Sunteți pe pagina 1din 59

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIIN ELE EDUCA IEI


CATEDRA DE PSIHOLOGIE
NV MNT LA DISTAN
PSIHOTERAPII INDIVIDUALE
I DE GRUP
- SEMESTRUL I -
Lector univ. dr. pi!o"o# D$nie" DAVID
E-%$i"& d$nd'pi!o.u((.oroc).ro
PREZENTARE GENERAL
SCOPUL& Modulul de psihoterapie individual i de grup const n curs i seminariile
aferente. El are ca scop familiarizarea studen ilor cu tehnicile de interven ie
psihoterapeutic i asigurarea unui bagaj de cunotin e declarative i procedurale
care s -i fac ap i pentru o activitate eficient n optimizarea uman , tratamentu l
psihologic i ameliorarea tulbur rilor psihice i psihosomatice i controlul factorilor
psihologici implica i n tulbur rile somatice. Competen a oferit de acest modul
studen ilor se refer la (a dezvoltarea i rafinarea abilit ilor n consilierea
psihologic din s n tate i boal i (b crearea prerechizitelor obligatorii n formarea
postuniversitar ca psihoterapeut.
METODE& Modulul va fi structurat sub form de curs i seminarii aferente pe
parcursul unui semestru. Ca metode cursul va presupune prelegeri i discu ii
interactive iar seminarul va presupune prelegeri, discu ii interactive i activit i
practice.
EVALUARE& Evaluarea cunotin elor declarative i procedurale dob!ndite n cadrul
acestui modul se va face printr-un e"am oral acoperind temele de curs i seminar (#
puncte, o prezentare de caz (diagnostic i interven ie psihologic ntr-un caz real-$
puncte i o caset audio de $% minute care reprezint un fragment din interven ia
psihologic (&-puncte. 'entru ob inerea punctajului ma"im la e"amenul oral pe l!ng
materialele obligatorii (suportul de curs, -( puncte este necesar i consultarea
bibliografiei obligatorii i facultative () punct* bibliografia este accesibil la
+iblioteca ,acult ii de 'sihologie i -tiin ele Educa iei, .nive rsitatea +abe-+ol/ai,
Cluj-0apoca.
TEMATICA CURSULUI
*. Introducere +, ore
1.1 Ce este psihoterapia?
).$ Evolu ia psihoterapiei i rela ia ei cu disciplinele colaterale
).& 1rient ri psihoterapeutice actuale
).( ,undamentare teoretico-e"perimental a psihoterapiei
1.5 Rolul, formarea i atribu iile psihoterapeutului
).2 'sihoterapie i neurobiologie
,. An$to%i$ $ctu"ui pi!oter$peutic + , ore
$.). 3iagnostic i evaluare clinic
2.2. Conceptualizare problemei
$.&. 4ela ia psihoterapeutic
$.(. 5nterven ia psihoterapeutic
2.5. Evaluarea rezultatelor
3. T!"#$# % #"&'(" # )*#!+&',)-&#$ - ./ +'
&.).6ehnici dinamic-psihanalitice* individuale i de grup
&.$. 6ehnici umanist 7e"perien iale* individuale i de grup
&.&.6ehnici cognitiv-comportamentale i de rela"are* individuale i de grup
(prezentare general
&.(.6ehnci eric8soniene* individuale i de grup
&.#.9ipnoz i terapia sugestiv
&.2.:lte tehnici de interven ie psihoterapeutic
,
TEMATICA SEMINARULUI
5nterven ia psihoterapeutic n; -$< ore
). 3elir, demen , amnezie, tulbur ri cognitive i tulbur ri psihice datorate unor
condi ii medicale
$. 6ulbur ri legate de consumul de substan e
&. =chizofrenia i alte tulbur ri psihotice
(. 6ulbur ri afective
#. 6ulbur ri de an"ietate
2. 6ulbur ri somatoforme i durerea
>. 6ulbur ri factice
<. 6ulbur ri disociative
9. Tulbur ri se"uale i de identitate se"ual
)%. 6ulbur ri de alimenta ie* prezentare general
)). 6ulbur ri de somn
)$. 6ulbur ri ale impulsului
)&. 6ulbur ri de adaptare
)(. 6ulbur ri de personaliate
)#. =tresul i tulbur ri psihosomatice* prezentare general
)2. :lte condi ii clinice (e". factori psihologici care afecteaz tulbur rile somatice,
noncomplian a la tratamentul medical, preg tire preoperatorie etc.* prezentare
general
)>. 'robleme de cuplu i familie* terapia grupului mic.
Bibliograie obligatorie
D$vid- D.- Ho"devici- I.- S0,1+*2+0#3 S.3 B 4,"3 AS. 56/// ). Psihoterapie i
hipnoterapie cognitiv-
comportamental- Editur$ Rioprint- C"u)-N$poc$.
!ol"evici, #. $199%&. Elemente de psihoterapie, Editura :ll, +ucureti.
#onescu, '. $199(&. Psihoterapia, Ed. -tiin ific , +ucuret i.
+ibliografie facultativ
H$.ton- /.- S$"0ov0i- P.- /ir0- 1. 2 C"$r0- D. 3*44*5. Cognitive-behavior therapy for psychiatric
problems- O67ord Univerit8 Pre.
)aplan, !. #., *a"oc+, B. ,., 'rebb, ,. -. $199.&. Kaplan and Sadocks Synopsis of Psychiatry; Behavioral
Sciences and Clinical Psychiatry, /illiams an" /il+ins, 0on"on.
9
:
CUPRINS
CURS& PSIHOTERAPII INDIVIDUALE I DE GRUP
*. Introducere ;n pi!oter$pie
1.2. Ce este psihoterapia?
).&. Evolu ia psihoterapiei i rela ia ei cu disciplinele colaterale
).(. 1rient ri psihoterapeutice actuale
).#. ,undamentare teoretico-e"perimental a psihoterapiei
1.%. Rolul, formarea i atribu iile psihoterapeutului
).>. 'sihoterapie i neurobiologie
,. An$to%i$ $ctu"ui pi!oter$peutic
$.). 3iagnostic i evaluare clinic
2.2. Conceptualizare problemei
$.&. 4ela ia psihoterapeutic
$.(. 5nterven ia psihoterapeutic
2.5. Evaluarea rezultatelor
3. T!"#$# % #"&'(" # )*#!+&',)-&#$
1.1. 6ehnici dinamic-psihanalitice* individuale i de grup
1.2. 6ehnici umanist 7e"perien iale* individuale i de grup
1.1.6ehnici cognitiv-comportamentale i de rela"are*
individuale i de grup
1... 6ehnci eric8soniene* individuale i de grup
1.5. 9ipnoz i terapia sugestiv
1.%. :lte tehnici de interven ie psihoterapeutic
SEMINAR& PSIHOTERAPII INDIVIDUALE I DE GRUP
:
.
.
2
1(
11
11
*,
12
12
15
1%
1%
*<
12
13
19
23
29
.5
:<
=
PSIHOTERAPII INDIVIDUALE I DE GRUP
*. INTRODUCERE IN PSIHOTERAPIE
*.*. Ce ete pi!oter$pi$>
4sihoterapia este interven ie psihologia n patologie i n optimizarea
subiec ilor umani s n toi (e". profila"ia bolilor, optimizarea
performan elor intelectuale etc.. 'atologia studiaz modul n care se
instaleaz , evolueaz i se termin bolile. Modificarea factorilor
psihologici implica i n patologie revin interven iei psihoterapeutice. 3e
asemenea, interven ia psihoterapeutic vizeaz nu doar modificarea
factorilor psihologici implica i n boal ci i a celor care ne predispun la
mboln vire adunc!ndu-i astfel contr ibu ia at!t la profila"ia bolilor c!t
i la men inerea st rii de s n tate i a optimiz rii personale.
..6. E(+7- #, )*#!+&',)## 8# '7, ##7 # $- %#*$#)7#"7
$+7,&',7
?n )@2$ 6homas Auhn a publicat cartea numit B=tructura
revolu iilor tiin ificeB n care afirma c istoria unui domeniu al tiin ei
trebuie s parcurg ase etape; () perioada preparadigmatic , ($
tiin normal -n care este e"plorat i elaborat paradigma
tiin ific , (& faza de criz , (( apari ia unei noi paradigme tiin ifice,
(#& faza de lupt ntre vechea i noua paradigm , (2 victoria uneia
dintre cele dou paradigme i rentoarcerea la etapa de tiin
normal . :ceast descriere a tiin ei i a evolu iei tiin ifice a e"ercitat
o puternic atrac ie asupra oamenilor de tiin , cartea lui 6homas
Auhn devenind cea mai citat carte de filosofia tiin ei n revistele de
specialitate (Mc Connel, )@<&.
$a. 'erioada preparadigmatic . :ceast etap a evolu iei tiin ifice
este caracterizat prin urm toarele;
- datele ob inute sunt nt!mpl toare, aleatoare i superficiale*
- cercetarea se bazeaz pe observa ie, nu pe e"periment*
- majoritatea datelor combin simplul cu comple"ul, adev rul cu falsul,
r m!n!nd numeroase BbreeB*
- se dezvolt coli care sunt n competi ie unele cu al tele.
:v!nd n vedere aceste caracteristici, putem afirma faptul c n
psihoterapie la acest nivel se situeaz psihanaliza, terapiile umanist-
e"perien iale i terapia eri8sonian de la nceputul secolului CC spre
mijlocul secolului CC.
(b. ,aza de tiin normal . :ceasta se caracterizeaz prin;
<
- descoperirea unor aspecte tiin ifice semnificative*
- elaborarea unei paradigme tiin ifice*
- elaborarea teoriilor* cercetarae se bazeaz n special pe e"periment,
nu pe observa ie*
- apar ipoteze tiin ifice testabile i falsificabile.
'aradigma reprezint un set de idei elaborate de teoreticienii
apr in!nd unei anumite discipline. Ea este reprezentat de asump ii
fundamentale care nu pot fi testate n mod direct prin e"periment.
3impotriv , teoria trebuie formulat n termeni care permit
cercet torilor s o testeze e"perimental (E/senc8 D Aeane, )@@$. 3in
acest punct de vedere, n psihoterapie putem vorbi despre tiin
normal abia n anii )@#%, c!nd a ap rut terapia comportamental .
'aradigma tiin if ic reinterpreteaz i integreaz aspectele valide ale
teoriilor anterioare i ale abord rilor din perioada preparadigmatic n
cadrul sistemului s u teoretic, utiliz!nd termeni proprii. 3e e"emplu, n
psihoterapie, terapia comportamental a reinterpretat tehnicile
analitice n termenii teoriei nv rii care lipsea n abordarea lui ,reud.
3e e"emplu; () transferul este interpretat ca un aspect specific al
fenomenului de generalizare a nv rii* ($ represia este un
comportament nv at deoarece este nt rit prin reducerea an"iet ii*
(& interpretarea este util chiar dac nu este adev rat , deoarece
ofer pacientului o istorie coerent de via * (( tehnica asocia iilor
libere este folositoare pentru ob inerea de material incontient
deoarece pacientul interpreteaz acceptarea de c tre psihoterapeut a
verbaliz rilor sale ca iertare i deci teama asociat cu aceste idei se
reduce etc. (.dolf, )@<>. ?n aceast etap , paradigma tiin ific poate
coe"ista cu alte abord ri, e"presii ale perioadei preparadigma tice sau
ale dezvolt rii din etapa preparadigmatic . ?n psihoterapie, al turi de
paradigma comportamental dominant , e"ist abord ri dinamice i
umaniste, i psihoterapeu i care nu au acceptat asimilarea teoretic a
acestora n cadrul paradigmei comportamentale. ?n orice caz, for ate
de succesul i de modelul terapiei cognitiv-comportamentale, aceste
abord ri au ncercat s se dezvolte ntr-un mod propriu, dei progresul
lor a fost relativ mic (+ergin D Eardiner, )@@( - vezi terapia dinamic
de scurt dura t . :a cum am men ionat anterior, acest lucru nu este
neobinuit pentru tiin , uneori put!nd fi chiar stimulativ pentru
progresul tiin ific.
(c. Etapa de criz . 'aradigma tiin ific este acceptat de c tre
oamenii de tiin chiar dac ea nu e"plic toate datele ob inute
e"perimental. ?n orice caz, perioada de criz survine atunci c!nd
vechea paradigm este este confruntat cu numeroase predic ii
eronate i c!nd apar bree ale teoriilor sale e"plicative (Mc Connel,
)@<&. 3in punct de vedere al filosofiei tiin ei, n psihoterapie putem
vorbi despre criz n )@2%, c!nd behaviorismul i terapia
comportamental nu au reuit s e"plice modul n care cogni iile i
proces rile informa ionale ne influen eaz comportamentul i emo iile.
?
(d. :pari ia unei noi paradigme tiin ifice . C!nd vechea paradigm nu
poate e"plica numeroase fenomene relavante pentru tiin i se
acumuleaz predic ii eronate, apare o nou paradigm . :cesta este
momentul nceperii revolu iei tiin ifice. ?n acest punst, n psihoterapie
a ap rut terapia cognitiv . (anii )@2%, ncerc!nd s e"plice modul n
care cogni iile i proces rile informa ionale ne influen eaz
comportamentul i emo iile.
(e. 4evolu ia tiin ific este caracterizat prin 5
- se ad!ncete aspectul de inutilitate a institu iilor e"istente*
- c r ile de tiin sunt rescrise n spiritul noii paradigme*
6 vechile i"ei sunt consi"erate alse.
?n psihoterapie lupta a avut loc ntre terapia behaviorist i cea
cognitiv .
(f 4entoarcerea la faza de tiin normal . C7nd una dintre abord ri
c!tig e"plic!nd majoritatea aspectelor tiin ifice, cealalt abordare
va fi reinterpretat i integrat n acest sistem teoretic. ?n psihoterapie,
lupta a fost c!tigat de c tre terapia cognitiv , dar dup ce s-a
nt!mplat acest lucru, ea a asimilat asump iile corecte ale terapiei
behavioriste, astfel nc!t a ap rut terapia cognitiv-comportamental .
:st zi e"ist trei tipuri de abord ri terapeutice; () cognitiv-
comportamental (dominant , ($ dinamic-psihanalitic , (& umanist-
e"perien ial (orientarea eric8sonian este nglobat -dei unii
consider for at acest lucru-n aceast orientare. Ca abordare
dominant , terapia cognitiv-comportamental prezint o puternic
tendin de a ngloba celelalte dou forme de terapie prin asi milarea
aspectelor lor eiciente 8n termeni cognitiv6comportamentali.
'erioada modern a psihoterapiei ncepe n secolul CF55 cu
Mesmer (pentru evolu ia conceptului n :ntichitate i Evul Mediu vezi
cursul de psihologie clinic . Mesmer era un medic vienez care
considera c bolile psihice i somatice i au originea n dezechilibrul
magnetismului animal. Magnetismul animal era un fluid prin care
corpurile cereti influen au organismele vii de pe p m!nt. 'entru a
echilibra magnetismul animal se utilizau magne i. =igur c aceast
perspectiv a fost infirmat de :cademia ,rancez de -tiin e dar
Mesmer este acela care a orientat serios eforturile spre o e"plica ie
nonreligioas a tulbur rile psihice i somatice pe acest motiv fiind
acreditat ca p rintele psihot erapiei moderne. 6imp de mai mul i ani,
de la sf!ritul secolului C5C p!n apro"imativ n anii B#%-B2%, influen a
cea mai puternic n psihoterapie a fost cea a psihanalizei i a
terapiilor derivate din aceast. 3e asemenea, n aceast perioad apar
terapiile e"perien ial-e"isten ialiste (e". psihodrama-Moreno care nu
dob!ndesc ns o influen major . 3ezvoltarea terapiei
comportamentale n anii B#% i B2% s-a realizat datorit ;
- dezvolt rii cercet rii fundamentale n psihologia e"perimental i
maturiz rii behaviorismului*
- raportului Comisiei 4eunite a +olilor Mentale i = n t ii n )@#%
@
c tre Congresul =...:., conform c ria psihanaliza nu este foarte
eficient , fiind necesar dezvoltarea altor forme de psihoterapie*
- public rii de c tre E/nsec8, n )@#$, a unei metaanalize a $( de
studii, concluzion!nd c nu e"ist nici o cercetare care s sus in
eficacitatea psihoterapiei i c psihanaliza este mai pu in eficient
dec!t lipsa terapiei* acest articol a subliniat necesitatea unei
psihoterapii tiin ifice, bazate pe cercetare fundamental *
- publicarea n )@#$ a c r ii lui Golpe B'sihoterapie prin inhibi ie
reciproc B.
Cele mai importante figuri ale psihoterapiei comportamentale din
acea perioad au fost; 3ollard, E/senc8, Miller, =8inner, Golpe. ?n loc
de a vedea problemele ap rute ca fiind simptome ale unor tulbur ri,
terapeu ii comportamentaliti le vedeau ca fiind r spunsuri
dezadaptative nv ate, care trebuie s reprezinte inta interven iei
terapeutice. 6ot n aceast perioad apar terapiil e umaniste (terapia
centrat pe client-4ogers care mpreun cu terapiile e"isten ialiste
ap rute anterior vor forma curentul umanist-e"perien ial n
psihoterapie
?n anii B2% i B>% a ap rut terapia cognitiv (ca nou paradigm .
Conform terapiei cognitive, problemele emo ionale nu sunt produse de
anumite evenimente, ci de modul n care aceste evenimente sunt
interpretate. =trategia terapiei cognitive este de a rezolva problemele
emo ionale prin determinarea pacientului s interpreteze evenimentele
ntr-un mo" mai a"aptativ. Cele mai importante nume sunt ale lui Ellis i +ec8
(considera i fondatorii terapiei cognitive . ?n aceast perioad , terapia
cognitiv a fost puternic legat de cercetarea fundamental a
psihoterapiei cognitive. :cest fapt a dat ocazia terapiei cognitive s
devin n scurt timp cea mai eficace metod de tratament a
problemelor psihologice.
?n anii B>% terapia cognitiv a asimilat asump iile corecte ale
terapiei comportamentale prin lucr rile lui Ellis, +andura, Hazarus,
Meinc8ebaum. ?n acest mod a ap rut ceea ce azi se numete terapie
cognitiv-comportamental .
?n anii B<% terapeu ii cognitiv-comportamentaliti au f cut o
important eroare, nebaz!ndu-i suficient tehnicile terapeutice pe
cercetarea fundamental din domeniu, astfel nc!t progresul realizat
din punct de vedere al eficien ei a fost relativ mic fa de anii B>%. ?n
orice caz, la sf!ritul anilor B<% i n aniiB@%, terapia cognitiv-
comportamental a renceput s se apropie de psihologia cognitiv ,
asimil!nd rezultatele acesteia (de e". cercetarea proces rilor
informa ionale incontiente. :.'.:. (:socia ia 'sihologilor :mericani a
fondat o societate numit =ocietatea pentru -tiin ele 'sihologiei Clinice
(3ivizia C555 =ec iunea 555 :.'.:., al c rei obiectiv este de a stimula
rela ia dintre cercetarea fundamental i practica clinic . 3e fapt, cred
c ncep!nd din anii B@% putem vorbi despre terapia cognitiv-
comportamental modern , mai str!ns rela ionat cu cercetarea
4
tiin ific fundamental . 1 numesc terapie cognitiv-compor tamental
modern sau interven ie psihologic n practica clinic i o v d ca pe o
inginerie psihologic . ,igurile importante ale acestei orient ri sunt;
Ellis, E/senc8, Mandler, =tein, =al8ovs8i, Clar8.
