Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Pagina 1/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Agentie/birou national sau federal
Activitate (Activitati)
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Balan,
Tel. +40 0213322816, Email: licitatii@anif.ro, centrala@anif.ro, Fax: +40 0213322183, Adresa internet (URL): http://www.anif.ro, Adresa profilului
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Altele: activitati conexe agriculturii
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Fisa de date
Pagina 2/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor din cadrul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, Filialele de Imbunatatiri Funciare si sediul Centralei
ANIF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: La obiectivele din cadrul Filialelor de Imbunatatiri Funciare si sediul centralei ANIF
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza la obiectivele din cadrul Filialelor de Imbunatatiri Funciare si sediul centralei ANIF
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de paza la obiectivele din cadrul Filialelor de Imbunatatiri Funciare si sediul centralei ANIF conform caietelor de sarcini. Valoarea
estimata a contractului care se va incheia pentru 9 luni din anul 2014 este de 40.641.800 lei, iar valoarea estimata de 58.478.638 lei
reperezinta valoarea estimata cu tot cu suplimentari, pe 4 luni din anul 2015.
Valoarea estimata fara TVA: intre 40,641,800.00 si 58,478,638.00 RON
II.2.2) Optiuni
Da
aplicarea prev.art.6 din HG 925/2006
Calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 4 luni de la atribuirea contractului
1 prelungiri posibile
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la atribuirea contractului
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
9 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Conform anexei B. Pentru o garantie de participare depusa in valuta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita
de depunere cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile (de
la termenul limita de primire a ofertelor).Garantia de participare se va constitui in conf.cu HG 925/2006, art.86,87. In orice situatie dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite otr.deschiderea ofertelor. Garantia de
participare se constituie printr-un document emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original sau prin
depunerea cu OP in contul RO67TREZ7045005XXX010641 - Trezoreria sectorului 4, CIF 29275212. Restituirea garantiei de participare se
va face in conformitate cu art.88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Retinerea garantiei de participare se va face in
conformitate cu prevederile art.278^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. IMM-urile pot prezenta garantia de
participare in cunatum de 50% din valoarea in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Fisa de date
Pagina 3/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1.Declaratie privind eligibilitate in conformitate cu art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si cpmpletarile ulterioare - Formular 12 A
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12 B
3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 12 C
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevezute la art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (va fi prezentat
atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator daca este cazul)
persoanle cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt urmatoarele:
Director General - Adi Florinel BARBU
Director General Adjunc - Nicolae Maracine
Director Tehnic - Cornel POPA
Director Economic - Cristian MORLOVA
Consilier Juridic - Vasilica STURZU
Sef Serviciu Achizitii Publice - Lina GRUIA
5.Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010
6.Certificat de taxe si impozite locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exeigibile in luna
anterioara lunii in care se depun ofertele.
7.certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF pentru obligatiile de plata catre buget, care sa prezinte obligatiile in luna anterioara lunii in
care se depun ofertele.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi
respinse.
Certificatele se prezinta in original sau copie conform cu originalul, semnate si stampilate cu mentiunea "conform cu originalul".
Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.Pentru IMM-uri garantia de buna executie este 2,5%. Garantia de
buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in
conditiile art.90 alin.1din HG 925/2006. Eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art.91-92 din HG 925/2006.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Pentru persoane fizice/juridice romane:
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului,informatiile cuprinse in certificat trebuien sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertei, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii.Certificatul se prezinta in
original sau copie conform cu originalul, semnate si stampilate cu mentiunea "conform cu originalul".
In cazul in care operatorul economic clasat pe primul loc in urma evaluarii, adepus certificatul constatator in copie conform cu originalul,
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii rezultatul procedurii de atribuire, depunerea
documentului in original sau copie legalizata.
Persoane juridice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu
prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident, traduse si legalizate n mod obligatoriu n limba romna de catre traducator
autorizat.
n cazul n care n tara de origine sau n tara n care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006,cu modificarile si completarile
ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau n tara respectiva nu exista prevederi
legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data n fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente n acest sens.
Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse ntr-o alta limba dect cea romna de
catre operatorii economici romni , vor fi nsotite de traduceri legalizate n limba romna, efectuate n mod obligatoriu de catre traducatori
autorizati.
