Sunteți pe pagina 1din 11

SATANISM SI SATANISTI IN ROMANIA

1. Cteva repere
2. Penetrarea fenomenului satanist n Romnia
3. tapele fenomenului satanist n Romnia!
a. etapa "Rompar#in" $ 1%%3 $ 1%%&
'. etapa "Anio(a" $ 1%%& $ 1%%)
*. etapa "NetSurf" $ +in 1%%)
,. ...-i *teva *on*lu.ii

1. CTEVA REPERE
Mo+ul n *are mass me+ia a'or+ea./ fenomenul satanist *ontinu/ s/ fie0 +in
p/*ate0 mar*at +e numeroase *onfu.ii (i ine1a*tit/2i0 *eea *e fa*e ne*esare unele
pre*i./ri preliminare $ mai ales */0 a(a *um re.ult/ +in *itatul +e mai sus0 este
invo*at S.R.I. pentru a a*re+ita unele +intre a*este afirma2ii .
3n*4inarea la 5iavol0 la spiritele R/ului este pra*ti*at/ +in timpuri
imemoriale0 fiin+ a+esea aso*iat/ *u pra*ti*i ma6i*e 7vr/8itorie0 64i*it9. Ritualuri
satani*e an*estrale0 transfi6urate fol*lori*0 supravie2uies* pn/ n .ilele noastre
n *ole*tivit/2i restrnse sau *4iar *a tra+i2ii +e *lan $ invo*area +emonilor apelor
+e */tre pra*ti*antele pretinsei ma6ii "al'e" ori festivalul +e la :r/ne(ti$Ilfov0 *u
ai s/i "*u*i r/i" imortali.a2i +e pi*tura Mar6aretei Sterian0 fiin+ e1emple
'ine*unos*ute 7nu ntmpl/tor la :r/ne(ti s$a nre6istrat prima sinu*i+ere
satanist/ +in 2ara noastr/9. Totu(i0 nu tre'uie *onfun+ate pra*ti*ile satani*e
fol*lori*e *u satanismul.
;a fel0 nu tre'uie *onfun+at lu*iferismul *u satanismul. <nii pretin(i
"spe*iali(ti" situea./ momentul na(terii satanismului mo+ern la sfr(itul se*olului
al =I=$lea0 ntemeietorul a*estei +o*trine fiin+ *onsi+erat o*ultistul ameri*an
Al'ert Pi#e.
Sistemati.n+ +o6mati* *re+in2e lu*iferi*e multimilenare0 *el n *au./ a
formulat0 la , iunie 1))%0 n *ele'rele sale "INSTR<C>I<NI"0 +o6ma +ivinit/2ii
lui ;u*ifer! ";u*ifer0 .eul luminii0 lupt/ mpotriva lui A+onai0 ?eul :i'liei@ ;u*ifer
este a+ev/ratul +umne.eu".
Aaptul */ Al'ert Pi#e este (i autorul lu*r/rii "5OBMC -I RIT<A;"0 'a./ a
Ritul S*o2ian Anti* (i A**eptat al Masoneriei <niversale0 este spe*ulat n mo+
neavenit n sensul */ masoneria ar avea un *ara*ter "satanist".
1
3n primul rn+0 nu tre'uie *onfun+at e.oterismul lu*iferi* al lui Pi#e *u
satanismul +e 8oas/ spe2/ pra*ti*at prin su'soluri sor+i+e ori 'iseri*i a'an+onate0
n al +oilea rn+ a*este "instru*2iuni" *ontroversate au fost re+a*tate ntr$o
perioa+/ *repus*ular/ a vie2ii lui Al'ert Pi#e0 mar*at +e8a +e 'oala *are$i va
a+u*e sfr(itul.
Satanismul mo+ern a fost +e fapt ntemeiat *u opt +e*enii +up/ Al'ert Pi#e0
+e un fost saltim'an*0 +evenit inapt pentru profesia +e *ir*ar *a urmare a
*onsumului +e +ro6uri $ Anton 7Antal9 S.an+or ;a DeE. 3n 1%F%0 respe*tivul a
re+a*tat un fel +e *ate4ism satani* 7":I:;IA SATANICC"90 *are ni*i m/*ar nu
are *ara*ter teolo6i*0 *i se limitea./ la parafra.area ru+imentar/ (i
'lasfematorie a unor fra6mente +e te1t 'i'li*.
Semnifi*ativ n a*est sens este unul +intre *ele mai *unos*ute fra6mente
ale ":I:;II SATANIC" $ a(a$.isa "ru6/*iune"! "Tat/l nostru *are e(ti n
infern0 m/reas*/$se numele t/u0 pre*um n infern a(a (i pe p/mnt. P/*atul *el +e
toate .ilele +/$ni$l nou/ a.i (i +u$ne pe noi n ispit/ (i nva2/$ne +e r/u. Ave
SatanG".