P*#!+&',)# ('*-* 1%#$#"
Medicina este tiin a care vizeaz aspectul curativ i profilactic al
bolilor. 5nterven iile medicale vizeaz mai ales modific ri la nivelul
organismului uman n vederea profila"iei i tratamentului bolilor.
5nterven ia psihoterapeutic urm rete modificarea unor aspecte
psihologice implicate n profila"ia i tratamentul bolilor. Cum de cele
mai multe ori factori somatici i cei psihologici se afl n interca iune i
interven ia medical i psihoterapeutic se pot combina n scopul
eficientiz rii profila"iei i tratamentului bol ilor.
Pi!oter$pie veru pi!o"o#ie.
'sihoterapia, aa cum a fost definit i mai sus, este interven ie
psihologic n patologie i n optimizarea subiec ilor umani s n toi.
:adar n tre psihoterapie i psihologie este o str!ns leg tur
psihoterapia fiind fundamentat de dezvolt rile teoretico-
e"perimentale care apar in psihologiei tiin ifice.
..3. O'#"& '# )*#!+&',)-&#$ ,$&-,7
?n acest moment e"ist trei mari orient ri psihoterapeutice;
) 1rientarea cognitiv-comportamental
2& 9rientarea "inamic6psihanalitic
& 1rientarea unamist-e"perien ial (incluz!nd i orientarea
eric8sonian .
'rezentarea general a acestor orient ri psihoterapeutice a fost
f cut la cursul de psihologie clinic (pentru detalii vezi cursul de
psihologie clinic . 6endin a n psihoterapia modern este de a integra
aceste trei mari orient ri psihoterapeutice n scopul unui demers unitar
n psihoterapie. 'rezent m n continuare un astfel de demers.
Mode"u" CCAS 3%ode"u" nive"e"or co#nitiv- co%port$%ent$"- (io"o#ic- u(iectiv5.
:ivelul cognitiv se refer la proces rile informa ionale i la
con inutul acestora. E"ist dou tipuri de proces ri informa ionale;
contiente i incontiente. 'roces rile informa ionale contiente se
refer la contientizarea i verbalizarea con inutului m ental i a
proces rilor informa ionale. 'roces rile informa ionale incontiente se
refer la faptul c nu putem verbaliza con inutul mental i proces rile
informa ionale i c nu suntem contien i de e"isten a acestora.
*B
0ivelul cognitiv determin calitatea nivelului subiectiv.
0ivelul comportamental se refer la ceea ce n psihologie este
denumit comportament operant. Comportamentul operant este
reprezentat n special de comportamentele motorii nv ate aflate sub
control voluntar.
:ivelul biologic se reer la toate modific rile ce au loc n organismul
nostru la nivel fiziologic i anatomic. Modific rile la nivelul sistemului
nervos vegetativ genereaz intensitatea st rii noastre subiective.
0ivelul subiectiv se refer la tr irile subiectului i la descrierile pe
care subiectul le face propriei st ri; pozitiv , negativ sau neutr . Mai
mult, acesta se refer la etichetele verbale ale st rii emo ionale (e".
Bm simt an"iosIdezam gitIruinatB etc..
E"ist numeroase interac iuni ntre aceste nivele (vezi fi g. 1&5
*-49$&#(7(7
("&*
$+:"#&#(
7(7
4#+7+:#$,7
7(7
4!,(#+',7
7(7
"(#'+"1"&
.
6
3
; < =
>
?
@ ./
..
.6
;ig. 1. Modelul cvadrinivelar al analizei psihologice CCBS!"
s geata )- se refer la proces rile informa ionale ale stimulilor
din mediul e"tern (e". procesul percep iei.
s geata $- se refer la faptul c propriile emo ii influen eaz
selec ia stimulilor din mediu ce urmeaz a fi procesa i. 3e e"emplu, n
cazul depresiei, stilul cognitiv negativ l va determina pe subiect
s geata selecteze din mediu n special aspectele negative.
s geata &- se refer la faptul c proces rile informa ionale pot
influen a nivelul biologic. 3e e"emplu, discrepan a cognitiv este una
dintre cauzele de activare vegetativ .
s geata (- se refer la proces rile informa ionale ale stimulilor
din mediul intern. ?n cazul atacului de panic , de e"emplu, senza iile
corporale genereaz i amorseaz proces rile cognitive negative ale
acestor senza ii.
s geata #- se refer la faptul c comportametul nostru este
e"presia proces rilor informa ionale (e". achizi ionarea deprinderilor.
**
s geata 2- se refer la proces rile informa ionale ale stimulilor
interni n timpul unui anumit comportament (e". achizi ionarea
deprinderilor.
s geata >- se refer la faptul c comportamentul poate influen a
nivelul biologic (e". comportamentul de a m nca, stilul de via etc..
s geata <- se refer la proces rile informa ionale ale st rii
subiective, mai e"ect la semnifica ia etichetei sale lingvistice.
s geata @- se refer la faptul c starea noastr subiectiv este o
variabil dependent sau un efect al interac iuni dintre celelalte trei
nivele; cognitiv, comportamental i biologic (vezi e"perimentul lui
=inger i =chacter, )@2$.
s geata )%- se refer la faptul c starea noastr subiectiv
pozitiv sau negativ determin mecanisme de coping la trei nivele;
cognitiv, comportamental i biologic.
s geata ))- se refer la influen a pe care comportamentul nostru
o are asupra mediului e"tern.
s geata )$- se refer la faptul c mediul e"tern poate influen a
mediul intern, nu doar prin proces rile informa ionale, dar i prin
ac iune direct asupra nivelului biologic (e". ac iunea virusurilor,
bacteriilor, traumatismele fizice etc..
?n psihopatologie, trei c i sunt importante;
(a. Calea ).$.@. ?n acest caz, interac iunea dintre mediul e"tern
i proces rile informa ionale pot determina o stare subiectiv negativ
sau o stare de distres. 'entru a modifica stares de distres, trebuie s
se modifice;
- mediul e"tern, prin tehnica rezolv rii de probleme*
- proces rile informa ionale, prin tehnici de restructur ri
cognitive i prin hipnoterapie*
- nivelul comportamental, prin modific ri comportamentale i
tehnici hipnoterapeutice*
- nivelul biologic, prin chimioterapie, tehnici de rela"are,
flooding, desensibilizare i tehnici de hipnoterapie.
Este foarte important ca modific rile s se realizeze la toate cele
patru nivele (dac este posibil, altfel, interven ia noastr va fi eficient
doar pentru o scurt perioad de timp datorit nivelelor r mase
nemodificate care vor func iona ca prerechizite pentru o alt stare de
distres, n noi condi i i.
(b. Calea )%.@. ?n acest caz, dac mecanismele de coping sunt
dezadaptative, atunci ele pot amplifica starea noastr subiectiv
negativ . ?n aceast situa ie este util tehnica inocul rii stresului prin
faptul c l nva pe pacient mecanisme de coping adaptative pentru a
nl tura distresul (vezi Cap. $.
(c. Calea <.@. ?n acest caz, modul n care subiectul i
interpreteaz starea subiectiv poate influen a distresul. 3e e"emplu,
dac el nu i n elege distresul i l consider ca fiind semn al unei boli
grave, atunci aceast discrepan cognitiv va amplifica la r!ndul ei
*,
starea de distres. Este necesar o interven ie la nivel cognitiv care s i
ofere pacientului o e"plica ie ra ional a propriului distres. :ceast
e"plica ie trebuie s aib urm toarele caracteristici5
- s fie acceptat de c tre subiect*
- s i e"plice pacientului cauza tulbur rilor, acest lucru
suger!ndu-i i e"isten a unui tratament*
- nu este necesar s fie adev rat pentru a fi util .
3up cum am men ionat anterior, n abord rile integrative sunt
utilizate trei tipuri de tehnici; cognitiv-comportamentale, dinamic-
psihanalitice i umanist-e"perien iale, toate fiind interpretate din
punctul de vedere al perspectivei cognitiv-comportamentale. ?n cele ce
urmeaz vom prezenta elul n care acest model interpreteaz eficien a
terapiilor dinamic-psihanalitice sau umanist-e"perien iale.
Terapiile "inamic6psihanalitice sunt 8n oarecare gra" eiciente, "eoarece5
- rela ia terapeutic reduce intensitatea distresului la nceputul terapiei
i apoi genereaz nevroza de transfer* aceasta este o prerechizit
pentru modificarea mecanismelor dezadaptative de coping*
- interpretarea oferit pacientului influen eaz direct calea <.@ i i
sugereaz n mod indirect necesitatea modific rii la nivelul ).$.@ i
@.)% (de e"mplu, n lumina interpret rii oferite, subiectul n elege c
stilul s u cognitiv i mecanismele sale de coping sunt justificate pentru
perioada vie ii sale c!nd era copil, dar nu sunt justificate pentru
perioada de adult.
9ricum, aceste tehnici au c7teva "ezavanta<e5
- dureaz o perioad lung de timp*
- sunt utile doar pentru indivizi apar in!nd claselor sociale superioar i
medie, cu un nalt nivel educa ional*
- sunt utile doar n caz de tulbur ri mai pu in severe.
Terapiile umanist-e"perien iale sunt n oarecare grad eficiente
pentru c ;
- rela ia terapeutic este caracterizat prin empatie, congruen ,
acceptare necondi ionat , astfel nc!t reduce starea de distres, oferind
pacientului posibilitatea de a descoperi noi e"perien e,
- reduc!nd starea de distres i amors!nd o stare subiectiv pozitiv i
de asemenea stimul!nd pacientul s -i discrimineze i s -i n eleag
simptomatologia, sunt influen ate indirect c ile ).$.@, <.@ i )%.@.
=ezavanta<ele acesor tehnici sunt5
6 nu este sigur c tehnicile umaniste vor modifica calea respectiv
pentru a influen a tulburarea*
- nu sunt foarte ecologice* n via a real , pacientul va fi abordat mai
degrab direct dec!t indirect*
6 sunt olositoare "oar pentru 8nceputul terapiei>
6 pentru alte critici vezi terapiile "inamice.
..;. F-"%,1"&,', &+'&#$+-A)'#1"&,7 , )*#!+&',)##
*9
C!nd discut m despre fundamentarea teoretico-e"periemental
a psihoterapiei trebuie s avem n vedere dou aspecte. 'rimul se
refer la ancorarea pe care psihoterapia trebuie s o aib n cercetarea
fundamental din psihologie (vezi curs-psihologie clinic . :l doilea
aspect se refer la validarea e"perimental a pachetelor de interven ie
psihoterapeutic . :ceast idee este preluat din medicin . ?n medicin
nainte ca un pachet de tratament s fie eliberat pe pia a el trebuie
testat riguros (uneori ani n ir lu!ndu-se n calcul; (a eficien a lui n
compara ie cu efectul placebo, (b efectele secundare i riscurile pe
care le implic , (c popula ia c reia i se adreseaz , (d rec derile etc.
'e acest model i sub presiunea caselor de asigur ri de s n tate
interven ia psihoterapeutic trebuie s fac fa acestor constr!ngeri,
favoriz!ndu-se acele pachete de interven ie psihoterapeutic care au
trecut testul acid al verific rii lor (vezi pentru detalii http; ??@@@.apa.org&.
*.=. R+7-7 B+'1,', 8# ,&'#4- ##7 )*#!+&',)-&-7-#
'sihoterapeutul ndeplinete mai multe func ii;
) 3iagnostic psihologic i evaluare clinic * se refer la identificare
factorilor psihologici implica i n problema n care se cere
interven ie psihoterapeutic *
$ Consiliere psihologic i interven ie psihoterapeutic * se refer la
controlul factorilor psihologici n boal i n optimizarea subiec ilor
umani s n toi*
& Cercetare* se refer la investigarea rolului factorilor psihologici n
s n tate i boal *
( Educa ie.
,ormarea psihoterapeutului se face conform unor norme bine
precizate de c tre Consiliul Mondial al 'sihoterapiei prin 3eclara ia de
la =trasbourg, )@@$. ,ormarea presupune;
$1&. 9 preg tire teoretic . :ceast preg tire teoretic este asigurat de
curicula universitara a facult ilor de psihologie. 'entru cei care nu
sunt psihologi aceste cursuri pot fi oferite n regim de nv m!nd la
distan .
($. ,ormare ntr-o form specific de psihoterapie. 'rofesori care fac
formarea trebuie s fie psihoterapeu i formatori acredita i n acea
form de psihoterapie.
(&. 'ractic cu caz. Cursan i trebuie s fie angaja i ntr-o institu ie a
Ministerului = n t ii, Ministerului Educa iei 0a ionale sau n organiza ii
guvernamentale sau nonguvernamentale unde ofer servicii de
consiliere psihologic i psihoterapie.
((. =upervizare. =upervizarea se face de psihoterapeu i acredita i n
acea form de psihoterapie.
:ceast schem general de formare n psihoterapie ia o form
specific n func ie de programul de formarea al fiec rei coli de
*:
psihoterapie.
*.<. P*#!+&',)# 8# "-'+4#+7+:#
'sihoterapia modific factorii psihologici implica i n patologie*
modificarea factorilor psihologici este nso it de o serie de manifest ri
biochimice. ?n acest conte"t se afirm c orice psihoterapie este ntr-o
ultim analiz farmacoterapie. :ceast afirma ie este sus inut de
urm toarele argumente;
) psihoterapia afecteaz rata metabolismului cerebral*
2& psihoterapia modific metabolismul serotoninei*
& psihoterapia afecteaz activitatea glandei tiroide*
( psihoterapia determin creterea plasticit ii cerebrale.
Mai detaliat; psihoterapia cognitiv-comportamental determin
modific ri la nivelul amigdalei, nucleii bazali i hipocampus (prin
tehnici comportamentale-condi ionare clasic i operant i la nivelul
neocorte"ului (lobul frontal prin tehnicile cognitive (modificarea
schemelor cognitive. 'sihoterapia dinamic-psihanalitic influen eaz
lateralizarea emisferic c erebral i ariile subcorticale (modificarea
reprezent rilor interpersonale nc rcate afectiv. 'sihoterapia unamist-
e"perien iala influen eaz activitatea sistemului nervos implicat n
st rile emo ionale (hipotalamusus, sistemul limbic.
-"esea 8n practica clinic o combina ie ntre interven ia
psihoterapeutic i cea farmacologic este de dorit sporinde-se astfel
eficien a actului terapeutic. =pre e"emplu, n cazul depresiei
interven ia farmacologic este nso it de o reducere mai rapid a
simptomatologiei iar interven ia psihoterapeutic de o reducerea mai
lent dar cu rec deri mai pu ine (o stabilitate mai mare a efectului
terapeutic* aadar o combina iei a lor este de dorit.
,. ANATOMIA ACTULUI PSIHOTERAPEUTIC
1rice interven ie psihoterapeutic indiferent de orientare ei con ine
mai multe ingrediente. Ha o analiz atent aceste componente sunt;
(a diagnosticul i evaluarea clinic , (b conceptualizarea problemei, (c
rela ia psihoterapeutic , (d interven ia psihoterapeutic i (e
evaluarea rezultatelor
6... D#,:"+*&#$-7 8# (,7-,', $7#"#$
3iagnosticul i evaluare clinic se poate face n dou mari
modalit i. 'rima se refer la urm toarea secven ; analiza nosologic
prin care ncerc m s ncadr m bolnavul ntr-o anumit categorie de
patologie, apoi particulariz m categoria printr-o evaluare clinic
centrat pe bolnavul din fa a noastr iar apoi ne focaliz m pe
descompunerea n probleme specifice a patologiei pacientului. :cest
*=
model este preferat de orientarea cognitiv-comportamental . : doua
modalitate ncepe cu definirea problemelor cu care se confrunt
pacientul evaluarea i diagnosticul realiz!ndu-se pe parcursul
interven iilor n problemele specifice. 3iagnosticul nosologic se face
doar dac se cere din punct de vedere administrativ (e". fi medical .
:cest model este mbr iat de psihoterapia cognitiv-
comportamental -coal lui :lbert Ellis, orientarea dinamic-
psihanalitic i orientarea umanist-e"perien ial . 'entru detalii privind
diagnosticul i evaluarea clinic vezi cursul de psihologi e clinic .
6.6. C+"$)&-,7#0,', 5A)7#$, #,C $7#"#$
Conceptualizarea f cut simptomelor pacientului;
- stimuleaz nevoia de a modifica cogni iile i comportamentele
dezadaptative*
- reduce de asemenea i simptomatologia pentru c pacientul i
n elege tulburarea, astfel nc!t an"ietatea determinat de
incontrolabilitatea i nen elegerea simptomelor este eliminat , i
pentru c accentuez speran ele i e"pectan ele de recuperare (efect
placebo*
- este o prerechizit pentru schimbarea mecanismelor dezadaptative
de coping, a cogni iilor i interac iunii cu mediul.
E"plica ia terapeutic este fundamental n reducerea
simptomatologiei. 1 e"plica ie inadecvat , negativ , poate amplifica
simptomatologia sau o poate chiar genera. =pre e"emplu, dac
modific rile benigne ale ritmului cardiac ca urmare a unui efort fizic
sunt interpretate ca semne ale unui iminent atac cardiac sau ale unei
boli severe, treptat vom dezvolta un atac de panic sau o nevroz
cardiac .
Caracteristicile esen iale ale unei e"plica ii terapeutice eficace sunt;
gradul n care este acceptat de pacient* gradul n care
conceptualizeaz teoretic problemele pacientului transform!nd
incomprehensibilul n comprehensibil* gradul n care sugereaz
e"isten a unor tehnici de interven ie legate "e conceptualizarea
teoretic n reducerea simptomatologiei.
3eci, aa cum se observ , nu este important ca e"plica ia
terapeutic s fie adev rat pentru a fi util . 'acientul are nevoie de o
conceptualizare care s -i e"plice simptomele i s -i spun cum le
poate ameliora, nu de un adev r tiin ific. =igur c mitul poate fi un
adev r tiin ific (i este de dorit dar dac nu reuim s -l facem pe
pacient s accepte ca e"plica ii adev rul tiin ific, nu este o tragedie.
'utem construi un mit care s -i ndep lineasc aceast func ie ca
adev r tiin ific (e".; vezi impactul e"plica iei religioase, psihanalitice
etc.. 3eci, contrar a ceea ce credea ,reud, nu adev rul elibereaz pe
bolnavul psihic ci ceea ce el consider a fi adev r (mitul.
:ceast tez c Jceva nu trebuie s fie adev rat pentru a fi util n
*<
psihoterapieK, dei sfid toare, greu de digerat pentru practicienii i
psihanalitii, este o realitate care a primit un enorm suport
e"perimental. E"ist mai multe tipuri de conceptualiz ri
psihoterapeutice5 nosologice, func ionaliste, dinamic-psihanalitice,
umanist-e"perien iale.