Declaratie pe proprie raspundere privind ncadrarea intreprinderii n categoria IMM urilor.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
Operatorul economic trebuie sa prezinte licenta pentru servicii de paza eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane. Licenta trebuie
sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
www.anrmap.ro
Fisa de date
Pagina 4/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu
Informatii generale privind situatia economico-financiara:Se precizeaza
media cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului
contractului din ultimii 3 ani, care trebuie sa fie minim valoarea estimata a
contractului/contractelor corespunzatoare lotului/loturilor pentru care se
depune oferta. Pentru calculul echivalentei leu/euro se va aplica cursul
mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an n parte.
Autoritatea contractanta solicita valoarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani
pentru demonstrarea potentialului tehnic, economic al fiecarui operator
economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte
posibilitatea concreta a acestuia de a derula/finaliza contractul si de a
rezolva eventuale dificultati legate de ndeplinirea contractului, n cazul n
care oferta sa va fi declarata cstigatoare.
Formular 21
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Declaratie privind efectivul mediu anual al peresonalului angajat si al
cadrelor de conducere
Formular 12 I
Informatii privind subcontractantii. subcontractantii declarati in oferta nu pot
fi schimbati pe parcursul derularii contractului decat cu acordul autoritatii
contractante.
Formular 12G
Fisa de informatii privind experienta similara Ofertantul trebuie sa faca
dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul a cel putin un contract sau cel
mult 2 contracte similare,avand valoarea in lei fara TVA, realizata
corespunzator lotului/loturilor din Anexa B insotita de certificate/documente
emise sau contra semnate de catre autoritate sau client/beneficiar.
Formular 22
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Se solicita certificarea privind implementarea unui sistem de asigurare a
calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent. Copie conform cu originalul. Documentul se va depune de catre
fiecare asociat in parte
Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria
ISO 9001:2008 sau certificate echivalente/documente prin care
se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii,
aflat/aflate n termen de valabilitate la data limita a depunerii
ofertelor (emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii
Europene). Copie conform cu originalul. Documentul se va
depune de catre fiecare asociat in parte.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
Fisa de date
Pagina 5/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile
Offline
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
In conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta polita de asigurare de raspundere profesionala valabila
la data limita de depunere a ofertelor.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se va prezenta Formularul de oferta 10B insotit de Formularul 1.2 si Anexele de la 1 la 17 corespunzatoare lotului/loturilor pentru care se
depune oferta.
Formularul de contract semnat si stampilat, ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de conducatorul societatii (sau reprezentantul autorizat al acestuia) si se va prezenta un
opis numerotat cu toate documentele. 1.Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cte un exemplar al documentelor care o
nsotesc, n original, si o copie conform prevederilor cuprinse n Fisa de date a achizitiei.n eventualitatea unei discrepante ntre original si
copie va prevala originalul. 2.Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate pe
fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul n contract. n cazul documentelor emise de
institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
3.Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa
semneze oferta. n exemplarul original se vor prezenta numai originalele documentelor prezentate. n cazul n care ofertantul nu aduce
originalul, acesta poate prezenta si o copie lizibila semnata si stampilata n original conform cu originalul"de catre reprezentantul legal al
firmei ofertante. n caz contrar, oferta va fi respinsa. Sigilarea si marcarea ofertei 1.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri
separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, nchis
corespunzator si netransparent. 2.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea
ofertei fara a fi deschisa, n cazul n care oferta respectiva este declarata ntarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara,
documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator. 3.Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa
autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA:." 4. Daca plicul exterior nu este marcat
conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Modificarea si
retragerea ofertei 1.Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai nainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa n acest sens. 2.In cazul n care ofertantul doreste sa opereze modificari n oferta deja
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si nregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pna la data
limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la
prezentarea si sigilarea ofertei ,cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI".
3.Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
Oferte ntrziate Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante dect cea stabilita in anuntul sau n invitatia de participare
ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. mputernicirea
de participare la deschiderea ofertelor si Scrisoarea de naintare a ofertei (Formular 20) vor fi prezentate de ofertanti cel mai trziu la data si
ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru I.M.M., dovada ncadrarii n aceasta categorie se face cel mai trziu la data si ora stabilite
pentru deschiderea ofertelor.