Con2inutul +o6mati* al lu*r/rii fostului saltim'an* nu +ep/(e(te pe a*ela al
unor mai ve*4i parafra./ri antiteiste ale :i'liei 7+e 6enul ":i'lia 4a.lie"90 fiin+
aproape nul0 ntru*t se limitea./ la "porun*i" +e 6enul " Nu ai voie s/ *re.i n
5umne.eu0 pentru */ lumea este a mea (i voi *onsi+era *re+in2a ta *a un p/*at "
ori " A/$2i un i+ol (i n*4in/$te lui n fie*are +umini*/. ". 3n fon+0 a*east/ ns/ilare
+e fra6mente 6rosolan pasti(ate se limitea./0 n fon+0 la ne6area tuturor valorilor
so*iale0 +e la *re+in2a n 5umne.eu (i pn/ la morala minimal/.
Con(tient +e lipsa total/ +e valoare teolo6i*/ sau e.oteri*/ a "operei" sale0
;a DeE ni*i nu a formulat preten2ia */ ":I:;IA SATANICC" ar fi pro+usul
vreunei "revela2ii" 7fie ea (i infernal/90 +rept *are (i$a asumat statutul +e autor0
a*umuln+ o avere *onsi+era'il/ +in *opEri64t$ul respe*tivei lu*r/ri. Mai mult
pentru a$(i prote8a +e Ais* a*este venituri0 n 1%HI ;a DeE s$a pus su' prote*2ia
permisivei le6isla2ii ameri*ane referitoare la *ulte0 ntemein+ n California prima
:iseri*/ a lui Satan 7 "C<;T<S SATANAS" 9. Totu(i0 n a'sen2a unui *on2inut
teolo6i* *oerent (i a unei +o6mati*i +emne +e a*est nume0 satanismul nu este *ult
(i ni*i m/*ar se*t/0 *i un *urent spiritualist 7n sens lar69 +e orientare anomi*/
7termen provenit +in lim'a 6rea*/ (i *onsa*rat n so*iolo6ie0 anomia +esemnea./
"a'sen2a +e norme" $ morale0 so*iale0 reli6ioase.9 *u manifest/ri antiso*iale.
1*ep2ionalul su**es finan*iar al ini2iativei pretins "*ulti*e" a fostului
saltim'an* poate fi e1pli*at nu numai prin fon+ul pree1istent +e anomie so*ial/
+in a*ei ani0 *i (i prin alte impli*a2ii0 mai pu2in afi(ate0 ale satanismului +e rit ;a
DeE. Ameri*a +e*eniului al (aptelea al se*olului tre*ut era mar*at/ +e o evolu2ie
+ramati* as*en+ent/ a *onsumului +e +ro6uri n me+iile +e tineret.
2
Pe 'un/ +reptate0 antura8ele impli*ate n nar*otrafi*0 formate +in *lanuri
ale *riminalit/2ii or6ani.ate transfrontaliere0 au +es*operit n teoriile ni4iliste0
imorale ale lui ;a DeE o "8ustifi*are" pseu+o$*ulti*/ +e natur/ s/ fa*ilite.e
ra*olarea unor me+ii +e tineret la *onsumul +e +ro6uri $ pra*ti*/ pe *are :iseri*a
lui Satan a n*eput s/ o promove.e *u st/ruin2/0 su' prete1tul */ ar fi
"in+ispensa'il/ *omuniunii *u 5u4urile 3ntuneri*ului" .
Num/rul mare +e "satani(ti" aresta2i sau *on+amna2i pentru +e2inere (i
*omer*iali.are +e +ro6uri *onstituie o +ova+/ in+ire*t/ */0 +in*olo +e pospaiul
"*ulti*"0 e1tin+erea satanismului +e sor6inte ;a DeE s$a f/*ut (i *u impli*area
*lanurilor *rimei or6ani.ate transfrontaliere0 semnifi*ative fiin+ (i tira8ele
nre6istrate0 n anii JHI0 +e ":I:;IA SATANICC"0 a */rei tra+u*ere0 tip/rire (i
+ifu.are n milioane +e e1emplare nu poate fi e1pli*at/ +e*t prin masive
su'ven2ii *e nu puteau proveni +in rn+urile +e*lasa2ilor so*ial */rora lu*rarea li
se a+resea./.
A*easta ns/ nu 8ustifi*/ afirma2ia */ satanismul ar fi este una +intre *ele mai
'ine or6ani.ate re2ele *are proliferea./ trafi*ul +e +ro6uri (i *rima or6ani.at/.
3n primul rn+0 satanismul nu are *oeren2a unei "re2ele"0 n *a+rul
fenomenului satanist *oe1istn+ mai multe 6rup/ri *on*urente. Astfel0 n me+iile
mar6inale ale "*ulturii 4ippEe" au luat fiin2/0 n anii +e 6lorie ai 6enera2iei "AloKer
$ PoKer" 0 .e*i +e aso*ia2ii (i 6rup/ri *are0 profitn+ +e le6isla2ia *alifornian/ a
a*elor ani0 se +e*larau "*ulti*e"!
$ :ISRICA ARC>II SATANIC0
$ :ISRICA ORTO5O=C SATANISTC 5 RIT NTLI;<N0
$ OR5I TMP;I SATANAS0
$ ARC>IA :R:C<;<I0
$ OR5IN<; :R:C<;<I NBR< et*.