EA)7#$, #, "+*+7+:#$
E"plica ia nosologic conceptualizeaz problemele pacientului sub
forma unui diagnostic nosologic (depresie, an"ietate etc.. :cest
diagnostic nosologic joac rolul unei e"plica ii terapeutice eficace
dac ;
1& este "at "e o autoritate $terapeutul, me"icul etc.&>
$ pacientului i se e"plic ce nseamn categoria nosologic (e".;
depresia este o tulburareIboal emo ional care implic factori
psihici sauIi biologici i care v face s nu pute i dormi, s nu ave i
poft de m!ncare etc.*
& pacientului i se d a n elege c av!nd un nume pentru ce se
nt!mpl cu el (boala, nseamn c avem i un tratament pentru
boala respectiv .
3up cum se poate observa din punct de vedere logic, e"plica ia
nosologic este o tautologie f r valoare tiin ific . 3epresia nu mi
e"plic simptomele, ci este un termen care simbolizeaz tocmai
simptomele respective. 3ac angajez depresia ca un mecanism
e"plicativ al simptomatologiei mele, atunci comit o eroare de
argumentare care n logic se numete tautologie.
3ar cu toate c din punct de vedere tiin ific aceast e"plica ie nu
are valoare terapeutic , ea este uneori e"trem de eficace, salv!nd
pacientul de la alte e"plica ii dezadaptative care ar putea s -i amplifice
simptomatologia.
EA)7#$, #, B-"$ #+",7
E"plica ia func ional pornete de la observa ia c pacien ii i
prezint simptomatologia n termeni globali, de tr s turi de
personalitate (e".; sunt dezam git, trist, m simt f r speran e, mi se
face r u etc.. :ceti termeni nu au o realitate n sine, ci descriu
anumite comportamente ale subiectului. 0umai comportamentele sunt
obiective, observabile i m surabile.
1rice comportament este determinat de prelucr rile informa ionale
angrenate de stimuli i men inute de consecin ele sale (nt riri
pozitive, negative. :stfel c sarcina terapeutului este de a traduce
termenii globali ai pacien ilor n comportamente observabile i
m surabile.
EA. 8n "epresie5
st mai mult n pat*
pl7nge>
m n!nc rar*
*?
nu vorbete la telefon cu prietenii*
merge rar la coal *
3up aceast etap , pentru fiecare comportament se face analiza
func ional c ut!ndu-se antecedentele (stimulii i prelucr rile
informa ionale i consecin ele sale (nt riri pozitive, negative.
Conceptualizarea func ional const n a e"plica apari ia unui
comportament prin antecedentele sale i prin consecin ele sale. 1dat
identificate, pentru a elimina comportamentul respectiv, se elimin sau
se modific prin tehnici specifice anteced entele i consecin ele sale.
1dat modificat un comportament, se trece la urm torul etc. p!n se
elimin ntregul spectru comportamental etichetat prin depresie. 1dat
eliminate comportamentele, n fapt am eliminat ceea ce subiectul
numea depresie.
=e cele mai multe ori conceptualizarea nosologic i cea func ional
se fac mpreun . E"plica ia nosologic clarific problemele de
ansamblu ale pacientului, iar e"plica ia func ional detaliaz
mecanismele implicate n problemele specifice ale pacientului.
E6p" #$, #, %#",1#$-)*#!,",7#&#$
E"plica ia dinamic presupune ca prerechizit realizarea unei rela ii
terapeutice de tip transferen ial. ?nt!i i se e"plic pacientului faptul c
comportamentele sale fa de terapeut (nevroza de transfer,
reprezint o transpunere n prezent a unor capacit i, st ri afective din
trecutul s u* aceasta se realizeaz prin analiza materialului adunat n
cursul psihoterapiei, prin compararea pattern-urilor afective i
comportamentale din terapie ci cele relatate de pacient din trecutul
s u. Eventual se poate relata mecanismul e"plicativ al acestui transfer.
:cest demers nt rete credin a pacientului c , vechile conflicte pot
influen a reac ii actuale evidente. :ceast etap poate genera reac ii
puternice n care pacientul retr iet e conflicte trecute. 4etr ite n
prezent cu ajutorul terapeutului, prin asisten a i prezen a acestuia, ele
vor fi rezolvate. Contribuie la rezolvare faptul c pacientul, adult fiind,
are o alt perspectiv , alte modalit i de interpretare dec!t atunci c!n "
era cazul. .lterior, prin acelai procedeu, se arat cum conflictul bazal
a determinat n fapt conflictul actual.
'sihanaliza clasic freudian considera c interpretarea primit de
pacient, dac i-a redus simptomatologia, este i adev rat . 0imic mai
fals. 0u tim, nu este important, dac este adev rat faptul c conflictul
bazal e"plic conflictul actual. 5mportant este c interpretarea pe care
i-o d m pacientului i ofer acestuia o istorie coerent de via , o
alternativ la e"plica ia dezadaptativ p e care acesta a avut-o fa de
propria simptomatologie. 5nterpretarea oferit este adaptativ
deoarece;
) e"plic pacientului conflictul i problemele actuale*
$ e"plica ia oferit face apel la trecutul s u i to i tim c este
e"trem de probabil ca trecutul s ne influen eze prezentul dei
*@
poate fi uor asimilat , considerat de pacient ca adev rat *
& este greu de verificat i de contrazis at!t de pacient c!t i
eventual de evenimentele din prezent sau din inventarul
pacientului, deoarece angajeaz fapte petrecute cu mul i ani n
urm * de aceea este bine s g sim un conflict bazal c!t mai
ndep rtat, pe care pacientul n fapt de mul i ani l reconstruiete
n cursul terapiei (uneori l construiete total 7 false memorii.
.& interpretarea produce restructur ri cognitive* pacientul n elege
c modul s u de a reac iona la situa ii frustrante este infantil. El
era adecvat i justificat ntr-o anumit etap a vie ii sale. :cum,
ca adult, nu se justific i trebuie modificate. :ceasta va constitui
premisa asimil rii uno r pattern-uri cognitive i comportamentale
noi n cursul terapiei, care apoi vor fi testate n condi ii ecologice.
EA)7#$, #, -1,"#*&-A)'#" #,7
?n acest caz terapeutul nu ofer propriu-zis o e"plica ie pacientului.
3ar prin reflect rile empatice structurate pe care le face, ajut
pacientul s descopere mecanismele tulbur rilor sale. 1dat clarificate
aceste mecanisme, pacientul, de cele mai multe ori singur, dar la
nevoie i ajutat de terapeut, tie i poate elabora modalitatea eficace
de rezolvare a simptomatologiei. =curt spus, n acest caz terapeutul
ofer e"plica ia indirect, d!nd impresia pacientului c a descoperit-o
singur, ceea ce ar contribui la o mai mare acceptare a e"plica iei de
c tre pacient.
?n ncheiere facem observa ia c n practica clinic e"plica ia
nosologic Ifunc ionalist tinde s se impun deoarece salveaz timp,
bani, energie iar eficien a este comparabil cu a celorlalte. Ha nevoie,
pentru a demonstra pacientului evolu ia istoric a mecanismelor
presupuse a e"plica simptomatologia, ea poate fi dublat de o
interpretare istoric . :ceasta ns nu se confund cu e"plica ia
dinamic-psihanalitic ci se construiete pe baza datelor culese n
interviul clinic. E"plica ia dinamic consum prea mult timp i energie,
fiind nepractic n c ondi iile n care i se cere s fi eficient n timp scurt.
E"plica ia unamist-e"perien ial singur este o intreprindere
temerar care are parte de succes doar n condi iile n care pacientul
nu este grav afectat i are r bdare s asculte reflect rile noastre
empatice (vezi congruen a cu modelul cultural al tratamentului
medical. 5ntegrat ns n cadrul e"plica iei nosologicIfunc ionale,
poate spori gradul de receptivitate al subiectului i continu n fapt
rela ia empaticIcolaborativ dintre pacient i t erapeut.
6.3. R7, #, )*#!+&',)-&#$
4ela ia terapeutic (pentru detalii vezi cursul de psihologie
clinic -este caracterizat ca o alian de lucru i este descris ca o
atitudine cald , colaborativ i de ncredere a pacientului fa de
*4
terapeut, determinat de speran a pacientului c simptomatologia va fi
eliminat i de acceptarea necondi ionat a pacientului de c tre
terapeut. Ea poate reduce an"ietatea pacientului, ceea ce reduce la
r!ndul s u simptomatologia, furniz!nd clientului o nou e"perien
emo ional i oportunitatea de a discrimina ntre trecut i prezent
(+ergin D Earfield, )@@(. Mai mult, n cazul terapiei dinamic-
psihanalitice, rela ia terapeutic genereaz i nevroza de transfer*
aceasta este stimulat prin comportamentul terapeutul ui i este foarte
important pentru urm toarea etap a tratamentului dinamic-
psihanalitic. ?n alte forme de terapie, (e". terapia cognitiv-
comportamental , terapia umanist-e"perien ial , alian a de lucru nu
genereaz nevroza de transfer pentru c terapeut ul men ine aceast
Balian B printr-un comportament empatic, congruent i colaborativ
fa de pacient.
6.;. I"&'(" #, )*#!+&',)-&#$
6ehnicile sunt str!ns legate de e"plica ia terapeutic i vizeaz
modificarea mecanismelor etiopatogenetice responsabile de boal . ?n
plus, ele pot elimina an"ietatea de performan , cresc!nd
autoeficacitatea pacientului. :ceasta, la r!ndul ei, este o prerechizit
pentru schimbarea mecanismelor dezadaptative de coping, a
cogni iilor i interac iunii cu mediul de c tre pa cientul nsui.
,.=. Ev$"u$re$ reCu"t$te"or
Evaluarea rezultatelor interven ie psihoterapeutice este important
din cel pu in dou motive. ?n primul r!nd ea ofer un feedbac8 pozitiv
psihoterapeutului i pacientului referitor la interven ia psihoterapeutic
(este ea eficaceL, dac nu, ce trebuie f cutL etc.. ?n al doilea r!nd
evaluarea este necesar activit ilor administrative din cadrul n care
psihoterapeutul i desf oar activitatea (e". statistica interven iilor
psihoterapeutice, a reuitelor i eecurilor ntr-o anumit perioad de
timp n cadrul unui spital. ?n al treilea r!nd datele culese pot face
obiectul unor analize tiin ifice i a public rii. 'entru detalii vezi
e"perimentul cu un singur subiect descris la cursul de psihologie
clinic .
3. TEHNICI DE INTERVEN IE PSIHOTERAPEUTIC
,B
6ehnicile de interven ie psihoterapeutic vor fi prezentate n
cadrul orient rii din care fac parte. E"ist n practica
psihoterapeutic un eclectism la nivel de tehnici (putem folosi
tehnici diverse* acelai eclectism nu este ns ncurajat la nivel
teoretic unde se accpt acele teorii care au o sus inere
e"perimental . :adar tendin a este de a utiliza o varietate de
tehnici conceptualizate ns n cadrul teoreti oferit de teoriile
nv rii (orientarea cognitiv 6comportamental .
6ehnicile care urmeaz a fi prezentate pot fi utilizate individual
(vezi prezentare lor din prezentul volum sau n grup. .tilizare lor n
grup nu angajeaz modific ri semnificative. Modific rile intervin mai
ales n organizarea grupului. Construirea unui grup terapeutic n
principiu (e"ist mai multe variante presupune urm toarele (grup
n terapia cognitiv-comportamental ;
a subiectul trebuie s beneficieze de pe urma grupului i grupul
de pe urma subiectului*
b& nu se intro"uc 8n grup subiec i e"trem de agresivi deoarece aceasta
afecteaz dinamica grupului* pentru subiec ii agresivi se
organizeaz grupuri speciale*
c num rul membrilor grupului este ntre 2-< membri* un num r
prea mare de subiec i pot afecta negativ dinamica grupului*
"& pot i inclusi subiec i cu diverse probleme respect!ndu-se doar
grupele mari de v!rst (copii, adolescen i, adul i.
-edin ele de grup au loc de apro"imativ dou ori pe
s pt m!n . 1 aten ie special se acord edin elor ini iale de
construc ie a grupului. E"erci iile de nc lzire i de familiarizare a
subiec ilor n grup sunt foarte importante.
EAemplu5Tehnica scaunului. 'entru a facilita discu iile subiectul se
prezint ca i cum ar fi o alt persoan care st l!ng el pe un
scaun* se descrie la persoana a doua.
=e asemenea, terapeutul trebuie s fie atent ca s stimuleze
to i membri grupului; ncurajeaz pe cei t cu i, JstruneteK pe cei
prea vorb re i i intruzivi etc. 0um rul mediu de edin e de grup
este de $#.
4sihoterapia "e grup spre "eosebire "e cea in"ivi"ual actioneaz prin
alte mecanisme. 3ac n psihoterapia individual factorii
principali ai reuitei sunt; o rela ie terapeutic eficient , un
diagnostic i o conceptualizare clinic corecte i tehnici eficace
de interven ie n psihoterapia de grup facto rii reuitei sunt;
a accesul la un num r mai mare de informa ie
terapeutic *
b instalarea speran ei* v z!nd c unii membri ai grupului
au reuit subiectul n elege c i el poate reui*
c nv area prin modelare i imita ie*
"& suportul social al grupului>
e& universalitatea* problema pe care o are nu l vizeaz doar
,*
pe el ci apare i la al i subiec i.
:desea o combina ie ntre psihoterapia individual i de
grup este e"trem de eficace. 1ricum psihoterapia individual
este indicat n cazuri mai severe iar psihoterapia de grup n
cazuri mai pu in severe adesea cu rol educativ i profilactic
(dificult i de rela ionare interpersonal , lipsa asertivit ii etc..
Ca regul general nainte de psihoterapia de grup este indicat
o psihoterapie
individual . 6ot n acest conte"t trebuie men ionat faptul c unii autori
fac distinc ie ntre psihoterapia de grup i psihoterapia n grup.
'sihoterapia n grup este focalizat pe individ i problemele lui care
beneficiaz de cadrul grupului terapeutic (un subiect an"ios ntr-un
grup terapeutic. 'sihoterapia de grup care ca obiect grupul ca ntreg i
nu at!t individul (e". terapia de cuplu, terapia de familie etc..
1rientarea cognitiv-comportamental i umanist-e"perien ial i-
au dezvoltat tehnici care func ioneaz bine at!t la nivel individual c!t
i la nivel de grup. ?n schimb orientarea dinamic.psihanalitic este mai
mult focalizat pe psihoterapia individual .
3... T!"#$# %#",1#$-)*#!,",7#&#$D #"%#(#%-,7 8# % :'-)
6ehnicle dinamic-psihanalitice au ca scop contientizarea unor
con inuturi informa ionale incontiente, considerate r spunz toare de
manifest rile psihopatologiece i psihosomatice. Contientizarea
acestor manifest ri i modificarea semnifica iei lor duce la remiterea
simptomatologiei.
Tehnica interpret rii viselo r
6ehnica se aplic n cazul n care un vis repetitiv an"ietizeaz
pacientul sau n cazul n care se urm rete ob inerea de informa ii
suplimentare (dac pacientul declar c nu i vine nimic n minte prin
asocia ii libere de la teme discutate n terapie se trece la analiza
viselor pe care acesta le are pentru a construi o interpretare dinamic .
6ehnica interpret rii viselor angajeaz urm torul algoritm;
(). 'acientul este pus s -i povesteasc visul. 6erapeutul
noteaz temele visului, evenimentele n ordinea prezentat de pacient.
3e asemenea este atent la emo iile e"peren iate de pacient n cursul
povestirii i leg tura lor cu temele e"puse, rela iile spa iale care pot
semnifica rela ii interpersonale
($. 'ornind de la evenimentele relatate (con inutul manifest,
pacientul este rugat s fac asocia ii libere adun!ndu-se treptat un
volum mare de informa ii (con inut latent
(&. 'e baza materialului ob inut, terapeutul ofer o interpretare
a visului iIsau a repet rii sale ce pune n leg tur n fapt con inutul
manifest cu con inutul latent.
,,
Eficien a tehnici depinde nu de valoarea de adev r a
interpret rii, ci de plauzibilitatea i gradul accept rii ei de c tre
pacient. :ltfel spus, un vis care se repet an"ientiz!nd pacientul este
incomprehensibil. :ceast incoprehensibilitate, impredictibilitate i
sentimentul lipsei de control pe care l e"peren iaz subiectul n raport
cu apari ia i semnifica ia visului, genereaz an"ietate anticipativ
care n fapt men ine i perpetueaz visul respectiv n diverse variante.
?nvingerea an"iet ii anticipative i n consecin reducerea frecven ei
repet rii visului se face prin oferirea unui mit terapeutic, n forma
interpret rii visului. =igur, n unele cazuri, interpretarea poate fi
adev rat dar nu acest lucru est e important n terapie, ci caracterul de
coeren i predictibilitate pe care aceasta l d pacientului.
Tehnica asocia iilor libere
'acientului i se cere s spun tot ce i vine n minte atunci c!nd
terapeutul va pronun a numele temei de interes. =e precizeaz ca este
necesar ca pacientul s spun totul fie c este logic fie c nu este
logic, orice i vine n minte. 6ema o stabilete terapeutul n func ie de
domeniul n care dorete s afle mai multe informa ii pe care el le
consider relevante pentru sim ptomatologie (e". rela ia cu mama.
'entru tehnicile de construc ie a rela iei transferen iale i pentru
tehnica interpret rii vezi cursul de psihologie clinic sau $.$ din
prezentul volum.
9.,. T!"#$# -1,"#*&-A)'#" #,7D #"%#(#%-,7 8# % :'-)
Tehnicile umanist-e"perien iale urm resc asigurarea unui cadru
psihoterapeutic facilitator i suportiv n care pacientul i poate g si
spontaneitatea i libertatea facilit!nd astfel dezvoltarea personal ,
capacitatea de a-i rezolva problemele cu impact favorabil asupra remiterii
psihopatologiei.
Fezi tehnicile de construc ie a rela iei psihoterapeutice
caracterizat prin empatie, acceptare necondi ionat i congruen
(cursul de psihologie clinic i tehnicile de psihodram (seminarul de
psihologie clinic .
Tehnica jocului de rol n condi ii ecologice
?n acest caz se realizeaz un contract cu pacientul n care se
precizeaz c acesta timp de o s pt m!n trebuie s se comporte
conform unui rol prescris de terapeut. 6erapeutul va prescrie un rol
pentru pacient care este opus modului s u cotidian de a se comporta.
