat
!andicap ediu
!andicap usor
Pentru cei 189 de copii reevalua i n cursul anului *+,*, Serviciul de evaluare copleA a
copilului a reali#at evaluarea acestora la sediu sau, dup ca#, la doiciliu /n ca#ul copiilor
nedeplasabili0, scop n care au fost reali#ate deplasri n teren"
N,32r,+ tota+ )* 'opii 4('a)ra i 4( 0ra) )* -a()i'ap +a )ata )* .$/$"/"#$" *ra )*
A.$/
Situaia celor ;., de ca#uri ncadrate n grad de !andicap este urtoarea3
4 grav cu asistent personal3 799
4 accentuat3 ,.7
4 ediu3 *8.
4 uor3 78

28
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
ra&i' privi() r*partizar*a 'opii+or ', -a()i'ap,
4( *vi)*( 2 +a )ata )* .$/$"/"#$", 4( &,(' i* )* 0ra),+ )* -a()i'ap
>==
B#,#B?
$.>
$>,.A?
"@.
.#,>#?
>@
B,$=?
grav cu asistent personal
accentuat
ediu
uor
Dn func ie de tipologia !andicapului, situa ia coparativ pentru anul *+,* se pre#int
astfel3
1a()i'ap 3otor 1a()i'ap p6i-i' 1a()i'ap 6*(zoria+ 1a()i'ap a6o'iat A+t*+*
*8+ *.; ,,2 ,1, ,*7
ra&i' privi() r*partizar*a 'opii+or ', -a()i'ap,
4( *vi)*( 2 +a )ata )* .$/$"/"#$", 4( &,(' i* )* tip,+ )* -a()i'ap
"@#
.#,$>?
".A
"B,<.?
$$B
$",.@?
$<$
$@,>$?
$">
$.,.B?
>andicap otor
>andicap psi!ic
>andicap sen#orial
>andicap asociat
Altele
ALTE REHULTATE RELEVANTE ALE ACTIVITII DESFURATE
29
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
DE D//A/S/P/C/ SIBIU
ACTIVITATEA CO(ISIEI PENTRU PROTECIA COPILULUI SIBIU
Dn anul *+,* Coisia pentru Protecia Copilului /CPC0 s4a ntrunit ntr4un nur de .+ de
edine, dintre care ** edinte ordinare i 8 edine eAtraordinare, n care a discutat i soluionat
ca#uri care necesitau protecie special a copilului precu i ca#uri de ncadrare n grad de
!andicap copii5tineri"
Activitatea Secretariatului CPC a constat n eiterea a ,;9 de !otrBri de protecie,
respectiv atestri5reatestri5retrageri atestri pentru profesia de asistent aternal i ;9+ !otrBri
de ncadrare n grad de !andicap"
PROCESE INSTRU(ENTATE 'N INSTANELE DE =UDECAT

Dn cursul anului *+,*, s4au instruentat ca#urile pe care le pre#ent n ceea ce
urea#3
%*OC+,+ I-,"*./+-"0"+ 1- I-,"0-2+3+ D+ 4.D+C0"5
4Procese de instituire i nlocuire plasaent C ,.+
4Procese de ncetare plasaent C 2+
4Procese delegare drepturi printeti C 2
4(nstituire tutel C 7
4Supraveg!ere speciali#at C 7
4Proces eAecutare silit C ,
4Procese penale C 7
4Procese de cerere n pretenii confor -egii nr"7785*++9 C *
4Procese de cerere n pretenii confor codului civil C *
4Procese cu pretenii drepturi salariale C ,*+
4Procese ba#ate pe legea contenciosului adinistrativ C ,+2
4Procese desc!idere procedur adopie C *+
4Dncredinri n vederea adopiei C *
4Dncuviinri de adopie C *
&otal procese3 72,
AD?(S' 771
$'SP(=S' 7
$ecursuri3 ,.+
30
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
ra&i' privi() pro'*6*+* i(6tr,3*(tat*
4( i(6ta( *+* )* 8,)*'at2 4( a(,+ "#$"
>><
AA,$$?
>
#,@A?
Pro'*6* a)3i6*
Pro'*6* r*6pi(6*
%*OC+D.*I D+ 3.C*. 1- C0D*.3 %*OC+,+3O*60C"+3O* 4.*IDIC+ 03+
,+*7ICI.3.I 4.*IDIC:
4=ote de edin C ,+
4$spuns la plBngeri prealabile n ba#a -egii nr"7785*++9 la deci#iile de anulare eise de
CS'PA> a dispo#iiei eise de DGASPC Sibiu C ;9
4Preci#are de cerere C 9
4Copletare i odificare de cerere C *2
4Cerere de renunare la judecat C 9
4Cerere eliberare5definitivare !otrBri judectoreti C *9
4Cerere eliberare5definitivare !otrBri judectoreti /sentine, deci#ii civile5penale5cont"0, la
instanele judectoreti de pe ra#a teritorial a judeului Arad C 7+,
4Dputerniciri C *+
4Cerere eliberare inut sentin C .+
4$eferate c!eltuieli de judecat C .
4$spuns la petiii, sesi#ri C 7+
4Contracte privind plata dobBn#ii la credite acordate persoanelor cu !andicap C 9
4Acte adiionale la contracte la credite acordate persoanelor cu !andicap C ,.
4$eferate C 9
4Convenii, contracte, protocoale, parteneriate i acte adiionale C ,.
4=otificri 4 ,
4Contracte ac!i#iii publice C avi#e pt"legalitate C ,*,
ACTIVITATEA DE (ANAGE(ENT A RESURSELOR U(ANE
31
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Ca urare a -egii nr" *8.5*+,, privind aprobarea %HG nr" 8+5*+,+ pentru copletarea
art" ,, din %HG nr" .15*++8, au fost eise pentru to i angaja ii dispo#i ii de en inere a
salariului la nivelul celui din luna decebrie *+,," De aseenea, datorit %HG nr" ,;5*+,*
privind aprobarea unor suri pentru recuperarea reducerilor salariale, au fost eise dispo#i ii
de indeAare a salariilor cu 8: ncepBnd cu +,"+9"*+,*, respectiv 1,7: ncepBnd cu +,",*"*+,*"
Pe parcursul anului *+,* s4au desf urat *. de concursuri de angajare pentru personalul
calificat n cadrul serviciilor de specialitate ale DGASPC Sibiu, astfel fiind angajate *+ de
persoane i . asisten i aternali profesioni ti"
Au fost organi#atedou sesiuni de eAaen de proovare pentru personalul care ntrunea
condi iile confor legii"
S4a ntocit Planul de forare profesional pentru anul *+,*"
Activitatea de anageent a resurselor uane a cuprins gestionarea celor @A. )*
po6t,ri /pentru aparatul propriu al DGASPC i centrele pentru copii0, )i( 'ar* B=< o',pat* i
.*9 vacante"
ra&i' privi() 6it,a ia po6t,ri+or o',pat* i va'a(t* 4( "#$"
+a D/ / A/ S/ P/ C/ Sibi, Maparat propri, i '*(tr* 'opiiN
=.,B?