3n al +oilea rn+0 a*tivit/2ile a*estor 6rup/ri 7n *ea mai mare parte
+isp/rute9 nu pot fi asimilate *rimei or6ani.ate0 re.umn+u$se la "rituri" *are mai
+e *are mai e1oti*e0 a6rementate *u pra*ti*i se1uale situate mult +in*olo +e
limita moralei (i *4iar a 'unului sim2. 5e altfel0 ni*i o 6rupare *riminal/ *are "se
respe*t/" nu ar a**epta n rn+urile sale +e*lasa2i +ro6a2i (i f/r/ */p/ti0 a+ep2i
ai ne*rofiliei0 .oofiliei (i onaniei n 6rup $ pur (i simplu0 ar fi prea ris*ant.
A *alifi*a satanismul +rept "*ult"0 "re2ea a *rimei or6ani.ate" ori "6rupare
anar4ist/" nseamn/ a$i a*or+a un *re+it pe *are n ni*i un *a. nu$l merit/0 fie (i
+atorit/ faptului */ prin*ipala preo*upare a satani(tilor este +e a se +istru6e pe
sine prin pra*ti*i n8ositoare (i inumane0 fa2/ +e *are alte forme +e sinu*i+ere
par +e$a +reptul "elevate"...
vi+ent0 or6anele +e or+ine pu'li*/ (i si6uran2/ na2ional/ +in 2/rile
afe*tate nu puteau asista pasive la evolu2ia as*en+ent/ a a*estui fenomen anomi*
3
n me+iile +e tineret. M/surile luate s$au *on*entrat ns/ la nivelul a+ev/ratelor
re2ele ale *rimei or6ani.ate0 *are aprovi.ionau *u +ro6uri antura8ele sataniste $
iar m/surile nu au ntr.iat s/ +ea re.ultate0 n anii J%I fenomenul satanist
nre6istrn+0 n O**i+ent0 o involu2ie 6eneral/ $ *el mai ilustrativ e1emplu fiin+
+ispari2ia *omunit/2ii sataniste ntemeiat/ +e ;a DeE0 +up/ moartea a*estuia0 pe
fon+ul +isputelor +intre urma(ii s/i.
Cu totul alta a fost ns/ situa2ia n uropa Central/ (i +e st $ in*lusiv n
Romnia.
2. PENETRAREA FENOMENULUI SATANIST N ROMNIA
Marile transform/ri 6eopoliti*e ale anului 1%)% au +es*4is noi pie2e
nar*otrafi*ului0 a */rui e1pansiune $ nso2it/ +e e1tin+erea fenomenului satanist
(i a su'$*ulturii LeavE Metal $ a n*eput mai nti n *ele mai +e.voltate +intre
2/rile stului e1$so*ialist0 un+e tineretul +ispunea +e o anume solva'ilitate.
$ Primul val +e e1pansiune a satanismului n st 71%%I9 l$a *onstituit formarea0
pe filier/ 6erman/0 a unor 6rup/ri sataniste n <n6aria0 Polonia (i Ce4ia 7Moravia9.
<rm/rirea +inami*ii *onsumului +e +ro6uri n a*este 2/ri (i0 n spe*ial0 *ompararea
+atelor pentru anii 1%%I $ 1%%1 *u *ele +in anii 1%%& $ 1%%F poate +a o ima6ine
sinteti*/ asupra efi*ien2ei prete1tului "ritual" n promovarea0 printre a+ep2ii
satanismului0 a *onsumului +e +ro6uri.
$ Al +oilea val +e e1pansiune a n*eput n*/ +in 1%%10 *n+0 *u spri8inul
satani(tilor polone.i0 iau na(tere n <*raina 6rup/ri +e a*east/ fa*tur/0 mai nti
n rn+urile minorit/2ii polone.e 7la ;vov90 apoi e1tin.n+u$se n rn+ul tineretului
+in Miev0 Cern/u2i (i Tiraspol0 a8un6n+ n Rusia (i :asara'ia0 o+at/ *u pr/'u(irea
<RSS (i *onsoli+area noilor rute trans*ontinentale +e trafi* *u +ro6uri0 +in Asia
Central/ e1$sovieti*/ spre pie2ele +e +esfa*ere +in Dest.
ste ine1a*t faptul */ "satanismul a intrat n Romnia pe filier/ un6ar/".
Prima 6rupare satanist/ *are a "son+at" n 1%%2 posi'ilitatea e1tin+erii n
Romnia a fost 6rupul a(a$.i(ilor "6ala1ieni" +in Miev0 *are se n*4inau "*elor 33
+e spirite astrale" su' *on+u*erea unui fost ofi2er M.B.:.0 rean6a8at +e 6rup/rile
mafiote post$sovieti*e0 *unos*ut su' pseu+onimul "Pater 5is*iplinarius".
ste n s*4im' e1a*t faptul */0 n prima sa etap/0 a**esorii +e tip satanist
7C5$uri0 pu'li*a2ii0 amulete et*.9 au fost +ifu.ate pe teritoriul Romniei
prepon+erent +e 6rup/ri un6are +e a*east/ fa*tur/. Semnifi*ativ n a*est sens
este faptul */ primele *on*erte +e "satani* tras4" (i "+ea+ metal" au fost
sus2inute0 n 2ara noastr/0 +e forma2ia un6ar/ TL :;5AMN 0 *u prile8ul
turneului efe*tuat n mai multe ora(e +in Transilvania n perioa+a 21 septem'rie $
4
1 o*tom'rie 1%%2.