:cest lucru are dou consecin e pozitive pentru demersul terapeutic. ?n
primul r!nd, va apare o disonan cognitiv ntre comportamentul nou
i credin ele anterioare ale subiectului. 1r, noi tim din cercet rile de
psihologie social (,estinger, )@#> c n acest caz de disonan
nefor at normele se schimb pentru a fi congruente cu
,9
comportamnetul. =e modific astfel cogni iile dezadaptative ale
pacientului* modificarea este ns indirect terapeutul ajut!ndu-l pe
pacient s n eleag c e"ist posibilit i de solu ionare eficient a
problemelor sale. ?n al doilea r!nd pacientul are posibilitatea de a se
decentra de pe sistemul s u anterior de rela ionare cu mediul i de a
e"perien ia alte modalit i d e rela ionare. Conteaz foarte mult ca
terapeutul s creeze un scenariu realist, adaptativ, incompatibil cu cel
vechi pe care pacientul s -l accepte i s -l implementeze e"perimental
n via a cotidian .
3.3. T!"#$# $+:"#&#(-$+1)+'&,1"&,7D #"%#(#%-,7 8i de #rup
6ehnicile cognitiv-comportamentale urm resc modificare
cogniiilor i comportamentelor care sus in simptomatologia
subiectului. 6ot n aceast categorie sunt incluse tehnicile de rela"are,
de control al comportamentului respondent (nv at prin condi ionare
clasic i de control al respira iei.
:. 6ehnicile de interven ie la nivel cognitiv se clasific n trei
categorii;
1& tehnici de restructurare cognitiv . Ele vizeaz
modificarea cogni iilor dezadaptative. :ltfel spus,
problema psihologic generatoare de distres rezid n
modul eronat n care subiectul interpreteaz situa iile din
realitate, interpretare care intr n discrepan cu
atept rile i dorin ele subiectului. 6ehnicile de
restructurare cognitiv modific modul n care subiectul
interpreteaz realitatea reduc!nd discrepan a cognitiv
i n consecin distresul.
2& tehnica rezolv rii de probleme i antrenamentul asertiv.
Ele urm resc modificarea situa iilor generatoare de
discrepan cognitiv "in realitatea eAtern (e". rela iile
interpersonale&. ?n acest caz problema psihologic sau
discrepan a cognitiv rezid in faptul c subiectul nu are
abilit ile necesare rezolv rii unor situa ii din realitate
pentru a le adapta e"pectan elor i necesit ilor lui,
aceasta gener!nd o discrepan cognitiv ntre ce
ateapt subiectul i ce se nt!mpl n realitate. 6ehnica
rezolv rii de probleme i antrenamentul asertiv nva
subiectul cum s controleze situa iile din realitate,
elimin!nd discrepan a cognitiv i distresul asociat
acesteia.
1& tehnica inocul rii stresului (=56-stress innoculation
training. Ea vizeaz modificarea mecanismelor de
coping dezadaptativ emo ional. ?n acest caz, cauza
situa iei de distress nu poate fi eliminat dar subiectul
,:
poate fi nv at cum s se adapteze situa iei respe ctive
diminu!nd sau chiar elimin!nd stare nepl cut de
distres. :ceasta se realizeaz prin eliminarea
mecanismelor de coping dezadaptative ce amplific i
men in starea de distres i asimilarea unor mecanisme
de coping adaptative ce reduc distresul. ?n modificarea
mecanismelor de coping utiliz m, pe l!ng tehnici
specific i tehnicile de restructurare cognitiv , rezolvarea
de probleme i antrenamentul asertiv, dar ntr-un
conte"t diferit. :stfel, tehnica restructur rii cognitive
vizeaz , n acest caz, nu mo "ul n care subiectul percepe
realitatea e"tern ci modul eronat n care i percepe
starea de distres nemodificabil . 6ehnica rezolv rii de
probleme i antrenamentul asertiv vizeaz nu modul de
control al situa iilor din realitatea e"tern ci modul de
control i gestionare ale st rii de distres.
+. 5nterven ia la nivel comportamental este ghidat de dou legi
importante.
Re#u"$ * precizeaz c orice comportament este determinat de
antecedente (). stimuli e"terni* $. stimuli interni- modific ri fiziologice,
subiective* &. prelucr ri informa ionale i este men inut de
consecin ele sale (). nt riri pozitive* $. nt riri negative* &.pedepse.
'entru a modifica un comportament, trebuie f cute modific ri la nivelul
antecedentelor i consecin elor acelui co mportament. :ltfel spus, orice
comportament este determinat de proces ri informa ionale amorsate
de stimuli e"terni sau interni i este men inut de consecin ele sale.
Re#u"$ , precizeaz c accelerarea sau decelerarea unui
comportament este natural i automat nso it de decelerarea
respectiv accelerarea comportamentului opus (:M. ?n terapie ns de
multe ori urm rim o decelerare a unui comportament dezadaptativ (:
nso it de accelerarea unui comportament adaptativ (+.
Comportamentul adaptativ + trebuie s aib urm toarele caracteristici
(Catania i +righam, )@<>;
s fie incompatibil cu comportamentul dezadaptativ :
s aduc aceleai beneficii cu comportamentul dezadaptativ :
s fie adaptativ
=e observ c dac am r m!ne doar la tendin a natural de a
accelera :M n loc de +, nu am respecta cu certitudine dec!t prima
condi ie a unei schimb ri eficace de comportament (s fie incompatibil
cu : ceea ce face ca interven ia terapeutic s nu-i aib rostul.
E6e%p"u.
(). comportamentul :; fumeaz
,=
-cest comportament are urm toarele beneficii; elimin an"ietatea
i stresul, atrage aten ia i stima celorlal i, etc.
($. comportamentul :M; nu fumeaz
:cest comportament este incompatibil cu :, este adaptativ, dar
nu are aceleai beneficii ca : (e". nu i reduce anAietatea&.
(&. comportamentul +; face sport, alearg
:cest comportament este incompatibil cu : (este greu s alergi i s
fumezi n acelai timp, este adaptativ, are aceleai beneficii ca i :
(reduce stresul i an"ietatea, atrage aten ia i stima celorlal i.
C. Tehnicile "e relaAare induc modific ri la nivel biologic prin
modificarea balan ei neurovegetative n sensul echilibr rii acesteia i
sc derii dominan ei sistemului nervos vegetativ simpatic. :cest fapt
este benefic n sensul c reduce parametrii psihofiziologici ai stresului
i an"iet ii cu impact pozitiv asupra tratamentului tulbur rilor
psihosomatice i recuper rii dup stres i an"ietate (Catania i
+righam, )@<>.
Cele mai utilizate tehnici "e relaAare sunt5
trainingul $antrenamentul& autogen
rela"area progresiv Nacobson
tehnica bioee"bac+
hipnoza (vezi partea a doua a lucr rii
1. Antrenamentul autogen
=tarea autogen se ob ine printr-un antrenament de c!teva luni
n cursul c rora se efectueaz urm toarele e"erci ii;
(). e"erci iul bazal prin care se ob ine starea de rela"are*
introducere ()-$ edin e
e"erci iul greut ii ($-& edin e
e"erci iul c ldurii ($-& edin e
e"erci iul cardiac ($ edin e
e"erci iul respirator () edin
e"erci iul ple"ului solar () edin
e"erci iul r celii frun ii ($ edin e
($. e"erci iul prin care se induc modific ri somatice*
(&. e"erci iul prin care se induc modific ri psihice*
((. e"erci iul medita iei.
Fom prezenta n cele ce urmeaz una din variantele primului
e"erci iu n scopul ob inerii rela" rii.
E"erci iul bazal prin care se ob ine starea de rela"are
#ntroducere$ se prezint tehnica, istoricul ei, aplica iile acesteia, se
alege pozi ia confortabil (cele mai indicate; culcat pe spate sau ntr-
un fotoliu comod apoi ntr-o ambian linitit se spune;
acum te rog s nchizi uor ochii i s respiri ad!nc de $-& ori,
,<
ncepi s fii calm i rela"at,
la nceput, ncerc!nd s te rela"ezi, s-ar putea s - i vin n minte
mai multe g!nduri dec!t erau nainte* las -le s treac , cum vin
aa pleac ,
o linite pl cut te cuprinde,
eti tot mai calm i mai rela"at.
Exerci iul greut ii
:cum te concentrezi uor asupra m!inii drepte (sau st!ngi n
func ie de bra ul dominant -se ncepe cu bra ul dominant.
M!na dreapt ncepe s devin mai grea.
B7na "reapt este mai grea.
1 greutate pl cut cuprinde m!na dreapt .
M!na dreapt este grea.
M!na dreapt este grea ca plumbul.
M!na dreapt este grea ca un bra de statuie.
M!na dreapt grea. (repet de #-$% ori.
(5dentic pentru m!na st!ng .
+ra ele sunt grele, grele ca plumbul, ca nite bra e de statuie.
(repet de #-$% ori.
:cum te concentrezi uor asupra picioarelor.
'icioarele ncep s devin mai grele.
4icioarele sunt mai grele.
1 greutate pl cut cuprinde picioarele.
4icioarele sunt grele.
4icioarele sunt grele ca plumbul.
'icioarele sunt grele ca nite picioare de statuie.
'icioarele grele. (repet de #-$% ori.
Cntregul corp este greu.
'reu ca plumbul.
*unt calm, relaAat.
8ntregul corp este greu ca plumbul.
*unt calm, relaAat.
Exerci iul c ldurii
B7na dreapt ncepe s devin mai cald .
M!na dreapt este mai cald .
1 c ldur pl cut cuprinde m!na dreapt .
M!na dreapt este cald .
M!na dreapt cald . (repet de #-$% ori.
(5dentic pentru m!na st!ng .
+ra ele sunt calde. (repet de #-$% ori.
4icioarele ncep s devin mai calde.
4icioarele sunt mai cal"e.
1 c ldur pl cut cuprinde picioarele.
4icioarele sunt cal"e.
*unt calm, relaAat.
Cntregul corp este greu ca plumbul.
,?
+ra ele i picioarele sunt calde.
1 linite pl cut m cuprinde.
*unt calm, relaAat.
Exerci iul cardiac
5nima bate linitit i ritmic. (repet de #-$% ori.
Exerci iul respira iei
4espira ia este ad!nc i linitit . (repet de #-$% ori.
Exerci iul plexului solar
4leAul solar este mai cal".
1 c ldur pl cut cuprinde ple"ul solar.
4leAul solar este cald. (repet de #-$% ori.
Exerci iul frun ii
1 r coare pl cut cuprinde fruntea.
,runtea este r coroas . (repet de #-$% ori.
*unt calm, relaAat.
1 linite pl cut m-a cuprins.
1rice senza ie nepl cut a disp rut.
*unt calm, relaAat.
Exerci iul de anulare a st rii autogene
4espir ad!nc, linitit.
M simt ref cut ca dup un somn lung, odihnitor.
3eschid uor ochii, m trezesc.
Mic bra ele i picioarele.
Mecanismul antrenamentului autogen
'ozi ia aleas , nchiderea ochilor i condi iile de mediu induc n
mod natural, prin mecanisme fiziologice specifice, o stare de rela"are
muscular . E"emplu; lipsa stimul rii proprioceptive intense (prin
pozi ia aleas i a stimul rilor din mediu (prin nchiderea ochilor i
organizarea mediului reduc activitatea forma iunii reticulate i gradul
de stimulare pe care aceasta l e"ercit asupra scoar ei cerebrale. ?n
consecin , tonusul muscular se reduce i muchii se rela"eaz .
'e acest fond se e"ercit ulterior formule verbale specifice.
:cestea ndeplinesc dou func ii;
() se asociaz cu starea de rela"are natural indus prin
mecanismele amintite anterior* prin asocieri repetate se ajunge s se
poat declana ulterior rapid starea de rela"are ca urmare a cone"iunii
puternice e"istente la nivel cortical, formate prin e"erci iu, ntre
formulele verbale i starea de rela"are muscular . :ltfel spus, ulterior
subiectul i genereaz prin formule verbale rela"area muscular .
($ n primele edin e ale trainingului autogen, formulele verbale
joac de asemenea rolul unor atribu ii eronate. Mai precis, subiectul
interpreteaz subiectiv senza iile musculare ca o stare de rela"are
etichetat de formule verbale (vezi teoria detect rii semnalului -alarme
false. :ceast etap este esen ial n nv area trainingului au togen,
deoarece ea nvinge an"ietatea de performan care ar rezulta n cazul
,@
n care subiectul nu ar sim i n scurt timp, la nivel subiectiv, senza iile
sugerate. Mai mult, aceast an"ietate de performan ar mpiedica
realizarea rela" rii.
2. Relaxarea progresiv Jacobson
Este o metod de rela"are ini iat de Nacobson. Ea const n
alternarea rela" rii i tension rii principalelor grupe de muchi p!n la
eliminarea contrac iilor musculare i ob inerea rela" rii.
). 5ntroducere; se prezint principiile tehnicii, istoricul, aplica iile
ei* se alege o pozi ie confortabil ntr-un fotoliu sau culcat pe spate.
$. :cum nchide uor ochii i respir ad!nc de trei ori.
&. =tr!nge puternic pumnul drept astfel nc!t s sim i tensiune n
m!n i antebra , ine aa, observ ce sim i, bine, acum rela"eaz .
(. 4epet &.
#. 4epet & i ( pentru pumnul st!ng.
2. =tr!nge puternic pumnul drept i ndoaie antebra ul astfel
nc!t s sim i tensiune n antebra i biceps, ine aa, observ ce sim i,
acum rela"eaz .
>. 4epet 2 .
<. 4epet 2 i > pentru m!na st!ng .
@. :cum repet simultan > i <.
)%. =tr!nge puternic muchii din jurul ochilor astfel nc!t s sim i
tensiune n jurul ochilor i a frun ii, ine aa, observ ce sim i, bine,
rela"eaz .
)). 4epet )%.
12. *tr7nge puternic ma"ilarul, ridic b rbia astfel nc!t muchii
cefei s fie contracta i, observ ce sim i, bine, acum rela"eaz .
)&. 4epet simultan )% i )$.
)(. ?mpinge puternic pieptul n fa i trage umerii n spate,
astfel nc!t s sim i tensiune n muchii spatelui, ine aa, foarte bine,
acum rela"eaz .
)#. 4epet )( i n plus trage abdomenul asfel nc!t s sim i
ncorda i muchii abdomenului, ine aa, observ ce sim i, bine, acum
rela"eaz .
)2. 4epe i )#.
)>. 4espir ad!nc de trei ori i repet simultan @, )& i )#.
)<. 4idici degetele de la picioare astfel nc!t s sim i o puternic
tensiune n gamba i coapsa dreapt , ine aa, bine, acum rela"eaz .
)@. 4epet )<.
$%. 4epet )<, )@ pentru piciorul st!ng.
$). 4epet $% i )@ simultan.
$$. 4espir ad!nc de trei ori i repet simultan @, )&, )# i $).
,iecare e"erci iu dureaz apro"imativ $%-&% de minute.
). 'ractica i cei $$ de pai cel pu in de & ori n decursul a $ zile.
$. 'ractica i paii ), @, )>, $$ de ce pu in & ori n decursul a $
zile.
,4
&. 'ractica i paii ) i $$ de ce pu in & ori n decursul unei zile.
Mecanismul relax rii progresive Jacobson
'rin tehnica rela" rii progresive Nacobson, subiectul nva s
opera ionalizeze conceptele de rela"are i tensiune. .lterior, ca urmare
a e"erci iilor repetate, se nt rete cone"iunea ntre eticheta lingvistic
de rela"are i starea efectiv pe care aceasta o definete, subiectul
reuind astfel s -i controleze lingvistic i voluntar rela"area
muscular .
3. Tehnica biofeedbac
+iofeedbac8-ul este o metod dezvoltat din anii O2% n =tatele
.nite. =intetic prezentat , tehnica presupune utilizarea unor instala ii
electronice pentru detectarea i amplificarea unor procese fiziologice
incontiente (e". conductan a electric a pielii, pulsul, ritmul cardiac,
undele alfa cerebrale, etc.. =emnalul fiziologic- transformat cu ajutorul
acestor instala ii electronice n stimul auditiv sau vizual-, este
prezentat subiectului, care astfel contientizeaz indirect (cu ajutorul
semnalului vizual sau auditiv procesele fiziologice incontiente
respective. :ceasta constituie premisa controlului pe care subiectul l
poate dob!ndi asupra proceselor fiziologice incontiente. 'e scurt spus,
biofeedbac8-ul este o tehnic prin care ajungem s control m func iile
biologice interne ale organismului. ?n compara ie cu tehnicile de
rela"are amintite mai sus, biofeedbac8-ul realizeaz o mai mare
discriminare a proceselor fiziologice incontiente. =pre e"emplu, n
trainingul autogen i n rela"area progresiv Nacobson subiectul
discrimineaz numai ntre starea de rela"are versus starea de
tensiune. =igur c aceste st ri presupun modific ri specifice ale
proceselor fiziologice (e". starea de rela"are presupune reducerea
ritmului cardiac, reducerea conductan ei electrice a pielii, apari ia
undelor alfa, etc., dar subiectul nu contientizeaz i nu controleaz
modificarea fiziologic specific (e". reducerea ritmului cardiac ci doar
o stare de ansamblu (e". starea de rela"are care presupune uneori
implicit starea fiziologic specific . :ceast diferen ntre tehnicile
prezentate nu are importan dac scopul pe care l urm rim este
inducerea unei st ri generale de rela"are. Consecin a ns este alta
dac urm rim modificarea specific a unor parametri fiziologici
incontien i, cum se nt!mpl 8n cazul unor tulbur ri psihosomatice-
int (e". reducerea tensiunii arteriale n cazul hipertensiunii. ?n acest
ultim caz, utilizarea tehnicii biofeedbac8 pentru modificarea
parametrului fiziologic- int n opozi ie cu utilizarea unei tehnici de
rela"are ce determin o modificare global a tuturor parametrilor
fiziologici se e"prim ntr-o eficientizare a modific rii parametrului
fiziologic de interes at!t sub aspectul vitezei, c!t i al stabilit ii i
intensit ii. =igur c i n cazul tehnicii biofeedb ac8, modific!nd un
parametru fiziologic (e". reduc!nd ritmul cardiac, influen m i
parametrii altor procese fiziologice (e". reducerea tensiunii arteriale
9B
dar tehnica se focalizeaz n principal pe parametrul care ne
intereseaz , cu consecin ele pozitiv e amintite mai sus.
Procedur :
-edin a ). 5ntroducere. =e urm rete; (a justificarea fa de
subiect a utiliz rii tehnicii biofeedbac8 raportat la problema pe care
urm rim s o rezolv m* (b opera ionalizarea termenilor de rela"are i
tensiune* (c prezentarea tehnicii biofeedbac8 ca tehnic de rela"are
iIsau de modificare a unor parametri specifici; istoric, evolu ie,
procedur , eficien * (d prezentarea instala iei i a aparaturii; este
important ca subiectul s manipuleze aparatul pentru a se famili ariza
cu el* (e alegerea func iei fiziologice specifice care va face obiectul
controlului prin tehnica biofeedbac8. 3ac scopul este inducerea unei
st ri de rela"are este indicat ca subiectul s fie determinat indirect s
opteze pentru modificarea pulsului (deoarece este o func ie mai uor
controlabil comparativ cu undele alfa sau cu conductan a electric a
pielii, corespunde cu miturile subiectului referitoare la ceea ce
nseamn rela"are i nu implic o stare de an"ietate care s-ar genera
n cazul n care am ncerca s modific m func iile str!ns legate de un
organ vital -e". modificarea ritmului cardiac. 1pt m pentru o
modificare a oric rui parametru fiziologic, n cazul n care condi iile i
boala pacientului o cer.
