Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVI]RSITATEA

FACULTATEA DE
SUBIECTUL I (
1. Rezolvagi in mult
Discutric dupI. o
2. Dctcrmina(i
qtiind cH, r5d5,ci
3. SX se rezolve in
u n d e p ) 2 e s t e
SUBIECTUL II
Se dau in plarrul
1. S[ se scrie
2. S5, se calculeze
SUS.
Sii se dctcrrnirrc
Si se determine
SUBIECTUL II
Se considerd lirnclu
l . S5. se deber r r r i r r e
carc t\rnc{ia
/
2. SX se det,ermine
preclzarea punc
graficului lui
/.
3. SI, se a,fle a,ria,
rsi
e;
:
1.
NOTA
Toa,te subicctcle r
I
Tirnpul efectiv de
Atsbl$-tsolYAr CLUJ-NAPOCA
ATEIVIATICA
ST TNPONNI ATICA
numerelor reale sistemul
Concurs Mate.Info IhB, l3."prilie_ 2018
Proba scrisX la MATEMATICA
puncte)
(
ar +U r ,
\
x +a a 0 ,
( r . +y +
- 1 .
lcal a gi rczolvali ccualia
1 3 + 3 r 2
- 0 - @= 0 ,
sale sunt in progresie aritrneticX.
litnea
nurnerelor reale pozitive ecuatia
T _
Ur Vr l l x - . : 2013,
num5,r natural, iar numS,rul radicalilor in ecua[ie este inflnit.
30 puncte)
punct el e A (-1, 0)
9i
B (1, 0).
drepfei d paraleiX cu axa Or, aflat{ la o distan!5, de 3 unit5,!i deasupra axei.
, briunghiului PAB, unde P este un punct arbitrar pe dreapta (d) definibd, mai
M e d pcrrtrn carc rniisura urrghiului M AB este
[.
Q
d pentru ca.re srrma rlistan{elor
QA
+
QB
este minimX.
(30 puncte)
f
: D
-+
JR, defi ni {,5. pri n
/
(c) :
l r
-
1l
qi rrrnl l i rrri l e D"
5i
Da a putrctel or i rr rrerri ul rnaxi rrr de defi rri ti e D, precurn
continrrd.. rcsncctiv derivabilii.
de monol,onie qi int,e.rvaleie de concavil,ate/convexit,at,e pentnr
/,
cu
de extrem local, a puncteior de inflexiune qi a punctelor unghiulare ale
a,f' e!ei pl arre del i rrri tatl . de axa Oa, gl afi c:ul tuncti ei qi drept.el e de ecua.ti e r
:0
nt obligatorii. Sc acordS. 10 punctc din oficiri.
ucru este de 3 ore.
I .
I I I .
UNIVERSITATEA
' ' BA
LYAI''
FACULTATEA DE MATEM .TICA
$I
INFOR\,,IATICA
Oficiu:
1. Cal cul ul determi natu
P e n t r u 0 R\ { - 2 , I
mul subiectului de concurs
Proba de matematicd
10 puncte
. 30 puncte
d det (A)
:
(a-t 2) (a
-
7)2 . . 2 punct e
si stem compati bi l determi nat .1 punct
B
qi solutia u l a . . . . . . . 4 p u n c t e
Pe n t r u a : - 2 s i s t e compat i bi l nedet ermi nat . . . . . . 1
punct
qi solulia ui a(
, %+, . 1) , , 1
eR. . . 4punc t e
Pe n t r u a : l s i s t e mi mpatibil
. 1
punct
2. Pri ma rel a{i e a l ui V t e " "
l P u n c t
ni l e i n progresi e ari tmeti cd . . .2 puncte
Condi { i adeaf i r Sd
V a l o a r e a l u i a : 3 . .
Rdddci ni l e ecuati ei
-
. . . 1 p u n c t
3. Demonstrarea relatii
--
n radi cal i
i initiale in lim r
n-+@
Sol ut i a w
: 20I 3P-1. .
1 3 . . . . 2 p u n c t e
I punct
I I . . . .
1. Ecuatia cerutd (d) g
30 puncte
2. Ari a cdq t d (3) .
i u( sd t , i i i
4. Aflarea punctului
Q
(
Se popte cduta pun ul
Q
(r,3) pentru care suma distanlelor
Transfofmarea ecu
f (
est e mi ni m5, de unde r
: 0.
Se popte utiliza
t . D
:
[ 0,
+oo) ( 2 p. ) , D"
2.
/
este cregcdtoare pe
[0
/
este cpncavS pe
[0,
Puncte de extrem
Punct de inflexiune z
Punct unghi ul ar r
:
3. Scrierea at' iei .
: 2013.
3 punct e
care rezultatul este imediat.
30 punct e
( 0,
+m) ( 2 p. ) , D6: ( 0, +m)
\ { 1}
( 4 p. ) ; Tot al . . . 8 punct e
gi pe
[ 1,
+m) qi descr escdt oar e pe
[ +, 1]
. . . . . . 4 punct e
i convexd pe
[1,
+-); 6 puncte
r
:
i
punct de maxim,
I puncte de minim local . 3 puncte
2 puncte
2 puncte
1 punct
t a
. . . . 4 p u n c t e Calculul integralei A