Fisa de date
Pagina 6/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.3) ALTE INFORMATII
Sursele de finantare sunt bugetul de stat si surse proprii. In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale departajarea se face prin
reofertare in plic inchis.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - ANIF Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr.35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Email: licitatii@anif.ro, Fax: +40 213322183,
Adresa internet (URL): www.anif.ro
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare
Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Filialele Satu Mare si Bihor
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Satu Mare si Bihor
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 5124832 si 7391988 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 5,124,832.00 si 7,391,988.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 51248.00 RON
Fisa de date
Pagina 7/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
LOT NR. 13 DENUMIRE: Filialele Bacau, Galati, Vaslui
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Bacau, Galati, Vaslui.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 2747400 si 3960844.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 2,747,400.00 si 3,960,844.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 27474.00 RON
LOT NR. 10 DENUMIRE: Filialele Calarasi, Ialomita
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Calarasi, Ialomita.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 5157512 si 7419034.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 5,157,512.00 si 7,419,034.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 51575.00 RON
LOT NR. 11 DENUMIRE: Filiala Braila
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialei Braila.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 4113120 si 5910852.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 4,113,120.00 si 5,910,852.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 41131.00 RON
LOT NR. 12 DENUMIRE: Filialele Constanta, Tulcea
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Constanta, Tulcea.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 8650564 si 12479328 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 8,650,564.00 si 12,479,328.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 86505.00 RON
Fisa de date
Pagina 8/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
LOT NR. 17 DENUMIRE: Sediul central
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la sediul central
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA:62700 si 90516 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 62,700.00 si 90,516.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 627.00 RON
LOT NR. 14 DENUMIRE: Filialele Botosani, Iasi, Neamt, Vaslui
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Botosani, Iasi, Neamt, Vaslui.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 1562256 si 2196371.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,562,256.00 si 2,196,371.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 15622.00 RON
LOT NR. 15 DENUMIRE: Filialele Buzau, Vrancea
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Buzau, Vrancea.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 992370 si 1428942.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 992,370.00 si 1,428,942.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 9923.00 RON
LOT NR. 16 DENUMIRE: Filialele Ilfov, Prahova
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Ilfov, Prahova.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 1482028 si 2140091.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,482,028.00 si 2,140,091.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 14820.00 RON
Fisa de date
Pagina 9/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
LOT NR. 5 DENUMIRE: Filialele Harghita, Covasna, Brasov
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Harghita, Covasna, Brasov
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 735362 si 1058530 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 735,362.00 si 1,058,530.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 7353.00 RON
LOT NR. 2 DENUMIRE: Filialele Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoarea estimata fara TVA: 521892 si 750044 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 521,892.00 si 750,044.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 5218.00 RON
LOT NR. 3 DENUMIRE: Filialele Arad, Timis, Caras Severin
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Arad, Timis, Caras Severin.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 1253716 si 1800680 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,253,716.00 si 1,800,680.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12537.00 RON
LOT NR. 4 DENUMIRE: Filialele Alba, Hunedoara, Sibiu
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Alba, Hunedoara, Sibiu.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 255480 si 368824 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 255,480.00 si 368,824.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 3832.00 RON
Fisa de date
Pagina 10/10 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2014 14:30
LOT NR. 8 DENUMIRE: Filialele Giurgiu, Teleorman
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Giurgiu, Teleorman.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 3006864 si 4328038.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,006,864.00 si 4,328,038.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 30068.00 RON
LOT NR. 9 DENUMIRE: Filialele Arges, Dambovita
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Arges, Dambovita.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 550164 si 772692 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 550,164.00 si 772,692.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 5501.00 RON
LOT NR. 6 DENUMIRE: Filialele Gorj, Mehedinti, Dolj
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Gorj, Mehedinti, Dolj.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 3169048 si 4571504.50 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,169,048.00 si 4,571,504.50 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 31690.00 RON
LOT NR. 7 DENUMIRE: Filialele Valcea, Olt
1) DESCRIERE SUCCINTA
Servicii de paza la obiectivele din cadrul filialelor Valcea, Olt.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Valoare estimata fara TVA: 1256492 si 1810356 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,256,492.00 si 1,810,356.00 RON
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 12564.00 RON