-edin a $. =e ncepe e"erci iul propriu-zis ntr-o ambian
linitit , cu lumin difuz i dup ce pacientul i alege o pozi ie
confortabil ncerc!nd s se rela"eze. .neori este indus o rela"are
prealabil de c tre terapeut, treptat pacientul nv !nd cu ajutorul
tehnicii biofeedbac8 s i-o induc singur. 'e m sur ce apar
modific rile dorite (e". reducerea intensit ii sunetului n casc pe
m sura reducerii frecven ei pulsului, terapeutul administreaz nt riri
pacientului (e". J3aK, J+ineK, JE"celentK, JContinu K sau semne non-
verbale "e ncurajare, efectele biofeedbac8-ului fiind condi ionate n
fapt de binecunoscuta lege a efectului - un comportament urmat de o
consecin pozitiv tinde s -i creasc frecven a. 6reptat nt ririle sunt
administrate de pacient (autont riri, pentru ca apoi s func ioneze ca
nt rire tocmai apari ia n diverse grade a efectului dorit (e". reducerea
intensit ii sunetului. C!nd subiectul reuete s -i controleze voluntar
func ia intern n aceste condi ii, se trece n edin ele urm toare la
ncercarea "e a controla aceast func ie n condi ii mai ecologice,
trec!ndu-se prin urm toarele grada ii;
) aceleai condi ii ca mai sus, dar cu ochii deschii*
$ aceleai condi ii ca mai sus dar f r aparat*
& ntr-o camer bine luminat , cu aparat*
( ntr-o camer bine luminat , f r aparat*
# ntr-o camer bine luminat , n prezen a a $-& persoane,
cu aparat*
2 ntr-o camer bine luminat , n prezen a mai multor
persoane, f r aparat.
9*
?n condi iile n care e"erci iile se desf oar f r aparat,
nregistrarea modific rii se realizeaz ulterior efectu rii e"erci iului. 1ri
de c!te ori o faz nu func ioneaz , ne ntoarcem la faza anterioar pe
care o stabiliz m i ncerc m apoi s abord m din nou, n mod gradat,
faza la care au e"istat probleme. ?ntre edin ele terapeutice, este
indicat ca pacientul s e"erseze singur acas cel pu in de dou ori pe
zi n faza de nv are. .lterior, dup ce subiectul a nv at tehnica,
frecven a e"erci iilor se poate reduce, cu condi ia ca tehnica s fie
efectiv practicat pentru modific ri f iziologice speciice sau generale $vezi
starea "e relaAare&.
Mecanismul %iofeed%ack&ului
'rin tehnica biofeedbac8, subiectul nva s opera ionalizeze
conceptul de rela"are iIsau de modificare a unui parametru specific
(e". apari ia ritmului alfa. .lterior, ca urmare a e"erci iilor repetate, se
nt rete cone"iunea ntre eticheta lingvistic de rela"are iIsau
modificare specific i starea efectiv pe care acestea o definesc,
subiectul reuind astfel s -i controleze lingvistic i voluntar rela"area
muscular iIsau modificarea specific .
6ehnica biofeedbac8 este favorizat de urm toarele premise;
) 3e cele mai multe ori o func ie intern a organismului nu
este liniar , ea variind continuu ntre anumite limite* n
momentul n care terapeutul observ o varia ie a func iei n
sensul urm rit, va administra nt ririle care conform legii
efectului vor duce la creterea frecven ei modific rii dorite.
2& 'ozi ia aleas , nchiderea ochilor i condi iile de mediu
induc n mod natural, prin mecanisme fiziologice specifice, o
stare de rela"are muscular . E"emplu; lipsa stimul rii
proprioceptive intense (prin pozi ia aleas i a stimul rilor din
mediu (prin nchiderea ochilor i organizarea mediului reduc
activitatea forma iunii reticulate i gradul de stimulare pe car e
aceasta l e"ercit asupra scoar ei cerebrale. ?n consecin ,
tonusul muscular se reduce i muchii se rela"eaz .
1& ?n cazul n care dup mai multe ncerc ri, modificarea
dorit nu apare sau nu se men ine nici m car un timp scurt,
terapeutul poate schimba uor (n sensul dorit i ateptat de
subiect i inten ionat valoarea parametrului contientizabil (e".
sunet prin care func ia intern se e"prim . :ceasta duce la
sc derea an"iet ii de performan a subiectului, care se
presupune c interfera cu apari ia modific rii dorite. Mai mult,
pentru a stimula apari ia modific rii dorite, terapeutul poate da
pacientului sugestii asem n toare celor din cadrul trainingului
autogen* nu este ns indicat a se abuza de aceste formule,
deoarece astfel se elimin unul d intre aspectele fundamentale
ale biofeedbac8-ului, i anume acela care confer individului
sentimentul de independen i autocontrol, cu efecte benefice
asupra eficientei terapiei.
9,
6ehnica biofeedbac8 este indicat n special atunci c!nd dorim s
modific m preponderent un proces fiziologic- int . 3e asemenea, este
indicat n cazul subiec ilor cu o preg tire tehnic , n tiin ele e"acte.
Conclu!ie. 6ehnicile de rela"are propuse se constituie n metode
eficace de interven ie nu doar pentru remiterea simptomelor generate
de o situa ie an"iogen iIsau stresant , ci i pentru prevenirea
acestora i mbun t irea performan elor subiec ilor n situa ii n care
starea de rela"are este un factor ce poate crete eficien a (e".
performan e sportive - tir cu arcul , etc&.
Cercet rile actuale se focalizeaz n special pe circumscrierea
profilului psihologic al subiec ilor care pot ob ine beneficii printr-o
tehnic sau alta, precum i asupra modului n care tehnicile pot fi
combinate n scopul creterii eficien ei lor (n special trainingul autogen
cu biofeedbac8-ul, rela"area progresiv cu biofeedbac8-ul, hipnoza cu
fiecare dintre ele.
=. Tehnici "e control al comportamentului respon"ent. :ceste tehnici au
fost elaborate de terapia comportamental n scopul modific rii
efectelor biologice (activarea =0F ale stimulilor int . :ltfel spus, se
modific leg tura ntre stimulul condi ionat i reac ia necondi ionat .
() Tehnica !looding (tehnica epui" rii sau a inhibi iei de
protec ie)
4uperea leg turii ntre stimulul condi ionat (e". stimulul fobic i
reac ia necondi ionat (reac ia an"ioas e"primat prin dominan a
simpaticului se face pe baza inhibi iei de stingere. =ubiectul este
e"pus stimulului fobic, fiind l sat s e"perien ieze timp ndelungat
starea de an"ietate p!n la apari ia inhibi iei de stingere. 5nhibi ia de
stingere se refer la faptul c dac stimulul condi ionat nu este nso it
de stimulul necondi ionat treptat acesta nu mai deterimin r spunsul
condi ionat. :ltfel spus, dac stimulul fobic nu este nso it de un stimul
necondi ionat care determin o reac ie de an"ietate acesta treptat nu
mai determin an"ietate condi ionat (intensitate an"iet ii se reduce
treptat n cursul e"punerii.
E"ist c!teva variante ale acestei tehnici;
$1& stimulul anAiogen poate i prezentat in vivo $real&6integral sau gra"at
$2& stimulul anAiogen poate i prezentat 8n imaginar 6integral sau gra"at.
5ndica ii; fobii de intensitate subclinic * timpul de e"punere c!t
mai mare.
Contraindica ii; cardiaci* nu se fac e"puneri de scurt durat .
(#) Tehnica desensibili" rii progresive
4uperea leg turii ntre stimulul condi ionat (e". stimul fobic i
reac ia necondi ionat (e". an"ietatea se face n baza inhibi iei
reciproce. =timulului condi ionat i se ataeaz un nou r spuns (e".
rela"are incompatibil cu reac ia anterioar (e". an"ietatea. 'rocedura
presupune urm toarele etape;
99
(). se identific stimulul an"iogen (e". n l imea n cazul fobiei
de n l ime*
($. stimulul an"iogen este gradat (e". grada ia ) etajul ),
grada ia $ etajul $, etc. astfel nc!t evaluarea pe o scal de la %(stimul
nean"iogen la )%% (stimul e"trem de an"iogen a fiec rei grada ii s
nu dep easc cu mai mult de # puncte grada ia imediat inferioar * =e
fac apro"imativ )#-$% de grada ii ncep!nd de l a grada ia % p!n la
)%% sau peste )%%*
(&. subiectul este nv at o tehnic de rela"are*
((. subiectului i se prezint , pe fondul st rii de rela"are,n mod
gradat, stimulul an"iogen in vivo sau n imaginar. =e ncepe cu prima
grada ie (e". etajul ). =ubiectul este e"pus timp de )% secunde la
acest stimul . 3ac reac ia an"ioas nu apare (evaluarea grada iei pe
care o face subiectul n aceast condi ie pe scala de la % la )%% este %
sau mai mic dec!t # se trece la grada ia $. 3ac apare reac ia
an"ioas , atunci se efectueaz urm torul algoritm;
a se repet prezentarea grada iei ) pe fondul de rela"are.
3ac nu apare reac ia an"ioas , atunci se trece la
grada ia $. 3ac apare reac ia an"ioas , atunci se trece
la (b*
b se prezint pe fondul de rela"are grada ia ) timp de $%
secunde. 3ac nu apare reac ia an"ioas , atunci se
trece la grada ia $. 3ac apare reac ia an"ioas , atunci
se trece la (c*
c grada ia ) se descompune n alte componente mai pu in
an"iogene (e". grada ia )a parter, grada ia )b urc
treptele c tre etajul ) etc.*
d se prezint grada ia )a i algoritmul se reia.
5ndica ii; fobii clinice e"trem de intense.
3ac desensibilizarea se realizeaz n imaginar, treptat, spre
sf!ritul terapiei, ea trebuie transpus in vivo. E"ist o diferen cam
de # situa ii din cele ierarhizate ntre e"punerea n vivo i e"punerea n
imaginar, e"punerea n imaginar devans!nd aadar e"punerea n vivo
cu # situa ii.
'! (ehnica e)punerii gradate
4uperea leg turii ntre stimulul condi ionat i reac ia
necondi ionat se realizeaz prin inhibi ie de stingere. Mai precis,
stimulul an"iogen este prezentat gradat la o intensitate e"trem de
slab , el neput!nd declana r spunsul necondi ionat. 4epet!nd
aceast procedur , stimulul fobic i pierde valoarea de stimul
condi ionat. 9 variant a acestei tehnici este tehnica model rii , n
care subiectul este e"pus la stimulul fobic gradat i indirect, observ!nd
involuntar comportamentul terapeutului (de abordare gradat fa de
stimulul fobic. 'acientul urmeaz i imit comportamentul gradat al
terapeutului fa de stimulul fobic.
9:
5ndica ii; terapia copilului.
E. 6ehnici de control al respira iei
Te!nic$ e6punerii interoceptive
=e cere pacientului s respire ad!nc i cu frecven mare pe gur
timp de )-$ minute. :cest e"erci iu va duce la apari ia hiperventila iei
i n consecin la declanarea unor simptome asem n toare celor
declanate n crizele an"ioase (e". lein, ame eal , ritm cardiac crescut
etc..
5ndica ii; 6ehnica este util n modific rile cognitive din atacul de
panic , c!nd pacientul trebuie convins c , crizele sale sunt declanate
prin mecanismul hiperventila iei i nu se datoreaz unei boli grave,
incurabile i incontrolabile.
T!"#$, % $+"&'+7 ,7 '*)#', ##.
'acientul este nv at s respire uor i lent pe nas (&-( secunde
inspira ia, ( secunde e"pira ia.
5ndica ii; 6ehnica este util c!nd dorim s nv m pacientul s
previn i s controleze hiperventila ia.
3.;. T!"#$# '#$2*+"#"D #"%#(#%-,7 8# % :'-).
6ehnicile eric8soniene urm resc accelerarea r spunsurilor
adaptative i reducerea rezisten ei i a r spunsurilor dezadaptative.
Tehnici de accelerare a r spunsurilor adaptative
Tehnica amorsa<ului. 'entru a facilita un comportament sau o
interpretare terapeutul amorseaz anterior reprezentarea mental a
comportamentului sau a informa iilor utilizate n interpretare. E"emplu;
nainte de a efectua o tehnic de rela"are pacientul este ntrebat de
momentel pl cute de rela"are pe care le-a e"perien iat anzterior.
Tehnica imersiei 8n scenariu. 4entru a aciliat un anumit comportament,
pacientului nu i se cere doar s fac un anumit comportament dar i se
d i o justificare plauzibil pentru acel comportament.
6ehnica justific rii efortului . 4acientul este implicat 8n sarcini eAtrem "e
"iicile, mai "iicile "ec!t ar fi nevoie n mod real. Cercet rile arat c cu
c!t efortul angajat n sarcin este mai mare cu at!t subiec ii se simt
mai ataa i i mai implica i n sarcin .
Tehnici de minimi"are a re"isten ei
Tehnica para"oAului. 'ornete de la ideea c dac se ncerc
blocarea unui comportament pozitiv atunci acesta i crete frecven a.
3aca subiectului care sufer de o depresie uoar i se cere s
e"perien ieze o depresie sever atunci este posibil ca acesta s nu mai
e"perien ieze simptomatologie depresiv .
Tehnici "e stimulare a controlului. 'acientul este nv at cum s -i
e"agereze simptomatologia. 1bserv!nd c aceasta este sub controlul
9=
s u nseamn c o poate controla i n sensul reducerii. 3esigur aici
intervin i mecanismele descrise n cazul tehniclor para"oAale.
6ehnica reinterpret rii . 1rice manifestare n cadrul
psihoterapeutic este interpretat ca fiind favorizant pentru
psihoterapie. E"emplu; dac pacinetul casc n cursul psihoterapiei i se
spune c este preg tit pentru rela"are sau c este rela"at, nu c este
plictisit.
3.<. H#)"+0, 8# &',)#, *-:*&#(
'u ine teme atrag n psihologie n m sura n care o face hipnoza.
Cauzele acestui interes sunt multiple. 9ipnoza fascineaz prin
neobinuitul s u i nu tim dac ceea ce atrage este interesul de a-i
descifra taina sau dorin a de a te l sa furat de ea. (Eheorghiu, )@>>.
-tim ns cu certitudine c cercet rile e"perimentale moderne sunt
e"presia a dou paradigme aflate fundamental n opozi ie; ()
paradigma clasic sau a transei av!nd ca repre zentan i de marc pe
9ilgard, Eric8son, =piegel i Edmonston* ($ paradigma cognitiv-
comportamental de inspira ie social , av!nd ca reprezentan i pe
+arber, =panos, Gagstaff, H/nn, Airsch i Eorassini.
0e afl m, parafraz!ndu-l pe Auhn ()@>2 ntr-o faz de cercetare
tiin ific a hipnozei, e"traordinar dar i parado"al .
Cercetarea este e"traordinar deoarece este e"presia luptei ntre
cele dou paradigme mai sus men ionate. Cercetarea este parado"al
deoarece lupta ntre paradigme dureaz de apro"imativ &% de ani f r
a se ntrevedea clar un c!tig tor. 1r, Auhn ()@>2 arat c ar fi trebuit
s se nt!mple unul din urm toarele dou lucruri; () schimbarea de
paradigm prin nlocuirea paradigmei vechi (clasic cu noua
paradigm (cognitiv-comportamental * ($ asimilarea paradigmei noi
n paradigma clasic .
0u s-a nt!mplat nimic, i aceast stagnare la nivel paradigmatic
are consecin e negative asupra elabor rilor teoretice i aplicative n
domeniu* n c r ile noi (anii O@% despre hipnoz g sim tratate i
prezentate apro"imativ aceleai tehnici i proceduri ca acum $%-&% de
ani, progresul fiind deci infim.
9ipnoza nu este considerat ast zi un domeniu major de interes
n cercetarea tiin ific mondial . ?n =.: i Marea +ritanie ea nu este
v zut ca o ntreprindere serioas . Cauzele sunt naivitatea,
ambiguitatea i uneori comicul conceptelor utilizate n paradigma
clasic , f r valen e euristice pe de o parte i dogmatismul teoretico-
metodologic behaviorist care limiteaz nc abordarea cognitiv-
comportamental pe de alt parte. =e face sim it astfel necesitatea
unei perspective noi asupra hipnozei care s dep easc impasul n
care s-a ajuns i care s revitalizeze activitatea de cercetare
fundamental i aplicativ n domeniu integr!nd ns asump iile vali "e
ale paradigmelor anterioare. 3in punct de vedere istoric, paradigma
9<
clasic a fost prima care s-a impus n studiul modern i e"perimental al
hipnozei (de aici i denumirea de clasic .
P,',%#:1, $7,*#$ E" *&-%#-7 !#)"+0#
'aradigma clasic a generat at!t teorii i orient ri tiin ifice
asupra hipnozei, fundamentate e"perimental, (e". teoria
neodisocia ionist - 9ilgard c!t i teorii i orient ri naive situate n
apropierea sim ului comun, f r o baz e"perimental riguroas (e".
orientarea 0eP :ge cu implica ii asupra hipnozei. Cu toat aceast
diversitate se poate eviden ia un nucleu comun de asump ii teoretico-
metodologice proprii acestei paradigme;
prin procedura de induc ie hipnotic se induce o stare de
trans hipnotic numit i hipnoz neutral (Edmonston, )@<)
sau trans : (+arber, )@2@. ?n elegem prin transa : o stare de
contiin caracterizat prin faptul c subiectul JrupeK leg tura
cu mediul nconjur tor, comportamentul este e"perien iat ca
involuntar, aten ia se concentreaz pe un stim ul intern sau eAtern iar
la nivel iziologic apare o stare "e relaAare>
transa hipnotic are diferite nivele de ad!ncime care pot
fi evaluate cu diverse scale de hipnotizabilitate (e". scala +arber,
=calele =tanford; :, +, C sau de grup, etc.*
pe on"ul transei : se fac sugestii hipnotice specifice
gener!ndu-se fenomenele hipnotice int (e". catalepsia
bra ului. 6ransa : este considerat o condi ie absolut necesar
pentru producerea fenomenelor hipnotice int . Ea poate fi
interpretat ca un fenomen h ipnotic JdifuzK care urmeaz i este
indus de procedura de induc ie hipnotic , i care precede,
condi ioneaz i e"plic apari ia fenomenelor hipnotice int *
realizarea fenomenelor hipnotice depinde de nivelul de
ad!ncime a transei* unele necesit ca o condi ie prealabil
pentru apari ia lor doar un nivel superficial de ad!ncime a transei
(e". catalepsia bra ului, altele presupun un nivel profund de
ad!ncime a transei (e". amnezia posthipnotic *
hipnotizabilitatea este o tr s tur relativ stabil de
personalitate, fiind greu i pu in modificabil prin tehnici i
e"erci ii specifice (e". biofeedbac8, deprivare senzorial etc..