.=,B?
Posturi ocupate *+,*
Posturi vacante *+,*
Dn cursul anului *+,* s4au copletat un nur de "> )o6ar* n vederea pensionrii i
depunerea acestora la Casa de Pensii Sibiu"
Din totalul de B=< a(0a8a i , un nur de .*, au participat la cursuri de perfec ionare,
seinarii, NorI4s!opuri, sipo#ioane n anul *+,*, astfel3
- aparatul propiu al DGASPC3 9+6
- centre copii din subordinea DGASPC3 1*6
- centre pentru adul i cu di#abilit i din structura DGASPC3 ,8;"
(ANAGE(ENTUL CALITII
Dn ceea ce privete anageentul calitii, n anul *+,* s4au reali#at urtoarele3
32
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
4 s4a ntocit i depus docuenta ia n vederea acreditrii serviciilor sociale funrni#ate de
DGASPC i centrele aflate n subordinea sa6
4 s4a asigurat consul an pentru centrele pentru persoane adulte cu !andicap din
structura DGASPC6
4 s4au transis ctre ?inisterul ?uncii, @ailiei i Protec iei Sociale C Direc ia Protec ia
Copilului dosarele pentru rennoirea licen ei de func ionare pentru 9 centre pentru copii din
subordine6
4 s4a derulat preun cu Serviciul (nterven ie n situa ii de abu#, neglijare, eAploatare i
Serviciul Strategii, prograe, proiecte n doeniul asisten ei sociale i i rela ia cu organi#a iile
neguvernaentale Capania de prevenirea a situa iilor de abu# n centrele pentru copii din
subordinea DGASPC6
4 s4au transis rapoarte triestriale de activitate ctre Agen ia Jude ean pentru Pl i i
(nspec ie Social Sibiu6 s4a colaborat cu inspectorii sociali din cadrul AJP(S cu oca#ia
controalelor efectuate la serviciile din aparatul propriu al DGASPC i unit ile de asisten
social din subordine6
4 s4au transis rapoarte triestriale ctre (nstitu ia Prefectului a Jude ului Sibiu referitor
la odul de ipleentare a obiectivelor prev#ute n planul jude ean de suri ntocit avBnd
n vedere obiectivele guvernului pentru *+,*6
4 s4a reali#at coordonarea etodologic a centrelor din punct de vedere al respectrii
standardelor de calitate i s4au ntocit note de ntBlnire5supervi#are i rapoarte de vi#it,
cuprin#Bnd recoandri pentru solu ionarea probleelor 5 bunt irea situa iei eAistente n
centru, n ura vi#itelor efectuate n centre6
4 s4a reali#at preun cu Serviciul Strategii, prograe, proiecte n doeniul asisten ei
sociale i rela ia cu organi#a iile neguvernaentale anali#a satisfac iei beneficiarilor n centrele
re#iden iale nou nfiin ate6
4 s4a reali#at secretariatul pentru * Colegii Directoare ale DGASPC Sibiu"
Pe parcursul anului *+,*, DGASPC a continuat proovarea parteneriatului public4privat
destinat creterii calitii vieii beneficiarilor" -a sfBr itul anului *+,* DGASPC Sibiu are n
vigoare parteneriate5 protocoale5convenii de colaborare cu urtorii parteneri3
Agenia Judeean pentru %cuparea @orei de ?unc Sibiu
Agenia Judeean pt" %cuparea @orei de ?unc Sibiu
Agenia =aional Antidrog CP'CA Sibiu
Agenia =aional pentru $oi4<irou $egional Centru
Ar!iepiscopia %rtodoA $oBn a Sibiului
Ar!iepiscopia Sibiului, @ac &eologie KAndrei MagunaG
Asociaia J?ediaul pentru CulturJ
Asociaia JSf" =icolaeJ a <isericii %rtodoAe $oBne )alea Aurie Sibiu
Asociaia K, (unieG*++, <u#u
Asociaia KDiaIonisc!es OerIG4Centrul de #i FArca lui =oe G
Asociaia <asc!etclub O!itesnaIes
Asociaia Casa de @eei Cretin Ceran F'steraG
Asociaia Centrul $oBn pentru Copii Disprui i 'Aploatai SeAual
Asociaia Cretin ortodoA Sibiu Acord
Asociaia (niiativa pentru De#voltare
Asociaia ?isionar Cretin de Caritate Centrul Cretin Sibiu
Asociaia =ev#torilor din $oania @iliala Sibiu prin Centrul de Consiliere
33
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
i Sprijin pentru Persoanele cu >andicap )i#ual
Asociaia pentru -ibertate i 'galitate de Gen A"-"'"G"
Asociaia P!oeniA Sperana
Asociaia Pro $efugiu
Asociaia $oBn de Psi!odra Clasic
Asociaia Societatea de Caritate <lPt!sNood , Serv Social KCentrul DanielG4locuine
protejate pt" tineri, DGASPC Sibiu
Asociaia S%S Satele copiilor $oania 4Sibiu
Asociaia Steps of >ope
Asociaia Studenilor 'uropeni Sibiu /A'G'' Sibiu0
Asociaia &inerilor Juriti
Asociaia Hanitar KDare to careG
Asociaia Dpreun pentru Sibiu
<iblioteca Judeean Astra Sibiu
Caera de Coer (ndustrie i Agricultur Sibiu, DGASPC Sibiu
Casa de cultur a studenilor
Casa Judeean de Asigurri de Sntate
Casa Judeean de Pensii Sibiu
Centrul de Prevenire, 'valuare i Consiliere Antidrog Sibiu /CP'CA0
Centrul Judeean de $esurse i Asisten 'ducaional Sibiu
Centrul Mcolar pt" 'ducaie (nclu#iv nr" * Sibiu
CJ Sibiu, DGASPC Sibiu, CPCD ?edia, C$$P> ?edia
Consiliul judeean Sibiu, @undaia KHC%SG
Consiliul -ocal al ?unicipiului Sibiu, Serviciul Public de Asisten Social i
Cantin Public i Asociaia DiaIonieNerI (nternaional
Corporation =onprofit ?usic 7$oania
