Sunteți pe pagina 1din 87

Institutul European din Romnia

Proiect SPOS 2008 Studii de strategie i politici

Studiul nr. 4Perspective europene de abordare a azilului i migra#ieiAutori: Profesor univ. dr. Daniela-Lumini#a Constantin

- coordonator
Profesor univ. dr. Lumini#a Nicolescu


Profesor univ. dr. Zizi GoschinBucureti
Noiembrie 2008Institutul European din Romnia, 2008

ISBN online 978-973-7736-87-1


Daniela-Lumini#a Constantin este doctor n economie, profesor universitar la Academia de Studii Economice
Bucureti, conduc#tor de doctorat. Director al Centrului de Cercet#ri pentru Prognoza Macroeconomic# i
Regional# al ASE. Preedinte al Asocia&iei Romne de 'tiin&e Regionale i membru al consiliului de conducere
al European Regional Science Association (ERSA). Director al Romanian Journal of Regional Science. Domenii
specifice de interes: economie i previziune regional#, convergen&# i competitivitate regional#, asisten&#
structural# UE, pie&e regionale ale muncii, migra&ie, IMM-uri, re&ele teritoriale, strategii i modele ale dezvolt#rii
regionale durabile. Stagii de cercetare n str#in#tate n calitate de bursier Fulbright, DAAD, JSPS, Tempus .a..
Bogat# activitate publicistic# i de cercetare, recunoscut# att pe plan intern ct i interna&ional.

Lumini#a Nicolescu este Profesor Dr. la Academia de Studii Economice, Bucureti. A ob&inut doctoratul in
Management la Universitatea Kent din Marea Britanie, Are preocup#ri si realiz#ri in cercetarea si publica&iile la
nivel intern si interna&ional in domenii precum marketing interna&ional, nv#&#mnt superior, migra&ie, activit#&ile
IMM-urilor.

Zizi Goschin este profesor universitar de statistic#, econometrie i statistici regionale la Academia de Studii
Economice i cercet#tor tiin&ific principal la Institutul de Economie Na&ional#. Domeniile sale de interes include
statistica economic#, statistica regional#, analiza i previziunea macroeconomic#, pie&ele regionale de munc#,
inova&ia i competitivitatea i economia bazat# pe cunoatere.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

1
CUPRINS

CUVNT NAINTE 3

INTRODUCERE. CONTEXTUL ACTUAL AL MIGRA$IEI INTERNA$IONALE -
CAZUL EUROPEI 5

Capitolul 1. LEGISLA$IE, POLITICI, INSTITU$II N DOMENIUL MIGRA$IEI N
UNIUNEA EUROPEAN% (I ROMNIA 6

1.1. Politici i legisla#ie n domeniul migra#iei n Uniunea European* 6

1.1.1. Directive, regulamente i decizii ale Uniunii Europene n domeniul
migra#iei i azilului 8

1.1.2. Strategii, programe, planuri ale Uniunii Europene n domeniul
migra#iei i azilului 11

1.2. Politici i legisla#ie n domeniul migra#iei n Romnia 16

1.3. Institu#ii n domeniul migra#iei n Romnia 26

1.3.1. Institu#ii cu competen#e generale n domeniul migra#iei n Romnia 26

1.3.2. Institu#ii cu competen#e specifice n domeniul azilului 30

1.3.3. Institu#ii implicate n lupta mpotriva traficului de persoane 31

1.3.4. Alte organiza#ii 31

1.4. Parteneriatul de mobilitate Uniunea European* Moldova 32

Capitolul 2. ANALIZA CANTITATIV% A FLUXURILOR MIGRATORII 33
2.1. Evolu#ia fluxurilor migratorii pe termen lung 33
2.2. Caracteristici structurale ale fluxurilor migratorii 37
2.2.1. Emigra#ia 37
2.2.2. Imigra#ia 41
2.3. Caracteristici teritoriale ale fluxurilor migratorii 45
2.4. Scenarii, prognoze 46

Capitolul 3. SOLICITAN$II DE AZIL (I REFUGIA$II 48
3.1. Situa#ia pe plan interna#ional privind refugia#ii n anul 2007 48
3.2. Cererile de azil n #*rile industrializate 52
3.3. Situa#ia n Romnia 56

Capitolul 4. NDEP%RTAREA STR%INILOR DE PE TERITORIUL ROMNIEI 59
4.1. Modalit*#i de ndep*rtare 59
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

2
4.2. Dimensiuni cantitative 59

Capitolul 5. TRAFICUL DE PERSOANE 62
5.1. Forme de manifestare i factori de risc 62
5.2. Evolu#ii recente 63

CONCLUZII (I PROPUNERI 67

BIBLIOGRAFIE 73

ANEXE 76Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

3
CUVNT NAINTE

Studiul Perspective europene de abordare a azilului i migra&iei este cel de-al treilea ntr-o
serie de studii dedicate migra&iei de c#tre Institutul European din Romnia, dup# Libera
circula&ie a persoanelor (PAIS I 2002) i Fenomenul migra&ionist n Romnia din
perspectiva ader#rii Romniei la Uniunea European# (PAIS II 2004). Dac# primele dou# se
num#rau printre pu&inele studii elaborate pe tema migra&iei interna&ionale pn# la acea dat# n
Romnia (cel din 2004 fiind considerat de cea mai mare anvergur#), ulterior s-a putut constata
o cretere substan&ial# a interesului pentru studierea fenomenului migra&ionist att n rndul
exper&ilor din institu&iile statului cu atribu&ii n domeniu ct i al cercet#torilor. Acest fapt s-a
petrecut pe fondul preg#tirii Romniei n vederea ader#rii la Uniunea European# i, ulterior, al
dobndirii statutului de &ar# membr# a UE, cu toate consecin&ele n cuantificarea
dimensiunilor pe multiple planuri i n managementul acestui fenomen.
Prezentul studiu abordeaz# problematica migra&iei externe a Romniei din perspectiv#
european#, nso&it# de cea a azilului, care nregistreaz# un interes aparte n prezent, dup# ce
Romnia a devenit frontiera estic# a UE.
Literatura de specialitate subliniaz# dificult#&ile ce apar n multe cazuri n separarea migra&iei
voluntare de cea for&at#, ceea ce conduce la provoc#ri adresate sistemelor de analiz# a
cererilor de azil adoptate de diverse &#ri, care trebuie s# fac# o distinc&ie corect# ntre refugia&i
i alte categorii de imigran&i. De multe ori a fost necesar# elaborarea unor proceduri extrem de
costisitoare pentru separarea solicitan&ilor de azil ndrept#&i&i s# primeasc# statutul de refugiat
i cei care tratau aceast# cerere ca pe o solu&ie la care apelau n cazul n care alte culoare de
imigra&ie deveneau din ce in ce mai restrictive (Martin, 2001).
Pornind de la aceste considera&ii generale i n concordan&# cu termenii de referin&# stabili&i,
studiul de fa&# este structurat pe trei componente principale.
Prima component# abordeaz# legisla&ia, politicile i institu&iile n domeniul migra&iei n
Uniunea European# i n Romnia. Sunt analizate legisla&ia existent#, propunerile i
perspectivele legislative actuale cu privire la migra&ie i azil n UE i n Romnia, nso&ite de
m#surile rezultate din strategiile i planurile de m#suri elaborate n aceast# direc&ie.
Cea de-a doua component# are n vedere o analiz# statistic# (cantitativ#) a fluxurilor de
emigra&ie i imigra&ie ale Romniei cu accent pe migra&ia pentru munc# i reliefarea ultimelor
dezvolt#ri n acest domeniu. Separat este prezentat# problematica azilului pe plan
interna&ional i n Romnia, n condi&iile creterii presiunii privind intrarea n Romnia, ca
frontier# estic# a UE. De asemenea, &innd seama de amploarea i consecin&ele sale dramatice,
traficul de persoane a fost i el supus unei succinte analize.
A treia component# vizeaz# o serie de considera&ii cu privire la evolu&iile previzibile ale
fenomenului migra&ionist, rezultate pe baza determin#rilor cantitative i analizelor calitative
ntreprinse. Sunt identificate totodat# posibilit#&ile de adaptare la tendin&ele previzibile n
scopul gestion#rii ct mai eficiente a acestui fenomen, n special n leg#tur# cu principala sa
form# de manifestare, migra&ia pentru munc#. Studiul se ncheie cu o secven&# distinct#
consacrat# concluziilor i recomand#rilor.
Pe parcursul cercet#rii ntreprinse am beneficiat de sprijinul deosebit de util din partea
reprezentan&ilor beneficiarilor i a altor specialiti implica&i n analiza i gestionarea migra&iei,
de la care am primit un volum important de date i informa&ii precum i observa&ii, sugestii,
propuneri de o nalt# competen&#. Mul&umirile noastre se ndreapt# c#tre doamnele i domnii:
Gabriela Iancu, Mihaela Alexe D.A.E., Niculae Dinu, Stefan Mazilu, Dorin Tepua, Mircea
B#b#u, Ovidiu Simina M.I.R.A., Corina Aldea, Bogdan Paca, Mireala Arg#seal#
M.M.F.E.S., C#t#lin Stanciu A.N.O.F.M., Dorel Gheorghiu I.N.S., Daniel Kozak O.I.M.
Biroul pentru Romnia.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

4
Ne exprim#m de asemenea gratitudinea pentru suportul oferit de Institutul European din
Romnia prin intermediul doamnei prof.dr. Gabriela Dr#gan, director general, domnului
Iulian Oneac#, ef serviciu Analiz# i studii europene i drei. Oana Mocanu,
expert/coordonator de proiect din partea IER.


Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

5
INTRODUCERE. CONTEXTUL ACTUAL AL MIGRA$IEI INTERNA$IONALE -
CAZUL EUROPEI

In dezbaterile recente pe tema migra&iei interna&ionale, att reprezentan&ii guvernamentali ct
i cei ai sectorului privat au recunoscut necesitatea unei pie&e globale a muncii a eficace,
&innd seama c# proiec&iile privind dezechilibrele ntre cererea i oferta de for&# de munc#
pentru anii ce urmeaz# indic# o intensificare a acestora, pe fondul mb#trnirii demografice i
declinului popula&iei n &#rile dezvoltate, n paralel cu creterea acesteia n &#rile n curs de
dezvoltare. Totodat#, se ateapt# perpetuarea disparit#&ilor n privin&a nivelului salariilor i
oportunit#&ilor de a g#si un loc de munc# ntre i n cadrul &#rilor dezvoltate i al celor n curs
de dezvoltare, ceea ce va genera noi resorturi pentru mobilitate i migra&ie (Appave and
Cholewinski, 2007).

Raportul OECD pe anul 2007 cu privire la migra&ia interna&ional# eviden&iaz# faptul c# n
anul 2005 grupul celor mai importante &#ri-surs# a r#mas relativ stabil, avnd proximitatea
geografic# drept un factor determinant major n alegerea &#rii de destina&ie att n Europa ct
i n afara sa.
Totui, n Europa se remarc# o schimbare evident# n privin&a &#rilor de origine, pe fondul
intensific#rii fluxurilor migratorii dinspre &#rile din Estul Europei devenite membre ale
Uniunii Europene
1
.
Inc# din anul 2005 Polonia i Romnia (la acea dat# avnd statutul de &ar# candidat#) au
devenit de departe primele dou# &#ri de origine, n condi&iile n care se aflau ntre primele zece
chiar din anul 2000 (Tabelul 1).

Tabelul 1. Primele zece #*ri de origine ale fluxurilor migratorii c*tre #*ri ale OECD n
anii 2000 i 2005
2000 2005
Rangul $ara Mii
persoane
Rangul $ara Mii
persoane
1 Maroc 96 1 Polonia 324
2 Ecuador 95 2 Romnia 202
3 Polonia 94 3 Maroc 128
4 Bulgaria 81 4 Bulgaria 82
5 Turcia 79 5 Germania 77
6 Romnia 76 6 Ucraina 70
7 SUA 64 7 Turcia 66
8 Germania 61 8 Regatul Unit 65
9 Fran&a 60 9 Fed. Rus# 54
10 Italia 56 10 Fran&a 49
Sursa : International Migration Outlook, OECD, 2007, p.38


1
Vezi Regional aspects of international migration towards OECD countries n cadrul Raportului OECD 2007
International Migration Outlook, p. 38-39
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

6
Pentru cet#&enii polonezi principalele destina&ii au fost Regatul Unit, Germania, Italia, Irlanda
i Austria n timp ce, n cazul Romniei, Spania, Italia i Germania au atras circa 90% din
emigran&i.
Trebuie men&ionat# de asemenea situarea n rndul primelor zece &#ri a Regatului Unit,
Ucrainei i Federa&iei Ruse. In cazul Regatului Unit, o mare parte a fluxurilor migratorii au ca
destina&ie Spania, cei ce se ndreapt# c#tre aceast# &ar# fiind n primul rnd pensionarii.
Ucraina i Federa&ia Rus# reprezint# surse importante ale migra&iei c#tre Republica Ceh#,
Germania, Italia i Spania.
In afara Europei, emigran&ii din Asia ocup# o pozi&ie dominant#, cu o cretere semnificativ# a
celor provenind din India i China. Un aspect deosebit de interesant este tendin&a de cretere a
nivelului de instruire n rndul migran&ilor tineri din aceste &#ri.
Chiar dac# cele mai importante fluxuri ale migran&ilor chinezi au ca destina&ie Canada i
Japonia, nici continentul european nu este ocolit, principala &ar# de destina&ie n acest caz
fiind Regatul Unit. Pentru cet#&enii indieni destina&iile predilecte sunt Australia, Canada i
SUA.
Ca o concluzie general#, &#rile de origine pentru migra&ia c#tre &#rile OECD se caracterizeaz#
printr-o mare diversitate, sensul i intensitatea fluxurilor migratorii depinznd, ntre al&i
factori, de proximitatea geografic# i lingvistic# precum i de leg#turile istorice.
In ceea ce privete Uniunea European#, ncadrat# n contextul general descris mai sus, aceasta
i propune promovarea unei politici migra&ioniste cuprinz#toare, care s# ofere o manier#
coerent# i eficient# de a r#spunde provoc#rilor i oportunit#&ilor pe care le prezint# migra&ia.
Abordarea cuprinz#toare, multilateral# avut# n vedere de UE se refer# la toate fazele
procesului migra&ionist, urm#rind s# valorifice avantajele pe care le prezint# acesta i, n
acelai timp, s# aplice politici i m#suri eficace n ceea ce privete migra&ia ilegal# i traficul
de persoane. Ea se bazeaz# pe principii general acceptate, referitoare la subsidiaritate,
propor&ionalitate, solidaritate i respect fa&# de legisla&ia i cadrul economico-social din &#rile
membre (Europa-Rapid Press Release, 2007). De asemenea, are n vedere respectarea
drepturilor omului i libert#&ilor fundamentale ale migran&ilor, inclusiv accesul la procedurile
n vigoare privind solicitarea azilului.
Din aceast# perspectiv#, studiul de fa&# analizeaz# att aspectele cantitative ale migra&iei ct i
aspectele sale calitative, cu accent pe provoc#rile c#rora trebuie s# le fac# fa&# Romnia,
rezultate din noul s#u statut, de &ar# membr# a UE.

Capitolul 1. LEGISLA$IE, POLITICI, INSTITU$II N DOMENIUL MIGRA$IEI N
UNIUNEA EUROPEAN% (I ROMNIA

Migra&ia este un proces complex, cu un caracter multina&ional ce nu poate fi gestionat numai
n mod unilateral sau bilateral, ci printr-un management eficient care s# aib# n vedere
beneficiul tuturor celor implica&i i caracteristicile n schimbare ale procesului migra&ionist. n
acest context politicile migra&ioniste ale &#rilor se modific# n func&ie de evolu&iile economiei
mondiale, a situa&iilor politice, a influen&ei diferi&ilor factori: naturali, sociali, etc. Aceast#
sec&iune ia n discu&ie politicile i legisla&ia n domeniul migra&iei n Uniunea European# i
analizeaz# politicile, legisla&ia i institu&iile aferente procesului migra&ionist n Romnia.

1.1. Politici i legisla#ie n domeniul migra#iei n Uniunea European*

Europa a fost i va continua s# fie o zon# geografic# cu puternice fluxuri migratorii n diverse
direc&ii, dar ea va reprezenta mai ales o zon# de destina&ie n viitor. n ultimii 30 de ani
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

7
politicile europene n domeniul migra&iei au avut un caracter puternic restrictiv, acestea
schimbndu-se dup# 1990 cnd s-a ncercat o deschidere mai mare i un grad mai mare de
acceptare a imigran&ilor din &er&e &#ri. Declinul demografic asociat cu declinul de calific#ri la
nivel european va determina o sc#dere a popula&iei apte de munc# n viitor n Europa. Apare
astfel necesitatea g#sirii unor solu&ii pentru a elimina efectele negative ale declinului
demografic. n acest context are loc deschiderea Uniunii Europene c#tre lucr#torii migran&i
din ter&e &#ri. Astfel, imigra&ia legal# este privit# n prezent ca o modalitate de a contrabalansa
sc#derea popula&iei apte de munc# n Europa. Se consider# ns# c# o migra&ie controlat# la
nivelul spa&iului comunitar este mai benefic# dect l#sarea politicii migra&ioniste la latitudinea
fiec#rui stat membru. n consecin&# a ap#rut o politic# de imigra&ie comun# la nivel comunitar,
care manifest# deschidere fa&# de for&a de munc# din ter&e &#ri. Schimbarea de politic# n
domeniul migra&iei la nivelul Uniunii Europene este marcat# de Comunicarea privind
Imigrarea, Integrarea i Munca a Comisiei Europene din iunie 2003. Vezi Caseta 1.1.

Concomitent, politicile migra&ioniste ale UE au avut n vedere 4 aspecte n vederea gestion#rii
n mod eficient a procesului migra&ionist:
- politici pentru reglementarea i controlul fluxurilor migratorii
- politici pentru combaterea migra&iei i angaj#rii ilegale a lucr#torilor str#ini
- politici pentru integrarea imigran&ilor
- politici privind cooperarea interna&ional# n domeniul migra&iei

Aceste politici sunt reflectate n directivele Uniunii Europene, ct i n strategiile i
programele adoptate n domeniul migra&iei. Ele au n vedere o abordare coordonat# a
problemei migra&iei, att a celei legale ct i a celei ilegale, n beneficiul &#rilor Uniunii
Europene, dar i al &#rilor furnizoare.

CASETA 1.1.
Comunicarea Comisiei privind Imigrarea, Integrarea i Munca din iunie 2003

Cele 3 mesaje ale politicii n domeniul migra&iei din aceast# comunicare sunt:
1. Fluxurile migratorii sunt necesare pentru a umple deficitul de for#* de munc* care va ncepe s*
creasc* dup* 2010. Se ateapt# ca ntre 2010- 2030 num#rul persoanelor angajate s# scad# cu 20 de
milioane de lucr#tori n UE cu 25 de membri, datorit# deficitului de for&# de munc# (datorat declinului
demografic) i deficitului de calific#ri.
2. UE trebuie s* realizeze o integrare mai bun* a imigran#ilor. Aceasta este o condi&ie pentru a asigura
fluxuri migratoare viitoare, iar n acest context UE trebuie s# consolideze canalele legale de emigrare care
trebuie s# nlocuiasc# actualele canale ilegale. Procesul de integrare a imigran&ilor trebuie s# cuprind#
aspecte cheie cum ar fi: pia&a for&ei de munc#, abilit#&i de limb# i educa&ionale, asigurarea de locuin&e, de
servicii sociale i de s#n#tate, asigurarea drepturilor sociale, culturale i civile.
3. UE trebuie s* ia ini#iativa pentru furnizarea unui cadru coerent n domeniul migra#iei la nivel
european. n timp ce m#surile de integrare a imigran&ilor r#mn responsabilitatea Statelor Membre,
Comisia trebuie s#-i intensifice eforturile pentru realizarea unui cadru mai coerent la nivel de UE. Aceasta
necesit# coordonarea politicilor de integrare la nivel na&ional.
Sursa: Imigration and employment in EU
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

8
1.1.1. Directive, regulamente i decizii ale Uniunii Europene n domeniul migra#iei
i azilului

Exist# un num#r de directive, regulamente i decizii mai vechi i mai noi, precum i unele n
faz# de proiect, care reglementeaz# n mod direct i indirect politicile migra&ioniste n
Uniunea European#. ntre acestea, cele mai importante sunt men&ionate n continuare.
Directive ale Uniunii Europene n domeniul migra&iei n ordinea cronologic# a apari&iei lor
sunt:
- Directiva Consiliului 221/1964 privind coordonarea m#surilor speciale referitoare la
deplasarea i ederea cet#&enilor str#ini, m#suri justificate din motive de ordine public#, de
siguran&# public# i de s#n#tate public#.
- Directiva Consilului 360/1968 privind eliminarea restric&iilor de circula&ie i de edere n
cadrul Comunit#&ii pentru lucr#torii din statele membre i familiile acestora.
- Directiva 207/1976 a Consiliului privind punerea n aplicare a principiului egalit#&ii de
tratament ntre b#rba&i i femei n ceea ce privete accesul la ncadrarea n munc# la formarea
i la promovarea profesional#, precum i condi&iile de munc#.
- Directiva 71/1996 a Parlamentului European i Consiliului privind detaarea lucr#torilor n
cadrul prest#rii de servicii.
- Directiva 78/2000 a Consiliului de creare a unui cadru general n favoarea tratamentului egal
privind ocuparea for&ei de munc# i condi&iile de munc#
- Directiva Consiliului 23/2001 privind apropierea legisla&iei statelor membre referitoare la
men&inerea drepturilor lucr#torilor n cazul transferului ntre ntreprinderi, unit#&i sau p#r&i de
ntreprinderi i unit#&i.
- Directiva Consiliului 109/2003 privind statutul cet#&enilor statelor ter&e care sunt reziden&i
pe termen lung.
- Directiva Consiliului 86/2003 privind dreptul la reunificare familial#.
- Directiva Parlamentului European i a Consiliului 38/2004 privind dreptul la circula&ie i
edere pe teritoriul statelor membre pentru cet#&enii Uniunii i membrii familiilor lor
(modific#ri).
- Directiva Consiliului 81/2004 referitoare la permisele de edere emise cet#&enilor statelor
ter&e, victime ale traficului de fiin&e umane sau celor care au fost subiectul unei ac&iuni pentru
facilitarea imigra&iei ilegale, care coopereaz# cu autorit#&ile competente.
- Directiva Consiliului 114/2004 privind condi&iile admisiei cet#&enilor statelor ter&e n scop
de studii, schimb de elevi, preg#tire neremunerat# sau servicii de voluntariat.
- Directiva Parlamentului European i a Consiliului 36/2005 privind recunoaterea
calific#rilor profesionale.
- Directiva Consiliului 71/2005 cu privire la procedura de admisie a cet#&enilor statelor ter&e
pentru cercetare tiin&ific#.

Regulamente i decizii ale Uniunii Europene n domeniul migra&iei n ordinea cronologic# a
apari&iei lor sunt:
- Regulamentul Consiliului 1612/1968 privind libera circula&ie a lucr#torilor n cadrul
Comunit#&ii.
- Regulamentul Consiliului 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate social# n
raport cu lucr#torii salaria&i i cu familiile acestora (ce sunt cet#&eni ai unui stat al Uniunii
Europene), care se deplaseaz# n cadrul Comunit#&ii.
- Regulamentul Parlamentului European i a Consiliului 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social#.
- Regulamentul Parlamentului European i a Consiliului 1992/2006 de modificare a
Regulamentului Consiliului 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate social# n
raport cu lucr#torii salaria&i i cu familiile acestora (ce sunt cet#&eni ai unui stat al Uniunii
Europene) care se deplaseaz# n cadrul Comunit#&ii.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

9
- Decizia Consiliului 491/2007 privind orient#rile politicilor de ocupare a for&ei de munc# ale
statelor membre.

Aceste reglement#ri au n vedere pe de o parte circula&ia n scop de munc# a cet#&enilor din
statele membre ale Uniunii Europene i a familiilor lor n alte state membre ale UE, i pe de
alt# parte cet#&enii unor ter&e state i posibilitatea acestora de a desf#ura activit#&i lucrative n
statele membre UE. Aa cum am men&ionat deja, recent a avut loc o schimbare a politicilor
Uniunii Europene n direc&ia recrut#rii de for&# de munc# din afara grani&elor UE, i acest
lucru se reflect# n directivele din ultimii ani, ct i n propunerile de directive.

n afara directivelor i celorlate reglement#ri existente, n prezent sunt n discu&ie i/sau n
curs de adoptare cteva alte directive privind migra&ia. Acestea sunt n stadiu de propunere, i
vor fi discutate n urm#toarele sec&iuni, cnd sunt prezentate planurile i programele Uniunii
Europene n domeniu.

Un loc aparte l ocup# reglement#rile n domeniul azilului. n acest sens trebuie precizat# mai
nti distinc&ia ntre solicitantul de azil i alte categorii de migran&i. Astfel, n timp ce
migrantul
2
alege s#-i p#r#seasc# &ara de origine din motive de natur# economic#, social#,
cultural#, familial# etc., solicitantul de azil/cel ce a primit o form# de protec&ie
3
(statut de
refugiat, protec&ie subsidiar# sau temporar#) este for#at s#-i p#r#seasc# &ara de origine,
deoarece libertatea sau via&a i sunt amenin&ate. Acordurile interna&ionale stabilesc obliga&ia
statelor semnatare de a asigura accesul nengr#dit la procedura de azil i respectarea
principiului nereturn#rii (adic# interzicerea m#surilor de returnare, expulzare, extr#dare a
solicitantului de azil sau a persoanei care se afl# n timpul desf#ur#rii procedurii de solicitare
de azil, nso&it# de acordarea asisten&ei necesare pe parcursul derul#rii procedurii de azil i
ulterior, n cazul persoanelor ce primesc o form# de protec&ie.

Politicile i legisla&ia european# n domeniul azilului reprezint# un domeniul distinct al
reglement#rilor europene n domeniului migra&iei. Tabelul 1.1 prezint# principalele directive
ale acquis-ului comunitar n privin&a azilului i reglement#rile cuprinse n aceste documente.

Tabelul 1.1. Documentele acquis-ului comunitar n domeniul azilului i prevederile
acestora

A. Programul Tampere privind crearea unei politici commune n domeniul azilului

Document Prevederi
1. Directiva Consiliului 2004/83/EC din
29 aprilie 2004 privind minimele standarde
pentru calificare i statutul cet#&enilor &#rilor
ter&e sau apatrizilor ca refugia&i sau ca
persoane aflate n nevoie de protec&ie
interna&ional# i con&inutul protec&iei acordate
Stabilirea unor standarde minime obligatorii
pentru acordarea unei forme de protec&ie i a
con&inutului protec&iei acordate
2. Directiva Consiliului 2003/9/EC din
27 ianuarie 2003 privind standardele minime
pentru primirea solicitan&ilor de azil
Stabilirea unor standarde minime pentru
primirea i asisten&a solicitan&ilor de azil
3. Directiva Consiliului 2005/85/EC din Stabilirea unor standarde minime pentru

2
Celelalte categorii, n afara solicitan&ilor de azil.
3
Exist# diferen&e de drepturi ntre solicitantul de azil (cel ce are statutul de solicitant) i cel care ca urmare a
solicit#rii azilului a primit o form# de protec&ie, acesta din urm# avnd mai multe drepturi.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

10
1 decembrie 2005 privind minimele standarde
pentru procedurile de azil din statele membre
pentru acordarea sau retragerea statutului de
refugiat
procedurile de acordare i retragere a unei
forme de protec&ie
4. Regulamentele Dublin/Eurodac
4- Regulamentul Consiliului (CE) 2725/2000
din 11 decembrie 2000 privind nfiin&area
EURODAC pentru compararea amprentelor
n scopul aplic#rii eficiente a Conven&iei
Dublin
- Regulamentul Consiliului (CE) 407/2002
din 28 februarie 2002 de stabilire a regulilor
de implementare a Regulamentului (CE) nr.
2725/2000 privind instituirea EURODAC
pentu compararea amprentelor in vederea
implementarii eficiente a Conventiei de la
Dublin
- Regulamentul Consiliului (CE) 343/2003
din 18 februarie 2003 privind criteriile i
mecanismele pentru determinarea statelor
membre responsabile pentru examinarea
cererilor depuse ntr-unul din statele membre
de c#tre un cet#&ean al unei &#ri ter&e

Descurajarea formul#rii de cereri de azil din
partea unei persoane pe teritoriul mai multor
state europene, astfel nct aceasta s# aib#
dreptul la o singur# procedur# de azil i
stabilirea statului responsabil de intrarea n
spa&iul European

Compararea amprentelor n scopul aplic#rii
eficiente a Conven&iei DublinStabilirea regulilor de implementare a
Regulamentului Consilului (CE) 2725/2000


Stabilirea criteriilor i mecanismelor pentru
determinarea statelor mebre responsabile cu
examinarea cererilor depuse ntr-unul din
statele membre de un cet#&ean al unei &ari
ter&e
5. Directiva Consiliului 2001/55/CE privind
standardele minime de protec&ie temporar# n
eventualitatea unui flux masiv de persoane
str#mutate i m#surile de promovare a
balan&ei de eforturi ntre statele memebre n
vederea primirii unor astfel de persoane i
suportarea consecin&elor
Stabilirea standardelor minime de protec&ie
temporar# n eventualitatea unui flux masiv
de persoane str#mutate i m#surile de
promovare a echilibrului de eforturi ntre
statele membre i suportarea consecin&elor

B. Programul Haga M#surile privind asisten&a i cooperarea cu &#rile din regiunile de
origine i de transit, cu &arile vecine UE; M#surile privind integrarea social# a str#inilor.

