Sunteți pe pagina 1din 86

S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.

Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
PLAN DE AFACERI
A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
1.Denumire, obiect de actiitate !i "orma #uridica
Principalul obiect de activitate al societii comerciale este Transporturi rutiere de mrfuri 494, iar ca
activiti secundare:
Acvacultura n ape dulci conform codului CAEN 0!!
Prelucrarea si conservarea pe telui, crustaceelor si molu telor
conform codului CAEN 1020
Pescuitul n ape dulci conform codului CAEN 0312"
Alte activit i sportive conform codului CAEN 919.
Forma #uridica !i un !curt i!toric a$ !o$icitantu$ui
Denumire aent economic! SC ASAC% TRANS SRL
"orma #uridica! Societate cu r&!'undere $imitata
Adresa! !tr. %artir Cri an,nr.( b$. (, !c. A, a'.), #ud. *ac&u
$nmatriculare la %eistrul Comer ului , cod fiscal! +,-.)/,.0,,1, RO
0/23))1/
Ac ionarii! Pan iru Aura4Ioana 53,,67
&ocietatea comercial &C A#AC$% T&AN# #&' a fost (nfiin at (n anul !009 #C A#AC$% T&AN#
#&' are sediu social in )ude ul *acu, municipiul *acu, strada %artir Cri an, nr +, ,l. +, sc A, ap -, si are Codul
de (nre.istrare fiscal &$!/01--9/ atri,uit la data !-10-1!009
Asociatul principal al acestei societ i comerciale conform actului constitutiv al societ ii A#AC$%
T&AN# #&' este 23na 4an (ru Aura35oana, cet ean rom6n, nscut la data de 110-1190-, (n *acu, )ude ul
*acu, domiciliat (n %unicipiul *acu, str. Clu.reni, nr. !0, sc. *, ap /, )ude ul *acu, posesoare a C5, seria
7C nr.+!1!4, eli,erat de #4C'E4 *acu, la data de -1111!000, CN4 !0-0-104+!4!.
Locu$ de!"&8ur&rii actiit&9ii !o$icitantu$ui:
A e'are eorafic i acces
Comuna (ama i este situat n partea central estic a #ude ului
)acu la contactul culoarului &iretului cu dealurile din e*tremitatea
vestic a Colinelor (utovei+
&e se te la o distan de 2, -m de municipiul )acu i se
nvecinea' cu!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
. la nord! comuna )u/oci
. la nord0vest! cu 1etea 2ec/e, Nicolae )lcescu, "araoani i Cle#a
. la sud0vest! cu 3ioseni
. la nord0est! comuna 4nureni
. la est! comuna Parincea
. la sud i sud0est! comuna 5ore ti+
Aspectul morfoloic de ansamblu al teritoriului este acela al unei
succesiuni de trepte de relief mai nalte spre est 6708 m9 n 'ona Cucuie i
i din ce n ce mai cobor:te spre vest a#un:nd la 120 m n lunca
&iretului+
;nvesti ia < ;N";;N(A%E "E%=A P;&C;C>1A ;N C>=4NA (A=A&;,
?4DE(41 )ACA4 8
se propune a se reali9a in e:travilanul satului ;urnicari care este delimitat la Nord de localitatea Coteni, la Nord 3
<est de municipiul *acu, la #ud localitatea Tama i, pe o suprafa a de /104- mp. 'ocul unde urmea9 s se
amplase9e investiia propus este repre9entat prin parcela numrul 4011 cu o suprafaa de # = /104- mp.
4arcela face parte din urmtorul ansam,lu parcelar : 4011 cu #=/104- , 411! cu #= 1/+00 >i 4 111 si
#=4010-?1101 (nsum6nd o suprafaa totala 1!-44- mp.
4tilit ile e:istente (n 9ona sunt urmtoarele : electricitate.
Caracteristici semnificative ale zonei !
0 este amplasat n apropierea municipiului )acu, fiind astfel posibil
cooperarea n probleme de ec/ipare edilitar @i de folosinAa a dotrilor
social @ culturale"
2ate de identificare a terenului : 4arcela 4011
!.Structura ca'ita$u$ui !ocia$ !i evolu ia acestuia de la nfiin are
2aloarea capitalului subscris i vrsat ! Ca'ita$u$ !ocia$ !ub!cri! i
&r!at e!te de 3;,.,,, $ei
.Admini!tratori
Nr.
crt.
Nume
admini!trator
*I.CI CNP
Adresa
1 Pan ru Aura 3 5oana seria BC
nr++!1!4
CNP 20-0-104+!4! str+ Clureni, nr+ !0,
sc. *, ap /, )ude ul *acu
4.Locu$ de desf urare a activit ii si a investi iei
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Nr. crt. Ti': Sediu
!ocia$, 'unct
de $ucru,
!ucur!a$a,
"i$ia$a
Actiitate Loca$izare
Adres
1+ &ediu social transport marfa
interna ional si
na ional
?ud )acu strada =artir
Cri an, nr 8, bl+ 8,
sc A, ap C
2+ Punct de lucru D, E 0 transport
marfa
interna ional si
na ional i
,E comer cu
mrfuri diverse
Aud. Neam . sat *aBni oara,
comuna *aBna, nr
1/0,
1.1itiii in desf@urare 6NC E#TE CADC'E
*. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI
1. I!toricu$ activitii
S. C. ASACO% TRANS SRL+ a luat fiinA n data de 2C iulie 200D+ Este
persoan #uridic rom:n, are forma #uridic de societate cu rspundere
limitat @i @i desf@oar activitatea n conformitate cu leile rom:ne @i
statutul ei+ &ocietatea nu are filiale sau sucursale n Aar sau strintate+
&ediul societAii este loc+ )acu, str+ =artir Cri an, bl+ 8, sc+ A, ap+C, #ud+
)acu, av:nd punct de lucru pentru!
Activitatea de comer n &at )a/ni oara , Comuna )a/na , nr+1,0 , ?ude ul
Neam
Pentru ferma piscicol 0 &C A&AC>= (%AN& &%1 i va nfiin a un punct de
lucru n comuna (ama i #ude ul )acu
Capitalul social al societAii este de 130+000 lei, fiind mprAit n 13001
pr i sociale, av:nd fiecare o valoare nominala de 10 lei+
Societatea are n obiectul su de activitate urmtoarele :
0 transporturi rutiere interne de mrfuri const:nd n transportarea de
ciment vrac cu ma ini special utilate pentru transportul acestui tip de
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
marfa
0 transporturi rutiere de mrfuri interna ionale F marfa de orice tip,
paletat, n func ie de comen'ile de transport
0 intermediere @i repre'entare pe ba' de comision a firmelor rom:ne@ti n
strintateG
0 transport de mrfuri ctre persoane fizice, societAi comerciale @i aenAi
comerciali interni @i e*terniG
0 comercializarea de produse din import i din ar: aroalimentare,
industriale, bunuri de lar consum, materii prime, materiale @i orice alte
mrfuri admise de lee+
Activitatea de ba'a a societ ii este transportul rutier de mrfuri at:t
pe plan intern c:t i interna ional, ncep:ndu0si activitatea n anul 200D+
Din dorin a de a e*ecuta cu mai mult u urin i rapiditate contractele n
derulare, conducerea societ ii a ac/i'i ionat i ac/itat autove/iculele,
pentru a reduce costurile cu nc/irierea acestora+
$ncep:nd cu anul 200D, activitatea de transport a cunoscut o
cre tere deosebit prin interven ia pe pia a rom:neasc de retail a marilor
operatori n domeniu i a marilor de'voltatori imobiliari+ Ace ti operatori
de retail nt:i i construiesc spa ii comerciale, ceea ce face ca activitatea
de transport ciment vrac s cunoasc o substan ial cre tere, urm:nd apoi
sa0si aprovi'ione'e propriile lan uri de maa'ine, apel:nd binen eles la
transportatorii auto/toni+
Principalul obiect de activitate desf urat efectiv! Princi'a$u$ obiect de
actiitate de!"& urat de !ocietate e!te Tran!'ortu$ rutier de
m&r"uri CAEN -1-3+
Pan ru Aura 5oana (n calitate de administrator al societ ii #C A#AC$% T&AN# #&' dore te s (>i (nfiin e9e
o ferm piscicol deoarece este pasionat de acvacultura si pentru dore te s ( i (m,unt easc capacitatea
produc iei prin construirea acestei ferme piscicole . Fn aceasta ferma piscicole vor fi crescu i (n mod intensiv
urmtoarele specii de pe ti: crap i alu.
$n cadrul fermei piscicole se vor desf ura urmtoarele activitAi!
- Produc ie pe te afumat cu toate activit ile aferente 6eviscerare,
cur are, afumare, ambalare, depo'itare9 G
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
- ;ncubarea icrelor n troci i cre terea de puie i n ba'ine special
amena#ate+
!. Princi'a$e$e mi#$oace "i<e din 'atrimoniu$ actua$ 5inc$u!i
terenuri7
Denumire mi#$oc
"i<
Data
ac=i>i9iei
Va$oare neta $a
data ?ntocmirii
u$timu$ui bi$an -RON-
Bucati
3.CLADIRI TOTAL 0 0 0
3.3 deta$ia9i... 0 0 0
3.n deta$ia9i... 0 0 0
0.UTILA+E TOTAL )02,-21.3(
2+1 Autotractor DAF 11 AWS 3H12H200D ,3,177+70 1
2+1 Autotractor Iveco 14 3H12H200D ,2,2,I+88 1
2+2Autotractor
=ercedes 12 AJ&
3H12H200D ,2,2,I+88 1
2+3+ Autotractor
%enault 1, AJ&
3H12H200D ,0,D30+0, 1
2+7+ Autotractor
%enault )
13I AJ&
2H10H2012 17D,312+I,, 1
2+,+ Autotractor
&cania 1C
AJ&
02H2010 1C,C17+I0 1
2+8+Autotractor
&cania 1D
AJ&
2H07H2011 38,31,+37 1
2+C+ Autotractor
&cania 20
AJ&
2H07H2011 78,,01+3, 1
2+I+ Autoutilitara
=ercedes
)en' ,DB1P
2H0,H2011 C,,2I+CD 1
2+I+ Compresor aer
Jabco
2H02H2012 2,C10+00 1
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
2+D+&emiremorca
"eldbinder
32 AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+D+ &emiremorca
=eierlin
31 AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+10+ &emiremorca
Piacen'a
38 AJ&
28H07H2011 31,II8+87 1
2+11+ &emiremorca
&c/imt' 77
AJ&
0IH01H2010 31,II8+87 1
2+12+ &emiremorca
&c/mit' 70
AJ&
01H11H2012 31,II8+87 1
2+13+ &emiremorca
&c/mit' 72
AJ&
01H07H2013 1C,I,3+07 1
2+17+ &emiremorca
&c/mit' 78
AJ&
0IH01H2010 2I,CI8+,, 1
2+1,+ &emiremorca
&pit'er 33
AJ&
31H12H200D 2I,CI8+,, 1
2+18+ &emiremorca
&pit'er 3,
AJ&
2IH07H2011 2I,CI8+,, 1
2+1C+ 5o1 Ni-os
&cai =aro
27H0IH2011 2,302+72 1
2+1I+ (aburet Cub 27H0IH2011 88+13 1
;. PESTE 0 0 0
TOTAL C2I7ID+18 21
TERENURI
Nr. Am'$a!are Su'ra"a a tota$a
Valoarea contabila - RON- Regim juridic
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
crt
ude !"ocalitate
5m'7 . Cate@oria
de "o$o!in a
1+ com+ (ama i, #ud+
)acu
,1+I7Cmp (eren
neproductiv 0 balta
stuf si planta ii
tufri
I+700 lei proprietate
2+ com+ (ama i, #ud+
)acu
1,+800mp (eren
nearicol
2+800 lei proprietate
3. Produc9ia ob inuta #n ultimii doi ani de activitate $cu detaliere %e ti%uri de %rodu&e'
(ransportul rutier de mrfuri este o ramur important a economiei
na ionale , care are la ba' asiurarea rela iilor economice i de
comunicare ntre diferite ramuri ale economiei+
%olul transportului este foarte important n de'voltarea societ ii , n
domeniul social, economic i cultural, n reali'area leturilor economice i
culturale cu rile din strintate
Printre alte tipuri de transport ce intr n concordanA cu procesul de
trafic, transportul auto ocup locul de frunte+ 1ui i revine partea ma*im
din volumul total de transportri+ $n condiAiile de trecere la economia de
piaA rolul transportului auto spore@te @i mai mult+
(ransportul auto internaAional are o semnificaAie deosebit pentru relaAiile
economice, politice @i culturale dintre Arile lumii servind drept acel
instrument de letur ce ndepline@te @i reali'ea' aspectul te/noloic al
acestor relaAii+ Necesitatea de a colabora, de a face comerA cu alte state
este foarte important @i de aceea orani'area @i coordonarea corect a
traficului auto internaAional este o prioritate+ $n ultimii ani unificarea Arilor
Europei duce la unificarea traficului auto intern @i e*tern @i respectiv la
unificarea documentelor nsoAitoare @i statutare ale transporturilor auto
internaAionale+
&tructura traficurilor internaAionale este destul de variat, are un caracter
reulat @i unic+ &pecificul orani'rii se determin n primul rand, de
sectorul lar de cerinAe, rspunderea @i calitatea transportuluiG tipul @i
caracteristica mrfii transportate, durata @i direcAia flu*urilor de marf+
Desf@urarea orani'rii transportului internaAional de marf are scop
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
sporirea eficacitAii folosirii materialului rulant, mic@orrii pierderilor de
timp, asiurarea comoditAii @i calitAii traficului, mic@orarea timpului
transportrii ncrcturii la destinatar, lrirea spectrului flu*urilor
deservite+
&ocietatea de transport A&AC>= (%AN& , speciali'at pe traficuri auto
na ionale i internaAionale a fost fondat n anul 200D+ "irma accept
comen'i mari de transportare a ncrcturilor, asiur:nd ndeplinirea la
timp @i calitativ a lor+ Pe piaAa european A&AC>= (%AN& colaborea' cu
pe te 30 de firme e*peditoriale+ Printre partenerii mai vec/i se numr
firme precum ! Carpat Cemtrans %omania , 4nias-et ;talia , 3opet (rans
Eood )ularia , Dedeman %omania , Antonia E*pediton %omania,
1uptrans )acau, 3rup 1emn )acu, 1aurando ;a i + Printre mai noii
parteneri amintim! N2 D"D& 1oistics &ervices )elia din octombrie 2012
si )oureK =ontreuil ;talia din aprilie 2013 transport intracomunitar de
marfuri
Asacom (rans de ine o flota de 10 camioane ce apar ine patrimoniului
firmei i efectuea' transport intern i interna ional pe teritoriul 4niunii
Europene+ (ransporturile se efectuea' cu camioane cu prelata ,
semiremorcile av:nd capacitatea de D0 mc si 13+8 ml sau cimentrucuri , in
func ie de marfa care urmea' a fi ncrcat i transportat+
De'voltarea pre'en ei afaceri din punct de vedere economic, duce la
perfec ionarea serviciilor prestate, la men inerea prestan ei i rela iilor cu
acei colaboratori e*isten i, atraerea de noi clien i i implicit la cre terea
cotei de pia a i a profitului +
Nr+
crt+
An Cifra de afacere n lei
3. 0,3,
301;;)3
1+1
transport marfa interna ional i na ional 117CCCD
1+2
comer cu mrfuri diverse 17,,D2
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0. 0,33
3)1-21-
2+1
transport marfa interna ional si na ional 18217D2
2.2
comer cu mrfuri diverse 1C3702
;. 0,30
3(//2/2
3+1
transport marfa interna ional i na ional 1,82378
3+2
comer cu mrfuri diverse D3,12
4. Per"ormanta "inanciar& %e ultimii trei ani de activitate $#n "(I'
Indicatori 0,1) 0,33 0,30
1+ Active fi*e nete 1C032C 1C1182 ,,2388
2+ Active totale 7,223C ,CC0I, IC8237
3+ Capitaluri proprii 200 200 130000
7+ Datorii pe o perioada mai
mare de 1 an
2C,,I7 0 12IC82
,+ Cifra de afaceri 12D33C1 1CD7ID7 18,,I,I
8+ %e'ultat opera ional 12220 1182D 8C10
C+ Profit net I713 I8C1 ,7D7
I+ %entabilitatea comerciala
6CH2L1009
1+I8 1+, 0+82
D+ %ata ndatorrii la termen (3/2*100) 0+07 0+03 17+I3
C. ANALIAA DE PIATA
1. Caracteri!tici @enera$e a$e %ie ei %rodu&elor
Produc9ia de 'e8te ?n Romania ocup primul loc datorit
preferinAelor omului pentru nsu@irile crnii pe care ace@tia o furni'ea' @i
sunt urmaAi de molu@te, crustacee @i ale+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Ca utili'ri ale producAiei piscicole sunt! n consumul oamenilor ca atare
6proaspt, conelat sau conservat9, n obAinerea finurilor fura#ere, a unor
nr@minte, uleiuri @i produse farmaceutice +
$n perioada postrevoluAionar n %om:nia ca urmare a reducerii
substanAiale a producAiei auto/tone @i a scderii drastice a puterii de
cumprare a populaAiei, consumurile medii anuale pe locuitor au fost n
descre@tere
1ipsa de educare a consumatorului privind produsele acvatice, a
determinat scderea consumului de pe@te pe piaAa interna n perioada
postrevoluAionar+
Ponderea consumului de pe@te n consumul total de carne @i pe@te a fost
pentru perioad anali'at la un nivel de cca 10012E, pondere considerat
redusa lu:ndu0se n considerare importanAa pe@telui n alimentaAia
populaAiei+ (otodat n structura consumului mediu 'ilnic de produse de
oriina animal din Pia a pe telui @i a produselor din pe@te din %omania
este nc subde'voltat, comparativ cu pieAele similare din 4niunea
Europeana+ 2olumele mici enerate de v:n'area acestor produse
mpiedic firmele de profil din %om:nia nu doar s0@i de'volte amele de
produse @i s devin astfel mai atractive n faAa consumatorilor, ci @i s
promove'e n eneral consumul de pe@te @i produse din pe@te+ %om:nia,
cateoria alimentar pe@te @i produse din peste contribuie numai cu 1E+
%om:nia se afla pe unul din ultimele locuri n aceasta ierar/ia
consumurilor de peste+
Din dorin a de a spori consumul de pe te i a ncura#a o alimenta ie
sntoas se dore@te ca prin implementarea acestui proiect s se de'volte
acest sement al pieAei din %om:nia prin producerea de pe@te+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Caracteri!tici$e 'ie ei implic cunoa terea structurii acestei produc ii
piscicole!
0 starea de prezentare a pe telui, pentru care se disting: peste viu,
proaspt 6refrierat sau conelat9 @i conservat prin afumareG
- dup specie,! crap, @alu, oceanic, caras, @+a+
0 privitor la coninutul n grsime! ras, semiros, slab+
Produsele din pe te obinute n cadrul fermei piscicole vor putea fi comercialiate pe !
- ma@a>ine !'ecia$i>ate repreint piaa int " colaborarea cu aceste ntreprinderi se
derulea prin semnarea contractelor #i asi$urarea volumelor stabile de comercialiare a pe#telui%
- 'ie9e a@rico$e & pentru realiarea produselor din pe#te pot fi folosite pieele de desfacere din
onele urbane. 'espectivul fapt se datorea puterii mari de cumprare a clienilor din ora# dar #i
cererii sporite de pe#te n compara ie cu pieele ste#ti.
- re!taurante & sunt clieni stabili (n aceste restaurante se servesc specialiti)*
- "irme$e de di!tribu9ie B colaborarea cu aceste ntreprinderi se derulea prin semnarea
contractelor( aceste companii vor distribui produsele piscicole procesate! pe#te afumat #i pe#te
con$elat ctre a$enii economici din aria )udeului *acu%
- 'er!oane "i>ice
Puncte$e tari 8i o'ortunit&9i
3 Cerere mare
3 (radiAii de consum
3 PotenAial de piaAa pentru specii
Puncte !$abe i amenin &ri
3 Produc ia nu este n concordan a cu a teptrile pie ei
3 1ipsa unei pie e en0ros de pe teG
3 1ipsa centrelor de prim v:n'are G
3 Diversitate redus a produselor de pe teG
2. Ana$i>a concurentei
Pescuitul i acvacultura au ocupat i ocup nc un loc important ntre domeniile de
interes na ional. +u toate c sectorul piscicol a avut o contribu ie mic la economia ,-* si ./*.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
-mportan a acestui sector se datorea mai ales rolului social pe care l )oac popula iile n onele
