Sunteți pe pagina 1din 44

S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.

Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396
INFIINTARE FERMA PICICOLA IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU


BORDEROU GENERAL
A. PARTILE SCRISE
MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
B. PARTILE DESENATE
Intocmit,
Ing. Marius BUSCU C-tin
Plansa nr. A 01 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1/5000
Plansa nr. A 02 - PLAN DE SITUTATIE SCARA 1/500
Plansa nr. A 03 - PLAN PARTER COTA 0,00 SCARA 1/100
Plansa nr. A 04 - PLAN INVELITOARE SCARA 1/100
Plansa nr. A 05 - SECTIUNE LONGITUDIANALA A-A' SCARA 1/100
Plansa nr. A 06 - FATADA SUD SCARA 1/100
Plansa nr. A 07 - FATADA VEST SCARA 1/100
Plansa nr. A 08 - FATADA NORD SCARA 1/100
Plansa nr. A 09 - FATADA EST SCARA 1/100
Plansa nr. IS 01 -
PLAN INSTALATII SANITARE
DISTRIBUTIE APA CALDA SI RECE
SCARA 1/100
Plansa nr. IS 02 -
PLAN INSTALATII SANITARE
CANALIZARE APE UZATE MENAJERE
PARTER
SCARA 1/100
Plansa nr. IT 01 - PLAN INSTALATII TERMICE SCARA 1/100
Plansa nr. IE 01 -
PLAN INSATLATII ELECTRICE
PARTER
SCARA 1/100
Plansa nr. R 01 - PLAN FUNDATII SCARA 1/100
Plansa nr. R 02 - DETLIU ARMARE FUNDATIE SCARA 1/20
Plansa nr. F 01
PLAN PARTER
FLUX TEHNOLOGIC
SCARA 1/100
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


INFIINTARE FERMA PICICOLA IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU
CUPRINS
Cap. 1. DATE GENERALE
CAP 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
2. DESCRIEREA INVESTITI EI :
2. 1. CONCLUZII PRIVIND SI TUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI
OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITI EI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNI CO
ECONOMIC SELECTAT
2. 2. SCENARII TEHNICO ECONOMICE
2. 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTI ONALA SI TEHNOLOGICA
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
3.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL
3.2. STATUTUL JURIDI C AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FI E OCUPAT
3.3. SITUAIA OCUPRILOR DEFI NITIVE DE TEREN: SUPRAFAA TOTAL,
REPREZENTND TERENURI DI N INTRAVILAN/ EXTRAVILAN
3. 4. STUDII DE TEREN
3. 5. CARACTERISTI CELE PRI NCI PALE ALE ONSTRUCIILOR DIN CADRUL
OBIECTIVULUI DE I NVESTIII, SPECI FICE DOMENI ULUI DE ACTIVITATE, I VARIANTELE
CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A I NVESTIIEI, CU RECOMANDAREA VARI ANTEI OPTIME
PENTRU APROBARE
3. 6. SITUAIA EXISTENT A UTILITILOR I ANALI ZA DE CONSUM
3. 7. CONCLUZIILE PRI VIND IMPACTUL ASUPRA MEDI ULUI
4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRI NCIPALE; GRAFI CUL DE REALI ZARE A
INVESTI IEI
Cap 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
Cap.4 ANALIZA COST BENEFICIU
Cap.5 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Cap.6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
Cap.7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI
Cap.8 AVIZE SI ACORDURIS.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396CAP. 1. DATE GENERALE
1. DENUMIREA PROIECTULUI

INFIINTARE FERMA PISCICOLA IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU

2. AMPLASAMENTUL

Regiunea : Regiunea de Dezvoltare Nord Est
Judet: Bacau
Comuna: Tamasi
Localitatea : Furnicari
3. FAZA DE PROIECTARE:

STUDI U DE FEZABI LI TATE
Beneficiar : SC ASACOM TRANS S.R.L.
Amplasament : extravilan sat Furnicari, comuna Tamasi,jud. Bacau
Proiectant : SC CORETI CONCEPT S.R.L.
Numar Proiect : 03/2013

4. ELABORATORUL STUDIULUI :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396

CAP 2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
1. SITUATIA ACTUALA SI INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :

Comuna Tamai este situat n partea central estic a judeului Bacu la contactul culoarului
Siretului cu dealurile din extremitatea vestic a Colinelor Tutovei.
Se gsete la o distan de 25 km de municipiul Bacu i se nvecineaz cu:
la nord: comuna Buhoci
la nord-vest: cu Letea Veche, Nicolae Blcescu, Faraoani i Cleja
la sud-vest: cu Gioseni
la nord-est: comuna Ungureni
la est: comuna Parincea
la sud i sud-est: comuna Horgeti.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Aspectul morfologic de ansamblu al teritoriului este acela al unei succesiuni de trepte de relief mai
nalte spre est (406 m) n zona Cucuiei i din ce n ce mai coborte spre vest ajungnd la 120 m n lunca
Siretului.
Comuna Tamasi este alcatuita din patru sate : Tamai, Chetri, Gioseni, Furnicari cu o populatie totala
de 3.289 locuitori si are o suprafata de 3187 ha din care 414 ha intravilan si 2773 ha extravilan .
SC ASACOM TRANS SRL doreste ca prin poroiectul de infiintare a fermei pisciole sa valorifice
suprafata de teren aflata in extravilanul localitatii Furnicari, comuna Tamasi, judetul Bacau.
Demersul este sustinut de catre Guvernul Romaniei si UE prin Programul Operational Pentru
Pescuit, Masura 2.1. Acvacultura Actiunea 1: Cresterea capacitatii de productie datorita
construirii de noi exploatatii piscicole.
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI :
a. manager de proiect
b. responsabili tehnici
Responsabilitatile unitatii de implementare in implementarea proiectului:
- responsabilitati privind monitorizarea si verificarea activitatii contractorului care va furniza servicii
de management al proiectului, si anume :
monitorizarea si verificarea modului de desfasurare a procedurilor de achizitie a bunurilor,
lucrarilor si serviciilor, conform termenelor si procedurilor legale;
monitorizarea si verificarea modului de desfasurare a lucrarilor: supervizeaza ca Inspectorul de
Santier si constructorul sa respecte prevederile legale privind calitatea lucrarilor de modernizare; sa
supervizeze stabilirea impreuna cu Inspectorul de Santier a datelor tehnice de inspectie; sa supervizeze
daca se fac notificari privind instiintarile de intarzieri si intreruperi ale lucrarilor; sa supervizeze
medierea relatiei Inspector de Santier Constructor si participa activ la sedintele lunare de analiza
organizate; sa supervizeze daca se organizeaza intalniri lunare, in cadrul carora Inspectorul de Santier
informeaza unitatea de implementare si contractorul care va furniza servicii de management al
proiectului privind stadiul fizic al lucrarilor; sa supervizeze respectarea clauzelor prevazute in
contractul de lucrari; sa supervizeze lucrarile realizate dupa emiterea Certificatului de Receptie; sa
supervizeze comunicarea catre Constructor eventualele defecte/daune constatate la lucrarile finalizate
si notifica responsabilul acestora; sa supervizeze determinarea termenele de corectare a
defectelor/daunelor de remediat si anunta Constructorul; sa supervizeze asumarea si indeplinirea a
toate celorlalte responsabilitati ce reies din relatia cu Autoritatea Contractanta.
monitorizarea si verificarea modului de realizare a publicitatii proiectului
monitorizarea si verificarea modului de realizare a raportului de audit
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


monitorizarea si verificarea modului de realizare a raportului de evaluare
ROL IN ORGANIZATIE, EXPERIENTA SI ATRIBUTII UIP
MANAGERUL DE PROIECT: - Aura Ioana PANTIRU
Atributii in cadrul proiectului:
coordoneaza si monitorizeaza activitatile din cadrul proiectului;
ia deciziile impreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;
stabilirea sedintelor periodice;
supervizeaza implementarea lucrarii de constructie;
verifica fluxurile financiare si avizarea facturilor;
elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor;
raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre Autoritatea Contractanta;
atribuie responsabilitatile persoanelor din subordine si colaboratorilor;
supervizeaza activitatea persoanelor din subordine;
reprezinta interesele si obligatiile Solicitantului in derularea proiectului.
RESPONSABIL TEHNIC: - ALEXANDRINA ZAHARIA
Atributii in cadrul proiectului:
sprijina si efectueaza analizele privind modul de atingere a rezultatelor prevazute prin proiect;
asista managerul de proiect si responsabilul financiar in organizarea si desfasurarea procedurilor de
licitatie si in conceperea documentatiei necesare;
participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor;
raporteaza periodic managerului de proiect rezultatele partiale ale actiunilor din cadrul activitatilor
proiectului;
participa la evaluarea rezultatelor si indicatorilor, la administrarea activitatilor si a proiectului;
se asigura ca Inginerul si Constructorul respecta cerintele prevazute in Legea 10/1995 privin calitatea
lucrarilor de constructii;
se asigura ca amplasamentul este liber pentru constructor; gestioneaza situatia intarzierilor sau
intreruperilor lucrarilor;
este interfata Diriginte de Santier-Constructor; participa la sedintele lunare intre Constructor si Inginer
(Diriginte de Santier);
este responsabil de organizarea sedintelor lunare de raportare de catre Dirigintele de Santier catre
echipa proiectului a progresului fizic si financiar al lucrarilor;
este responsabil de lucrarile realizate pentru emiterea Certificatului de Receptie;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


supervizeaza eventualele defecte/daune la lucrarea de constructie si stabileste partea responsabila
impreuna cu managerul de proiect si termenele de remediere.
2. Echipa de management al proiectului asigurata prin subcontractare
Atributiile si responsabilitatile echipei de management al proiectului subcontractanta sunt :
asistenta pentru semnarea contractului cu institutia finantatoare;
coordonarea achizitiilor (monitorizarea derularii etapelor de achizitii; coordonarea achizitiilor,
acordand sprijin in ceea ce priveste procedurile institutiei finantatoare in relatia dintre beneficiar si
furnizorii de produse, servicii si lucrari cu care s-au incheiat contracte in urma procedurilor de
achizitii);
solicitare a documentelor necesare intocmirii dosarelor de achizitii in conformitate cu procedurile in
vigoare (cererile de oferta, ofertele conforme din punct de vedere tehnic, contractul cu ofertantul
castigator, documentatia realizata la momentul licitatiei); verificarea documentelor primite;
multiplicarea dosarelor de achizitie in numarul de exemplare necesar pentru a fi depuse la institutia
finantatoare si, in plus, un exemplar pentru beneficiar si un exemplar pentru care ramane la consultant;
asigurarea, pe tot parcursul etapei, a interfatei cu expertii institutiei finantatoare;
solicitarea informatiiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor tehnice intermediare si finale
(documente suport pentru activitatile derulate);
intocmire a rapoartelor tehnice intermediare si finale cu respectarea formularelor si a recomandarilor
institutiei finantatoare;
solicitarea informatiilor ce vor fi ulterior introduse in cadrul rapoartelor financiare intermediare si
finale (contracte, facturi, op-uri, procese verbale predare-primire);
intocmire a rapoartelor financiare intermediare si finale cu respectarea formularelor si a
recomandarilor institutiei finantatoare;
intocmirea cererilor de plata aferente transelor intermediare (respectand contractul de finantare
nerambursabila a beneficiarului cu institutia finantatoare);
intocmirea cererii de plata aferente transei finale (respectand contractul de finantare si sumele rezultate
din raportul final intocmit de beneficiar si avizat de institutia finantatoare);
asistenta acordata beneficiarului la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de
plata;
asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente partii tehnice a proiectului de implementat
(documente suport pentru activitatile derulate):
asistenta pentru realizarea documentelor suport aferente partii financiare a proiectului de implementat
(contracte, facturi, op-uri, procese verbale predare-primire);
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