Sursa: Prelucrare dup# Imigra&ia i azilul n Romnia anul 2006, M.A.I., Bucureti, 2007,
p.13-14

De asemenea, n anul 2005 Consiliul European a adoptat, ca urmare a prevederilor cuprinse n
Programul de la Haga, Planul U.E. privind cele mai bune practici, standarde i proceduri

4
In esen&# ele vizeaz# combaterea asa-numitului shopping asylum, care se refer# la nclina&ia unei persoane de
a ncepe o nou# procedur# de azil ntr-un stat european nainte de finalizarea unei proceduri anterioare n alt stat,
ceea ce i-ar fi permis ederea i asisten&a material# gratuit# n Europa pe o perioad# de peste 10 ani.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

11
privind combaterea i prevenirea traficului de fiin&e umane, ceea ce a marcat un pas important
n eforturile ntreprinse pentru monitorizarea i eradicarea acestui fenomen.

1.1.2. Strategii, programe, planuri ale Uniunii Europene n domeniul migra#iei i
azilului

Printre principalele programe ale Uniunii Europene, ce au n vedere migra&ia se num#r#:
- Programul Tampere (1999) ce introduce politica comun# n domeniul azilului
- Programul Haga (2005) pentru nt#rirea libert#&ii, securit#&ii i justi&iei n Uniunea
European#, urmat de Programul de solidaritate i management al fluxurilor migratorii pentru
perioada 2007-2013 (2006)

Programul Haga (2005) a stabilit 10 priorit#&i ale Uniunii Europene pentru nt#rirea ariei de
libertate, securitate i justi&ie n urm#torii 5 ani. ntre acestea, multe fac referire direct# la
problema migra&iei (vezi Caseta nr. 1.2). Acest program a stabilit o abordare echilibrat# a
migra&iei legale i a celei ilegale, cuprinznd m#suri pentru combaterea imigra&iei ilegale i a
traficului de persoane, ct i planuri concrete de ac&iune. Aa sunt Planul cu privire la migra&ia
legal# i integrarea migran&ilor care are n vedere n special imigra&ia provenit# din ter&e &#ri i
Planul de ac&iune European privind mobilitatea locurilor de munc# pe 2007-2010, care are n
vedere mobilitatea geografic# i pe profesii n cadrul Uniunii Europene.

n ceea ce privete migra&ia legal#, exist# 4 mari domenii ce se au n vedere n Planul cu
privire la migra#ia legal* i integrarea migran#ilor:
- m#suri legislative n domeniul migra&iei for&ei de munc# ;
- accesul i schimbul de informa&ii ;
- integrarea migran&ilor ;
- cooperarea cu &#rile de origine.

A. M$surile legislative pentru migra#ia for#ei de munc$ la nivelul Uniunii Europene au n
vedere propuneri de directive, ntre care o directiv# general# i 3 directive specifice (pentru
muncitorii nalt califica&i, pentru muncitorii sezonieri, pentru angajatori ce contracteaz# for&#
de munc# ilegal#):
1. Propunerea pentru o Directiv# a Consiliului privind aplicarea unei proceduri unice pentru
un permis unic necesar cet#&enilor statelor ter&e pentru a putea locui i lucra pe teritoriul unui
Stat Membru i cu privire la un set comun de drepturi pentru lucr#torii din state ter&e care
locuiesc legal ntr-un Stat Membru este o propunere de directiv# general# care a fost naintat#
Consiliului n octombrie 2007.


Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

12

Aceasta propune dou# reglement#ri importante:
a) existen&a unei proceduri unice att pentru solicitarea dreptului de edere, ct i a dreptului
de munc#, procedur# unic# care s# fie urmat# de urmat# de eliberarea unui singur act
administrativ care s# cuprind# att permisul de edere, ct i pe cel de munc#. Permisul unic
se emite de c#tre statele membre ntr-un format unic conform unui model prev#zut de
Regulamentul (CE) nr. 1030/2002.
b) garantarea unui num#r de drepturi lucr#torilor din ter&e &#ri prin asigurarea egalit#&ii de
tratament a acestora cu lucr#torii na&ionali n leg#tur# cu: condi&iile de lucru, libertatea de
asociere, educa&ia i formarea profesional#, recunoaterea diplomelor, certificatelor i
calific#rilor profesionale, sistemele de securitate social#, plata drepturilor de pensie, beneficii
fiscale i accesul la bunurile i serviciile pentru popula&ie (inclusiv n vederea ob&inerii unei
locuin&e sau n vederea ocup#rii unui loc de munc#).

2. Propunerea pentru o Directiv# a Consiliului privind condi&iile de intrare i reziden&# a
cet#&enilor statelor ter&e n scopul ocup#rii nalt califica&ilor (Blue Card), este o propunere de
directiv# specific# trimis# Consiliului n octombrie 2007. Propunerea reglementeaz#
admiterea de lucr#tori nalt califica&i (cu studii superioare) n vederea ocup#rii unui loc de
munc# nalt calificat ntr-o &ar# membr# UE. Un solicitant nalt calificat dintr-o ter&# &ar# care
cere s# fie admis n scop de munc# ntr-o &ar# UE, trebuie s# fac# dovada existen&ei unui
contract de munc# valabil sau a unei oferte ferme de angajare i s# ndeplineasc# condi&iile
prev#zute de legisla&ia na&ional#. Celor ce li se admite cererea primesc Cardul Albastru
European pentru o perioad# de doi ani (sau durata contractului de munc# plus 3 luni) n baza
c#ruia au dreptul s# desf#oare munca pentru care au solicitat admiterea n primul stat din UE.
Dup# 2 ani acetia primesc aceleai drepturi ca resortisan&ii din ter&e &#ri cu drept de edere i
munc# pe termen lung, avnd posibilitatea s# se mute ntr-un al doilea stat membru mpreun#
cu familia. Statele membre stabilesc: a) contingentele de admisie de resortisan&i n func&ie de
situa&ia propriilor pie&e de for&# de munc#. Ele pot aplica principiul preferin&ei cet#&enilor UE
CASETA 1.2.
Priorit*#ile Programului Haga pentru nt*rirea libert*#ii, securit*#ii i justi#iei n
Uniunea European* (2005)
1. nt#rirea drepturilor fundamentale i cet#&eneti
2. Lupta mpotriva terorismului
3. Definirea unei abord#ri achilibrate a migra&iei
4. Stabilirea unei proceduri coumune n domeniul azilului
5. Maximizarea impactului pozitiv al migra&iei
6. Dezvoltarea unui management integrat al frontierelor externe ale Uniunii
7. Realizarea unui echilibru n domeniul schimbului de informa&ii
8. Dezvoltarea unei strategii n abordarea problematicii crimei organizate
9. Stabilirea unei arii europene de justi&ie originale
10. mp#r&irea responsabilit#&ii
Sursa: http://eur-lex.europa.eu
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

13
n raport cu resortisan&ii din ter&e &#ri; b) cine poate depune cererea de Card Albastru
European, resortisantul sau angajatorul.

3. Propunerea pentru o directiv# a Parlamentului European i a Consiliului privind condi&iile
de intrare i reziden&# pentru lucr#torii sezonieri a fost trimis# Consiliului n martie 2002.
Propunerea stabilete ca principiu general nediscriminarea lucr#torilor temporari n privin&a
condi&iilor de munc# i de angajare, fa&# de cei ce desf#oar# aceeai munc#, dar sunt angaja&i
permanent.

4. Propunere de directiv# de stabilire a sanc&iunilor la adresa angajatorilor de resortisan&i
din &#ri ter&e cu edere ilegal# a fost naintat# Consiliului n mai 2007. Aceast# propunere are
n vedere participarea angajatorilor la diminuarea imigra&iei ilegale i prevede obligativitatea
angajatorilor de a verifica dac# resortisantul dintr-o ter&# &ar# de&ine permis de edere valabil
pe perioada angaj#rii i s# notifice autorit#&ile competente cu privire la angajarea unui nou
resortisant dintr-o ter&# &ar# (astfel nct acestea s# poat# verifica veridicitatea actelor).
Angajatorii ce nu respect# aceste condi&ii vor fi sanc&iona&i financiar, vor contribui la costurile
de repatriere a imigran&ilor ilegali, vor pl#ti acestora toate salariile restante, ct i impozitele
i contribu&iile aferente c#tre stat. De asemenea, se propun i alte sanc&iuni acestor angajatori,
de genul excluderii de la posibilitatea de a beneficia de ajutoate i subven&ii publice, de a
participa la achizi&ii publice, etc.

B. n privin&a accesului i schimbului de informa#ii, se au n vedere crearea, dezvoltarea i
mbun#t#&irea mijloacelor de informare n domeniul migra&iei: un portal al Uniunii Europene
unde se vor accesa politicile UE i acquis-ul comunitar relevant, re&eaua EURES, etc.

C. Integrarea imigran#ilor legali reprezint# o alt# prioritate a Uniunii Europene n domeniul
migra&iei. Integrarea social# i cultural# a imigran&ilor legali are n vedere accesul acestora la
educa&ie i preg#tire profesional# prin informare cu ajutorul pachetelor informative, a
cursurilor de limb# i orientare civic#, etc.

Cooperarea cu #$rile de origine este o a patra direc&ie de ac&iune a Uniunii Europene n
domeniul migra&iei. Ea are n vedere identificarea &#rilor de origine a imigran&ilor pe diversele
calific#ri i creterea gradului de informare n aceste &#ri despre posibilit#&ile de emigrare
legal# n Uniunea European#. De asemenea se vor avea n vedere acoperirea nevoilor att ale
statelor membre UE, ct i a &#rilor de origine.

Intensificarea mobilit#&ii for&ei de munc# n cadrul Uniunii Europene, ca unul dintre
obiectivele principale ale Strategiei de la Lisabona, este avut# n vedere prin Planul de
ac#iune european privind mobilitatea locurilor de munc* pentru 2007-2010. Acesta
stabilete principalele direc&ii de ac&iune pentru viitor urmate de obiective concrete, ct i 4
domenii prioritare de ac&iune. Caseta 1.3 prezint# direc&iile de ac&iune i obiectivele planului,
iar n continuare prezent#m domeniile prioritare ale planului:
- mbun#t#&irea legisla&iei curente i a practicilor administrative
- asigurarea sprijinului pentru politicile privind mobilitatea din partea autorit#&ilor de la toate
nivelurile
- consolidarea EURES
- creterea nivelului de sensibilizare a popula&iei privind avantajele mobilit#&ii

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

14


mbun$t$#irea legisla#iei curente i a practicilor administrative este un prim domeniu
prioritar n vederea creterii mobilit#&ii for&ei de munc# n cadrul Uniunii Europene. Se pleac#
de la faptul c# unul dintre aspectele principale care influen&eaz# mobilitatea for&ei de munc# la
nivel comunitar este garantarea faptului c# lucr#torii migran&i nu i vor pierde protec&ia
social#. n prezent, acest lucru este reglementat prin Regulamentul (CEE) nr. 1408/ 1971
privind aplicarea regimurilor de securitate social# n raport cu salaria&ii i cu membrii
familiilor acestora care se deplaseaz# n interiorul Comunit#&ii i reglement#rile de modificare
ulterioare. )innd cont de faptul c# au ap#rut noi tipuri de mobilitate (spre exemplu angajare
temporar sezonier# prin pendularea periodic# ntre &ara de origine i &ara de destina&ie) care nu
sunt protejate social prin actualele reglement#ri, se pune ntrebarea dac# este necesar#
modificarea legisla&iei pe de o parte i adaptarea practicilor administrative n domeniu, pe de
alt# parte. n acest scop Comisia European# organizeaz# pe parcursul anului 2008 un studiu
complex pentru a identifica aceste necesit#&i i ulterior se va stabili care sunt modific#rile
legislative necesare. n ceea ce privete mbun#t#&irea practicilor administrative, s-au f#cut
deja demersuri n vederea unei mai bune cooper#ri administrative ntre institu&iile i
autorit#&ile na&ionale. Astfel se urm#rete ca la finele anului 2009 schimbul administrativ de
informa&ii ntre institu&iile na&ionale din &#rile Uniunii Europene, s# se realizeze integral n
mod electronic, introducerea unui card european de asigurare de s#n#tate electronic, oferirea
de consulta&ii i schimburi de informa&ii on-line.

Asigurarea sprijinului pentru politica privind mobilitatea din partea autorit$#ilor de la toate
nivelurile este un al doilea domeniul proritar al planului. Acesta urm#rete ca ncurajarea
mobilit#&ii geografice i profesionale n cadrul Comunit#&ii s# se realizeze prin strategii
na&ionale pentru ocuparea for&ei de munc# i nv#&area pe tot parcursul vie&ii. Se va avea n
vedere eliminarea obstacolelor practice actuale i promovarea mobilit#&ii echitabile (prin
combatearea dumpingului social i a muncii nedeclarate). Pentru a sprijini mobilitatea, statele
membre sunt ncurajate s# pun# n aplicare Cadrul European al Calific#rilor.

Un alt domeniu vizeaz# consolidarea EURES (Servicii Europene de Ocupare a For&ei de
Munc#), ca principal instrument de informare despre disponibilit#&ile de locuri de munc# n
CASETA 1. 3
Planul de ac#iune european privind mobilitatea locurilor de munc* (2007-2010)
Direc&ii de ac&iune pe viitor (bazate pe experien&a planului anterior din 2002):
- determinarea unei adaptabilit#&i mai mari a sistemelor de educa&ie i formare profesional# la pia&a for&ei de
munc# i preg#tirea persoanelor pentru mobilitate prin nv#&area limbilor str#ine
- eliminarea obstacolelor juridice i administrative i promovarea recunoaterii transfrontaliere a
calific#rilor
- crearea unui portal centralizat de informare privind mobilitatea, bazat pe sistemul de oferte de locuri de
munc#, EURES.
Obiectivele planului 2007-2010:
- mbun#t#&irea legisla&iei actuale i a practicilor administrative privind mobilitatea lucr#torilor
- garantarea faptului c# autorit#&ile de la toate nivelurile sprijin# politicile privind mobilitatea
- consolidarea rolului EURES ca instrument unic pentru facilitarea mobilit#&ii lucr#torilor i familiilor lor.

Sursa: Comunicarea Comisiei c#tre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic i Social European i
Comitetul Regiunilor, COM (2007) 773
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

15
&#rile Uniunii Europene. EURES a creat un portal unic care din 2006 include toate ofertele de
locuri de munc# n cadrul serviciilor publice na&ionale ale ocup#rii for&ei de munc#, disponibil
n 25 de limbi europene. Se dorete ca EURES s#-i mbun#t#&easc# activitatea prin:
furnizarea de mai multe informaⅈ extinderea serviciilor c#tre noi categorii specifice de
lucr#tori (omeri pe termen lung, lucr#tori tineri, cercet#tori, lucr#tori sezonieri); sporirea
volumului de informa&ii colectate despre fluxurile de mobilitate; eventuala extindere a
serviciilor c#tre resortisan&ii din ter&e &#ri (ntr-o prim# faz# ncepnd cu informarea n &#rile
de origine legat# de procedurile ce trebuie respectate pentru a avea acces la pia&a for&ei de
munc# din Uniunea European#).

Creterea nivelului de sensibilizare privind avantajele mobilit$#ii este al patrulea domeniu
prioritar al planului. Acestea are vedere desf#urarea unor activit#&i pentru sensibilizarea
popula&iei despre drepturile lucr#torilor i beneficiile mobilit#&ii prin intensificarea schimbului
de informa&ii i popularizarea bunelor practice. n acest scop se vor organiza n fiecare an
activit#&i de genul Zilele europene ale locurilor de munc#, se vor crea re&ele de cooperare
ntre p#r&ile interesate, se vor disemina rezultatele ultimelor realiz#ri n domeniu i vor ap#rea
noi programe inovatoare.

In ceea ce privete migra#ia ilegal*, Programul de la Haga a formulat o perspectiv#
echilibrat# de abordare a acesteia, n cadrul c#reia luptei mpotriva migra&iei ilegale ca atare i
se asociaz# explicit lupta mpotriva traficului de persoane, n special femei i copii. Ulterior,
Comisia European# a stabilit priorit#&ile politice, solu&iile i m#surile pentru componentele
prioritare ale combaterii migra&iei ilegale (COM/2006/402/final). In principal, acestea se
refer# la (vezi MIRA, 2008):
- Continuarea dialogului i cooper$rii cu statele ter#e n domeniul migra#iei, n special cu
cele din regiunea sub-saharian# i zona mediteranean# care particip# la politica de vecin#tate a
U.E. Vor fi avute n vedere combaterea cauzelor imigra&iei n &arile de origine (s#r#cia,
conflictele, degradarea mediului etc.) i asisten&a pentru nt#rirea capacit#&ii acestor &ari de a
derula managementul fluxurilor migratorii i lupta mpotriva traficului de fiin&e umane.
- Securizarea frontierelor, inclusiv prin sistemul e-borders. Pentru analiza riscurilor i
eviden&ierea pericolelor poten&iale va fi extins sistemul conform c#ruia anumi&i transportatori
sunt obliga&i s# comunice date din documentele de c#l#torie ale pasagerilor c#tre autorit#&ile
ce efectueaz# controlul la frontierele externe.
- Crearea unui model de management integrat al frontierelor, prin identificarea bunelor
practice n domeniu.
- Asigurarea securit$tii documentelor de c$l$torie i identitate, prin dezvoltarea unor linii
directoare comune menite s# stabileasc# standarde minime referitoare la procedurile de
emitere/eliberare a documentelor de c#l#torie sau de identitate.
-Combaterea traficului de fiin#e umaneprin dezvoltarea unor mecanisme de coordonare i
cooperare, promovarea celor mai bune practice de identificare i sprijinire a victimelor,
dezvoltarea de linii directoare pentru colectarea de date, implicarea organiza&iilor
interna&ionale i a ONG-urilor.
- Combaterea muncii ilegale, prin adoptarea i implementarea de m#suri care s# oblige
angajatorii s# verifice statutul statutul din punct de vedere al intr#rii i dreptului de edere al
statelor ter&e nainte de a fi angaja&i. Va fi stabilit# n acest sens i r#spunderea angajatorului,
inclusiv finaciar#, n cazul angaj#rii de cet#&eni din state ter&e care se afl# n situa&ii de
ilegalitate pe teritoriul statelor membre. Alte m#suri vizeaz# asigurarea s#n#t#&ii i siguran&ei
la locul de munc#.
- Finalizarea negocierilor privind acordurile de readmisie n vederea ndep#rt#rii de pe
teritoriul U.E. a imigran&ilor ilegali, cu accent pe statele din zona Balcanilor de vest. O
importan&# special# se va acorda preg#tirii personalului implicat n implementarea m#surilor
de returnare.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

16
- Intensificarea cooper$rii ntre ofi#erii de leg$tur$ pe probleme de imigr$ri (OLI), n
scopul exploat#rii la maximum a informa&iilor disponibile. Prioritate va avea crearea de re&ele
OLI n statele africane i din zonal Balcanilor de vest.
- Stabilirea unor reguli clare i transparente privind returnarea cet$#enilor statelor ter#e
care nu mai ndeplinesc condi&iile de edere pe teritoriul statelor U.E.

1.2. Politici i legisla#ie n domeniul migra#iei n Romnia

Evolu&iile politicilor, legisla&iei i institu&iilor privind migra&ia n Romnia au fost puternic
influen&ate n ultimii ani de aderarea Romniei la Uniunea European#, respectiv de necesitatea
asigur#rii conformit#&ii cu legisla&ia comunitar# i a existen&ei unui cadru institu&ional
administrativ care s# permit# participarea la politicile UE n domeniul migra&iei. Astfel, a avut
loc armonizarea legisla&iei na&ionale cu acquis-ul comunitar n domeniul migra&iei i s-au luat
m#suri n vederea mbun#t#&irii cadrului institu&ional i a coordon#rii interinstitu&ionale pentru
gestionarea migra&iei legale ct i a celei ilegale.
n plan legislativ, legisla&ia na&ional# existent# a fost modificat# i completat#, astfel nct n
prezent aceasta corespunde n totalitate legisla&iei privind migra&ia din Uniunea European#.
Prezent#m n continuare principalele acte legislative din Romnia care reglementeaz#
domeniul migra&iei din diferitele sale perspective.

A. Reglement*ri generale privind circula#ia str*inilor n Romnia
- Legea 248/2005 prvind regimul liberei circula&ii
- Ordonan&a de Urgen&# 194/2002 privind regimul str#inilor n Romnia republicat#
(completat# i modificat# prin Legea 357/2003, Legea 482/2004, OUG 113/2005, Legea
306/2005, Legea 56/2007, OUG 55/2007)
- Hot#rrea Guvernului nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonan&ei de Urgen&# 102/2005 privind libera circula&ie pe teritoriul Romniei a cet#&enilor
Statelor Membre ale Uniunii Europene i Spa&iului Economic European i pentru stabilirea
formei i con&inutului documentelor care se elibereaz# cet#&enilor Uniunii Europene i
membrilor familiilor lor.

B. Reglement*ri legate de migra#ia n scop de munc* n Romnia:
- Legea 344/2006 privind detaarea salaria&ilor n cadrul prest#rii de servicii transna&ionale
- Ordonan&a de Urgen&# 56/2007 privind ncadrarea n munc# i detaarea str#inilor pe
teritoriul Romniei
- Legea 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calific#rilor profesionale pentru
profesiile reglementate n Romnia
- Ordonan&a de Urgen&# 109/2007 pentru modificarea i completarea Legii 200/2004 privind
recunoaterea diplomelor i calific#rilor profesionale pentru profesiile reglementate n
Romnia
- Legea 53/2003 Codul Muncii

C. Reglement*ri legate de azil :
- Legea 122/2006 privind azilul n Romnia. Ea transpune n prevederile sale actele
comunitare n domeniu, men&ionate anterior (n Tabelul 1.1).
- Legea 46/1991 pentru aderarea Romniei la Conven&ia de la Geneva din 1951 i la
Protocolul de la New York din 1967 privind statutul refugia&ilor.
- Ordonan&a 44/2004 privind integrarea social# a str#inilor care au dobndit o form# de
protec&ie sau un drept de edere n Romnia, precum i a cet#&enilor statelor membre ale
Uniunii Europene i Spa&iului Economic European
- Hot#rrea Guvernului nr. 1122/2007 pentru aprobarea Strategiei Na&ionale privind Imigra&ia
pentru perioada 2007 2010, prin planurile anuale de ac&iune
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

17
D. Reglement*ri privind planificarea financiar*, coordonarea, implementarea i
auditarea utiliz*rii fondurilor acordate prin Facilitatea Schengen, care vizeaz# nt#rirea
controlului la frontiera extern# i supravegherea zonei frontierei externe precum i protec&ia
mpotriva criminalit#&ii transfrontaliere i creterea capacit#tii de control prin sporirea
posibilit#&ilor de furnizare i acces la date, avnd drept &int# final# aderarea Romniei la
Spa&iul Schengen. Intre aceste reglement#ri figureaz#:
- Hot#rrea Guvernului 620/20 iunie 2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor
allocate de U.E. prin intermediul Facilit#&ii Schengen i pentru fluxurile de numerar;
- Hot#rrea Guvernului 882/5 iulie 2006 privind constituirea Comisiei na&ionale de
autoevaluare Schengen;
- Ordonan&a de Urgen&# a Guvernului 34/13 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achizi&ie public#, a contractelor de concesiune de lucr#ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii s.a.

E. Reglement*ri privind emigra#ia romnilor n str*in*tate:
- Legea 248/2005 privind regimul liberei circula&ii a cet#&enilor romni n str#in#tate
- Legea 156/2000 privind protec&ia cet#&enilor romni care lucreaz# n str#in#tate, modifcat#
prin Ordonan&a 43/2002. Exist# un num#r de acte legislative ce ratific# acorduri bilaterale ale
Romniei cu alte state privind circula&ia for&ei de munc# ntre statele respective. Aa sunt cu
Elve&ia (2000), Ungaria (2001), Portugalia (2001, 2002), Luxemburg (2001), Spania (2002),
Fran&a (2004), Germania (1991, 1992, 2005), Italia (1996, 2006, 2007). Aceste acorduri
bilaterale au fost semnate nainte de aderarea Romniei la Uniunea European#, iar &innd cont
de perioada de tranzi&ie n privin&a liberaliz#rii pie&ei for&ei de munc# din UE pentru Romnia
i Bulgaria (cu 2 ani ini&ial i pn# la 7 ani maxim ncepnd din anul ader#rii celor dou# &#ri la
Uniunea European# - 2007), ele i mai men&in valabilitatea i n prezent. Anexa nr. 1.
prezint# accesul diferit lucr#torilor romni pe diferite pie&e din Uniunea European#, dup#
aderarea Romniei la UE.
- Hot#rrea 187/2008 privind aprobarea Planului de m#suri pentru revenirea n &ar# a
cet#&enilor romni care lucreaz# n str#in#tate

F. Alte reglement*ri:
- Hot#rrea 1122/2007 pentru aprobarea Strategiei Na&ionale privind Imigra&ia pentru
perioada 2007-2010

n sec&iunea urm#toare vom detalia cteva dintre acestea n func&ie de formele de migra&ie
reglementate.

A. Astfel, reg#sim legisla&ie general# pentru reglementarea circula&iei persoanelor i migra&iei
legale n Romnia prin:
- Ordonan#a de Urgen#$ 194/2002 privind regimul str$inilor n Romnia republicat$ i
modificat$ prin Ordonan&a de Urgen&# 55/2007, care reglementeaz# n sens larg circula&ia
persoanelor str#ine n Romnia. Aceast# lege reglementeaz# intrarea, ederea i ieirea
str#inilor din Romnia. Conform acestei legi intrarea str#inilor din ter&e state pe teritoriul
Romniei este permis# odat# cu ndeplinirea anumitor condi&ii i pe baza ob&inerii unei vize.
n anul 2000 Romnia a renun&at n mod unilateral la vize de intrare n &ar# pentru cet#&enii
UE, iar de la 1 ianuarie 2007 acetia beneficiaz# de dreptul de liber# circula&ie i reziden&# pe
teritoriul Romniei, conform prevederilor Directivei 2004/38/CE. n ceea ce privete ederea
str#inilor din ter&e state afla&i temporar n mod legal n Romnia acetia pot r#mne pe
teritoriul statului roman pe baza permisului de edere. n situa&ia celor care desf#oar#
activit#&i lucrative, se elibereaz# un permis unic ce atest# att dreptul de edere, ct i dreptul
de munc# pe teritoriul Romniei. Se introduce un nou tip de viz# de lung# edere pentru
activit#&ile de cercetare tiin&ific# pentru lucr#tori din &er&e state.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

18

n ceea ce privete imigra&ia, deci fluxurile de intrare de cet#&eni str#ini, la rndul lor acestea
pot fi legale sau ilegale. Imigra#ia legal* poate fi permanent# sau temporar#, i are la rndul
ei diferite motiva&ii (c#s#torie i/sau ntregirea familiei, munc#, investi&ii, studii). Legisla&ia
romneasc# are n vedere toate aceste aspecte, ns# ne vom axa mai ales pe imigra&ia cu scop
de munc# aceasta fiind principala form# de imigra&ie legal#.

B. Legisla&ia ce reglementeaz# imigra&ia n scop de munc# n Romnia are n vedere accesul
pe pia&a for&ei de munc# din Romnia a cet#&enilor str#ini i cuprinde:
- Legea 344/2006 privind detaarea salaria#ilor n cadrul prest#rii de servicii transna&ionale i
Ordonan#a de Urgen#$ 56/2007 privind ncadrarea n munc$ i detaarea str$inilor pe
teritoriul Romniei care stipuleaz# c# str#inii
5
pot fi angaja&i sau detaa&i pe baza unei
autoriza&ii de munc#, care nlocuiete permisul de munc#. Conform noilor reglement#ri, cei
detaa&i au nevoie de autoriza&ie de munc# din prima zi de munc#.
- Legea 200/2004 privind recunoaterea diplomelor i calific$rilor profesionale pentru
profesiile reglementate n Romnia i Ordonan#a de Urgen#$ 109/2007 definesc profesia
reglementat# ca fiind activitatea sau ansamblul de activit#&i profesionale reglementate
conform legii romne, care compun respectiva profesie. S-au adus complet#ri listei de profesii
reglementate prin ad#ugarea de noi profesii (geodez, interpret limbaj mimico-gestual) i
modificarea celor existente. Se stipuleaz# de asemenea c#, persoanele care beneficiaz# de
recunoaterea calific#rilor profesionale trebuie s# aib# cunotin&e de limba romn# n m#sura
n care sunt necesare exercit#rii profesiei respective, dar evaluarea cunotin&elor lingvistice nu
face parte din procedura de recunoatere.