Departaentul de &eologie Protestant al H-< Sibiu
Directia judeean pt" sport i tineret Constana
Direcia Judeean de 'viden a Persoanelor Sibiu
@undaia KAciune Caritate K% cas pt" copii roBniG
@undaia K?ission Oit!out <orders $oaniaG /?O<$0
@undaia FAlp!a DSG 4 Centrul de orientare profesional i integrare a tinerilor
n societate
@undaia <avaria4$oBnia
@undaia CA($D ?edia
@unda ia Casa de Copii %rfani -uina C ?edia
@undaia Centrul de $esurse pentru Counitile de $oi
@undaia C%=4A
@undaia de (nfoenergetic Sf" Apostol Andrei C @iliala Sibiu
@undaia ini pentru ini
@undaia (ni pentru ini
@undaia -ogoedica
@undaia $oanian Prospects
@undaia &abita
@undaia &ineri pentru ?isiune ?edia
34
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
@undaia Hniversitar KAla ?aterGHniv" Ala ?ater
Grup colar KAvra (ancuG Sibiu
(nspectoratul de politie al jud Sibiu
(nspectoratul de jandari judeean
Direcia de Sanatate public a jud Sibiu
(nspectoratul Mcolar al jud"Sibiu
(nspectoratul &eritorial de ?unca Sibiu
Asociaia @eeilor Sibiu
(nspectoratul de Poliie al Judeului Sibiu
(nspectoratul de Poliie al Judeului Sibiu, (nspectoratul Judeean de Jandari Sibiu,
Asociaia =aional a Detectivilor din $oBnia, Direcia de Sntate Public Sibiu,
Centrul c!inologic JDr" Aurel GrebleaJ Sibiu, (nspectoratul Judeean pentru Situaii de
Hrgen Sibiu, Serviciul Public de Specialitate Salvaont Sibiu, Punctul de Politie de
@rontier Aeroport Sibiu, Asociaia Judeean a cadrelor ilitare n re#erv i
retragere din ?A( Sibiu, $egia =aional a Pdurilor $osilva, Asociaia General a
)ntorilor i Pescarilor Sportivi 4 @iliala Sibiu, Poliia Counitar Sibiu, Asociaia
C!inologic $oBn C filiala Sibiu, Asociaia Sinergii ?edia, Asociaia pentru
-ibertate i 'galitate de Gen Sibiu CA-'G, Crucea $oie Sibiu
(nspectoratul pentru Situaii de Hrgen FDuitru CroitoruG al Judeului Sibiu
(nspectoratul Mcolar Judeean Sibiu i Mcoala cu clasele ( C )((( cu nr" ** Sibiu din
cadrul Centrului de 'ducaie (nclu#iv nr" , Sibiu
(nspectoratul Mcolar Judeean Sibiu, Centrul Mcolar de 'ducaie (nclu#iv nr" , Sibiu,
@undaia JSion (nternaionalJ $oBnia
(nstituia Prefectului Sibiu C <iroul Judeean pentru $oi"
-iceul &e!nologic de Constructii si Ar!itectura Carol ( Sibiu
-ion Club (nternational C Qona ,. C Districtul -ions ,*7 $oania
??@PS, @undaia $oanian Angel Appeal
%rgani#aia $oanian!jelpen )estlandet
%rgani#aia Salvai Copiii
Paro!ia ortodoA Dubrveni
Poliia un" ?edia
Spital un" ?edia S"P"C"-"'"P" ?edia
Direcia de Asisten Social ?edia
Pririile din jude
S"C" (nterlog CoS$-
S"C" Solutions S"$"-"
S"C" Cargill =utiie Anial
Secia $egional de Poliie &ransporturi <raov
Serviciul de Probaiune de pe lBng &ribunalul Sibiu
S%S Satul Copiilor Cisndie
Spitalul Clinic Judeean de Hrgen Sibiu
H-<S4@ac de tiine Socio4Hane
Hnitatea Mcolar -oane"
De aseenea, n ba#a parteneriatelor nc!eiate, Consiliul Jude ean Sibiu prin Direc ia
35
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu, asigur cofinan area furni#rii unor
servicii care func ionea# n parteneriat public4privat3
$/ A6o'ia ia Carita6 %itropo+ita( r*'oGCato+i' B+a8
Centrul de recuperare neurootorie FPruncul (susG ?edia
=r" beneficiari3 == copii
"/ A6o'ia ia 1a()i'apa i+or P6i-i'i Sibi,
Centrul de #i pentru persoane adulte cu !andicap psi!ic FGabrielaG Sibiu
=r" beneficiari3 $B tineri cu !andicap psi!ic
./ F,()a ia :U( 'opi+, o 6p*ra( 2; Sibi,
Centrul de &erapie i recuperare pentru copii auti ti /Centrul CA-'(D%SC%P0
=r" beneficiari3 *9 copii
>/ A6o'ia ia DiaOo(i*P*rO I(t*(atio(a+
Centrul %cupa ional pentru persoane cu di#abilit i
=r" beneficiari3 *+ tineri cu !andicap
B/ A6o'ia ia P-o*(iE Sp*ra( a %*)ia
Ateliere protejate C unde au acces i beneficiari de la C(&% ?edia "
Prin parteneriatele nc!eiate DGASPC Sibiu a urrit ncurajarea strucurilor societii
civile pentru activiti de furni#are a serviciilor sociale din doeniul proteciei copilului i
persoanelor cu !andicap" De aseenea toate parteneriatele urresc diversificarea serviciilor
sociale oferite beneficiarilor n vederea de#voltrii acestora"
ACTIVITATE DE AUDIT PUBLIC INTERN
Dn anul *+,* activitatea Copartientului Audit public intern s4a desf urat pe ba#a unui
progra anual aprobat de conducerea institu iei
?isiunile desf urate n anul *+,* au fost urtoarele3
1. 7erificarea activit ii centrelor de copii
Controlul audit intern s4a reali#at la Centrul de plasaent pentru copilul cu di#abilit i
&urnu $o u i la Centrul de plasaent %rlat"
%rincipalele obiective ale misiunii de audit au fost:
%rgani#area i func ionarea centrelor
%rgani#area contabilit ii
'viden a dona iilor
$espectarea regiului alientar ipus de standardele n vigoare
. 0uditarea activit8ii centrelor de adul8i din structura D90,%C ,ibiu