costiere ( resursele financiare reultate spri)in o parte semnificativ a popula iei( prin poten ialul de
resurse alimentare. /cestea contribuie de asemenea la prote)area onelor umede i a biodiversit ii
speciilor din apele trii.
Consumul de pe te i produse din pe te era de I MH locuitor n 1DID i a
sc'ut la 2 M n 1DD,, iar apoi s0a nre$istrat tendin a de cre tere pro$resiv a acestuia
p0n la 4(1 2$/loc. n 2001.
Admini!trator Amena#are Su'ra"a a
tota$&
Procenta#
#ude
"lorin Albu 5ore ti, )acu,
%om:nia
,7 /a 1IE
2lad ;oan =oto eni 177 /a 7I+7IE
Constantin )uculei Peresc/iv DD /a 33+3E
3. Po$itica de 'rodu! !i "$u<u$ te=no$o@ic 5daca e ca>u$7
Pre'entarea comercial a pe@telui de consum
Pe@tele poate fi comercialiat neprelucrat sau prelucrat. +onform normativelor actuale(
armoniate cu cele ale 3niunii 4uropene( pe#tele #i produsele pescre#ti se pot comercialia ca atare
(ntre$i)( sub form de produse separate mecanic sau sub form de produse preparate.
Produsele pescre@ti proaspete sunt produsele ntre$i( ca atare (neprelucrate)( inclusiv
produsele ambalate prin vacuumare sau n atmosfer modificat( care nu au fost supuse nici unui alt
tratament termic cu e5cepia refri$errii.
,rodusele pescre#ti separate mecanic sunt produsele obinute prin ndeprtarea crnii prin mi)loace
mecanice care duc la distru$erea sau modificarea structurii crnii (din acest motiv s&a ales procesare
pe#telui sub forma de pe#te afumat).
,rodusele pescre#ti preparate sunt produsele reultate n urma aplicrii unor operaiuni care conduc la
modificarea inte$ritii anatomice #i a aspectului iniial " e5emplu( eviscerarea( decapitarea( tran#area(
filetarea sau tocarea.
Forme$e de 're>entare ale pe@telui neprelucrat ntre pentru
valorificarea n scop alimentar sunt! pe@te viu, pe@te refrierat @i pe@te
conelat+
Activit ile privind aprecierea calit ii pe telui i a produselor din pescuit
se desf oar de0a lunul ntreii filiere! producAia primar @i operaAiunile
cone*eG transportul @i depo'itarea produselor pescre@tiG prelucrarea
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
produselor pescre@tiG mpac/etarea @i ambalarea produselor pescre@tiG
depo'itarea, transportul @i comerciali'area produselor pescre@ti+
Petele viu se transport n ba'ine sau cisterne+ (emperatura apei
trebuie s fie de ma*imum 10 F 1, C, iar ba'inele @i cisternele trebuie s
aib dispo'itive de o*ienare+ Conform normativelor actuale, armoni'ate
cu cele ale 4niunii Europene, produsele pescre@ti destinate introducerii pe
piaA vii trebuie s fie transportate n condiAii care s nu le afecte'e
proprietAile, sub raportul siuranAei alimentelor @i a viabilitAii+
1a v:n'are pe@tele viu se pstrea' n ba'ine de metal ino*idabil, de sticl
sau plastic, de ciment sclivisit sau faianAat, n ap potabil, limpede, fr
mirosuri strine @i la temperatura de ma*imum 10 F 1,C+ 2olumul apei
din ba'in trebuie corelat cu cantitatea @i specia de pe@te+
Pentru menAinerea concentraAiei de o*ien, apa din ba'in va primi pri'e de
ap proaspt, de aer sau de o*ien, prin dispo'itive speciale+
Petele refrigerat se pstrea' n l'i de
material plastic sau casete de aluminiu, sub
protecAia /eAii artificiale+ El se pstrea' sub
form de straturi alternative de pe@te @i
/eaA 67 straturi de pe@te @i , straturi de
/eaA9+ $n timpul v:n'rii, /eaAa nu trebuie
s scad sub 2,E din reutatea pe@telui+ Conform normativelor actuale,
armoni'ate cu cele ale 4niunii Europene, atunci c:nd produsele pescre@ti
sunt conservate la /eaA, apa provenit din topirea /eAii nu trebuie s
rm:n n contact cu produsele+ Produsele pescre@ti proaspete @i
produsele pescre@ti neprelucrate deconelate trebuie menAinute la o
temperatur c:t mai apropiat de 0 C 6temperatura /eAii topite9+
Pe8te$e con@e$at se poate pre'enta ca pe@te ntre, eviscerat, eviscerat
@i decapitat sau sub form de fileuri+ Pe@tele mare 6e*emplare de peste 3
-9 se conelea' individual, iar cel mic
sub form de bric/ete la'urate+ Pe@tele
conelat se ambalea' n saci te*tili sau
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cutii de carton+ >peratorii din sectorul alimentar au obliaAia s se asiure
c materialul utili'at pentru ambalare, respect urmtoarele cerinAe! este
depo'itat astfel nc:t nu este e*pus unor riscuri de contaminareG nu
constituie el nsu@i o surs de contaminareG este u@or de curAat @i de
de'infectat 6ca'ul ambala#elor reutili'abile9+
1a temperatura de refrierare 60 N O7C9 el nu poate fi pstrat mai mult
de 7I de ore+
$n cadrul societ ii &C A&AC>= (%AN& &%1 transportul pe tilor se va face
n ba'ine+ (ransportul const n preluarea pe tilor de la ia'uri, n urma
capturrii cu a#utorul unor plase i transportarea acestora la locul de
unitatea de prelucrare la recep ie marf 6 spa iu special amena#at pentru
recep ionare calitativ i cantitativ a pe tilor
Pe@tele prelucrat afumat se pstrea' n recipiente adecvate astfel!
- 'e8te$e a"umat $a ca$d
- 'e8te$e a"umat $a rece
Depozitarea pe tilor n cadrul fermei piscicole SC
ASACO !"A#S S"$ se va face n depozitul de rcire a
pe te afumat la o temperatura de %&'C(
Aprecierea prospeAimii pe@telui+ &ub raportul prospeAimii, pe@tele poate fi!
proaspt, relativ proaspt @i alterat+ Aceast clasificare are n vedere
caracterele oranoleptice @i condiAiile fi'ico0c/imice @i bacterioloice+
&C A&AC>= (%AN& &%1 va comerciali'a pe@tele urmtoarele moduri!
3 pe@te afumatG
3 pe te viu peste C00 6acesta va fi v:ndut la ia' imediat dup ce este
pescuit9G
3 puiet p:n n C00 G
Produsele care vor fi furni'ate ctre distribuitori dup implementarea
proiectului de fa a vor fi urmtoarele
Nr.
crt.
Produ!e An 3 An 0
C@.an
An ;
C@.an
An -
C@.an
An /
C@.an
An (
C@.an
An )
C@.an
An 2
C@.an
1 Crap
afumat
7700 7700 7820 7I,1 ,0D, ,0D, ,0D, ,0D,
3 Crap 2iu 7000 7000 7200 7710 7831 7831 7831 7831
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
7 "itofa viu 12I0 12I0 1377 171I 17I2 17I2 17I2 17I2
, &aner viu D00 D00 D7, DD2 1072 1072 1072 1072
8 alu viu C00 C00 C3, CC2 I10 I10 I10 I10
C Puiet crap 2D00 ,I00 80D0 83D, 8C17 8C17 8C17 8C17
I Puiet salau 12,0 2,00 282, 2C,8 2ID7 2ID7 2ID7 2ID7
Datorit flu*ului te/noloic i datorit speciilor vi'ate f erma piscicol se va
devolta i va ob ine c0 ti$uri din ce n ce mai mari deoarece numai n primul an va trebui s
ac6ii ionee puiet. 7n anii urmtori 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va fi furnior de puiet( pe ti c0t si
produse procesate de tipul pe telui afumat. /stfel n primul an va fi implementat proiectul( n al doilea
an se va ob ine produc ie piscicol i astfel va fi posibila procesare pe telui prin afumare c0t i
comercialiarea de puiet.
"lu*ul te/noloic i investi ia au fost alese de a a natur nc:t sa a#un la
valorile estimative.
$n pre'entul capitol este descris te/noloia de cre tere pentru pe ti i
este detaliat modul de valorificare a produc iei i ipote'ele care stau la
ba'a acestor calcule+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Sc=ema 'roce!u$ui te+nologic
'ecepie
cantitativa #i calitativ
4viscerare
:aturarea/condimentarea
e
/#eare pe rame
/fumare
'cire
/mbalare n vid
-ncubare icre
;ransport n 6ala
cre tere puiet
,lasare n baine si fura)are
;ransport pe te n
iauri
,escuit cu plasa
;ransport pe ti
,re$tirea amestecului
de condimente
-$ieniare
,re$tirea celulei de afumare
>epoitare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pe8te$e 8i 'rodu!e$e din 'e8te
Conform normativelor actuale, armoni'ate cu cele ale 4niunii Europene
6%e+ I,3H20079, noAiunea de produse pescre@ti se aplic tuturor
animalelor marine sau de ap dulce, slbatice sau de cresctorie, inclusiv
formelor @i prAilor comestibile ale acestor animale, cu e*cepAia
urmtoarelor specii! molu@te bivalve, ec/inoderme, tunicate @i
asteropode marine vii, mamifere marine, reptile @i broa@te+
Conform normelor "A>, noAiunea de acvacultur este relativ e*tins, ea
inclu':nd urmtoarele cateorii de oranisme acvatice! pe@te, molu@te,
crustacee @i plante+ Dintre produsele de acvacultur, pe@tele deAine cca
C0E, molu@tele cca 2,E, restul de ,E fiind repre'entat de diferite specii
de crustacee+
1a ora actual producAia de pe@te n %om:nia nu asiur cantitatea
necesar pentru consum+ > soluAie practic pentru aceast problem ar fi
cre@terea pe@tilor n condiAii semi&intensive #i intensive cu o fura)are baat pe 6ran
artificial #i natural. 7n astfel de condiii $radul de troficitate al apei cre#te #i unele or$anisme
acvatice ca #i al$ele se pot devolta ntr&o msur n care influenea ne$ativ productivitatea
piscicol. ?radul ridicat de troficitate al apei poate influena #i poitiv producia de pe#te n caul n
care contribuie la devoltarea 6ranei naturale disponibile. @rana natural este foarte important pe
parcursul devoltrii puietului de crap. 7n 'om0nia metoda preferat pentru nmulirea crapului comun
este cea natural&diri)at.
Carnea de pete are o valoare alimentar ridicat #i repreint o important reerv
de 6ran pentru om. 7n multe one ale lumii( pe#tele constituie principala surs de proteine de ori$ine
animal. ,entru consum public preint importan pe#tele oceanic #i pe#tele de ap dulce. /mbele
producii au crescut considerabil n ultimele decenii( n relaie direct cu cre#terea consumului de pe#te
ca atare sau procesat.
/stfel( producia mondial de pe#te oceanic a crescut de la 1A(1 milioane tone n 1B10( la pe#te A0
milioane tone n preent( ceea ce nseamn o cre#tere de peste 4 ori. +onsumul mediu de pe#te oceanic
pe cap de locuitor a nre$istrat #i el o cre#tere spectaculoas( atin$0nd n preent mai mult de 11 C$
anual. >in diferite motive( pescuitul oceanic/industrial nu se practic n orice on a lumii(
re$lementrile n acest domeniu fiind foarte stricte.
C$a!i"icarea 'e8ti$or, 'rinci'a$e$e !'ecii come!tibi$e
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Clasificarea pe tilor destina i consumului uman se reali'ea' n func ie de
mai multe criterii+
$n momentul de faA, cca D0E din producAia mondial de pe@te este
repre'entat de pe@ti de ap dulce+ Prile din Asia, Ari cu o ndelunat
tradiAie @i cu o lar e*perienA privind producAia piscicol, reali'ea' cca
D0E din producAia de pe@te+ ProducAia celorlalte continente este
incomparabil! Europa 6cca ,E9G America de Nord 6cca 2E9G America de
&ud 6cca 1,,E9+ Africa se situea' pe ultimul loc n acest clasament, cu
doar 0,3E din producAia mondial+
$n cadrul fermei piscicole vom avea crapul 6CKprinus carpio9, "itofaul,
&:nerul care se ncadrea' n cateoria pe@tilor cu alimentaAie mi*t @i
@alul 6&ti'ostedion lucioperca9 se ncadrea' n cateoria pe@tilor rpitori+
&tructura @i compo'iAia fi'ico0c/imic a crnii de pe@te
Cu e*cepAia unor specii de pe@ti oceanici, carnea de pe@te este ncadrat
n cateoria crnurilor albe, dietetice+ Din punct de vedere structural,
carnea de pe@te are fibrele musculare subAiri, iar Aesutul con#unctiv
interfibrilar este foarte redus+ 3rsimea are culoare alben0citrin @i
consistenA moale+
Compo'iAia c/imic a crnii de pe@te este apropiat de cea a animalelor de mcelrie. 4a
conine n medie D2 " A0E ap( iar restul substan uscat.
>in substana uscat (1A " 20E) proteinele repreint cca F( restul fiind repreentat de $rsimi( sruri
minerale( $lucide( enime( vitamine etc.
+oninutul de sruri minerale al crnii de pe#te este de cca 1E. ?rsimile din carnea de pe#te preint
variaii foarte mari( n funcie de specie( dar #i de v0rst (e5emplu crapul). ?rsimile repreint n
$eneral ntre 0(4 " 2AE. 4le conin un procent mare de acii $ra#i nesaturai( fapt ce le confer o
consisten lic6id. ?rsimile au n compoiie #i unii acii $ra#i specifici( precum! acidul
clupanodonic( meristoleic #i iovalerianic.
Coeficientul de diestibilitate a crnii de pe@te este de cca DCE+
Calitatea crnii de pe@te este mult influenat de starea de prospeime( de procesele de alterare
#i cele de descompunere. ,e l0n$ avanta)ele pe care le preint( consumul crnii de pe#te a fost
incriminat n apariia unor fenomene de sensibiliare (aler$ii)( into5icaii #i to5iinfecii alimentare
colective.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>atorit anumitor particularit i( procesele de alterare se instalea mult mai repede dec0t la carnea
mamiferelor( iar datorit proporiei mari de acii $ra#i nesaturai( $rsimile sunt puin stabile(
r0nceind cu u#urin.
Din momentul prinderii p:n la alterare, la pe@ti se observ trei fa'e
succesive bine distincte!
faza instalrii morii i a rigiditii musculare+ Ea este precedat de la
nceput de o puternic secreAie de mucus pe teument, care constituie
un mediu prielnic pentru de'voltarea microoranismelorG
faza meninerii rigiditii musculare+ $n aceast fa' se produc
fenomene asemntoare cu cele din carnea mamiferelorG
faza de autoliz( Aceasta se caracteri'ea' prin dispariAia riiditAii @i
nmuierea pe@tilor+ Carnea @i pierde elasticitatea, se accentuea'
mirosul de pe@te @i apoi apare un miros neplcut+ $n aceast situaAie,
pe@tele este impropriu pentru consum+ Procesul de autoli' se
accentuea' @i se a#une la alterare+ Per ansamblu, alterarea se
desf@oar dup acelea@i procese bioc/imice @i bacterioloice ca @i la
carnea mamiferelor, e*ist:nd i unele particularit i+
$n aprecierea strii de prospeAime a pe@telui prin e*amene oranoleptice,
se Aine seama de o serie de elemente, precum! riiditatea muscular,
aspectul oc/ilor @i corneei, bran/iilor, pielii, sol'ilor, anusului @i viscerelor+
Pentru fiecare cateorie de prospe ime F pe te proaspt, pe te relativ
proaspt i pe te alterat F fiecare dintre aceste elemente se pre'int ntr0
un anumit fel 6pentru detalii, a se vedea lucrrile practice9+
Pe@tele conelat se e*aminea' iniAial n stare conelat @i apoi dup
deconelare+
Dup deconelare se e*aminea' la fel ca pe@tele refrierat+ E*amenele
oranoleptice se completea' cu e*amene fi'ico0c/imice @i bacterioloice+
Proce!area
,0n la sf0r#itul anilor A0( 'om0nia a avut o important industrie de procesare a pe#telui. 7n anii B0(
industria de procesare a pe#telui #i&a ncetat practic activitatea. /ceasta a fost determinat probabil( n
parte( de reducerea accentuat a produciei ca urmare a ncetrii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
activitii flotei de pescuit( #i parial de preferinele consumatorilor pentru produsele noi importate pe
care companiile rom0ne#ti nu le pot oferi pe pia.
+a o consecin( produsele strine au ctigat o mare parte din piaa produselor procesate din
Romnia. 7n ultimii ani c0teva companii rom0ne#ti au nceput s ofere produse moderne iar producia
intern( n special produsele semi&preparate( a nceput s creasc din nou. :a)oritatea materiei prime
este importat( macroul #i 6erin$ul fiind cele mai comune specii.
)n prezent e*ist &+ de ntreprinderi n industria de procesare a petelui. 7n
2001( erau an$a)ate n industria de procesare AGG de persoane (1AE femei).
Prin implementarea proiectului se va mbunt i acest segment de
pia a i va cre te cererea de produse auto6tone. 3n alt beneficiu al implementrii proiectului este
ca se vor crea noi locuri de munca pentru popula ia din comuna ;ama i( )ude ul *acu( astfel
locuitorii comunei nu vor mai fi nevoi i s lucree n *acu.
CRAPUL
Cra'u$ 6Cyprinus carpio carpio7 este principala specie
de acvacultura+ Crapul face parte din cateoria
pe tilor de apa cald pentru ca pentru
de'voltarea optim are nevoie de temperaturi
de 2202I rade C+ Este o specie omnivor
6consuma /rana de natura veetal si animala9+
De!criere
Dimensiunile obi nuite ale crapului sunt ,00
100 cm 610020 -9, a#un:nd pana la 170
cm si 7, - in mod e*cep ional+
Durata sa de via a este destul de luna
pentru lumea pe tilor, de 1,020 ani+
Corpul este alunit, comprimat lateral+
3ura este subterminala, adaptata sirii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
/ranei pe fundul apei+ )u'ele roase sunt de asemenea adaptate la
modul de /rnire, put:ndu0se e*tinde ca un tub+ (ot pe bu'e se sesc
patru must i scurte, care l a#uta la pipit+ &ol'ii sunt mari+ E*ista si
variet i de crap cu sol'i foarte mari si putini 6crap olinda9 sau fr sol'i
6crap ola 9+
$n func ie de mediul in care trie te, colora ia crapului difer de la
arintiu0auriu in ape limpe'i, curate, p:n la ver'ui nericios n lacurile
invadate de veeta ie+
Ori@ine
Crapul este oriinar din Asia =ica+ A fost
introdus n Europa probabil de ctre %omani+
R&!'Dndire
(rie te n toate r:urile i lacurile din Europa si Asia+ $n ultimul secol a
fost aclimati'at i n America de Nord si de &ud i Australia, ns: n aceste
ari este considerat duntor datorit impactului neativ al acestuia
asupra speciilor locale+ Nu se nt:lne te n Africa, &iberia+ 1a noi
n ara trie te n toate lacurile i r:urile de deal i de es, n Dunre i
Delta Dunrii+ Aprecia' o ap transparent, av:nd pe fund nisip sau
mal, boat n plante acvatice i obstacole naturale+
Enmu$ ire
Are loc la mi#locul primverii, c:nd apa atine I010 rade Celsius, dup
ce iese din /ibernare+ 6aprilie 0 mai9+ 1ocul de nmul ire este de reula o
ntinsura creata de cre terea apelor in primvara, cu ape mici si mai
calde, cu veeta ie+ > femela depune circa 100 000 icre pentru 1
MHcorp+ Alevinii eclo'ea' dup 3 0 7 'ile+ Primele doua 'ile se /rnesc
cu sacul vitelin, pentru ca dup aceea sa treac la o /rnire activa, n
acelea i ape n care s0au nscut+ 1a venirea toamnei, puii au de#a 100 de
rame+