C. Legisla&ia privind azilul este concretizat#, n primul rand, n noua Lege a azilului
(122/2006), care este o lege european#, clar# i echilibrat#, ce asigur# respectarea drepturilor
omului i ndeplinirea obliga&iilor Romniei ca stat membru al U.E. de la data ader#rii
(MIRA, 2008). Ea se constituie att ntr-un instrument de combatere a migra&iei ilegale ct i
ntr-unul de prevenire a abuzurilor la procedura de azil.
Legea realizeaz# concordan&a deplin# cu terminologia european#, evitnd confuziile,
diferen&ele de interpretare. Astfel, sunt defini&i explicit termeni precum form# de protec&ie,
solicitant de azil, str#in, cerere pentru acordarea unei forme de protec&ie sau cerere de azil,
procedur# de azil, statutul de refugiat, protec&ie subsidiar#, protec&ie temporar#, membri de
familie, minor nenso&it, persoane str#mutate, flux masiv, zon# de transit, centru de cazare.
Este precizat# autoritatea central# responsabil# de aplicarea politicii Romniei n domeniul
azilului, care la momentul respectiv era Oficiul Na&ional pentru Refugia&i, din subordinea
M.I.R.A., cu men&ionarea atribu&iilor sale. ncepnd cu 26 iunie 2007 s-a nfiin&at Oficiul
Romn pentru Imigr#ri ca urmare a reorganiz#rii Autorit#&ii pentru Str#ini i a Oficiului
Na&ional pentru Refugia&i. De asemenea sunt stabilite principiile i garan&iile procedurale
referitoare la: accesul la procedura de azil, nediscriminare, nereturnare, unitatea familiei,
interesul superior al copilului, perioada acord#rii unei forme de protec&ie, confiden&ialitate,
cauze care nl#tur# caracterul penal al faptei, rolul active, examinarea cererii de azil, hot#rrea
cu privire la cererea de azil, prezum&ia de bun# credin&#, garan&iile privind minorii nenso&i&i
solicitan&i de azil.
Sec&iuni speciale sunt dedicate unor aspecte fundamentale legate de drepturile i obliga&iile
solicitan&ilor de azil, formele de protec&ie, procedura de azil, procedura accelerat#, procedura

5
Str#inul este persoana care nu are cet#&enie romn# sau cet#&enia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau
al Spa&iului Economic European.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

19
de solu&ionare a cererii de acordare a accesului la o nou# procedur# de azil, drepturile i
obliga&iile persoanelor pe parcursul procedurii de stabilire a statului membru responsabil.
n raport cu precedenta lege a azilului, cea n vigoare adduce o serie de modific#ri i
complet#ri cu privire la reunificarea familial#, procedura de azil n etapa administrativ#,
procedura n cazul solicitan&ilor de azil monori nenso&iti, transferal de responsabilitate asupra
statutului de refugiat, procedura statului membru responsabil, protec&ia umanitar# temporar#
.a.
Au fost introduse n mod expres cauzele de excludere de la acordarea protec&iei subsidiare
sau a protec&iei umanitare temporare, precizndu-se ca nu se acord# protec&ie persoanei care: a
comis o crim# contra p#cii i omenirii, o crim# de r#zboi; a comis o infrac&iune grav# de drept
comun nainte de intrarea pe teritoriul Romniei; a comis fapte care sunt contrare scopurilor i
principiilor enun&ate n Carta ONU; constituie un pericol la dresa ordinii publice i siguran&ei
na&ionale a Romniei; a instigat sau a fost complice la s#vrirea categoriilor de fapte enun&ate
anterior; a planificat, a facilitate sau a participat la s#vrirea de acte de terrorism.

D. Emigra#ia, prin fluxurile de ieire ale romnilor ce pleac# n str#in#tate este la rndul ei
reglementat# de legisla&ia romneasc#. Legisla&ia privind emigra&ia romnilor n str#in#tate
are ca principale obiective protejarea romnilor care lucreaz# n str#in#tate, i mai recent,
aceasta are n vedere ncurajarea cet#&enilor romni care lucreaz# n str#in#tate s# revin# n
&ar#.
Astfel,
- Legea 248/2005 privind regimul liberei circula#ii a cet$#enilor romni n str$in$tate
stipuleaz# n principal condi&iile n care se emit actele de cal#torie n str#in#tate pentru
cet#&eni romni cu domiciliul n Romnia, ct i n str#in#tate.
- Hot#rrea 187/2008 privind aprobarea Planului de m$suri pentru revenirea n #ar$ a
cet$#enilor romni care lucreaz$ n str$in$tate are ca obiectiv reglementarea activit#&ilor
privind ncurajarea romnilor care lucreaz# n str#in#tate de a reveni pentru a lucra n
Romnia. Sunt stipulate 3 mari categorii de ac&iuni n acest sens, respective:
a) Constituirea i actualizarea periodic# de baze de date cu privire la cet#&enii romni care
desf#oar# activit#&i n str#in#tate. Termenul de constituire este sfritul anului 2008, dup#
care urmeaz# actualizarea permanent# abzelor de date constituite. Responsabile sunt MMFES,
MIRA i MAE. n Italia s-a realizat deja un studiu
6
, care este postat pe site-ul Agen&iei
Na&ionale de Ocupare a For&ei de Munc#, studiu ce ofera date statistice legate de romnii ce
muncesc n Italia. S-a estimat c# n anul 2007 n jur de 1 milion de romni tr#iau n Italia.
Studiul ofer# structura romnilor afla&i n Italia pe motive ale prezen&ei n Italia, pe sexe, pe
regiuni de destina&ie n Italia, f#cnd referire i la sectoarele n care acetia i desf#oar#
activitatea: servicii, industrie, agricultur#, ct i alte informa&ii.
b) Realizarea de campanii de informare i recrutare de for&# de munc# dintre cet#&enii romni
care lucreaz# n str#in#tate asupra oportunit#&ilor de angajare n Romnia n vederea revenirii
n &ar#. Responsabile sunt MMFES i MAE. n acest scop n prima parte a anului 2008 au fost
ntreprinse primele burse ale locurilor de munc# pentru romnii din str#in#tate (Roma, Italia
n februarie 2008; Castellon de la Plana, Spania n aprilie 2008; Torino, Italia n iunie 2008;
Alcala de Henares, Spania n iunie 2008). Obiectivele acestor ac&iuni au fost: facilitarea
contactului direct ntre firmele care ofer# locuri de munc# n Romnia i romnii care doresc
s# revin# n &ar#; informarea lucr#torilor romni din Italia i Spania despre locurile de munc#

6
Volumul Romnia, Imigrare i munc# n Italia (Romania, Immigrazione e lavoro in Italia), realizat de c#tre
Funda&ia Caritas Italia, sub coordonarea redactorilor Dossier Statistico Immigrazione,
www.muncainstrainatate.anofm.ro/files/raport%20caritas%202008.doc

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

20
vacante din Romnia i tendin&ele de evolu&ie a pie&ei muncii, prezentarea de c#tre exper&i ai
autorit#&ilor din administra&ia public# central# din Romnia i distribuirea de materiale
informative privind drepturile de asigur#ri sociale de care beneficiaz# n Romnia, aspecte
privind coordonarea sistemelor de securitate social# n Uniunea European#, riscurile muncii
f#r# forme legale, ini&ierea de afaceri i oportunit#&ile de finan&are i formare profesional# de
care vor putea beneficia prin programele de finan&are europene disponibile n Romnia. Ele au
atras fiecare ntre 500 i 1300 de participan&i romni ce muncesc n &#rile respective, i s-a
realizat facilitarea ntlnirii ntre lucr#torii romni i angajatori din Romnia. Dintre
participan&i o mare parte au declarat c# doresc s# se ntoarc# n Romnia, discu&iile purtate
fiind n jurul nivelului de salarizare ce se poate ob&ine n Romnia (s-au vehiculat niveluri
acceptabile ntre 600-800 Euro/lun#) i ob&inerii de informa&ii legate de posibilitatea ob&inerii
unor drepturi de pensie n situa&ia desf#ur#rii de activit#&i profesionale n mai multe state
membre ale Uniunii Europene.
c) Reglementarea unui sistem de stimulare a revenirii i reintegr#rii profesionale a cet#&enilor
romni n &ar# prin promovarea principiului migra&iei circulatorii. Sunt responsabile un num#r
mai mare de ministere, scopul fiind de a stimula cet#&enii rentori n Romnia s#-i dezvolte
afaceri pe cont propriu, s# se reintegreze n munca n agricultur#, s# se rentoarc# lucr#torii cu
calific#ri superioare.

E. Printre celelalte reglement#ri n domeniul migra&iei n Romnia, dar cu o importan&#
deosebit# n lumina ultimelor evolu&ii n domeniu la nivel interna&ional i european, se num#r#
actele legislative ce reglementeaz# Strategia na&ional# privind imigra&ia pentru perioada 2007-
2010 (Hot#rrea 1122/2007 pentru aprobarea Strategiei na&ionale privind imigra&ia pentru
perioada 2007-2010).

n continuare vom prezenta ac&iuni ntreprinse n Romnia ca urmare a actualiz#rii legisla&iei
privind fenomenul migra&ionist.

Strategia na#ional$ privind imigra#ia pentru perioada 2007-2010, pornete de la ideea c#
imigra&ia nu trebuie privit# ca un aspect negativ sau o problem# ce trebuie rezolvat#, ci mai
degrab# ca un proces ce trebuie gestionat. Aceast# strategie are ca obiectiv principal
maximizarea efectelor pozitive i minimizarea efectelor negative ale imigra&iei pentru
societate, cprinznd i liniile de ac&iune n privin&a mai multor aspecte legate de acest
fenomen, precum: imigra&ia controlat#, prevenirea i combaterea imigra&iei ilegale, azilul,
integrarea social# a str#inilor, fenomenul emigra&iei cet#&enilor romni.

a. Imigra&ia controlat# are n vedere promovarea liberei circula&ii a persoanelor n cadrul
Uniunii Europene, dar i facilitarea admisiei lucr#torilor din ter&e &#ri. M#surile propuse n
Romnia prin strategia na&ional#, sunt n concordan&# cu Programul de la Haga i cu politica
comun# a UE n domeniul imigra&iei legale.
a.1. Asigurarea cadrului administrativ necesar exercit#rii dreptului la liber# circula&ie i
reziden&# a cet#&enilor statelor membre ale Uniunii Europene prin asigurarea cadrului
legislativ i institu&ional corespunz#tor
a.2. Promovarea admisiei cet#&enilor din ter&e &#ri n scop de munc* se va face n func&ie de
cerin&ele pie&ei muncii din Romnia prin: stabilirea unor cote de admisie n scop de munc#,
facilitarea accesului pe perioade limitate a anumitor categorii socio-profesionale ce sunt
deficitare pe pia&a intern#, acorduri bilaterale ntre Romnia i alte &#ri pentru admisia n
Romnia de lucr#tori n scop de munc#.
a.3. ncurajarea admisiei cet#&enilor din ter&e &#ri n scopul desf#ur#rii de activit*#i
comerciale i de afaceri, care s# aib# poten&ial major n realizarea de investi&ii i crearea de
locuri de munc# n Romnia.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

21
a.4. Promovarea unui sistem eficient de selectare a cet#&enilor din ter&e &#ri n vederea
studiului n Romnia, astfel nct nivelul de preg#tire al acestora s# contribuie la eventuala
continuare a ederii acestora dup# ncheierea studiilor pentru a desf#ura activit#&i n
beneficiul societ#&ii romneti.
a.5. Dezvoltarea i administrarea unor sisteme informatice eficiente n gestionarea imigra&iei
pe teritoriul na&ional. Se are n vedere crearea unor sisteme informatice performante care s#
fie interconectate la nivel na&ional, n cadrul acestora un element central fiind Sistemul
Na&ional de Vize, Migra&ie i Azil.

b. Prevenirea i combaterea imigra&iei ilegale, &innd seama de tendin&a transform#rii
Romniei ntr-o destina&ie tot mai atractiv# pentru migran&i. Alinierea la politicile U.E. n
domeniu are n vedere:
b1. Informarea eficient# a poten&ialilor imigran&i asupra legisla&iei romneti privind admisia
i a m#surilor luate de statul roman pentru combaterea imigra&iei ilegale.
b2. Intensificarea cooper#rii institu&iilor abilitate n vederea combaterii imigra&iei ilegale i a
muncii la negru, n special prin implicarea structurilor teritoriale care au contact direct cu
grupurile &int#.
b3. Intensificarea m#surilor de ndep#rtare a str#inilor care au intrat ilegal pe teritoriul
Romniei sau care au intrat legal dar ulterior ederea lor a devenit ilegal#. Ac&iunile vor fi
diferen&iate n func&ie de specificul situa&iei fiec#rei categorii de personae, aplicndu-se
m#suri speciale n cazul persoanelor vulnerabile, precum: minori, minori nenso&i&i, persoane
cu dizabilit#&i, persoane n vrst#, femei ns#rcinate, p#rinte singur cu minor(i), personae care
au fost supuse torturii, r#pirii sau altor forme serioase de violen&# psihic#, psihologic# sau
sexual#.
b4. Ac&iuni n domeniul politicii de vize, migra&iei, azilului, controlului frontierelor i
cooper#rii poli&ieneti pentru preg#tirea ader#rii Romniei la Spa&iul Schengen.
b.5. Intensificarea cooper#rii autorit#&ilor romne cu institu&ii similare din statele membre
U.E. precum i cu cele din &arile de origine sau tranzit pentru combaterea imigra&iei ilegale, cu
accent pe schimbul de informa&ii. Un loc aparte va fi ocupat de cooperarea cu institu&iile din
&#rile cu poten&ial migrator important pentru Romnia. Colaborarea cu agen&iile i institu&iile
existente la nivel european este de asemenea avut# n vedere.

c. Azilul. Principalele ac&iuni ce vor fi ntreprinse, n concordan&# cu legisla&ia european# n
domeniu, se refer# la:
c1. Asigurarea accesului nengr#dit la procedura de azil i respectarea principiului
nereturn#rii, o aten&ie aparte fiind acordat# cazurilor persoanelor aflate pe teritoriul Romniei
cu edere ilegal#, dar care au nevoie real# de protec&ie interna&ional#, fiind necesar#
reglementarea statutului lor.
c2. Prevenirea, descurajarea i sanc&ionarea abuzurilor la procedura de azil, prin aplicarea
unor criterii de eficien&# i calitate privind procedurile, politicile i practicile corespunz#toare.
c3. Asigurarea i men&inerea capacit#&ii Romniei de asumare a responsabilit#&ilor i
obliga&iilor de stat membru al U.E. n domeniul azilului, ceea ce implic#, ntre altele, o
contribu&ie activ# la mecanismele de mp#r&ire a sarcinilor ntre &#rile ce primesc solicitan&i de
azil i refugia&i.
c4. Asigurarea unui rol activ n dezvoltarea cadrului legislativ i institu&ional i construirea
unor sisteme de azil func&ionale n estul i sud-estul Europei, cu deschidere c#tre &#ri precum
cele din spa&iul ex-iugoslav sau Republica Moldova. In acest sens se va nt#ri cooperarea att
cu autorit#&ile din statele membre ale U.E. ct i cu organisme interna&ionale O.I.M. i
U.N.H.C.R.
c4. Imbun#t#&irea condi&iilor de recep&ie a solicitan&ilor de azil i de cercetare a informa&iilor
din &#rile de origine prin solu&ii care s# valorifice oportunit#&ile oferite de Fondul European
pentru Refugia&i i Fondul European pentru Integrare.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

22

d. Integrarea social# a str#inilor are n vedere:
d1. Sus&inerea particip#rii active a str#inilor care domiciliaz# sau au reedin&a legal# n
Romnia la via are n vedere:
d1. Sus&inerea particip#rii active a str#inilor care domiciliaz# sau au reedin&a legal# n
Romnia la via&a social#, economic# i cultural# a &#rii, ceea ce va contribui la integrarea
acestora n societatea &#rii-gazd#, n paralel cu conservarea identit#&ii lor culturale.
d2. Protejarea categoriilor vulnerabile precum victime ale persecu&iei pe baz# de gen/sex,
minori nenso&i&i, victime ale torturii, persoane cu handicap, persoane n vrst# .a.
d3. Asigurarea accesului tuturor str#inilor care domiciliaz# sau au reedin&a pe teritoriul
Romniei la procedura de ob&inere a cet#&eniei romne.
d4. Preg#tirea adecvat# a personalului implicat func&ionari publici, personal contractual,
persoane cu func&ii de conducere, personal angajat n serviciile de s#n#tate, educa&ie, asisten&#
social# etc. pentru respectarea diferen&elor culturale, religioase, fizice i psihologice ale
persoanelor n curs de integrare. Se va pune accent pe derularea de programme de educare i
formare a acestor categorii de personal.

Hot#rrea Guvernului mai sus men&ionat# a stabilit c# aceast# strategie na&ional# va fi
implementat# prin planuri de ac&iune anuale. Primul plan a fost Planul de ac#iuni pe anul
2007 pentru implementarea Strategiei Na#ionale privind Imigra#ia, plan care, dei a fost
aprobat n luna septembrie 2007, a reuit s# realizeze un procent de 87% dintre ac&iunile
propuse (Studiu MIRA, 2008). Acesta a prev#zut ac&iuni n toate cele patru domenii principale
ale strategiei na&ionale n vederea atingerii obiectivelor pe care i le-a propus. Obiectivele
planului pe anul 2007 sunt prezentate n Caseta 1.4.
ntre principalele ac&iuni care s-au desf#urat ca parte a planului pe 2007, se num#r#:
a. n privin&a imigra&iei legale i controlate s-au ntreprins un num#r de ac&iuni printre care se
num#r#:
- Infiin&area Oficiului Romn pentru Imigr#ri.
CASETA 1.4

Obiectivele Planului de ac#iuni pe 2007 pentru implementarea Strategiei Na#ionale privind Imigra#ia
(2007-2010)

Obiectivele planului pe 2007 au fost:
- mbun#t#&irea managementului privind admisia str#inilor i limitarea celor cu edere ilegal# pentru a
diminua imigra&ia ilegal#
- completarea deficitelor de for&# de munc# din Romnia cu personal calificat din &er&e &#ri
- atragerea de investi&ii str#ine n Romnia
- creterea nivelului de informare a popula&iei din Romnia despre fenomenul migra&iei, astfel nct s# se
respecte legisla&ia n vigoare i str#inii s# fie accepta&i mai facil de societatea romneasc#
- participarea str#inilor la via&a social# i cultural# din Romnia cu respectarea identit#&ii lor culturale
- dezvoltarea cooper#rii interinstitu&ionale i specializarea personalului institu&iilor implicate n
implementarea Strategiei Na&ionale privind Imigra&ia
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

23
- Adoptarea, modificarea i completarea unor acte normative (OUG 194/2002 privind regimul
str#inilor n Romnia; OUG 56/2007 privind ncadrarea n munc# i detaarea str#inilor pe
teritoriul Romniei) aa cum s-a prezentat anterior n sec&iunea privind legisla&ia.
- Elaborarea unui Ghid de orientare i informare a poten&ialilor migran&i din ter&e &#ri cu
privire la oportunit#&ile i condi&iile de admisie pe pia&a muncii, precum i riscurile la care
acetia se expun n cazul nerespect#rii legisla&iei na&ionale.
- Manifestarea interesului (vizite i negocieri prealabile) pentru ncheierea unor parteneriate
de mobilitate ntre Romnia i alte state ter&e n vederea atragerii de for&# de munc# din aceste
state. n acest context a fost ncheiat un parteneriat de mobilitate ntre Romnia i Republica
Moldova, care urmeaz# a fi implementat.
- Incheierea de protocoale i realizarea de ntlniri periodice ntre reprezentan&ii institu&iilor
implicate n gestionarea migra&iei (spre exemplu ntre Oficiul Romn pentru Emigr#ri i
Direc&ia General# de Afaceri Consulare, ntre Oficiul Romn pentru Imigr#ri i Agen&ia
Na&ional# pentru Ocuparea For&ei de Munc#, etc).
- Realizarea unor analize privind domeniile de activitate deficitare din &ara noastr# pentru care
se solicit# for&# de munc# str#in#. Au fost identificate ca sectoare deficitare n for&# de munc#:
construc&iile, serviciile din agriucultur#, industria hotelier#, s#n#tate.
-Derularea unui studiu privind gradul de satisfac&ie a cet#&enilor str#ini privind serviciile
oferite de Oficiul Romn pentru Imigr#ri.
- Realizarea unui proiect n vederea ob&inerii finan&#rii pentru realizarea unei biblioteci
virtuale care s# cuprind# specimene ale documentelor de stare civil# folosite de str#ini pe
teritoriul Romniei.

b. n ceea ce privete prevenirea i combaterea imigra&iei ilegale s-au ntreprins urm#toarele
ac&iuni:
- Depistarea str#inilor cu edere ilegal# i combaterea muncii la negru prin ac&iuni desf#urate
de Oficiul Romn pentru Imigr#ri n cooperare cu alte institu&ii cu competen&e n domeniu
precum organele de poli&ie, poli&ia de frontier#, inspectoratele teritoriale de munc#,
inspectoratele jude&ene pentru jandarmi. A rezultat necesitatea dispunerii de m#suri c#tre
structurile teritoriale subordonate ale acestor institu&ii n vederea combaterii eficiente a
migra&iei ilegale la nivel jued&ean (introducerea corect# a datelor str#inilor n eviden&ele
traficului de frontier#, schimbul de date reciproc etc.).
- Derularea, de c#tre Oficiul Romn pentru Imigr#ri, a unei campanii de mediatizare a
prevederilor legisla&iei privind regimul str#inilor, ncadrarea acestora n munc#, sistemul
securit#tii sociale, riscurile c#rora se supun migran&ii care nu respect# prevederile legale.
- Realizarea unei campanii de informare i combatere a discrimin#rii persoanelor cu handicap,
inclusiv cet#&eni str#ini afla&i pe teritoriul Romniei, campanie coordonat# de Agen&ia
Na&ional# pentru Persoanele cu Handicap.
- Analiza situa&iei privind asigurarea traducerii n i din limba romn# n fa&a instan&ei pentru
str#inii cu edere ilegal# i sursele de finan&are pentru desf#urarea acestei ac&iuni.
- Elaborarea unui proiect legislativ care s# actualizeze prevederile existente privind regimul
juridic al contraven&iilor prin includerea de proceduri referitoare la ncasarea sanc&iunilor
contraven&ionale aplicate cet#&enilor statelor ter&e.
- Crearea, la nivelul O.R.I., a unui grup de lucru pentru stabilirea detaliilor tehnice necesare
acces#rii aloc#rilor disponibile pentru 2008 din Fondul European pentru Returnare.

c. n ceea ce privete azilul, ac&iunile ntreprinse au vizat:
- Elaborarea, la nivelul O.R.I., a documentelor necesare (programe, manuale, proiecte) pentru
atragerea de finan&#ri n cadrul Facilit#&ii de Tranzi&ie oferite de U.E.
- Preg#tirea particip#rii Romniei n calitate de Junior Partner la proiectele finan&ate de U.E. ,
n special pentru a oferi expertiz# statelor care au ncheiat parteneriate de mobilitate cu U.E.
(ex. Republica Moldova).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

24
- Continuarea procesului de implementare n Romnia a Directivei Europene 2005/85/EC
privind standardele minime ale procedurii de acordare i retragere a statutului de refugiat din
Statele Membre.
- Ini&ierea, de c#tre O.R.I., a unor proiecte de acte normative privind atribu&iile autorit#&ilor
responsabile cu implementarea sistemului Eurodac i stabilirea metodologiei de cooperare n
vederea aplic#rii regulamentelor europene n domeniu, asigurarea asisten&ei materiale pentru
persoanele cazate n centrele din subordinea O.R.I., relocarea refugia&ilor n Romnia.
- Crearea cadrului legal privind standardul unic al permiselor de reziden&# pentru persoanele
care se bucur# de o form# de protec&ie.
- Elaborarea de c#tre O.R.I. a unui Cod de conduit# profesional# n rela&ia cu solicitan&ii de
azil.
- Efectuarea demersurilor necesare pentru schimbarea formatului documentelor de c#l#torie
pentru toate categoriile de azilan&i, conform standardelor de identificare biometric#
(paapoarte electronice).

d. n privin&a integr#rii sociale a str#inilor s-au ntreprins ac&iuni n urm#toarele direc&ii:
- Organizarea de c#tre O.R.I. de ntlniri semestriale de coordonare cu celelalte institu&ii
implicate n procesul de integrare a refugia&ilor i anume Ministerul Educa&iei, Cercet#rii i
Tineretului, Ministerul Muncii, Familiei i Egalit#&ii de Sanse, Ministerul S#n#t#&ii Publice,
Agen&ia Na&ional# de Protec&ie a Drepturilor Copilului .a.
- Organizarea de sesiuni de preg#tire a personalului din centrele teritoriale ale O.R.I. pentru
implementarea corespunz#toare a prevederilor legislative n domeniul facilit#rii integr#rii
str#inilor cu drept de edere n Romnia.
- Elaborarea de c#tre Ministerul Educa&iei, Cercet#rii i Tineretului n colaborare cu O.R.I. a
unei metodologii (faza de proiect) de atestare a studiilor preuniversitate pentru str#inii cu o
form# de protec&ie n Romnia care nu posed# documente doveditoare.
- Organizarea de sesiuni de preg#tire i perfec&ionare a personalului cu atribu&ii n domeniul
eliber#rii autorizatiilor/permiselor de edere n scop de munc#.
- Demararea procedurilor specifice pentru conectarea on-line a Agen&iei Romne pentru
Investi&ii Str#ine i a Ministerului Educa&iei, Cercet#rii i Tineretului la Sistemul Informatic
de Management al Str#inilor administrat de Oficiul Romn pentru Imigrare.

Proiectul de plan de ac#iune pentru 2008 pentru implementarea Strategiei Na#ionale
privind Imigra#ia cuprinde la rndul lui un num#r de obiective care sunt prezentate n Caseta
1.5 . Acesta a fost aprobat pentru anul 2008.

CASETA 1.5

Obiectivele Planului de ac#iuni pe 2008 pentru implementarea Strategiei Na#ionale privind Imigra#ia
(2007-2010)

Obiectivele planului pe 2008 sunt:
- implementarea politicii privind imigra&ia controlat#
- implementarea politicii privind prevenirea i combaterea migra&iei ilegale
- preg#tirea pentru aderarea Romniei la Spa&iul Schengen
- implementarea politicii privind azilul i integrarea social# a str#inilor
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

25
Astfel, prin acest plan s-a stabilit un num#r de ac&iuni ce se au n vedere pentru atingerea
obiectivelor men&ionate (cf. Studiu M.I.R.A., 2008):
a. Pentru implementarea politicii privind imigra&ia controlat#, s-au propus urm#toarele
activit#&i:
- informarea cet#&enilor din statele cu poten&ial migrator cu privire la modalit#&ile legale de
admisie/edere/angajare n munc# n Romnia;
- evaluarea necesarului de cet#&eni str#ini ce pot fi admii pe teritoriul Romniei n scop de
munc# n vederea acoperirii deficitului existent pe pia&a autohton# specific# i implicit
protec&iei for&ei de munc# din &ara noastr#;
- derularea la nivelul Romniei, a unor campanii de mediatizare a legisla&iei privind
ncadrarea n munc# i detaarea str#inilor pe teritoriul Romniei, n scopul prevenirii muncii
la negru i exploat#rii persoanelor;
- preg#tirea reprezentan&ilor altor institu&ii n domeniul imigra&iei i azilului
- dezvoltarea unor parteneriate cu ter&e &#ri (spre exmplu Moldova i Ucraina) la
recomandarea UE;
- ini&ierea de propuneri legislative pentru atragerea de migran&i cu nalt# calificare.
b. Pentru implementarea politicii privind prevenirea i combaterea migra&iei ilegale se au n
vedere urm#toarele activit#&i:
- aprofundarea cooper#rii ntre autorit#&ile na&ionale cu sarcini n domeniu, prin organizarea
de nltlniri de lucru, seminarii de preg#tire i ncheierea de planuri comune de ac&iune;
- organizarea de campanii de informare a cet#&enilor str#ini cu privire la programul privind
repatrierea umanitar# voluntar# asistat#;
- organizarea de ntlniri cu reprezentan&ii n Romnia ai misiunilor diplomatice ale statelor
ter&e cu scopul intensific#rii schimbului de informa&ii pe linia prevenirii i combaterii
migra&iei ilegale;
- dezvoltarea colabor#rii la nivel regional privind combaterea migra&iei ilegale i promovarea
politicilor U.E. n acest spa&iu;
- Int#rirea cooper#rii cu institu&iile U.E. i alte organiza&ii interna&ionale n vederea
intensific#rii schimbului de informa&ii de interes operativ;
- optimizarea structurilor organizatorice i i creterea calit#&ii func&ion#rii institu&iilor
na&ionale n domeniu, n acord cu standardele europene.
c. Pentru preg#tirea n vederea ader#rii Romniei la Spa&iul Schengen se are n vedere
adaptarea legisla&iei na&ionale conform prevederilor acquis-ului Schengen, pe baza
prevederilor Planului de ac&iune Schengen, revizuit n 2007.
d. Pentru implementarea politicii privind azilul i integrarea social# a str#inilor ac&iunile
propuse se refer# la:
- continuarea procesului de implementare a prevederilor rezultate din armonizarea legisla&iei
na&ionale cu acquis-ul comunitar, astfel nct s# se asigure respectarea standardelor minime
ale procedurii de acordare i retragere a statutului de refugiat;
- asigurarea unor practici unitare la nivel na&ional n privin&a procedurilor de azil;
- coordonarea activit#&ilor institu&iilor cu atribu&ii n domeniul integr#rii sociale a str#inilor,
pentru creterea calit#&ii rezultatelor acestora;
- informarea i sensibilizarea popula&iei autohtone cu privire la situa&ia refugia&ilor din
Romnia;;
- accelerarea m#surilor pentru aplicarea procedurii Dublin prin ncheierea de acorduri
bilaterale pe linie administrativ# cu Ungaria i Bulgaria.
e. Pentru creterea calit#&ii serviciilor oferite cet#&enilor de c#tre institu&iile cu competen&e n
domeniul imigr#rii i azilului se urm#rete ntreprinderea urm#toarelor m#suri:
- asigurarea compatibilit#&ii Sistemului Informatic de Management al Str#inilor din Romnia
cu sistemele comunitareSIS II i VIS;
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

26
- furnizarea c#tre cet#&enii romni a informa&iilor relevante privind admisia i ederea
str#inilor n Romnia, respectiv a procedurilor de azil i integrare social#;
- creterea gradului de specializare i competen&# a personalului care intr# n contact cu
cet#&enii str#ini.

