Sunteți pe pagina 1din 2

ABORDAREA PACIENTULUI IN SITUATII DE RISC

SI FAZA TERMINALA
Pe langa profesionalismul neesar !esfasurarii a"ului
me!ial#asis"en"ul me!iall "re$uie sa !e"ina si a$ili"a"i speifie !e
omuniare# %er$ale si non%er$ale& Confrun"area u si"ua"ii !e ri'a
fae par"e !in profesia asis"en"uliu me!ial& In!iferen" !e prognos"i
asis"en"ul ineara sa sal%e'e %ia"a $olna%ului sau el pu"in sa o
im$una"a"easa# sa o usure'e pen"ru o perioa!a& Pe langa unos"in"ele
!e speiali"a"e el are ne%oie si !e a$ili"a"i speiale !e in"elegere a
ne%oilor emo"ionale ale paien"ului&
Comuniarea es"e impor"an"a in speial a"uni an! se prefigurea'a
un in"er%iu me!ial u un paien" in si"ua"ie !e ri'a sau fa'a
"erminala&
Prinipalul o$ie"i% (n s"area "erminal) es"e "ra"amen"ul
simp"oma"i# om$a"erea !urerii *i ameliorarea ali")ii %ie+ii# a","
pen"ru paien"# ," *i pen"ru familia sa& In"er%en+iile (n s"area
"erminal) %i'ea') pa"ru planuri- fi'i# emo+ional# spiri"ual *i soial&
.A!e%)rul/ spus u $l,n!e+e repre'in") el mai $un e0emplu a
aes"or prinipii# esen+a omuni)rii u paien"ul *i familia sa&
Informa+iile oferi"e 1*i ele solii"a"e !e paien"2 pe parursul e%olu+iei
%or %aria *i se %or a!ap"a pe m)sur) e paien"ul a3unge (n fa'a
"erminal)& Comuniarea nu impli) !oar "ransmi"erea !e informa+ii# i
*i sus+inere emo+ional)&
Me!iul are (ngri3e*"e paien+i (n s"area "erminal) %a "re$ui s)
r)spun!) la ea mai fre%en") (n"re$are are i se pune .," "imp mai
are !e "r)i"4/& Cel mai $un r)spuns es"e e0pliarea (n "ermeni simplii a
semnifia+iei fie)rui semn are apare- mo!ifi)ri respira"orii#
mo!ifiarea ulorii pielii# somnolen+a e"& Aes"e e0plia+ii au rolul !e a
a3u"a familia (n !ei'ia asupra "impului are le5a mai r)mas !e
pe"reu" (mpreun) u paien"ul *i a !orin+ei !e a5*i lua r)mas $un&
Prima sarina a elui are lurea'a u oameni afla"i in s"a!ii
"erminale ale $olii es"e sa s"a$ileasa o rela"ie $a'a"a pe respe" si
reiproi"a"e& Tre$uie sa in"eleaga suferin"a persoanei# semnifia"ia pe
are ea o !a# sa fie a"en" la eea e omunia& Empa"ia in aes" a'
poa"e insemna sa in"elegi semnifia"ia personala a ompor"amen"elor#
emo"iilor $olna%ului& Sa afli e re!e# e sim"e# e5l preoupa&
Asis"en"ul me!ial poa"e insa sa omunie mai mul" u el& Sa %a!a
um gan!es"e si e anume il inura& Sa5i i!en"ifie ali"a"ile are5l po"
a3u"a sa faa fa"a sarinilor !esrise# sa i!en"ifie gan!urile nega"i%e si
sa5l spri3ine sa gaseasa noi solu"ii# posi$ili"a"i !e a fae fa"a si"ua"iilor
!e ris&
A"i"u!inea asis"en"ului me!ial fa"a !e $olna% "re$uie sa ramana
ons"an" inura3a"oare# iar omuniarea nu "re$uie sa lipseasa in nii
un momen"& Opinia generala es"e a unul !in"re ul"imele sim"uri are
se pier! es"e au'ul# as"fel asis"en"ul me!iall "re$uie sa se poar"e
mereu in prea3ma $olna%ului a si um ar in"elege "o"# 6iar !aa nu
!a semne a o fae&
In fa"a unui prognos"i sum$ru %or fi ru!e sau prie"eni are se %or
re"rage si as"a pen"ru a au propriile !ifiul"a"i in a fae fa"a si"ua"iei&
As"a nu "re$uie insa sa impie!ie ais"en"ul me!ial sa omunie
paien"ului s"area in are se afla si sa inere sa omunie u el si
!espre moar"e& S5ar pu"ea a asis"en"ul me!ial sa fie singura
persoana are are ura3ul !e a %or$i !es6is !espre aes" su$ie"#
!an!u5i as"fel si paien"ului sansa !e a5si e0prima pun"ul !e %e!ere#
!e a solii"a anumi"e lururi# !e a5si e0prima emo"iile# gan!urile&
ZDRANCU(CRISTEA)
MARIA ANGELA
AMG
ANUL III