asistenta acordata la momentul incheierii contractelor, realizarii platilor si la momentul efectuarii
activitatilor din cadrul proiectului, in concordanta cu procedurile si recomandarile insitutiei
finantatoare si in concordanta cu aspectele prezentare in cadrul documentatiei aferente investitiei;
se va indruma beneficiarul, pas cu pas in obtinerea rezultatelor pe care si le-a propus in cadrul
documentatiei aferente investitiei;
asistenta tehnica si administrativa pe perioada de implementare a contractului: consiliere cu privire la
dificultatile tehnice si financiare legate de contractul de finantare;
monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului prin efectuarea de vizite in locatia investitiei,
analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect si a modului in care au fost indeplinite aceste
obiective;
analizarea evolutiei de ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de implementare, cu
specificarea eventualelor intarzieri si a motivelor aparitiei acestora;
identificarea abaterilor de la graficul de implementare a proiectului si de la obiectivele lui si propune
actiuni corective;
in cazul in care este necesara prelungirea proiectului: pe baza memoriului justificativ care explica
motivele pentru care este necesara prelungirea, se va intocmi notificarea catre autoritatea contractanta;
asistenta in vederea intocmirii Actelor aditionale la contractul cu institutia finantatoare: intocmirea
documentatiei necesare pentru modificari ale activitatilor, realocari de sume intre liniile bugetare din
Bugetul indicativ al proiectului, schimbarea termenului de executie, schimbarea datelor de identificare
a beneficiarului (sediu social, inlocuirea reprezentantului legale, schimbarea contului bancar).
Monitorizarea implementarii proiectului se realizeaza prin :
intalniri lunare intre membrii UI P si membrii echipei de implementare subcontractante, intalniri in
cadrul carora se discuta modul de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, se analizeaza
daca acestea s-au implementat in grafic, conform cererii de finantare, se face o analiza a indicatorilor
de atins, conform perioadei de implementare aferente cu specificarea clara a nivelului de indeplinire a
acestor indicatori pana la momentul respectiv, iar daca este cazul se propun de comun acord masuri de
corectie a implementarii activitatilor in vederea atingerii indicatorilor propusi initial;
reprezentantul legal al solicitantului va urmari indeaproape gradul si modul de
finalizare a etapelor principale din cadrul proiectului, in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor
propusi prin cererea de finantare; aceasta monitorizare se va realiza prin solicitarea unor rapoarte
trimestriale care sa contina atat informatii tehnice, cat si informatii despre respectarea calendarului de
implementare.

S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


2. DESCRIEREA INVESTITIEI :
2. 1. CONCLUZII PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI
OPORTUNITATEA PROMOVARII INVESTITI EI, PRECUM SI SCENARIUL TEHNICO
ECONOMIC SELECTAT
SC ASACOM TRANS SRL doreste ca prin poroiectul de infiintare a fermei pisciole sa valorifice
suprafata de teren aflata in localitatea Furnicari, comuna Tamasi, judetul Bacau.
Demersul este sustinut de catre Guvernul Romaniei si UE prin Programul Operational Pentru
Pescuit, Masura 2.1. Acvacultura Actiunea 1: Cresterea capacitatii de productie datorita
construirii de noi exploatatii piscicole.
Activitatea desfasurata in cadrul fermei piscicole se va axa pe trei ramuri :
1. Productie peste afumat cu toate activitatile aferente ( eviscerare, curatare, afumare, ambalare,
depozitare) ;
2. Incubarea icrelor in troci si cresterea de puieti in bazine special amenajate.
Numarul total al angajatilor care isi vor desfasura permanent activitatea in cadrul unitatii nou
propuse va fi de 4 persoane .
Conceptul general al proiectarii se bazeaza atat pe creerea unor spatii optimizate destinate desfasurarii
activitatilor preconizate astfel incat acestea sa fie integrate intr-un tot unitar cat si pe creerea de iazuri
pentru pescuit, avand in vedere urmatoarele :
- creerea unor infrastructuri moderne pentru activitatile ce vor derula in cadrul unitatii ;
- creerea unor fluxuri de circulatie liniare, directe, firesti si cu drumuri cat mais curte ;
- respectarea cerintelor cu privire la igiena depozitarii si procesarii pestelui ;
- respectarea cerintelor cu privire la personalul implicat in procesele enuntate mai sus, respectiv
accesul in si dinspre spatiile sociale, tehnice, productie, circuitul si evacuarea deseurilor sau a
produselor neconforme ;
- utilizarea la maxim a posibilitatilor de racordare la retelele de utilitati din zona ;
- optimizarea nivelului de siguranta prin construirea de iazuri ce au si un rol de protectie impotriva
eventualelor inundatii ce pot afecta zona.
2. 2. SCENARII TEHNICO ECONOMICE
In vederea realizarii investitiei INFIINTARE FERMA PISCICOLA IN COMUNA TAMASI,
JUDETUL BACAU s-au analizat urmatoarele solutii constructive :S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


S 1 :
In cadrul acestei solutii s-a propus realizarea inchiderii perimetrale cladirii ce are ca functiuni :
unitatea de productie, unitate administrative si hala pentru crestere puieti, din caramida portanta GV 250 x
300 x 238 mm .
S 2:
In cadrul acestei solutii s-a propus realizarea inchiderii perimetrale cladirii ce are ca functiuni :
unitatea de productie, unitate administrative si hala pentru crestere puieti, din caramida B.C.A.350x610x240
mm.
Solutie Avantaje Dezavantaje
S1
Rezistenta mare (Portanta)
creste calitatea vietii
impact scazut asupra protectiei
mediului
riscuri minime de exploatare

Costuri foarte mari de
investitie.
Punerea in opera a obiectelor
se desfasoara greoi si cu costuri
mari..
S2
creste calitatea vietii
impact scazut pentru protectia
mediului
costuri operare si investitie
reduse
riscuri minime de exploatare

Rezistenta redusa (Neportanta)

Valoarea invstitiei :
- Scenariul 1 : 2.800,456 mii lei (fara TVA)
- Scenariul 2 : 1.617,581 mii lei (fara TVA)
Solutia recomandata de proiectant
Tinand cont de avantajele si dezavantajele prezentate in tabelul de mai sus ,se recomanda solutia S2.

2. 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA :
Prin prezentul Studiu de Fezabilitate se propune construirea unei ferme piscicole avand un regim de
inaltime de Parter. Prin urmare activitatea desfasurata in cadrul atelierului se va axa pe doua ramuri :
1. Productie peste afumat cu toate activitatile aferente ( eviscerare, curatare, afumare, ambalare,
depozitare) ;
2. Incubarea icrelor in troci si cresterea de puieti in bazine special amenajate.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Numarul total al angajatilor care isi vor desfasura permanent activitatea in cadrul unitatii nou
propuse va fi de 4 persoane .
2. 3. 1. Regim de inalti me, dimensiuni si suprafet e
Terenul are o forma patrulatera nergulata in suprafata de 51847 mp. Constructia propusa va avea un
regim de inaltime Parter si se va amplasa in aliniament cu terenul la o distanta de de 22,77 m fata de axul
drumului.
Cota 0,00 reprezinta cota pardoselii finite la parter, fata de aceasta cota trotuarului ( cota terenului
amenajat CTA) se gasete la -0,65 m ( 143,15 cota topografica) .
Constructia propusa va fi aliniata la limitele laterale ale proprietatii. Volumetria este simpla cu o
amprenta la sol (27,55 x 14,65 m ) cu acoperisul (format din ferme si sarpanta din lemn cu imvelitoare din
tigla metalica).
Fata de cota 0,00 a pardoselii finite , inaltimea la streasina pentru unitatea de productie si cea
administrativa va fi de + 3.35, respectiv inaltimea la coama va de + 5,00 m si fata de hala, inaltimea la
streasina va fi + 5.23 si la coama + 6.70 m .
Accesul pietonal principal la contructie se va realiza prin doua aparate de acces prevazute la partea
de Nord si Sud, fiind deservite de 4 trepte cu latimea treptei de 30 cm .
Constructia este compusa din sase travei ( 3 x 4,50 + 1 x 3,90 + 1 x 5,10 m) si cu cinci deschideri (
1x2,40 + 2x3,60 + 1 x 2,10 + 1 x 2,40 m).

Dimensiuni globale :
- Lungime cladire : 27,55 m ;
- Latime cladire : 14,65 m ;
- Inaltime streasina unitatea administrativa si de productie: 3,35 m de la CTA ;
- Inaltime streaina hala : 5,23 m de la CTA ;
- Inaltime coama unitatea administrativa si de productie : 5,00 m de la CTA;
- Inaltime coama hala : 6,70 m de la CTA;
BILANT DE SUPRAFETE PROPUSE :
Suprafata teren proprietate = 51847 mp;
AC PARTER COTA 0,00 = 363,04mp;
A.C.D. propus = 363,04mp;

AU PARTER = 295,89mp;
A.U.D. = 295,89mp;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


In conformitate cu P 100 1 2011 Cod de proiectare seismica, cladirea se inscrie in calasa de
importanta II. In cea ce priveste stabilitatea categoriei de importanta in conformitate cu Regulamentul
prvind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor Metodolgie de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor elaborat de INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta
C constructie de importanta normala.
Conceptul general al proiectarii se bazeaza atat pe creerea unor spatii optimizate destinate desfasurarii
activitatilor preconizate astfel incat acestea sa fie integrate intr-un tot unitar cat si pe creerea de iazuri
pentru pescuit sportiv , avand in vedere urmatoarele :
- creerea unor infrastructuri moderne pentru activitatile ce vor derula in cadrul unitatii ;
- creerea unor fluxuri de circulatie liniare, directe, firesti si cu drumuri cat mai scurte ;
- respectarea cerintelor cu privire la igiena depozitarii si procesarii pestelui ;
- respectarea cerintelor cu privire la personalul implicat in procesele enuntate mai sus, respectiv
accesul in si dinspre spatiile sociale, tehnice, productie, circuitul si evacuarea deseurilor sau a
produselor neconforme ;
- utilizarea la maxim a posibilitatilor de racordare la retelele de utilitati din zona ;
- optimizarea nivelului de siguranta prin construirea de iazuri ce au si un rol de protectie impotriva
eventualelor inundatii ce pot afecta zona.
In procesul de proiectare a fost luata in calcul necesitatea de a plasa net si a identifica foarte clar,
urmatoarele zone principale ale cladirii :
- zona de receptie si depozitare materie prima ;
- zona de livrare si depozitare produse finite;
- zona de prelucrare materie prima (primara);
- zona de prelucrare avansata ;
- zona sociala (zona curata) .
Aceste zone comunica direct prin holuri tehnologice si/sal culoare de circulatie, acolo unde este
necesar .
Unitatea va cuprinde :
- sectie de prelucrare primara peste ;
- sectie de prelucrare avansata peste ;
- sectie de ambalare si depozitare peste ;
- 1 zona de receptie si 1 zona de livrare ;
- spatii pentru birouri ;
- spatiu pentru personalul de paza ;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- spatiu tehnic ;
- spatiu pentru cresterea de puiet ;
- spatiu incubator ;
- Anexe : gospodarie de ape, bazin vidanjabil compartimantat, platforma pentru deseuri .
SC ASACOM TRANS SRL doreste ca prin proiectul de infiintare a unitatii de procesare a pestelui
sa valorifice oportunitatile mediului extern si sa poata asigura printr-un flux minim necesar obtinerea unor
produse urmand retete conventionale sau personalizate, cu respectarea normelor igienico-sanitare si de
asigurarea alimentului.
Proiectul urmareste construirea si amenajarea interioara a unitatii astfel incat sa asigure obtinerea si
depozitarea unor produse sigure pentru consumatori, utilizand materiale de constructie corespunzatoare
industriei aimentare, precum si dotarea cu utilaje care respecta cerintele Directivelor Uniunii Europene.
In procesul de proiectare a fermei au fost luate in calcul elementele necesare realizarii simultane a
conformitatilor pentru toate cerintele referentialelor aplicabile, in cazul :
- Fluxurilor de circulatie a materiilor prime principale si auxiliare ;
- Fluxurile de circulatie a produselor intermediare si a produselor finite ;
- Fluxurile de circulatie a personalului ;
- Fluxurile de circulatie a deseurilor si produselor neconforme ;
- Igienei personalului si siurantei in exploatare .
Din punct de vedere functional se propun urmatoarele constructii :
Obiectul 1 : Constructie ferma pisccola ;
Obiectul 2 : Camin de captare apa ;
Obiectul 3 : Rezervor 100 mc ;
Obiectul 4 : Retea alimentare cu apa ;
Obiectul 5 : Retea de canalizare ;
Obiectul 6 : Siloz de furaje 25 mc ;
Obiectul 7 : Bazin epurare apa tehnologica ;
Obiectul 8 : Bazin vidanjabil ;
Obiectul 9 : Amenajare Iaz 1 ;
Obiectul 10 : Amenajare Iaz 2 ;
Obiectul 11 : Imprejmuire incinta ;
Obiectul 12 : Sistematizare Teren ;
Obiectul 13 : Alimentare cu energie elctrica ;
Obiectul 14 : Drum acces alei si platforme ;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Obiectul 15 : Amenajare ponton ;
Obiectul 16: Panouri Fotovoltatice .
a. Obiectele investitiei
Obiectul 1 : Ferma piscicola