Ac&iunile prezentate necesit# strnsa cooperare ntre toate institu&iile implicate, n vederea
gestion#rii fenomenului migra&ionist in concordan&# cu practicile europene i, totodat#, n
beneficiul statului romn.

1.3. Institu#ii n domeniul migra#iei n Romnia

Exist# cteva motiva&ii principale care au determinat reformarea institu&iilor statului din
Romnia n domeniul migra&iei:
a) Aderarea Romniei la Uniunea European# i necesitatea asigur#rii compatibilit#&ii cu
sistemele din statele membre i cu politicile UE, a impus mbun#t#&irea capacit#&ii
institutionale, pe lng# a celei legislative n vederea derul#rii unui management eficient al
migra&iei n Romnia. Astfel a ap#rut necesitatea utiliz#rii unor documente comunitare cu
aplicabilitate direct# la nivel na&ional: participarea la mecanismul Dublin i sistemul
EURODAC
7
, utilizarea paapoartelor pentru str#ini cu date biometrice, participarea la
sistemul european de verificare a vizelor, punerea n circula&ie a permiselor de edere
uniforme, etc.
b) Statutul pe care l-a dobndit Romnia la data ader#rii la Uniunea European# ct i
dezvoltarea economic# ateptat# n anii post-aderare, influen&eaz# fluxurile migratorii
existente prin transformarea treptat# a Romniei dintr-o &ar# de tranzit ntr-o &ar# de destina&ie
pentru imigran&i. De aceea a ap#rut necesitatea nfiin&#rii unui registru unic al str#inilor
indiferent de statutul acestora.
c) Apari&ia unui deficit de for&# de munc# n anumite domenii n Romnia datorit# fluxurilor
masive de emigrare din ultimii ani, conduce la necesitatea ncuraj#rii imigra&iei de for&# de
munc#, ca o posibil# solu&ie de acoperire a lipsurilor nregistrate pe pia&a for&ei de munc# din
Romnia.
Aceste aspecte impun luarea m#surilor necesare pentru gestionarea eficient# a fenomenului
migra&ionist, att prin adaptarea legislativ#, ct i institu&ional#. n acest context n ultimii ani
au avut loc n Romnia schimb#ri institu&ionale semnificative pentru a gestiona att
fenomenul crescut al imigra&iei, ct i pe cel al emigra&iei: s-au restructurat institu&ii, s-au
creat noi institu&ii cu competen&e noi n domeniul, s-a intensificat cooperarea inter-
institu&ional# pentru a mai bun# coordonare.

1.3.1. Institu#ii cu competen#e generale n domeniul migra#iei n Romnia

n prezent principalele institu&ii ale statului din Romnia care au competen&e n domeniul
gestion#rii migra&iei sub ambele sale forme imigra&ia i emigra&ia sunt prezentate n figura nr.
1.


7
Mecanismul Dublin se refer# la un set de norme pe baza c#rora se stabilete statul membru responsabil de
procesarea unei cereri de azil n situa&ia n care o persoan# a tranzitat mai multe state membre i a formulat o
cerere de azil i, de regul# statul prin care str#inul a intrat n spa&iul european este responsabil. Pentru aceasta a
fost pus# la punct o baz# de date european# cu amprentele tuturor persoanelor care intr# ilegal, se afl# ilegal ori
solicit# azil n statele membre EURODAC. Aceast# baz# de date permite evitarea depunerii de cereri de azil
succesiv sau n paralel n mai multe state membre. n astfel de situa&ii, persoana este identificat# i pe baza
mecanismul Dublin este returnat# n statul membru, care a implementat pentru prima dat# amprentele str#inului
respectiv.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

27
n vederea implement#rii Strategiei Na&ionale privind Imigra&ie pentru perioada 2007-2010 i
a planurilor de ac&iune anuale aferente ei s-a creat un grup de coordonare a implement#rii
strategiei, care cuprinde toate institu&iile implicate direct sau indirect n gestionarea migra&iei.
Acest grup este format din institu&iile cu competen&e n domeniul migra&iei (reprezentate de
anumite departamente) cuprinse n figura nr. 1., iar atribu&iile principalelor institu&ii implicate
direct n gestionarea migra&iei sunt prezentate n continuare.

Ministerul Internelor i Reformei Administrative (MIRA)
Schimbarea institu&ional# cu impactul cel mai mare n domeniul migra&iei a fost nfiin&area
unei institu&ii unice cu atribu&ii n domeniul imigra&iei, respectiv Oficiul Romn pentru
Imigr#ri n cadrul Departamentului de Ordine i Siguran&# Public# al M.I.R.A. Acesta a fost
nfiin&at prin Ordonan&a de Urgen&# 55/2007 i s-a constituit prin reorganizarea Oficiului
Na&ional pentru Refugia&i i a Autorit#&ii pentru Str#ini, ale c#ror drepturi i obliga&ii le-a
preluat, al#turi de cele ale Oficiului pentru Migra&ia For&ei de Munc# din Ministerul Muncii,
Solidarit#&ii Sociale i Familiei.
Prin crearea unei singure institu&ii s-au avut n vedere: elaborarea unei viziuni unitare asupra
fenomenului imigra&iei, o mai bun# coordonare a politicilor i practicilor n domeniul
imigra&iei, reducerea gradului de birocra&ie, implementarea corespunz#toare i unitar# a
documentelor comunitare.
Principalele atribu&ii ale institu&iei n domeniul migra&iei sunt :
n domeniul migra&iei:
- asigur# reglementarea dreptului de edere temporar# i acordarea dreptului de edere
permanent# pentru cet#&enii statelor ter&e
- avizeaz# acordarea vizelor de intrare n Romnia a str#inilor conform competen&elor legale
- acord# autoriza&ia de munc# n vederea ob&inerii unui drept de edere n scop de munc#
- nregistreaz# reziden&a mai mare de 3 luni pe teritoriul Romniei i acord# reziden&#
permanent# cet#&enilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spa&iului Economic
European
- gestioneaz# activitatea de combatere a ederii ilegale i a muncii la negru

Figura 1.1. Institu#ii cu competen#e directe i indirecte n domeniul migra#iei n
Romnia


Institu&ii cu competen&e n domeniul
migra&iei n Romnia
(o parte dine le sunt membre ale
coordonare a Strategiei Na&ionale
privind Imigra&ia)


Ministerul
Internelor i
Reformei
Administrative

Ministerul
Afacerilor
Externe

Ministerul
Muncii,
Familiei i
Egalit*#ii de
(anse
Ministerul
Educa#iei,
Cercet*rii i
Tineretului
Institutul
Na#ional
de
Statistic*
Agen#ia
Romn*
pentru
Investi#ii
Casa
Na#ional*
de
Asigur*ri
de
S*n*tateOficiul Romn
pentru Imigr#ri
Direc&ia
General# de
Afaceri
Consulare
Direc&ia
Management
i Mobilitate
For&# de
Munc#
Direc&ia
General#
Management
nv#&#mnt
Preuniversitar
Inspectoratul
General al
Poli&iei de
Frontier#
Institutul
Eudoxiu
Hurmuzachi
pentru
Agen&ia
Na&ional#
pentru
Ocuparea
Direc&ia
General#
Rela&ii
Interna&ionale

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

28
Romnii de
Pretutindeni

For&ei de
Munc#
i Afaceri
EuropeneInspectoratul
General al
Poli&iei
Romne

Autoritatea
Na&ional#
pentru
Protec&ia
Drepturilor
Copilului

Centrul
Na&ional
pentru
Recunoaterea
i Echivalarea
Diplomelor

Direc&ia
General#
Afaceri
Europene i
Rela&ii
Interna&ionale
Autoritatea
Na&ional#
pentru
Persoanele cu
Handicap i
Inspec&ia
Muncii
Centrul de
Cooperare
Poli&ieneasc#
Interna&ional#
Punctul
Na&ional Focaln domeniul azilului:
- primete, nregistreaz# i solu&ioneaz# cererile de azil
- decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriul Romniei a solicitan&ilor de azil
- decide cu privire la retrimiterea str#inului ntr-o ter&# &ar# conform legii i gestioneaz#
activitatea de ndep#rtare a str#inilor de pe teritoriul Romniei
Cu caracter general:
- coordoneaz# integrarea social# a str#inilor ce au primit o form# de protec&ie sau drept de
edere n Romnia
- elaboreaz# studii, analize i prognoze referitoare la migra&ia str#inilor pe teritoriul Romniei.

Poli#ia de Frontier$ din Romnia are drept scop n etapa actual# participarea la armonizarea
legisla&iei i a procedurilor la cele ale Uniunii Europene pentru a ncuraja schimbul de
informa&ii ntre structurile participante la nivel european, cooperarea poli&ieneasc#
interna&ional# n vederea combaterii n mod eficient a fenomenului infrac&ional. Principala
atribu&ie a institu&iei este supravegherea i controlul frontierelor i cercetarea n condi&iile legii
a infrac&ionalit#&ii la grani&ele &#rii. Se are n vedere realizarea unui Sistem Integrat de
Securitate a Frontierei, care s# contribuie la combaterea migra&iei ilegale i a infrac&ionalit#&ii
transfrontaliere, ct i intensificarea ac&iunilor de cooperare cu toate structurile Ministerului
Internelor i Reformei Administrative.

Direc#ia General$ Afaceri Europene i Rela#ii Interna#ionale din cadrul Minsterului
Internelor i Reformei Administrative reprezint# punctul de contact pentru rela&iile de
colaborare cu institu&iile similare din str#in#tate i alte organiza&ii interna&ionale
guvernamentale i neguvernamentale i n acelai timp cordoneaz# rela&iile MIRA cu
organiza&ii specializate din domeniul siguran&ei i ordinii publice (INTERPOL, EUROPOL,
etc.).
Printre principalele atribu&ii ale direc&iei se num#r#: desf#urarea de rela&ii de cooperare cu
autorit#&ile specializate din alte state n domeniile sale de competen&#; coordoneaz# activitatea
de integrare european# i rela&ii interna&ionale din toate structurile MIRA; organizeaz# vizite
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

29
n Romnia la nivelul conducerii ministerului, deplas#ri n str#in#tate, primirea de delega&ii
str#ine la nivel de ministru sau secretar de stat care efectueaz# vizite oficiale n Romnia.

Ministerul Muncii, Familiei i Egalit*#ii de (anse (MMFES)
Agen#ia Na#ional$ pentru Ocuparea For#ei de Munc$ (ANOFM) i ofer# serviciile att
agen&ilor economici, ct i omerilor, i are ca principal obiectiv creterea gradului de ocupare
a for&ei de munc# i sc#derea omajului. Una dintre atribu&iile agen&iei este legat# de munca n
str#in#tate i sprijinirea lucr#torilor romni n a-i g#si un loc de munc# n str#in#tate.
Activitatea ANOFM legat# de munca n str#in#tate este organizat# pe 3 direc&ii, care sunt
prezentate n Figura 1.2.

Figura 1. 2. Structurile ANOFM privind munca n str*in*tate

Agen&i Na&ional# pentru Ocuparea
For&ei de Munc#
(Munca n str#in#tate)

EURES
Direc&ia Aplicare
Instrumente Juridice
Bilaterale
Direc&ia Protec&ie Drepturi
Cet#&eni Romni care lucreaz#
n Str#in#tate


Departamentul EURES din cadrul ANOFM asigur# conectarea la re&eaua european# EURES,
serviciile oferite fiind de informare, orientare i plasament, att pentru angajatori ct i pentru
solicitan&ii de locuri de munc# interesa&i de pia&a european# a muncii. EURES Romnia
promoveaz# astfel locurile de munc# disponibile n &#rile Uniunii Europene, n special cele
din sectorul public, dar i sprijin# angajatorii romni care doresc s# recruteze lucr#tori din alte
state.
Direc&ia Aplicare Instrumente Juridice continu# activitatea fostului Oficiu pentru Migra&ia
For&ei de Munc#, i activeaz# n domeniul recrut#rii i plas#rii for&ei de munc# n str#in#tate.
Direc&ia este responsabil# cu aplicarea acordurilor bilaterale semnate ntre Romnia i alte
state privind schimbul de for&# de munc#. Dintre cele 13 acorduri semnate n domeniul for&ei
de munc#, numai 7 sunt func&ionale, respectiv: Spania, lucr#tori permanen&i i sezonieri;
Germania, lucr#tori oaspe&i, lucr#tori sezonieri, studen&i i atribuire de contingent pentru
societ#&ile comerciale romneti din domeniul construc&iilor; Fran&a schimbul de stagiari i
Elve&ia schimbul de stagiari.
Direc&ia de Protec&ie a Drepturilor Cet#&enilor Romni care lucreaz# n Str#in#tate are ca
principale atribu&ii: informarea cet#&enilor romni care lucreaz# sau care doresc s# lucreze n
str#in#tate cu privire la legisla&ia aplicabil#, la drepturile i obliga&iile pe care le au n calitate
de angaja&i pe teritoriul altui stat; realizeaz# campanii de informare privind riscurile muncii
ilegale i a lipsei asigur#rilor sociale; colaboreaz# cu institu&ii competente din &ar# i
str#in#tate n vederea protej#rii drepturilor lucr#torilor romni i prevenirea abuzurilor
acestora.

Direc#ia Management i Mobilitate For#$ de Munc$ face parte din Departamentul Strategie
i Ocupare For&# de Munc# al Ministerului Muncii, Familiei i Egalit#&ii de 'anse, i
contribuie la planificarea, elaborarea i implementarea strategiilor i politicilor n domeniul
managementului i mobilit#&ii for&ei de munc#. Astfel, printre principalele atribu&ii ale
departamentului se num#r#: elaborarea i promovarea cadrului legislativ, inclusiv n vederea
transpunerii legisla&iei comunitare n legisla&ia intern#; avizeaz# proiecte de acte normative
ini&iate de alte institu&ii ale statului; particip# la negocierea i ncheierea acordurilor bilaterale
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

30
i a protocolalelor cu alte state n domeniul circula&iei for&ei de munc#; realizeaz# analize i
studii privind mobilitatea for&ei de munc#; particip# la adaptarea strategiei na&ionale privind
imigra&ia.

Ministerul Educa#iei, Cercet*rii i Tineretului (MECT) &ine eviden&a romnilor care
studiaz# n str#in#tate i a str#inilor care studiaz# n Romnia.
Centrul Na#ional pentru Recunoaterea i Echivalarea Diplomelor (CNRED) a fost nfiin&at
n 1999 ca unitate specializat# n cadrul Ministerului Educa&iei, Cercet#rii i Tineretului.
Centrul este asociat re&elelor europene ENIC (Re&eaua European# a Centrelor de Informare) i
NARIC (Re&eaua Centrelor de Informare pentru Recunoatere Academic#). El func&ioneaz#
ca punct de contact n privin&a recunoaterii calific#rilor profesionale i n acelai timp din
2002 a devenit coordonatorul sistemului general de recunoatere academic# i profesional# n
Romnia. Printre activit#&ile desf#urate de CNRED se num#r#: stabilirea criteriilor pentru
recunoaterea i echivalarea diplomelor la nivel pre-universitar, universitar i post-universitar,
emite certificate care atest# studiile efectuate n Romnia pentru cei ce doresc s#-i continue
studiile n str#in#tate sau s# lucreze n str#in#tate, recunoate diplomele cet#&enilor str#ini care
doresc s# ob&in# permise de munc# n Romnia.

1.3.2. Institu#ii cu competen#e specifice n domeniul azilului

Institu&ia principal# cu atribu&ii n domeniul azilului este Oficul Romn pentru Imigr#ri, prin
departamentul specializat al acestuia pentru gestionarea cererilor de azil, cu reprezentarea
corespunz#toare n teritoriu. O.R.I. dispune de un num#r de 5 centre pentru primirea
solicitan&ilor de azil, amplasate n Bucureti (capacitate de primire 500 de locuri), Timioara
(250), Gala&i (250), R#d#u&i (100) i Somcu&a Mare (100).
In vederea acord#rii asisten&ei necesare solicitan&ilor de azil i, ulterior, refugia&ilor O.R.I.
coopereaz# cu o serie de alte institu&ii ntre care: Direc&ia de Asisten&# Social# din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei i Egalit#&ii de 'anse, Autoritatea Na&ional# pentru Protec&ia
Drepturilor Copilului (subordonat# aceluiai minster), Ministerul Cercet#rii, Educa&iei i
Tineretului .a. In planul integr#rii, statul romn deruleaz# programe de consiliere privind
oportunit#&ile de locuri de munc# i organizeaz# cursuri de limba romn# i cursuri de
calificare profesional#. n continuare se impune cu prioritate abordarea prospectiv# a
posibilit#&ilor de integrare pe pia&a muncii precum i asigurarea accesului refugia&ilor la
ndemniza&ii pentru securitatea social#.
Un sprijin important pentru primire i integrare este oferit de UNHCR prin finan&area
activit#&ii Consiliului Na&ional Romn pentru Refugia&i i a Forumului Romn pentru
Refugia&i i Migran&i, organiza&ii non-guvernamentale angajate cu rezultate notabile n
administrarea centrelor de primire a refugia&ilor i solicitan&ilor de azil (mpreun# cu O.R.I.),
n serviciile de consiliere juridic#, n programele de instruire i integrare, calificare, nv#&are a
limbii romne, asisten&# medical# etc. Cele mai bune practici identificate n domeniu se refer#
la activit#&ile de furnizare de asisten&# material# i educa&ional#, dar i la activit#&ile legate de
suportul psiho-social : comunicarea cu persoanele asistate, sprijinul moral, emo&ional,
orientarea cultural# .a.
O.R.I. coopereaz# de asemenea cu Organiza&ia Interna&ional# pentru Migra&ie (O.I.M.),
implicat#, din perspectiva azilului, n furnizarea de asisten&# umanitar# imigran&ilor cu
probleme, inclusiv refugia&ilor i grupurilor de persoane str#mutate. Recent O.I.M. Romnia
s-a implicat n Programul de Repatriere Voluntar# Asistat#, finan&at de Guvernul Romniei
prin fosta Autoritate pentru Str#ini (actualmente structur# reorganizat# n cadrul O.R.I.).


Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

31
1.3.3. Institu#ii implicate n lupta mpotriva traficului de persoane

Un fenomen deosebit de ngrijor#tor, ce afecteaz# att cet#&eni romni emigran&i ct i str#ini
imigran&i n Romnia este traficul de persoane, care se manifest# sub diverse forme :
sechestrare, exploatare sexual#, exploatare pentru munc#, obligarea la s#vrirea unor
infrac&iuni i acte antisociale (furt, nel#torie, pornografie, ceretorie). Pentru prevenirea i
combaterea acestui fenomen a fost nfiin&at#, prin Hot#rrea Guvernului 1584/8 decembrie
2005, Agentia Na&ional# mpotriva Traficului de Persoane, cu personalitate juridic#, aflat# n
subordinea M.I.R.A. Ea are ca scop coordonarea si evaluarea activita&ilor de prevenire a
traficului de persoane si monitorizarea asisten&ei acordate victimelor acestuia
(http://anitp.mira.gov.ro). A.N.I.T.P. coopereaz# att cu celelalte structuri ale M.I.R.A. ct i
cu o serie de organiza&ii neguvernamentale romne i str#ine, precum i cu organiza&iile
interguvernamentale n vederea contientizarii opiniei publice asupra fenomenului si
consecin&elor acestuia i luarea m#surilor adecvate pentru combaterea sa
8
. n acest sens a fost
elaborat# Strategia Na&ional# mpotriva Traficului de Persoane pentru Perioada 2006-2010,
nso&it# de un plan na&ional de ac&iune. Domeniile de ac&iune i obiectivele strategice se
concentreaz# pe urm#toarele direc&ii: sistemul na&ional integrat de monitorizare i evaluare a
traficului de persoane, coordonarea interinstitu&ional#, prevenirea traficului de personae,
protec&ia, asisten&a i reintegrarea social# a victimelor, combaterea traficului de persoane,
cercetarea i urmarirea penal# a trafican&ilor, cooperarea interna&ional#. Un accent special n
cadrul strategiei cade pe reducerea vulnerabilit#&ii n rndul grupurilor cu risc maxim, n
primul rand copiii nenso&i&i, nesupraveghea&i sau institu&ionaliza&i, dar i femei, cet#&eni de
etnie rrom#, persoane cu handicap, b#trni, solicitan&i de azil i persoane care au primit o
form# de protec&ie n Romnia. O extensie a consecin&elor fenomenului, asupra c#reia
organele abilitate i ndreapt# tot mai mult aten&ia, este traficul de organe.

1.3.4. Alte organizatii

n afara institu&iilor statului, care au un rol major n gestionarea fenomenului migra&iei, exist#
i alte tipuri de organiza&ii existente att la nivel interna&ional ct i na&ional i local, care sunt
implicate n activit#&i legate de migra&ie, aa cum sunt prezentate n figura nr. 1.3. Anexa nr. 2
prezint# pe scurt detalii despre atribu&iile i rolul unora dintre aceste institu&ii n domeniul
migra&iei.

Figura nr. 1 3. Actori institu#ionali implica#i n migra#ia interna#ional*
O = origine; D= destina&ie
Nivel/Tipuri de
institu&ii
Autorit#&i statale Firme private Organiza&ii
voluntare
Re&ele informale
de transport i
mediere
Supra-na&ional Uniunea
European#
Corpora&ii
(headhunting,
juridic,
transport)
Organiza&ii
interna&ionale
(OIM,
ILO,UNCHR*)
Comunit#&i
transna&ionale
Na&ional Guverne (O/D) Firme de
intermediere
Organiza&ii
voluntare (D)
Asocia&ii ale
migran&ilor (D)

8
Inspectoratul General al Poli&iei Romne, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romne, Autoritatea Na&ional#
pentru Protec&ia Drepturilor Copilului, Inspectoratul General al Poli&iei de Frontier#, Ministerul Educa&iei,
Cercet#rii i Tineretului, Registrul Comer&ului, Agen&ia Na&ional# pentru Romi, precum i ONG-uri: Salva&i
Copiii Romnia, Institutul pentru Politici Sociale, Asocia&ia Ecumenic# a Bisericilor din Romnia, Asocia&ia
Alternative Sociale .a. In exterior cooperarea se realizeaz# cu organismele internationale si regionale cu atributii
n domeniu precum ONU, OSCE, Consiliul Europei, OIM, ILO, SECI etc.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

32
(O/D)
Local Autorit#&i locale,
agen&ii
guvernamentale
Firme de
intermediere (O)
Organiza&ii
voluntare (D)
Asocia&ii ale
migran&ilor (D)
Sursa: L#z#roiu S. (2002) Migra&ia circulatorie a for&ei de munc# din Romnia. Consecin&e
asupra integr#rii europene,; www.osf.ro; Constantin D.L,Vasile V., Preda D. i Nicolescu L.,
Fenomenul migra&ionist din perspectiva ader#rii Romniei la Uniunea European#, Institutul
European din Romnia, Studii de Impact II, 2004

* OIM = Organiza&ia Interna&ional# a Migra&iei; ILO = International Labour Organization;
UNCHR = United Nation High Commission for Human Rights

Se poate constata c# n Romnia exist# numeroase structuri organizatorice care au competen&e
legate de migra&ie i azil, aceast# mplicnd pe de o parte o complexitate ridicat# a cadrului
institu&ional, i pe de alt# parte un anume grad de fragmentare a competen&elor ntre institu&ii
n domeniul migra&iei i azilului.

1.4. Parteneriatul de mobilitate Uniunea European* - Moldova

n contextul diminu#rii masive a for&ei de munc# la nivelul Uniunii Europene n perspectiva
urm#torilor ani, are loc deschiderea Uniunii Europene c#tre lucr#tori din ter&e state pentru a
acoperi deficitul de for&# de munc#. Aceast# schimbare de politic# n domeniul migra&iei s-a
materializat i prin: a) adoptarea de c#tre Consiliul European n decembrie 2005 a Abord#rii
Globale n domeniul Migra&iei, completat# n iunie 2007 cu extinderea ei c#tre regiunile de est
i sud est vecine cu Uniunea Europen# i b) Politica European# de Vecin#tate (PEV) care se
interconecteaz# cu Abordarea Global# n domeniul Migra&iei i ambele contribuie la mai buna
gestionare a fenomenului migra&ionist ntre Uniunea European# i statele vizate.
Politica European# de Vecin#tate reprezint# o nou# abordare n cadrul rela&iilor dintre
Uniunea European# i vecinii s#i, abordare ce are n vedere consolidarea rela&iilor de
vecin#tate i intensificarea cooper#rii cu statele vecine ale Uniunii Europene l#rgite. Se are n
vedere crearea unei zone de prosperitate, bun# vecin#tate, securitate i stabilitate la noile
frontierele ale Uniunii Europene Extinse. Planurile de Ac&iune ale PEV reprezint# unul dintre
principalele instrumente de implementare ale politicii, fiind documentul politic cheie n
dezvoltarea rela&iilor dintre Uniunea European# i vecinii s#i. Planurile de ac&iune ale PEV se
stabilesc pe perioade de 3-5 ani, se ncheie cu fiecare stat vecin n parte i definesc priorit#&ile
de colaborare n mai multe domenii, cum ar fi dialogul politic, politica economic# i social#,
comer&ul i justi&ia i afacerile interne (din care face parte i migra&ia, managementul
frontierelor, traficul cu fiin&e umane).
Prin l#rgirea Uniunii Europene, Republica Moldova a devenit unul dintre noii vecini de
grani&# a Uniunii Europene, fiind inclus# n Politica de Vecin#tate European# pentru zona de
est, al#turi de Ucraina i Bielorusia. Astfel n 2005 a fost stabilit un Plan de Ac&iune al PEV
ntre Uniunea European# i Moldova.
Ca parte a Abord#rii Globale n domeniul Migra&iei, Uniunea European# a stabilit n 2007
crearea unor Parteneriate de Mobilitate i Migra&ie Circulatorie cu ter&e &#ri. Aceste
Parteneriate de Mobilitate reprezint# noi instrumente comunitare ce au scopul de a asigura
gestionarea n comun a fluxurilor migra&ioniste n interesul Uniunii Europene, a partenerilor
s#i statele ter&e i a migran&ilor. Ele au n vedere att explorarea oportunit#&ilor existente, ct
i gestionarea mai bun# a provoc#rilor pe care le implic# migra&ia. Republica Moldova i
Republica Capului Verde sunt primele dou# &#ri pentru care au fost lansate astfel de
Parteneriate de Mobilitate cu titlu de parteneriate pilot.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

33
Parteneriatul de Mobilitate ntre Uniunea European# i Moldova a fost ncheiat n iunie
2008, prin semnarea unei Declara&ii Comune privind Parteneriatul de Mobilitate UE
Republica Moldova, document ce trateaz# dou# aspecte : o parte fix# cu caracter politic care
con&ine partea teoretic# a ceea ce presupune acest Parteneriat i o parte mobil#, n spe&# o
anex# cu ini&iative concrete propuse spre colaborare de statele membre semnatare ale
declara&iei. Cinsprezece state din Uniunea European# s-au ar#tat interesate de parteneriatul de
mobilitate cu Moldova, respectiv: Bulgaria, Cipru, Fran&a, Grecia, Germania, Italia, Lituania,
Polonia, Portugalia, Romnia, Republica Ceh#, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. Ele pot
realiza i acorduri bilaterale. Parteneriatul de Mobilitate se fundamenteaz# pe dialog i
reciprocitate i urm#rete realizarea unui cadru comun i eficient pentru circula&ia persoanelor
i migra&ia reglementat#, mai ales consolidarea capacit#&ilor Republicii Moldova de a gestiona
migra&ia (prin m#suri de informare, integrare i protec&ie a migran&ilor i persoanelor
revenite). Ini&iativele actuale ale parteneriatului vizeaz# n particular: sporirea beneficiilor
migra&iei, mai ales n vederea dezvolt#rii &#rii; atenuarea efectelor negative ale migra&iei de
munc#, mai ales pentru persoanele nalt calificate; facilitarea migra&iei circulare pentru a
ncuraja revenirea i reintegrarea migran&ilor n scop de munc# n &ara de origine Moldova.
Ini&iativele bilaterale ale parteneriatului au n vedere transferul beneficiilor de securitate
social#, programe de reintegrare i instruire de munc# temporar#. Ulterior n colaborare cu
Republica Moldova, vor fi implementate i alte ini&iative pentru: consolidarea capacit#&ilor de
gestionare a pie&ei muncii; abordarea adecvat# a aspectelor referitoare la azil, protec&ia
refugia&ilor, lupta mpotriva migra&iei ilegale i a traficului de fiin&e umane, mbun#t#&irea
controlului la frontiere.
Romnia, ca membru al Uniunii Europene situat la grani&a de est a acesteia, dar i ca stat
vecin cu Republica Moldova a salutat i a apreciat n mod pozitiv ini&iativele Uniunii
Europene de a intensifica rela&iile cu vecinii de la noile grani&e ale Uniunii Europene, n
acelai timp a sprijinit aspira&iile statelor de la grani&a de Est a Uniunii Europene de a ncheia
Parteneriate de Vecin#tate European# cu UE, contribuind cu propuneri pentru mbun#t#&irea
ofertei UE de colaborare cu vecinii, propuneri care s-au reg#sit ulterior n documentele
Uniunii Europene.