,igura $ prezentat n continuare ilustreaz aceast perspectiv .
6eoria dominant din cadrul acestei paradigme este teoria
neodisocia ionist (teoria observatorului ascuns - 9ilgard, )@2#, )@>&.
Ea i are r d cinile n cercet rile lui Nanet ()@$# asupra fenomenelor
de disociere. ?n aceast teorie se afirm c prin procedura de induc ie
hipnotic se induce o stare de trans cara cterizat printr-o disociere a
contiin ei. :dic unele sisteme de prelucrare a informa iei se separ
de procesorul central - contiin a - func ion!nd automat i
independent. :ceast capacitate de disociere este stabil pentru
9?
fiecare subiect n parte, neput!nd fi modificat prin diverse proceduri
(e". biofeedbac8, rela"are, etc. dec!t ntr-o m sur e"trem de mic .
3isocierea contiin ei indus prin proceduri de induc ie hipnotic este
condi ia absolut necesar pentru producerea fenomenelor hipnotice.
(nivel de ad!ncime
=tare de
veghe
'rocedura de
inducie hipnotic
'rocedura de
anulare a inducie
hipnotice
6ransa
hipnotic
=ugestii
specifice
:nularea
sugestiilor
specifice
,enomene
hipnotice
uoar
medie
profund
E".; catalepsie,
amnezie
posthipnotic ,
hipermnezie
hipnotic ,
anestezie i
analgezie,
etc.
etc.
Di#ur$ ,. Abordarea clasic a hipnozei (dup ,elloPs, )@<2.
:ceast perspectiv asupra hipnozei a fost criticat serios de
programul cognitiv-comportamental ini iat de +arber ()@2@, )@>@. Ca
urmare a acestui fapt, impactul ei asupra cercet rii fundamentale i
asupra hipnozei e"perimentale a fost drastic redus. Cu toate acestea,
ea domin n practica clinic i juridic , deoarece prin tehnicile i
procedurile riguroase i sofisticate pe care le presupune, hipnoza se
constituie ntr-un Jprete"tK i JritualK cu func ie terapeutic . :ltfel
spus, nu tehnica n sine este eficient , ci semnifica ia i func ia care i
se atribuie de c tre pacient tehnicii este fundamental . .tile n
anumite situa ii, astfel de tehnici sunt totui departe de a genera
aplica ii i interven ii de anvergur . 5mpactul lor pragmatic ar putea fi
comparat cu eficien a clinic a ritualurilor religioase. 1r, dei nu
trebuie ridiculizate, ele trebuie dep ite, altfel risc m s ne situ m la
nivelul unor interven ii prac tice situate cu o palm deasupra sim ului
comun, rupte de aplica iile de v!rf din tiin . =chimbarea care trebuie
realizat ar fi similar trecerii de la vindecarea prin ierburi
t m duitoare la farmacologia modern sau de la altoiri la ingineria
genetic . 1 astfel de intreprindere i ncercare de schimbare este
programul cognitiv-comportamental ini iat de +arber ()@2@, )@>@.
P,',%#:1, $+:"#&#(-$+1)+'&,1"&,7 E" *&-%#-7 !#)"+0#
'rogramul de cercetare asupra hipnozei ini iat de +arber ()@2@
s-a derulat pe parcursul a dou etape; ) etapa de negare i invalidare
a rezultatelor teoretico-e"perimentale ob inute p!n la el,
caracterizat printr-o pozi ie behaviorist radical * $ etapa de
construc ie a unei noi paradigme de orientare cognitiv-
comportamental, mbog it ulterior prin cercet rile lui =panos ()@>)
i Gagstaff ()@<) cu elemente de psihologie social .
?n etapa de negare, +arber aduce urm toarele argumente pentru
a discredita rezultatele teoretico-e"perimentale ob inute n studiul
9@
hipnozei p!n l a el5
e"plica ia tautologic a fenomenelor hipnotice n
paradigma clasic i, n consecin , lipsa suportului logic pentru
astfel de e"plica ie. =e afirm , arat +arber, c hipnoza este o
stare de trans iar fenomenele hipnotice apar ca urmare a
faptului c subiectul se afl n stare de trans . ?n acelai timp
ns , continu autorul, starea de trans este evaluat i
identificat prin producerea fenomenelor hipnotice. :vem deci o
e"plica ie tautologic , circular , n care starea de trans este
definit p rin fenomenele hipnotice, iar acestea la r!ndul lor prin
starea de trans *
e"isten a unor variabile mascate n studiile anterioare.
=pre e"emplu, procedura de induc ie hipnotic are o structur ce
cuprinde urm torii factori; () situa ia este definit de subiect ca
hipnoz * ($ sugestiile vizeaz inducerea greut tii, nchiderea
ochilor, somnul* (& subiectului i se spune ca i va fi uor s
r spund la sugestii* (( subiectul este motivat s realizeze
sugestiile. Cercet rile lui +arber ()@2@ arat c fact orii & i (,
reuni i sub numele de Jsarcina de supramotivareK, sunt tot at!t
de eficien i n producerea fenomenelor hipnotice ca i procedura
de induc ie considerat n structura ei (fact.),$,& i (.. :cest
lucru nseamn c nu procedura de induc ie este r spunz toare
de producerea fenomenelor hipnotice, ci doar factorii & i ( din
cadrul procedurii*
studiile anterioare utilizau design-uri e"perimentale n
care acelai lot de subiec i era e"aminat n stare de veghe i sub
hipnoz pentru a se nregistra eventualele diferen e. 3ar este
posibil ca sub hipnoz subiec ii s se comporte diferit dec!t n
starea de veghe deoarece cred c hipnotizatorul ateapt acest
lucru de la ei. ?n consecin , sugereaz +arber, studiile asupra
hipnozei trebuie s se realizeze pe eantioane independente de
subiec i, nu pe eantioane paralele n care acelai lot de subiec i
este testat n pretest i posttest*
multe rezultate ob inute anterior nu au putut fi reproduse
utiliz!ndu-se o metodologie e"perimental riguroas sau dac s-
au ob inut, amplitudinea lor (e"primat n m rimea efectului i
prag de semnifica ie a fost mult mai redus comparativ cu
e"ager rile anterioare*
fenomenele hipnotice pot fi produse utiliz!ndu-se sarcina
de supramotivare cu aceeai eficien ca i n cazul utiliz rii
procedurii de induc ie hipnotic .
3ei unele critici sunt e"agerate i nefondate (Eauld, )@@$, n
ansamblu ele sunt valide i se men in, preg tind drumul pentru o
schimbare de paradigm .
?n etapa de construc ie, ca urmare a unei activit i de cercetare
94
sistematic i prolific , +arber ()@2@, )@>@ (+arber este considerat
dup =panos cel mai prolific autor n domeniul hipnozei ini iaz o nou
paradigm , paradigma cognitiv-comportamental , av!nd urm torul
nucleu tare;
hipnoza este o stare "e trans , dar transa nu are valoare
e"plicativ ca n paradigma clasic , ci este o variabil
dependent al turi de celelalte fenomene hipnotice, care trebuie
ea ns i e"plicat *
avem dou tipuri de trans , i anume transa : i transa +.
6ransa : este rezultatul procedurii de induc ie hipnotic i se
caracterizeaz prin faptul c subiectul JrupeK leg tura cu mediul
nconjur tor, comportamentul este e"perien iat ca involuntar,
aten ia se concentreaz pe un stimul intern sau e"tern, iar la
nivel fiziologic apare o stare de rela"are. 'e fondul transei : se
fac sugestiile specifice, gener!ndu-se fenomene hipnotice int
(e". catalepsia bra ului i transa +. 6ransa + este rezultatul unor
sugestii specifice care vizeaz declanarea unor fenomene
hipnotice int p e fondul transei : sau dup sarcina de
supramotivare. :cest tip de trans se caracterizeaz prin faptul
c subiectul este Jabsorbit n imaginarK, efectu!nd involuntar
sugestia hipnotizatorului, rup!nd leg tura cu mediul nconjur tor*
altfel spus, transa + este o stare de contiin ce nso ete
fenomenele hipnotice int , generate prin sugestii specifice, pe
fondul transei : sau dup sarcina de supramotivare*
variabilele independente care condi ioneaz apari ia
fenomenelor hipnotice sunt; () sugestiile hipnotizatorului* ($
atitudinile, e"pectan ele i motiva iile subiectului* (& abilit ile
imagistice ale subiectului*
hipnotizabilitatea nu este o tr s tur stabil de
personalitate, ci este modificabil relativ uor. Eorassini i
=panos ()@<2 elaboreaz programul Carleton care vizeaz
modificarea hipnotizabilit ii. 'e scurt, programul are
urm toarele componente; () restructur ri cognitive cu scopul de
a elimina concep iile greite despre hipnoz i de a crea atitudine
i motiva ie pozitive ale subiec ilor fa de hipnoz * ($
dezvoltarea abilit ilor imagistice ale subiec ilor i ncurajarea
utiliz rii lor n cursul hipnozei* (& oferirea de informa ii cu privire
la modul n care trebuie interpretate sugestiile. =e insist asupra
faptului c subiectul trebuie s interpreteze i s ini ieze activ
fenomenele sugerate, cel pu in n faza ini ial , n acelai timp
l s!ndu-se Jabsorbit n imaginarK pentru a genera n plan
subiectiv senza ia c fenomenele sugerate se produc involuntar,
automat, ca de la sine*
procedura de induc ie hipnotic i transa : sporesc
sugestibilitatea subiec ilor evaluat cu scala +arber cu
:B
apro"imativ $,# puncte (din < posibile n compara ie cu
sugestibilitatea evaluat n starea de veghe. :celai efect l are
ns i sarcina de supramotivare, ceea ce l face pe +arber s
afirme c tot ce se face cu hipnoza se poate face i f r ea,
utiliz!nd doar sarcina de supramotivare. ?n acest conte"t prin
hipnoz se n elege utilizarea procedurii de induc ie hipnotic .
,igura &, prezentat n continuare, ilustreaz aceast
perspectiv .
3ei ini ial revolu ionar i progresist, programul ini iat de +arber
s-a blocat la un moment dat, neput!nd dep i dogmatismul teoretico-
metodologic al behaviorismului clasic din care s-a inspirat, ignor!nd
totodat dezvolt rile teoretice recente din psihologia cognitiv . Mai
mult, el nu a penetrat niciodat serios practica clinic i juridic .
:ceasta deoarece, n numele unui pozitivism logic e"trem, ridicat de
behavioriti la rangul de lege, s-a abordat preferen ial rela ia stimul-
r spuns sau variabile antecedente - variabile dependente n studiul
hipnozei, ignor!ndu-se (n prima faz a programului sau
minimaliz!ndu-se i neabord!ndu-se sistematic (n a doua faz
prelucr rile informa ionale intermediare. ?n pl us, acest program
cognitiv-comportamental n studiul hipnozei s-a rupt de cercetarea
avansat din psihologia cognitiv , lipsindu-se astfel de o surs serioas
de cunotin e riguroase care i-ar fi dat un ascendent n lupta cu
paradigma clasic . :stfel, tehn icile elaborate nu au generat aplica ii
practice de anvergur , ele domin!nd ns hipnoza e"perimental i
cercetarea fundamental datorit rigorii i caracterului lor obiectiv
sus inute de cercet ri e"perimentale serioase.
-bsorbD ie?#mplicare
8n imaginar
TR-:*- B
;enomene
hipnotice
*ugestii
verbale
D intE
-titu"inea,
eApectanD a Fi
motivaD ia
subiectului
-bilitED ile
imagistice
ale subiectului
-bsorbD ia
$8n lecturE,
au"iat muzicE,
etc.&
EA.5 catalepsie,
amnezie hipnoticE,
etc. etc.
Di#ur$ 9. Abordarea cognitiv-social asupra hipnozei
(dup ,elloPs, )@<2.
4ecapitul!nd, dei paradigma cognitiv-comportamental n
studiul hipnozei a reuit n foarte scurt timp s penetreze acest
domeniu, ea nu a putut s se impun definitiv n competi ia cu
paradigma clasic , n acest moment ele coe"ist!nd panic. :ceast
coe"isten panic parado"al a dou paradigme aflate fundamental
n opozi ie este posibil deoarece ele i-au epuizat poten ialul creativ i
:*
valen ele euristice, nemaireprezent!nd una pen tru cealalt un pericol.
?n tiin , ns , o asemenea coe"isten a dou paradigme opuse cu
aceeai influen asupra unui domeniu int , este periculoas deoarece
nu se stimuleaz competi ia i progresul, acest lucru av!nd un impact
negativ asupra elabor r ilor teoretico6meto"ologice 8n "omeniu.
Cu toate acestea, cele dou paradigme au avut o contribu ie
cov!ritoare n abordarea i cercetarea tiin ific a hipnozei prin
reprezentan ii lor marcan i, oameni de mare capacitate intelectual i
tiin ific ; +arber, 9ilgard, 1rne, =arbin, =panos, Gagstaff, etc., ntr-o
perioad c!nd n hipnoz se manifestau i ncercau s -i fac loc cu
pregnan influen e pseudotiin ifice ca mesmerismul, magnetismul
animal, orientarea 0eP :ge reprezentat prin neoeric8sonieni i
programare neurolingvistic (0H', caracterizate prin comicul
conceptelor, naivitate, sim comun sau, i mai grav, uneori prin fraud
(9eap, )@<<, )@@). 'aradigma clasic i paradigma cognitiv-
comportamental vor r m!ne n istoria hipnozei ca puncte de r eferin ,
iar abord rile noi nu pot face abstrac ie de ele i de rezultatele lor
teoretico-e"perimentale valide, care trebuie integrate, reevaluate i
dezvoltate.
0aboratorul "e cercetare creat la Clu<6:apoca 8n ca"rul G*eminarului "e *tu"ii
-vansate asupra 9ipnozei i =ugestieiK ncearc s dep easc aceast
stagnare paradigmatic n cercetarea hipnozei printr-o infuzie de
cunotin e fundamentale din psihologia cognitiv care vor face posibil
trecerea peste impasul n care se g sete paradigma cogniti v-
comportamental integr!nd i dezvolt!nd totodat asump iile sale
valide. :ltfel spus, ncerc m s revigor m paradigma cognitiv-
comportamental n studiul hipnozei prin ancorarea ei la cercetarea
fundamental recent din psihologia cognitiv .
ANGA1AMENTUL COGNITIVIST N STUDIUL HIPNOZEI.
PROGRAMUL DE CERCETARE AL SEMINARULUI DE STUDII
AVANSATE ASUPRA HIPNOZEI I SUGESTIEI
Cercet rile realizate p!n acum asupra hipnozei i asupra
temelor din psihologia cognitiv care pot avea un impact considerabil
asupra acesteia (3avid, )@@2a, )@@2b* Miclea, )@@(, )@@2, coroborate
cu rezultatele cercet rilor fundamentale din literatura de specialitate
(+arber, )@2@, )@>@* 0aish, )@<2* 4hue, H/nn i Airsch, )@@&* .dolf,
)@<> sus in urm toarea perspectiv asupra hipnozei5
hipnoza este un termen care descrie urm toarea situa ie
din realitate; un subiect numit hipnotizator i sugereaz altui
subiect numit subiect hipnotizat modific ri la nivel, subiectiv,
cognitiv, comportamental i biologicIfiziologic. =ugestiile se pot
face; () n stare de veghe, f r a se ob ine un rezultat evident
:,
(doar )I2 dintre subiec i ob in un scor mare la scalele de
sugestibilitate n aceste condi ii* ($ pe fondul transei :, dup
procedeele de induc ie hipnotic , gener!ndu-se transa + i
fenomenele hipnotice int * sau (& dup sarcina de
supramotivare, gener!ndu-se transa + i fenomenele hipnotice
int . :ltfel spus, hipnoza este o tehnic prin care se induc
modific ri subiective, cognitive, comportamentale i fiziologice
int numite f enomene hipnotice (vezi detalierea lor n cele ce
urmeaz * prin sugestii posthipnotice i tehnici specifice unele
modific ri cognitive, comportamentale i fiziologice din cursul
hipnozei se men in i dup anularea st rii de trans (e".
restructur rile cog nitiv-comportamentale. :ceasta are implica ii
pozitive pentru psihoterapie. Mai mult, prin sugestii posthipnotice
se pot induce n starea de veghe modific ri subiective, cognitive,
comportamentale i fiziologice adaptative, chiar dac acestea nu
au fost produse n stare de trans (e". emo ii, pattern-uri
comportamentale, etc.*
mo"iic rile la nivel subiectiv se refer la tr irile
subiectului aflat n starea de trans , opera ionalizate prin
descrierile pe care subiectul le angajeaz st rii sale subiective
(e". m simt calm, rela"at, etc.. 0ivelul subiectiv este o variabil
dependent a interac iunii celorlalte trei nivele; cognitiv,
comportamental i biologic*
modific rile la nivel cognitiv sunt reprezentate de
modific ri ale senza iilor i percep iilor (halucina ii hipnotice,
iluzii, anestezie i analgezie, etc., ale memoriei (hipermnezie,
amnezie hipnotic , etc., ale g!ndirii (logica transei, modific ri
ale cunotin elor, etc., ale limbajului i imagina iei (vis hipnotic,
etc.. Cercet rile e"perime ntale care urmeaz a aborda aceste
modific ri trebuie s aib ca premise cercet ri riguroase din
psihologia cognitiv asupra prelucr rii primare de informa ie
(Marr, )@<$, memoriei (+addele/, )@<2* =chacter, )@<>* Nacob/,
)@@), imagina iei (Aossl/n, )@@% &, teoriei detect rii semnalului
(0aish, )@<2, cercet ri din psihologia cognitiv realizate sau
care urmeaz a fi realizate*
modific rile la nivel comportamental se caracterizeaz
prin faptul c prin hipnoz putem produce orice comportament al
subiectului din starea de veghe. ?n acest caz ns ,
comportamentul este e"perien iat de acesta ca fiind automat,
involuntar, declanat de sugestiile hipnotizatorului i nu generat
voluntar. :bordarea e"perimental a modific rilor
comportamentale din hipnoz trebuie s ia n considerare
cercet rile cognitive asupra aten iei, controlului i prelucr rilor
automate de informa ie (vezi +roadbendt, )@#<* 0orman, )@2<*
6reisman, )@<<* Nacob/, )@@)*
:9
modific rile la nivel fiziologic sunt induse prin starea de
rela"are sau arousal (activare fiziologic (n cazul inducerii
hipnotice a unor st ri emo ionale sau n cazul hipnozei
activIalerte. Cercet rile arat c nu e"ist pattern-uri i
modific ri neurofiziologice specifice hipnozei*
pentru eAplicarea enomenelor hipnotice (modific ri la nivel
subiectiv, cognitiv, comportamental i fiziologic opt m n
favoarea microteoriilor. :bord rile anterioare (vezi 9ilgard i
+arber propuneau pentru e"plicarea fenomenelor hipnotice o
perspectiv Jholist i globalist K. =pre e"empl u, at!t 9ilgard c!t
i +arber ncearc s e"plice printr-o singur teorie globalist i
unificatoare (vezi figurile $ i & ntreaga diversitate a
fenomenelor hipnotice. 3ar abordarea holist este ast zi v zut
n tiin ca nerealist , in!nd mai mult de "orin dec!t de
activitatea tiin ific i performan . Este nevoie de teorii
distincte pentru a e"plica fenomenele hipnotice de la nivele
diferite (e". nivelul cognitiv, comportamental, fiziologic sau chiar
din cadrul aceluiai nivel (e". amnezia i hipermnezia hipnotic
din cadrul nivelului modific rilor hipnotice cognitive. 'este tot n
tiin lucrurile stau la fel. ?n inteligen a artificial , spre e"emplu,
s-a renun at la mitul construirii unui sistem artificial inteligent n
general, cercetarea focaliz!ndu-se pe construirea unor sisteme
artificiale inteligente ntr-un domeniu bine circumscris. =tudiul
hipnozei persevereaz nc pe o linie greit , c ut!ndu-se
Jmecanismele hipnozeiK, r spunz!ndu-se la ntreb ri globaliste
de genul Jce este hipnozaLK sau Jcare sunt mecanismele
hipnozeiLK, etc. 'rin aceasta, studiul hipnozei se ndep rteaz de
demersul tiin ific. ?n consecin , aceast abordare trebuie
abandonat n favoarea elabor rii microteoriilor ce ncearc s
clarifice mecanismele implicate ntr6un fenomen hipnotic int i
nu mecanismele implicate n hipnoz . =igur, ideea unei teorii
unificatoare nu trebuie abandonat ci trebuie l sat viitorului. 0e
putem pune problema ei atunci c!nd vom avea microteorii
riguroase ce se cer articulate pentru a oferi o perspectiv de
ansamblu, unitar . ?ns , n studiul hipnozei nu s-a ajuns nc la
acest nivel. 'utem totui angaja Jteorii asupra hipnozeiK n
m sura n care g sim elemente comune tuturor fenomenelor
hipnotice. 3up cum vom vedea n capitolul urm to r, un astfel de
element comun este involuntaritatea care caracterizeaz toate
fenomenele hipnotice. Cu aceast e"cep ie, teoriile asupra
hipnozei trebuie focalizate, cum argumentam mai sus, pe
fenomene i mecanisme specifice*
r spunsul hipnotic la stimulul sugestie apare n patru
modalit i; () automat, direct i ntr-un timp scurt ($ subiectul
angajeaz contient anumite modalit i cognitive (e".
imagina ia pentru a genera automat i involuntar r spunsul
::
sugerat n acelai timp nerealiz!nd faptul c el a angajat ini ial
voluntar aceste modalit i cognitive (& subiectul angajeaz
contient anumite modalit i cognitive (e". imagina ia pentru a
genera automat i involuntar r spunsul sugerat n acelai timp
realiz!nd faptul c el a angajat ini ial volunt ar aceste modalit i
cognitive (( subiectul a generat voluntar r spunsul sugerat.