Controlul audit intern s4a reali#at la Centrul de (ntegrare prin &erapie %cuap ional
Dubrveni (, Centrul de Dngrijire i Asisten Agnita, Centrul de $ecuperare i $eabilitare
pentru Persoane cu >andicap &laciu ("
%rincipalele obiective ale misiunii de audit au fost:
36
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
%rgani#area activitii de ac!i#iii publice
Prograul anual de ac!i#iii publice
Pregtirea i derularea procedurilor de ac!i#iie public
Conducerea contabilitii
Conducerea activitii financiare
'laborarea bilanului contabil
'laborarea contului de eAecuie bugetar
%rgani#area i eAercitarea controlului financiar preventive
%rgani#area i efectuarea ar!ivrii docuentelor financiar4contabile
De aseenea, s4a reali#at auditarea pe resurse uane a tuturor centrelor de adul i din
structura DGASPC Sibiu"
Dn ura desf urrii isiunilor de audit s4au reali#at urtoarele3
Centrali#area la nivelul entitii a tuturor operaiilor supuse controlului financiar preventiv
propriu, n scopul elaborrii unor proceduri privind eAercitarea controlului financiar
preventiv propriu, n conforitate cu prevederile %?@P nr" 2**5*++. pentru aprobarea
=orelor etodologice generale referitoare la eAercitarea controlului financiar preventiv6
'fectuarea unui progra de pregtire profesional cu ntregul personal al entitii care s
aib ca obiectiv prelucrarea %?@P nr" ;795*++2 pentru aprobarea Codului controlului
intern, cuprin#Bnd standardele de anageent5control intern la entitile publice i
pentru de#voltarea sisteelor de control anagerial6
Constituirea grupului de lucru pentru ipleentarea noului siste de control intern n
conforitate cu %?@P nr" ;795*++2 privind Codul controlului intern6
'laborarea i forali#area unui siste de proceduri privind ar!ivarea docuentelor
financiar4contabile"
ACTIVITATEA PRIVIND VIZIBILITATEA 7I TRANSPARENA SERVICIILOR
Pentru a asigura vi#ibilitatea i transparena serviciilor oferite, instituia noastr a
organi#at . 'o(&*ri(7* )* pr*62, a eis un nur de "B 'o3,(i'at* )* pr*62 i a postat
inforaii atBt n ceea ce privete serviciile oferite, cBt i evenientele reali#ate, pe
pagina Neb a instituiei3 NNN"dasib"ro
Ca urare a deersurilor ntreprinse, au aprut n pr*62 6'ri6a A< )* arti'o+* i s4au
reali#at .= )* r*porta8* 4( 3a66G3*)ia a,)ioGvi)*o"
Dn conforitate cu prevederile %rdonanei =r" *1 din .+ ianuarie *++* /actuali#at0
privind regleentarea activitii de soluionare a petiiilor, au fost soluionate "# )* 6o+i'it2ri
inforaii n ba#a -egii nr" 2775*++, /i(&or3a ii )* i(t*r*6 p,b+i' 0"
37
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
1
ra&i' privi() vizibi+itat*a i tra(6par*( a 6*rvi'ii+or
.
*:
*2
,7:
;1
2.:
.9
*+:
*+
,,:
conferine de pres counicate de pres articole n presa scris
repoartaje solicitri -g" 277
ACTIVITATEA DE IN&OR(ATIC
Pentru o bun adinistrare a ba#elor de date cuprin#Bnd 'az,ri+* i(6tr,3*(tat* 9i a
6*rvi'ii+* o&*rit* de ctre institu ie, n cursul anului *+,* au fost ntreinute i s4au gestionat
urtoarele ba#e de date3
, ,/ C%TIS /C!ild ?onitoring and &racIing (nforation SPste0 C siste inforatic de
eviden i onitori#are a copiilor i tinerilor care necesit protecie social" <a#a de date se
salvea# pe serverul de la sediul Direciei Generale Protecia Copilului, din cadrul ?inisterului
?uncii, @ailiei i Protec iei Sociale" Datele se pot vi#uali#a de ctre toate direc iile din ar"
* *" DGS%ART /DisabilitP C Single ?anagaent, Assessent and $eporting &ool0 4 siste
inforatic de eviden a persoanelor cu !andicap i a drepturilor cuvenite lor" <a#a de date se
salvea#a pe serverul local al Direc iei" Datele sunt vi#ibile doar de ctre utili#atorii aplica iei din
cadrul institu iei" %dat cu utarea activit ii destinat persoanelor cu !andicap adul i n noul
sediu s4au dearat toate ac iunile necesare astfel ncBt s nu fie afectate datele din D4S?A$&,
dar i s fie realli#ate toate coneAiunile necesare unei foarte bune func ionri n ceea ce
prive te logistica din doeiul (&"
." INFOCET C Sisteul softNare pentru gestiunea electronic a docuentelor din cadrul
DGASPC Sibiu" Aplicaia cuprinde ai ulte odule respectiv registratura, circulaia i
urrirea docuentelor, soluionri i eApedieri, gestionarea dosarelor din instituie, audiene,
petiii confor -egii nr" *..5*++*, cereri acces inforaii publice confor -egii nr" 2775*++,,
registre speciale, statistici i rapoarte" Protecia sisteului este asigurat prin parole la nivel de
utili#ator, accesul fiind structurat pe ai ulte nivele" @leAibilitatea prograului asigur
independena fiecrui departaent dar i controlul total, preuna cu integrarea datelor n
sisteul central"
Dn cursul anului *+,*, anali#a a'tivit27ii )* 'o3,(i'ar*, r*0i6trat,r2, r*+a7ii ',