Capitolul 2. ANALIZA CANTITATIV% A FLUXURILOR MIGRATORII

2.1. Evolu#ia fluxurilor migratorii pe termen lung
Pe parcursul secolului XX Romnia a fost preponderent o &ar# de emigra&ie, tendin&a aceasta
men&inndu-se chiar i n condi&iile restrictive ale regimului comunist. Migra&ia etnic# a
de&inut n permanen&# o pondere important# n fluxurile totale de migra&ie. Evolu&ia pe termen
lung a emigra&iei definitive (prin schimbarea domiciliului) se nscrie pe un trend cresc#tor
pn# n anul 1990, cnd atinge un punct de maxim extrem de 96929 de persoane, determinat
de schimbarea legisla&iei care reglementeaz# fenomenul, precum i a contextului politic i
social, i predominant descresc#tor ulterior (figura 2.1).
ntr-o prim# etap#, la nceputul anilor 90, motiva&ia etnic# a fost factorul principal de
sus&inere a unui nivel ridicat al mobilit#&ii externe prin schimbarea domiciliului. Cele mai
mari fluxuri de plecare au pornit din regiunile cu nalt# concentrare etnic#, ndeosebi din
Transilvania, n principal c#tre Germania i Ungaria. Pe de alt# parte au existat n aceast#
perioad# fluxuri semnificative de repatriere a evreilor.
ntr-o a doua etap#, dup# anul 1994, migra&ia definitiv# se reduce puternic, preponderent#
devenind migra&ia temporar#, motivat# de cele mai multe ori de afirmarea profesional# i
ansele de ob&inere a unor venituri mari i favorizat# n ultimii ani de liberalizarea circula&iei
romnilor n spa&iul Schengen, ulterior de aderarea Romniei la Uniunea European#.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

34
Imigra&ia legal# definitiv# are o traiectorie opus# emigra&iei definitive: dup# 1991 emigra&ia
scade, iar imigra&ia crete constant, cu excep&ia unui declin provizoriu n 2004-2005. Cele
dou# fluxuri de migra&ie tind s# se egalizeze n 2007, pierderea definitiv# de popula&ie
autohton# fiind compensat# de imigra&ia definitiv# prin schimbarea domiciliului.
Amploarea real# a fluxurilor migratorii este dificil de estimat n cazul Romniei, eviden&ele
statistice oferind date numai pentru migra&ia definitiv# (figura 2.1). Cifrele oficiale privind
migra&ia reflect# doar o mic# parte din dimensiunea real# a fenomenului. De exemplu, Spania,
dei nu apare printre primele destina&ii ale fluxurilor de emigra&ie definitiv# (tabelul 2.4) este,
al#turi de Italia, cel mai mare receptor al emigra&iei temporare, num#rul estimat al romnilor
afla&i n Spania ridicndu-se la peste jum#tate de milion de persoane conform statisticilor
oficiale spaniole i dep#ind cu mult un milion de persoane dup# unele estim#ri neoficiale.
800
10800
20800
30800
40800
50800
60800
70800
80800
90800
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
7
9
1
9
8
1
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
2
0
0
3
2
0
0
5
2
0
0
7
emigranti imigranti

Figura 2.1. Evolu#ia pe termen lung a num*rului de emigran#i i imigran#i
Sursa: date din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i Anuarul statistic al Romniei,
2007; estim#ri INS pentru anul 2007

ntruct statisticile oficiale nu pot furniza o imagine complet# i exact# asupra fluxurilor
migratorii, trebuie avute n vedere i alte surse de informa&ii, precum i o varietate de
indicatori statistici care contribuie la o mai bun# cunoatere a fenomenului.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

35


Figura 2.2. Datele oficiale i estim*rile privind num*rul real de romni care tr*iesc
n Spania pentru perioada 1999-2006
Sursa: http://romaniaeconomywatch.blogspot.com/2007/


Figura 2.3. Creterea num*rului total de romni din Italia n perioada 2002-2006
Sursa: http://romaniaeconomywatch.blogspot.com/2007/
Un indicator reprezentativ pentru amploarea fluxurilor migratorii este rata emigra#iei totale
care reprezint# num#rul cumulat de emigran&i i imigran&i ce revin la 1000 de locuitori (figura
2.4). n Romnia rata migra&iei totale a sc#zut de la aproape 2 migran&i la mia de locuitori n
anul 1991 la 0,84 n anul 2007, nregistrnd numeroase fluctua&ii n acest interval de timp.
Cele mai reduse niveluri ale indicatorului s-au nregistrat n anii 2002-2005. ntruct fluxurile
de emigra&ie au fost predominante pn# n anul 2006, evolu&ia ratei migra&iei definitive totale
a urmat n linii mari evolu&ia acestora, nregistrnd dou# etape de reducere important#: n
perioada 1991-1993, dominat# de repatrierea etnicilor germani, unguri i evrei i n perioada
2000 2003 n care migra&ia definitiv# este nlocuit# cu migra&ia temporar# pentru munc#.
Fluxurile de imigra&ie definitiv#, n cretere dup# anul 2005, devin o component# tot mai
important# a indicatorului, ajungnd s# compenseze n anul 2007 fluxurile de emigra&ie.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

36
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
0
10000
20000
30000
40000
50000
emigranti imigranti rata migratiei definitive totale

Figura 2.4. Evolu#ia pe termen lung a fluxurilor migratorii i a ratei migra#iei definitive
totale
Sursa: date din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i Anuarul statistic al Romniei,
2007; estim#ri INS pentru anul 2007

Sporurile migratorii negative din perioada 1991-2006 au amplificat tendin&a de diminuare
continu# a popula&iei totale a Romniei, determinat# n primul rnd de sporurile naturale
anuale negative tot mai mari (figura 2.5).
-70000
-60000
-50000
-40000
-30000
-20000
-10000
0
10000
20000
30000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
spor natural spor migratoriu
Figura 2.5. Diminuarea popula#iei Romniei prin efectul negativ combinat al sporului
natural si migrator n perioada 1991-2006
Sursa: date din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i Anuarul statistic al Romniei,
2007; estim#ri INS pentru anul 2007

Comparativ cu &#rile dezvoltate, Romnia nu se confrunt# deocamdat# cu fluxuri masive de
imigran&i, totui num#rul acestora este n cretere rapid# din anul 2005 (figura 2.1) imigra&ia
legal# definitiv# egalnd n prezent emigra&ia legal# definitiv#. n timp ce imigra&ia legal#
definitiv# a fost dominat# de repatrieri, imigra&ia temporar# este motivat# prioritar de ansele
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

37
sporite de g#sire a unui loc de munc# ntr-o economie care s-a aflat n ultimii ani pe o
traiectorie ascendent# i care ncepe s# resimt# lipsa for&ei de munc# autohtone. O alt#
component#, mai dificil de cuantificat, este cea a imigra&iei ilegale, preponderent de tranzit, de
regul# avnd ca destina&ie final# Europa Occidental#.
Strategia Na#ional* privind Imigra#ia pentru perioada 2007 2010, aprobat# prin H.G. nr.
1122, stabilete noi repere pentru politica na&ional# n domeniul imigra&iei, incluznd
obliga&iile pe care Romnia trebuie s# i le asume n calitate de stat membru UE i m#surile
necesare pentru gestionarea eficient# a fenomenului, n perspectiva transform#rii treptate a
&#rii noastre din zon# de tranzit n zon# de destina&ie pentru imigran&i.

2.2. Caracteristici structurale ale fluxurilor migratorii
Cunoaterea profilului emigrantului/imigrantului presupune nregistrarea statistic# a unor
caracteristici definitorii precum grupa de vrst#, sexul, nivelul studiilor, &ara sau regiunea de
origine/ destina&ie.
2.2.1. Emigra#ia
Structura pe sexe a emigran&ilor a fost dominat# de femei n toat# perioada 2000-2007.
Preponderen&a femeilor a devenit i mai pronun&at# n ultimii ani, acestea reprezentnd n anul
2007 peste 65% din num#rul total de emigran&i (tabelul 2.1)

Tabelul 2.1. Varia#ia structurii emigran#ilor pe sexe n anii 2000-2007
Structura emigran&ilor pe sexe (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Masculin 46,08 50,51 45,38 41,35 37,72 37,58 37,62 34,97
Feminin 53,92 49,49 54,62 58,65 62,28 62,42 62,38 65,03
Sursa: calculele autorilor pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, anul 2007;
estim#ri INS pentru anul 2007
Structura emigran&ilor pe grupe de vrst# a nregistrat varia&ii importante n perioada 2000-
2007, ndeosebi pentru grupul persoanelor ntre 26 i 40 de ani (tabelul 2.2 i figura 2.6) care
i-a m#rit ponderea de la 38,75% n anul 2000 la peste 57% n anul 2007. Creteri reduse se
constat# i la grupele 41-50 i 51-60 de ani, toate celelalte grupe de vrst# diminundu-i
ponderea n intervalul considerat.
Comparnd structura pe grupe de vrst# a emigran&ilor cu cea a popula&iei totale (tabelul 2.2)
se observ# c# nclina&ia spre migra&ie atinge cota maxim# pentru persoanele ntre 26 i 40 de
ani i este foarte redus# dup# vrsta de 50 de ani, ceea ce confirm# rolul important pe care l
are n prezent componenta profesional# n decizia de a emigra.

Tabelul 2.2. Varia#ia structurii emigran#ilor pe grupe de vrst* n anii 2000-2007
Structura pe grupe de vrst# (%)
Emigran#i Total
popula#ie
Grupa
de
vrst#
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006
Sub 29,63 28,83 15,12 15,71 10,83 6,99 6,78 13,88 19,78
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

38
18 ani
18-25
ani
10,26 9,45 12,62 13,36 14,68 12,87 12,16 6,92 12,34
26-40
ani
38,75 40,49 48,71 50,95 54,84 58,14 57,74 57,01 24,17
41-50
ani
10,51 10,21 11,22 10,86 10,81 12,39 12,55 12,16 12,74
51-60
ani
4,45 4,32 5,11 4,21 4,41 4,98 5,91 5,75 21,87
61 ani
i
peste
6,39 6,69 7,21 4,91 4,43 4,63 4,85 4,27 31,81
Sursa: calculele autorilor pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, anul 2007;
estim#ri INS pentru anul 2007

0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sub 18 ani 18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 61 ani i peste

Figura 2.6. Structura emigran#ilor pe grupe de vrst*
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, 2007; estim#ri INS
pentru anul 2007

Dup# perioada de emigra&ie preponderent etnic# de la nceputul anilor 90, structura
emigran&ilor dup# na&ionalitate a fost dominat# masiv de romni, care din anul 2000 au
reprezentat ntre 90% i 95% din total (tabelul 2.3).
Tabelul 2.3. Varia#ia num*rului de emigran#i dup* na#ionalitate
Na#ionalitate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Romni 13438 9023 7465 9886 11890 10301 13296
Germani 374 143 67 20 36 93 85
Maghiari 788 647 489 661 1062 460 693
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

39
Evrei 66 72 28 24 36 48 54
Alte na&ionalit#&i 87 36 105 82 58 36 69
Total 14753 9921 8154 10673 13082 10938 14197
Sursa: date din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i Anuarul statistic al Romniei, 2007

Destina&iile prioritare ale emigra&iei legale definitive dup# anul 2000 au fost Italia, Germania,
Canada i SUA (tabelul 2.4). Comparativ cu perioada anterioar# (1990-1999) s-a manifestat o
diminuare semnificativ# a preferin&elor pentru Germania i Austria, nso&it# de o cretere
important# n cazul Italiei (figura 2.7).

Tabelul 2.4. Varia#ia num*rului de emigran#i dup* #ara de destina#ie
$ara de
destina#ie
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Australia 143 79 58 45 84 78 125
Austria 270 167 293 326 491 421 581
Canada 2518 2483 1437 1444 1445 1220 1655
Fran&a 809 463 233 338 436 343 529
Germania 2216 854 1305 1938 2707 2196 3110
Grecia 328 105 60 64 97 114 134
Israel 433 279 106 164 85 64 128
Italia 2142 1486 1317 1993 2603 2731 3393
Spania 616 172 186 162 139 330
S.U.A. 2723 1876 1356 2012 2049 1679 1982
Suedia 90 51 42 50 62 29 37
Ungaria 881 680 903 984 1553 1013 900
Alte &#ri 2200 782 872 1129 1308 911 1293
Sursa: date din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i Anuarul
statistic al Romniei, 2007

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

40
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
Alte tari
Ungaria
Canada
SUA
Israel
Australia
Suedia
Germania
Italia
Grecia
Franta
Austria

Figura 2.7. Structura emigran#ilor pe #*ri de destina#ie
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul demografic al Romniei, 2006 i
Anuarul statistic al Romniei, 2007

Structura emigran&ilor dup# nivelul studiilor (tabelul 2.5 i figura 2.8) a cunoscut modific#ri
importante pe termen lung. Dup# un maxim de peste 49% n anul 1990, ponderea persoanelor
cu studii elementare s-a redus la 5% n 2000 i 9,7% n 2005, crescnd ngrijor#tor ponderea
persoanelor cu studii liceale i postliceale (53,77% n 2005), precum i a celor cu studii
superioare (26,38% n 2005).

Tabelul 2.5. Structura emigran#ilor dup* nivelul studiilor (%)
Studii
Superioare Liceale,
postliceale
Profesionale,
tehnice
Elementare Alte situa#ii
1975 16,02 20,35 5,63 48,78 9,21
1980 11,88 18,38 9,12 51,30 9,31
1985 11,49 19,57 9,77 45,82 13,34
1990 6,00 17,90 11,80 49,20 15,10
1995 16,43 33,18 10,44 23,78 16,17
2000 22,94 32,13 5,08 16,19 23,66
2005 26,38 53,77 9,7 16,38 2,50
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul demografic al Romniei, 2006
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

41

0%
20%
40%
60%
80%
100%
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Alte situa#ii
Elementare
Profesionale, tehnice
Liceale, postliceale
Superioare

Figura 2.8. Structura emigran#ilor dup* nivelul studiilor (%)
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul demografic al Romniei, 2006

2.2.2. Imigra#ia
n Romnia se aflau, la sfritul anului 2007, 49.775 cet#&eni str#ini, dintre care 43.123 cu
edere temporar# (conform eviden&elor Oficiului Romn pentru Imigr#ri). Comparativ cu anul
2006, num#rul total al str#inilor nregistra&i cu edere legal# (temporar# sau permanent#) n
Romnia sc#zut cu 7,7% n anul 2007, n principal datorit# condi&iilor mai restrictive de
acordare sau prelungire a dreptului de edere temporar# incluse n noile prevederi legislative.
Pe de alt# parte, simplificarea condi&iilor de acordare a dreptului de reziden&# permanent#
pentru cet#&enii UE i SEE, precum i ob&inerea, de unii dintre str#inii cu edere temporar# a
statutului de rezident permanent a condus la sc#derea num#rului str#inilor cu edere
temporar# i creterea corespunz#toare num#rului celor cu edere permanent#.
Cei mai mul&i dintre str#inii cu reedin&a temporar# pe teritoriul &#rii noastre n anul 2007 erau
din Republica Moldova (11.852), Turcia (6.227) i China (4.336). Num#rul de cet#&eni ai
Republicii Moldova afla&i temporar n &ara noastr# este m#rit i de numeroii elevi i studen&i
care i efectueaz# studiile n Romnia (5.725 n anul 2007, conform datelor statistice de&inute
de Ministerul Educa&iei, Cercet#rii i Tineretului).
Dup# anul 1991, num#rul de cet#&eni str#ini care i-au stabilit domiciliul n Romnia s-a
nscris pe o traiectorie predominant ascendent#. Imigra&ia definitiv# s-a redus temporar n
perioada anilor 2004-2005, dar a continuat s# creasc# ulterior (figura 2.1). Str#inii cu edere
permanent# n Romnia erau n anul 2007 cu 18,4% mai numeroi dect n anul 2006, cei mai
mul&i dintre acetia fiind din China (1.070), Turcia (976) i Siria (757).
Structura pe sexe a imigran&ilor este semnificativ diferit# de cea a emigran&ilor. Pornind de la
o reparti&ie aproximativ egal# pe sexe n anul 2000, ponderea femeilor n num#rul total de
imigran&i s-a redus constant, ajungnd la un nivel cu pu&in peste 38% n anul 2006 (tabelul
2.6).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

42

Tabelul 2.6. Varia#ia structurii imigran#ilor pe sexe n anii 2000-2007
Structura imigran&ilor pe sexe (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Masculi
n 50,91 51,25 51,87 53,44 56,58 57,15 61,73

Feminin 49,09 48,75 48,13 46,56 43,42 42,85 38,27
Sursa: calculele autorilor pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, anul 2007

Structura pe grupe de vrst# a imigran&ilor (tabelul 2.7 i figura 2.9) prezint# modific#ri mai
nsemnate la grupele de vrst# 26-40 ani (n cretere cu aproape 10 puncte procentuale) i la
61 de ani i peste (care s-a redus la jum#tate). Ca i n cazul emigran&ilor, creterea ponderii
migra&iei pentru munc# reprezint# explica&ia sporului nregistrat de grupele de popula&ie
activ#.

Tabelul 2.7. Varia#ia structurii imigran#ilor pe grupe de vrst* n anii 2000-2007
Structura imigran&ilor pe grupe de vrst# (%) Grupa de
vrst#
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sub 18 ani 15,81 17,60 13,64 13,38 13,53 14,96 14,04
18-25 ani 17,17 17,12 19,42 16,74 13,86 11,50 11,25
26-40 ani 32,55 33,11 36,54 34,89 34,42 38,07 42,33
41-50 ani 18,30 17,41 17,68 16,84 16,37 17,52 19,04
51-60 ani 8,24 8,05 7,99 9,64 11,65 10,15 9,45
61 ani i
peste 7,94 6,71 4,73 8,51 10,18 7,80 3,89
Sursa: calculele autorilor pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, anul 2007


Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

43
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
61 ani i peste
51-60 ani
41-50 ani
26-40 ani
18-25 ani
Sub 18 ani

Figura 2.9. Structura imigran#ilor pe grupe de vrst*
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, 2007; estim#ri INS
pentru anul 2007

Structura imigran&ilor dup# &ara de provenien&# (tabelul 2.8 i figura 2.10) a fost permanent
dominat# de Republica Moldova, care a furnizat ntre 83,88% (2001) i 41,98% (2004) din
num#rul total de cet#&eni str#ini care i-au stabilit domiciliul definitiv n Romnia.
Afluxul de imigran&i din Republica Moldova a fost n mare m#sur# favorizat de modific#rile
legislative din 1991 care practic considerau migra&ia cet#&enilor moldoveni ca o form# de
repatriere, prev#znd c# descenden&ii fotilor cet#&eni romni pot ob&ine cet#&enia romn#
chiar i f#r# s#-i stabileasc# domiciliul n Romnia. n aceste condi&ii, imigra&ia din
Republica Moldova poate fi mult mai mare dect arat# datele statistice, dac# avem n vedere
c# mul&i moldoveni s-au mutat n Romnia ca cet#&eni romni, deci nu sunt cuprini n
statisticile privind migra&ia.
Fluxul de imigra&ie dinspre Republica Moldova este departe de a fi atins nivelul maxim. Dup#
ce Romnia, devenit# membru al Uniunii Europene, a introdus obliga&ia vizelor pentru
cet#&enii moldoveni, a survenit din partea acestora o cretere f#r# precedent a cererilor de
ob&inere a cet#&eniei romne: circa 800 000 n 2007, cu perspective de cretere la 1,8
milioane, n condi&iile n care Republica Moldova are mai pu&in de 4 milioane de locuitori.

Tabelul 2.8. Num*rul de imigran#i, dup* #ara de provenien#*, 2000-2006
$ara de
provenien#*
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Austria 84 68 81 69 90 76 75
Canada 60 93 131 181 175 153 187
Fran&a 110 101 80 83 101 117 125
Germania 227 207 224 231 296 238 252
Israel 57 101 108 148 185 134 156
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

44
Italia 70 81 91 112 163 216 313
Republica
Moldova
9146 8682 5214 1881 1254 1917 4349
S.U.A 161 191 227 235 259 311 292
Ucraina 649 396 66 39 19 27 38
Ungaria 173 111 62 56 68 74 103
Alte &#ri 287 319 298 232 377 441 1824
Total 11024 10350 6582 3267 2987 3704 7714
Sursa: Anuarul statistic al Romniei, 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alte #$ri
Ungaria
Ucraina
S.U.A
Republica Moldova
Italia
Israel
Germania
Fran#a
Canada
Austria

Figura 2.10. Structura imigran#ilor pe #*ri de provenien#*
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, 2007
Structura imigran&ilor dup# nivelul studiilor a nregistrat modific#ri de amploare redus#
comparativ cu cea a emigran&ilor. Cea mai important# schimbare este creterea cu peste 12
puncte procentuale a ponderii imigran&ilor cu studii liceale i postliceale, care au ajuns la
aproape 44% din total n anul 2005 (tabelul 2.9 i figura 2.11).
Tabelul 2.9. Structura imigran#ilor dup* nivelul studiilor (%)
Studii
Superioare Liceale,
postliceale
Profesionale,
tehnice
Elementare Alte situa#ii
1995 18,98 29,79 11,91 27,88 11,44
2000 22,49 34,39 11,60 23,21 8,31
2005 20,36 43,93 6,80 21,57 7,34
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul demografic al Romniei, 2006
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

45

0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 2000 2005
Alte situa#ii
Elementare
Profesionale, tehnice
Liceale, postliceale
Superioare

Figura 2.11. Structura imigran#ilor dup* nivelul studiilor (%)
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul demografic al Romniei, 2006

2.3. Caracteristici teritoriale ale fluxurilor migratorii
Str#inii care i-au stabilit reedin&a temporar# sau permanent# n Romnia au preferat jude&ele
dezvoltate din punct de vedere economic, precum i centrele universitare.
Cei mai mul&i str#ini erau n anul 2007 n municipiul Bucureti (17.132), urmat de jude&ele
Timi (3.403), Cluj (3.332) i Iai (3.158). 'i n anii anteriori regiunea Bucureti-Ilfov a
dominat categoric ierarhia preferin&elor imigran&ilor (figura 2.12), situndu-se la mare distan&#
de celelalte regiuni ale t#rii.
Fluxurile de emigra&ie au o reparti&ie teritorial# mai echilibrat# comparativ cu cele de
imigra&ie, principalele surse de emigra&ie n perioada 2005-2007 fiind regiunile Centru, Nord-
Est i Bucureti-Ilfov (figura 2.13). Dimensiuni mai modeste ale emigra&iei au fost nregistrate
n aceast# perioad# n regiunile Sud i Sud-Vest.
Dac# este firesc ca zonele cu o rat# a omajului mai ridicat# dect media s# de&in# un poten&ial
sporit de migra&ie n rndul for&ei de munc#, se constat# totui c# regiunea Bucureti-Ilfov,
caracterizat# printr-un num#r redus de omeri, este de asemenea o surs# important# de
emigra&ie, dar caracteristicile acesteia sunt diferite fa&# de alte zone ale &#rii.
n cazul regiunii Bucureti-Ilfov o pondere ridicat# n num#rul emigran&ilor o de&in persoanele
cu o calificare profesional# superioar#, care decid s# p#r#seasc# &ara motivate de ansele
sporite de afirmare profesional# i de ob&inere a unor venituri foarte mari comparativ cu cele
din Romnia, precum i tinerii atrai de perspectivele de specializare sau de continuarea
studiilor n condi&ii mai bune.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

46
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
NE SE S SV V NV C B-I
2005 2006

Figura 2.12. Fluxurile regionale de imigra#ie, 2005 i 2006
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, 2006, 2007

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
NE SE S SV V NV C B-I
2005 2006 2007

Figura 2.13. Fluxurile regionale de emigra#ie, 2005-2007
Sursa: prelucr#ri pe baza datelor din Anuarul statistic al Romniei, 2006, 2007;
date INS pentru anul 2007

2.4. Scenarii, prognoze
Exist# o serie de argumente pentru continuarea diminu#rii emigra&iei definitive n viitor,
reducerea emigra&iei temporare pentru munc# i rentoarcerea unei p#r&i a romnilor pleca&i la
munc# n str#in#tate.
Un prim argument se refer# la recesiunea economic# care se contureaz# tot mai clar i n
Europa, prognozele de cretere economic# fiind din ce n ce mai pesimiste n &#rile care
concentreaz# majoritatea emigran&ilor romni. Construc&iile, care au atras pn# n prezent
foarte mul&i lucr#tori romni emigran&i, sunt printre primele ramuri afectate de reducerea
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

47
activit#&ii economice, cu consecin&e negative asupra locurilor de munc# resim&ite deja de
emigran&i.
Italia i Spania, dou# dintre destina&iile prioritare pentru emigran&ii romni, nu mai sunt
atractive n prezent. Recesiunea economic# ncepe s#-i fac# sim&it# prezen&a i n Spania
unde sectorul construc&iilor, mult timp motorul economiei spaniole, a intrat n declin,
genernd o cretere semnificativ# a num#rului de omeri, dintre care numeroi romni. La
aceasta se adaug# campania declanat# n Italia mpotriva imigran&ilor, care a determinat mul&i
romni s#-i reconsidere decizia de a emigra/r#mne n Italia.
Un alt argument l reprezint# deficitul de for&# de munc# din &ar#, mai ales n construc&ii i
creterea continu# a salariilor (figura 2.14), corelat# n mare m#sur# cu acest deficit. Creterea
economic# sus&inut# din ultimii ani i emigrarea unei p#r&i importante din for&a de munc# au
creat o lips# de for&# de munc# n multe sectoare de activitate din Romnia (construc&ii,
confec&ii textile i nc#l&#minte, industria alimentar#, comer&, s#n#tate etc., vezi anexa 6).
Conform agen&iilor teritoriale pentru ocuparea locurilor de munc# exist# un deficit estimat de
for&# de munc# de aproximativ 83.000 de persoane.
Presiunile salariale care au rezultat (i care au generat uneori creteri salariale peste dinamica
productivit#&ii muncii) pot influen&a negativ investi&iile str#ine directe, mai ales c# perspectiva
recesiunii economice determin# o pruden&# sporit# a investitorilor. Pe de alt# parte, salariile
mai mari i creterea continu# a valorii transferurilor b#neti c#tre &ar# din partea romnilor
pleca&i la lucru n str#in#tate (acestea au ajuns la 5,3 mld. euro n 2006 conform B#ncii
Na&ionale- i sunt estimate la 7,4 mld. euro n 2007) men&in cererea de consum la un nivel
ridicat, favoriznd creterea economic#.


Figura 2.14. Dinamica trimestrial* a salariilor n Romnia, 2000-2007
Sursa: Eurostat

Men&inerea prognozei de cretere economic# i pentru anii urm#tori (dei revizuit# recent la
ritmuri mai reduse de cretere) ridic# problema compens#rii deficitului de pe pia&a for&ei de
munc# din Romnia cu personal calificat din alte state (lucr#tori migran&i) pentru a sus&ine n
continuare dezvoltarea economic#; sc#derea i mb#trnirea popula&iei, combinate cu
emigra&ia masiv# a romnilor, vor favoriza n viitor imigra&ia pentru munc#, ridicnd
concomitent probleme legate de gestionarea unui fenomen relativ nou pentru Romnia.
Astfel, impactul negativ pe care l are migra&ia asupra m#rimii i calit#&ii for&ei de munc#
angajate n Romnia se manifest# n mai multe direc&ii: plecarea n str#in#tate a unei p#r&i
semnificative din for&a de munc# nalt calificat# (brain-drain), raportul brain-loss brain-win
este dezavantajos pentru Romnia sub aspect calitativ, avnd n vedere faptul c# nivelul de
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

48
calificare a persoanelor care vin n Romnia este mai sc#zut dect a celor care p#r#sesc &ara,
procesele de brain circulation i brain regain, mb#trnirea for&ei de munc# din unele sectoare
de activitate (de exemplu cercetare-dezvoltare), care este par&ial influen&at# de migra&ie etc.

Capitolul 3. SOLICITAN$II DE AZIL (I REFUGIA$II

3.1.Situa#ia pe plan interna#ional privind refugia#ii n anul 2007

Anul 2007 a marcat dezvolt#ri semnificative n planul asisten&ei umanitare pe plan
interna&ional ca urmare a conflictelor armate i viol#rii drepturilor omului. Potrivit statisticilor
Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR, 2008), num#rul popula&iei aflate n
responsabilitatea acestei organiza&ii s-a redus de la 32,9 milioane persoane la sfritul lui 2006
la 31,7 milioane persoane la finele anului 2007, reprezentnd o sc#dere absolut# de 1,2
milioane persoane, adic# 3% n termeni relativi.
In schimb, num#rul de refugia&i, care reprezint# o categorie cu pondere foarte ridicat#, a
crescut n cursul anului 2007 cu 1,5 milioane persoane, atingnd un nivel f#r# precedent la
sfritul acestui an, i anume 11,4 milioane persoane. Pe lng# refugia&i, n rndul persoanelor
asistate de UNHCR mai figureaz# i alte categorii precum solicitan&ii de azil, persoanele
str#mutate, refugia&ii repatria&i, str#muta&ii repatria&i, apatrizii .a. Structura pe aceste categorii
la sfritul anului 2007 este prezentat# n Tabelul 3.1 i Figura 3.1.

Tabelul 3.1. Structura popula#iei asistate de UNHCR la sfritul anului 2007
- procente

Categoria Ponderea
Refugia&i 35,9
Solicitan&i de azil 2,4
Refugia&i repatria&i 2,3
Str#muta&i 43,3
Str#muta&i repatria&i 6,5
Apatrizi 9,4
Alte categorii 0,2
Total 100,0

Sursa : 2007 Global Trends : Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons, UNHCR, 2008, p.5

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

49
Figura 3.1. Distributia populatiei asistate de UNHCR pe
principalele categorii - procente
35.9
2.4
2.3
43.3
6.5
9.4
0.2
Refugia&i Solicitan&i de azil Refugia&i repatria&i
Str#muta&i Str#muta&i repatria&i Apatrizi
Alte categoriiDin totalul refugia&ilor la sfritul anului 2007, mai mult de o treime i au originea n Asia i
regiunea Pacificului, 80% fiind afgani (Tabelul 3.2). T#rile din Orientul Mijlociu i Nordul
Africii au g#zduit 25% din num#rul total al refugia&ilor, urmate de restul Africii (20%) ,
Europa (14%), America de Nord i de Sud (9%).


