Sunteți pe pagina 1din 3

ALFABETUL LIMBII TURCE

Are 29 litere, 21 consoane si 8 vocale:


a [a ] -mama
b [b ] -baba
c [dj ] -gemeni
[tj ] -cer
d [d ] -darnic
e [e ] -melc
f [ f] -fel
g [g ] -gara
[: ] -nu se ronunta, avand rolul de a relungivocala e care o
recede- g moale
! [! ]- hora
" [# ] -fntna
i [i ] -intimitate
j [j ] -jandarm
$ [$] -kilometru, chin
l [l ] -leguma
m [m ] -mama
n [n ] -notar
o [o ] -oras
% [eo ] -Oedi, geografie
[ ] -parc
r [r ] -rar
s [s ]-u
s [s ] -are
t [t ] -!un
u [u ] -"rs
& [eu ] -fe#'in lb(engle)a*
v [v ] -$e$erita
+ [i ] -iute
) [) ] -%i
&"praformele limbii !"rce
a'ea* - evlat 'evleat*
#'i,i* - man 'manii* resm# 'resmii*
-ele 8 vocale sunt a,e,o,u,",i,%,& #martite #n:
a( vocale anterioare: e,i,%,&
b( vocale osterioare: a,o,u,",

Combina!iile li!erelor i pron"n!ia lor n limba !"rca

.itera c
c'i (gi) - cigara 'gigara* civciv 'givgiv*
c'e (ge) -ce)a 'ge)a* ce 'ge*
c'a (dja) -can 'djan* cam 'djam*
c'* (geo) -c%mert'geomert* c%n$'geonc*
c'" (dj") -cuma'dj"ma* cumba'dj"mba*
c'+ (gi") - c&bbe'gi"mbe* c&mb&s'gi"mbus*
.itera ,
,' a(cia) -atal 'ciatal*
,'e(ce) -e$im 'cec!im*
,'i(ci*- ie$ 'cige$*
,'o(!o) -o$ '!oc*
, ' - (!) - "$+s '!c#s*
, ' * ( cio ) - % 'cio*
, '"(! " ) -ubu$ '!"buc*
, ' + 'ciu* -&r&$ 'ci"ruc*
.itera g
g' i( ghi ) -gibi 'ghibi*
g' e( ghe ) -gemi 'ghemi*
g ' *(ghio) -g%l 'ghiol*
g' +(ghi") -g&)el'ghi")el*