38
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
p,b+i',+ a evideniat urtoarele date relevante3
- nuere de nregistrare acordate n registrul de coresponden3 27.,9" Docuentele
reparti#ate de directorul eAecutiv fiind confor graficului de ai jos3
39
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
4 nuere de nregistrare acordate n registrul de dispo#iii3 *1;2Q
4 nur ordine de deplasare eliberate3 *++1"
ACTIVITATEA AD(INISTRATIV
Dn ceea ce privete a'tivitat*a a)3i(i6trativ2, parcul auto al instituiei are n eviden un
nur de ; de aini care deservesc necesitatea de obilitate a personalului angajat la
D"G"A"S"P"C" Sibiu pentru activit ile de evaluare, onitori#are, supervi#are i control n
doeniul specific de activitate"
-a ar!iva D"G"A"S"P"C" au fost copactate *78 dosare din anii *++8, *++;, *+,+ i
activitatea de ar!ivare este organi#at confor prevederilor legale"
Activitatea de PS( a fost organi#at confor prevederilor legale, la toate unit ile
reali#Bndu4se ; siulri i supervi#are"
PROIECTE 7I LUCRRI DERULATE - 'N CURS DE DERULARE 'N VEDEREA
DEZVOLTRII - '(BUNTIRII SERVICIILOR SOCIALE &URNIZATE DE DGASPC SIBIU
I/ Dn anul *+,*, Asociaia &ineri (ntreprin#tori Concordia din ?araure n parteneriat cu
DGASPC Sibiu a continuat derularea proiectului :Cr*9t*r*a 9a(6*+or )* i(t*0rar*
pro&*6io(a+2 a ti(*ri+or 'ar* p2r26*6' 6i6t*3,+ )* o'rotir* +a 43p+i(ir*a vDr6t*i )* $@ a(i
)i( . r*0i,(i a+* 72rii;, care are ca obiectivul general3 Consolidarea capacitilor,
copetenelor, cunotinelor i stiei de sine a tinerilor care urea# s prseasc sisteul
instituionali#at de protecie a copilului din . regiuni, la plinirea vBrstei de ,8 ani, astfel ncBt
40
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
pBn la finalul proiectului s se reali#e#e integrarea profesional a cel puin 7+ : dintre acetia"
Prin atingerea obiectivului general al proiectului i prin re#ultatele generate de atingerea acestui
obiectiv, prin odul n care propune inclu#iunea social a beneficiarilor folosind o abordare
copleA care se adresea# tuturor aspectelor C ocupare, educaie, ngrijirea sntii, protecie
social, etc" C proiectul facilitea# accesul pe piaa uncii a tinerilor care prsesc sisteul de
ocrotire la plinirea vBrstei de ,8 ani i proovea# de#voltarea unei societi inclusive i
coe#ive"
II/ Pe parcursul anului au &o6t )*p,6* ,r32toar*+* '*r*ri )* &i(a(7ar*Cprop,(*ri )*
proi*'t*3
a/ Dn artie *+,*, n cadrul Pro0ra3,+,i SES *r3a(ia /Prograul de asisten
geran nerabursabil0, au fost depuse 7 propuneri de proiect cu scopul asigurrii din partea
finanatorului a unui eApert geran pentru fiecare din cele 7 proiecte, care s susin cursuri de
perfecionare pentru personalul de specialitate angajat n unele centre ale DGASPC, astfel3
4 pentru personalul din C$$P> &laciu (, C$$P> &laciu ((, C$$= $u )adului a
solicitat cBte un eApert pentru * sesiuni de perfecionare pe urtoarele * tee3 :Co3,(i'ar*a
i(t*rp*r6o(a+2; i :P+a(i&i'ar*a a'tivit27i+or )* 4(v27ar* (o( K &or3a+2;
4 pentru personalul din CP %rlat a solicitat cBte un eApert pentru * sesiuni de
perfecionare pe urtoarele * tee3 :%*to)* 9i t*-(i'i )* )*zvo+tar* a abi+it27i+or 6o'ia+*
a+* 'opii+or; i :%*to)* 9i t*-(i'i )* 'o(tro+ 'o3porta3*(ta+ a+ 'opii+or;/
Pentru anul *+,*, repre#entanii Prograului S'S Gerania nu ne4au asigurat eAperii gerani
solicitai, astfel aceste 7 propuneri de proiecte au fost depuse din nou n cursul lunii decebrie
*+,*, pentru obinerea eAperilor n decursul anului *+,."
b/ Dn ai *+,*, a fost depus proiectul :Co+*'t*az2 6*+*'tivF &ii a0*(t *'oR; n
parteneriat cu Agenia $egional pentru Protecia ?ediului Sibiu, n cadrul prograului
!3pr*,(2 p*(tr, &i*'ar* organi#at de r,p,+ Ro3p*tro+/ Proiectul nu a fost acceptat"
'/ Dn octobrie *+,*, a fost depus aplicaia pentru iniiativ instruental n cadrul
prograului ?usic as &!erapP (nternational, prin care a solicitat rennoirea i copletarea cu
instruente u#icale noi pentru CPCD Sperana care aplic un progra de terapie prin u#ic
copiilor protejai n cadrul centrului" Aplicaia este n etapa de evaluare"
)/ Dn noiebrie *+,*, n cadrul Prograului @undaiei 'rste FPreiul pentru (ntegrare
SocialG a nscris proiectul F% via ai bunRG, referitor la re#ultatele bune de integrare
profesional a beneficiarilor din C(&% ?edia obinute de acest centru n colaborare cu
Asociaia P!oeniA Sperana" Proiectul este n etapa de evaluare"
*/ Dn noiebrie *+,*, au fost depuse > '*r*ri )* &i(a(7ar* din b,0*t,+ %i(i6t*r,+,i
%,('ii Fa3i+i*i 9i Prot*'7i*i So'ia+*, n ba#a prevederilor >G nr" ;1.5*+,* i %rdin nr"
*1925*+,*3
4 :%o)*r(izar*a, r*abi+itar*a 9i *Eti()*r*a CP ,++iv*r Sibi,;
G :Dotar*a 9i 'o3p+*tar*a ', 3obi+i*r a CP ,++iv*r Sibi,;