1. Regim de inaltime, dimensiuni si suprafata:
Constructia propusa cu functiunea de Ferma Piscicola va avea un regim de inaltime P si se va
amplasa in aliniament cu terenul la o distanta de de 22,77 m fata de axul drumului DE 12/1.
Cota 0,00 reprezinta cota pardoselii finite la parter si se identifica prin cota topografica 143.75 .
Dimesniuni globale :
- Lungime cladire :27,55 m ;
- Latime cladire :14,65 m ;
- Inaltime streasina hala :4,66 m ;
- Inaltime streasina cladire de productie si birouri : 2,70 m ;
- Inaltime coama hala : 6,30 m;
- Inaltime coama cladire de productie si birouri : 4,55 m .
Bilant de suprafete propuse :
- Suprafata teren = Parcela P8/1 cu Steren = 51847 mp ;
- A.C. Parter cota 0,00 = 363,04 mp ;
- A.C.D. = 363,04 mp ;
- A.U. Parter Unitate de prod. = 108,75 mp ;
- A.U. Parter Unitate Administriva = 70,39 mp;
- A.U. Hala = 116,75 mp;
- A.U.D. = 295,89 mp.
In conformitate cu P100 1 2006 Cod de proiectare sesmica, cladirea propusa se incadreaza in
clasa de importanta III, iar cu P100-1-2011 se incadreaza in clasa de imporanta II cu ag = 0,28, Tc = 0,7 s.
In cea ce priveste stabilitatea categoriei de importanta in conformitate cu Regulamentul prvind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor Metodolgie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor elaborat de INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta C
constructie de importanta normala.
2. Sistem constructiv :
Infrastructura :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Fundaiile sunt continuui, tip retea de grinzi, realizate din beton armat, care formeaza impreuna cu
placa parter o infrastructura rigida. Grinzile sunt dispuse pe blocuri din beton simplu. Dimensiunile
grinzilor de fundare sunt de 45x100 cm, dispuse ortogonal.
Suprastructura :
Cadrele cladirii sunt realizate din beton clasa C20/25, armat cu bare longitudinale din Pc52 si
etrieri din Pc52 si Ob37, respectandu-se prescriptiile din P100-1/2006 pentru asigurarea ductilitatii
structurii. Stalpii cladirii au sectiuni de 35x35 cm, avand armatura longitudinala montata la turnarea
grinzilor fundatiei, fara a se permite innadiri ale acesteia.
Inchiderile perimetrale sunt alcatuite din zidarie BCA 350x610x240 mm, cu protectie
teromizolanta din polistiren expandat de 10 cm ;
Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie BCA 200x610x240 mm.
Structura acoperisului este formata din : grinzi cu zabrele din lemn pentru hala si sarpanta din lemn
alcatuita din capriori, pane si popi pentru unitatea de productie si unitatea administrativa.
Invelitoarea constructiei este formata din tigla metlica .
3. Captarea apelor din precipitatii :
Prin jgheaburi de 150mm cu burlane de 100 mm din tabla zincata vopsita in camp electrostatic.
Sistemul de jgheaburi va fi ecranat de o pazie din sistem de panouri triplusrat, fixat pe console
metalice.
4. Finisaje interioare si respectarea conditiilor de igiena :
Finisajele pentru pereti si pardoseli vor corespunde normelor interne si directivelor U.E.
,realizandu-se din materiale lavabile, impermeabile si infungicide. La imbinarile intre pereti si pardoseli se
vor prevede scafe rotunjite. Pardoselile spatiilor tehnologice se vor executa cu finisaje in camp continuu, cu
rasini epoxidice impermeabile cu pante catre sifoanele de pardoseala.
a) Pardoseli solide pardoseli epoxidice, impermeabile, usor de curatat si dezinfectat, construite cu panta
catre sifoanele de pardoseala cu clopot, pentru drenarea lichidelor.
b) Pereti - cu suprafete netede, usor de curatat si dezinfectat, durabili si impermeabili, de culoare deschisa.
c) Tavane - netede, usor de curatat, in toate incaperile unde sunt expuse materiile prime neambalate sau
produsele: tavan suspendat din panouri.
5. Tmplrii
Tmplria exterioar va fi din aluminiu cu geam termopan, si din aluminiu cu blat izolant din PVC
prin injectare cu poliuretan ( usile). Usile aferente livrarii vor fi usi sectionale speciale, cu obturator termic.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Usile interioare aferente sectiei de productie si depozitelor sunt fabricate din materiale
necorodabile, usor de curatat si de dezinfectat, cu inertie termica mare, pentru evitarea pierderilor de
caldura sau de frig intre spatiile climat diferit (respectiv usi cu toc si rama din aluminiu cu blat izolant din
PVC prin injectare cu poliuretan).
6. Necesarul de lumin natural
Se va asigura prin golurile de ui i ferestre ale cldirii. Spatiile de lucru trebuie sa beneficieze de
lumina suficienta, necesar asigurat de catre lumina artificiala de la corpurile de iluminat.
7. Finisaje exterioare :
- Ferestrele si usile exterioare de tamplarie PVC culare alb ;
- Usa de acces este realizata din tamplarie PVC alb ;
- Suprafetele exterioare se vor balasta inlesnind accesul auto si de aprovizionare a unitatii de
productie ;
8. Zone si functiuni :
8.1. Zona de receptie si depozitare materie prima : A.U. = 6,94 mp
Spatiul de receptie este destinat receptiei materiei prime. In timpul receptiei, comunicarea cu
mijlocul de transort se realizeaza printr-o usa amplasata la exteriorul cladirii.
Avand in vedere ca unitatea de procesare are ca activitate doar afumarea pestelui in cantitati reduse
cca 65 80kg/8h.
8.2. Zona de depozitare produse finite si livrare , are urmatoarea componenta :
- depozit de produse finite si racire peste afumat. A.U = 7,93 mp. Spatiile sunt destinate
depozitarii produselor finite care necesita depozitarea la temperturi scazute, in saptii conditionate. In
interior sunt amplasate rafturi de depozitare a peletilor, dispuse pe o inaltime de 3,0 m. Depozitul comunica
cu spatiul de ambalare si cu spatiul de livrare.
- spatiu de livrare . A.U = 9,60 mp. Spatiu de livrare este destinat operatiunilor de livrare a
produselor finite . Comunica cu depozitele de produse finite, spatiu de ambalare si cu exteriorul cladirii
prin trei usi sectionale.
8.3. Zona de prelucrare primara , are urmatoarea componenta :
- Spatiu de spalare si spatiu de eviscerare peste poraspat. A.U = 14,81 mp.
Spatiu destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor de eviscerare, spalare a pestelui si comunica
cu depozitul de materie prima si cu spatiile de ambalare, igenizare si depozitul pentru deseuri printr-un hol
de circulatie.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


8.4. Zona de prelucrare avansata, are urmatoarea componenta :
- Sala de afumare. A.U = 14,28 mp. Este un spatiu destinat afumarii pestelui unde se afla si
camera de afumare ce permite inrosirea, uscarea, afumarea si fierberea automata intr-un singur ciclu de
productie, far sa fie necesara alte manipulari .
Echiparea de baza a camerelor de afumare :
- sistem de comand cu microprocesor
- msurarea psicrometric a umiditii
- sistem de nclzire cu limitele de temperatur 0 - 100C
- sistem de curare
- sistem de umidificare
- sistem de circulaie
- sistem de aduciune a fumului
- sistem de aduciune a aerului proaspt
- sistem de ventilaie
- generator de fum
Puterea instalata a camerei de afumare : P = 5.8 kW ;
Numarul de carucioare = 1 buc.
- Depozitul de racire produse afumate. A.U = 7,93 mp. destinat depozitarii ramelor cu peste
afumat inainte de faza finala de finisare. Depozitul comunica in mod direct cu sala de afumare si sala de
ambalare, fiind asigurate toate conditiile necesare pentru ca acesta sa nu fie tranzitat de alte produse sal
personal in timpul depozitarii.
- Spatiul de ambalare peste afumat . A.U = 9,53 mp. este destinat amplasarii utilajelor si
echipamentelor care asigura ambalarea produselor finale in pachete individuale si in cutii. Paletizarea
produselor finite se va face in spatiul de livrare pentru produse finite. Spatiul comunica cu holul de
circulatie, cu depozitul de produse finite si spatiul de depozitare is igenizare tavi.
- Spatiul de depozitare si igenizare rame si tavi. A.U = 7,45 mp. destinata ca spatiu pentru
igenizarea si depozitarea ramelor si tavilor utilizate in procesul de tratare termica a pestelui. Spatiul de
spalare comunica cu sala de ambalare si cu holul de circulatie .
8.5. Zona sociala. Pentru a asigura o flexibilitate maxima a activitatii organizatorice in incinta
unitatii, accesul in zona sociala pentru sectia de productie se face direct cu exterilorul; comunicarea
cu spatiul de productie se realizeaza prin holul de circulatie astfel incat sa asigure accesul cat mai
facil al personalului in oricare din spatiile deservite. In componenta zonei sociale intra :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- Zona sociala aferenta sectiei de procesare . alcatuita din :
Vestiare pe sexe : Vestiar Femei : AU = 3,52 mp ; Toaleta Femei : AU = 7,60 mp ;
Vestiar Barbati: AU = 3,52 mp ; Toaleta Barbati : AU = 6,17 mp.
Spatiul este destinat, separat pe sexe, echiparii personalului inainte de patrunderea in interiorul
unitatii . Vestiarele sunt organizate tip filtru: zona hainelor de casa, dus si grup sanitar, zona hainelor de
lucru. Spatiile vor avea pereti netezi, impermeabili, usor lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si
dezinfectat construite astfel incat sa permita drenarea apei. Aferent vestiarelor s-au prevazut grupuri
sanitare separate pe sexe si echipate cu chiuvete, toalete igienice, dusuri . Chiuvetele vor fi dotate cu:
dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau
dispensere de hartie prosop. Vestiarele se deschid in culoarul de circulatie catre casa scarii si zona de
productie.
8.6. Zona administrativa specifica procesului de productie al unitatii, este amplasata in partea
centrala a constructiei Ferma Piscicola si are urmatoarea componenta :
- Birouri . A.U = 36,30 mp. destinate personalului care asigura managementul si supervizarea
activitatii din incinta unitatii ;
- Grupuri sanitare . G.S. Femei = 3,75 mp ;
- G.S. Barbati = 3,75 mp .
Sunt prevazute doua grupuri sanitare diferentiate pe sexe cu acces din holul de circulatie. Dotarea acestora
este standard, prevazute cu lavoare, toalete igienice si dusuri.
- Camera pentru personalul de paza AU = 18,01 destinat personalului care asigura paza intregii
incinte piscicole. Camera este dotata cu un pat si vestiare de schimb, iar accesul se face dintr-un hol de
circulatie .
- Grup sanitar A.U.=3,75 mp destinat personalului responsabil cu paza incintei este dotata cu un
lavoar, o toaleta igienica si un dus. Grupul sanitar comunica cu camera de paza printr-un hol de acces.