Tabelul 3.2. Popula#ia refugiat* pe zone geografice la sfritul anului 2007
Regiunea asistat*
de UNHCR
Refugia#i Persoane n
situa#ia de
refugia#i*
Total refugia#i la
sfritul anului
2007
Africa Central# i
Marile Lacuri
1.100.100 - 1.100.100
Africa de Est i
Cornul Africii
815.200 - 815.200
Sudul Africii 181.200 - 181.200
Vestul Africii 174.700 - 174.700
Total Africa** 2.271.200 - 2.271.200
America (de Nord,
Central# i de Sud)
499.900 487.600 987.500
Asia i regiunea
Pacificului
2.675.900 1.149.100 3.825.000
Europa 1.580.200 5.100 1.585.300
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

50
Orientul Mijlociu i
Nordul Africii
2.645.000 67.600 2.721.600
Total 9.681.200 1.709.400 11.390.600
* Not*: Persoanele n situa&ia de refugia&i includ acele persoane aflate n afara &#rii sau a
teritoriului de origine, care sunt supuse acelorai riscuri ca i refugia&ii, dar al c#ror statut
din motive practice sau alte ra&iuni - nu a fost nc# l#murit.
** F#r# Nordul Africii
Sursa : 2007 Global Trends : Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons, UNHCR, 2008, p.7

Este important de remarcat faptul c# cei mai mul&i dintre refugia&i se ndreapt# c#tre &#rile
vecine, r#mnnd astfel n aceeai zon# geografic#. Tabelul 3.3 i Figura 3.2, care prezint#
procentul de refugia&i n interiorul i n afara zonei geografice c#reia i apar&in, arat# c# zonele
generatoare de conflicte g#zduiesc ntre 83% i 90% din refugia&ii lor . Dup# estim#rile
UNHCR, 1,6 milioane refugia&i (adic# 14% din totalul de 11,4 milioane) tr#iesc n afara
regiunii de origine.

Tabelul 3.3. Ponderea refugia#ilor stabili#i n interiorul sau exteriorul zonei geografice
de origine
- procente -
Continentul Refugia#i n
interiorul zonei de
origine
Refugia#i n afara
zonei de origine
Africa 83 17
Asia 86 14
Europa 90 10
America
Latin#/Caraibe
83 17

Sursa : 2007 Global Trends : Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons, UNHCR, 2008, p.7


Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

51
Figura 3.2. Ponderea refugiailor stabilii n interiorul
sau exteriorul zonei geografice de origine
83% 86%
90%
83%
17% 14%
10%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Africa Asia Europa America
Latin$/Caraibe
Refugia#i n interiorul zonei de origine Refugia#i n afara zonei de origineConfirmnd aceast# situa&ie general#, topul primelor 10 &#ri-gazd# pentru refugia&i n anul
2007 aduce n prim-plan n primul rnd &ari din Asia : Pakistan, Siria, Iran (Tabelul 3.4 i
Figura 3.3.
Tabelul 3.4. T*rile-gazd* cu cel mai mare num*r de refugia#i la sfritul anului 2007
- persoane
Tara Num*rul de refugia#i
Pakistan 2 033 100
Siria 1 503 800
Iran 963 500
Germania 578 900
Iordania 500 300
Tanzania 435 600
China 301 100
Regatul Unit 299 700
Ciad 294 000
SUA 281 200
Sursa : 2007 Global Trends : Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons, UNHCR, 2008, p.8

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

52
Figura 3.3. Primele 10 !ri din punctul de vedere al
num!rului de refugiai la sfr$itul anului 2007
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Pakistan Siria Iran Germania Iordania Tanzania China Regatul Unit Ciad SUA


3.2. Cererile de azil n #*rile industrializate
Pn# la ob&inerea statutului de refugiat sau a altei forme de protec&ie, persoanele n cauz# se
afl# n situa&ia de solicitant de azil, reflectat# n cele mai multe din cazuri n legisla&iile
na&ionale n conformitate cu prevederile Conven&iei de la Geneva din anul 1951 cu privire la
statutul de refugiat.
Statisticile UNHCR referitoare la cererile de azil au avut n vedere pn# de curnd un num#r
de 43 de &#ri denumite n mod generic &#ri industrializate
9, 10
. Dintre acestea, cele mai
multe &#ri apar&in UE.
Pe m#sura posibilului solicitan&ii de azil sunt nregistra&i o singur# dat# n fiecare &ar#. Totui,
totalurile supraestimeaz# num#rul de noi sosiri deoarece exist# persoane care nainteaz# cereri
de azil n mai mult &#ri. De exemplu, sistemul Eurodac a demonstrat c# att n 2005 ct i n
2006 17% din cererile deazil reprezentau cereri multiple.
Potrivit statisticilor disponibile la nivelul UNHCR, n anul 2007 num#rul cererilor de azil a
crescut cu 10% fa&a de 2006. In cifre absolute, n 2007 s-au nregistrat 338.300 cereri de azil,
cu 32000 mai multe dect n 2006. Cu toate acestea, nivelul din 2007 reprezint# doar jum#tate
din num#rul atins n 2001, cnd s-au nregistrat 655.000 cereri de azil n 51 de &#ri. Tabelul
3.5 i Figura3. 4 prezint# dinamica cererilor de azil n unele zone ale lumii pe perioada 2006-
2007 comparativ cu 2001-2006.

Tabelul 3.5. Dinamica cererilor de azil n unele zone ale lumii n perioadele 2001-2006 i
2007-2013
- procente
Zona 2001-2006 2006-2007
UE-27 -54,7 10,9
Europa -53,9 12,9

9
Cele 43 de &#ri includ: 26 membri ai UE (f#r# Italia), Albania, Bosnia-Hertegovina, Croa&ia, Islanda,
Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elve&ia, FRI Macedonia, Turcia precum i Australia, Canada,
Japonia, Noua Zeeland#, Coreea i SUA.
10
Lor li s-au ad#ugat recent, din ra&iuni statistice, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Federa&ia
Rus# i Ucraina. Italia a fost de asemenea inclus# ncepnd din 2008 n aceste statistici.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

53
Canada/SUA -49,8 3,6
Australia/Noua Zeeland# -72,8 11,1
Sursa : Asylum Level and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2008, p.4

Figura 3.4. Dinamica cererilor de azil n unele zone ale lumii n
perioada 2001-2006 i 2007-2013 - procente
-54.7
10.9
-53.9
12.9
-49.8
3.6
-72.8
11.1
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
1 2
UE-27 Europa Canada/SUA Australia/Noua Zeeland#


In anul 2007, din totalul celor 338.300 cereri de azil, Europa a primit 254.200 cereri, cu 13%
mai multe dect n anul precedent.
Schimb#rile n topul primelor 10 &#ri pentru care s-au naintat cereri de azil n perioada 2004-
2007 sunt prezentate n Tabelul 3.6.

Tabelul 3.6. Schimb*ri n ierarhia primelor zece #*ri pentru care s-au naintat cereri de
azil n perioada 2004-2007

Tara Rang 2004 Rang 2005 Rang 2006 Rang 2007
SUA 2 2 1 1
Suedia 7 7 4 2
Fran&a 1 1 2 3
Canada 5 6 5 4
Regatul Unit 3 3 3 5
Grecia 19 12 9 6
Germania 4 4 6 7
Italia 13 11 12 8
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

54
Austria 6 5 8 9
Belgia 8 8 10 10
Sursa : Asylum Level and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2008, p.7

Pe continental european, &#rile aflate tradi&ional pe primele locuri precum Fran&a, Germania,
Marea Britanie, Austria au nregistrat o sc#dere a num#rului de cereri de azil n favoarea unor
&#ri precum Suedia, Grecia, Italia. In Tabelul 3.7 sunt prezentate primele zece &#ri din punctul
de vedere al num#rului de cereri de azil la 1000 locuitori n anul 2007.

Tabelul 3.7. Num*rul de cereri de azil la 1000 locuitori n 2007. Ierarhia primelor 10 #*ri
c*tre care s-au naintat cereri

Rangul Tara Num*rul de cereri
de azil la 1000
locuitori
1 Cipru 7,9
2 Suedia 4,0
3 Malta 3,4
4 Grecia 2,3
5 Austria 1,4
6 Norvegia 1,4
7 Elve&ia 1,4
8 Belgia 1,1
9 Irlanda 0,9
10 Luxemburg 0,9
Sursa : prelucrare dup# Asylum Level and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2008,
p.12

In ierarhia tuturor celor 51 de &ari din statistica UNHCR Romnia ocup# locul 38, cu un
num#r mai mic dect 0,1 de cereri la 1000 locuitori.
In ceea ce privete originea solicitan&ilor de azil, aproximativ 50% vin din Asia, 21% din
Africa, 15% din Europa, 12% din America Latin# i Caraibe, 1% din America de Nord
(Figura 3.5).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

55
Figura 3.5. Distribu#ia solicitan#ilor de azil pe zone de origine
50%
21%
15%
12%
1%
1%
Asia Africa Europa America Latin#/ Caraibe America de Nord Altele

Sursa : prelucrare dup# Asylum Level and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2008

Dintre principalele 40 de na&ionalit#&i solicitante de azil, 17 au nregistrat o cretere n 2007.
Intre acestea, cele mai importante creteri au fost nregistrate de Irak (+98%), Pakistan
(+87%), Siria (+47%), Somalia (+43%), Mexic (+41).
Dintre cele 23 na&ionalit#&i care au nregistrat sc#deri, cele mai importante au revenit
Azerbaijanului (-41%), Sudanului (-34%) i Turciei (-22%). Tabelul 3.8 prezint# modific#rile
n ierarhia celor mai importante zece &#ri de origine ale solicitan&ilor de azil n perioada 2004-
2007.
Tablelul 3.8. Modific*ri n ierarhia primelor zece #*ri de origine ale solicitan#ilor de azil
n perioada 2004-2007
Tara de
origine
2004 2005 2006 2007
Irak 9 4 1 1
Federa&ia Rus# 1 2 4 2
China 3 3 2 3
Serbia* 2 1 3 4
Pakistan 8 10 9 5
Somalia 10 11 8 6
Mexic 21 17 11 7
Afganistan 12 8 7 8
Iran 5 6 5 9
Sri Lanka 19 15 16 10
* Not*: In anul 2007 Serbia este nregistrat# mpreun# cu Muntenegru
Sursa : Asylum Level and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, 2008, p.10

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

56
3.3. Situa#ia n Romnia
11

Dei n trecut Romnia nu s-a aflat n topul &#rilor asaltate de cereri de azil, fiind considerat# o
&ar# de tranzit pe ruta c#tre alte t#ri europene, dup# aderarea la UE se ateapt# ca, n scurt
timp, s# devin# o &ar# &int#, cu toate implica&iile ce deriv# n planul strategiilor, politicilor i
managementului n domeniu.
Astfel, numai n anul 2007 num#rul de cereri de azil a fost de 605, cu peste 40% mai multe
dect n 2006, cnd s-au nregistrat 381 de cereri
12
.
In ceea ce privete &ara de origine, Tabelul 3.9 prezint# situa&ia din 2007 comparativ cu cea
din 2006. Prezen&a Serbiei pe locul 2 n 2007 are ca explica&ie tocmai dobndirea de c#tre
Romnia a statutului de &ar# membr# a UE.

Tabelul 3.9. Principalele #*ri de origine ale solicitan#ilor de azil n Romnia n 2006 i
2007
Rangul 2006 (persoane) 2007 (persoane)
1 Irak - 78 Irak - 223
2 Somalia - 51 Serbia - 183
3 China - 50 Turcia - 35
4 Turcia - 28 Somalia - 28
5 Iran - 21 China - 19
Sursa : rapoartele MIRA 2007 i 2008
In anul 2007, din totalul solicitan&ilor de azil, 268 au intrat legal, 328 ilegal iar 9 sunt str#ini
(minori) n#scu&i n Romnia.
Tot la nivelul anului 2007, statisticile ORI arat# c# pe baza celor 605 cereri de azil au fost
eliberate 314 documente de c#l#torie, dintre care 251 pentru str#inii c#rora li s-a recunoscut
statutul de refugiat iar 63 pentru cei c#rora li s-a acordat protec&ia subsidiar#. A fost prelungit#
totodat# valabilitate documentelor de c#l#torie pentru 161 de refugia&i i 94 persoane cu
protec&ie subsidiar#.
75 de persoane au naintat cereri pentru o nou# procedur# de azil. Dintre aceste cereri, 40
(54%) au fost respinse ca inadmisibile ia5 35 (46%) au fost acceptate.
In privin&a cererilor multiple, peste 50% au fost formulate de cet#&eni irakieni. Peste 95% din
cererile multiple au fost solu&ionate la Bucureti, dei instan&e judec#toreti se afl# i n alte
oree cu centre de primire (Timioara, Gala&i, R#d#u&i).
Respectnd obliga&iile ce-i revin din directiva CE cu privire la implementarea mecanismului
Dublin II, Romnia a acceptat 97 de cazuri de preluare a responsabilit#&ii, fiind transfera&i 13
solicitan&i de azil.
Pe plan interna&ional, n conformitate cu practicile sus&inute de UNHCR, r#spunsurile posibile
n planul gestion#rii azilului se caut# pe trei direc&ii : repatrierea voluntar# n &ara de origine,
transferul c#tre alt# &ar# i g#sirea unor mecanisme adecvate de integrare permanent# n &ara
de azil. Intre cele trei forme exist# o serie de deosebiri, dup# cum urmeaz#:

11
Pe baza datelor din rapoartele MIRA din 2007 i 2008.
12
n fapt, n anul 2006 au fost depuse 464 cereri dar, n conformitate cu sistemul Eurodac, 83 au fost cereri
multiple (depuse a 2-a oar#).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

57
- Repatrierea voluntar# este privit# ca o solu&ie durabil# care satisface un larg num#r de
refugia&i.
- Transferul c#tre o alt# tar# este un instrument de protec&ie bazat pe mecanismele de
mpar&ire a responsabilit#&ii.
- Integrarea n societatea &#rii-gazd# este un proces legal, socio-economic i politic prin
care refugia&ii devin membri ai societ#&ii t#rii-gazd#.
In cele ce urmeaz# va fi analizat# cea de-a treia direc&ie, urmnd ca celelalte dou# s# fie
abordate n capitolul dedicat ndep#rt#rii str#inilor de pe teritoriul Romniei.
Integrarea n societatea #*rii-gazd* se adreseaz# nu numai str#inilor care au ob&inut o form#
de protec&ie ci tuturor str#inilor cu edere legal# pe teritoril Romniei.
n termeni generali, pentru imigrant integrarea const# n cunoaterea limbii &#rii gazd#
(citit, scris), accesul la sistemul de educa&ie i pia&a muncii din &ara respectiv#, posibilit#&ile de
cretere a mobilit#&ii profesionale prin ridicarea nivelului de educa&ie i a calific#rii
profesionale, egalitatea n fa&a legii, libertatea cultural# i religioas#, respectul fa&# de legile i
tradi&iile &#rii n care tr#iesc. n acelai timp, pentru societatea gazd# integrarea migran&ilor
presupune toleran&# i deschidere, acordul de a primi imigran&i, n&elegerea avantajelor i
provoc#rilor societ#&ilor multiculturale, oferirea unui acces nengr#dit la informa&iile privind
avantajele integr#rii, toleran&ei i dialogului intercultural, respectarea i n&elegerea condi&iei,
tradi&iilor i culturii imigran&ilor, respectul fat# de drepturile imigran&ilor (IOM, World
Migration, 2003).
Pn# n prezent principalii beneficiari ai programelor de integrare au fost refugia&ii, mai precis
77 de str#ini cu o form# de protec&ie, din care 66 au intrat n programe de integrare n 2007.
Cei mai mul&i proveneau din Irak 36% i Somalia (19,5%).
Aceste programe au avut i au n vedere :
- accesul pe pia&a muncii ;
- accesul la educa&ie ;
- accesul la sistemul na&ional de asisten&# medical# ;
- accesul la o locuin&# ;
- accesul la sistemul de asisten&# social# i servicii de preg#tire.
Pentru a oferi o imagine asupra eforturilor ntreprinse, ne vom baza pe datele statistice
colectate de ORI MIRA precum i pe rezultatele cercet#rilor sociologice care au stat la baza
rapoartelor anuale ale MIRA din 2007 i 2008.
Astfel, n ceea ce privete accesul pe pia#a muncii, 65% dintre intervieva&i aveau un loc de
munc#, ntre acetai predominnd b#rba&ii (cca 77%). Totui, num#rul refugia&ilor afla&i n
eviden&a AJOFM-urilor este destul de redus (44), dintre acetia doar 26 fiind cprini n m#suri
de stimulare a ocup#rii. De altfel intervieva&ii au r#spuns n propor&ie de 56,6% c# au ob&inut
un loc de munc# cu ajutorul prietenilor i cunotin&elor i numai 0,7% prin intermediul
agen&iilor de ocupare a for&ei de munc#. Dintre intervieva&i, 43,8% au afirmat c# nu de&ineau o
calificare profesional# la venirea n Romnia.
Dintre persoanele ce au ob&inut o form# de protec&ie n Romnia, 77,8% au afirmat c# posed#
studii liceale (46,6%) i universitare (31,2%). 25,2% dintre ei au declarat c# i-au continuat
studiile n Romnia (6,4% - liceul, 14,7% - studiile universitare etc.).
Accesul la educa#ie este condi&ionat decisiv de cunoaterea limbii romne. In general,
nivelul de cunoatere a acesteia este propor&ional cu timpul petrecut n Romnia (48,5% dintre
refugia&i locuiesc n Romnia de mai bine de zece ani). 32,3% dintre intervieva&i au participat
la un curs de nv#&are a limbii romne, cei mai mul&i n calitate de studen&i (15,4%). O alt#
parte s-au nscris la cursurile organizate de ORI n colaborare cu mEC i la cursuri organizate
de ONG-uri.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

58
Cu privire la sistemul de asisten#* medical*, numai 46,6% dintre adul&ii intervieva&i aveau
asigurare de s#n#tate. Totui, 81,8% dintre ei au declarat c# au o stare de s#n#tate bun#.
In leg#tur# cu accesul la o locuin#*, 82,3% dintre intervieva&i locuiau la bloc ; 74,4% s-au
declarat mul&umi&i de condi&iile de locuit, 12,8% foarte mul&umi&i iar 12,8% nemul&umi&i.
Accesul la sistemul de asisten#* social* este necesar mai ales pentru persoanele care nu au
reuit s# ob&in# un loc de munc#, neputnd s# se ntre&in# singure. Dintre intervieva&i, 34,2%
au beneficiat de servicii sociale, cel mai frecvent fiind ajutorul nerambursabil (29,1%).
La sfritul anului 2007 n eviden&a Autorit#&ii Na&ionale pentru Protec&ia Copilului figurau 5
copii str*ini nenso#i#i, din care 3 din Somalia. Ei au ob&inut statutul de refugiat. Ceilal&i 2
erau din Republica Moldova, fiind repatria&i ntre timp.
Intr-un cadru mai larg, integrarea n societatea &#rii-gazd# presupune ns# i o atitudine
tolerant* din partea popula#iei majoritare, atitudine opuse discrimin#rii, xenofobiei i altor
forme de respingere a migran&ilor. Organiza&iile preocupate de drepturile refugia&ilor
sesizeaz# de multe ori o respingere subtil# a str#inilor nu numai de c#tre oamenii obinui&i dar
i de func&ionarii ce se ocup# de problemele solicitan&ilor de azil i ale refugia&ilor. Acetia nu
fac ntotdeauna distinc&ia ntre un refugiat, imigrant sau traficant, ntre migran&ii din motive
economice i cei obliga&i s# emigreze ca urmare a unor evenimente dramatice sau persecu&ii n
propria &ar# (L#z#roiu, 2003).
n ceea ce privete pozi#ia opiniei publice fa&# de imigran&ii stabili&i n Romnia, se constat#
c# popula&ia din mediul urban, cu un nivel mai ridicat de educa&ie, este mai tolerant# i c#, n
general, persoanele care au avut contacte cu grupurile minoritare sunt mai tolerante dect cele
care tr#iesc n medii culturale omogene. Se apreciaz# c# imigran&ii au anse de a se integra
mai bine n mediul urban dect n cel rural, iar ca distribu&ie zonal# ansele sunt mai mari n
Bucureti i n zonele de Vest i Sud-Est (cu deschidere la Marea Neagr#) dect n zonele de
Sud i Est ale Romniei. S-au conturat aadar zone specifice de toleran&# (L#z#roiu, 2003),
asupra c#rora se ateapt# s# se orienteze fluxurile de imigra&ie i n anii urm#tori, n timp ce
accesul la alte medii, zone este posibil s# fie restric&ionat prin intoleran&#.
La rndul s#u, mass-media trebuie s# se orienteze mai mult c#tre analiza sistematic#, n
ntreaga sa complexitate, a migra&iei, contribuind la orientarea migran&ilor ntr-un univers cu
numeroase componente de risc i incertitudine, la prevenirea i combaterea delicven&ei,
clandestinit#&ii, corup&iei. In multe cazuri mass-media s-a dovedit preocupat# ntr-o m#sur#
mai mic# de elaborarea unor rapoarte obiective despre migra&ie, orientndu-se mai degrab#
c#tre preluarea unor articole din media interna&ional# i stereotipuri din societatea
romneasc#.
Chiar dac# n ultima perioad# unele ziare i, mai ales, posturi TV au sprijinit specializarea
unor jurnaliti n domeniul migra&iei, necesitatea organiz#rii unor cursuri pentru instruirea n
investigarea i analiza acestui fenomen se men&ine n continuare.
Se impune de asemenea sprijinirea cercet*rii tiin#ifice n domeniul migra&iei i
introducerea n curricula universitar# a unor discipline specializate pe studiul acestui fenomen
(n economie, medicin#, drept, tiintele educa&iei etc.), cristalizndu-se totodat# propuneri
privind crearea unui centru na&ional de cercetare a migra&iei (care s# fie nfiin&at de Guvernul
Romniei n parteneriat cu IOM, UNCHR i alte organiza&ii interna&ionale) (vezi, de exemplu,
IOM, 2004 ; L#z#roiu, 2008). Crearea unor facult#&i sau sec&ii de studii interdisciplinare
pentru migra&ie, astfel nct s# se construiasc# expertiza necesar# n politicile publice,
asisten&a social# i managementul migra&iei, reprezint# de asemenea un punct de interes
13
.

13
Masteratul n domeniul migra&iei organizat de Universitatea din Oradea mpreun# cu OIM, tezele de doctorat
elaborate pe aceast# tem# (ex. cele de la Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

59
Capitolul 4. NDEP%RTAREA STR%INILOR DE PE TERITORIUL ROMNIEI

4.1. Modalit*#i de ndep*rtare
Controlul permanent al legalit#&ii n ceea ce privete ederea str#inilor pe teritoriul Romniei
conduce, n mod inevitabil, i la aplicarea de m#suri de ndep#rtare a str#inilor care nu i mai
justific# ederea n &ar#. Dup# caz, aceste m#suri constau n decizii de returnare-decizii de
returnare sub escort#, luarea n custodie public# i repatrierea voluntar# (MIRA 2007 i MIRA
2008).
Dispozi#iile de p*r*sire a teritoriului Romniei se aplic# n cazul str#inilor intra&i ilegal, a
c#ror edere a devenit ilegal# sau al c#ror drept de edere a fost anulat sau revocat. In func&ie
de situa&ie, se poate dispune m#sura interzicerii intr#rii n Romnia pe o perioad# determinat#.
Deciziile de returnare sau deciziile de returnare sub escort* se aplic#, dup# caz, str#inilor
intra&i ilegal, a c#ror edere a devenit ilegal# sau al c#ror drept de edere a fost anulat sau
revocat. In func&ie de situa&ie, se poate dispune m#sura interzicerii intr#rii n Romnia pe o
perioad# determinat#.
In cazul return*rii sub escort* ndep#rtarea se poate face prin escortarea str#inului pn# la
frontier# sau n &ara de origine sau, dac# nu este posibil, n orice alt# t#r# care i permite
intrarea pe teritoriul s#u.
Luarea n custodie public* se realizeaz# atunci cnd str#inii intra&i illegal nu pot fi
ndep#rta&i n termenul legal de 24 de ore, ceea ce implic# restrngerea libert#&ii de micare a
persoanelor n cauz# pe teritoriul statului roman i asugurarea condi&iilor pentru cazarea
acestora.
Repatrierea voluntar* reprezint# o form# modern# de ndep#rtare a str#inilor cu edere
ilegal# de pe teritoriul unui stat, eviden&iindu-se prin caracterul voluntar al ndep#rt#rii i
implicarea autorit#&ilor (v#zute ca for&# coercitiv# a statului) numai prin asigurarea fondurilor
necesare.

4.2. Dimensiuni cantitative
In anul 2007 au fost emise de c#tre ORI 4470 dispozi&ii de p#r#sire a teritoriului/decizii de
returnare care s-au adresat str#inilor cu edere ilegal# sau celor care nu mai ndeplineau
condi&iile de prelungire a dreptului de edere temporar#. Acest num#r a fost cu 7% mai mare
dect n 2006.
Cei mai mul&i dintre str#inii ndep#rta&i de pe teritoriul Romniei n acest mod provin din
Turcia, Moldova i China. Tabelul 4.1. prezint# situa&ia deciziilor de p#r#sire/decizii de
returnare pe &#ri de origine n 2007 comparativ cu 2006.
Tabelul 4.1. Dispozi#ii de p*r*sire/decizii de returnare pe teritoriul de origine n 2007
comparativ cu 2006
Tara 2006
(nr. persoane)
2007
(nr. persoane)
2007/2006
(abs. -
persoane)
2007/2006
rel. (%)
Turcia 993 1337 344 134,6

Timioara .a.), proiectele de cercetare i dezbaterile, manifest#rile tiin&ifice organizate n Bucureti i n &ar#
reprezint# realiz#ri semnificative n aceast# direc&ie.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

60
Moldova 933 1304 371 138,8
China 305 431 126 141,3
Serbia 115 247 132 214,8
Irak 92 105 13 114,1
Ucraina 106 97 - 9 91,5
India 55 73 18 132,7
Siria 104 73 - 31 70,2
SUA 81 72 - 9 79,1
Liban 108 69 - 39 63,9
Alte &#ri 1278 662 616 51,8
Sursa : prelucr#rile autorilor dup# datele din Raportul MIRA 2008 (ref. la 2007)

Cele mai importante creteri n termeni relativi se remarc# n cazul Serbiei (214,8%), Chinei
(141,3%) i Moldovei (138,8%), iar n termeni absolu&i n cazul Moldovei (371), Turciei
(344) i Serbiei (132). La polul opus, al &#rilor unde s-a nregistrat o diminuare a num#rului de
dispozi&ii de p#r#sire/decizii de returnare, se situeaz# Liban (rel. 63,9%, respectiv 39
persoane), Siria (70,2%, respectiv -31 persoane) i SUA (79,1%, respectiv -9 persoane).
M*sura return*rii s-a luat n anul 2007 n cazul a 431 de str#ini, reprezentnd o reducere cu
58% n raport cu anul 2006. Pe primele patru locuri s-au situat municipiul Bucureti i
jude&ele Arad, Bihor i Iai, pe teritoriul c#rora fiind depista&i n situa&ii ilegale 107, 82, 49,
respectiv 30 de str#ini (Figura 4.1).
Cei mai mul&i str#ini returna&i proveneau din Moldova (196), Turcia (90) i China (23), care,
din punct de vedere relativ, reprezint# 46%, 21%, respective 5% din total (Figura 4.2).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

61
Figura 4.1. Num*rul str*inilor returna#i pe jude#e n anul 2007
0
20
40
60
80
100
120
140
Bucuresti Arad Bihor Iasi Dolj Suceava Alte judete

Sursa : prelucr#rile autorilor dup# datele din Raportul MIRA 2008 (ref. la 2007)


Figura 4.2. Distribu#ia str*inilor returna#i dup* #ara de origine
Molodova
Turcia
China
Ucraina
Serbia
Nepal
Alte tari

Sursa : prelucr#rile autorilor dup# datele din Raportul MIRA 2008 (ref. la 2007)

Dei n prezent, pe plan mondial, cel mai mare rezervor pentru migra&ia ilegal# l reprezint#
Asia i Orientul Mijlociu, n cazul Romniei presiunea cea mai mare este nc# exercitat# de
str#inii din state de pe continentul european care nu apar&in UE. Este de ateptat ca statutul de
&ar# membr# a UE s# conduc# la creterea acestei categorii, impunndu-se att m#suri
specifice pe teritoriul Romniei ct i colaborarea cu institu&iile abilitate din &#rile de origine.
Str#inii care nu pot fi ndep#rta&i n termenul legal de 24 de ore sunt lua&i n custodie public*,
ceea ce implic# restrngerea libert#&ii de micare pe teritoriul statului romn i acoperirea
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

62
cheltuielilor de cazare. Aceast# m#sur# a fost aplicat# n anul 2007 unui num#r de 257 de
str#ini.
Avnd n vedere costurile antrenate, ORI a fost preocupat de creterea operativit#&ii n
aplicarea m#surilor de ndep#rtare de pe teritoriul romniei, n special n ceea ce privete
ob&inerea documentelor de c#l#torie provizorii. In acest sens 177 dintre str#inii lua&i n
custodie public# n 2007 au fost ndep#rta&i n maximum 30 de zile.
Cei mai mul&i str#ini c#rora li s-a aplicat m#aura lu#rii n custodie public# provin din China,
Moldova i Turcia. Dac# num#rul cet#&enilor chinezi i turci n aceast# situa&ie este n sc#dere,
num#rul celor din Moldova se afl# n cretere, n leg#tur# cu migra&ia ilegal# i asocierea n
grupuri infrac&ionale din sfera criminalit#&ii organizate, n special traficul cu migran&i.
Repatrierea voluntar* este o alt# form# de ndep#rtare a str#inilor cu edere ilegal#, avnd
drept tr#s#tur# principal# caracterul de voluntariat al ndep#rt#rii, n timp ce statul se implic#
numai prin asigurarea fondurilor necesare, f#r# a-i exercita for&a coercitiv#.
Aceast# m#sur# a fost aplicat# n Romnia n urma ncheierii unui memorandum ntre
Guvernul Romniei i OIM, fondurile necesare derul#rii programului de repatriere fiind
aprobate prin HG din 17 noiembrie 2005. In anul 2006 au fost repatria&i voluntar 21 de
cet#&eni str#ini, procentul cazurilor solu&ionate prin proiectul derulat mpreun# cu OIM
reprezentnd ns# doar 12% n raport cu estim#rile anterioare, n timp ce din bugetul alocat pe
2006 nu s-au cheltuit dect 20 procente

Capitolul 5. TRAFICUL DE PERSOANE

5.1. Forme de manifestare i factori de risc
Potrivit descrierii furnizate de Agen&ia Na&ional# Impotriva Traficului de Persoane (ANITP)
14
,
traficul de persoane (TP) este un fenomen cu dimensiuni multiple : el reprezint# o nc#lcare
grav# a drepturilor omului, un fenomen economic i social cu consecin&e negative pentru
ntreaga societate, un aspect al s#n#t#&ii publice i unul de ordin penal, n care infractori sunt
trafican&ii (i nu victimele).
In cadrul fenomenelor ce nso&esc migra&ia extern#, TP
15
reprezint# una dintre cele mai grave
infrac&iuni, victimele fiind tratate ca bunuri i vndute pentru ob&inerea de profit. De cele mai
multe ori TP este privit ca o afacere controlat# de crima organizat#.
Activit#&ile care intr# sub inciden&a TP sunt: sechestrarea, exploatarea sexual#, exploatarea
pentru munc#, obligarea la s#vrirea unor infrac&iuni (furt, nel#torie), pornografia,
ceretoria.
TP se desf#oar# n mai multe etape, care ncep cu recrutarea i continu# cu transportul,
vnzarea, sechestrarea i exploatarea, revnzarea, evadarea i repatrierea.
Studiile sociologice au identificat o serie de factori de risc ce pot fi grupa&i n trei categorii i
anume :
- factori macrosociali (sc#derea drastic# a nivelului de trai, rate nalte ale omajului, lipsa
unor programe educa&ionale relavante, un mediu socio-cultural caracterizat prin intoleran&# i
discriminare pe baz# de gen i etnie, favorabil violen&ei domestice, dezvoltarea migra&iei
interna&ionale pentru munc#, dezastre, catastrofe naturale) ;

14
Vezi http://anitp.mira.gov.ro/ro/
15
reg#sit i sub denumirea de traficul de fiin&e umane (TFU)
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

63
- factori microsociali (s#r#cia din gospod#rie, lipsa de acces la locuri de munc#, la programe
de asisten&# social#, nivel sc#zut de educa&ie, lipsa unei preg#tiri profesionale, dezmembrarea
familiei, rela&ii deficitare ntre adul&i i copii, comportamente deviante precum alcoolismul,
violen&a domestic#, antecedentele penale) ;
- factori individuali (ex. : discrepanta ntre atept#ri i resursele individului/gospod#riei de a
le satisface, disponibilitatea de a nc#lca unele norme legale pentru ob&inerea unui loc de
munc# n str#in#tate, lipsa de informa&i privind riscurile asumate, dorin&a de aventur#, rela&ii
sentimentale ratate, labilitate psihic#, alienare etc.).