G :%o)*r(izar*a, r*abi+itar*a CPCD T,r(, Ro9,;
G :Dotar*a ', 3obi+i*r 9i *'-ipa3*(t* a CPCD T,r(, Ro9,;
Proiectele se afl n etapa de evaluare"
&/ Dn noiebrie *+,*, a fost depus proiectul :Cr*9t*r*a 9a(6*+or )* o',par* p*(tr,
41
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
0r,p,ri+* v,+(*rabi+*;, n parteneriat cu Caera de Coer, (ndustrie i Agricultur Sibiu n
cadrul P%SD$H *++14*+,., AAa prioritar 9 3 Proovarea inclu#iunii sociale, D?( 9"*"
Dbuntirea accesului i participrii grupurilor vulnerabile pe piaa uncii" Proiectul se afl n
etapa de evaluare"
III> Pe parcursul anului a fost 3o(itorizat2 a'tivitat*a 6*rvi'ii+or 'ar* a, &o6t 'r*at* p*
)i&*rit* proi*'t* 6a, 4( part*(*riat, respectiv3
C*(tr,+ )* R*',p*rar* N*,ro3otori* IPr,(',+ I6,6;G %*)ia9 nfiinat de Asociaia
Caritas ?itropolitan Greco C Catolic <laj n parteneriat cu Consiliul Judeean Sibiu i DGASPC
Sibiu6
C*(tr,+ )* Hi p*(tr, P*r6oa(* A),+t* ', 1a()i'ap P6i-i' Iabri*+a; Sibi, nfiinat n
cadrul sc!eei de Grant P!are *++75+,9411*"+7"+*"+,"1+76
C*(tr,+ o',pa7io(a+ p*(tr, p*r6oa(* ', )izabi+it27i nfiinat n ura conveniei de
parteneriat nc!eiat ntre Consiliul Judeean Sibiu, DGASPC C Sibiu, Consiliul local al
unicipiului Sibiu i Asociaiei DiaIonieNerI (nternaional6
C*(tr,+ )* 4(0ri8ir* 9i a6i6t*(72 IEpi6'op Ni'o+a* Popovi'i,; Bi*rta( nfiinat n
cadrul Sc!eei de Grant P!are*++.5++2422,"+,"+7 C Sprijinirea reforei de protecie a
persoanelor cu !andicap6
C*(tr,+ )* i(t*0rar* pri( t*rapi* o',pa7io(a+2 %*)ia9 nfiinat n cadrul Sc!eei de
Grant P!are*++.5++2422,"+,"+7 C Sprijinirea reforei de protecie a persoanelor cu !andicap"
C*(tr, )* r*',p*rar* 9i r*abi+itar* p*(tr, p*r6oa(* ', -a()i'ap T2+3a'i, II nfiinat
n cadrul Prograului de (nteres =aional F$estructurarea instituiilor de tip vec!i destinate
persoanelor adulte cu !andicap i crearea de servicii alternative de tip re#idenialG" Prograul de
(nteres naional A=P> C S C *++95P(=, C Sibiu
C*(tr, )* r*',p*rar* 9i r*abi+itar* p*(tr, p*r6oa(* ', -a()i'ap %*)ia9 nfiinat n
cadrul Prograului de (nteres =aional F$estructurarea instituiilor de tip vec!i destinate
persoanelor adulte cu !andicap i crearea de servicii alternative de tip re#idenialG" Prograul de
(nteres naional A=P> C S C *++95P(=, C Sibiu"
C*(tr, )* i(t*0rar* pri( t*rapi* o',pa7io(a+2 D,3br2v*(i II nfiinat n cadrul
Prograului de (nteres =aional F$estructurarea instituiilor de tip vec!i destinate persoanelor
adulte cu !andicap i crearea de servicii alternative de tip re#idenialG" Prograul de (nteres
naional A=P> C S C *++95P(=, C Sibiu"
IV/ A+t* a'tivit27i )*r,+at*F
Participare la ntBlnirile de lucru, la elaborarea Planului -ocal de Aciune i la vi#ita de
studiu n @rana reali#ate n cadrul proiectului Ro+,+ Dia+o0,+,i So'ia+ 4( D*zvo+tar*a
I('+,zi,(ii So'ia+* A'tiv*, ipleentat de Centrul de $esurse pentru (niiative 'tice i Solidare
/C$('S0"
Participare la ntBlnirile de inforare5coordonare etodologic n doeniul proteciei
copilului, persoanei cu !andicap pentru asistenii sociali care i desfoar activitatea n
Pririile din jude"
Participarea la elaborarea Planului de aciune al Judeului Sibiu privind (nclu#iunea
Social pentru Perioada *+,*4*+,., precu i la edinele Coisiei Judeene privind
(nclu#iunea Social" Au fost ntocite dou $apoarte privind planul de aciune al Judeului Sibiu
privind (nclu#iunea Social"
$eali#area anali#ei privind gradul de satisfacie al beneficiarilor proiectului $estructurarea
C(&% Dubrveni /P(= , C *++90, beneficiarii instituionali#ai n C$$P> &laciu ((, C$$P>
?edia, C(&% Dubrveni (("
42
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Participarea la FCapania de prevenire a situaiilor de abu# seAual n centrele de
plasaentG"
Participarea la elaborarea Strategiei de de#voltare a judeului Sibiu pentru perioada *+,*
C *+*+ /revi#uit, actuali#at i copletat0, capitolele referitoare la Asistena Social"
Dn cursul lunii decebrie s4a nceput elaborarea Strategiei Judeene de De#voltare a
Serviciilor Sociale, *+,.4*+,14*+**, n conforitate cu prevederile art" ,,*, alin" ., lit" a0 din
-egea nr" *;*5*+,, a asistenei sociale" Dn ianuarie4februarie *+,. Strategia va fi supus spre
de#batere i avi#are Coisiei Judeene de (nclu#iune Social Sibiu i spre aprobare Consiliului
Judeean Sibiu"
V/ L,'r2ri )* i(v*6ti ii i r*para ii r*a+izat*
V>I> DGASPC i entre #e opii a/late 0n s!1or#ine6
a> E.tin#erea l+#irii sit!ate 0n Si1i!2 str> Sparta!s ? spa)ii #e l!r! pentr!
Ser%ii!l #e E%al!are Co*ple.+ a Persoanelor A#!lte ! Han#iap 9i Ser%ii!l E%i#en)+
9i Plat+ Presta)ii Soiale
)aloare estiat3 8;.+78 lei
)aloare licitat3 1,2197 lei
%rdin de ncepere lucrri3 *9"+;"*+,,
&eren de finali#are a construciei3 *9"+;"*+,.