4 spunsuri hipnotice sunt considerate doar primele trei
modalit i ultima modalitate fiind considerat complian sau
simulare hipnotic . 'e m sura e"ers rii i repet rii in "uc iei
hipnotice r spunsurile hipnotice de tip (& i ($ tind s devin
r spunsuri tip () datorit automatiz rii. ?n cursul unei induc ii
hipnotice r spunsurile tip (), ($, (& apar totdeauna mpreun
dei ntr-o propor ie variabil n func ie de antr enamentul subiectului>
valoarea pragmatic a hipnozei trebuie v zut cu realism
i ca deriv!nd din modific rile pe care ea le induce dincolo de
dorin ele i atept rile nerealiste ale omului modal vizavi de
Jmiracolul hipnozeiK sau de scepticismul nejustificat izvor!t, de
cele mai multe ori, din ignoran i necunoatere, al omului de
tiin sau al practicianului.
Modific rile la nivel subiectiv n hipnoz se constituie n
e"perien e de via noi pentru subiect, cu impact asupra stimei de sine
i evolu iei speran ei de rezolvare a problemelor pentru care hipnoza a
fost angajat .
Modific rile la nivel cognitiv ne permit s sper m n utilizarea
hipnozei ca;
(a tehnic de restructur ri cognitiv-comportamentale n
psihologia clinic i psihoterapie (e". terapia an"iet ii, depresiei, etc.*
(b tehnic de anestezie i analgezie, induse prin mecanisme
cognitive n interven iile medicale acolo unde anestezia prin substan e
chimice este ineficient sau imposibil de aplicat*
(c tehnic de ameliorare a capacit ii mnezice cu implica ii n
psihoterapie i practica juridic (memoria martorilor.
Modific rile comportamentale sporesc ncrederea pacientului n
eficacitatea unor sugestii posthipnotice, amelior!nd astfel integrarea
lui ecologic .
Modific rile la nivel fiz iologic se constituie n st ri de rela"are utile
n tratamentul an"iet ii i a tulbur rilor psihosomatice (.dolf, )@<>,
sau, prin inducerea unui arousal fiziologic, contribuie la realizarea unor
tehnici de inoculare a stresului, cu implica ii psihoterape utice.
3up cum se observ , aceste modific ri nu aduc nimic miraculos
sau supraomenesc. Mai mult, eficacitatea lor pragmatic trebuie
evaluat n compara ie cu alte tehnici asem n toare utilizate deja n
practica psihologic . 3ar i a te situa pe o pozi ie din care s afirmi c
hipnoza este o tehnic netiin ific , amanic , care creeaz o puternic
dependen a pacientului de terapeut, f r valen e pragmatice, este o
:=
eroare izvor!t fie din ignoran , fie din e"aminarea unei bibliografii de
Jm!na a douaK cump rat de pe Jtaraba de la col K. 9ipnoza, n
m sura n care este bazat pe o rela ie de colaborare i nu de
autoritate e"trem ntre pacient i terapeut i este transformat spre
sf!ritul edin elor de psihoterapie n autohipnoz , nu produce o
dependen mai mare dec!t alte tehnici psihoterapeutice.
?n concluzie, am putea spune c tehnica hipnotic n sine nu este
eficient sau neeficient . Eficien a ei depinde de valoarea i
cunotin ele celui care o utilizeaz .
?n acest conte"t merit s ne oprim pu in asupra rolului de
Jprete"tK al hipnozei n psihoterapie, rol care ar merita s fie investigat
am nun it i sistematic i care ar genera aplica ii practice interesante.
?n cele ce urmeaz vom oferi dou e"emple.
"xemplul 1. *neori+ ,n cursul psihoterapiei, pacien ii evit s aduc n
discu ie anumite fapte sau evenimente care i-ar pune pe ei sau pe
terapeut ntr-o pozi ie delicat Aceste fapte !i informa ii ar putea avea
ns o importan cov"r!itoare pentru desf !urarea psihoterapiei !i
remiterea simptomului #tilizarea hipnozei poate elibera pacientul de
responsabilitatea aducerii n discu ie a acestor evenimente $%enante&,
responsabilitatea c z"nd pe utilizarea hipnozei: $nu am vrut s
vorbesc despre asta, dar dac m-ai hipnotizat, nu am avut ncotro, nu
m-am putut opune s - i spun& 'cazuistic proprie( )n acest caz hipnoza
este un pretext pe care subiectul l folose!te prin delegarea
responsabilit ii, pentru aducerea n discu ie a acestor evenimente
$%enante& pe care altfel nu ar avea cura%ul s le a %ordeze"
"xemplul 2. #tilizarea regresiei n v"rst poate a%uta subiectul s -!i
aminteasc sau s cread c -!i aminte!te o mul ime de informa ii pe
care le considerase uitate *u conteaz dac aceste informa ii sunt
corecte, tr ite de subiect sau sunt doar construite de acesta n cursul
hipnozei )n m sura n care subiectul le consider ca fiind adev rate !i
tr ite de el c"ndva, ele dob"ndesc o func ie terapeutic prin faptul c
l a%ut s -!i construiasc o istorie de via coerent cu implica ii
directe asupra remiterii simptomatologiei +ipnoza n acest caz este
tocmai pretextul construirii unei astfel de istorii coerente de via cu
func ie terapeutic
Rolul "e GpreteAtH al hipnozei 8n cursul psihoterapiei, utilizat "es "ar nesistematic
8n para"igma clasic , a fost total ignorat n paradigma cognitiv-
comportamental a lui +arber. 'robabil aceasta este i e"plica ia
impactului redus n practica clinic a acestei paradigme. Credem c el
trebuie reconsiderat i dezvoltat.
0a 8ntrebarea G*e in"uce prin hipnoz o stare de trans LK r spundem
n felul urm tor; da, dar transa este un fenomen hipnotic, o variabil
dependent f r valoare e"plicativ * ea este o tr ire la nivel subiectiv
e"presie a modific rilor de la nivelele cognitiv, comportamental i
biologic. Mai mult, e"ist dou tipuri de trans ; transa : i transa +.
:bordarea clasic consider c transa : este absolut necesar pentru
:<
producerea fenomenelor hipnotice (pe fondul ei se fac sugestiile
specifice care genereaz fenomenele hipnotice int . :b ordarea
cognitiv-comportamental consider c apari ia fenomenelor hipnotice
i a transei + presupune doar sarcina de supramotivare i sugestii
specifice, put!ndu-ne dispensa de transa : i, n consecin , de
procedura de induc ie hipnotic ca factor abso lut necesar pentru
geneza fenomenelor hipnotice (transa + n acest caz este o variabil
dependent ca toate fenomenele hipnotice, n fapt un fenomen
hipnotic care se cere e"plicat. Cercet rile ini iate de noi (vezi n
continuare sugereaz urm toarea conc luzie; transa : nu este absolut
necesar pentru producerea fenomenelor hipnotice int i a transei +,
dar le poate favoriza. E!ndind prin analogie, ea joac rolul
catalizatorilor ntr-o reac ie chimic ; se poate i f r ei, dar eficien a i
rapiditatea reac iei chimice sunt mult mai mari c!nd sunt prezen i.
:ceast perspectiv asupra hipnozei poate fi rezumat i
sintetizat aa cum apare ilustrat de figura (.
absorbie
sugestii speciice
atitudine, motivaie,
e"pectane
imaginaia
staredeveghe
procedurade
induc ie
anularea
induc iei hipnotice
transa
atitudine, motivaie,
e"pectane
sugestii speciice
imaginaia
sugestiile
fenomene
hipnotice
sarcinadesupramotivare
sarcinadesupramotivare
fenomenehipnotice
absorbie 8n lecturI, vizionarea unui ilm, etc.
- subiec i cu imaginaiemic , mediesau mare
- practicaclinic I studii e"perimentale
- subiec i cu imaginaiemare
- studii e"perimentale
evaluare
uoar
medie
ad!nc
6 amnezie hipnoticI
6 halucinaii, etc.
-igura ." Abordarea cognitiv comportamental modern asupra hipnozei"
COMPONENTE ALE AAORD RII COGNITIV-COMPORTAMENTALE
MODERNE ASUPRA HIPNOZEI 5FIG. 3C. DETALIERI I PRECIZ RI
SUPLIMENTARE
',( Procedura de induc ie hipnotic care apare ca un factor
important n aceast perspectiv are urm toarele componente;
nceputul induc iei- =e asigur un mediu linitit i
securizant, ferit pe c!t posibil de zgomote, o pozi ie confortabil
pentru subiect, sugestii securizante i de inducere a calmului*
concentrarea aten iei * se poate face pe un stimul intern
(e". respira ia subiectului, propriile senza ii corporale6eA. relaAarea,
etc.& sau pe un stimul eAtern $eA. punct luminos, obiect, etc.&>
:?
relaxarea corporal* se face prin sugestii specifice i se
reg sete n majoritatea procedurilor de induc ie hipnotic (dei
alte tehnici hipnotice se bazeaz nu pe rela"are, ci pe
declanarea unui arousal fiziologic -e". hipnoza activ-alert *
ad/ncirea transei 0; se face prin sugestii specifice n scopul
creterii eficien ei sugestiilor int *
evaluarea ad/ncimii transei prin scale "e hipnotizabilitate stan"ar"izate
pentru cercetarea e"perimental sau prin forme prescurtate ale
acestora i itemi specifici pentru practica clinic *
tehnici de hipnoterapie n tulbur ri specifice sau cercetare
e"perimental *
procedura de anulare a st rii de trans * =e insist asupra
faptului c orice sugestie dat sub hipnoz (e"cept!nd sugestiile
posthipnotice trebuie anulat n cursul acestei proceduri*
discu ii- =e insist asupra e"perien elor pe care le-a tr it
subiectul, rolului lor diagnostic i de tratament iar apoi se
programeaz edin ele urm toare.
6oate procedurile hipnotice respect aceast structur , cu mici
varia ii* diferen ele majore ntre diversele tehnici de induc ie hipnotic
constau nu n structura acestora, ci n con inutul lor.
$2& Atitudinea pozitiv spre hipnoz , motiva ia de a fi hipnotizat i
stimularea capacit ilor imagistice ale subiectului se realizeaz prin
sarcina de supramotivare.
$1& Sugestia este o component fundamental a acestei perspective
astfel c ea este abordat detaliat n cele ce urmeaz . =ugestia o
definim ca un stimul ce urm rete declanarea unui r spuns
(comportamentul : cognitiv, comportamental iIsau fiziologic prin
amorsarea unor procese informa ionale int . 'entru ca un stimul s fie
considerat sugestiv, trebuie s e"iste posi bilitatea subiectului de a nu
declana r spunsul sugerat (comportamentul + iar costurile
r spunsului sugerat : i al r spunsului opus + s fie comparabile. Mai
mult, pentru a considera un stimul -sugestie i un r spuns -r spuns
sugerat, trebuie ndeplinite mai multe constr!ngeri. 4 spunsul sugerat
s fie involuntar i contientizat n momentul e"ecu iei, subiectul
comport!ndu-se Jca i cumK n conte"tul dat aceasta ar fi singura
posibilitate de r spuns. 3ac r spunsul este voluntar i contient,
atunci vorbim despre simulare i complian . 3ac r spunsul este
involuntar i incontient, atunci subiectul nu are op iunea alternativei,
deci nu discut m despre sugestie i sugestibilitate. E"tinz!nd aceast
idee, prelucr rile incontiente de informa ie (e". n p rocesul de
atribuire, evaluare etc. nu trebuie incluse n domeniul sugestiei i
sugestibilit ii, modul lor de func ionare e"cluz!nd din start op iunea
alternativei i posibilitatea subiectului de a se comporta Jca i cumK
doar r spunsul sugerat este posi bil. Cred c este mai pragmatic s
separ m cele dou domenii n beneficiul rigorii studiului lor, r m!n!nd
:@
deschis ns posibilitatea de a g si mecanisme comune i analoge.
3ac aceste constr!ngeri nu sunt satisf cute, nu putem vorbi
despre sugestie, ci eventual despre comand , constr!ngere sau
cerere. ?n func ie de tipul de sugestie, avem trei tipuri de
sugestibilitate (sugestibilitatea este eticheta lingvistic pentru
r spunsul vizat de stimulul sugestiv;
() sugestibilitate motorie (primar -c!nd stimulul sugestiv
urm rete direct sau indirect declanarea unui r spuns motor*
($ sugestibilitate senzorial (secundar -c!nd stimulul sugestiv
urm rete direct sau indirect declanarea unui r spuns senzorial i
fiziologic*
(& sugestibilitatea cognitiv sau ter iar -c!nd stimulul sugestiv
vizeaz declanarea unei modific ri la nivel cognitiv (e". memorie,
g!ndire* n acest caz dac stimulul sugestiv apre sub forme unei
ntreb ri sugestiv-cognitive, se numete sugestibilitate interogativ *
$.& sugestibilitatea de tip placebo* ?n acest caz apar un agent chimic
inactiv sau nespecific determin modific ri la nivel biologic
asem n toare celor determinate de un agent chimic activ sau specific.
Mecanismul presupus aici este cel al e"pectan elor pe care le are
subiectul vizavi de ac iunea agentului chimic*
(# sugestibilitatea de tip hipnotic. Ea se refer la evaluarea
sugestibilit ii dup o procedur de induc ie hipnotic . =ugestiile
hipnotice se clasific n trei categorii; () sugestii de induc ie i
deinduc ie hipnotic * ($ sugestii date n cadrul hipnozei pentru
evaluarea hipnotizabilit ii sau n scop terapeutic i (& sugestii
posthipnotice.
Cele mai studiate tipuri de sugestibilitate sunt; sugestibilitatea
motorie direct , sugestibilitatea senzorial indirect , sugestibilitatea
placebo, sugestibilitatea hipnotic i sugestibilitatea interogativ .
Cercet rile au ar tat ferm urm toarele;
aceste tipuri de sugestibilitate nu coreleaz ntre ele*
cu hipnotizabilitatea cel mai puternic coreleaz
sugestibilitatea motorie direct .
.rmeaz ca viitoarele cercet ri s clarifice i s detalieze
mecanismele i rela iile reciproce ale sugestiei i hipnozei.
=ugestiaIsugestiile stimul, pentru a fi eficace, trebuie s
ndeplineasc o serie de constr!ngeri;
() s fie simpl i concis
Corect; M!na dreapt este grea.
5ncorect. 'arte de sus a corpului i capul este grea i rela"at ca
o bucat de plumb sau ca o bar de fier.
($ s fie repetat
M simplu; +ra ul drept e greu. +ra ul drept e greu.
M parafrazat; +ra ul drept e greu, o greutate pl cut cuprinde
bra ul drept, bra ul drept e greu ca de plumb.
M sinonim; +ra ul drept e greu, bra ul drept e ca de plumb.
:4
(& s fie credibil i dezirabil
Corect; 1 energie pl cut i reconfortant te cuprinde... 6e sim i
tot mai ref cut... tot mai energizat i puternic.
5ncorect; 1 energie pl cut te cuprinde. 6e sim i puternic, tot mai
puternic... eti cel mai puternic om.
(( s fie ncadrat temporal; e".; JacumK, Jn scurt timpK, Jc!nd
voi ajunge la )%K etc.
Corect; Eti calm, rela"at (implicit acum. C!nd voi ajunge la )%
vei fi ntr-o stare ad!nc de rela"are.
5ncorect; Fei fi calm i rela"at. Fei fi ntr-o stare ad!nc de
rela"are.
(# pe c!t posibil s nu fie ambigu
Corect; M!ine la concurs vei alerga ca o c prioar , vei alerga la
ma"imum capacit ii tale, vei da tot ce po i.
5ncorect; M!ine la concurs vei alerga ca o c prioar .
(2 pe c!t posibil sugestia s fie bine intit , s vizeze o problem
i nu dou sau trei simultan
Corect; +ra ul drept este greu. 4espira ia este ad!nc , linitit .
5ncorect; +ra ul drept i picioarele sunt grele, iar respira ia i
rela"area sunt ad!nci i linititoare.
(> dac problema int vizat de sugestie este prea comple" ,
atunci ea se sparge n probleme mai simple
Corect5 B7ine la concurs vei fi n form ... vei alerga la ma"imum
capacit ii tale... orice sentiment nepl cut de an"ietate va disp rea.