Ga!tronomie
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Carnea crapului este foarte ustoas, fiind consumat sub diferite forme!
fiart, pr#it, fript, afumat, marinat+ Crapul fript la pro ap, direct pe
malul apei, este o m:ncare ce la a amintiri de neuitat+
;a'ul trebuie s asiure /rana natural de cel pu in 10E din necesar+
Crapul poate fi crescut intensiv n
densit i mari+ Poate fi crescut de
asemenea mpreuna cu alte specii+
Cerin e$e de mediu ale crapului nu
sunt mari! con inutul de o*ien solvit
al apei 307,, mHlG suporta P5 ba'ic de C,,0IG transparenta apei de 3003,
cm+ Concentra ia de 1 mHl amoniac este to*ica daca se men ine 27 de
ore+ Concentra ia de peste 0,1 mHl amoniac este de asemenea to*ica
daca dep e te 27 de ore+
Crapul se /rne te aproape tot timpul dac apa este cald + 1a
temperatura de 12 rade C, /rana este dierat n ,0080 de ore, pe c:nd
la temperatura de 28 rade C /rana e dierat n 70, ore+ %asa "%A&;NE(
a#une, in 80C luni, la reutatea de un -iloram+
$n tara noastr crapul este cerut intens de consumatori i este considerat
un peste de carne superioar+ Crapul de 3 ani con ine! 1C,82E proteine
u or diestibileG 2,33E rsimi, iar valoarea eneretic este de D70
-calH-+
Te=no$o@ia de cre tere a cra'u$ui
Po'u$area: Necesarul de puiet la /ectar luciu de ap este de!
$n primul an popularea se va face cu puiet cumprat, iar ncep:nd cu anul
;; se va face cu puiet din propria e*ploata ie+
;a'ul 2 se va popula cu I0E Crap, 10E &:ner i 10E "itofa+ &uprafa
luciului de ap este 2,,,I mp cu o ad:ncime de 1,Cm+
Puietul poate fi cumprat pe ba'a de contract de la ferme speciali'ate+
&:nerul consuma planctonul care daca este n e*ces dunea' crapului+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pre@&tirea ia>uri$or 'entru 'o'u$are cu cra'
&e ncepe prin olirea ia'urilor, operaAiune urmat de desfundarea
canalelor drenoare, curAarea @i nivelarea fundului acestora+ 4neori, c:nd
ad:ncimea ia'urilor s0a redus semnificativ, se impune decolmatarea vetrei
de ba'in, care se reali'ea' prin ndeprtarea stratului de m:l+ Dac nu se
intervine pentru ndeprtarea m:lului, oricum este obliatoriu ca dup
uscarea acestuia s se treac cu o rap, cu scopul mobili'rii terenului,
astfel ca aerul s ptrund n profun'ime+ >*ienul va favori'a reacAiile de
o*idare din m:lul oranic @i va rbi minerali'area acestuia+
Acolo unde apa blte@te se ncearc nivelarea locului, dup ndeprtarea
apei+ Dac acest lucru nu este posibil, atunci se va administra var nestins
pe fiecare 'on acoperit cu ap, calcul:ndu0se o cantitate de cca 2,00
-H/a+ Prin aceasta, se urmre@te distruerea eventualilor aenAi
patoeni, care altfel ar rm:ne n /ele@teu @i ar provoca boli rave
crapului care urmea' a fi ca'at+ $n acela@i timp, varul nestins distrue @i
pe@tii fr valoare, sau cu valoare economic redus, cum ar fi boarAa,
pseudorasbora, carasul etc+, care nu aduc un plus de venituri fermei
piscicole, ci din contr, produc o reducere a lor prin faptul c sunt
concurenAi la /rana crapului+
De cele mai multe ori, pe vatra de ba'in uscat se administrea'
nr@minte oranice sau anoranice, iar dac este ca'ul, se vor
administra @i amendamente+ Pretirea ia'urilor const @i n verificarea @i
repararea diurilor, a canalelor @i instalaAiilor de alimentare @i evacuare a
apei+
Numai dup ce ia'urile au fost astfel pretite urmea' s fie inundate, iar
dup dou sptm:ni populate cu crap+
C:nd ia'urile sunt nou construite, se umple cu ap @i se verific pe
parcursul c:torva 'ile funcAionalitatea instalaAiilor /idrote/nice @i re'istenAa
diurilor+ $n acela@i timp se urmre@te ca la ba'a talu'urilor uscate s nu
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
fie 'one umede+ Dac e*ist asemenea 'one, nseamn c diul este
dimensionat incorect @i e*ist pericolul de subfu'iune, adic de dr:mare
n timp a acestuia+
Pretirea ia'urilor trebuie fcut cu c:teva sptm:ni sau luni nainte de
inundarea ba'inului prin nsm:n area unor plante perene 6lolium, trifoi
alb, coada vulpii9 ce va constitui substratul pentru depunerea ponteiG
0 n 'onele umede, unde apa blte te se va administra clorura de varG
0 productivitatea piscicola se stimulea' prin administrarea de unoi
fermentat, var stins, fan, dro#die de bere i faina de pe te la nivelul apeiG
0 combaterea prdtorilor se face cu ard sau plase din stufG
0 se inunda ia'urile atunci c:nd temperatura apei se men ine c:teva 'ile la
1C01I radeG
0 lansarea reproductorilor se face dup o prealabil mbaiere timp de 30,
minute intr0o solu ie de NaCl 3E, cu scopul nlturrii para'i ilor corporaliG
0 pentru a asiura /rana natural necesar alevinilor de 1 'i dup
reproducere se pune la mal unoi de ra#d fermentat, iar dup alte 2 'ile
se administrea' must de ra#dG
0 dup pescuirea alevinilor i transferul n ba'ine de prede'voltare sau de
cre tere, ia'ul de reproducere se scure i se 'v:nta, iar vatra acestuia se
prelucrea' cu rapa sau discul+
$n principiu crapul este o specie de pe@te omnivor, adic n funcAie de
posibilitAi avanta#ea' racile de nivel inferior, cu corpuri mici care triesc
n ape stttoare @i ape curtoare 6membrii 'ooplanctonului9, viermi,
melci @i larvele insectelor din nmol, ns pe l:n /rana de oriine
animal consum seminAele, vlstarul plantelor acvatice, fructul, prAile
uscate ale plantelor din nmol care cad n ap+ $n ia'uri artificiale sunt
utili'ate aceste proprietAi, pe ba'a crora care sunt /rnite cu diferite
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
tipuri de cereale, produse au*iliare aricole ca fura#e suplimentare+
Procentul n mod optim este de ,00,0 E+
Crapul n ia'uri are un rol din punct de vedere al producAiei de carne de
pe@te, dar @i de formare a mediului+ Prin e*cavarea, mi@carea solului din
lac limitea' formarea nmolului anaerob, pe de alt parte prin
rentoarcerea permanent a elementelor nutritive bioene @i prin
tulburarea apei devine un factor esenAial al producAiei bioloice din lacuri+
Acest rol nu poate fi nlocuit prin nici o specie de pe@te+ $n ia'uri fr
crapi din cau'a ad:ncimii apei sc'ute se vor nmulAi n mod rapid cele mai
variate plante acvatice de nivel superior care vor e*trae elementele
nutritive din ap @i ceea va mpiedica nmulAirea alelor monocelulare+
Procesul acvatic al circulaAiei eneriei va fi oprit de#a la nivelul de ba' @i
astfel se a#une ntr0o situaAie fr ie@ire+
Pierderi$e te=no$o@ice: =ortalitatea datorate psrilor
6cormorani9, vidrelor, sau oca'ionat de transportul puietului, nu trebuie sa
dep easc 12E
Produc ia in anu$ I ! Din ia'ul 2 se vor recolta I700 e*emplare in
reutate de 1 -H e* la crap i D00 e*emplare de 1 - la s:ner+
Crapul va avea o creste de apro*+ 7 ori fata de reutatea la care s0a
fcut popularea astfel produc ia de crap la ia'ul 2 va fi de apro*imativ
I700 M+
1a fitofa se va face popularea cu 320M @i se vor recolta 12I0 M+
Nece!aru$ de "ura#e: Consumul specific este de 1,1 - fura# pentru
a ob ine 1 - crap+
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1 Crap ,II0 M 1+1 M fura# pentru 1
M crap
878I
7 "itofa
viu
I77+I M 1+1 M fura# pentru 1
M fitofa
D2D
, &aner
viu
803 - 1+1 M fura# pentru 1
M s:ner
883
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
De la populare i p:n n 1, mai fura#ul se administrea' dup c:t
consum+ Dup 1, mai se dau ra ii de circa 7E din reutatea totala a
popula iei de crap+ Dup 1, iulie se va fura#a dup apetit+ "ura#ul ranular
se va ac/i'i iona de la firme speciali'ate pe ba'a de contract i rafic+ Nu
se vor stoca fura#e pe o perioada mai mare de o lun+ Con inutul n
proteina brut a fura#ul trebuie s fie de 2002,E, iar n rsimi de 12E+
Fura#area
"ura#ele folosite sunt e*trudate de provenien a din surse de ncredere, de
la productori consacra i+ Aceste fura#e au o diestibilitate sporit
re'ult:nd cantit i mici de fecale, iar acestea pre'int doar urme de
proteine sau al i compu i cu a'ot+
Pentru crapul pus n ba'inele de prede'voltare de vor alee fura#e
ranulate de tip starter i prestarter cu un con inut ridicat de proteine, al
cror procent trebuie s dep easc ,0E iar con inutul de rsimi ntre
1301, E+ De asemenea din punct de vedere eneretic fura#ul trebuie s
aib apro*imativ 3D00 -cal enerie metaboli'at+ $n procesul fura#arii
crapilor se va folosi numai fura# ranulat e*trudat, plutitor+ Crescut n
condi ii intensive crapul se /rne te numai de la suprafa a apei+
Crapul de o var se va /rni cu fura#e e*trudate cu un con inut de
protein de peste 70E i rsime de peste 10 E
Crapul de vara a doua se va /rni cu fura#e e*trudate a cror con inut
proteic poate s fie 3003, E+
Din punct de vedere al mrimii fura#ului se recomand folosirea unei
ranula ii n func ie de dimensiunea pe telui i reutatea pe telui astfel!
3 p:n la 2 rame ranula ie 0,700,I mmG
3 p:n la 208 rame ranula ie 1,, mmG
3 ntre 300I00 rame ranula ie 7 mmG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 peste I00 rame ranula ie , mm+
Cu c:t dimensiunea fura#ului este mai mic cu at:t
diestibilitatea acestuia cre te, ns e*ist riscul ca
pe tii de palie mare sa nu pre'inte interes pentru
un fura# de ranula ie mic+
Admini!trarea ?n@r& &minte$or i amendamente$or. C:nd
ia'urile sunt fr ap se vor administra var nestins sub forma de praf 6&,,
-g./a9+ $n perioada de cre tere se aplica , toneH/a de unoi bine
fermentat, din care, nainte de introducerea apei 0 1 tonaH/a, iar apoi din
doua n doua sptm:ni c:te 700 -H/a 6%, doze9+
a$&u$
alul este numit i < pe te termofil Q deoarece acesta
este un pe te iubitor de apa cald+ alul n condi ii
de cultur intensiv pentru a consuma fura#ul
ranulat are nevoie de temperatura peste 20RC de
preferin a 2302CRC+ 1a aceste temperaturi, cre terea
este foarte bun, n doi ani dep e te 2,, M+ alul
se poate recunoa te foarte u or dup forma specifica a corpului, ntruc:t
poarta pe SspateS nsemnul caracteristic tuturor repre'entan ilor percidelor
cele doua nottoare dorsale, despr ite una de alta doar de un mic spa iu+
Corpul alului este lun, aproape cilindric, u or comprimat lateral,
acoperit de sol'i mici, aspri motiv pentru care pe tele pare aspru la pipit+
;n %omania, alul este repre'entantul cel mai
valoros al percidelor 6Percidae9 i n acela i timp
unul dintre pe tii cei mai nobili i totodat cei mai
usto i din apele noastre+
Co$oritu$ alului este frumos, discret adapt:ndu0se la culorile
predominante din mediul natural n care trie te+ &patele pe telui este
verde0cenu iu, mai rar alben0cenu iu, pr ile laterale fiind cenu iu0
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
arintii, cu I0D duni mai ntunecate, dispuse transversal+ %eiunea
abdominal are un colorit mai desc/is+ Pe nottoarea caudala, c:t i pe
cele dorsale, pe pieli a ce acoper radiale osoase, se pot observa multe
puncte nere, dispuse n 70, iruri+ %estul nottoarelor sunt lbui, uneori
lbui0albstrui+ ;risul oc/ilor este arintiu, cu mai multe puncte nere+
a$&u$ cre te $a dimen!iuni re$ati mari. %&rimea cea mai de!
?ntD$nit& e!te de -,4), cm $un@ime i 34- F@ @reutate .
alul este un pe te cu o de'voltare relativ rapid, mai ales n primii 70,
ani de via a, adic pana n clipa n care pe tele atine maturitatea
se*uala+ 4n asemenea ritm se poate e*plica prin pofta de m:ncare foarte
mare a alului i prin via a activ de pe te rpitor+ Caracteristicile sale
forma corpului i a diferitelor sale pr i, dantura i confiura ia urii,
modul n care se mi ca, coloritul etc+ toate demonstrea' modul de via a
de rpitor al alului+ &pa iul n care trie te alul este constituit de apele
dulci limpe'i, unde poate observa cu u urin a prada, dar i plac i apele
u or saline+
(rie te cu plcere i n apele stttoare, al cror fund este acoperit cu
pietri sau nisip+ Nu0i plac, n sc/imb, bl ile cu fundul m:los+ $n r:uri se
ntre ine n por iunile unde curen ii nu sunt prea repe'i, dar nici prea len i,
unde se formea' v:rte#uri mai mici+
Din po'i ia de rela*are n care i a teapt prada, alul trece e*trem de
rapid la atac, strbt:nd apa ca o seat, fr s re easc inta
niciodat+ El este capabil s de'volte o ite>& de ?not e<trem de mare
n timpul atacului i mu ctura sa este cea mai siur comparativ cu toate
celelalte specii de pe ti de prada de la noi, fapt ce se datorea' n primul
r:nd perec/ilor de din i canini pe care ii are, din str:nsoarea crora nu
poate scpa nici o prada+
El i prse te locurile de p:nda i urmre te mira ia rupurilor de
pe ti ori n retraere pentru iernat+ $n aceast perioad l putem si de
reul adunat n rupuri mai mari n apele dea#ate de veeta ie din
prea#ma stufului i papurii care cresc la malul apelor stttoare, in aceasta
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
perioada, pasiunea de v:ntor a alului scade ntruc:tva! nu mai ataca
violent, cu un salt decisiv, prada, ci este mult mai precaut+ C:nd apele
sunt limpe'i, alii se ntre in mai mult n straturile mai ad:nci ale apei, in
timp ce n r:urile mai pu in transparente noat cu predilec ie n straturile
mai apropiate de suprafa a+
alul este e*trem de sensibil la mal+ =ai ales n ca'ul apelor stttoare,
furtunile provoac o puternic aita ie a apei, care la r:ndul sau tulbur
nisipul de pe albie+ Acest nisip se depune apoi pe operculele alilor,
astup:ndu0le i periclit:ndu0le astfel sistemul respirator i ca urmare,
ns i e*istenta+ (ocmai de aceea, pe o asemenea vreme alul caut
adpost n por iunile cu mult papur sau stuf, unde plantele respective
mpiedic tulburarea e*aerata a nisipului de pe fund+ alul se strdui
deci sa evite pe c:t posibil apele tulburi de dup furtuni sau revrsri de
r:uri+ )ioloia alimenta iei alului a fost studiat de mul i speciali ti+
A fost astfel confirmat tiin ific faptul c, dup resorb ia sacului vitelin,
alevinii de alu se /rnesc pentru nceput cu mici oranisme planctonice,
trec:nd apoi treptat la consumul de raci din specii inferioare 6=isidaceae9,
rame si insecte. La Dr!ta de -4/ $uni, 'uietu$ de a$&u duce de#a un
mod de ia a de r&'itor, =r&nindu4!e ?n 'rinci'a$ cu 'e ti ori de
ta$ie mic&, cum sunt oble ii sau puietul de pltica+ (ineretul de alu nu
prea sta s aleaG important pentru el este s nurite'e o cantitate
suficient de /rana+ E*emplarele mai mature nsa nu mai v:nea' orice,
ale:ndu0 i doar speciile pe care le aprecia' ca SdelicateseS+ Nici ei nu
cru a ro ioara sau broasca, dar /rana cea mai de pre o constituie
inirica, care are o carne destul de ras, n launele apropiate de rmul
mrii, alii se /rnesc n primul r:nd cu uvi'i i cu alte specii ale enului
3obiidae+
Canibalismul este un fenomen care poate fi observat si la alu+
E*emplarele mai mari le mn:nc fr Sremu criS pe cele mai mici+
alul atac cu ndr'neal orice vie uitoare ce i0a st:rnit pofta, n/ite
broa tele, racii, viermii, insectele si celelalte vie uitoare acvatice ce0i ies in
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cale+ Nu atac n sc/imb psrile care noat la suprafa a apei+ Are o
diestie bun, rapid, ntruc:t stomacul sau produce aci'i puternici, care
descompun /rana eficient, dar ii provoac pe telui o sen'a ie continua de
foame, din cau'a creia alul depune mari eforturi pentru a avea mereu
burta plina+
alul atinge maturitatea se*uala la v0rsta de 1-2 ani , de obicei masculii
cu un an mai devreme dec:t femelele+ Perioada de reproducere a alului
ncepe la sf:r itul lui martie, termin:ndu0se spre sf:r itul lunii aprilie+
Pentru reproducere, alul are nevoie de o apa de cel pu in 10TC, dar este
si mai bine daca temperatura se ridica la 12017TC+ alul este un pe te
care i depune icrele n ScuibS, adic i le pune de reula pe nodurile
splate ale rdcinilor de salcie din apa+ > femela reproductoare de ,00
80 cm lunime poate depune 3000000,00000 boabe de icre+ Numrul
icrelor depuse de e*emplarele foarte mari poate dep i c/iar cifra de un
milion+ ;crele depuse sunt lipicioase, cu un diametru intre 0,I si 1,, mm,
de culoare lbuie+
Ualul trie@te n ape dulci, curtoare sau blAi @i n ape salmastre+
Prefer ape cu fundul nisipos sau pietros, limpe'i @i bine o*ienate+ Este
un pe@te semimirator, cunoa@te arealele favorabile reproducerii sau
/rnirii @i le frecventea' anual+
Devine matur se*ual la v0rsta de 1-2 ani, c0nd are lungimea de 2,-&, cm
u greutatea ,,3-%,4 -g(
%eproducerea are loc primvara, la temperatura apei de 12017RC, n locuri
nisipoase, n care femela sap un cuib cu diametrul de 1001, cm sau pe
corpuri dure! creni, veetaAie dur, @+a+ ;crele sunt depuse ntr0o sinur
porAie+ Prolificitatea total este de 100+0000300+000 icre @i diametrul
acestora este 1,001,, mm+ ;ncubaAia durea' 1000110 rade * ore+ &acul
vitelin se resoarbe la D010 'ile+ 5rana este constituit din infu'ori, apoi, pe
msura naintrii n v:rst, nauplii, 'ooplancton, alevini, pui @i pe@ti
maturi 6de talie mic sau mi#locie9+Din momentul /rnirii cu alevini, @alul
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
devine canibal+ $a v0rsta de &, zile, alevinul are forma adultului i trece la
stadiul de pui(
Cre@terea @alului n sisteme controlate 6cresctorii piscicole9 se practic
n Europa din sec+ B;B @i n %om:nia+
Cuiburile de reproducere erau confecAionate din mustAi de salcie @i
instalate n 'one de reproducere natural, n oboare special construite sau
n ia'uri+ Pentru transport, cuiburile cu icre embrionate erau a@e'ate pe
rtare, montate succesiv, n l'i de lemn+ &paAiile libere se completau cu
mu@c/i umed iar capacul era urit, pentru a permite ventilarea spaAiului+
%eproducerea @alului se orani'ea' n sistem natural0diri#at, n ia'uri+
;a'urile n care se orani'ea' reproducerea natural0diri#at a @alului
trebuie s aib suprafaAa de ma*imum 1+000 mp, ad:ncimea de 1,,02,0
m+ @i s fie complet lipsite de vegetaie+ Deoarece @alul este foarte
sensibil la manipulare @i transport, are nevoie de o perioad mai mare de
adaptare la un nou /a5itat @i manipularea neli#enta la popularea
ba'inelor de reproducere poate conduce la in/ibarea lor, nedepunerea
pontei sau c/iar la pierderea 6moartea9 reproductorului+ De aceea, este
recomandabil ca, iernarea reproductorilor de @alu, s se orani'e'e n
ia'ul n care se vor reproduce+
Norma de 'o'u$are a ia>u$ui de re'roducere e!te de o "ami$ie $a
-,4/, m'. O "ami$ie e!te "ormat& dintr4o "eme$& 8i un ma!cu$+
Dup eclozare, larvele rm0n n incu5ator 2-& zile dup care sunt
transferate n #uvelnice, n ba'ine de parcare, unde sunt /rnite cu ale @i
rotiferi+ 1a v:rsta de C0D 'ile larvele sunt apte pentru ambalare 6n saci de
polietilen, cu ap @i o*ien sub presiune9 @i transport+
Creterea n vara 6, se reali'ea' n policultur, n ba'ine piscicole 6ia'uri,
ia'uri, acumulri, blAi9 n care speciile pa@nice au cel puAin 1 6un9 an @i nu
e*ist @alu de v:rst mai mare+ Canibalismul, specific @alului de la
v:rsta de ,0080 'ile, poate compromite total supravieAuirea puilor de
@alu n ba'ine populate cu @alu de v:rste diferite, dac nu au suficient
/ran+ CondiAiile de ba' pentru cre@terea puilor de @alu sunt /rana @i
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
conAinutul n o*ien solvit+ Ualul este recomandat n ba'ine piscicole
e*ploatate semiintensiv, la care apa de alimentare nu poate fi filtrat
eficient @i trebuie diminuat sau eliminat populaAia de caras sau alte
specii nevaloroase+
Norma de populare cu alevini sau pui de @alu, a ia'urilor ciprinicole,
depinde n primul r:nd de mrimea estimat a populaAiei de pe@ti ce
trebuie eliminat, cunosc0ndu-se faptul c 7 -g de pete produc % -g de
alu, supravieAuirea @alului de la v:rsta de C0D 'ile la 1,00200 'ile este
de ,010 E iar reutatea medie individual 6J9 este 1,00200 H e*+
Ualului trebuie s i re'ervm rolul de combatere a speciilor slbatice,
lipsite de valoare economic sau concurente la /rana speciei de ba'+
Fura#are a$&u$ui
Pentru stabilirea necesarului de fura#e i pentru monitori'area cre terii i
n ca'ul alului se pot ntocmi tabele de cre tere+ Pentru tineret se vor
alee fura#e ranulate cu un con inut ridicat de proteine al cror procent
trebuie s dep easc ,, E, iar con inutul de rsime s fie ntre 11E i
1, E+ De asemenea din punct de vedere eneretic, fura#ul trebuie sa aib
apro*imativ ,000 -cal enerie+
$nr area alului se face cu fura# av:nd un con inut proteic de peste 7,
E, iar rsimile sunt ntre 70000,000 - cal+
"ura#area se va efectua consult:nd fi a fura#ului i dup reali'area unui
proram de /rnire+ "i a fura#ului de distribuie odat cu fura#ul+
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1+ alu 78D M 1+1 - de fura# concentrat
produc 1 - de @alu
,1,
Consumul specific este de 1,1 - fura# pentru a ob ine 1 - alu+
Descrierea func ional a sta iei de incubare i predezvoltare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
$n >ona de incubare vor fi incubatoarele formate din troci verticale ce
permit incubarea icrelor de crap i alu+ ;n acest fel unitatea nu va fi
nevoit sa ac/i'i ione'e puiet dup primul an+ Astfel vor fi reduse
c/eltuielile din e*ploatare+
Aceast 'ona are un numr de 2 troci verticale, cu o capacitate de stocare
total de 270000 icre dispuse n tvi diferen iate, astfel fc:ndu0se posibil