8.7. Hala de crestere puieti : este amplasata in aripa stanga a fermei piscicole si este destinata
cresterii de puiet . Hala are urmatoarea component :
- Zona bazinelor de crestere puiet AU = 98,17 mp. este destinata cresterii puitului de crap
cu masa de 10 200g in 8 bazine rectangulare din PE cu dimensiunile 2,12 x 2,12 x 1,5 m, cu inaltimea
apei hapa=1,20 m, asigurand un volum de 5 mc apa /bazin. Se estimeaza o crestere totala de cca 1000
exemplare timp de 12 luni, cu o pierdere preconizata de 5% adica 50 exemplare.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Coloana de apa in bazine se va mentine la 40-50 cm si se va creste gradat pana la 1 -1,2 m pe masura
se apropie de 100 g/ex. Densitatea de peste in bazine va fi de cca 25 ex/mp sau 16,66 ex/mc.
Puietul de salau cu masa 10 200 g va fi disribuit intr-un bazin segmentat din PE 6,26 x 2,26 m cu
inaltimea apei de 1,20 m, asigurand un volum de 14.4 mc apa.
Pentru oxigenarea apei din bazine se vor monta la fiecare cate un difuzor ceramic (era+oxigen) care
are rolul de a difuza atat aerul cat si apa din bazine, cu o capacitate de 1.5 l/min .
Se vor efectua masuratori si cantariri de doua ori pe luna, minim 50 ex/bazin si se vor intocmi
graficele de crestere, respectiv noile ratii de furajare. Cu ocazia pescuirilor de control se va evalua si starea
ihtiopatologica a materialului si se vor lua masuri de tratament daca este cazul.
Consumul total de furaj luat in considerare conform tabelului Calculul estimativ al necesarului
de furaje este de 22.503 kg.
Verificarea cresterii si ajustarea ratiilor de furajare se va face saptamanal. Zilnic se va observa
comportamentul puilor, starea sanitara si se vor curata peretii bazinelor si se vor dezinfecta cu . un burete
mbibat ntr-o soluie de permanganat de potasiu (23 mg /l) sau albastru de metil (1%).
Furajarea se va face la ore fixe pentru strimularea poftei de mancare si pentru usurarea asimilarii ei,
influentand randamentul cresterii in greutate. Distribuirea rationala a hranei va evita depunerea acesteia pe
fundul bazinelor.
Hranirea este oprita cu 48 de ore inaintea oricarei manipulari: sortare, mutare din bazine, transport,
comercializare, tratament, etc
Perioada de crestere a puietilor de crap si salau, va fi pana in mai-iunie a anului urmator cad vor
atinge gerutatea de aprox. 1000 g, dupa aceasta perioada in cursul luni mai iunie odata cu cresterea
temperaturii exterioare, exemplarele vor fi mutate in iazurile amenajate.
Apa din bazine este in sitem recirculat, cu schimb de apa proaspata in 24 ore de 10% din volumul
total al bazinelor. Apa evacuata din bazinele cu puieti va fi transportata direct in iazurile amenajate.
- Zona de incubare AU = 9,30 mp. destinate incubatoarelor formate din troci verticale ce permit
incubarea icrelor de crap si salau.
Numarul de troci verticale : 3 buc, cu o capacitate de stocare totala de 240000 icre dispuse in tavi
diferentiate, astfel facandu-se posibila incubatul tulpinelor genetice unice/familii separate unele de altele.
Puietul ramane in incubator pana la stadiul de liber de inot dupa care va fi transportat in bazine
pentru inceperea furajarii.
Debitul de apa necear Q = 15 l/min .
- Zona tehnica AU = 9,28 mp. este destinata amplasarii centralei termice si a echipamentelor
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


electrice de distributie a energiei electrice catre tablourile de distributie locala. Spatiul tehnic comunica
exclusiv cu exteriorul .
Obiectul 2 : Camin de captare apa
Caminul de colectare : este alcatuit din beton armat clasa C20/25 cu o grosime a peretilor de
15 cm si cu dimensiunea in plan 1,30 x 2,50 m cu inaltimea h=3,50m. Caminul ete montat ingropat pe un
pat de balast de 10 cm si este protejat la exeterior impotriva infiltratilor cu o membrana hidroizolanta si cu
placi din polistiren extrudat de 10 cm.
Caminul colector este exhipat cu 2 electropompe submersibile 1A+1R si au urmatoarele
caracteristici :
Q = 3,20 mc/h = 0,89 l/s = 76,80 mc/zi ;
Hp = 5,73 mCA ;
Pi = 0,37 kW ;
I = 2,1 A .
Accesul apei in caminul de captare se va face prin intermediul unui dren orizontal ci diametrul DN
250 mm, SN4 din PVC pentru drenaj cu L = 40 m.
Evacuarea apei aflate in surplus in camin se va face printr-o conducta de preaplin din PVC DN 125
mm, L= 20. Apa va fi evacuata in iazul amenajat .
Conducta de aductiuine pentru alimentarea rezervorului de imagazinare este din PEID DN 110mm
PN 6, L = 20 m.
Caminul de vane CV1 : - destinat protectiei vanelor de control, este alcatuit din beton armat
clasa
C20/25 cu grosimea peretilor de 15 cm si cu placa superioara de 10 cm. Caminul are dimensiunile in plan
interioare 1,20 x 1,20 si inaltimea utila hu = 1,50 m.
Obiectul 3 : Rezervor 100 mc
Rezervor de imagazinare V= 100 mc - deserveste unitatile componente fermei piscicole si are
dimensiunile exterioare : D = 6,37 m si inaltimea H = 3,12 m . Strucutra rezervorului este formata din
panouri metalice cu protectie impotriva inghetului. Anvelopa de la nivelul acoperisului este formata din
panouri sandwich cu o grosime de 50 mm, iar la nivelul pertetilor de inchidere panourile metalice sunt
protejate impotriva inghetului cu polister de 50 mm .
Rezervorul va fi amplasat pe o platforma betonata si va fi fixat cu bare curbate prinse de fundatie
prin buloane.
Camera vanelor adiacenta rezervorului de imagazinare, este o constructie din beton armat de clasa
C20/25 montata ingropat, avand o forma in plan dreptungiulara, cu dimensiunile interioare de 2,50 x 3,0 m
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


si h= 2,0 m . Peretii si placa de acoperis au o groime de 15 cm . Termoizolatia camerei este propusa a se
realiza din polistiren extrudat de 10 cm. In camera de vane sunt adapostite toate instaltiile hidraulice
necesare functionarii rezervorului :
- conducte de alimentare rezervor ;
- conducte de distributie ;
- conducta de golire rezervor ;
- conducta de preaplin , cu vanele necesare bunei functionari .
In camera vanelor, conducta de distributie ce alimenteaza unitatea de productie si zona
administrativa se va monta o instalatie cu lampi U.V. ce are rolul de a steriliza si dezinfecta apa.
Pi lampa = 85 W .
Distributia apei in cadrul unitatilor de productie se va face gravitational.
Obiectul 4 : Retea de alimnetare cu apa
Reteaua exterioara de apa rece
Zonele de productie si spatiile administrative din cadrul fermei piscicole vor fi alimentate cu apa
din rezervorul de imagazinare cu V = 100 mc prin inermediul a doua conducte de distributie :
- Unitatea de procesare peste si zona administrativa va fi alimentata prin intermediul unei conducte
PEID DN 63 mm, PN 6, SDR 21, PE 80 , L = 50 m ;
- Hala pentru crestere puieti va fi alimentata cu o conducta PEID DN 63 mm, PN 6 SDR 21, PE
80, L = 30 m.
Reteaua interioara de apa
Conductele interiore se vor executa din tevi PP cu DN 32 mm si PEID DN = 50 mm montate la
nivelul pardoselii si in structura peretilor .
Obiectele sanitare vor fi alimentate cu apa prin robinetele coltare de izolare, la care se vor racorda,
prin intermediul racordurilor flexibile, bateriile amestecatoare.
Instalatia de combatere a incendiului
In exteriorul cladirii s-a proiectat un hidrant DN 80 mm, racordandu-se direct la conducta de
alimentare a unitatii de productie.
Obiectul 5 : Retea de canalizare
Din cadrul cladirii se vor colecta si evacua gravitational ape uzate menajere provenite de la
grupurile sanitare, ape accidentale de pardoseala, ape rezultate din golirea instalatiilor;
Apele uzate provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational si colectate de reteaua
exterioara de canalizare ape uzate menajere propusa a se executa cu tubulatura de PVC KG, cu mufe
etansate cu garniture de cauciuc cu DN 200 mm, L = 30 m .
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Reteaua de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie va fi evacuate prin conducte PVC
DN 200mm, cu record la statia de epurare ce va fi amplasata pe platform. Ape epurate NTPA 002 vor fi
deversate in caminul vidanjabil.
Retelele pluvial din interiorul unitatii, conventional curate vor fi colectate printr-o retea de
canalizare separate si vor fi deversate la rigolele existente ale drumului.
Obiectul 6 : Bazin Furaje 25 mc :
Bazinul pentru depozitarea furajelor este amplasat in exteriorul constructiei de Ferma Piscicola si este
alcatuit din :
- Material corp siloz P.A.F.S. ;
- Diametrul D=4 m ;
- Inaltime H = 4,20 m ;
- Picioare metalice cu inaltimea Hp = 5,20 m
Obiectul 7 : Statie de epurare
Caraceristici :
Qzimax = 3 mc/zi ;
Dimensiuni : D = 1600 mm, h = 1600 mm.
Pi suflanta = 0,5 kW.
Staia de epurare se monteaz ngropat, aezat pe un radier de beton, dimensionat conform
condiiilor hidrogeologice i de static din teren. Dup efectuarea racordurilor de intrare ieire, staia de
epurare se betoneaz total sau parial, n funcie de condiiile din teren, utiliznd containerul acestuia ca i
cofrag interior, n paralel cu umplerea cu ap a staiei de epurare.
Valori garantate la evacuare:
CBO5: ~ 15mg/l
CCO-Cr: 50 mg/l
Suspensii 60mg/l (in versiune cu camera de grasime)
N-NH4:2 mg/l pt total 1mg/l
Ph 6,2
Evacuarea apelor epurate se va face la un bazin etans vidanjabil.
Obiectul 8 :Bazin vidanjabil
Bazinul vidanjabil propus va fi realizat din beton armat clasa C20/25 cu dimensiunile : 5,5 m x 3,5
m si h = 2,50 m avand Vtotal = 49 mc si Vutil =41,60 mc .
Bazinul va fi prevazut la partea superioara cu o aerisire si o gura de evacuare prevazuta cu capac de
fonta.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Bazinul va fi evacuat periodic de catre o societate comerciala autorizata pentru asemenea servicii.
Obiectul 9 si 10 : Amenajare iazuri
Suprafata pe care se construiesc iazurile este proprietate privata si se identifica prin parcela P8/1 cu
S=51847 mp .
Numar iazuri propus : 2 buc sistematizate astfel :
Iaz 1 Iaz 2
Suprafata amenajata [mp] 9297 28439
Suprafata luciu apa [mp] 7697 25558
Lungime maxima [m] 132 158
Latime maxima [m] 90 122
Cota teren max 142,76 143,31
Cota teren min 141,49 141,42
Adancimea apei [m] 1,70 1,70
Specii de pesti (popolare) Salau 78%
Fitofag 22 %
Crap 80.9%
Sanger 8.67 %
Fitofag 10.4 %
Productia estimata la 12
luni [kg]
Salau = 700 kg
Fitofag = 200 kg
Crap = 8400 kg
Sanger = 900 kg
Fitofag = 1080 kg

