Sunteți pe pagina 1din 1

Antibiotice

~tiinta ~isuflet
RAPORTCURENT
Conform:
Legii nr. 29712004 republicata ~i ale reglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 612014 pentru
modificarea ~i completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.
1/2006 privind ernitentii ~i operatiunile cu valori mobiliare, precum ~i pentru
completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor In cadrul adunarilor generale ale
soctetatilor comerciale.
Data raportului: 25 aprilie 2014
Denumirea entitatn emitente: Antibiotice SA
Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232209000/0372065633
Codul unic de 'inregistrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096
Nurnarul de ordine In Registrul Comertului: J221285/1991
Capital social subscris ~i varsat: 67.338.040 lei
Piata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Comunicat disponibilitate Raport anual 2013
Antibiotice la~i inforrneaza ca raportul la 31.12.2013, este disponibil investitorilor
prin Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum ~i
prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori - Rapoarte anuale - 2013).
Mentionam ca raportul poate fi obtinut ~i de La sediuL soctetatii (Relatii cu
Investitorii, nr. 0232 209570, 0232 209583, fax: 0372 065633, e-mail:
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).
Director Gener
ec. loan NANI
/'"
Director Economic,
ec. Paula-Lutniniia COMAN
c..,
) a l.upulu 0<, 1
~~'707410' Romania
T +40232 209 000
T +40 372 065 000
F +40 232 209 633
www.antibiotice.ro
J 22/285/1991
CUI RO1973096
IBAN: RO 04 BACX 0000 003010678000