-ucrarea s4a reali#at n totalitate n cursul anului *+,*" $ecep ia a fost efectuat n data
de *9",,"*+,* la valoarea de 91;29*"97 lei"
1> Rea1ilitare i a*ena8are spa ii #e lo!it C>P>Orlat
Dn cursul anului *+,* s4a reali#at Proiectul te!nic i apoi s4a nc!eiat contractul pentru
eAecu ia lucrrii"
)aloare estiat3 1+99++ lei"
)aloarea licitat3 292+++ lei"
%rdin de ncepere al lucrrii3 ,7",,"*+,*
&eren de finali#are al lucrrii3 ,7"+1"*+,."
-ucrrile reali#ate pBn la .,",*"*+,* sunt n valoare de 1,7;9,97 lei
lucrri de organi#are a antierului6 lucrri de re#isten C infrastructur C spturi6
lucrri de re#isten C suprastructur C betoane6
lucrri de construc ii6
lucrri de instala ii"
> Alte l!r+ri
S4au reali#at lucrri de repara ii curente n valoare total de ,97911,7, lei reparti#ate
dup cu urea#3
DGASPC C ;,1,99 lei,
cldire str" Spartacus C 9+;*,,+8 lei,
CS Pric!indelul Sibiu C *12+,+; lei,
CP Gulliver Sibiu C 1.87,9, lei,
C% %rlat C 1928,.9 lei
CPCD turnu $o u C 82+72,9, lei
VI>3> Centre pentr! persoane a#!lte ! "an#iap :! personalitate 8!ri#i+; a/late 0n
str!t!ra DGASPC Si1i!
43
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
a> Centr!l #e 'n$ri8ire i Asisten + Biertan
4 Construire Centru de Dngrijire i Asisten <iertan3
Situa ia reali#rii investi iei3
$eali#area fi#ic a lucrrii3 CL? /Construc ie L ?ontaj0 4 ;+:
$eali#area valoric a investi iei 4 1+:
$eali#at valoric n *+,* 4 7.8;1,*,+; lei
$as de eAecutat valoric /CL?, dotri, racorduri utilit i0 C *811*81,;, lei
1> Centr!l #e Re!perare i Rea1ilitare a Persoanelor A#!lte ! Han#iap T+l*ai! I
4 %ptii#are panouri solare
)aloare investi ie3 ,1;1;1,.7 lei 4 reali#at integral
4 Construc ie aga#ie
SLP /subsol L parter0 C .779.;,,7 lei 4 reali#at integral
> Centr!l #e Re!perare i Rea1ilitare a Persoanelor A#!lte ! Han#iap T+l*ai!
II
4 %ptii#are panouri solare /studiu de fe#abilitate, proiect te!nic i lucrri0
)aloare aprobat3 ;7*8+ lei 4 reali#at ;.+,9,** ras de eAecu ie +
4 Sub#idire parter, eAecutare dren pentru eliinarea infiltra iilor
)aloare aprobat3 *;882+ lei 4 reali#at *78.,7,,; lei ras de eAecu ie +
#> Centr!l #e Inte$rare prin Terapie O!pa ional+ D!*1r+%eni II
4 $epara ie capital acoperi
)aloare aprobat3 *+++++
$eali#at3 studiu de fe#abilitate i repara ie ,12712,*, lei 4 eAecutat integral
e> Alte "elt!ieli #e in%esti ii C dotri centre6 proiect te!nic, studiu fe#abilitate C(&%
?edia 6 proiectul instala iei interioare de alientare cu ga#, proiect (SC($ aplasare ca#an
C(&% Dubrveni (
ACTIVITATEA PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE 'N DGASPC SIBIU
Activitatea de ac!i#iii publice din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i
Protecia Copilului Sibiu a fost organi#at i desfaurat n cadrul <iroului ac!i#iii publice i
contractare servicii sociale coordonat de director eAecutiv adjunct econoic"
Dn anul *+,* luna decebrie s4au nc!eiat acte adiionale /prelungirea contractelor n
curs0 aferente contractelor anului *+,. pBn la noile proceduri"
Dn decursul anului *+,* s4au dearat proceduri de ac!i#iie public la proiectele3
," F'E&(=D'$' C-SD($' C'=&$H- D' P-ASA?'=& FGH--()'$G" SPA (( D' -HC$H
P'=&$H S'$)(C(H- ')A-HA$' C%?P-'EA ( S'$)(C(H- D$'P&H$( ( @AC(-(&S (
P'$S%A=' CH >A=D(CAPG C obiectiv situat n Sibiu, str" Spartacus nr" *"
*" $'A<(-(&A$' ( A?'=AJA$' SPA (( SCA$A ( ( ((, <-%C D' GA$S%=('$' C'=&$H-
D' P-ASA?'=& %$-A& C obiectiv situat n %rlat str" Grnicerilor, nr" ,,."
Confor %HG .7 5*++9 odificat prin %HG 115*1",,"*+,*, pragurile valorice eApriate
44
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
n euro far &)A sunt3
)aloarea estiat nu dep e te ec!ivalentul n lei a ,2"+++ euro fr &)A ac!i#iii
directe" Conf" %HG 11 5*1",,"*+,* n sura n care valoarea ac!i#itiei estiate depaete
ec!ivalentul n lei a suei de 2+++ euro fr &)A autoritatea contractant transite n S'AP o
notificare cu privire la ac!i#iia direct efectuat"
(nstituia noastr practic de regul procedura de ac!i#iie C cerere de ofert pentru
ac!i#iii ce depaesc valorile enionate la art" ,*7 din %HG .75*++9 odificat conf" %HG
115*+,* astfel3
)aloarea TU ,.+"+++ euro fr &)A pentru contractele de furni#are
)aloarea TU,.++++ euro fr &)A pentru contractele de servicii
)aloarea TU 2++++++ euro fr &)A pentru contractele de lucrri
Pe parcursul derulrii procedurilor de ac!i#iie public n anul *+,* a fost depus o
singur contestaie la C=SC <ucure ti, forulat de ctre SC =evada Dual Ploieti pentru3
G@urni#are articole de ncl inte, brcinte i articole teAtile de u# casnicG" Contesta ia nu
a fost nc solu ionat i procedura este oentan suspendat"
Dn anul *+,* s4au desfurat un nur de 2. proceduri3
Nr/
'rt/
D*(,3ir* pro'*),r2 Tip,ri )* pro'*),ri Tota+
, Ac!i#iii directe Produse ,,
Servicii *.