5.2. Evolu#ii recente
La nivelul Romniei, o serie de informa&ii extrem de relevante i utile n combaterea
fenomnului sunt furnizate de Baza na&ional# de date privind TP, administrat# de ANITP.
Astfel, n ceea ce privete victimele traficului, raportul ANITP privind situa&ia TP n Romnia
n primul semestru al anului 2007
16
indic# un num#r de 936 persoane, mai mic dect n primul
trimestru al anului 2006 (1281). Perioada men&ionat# n raport este prima n care num#rul
victimelor exploatate pentru munc# (425) l dep#ete pe cel al victimelor exploatate sexual
(406). Au mai fost nregistrate 74 victime exploatate pentru ceretorie, 8 pentru furturi din
buzunare, 2 pentru pornografie infantil# i 2 pentru pornografie pe internet. Nu au fost
raportate cazuri de trafic de organe. Aceast# distribu&ie este reliefat# n Tabelul 5.1 i Figura
5.1.

Tabelul 5.1. Num*rul de victime (cet*#eni romni) ale traficului de persoane n
semestrul I al anului 2007, dup* tipul exploat*rii
Tipul exploat*rii Num*rul persoanelor
traficate
Procente
Exploatare pentru munc# 425 45,4
Exploatare sexual# 406 43,4
Expl. pt. ceretorie 74 7,9
Expl. pt. furturi din
buzunare
8 0,9
Expl. pt. pornografie
infantil#
2 0,2
Expl. pt. pornografie pe
internet
2 0,2
Neprecizat 19 2,0
Total 936 100,0
Sursa : ANITP, Raport semestrial, sem.I 2007,
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf

16
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

64
Figura 5.1. Num*rul de victime (cet*#eni romni) ale traficului de persoane n semestrul
I al anului 2007, dup* tipul exploat*rii

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Numarul
persoanelor
traficate
Exploatare
pentru
munca
Exploatare
pentru
cersetorie
Exploatare
pentru
pornografie
infantila
Nepreciazat
Tipul exploatarii

Sursa : prelucr#rile autorilor dup# datele din Raportul semestrial, sem.I 2007, ANITP,
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf

Distribu&ia pe vrste indic# categoria 18-25 de ani ca fiind cea mai numeroas# : 389 de
persoane, adic# 41% din total. S-a constatat totodat# o leg#tur# ntre categoria de vrst# i
tipul exploat#rii, dup# cum urmeaz# :
- cele mai multe victime exploatate pentru munc# apar&in categoriei de vrst# peste 25 de ani
(301 persoane) ;
- cele mai multe victime traficate pentru exploatare sexual# apar&in categoriei de vrst#
18-25 de ani (242 persoane), urmate de categoria 14-17 ani.
Distribu&ia pe sexe indic# prevalen&a femeilor, n propor&ie de 56%. Aceast# pondere
reprezint# totui o sc#dere de substan&# n raport cu semestrul I al anului 2006 (77%), ceea ce
se corleaz# cu creterea num#rului victimelor exploatate pentru munc#, n rndul c#rora
majoritatea persoanelor traficate sunt b#rba&ii (81%).
Profilul traficantului indic# vrsta cuprins# de regul# ntre 20 i 45 de ani, nivelul de educa&ie
mediu, inteligen&# emo&ional#, aspect fizic ngrijit, apartenen&a la o re&ea de trafican&i.
In privin&a &#rilor n care sunt traficate victimele de cet#&enie romn#, pe primele locuri se
situeaz# Italia, Spania, Cehia, Grecia i Germania. In Italia i Spania exploatarea sexual# are
aproximativ aceeai pondere ca i exploatarea prin munc# for&at#, n Grecia predomin#
exploatarea prin munc# for&at# iar n Germania cea prin ceretorie. Mai nou, n topul
destina&iilor se nscrie i Republica Ceh#, cu un num#r mare de victime de sex masculin
exploatate prin munca n construc&ii. De asemenea, trebuie men&ionat c# 105 cet#&eni romni
au fost trafica&i n interiorul Romniei. Tabelul 5.2. i Figura 5.2. eviden&iaz# num#rul de
victime cet#&eni romni ale TP pe principalele &#ri de destina&ie i tipuri de exploatare.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

65

Tabelul 5.2. Victimele traficului de persoane (cet*#eni romni) pe principalele #*ri de
destina#ie i tipuri de exploatare
Persoane traficate
pentru munc*
for#at*
Persoane traficate
pentru exploatare
sexual*
Tara Num*rul de
persoane traficate -
Total, din care :
Abs. Rel. (%) Abs. Rel. (%)
Cehia 141 140 99,2 1 0,8
Fran&a 13 0 0,0 13 100,0
Germania 22 5 22,8 17 77,2
Grecia 110 101 91,8 9 8,2
Italia 228 89 39,0 139 61,0
Romnia 98 14 14,3 84 85,7
Spania 196 71 36,2 125 63,7
Sursa : Prelucrare dup# ANITP, Raport pe semestrul I 2007, p. 11,
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf

Figura 5.2. Victimele traficului de persoane (cet*#eni romni) pe principalele #*ri de
destina#ie i tipuri de exploatare

0
50
100
150
200
250
Num!r
persoane
traficate
Cehia Fran#a Germania Grecia Italia Romnia Spania
Persoane traficate
pentru exploatare
sexuala
Persoane traficate
pentru forta de munca

Sursa : Prelucrare dup# ANITP, Raport pe semestrul I 2007, p. 11,
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf

Victimele TP i au originea n toate regiunile &#rii, cu ponderi relativ apropiate, varia&iile
&innd mai degrab# de &ara de destina&ie i tipul exploat#rii. De exemplu, victimele ce provin
din regiunea de Sud-Vest sunt traficate n majoritate n Italia, unde sunt exploatate sexual prin
prostitu&ie stradal#, n timp ce victimele provenind din regiunea de Sud sunt traficate n
principal n Spania (pentru exploatare sexual# n cluburile de noapte) i Grecia (pentru munc#
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

66
for&at#). Victimele traficate pentru munc# n Cehia provin n majoritate din regiunea de Nord-
Vest, cele mai multe fiind de gen masculin.
O remarc# aparte trebuie f#cut# n cazul municipiului Bucureti care, dei este principalul
punct de plecare n transportul victimelor c#tre &#rile de destina&ie i o important# arie de
recrutare, prezint# un num#r mic de locuitori trafica&i (9 persoane), ceea ce confirm#
importan&a nivelului de instruire, a oportunit#&ilor de angajare i a accesului la informa&ii.
Pentru informarea i combaterea eficient# a TP, ANITP a implementat in Sistem na&ional
integrat de monitorizare i evaluare a fenomenului TP, ce include i Baza na&ional# de date n
domeniu. Exist# de asemenea, aa cum s-a mentionat la capitolul Legisla&ie i institu&ii o
Strategie na&ional# de combatere a acestui fenomen.
In ceea ce privete ncadrarea eforturilor Romniei n cele ntreprinse pe plan interna&ional
pentru combaterea TP, acestea sunt eviden&iate ntr-o manier# relevant# n Raportul anual al
Departamentului de Stat al SUA privind TP la nivel mondial, raport ce are drept scop
creterea nivelului de contientizare global# i mobilizarea statelor lumii n combaterea
acestui fenomen. In raportul publicat la mijlocul anului 2007 sunt men&ionate progresele
nregistrate de Romnia n ceea ce privete implementarea unor programe de coordonare a
asisten&ei acordate victimelor, crearea bazei na&ionale centralizate de eviden&# a datelor,
crearea unor centre regionale de asisten&# pentru victime, creterea num#rului de trafican&i
adui n fa&a justi&iei, m#surile de mbun#t#&ire a cooper#rii cu organiza&iile non-
guvernamentale. Sunt subliniate totodat# provoc#rile c#rora trebuie s# li se fac# fa&# n
continuare n ceea ce privete identificarea victimelor TP i stabilirea unui sistem func&ional
pentru ca acestea s# cunoasc# i s# beneficieze de serviciile publice i asisten&a legal# care le
sunt oferite
17
.
Dup# p#rerea noastr# eforturile n plan institu&ional i tehnico-opera&ional trebuie s# se mbine
n continuare cu cele de sensibilizare a societ#&ii romneti n privin&a TP. Continuarea i
extinderea campaniilor de informare trebuie s# contribuie la contientizarea popula&iei n
privin&a diferen&ei ntre TP i diverse acte antisociale precum prostitu&ia, furtul etc.
18

Se impune de asemenea nt#rirea capacit#&ii interinstitu&ionale n special dup# returnarea
persoanelor care au fost victimele TP, pentru reintegrarea lor i tratarea consecin&elor ocului
post-traumatic
19
.

17
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf, p. 3-4
18
La nivelul societ#&ii romneti fenomenul nu este nc# cunoscut n esen&a sa, n adev#rata sa lumin#, percep&ia
fiind afectat# de grave stereotipuri. Cele mai afectate sunt victimele tinere femei, condamnate moral de c#tre
societate, care pune semnul egalit#&ii ntre trafic i prostitu&ie, aceasta f#cnd repatrierea i reintegrarea deosebit
de dificile (Constantin et. al, 2004).
19
Marea majoritate a victimelor traficului sufer# de asa-numitul oc post-traumatic, n a c#rui tratare un loc
important l ocup# aplicarea unei scheme complexe de consiliere psihologic#. S-a constatat c# abia dup# ce
victimele traficului ajung ntr-un mediu primitor, unde sunt tratate cu respect i li se ofer# diferite servicii de
asisten&#, crete semnificativ deschiderea i dorin&a lor de a primi informa&ii i de a participa la activit#&ile de
reintegrare. Cum foarte pu&ine dintre ele au avut vreodat# acces la suport social sau psihologic este esen&ial s# se
aplice o abordare gradual#, atent# n ini&ierea edin&elor de consiliere, astfel nct s# se asigure deschiderea i
acceptarea de c#tre victim# a planurilor de suport pe termen mediu i lung (Tudorache, 2004).

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

67
CONCLUZII (I PROPUNERI

Din studiul efectuat pe baza datelor i documentelor puse la dispozi&ie de institu&iile cu
atribu&ii n domeniu, a rapoartelor organiza&iilor interna&ionale, a literaturii romne i str#ine
dedicate migra&iei interna&ionale, dar i a dialogului cu reprezentan&ii desemna&i din institu&iile
sistemului care administreaz# fenomenul migra&ionist n Romnia au rezultat o serie de
concluzii i propuneri menite s# contribuie la l#rgirea perspectivei de abordare a acestui
fenomen i diversificarea gamei de m#suri pentru gestionarea sa
20
. Acestea se prezint# n
concordan&# cu orient#rile rezultate din directivele, regulamentele i deciziile Uniunii
Europene n domeniul migra&iei i azilului precum i cu cerin&ele formulate n cadrul
strategiilor i politicilor elaborate pentru gestionarea migra&iei n Romnia.

Dac# pn# n 2007 preocup#rile prioritare s-au axat pe armonizarea legislativ# i institu&ional#
n vederea ndeplinirii acquis-ului comunitar, dup# aderarea la UE. Romniei i revin obliga&ii
noi, ce deriv# din statutul de &ar# membr# a UE. Din aceast# perspectiv#, mp#rt#im pe deplin
perspectiva exprimat# de Strategia Na&ional# privind Imigra&ia n perioada 2007-2010 potrivit
c#reia migra#ia este un proces care trebuie gestionat i nu o problem* care trebuie
rezolvat*. Ea se raporteaz# obiectiv la fenomenul migra&ionist la nceputul secolului XXI,
marcat n mod decisiv de implica&iile globaliz#rii.

Romnia are n prezent un sistem bine pus la punct de strategii, politici, planuri de m#suri
pentru administrarea fenomenului migra&ionist, dar provocarea cea mai mare, real#, apare
atunci cnd acestea trebuie transpuse n practic#. n aceast# direc&ie trebuie asigurat un
management modern, performant, care s# asigure cea mai bun# utilizare a resurselor umane i
materiale alocate acestui proces. De aceea n continuare vom prezenta o serie de recomand#ri
i propuneri ce vizeaz# mbun#t#&irea politicii i practicii n domeniul migra&iei n Romnia,
pornind de la starea de fapt existent# .

Din punct de vedere legislativ, Romnia a transpus n ntregime acquis-ul comunitar n
domeniul migra&iei. Trebuie avut ns# n vedere c# au loc n prezent schimb#ri de politici
migra&ioniste la nivel european cu tendin&a c#tre o mai mare deschidere de atragere de for&# de
munc# din ter&e &#ri. Aceste schimb#ri de politici atrag noi directive ale c#ror cerin&e trebuie
transpuse la nivel na&ional. Romnia va trebui s# continue alinierea permanent# la politicile i
legisla&ia european# n domeniul migra&iei, care n prezent cunoate o dinamic# mai puternic#.

n Romnia exist# un cadru institu&ional foarte complex, dar i foarte fragmentat, care a
condus la deficien&e n comunicarea ntre institu&iile responsabile cu migra&ia, i chiar ntre
departamentele din cadrul aceleiai institu&ii, care au competen&e diferite n domeniul
migra&iei. Apare astfel necesitatea unei mai bune cooper#ri, coordon#ri i inform#ri intra i
inter-institu&ionale n gestionarea procesului migra&ionist. De o mare utilitate ar fi un sistem
informa&ional integrat la care s# participe cu informa&ii fiecare institu&ie i care s# fie accesibil
de toate institu&iile i departamentele implicate.

Schimb#rile institu&ionale dese prin reorganiz#ri, nfiin&#ri i desfiin&#ri de institu&ii i direc&ii
n cadrul institu&iilor au condus la o mare fluctua&ie a personalului angajat, astfel nct n
numeroase cazuri se pierde continuitatea ocup#rii anumitor pozi&ii cu consecin&e asupra
continuit#&ii activit#&ii respective. Foarte multe persoane sunt recent angajate sau au vechime
mic# n institu&iile noi nfiin&ate sau reorganizate, iar n condi&iile unei dinamici puternice a

20
Din ra&iuni uor de nteles, autorii studiului nu au mai reluat n cadrul acestei sec&iuni (n m#sura posibilului)
orient#rile, obiectivele cuprinse in strategiile, planurile elaborate de institu&iile abilitate, pe care le mp#rt#esc n
mare m#sur#.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

68
sistemelor i cadrelor institu&ionale de func&ionare, se reia practic activitatea de la zero n
direc&ii noi cu persoane noi, pierzndu-se de multe ori o experien&# anterioar# foarte util# n
domeniu. Este astfel necesar# ncercarea de a stabiliza personalul implicat n activit#&i legate
de procesul migra&ionist, odat# ce acesta s-a specializat n aceast# activitate.

Fluctua&ia personalului, al#turi de insuficienta coordonare i informare ntre departamente i
institu&ii pot constitui explica&ii pentru un alt punct slab, respectiv lipsa unei viziuni de
ansamblu i a unei imagini generale a angaja&ilor diferitelor institu&ii, implica&i n diferite
activit#&i n domeniu. Fiecare i cunoate propria activitate ce trebuie desf#urat# n prezent,
dar are mai pu&ine cunotin&e despre activit#&ile colegilor din alte departamente i institu&ii
care se ocup# de alte aspecte ale fenomenului migra&ionist. De aceea este necesar# o mult mai
bun# coordonare ntre institu&ii de departamente i o mai bun# informare i cunoatere
reciproc# unii despre al&ii n privin&a a ce activit#&i, sarcini, obiective urm#resc angaja&ii din
diferite departamente/institu&ii i cum pot fi acestea legate i coordonate ntre ele. To&i
lucr#torii acestor departamente ar trebui s# aib# viziunea de ansamblu a tuturor organiza&iilor
implicate n gestionarea fenomenului migra&iei, ceea ce se poate realiza prin traininguri de
informare ct i prin organizarea de ntlniri periodice de schimb de experien&# ntre
departamente i institu&ii, ct i prin gestionarea sistemului informa&ional integrat propus spre
dezvoltare la un punct anterior.

Majoritatea institu&iilor cu competen&e n domeniul migra&iei s-au plns de inexisten&a unor
date, studii, analize relevante. Dar colectarea de date i realizarea de analize i studii pe baza
acestor date ar trebui realizat# n cadrul fiec#rui departament pentru aspectul migra&iei care
este gestionat de departamentul respectiv. Exist# institu&ii i departamente care au servicii
performante de colectare a datelor (spre exemplu MIRA), dar astfel de sisteme trebuie create
n toate institu&iile cu competen&e n domeniul migra&iei astfel nct s# se asigure o colectare
permanent# i nu sporadic# de date care s# permit# realizarea de analize complexe (inclusiv
studii longitudinale cu evolu&ii n timp) ale diferitelor aspecte ale migra&iei. Ulterior astfel de
studii ar trebui integrate pentru crearea imaginii de ansamblu asupra fenomenului
migra&ionist, pe baza c#reia se pot stabili strategii i politici ulterioare.

Exist# un num#r ridicat de organiza&ii non-guvernamentale care se implic# n aspecte legate
de migra&ie (n special n ceea ce privete azilul). O mai bun# cooperare a institu&iilor statului
cu astfel de organiza&ii ar contribui la o mai bun# gestionare a fenomenului migra&iei. Spre
deosebire de institu&iile statului, aceste organiza&ii au un grad mai mare de continuitate a
activit#&ilor lor, a structurilor de organizare, multe dintre ele beneficiind de sprijin i
experien&# la nivel interna&ional. Dac# nu altfel, cel pu&in n termeni de valorificare a
experien&ei acestor institu&ii, se poate realiza o colaborare mai intens# ntre institu&iile
guvernamentale i cele non-guvernamentale. Un exemplu de bun# practic# n sensul
men&ionat l reprezint# colaborarea ntre Guvernul Romniei (ORI) i OIM pentru derularea
unui program de repatriere voluntar# adresat str#inilor cu edere ilegal#.

Din perspectiv# financiar#, este necesar# administrarea eficient#, ra&ional# a fondurilor
alocate pentru gestionare migra&iei - din surse interne i externe, n primul rnd din fondurile
europene. ntr-o serie de cazuri se impune, pe lng# creterea capacit#&ii de absorb&ie a
fondurilor alocate pentru solidaritatea i managementul fluxurilor migratorii, regndirea
aloc#rilor, mai precis pentru solicitan&ii de azil, refugia&i, pentru returnare, securizarea
frontierelor, integrare (de exemplu, suma zilnic# oferit# unui solicitant de azil ntr-un centru
de primire este de 3 lei, total insuficient# pentru satisfacerea unor nevoi de baz#). Aceste
m#suri trebuie nso&ite n plan administrativ de preocup#rile pentru preg#tirea personalului,
capacitatea de a identifica nevoile reale, de a elabora proiecte viabile.

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

69
n actualul context european legat de migra&ie i problemele pe care le ntmpin# lucr#torii
romni, Romnia ar trebui s#-i fac# cunoscut# ct mai viguros pozi&ia i s# militeze pentru
schimbarea viziunii privind mobilitatea i migra&ia for&ei de munc#: ele reprezint# dou#
concepte interdependente, care nu ar trebui s# descrie realit#&i distincte, i anume mobilitatea
cet#&enilor din vechile state membre versus migra&ia cet#&enilor din noile state membre, ceea
ce ar conduce la un tratament egal aplicat tuturor cet#&enilor europeni (Cramarenco-
Cucuruzan, 2008).

Din analiza cantitativ# a fluxurilor migratorii au rezultat, n principal, urm#toarele evolu&ii i
tendin&e :

- dup# anul 1991 emigra&ia legal# definitiv# scade, dar emigra&ia temporar# crete, n
timp ce imigra&ia se m#rete constant (cu excep&ia unui declin provizoriu n 2004-
2005), cele dou# fluxuri de migra&ie tinznd s# se egalizeze n 2007;
- structura emigra&iei definitive era dominat# n anul 2007 de femei (65,03%), de
persoanele cu vrste cuprinse ntre 26 i 40 de ani (peste 57%) i de persoanele cu
studii liceale i postliceale (53,77% n 2005);
- destina&iile prioritare ale emigra&iei legale definitive au fost dup# anul 2000 Italia,
Germania, Canada i SUA;
- structura imigran&ilor era dominat# de b#rba&i (61,73%), persoanele cu vrste cuprinse
ntre 26 i 40 de ani (42,33%), cu studii liceale sau postliceale (43,93%) i cet#&eni din
Republica Moldova (56,38%);
- str#inii care i-au stabilit reedin&a temporar# sau permanent# n Romnia au preferat
jude&ele dezvoltate din punct de vedere economic, precum i centrele universitare:
municipiul Bucureti, jude&ele Timi, Cluj i Iai;
- principalele surse de emigra&ie n perioada 2005-2007 au fost regiunile Centru, Nord-
Est i Bucureti-Ilfov;
- modele de varia&ie a emigra&iei i imigra&iei pe care le-am construit au ca variabil#
dependent# num#rul de emigran&i/imigran&i i PIB, productivitatea muncii, popula&ia
ocupat#, num#rul de omeri, rata omajului i salariul ca factori de influen&# (variabile
independente); n toate variantele modelului PIB i productivitatea muncii au cea mai
mare influen&# asupra variabilei dependente;
- recesiunea economic#, deficitul de for&# de munc# din &ar# i recentele creteri
salariale reprezint# argumente n favoarea reducerii n viitor a migra&iei temporare
pentru munc#;
- prognoza de cretere economic# pentru anii urm#tori i deficitul deja existent pe pia&a
for&ei de munc# din Romnia vor favoriza i n viitor imigra&ia pentru munc#.
In planul scenariilor, prognozelor au fost identificate o serie de argumente pentru continuarea
diminu#rii emigra&iei definitive n viitor, reducerea emigra&iei temporare pentru munc# i
rentoarcerea unei p#r&i a romnilor pleca&i la munc# n str#in#tate.
- Un prim argument se refer# la recesiunea economic# care se contureaz# tot mai clar i
n Europa, prognozele de cretere economic# fiind din ce n ce mai pesimiste n &#rile
care concentreaz# majoritatea emigran&ilor romni. Construc&iile, care au atras pn# n
prezent foarte mul&i lucr#tori romni emigran&i, sunt printre primele ramuri afectate de
reducerea activit#&ii economice, cu consecin&e negative asupra locurilor de munc#
resim&ite deja de emigran&i.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

70
Italia i Spania, dou# dintre destina&iile prioritare pentru emigran&ii romni, nu mai sunt
atractive n prezent. Recesiunea economic# ncepe s#-i fac# sim&it# prezen&a i n
Spania unde sectorul construc&iilor, mult timp motorul economiei spaniole, a intrat n
declin, genernd o cretere semnificativ# a num#rului de omeri, dintre care numeroi
romni. La aceasta se adaug# campania declanat# n Italia mpotriva imigran&ilor, care a
determinat mul&i romni s#-i reconsidere decizia de a emigra/r#mne n Italia.
- Un alt argument l reprezint# deficitul de for&# de munc# din &ar#, mai ales n
construc&ii i creterea continu# a salariilor, corelat# n mare m#sur# cu acest deficit.
Creterea economic# sus&inut# din ultimii ani i emigrarea unei p#r&i importante din for&a
de munc# au creat o lips# de for&# de munc# n multe sectoare de activitate din Romnia
(construc&ii, confec&ii textile i nc#l&#minte, industria alimentar#, comer&, s#n#tate etc.).
Conform agen&iilor teritoriale pentru ocuparea locurilor de munc# exist# un deficit
estimat de for&# de munc# de aproximativ 83.000 de persoane.
Presiunile salariale care au rezultat (i care au generat uneori creteri salariale peste
dinamica productivit#&ii muncii) pot influen&a negativ investi&iile str#ine directe, mai
ales c# perspectiva recesiunii economice determin# o pruden&# sporit# a investitorilor. Pe
de alt# parte, salariile mai mari i creterea continu# a valorii transferurilor b#neti c#tre
&ar# din partea romnilor pleca&i la lucru n str#in#tate (acestea au ajuns la 5,3 mld. euro
n 2006 conform B#ncii Na&ionale- i sunt estimate la 7,4 mld. euro n 2007) men&in
cererea de consum la un nivel ridicat, favoriznd creterea economic#.
Men&inerea prognozei de cretere economic# i pentru anii urm#tori (dei revizuit# recent la
ritmuri mai reduse de cretere) ridic# problema compens#rii deficitului de pe pia&a for&ei de
munc# din Romnia cu personal calificat din alte state (lucr#tori migran&i) pentru a sus&ine n
continuare dezvoltarea economic#; sc#derea i mb#trnirea popula&iei, combinate cu
emigra&ia masiv# a romnilor, vor favoriza n viitor imigra&ia pentru munc#, ridicnd
concomitent probleme legate de gestionarea unui fenomen relativ nou pentru Romnia. In
aceast# direc&ie ar putea fi luate n considerare solu&ii practicate deja de &#ri vest-europene,
viznd deschiderea temporar# a pie&ei muncii pentru for&a de munc# ieftin# (de exemplu,
cazul Marii Britanii, care a aplicat aceast# m#sur# n cazul imigran&ilor vietnamezi).
Impactul negativ pe care l are migra&ia asupra m#rimii i calit#&ii for&ei de munc# angajate n
Romnia se manifest# n mai multe direc&ii: plecarea n str#in#tate a unei p#r&i semnificative
din for&a de munc# nalt calificat# (brain-drain), raportul brain-loss brain-win este
dezavantajos pentru Romnia sub aspect calitativ, avnd n vedere faptul c# nivelul de
calificare a persoanelor care vin n Romnia este mai sc#zut dect a celor care p#r#sesc &ara,
procesele de brain circulation i brain regain, mb#trnirea for&ei de munc# din unele sectoare
de activitate (de exemplu cercetare-dezvoltare), care este par&ial influen&at# de migra&ie etc.