Schema de amenajare depinde de urmatoarele obiective :
- iaz Piscicol : 2 buc constructie poligonala, tip ingropat cu pereti in taluz, stabilizat prin inerbare ;
- taluzarea se va realiza cu panta de 1 : 2 .
Alimentarea cu apa a iazului, initial pentru umplere si pentru primenire se va realiza din panza freatica prin
excavarea ce se va realiza pentru formarea iazului. Alimentarea se va face natural prin infiltratii, direct din
panza freatica si prin precipitatii meteorice. Calitatea apei necesare dezvoltarii unei activitati psicicole respecta
normele HG 202/2002 Calitatea apelor de suprafata folosite pentru piscicultura si a Normelor tehnice privind
calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole
Necesarul de apa s-a apreciat pe baza prevederilor legale in vigoare :
86400
1000 10000

T
h S
Q
u
[l/s] .
Iazurile piscicole vor avea prevazute pentru evacuarea si recircularea apelor cate o instalatie
hidraulica de tip calugar compus din :
- corp vertical realizat din b.a. ;
- corp orizontal din conducta PVC DN 125 .
Preaplinul iazului piscicol va fi deversat in paraul existent in zona situat in aval de Iazul 3.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Volumul apei in cele trei iazuri piscicole este variabil datorita modificarii in timp al nivelului panzei
freatice sau datorita precipitatiilor.
Se considera ca primenirea iazului se realizeaza cand volumul apei in iaz este mare si apa deverseaza
pe conbducta de preaplin astfel avand o reamprospatare prin infiltratiile din izvoarele existente si din subteranul
de mica adancime .
Pentru destratificarea si aerarea iazurilor cate doua aeratoare de suprafata care au rolul de a elimina
mirosurile urate, de a controla prolifierea algelor si previne stratificarea tuturor corpurilor de apa.
Caracteristici aeratoar : Numar 2 buc
Pi = 11 kW
Q = 1500 mc/h .
jet apa = 1400 1800 mm
Obiectul 11 : Imprejmuire
Structura format din stlpi din teava metalica, pe fundaii izolate la stlpi,legati intre ei de foi de
plasa metalica. Inaltimea supraterana va fi de 2 m, iar dupa montaj, acesta va fi finisata cu vopsitorii
rezistente la apa. Aceeasi structura de gard va fi folosita si la delimitarea Gospodariei de Apa- zona de
protective sanitara de 10m, ce va izola gospodaria de incinta unitatii
Obiectul 12 : Sistematizare
Avand in vedere amplasarea cladirii in cadrul unei zone inundabile s-a propus ridicarea nivelului prin
umplutura de pamant compactata pe o inaltime de 1 1.30 m deasupra CTN existent. Se va dispune o
panta de scurgere ape pluviale de minim 1%. Trotuarul se va etansa perimetral cladirii prin hidroizolatie
bituminoasa cu sunur gudronat.
Obiectul 13: Alimentarea cu energie elctrica
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransarea la reteaua stradala existenta in zona si
extinderea pe o lungime de L = 1000m a retelei.
Obiectul 14: Drum acces, alei si platfome
Constructia este prevazuta cu un acces pietonal, unul auto si un numar de 7 parcari .
Imbracamintea locurilor de parcare si accesul in incinta cladirii va fi balastata.
Accesul, imprejmuirea si curtea se vor amenaja in armonie cu natura, terenul si insorirea parcelei.
Obiectul 15: Pontoane
Se prevad pontoane penru ambarcatiunile din cadrul iazurilor. Pontonele vor fi construite din dulapi
de lemn si au rolul de a crea acces pana la barcile penru pescuit si de a acostarea acestora.
Obiectul 16: Panouri fotovoltaice
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


In vederea reducerii costrurilor cu energia electrica destinata functionarii constructiei s-a prevazut
un sistem suplimentar de alimentare cu energie electrica cu panouri fotovoltaice, montate pe invelitoarea
unitatii de productie. Ansamblul de panouri fotovoltaice trimite energia electrica produsa la bateria de
acumulatori pentru stocare si consum amplasata in spatiul tehnic. Ansamblul de invertoare transforma
energia din bateria de acumulatori in energie trifazata 3x400/230 V, 50 Hz care alimenteaza tabloul general
al halei.
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :
3.1.ZONA SI AMPLASAMENTUL
Aezare geografic i acces
Comuna Tamai este situat n partea central estic a judeului Bacu la contactul culoarului
Siretului cu dealurile din extremitatea vestic a Colinelor Tutovei.
Se gsete la o distan de 25 km de municipiul Bacu i se nvecineaz cu:
la nord: comuna Buhoci
la nord-vest: cu Letea Veche, Nicolae Blcescu, Faraoani i Cleja
la sud-vest: cu Gioseni
la nord-est: comuna Ungureni
la est: comuna Parincea
la sud i sud-est: comuna Horgeti.
Aspectul morfologic de ansamblu al teritoriului este acela al unei succesiuni de trepte de relief mai
nalte spre est (406 m) n zona Cucuiei i din ce n ce mai coborte spre vest ajungnd la 120 m n lunca
Siretului.
Investitia INFIINTARE FERMA PISCICOLA IN COMUNA TAMASI, JUDETUL BACAU
se propune a se realiza in extravilanul satului Furnicari care este delimitat la Nord de localitatea Coteni, la
Nord - Vest de municipiul Bacau, la Sud localitatea Tanasi, pe o suprafata de 51847 mp.
3.2.STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT
Regimul juridic
Amplasamentul unde urmaeza sa se amplaseze investita propusa este reprezentat prin parcela
numarul P8/1 cu o suprafata de S = 51847 mp. Parcela face parte din urmatorul ansamblu parcelar : P8/1 cu
S=51847 , P13/2 cu S= 15600 si P 13/1 su S=48187+11813 insumand o suprafata totala de S=127447 mp.
Regimul economic
Caegoria de folosinta a terenului situat in extravilanul satului Furnicari, comuna Tamasi, judetul
Bacau este neproductiv HS (balta cu stuf), are nr. Cad. 60637 si este in suprafata de 51847 mp.
Regimul Tehnic
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Constructia cu functiunea de atelier va respecta aliniamentul existent si se va amplasa conform
planului de situatie anexat. In cadrul investitiei propuse se respecta Codul Civil si RLU impreuna cu
legislatiile in vigoare. Circulatia pietonala se a vehiculelor, precum si a acceselor auto vor fi conform RLU
( Regulmet local de Urbanism).
3.3.SITUAIA OCUPRILOR DEFINITIVE DE TEREN: SUPRAFAA TOTAL,
REPREZENTND TERENURI DIN INTRAVILAN/EXTRAVILAN
Constructia propusa cu functiunea de Ferma Piscicola va avea un regim de inaltime P si va fi
amplasata in aliniament cu terenul la o distanta de de 22,77 m fata de axul drumului DE 12/1 in
extravilanul localitatii Furnicari.
Cota 0,00 reprezinta cota pardoselii finite la parter si se identifica prin cota topografica 143.75 .
Dimesniuni globale :
- Lungime cladire :27,55 m ;
- Latime cladire :14,65 m ;
- Inaltime streasina hala :4,66 m ;
- Inaltime streasina cladire de productie si birouri : 2,70 m ;
- Inaltime coama hala : 6,30 m;
- Inaltime coama cladire de productie si birouri : 4,55 m .
Bilant de suprafete propuse :
- Suprafata teren = Parcela P8/1 cu Steren = 51847 mp ;
- A.C. Parter cota 0,00 = 363,04 mp ;
- A.C.D. = 363,04 mp ;
- A.U. Parter Unitate de prod. = 108,75 mp ;
- A.U. Parter Unitate Administriva = 70,39 mp;
- A.U. Hala = 116,75 mp;
- A.U.D. = 295,89 mp.
3. 4. STUDII DE TEREN
3.4.1. STUDIU TOPOGRAFIC : este anexat la prezenta documentatie .
3.4.2. STUDIU GEOTEHNIC : este anexat la prezenta documentatie .
3.4.3. STUDIU HIDROLOGIC : este anexat la prezenta documentatie .
3. 5. CARACTERISTICELE PRINCIPALE ALE ONSTRUCIILOR DIN CADRUL
OBIECTIVULUI DE INVESTIII, SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE,
I VARIANTELE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A INVESTIIEI, CU
RECOMANDAREA VARIANTEI OPTIME PENTRU APROBARE
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