-ucrri 7
* Cerere de ofert Produse ,.
Servicii 4
-ucrri *
45
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
ra&i' privi() pro'*),ri+* )* a'-izi i* p,b+i'2
)*6&2 ,rat* )* DASPC Sibi, 4( "#$"
$$
".
>
$.
#
"
# B $# $B "# "B
A'-izi ii )ir*'t*
pro),6*
A'-izi ii )ir*'t*
6*rvi'ii
A'-izi ii )ir*'t* +,'r2ri
C*r*r* )* o&*rt2
pro),6*
C*r*r* )* o&*rt2
6*rvi'ii
C*r*r* )* o&*rt2
+,'r2ri
Controlul intern privind ac!i#itiile publice confor ;795*++2 se face n cadrul auditului
intern, iar controlul eAtern al ac!i#iiilor publice se face de ctre A=$?AP i ?inisterul @inanelor
Publice prin serviciul HC')AP"
ACTIVITATEA &INANCIAR CONTABIL A INSTITUIEI
Activitatea financiar C contabil din cadrul Direciei Generale de Asisten Social i
Protecia Copilului Sibiu este organi#at n cadrul Serviciului @inan e4buget4salari#are i n
Serviciul Contabilitate coordonat de directorul eAecutiv adjunct econoic" Dn cadrul acestor
servicii s4au desfa urat toate activitile specifice i distincte ce in de activitatea financiar,
activitatea contabil i salari#area la nivelul DGASPC Sibiu" Dn anul *+,* bugetul gestionat de
DGASPC Sibiu s4a pre#entat astfel3
A(a+iza Co(t,+,i )* EE*', i* "#$"
Nr/ 'rt/ DENU%IRE TITLU DE
C1ELTUIAL
BUET APROBAT PLATA NETA ?
," C>'-&H('-( D' P'$S%=A- ,;,+29,+++ ,8,;97,,;. ;;"2*
*" <H=H$( D' S'$)(C(( ,7,9;2,+++ ,7,7+2,*;+ ;8"+.
." AS(S&'=VS S%C(A-S 2.,.*.,+++ 2*,;17,,;2 ;;".2
7" (=)'S&(&(( ,+,21.,89+ 9,9++,72, 9*"7*
&%&A- A<,=><,@=# A",A>>,$"A AB/$@
46
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
Str,'t,ra 'o(t,+,i )* *E*', i* "#$" ),p2 6,r6a )* &i(a( ar*
Nr/ 'rt/ DENU%IRE BUET DE STAT CONSILIUL
JUDETEAN
TOTAL
," C'=&$' ADH-&( ,7, .29,+++ 1,*18,881 *,,9.7,881
*" C'=&$' C%P(( ,*,2+7,+++ ,,981,2.+ ,7,,;,,2.+
." APA$A&H- P$%P$(H
D($'C&('
4 7,.7.,7;+ 7,.7.,7;+
7" D$ P'$S CH >A=D(CAP
&$A=S@'$H$(
2*,117,*** 4 2*,117,***
&%&A- <A,=.>,""" $.,.#A,A#< A",A>>,$"A
P%=D'$' (= &%&A-
C%=& 'E'CH&('
@B,=@? $>,."?
ra&i' privi() po()*r*a 4( tota+ 'o(t )* *E*', i* "#$",
),p2 6,r6a )* &i(a( ar*
BUET DE STAT
@B,=@?
CONSILIUL
JUDETEAN
$>,."?
<HG'& D' S&A&
C%=S(-(H- JHD'&'A=
CONCLUZII
A'tivitat*a )* a6i6t*( 2 6o'ia+2 a DASPC Sibi, n anul *+,* s4a finali#at cu re#ultate
bune avBnd n vedere conteAtul n care s4a desf urat" $esursele uane, financiare i ateriale
47
$AP%$& D' AC&()(&A&' *+,*
Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sibiu
liitate au deterinat dificult i n aplicarea i respectarea cu riguro#itate a legisla iei, fcBndu4
se eforturi n od deosebit pentru asigurarea calit ii serviciilor oferite beneficiarilor afla i
integral n responsabilitatea DGASPC, respectiv cei a cror sur de protec ie este stabilit n
serviciile proprii sau partenere, de tip re#iden ial sau failial"
Diversificarea serviciilor oferite beneficiarilor astfel ncBt acestea s rspund nevoilor lor
este un obiectiv urrit continuu de DGASPC Sibiu, ns de i s4au nregistrat unele reu ite nu
s4a ajuns la acoperirea tuturor nevoilor identificate" 'forturile de a asigura servicii la standarde
nalte de calitate se reflect n indicatorii de re#ultate /aAi sau aproape de aAi0"
Prin activitatea desfurat a ncercat s ntri colaborarea cu autorit ile publice
locale ai ales n ceea ce privete onitori#area ai atent a respectrii drepturilor copiilor i a
persoanelor cu !andicap"
&rebuie subliniat ns faptul c serviciile de prevenire sunt n continuare subfinan ate i
nu au alocate resurse uane suficiente pentru func ionarea opti"
Co+aborar*a ', to i a'torii i3p+i'a i n sfera social este o preis dar i un principiu
urrit de ctre DGASPC Sibiu" Dn ceea ce prive te colaborarea cu organi#a iile
neguvernaentale i stabilirea unui parteneriat public4privat durabil eficient i stabil, s4au fcut
deersuri nc de la nfiin area institu iei"
Pe parcursul anului *+,*, pro3ovar*a 6*rvi'ii+or 9i a'tivit27i+or DASPC Sibi, s4a
reali#at prin interediul conferinelor de pres, counicatelor, audien elor, diferitelor ntBlniri
adresate partenerilor /servicii publice de asisten social, organi#a ii neguvernaentale,
parteneri din ar i strintate0, postrilor pe site4ul3 PPP/)a6ib/ro, ntBlnirilor cu beneficiari de
servicii i publicul larg"
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MARIA MARCU MARIA ALBINARU
DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA TOLCIU
48

S-ar putea să vă placă și