In privin&a solicitan&ilor de azil i refugia&ilor, cerin&a de baz#, de pornire pentru un
management ra&ional este recunoaterea diferen&ei dintre cele dou# categorii i tratarea lor
corelat# : din punct de vedere numeric, solicitan&ii de azil sunt mult mai pu&in numeroi dect
refugia&ii ; n fapt, solicitarea de azil este o stare tranzitorie c#tre ob&inerea statutului de
refugiat sau a altei forme de protec&ie, ceea ce necesit# solu&ionarea cererilor n termenele i
cu procedurile stabilite de lege, g#sirea celui mai adecvat r#spuns fic#rei cereri n parte, urmat
de transpunerea, prin politici i un management diferen&iat, a m#surilor corespunz#toare
solu&iei alese : acceptare/integrare respingere repatriere.

Dei n trecut Romnia nu s-a aflat n topul &#rilor asaltate de cereri de azil, fiind considerat# o
&ar# de tranzit pe ruta c#tre alte t#ri europene, dup# aderarea la UE se ateapt# ca, n scurt
timp, s# devin# o &ar# &int#, cu toate implica&iile ce deriv# n planul strategiilor, politicilor i
managementului n domeniu.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

71

In conformitate cu practicile sus&inute pe plan interna&ional de UNHCR, r#spunsurile posibile
n planul gestion#rii azilului se caut# pe trei direc&ii : repatrierea voluntar# n &ara de origine,
transferul c#tre alt# &ar# i g#sirea unor mecanisme adecvate de integrare permanent# n &ara
de azil, n urma dobndirii statutului de refugiat.

Integrarea n societatea &#rii-gazd# se adreseaz# ns# nu numai str#inilor care au ob&inut o
form# de protec&ie ci tuturor str#inilor cu edere legal# pe teritoriul Romniei.

n termeni generali, pentru imigrant integrarea implic# cunoaterea limbii &#rii gazd# (citit,
scris), accesul la sistemul de educa&ie i pia&a muncii din &ara respectiv#, posibilit#&ile de
cretere a mobilit#&ii profesionale prin ridicarea nivelului de educa&ie i a calific#rii
profesionale, egalitatea n fa&a legii, libertatea cultural# i religioas#, respectul fa&# de legile i
tradi&iile &#rii n care tr#iesc.

n acelai timp, pentru societatea gazd# integrarea migran&ilor presupune toleran&# i
deschidere, acordul de a primi imigran&i, n&elegerea avantajelor i provoc#rilor societ#&ilor
multiculturale, oferirea unui acces nengr#dit la informa&iile privind avantajele integr#rii,
toleran&ei i dialogului intercultural, respectarea i n&elegerea condi&iei, tradi&iilor i culturii
imigran&ilor, respectul fat# de drepturile imigran&ilor (IOM, World Migration, 2003).
Pn# n prezent principalii beneficiari ai programelor de integrare aplicate n Romnia au fost
refugia&ii, acestea axndu-se pe aspecte precum accesul pe pia&a muncii, accesul la educa&ie,
accesul la sistemul na&ional de asisten&# medical#, accesul la o locuin&#, accesul la sistemul de
asisten&# social# i servicii de preg#tire. Din motive expuse pe larg n studiu, acestea nu i-au
atins ns# n totalitate obiectivele.

Intr-un cadru mai larg, integrarea n societatea &#rii-gazd# presupune i o atitudine tolerant#
din partea popula&iei majoritare, atitudine opuse discrimin#rii, xenofobiei i altor forme de
respingere a migran&ilor.

Organiza&iile preocupate de drepturile refugia&ilor sesizeaz# de multe ori o respingere subtil# a
str#inilor nu numai de c#tre oamenii obinui&i dar i de func&ionarii ce se ocup# de problemele
solicitan&ilor de azil i ale refugia&ilor. Acetia nu fac ntotdeauna distinc&ia ntre un refugiat,
imigrant sau traficant, ntre migran&ii din motive economice i cei obliga&i s# emigreze ca
urmare a unor evenimente dramatice sau persecu&ii n propria &ar# (L#z#roiu, 2003).

La rndul s#u, mass-media trebuie s# se orienteze mai mult c#tre analiza sistematic#, n
ntreaga sa complexitate, a migra&iei, contribuind la orientarea migran&ilor ntr-un univers cu
numeroase componente de risc i incertitudine, la prevenirea i combaterea delicven&ei,
clandestinit#&ii, corup&iei. In multe cazuri mass-media s-a dovedit preocupat# ntr-o m#sur#
mai mic# de elaborarea unor rapoarte obiective despre migra&ie, orientndu-se mai degrab#
c#tre preluarea unor articole din media interna&ional# i stereotipuri din societatea
romneasc#.

Chiar dac# n ultima perioad# unele ziare i, mai ales, posturi TV au sprijinit specializarea
unor jurnaliti n domeniul migra&iei, necesitatea organiz#rii unor cursuri pentru instruirea n
investigarea i analiza acestui fenomen se men&ine n continuare.

Se impune de asemenea sprijinirea cercet#rii tiin&ifice n domeniul migra&iei i introducerea
n curricula universitar# a unor discipline specializate pe studiul acestui fenomen (n
economie, medicin#, drept, tiin&ele educa&iei etc.), cristalizndu-se totodat# propuneri privind
crearea unui centru na&ional de cercetare a migra&iei (care s# fie nfiin&at de Guvernul
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

72
Romniei n parteneriat cu IOM, UNCHR i alte organiza&ii interna&ionale) (vezi, de exemplu,
IOM, 2004 ; L#z#roiu, 2008). Crearea unor facult#&i sau sec&ii de studii interdisciplinare
pentru migra&ie, astfel nct s# se construiasc# expertiza necesar# n politicile publice,
asisten&a social# i managementul migra&iei, reprezint# de asemenea un punct de interes (n
acest sens trebuie remarcat# nfiin&area, n cadrul Facult#&ii de Stiin&e Politice i ale
Comunic#rii a Universit#&ii din Oradea, a Research Centre on Identity and Migration Issues).

Controlul permanent al legalit#&ii n ceea ce privete ederea str#inilor pe teritoriul Romniei
conduce, n mod inevitabil, i la aplicarea de m#suri de ndep#rtare a str#inilor care nu i mai
justific# ederea n &ar#. Dup# caz, aceste m#suri constau n dispozi&ii de p#r#sire a teritoriului,
decizii de returnare for&at#, luarea n custodie public# i repatrierea voluntar#.

Dei n prezent, pe plan mondial, cel mai mare rezervor pentru migra&ia ilegal# l reprezint#
Asia i Orientul Mijlociu, n cazul Romniei presiunea cea mai mare este nc# exercitat# de
str#inii din state de pe continentul european care nu apar&in UE. Este de ateptat ca statutul de
&ar# membr# a UE s# conduc# la creterea acestei categorii, impunndu-se att m#suri
specifice pe teritoriul Romniei ct i colaborarea cu institu&iile abilitate din &#rile de origine.

In cadrul migra&iei ilegale o aten&ie special# trebuie acordat# traficului de persoane, un
fenomen din ce n ce mai ngrijor#tor, cu dimensiuni multiple : el reprezint# o nc#lcare grav#
a drepturilor omului, un fenomen economic i social cu consecin&e negative pentru ntreaga
societate, un aspect al s#n#t#&ii publice i unul de ordin penal, n care infractori sunt trafican&ii
(i nu victimele).

O schimbare ale c#rei implica&ii ar trebui tratate cu toat# aten&ia este dep#irea, recent, a
ponderii persoanelor exploatate sexual de ponderea celor exploatate pentru munc#. Ea este
nso&it# i de sc#derea, n raport cu perioadele anterioare, a ponderii victimelor femei n totalul
victimelor traficului de persoane.

Dup# p#rerea noastr# eforturile n plan institu&ional i tehnico-opera&ional pentru combaterea
traficului de persoane trebuie s# se mbine n continuare cu cele de sensibilizare a societ#&ii
romneti n privin&a acestui fenomen. Continuarea i extinderea campaniilor de informare
trebuie s# contribuie la contientizarea popula&iei n privin&a diferen&ei ntre traficul de
persoane i diverse acte antisociale precum prostitu&ia, furtul etc. Se impune de asemenea
nt#rirea capacit#&ii inter-institu&ionale n special dup# returnarea persoanelor care au fost
victimele traficului de persoane, pentru reintegrarea lor i tratarea consecin&elor ocului post-
traumatic..

n final, reiter#m concluzia fundamental# exprimat# n studiul PAIS 2004 potrivit c#reia
printr-o gndire atent* i un management corect, politica na#ional* n domeniul
migra#iei poate deveni un catalizator major, capabil s* aduc* o nou* prosperitate
economic* n Romnia (IOM, National Migration and Development Policy, 2004).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

73
BIBLIOGRAFIE

ANITP (2007), Raport privind situa&ia traficului de persoane n Romnia, ianuarie-iunie
2007, Agen&ia Na&ional# Impotriva Traficului de Persoane, Bucureti, septembrie 2007,
http://anitp.mira.gov.ro/ro/docs/raport_semestrial_2007.pdf

Appave, G., Cholewinski (2007), Managing Labour Mobility in the Evolving Global
Economy, in Migration. Labour on the Move: Opportunities and Challenges, IOM,
December 2007

Baldwin-Edwards, M. (2006), Patterns of Migration in the Balkans, MMO Working Paper
No.9, January 2006, Mediterranean Migration Observatory

Baldwin-Edwards, M. (2005), Migration Policies for Romania within the European Union:
Navigating between Scylla and Charybdis, MMO Working Paper No.7, December 2005,
Mediterranean Migration Observatory

Brady, H. (2007), EU migration policy: An A-Z, Centre for European Reform (CER), London

Constantin D.L, Vasile, V., Preda, D., Nicolescu L., (2008), Current issues regarding
Romanias external migration, in J. Poot, B. Waldorf, L. van Wissen, L. (Eds.), Migration
and Human Capital: Regional and Global Perspectives, Edward Elgar, Cheltenham, UK

Constantin, D.L., Nicolescu, L. (2005), Romanias external migration from the perspectiv of
accession to the EU : Institutional and behavioural challenges, the CD-ROM Collection of
Papers of the 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam,
August 2005, www.ersa.org

Constantin D.L, Vasile, V., Preda, D., Nicolescu L., (2004), Fenomenul migra&ionist din
perspective ader#rii Romniei la Uniunea European# (edi&ie bilingv# romn# i englez#),
Institutul European din Romnia, Studiile de Impact PAIS II

Cramarenco-Cucuruzan, R.E. (2008), Migra&ia i mobilitatea for&ei de munc# din Romnia n
contextul integr#rii europene, tez# de doctorat (coord.t. M. Brsan), Universitatea Babe-
Bolyai, Cluj-Napoca, Septembrie, 2008

Delcea, A. (2007), Remittances and International Migration. Romania in the Context of the
EU, Editura Paralela 45, Bucureti
Delcea M. (2002), Protec&ia juridic# a refugia&ilor n dreptul interna&ional, Editura Presa
Universitar# Romn#, Timioara
EUROPA-Rapid Press Releases (2007), A Comprehensive European Migration Policy,
Memo, Brussels, May 14, 2007

Kozak, D. (2007), Romania: labour migration trends and reasons, Conference on Workers
Mobility on European Labour Market, Gdansk, April, 2007

L#z#roiu, S., Alexandru, M. (2008), Romania in E.Hnekopp, H. Mattila (Eds.), Permanent
or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour
Shortages in Europe, IOM
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

74

L#z#roiu, S. (2003), Romania: More Out than In at the Crossroads between Europe and
the Balkans, in Migration Trends in Selected EU Applicant Countries, vol. IV, IOM, Vienna

L#z#roiu, S. (2002) Migra&ia circulatorie a for&ei de munc# din Romnia. Consecin&e asupra
integr#rii europene, www.osf.ro

Mansoor, A., Quillin, B. (Eds.) (2006), Remittances. Eastern Euripe and the Former Soviet
Union, World Bank

Martin, S.F. (2001), Global migration trends and asylum, Working Paper New Issues in
Refugee Research Series, No.41/2001, Georgetown University, Washington D.C., U.S.

MIRA (2007), Imigra&ia i azilul n Romnia - anul 2006, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative, Bucureti

MIRA (2008), Imigra&ia i azilul n Romnia - anul 2007, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative, Bucureti

MIRA (2007), Facilitatea Schengen. Plan indicativ 2007-2009,
http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/Plan%20indicativ%20Facilit
atea%20Schengen.pdf

Nicolescu, L.,Constantin, D.L. (2005), Romanias External Migration in the Context of
Accession to the EU: Mechanisms, Institutions and Social-Cultural Issues, in The Romanian
Journal of European Studies, No. 4/2005

OECD (2007), International Migration Outlook, SOPEMI , OECD, Paris

Pop, A. (2008), European Union initiatives in tackling migration and organized crime at its
new Eastern border , in Romanian Journal of European Affairs, Vol. 8, No.1, April 2008

Sytnyk, T. (coord.) (2006), Human trafficking survey: Belarus, Bulgaria, Moldova, Romania
nad Ukraine, prepared by GfK Ukraine for IOM, Kiyv, www.gfk.com

Tudorache, D. (2004), General Considerations on the Psychological Aspects of the
Trafficking Phenomenon, in Psychological Support to Groups of Victims of Human
Trafficking Situations Psychological Notebook, vol. 4, IOM, February
UNHCR (2008), 2007 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally
Displaced and Stateless persons, http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/PANA-
7FPK47/$file/UNHCR_jun2008.pdf?openelement

UNHCR (2008), Asylum and Trends in Industrialized Countries, 2007, March 2008,
http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/47daae862.pdf

www.arca.org.ro

http://www.e-migration.ro/

www.muncainstrainatate.anofm.ro/files/raport%20caritas%202008.doc

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

75
www.oim.ro

http://anitp.mira.gov.ro

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

76
ANEXA 1. Accesul lucr*torilor romni pe pia#a for#ei de munc* a Uniunii Europene

Principiul liberei circula&ii a lucr#torilor instituit n 1957 prevede dreptul fiec#rui cet#&ean al
UE de a lucra ntr-un alt stat membru.
Romnia, odat# cu semnarea tratatului de aderare la UE, a acceptat perioade de tranzi&ie
pentru circula&ia lucr#torilor romni n Uniunea European#. Astfel de la aderarea Romniei la
Uniunea European# (ianuarie 2007), statele membre au avut op&iunea de a aplica o perioad#
de tranzi&ie, prin aplicarea legisla&iei na&ionale privind dreptul cet#&enilor romni de a munci
pe teritoriul lor sau de a aplica prevederile acquis-ului comunitar referitor la libera circula&ie a
lucr#torilor. Pn# la sfritul celui de al doilea an dup# aderarea Romniei la UE, statele
membre vor anun&a Comisia European# dac# inten&ioneaz# s# continue pentru urm#torii trei
ani aplicarea m#surilor na&ionale sau s# aplice acquis-ul comunitar. n absen&a unei notific#ri
se va aplica acquis-ul comunitar. Perioadele de tranzi&ie nu pot dep#i perioada maxim# de 7
ani, dect n mod excep&ional i cu justific#ri bine argumentate.
Astfel, la 1 ianuarie 2007 statele membre UE aveau urm#toare politic# fa&# de lucr#torii din
Romnia (i Bulgaria):

1. 10 state membre au deschis complet accesul lucr#torilor romni pe pia&a muncii: Suedia,
Finlanda, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovenia i Slovacia.

2. 3 state au deschis par&ial accesul: Italia (printr-un regim flexibil), Fran&a pentru 62 de
meserii i Ungaria pentru 219 meserii.

3. 12 state au impus restric&ii (prin necesitatea acord#rii de permise de munc#): Marea
Britanie, Irlanda, Olanda, Grecia, Spania, Belgia, Portugalia, Luxemburg, Malta, Austria i
Germania. Cu excep&ia Austriei i Germaniei se ateapt# ca celelalte state s# ridice restric&iile
la finalul primilor doi ani de tranzi&ie (finalul lui 2008).
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

77
ANEXA 2. Actori institu#ionali implica#i n migra#ia interna#ional*

La nivel supra-na#ional, printre institu&iile statele implicate n derularea i monitorizarea
migra&iei se num#r# Uniunea European#, iar printre cele voluntare se num#r# Organiza&ia
Interna&ional# a Migra&iei.
Uniunea European# prin legile pe care le promulg# i prin mecanismele de aplicare a lor
influen&eaz# fenomenul migra&ionist n Europa, aspecte prezentate deja pe parcursul acestui
capitol.
Organiza&ia Interna&ional# a Migra&iei (OIM) este una dintre principalele organiza&ii
voluntare cu activitate n domeniul migra&iei la nivel mondial. Aceasta a fost creat# n 1951 la
ini&iativa Belgiei i a Statelor Unite ale Americii. Organiza&ia este adepta principiului c#
migra&ia umanitar# i cea ordonat# este n beneficiul att al migran&ilor ct i al societ#&ii.
OIM dorete s# ajute statele i indivizii n a rezolva probleme legate de migra&ie. Exist# patru
mari domenii n care IOM contribuie la implementarea acestor principii:
a. Migra&ia Umanitar#, prin care ofer# ajutor n procesul migra&iei persoanelor aflate n situa&ii
de conflict, cum ar fi refugia&ii sau cei care cu toate c# sunt n c#utare de azil, nu l ob&in i se
vor rentoarce n &#rile lor de origine.
b. Migra&ia pentru Dezvoltare, prin intermediul unor programe de dezvoltare se furnizeaz#
statelor mn# de lucru calificat# &innd cont de priorit#&ile na&ionale i nevoile comunit#&ilor
primitoare. OIM deruleaz# patru tipuri de programe n acest domeniu: Programe de Transfer
al Resurselor Umane Calificate, Programe de Migra&ie Selectiv#, Programe Integrate ale
Exper&ilor i Programe de Cooperare Intra-Regional#.
c. Cooperarea Tehnic#, prin care OIM ofer# consultan&# guvernelor, agen&iilor
interguvernamentale i organiza&iilor non-guvernamentale pentru dezvoltarea i
implementarea politicilor de migra&ie, legisla&iei i al managementului migra&iei.
d. Baze de Date ale Migra&iei, Cercet#rii i Informa&iei, activitate ce const# n colectarea de
informa&ii pe de o parte i n organizarea de seminarii, conferin&e i diferite campanii de
diseminare a informa&iilor.

La nivel na#ional guvernele &#rilor din UE influen&eaz# fenomenul migra&ionist i fluxurile de
intrare prin diferite politici i activit#&i, cum ar fi acordurile bilaterale inter-guvernamentale
spre exemplu. n Romnia principalele institu&ii guvernamentale implicate n derularea
proceselor migratorii sunt Ministerul Internelor i Reformei Administrative, Ministerul
Muncii, Familiei i Egalit#&ii de 'anse, Ministerul Afacerilor Externe i Ministerul Educa&iei,
Cercet#rii i Tineretului, a c#ror contribu&ie a fost deja prezentat#.

ntre institu#iile non-guvernamentale care sunt implicate n derularea sau colectarea de
informa&ii despre migra&ie se num#r#:
- firme private de intermediere contracte de munc# cu str#in#tatea.
- Biroul local din Romnia al Organiza&iei Interna&ionale a Migra&iei
- Biroul local al Comisiei Na&iunilor Unite pentru Refugia&i
- Consiliul Na&ional Romn pentru Refugia&i
- Forumul Romn pentru Refugia&i i Migran&i
- Serviciul Iezui&ilor pentru Refugia&i din Romnia

Biroul local al Organiza&iei Interna&ionale a Migra&iei, func&ioneaz# din 1992 cnd Romnia
a devenit membru observator al OIM. n 1998 Romnia a devenit membru deplin al
organiza&iei. Cele dou# mari tipuri de programe pe care OIM le deruleaz# n Romnia sunt
legate de migra&ia umanitar# i de cooperarea tehnic#. Spre exemplu, printre activit#&ile
biroului local s-au num#rat programe de asisten&# pentru rentoarcerea n &ar# a celor ce au
c#utat azil n alte &#ri i nu au reuit s#-l ob&in# (1996-1997, 2000), asisten&# pentru stabilirea
n Australia a unui num#r de persoane ce au ob&inut reziden&# permanent#, campanii de
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

78
informare n mas# pentru prevenirea emigr#rii ilegale (1994-1995). n prezent OIM n
Romnia asist# guvernul Romniei la adaptarea legisla&iei, procedurilor i institu&iilor n
domeniul migra&iei, vizelor i managementului la grani&e.
Consiliul Na&ional Romn pentru Refugia&i este o organiza&ie non-guvernamental#
romneasc#, nfiin&at# n 1998 i acreditat# a furnizor de servicii sociale n 2006. ARCA are
scopul de a promova i ap#ra drepturile refugia&ilor i solicitan&ilor de azil. Astfel prin
intermediul acestei organiza&ii s-au oferit solicitan&ilor de azil consiliere, asisten&# i suport
juridic, consiliere social# i orientare cultural# ct i servicii medicale i suport psihologic.
Forumul Romn pentru Refugia&i i Migran&i (ARCA) care conduce programe pentru refugia&ii
i migran&ii n Romnia. Principalele sale programe se concentreaz# pe integrarea cultural# i
educa&ional# a imigran&ilor i refugia&ilor n comunit#&ile din Romnia. Organiza&ia este
finan&at# n cea mai mare propor&ie de Comisia Na&iunilor Unite pentru Refugia&i.
Serviciul Iezui&ilor pentru Refugia&i din Romnia a fost nfiin&at# n 1996 ca organiza&ie non-
guvernamental# umanitar# independent# i i propune sprijinirea i promovarea drepturilor
refugia&ilor i persoanelor dezr#d#cinate. Printre principalele sale activit#&i se num#r#:
consiliere social#, programe culturale, acordarea de ajutoare de urgen&#, proiecte educa&ionale,
informa&ii i ac&iuni de promovare a drepturilor refugia&ilor, g#sirea unei locuin&e ieftine, etc.

Sursa: Constantin D.L,Vasile V., Preda D. i Nicolescu L., Fenomenul migra&ionist din
perspectiva ader#rii Romniei la Uniunea European#, Institutul European din Romnia, Studii
de Impact II, 2004, pp. 39-45; www.arca.org.ro; www.oim.ro

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

79
Anexa 3. Cereri de azil n #*rile Uniunii Europene n 2007


Sursa: EuroGeographics Association for the administrative boundaries
Legenda:
15.0 - 370.0
370.0 - 1405.0
1405.0 - 3935.0
3935.0 - 11920.0
11920.0 - 36205.0
Nu exist# date

Romania 2004 2005 2006 2007
Reziden&i cu cet#&enie str#in# 25645 25929 25993 26069
Sursa: Eurostat
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

80
Anexa 4.
Micarea migratorie extern* a popula#iei, pe regiuni de dezvoltare, jude#e i sexe, n
anul 2006
Imigran#i Emigran#i Soldul migra#iei interna#ionale Regiunea de
dezvoltare/
Jude#ul
Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
Total 7714 4762 2952 14197 5341 8856 -6483 -579 -5904
1. Nord -
Est
579 332 247 2556 981 1575 -1977 -649 -1328
Bac#u 51 32 19 654 257 397 -603 -225 -378
Botoani 37 19 18 126 47 79 -89 -28 -61
Iai 232 132 100 550 195 355 -318 -63 -255
Neam& 89 44 45 741 287 454 -652 -243 -409
Suceava 110 72 38 389 155 234 -279 -83 -196
Vaslui 60 33 27 96 40 56 -36 -7 -29
2. Sud -
Est
394 263 131 1360 530 830 -966 -267 -699
Br#ila 31 16 15 113 37 76 -82 -21 -61
Buz#u 43 30 13 94 30 64 -51 - -51
Constan&a 185 122 63 325 120 205 -140 2 -142
Gala&i 65 47 18 427 157 270 -362 -110 -252
Tulcea 14 9 5 52 24 28 -38 -15 -23
Vrancea 56 39 17 349 162 187 -293 -123 -170
3. Sud -
Muntenia
239 141 98 663 239 424 -424 -98 -326
Arge 60 32 28 117 45 72 -57 -13 -44
C#l#rai 18 13 5 35 10 25 -17 3 -20
Dmbovi&a 31 14 17 116 39 77 -85 -25 -60
Giurgiu 11 8 3 27 10 17 -16 -2 -14
Ialomi&a 28 14 14 32 12 20 -4 2 -6
Prahova 80 54 26 272 99 173 -192 -45 -147
Teleorman 11 6 5 64 24 40 -53 -18 -35
4. Sud -
Vest Oltenia
193 122 71 617 226 391 -424 -104 -320
Dolj 84 56 28 297 123 174 -213 -67 -146
Gorj 21 15 6 46 19 27 -25 -4 -21
Mehedin&i 29 15 14 84 27 57 -55 -12 -43
Olt 15 7 8 77 23 54 -62 -16 -46
Vlcea 44 29 15 113 34 79 -69 -5 -64
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

81
5. Vest 468 298 170 1946 724 1222 -1478 -426 -1052
Arad 81 57 24 330 124 206 -249 -67 -182
Cara-
Severin
72 44 28 348 113 235 -276 -69 -207
Hunedoara 76 47 29 308 133 175 -232 -86 -146
Timi 239 150 89 960 354 606 -721 -204 -517
6. Nord -
Vest
408 267 141 1876 710 1166 -1468 -443 -1025
Bihor 66 42 24 335 126 209 -269 -84 -185
Bistri&a-
N#s#ud
44 30 14 176 62 114 -132 -32 -100
Cluj 165 107 58 557 206 351 -392 -99 -293
Maramure 69 48 21 330 132 198 -261 -84 -177
Satu Mare 38 26 12 398 153 245 -360 -127 -233
S#laj 26 14 12 80 31 49 -54 -17 -37
7. Centru 337 208 129 2739 970 1769 -2402 -762 -1640
Alba 19 12 7 239 89 150 -220 -77 -143
Braov 139 78 61 831 324 507 -692 -246 -446
Covasna 10 6 4 125 49 76 -115 -43 -72
Harghita 32 20 12 290 103 187 -258 -83 -175
Mure 83 54 29 486 144 342 -403 -90 -313
Sibiu 54 38 16 768 261 507 -714 -223 -491
8.
Bucureti -
Ilfov
5096 3131 1965 2440 961 1479 2656 2170 486
Ilfov 64 49 15 37 15 22 27 34 -7
Municipiul
Bucureti
5032 3082 1950 2403 946 1457 2629 2136 493

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

82
Anexa 5.
Num*rul emigran#ilor pe regiuni de dezvoltare, jude#e i sexe, n anul 2007
Emigran#i Regiunea de
dezvoltare/
Jude#ul
Total Masculin Feminin
Total 8830 3088 5742
1. Nord - Est 1522 526 996
Bac#u 333 99 234
Botoani 91 29 62
Iai 341 135 206
Neam& 422 147 275
Suceava 235 87 148
Vaslui 100 29 71
2. Sud - Est 863 296 567
Br#ila 93 31 62
Buz#u 97 35 62
Constan&a 217 79 138
Gala&i 230 85 145
Tulcea 54 17 37
Vrancea 172 49 123
3. Sud - Muntenia 507 167 340
Arge 97 28 69
C#l#rai 33 13 20
Dmbovi&a 105 35 70
Giurgiu 21 6 15
Ialomi&a 25 8 17
Prahova 190 66 124
Teleorman 36 11 25
4. Sud - Vest
Oltenia
451 175 276
Dolj 210 89 121
Gorj 45 19 26
Mehedin&i 59 22 37
Olt 59 15 44
Vlcea 78 30 48
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

83
5. Vest 1229 436 793
Arad 200 70 130
Cara-Severin 218 69 149
Hunedoara 247 91 156
Timi 564 206 358
6. Nord - Vest 1045 356 689
Bihor 178 66 112
Bistri&a-N#s#ud 120 33 87
Cluj 325 109 216
Maramure 195 66 129
Satu Mare 188 65 123
S#laj 39 17 22
7. Centru 1570 504 1066
Alba 142 46 96
Braov 557 207 350
Covasna 78 18 60
Harghita 103 30 73
Mure 277 89 188
Sibiu 413 114 299
8. Bucureti -
Ilfov
1643 628 1015
Ilfov 18 3 15
Municipiul
Bucureti
1625 625 1000
Sursa: date INS
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

84
Anexa 6.
Estim*ri ale deficitului de for#* de munc* pe ramuri

Ramura
Num*rul
locurilor de
munc*
vacante
Ponderea in
deficitul de
for#* de munc*
(%)
Construc&ii 27.793 33,20
Fabricarea articolelor de mbr#c#minte; aranjarea i
vopsirea bl#nurilor 9.765 11,66
Industria altor mijloace de transport 6.200 7,41
Comer& cu ridicata i servicii de intermediere in comer&ul
cu ridicata (cu excep&ia autovehiculelor i motocicletelor) 5.436 6,49
Fabricarea produselor textile 5.017 5,99
Comer& cu am#nuntul (cu excep&ia autovehiculelor i
motocicletelor); repararea bunurilor personale i
gospod#reti 3.876 4,63
Industria alimentara i a b#uturilor 3.703 4,42
Industria construc&iilor metalice i a produselor din metal
(exclusiv maini, utilaje i instala&ii) 3.370 4,03
T#b#cirea i finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj
i marochin#rie, a harnaamentelor i nc#l&#mintei 3.346 4,00
Hoteluri i restaurante 2.734 3,27
Sursa: Imigra&ia i azilul n Romnia - anul 2007.
Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

85
Anexa 7.


Sursa: Migra&ia for&ei de munc#, ANOFM, 2007

Institutul European din Romnia Studii de strategie i politici (SPOS 2008)

86
Anexa 8.

Sursa: Preluat din Migra&ia for&ei de munc#, ANOFM, 2007