;a a*ea +at/0 ns/0 e1istau +e8a nu*lee sataniste auto4tone 'ine
n*4e6ate0 spre e1emplu "3n6erii Mor2ii" +in :r/ne(ti $ antura8 n *are0 la
n*eputul anului 1%%30 s$a nre6istrat (i un prim sui*i+ ritual.
3. ETAPELE FENOMENULUI SATANIST N
ROMNIA
"po*a Rompar#in" 71%%3 $ 1%%&9
3n etapa ini2ial/0 fenomenul satanist a ap/rut n Romnia n me+iile +e
+e*lasa2i $ va6a'on.i0 aurola*i0 'os*4etari0 *er(etori. Pentru a*e(tia0 pra*ti*ile
pretins "sataniste" *onstituiau un a**esoriu +estinat s/ +ea o 'rum/ +e
"presti6iu" sor+i+elor or6ii 4eterose1uale0 +ar prepon+erent 4omose1uale
a6rementate +e *onsumul masiv +e spirt me+i*inal a+itivat *u Rompar#in (i
"n+ul*it" *u anti6el 7mono $ etilen $ 6li*ol0 *ompus *an*eri6en9.
"Ritualurile" erau pe m/sura min2ilor n*e2o(ate +e Aurola* ale
parti*ipan2ilor la a*este ino*ul/ri n 6rup *u mala+ii se1ual transmisi'ile! '/utul
+e sn6e +e 6/in/0 +e.6ropatul +e strvuri0 onania *ole*tiv/. Semnele +e
apartenen2/ la "*lu'ul sele*t" al *onsumatorilor +e intestine +e pisi*/ "ritual
sa*rifi*at/" erau "*ru*ea lui Nero" 7ntoars/90 "*ru*ea Die2ii" 7*u ans/90
penta6rame 7stele n *in*i *ol2uri0 evo*n+ sim'olul *omunist9 (i amulete ma*a're
7n 6eneral0 *onfe*2ionate +in resturi +e *a+avre9.
Ctva timp0 a*este pra*ti*i au fost *antonate la *eea *e n lim'a8 *olo*vial
se nume(te "+ro8+ia so*iet/2ii". 3n*epn+ +in 1%%,0 s$au semnalat primele *a.uri
+e pro.elitism satani* n rn+ul unor elevi +e li*eu mar*a2i +e ratare (i e(e*
(*olar. Tinerii $ n 6eneral semnala2i (i *u alte "pro'leme"0 +e 6enul prostitu2iei
ori furturilor m/runte $ s$au l/sat atra(i +e antura8ele +e mar6inali0 efe*tul fiin+
n 6eneral +e.astruos.
Astfel0 n 1%%,0 nu*leul +e 'os*4etari "satani(ti" *onstituit la 5oro4oi
78u+. :oto(ani9 a reu(it s/ ra*ole.e +ou/ eleve +e li*eu. Pentru a le *onvin6e s/
parti*ipe la pra*ti*ile or6iasti*e ale 6rup/rii 7pn/ atun*i prepon+erent onaniste90
*elor +ou/ minore le$a fost a+ministrat un ameste* +e Are*2ie "Carmol" *u
e1*remente +e *ine0 *are le$a a+us n stare +e *om/ al*ooli*/0 pentru
sta'ili.area le.iunilor 4epati*e (i *ere'rale fiin+ ne*esar/ spitali.area +e
ur6en2/. O a treia elev/0 C. A.0 +e la li*eul "Bri6ore B4i*a" 5oro4oi0 nu a mai putut
fi re*uperat/ neuro$psi4i*0 sinu*i6n+u$se +up/ pu2in timp.
volu2ia fenomenului a fost relativ lent/0 +ar n 1%%& nu*leele +e
5
'os*4etari "satani(ti" +in ma8oritatea marilor ora(e +in Transilvania (i :anat
reu(iser/ s/ se insinue.e n ariile mar6inale ale me+iului (*olar.
"po*a Anio(a" 71%%& $ 1%%)9
Simultan0 evolu2ia fenomenului satanist a intrat n aten2ia mass me+ia (i a
marelui pu'li* o+at/ *u "in*i+entul +e la Constan2a" $ ast/.i *onsi+erat momentul
ini2ial al "po*ii Anio(a" 7 +up/ numele unui *ana'is ieftin0 +ar *ara*teri.at
printr$o ri+i*at/ ra+ioa*tivitate re.i+ual/0 *a urmare a faptului */ este *ultivat n
arii +e pe Spa2iul st mai pu2in *ontrolate +e autorit/2i0 fiin+ afe*tate +e
*atastrofa +e la Cerno'l 9.
Printre primele nu*lee sataniste *are au a+erat la *onsumul +e +ro6uri mai
mult sau mai pu2in infestate *u *esiu (i stron2iu s$a num/rat 6ruparea aurola*ilor
*u se+iul n *analele +in .ona B/rii +e Nor+ +in :u*ure(ti0 pompos +enumit/
"Ara2ii St/pnului" 7aflat/ n a*el moment n *onfli*t *u alt/ 6rupare similar/
'u*ure(tean/0 "All.+am" $ +e la "All is 5amne+". Cei n *au./ "reinvesteau" sumele
o'2inute prin prostitu2ie 7n 6eneral 4omose1ual/9 n +ro6uri venite pe +iferite
filiere nistrene0 */rora prin*ipala 6ar/ 'u*ure(tean/ le servea +rept pun*t +e
es*al/. Treptat0 la 6rupare au fost *oopta2i elevi +e la li*eele +in :u*ure(ti0 +ar (i
+in alte lo*alit/2i.