In procesul de proiectare a fermei au fost luate in calcul elementele necesare realizarii simultane a
conformitatilor pentru toate cerintele referentialelor aplicabile, in cazul :
- Fluxurilor de circulatie a materiilor prime principale si auxiliare ;
- Fluxurile de circulatie a produselor intermediare si a produselor finite ;
- Fluxurile de circulatie a personalului ;
- Fluxurile de circulatie a deseurilor si produselor neconforme ;
- Igienei personalului si siurantei in exploatare .
Din punct de vedere functional se propun urmatoarele constructii :
Obiectul 1 : Constructie ferma pisccola ;
Obiectul 2 : Camin de captare apa ;
Obiectul 3 : Rezervor 100 mc ;
Obiectul 4 : Retea alimentare cu apa ;
Obiectul 5 : Retea de canalizare ;
Obiectul 6 : Siloz de furaje 25 mc ;
Obiectul 7 : Bazin epurare apa tehnologica ;
Obiectul 8 : Bazin vidanjabil ;
Obiectul 9 : Amenajare Iaz 1 ;
Obiectul 10 : Amenajare Iaz 2 ;
Obiectul 11 : Imprejmuire incinta ;
Obiectul 12 : Sistematizare Teren ;
Obiectul 13 : Alimentare cu energie elctrica ;
Obiectul 14 : Drum acces alei si platforme ;
Obiectul 15 : Amenajare ponton ;
Obiectul 16: Panouri Fotovoltatice .
b. Obiectele investitiei
Obiectul 1 : Constructie Ferma piscicola
3.5.1. Regim de inaltime, dimensiuni si suprafata:
Constructia propusa cu functiunea de Ferma Piscicola va avea un regim de inaltime P si se va
amplasa in aliniament cu terenul la o distanta de de 22,77 m fata de axul drumului DE 12/1.
Cota 0,00 reprezinta cota pardoselii finite la parter si se identifica prin cota topografica 143.75 .
Dimesniuni globale :
- Lungime cladire :27,55 m ;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- Latime cladire :14,65 m ;
- Inaltime streasina hala :4,66 m ;
- Inaltime streasina cladire de productie si birouri : 2,70 m ;
- Inaltime coama hala : 6,30 m;
- Inaltime coama cladire de productie si birouri : 4,55 m .
Bilant de suprafete propuse :
- Suprafata teren = Parcela P8/1 cu Steren = 51847 mp ;
- A.C. Parter cota 0,00 = 363,04 mp ;
- A.C.D. = 363,04 mp ;
- A.U. Parter Unitate de prod. = 108,75 mp ;
- A.U. Parter Unitate Administriva = 70,39 mp;
- A.U. Hala = 116,75 mp;
- A.U.D. = 295,89 mp.
In conformitate cu P100 1 2006 Cod de proiectare sesmica, cladirea propusa se incadreaza in
clasa de importanta III, iar cu P100-1-2011 se incadreaza in clasa de imporanta II cu ag = 0,28, Tc = 0,7 s.
In cea ce priveste stabilitatea categoriei de importanta in conformitate cu Regulamentul prvind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor Metodolgie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor elaborat de INCERC Bucuresti, cladirea se situeaza in categoria de importanta C
constructie de importanta normala.
3.5.2. Sistem constructiv :
Infrastructura :
Fundaiile sunt continuui, tip retea de grinzi, realizate din beton armat, care formeaza impreuna cu
placa parter o infrastructura rigida. Grinzile sunt dispuse pe blocuri din beton simplu. Dimensiunile
grinzilor de fundare sunt de 45x100 cm, dispuse ortogonal.
Avand in vedere amplasarea cladirii in cadrul unei zone inundabile s-a propus ridicarea nivelului prin
umplutura de pamant compactata pe o inaltime de 1 1.30 m deasupra CTN existent. Se va dispune o
panta de scurgere ape pluviale de minim 1%. Trotuarul se va etansa perimetral cladirii prin hidroizolatie
bituminoasa cu sunur gudronat.
Betonul folosit la execuia grinzilor de fundaie si a placii de pardoseala este de clas C16/20, iar
pentru blocul de beton simplu C8/10; oelul beton utilizat la armarea fundaiilor este PC52 i OB37, iar
pentru elementele de mica grosime se utilizeaza plase sudate STNB.
Suprastructura :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Cadrele cladirii sunt realizate din beton clasa C20/25, armat cu bare longitudinale din Pc52 si
etrieri din Pc52 si Ob37, respectandu-se prescriptiile din P100-1/2006 pentru asigurarea ductilitatii
structurii. Stalpii cladirii au sectiuni de 35x35 cm, avand armatura longitudinala montata la turnarea
grinzilor fundatiei, fara a se permite innadiri ale acesteia.
Inchiderile perimetrale sunt alcatuite din zidarie BCA 350x610x240 mm, cu protectie
teromizolanta din polistiren expandat de 10 cm ;
Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie BCA 200x610x240 mm.
Structura acoperisului este formata din : grinzi cu zabrele din lemn pentru hala si sarpanta din lemn
alcatuita din capriori, pane si popi pentru unitatea de productie si unitatea administrativa.
Invelitoarea constructiei este formata din tigla metlica .
3.5.3. Captarea apelor din precipitatii :
Prin jgheaburi de 150mm cu burlane de 100 mm din tabla zincata vopsita in camp electrostatic.
Sistemul de jgheaburi va fi ecranat de o pazie din sistem de panouri triplusrat, fixat pe console
metalice.
3.5.4. Finisaje interioare si respectarea conditiilor de igiena :
Finisajele pentru pereti si pardoseli vor corespunde normelor interne si directivelor U.E.
,realizandu-se din materiale lavabile, impermeabile si infungicide. La imbinarile intre pereti si pardoseli se
vor prevede scafe rotunjite. Pardoselile spatiilor tehnologice se vor executa cu finisaje in camp continuu, cu
rasini epoxidice impermeabile cu pante catre sifoanele de pardoseala.
a) Pardoseli solide pardoseli epoxidice, impermeabile, usor de curatat si dezinfectat, construite cu panta
catre sifoanele de pardoseala cu clopot, pentru drenarea lichidelor.
b) Pereti - cu suprafete netede, usor de curatat si dezinfectat, durabili si impermeabili, de culoare deschisa.
c) Tavane - netede, usor de curatat, in toate incaperile unde sunt expuse materiile prime neambalate sau
produsele: tavan suspendat din panouri.
3.5.5. Tmplrii
Tmplria exterioar va fi din aluminiu cu geam termopan, si din aluminiu cu blat izolant din PVC
prin injectare cu poliuretan ( usile). Usile aferente livrarii vor fi usi sectionale speciale, cu obturator termic.
Usile interioare aferente sectiei de productie si depozitelor sunt fabricate din materiale
necorodabile, usor de curatat si de dezinfectat, cu inertie termica mare, pentru evitarea pierderilor de
caldura sau de frig intre spatiile climat diferit (respectiv usi cu toc si rama din aluminiu cu blat izolant din
PVC prin injectare cu poliuretan).
3.5.6. Necesarul de lumin natural
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Se va asigura prin golurile de ui i ferestre ale cldirii. Spatiile de lucru trebuie sa beneficieze de
lumina suficienta, necesar asigurat de catre lumina artificiala de la corpurile de iluminat.
3.5.7. Finisaje exterioare :
- Ferestrele si usile exterioare de tamplarie PVC culare alb ;
- Usa de acces este realizata din tamplarie PVC alb ;
- Suprafetele exterioare se vor balasta inlesnind accesul auto si de aprovizionare a unitatii de
productie ;
3.5.8. Zone si functiuni :
a. Zona de receptie si depozitare materie prima : A.U. = 6,94 mp
Spatiul de receptie este destinat receptiei materiei prime. In timpul receptiei, comunicarea cu
mijlocul de transort se realizeaza printr-o usa amplasata la exteriorul cladirii.
Avand in vedere ca unitatea de procesare are ca activitate doar afumarea pestelui in cantitati reduse
cca 65 80kg/8h.
b. Zona de depozitare produse finite si livrare , are urmatoarea componenta :
- depozit de produse finite si racire peste afumat. A.U = 7,93 mp. Spatiile sunt destinate
depozitarii produselor finite care necesita depozitarea la temperturi scazute, in saptii conditionate. In
interior sunt amplasate rafturi de depozitare a peletilor, dispuse pe o inaltime de 3,0 m. Depozitul comunica
cu spatiul de ambalare si cu spatiul de livrare.
- spatiu de livrare . A.U = 9,60 mp. Spatiu de livrare este destinat operatiunilor de livrare a
produselor finite . Comunica cu depozitele de produse finite, spatiu de ambalare si cu exteriorul cladirii
prin trei usi sectionale.
c. Zona de prelucrare primara , are urmatoarea componenta :
- Spatiu de spalare si spatiu de eviscerare peste poraspat. A.U = 14,81 mp.
Spatiu destinat amplasarii utilajelor si echipamentelor de eviscerare, spalare a pestelui si comunica
cu depozitul de materie prima si cu spatiile de ambalare, igenizare si depozitul pentru deseuri printr-un hol
de circulatie.
d. Zona de prelucrare avansata, are urmatoarea componenta :
- Sala de afumare. A.U = 14,28 mp. Este un spatiu destinat afumarii pestelui unde se afla si
camera de afumare ce permite inrosirea, uscarea, afumarea si fierberea automata intr-un singur ciclu de
productie, far sa fie necesara alte manipulari .
Echiparea de baza a camerelor de afumare :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- sistem de comand cu microprocesor
- msurarea psicrometric a umiditii
- sistem de nclzire cu limitele de temperatur 0 - 100C
- sistem de curare
- sistem de umidificare
- sistem de circulaie
- sistem de aduciune a fumului
- sistem de aduciune a aerului proaspt
- sistem de ventilaie
- generator de fum
Puterea instalata a camerei de afumare : P = 5.8 kW ;
Numarul de carucioare = 1 buc.
- Depozitul de racire produse afumate. A.U = 7,93 mp. destinat depozitarii ramelor cu peste
afumat inainte de faza finala de finisare. Depozitul comunica in mod direct cu sala de afumare si sala de
ambalare, fiind asigurate toate conditiile necesare pentru ca acesta sa nu fie tranzitat de alte produse sal
personal in timpul depozitarii.
- Spatiul de ambalare peste afumat . A.U = 9,53 mp. este destinat amplasarii utilajelor si
echipamentelor care asigura ambalarea produselor finale in pachete individuale si in cutii. Paletizarea
produselor finite se va face in spatiul de livrare pentru produse finite. Spatiul comunica cu holul de
circulatie, cu depozitul de produse finite si spatiul de depozitare is igenizare tavi.
- Spatiul de depozitare si igenizare rame si tavi. A.U = 7,45 mp. destinata ca spatiu pentru
igenizarea si depozitarea ramelor si tavilor utilizate in procesul de tratare termica a pestelui. Spatiul de
spalare comunica cu sala de ambalare si cu holul de circulatie .
e. Zona sociala. Pentru a asigura o flexibilitate maxima a activitatii organizatorice in
incinta
unitatii, accesul in zona sociala pentru sectia de productie se face direct cu exterilorul; comunicarea
cu spatiul de productie se realizeaza prin holul de circulatie astfel incat sa asigure accesul cat mai
facil al personalului in oricare din spatiile deservite. In componenta zonei sociale intra :
- Zona sociala aferenta sectiei de procesare . alcatuita din :
Vestiare pe sexe : Vestiar Femei : AU = 3,52 mp ; Toaleta Femei : AU = 7,60 mp ;
Vestiar Barbati: AU = 3,52 mp ; Toaleta Barbati : AU = 6,17 mp.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Spatiul este destinat, separat pe sexe, echiparii personalului inainte de patrunderea in interiorul
unitatii . Vestiarele sunt organizate tip filtru: zona hainelor de casa, dus si grup sanitar, zona hainelor de
lucru. Spatiile vor avea pereti netezi, impermeabili, usor lavabili, cu pardoseli usor de igienizat si
dezinfectat construite astfel incat sa permita drenarea apei. Aferent vestiarelor s-au prevazut grupuri
sanitare separate pe sexe si echipate cu chiuvete, toalete igienice, dusuri . Chiuvetele vor fi dotate cu:
dozatoare de substante de igienizare si dezinfectare precum si cu aparate pentru uscare a mainilor sau
dispensere de hartie prosop. Vestiarele se deschid in culoarul de circulatie catre casa scarii si zona de
productie.
f. Zona administrativa specifica procesului de productie al unitatii, este amplasata in partea
centrala a constructiei Ferma Piscicola si are urmatoarea componenta :
- Birouri . A.U = 36,30 mp. destinate personalului care asigura managementul si supervizarea
activitatii din incinta unitatii ;
- Grupuri sanitare . G.S. Femei = 3,75 mp ;
- G.S. Barbati = 3,75 mp .
Sunt prevazute doua grupuri sanitare diferentiate pe sexe cu acces din holul de circulatie. Dotarea acestora
este standard, prevazute cu lavoare, toalete igienice si dusuri.
- Camera pentru personalul de paza AU = 18,01 destinat personalului care asigura paza intregii
incinte piscicole. Camera este dotata cu un pat si vestiare de schimb, iar accesul se face dintr-un hol de
circulatie .
- Grup sanitar A.U.=3,75 mp destinat personalului responsabil cu paza incintei este dotata cu un
lavoar, o toaleta igienica si un dus. Grupul sanitar comunica cu camera de paza printr-un hol de acces.

g. Hala de crestere puieti : este amplasata in aripa stanga a fermei piscicole si este destinata
cresterii de puiet . Hala are urmatoarea component :
- Zona bazinelor de crestere puiet AU = 98,17 mp. este destinata cresterii puitului de crap
cu masa de 10 200g in 8 bazine rectangulare din PE cu dimensiunile 2,12 x 2,12 x 1,5 m, cu inaltimea
apei hapa=1,20 m, asigurand un volum de 5 mc apa /bazin. Se estimeaza o crestere totala de cca 1000
exemplare timp de 12 luni, cu o pierdere preconizata de 5% adica 50 exemplare.