incubatul talpinelor enetice uniceHfamilii separate unele de altele+
Puietul rm:ne n incubator p:n la stadiul de liber de not dup care va fi
transportat n ba'ine pentru nceperea fura#rii+ Pentru o bun func ionare
este necesar debitul de apa V W 1, lHmin +
(e/noloia reproducerii artificiale a crapului
(e/noloia reproducerii artificiale a crapului define te un comple* de
proceduri care, aplicate, conduc la ob inerea larvelor de crap n condi ii
optimi'ate si cu randamente superioare celor din mediul natural+
%eproducerea artificial a pe tilor define te activitatea prin care omul
intervine direct n stimularea /ormonala a mturarii onadelor,
colectarea elementelor seminale6ovule si spermato'oi'i 9, crearea
condi iilor necesare fecundrii i incuba iei icrelor i de'voltrii
postembrionare+
%andamentul mai bun ob inut prin reproducerea artificiala a aceleeasi
femele de crap n compara ie cu reproducerea naturala este re'ultat a
unor condi ii favori'ante create n mod special !
0 stimularea /ormonala a mturarii onadelor care determina
cre terea numerica a icrelor maturate, acumularea de substan e
lipo0proteice si optimi'area pretirii pentru fecundareG
0 fecundarea ntr0un spa iu foarte mic determina cre terea
imprudentei nt:lnirii dintre spermato'oid si micropilul icrei+ 1a
reproducerea artificiala procentul icrelor fecundate este de C0 F I0
E si la reproducerea naturala diri#ata este de 80 E G
0 optimi'area condi iilor de mediu n perioada incuba iei 6temperatura,
o*ien, turbiditate, lipsa duntorilor i prdtorilor determina un
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
procent de eclo'are de C0 F D0 E n compara ie cu reproducerea
natural diri#ata unde acesta este de 70 EG
0 optimi'area condi iilor de mediu n perioada de'voltrii
postembrionare 6larvare9 determina o supravie uire de 80 F I0 E n
raport cu supravie uirea la reproducerea natural diri#ata care este
de 70 E
%eproducerea artificiala ofer i alte avanta#e!
0 nr+ de masculi necesari este mult mai mic deoarece sperma obtinut
de la un mascul de buna calitate poate fecunda icrele ob inute de la
102 femele + $n practica , te/noloii folosesc pentru fecundarea
icrelor unei femele, por ii de sperma de la 2 F 3 masculi pentru a se
asiura de buna fecundare a icrelorG
0 este optimi'ata selec ia i ameliorarea enetica a rasei prin
cunoa terea oriinii parentale a loturilor destinate proramelor de
cercetare tiin ificaG
%eproducerea artificiala pre'int si de'avanta#e!
0 stresarea e*cesiva a reproductorilor i epui'area fi'ioloica a
acestora+ De aceea, se recomanda folosirea unui reproductor la
reproducerea artificiala odat la 2 aniG
0 adaptabilitatea produ ilor la condi iile nefavorabile de mediu se
reduceG
0 scade imunitatea naturala si creste sensibilitatea la boli a
descenden ilor+
Sta ia de reproducere artificiala a pe tilor repre'int un comple*
te/noloic format din ia'uri, cldiri i instala ii speciale destinate asiurrii
condi iilor optime cerute de particularit ile bioloie reproducerii pe tilor+
&ta iile de reproducere artificiala sunt alimentate cu apa rece 6nencl'ita,
ia'uri sau lacuri9 sau cu apa termostatata, av:nd ca sursa de cldura !
ape termale, ape de rcire a instala iilor industriale 6termocentrale,
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
inclusiv nucleare, s+a+ 9 sau centrale termice speciale 6destinate sta iilor
mici+9
4rmare a stimulrii /ormonale cu e*tract /ipofi'ar 6sau /ormoni sintetici9,
femelele 6si masculii9 a#un n stadiu de ovula ie 6respectiv, spermatie9
adic, eliberarea 6curerea9 elementelor se*uale+
Pentru colectarea elementelor se*uale, reproductorul este nf urat cu un
prosop, i se acoper oc/ii cu m:na si este inut cu u oara fermitate ntr0o
po'i ie oblica, av:nd capul n sus si orificiul enital liber+ Al doilea
piscicultor tine vasul pentru colectat icre sub orificiul enital si al treilea,
masea' foarte u or abdomenul reproductorului+ (rebuie, obliatoriu
avut n vedere faptul ca reproductorul nu este ,,mulsQ, masa#ul nostru
este menit sa nlocuiasc mi crile musculare voluntare din reproducerea
naturala+ Este o re eala sa avem ca obiectiv ob inerea unor mari cantit i
de icreG calitatea icrelor recoltate este succesul activit ii te/noloului+
1ap ii pot fi recolta i i cu a#utorul unei pipete direct din orificiul
uroenital+
8ecundarea este clasificata n func ie de metoda folosita n !
0 fecundare umeda! icrele si lap ii se colectea' ntr0un vas cu apa, se
amesteca u or pentru omoeni'are si se las 30, minute n repausG
0 fecundare semiumeda! icrele se colectea' ntr0un vas uscat, lap ii se
colectea' ntr0un vas cu apa, se amesteca cele doua componente, se
omoeni'ea' si se las 30, minute n repausG
0 fecundare uscata! icrele se colectea' ntr0un vas uscat, peste ele se
adua c:te 203 picturi de sperma de la 2 639 masculi, se
omoeni'ea' u or, se adua apa sau lic/id fecundat 67X NaCl si
3X 4ree9, se omoeni'ea' si se las n repaus n mai multe repri'e
timp de 20030 minute+ 4lterior pentru o prima descleiere icrele se spla
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
de 207 ori cu acela i lic/id si se transfera pentru descleierea totala ntr0
un vas cu I010 litri de solu ie care con ine I,, X 4ree+
Descleierea icrelor se reali'ea' si cu o solu ie cu arila fina n suspensie
sau lapte deresat+
%e'ultatele bune se ob in la fecundarea icrelor de crap n por ii de 2,0 cu
207 cm
3
de sperma+
;crele fecundate si descleiate se transfera n incubatoare prin transva'are
si imediat se asiura un debit de alimentare e*primat n litri pe minut eal
cu 1001, E din volumul de apa e*istent n incubator+
Ec$o>area ;ncuba ia durea' D0 rade 'ile si n aceasta perioada
embrionul parcure mai multe etape de de'voltare de la prima divi'iune a
oului p:n la apari ia operculelor si muurilor bran/iali a urii
6nefunc ionale9 si tubului diestiv, a nottoarelor si sacului vitelin, adic
al momentului sparerii membranei icrei si eclo'rii+ 4nii autori sus in ca
naintea eclo'arii embrionii secreta o en'ima care reduce sensibil
re'istenta membranei icrei si permite ruperea acestea+ Eclo'area are loc
pe parcursul a 102 ore pentru tot lotul e*istent ntr0un incubator+ %esturile
membranelor sunt evacuate odat cu apa te/noloica sau prin sifonarea
'onei n care sunt alomerate iar larvele sunt transferate n #uvelnice n
ba'ine de parcare a larvelor+
De'voltarea larvara $n momentul eclo'rii, larvele au corpul transparent
cu pete pimentare brun nc/is+ >c/ii sunt pimenta i, ura nefunc ionala
aripioarele pectorale sunt func ionale si membrana nottoare continua,
ve'ica nottoare lipse te, sacul vitelin bine individuali'at+ Capacitatea de
not fiind redusa si pentru a transforma re'erva de /rana n masa
corporala nu n enerie destinata mi crii, larvele stau lipite de pere ii
#uvelnicului primele 3807I ore+ 1a v:rsta de 2 6doua9 'ile larvele devin
active si de la v:rsta de trei 'ile i asiura eneria necesara din re'erva
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
sacului vitelin 6diminuat ca volum9 si din /rana e*oena+ 2e'ica
nottoare formata si plina cu aer, le permite deplasarea le#era n apa, n
cutarea de infu'ori+ De'voltarea mu c/ilor si sc/eletului se intensifica+
Aten ia acordata larvelor n aceasta perioada trebuie concentrata pe doua
direc ii principale!
0 asiurarea permanenta a o*ienului necesar 6min++, m H l9G
0 asiurarea /ranei e*oene 6infu'ori si ale ver'i9 din culturi
diri#ate+
1a v:rsta de 30, 'ile larvele sunt livrate sau transferate n ba'ine de
de'voltare postlarvara situate n interiorul sta iei sau n ia'uri de
de'voltare postlarvare+
=anipularea larvelor se face astfel! #uvelnicul n care au fost parcate se
restr:ne ca volum, ncet, pentru a permite larvelor sa se alomere'e fara
a rm:ne lipite de pere ii #uvelnicului+ Din e*teriorul lor pere ii #uvelnicului
sunt permanen i spla i pe msura ce sunt sco i din apa, altfel, larvele
ramase lipite de pere i sunt traumati'ate si vor muri+ Daca larvele se
transfera prin sifonare, opera iunea ncepe nainte de a le alomera,
pentru a evita traumati'area primelor larve sifonate+
&tabilirea numrului de larve produse respectiv, ambalate pentru
transport, este necesara obliatoriu pentru a respecta norma de populare
la cre terea ulterioara dar si pentru a folosi o unitate de msura pentru
produsul v:ndut+
1a v:rsta de 8 'ile, sacul vitelin este resorbit complet, /rana este e*clusiv
e*oena, mu c/ii nu sunt complet distinc i, sc/eletul osos este n
de'voltare, nottoarele sunt bine eviden iate dar nu au forma definitiva,
aparatul diestiv este de'voltat, landele ane*e aparatului diestiv sunt
n formare i larva a intrat n stadiul de alevin+
1a v:rsta de 2 0 3 'ile larvele ncep sa se /rneasc si cu elemente trofice
din mediul e*terior+ P:n la resorb ia sacului vitelin, larvele se /rnesc n
special cu ale unicelulare 6>scillatoria si Closterium sunt mai frecvent
consumate, c/iar daca aloflora este bine de'voltata9, dar si cu rotifere
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
6)rac/ionus si Meratella9, mici cladocere 6)osmina9 si c/iar nauplii de
copepode+
$ncep:nd cu 'iua , 0 8 de via a, /rana devine proresiv mai variata si mai
boata! este alctuita din ale, rotifere, cladocere, copepode, larve de
c/ironomide 6 care in stadiul #uvenil sunt planctonice 9 si c/iar ostracode+
Alele constituie un element principal, dar 'ooplanctonul ncepe sa devina
dominant+
&e manifesta o interrela ie str:nsa ntre intensitatea /rnirii si de'voltarea
tubului diestiv+ Evolu ia intestinului depinde n primul r:nd de calitatea si
cantitatea /ranei dierate+ Peretele intestinal capta o structura specifica
prin apari ia unor cute sau pliuri dispuse n 'i0'a, mai ndesite si
evidente n partea anterioara a intestinului+ 1ipsa /ranei specifice acestei
perioade determina pe de o parte reducerea /rnirii endoene si
persistenta sacului vitelin p:n n a C0a sau a I0a 'i ca rspuns de aprare
a oranismului, dar si cau'a a debili'rii larvei si pe de alta parte intestinul
se de'volta insuficient, cu modificri n ce prive te suprafa a interna
6numrul si mrimea pliurilor9 si c/iar cu modificri ale celulelor care
formea' epiteliul intestinal+
Aona ba>ine$or de cre!tere 'uiet are o suprafa de DI,1C mp+0este
destinata cre terii puietului cu masa de 10 F 200 in I ba'ine rectanulare
din PE cu dimensiunile 2,12 * 2,12 * 1,, m, cu nl imea apei / apaW1,20
m, asiur:nd un volum de , mc apa Hba'in+ &e estimea' o cre tere totala
de cca 1000 e*emplare timp de 12 luni, cu o pierdere preconi'ata de ,E
adic ,0 e*emplare+
Coloana de apa in ba'ine se va men ine la 700,0 cm si se va creste radat
pana la 1 01,2 m pe msura se apropie de 100 He*+ Densitatea de peste
in ba'ine va fi de cca 2, e*Hmp sau 18,88 e*Hmc+
Puietul de alu cu masa 10 F 200 va fi distribuit ntr0un ba'in
sementat din PE 8,28 * 2,28 m cu nal imea apei de 1,20 m, asiur:nd
un volum de 17+7 mc apa+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Pentru o*ienarea apei din ba'ine se vor monta la fiecare cate un difu'or
ceramic 6eraOo*ien9 care are rolul de a difu'a at:t aerul cat si apa din
ba'ine, cu o capacitate de 1+, lHmin +
&e vor efectua msurtori i c:ntriri de doua ori pe luna, minim ,0
e*Hba'in si se vor ntocmi raficele de cre tere, respectiv noile ra ii de
fura#are+ Cu oca'ia pescuirilor de control se va evalua i starea
i/tiopatoloica a materialului si se vor lua masuri de tratament daca este
ca'ul+
"ura#area se va face la ore fi*e pentru stimularea poftei de m:ncare si
pentru u urarea asimilrii ei, influen :nd randamentul cre terii in
reutate+ Distribuirea ra ionala a /ranei va evita depunerea acesteia pe
fundul ba'inelor+
5rnirea este oprita cu 7I de ore naintea oricrei manipulri! sortare,
mutare din ba'ine, transport, comerciali'are, tratament, etc
Perioada de cre tere a 'uie i$or de crap i alu, va fi p:n n mai0
iunie a anului urmtor c:nd vor atine reutatea de apro*+ 1000 , dup
aceast perioad n cursul luni mai F iunie odat cu cre terea temperaturii
e*terioare, e*emplarele vor fi mutate n ia'urile amena#ate+
Fura#area 'uietu$ui !e a "ace a!t"e$
Nr.
crt.
Produ!e S'or.an I Cantitate de "ura#
con!umat&
Cantitate tota$& de "ura#
con!umat& 'e an
1 Puiet 71,0 M 1+1 M fura# pentru 1
M
7,8,
"ura#area puietului se va face automati'at cu a#utorul unor /rnitoare+
Apa din ba'ine este n sistem recirculat, cu sc/imb de ap proaspt n 27
ore de 10E din volumul total al ba'inelor+ Evacuarea apei din ba'ine se va
face continuu de 2oriHora i va fi transportata direct n ia'urile amena#ate+
Daca temperatura e*terioara este ridicata i durata transportului
dep e te 203 ore, de va face ambalarea sacilor n cutii 6cu capac etan 9
din polistiren e*pandat n care, n partea inferioara, se introduce un strat
de 1001, cm /eata+ $ntre stratul de /eata i sacul de polietilena se
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
introduce o placa de polistiren e*pandat, urita, cu rosimea de I010 cm+
Numrul de larve sau alevini transporta i n asemenea condi ii depinde de
specie, v:rsta, temperatura apei si durata transportului
$ansarea alevinilor n ia'urile de cre tere trebuie sa respecte dou principii
de ba' la popularea ia'urilor proprii!
0 distribuirea uniforma perimetralaG
0 lipsa completa a ocurilor! vasul de transport se scufunda sub
nivelul apei, se nclina si se ole te ntr0o 'ona lipsita de valuri+
;a'urile care vor fi populate cu puiet au umtoarele caracteristici!
IAA 3 IAA 0
Su'ra"a a amena#at& 5m'7 D2DC 2I73D
Su'ra"a a $uciu de a'& 5m'7 C8DC 2,,,I
AdDncimea a'ei 1,C 1,C
S'ecii de 'e ti alu CI E
"itofa 22 E
Crap I0+D EG
&:ner I+8C EG
"itofa 10+7E
Produc ia e!timat& $a 30 $uni ?n C@ alu C00 M
"itofa 200 M
Crap I700 M
&aner D00 MG
"itofa 10I0 M
Proce!u$ te=no$o@ic
9aloarea nutritiv a crnii de pete este ridicat datorit proteinelor
complete, a rsimilor u@or asimilabile @i a con inutului ridicat de vitamine
6)2, )8, A, D9 @i de substan e minerale 6fosfor, iod, calciu, sodiu, clor9+
Carnea de pe@te se asimilea' mai u@or dec:t cea de mamifere av:nd un
rad de asimilare al pe@telui proaspt de DCE+ 2aloarea eneretic
varia' n func ie de con inutul n rsime+ Calit ile nutritive sunt ma*ime
ale pe@telui proaspt+ Pe msur ce pe@tele se nvec/e@te, valoarea
nutritiv scade @i devine to*ic c:nd este alterat+ Din acest motiv se
impune verificarea prospe imii pe@telui la recep ie @i nainte de a fi
introdus n produc ia culinar+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Descrierea func ional a sta iei de incubare i predezvoltare
$n >ona de incubare aria util de D,30 mp vor fi incubatoarele formate
din troci verticale ce permit incubarea icrelor de crap i alu+ ;n acest fel
unitatea nu va fi nevoit sa ac/i'i ione'e puiet+ Astfel vor fi reduse
c/eltuielile din e*ploatare+
Aceast 'ona are un numr de 3 troci verticale, cu o capacitate de stocare
total de 270000 icre dispuse n tvi diferen iate, astfel fc:ndu0se posibil
incubatul tulpinelor enetice uniceHfamilii separate unele de altele+
Puietul rm:ne n incubator p:n la stadiul de liber de not dup care va fi
transportat n ba'ine pentru nceperea fura#rii+ Pentru o bun func ionare
este necesar debitul de apa V W 1, lHmin +
Ga$a de cre tere 'uie i ! este amplasat n aripa st:n a fermei
piscicole i este destinat cre terii de puiet +
5ala de cre tere puiet are urmtoarele componente !
:ona 5azinelor de cre tere puiet cu o arie util de DI,1C mp+ Aceast 'ona
este destinat cre terii puietului de crap i alu cu masa de 10 F 200 n
10 ba'ine rectanulare din polipropilen cu dimensiunile 2,0 * 2,0 * 2m,
cu nl imea apei 5 apaW1,,0 m, asiur:nd un volum de 8 mc ap Hba'in+
&e estimea' o cre tere totala de cca 1000 e*emplare timp de 12 luni, cu
o pierdere preconizata de &; adic ,0 e*emplare+ Densitatea de pe te n
ba'ine va fi de cca 2, e*Hmp sau 18,88 e*Hmc+
Perioada de cre tere a puie ilor de crap i alu, va fi p:n n mai0iunie a
anului urmtor c:nd vor atine reutatea de apro*+ 1000 , dup aceast
perioad n cursul luni mai F iunie odat cu cre terea temperaturii
e*terioare, e*emplarele vor fi mutate n ia'urile amena#ate cu a#utorul
unor ba'ine+
Apa din ba'ine este n sistem recirculat, cu sc/imb de ap proaspt n 27
ore de 10E din volumul total al ba'inelor+ Evacuarea apei din ba'ine se va
face continuu de 2oriHora i va fi transportata direct n ia'urile amena#ate+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>dat a#un i la ia'uri pe tii vor fi /rni i si nri#i i de specialistul n
acvacultura n a a fel nc:t s nu e*iste ca'uri de mortalitate sau
mbolnvire a pe tilor+ ;mediat ce pe tii au a#uns la maturitate te/noloic
6adic la reutatea optim pentru a fi procesa i 9 ace tia sunt pescui i cu
a#utorul plaselor si transporta i ctre unitatea de procesare n cel mai scurt
timp posibil pentru a nu se deprecia+
Rece' ia 'e8te$ui
%ecepAia repre'int controlul calitativ @i cantitativ al pe@telui+ %ecepAia
calitativ const n e*amenul oranoleptic+ 4n rol /otr:tor l au!
e*amenul oranoleptic @i verificarea strii sanitare a pe@telui+
Veri"icarea ca$it& ii 'e8te$ui se reali'ea' de obicei prin e*amene
oranoleptice pentru stabilirea strii de prospe ime @i recunoa@terea
speciei de pe@te pe ba'a anali'ei caracteristicilor acesteia 6forma corpului,
culoarea, mrimea, lunimea, masa9+
Con inutul mare n ap @i n substan e nutritive favori'ea' alterarea
rapid a crnii de pe@te+ De aceea se impune verificarea calit ii pe@telui n
diferite etape ale produc ie culinare i anume la recep ie, n timpul
depo'itrii @i nainte de introducerea n procesul te/noloic+ Pe@tele
proaspt are mucusul n cantitate mic, transparent, fr miros, corpul
tare, pielea ntins, umed, lucioas sau u@or mat, sol'ii lucio@i, bine
fi*a i pe piele, lobii oculari sunt bombaAi cu corneea transparent, cu
pupilele bine eviden iate, ura este nc/is, bran/iile ro@ii sau ro', umede,
lipsite de muco'itate, operculele bine lipite de bran/ii, se ridic reu @i
revin n po'i ie ini iala, abdomenul are forma normal, consistenAa, riid,
lipsit de pete, anusul are aspect albicios, este retractat @i nc/is,
musculatura spatelui este tare, elastic, se desprinde reu de oase, n
sec iune este neteda, strlucitoare, de culoare ro' sau cenu@ie alba, cu
miros plcut+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
"ecep ia va fi efectuat n zona de recep ie i depozitare materie
prim+ $n timpul recepAiei, comunicarea cu mi#locul de transport se
reali'ea' printr0o u@a amplasat la e*teriorul cldirii+
Nu va fi necesar depo'itarea pe@telui proaspt n camere friorifice
pentru pstrare, pe@tele proaspt va fi imediat transportat imedia ctre
spaAiul de eviscerare @i splare+
Rece' ia materia$e$or 'rime au<i$iare
=ateriile au*iliare folosite au rol determinant asupra ca$it& ii 8i valorii
nutritive a produselor+ Deoarece la recep ionarea materiilor au*iliare
6 sare, condimente, aditivi, etc+9 nu este posibil sa se efectue'e controlul
c/imic al tuturor inredientelor, unitatea trebuie s se ba'e'e pe furni'ori
pentru ca ace@tia s le livre'e numai materiale au*iliare de calitate+
Calitatea acestor aditivi trebuie s fie asiurat printr0o Declara ie de
conformitate sau Certificat de calitate din partea furni'orului, care s
includ @i un certificat de anali'a @i instrucAiuni de utili'are+ (rebuie totu@i
efectuate anali'e periodice ale aditivilor ca msura suplimentar de
anali'+
Principalele materii prime auxiliare utili'ate la prelucrarea prin
afumare a pe@telui apar in:nd &C A&AC>= (%AN& &%1 sunt! ap, sare,
condiment, arome+
A'a
Apa repre'int unul din factorii esen iali n desf@urarea procesului de
produc ie n unitate + Apa utili'at n scopuri te/noloice pentru
prepararea amestecurilor de intrare n componen a produselor F trebuie s
corespund condi iilor te/nice de calitate impuse de relementrile n
vioare! s fie fr miros, incolor, fr ust strin, fr particule n
suspensie, p5 C0I, ma*im 20TC duritate total, ma*im 20 ermeniH ml @i
3 colibaciliH litru, fr urme de /idroen sulfurat, sruri ale metalelor
rele, amoniac, nitri i, fier+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Sare
NaCl 0 clorura de sodiu conAine minim DC0DI0DE NaCl, diferenAa de 103E
fiind repre'entat de alte substanAe c/imice+ Este utili'at ca substanAa
antiseptica, conservant+ "olosit n concentraAii mai mari, de 1,02,E
sarea are @i o acAiune conservant+ 1a prelucrarea industriala a pe@telui
sarea se folose@te sub form solida run#oas sau fin+
Arome$e
&unt folosite n procesarea pe@telui pentru a conferi produselor un ust @i
miros plcut, stimul:nd apetitul+ Aromele naturale sunt de oriine
veetal+ Condimentele conAin o serie de principii active 6uleiuri eterice,
alde/ide, cetone, r@ini, aci'i luco'idici etc+9 care definesc caracteristica
fiecruia+
0. Tran!'ortu$
Aprovi'ionarea cu pe@te se face din producAia proprie respectiv din ia'uri
astfel timpul de transport de la centrele de recoltare la secAiile de
procesare va fi foarte scurt
(ransportul se face cu mi#loace de transport friorifice sau cel pu in
i'oterme+ Pe parcursul transportului, pe@tele trebuie ferit de @ocuri @i
vtmri mecanice+ De aceea, ambala#ele recomandate pentru transport
sunt adecvate speciei, folosindu0se diferite tipuri de l'i, containere, bene,
etc+
$n ca'ul l'ilor sau containerelor, nivelul pe@telui trebuie s fie cu , cm
sub nlAimea ambala#ului pentru a evita provocarea de vtmri mecanice
@i strivire+ Ambala#ele trebuie s fie n stare funcAional, curate, fr miros
strin @i s nu modifice caracteristicile de calitate ale pe@telui +
&plarea ambala#elor se efectuea' n spaAiile amena#ate special cu ap
calda @i deterenAi avi'aAi pentru industria alimentar+ &plarea
containerelor se efectuea' dup fiecare transport+ Dup splare,
containerele se reintroduc n circuitul de transport+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
De'o>itarea materiei 'rime
&tocarea pe@telui p:n la introducerea n procesul de procesare trebuie
limitat, dac este posibil c/iar suprimat, astfel nc:t pe durata pstrrii
s nu se produc modificri ale caracteristicilor specifice+
;n timpul stocrii temporare, pe@tele sufer o serie de modificri de natur
fi'ic, bioc/imic @i microbioloic+ =odificrile survenite sunt n funcAie de
specie, soi, rad de maturitate, condiAii de pstrare @i durata depo'itrii+
Pre$ucrarea 're$iminar& a 'e8te$ui !e rea$i>ea>& ?n urm&toare$e
"a>e
Cur irea de solzi +0 se reali'ea' manual ntr0un spa iu destinat acestei
opera iuni+
<viscerarea se reali'ea' manual de ctre un operator de industria
alimentar + Aceast opera iune const in scoaterea intestinelor i a
bran/iilor+
Splarea petelui se reali'ea' at:t manual n #et de apa rece+ Pstrat n
apa pe tele @i pierde din calitAile nutritive @i ustative, se mbiba cu ap
@i se prelucrea' mai reu+
$n func ie de specia de peste @i preparat se pot reali'a operaAii specifice, n
special filetarea+ &e aplica pentru pe@tele mare+ "iletarea se reali'ea'
manual n spaAiul destinat acestei operaAiuni+
Prelucrarea preliminar a pe@telui determin pierderi cantitative destul de
mari+ &e aprecia' ca prin eviscerare @i decapitare se pierde 2,030E din
masa pe@telui+ &plarea @i divi'area e*cesiva, pierderi de suc @i deci
substanAele nutritive+
Proce!area 'rin a"umare a 'e8te$ui:
Pe8te$e a"umat
A"umarea este operaAia prin care un produs alimentar se supune acAiunii
fumului 0 aerosol 0 re'ultat din combustia specific a anumitor materiale
lemnoase.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Con!erarea este asiurat de unele substanAe c/imice pre'ente n fum,
substanAe cu acAiune bactericid @i antio*idant! prin afumare are loc @i o
aromati'are a produsului precum @i formarea culorii specifice+
En "unc9ie de tem'eratura "umu$ui, a"umarea 'oate "i:
- afumarea la cald, c:nd temperatura fumului este cuprins ntre C,T @i
I0TCG
- afumare la rece care se aplic n dou variante!
cu "um $a tem'eratura de 0/H 4 -,HI
cu "um $a tem'eratura de 1H 4 30HC .
=rocesul afumrii urmrete trei scopuri!
- aromati'area produsuluiG
- mpiedicarea de'voltrii microoranismelorG
- mpiedicarea o*idrii produselor+
Procesul de formare a fumului este o combinaAie de ardere complet a
rumeu@ului @iHsau lemnului @i de distilare uscat 6piroli'9, cele dou
procese av:nd loc simultan, primul proces desf@ur:ndu0se n punctele de
contact ale combustibilului cu aerul, iar al doilea n punctele unde
combustibilul este bine ncl'it ns nu dispune de o cantitate suficient de
o*ien pentru ardere+ $n acest ca', circa 2,030E din masa combustibilului
lemnos este necesar pentru ardere complet, cldura dea#at fiind
folosit pentru ncl'irea materialului proaspt+
Natura "umu$ui
Din punct de vedere fi'ic, fumul este un aerosol format din dou fa'e!
- fa'a de dispersie, care conAine C00D0E a'e necondensabile 6a'ot,
/idroen, o*ien, mono*id de a'ot, dio*id de carbon, metan,
acetilen, mono*id @i dio*id de a'ot9, vapori de ap 6D01DE9 @i
substanAe oranice sub form de vapori condensabiliG
- fa'a dispersat, care const n principal din particule lic/ide de
substanAe oranice sub form sferic @i particule solide 6udroane,
funinine, cenu@, carton nears9+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Com'o>i9ia "umu$ui e!te in"$uen9at& de:
H felul @i umiditatea lemnului 6rumeu@ului9G
H temperatura de de'areare a lemnului 6rumeu@ului9G
H temperatura de o*idare a componentului fumului format, a reacAiilor
de condensare @i polimeri'areG
H aportul de aerG
H te/noloia de obAinere a fumuluiG
H purificarea fumului+
Lemnu$ de e!en9& tare 6fa, ste#ar, frasin, arAar9 enerea' fum mai
boat n compu@i aromatici @i n substanAe cu caracter acid n comparaAie
cu fumul obAinut din esenAe moi 6r@inoase9+ 1emnul 6rumeu@ul9 trebuie
s aib o umiditate de 30E+
(emperatura de de'areare a lemnului 6rumeu@ului9 trebuie s fie Y
7,0TC+ 1a temperaturi Z 800TC are loc o o*idare a substanAelor utile din
fum, a crui calitate scade+
Aportul de o*ien adus de aer trebuie s fie de ma*imum 20E+ 4n aport
insuficient de aer conduce la un fum dens 6nc/is la culoare9, care
nrutAe@te calitatea sen'orial a produsului afumat+
(e/noloia de obAinere a fumului se refer, n principal, la tipul de
enerator folosit+ &e obAine un fum de calitate superioar prin folosirea
eneratoarelor de fum prin fricAiune @i fluidi'are
Di"u>ia com'onente$or "umu$ui ?n 'rodu!
> parte din componenAii fumului depu@i la suprafaAa produsului se fi*ea'
pe suprafaAa acestuia @i pot determina urmtoarele modificri!
- o*idare @i polimeri'areG
- interacAiune cu constituenAii suprafeAei produsuluiG
- n interiorul produsului din carne ptrund numai componentele cu
bun solubilitate n ap sau rsimi+
$n eneral, difu'ia componentelor din fum n produs va fi influenAat de!
- structura c/imic a componentelor depuseG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
- felul afumrii @i durata acesteiaG
- structura @i compo'iAia c/imic a produsuluiG
- natura membranei 6acolo unde e*ist9G
- ume'eala relativ a fumului+
Prin afumare, produsele sufer pierderi n reutate, precum @i unele
modificri fi'ico0c/imice @i structurale+
Pierderile n reutate n timpul afumrii varia' n limite cuprinse ntre 8
012E+ Ele sunt determinate de temperatur, umiditate, vite'a aerului,
caracteristicile produsului @i durata afumrii+
$n urma afumrii, cantitatea de nitriAi din produs scade cu apro*imativ
2,E, scderea fiind mai accentuat pe msur ce temperatura de
afumare cre@te+
1a nceput, p50ul la suprafaA tinde spre acid din cau'a aci'ilor din fum, pe
msura pstrrii, aciditatea de la e*terior difu'ea' spre interior, nc:t p50
ul se uniformi'ea' n ntre produsul+
Datorit componentelor fumului @i a temperaturii, se produce o <umflareS
a colaenului, ceea ce contribuie la cre@terea suculenAei @i fre'imii
produsului+
=etodele de afumare se clasific dup mediul n care se face afumarea,
dup temperatur @i dup durata afumrii+
Amestecurile udronoase se separ prin centrifuare, ani/il:ndu0se astfel
substanAele canceriene din fum+
Prin afumare, produsele din pe@te capt proprietAi de conservare @i
proprietAi oranoleptice mult mbuntAite, la care contribuie o mulAime
de componente cu acAiune multipl pre'ente n fum, dup cum se arat n
continuare!
- aciune antiseptic, datorit fenolilor, aci'ilor @i alde/idelor, cu rol
bacteriostatic sau bactericid asupra diferitelor specii de bacterii!
<sc/eric/ia coli, >acillus su5tilis, >( proteus, >( mezentericus,
Stap/?lococcus aureus+ AcAiunea antiseptic este sporit @i prin
temperatura ridicat a fumului, cu precdere n stratul de suprafaA al
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
produsului+
- aciune antio*idant, datorit n special pre'enAei fenolilor+
- aciune aromatic, datorit acAiunii reciproce dintre produs @i compu@ii
e*istenAi n fum, imprim:nd produsului ustul @i mirosul plcut de
afumat+
- aciune de colorare i de luciu, determinat de natura esenAei
lemnoase utili'ate+ Culoarea este dat de densitatea, umiditatea,
temperatura, dispersia, vite'a @i circulaAia fumului faA de produs+ Pe de
alt parte, acAiunea fumului mre@te fre'imea produsului prin
mbuntAirea suculenAei acestuia+ Pentru obAinerea unui fum de calitate,
este necesar un volum mare de aer, care confer fumului o culoare clar+
>peraAia de afumare se poate reali'a prin diferite metode @i tipuri de
afumtori, n funcAie de scopul urmrit @i posibilitAile de dotare te/nic
ale unitAii!
A"um&toria cu @enerator de "um centra$i>at( Acest tip de afumtorie
repre'int un stadiu te/nic mai avansat, care ofer unele avanta#e!
produce fum de aceea@i calitate, n mod constant, privind compo'iAia @i
densitateaG fumul poate fi purificat de cenu@ @i funinine
$n afumtorie, produsele aAate pe beAe @i aran#ate pe rame se pstrea'
cu distanAe de , 0 C cm ntre batoane 6sau bucAi, dup ca'9 pentru ca
fumul s poat cuprinde toat suprafaAa acestora+
$n cadrul societ ii &C A&AC>= (%AN& &%1 se va folosi afumarea cu
enerator de fum centrali'at+
Procesul de afumare va avea loc n sala de afumare cu suprafa de 17,2I
mp+ Acest este spa iu destinat afumrii pe telui aici se afla si camera de
afumare care cu are se fa face irosirea, uscarea, afumarea @i fierberea
automat ntr0un sinur ciclu de produc ie, fr sa fie necesare alte
manipulri +
Ec/iparea de ba' a camerelor de afumare !
0 sistem de comand cu microprocesor
0 msurarea psicrometric a umiditAii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 sistem de ncl'ire cu limitele de temperatur 0 0 100TC
0 sistem de curAare
0 sistem de umidificare
0 sistem de circulaAie
0 sistem de aducAiune a fumului
0 sistem de aducAiune a aerului proaspt
0 sistem de ventilaAie
0 enerator de fum
Puterea instalata a camerei de afumare ! P W ,+I -J , are 1crucior , o
capacitate de afumare de 82 M
Pre@&tirea ce$u$ei de a"umare
$nainte de nceperea primei @ar#e se face o pretire a celulei care const
n verificarea strii sanitare @i de funcAionare+ $n ca'ul n care nu este
curat se iieni'ea' @i se spal cu un #et puternic de ap cald+
ADntarea
$n fa'a de 'v:ntare este necesar ca n celul s circule intens aer proaspt
ncl'it pentru ca produsul s se 'v:nte la suprafaA+
1a formarea fumului este necesar s se asiure un tria# corespun'tor
astfel s poat ptrunde n afumtorie o cantitate suficient de aer, pentru
ca fumul obAinut s aib o culoare desc/is @i s fie de bun calitate+ Dac
nu e*ist aer suficient, fumul care se formea' are culoare ntunecat n
timp ce un curent de aer prea puternic face ca odat cu cre@terea
temperaturii, fumul s se depun mai repede pe suprafaAa produselor fr
a le putea ptrunde+
> alt condiAie important pentru obAinerea unui fum de calitate este ca
arderea rumeu@ului s se fac uniform+ $n privinAa lemnului din care
provine rumeu@ul este recomandat cel de fa+
Etic=etarea
(oate produsele din carne trebuie individuali'ate prin marcare, operaAie
care se efectuea' conform 53 nr+ 108, publicat n =onitorul >ficial nr+
17C din 2C februarie 2002 @i alte normative+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Tran!'ortu$
Produsele din pe@te vor fi transportate n condiAii de iien, evit:nd
cau'ele care ar putea s le contamine'e sau s le produc deteriorriG n
acest scop, se va Aine cont de mi#loacele de transport, de distanAa @i
durata transportului @i de condiAiile meteoroloice+ Ele sunt transportate n
ve/icule care s asiure temperatura cerut+ %esponsabilul sau manaerul
ntreprinderii sau al centrului de reambalare trebuie s va asiura de
faptul c ambalarea produselor din pe@te, care nu au fost depo'itate la
temperatura mediului ambiant, poart o indicaAie clar @i li'ibil a
temperaturii la care aceste produse trebuie s fie transportate @i
depo'itate, precum @i data ma*im a termenului de valabilitate sau,
precum @i data e*pirrii+ (ransportul acestor produse va fi nsoAit de
documente comerciale @i certificat sanitar0 veterinar, n conformitate cu
Norma sanitar0veterinar n vioare, publicat n =onitorul >ficial, partea
;, nr+ 3,8 bisH28+0,+2003+
Alturi de dotarea te/nic, unitatea va fi aprovi'ionat cu materii prime,
materii secundare, condimente, aditivi alimentari @i alte inrediente de
calitate @i s respecte cu stricteAe cerinAele te/noloice, sanitare @i sanitar0
veterinare @i pentru siuranAa alimentelor, n scopul reali'rii unui indice
ridicat at:t al valorii nutritive c:t @i al salubritAii produselor finite+
Pentru prepararea produselor din pe@te afumat se utili'ea' drept materie
prim pe@tele proaspt sau refrierat+
%ecepAie
1a recep ie, pestele trebuie sa corespund prevederilor standardelor n
vioare+ 1oturile de pe@te vor fi nso ite n mod obliatoriu de factura, avi'
de nso ire, declaraAie de conformitate @i calitate+
Eviscerarea se face n spa iu de splare @i spa iu de eviscerare pe@te
proaspt cu o suprafa a de 17,I1 mp+ Acest spa iu este destinat
amplasrii utila#elor i ec/ipamentelor de eviscerare, splare a pe telui i
comunic
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
cu depo'itul de materie prima si cu spatiile de ambalare, iieni'are si
depo'itul pentru de euri printr0un /ol de circula ie+
;n#ectare @i maturare ! produsul este in#ectat cu saramur @i depo'itat
temporar pentru maturare
A@e'are pe rame! pe@tele este pretit pentru operaAiunile de afumare,
respectiv are loc a@e'area fileurilor de pe@te pe ramele de afumare+
Afumare! se reali'ea' n celulele de afumare la rece @i la cald+ Afumarea
se face n ba'a unui proram bine stabilit+ (impul de afumare este de
apro*+ I ore+ Pentru afumare este folosit rumeu ul din esen e tari
6ste#ar, fa9 care nu trebuie s conAin mai mult de 2,02IE apa+
Procesele te/noloice din celula de afumare constau n! 'v:ntare, coacere
@i afumare+ [v:ntarea @i coacerea se fac cresc:nd treptat temperatur, n
final acesta a#un:nd la 8I\C pentru 1,030 minute n funcAie de
dimensiunea pe@telui+ Aceste procese se recomand pentru obAinerea
prenant a la'urii, ustului @i mirosului specific al pe@telui afumat+
Aceasta opera iune se va desf ura n sala de afumare cu aria de 17,2I
mp+ Acest un spa iu destinat afumrii pe telui unde se afl @i camera de
afumare ce permite irosirea, uscarea, afumarea @i fierberea automata ntr0
un sinur ciclu de produc ie, fr s fie necesare alte manipulri
Prercire! Dup scoaterea produsului din celulele de afumare produsul
este transferat ntr0o celula unde se face o prercire a lui, pe@tele fiind
a e'at din nou n navete pentru a fi dus ctre ambalare+
Depozitul de rcire produse afumate este spaAiul destinat depo'itarii
ramelor cu peste afumat nainte de fa'a finala de finisare+ Depo'itul
comunica in mod direct cu sala de afumare si sala de ambalare, fiind
asiurate toate condi iile necesare pentru ca acesta sa nu fie tran'itat de
alte produse sa personal n timpul depo'itarii+
Amba$area
&e face n spaAiul de ambalare pe@te afumat + Acest spa iu are o arie de
D,,3 mp i este destinat amplasrii utila#elor si ec/ipamentelor care
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
asiura ambalarea produselor finale in pac/ete individuale si in cutii+
Paleti'area produselor finite se va face in spa iul de livrare pentru produse
finite+ &pa iul comunica cu /olul de circula ie, cu depo'itul de produse
finite si spa iul de depo'itare i iieni'are tvi+
Etapa de ambalare este deosebit de important @i depinde de radul de
prelucrare termic @i mecanic+
Produsul afumat este transferat pentru ambalare n vid @i etic/etare n
sala de ambalare +
Ambalarea afumate se reali'ea' prin siilarea recipientelor @i plicurilor
vacumate fr introducerea de atmosfera modificat+ "iecare ambala# este
marcat @i etic/etat conAin:nd elementele esenAiale necesare trasabilitAii @i
planului de retraere 6recallin plan9 @i anume! lotul de provenienAa, data
fabricaAiei, condiAiile de pstrare, termenul de valabilitate, modalitatea de
ambalare, clasa produsului, denumirea oficial @i cea de punere pe piaAa,
datele de identificare ale productorului,
(oate ambala#ele, indiferent de tipul vor fi inscripAionate cu numele
sortimentului @i datele privind valoarea nutritiv a produsului, numele
productorului, termenul de valabilitate al produsului @i standardul sau
norma intern de fabricaAie+
=arcarea trebuie sa conAin cel puAin urmtoarele elemente!
0 denumirea @i adresa productorului @iHsau e*peditoruluiG
0 natura produsului ] dac din e*terior produsul nu este vi'ibilG
0 numele varietAii 6facultativ9G
0 data ambalriiG
0 cateoria de calitateG
0 cantitatea 6brut sau net9G
0 marca de control oficial+
Calitatea nc/iderii punilor, caserolelor se vor verifica prin e*aminarea
modului de reali'are a sudurii+
Condi9ionarea amba$a#e$or co$ecti
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Dup ambalarea individual, produsele finite se e*pun unor operaAii
te/noloice care le asiur aspectul comercial @i anume!
. verificarea aspectului e*terior a ambala#elor unitAilor de v:n'areG
. verificarea aspectului e*terior a ambala#elor colective de livrareG
Aspectul e*terior este verificat prin e*aminarea vi'ual+
Depo'itarea produselor finite ambalate se face n l'i de carton, ldiAe de
lemn pe palete plane i'olate sau ba'ate n folie contractabil, l'i de
carton+
De'o>itarea 'rodu!u$ui "init
Depo'itarea produselor finite se face n depo'itele condi ionate de produse
finite ,
Depo'itarea produselor se face paleti'at, dup efectuarea operaAiilor de
condiAionare indicate mai sus+ A@e'area se face n ordinea 'ilei de intrare
n depo'it @i este respectat principiul ";0"> n privinAa ie@irilor+ Paletele cu
produse finite se prote#ea' cu folie de polietilen prin care se asiur un
aspect e*terior dar @i o manipulare siur n timpul transportului
Depo'itarea se va face in depozitul de rcire peste afumat+ Acest spa iu
are o suprafa a de C,D3 mp este destinat depo'itrii produselor finite care
necesit depo'itarea la temperaturi sc'ute, n spa ii condi ionate+ $n
interior vor fi amplasate ni te rafturi de depo'itare a pe tilor, dispuse pe o
nl ime de 3,0 m+ Depo'itul comunica cu spa iul de ambalare i cu spa iul
de livrare+
&pa iu de livrare are o suprafa de D,80 mp+ Acest spa iu de livrare este
destinat opera iunilor de livrare a produselor finite+ Comunic cu
depo'itele de produse finite, spa iu de ambalare i cu e*teriorul cldirii
prin trei u i sec ionale+
Igienizare spatii, utilae, ec!ipamente" #vacuare deeuri
$n timpul recepAiei materiilor prime, a depo'itrii , preparrii , procesrii @i
a altor activitAi, n fiecare etap a procesului te/noloic re'ult de@euri,
fie c sunt de@euri de ambala#e sau de@euri de iieni'are+
3ospodrirea de@eurilor enerate pe amplasament!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 (ipurile @i cantitAile de de@euri de orice natur re'ultate n timpul
recep iei materiilor prime, a depo'itrii , preparrii, procesrii i a
altor activit i, n fiecare etapa a procesului te/noloic re'ult
de euri, fie c sunt de euri de ambala#e sau de euri de iieni'are+
3 Alte tipuri de de euri re'ultate din activitatea de e*ploatare!
uleiuri u'ate de motor, de transmisie, de compresie i
deresare0anvelope u'ate
baterii i acumulatori
%odu$ de @o!'od&rire a de8euri$or
(oate acestea sunt colectate pe flu*ul de fabrica ie n containere etan e,
de unde sunt evacuate i transportate la platforma de colectare a
de eurilor+ Platforma de de euri se salubri'ea' dup un proram 'ilnic,
astfel nc:t de eurile s fie evacuate sistematic de ctre o firm de
salubri'are cu care &C A&AC>= &%1 va nc/eia un contract+
Platforma este betonata i canali'ata, iar iieni'area acesteia se e*ecuta
'ilnic, dup o procedura scris+ De eurile de uleiuri u'ate, anvelope u'ate
i baterii de acumulatori vor fi men inute temporar n depo'itele de
materiale, i'olate i identificate clar, p:n n momentul livrrii lor ctre
centrele de colectare i valorificare+
Go!'od&rirea !ub!tan9e$or 8i 're'arate$or c=imice 'ericu$oa!e:
Substan ele i preparatele c!imice periculoase utilizate i$sau
produse
Pentru asiurarea condi iilor de func ionare corespun'toare a unit ii,
toate utila#ele, ec/ipamentele te/noloice, incinta propriu 'is,
ec/ipamentele de protec ie i iien personalului vor fi iieni'ate si
de'infectate 'ilnic si ori de cate ori este nevoie, pentru care se vor
consuma ma*im 10 -H'i substan e deterente si de'infectante +
De asemenea se vor utili'a substan e specifice pentru activit ile de
derati'are i de'insec ie, care vor fi efectuate i estionate de o firm de
specialitate n opera iuni+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
%odu$ de @o!'od&rire a !ub!tan9e$or 8i 're'arate$or c=imice
'ericu$oa!e 8i a!i@urarea condi9ii$or de 'rotec9ie a "actori$or de
mediu 8i a !&n&t&9ii 'o'u$a9iei.
(oate aceste produse vor fi ac/i'i ionate in:nd cont de normativele de
calitate n vioare i de cerin ele privind utili'area acestora n unit i de
industrie alimentar, vor fi depo'itate n spa ii special amena#ate iar la
manipularea i transportul lor se va e*ecuta pe ba'a unor proceduri
documentate , de ctre personal calificat i instruit cu respectarea
normelor de protec ia muncii
Aona !ocia$a. Pentru a asiura o fle*ibilitate ma*ima a activit ii
orani'atorice n incinta unitAii, accesul n 'ona social pentru secAia de
producAie se face direct cu e*teriorulG comunicarea cu spaAiul de producAie
se reali'ea' prin /olul de circulaAie astfel nc:t s asiure accesul c:t mai
facil al personalului n oricare din spaAiile deservite+ ;n componenta 'onei
sociale intr !
0 [ona sociala aferenta secAiei de procesare + F alctuit din !
2estiare pe se*e !
3 2estiar "emei ! A4 W 3,,2 mp G (oaleta "emei ! A4 W C,80 mp G
3 2estiar )rba i! A4 W 3,,2 mp G (oaleta )rba i ! A4 W 8,1C mp+
&pa iul este destinat, separat pe se*e, ec/iprii personalului nainte de
ptrunderea in interiorul unitAii + 2estiarele sunt orani'ate tip filtru! 'ona
/ainelor de casa, dus si rup sanitar, 'ona /ainelor de lucru+ &patiile vor
avea pereAi nete'i, impermeabili, u@or lavabili, cu pardoseli u@or de
iieni'at @i de'infectat construite astfel nc:t sa permit drenarea apei+
Aferent vestiarelor s0au prev'ut rupuri sanitare separate pe se*e @i
ec/ipate cu c/iuvete, toalete iienice, du@uri + C/iuvetele vor fi dotate cu!
do'atoare de substanAe de iieni'are si de'infectare precum si cu aparate
pentru uscare a m:inilor sau dispensere de /:rtie prosop+ 2estiarele se
desc/id in culoarul de circulaAie ctre casa scrii @i 'ona de producAie+
I@ieni>are
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
>pera iunea de iieni'are este absolut necesar n orice unitate de
alimenta ie+ &pa iul destinat depo'itarii i iieni'rii ramelor i tvilor in
procesul de tratare termica a pe telui are o suprafa a utila de C,7, mp+
&pa iul de splare comunic cu sala de ambalare i cu /olul de circula ie
acest fapt ce a#uta la o mai buna manipulare a produselor n cadrul unit ii
de procesare+
9iscerele si de eurile de pete se colectea' @i depo'itea' n spa iul
condiAionat special+
De@eurile de ambala#e @i de iieni'are sunt colectate n containere+ 1a
terminarea lucrului sau ori de c:te ori este nevoie, de@eurile din secAie se
colectea' temporar n depo'itul de de@euri, din care se evacuea' n
e*terior ctre unitAile de salubri'are cu care &C A&AC>= (%AN& &%1 va
nc/eia un contract+
;ieni'area spaAiilor de producAie @i a utila#elor se va reali'a 'ilnic la
terminarea lucrului sau ori de c:te ori este nevoie n cursul 'ilei, la pau'a
de mas sau la sc/imbarea loturilor de producAie+
Pentru iieni'area suprafeAelor e*terioare ale utila#elor, dar @i pentru
suprafeAele spaAiilor de producAie iieni'area se va face cu deterenAi
aplicaAi cu a#utorul pompelor de iieni'are sub form de spuma activ @i cu
de'infectanAi areaAi pentru industria alimentar+
6gienizarea zonei de recepie sau livrare se reali'ea' 'ilnic si ori de cate
ori este nevoie+
Opera iunile de igienizare dezinfec ie , pentru toate cateoriile de spa ii,
enumerate mai sus, se reali'ea' pe ba'a unor proceduri documentate n
care sunt descrise modalitAile de efectuare a iieni'rii i de'infecAiei
precum @i modalitAile @i frecvenAa monitori'rii eficientei acesteia
Aona admini!tratia specific procesului de produc ie al unit ii, este
amplasat n partea central a construc iei <"erma PiscicolaQ i are
urmtoarea componen !
0 )irouri 38,30 mp+ F destinate personalului care asiura manaementul si
supervi'area activit ii din incinta unit ii G
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 3rupuri sanitare +
3 3+&+ "emei W 3,C, mp G
3 3+&+ )rba i W 3,C, mp +
&unt prev'ute dou rupuri sanitare diferen iate pe se*e cu acces din
/olul de circula ie+ Dotarea acestora este standard, prev'ute cu lavoare,
toalete iienice i du uri+
Camera pentru personalul de paza are o suprafa a de 1I,01 destinat
personalului care asiura pa'a ntreii incinte piscicole+ Camera este
dotata cu un pat si vestiare de sc/imb, iar accesul se face dintr0un /ol de
circula ie @rup sanitar cu o suprafa de 1,7& mp F destinat personalului
responsabil cu pa'a incintei este dotata cu un lavoar, o toaleta iienic i
un du + 3rupul sanitar comunic cu camera de pa'a printr0un /ol de
acces+
4. Po$itica de a'roi>ionare. Princi'a$ii "urni>ori de materii 'rime
5con"orm tabe$u$ui de mai #o!7
$n cadrul companiei &C A&AC>= (%AN& &%1 va e*ista o lista cu furni'orii
de la care se vor ac6ii iona produsele necesare desf urrii activit ii piscicole. Iurniorii care
vor fi contacta i vor trece mai nt0i printr&un procedeu de selec ie pentru a vedea dac au produse de
calitate precum i dac respect termenele de livrare.
$n ca'ul n care furni'orii nu vor respecta condi iile de livrare a produselor
ace tia vor fi descalifica i i se va proceda n felul urmtor!
3 &e vor cuta noi furniori( se va prospecta pia a
3 8e va contacta furniorul%
3 8e vor discuta condi iile contractuale%
3 8e va face un contract de furniare produse/servicii%
$n ca'ul n care ace tia din urma ne vor livra produse de calitate, se vor
trece n lista de furni'ori admi i+
P>(ENP;A1;; "4%N;[>%; A; &>1;C;(AN(414;
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Denumire "urni>or de
materii 'rime.materia$e
au<i$iare.'rodu!e.!ericii
Adre!a Produ! "urni>at
!i cantitate
a'ro<imatia
Va$oare
a'ro<imatia
4LEI4
6 din
tota$
ac=i>i9ii
&C D^NA2;( ;=PEB &%1 &tr+ 2ulturului nr!
1D, )ra ov,
%omania
"ura#e 22,,2+87 81+20E
E>N =>1D>2A "4%N;[A%E
&A
&(% &(E"AN CE1
=A%E 22
enerie C200 1D+,7E
&+C+ "4C5& C>ND;=EN(E %>
&+%+1+
&tr+ Nordului nr+
71H73, Curtea de
Ares , ?ud+
Ares , %om:nia
condimente 100 0+2CE
&C A1E2;> P%>D &%1
&tr+ P;C(>%
(5E>D>% A=AN C
)ACA4
lemne 8000 18+2IE
&+C Profesional &p &+%+1+ &trada Corneliu
Coposu 18C, corp
;;;H3H2H1
De'infectan i,
derati'are
,00 1+38E
&C 2ANE11; &%1 ,00 1+38
,- Po$itica de %re
Pre ul produselor pescre ti varia' n func ie de specia c:t si de radul de
prelucrare al acestuia+ Prin procesul de afumare se mbunt e te calitatea pe telui i astfel
i cre te i valoarea adu$at.
Nr crt. Produ!u$ comercia$i>at U% Pre lei!.g
1 Crap afumat M 32+,
3 Crap 2iu M 12
7 "itofa viu M 10
, &aner viu M 10
8 alu viu M 2I
C Puiet crap M 12
I Puiet alu M 22
Din tabelul de mai sus se observ faptul c pre ul pe telui procesat prin afumare este cu mai mult
de 10 E mai mare dec0t pre ul pe telui viu. +rapul afumat c0t i alul sunt considerate delicatese.
,uietul va fi v0ndut ctre alte firme piscicole care nu au posibilitatea de a face puiet deoarece nu au
bainele speciale de cre tere puiet. /stfel 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va deveni un furnior local de
puiet( pe te viu (comercialiat en&$ros imediat dup pescuirea acestuia) c0t i de produse piscicole
afumate.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
/- Po$itica de di&tribu ie- 0rinci%alii clien i $con1orm tabelului de mai jo&'
&C A&AC>= (%AN& &%1 dore te prin nfiin area unitAii de procesare a
pe@telui s valorifice oportunitAile mediului e*tern @i s poat asiura
printr0un flu* minim necesar obAinerea unor produse urm:nd reAete
convenAionale sau personali'ate, cu respectarea normelor iienico0sanitare
@i de asiurarea alimentului+
Produsele piscicole de tipul pe telui afumat! crap i caras va fi v:ndut
ctre firme de distribu ie, maa'ine piscicole, restaurante, c:t i ctre
supermar-eturi+ 2:n'area se va conform etapelor urmtoare!
3 se va face o prospectare a pie ei ,
3 se va contacta telefonic poten ialul clientG
3 se va organiza o nt0lnire pentru a stabili condi iile contractualeG
3 se va face un contractG
3 clientul va face o comand ctre &C A&AC>= (%AN& &%1
3 se vor transporta produsele ctre client +
POTENJIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.
crt.
C$ient 5Denumire i
adre!a7
Va$oare 4LEI 4 6 din Dn>&ri
1 &C =;%?AN P;&C;C>1A
&%1
II710 30E
2 =etrou ,ID7 20E
3 Carrefour 2D7C0 10E
7 Piscicola 2D7C0 10E
, %eal 17C3, ,E
8 ;nteree* 17C3, ,E
C &elros 2D7C0 10E
11 Persoane fi'ice sau
#uridice
2D7C0 10E
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
D. PREAENTAREA PROIECTULUI
1. Obiectie$e 'roiectu$ui
&C /8/+9: ;'/<8 8'= dore#te ca prin proiectul de nfiinare a fermei piscicole s valorifice
activul avut n proprietate conform contractului de v0nare&cumprare nr 1034 din luna aprilie iua 21(
respectiv suprafaa de teren aflat n locaia din comuna ;ama#i( )udeul *acu. >e asemenea( intenia
8+ /8/+9: ;'/<8 8'= este de a valorifica oportunitile de finanare oferite de fondurile
structurale n condiiile n care prin proiect se va asi$ura #i procesarea pe#telui cu respectarea normelor
i$ienico&sanitare #i de si$urana alimentului( utili0nd materiale de construcie corespuntoare
industriei alimentare( precum #i dotarea cu utila)e care respect cerinele >irectivelor 3niunii
4uropene
Obiectiu$ 'rinci'a$ este nfiin area unei ferme piscicole pentru cre terea acestui sector
economic din 'om0nia( pentru cre terea competitivit ii economice a componentei de produc ie
moderne i diversificarea produc iei( noi te6nolo$ii cu noi prospecte bune pe pia a.
Acest demers este susAinut de ctre 3uvernul %om:niei @i 4E prin "ondul
European pentru Pescuit, Proramul >peraAional pentru Pescuit =_&4%A
2+1 F <AcvaculturQ 0 /ciunea 1 " +re#terea capacitii de producie datorit construirii de noi
e5ploataii piscicole
8ocietatea 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va desf ura n ferma piscicol urmtoarele activiti!
- Produc ie peste afumat cu toate activit ile aferente 6 eviscerare,
cur are, afumare, ambalare, depoitare) %
- -ncubarea icrelor in traci si cre terea de puie i in baine special amena)ate.
Obiectie$e !'eci"ice
3 implementarea de te6nolo$ii de produc ie moderne prin construc ia sta iei de incuba ie( flu5ul
te6nolo$ic va fi unul complet. ,entru populare se va folosi puiet din propria e5ploata ie. -aurile
vor fi dotate cu elementele necesare produc iei( aeratoare( 6rnitoare.
3 reducerea impactului asupra mediului prin dotrile ce vor fi ac6ii ionate i prin te6nolo$ia
propus se va realia un impact poitiv asupra mediului ncon)urtor. /eratoarele implantate pe
suprafa a de lucru contribuie la o5i$enarea mediului acvatic( favori0nd devoltarea planctonului
i implicit a or$anismelor care triesc cu acesta! o5i$enarea straturilor de ap mpiedic0nd
eutrofiarea i formarea de one( moarte n bainele piscicole. 'iscul apari iei fenomenelor de
putrefac ie este eliminat( nevoia de ap proaspt n ferm i astfel se ob ine o cantitate mare de
pe te cu un consum redus de ap.
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 crearea de noi locuri de munc & prin implementarea investi iei se vor $enera noi locuri de munc.
.a fi nevoie de personal suplimentar n sectorul de produc ie( mentenan a i pa etc. +ei mai
mul i dintre ace tia vor fi din comuna ;ama i i mpre)urimi.
3 mbunt irea condi iilor de munc prin dotrile ac6ii ionate la nivel de ferm condi iile de
munc vor fi la nivel european. .or fi ac6ii ionate ec6ipamente de pescuit i ec6ipamente
necesare desf urrii activit ii n condi ii bune.
=oliticile rom0neti au urmrit via5ilitatea activitilor de pescuit care au
fost susinute de urmtoarele argumente!
- reali'area unui sistem modern de colectare, procesare transport si
distribuAie a pe@telui si a produselor din peste la nivel teritorialG
- nfiin area de asocia ii si orani'a ii de productori n 'onele cu poten ial
piscicol ridicat la nivel teritorialG
- stimularea comer ului responsabil care sa contribuie la conservarea
resurselor acvatice teritoriale, mai ales n 'onele favori'ateG
- mbuntAirea calitAii produselor pescre@ti, transparenAa pieAei @i
informarea consumatorului+
&C A&AC>= (%AN& &%= dore te ca prin proiectul de nfiin are a unitii de procesare a
pe#telui s valorifice oportunitile acestui sector de activitate #i s poat asi$ura printr&un flu5 minim
necesar obinerea unor produse urm0nd reete convenionale sau personaliate( cu respectarea
normelor i$ienico&sanitare #i de asi$urarea alimentului.
Printre obiectie$e urm&rite !4ar 'utea num&ra:
- cre@terea valorii aduate
& crearea unui loc de munc pentru prelucrare direct%
& participarea la viaAa comunitAii localeG
& mbuntAirea caracterului durabil al practicilor piscicoleG
& obAinerea unei calitAi sporite de materie primG
& diversificarea ofertei pentru distribuitori.
%ctivitatea fermei piscicole presupune&
& de'voltare @i moderni'area activitAii de acvacultur
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
& implementarea de te/noloii noi de cre@tere a pe@telui @i a altor
vieAuitoare acvatice n sisteme intensive%
& introducerea de specii cu valoare economica ridicat
& valorificarea terenului pe care vor fi amplasate iaurile #i promovarea activitii de turism piscicol%
& cre#terea produciei pentru acoperirea pieei%
& promovarea formrii profesionale a personalului din domeniu pescresc.
%vantaele creterii i procesrii petelui sunt urmtoarele&
& preul avanta)os de comercialiare #i cre#tere continu a lui%
& cantiti dietetice nalte ale produselor din pe#te%
& e5istena cererii constante #i sporite la produsele din pe#te%
& costuri relativ reduse la cre#terea pe#tilor%
& concurena redus pe piaa local%
& ia'urile pot fi e*ploatate pe o perioad ndelunat+
. Nece&itatea &i o%ortunitatea %roiectului
&C /8/+9: ;'/<8 8'= #i propune realiarea proiectului J7nfiinare ferm piscicola n comuna
;ama#i( )udeul *acuJ prin solicitarea n cadrul Fondului European pentru Pescuit, Programul
Opera ional pentru Pescuit, MSUR !"# $ %c&acultur' ( ciunea # $ )reterea capacitii de
producie datorit construirii de noi e*ploataii piscicole
&C /8/+9: ;'/<8 8'= dore#te realiarea unei investiii care propune nfiinarea a 2 iauri #i a
unei uniti de procesare a pe#telui( pe terenul avut n proprietate conform contractului de v0nare
cumprare nr 1034 din anul 2013 luna aprilie iua 21. -nvestiia va presupune pe deoparte lucrri de
construcii( lucrri de amena)are iauri #i pe de alt parte ac6iiia de utila)e #i ec6ipamente
te6nolo$ice specifice activitii.
Aceast investiAie urmre te valorificarea potenialului de materie prim din ona )udeului
*acu n condiiile e5istenei n proprietate a unui activ care ofer toate condiiile necesare
implementrii noii investiii.
Nece!itatea i o'ortunitatea sunt st0ns le$ate de obiectivele proiectului de fa a.
/tin$erea obiectivelor repreint un real ar$ument la an$a)area la realiarea proiectului. ,rin
realiarea obiectivelor compania va fi una de succes i cu prestan a pe pia a local.
Se vi2ea234
3 diversificarea produc iei cu specii prospecte bune pe pia a
3 implementarea de te/noloie modernG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 reducerea impactului asupra mediuluiG
3 mbunt irea condi iilor de munc%
Obiectiu$ 'roiectu$ui se va realia prin utiliarea activului( respectiv a terenului avut n
proprietate #i a altor factori de producie din companie( astfel nc0t 8+ /8/+9: ;'/<8 8'= va
de&eni o &eriga n lanul &alorii n industria procesrii petelui( valorific0nd materia prim disponibil
la nivel local #i adu$0nd valoare produciei locale de pe#te din ona )udeului *acu.
Conceptul eneral al proiectrii se ba'ea' at:t pe crearea unor spaAii
optimi'ate destinate desf@urrii activitAilor preconi'ate astfel nc:t
acestea s fie interate ntr0un tot unitar , av:nd n vedere urmtoarele !
0 crearea unor infrastructuri moderne pentru activitAile ce vor
derula n cadrul unitAii %
& crearea unor flu5uri de circulaie liniare( directe( fire#ti #i cu drumuri c0t mai scurte %
0 respectarea cerinAelor cu privire la i$iena depoitrii #i procesrii pe#telui %
0 respectarea cerinAelor cu privire la personalul implicat n procesele
enun ate mai sus, respectiv accesul n @i dinspre spaAiile sociale,
te/nice, producAie, circuitul @i evacuarea de@eurilor sau a produselor
neconforme G
0 utili'area la ma*im a posibilitAilor de racordare la reAelele de
utilit i din 'on %
& optimiarea nivelului de si$urana prin construirea de iauri ce au #i un rol de protecie
mpotriva eventualelor inundaii ce pot afecta ona.
$n procesul de proiectare a fost luat n calcul necesitatea de a plasa net @i
a identifica foarte clar, urmtoarele 'one principale ale cldirii !
& ona de recepie si depoitare materie prim %
0 'ona de livrare @i depoitare produse finite%
& ona de prelucrare materie prima (primara)%
& ona de prelucrare avansat %
0 'ona sociala 6'ona curat) .
/ceste one comunica direct prin 6oluri te6nolo$ice #i/sau culoare de circulaie( acolo unde este
necesar.
=entru a realiza aceste o5iective se dore te sa se efectueze urmtoarele !
0 secAie de prelucrare primar pe@te %
0 secAie de prelucrare avansat pe@te %
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
& sec ie de ambalare #i depoitare pe#te %
0 1 'ona de recepAie @i 1 ona de livrare %
0 spaAii pentru birouri %
0 spaAiu pentru personalul de pa' G
0 spa iu te6nic %
& spa iu pentru cre terea de puiet %
0 spaAiu incubator %
Ane*e ! ospodrie de ape( bain vidan)abil compartimentat( platforma pentru de euri .
Prin nfiin'area fermei piscicole se vor atinge urmtoarele obiective+
- se va spri#ini activitatea tradiional de acvacultur( care are n vedere conservarea #i
devoltarea at0t a cadrului economic #i social c0t #i a mediului%
- se vor produce specii cu perspective comerciale bune%
- se vor pune n aplicare metode de acvacultur care s reduc substanial impactul ne$ativ
sau s sporeasc efectele poitive asupra mediului n comparaie cu practica normal%
Uti$i>area buna a 1actorilor de %roduc5ie &e reali2ea23 %rin4
& utiliarea eficient a resurselor ener$etice ! ec6ipamentele ce urmea a fi ac6iiionate vor
avea consumuri ener$etice reduse( vor fi nepoluante.
& ob inerea de produse finite cu valoare adu$at ! produsele finite ale e5ploataiei sunt
produse cu valoare adu$at mare.
& utiliarea eficient a resurselor umane! producia de produse din pe#te se obine prin utiliarea
celor mai bune te6nolo$ii #i te6nici de producie astfel nc0t resursele umane sa fie utiliate la
un nivel performant.
&C A&AC>= (%AN& &%1 dore@te ca prin proiectul de nfiin are a unitAii de
procesare a pe@telui s valorifice oportunitile mediului e*tern @i s poat
asiura printr0un flu* minim necesar o5inerea unor produse urm0nd
reete convenionale sau personalizate, cu respectarea normelor iienico0
sanitare @i de asiurarea alimentului+
Proiectul urmre te construirea @i amena#area interioar a unitAii astfel
nc:t s asiure obAinerea @i depo'itarea unor produse siure pentru
consumatori, utili':nd materiale de construcAie corespun'toare industriei
alimentare, precum @i dotarea cu utila#e care respect cerinAele
Directivelor 4niunii Europene+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
$n procesul de proiectare a fermei au fost luate n calcul elementele
necesare reali'rii simultane a conformitAilor pentru toate cerinAele
referenAialelor aplicabile, in ca'ul !
0 "lu*urilor de circula ie a materiilor prime principale @i au*iliare G
0 "lu*urile de circula ie a produselor intermediare @i a produselor finite G
0 "lu*urile de circula ie a personalului G
0 "lu*urile de circula ie a de eurilor @i produselor neconforme G
0 ;ienei personalului si siuran ei n e*ploatare +
De aceea, proiectul urmre@te construirea @i amena#area interioar a noii
unitAi astfel nc:t s asiure obAinerea @i depo'itarea unor produse siure
pentru consumatori, utili':nd materiale de construcAie corespun'toare
industriei alimentare, precum @i dotarea cu utila#e care respecta cerinAele
Directivelor 4niunii Europene, privind condiAiile de producere @i depo'itare
a alimentelor +
E"ecte$e 'i!cicu$turii a!u'ra mediu$ui
Pescuitul @i pisciculturaHacvacultura sunt sectoare importante care
utili'ea' @i produc resurse vii n apele marine @i continentale+ Pe l:n
faptul c furni'ea' o surs sntoas @i plcut de /ran, aceste
activitAi creea' numeroase locuri de munc n 'onele litorale @i
promovea' bunstarea economic @i social la nivel reional+ 1a nivelul
4niunii Europene cererea comercial dep@e@te producAia obAinut prin
pescuit @i pisciculturHacvacultur+
$n ultimele decenii, consumul de pe@te a crescut n continuu, at:t
e*tensiv c:t @i intensiv+ Pe@tele repre'int 18E din totalul de proteine
animale utili'ate anual pe lob+ Din producAia total de pe@te, I8E revine
pescuitului oceanic+ Consumurile n cre@tere caracteri'ea' at:t Arile
de'voltate, c:t @i pe cele n curs de de'voltare, de@i determinismul, dar @i
speciile consumate sunt diferite+
$n Arile de'voltate, imainea pe@telui se sc/imb, trec:nd de la a
fi aliment de ba' la a constitui o specialitate culinar+ Companiile de
mar-etin au promovat consumul diferitelor specii ca fiind potrivit pentru
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
diversificarea reimului alimentar, o alimentaAie sntoas @i plcut, dar
@i la mod+ Prin urmare, aici resursele de pe@te nu satisfac nevoi primare+
Astfel, se pare c, n ca'ul acestor Ari, consumul se plafonea', undeva
ntre 20 @i 70 MHanHloc+ $n Arile n curs de de'voltare, situaAia este
diferit+ Aici pe@tele este un produs elementar de ba'+

