Sunteți pe pagina 1din 1

T}ECLARATIE DE ORIGINALITATE A

PROIECTTILUI DE DIPLOMA
Subsemnatul
\rtftfrys| 6 *t Cfri*rr #W
1)
a
)
, POSeSOT
I
am
tema:2)
B.I .lc.I.lpa;aportseria Nf
,rr. ,
avdnd CNP
intocmit proiectul de diplom6/
**dis@ie
firV Pg
wYta
?n vederea suslinerii examenului de ftnalizare a studiilor universitare de licen{i,
,organizat
de cdtre Facultatea de EJcT&u,,ici
7ltcr;nup,lcaq,
c,,
rtltuntAGtq'
'itui)lznttr,t,
CatedralDepaframentul
rc/
,
din cadrtl
Universitilii POLITEHMCA din Bucuregti, sdsiunedtfT.-_,lpzbnul universitar 2a
?L zu/1.
Lu6nd in considerare conlinutul art. 143 dinLegea Educaliei Nalionale nr. ll20II,
aI. () ,,jndrumdtorii proiectelor de diplomd/lucrdrilor de disertalie rdspund in solidar cu
autorii acestora de asigurarea originalitdtrii conlinutului
qcestorq"
qi aI. (5)
,,Este
interzisd comercializarea de lucrdri
Stiinlifice
in vederea
facilitdrii falsificdrii
de cdtre
cumpdrdtor a calitdtrii de autor al unui/unei proiect de diplomd/lucrdri de diserta{ie",
declar pe proprie rdspundere, cd acest/aceastd proiect/lucrare este original(i), fiind
reztiltatul propriei activitdli intelectuale, nu conline porliuni plagiate, iar sursele
bibliograf,rce au fost folosite cu respectarea legislaliei in vigoare.
Cunosc faptul cd plagiatul sau prezentarea unui/unei proiect/lucrdri, elaborat(i) de
alt absolvent sau preluatd de pe internet, din manuale qi cerfi, fErS precizarea sursei
constituie infrac{iune (furt intelectual gi nerespectarea dreptului de autor gi a proprietSlii
intelectuale) qi atrage dupi sine anularea examenului de diplomdldisertalie, precum
$i
rdspunderea penal6.
Data:
t)
Numele, iniliala prenumelui tatdlui gi prenumele, cu majuscule.
')
Denumirea proiectului de diplomd/lucrdrii de disertafie, cu majuscule.
f
{
tl
Y
q
-J
7
rd
{
W
-f
5
s V
1
L
ye #-,
rJ'
Semndtura: