Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Panourile fotovoltaice pot oferi o sursa de energie sigura si pentru


perioade scurte detimp, sau in cazul in care este nevoie neaparata de
electricitate. Acesta a fost cazul inSUA, Florida, dupa ce uraganul Andrew a
distrus aproape toate posibilitatiile dealimentare cu energie electrica.3. O
i nst al at i e f ot ovol t ai ca al i ment eaza si st emul de comuni cat i i de pe
varf ul Onyx
i nSUA, Cal i f orni a. St at i a se af l a l a 3300 de met ri al t i t udi ne, condi
t i i l e met eo f i i ndadeseori foarte aspre cu vanturi ce ating o viteza de 200 km/h si
zapezi ce
depasesc2 me t r i . I n a i nt e d e i n s t a l a r e a s i s t e mul u i d e a l i me n t a
r e s o l a r a , s t a t i a f o l o s e a 3 generatoare diesel de 7.5 kW ce consumau
26500 L de combustibil anual.4 . I n Ma l i , A f r i c a a u f o s t
i n s t a l a t e i n j u r
d e 1 0 0 d e s i s t e me d e e x t r a g e r e a a p e i alimentate fotovoltaic.
Acest proiect a ajutat foarte mult societatiile sarace africane.
...despre energia termo-solara se mai stie ca...
1. Spi t al ul St . Rose di n San Ant oni o, Texas f ol osest e un si st em
t ermo- sol ar de i ncal zi repentru 90% din totalul de apa calda necesara.
Sistemul are un bazin de 30000 de L si uncolector cu o suprafata de 5000
de metri patrati. Acest mod de obtinere a apei calde ajutaspitalul sa
economiseasca 17.000$ pe an.2. Locatari acestui bloc din Honolulu, Hawai au optat
in anul 1984 pentrufolosirea energiei termo-solare la incalzirea apei
datorita preturilor mariale petrolului. Sistemul foloseste aproximativ 50 de
colectori cu taler platde 48 metri patrati si un bazin de 13500 l pentru
asigurarea a 70% dintotalul necesar de apa calda.3 .
Ac e a s t a c e nt r a l a t e r mo
s o l a r a f o l o s e s t e u n s i s t e m c u receptor central si are o putere de 10
MW.4. I n Cal i f orni a de Sud ( S. U. A. ) exi st a 9 cent ral e cu si st eme de
al bi i , numite si SEGS(Solar Electric Generating Systems) ce genereaza
int o t a l 3 5 4 d e me g a wa t i . Si s t e me l e c u a l b i i s u n t c e l e ma i f i
a b i l e s i economice sisteme termo-solare.
Certitudinile prezentului
Pe 1 m
2
de suprafata la nivelul solului, de-a lungul paralelei de 45
o
se pot
capt a annual 500- 700x10
3
kcal , ceea ce reprezi nt a ci rca 75- 100 kg
cc ( combust i bi l conventional considerat cu 700 kcal/kg), echivalent cu 75-
100 kg de carbune de calitatesuperrioara sau 200-500 kg lignit, sau 40-80 m
3
gaze naturale, sau 45-70 kg petrol.

17


I nt re opt i mi smul af i rmat i i l or ca energi a sol ara est e uni versal a, gr
at ui t a, curat e si inepuzabila si pesimismul celor care considerau ca energia
solara este periodica, aleatoare,de mi ca densi t at e si ca t ransf ormarea ei
i n el ect ri ci t at e sau cal dura ar deposeda t ara noastra de teren agricol,
s-a ales calea stiintifica a estimarii potentialului energetic economicsolar si s-au
definitivat doua categorii de solutii:una pentru uz individual, instalatii
simple sii e f t i ne d e c a p t a r e a e n e r g i e i s o l a r e s i c e a d e -
a d o ua p e n t r u uz i n d u s t r i a l , i ns t a l a t i i profesionalizate pentru
producerea de apa si aer cald pentru uz menajer, abur tehnologicetc.
Argumente ale viitorului
Pent ru ut l i zarea pe vi i t or pe scara l arga a energi ei sol are
pl edeaza i nsusi cost ul acesteia. Astfel, in tara noastra, gigacaloria a fost
intotdeauna mai ieftina decat in oricare altasolutie.I n c a d i n 1 9 8 6 s e
e s t i ma c a a n ul 2 0 0 0 v a a d u c e u n a p o r t s o l a r d e 2 - 1 0 %
d i n necesarul de energi e pri mara al omeni ri i , ci f rel e vari i nd de l a
o t ara l a al t a i n f unct i e de posibilitatile tehnologice si financiare, de pozitia
geografica si disponibilitatile de
combustibiliclasici.Si al t e ci f re au pl edat convi ngat or: i n cazul conve
rsi ei i n energi e el ect ri ca, di ne n e r g i a me d i e a n ua l a d i s p n i b i l a l
a s c a r a p l a n e t a r a l a s u p r a f a t a s o l ul ui , d e 8 0 0 - 1 5 0 0 kWh/m
2
/an, in functie de solutiile tehnice utilizate se pot capta 80-150 kWh/m
2
/ an, i ar t ot necesarul de energie primara al omenirii este echivalent cu
enrgia ce se poate capta de laSoare, in conditiile de randament actual, pe o
suprafata de circa 1.000.000 km