Traiectorii 'entru eiden9ierea e"ecte$or 'i!cicu$turii a!u'ra
mediu$ui
Ecosistemele acvatice sunt importante pentru susAinerea unor activitAi
aductoare de venit, dar @i pentru asiurarea unor nevoi alimentare
primare+ &e aprecia' c n urmtorii ani va avea loc o cre@tere a
comerAului internaAional de pe@te, impulsionat pe de0o parte de ncercarea
de a satisface cererea de pe piaAa Arilor de'voltate, ntruc:t pescuitul, dar
mai ales fabricarea semipreparatelor vor enera numeroase locuri de
munc, iar pe de alt parte datorit de'voltrii pieAelor n multe Ari n
curs de de'voltare+ Pe termen lun, ponderea pisciculturii va cre@te, astfel
c la ori'ontul anului 2030 se preconi'ea' c va repre'enta mai mult de
#umtate din producAia mondial, ca urmare a diversificrii speciilor @i
perfecAionrii te/noloiei+ %:urile, lacurile @i 'onele umede repre'int mai
puAin de 1E din suprafaAa uscatului, dar furni'ea' circa IE din producAia
de pe@te+ (ot apele continentale 'duiesc @i cea mai mare parte a
pisciculturii
Tabe$: Ende'$inirea criterii$or de !e$ec ie i mor de ?nde'$inire
Criterii de ea$uare %od de ?nde'$inire
Re$ean a 'roiectu$ui 'entru obiectie$e a<ei 'rioritare i a$e m&!urii
Contribuie la reali'area
obiectivelor specifice ale
msurii
Obiectie$e !'eci"ice a$e ace!tei m&!uri !e re"er& $a:
0 producAia de specii din cadrul fermei are perspective
comerciale bune, se va cre te n cadrul fermei piscicole crap
i alu, aceste fiind specii foarte apreciate ce ctre
consumatori i cu o valoare alimentar ridicat
0 se vor pune n aplicare a unor metode de acvacultur care
vor reduce substanAial impactul neativ sau s sporeasc
efectele po'itive asupra mediului n comparaAie cu practica
normal, se vor ac/i'i iona aeratoare pentru a se o*iena
apa din ia'uriG
0 se va spri#ini activitatea tradiAionala de acvacultur, av:nd
n vedere conservarea @i de'voltarea at:t a cadrului
economic @i social c:t @i a mediuluiG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 se vor mbuntAi condiAiilor de munc @i de securitate ale
lucrtorilor din acvacultur astfel! se vor ac/i'i iona
ecipamente de lucra speciale pentru activitatea desfa urat,
astfel va fi redus rescul aparitiei accidentelor de munc, se
vor ac/i' iona utila#e pentru /rnire a pe tilor astfel nu va fi
nevoie s fie o persoan n permanent n /ala de produc ie
deoarece puietul va fi /ranit automati'at+
Contribuie la
creareaHmen inerea de noi
locuri de munc
- se vor face ana#ri n cadrul companiei, necesarul de
personal dupa implementarea proiectului va fi de 7 +
Promovea' noi te/noloii 0 se vor pune n aplicare noi metode de acvacultur care vor
reduce substanAial impactul neativ sau s sporeasc
efectele po'itive asupra mediului n comparaAie cu practica
normal, se vor ac/i'i iona aeratoare pentru a se o*iena
apa din ia'uriG
0 se vor ac/i' iona utila#e pentru /rnire a pe tilor astfel nu
va fi nevoie s fie o persoan n permanent n /ala de
produc ie deoarece puietul va fi /ranit automati'at+
Contribuie la
mbunt irea condi iilor
de mediu
- prin implementarea proiectului va fi valorificat terenul
avut de &C A&AC>= (%AN& &%1 prin nfiin area a 2
ia'uri+
- astfel se poate spune ca terenul care p:na n pre'ent nu
a fost valorificat sau cultivat va produce profit companiei
i va aduce un plus de valare mediului ncon#urtor+
Promovea' ealitatea de
anse
- personalul din cadrul companiei &C A&AC>= (%AN& &%1
va oferi locuri de munc locuitorilor din comuna (ama i,
astfel nu va e*ista discriminare ntre persoanele din
mediu rural i mediu rural+
- personalul ce va lucra n cadrul fermei piscicole va fi
preponderent feminin+
Ca$itatea i maturitate 'roiectu$ui
Coerenta documenta iei
te/nico0economice
- documenta ia te/nico0economic a fost redactat
conform leisla ie n vioareG
Claritatea metodoloiei de
implementare a opera iunii
- implementarea proiectului propus va fi pe o perioada de
27 de luniG
- s0au respectat toate normele prev'ute n leisla ieG
"e'abilitatea solu iei
te/nice
- &C A&AC>= (%AN& &%1 dore te ca prin proiectul de
nfiin are a fermei piscicole sa valorifice suprafa a de
teren aflata in e*travilanul localit ii "urnicari, comuna
(ama i, #ude ul )acu+
Activitatea desf urata in cadrul fermei piscicole se va
a*a pe!
1. Produc ie peste afumat cu toate activit ile aferente
6 eviscerare, curtare, afumare, ambalare, depo'itare9 G
2. ;ncubarea icrelor n troci si cre terea de puie i n ba'ine
special amena#ate+
Prin implementare proiectul va avea urmtoarele avanta#e!
- 2a creste calitatea vie ii
- 2a avea un impact sc'ut pentru protec ia mediului
- Costurile de operare si investi ie reduse
- 2or fi riscuri minime de e*ploatare
"e'abilitatea calendarului
de implementare a
proiectului
Calendarul de implementare este oe o durat de 27 luni
timp n care se vor efectua toate activit ile specificate n
studiu de fe'abilitate+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Su!tenabi$itatea te=nica i "inanciar& a 'roiectu$ui du'& ?ncetarea "enan &rii
nerambur!abi$e
>pera iunea este
sustenabil din punct de
vedere
te/nic6 durabilitatea
investi iei i perspective
comerciale bune pentru
specia de cultur
- ;nvesti ia va avea un timp de amorti'are pentru
cldire de 70 de ani, iar pentru utila#e de C aniG
- &peciile crap i alu sunt foarte cutate pentru
consum n %om:nia, au pre ul ridicat at:t la
comerciali'area en0detail c:t i en0ros+
Ca'acitatea bene"iciaru$ui 'entru im'$ementarea 'roiectu$ui
E*perien a anterioar de
manaer de proiect
=anaerul de proiect va fi Pan ru Aura0;oana+ ;n cadrul
firmei &C A&AC>= (%AN& &%1 are func ia de administrator,
deoarece imediat dup terminare studiilor universitare a
condus firma &C A&AC>= (%AN& &%1, fapt care dovede te
c tie sa conduc o afacere+
Calificarea personalului
propus pentru
implementarea proiectului6
studii i e*perien a
=anaerul de proiect va fi Pan ru Aura0;oana+ ;n cadrul
firmei &C A&AC>= (%AN& &%1 are func ia de administrator+
A studiat la 4niversitatea 3eore )acovia din )acu la
"acultatea de Contabilitate i ;nformatic de estiune 0
economie+
*u@et
Corelarea activit ilor
propuse pentru ob inerea
re'ultatelor scontate
Activit ile care se vor desf ura n cadrul fermei piscicole
vor fi n concordan a cu cele prev'ute n planul de afaceri i
n studiu de fe'abilitate+ Pentru a ob ine re'ultatele dorite
trebuie se va respecta procesul te/noloic propus+
%aport costHbeneficiu )eneficiile ob inute prin implementarea proiectului sunt i de
natura material, economic c:t si sociale+
E"ecte$e eco$o@ice a$e 'e!cuitu$ui comercia$
Pescuitul comercial repre'int activitatea de capturare a pe@tilor @i altor
oranisme acvatice 6molu@te, crabi, scoici, cetacee etc+9 n vederea
valorificrii pe piaA+ Efectele ecoloice se proiectea' at:t asupra
speciilor Aint 6specii cu valoare comercial9, c:t @i asupra ntreului
ecosistem acvatic+ Aceasta este re'ultatul capturrii accidentale a altor
specii dec:t cele cu valoare comercial, perturbrii /abitatelor bent/ale,
de'ec/ilibrrii relaAiilor trofice, polurii apelor cu materiale plastice,
combustibili, lubrifianAi etc+
$n %om:nia, cele mai importante ape pentru pescuit sunt Delta Dunrii,
=area Near, cursul Dunrii, apele interioare F ia'uri, lacuri de
acumulare+ ActivitAile din pescuitul comercial presupun, ntre altele,
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
numeroase deplasri care ast'i se reali'ea' prin folosirea mi#loacelor
ec/ipate cu motoare cu ardere intern+ De asemenea, o parte din
operaAiuni sunt mecani'ate ba':ndu0se pe funcAionarea motoarelor cu
care sunt dotate ambarcaAiunile+ Astfel, principalul impact asupra calitAii
aerului l constituie emisiile acestor motoare F dio*id de carbon, dio*id de
sulf, o*i'i de a'ot, compu@i oranici volatili etc+
2olumul emisiilor depinde de dimensiunea flotei de pescuit, respectiv
numrul de nave @i ambarcaAiuni @i capacitatea acestora, care se corelea'
cu dimensiunea motoarelor folosite+ 4n alt factor care intervine este
consumul motoarelor, corelat de reul cu nivelul n care acestea
interea' proresul te/nic, n sensul c motoarele mai performante sunt
mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil+
Pescuitul comercial, prin natura sa, este o activitate care se desf@oar n
ecosistemele acvatice+ Prin urmare, pierderile de materiale care re'ult din
aceast activitate vor repre'enta substanAe potenAial poluante+ Cele mai
probabile pierderi potenAial poluante sunt! pierderile de combustibil @i
lubrifianAi, de@euri mena#ere, resturi oranice 6specii pescuite accidental
sau e*emplare care nu au dimensiuniHv:rste corespun'toare9, mi#loace
de pescuit 6plase, indicatoare, cni etc+9, ape u'ate de la iieni'area
ambarcaAiunilor+
Dimensiunea impactului ecoloic asupra apei se poate estima plec:nd de
la dimensiunea flotei de pescuit @i dimensiunea capturilor de pe@te+
Pescuitul comercial presupune e*tracAia de biomas din ecosistemele
acvatice, biomas reenerat pe cale natural+ De asemenea, presupune o
selecAie n funcAie de valoarea comercial a speciilor+ $n aceste condiAii,
impactul ecoloic poate re'ulta din necorelarea dimensiunii capturilor cu
posibilitAile de refacere a populaAiilor Aint, capturi accidentale 6specii
pescuite accidental sau e*emplare care nu au dimensiuniHv:rste
corespun'toare9, perturbri n relaAiile trofice ca urmare a modificrii
abundenAei relative a unor specii, perturbarea /abitatelor bent/ale,
modificarea /abitatului prin poluarea apei 6de e*emplu, plasele de pescuit
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
abandonate vor imobili'a fauna acvatic, reducerea accesibilitAii
o*ienului etc+9+
Pescuitul comercial a adus pre#udicii importante faunei piscicole, at:t n
apele continentale, c:t @i n apele oceanice+ &unt pescuite n pre'ent
numeroase specii a cror valoare depinde de calitAile alimentare, dar @i
de raritate+ $n %om:nia, e*ist numeroase specii cu valoare comercial+
Acestea se rupea' pe diferite cateorii n funcAie de criterii cum sunt
valoarea comercial, comportamentul miratoriu sau /abitat+ $ntre cele
mai importante, pe tipuri de /abitat, menAionm!
0 specii miratoare! scrumbie, sturioni F nisetru 6Acipenser
gueldenstaedti9, morun 6Auso /uso9, ce 6Acipenser rut/enus9,
pstru 6Acipenser stellatus9G
0 specii dulcicole! caras 6Carassius auratus9, pltic 6A5ramis
5rama9, crap 6C?prinus carpio9, lin 6!inca tinca9, @tiuc 6<soc lucius9,
@alu 6Stizostedion lucioperca9G
0 specii marine! @prot 6Sprattus sprattus valericus9, /amsie
6<ngraulis encrasic/olus ponticus9, stavrid 6!rac/urus
mediterraneus ponticus9, bacaliar 6erlangius merlangus eu*inus9,
calcan 6=setta ma*ima maeotica9, rec/in 6SBualus acant/ias9+
;mplementarea msurilor pentru prote#area resursei piscicole este un alt
domeniu sensibil+ Presiunea cererii n cre@tere @i imaturitatea
instituAional din %om:nia a favori'at cre@terea capturilor ileale din
pe@te+ Astfel, n %e'ervaAia )iosferei Delta Dunrii n anul 2007 s0a fcut o
estimare a capturilor de pe@te neraportate @i a bracona#ului care a artat
faptul c neraportrile 6piaA near @i bracona#9 sunt n medie de 20E+
&peciile valoroase au o pondere mai mare pe piaAa near, iar n spaAiu,
fenomenul este mai accentuat n Dunre, pentru toate speciile, @i =area
Near pentru speciile valoroase+
E"ecte$e eco$o@ice a$e 'i!cicu$turii.acacu$turii
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Cre@terea presiunii asupra ecosistemelor naturale furni'oare de resurse
piscicole a condus n multe situaAia la diminuarea populaAiilor Aint sub
limitele posibilitAilor comerciale+ $n acela@i timp, cererea pentru produse
piscicole continu s creasc+ $n aceste condiAii, una din alternative este
producAia de pe@te n condiAii controlate, respectiv prin acvacultur sau
piscicultur+
Acvacultura repre'int activitatea prin care producAia de pe@te se
reali'ea' c/iar n ecosistemele acvatice naturale n care se delimitea'
spaAiul de cre@tere @i se aplic metode intensive F populare cu puieAi,
/ran, /ormoni de cre@tere, material bioloic ameliorat 6de e*emplu,
oranisme modificate enetic sau /ibri'i ntre speciile nrudite9+ De
e*emplu, cre@terea n sistem de acvacultur a sturionilor a nceput cu
aproape patru decenii n urm n %usia, n reiunea &aratov+ $n ba'inele
amena#ate cu suprafeAe mari, numai pe ba'a /ranei naturale fr o
fura#are suplimentar se poate reali'a o
producAie medie de 20002,0 -H/a suprafaA
amena#at+
Piscicultura are caracteristici asemntoare cu
acvacultura, cu deosebirea c procesul de
producAie are loc n ba'ine special amena#ate pe uscat+ $n ca'ul sturionilor,
e*ist ferme piscicole care combin cele dou modalitAi+
Amena#rile piscicole se reali'ea' pentru specii cu valoare comercial
mare @i particularitAi ecoloice restrictive F rata mic de reproducere,
densitate redus n ecosistemele acvatice 6pstrvi, sturioni, somoni etc+9+
&e practic @i o combinaAie ntre acvacultur @i pescuit comercial n care
nu se delimitea' spaAiul de producAia, sinura intervenAie fiind popularea
cu puiet de pe@te reprodus n condiAii controlate, menit s contrabalanse'e
capturile reali'ate prin pescuit+ Cre@terea pe@tilor se reali'ea' apoi fr
alte intervenAii, n /abitatele naturale specifice+ Acest model este folosit n
%om:nia n apele din Delta Dunrii, dar @i pentru ia'uri @i lacuri de
acumulare+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
PisciculturaHacvacultura au fost iniAial considerate alternative bune pentru
a reduce presiunea asupra ecosistemelor naturale @i pentru a cre@te
performanAele economice ale furni'orilor de pe@te+ De altfel, se
previ'ionea' n continuare cre@terea ponderii acestor activitAi n
producAia total de pe@te+
"olosirea mi#loacelor mecani'ate F motoarele ambarcaAiunilor, pompele de
antrenare a apei, motoarele instalaAiilor etc+ F repre'int principala surs
de emisii n aer, substanAele fiind specifice arderii combustibililor fosili+ $n
msura n care aceste mi#loace sunt antrenate de motoare electrice,
impactul asupra calitAii aerului este indirect @i depinde de modul de
producere a eneriei electrice+
Datorit desf@urrii activitAilor de producAia n ap e*ist un impact
potenAial asupra acestui factor de mediu+ ;mpactul este minim atunci c:nd
modelul folosit este cel al repopulrii cu puiet+ $n ca'ul acvaculturii,
impactul poate fi determinat de pierderile din fura#ele folosite @i de
contaminarea microbioloic cu aenAi patoeni care se pot de'volta mult
mai u@or datorit densitAii mari de pe@ti din ba'ine
Acvacultura, mai mult sau mai puAin combinat cu piscicultura, presupune
@i folosirea unor amena#ri /idrote/nice+ De e*emplu, alimentarea cu ap
a ba'inelor se poate reali'a prin canale de alimentare+ Aceste amena#ri
pot contribui la modificri n particularitAile curerii apelor sau
framentea' /abitatele speciilor naturale+
;. Pre>entarea !uccinta a obiectie$or inve&ti ionale con1orm tabelului
urm3tor
(structura se poate modifica n func ie de specificul proiectului )
Denumire Obiecti Ine!ti9ional Nr. Buc35i Va$oare de Ac=i>i9ie
B LEI FARA TVA4
3. Proiectare, Con!u$tanta,
A!i!tenta Te=nica, Ai>e, Acorduri
etc.
30);3/
1+1 Proiectare 1 77000
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1+2 Consultanta 1 7,000
1+3 Asistenta te/nica 1 2,000
1+7 Avi'e, acorduri, autori2a ii etc- 1 1331,
2+ 6on&truc ii 1028CD0
2.1. "erm piscicola
1 3007,0
2.2. %e'ervor inmaa'inare ap
1 71C,0
2.3. %etea de alimentare ap
1 DC,0
2.4. %eAea de canali'are
1 1C370
2.1. &ilo' fura#e 2, mc
1 7300
2.G. )a'in epurare ap te/noloic
1 13II0
2.D. ;mpre#muire incint
1 C8000
2.A. Amena#are ia' 1
1 11I200
2.B. Amena#are ia' 2
1 208200
2.10. Amena#are ponton
1 2C000
2.11. &istemati'are teren
1 7DCI0
2.12. Asiurarea utilitAilor
1 182170
;. UTILA+E TOTAL ()311
Centrala lemne 1 2ICI
Electropompe submersibile 2 2730
;nstalatie 42 1 2370
)a'in epurare ap te/noloic 1 1102,
Panouri fotovoltaice 270 ` 70 327D0
;nvertor &=A 10000(1 1 18038
-. A$te$e 5detalia i' 3C,83C
&istem complet incubatie I tavi 2 2,1,0
Ci'ma de cauciuc inalta cu captuseala 1 D2I
Cutite filetare 1 72
1a'i PP peste CD0*,20*770mm, manare
incorporate I
71ID
=ese de lucru ino* 1200*C00*I,0mm 2 ,ID8
Afumatoare lemn inclus 7 rile 1 C7D3
=asina de /eata , cap
,,0-H27/,re'ervor 700- 1
8772
)a'ine "%P precrestere, cu picior ,colturi
rotun#ite 1DI0*1DI0*1100 mm, sistem
scrurere central ino* D
17,I00
&istem aerare complet 6 pompa
electromanetica, difu'or aer, accesorii9 D
1I717
=incioc aluminiu pt alevini 7,cm maner,
70 * 70cm, oc/i 1,mm 2
300
/ranitoare alevini cu banda 3-H12 / 1I 112,0
suport /ranitoare banda pe ba'ine , mc D 2712
manusi de lucru cu protector antebrat 7 287
sort prelucrare peste 2 1I7
&ilo' fura#e 1 23310
Navod cu lun de 170mlsi adincime de
7m avind oc/i de 13mm
2
23020
>*ien metru 6 J(J >2 set9 1 ,200
)arca fara motor "%P, 7 persoane,,000
* 13,0* 7,0 mm, inclus re'ervor de
1 18D88
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
pesti 0,12mc, vasle
Aerator suprafata tip ciuperca ,motor
submersibil 1,1-`H3I02
2
11722
Plasa lansare a 3m, oc/i 18mm0 210H8 2 827
Pantaloni ploaie BB1 2 1I,
2esta de salvare 2 77D
pelerina ploaie BB1 2 80I
/ranitor aluminiu inclus suflanta ,
unitate timp control incorporat 120- 10
C mm, 3C,JH22020 ra'a 8 m
2
33D33
Comisioane, cote, ta*e 171D0
)annere 2 8D88
Panouri informative 1 10000
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
4. 0lanul 1inanciar &i gra1icul de im%lementare a %roiectului
Luna implementare
0 1 ! 4 / + - 0 9 10 11 1! 1 14 1/ 1+ 1- 10 19 !0 !1 !! ! !4
#tudii teren
+