Prima "roire" a nu*leului 'u*ure(tean a avut lo* nspre Constan2a0 *u
spri8inul a +oi satani(ti lo*ali $ 5. Marius 7.is "-a*alul"90 elev la ;i*eul
"NRBTIC"0 (i M. 5. An+rei 7.is "Liena"90 f/r/ o*upa2ie0 *are au a**eptat s/ se
impli*e n trafi*area +ro6urilor ve4i*ulate +e emisari ai "Ara2ilor St/pnului"0
revn.n+u$le n me+iul elevilor +e la "NRBTIC"0 "TRAIAN" (i "BORB
CA;INSC<" +in Constan2a. Printre 'os*4etarii *onst/n2eni ra*ola2i s$au
num/rat Pintilie Lora2iu0 fratele s/u0 Pintilie Ti'eriu0 (i An+rona*4e Cristinel $
to2i f/r/ o*upa2ie0 *are0 su' influen2a 4alu*ino6enelor0 au s/vr(it +ou/ *rime
a'omina'ile 7 3 (i ) mai 1%%&9.
5e(i mass me+ia a a*or+at o aten2ie aproape e1*lusiv/ a*estui *a.0 n a*ea
epo*/ penetrarea n me+ii sataniste a *onsumului +e stupefiante ieftine (i
ra+ioto1i*e f/*ea rava6ii (i n alte .one ale 2/rii. Astfel0 n noaptea +e & spre F
iunie 1%%F0 +oi 'os*4etari satani(ti +in :u./u au efe*tuat o "+es*in+ere" la
+omi*iliul unui paro4 +in lo*alitate. Di.i'il su' efe*tul stupefiantelor0 *ei +oi i$au
soli*itat preotului s/ i spove+eas*/ ntru*t au Jspur*atJ i*oanele. In urma
refu.ului preotului +e a le +a *urs *ererii0 respe*tivii au +e*larat */ sunt
"repre.entan2ii Satanei"0 iar n *a.ul n *are va anun2a or6anele +e poli2ie l va
u*i+e att pe el *t (i familia sa. 5e fapt0 nu era nevoie +e a*east/ amenin2are!
*ei +oi erau +e8a "n aten2ie"0 amnarea m/surilor *uvenite fiin+ +eterminat/ +oar
+e ne*esitatea i+entifi*/rii ntre6ului antura8.
5e fapt0 n Romnia se repeta "s*enariul" *are se +erulase +e8a0 n anii
6
JHI0 n S.<.A. (i uropa +e Dest0 iar n anii 1%%I $ 1%%2 n uropa Central/.
1ponen2ii *rimei or6ani.ate transfrontaliere */utau noi +e'u(ee pentru
+ro6urile invan+a'ile pe pie2e mai avi.ate ori "preten2ioase". 5e la 'os*4etari (i
aurola*i0 fenomenul satanist s$a +eplasat spre ro*#erii +in +is*ote*ile +u'ioase
7mai mult sau mai pu2in prostitua2i 4etero sau 4omose1uali9 (i spre tinerii
6ravitn+ la periferia a+ev/ratei interlope 7n 6eneral *a "6initori" ori
"*ior+itori"0 "penali(ti" n +evenire9.
3n unele *a.uri0 persona8ele sunt +e$a +reptul pitore(ti $ spre e1emplu 5.
B.0 pore*lit JPARANOIAJ0 *are 'ate ro*#ote*ile *onst/n2ene *u :i'lia Satani*/ la
su'ra20 n*er*n+ s/ *onvin6/ turi(tii "s/$(i piar+/ sufletele"0 ori Na6E R.0 *are a
*onta*tat presa +in Mier*urea$Ciu*0 anun2n+u$(i *alitatea +e "purtator +e
*uvnt al satani(tilor +in 8u+e2".
3n alte *a.uri0 este vor'a +e psi4opa2i peri*ulo(i $ spre e1emplu un anume
5.R. Mi4ai +in Cernavo+/0 *on+amnat la n*4isoare *u suspen+area e1e*ut/rii
pe+epsei pentru furt *alifi*at0 *are n *a+rul ntrunirilor pe *are le or6ani.a n
Cimitirul Orto+o1 +in ora( 7n lo*ul *unos*ut su' numele ";a Cavoul lui
Aarma*4e"90 in*ita a+ep2ii la omor (i sinu*i+ere. <na +intre tinerele aflate su'
influen2a sa0 C. D.0 i$a urmat n+emnurile0 n*er*n+ s/ se sinu*i+/ 7a fost salvat/
n ultimul moment9. Mai pu2in noro*oas/ a fost alt/ mem'r/ a 6rupului0 *are (i$a
"reu(it" sinu*i+erea n aprilie 1%%H.
volu2ia a fost mai rapi+/0 astfel n*t n perioa+a 1%%& $ 1%%H au luat
fiin2/ 6rup/ri sataniste n 22 +e 8u+e2e! Ar6e(0 Ara+0 Al'a0 :a*/u0 :oto(ani0
:u./u0 Cara($Severin0 Constan2a0 Covasna0 Clu80 5m'ovi2a0 Bor80 Ia(i0 Ilfov0
Lar64ita0 Lune+oara0 Mure(0 Neam20 Pra4ova0 S/la80 Si'iu0 Teleorman0 Tul*ea (i
Muni*ipiul :u*ure(ti. 3n pofi+a a**eler/rii evolu2iei fenomenului0 nu a fost nevoie
+e *ine (tie *e meto+e informative pentru o *unoa(tere aprofun+at/ a situa2iei.