Coloana de apa in bazine se va mentine la 40-50 cm si se va creste gradat pana la 1 -1,2 m pe masura
se apropie de 100 g/ex. Densitatea de peste in bazine va fi de cca 25 ex/mp sau 16,66 ex/mc.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Puietul de salau cu masa 10 200 g va fi disribuit intr-un bazin segmentat din PE 6,26 x 2,26 m cu
inaltimea apei de 1,20 m, asigurand un volum de 14.4 mc apa.
Pentru oxigenarea apei din bazine se vor monta la fiecare cate un difuzor ceramic (era+oxigen) care
are rolul de a difuza atat aerul cat si apa din bazine, cu o capacitate de 1.5 l/min .
Se vor efectua masuratori si cantariri de doua ori pe luna, minim 50 ex/bazin si se vor intocmi
graficele de crestere, respectiv noile ratii de furajare. Cu ocazia pescuirilor de control se va evalua si starea
ihtiopatologica a materialului si se vor lua masuri de tratament daca este cazul.
Consumul total de furaj luat in considerare conform tabelului Calculul estimativ al necesarului
de furaje este de 22.503 kg.
Verificarea cresterii si ajustarea ratiilor de furajare se va face saptamanal. Zilnic se va observa
comportamentul puilor, starea sanitara si se vor curata peretii bazinelor si se vor dezinfecta cu . un burete
mbibat ntr-o soluie de permanganat de potasiu (23 mg /l) sau albastru de metil (1%).
Furajarea se va face la ore fixe pentru strimularea poftei de mancare si pentru usurarea asimilarii ei,
influentand randamentul cresterii in greutate. Distribuirea rationala a hranei va evita depunerea acesteia pe
fundul bazinelor.
Hranirea este oprita cu 48 de ore inaintea oricarei manipulari: sortare, mutare din bazine, transport,
comercializare, tratament, etc
Perioada de crestere a puietilor de crap si salau, va fi pana in mai-iunie a anului urmator cad vor
atinge gerutatea de aprox. 1000 g, dupa aceasta perioada in cursul luni mai iunie odata cu cresterea
temperaturii exterioare, exemplarele vor fi mutate in iazurile amenajate.
Apa din bazine este in sitem recirculat, cu schimb de apa proaspata in 24 ore de 10% din volumul
total al bazinelor. Apa evacuata din bazinele cu puieti va fi transportata direct in iazurile amenajate.
- Zona de incubare AU = 9,30 mp. destinate incubatoarelor formate din troci verticale ce permit
incubarea icrelor de crap si salau.
Numarul de troci verticale : 3 buc, cu o capacitate de stocare totala de 240000 icre dispuse in tavi
diferentiate, astfel facandu-se posibila incubatul tulpinelor genetice unice/familii separate unele de altele.
Puietul ramane in incubator pana la stadiul de liber de inot dupa care va fi transportat in bazine
pentru inceperea furajarii.
Debitul de apa necear Q = 15 l/min .
- Zona tehnica AU = 9,28 mp. este destinata amplasarii centralei termice si a echipamentelor
electrice de distributie a energiei electrice catre tablourile de distributie locala. Spatiul tehnic comunica
exclusiv cu exteriorul .
Obiectul 2 : Camin de captare apa
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Caminul de colectare : este alcatuit din beton armat clasa C20/25 cu o grosime a peretilor de
15 cm si cu dimensiunea in plan 1,30 x 2,50 m cu inaltimea h=3,50m. Caminul ete montat ingropat pe un
pat de balast de 10 cm si este protejat la exeterior impotriva infiltratilor cu o membrana hidroizolanta si cu
placi din polistiren extrudat de 10 cm.
Caminul colector este exhipat cu 2 electropompe submersibile 1A+1R si au urmatoarele
caracteristici :
Q = 3,20 mc/h = 0,89 l/s = 76,80 mc/zi ;
Hp = 5,73 mCA ;
Pi = 0,37 kW ;
I = 2,1 A .
Accesul apei in caminul de captare se va face prin intermediul unui dren orizontal ci diametrul DN
250 mm, SN4 din PVC pentru drenaj cu L = 40 m.
Evacuarea apei aflate in surplus in camin se va face printr-o conducta de preaplin din PVC DN 125
mm, L= 20. Apa va fi evacuata in iazul amenajat .
Conducta de aductiuine pentru alimentarea rezervorului de imagazinare este din PEID DN 110mm
PN 6, L = 20 m.
Caminul de vane CV1 : - destinat protectiei vanelor de control, este alcatuit din beton armat
clasa
C20/25 cu grosimea peretilor de 15 cm si cu placa superioara de 10 cm. Caminul are dimensiunile in plan
interioare 1,20 x 1,20 si inaltimea utila hu = 1,50 m.
Obiectul 3 : Rezervor 100 mc
Rezervor de imagazinare V= 100 mc - deserveste unitatile componente fermei piscicole si are
dimensiunile exterioare: D = 6,37 m si inaltimea H = 3,12 m. Strucutra rezervorului este formata din
panouri metalice cu protectie impotriva inghetului. Anveopa de la nivelul acoperisului este formata din
panouri sandwich cu o grosime de 50 mm, iar la nivelul pertetilor de inchidere panourile metalice sunt
protejate impotriva inghetului cu polister de 50 mm .
Rezervorul va fi amplasat pe o platforma betonata si va fi fixat cu bare curbate prinse de fundatie
prin buloane.
Camera vanelor adiacenta rezervorului de imagazinare, este o constructie din beton armat de clasa
C20/25 montata ingropat, avand o forma in plan dreptungiulara, cu dimensiunile interioare de 2,50 x 3,0 m
si h= 2,0 m . Peretii si placa de acoperis au o groime de 15 cm . Termoizolatia camerei este propusa a se
realiza din polistiren extrudat de 10 cm. In camera de vane sunt adapostite toate instaltiile hidraulice
necesare functionarii rezervorului :
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- conducte de alimentare rezervor ;
- conducte de distributie ;
- conducta de golire rezervor ;
- conducta de preaplin , cu vanele necesare bunei functionari .
In camera vanelor, conducta de distributie ce alimenteaza unitatea de productie si zona
administrativa se va monta o instalatie cu lampi U.V. ce are rolul de a steriliza si dezinfecta apa. Distributia
apei in cadrul unitatilor de productie se va face gravitational.
Obiectul 4 : Retea de alimnetare cu apa
Reteaua exterioara de apa rece
Zonele de productie si spatiile administrative din cadrul fermei piscicole vor fi alimentate cu apa
din rezervorul de imagazinare cu V = 100 mc prin inermediul a doua conducte de distributie :
- Unitatea de procesare peste si zona administrativa va fi alimentata prin intermediul unei conducte
PEID DN 63 mm, PN 6, SDR 21, PE 80 , L = 50 m ;
- Hala pentru crestere puieti va fi alimentata cu o conducta PEID DN 63 mm, PN 6 SDR 21, PE
80, L = 30 m.
Reteaua interioara de apa
Conductele interiore se vor executa din tevi PP cu DN 32 mm si PEID DN = 50 mm montate la
nivelul pardoselii si in structura peretilor .
Obiectele sanitare vor fi alimentate cu apa prin robinetele coltare de izolare, la care se vor racorda,
prin intermediul racordurilor flexibile, bateriile amestecatoare.
Instalatia de combatere a incendiului
In exteriorul cladirii s-a proiectat un hidrant DN 80 mm, racordandu-se direct la conducta de
alimentare a unitatii de productie.
Obiectul 5 : Retea de canalizare
Din cadrul cladirii se vor colecta si evacua gravitational ape uzate menajere provenite de la
grupurile sanitare, ape accidentale de pardoseala, ape rezultate din golirea instalatiilor;
Apele uzate provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational si colectate de reteaua
exterioara de canalizare ape uzate menajere propusa a se executa cu tubulatura de PVC KG, cu mufe
etansate cu garniture de cauciuc cu DN 200 mm.
Reteaua de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie va fi evacuate prin conducte PVC
DN 200mm, cu record la statia de epurare ce va fi amplasata pe platform. Ape epurate NTPA 002 vor fi
deversate in caminul vidanjabil.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Retelele pluvial din interiorul unitatii, conventional curate vor fi colectate printr-o retea de
canalizare separate si vor fi deversate la rigolele existente ale drumului.
Obiectul 6 : Bazin Furaje 25 mc :
Bazinul pentru depozitarea furajelor este amplasat in exteriorul constructiei de Ferma Piscicola si este
alcatuit din :
- Material corp siloz P.A.F.S. ;
- Diametrul D=4 m ;
- Inaltime H = 4,20 m ;
- Picioare metalice cu inaltimea Hp = 5,20 m
Obiectul 7 : Statie de epurare
Caraceristici :
Qzimax = 3 mc/zi ;
Dimensiuni : D = 1600 mm, h = 1600 mm.
Pi suflanta = 0,5 kW.
Staia de epurare se monteaz ngropat, aezat pe un radier de beton, dimensionat conform
condiiilor hidrogeologice i de static din teren. Dup efectuarea racordurilor de intrare ieire, staia de
epurare se betoneaz total sau parial, n funcie de condiiile din teren, utiliznd containerul acestuia ca i
cofrag interior, n paralel cu umplerea cu ap a staiei de epurare.
Valori garantate la evacuare:
CBO5: ~ 15mg/l
CCO-Cr: 50 mg/l
Suspensii 60mg/l (in versiune cu camera de grasime)
N-NH4:2 mg/l pt total 1mg/l
Ph 6,2
Evacuarea apelor epurate se va face la un bazin etans vidanjabil.
Obiectul 8 :Bazin vidanjabil
Bazinul vidanjabil propus va fi realizat din beton armat clasa C20/25 cu dimensiunile : 5,5 m x 3,5
m si h = 2,50 m avand Vtotal = 49 mc si Vutil =41,60 mc .
Bazinul va fi prevazut la partea superioara cu o aerisire si o gura de evacuare prevazuta cu capac de
fonta.
Bazinul va fi evacuat periodic de catre o societate comerciala autorizata pentru asemenea servicii.
Obiectul 9 si 10 : Amenajare iazuri
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Suprafata pe care se construiesc iazurile este proprietate privata si se identifica prin parcela P8/1 cu
S=51847 mp .
Numar iazuri propus : 2 buc sistematizate astfel :
Iaz 1 Iaz 2
Suprafata amenajata [mp] 9297 28439
Suprafata luciu apa [mp] 7697 25558
Lungime maxima [m] 132 158
Latime maxima [m] 90 122
Cota teren max 142,76 143,31
Cota teren min 141,49 141,42
Adancimea apei [m] 1,70 1,70
Specii de pesti (popolare) Salau 78%
Fitofag 22 %
Crap 80.9%
Sanger 8.67 %
Fitofag 10.4 %
Productia estimata la 12
luni [kg]
Salau = 700 kg
Fitofag = 200 kg
Crap = 8400 kg
Sanger = 900 kg
Fitofag = 1080 kg
Schema de amenajare depinde de urmatoarele obiective :
- iaz Piscicol : 2 buc constructie poligonala, tip ingropat cu pereti in taluz, stabilizat prin inerbare ;
- taluzarea se va realiza cu panta de 1 : 2 .
Alimentarea cu apa a iazului, initial pentru umplere si pentru primenire se va realiza din panza freatica prin
excavarea ce se va realiza pentru formarea iazului. Alimentarea se va face natural prin infiltratii, direct din
panza freatica si prin precipitatii meteorice. Calitatea apei necesare dezvoltarii unei activitati psicicole respecta
normele HG 202/2002 Calitatea apelor de suprafata folosite pentru piscicultura si a Normelor tehnice privind
calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole
Necesarul de apa s-a apreciat pe baza prevederilor legale in vigoare :
86400
1000 10000