#ncorect5 B7ine la concurs vei i cel mai bun.
(< s fie formulate n termeni pozitivi
Corect5 *unt calm, relaAat.
-lerg "in ce 8n ce mai mult.
;umez din ce n ce mai pu in.
#ncorect5 :u mai sunt tensionat.
;ac sport, nu umez.
(@ la nceputul induc iei, sugestiile care vizeaz rela"area s nu
amorseze g!nduri sau imagini prea bogate sau prea vii* acestea pot fi
uneori an"iogene, interfer!nd cu relaAarea
()% pe parcursul induc iei, sugestiile s fie dublate de con inut
imagistic care le poate poten a efectul
5ndicat; 5magineaz - i realmente cum bra ul drept e rigid ca o
bar de o el.
Contraindicat; +ra ul e rigid.
()) sugestiile s fie formulate cu o voce hipnotic . 1 voce
hipnotic se caracterizeaz prin faptul c ;
este monoton sau ritmic , uor mai grav dec!t vocea
pe care o folosim n mod normal*
distorsioneaz uor cuvintele importante; JEti tot mai
caaalm i rela"aaatK*
accelereaz uor ritmul la sugestiile int *
=B
este un raport adecvat ntre un ritm continuu (sus inut
prin opera ii logice; i, sau i pauze (necesare pentru a da ocazia
apari iei raspunsului sugerat
$12& sugestiile pot i "irecte sau in"irecte
3irecte; +ra ul drept e greu, bra ul drept coboar uor jos, tot
mai jos.
5ndirecte; - 5magineaz - i c pe bra ul drept i se aeaz un
dic ionar i mai greu. +ra ului i este greu s sus in
dic ionarul i coboar uor n jos.
6 8n cazul utiliz rii metaforelor
()& s fie aplicate n condi ii favorizante
Efectul stimulului-sugestie este mai eficace dac ac ioneaz ntr-
un conte"t mai pu in structurat, ambiguu, care nu impune
constr!ngeri, dar nici nu favorizeaz evident r spunsul sugerat.
Cn ansamblu, tehnicile hipnotice pot i de dou feluri;
() predominant autoritare; folosesc predominant sugestii
directe, o voce ritmat i mai autoritar . :ceast tehnic este indicat
la subiec ii care se supun autorit ii, caut autoritatea ca mijloc de
protec ie i respect autoritatea n via a cotidian (e". militari,
profesori, p rin i, leaderi, etc.. Este utilizat n hipnoza individual i
nu de grup.
($ predominant de colaborare; folosete sugestii directe sau
indirecte, o voce monoton , mult imagerie. Este indicat subiec ilor
creativi i cu mult imagina ie, care doresc s -i dep easc continuu
propriile limite.
5n concluzie, miz m pe faptul c aceast perspectiv cognitiv-
comportamental asupra hipnozei va genera aplica ii de anvergur n
practica clinic i n ncercarea de a stimula performan ele subiec ilor
umani.
Hipnoter$pi$. 9ipnoterapia este hipnoza utilizat n tratamentul
diverselor afec iuni psihice, somatice i psihosomatice (9oldevici,
)@@2.
9ipnoterapia se deruleaz pe parcursul mai multor faze;
$1&. =ecizia "e a utiliza hipnoterapia ca form de tratament. :ceast
faz este condi ionat de;
angajamentul teoretico-pragmatic i preg tirea
psihoterapeutului*
calit ile pacientului care se constituie n disponibilit i
pentru hipnoterapie*
gradul de eficien a hipnoterapiei n tratamentul tulbur rilor
int reflectat de cercetarea de specialitate i de e"perien a
clinic .
($. :plicarea programului Carleton de sporire a hipnotizabilit ii
=*
(&. =t p!nirea unei tehnice hipnotice i a interven iei
hipnoterapeutice propriu zise.
3in punctul nostru de vedere i lu!nd ca i criteriu sursa
angajamentului teoretic ce fundamenteaz interven ia
hipnoterapeutic , hipnoterapia poate fi utilizat n psihoterapie n dou
forme;
hipnoterapie propriu-zis *
hipnoterapie combinat cu psihoterapie cognitiv-
comportamental ; hipnoterapie cognitiv-comportamental .
HIPNOTERAPIA PROPRIU-ZIS
9ipnoza, prin modific rile la nivelele subiectiv, cognitiv,
comportamental i biologicIfiziologic pe care le induce, se constituie n
tehnic de interven ie psihoterapeutic prin ea ns i.
$o!ic rile la nivel subiectiv prin e"perien ele generate au un
rol stimulativ asupra stimei pacientului fa de propria persoan ,
e"pectan elor de vindecare i prin aceastea un rol catalizator asupra
procesului terapeutic. :ltfel spus, modific rile la nivelele cognitiv,
comportamental i fiziologic determin la nivel subiectiv 7o stare de
trans - care se constituie ntr-o e"perien de via nou pentru
subiect, cu efect stimulator asupra eficien ei psihoterapiei i
modific rilor pe care aceasta le vizeaz .
Modific rile la nivel cognitiv
regresia n v!rst , visul hipnotic pot ajuta pacientul s i
genereze o istorie coerent de via cu implica ii n reducerea
simptomatologiei
amnezia posthipnotic pentru informa ii traumatizante
poate reduce diconfortul emo ional pe termen scurt sau n
situa iile de criz , p!n c!nd se rezolv problema prin tehnici de
psihoterapie mai adecvate
Modific rile la nivel comportamental
?n cazul multor pacien i simptomatologia este ntre inut printr-
un cerc vicios n care cauza i simptomatologia i schimb locul
continuu (vezi e"emplele ) i $ de mai jos.
E".)
simptomatologia;
consumul dealcool,
alimente, tutun, etc.
an"ietate
anticipatorie
cogni ii dezadaptative;
nu poaterenunalaele,
ar vreadar nu reuete.
=,
E".$
simptomatologia;
comportament
nonasertiv.
an"ietate
de performan
cogni ii dezadaptative;
ar dori s fieasertiv,
dar nu se poatecomporta astfel.
?n aceste cazuri sugestiile posthipnotice pot sparge cercurile
vicioase reduc!nd simptomatologia i apoi n combina ie cu alte
tehnici s o elimine. Mecanismul este urm torul;
subiectul realizeaz faptul c el poate e"ecuta orice
sugestie dat lui de c tre hipnotizator n cursul hipnozei*
sugestia posthipnotic vizeaz declanarea unui
comportament a c rui realizare este mpiedicat de an"ietatea
anticipatorie sau de performan *
sugestia posthipnotic fiind dat de c tre hipnotizator n
cursul hipnozei, elimin n fapt tocmai an"ietatea de performan
cresc!nd eficacitatea individual a pacientului.
Ca!uistica proprie#
4entru e".); =ubiectul C.F., $2 ani, internat cu delirium tremens. :
nceput s bea la v!rsta de )( ani pe fondul unor probleme familiale i
colare. 3up dou s pt m!ni ncepe terapia de desensibilizare.
4elateaz ns c ori de c!te ori vede o sticl cu alcoo l nu se poate
st p!ni (n timpul curei de dezinto"icare s nu consume alcool.
:naliza detaliat arat c vederea sticlei cu alcool l face pe subiect s
se ndoiasc de eficien a tratamentului nceput, iar pe fondul an"iet ii
generate de aceast stare, ncepe s consume alcool. ?n acest caz
sugestiile posthipnotice incluse n tratament s-au dovedit salutare n
continuarea i eficien a tratamentului, reduc!nd n fapt an"ietatea
anticipatorie;
J'e zi ce trece vei consuma tot mai pu in alcol, vei fi mai s n t osH
JConsumul de alcol este sub controlul t u. 6e sim i st p!n pe
situa ie. 1rice situa ie o tratezi cu calm i superioritate.K
'entru e".$; =ubiectul '.3., )# ani, are probleme de rela ionare
interpersonal . ?n urm cu $ luni a fost aleas efa clasei, dar
problemele sale interferau cu rolul cerut de aceast numire.
6ratamentul ales a fost antrenamentul asertiv. 3ei n imaginar
reuete s i ndeplineasc atribu iile, n vivo d dea gre. :naliza
atent a relevat mecanismul de la e".$. 'entru a elimina an"ietatea de
performan am optat pentru urm toarele sugestii posthipnotice;
JM!ine la ora 2 vei anun a n fa a clasei programul e"cursiei.K
Modific rile la nivel fiziologic
Ha nivel fiziologic hipnoza este o e"celent tehnic de rela"are,
mult mai eficient dec!t tehnicile clasice, deoarece;
=9
M timpul necesar ob inerii st rii de rela"are este redus*
M hipnoza poate fi transformat n autohipnoz , pacientul
dob!ndind astfel autonomie*
M rela"area este e"trem de profund .
=ezavanta<e5
M nu implic de la 8nceput 8n mo" activ pacientul>
M nu se aplic (sau necesit mult timp pentru aplicare pacien ilor
non-hipnotizabili sau greu hipnotizabili.
1ricum, hipnoza ca tehnic de rela"are este indicat dac dorim
s ob inem rezultate n timp scurt. 'entru a avea rezultate durabile i
pentru a stimula o activitate de preven ie; () hipnoza trebuie
transformat n autohipnoz , sau ($ pacientul trebuie nv at o tehnic
de rela"are prin care s devin autonom fa de terapeut .
HIPNOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTAL
'sihoterapia cognitiv-comportamental presupune tehnici de
interven ie la nivel cognitiv, comportamental i fiziologic. Eficien a
acestor tehnici poate crete dac sunt asociate cu tehnica hipnotic
(3avid, )@@<.
.nterven iile la nivel cognitiv
Jnele tehnici de modificare la nivel cognitiv; blocheaz influen a
informa iilor false asupra comportamentului (e". oferirea informa iilor
alternative, restructurarea global etc. vezi cap.$. i favorizeaz astfel
procesul de asimilare a cogni iilor adaptat ive. :lte tehnici favorizeaz
procesul de asimilare a cogni iilor adaptative prin repetarea acestora
(a cogni iilor un timp ndelungat. 3ei eficiente la nivel e"perimental
unele sunt mai greu de implementat n practic . :ceasta deoarece ele
creeaz un s entiment de penibilitate i de neverosimil.
E"emple. () 6ehnica repeti iei; 4epet de )%-$%-&%-(% de
ori;K=unt cel pu in la fel de valoros ca ceilal iK sau ($ 6ehnica
restructur rii globale-vezi cap.$ J.ite, hai s presupunem c eti o
persoan nou , uit m toate tr s turile pe care le-ai avut nainte i i
formezi o nou personalitate caracterizat prin-se enumera aspectele
pozitive- ...K.
6otui, aplicate sub hipnoz , n conte"tul special creat de
aceasta, aceste tehnici par mai verosimile i acceptabile, nefiind cu
mult mai ciudate ca alte lucruri care se nt!mpl sub hipnoz .
.nterven iile la nivel comportamental
?nainte de a implementa in vivo un anumit comportament, el
poate fi e"perimentat sau simulat n imaginar sub hipnoz . =e pot
identifica astfel consecin ele pozitive ale realiz rii lui, crete
sentimentul de autoeficacitate al subiectului, se anticip eventualele
piedici i modul de dep ire a lor, se elimin an"ietatea de
performan .
=:
5nterven ille la nivel fiziologic
Cn acest caz hipnoza poate fi folosit n locul tehnicilor de rela"are, cu
avantajele i dezavantajele pe care aceasta le aduce (vezi mai sus.
Mai mult, flooding-ul i desensibilizarea progresiv n imaginar pot fi
realizate mai eficient pe fondul hipnozei, deoarece;
relaAarea este mai ad!nc i mai rapid *
imaginile sunt mai vii i mai clare.
6rebuie ns s se aib n vedere i s se elimine dezavantajele
pe care utilizarea hipnozei ca tehnic de rela"are le-ar putea aduce.
3.=. A7& &!"#$# % #"&'(" # )*#!+&',)-&#$
=ub acest nume includem orice tehnici i proceduri care nu au un
angajament teoretic riguros i bine sistematizat dar care totui duc la
ob inere unor rezultate pozitive. Mecanismul r spunz tor de efectul
acestot tehnici de efectul pacebo (vezi cursul de psihologie clinic .
==
SEMINARF PSIHOTERAPII INDIVIDUALE I DE GRUP
=eminarul i propune s particularizeze n cadrul unor tulbur ri
psihice i psihosomatice tehnicile de interven ie psihoterapeutic
prezentate n cadrul cursului. 6ehnicile vor fi grupate n pachete de
interven ie psihoterapeutic * vor fi prezentate doar acele pachete care
au o sus inere e"perimental . 'rezentarea pachetelor de interven ie va
fi detaliat prin lucr ri i demonstra ii ce urmeaz a fi realizate
mpreun cu studen ii i prin bibliografia obligatorie.
.. D7#'3 %1" 3 ,1"0#3 &-74-' '# $+:"#&#( 8# &-74-' '#
)*#!#$ %,&+',& -"+' $+"%# ## 1%#$,7
'achetul de interven ie psihoterapeutic ;
6ehnici cognitiv-comportamentale-cu rol educativ i pentru
optimizarea
memoriei>
6ehnici umanist-e"perien iale-cu rol suportiv*
Tehnici "inamic6psihanalitice6re"ucerea mecanismelor "eensive asociate
tulbur rilor.
6. T-74-' '# 7:,& % $+"*-1-7 % *-4*&,"
'achetul de interven ie psihoterapeutic ;
Tehnici umanist-e"perien iale-cu rol suportiv*
Tehnici cognitiv6comportamentale6controlul comportamentului "eza"aptativ,
restructurarea cogni iilor dezadaptative, inducerea rela" rii
pentru a contracara an"ietatea de performan asociat
tratamentului*
!ipnoterapie-sugestii directe i indirecte viz!nd reducerea
consumului de
substan e.
3. S$!#0+B'"#, 8# ,7& &-74-' '# )*#!+&#$
'achetul de interven ie;
Tehnici cognitiv6comportamentale6cu rol e"ucativ $8nca"rarea 8n grupul social&,
prevenirea rec derilor, reducerea delirului i halucina iilor
care nu cedeaz la medica ie, creterea complian ei la
tratament, reducerea simptomatologiei negative*
9ipnoterapia-nt rirea eului.
;. T-74-' '# ,B$&#(
=<
'achetul de interven ie;
Tehnici cognitiv6comportamentale6mo"ificarea comportamentelor i
cogni iilor
"eza"aptative, rol e"ucativ>
Tehnici "inamic6psihanalitice6re"ucerea simptomatologiei "epresive.
<. T-74-' '#7 % ,"A#&,&
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale-modificarea
comportamentelor i cogni iilor
dezadaptative, inducerea rela" rii.
=. T-74-' '#7 *+1,&+B+'1 8# %-'',
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale-modificarea cogni iilor
dezadaptative
(interpret rile eronate ale semnalelor coprorale*
!ipnoterapia6sugestii viz7n" re"ucerea "urerii.
>. T-74-' '#7 B,$&#$
'achetul de interven ie; nu e"ist nc tehnici eficiente de interven ie
psihoterapeutic . :sisten a psihologic vizezaz mai ales personalul
medical i grupul primar al bolnavului care sunt inclui n programe
educa ionale cu referire la boal pentru o rela ionare mai eficient cu
bolnavul.
?. T-74-' '# %#*+$#,&#(
'achetul de interven ie;
6ehnici dinamic-psihanalitice-integrarea aspectelor contiente i
a celor
incontiente*
!ipnoterapia6sugestii viz7n" re"ucerea "isocierii.
@. T-74-' '# *A-,7 8# % #%"&#&,& *A-,7
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale-controlului an"iet ii de
performan asociat
tulbur rilor, rol educativ, modificarea comportamentelor
dezadaptative.
./.T-74-' '# % ,7#1"&, #
=?
'achetul de interven ie;
Tehnici cognitiv6comportamnetale6controlul comportamentelor "eza"aptative, a
cogni iilor ira ionale, controlul an"ieat ii de performan
asociat tulbur rilor, nt rirea eului.
...T-74-' '# % *+1"
4achetul "e interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale-controlul an"iet ii asociat
tulbur rii,
eliminarea comportamentelor "eza"aptative.
.6.T-74-' '# ,7 #1)-7*-7-#
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale-reducerea tensiunii asociate
tulbur rii,
controlul comportamentelor "eza"aptative.
.3.T-74-' '# % ,%,)&,'
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamentale de control al stresului i
consecin elor acestuia.
.;.T-74-' '# % )'*+",7#&,&
'achetul de interven ie;
Tehnici cognitiv6comportamentale-modificare comportamentelor i
cogni iilor
care sus in manifest ri dezadaptative i relativ stabile,
adaptarea la situa ii problematice*
6ehnici dinamic-psihanalitice-eliminarea conflictelor care sus in
manifest ri
=eza"aptative>
Tehnici umanist6eAperien iale-favorizarea e"prim rii libere i a
dezvolt rii
personale.
.<.S&'*-7 8# &-74-' '#7 )*#!+*+1,&#$
'achetul de interven ie;
6ehnici cognitiv-comportamnetale-controlul cogni iilor
dezadaptative implicate n
=@
stress, reducerii dezechilibrului balan ei vegetative,
reducerea an"iet ii asociate tulbur rilor psihosomatice*
6ehnici dinamic-psihanalitice-eliminarea mecanismelor defensive
i rezolvarea
conflictelor implicate n tulbur rile psihosomatice.
.=.T-74-' '#7 $7#"#$ ,7 $+)#7-7-# 8# ,%+7*$"&-7-#
'achetul de interven ie; interven iile utilizeaz tehnicile descrise n
cazul psihoterapiei adultului care au fost ns adaptate
particulariz ilor de v!rst (vezi psihologia clinic
.>. A7& $+"%# ## $7#"#$
6ulbur rile somatice . ;actorii psihologici intervin n etiogeneza
tulbur rilor somatice favoriz!nd dezvoltarea sau men inerea bolilor.
5nterven ia psihoterapeutic urm rete modificarea acestor factori cu
impact favorabil asupra st rii de s n tate. 3omeniile majore unde
interven ia psihoterapeuti c s-a dovedit eficace sunt; oncologia
(psihooncologia, imunologia (psihoneoroimunologia, nefrologia
(psihonefrologia.
:sisten a psihologic n chirirgie . Controlul factorilor psihologici
preoperator, perioperator i postoperator contribuie pozitiv la
preg tirea bolnavului, desf urarea interven iei chirurgicale i starea
de recuperare a bolnavului (e". reducerea an"iet ii, durerii,
consumului de medicamente etc.
.?.P'+471 % $-)7- 8# B,1#7#D &',)#, :'-)-7-# 1#$
'achetul de interven ie;
Tehnici cognitiv-comportamentale; de comunicare i negociere
eficient , tehnica
contractului* analiza sistemic i a rela iilor interpersonale
(tehnici de terapie interpersonal *
6ehnici umanist-e"perien iale; tehnica jocului de rol n condi ii
ecologice*
Tehnici "inamic-psihanalitice; tehnica interpret rii rela iilor
transferen iale i a
mecanismelor "eensive.
=4

S-ar putea să vă placă și