;a'ilitatea psi4i*/ a *elor impli*a2i0 faptul */ me+iile interlope respe*tive
sunt ori*um n aten2ie0 +ar (i +ela2iunile stimulate +e or6olii m/runte fa* *a la *el
mult +ou/ s/pt/mni +up/ a+erarea la o 6rupare satanist/0 numele *elui n *au./
s/ apar/ pe *al*ulatoare. Numai +ou/ e1emple +intre .e*ile +e *a.uri similare!
li+erul satanist +in Piatra Neam20 Ale1an+ru I.0 s$a pre.entat n iulie 1%%& la
prim/ria +in lo*alitate0 un+e a relatat */ solistul unei forma2ii "Metal" lo*ale0 A+E
:.0 a reu(it s/$(i *onstituie un nu*leu satani* al*/tuit +in *ir*a 1II +e a+ep2i
7elevi la li*eele Calistrat Lo6a(0 Petru Rare( (i ;i*eul +e Art/ +in ora( $ lista era
n *ea mai mare parte e1a*t/9. Prete1tn+ */ a+ep2ii lui A+E :. sunt "mem'ri ai
unei +isi+en2e satani*e peri*uloase"0 *el n *au./ a +e*larat */ inten2ionea./ s/
*onstituie o "filial/ ofi*ial/ a a+ev/ratei :iseri*i a Satanei" (i a soli*itat prim/riei
s/$i atri'uie +rept se+iu Cate+rala 5omneas*/ Sf. Ioan +in lo*alitateG
3n mo+ similar0 n perioa+a 1%%3 $ 1%%&0 . A+rian (i aro6a *alitatea +e
7
"(ef al satani(tilor +in Rmni*u S/rat"0 8u+e2ul :u./u. Re*lamat +e al2i
preten+en2i la a*est "titlu"0 i s$a naintat +osar la Par*4et privin+ s/vr(irea unor
infra*2iuni prev/.ute +e art. 1% +in ;e6ea &1N1%%1. A 'enefi*iat +e oare*are
*lemen2/0 *ola'orn+ impe*a'il *u or6anele +e an*4et/0 n spe*ial n elu*i+area
a*tivit/2ii altui satanist +in .on/0 *unos*ut su' pore*la JBA?AJ 7*el *are0 +e
altfel0 l re*lamase "anonim"9. ;a fel +e *ooperan2i *u or6anele +e or+ine pu'li*/
s$au +ove+it a fi R. I. $ "li+er al satani(tilor +in *artierul Mi*ro ID Tr6ovi(te"@ :.
mil $ luat la ntre'/ri +up/ *e +oi satani(ti +in 8u+e2ul Bor8 s$au sinu*is@ . BEula
$ li+er satanist +in Lar64ita 7surprins n timp *e se 8u*a *u un revolver9 N. Marian
$ li+er satanist 'u.oian0 *er*etat +e or6anele +e poli2ie pe *n+ era militar n
termen la <.M. I1%3F 7fiin+ suspe*t +e profanarea unor morminte +in *imitirul
5um'rava9 (i mul2i0 mul2i al2ii.
3n mai toate *a.urile0 listele furni.ate or6anelor a'ilitate ale statului
*uprin+ nu numai a+resele e1a*te (i numerele +e telefon ale mem'rilor
respe*tivelor 6rup/ri0 *i (i pore*lele lor +e "*4at"0 uneori +eose'it +e pitore(ti!
$ "55I MORT<;" +in Al'a Iulia0 : +ul $$$$ nr. H10 'l. A1F@
$ "MORT<S CA5ADRIC<S" +in Pite(ti0 : +ul $$$$0 'l. :32@
$ "MAC;AR<;" +in Pite(ti0 str. $$$$0 'l. 51@
$ "5ADINA LAMMINN" +in <r.i*eni Ialomi2a0 str.$$$$ nr. 20 'l.
11H@
$ "MORT<;" +in One(ti :a*/u0 :+. $$$$ nr. 10 'l. 1@
$ ":;ACM A;IN" +in :r/ila $ Calea $$$$ nr. 130 'lo* 13.
