Sunteți pe pagina 1din 4

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii

de munca S.S.M. n cadrul actiunilor de control
1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atributii in domeniul !"
- componenta serviciului de !
- conducatorii locurilor de munca"
- personalul cu responsabilitati privind# ex$ manipulare depozitare recipiente cu oxigen"
deservire instalatii aer comprimat%
&. Documentele Comitetului de ecuritate si anatate 'n !unca #C!%:
- decizia de infiintare"
- raportul anual al conducatorului unitatii in C! cu privire la situatia securitatii si
sanatatii in munca"
- raportul medicului care asigura supraveg(erea starii de sanatate a salariatilor"
- planul anual de masuri in domaniul ! si fondul de c(eltuieli necesar
- programul de activitate al serviciului de !
). *valuarea riscurile de accidentare si 'mbolnavire profesionala la locurile de munca
+. Dosarul medical individual
,. -isa de aptitudini
.. /nscrierea in fisa de instructa0 1Apt pentru lucru la inaltime2
3. -isa postului
14. /nstructiuni proprii
11. 5ota de comanda reparatii
12. 6rograme de instruire$ testare pe meserii sau activitati
13. !asuri te(nico oarganizatorice de prevenire alarmare$ intreventie$ evacuare si prim
a0utor
1&. 7ematici de instruire
1). Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
1+. 8erificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
1,. -isele individuale de instructa0 de protectia muncii
1.. 6rocese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructa0ului periodic
13. -oaie de prezenta
24. 5ormativul intern de acordare a ec(ipamentelor individuale de protectie #*/6% si de
lucru #*/9%$ corespunzator riscurilor activitatii
21. Certificate de conformitate pentru */6 si */9
22. -ise de magazie pentru dotarea cu */6
23. Documentele care sa ateste ca *7 utilizate 'n cadrul unitatii sunt certificate de
organismele competente$ potrivit legii
2&. Registre de supraveg(ere a parametrilor te(nologici a instalatiilor in functiune
2). Contractul colectiv de munca 'ntocmit la nivelul unitatii#clauzele referitoare la
protectia muncii$ la timpul de munca$ regimul pauzelor$ munca 'n sc(imburi si
intensitatea acesteia%
2+. Regulamentul de :rganizare si -unctionare si Regulamentul /ntern
2,. !asuri te(nice si;sau organizatorice luate pentru protectia 'mpotriva electrocutarii
prin atingere directa si indirecta
2.. <uletine de verificari 6RA!
23. Determinarile de noxe$ in cazul unitatilor cu te(nologii care dega0a noxe c(imice # 'n
vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii%
34. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca# daca sunt sub cele maxim
admise pentru protectia neuropsi(ica si psi(osenzoriala a executantilor%
31. /nstructiuni proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator
conditiilor 'n care se desfasoara activitatea la locurile de munca
32. Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita
meserii ce trebuie autorizate
33. *videnta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare$ grele si periculoase
3&.Certificate medicale cu diagnostic =accident2
3). /mplementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si;sau
sanatate in munca
3+. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
3,. <uletine de verificare metrologica a A!C>urilor din dotare
3.. 8erificarile /C/R
33. 6ermisul de lucru cu foc
&4. 6ermis gass free$ in situatiile de lucrari in spatii inc(ise unde exista pericol de
explozie
&1. Documentul privind protectia la explozie
&2. Autorizatie de lucru in zone *x
&3. 6roiect de zonare *x si clasificarea ariilor periculoase
&&. 6lan te(nic de exploatare
&). Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor$ dupa caz
&+. Registrul cu orele de functionare a ec(ipamentelor te(nice #*7% #ex.compresoare%
&,. 6rogramul de revizii si reparatii a *7 din dotare
&.. 6lan de evacuare in caz de urgenta
&3. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
)4. Registre de evidenta a accidentelor usoare
)1. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
)2. Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
)3. Raportare semestriala a accidentelor de munca
)). Registrul pentru substante toxice
)+. Registrul de evidenta a materialelor explozive
),. -ormular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
).. Cartea te(nica a utila0ului
)3. /nstructiuni de lucru
+4. 6roces verbal de punere in functiune a sc(elei
+1. Conventiile de lucru
+2. 6roiectele de executie a constructurilor$ *7
+3. !asurile preventive si metodele de lucru stabilite de anga0ator
+&. 6roces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
+). !ateriale necesare informarii si educarii anga0atilor
++. -isele te(nice de securitate pentru substante toxice
+,. Contractele de lucrari
+.. !odul de acorare a materialelor igienico sanitare
+3. -isa de expunere la riscuri profesionale
,4. *videnta nominale a anga0atilor cu (andicap si a celor cu varsta sub 1. ani
,1. Dosare de cercetare a accidentelor cu /7!
,2. Registrul unic de control
Alte documente necesare efectuarii controlului 'n domeniu