T
h S
Q
u
[l/s] .
Iazurile piscicole vor avea prevazute pentru evacuarea si recircularea apelor cate o instalatie
hidraulica de tip calugar compus din :
- corp vertical realizat din b.a. ;
- corp orizontal din conducta PVC DN 125 .
Preaplinul iazului piscicol va fi deversat in paraul existent in zona situat in aval de Iazul 3.
Volumul apei in cele trei iazuri piscicole este variabil datorita modificarii in timp al nivelului panzei
freatice sau datorita precipitatiilor.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Se considera ca primenirea iazului se realizeaza cand volumul apei in iaz este mare si apa deverseaza
pe conbducta de preaplin astfel avand o reamprospatare prin infiltratiile din izvoarele existente si din subteranul
de mica adancime .
Pentru destratificarea si aerarea iazurilor cate doua aeratoare de suprafata care au rolul de a elimina
mirosurile urate, de a controla prolifierea algelor si previne stratificarea tuturor corpurilor de apa.
Caracteristici aeratoar : Numar 2 buc
Pi = 11 kW
Q = 1500 mc/h .
jet apa = 1400 1800 mm
Obiectul 11 : Imprejmuire
Structura format din stlpi din teava metalica, pe fundaii izolate la stlpi,legati intre ei de foi de
plasa metalica. Inaltimea supraterana va fi de 2 m, iar dupa montaj, acesta va fi finisata cu vopsitorii
rezistente la apa. Aceeasi structura de gard va fi folosita si la delimitarea Gospodariei de Apa- zona de
protective sanitara de 10m, ce va izola gospodaria de incinta unitatii
Obiectul 12 : Sistematizare
Avand in vedere amplasarea cladirii in cadrul unei zone inundabile s-a propus ridicarea nivelului prin
umplutura de pamant compactata pe o inaltime de 1 1.30 m deasupra CTN existent. Se va dispune o
panta de scurgere ape pluviale de minim 1%. Trotuarul se va etansa perimetral cladirii prin hidroizolatie
bituminoasa cu sunur gudronat.
Obiectul 13: Alimentarea cu energie elctrica
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin bransarea la reteaua stradala existenta in zona si
extinderea pe o lungime de L = 1000m a retelei.
Obiectul 14: Drum acces, alei si platfome
Constructia este prevazuta cu un acces pietonal, unul auto si un numar de 7 parcari .
Imbracamintea locurilor de parcare si accesul in incinta cladirii va fi balastata.
Accesul, imprejmuirea si curtea se vor amenaja in armonie cu natura, terenul si insorirea parcelei.
Obiectul 15: Pontoane
Se prevad pontoane penru ambarcatiunile din cadrul iazurilor. Pontonele vor fi construite din dulapi
de lemn si au rolul de a crea acces pana la barcile penru pescuit si de a acostarea acestora.
Obiectul 16: Panouri fotovoltaice
In vederea reducerii costrurilor cu energia electrica destinata functionarii constructiei s-a prevazut
un sistem suplimentar de alimentare cu energie electrica cu panouri fotovoltaice, montate pe invelitoarea
unitatii de productie. Ansamblul de panouri fotovoltaice trimite energia electrica produsa la bateria de
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


acumulatori pentru stocare si consum amplasata in spatiul tehnic. Ansamblul de invertoare transforma
energia din bateria de acumulatori in energie trifazata 3x400/230 V, 50 Hz care alimenteaza tabloul general
al halei.
3. 6. SITUAIA EXISTENT A UTILITILOR I ANALIZA DE CONSUM:
3.6.1. Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii:
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa a consumatorilor din incinta proprietatii se face prin captare cu dren iar
distributia apei se face cu ajutorul a doua pompe submersibile 1A+1R cu caracteristicile :
Q = 3,20 mc/h = 0,89 l/s = 76,80 mc/zi ;
Hp = 5,73 mCA ;
Pi = 0,37 kW ;
I = 2,1 A .
Distributia apei se va face prin astfel :
- Unitatea de procesare peste si zona administrativa va fi alimentata prin intermediul unei conducte
PEID DN 63 mm, PN 6, SDR 21, PE 80 , L = 50 m ;
- Hala pentru crestere puieti va fi alimentata cu o conducta PEID DN 63 mm, PN 6 SDR 21, PE
80, L = 30 m.
Alimentarea cu apa calda
Apa calda pentru consum menajer va fi asigurata de un cazan de otel pentru incalzire pe
combustibil solid de 35 kW. Acesta va asigura atat alimentarea cu apa calda cat si agentul termic pentru
incalzirea spatiilor .
Necesarul de caldura a Constructiei Ferma Piscicola este : Qi =
Energie electrica si energie electrica regenerabila
Alimentarea cu energie elctrica se va face atat de la distribuitorul local existent in zona prin
extinderea retelei electrice pe o lungime de 1000 m cat si printr-o sursa altrenativa de producere
suplimentare a energiei electrice prin panouri fotovoltaice in vederea reducerii costrurilor cu energia
electrica destinata functionarii constructiei, montate pe invelitoarea unitatii de productie. Ansamblul de
panouri fotovoltaice trimite energia electrica produsa la bateria de acumulatori pentru stocare si consum.
Ansamblul de invertoare transforma energia din bateria de acumulatori in energie trifazata 3x400/230 V,
50 Hz care alimenteaza tabloul general al Constructiei fermei de peste.
Toate obiectele vor fi dotate cu generatoare pentru asigurarea functionarii acestora in situatia in care
este intrerupt curentul electric .
Canalizare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Din cadrul cladirii se vor colecta si evacua gravitational ape uzate menajere provenite de la
grupurile sanitare, ape accidentale de pardoseala, ape rezultate din golirea instalatiilor;
Apele uzate provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate gravitational si colectate de reteaua
exterioara de canalizare ape uzate menajere propusa a se executa cu tubulatura de PVC KG, cu mufe
etansate cu garniture de cauciuc cu DN 200 mm.
Reteaua de canalizare ape tehnologice din procesul de fabricatie va fi evacuate prin conducte PVC
DN 200mm, cu record la statia de epurare ce va fi amplasata pe platform. Ape epurate NTPA 002 vor fi
deversate in caminul vidanjabil.
Retelele pluvial din interiorul unitatii, conventional curate vor fi colectate printr-o retea de
canalizare separate si vor fi deversate la rigolele existente ale drumului.
Caraceristici Statie de Epurare :
Qzimax = 3 mc/zi ;
Dimensiuni : D = 1600 mm, h = 1600 mm.
Pi suflanta = 0,5 kW.
Staia de epurare se monteaz ngropat, aezat pe un radier de beton, dimensionat conform
condiiilor hidrogeologice i de static din teren. Dup efectuarea racordurilor de intrare ieire, staia de
epurare se betoneaz total sau parial, n funcie de condiiile din teren, utiliznd containerul acestuia ca i
cofrag interior, n paralel cu umplerea cu ap a staiei de epurare.
Valori garantate la evacuare:
CBO5: ~ 15mg/l
CCO-Cr: 50 mg/l
Suspensii 60mg/l (in versiune cu camera de grasime)
N-NH4:2 mg/l pt total 1mg/l
Ph 6,2
Evacuarea apelor epurate se va face la un bazin etans vidanjabil.

3. 7. CONCLUZIILE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDI ULUI
Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu. Lucrarile ce se vor executa, nu reprezinta si nu
produc surse de :
- poluare a apelor
- poluare a aerului
- zgomot si vibratii
- radiatii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


- poluare a solului si subsolului
- poluare a ecosistemelor terestre si acvatice
- poluarea asezarilor umane si a altor obiective de interes public
- deseuri de orice natura
- substante toxice periculoase
Lucrari de reconstructie ecologica. Dupa executarea lucrarilor proiectate vor apare influente pozitive
asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economico social.
Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului,
microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic. Nu sunt
afectate obiective de interes cultural sau istoric.
Prevederi pentru monitorizarea mediului. Nu sunt necesare masuri de monitorizare a calitatii
factorilor de mediu.
Sanatatea oamenilor. Prin executarea lucrarilor propuse in proiect, sanatatea peronalului ce va activa
in unitate va fi protejata si se vor respecta toate standardele de protectie referitoare la sanatate.
Analiza starii intiale a mediului si evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei si a mediului, se
vor realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr.97/11/EEC din 3 martie 1997 ce amendeaza
Directiva nr.85/337/EEC si cu prevederile legislatiei romanesti, dintre care mentionam :
- Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului republicata in M.Of. nr.70/2000.
- Ordonanta de urgenta 91/2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului
nr.137/1995 publicata in M.Of. nr.465/2002
- STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limite
admisibile si parametrii de izolare acustica.

4. DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE; GRAFICUL DE REALIZARE A
INVESTIIEI.
Conform ANEXA NR 1

CAP 3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
1) Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
Valoarea investitiei inclusiv TVA (in preturi din Ianuarie 2013, 1 euro=4,4385 lei)
1.999,197 mii RON
450,175 mii euro

S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


din care C+M 1.353,480 mii RON
304,940 mii euro
Conform DEVIZ GENERAL anexat.
2) Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Conform ANEXA NR 2S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


CAP.4 ANALIZA COST BENEFICIU
4.1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei
de referin;
4.2. Analiza opiunilor;
4.3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar:
fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
4.4. Analiza economic , inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic:
valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
4.5. Analiza de senzitivitate;
4.6. Analiza de risc.S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


CAP.5 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Din fonduri propri si Programul Operational pentru Pescuit Masura 2.1.
CAP.6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
1) Numarul de locuri de munca create in faza de executie : 10 de locuri
2) Numarul de locuri de munca create in faza de operare : 4 locuri
CAP.7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI
1) Valoarea totala (INV) , incliusiv TVA (mii lei ) :
Valoarea investitiei inclusiv TVA (in preturi din Ianuarie 2013, 1 euro=4,4385 lei)
1.999,197 mii RON
450,175 mii euro

din care C+M 1.353,480 mii RON
304,940 mii euro
Esalonarea investitiei (INV/C+M) :
Anul I :
740 . 676
598 . 999
mii RON =
470 . 152
087 . 225
mii euro

Anul II:
740 . 676
598 . 999
mii RON =
470 . 152
087 . 225
mii euro
b. Durata de realizare (in luni) :
24 luni
c. Capacitati ( in unitati fizice si valorice ) :
Valoarea Totala a investitei ( fara TVA ) : 1.716,406 mii RON
Obiectul 1 : Constructie ferma pisccola ;
Obiectul 2 : Camin de captare apa ;
Obiectul 3 : Rezervor 100 mc ;
Obiectul 4 : Retea alimentare cu apa ;
Obiectul 5 : Retea de canalizare ;
Obiectul 6 : Siloz de furaje 25 mc ;
Obiectul 7 : Bazin epurare apa tehnologica ;
Obiectul 8 : Bazin vidanjabil ;
Obiectul 9 : Amenajare Iaz 1 ;
Obiectul 10 : Amenajare Iaz 2 ;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc.A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iasi,Judetul Iasi
TEL. : 0751/ 609544, J22/1067/2012, RO 30369396


Obiectul 11 : Imprejmuire incinta ;
Obiectul 12 : Sistematizare Teren ;
Obiectul 13 : Alimentare cu energie elctrica ;
Obiectul 14 : Drum acces alei si platforme ;
Obiectul 15 : Amenajare ponton ;
Obiectul 16: Panouri Fotovoltatice .
CAP.8 AVIZE SI ACORDURI

Certificatul de urbanism;
Aviz DSV
Aviz DSP
Alte avize i acorduri de principiu specifice.Intocmit,
ing. Marius BUSCU C-tin