Cei *are se re*unos* n a*east/ list/ pot0 +a*/ +ores*0 s/ *omplete.e
numele real (i a+resa. Noi ori*um o *unoa(tem (i i ru6/m pe a*east/ *ale s/ nu$i
'lame.e pe *ei *are0 n*/ +in 1%%F $ 1%%)0 i$au "'/6at n *erneal/". 3n fon+0
respe*tivii nu au f/*ut +e*t s/ respe*te nto*mai 8ur/mntul f/*ut! "Doi fura0 voi
n(ela0 voi tr/+a (i *4iar voi u*i+e +e va fi nevoie0 voi fi ipo*rit (i mes*4in0 n
numele t/u0 Satan/G". vi+ent0 ntr$o 2ar/ +emo*rati*/0 fie*are este li'er s/ se
n*4ine ori*/ror i+oli0 *4iar s/ se sinu*i+/ n *e mo+ +ore(te0 n m/sura n *are nu
n*al*/ le6ile (i nu impietea./ asupra li'ert/2ii *elorlal2i.
Cea mai mare parte a a+oles*en2ilor teri'ili(ti *are 6ust/ +in e1perien2a
satanist/ renun2/ la a*este pra*ti*i0 +up/ *e se ale6 *u un sifilis imun la
anti'ioti*e 7*a urmare a "riturilor se1uale"9 sau *u un panari2iu *e ne*esit/
amputarea a +ou/$trei falan6e 7*onse*in2/ o'i(nuit/ a profan/rii +e morminte9.
C2iva $ al */ror *reier este prea n*e2o(at pentru a mai rea*2iona *t +e *t
normal $ *ontinu/ mai mul2i ani pe a*east/ *ale. 5ar nu prea mul2i ani0 fiin+*/
*onsumul +e stupefiante infestate ori +e al*ool a+itivat *u neurolepti*e are
efe*te ireversi'ile.
Semnifi*ativ este *a.ul li+erului satanist R. C. Ba'riel0 aflat n*/ +in iunie
8
1%%F n *er*ul +e suspe*2i pentru profanarea unor morminte la ":iseri*a
5omneas*/" +in T6.O*na. Pn/ s/ se l/mureas*/ situa2ia0 poli2i(tii 'u*ure(teni l$
au "inter*eptat" pe *el n *au./ la ore mi*i ale nop2ii0 n .ona "Cimitirului :ellu"
+in :u*ure(ti0 avn+ n mini o 4al*/ +e *a+avru n putrefa*2ie (i o lumnare
aprins/. ;a se*2ia +e poli2ie0 *el n *au./ a n*eput s/$(i m/nn*e e1*rementele0
*eea *e a +eterminat ofi2erul +e servi*iu s/$l trimit/ +e ur6en2/0 *u */tu(e la
mini0 la Spitalul +e neuropsi4iatrie. Au fost ne*esare 11 .ile +e tratament *a R.
C. Ba'riel s/$(i revin/ n sim2iri0 +ar intele*tul s/u *ontinu/ s/ fie ireversi'il
afe*tat.
Ca urmare0 n Romnia $ *a (i n alte 2/ri $ fenomenul satanist0 aflat su'
presiunea u.urii fi.i*e (i mai ales psi4i*e a**elerate a a+ep2ilor0 are ten+in2a +e a
involua rapi+0 o+at/ *e$i sunt t/iate r/+/*inile *e$l 4r/nes*0 pe filiere interlope0
*u stupefiante ieftine.
Ca atare0 ma1ima evolu2ie a fenomenului satanist n Romnia s$a
*onsumat n perioa+a mai 1%%H $ mai 1%%)0 fiin+ *onstituite 6rup/ri +e a*east/
fa*tur/ n alte H 8u+e2e! :i4or0 :r/ila0 5ol80 Bala2i0 S/la80 Daslui (i Dran*ea 7+e*i
un total +e 2% +e 8u+e2e afe*tate9.
3n a*ea perioa+/0 situa2ia a8unsese la un pra6 *riti*0 semnalat +ealtfel +e
presa vremii! multe *imitire +in me+iul ur'an erau afe*tate +e +istru6eri *u
evi+ent *ara*ter satanist0 se nmul2iser/ sinu*i+erile (i omu*i+erile "rituale"0 iar
unele 6rup/ri sataniste tre*user/ la promovarea unor +o*trine politi*e ra+i*ale0
etaln+ o ostentativ/ pre+ile*2ie pentru A+olf Litler0 "*el mai tare satanist" 7a(a
*um re*uno(tea n form/ olo6raf/0 n fa2a or6anelor +e an*4et/0 un mem'ru al
nu*leului "SATANIC ORMACLT C5" +in 5eva9.
Su' presiunea mass me+ia (i a opiniei pu'li*e0 au fost luate m/suri
a+e*vate +e n/sprire a pe+epselor privin+ trafi*ul (i *onsumul +e +ro6uri0 iar
fenomenul satanist a nre6istrat o involu2ie pronun2at/.
"po*a NetSurf" 7+in 1%%)9
Ast/.i0 "ve*4ea 6ar+/" +e la "All.+am" (i "Ara2ii St/pnului" +in
:u*ure(ti 'enefi*ia./ +e pro6ramul "5in nou a*as/"0 ntemeietorii "3n6erilor
Ne6ri" +in Ploie(ti sau a "Aiilor lui ;u*ifer" +in Clu8$Napo*a ar'orea./ */ma(a +e
for2/0 fiin+ su' n6ri8ire psi4iatri*/ aprofun+at/0 iar veteranii +e la "SATANIC
ORMACLT" +in 5eva ori "Cavalerii Ia+ului" +in Bala2i fie fa* +e*lara2ii
*omplete0 fie +epun o mun*/ util/ *omunit/2ii0 es*orta2i +e 6ar+ieni narma2i.