1
/

$,t. avi9e acorduri

#. ;.

Consultanta

Contract cu APDRP

CBelt.acBi9itie servicii

0

2epunere si avi9are dosar
acBi9itie servicii

4T, 2E, <erf. TeBnica

9.000

Avi9are 4T,2E

Consultanta man. e:ec
2ocumentatie o,t. avi9e si
acorduri

CBelt.acBi9itie lucrari
0.00

2epunere si avi9are dosar
acBi9itie lucrari

CBelt.acBi9. asist. teBn.
0
2epunere si avi9are
Asist. teBn. proiectant
/.000
Asist.diri.inti santier
0
$r.ani9are de santier
'ucrari Ctii. si instalatii 900.999/
%asini si utila)e -/.0/+
2otari +1.4/
Ta:e si cote le.ale 14.190
2iverse si nepreva9ute 0
&eceptie lucrari
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1. Im'actu$ 'roiectu$ui a!u'ra de2volt3rii 2onei &i a mediului de a1aceri
;mplementarea cu succes a proiectului ar avea un impact notabil asupra onei
i mediului. /cest aspect este cu at0t mai important cu c0t n perioada preent rata oma)ului( la nivel
na ional este n cre tere( fiind estima i A00000 omeri n 'om0nia.
De asemenea nu se estimea' o mbunt ire a locurilor de munc n urmtorii doi
ani( n cel mai bun ca se va nt0mpla o men inere a acestui nivel sau o cre tere c0t mai redus.
$n perioada de implementare var fi imobili'ate resurse notabile+
Companiile locale sau 'onale care vor contracta lucrrile pentru reali'are
proiectului vor crea la r0ndul lor alte locuri de munc. 8umele ncasate prin preentul proiect le
va permite devoltare i crearea unor condi ii mai bune de munc iar performan ele lor economice se
vor mbunt i mai ales n acest conte5t de cria interna ional care afectat i 'om0nia.
Dup implementarea proiectului, at:t la nivel local c:t i #ude ean se vor
colecta ta*ele pe profit+
E. 0O"I7I6A D( 0(RSONA"
1. >ranirama actuala
2. %ana@ementu$ 'roiectu$ui
%esponsabilul leal
Atribu ii n cadrul proiectului
3 urmre te desf urare proiectului n conformitate cu leisla ia i cu
normele n vioare specifice domeniului acvaculturiiG
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
3 coordonea' activit ile proiectului i se va asiura de atinerea
obiectivelor propuseG
3 respectarea raficului de implementarea a proiectului
3 se asiur respectarea condi iilor de eliibilitate specifice Proramului
>pera ional pentru Pescuit al %om:niei pe parcursul proiectuluiG
3 repre'int beneficiarul n rela iile cu autorit ile competente n ac iunile
leate de proiect+
Nume Pantru
Prenume Aura0;oana
&tudii 200,0200I0 universitatea 3erore )acovia0
"acultatea de Contabilitate i informatic
de estiune0 economie
20010200,0 Coleiu te/nic Q5enri CoandQ
)acu
E*perien a Pre'ent0 &C A&AC>= (%AN& &%1 F
administrator
201102011 1u-oil F casier
201102011 %aifaisen ban- F consultant
credite
201002012 &C Petrom 8/& +asier
200I02010 3rup 7"alc- Freferent Fcasier
200,0200I &C A=AD>% ;N( &%1 F
contabilitate primar
%esponsabil te/nic
Atribu ii
3 urmre te ca utila#ele i ec/ipamentele ac/i'i ionate prin proiect s
corespund descrierilor te/nice i func ionale prevute 8tudiu de feabilitate
3 urmre te implementarea i respectarea flu*ului te/noloic pentru
ob inerea de produse de nalt calitate cu un minim de pierderi+
Nume [a/aria
Prenume Ale*andrina
&tudii 1D8D01DC3 F ;nstitutul Polite/nic 3ala i,
"acultatea de ;ndustrie alimentar i ;e6nica
pescuitului%
1D8,01D8D F 1iceul teoretic numarul 8,
Ploie ti
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1D,C01D8, coala $eneral( *uu
E*perien a 1DC301DCD -nstitutul de cercetri i proiectri
delta >unrii( ;ulcea(
1DCD01DI, >ficiul de mbunt iri funciare
si proiectarea construc iilor aricoleG
1DI,0200I $ntreprinderea piscicol )acu 6
&C E&>B &%1 )acu
Ana#at in 1DC3 ca ininer piscicol
1DCC avansat cercettor tiin ific $rad ---
1DI70 ininer proiectare
1DI7 sef birou plan nv m:nt retribuire
1DD20 sef ferma piscicola =oto eni, )acu
%esponsabil economic
Atribu ii!
3 urmre te i coordonea' procedurile pentru ntocmirea dosarelor de
pl i n cadrul proiectuluiG
3 verific concordan a dintre pl ile efectuate i prevederile contractuale
Nume 5ananu
Prenume =aria =adalena
&tudii 200,0200I0 Corpul E*peditor Contabili
)acu0 diplom de contabil autori'at cu
&tudii superioare
1DD701DDI 4niversitatea 3eore )acovia
)acu " Iacultatea de +ontabilitate i informatic
de ?estiune& 4conomist
1BB0&1BB4& =iceul teoretic >imitrie +antemir
9ne ti & bacalaureat
E*perien a 20120pre'ent & A&AC>= (%AN& &%1
200,020120 &C 5idro ;nvest Constructor
&A F director economic
20070200,0 &C 5idro invest Constructor &A
F contabilG
2007020080 Coperativa de credit "amilia
=oine ti F contabil sefG
2003020070 Coperativa de credit "amilia
>ne ti F contabil sef
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
2002020030 &C &epco 3) )acu F contabil
casier
200102002 Coperativa de Credit >ne ti F
referent casier
1DDI020070 Coperativa de Credit
)anca Popular =inerva 3ala i0 referent
3. (otal personal e*istent are un numr de , anga-a i din care+
din care personal de e*ecuie
& ! gestionari
& ! so.eri autocamion
& # conta/il
4. Estimri privind forAa de munc ocupat prin reali'area investiAiei
Numrul total al ana#a ilor care i vor desf ura permanent activitatea in
cadrul unit ii nou propuse va fi de 7 persoane!
& 1 manaer de proiect
& 1 responsabil economicG
& 1 responsabil te/nic
& 1 operator industria alomentara
1. 1ocuri de munc nou0create
Numrul total al ana#a ilor care i vor desf ura permanent activitatea in
cadrul unit ii nou propuse va fi de 7 persoane+
F. 0ROI(68II FINAN6IAR( SI INDI6A7ORI FINAN6IARI
1. Pro@no>a enituri$or
&C A&AC>= (%AN& &%1 nu a avut activitate piscicol p:n in momentul
de faA+ A@adar, prono'ele financiare nu au putut fi fcute pe ba'a
situaiilor financiare anterioare+ &0a luat in calcul potenAialul economic @i
uman al 'onei, dar @i profilul companiei, adaptat la cerinAele pieAei locale+
;n prono'a veniturilor @i evoluAia capacitAii de producAie pentru anul ; s0
au calculat veniturile provenite din v:n'area urmtoarelor articole, pe
cantitAi!
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Din previ'iuni reiese c vor fi cicluri eale a c:te 12 luni de cre@tere+
Nr
crt.
Produ!u$ comercia$i>at Cantitate
Dndut&.an I
9: 0re
lei!.g
Venituri
din
v;n2are #n
lei an I
1 Crap afumat 7700 M 32+, 173000
2 Crap 2iu 7000 M 12 7I000
3 "itofa viu 12I0 M 10 12I00
7 &aner viu D00 M 10 D000
, alu viu C00 M 2I 1D800
8 Puiet crap 2D00 M 12 37I00
C Puiet alu 12,0 M 22 2C,00
Prono'a veniturilor pentru anul ;; prevede v:n'ri similare cu cele din
anul ;+
Anul ;;; prevede o cre@tere de ,E faA de anul ;;, iar pentru anii ;;; @i ;2
s0a preconi'at o cre@tere cu ,E faA de anii anteriori+
+re#terile previionate se baea pe ma)orarea previionat a preurilor din anii respectivi.
2. Pro@no>a c=e$tuie$i$or
&0a completat Ane*a )2 bProno'a c/eltuielilor si evolu ia capacit ii de
produc ie c cu valorile previ'ionate pe cateorii de c/eltuieli trimestrial in
primii doi ani de activitate dup care anual+
;n cadrul acestei secAiuni s0au detaliat pre'umAiile care au stat la ba'a
realirii previionrii.
Punctu$ 3: C=e$tuie$i cu materii$e 'rime 8i cu materia$e$e
con!umabi$e
Anu$ 3:
Puiet
Va$oare
ac=i>i9ie ?n $ei
5"&r& TVA7
1 Puiet crap 17I0I
2 Puiet fitofa CD0
3 Puiet s:ner CD0
7 Puiet alu 322,
(otal 1D813
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
&0a calculat fura#area pe tilor ( dup cum urmea!
+6eltuieli reet concentrate la C$!
Nr.
crt.
Produ!e Cantitate
tota$& de
"ura#
con!umat&
'e an
Pre
"ura#
Va$oare
"ura#e ?n
$ei. C@
5"&r&
TVA7
1 Crap ,71D 1+1 8,03+07
2 alu 31D+2 1+2 ,C7+,
7 "itofa viu C31+07 1+,, 131,+IC
, &aner viu 888+27 1+DI 11DD+23
C Puiet C200 3+12 12D80
(otal
22,,2+87
&0au considerat, de asemenea, c se vor efectua c/eltuieli trimestriale cu
medicamente de 100 lei #i c6eltuieli trimestriale cu materiale de deinsecie #i deratiare de 100 lei.
&0au preconi'at c/eltuieli cu pentru condimente 100 lei /trimestru.
Pentru anul 2 s0a preconi'at o stanare a c/eltuielilor, iar pentru anul 3, o
mrire cu ,E, urm:nd ca n anii 7 @i , s se efectue'e acelea@i c/eltuieli
ca n anul 3+
Punctu$ 0: A$te c=e$tuie$i materia$e
1a acest punct s0au avut in vedere c/eltuielile privind asiurrile pentru
mi#loace fi*e, re'ult:nd c/eltuieli trimestriale de 13DI+13 lei.
Punctu$ <4 Alte c+eltuieli dina1ar3
&0au preconi'at c/eltuieli cu utilitile lunare in primul an( dup cum urmea! ener$ie
electric & G00 lei/lun( nclire & 1000 lei/luna(
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
urm:nd ca n anii urmtori, c/eltuielile s creasc cu 0+3E fata de anul
anterior+
Punctu$ -: C=e$tuie$i 'riind m&r"uri$e
Nu e*ist c/eltuieli cu mrfuri+
Punctu$ (: C=e$tuie$i cu 'er!ona$u$ an@a#at
&0a preconi'at ana#area a 7 persoane, dintre care!
0 1 =anaer de proiect
0 1 %esponsabil te/nicG
0 1 %esponsabil economicG
0 1 >perator industria alimentar
&alariile au fost calculate dup urmtoarea ril!
0 1 =anaer de proiect 1000 leiHlun
0 1 %esponsabil te/nic 137 leiHlun
0 1 %esponsabil economic 1000 leiHlun
0 1 >perator industria alimentar C20 lei/lun
8&a prevut o cre#tere a salariilor cu 1E in anul 3 dup darea n e5ploatare( cu 1E n anul 4 #i 1E n
anul 1.
Punctu$ ): C=e$tuie$i cu a!i@ur&ri$e 8i 'rotec9ia !ocia$&
&0au luat in calcul salariile previ'ionate la punctul anterior @i s0au aplicat
leal toate c/eltuielile procentuale+
Punctu$ 1: C=e$tuie$i cu amorti>&ri$e
Amorti'area construc iilor se va face pe o perioada de 70 ani, iar cea a
ma inilor si utila#elor pe o perioada de C ani, re'ult:nd c/eltuieli
trimestriale cu amorti'rile de 3,C8 lei+
Punctu$ 3,: A$te c=e$tuie$i de e<'$oatare
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
1a acest capitol s0au avut n vedere c/eltuielile faA de terAi privind
salubritatea 6colectarea viscerelor9 F 2,00 lei o dat la 8 luni, c/eltuieli ce
vor cre@te cu 3E in fiecare an, in anii ;;;, ;2 @i 2+
3. Proiec ia contu$ui de 'ro"it !i 'ierdere
&C A&AC>= (%AN& &%1 a avut activitate, a@adar coloana An 0 a fost
completat cu datele din bilan ul din anul 2012+
4. *i$an u$ !i contu$ de 'ro"it !i 'ierderi
&0au facut preci'ri privind ipote'ele luate n considerare n procesul de
previ'ionare a posturilor din bilanA+
&0a completat Ane*a 7 cu valorile prono'ate ale posturilor din bilanA
av:nd n vedere urmtoarele!
0 n coloana An 0 s0au vor completa valorile e*istente n ultimul bilanA
nc/eiat de societate ane*at la cererea de finanAareG
0 valorile activelor imobili'ate noi ac/i'iAionate s0au aduat la cele
e*istente, din acestea s0au sca'ut valorile activelor imobili'ate v:ndute n
perioada respectivaG
0 valoarea amorti'rii cumulate aferenta activelor imobili'ate
e*istente, la care se adu amorti'area calculata pentru activele
imobili'ate noi ac/i'iAionateG
0 valoarea stocurilor 6materii prime, materiale, produse finite,etc+9
este corelata cu specificul activitAii desf@urate 6durata procesului de
fabricaAie, etc+9 @i alte elemente considerate relevante+
0 casa @i conturi la bnci se preia valoarea re'ultata n "lu*ul de
numerar aferent aceleia@i perioade din linia &G
0 datorii ce trebuie pltite intr0o perioada de pana la un an F s0au
previ'ionat n funcAie de termenele de plata ale furni'orilor, de creditele pe
termen scurt previ'ionate prin flu*ul de numerar, valoarea datoriilor
fiscale @i la asiurrile sociale aferente activitAii+
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
0 datoriile ce trebuie pltite ntr0o perioada mai mare de un an F s0au
previ'ionat n funcAie de soldul @i raficul de rambursare a creditelor pe
termen mediu @i lun primite, de soldul @i raficul de plata a datoriilor
ree@alonate 6daca este ca'ul9G s0au evidenAiat de asemenea datoriile ctre
acAionariHasociaAi, leasinurile, datoriile ctre alte instituAii financiare+
0 capitalurile proprii F s0au nscris sumele re'ultate ca urmare a
ma#orrilor de capital social prev'ute, re'ultatul e*erciAiului 6acesta se
reparti'ea' ca dividende @i re'erve la aleere, cota reparti'ata la re'erve
urm:nd s fac parte din re'erve n anul urmtor9, re'ervele de#a
constituite @i alocrile suplimentare din re'ultatul e*erciAiului financiar
precedentG
0 s0a urmrit corelarea datelor introduse cu cele e5istente n contul de profit #i pierdere #i
flu5ul de numerar%
1. F$u< de numerar = %revi2iuni
&0au completat ane*ele cu datele privind flu*urile de numerar aferente
proiectului pe perioada implementrii @i pentru o perioada de , ani dup
implementarea proiectului+
&0a preconi'at ca implementarea va dura 2 ani 627 luni9+
0 valoarea c/eltuielilor efectuate naintea semnrii contractului de
finanAare 6en consultanta, asistenta te/nica etc+9 au fost incluse n
prima lun a anului 1 de implementare la capitolul <(otal ie@iri de
lic/iditAi prin investiAiiQG
0 s0au corelat s/eeturile cu flu*urile de numerar cu s/eeturile anterioare
@i s0au pstrat acelea@i previ'iuni de v:n'ri @i de c/eltuieli ca in primul
an dup darea in e*ploatare
(. Indicatori 1inanciari
Pe ba'a datelor ob inute din pro$noele efectuate s&au calculat indicatorii care relev
sustenabilitatea si viabilitatea investi iei ce urmea a fi promovata.
G. CONCLUAII
S.C. CORETI CONCEPT S.R.L.
Str. Drobeta, nr.10, sc. A, et. 3, ap. 4, IASI, Municipiul Iai, Judeul Iai
TE. ! 0"#1$ %0&#44, J''$10%"$'01', () 303%&3&%
Progno2ele 1inanciare indic3 1a%tul c3 inve&ti5ia %ro%u&3 e&te &u&tenabil34
& Di&%onibilul de numerar la &1;r>itul %erioadei e&te %o2itiv
& Valoarea actuali2at3 net3 e&te %o2itiv3
& Rata re2ultatului de e?%loatare e&te mai mare de 1)@
& Durata de recu%erare a inve&ti5iei e&te mai mic3 de 1A ani
& Rata rentabilit35ii ca%italului inve&tit e&te mai mare de ,@
& %ata indatorrii pe termen mediu @i lun este mai mic de 80E-