Pn/ n pre.ent0 ni*i un satanist romn nu a reu(it s/ a8un6/ la termenul
"*ontra*tului" $ "Doi servi 2I +e ani lui ;u*ifer0 apoi m/ voi 'u*ura +e toate
'unurile lumii0 +e$a stn6a sa". Cei mai mul2i au *la*at +up/ trei$patru ani.
9
Totu(i0 fenomenul satanist r/mne pre.ent0 n forme insi+ioase0 n pu2in
2I +e 8u+e2e (i muni*ipiul :u*ure(ti. ste a+ev/rat0 or6iile +in *imitire s$au
mpu2inat0 profan/rile +e morminte nu mai sunt la mo+/ $ satani(tii +e ast/.i sunt
mai mult surferi pe Internet +e*t '/utori +e sn6e +e pisi*/.
Aenomenul satanist *ontinu/ ns/ s/ fie n aten2ia a6en2ilor +e apli*are a
le6ii +in ntrea6a lume. Ca atare0 ni*i fre*ventarea *4at$urilor (i siturilor
sataniste +e pe Internet nu este lipsit/ +e ris*uri. A*est lu*ru l$a putut re*ent
*onstata un anume instalator 'u*ure(tean re*onvertit la "+eat4$na.E"0 *are se
pln6e prin lumea mu.i*al/ */0 +up/ un "e1*urs satani*" *eva mai prelun6it0 PC$ul
s/u a */.ut ntr$un profun+ "'estial +ar#ness"0 reme+ierea *ostn+ *teva
milioane 'une.
-i a*esta nu este +e*t n*eputul. Restul surpri.elor l a(teapt/ *n+ va
soli*ita o vi./ unui stat str/in0 o slu8'/ unei mari *ompanii ori un *re+it unei '/n*i
serioase! nimeni nu are n*re+ere n in+ivi.i n al */ror tre*ut e1ist/ episoa+e
sataniste0 fiin+ *onsi+era2i insta'ili mintal0 preta'ili la violen2e 6ratuite (i n
rela2ie *u elemente interlope. Iar mo+alit/2i +e verifi*are sunt multe0 fiin+*/ $
mai ales n +omeniul *omer*ial (i 'an*ar $ nimenea nu +ore(te s/ ri(te mi.n+ pe
un in+ivi+ *u tre*ut *e2os.
<n teri'ilism 8uvenil poate astfel pe*etlui un +estin. Cel mai a+esea0 este
o pe+eaps/ prea 6rea pentru o r/t/*ire a tinere2ilor. 5e a*eea0 n *eea *e ne
prive(te0 nu 2inem la .i vreun "*atastif nominal" al satani(tilor +in Romnia (i ni*i
nu inten2ion/m s/ fa*em vreo+at/ pu'li*/ i+entitatea real/ a *elor *are0 +e$a
lun6ul ultimilor ani0 au fost semnala2i *u asemenea a*tivit/2i.
Realitatea +emonstrea./ ns/ */0 n *ele mai multe *a.uri0 ei se arun*/
sin6uri +up/ 6ratii 7*u 'u.unarele pline +e "Anio(a" fosfores*ent/9 $ (i a*esta
este *a.ul feri*it. Pn/ n pre.ent0 nu +e2inem +ate privin+ vreun *a. n *are
Ne*uratul s/ fi fa*ilitat eli'erarea +in +eten2ie a vreunuia +intre n*4in/torii s/i0
s/$i fi t/iat (trean6ul n ultima *lip/ ori s/$i fi luat +in mn/ fla*onul +e
'ar'ituri*e. Se pare */ nu$i st/ n *ara*ter 3ntune*imii Sale s/ fa*/ asemenea
6esturi0 +ar informa2ia este n *urs +e verifi*are.
4. ...I CTEVA CONCLUZII
A*estea sunt0 +e*i0 peri*olele (i peri*ulo(ii satanismului +in Romnia. Nu
putem totu(i s/ nu remar*/m o s*/pare pe *t +e important/0 pe att +e
nea(teptat/! mai multe posturi TD romne(ti *u a*operire na2ional/ au *a an6a8a2i
mania*i a4tia2i +e sn6e0 violen2e se1uale pe+ofile (i 4omose1uale0 *orpuri
sfrte*ate n 'u*/2i0 arte o*ulte (i vr/8i0 *are pun la *ale0 .ilni*0 apo*alipti*ele
"-tiri +e la ora &"0 mania*i *are ns/ nu se re6/ses* n raportul pu'li* al S.R.I.
10
asupra satanismului n 2ara noastr/.
Pare *iu+at0 n a*este *on+i2ii0 */ lu*r/torii S.R.I. nu au an*4etat (i
a*east/ re2ea or6ani.at/ +e propa6an+/ satanist/0 a */rei influen2/ n*epe0
treptat0 s/ se e1tin+/ (i asupra presei s*rise0 (i0 pe a*east/ *ale semnal/m
or6anelor a'ilitate fenomenul (i le soli*it/m luarea m/surilor a+e*vate n a*est
sens.
11

S-ar putea să vă placă și