Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Petrol Gaze din Ploieti ANEXA 2

Masterat: Didactic i didactici de specialitate


FIA DI!"IP#INEI
Den$%irea disciplinei: Didactica lect$rii &Didactica '(
"od$l disciplinei: 11321500223
An$l de st$di$ i se%estr$l )n care se st$diaz disciplina: II* se%+ '
,e-i%$l disciplinei &o.li-atorie /* op0ional A sa$ 1ac$ltativ #(: /
For%a de eval$are &e2a%en E* veri1icare 3* colocvi$ "(: E
Discipline anterioare cer$te 4:
"atedra care coordoneaz disciplina:
5it$lar$l 6 tit$larii disciplinei:
* disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei
E2tinderea disciplinei )n plan$l de )nv0%7nt *:
Curs Seminar Laborator Proiect Total NOADsem!
8 8 92 8 92
* numrul semestrial de ore de acti"it#i didactice directe
"on0in$t$l disciplinei capitolele cursului sau etapele proiectului!
$r%
capitol
Titlul capitolului sau denumirea etapei $r% de
ore
:+ ,ol$l literat$rii )n pro-ra%ele de li%. i literat$r %atern
Perspecti"e istorice i didactice asupra predrii&n"#rii literaturii
Lr'irea conceptului de te(t% Canonul literar
)i*iunea asupra studiului literaturii n pro'ramele actuale+ tipuri de con#inuturi n
pro'rame+ accente di,erite n pro'ramele de 'imna*iu i liceu
Principii ale didacticii lecturii
;
2+ Proces$l de receptare i co%peten0a de lect$r
)ariabilele receptrii% -olurile cititorului
.acroprocese i microprocese ale lecturii
Compre/ensiune i interpretare
0tapele procesului de lectur: prelectur1 lectur1 postlectur
;
'+ Modalit0i de a.ordare a te2telor literare i nonliterare
Tipuri te(tuale narati"1 descripti"1 in,ormati"1 ar'umentati"1 dialo'at!
Ci de acces spre te(t
2cti"it#i speci,ice n abordarea te(tului literar i a te(tului nonliterar
;
9+ Modalit0i de a.ordare a te2telor epice i lirice
2cti"it#i speci,ice de abordare a te(tului epic sau a celui liric
;
<+ Modalit0i de a.ordare a te2t$l$i dra%atic
3e la te(tul dramatic la arta spectacolului
2cti"it#i speci,ice n abordarea te(tului dramatic i a artei spectacolului
;
;+ Eval$area co%peten0ei de lect$r a elevilor
.etode i ,orme de e"aluare a competen#ei de lectur
4ormularea sarcinilor de lucru pentru e"aluarea competen#ei de lectur
;
=+ A$toeval$area activit0ii de predare8)nv0are a lect$rii6literat$rii
5denti,icarea di,icult#ilor1 'sirea unor solu#ii i e"aluarea critic a acestora
;
>$-et$l de ti%p pentr$ st$di$l individ$al
3enumirea acti"it#ii $r% ore 3enumirea acti"it#ii $r% ore
1%3esci,rarea i studierea noti#elor de la
acti"it#ile de laborator
:9 6% 0laborarea temelor de cas1
re,eratelor7
22
2% Studiul dup manual sau suport de curs :9 8% Pre'tirea pentru e"alurile periodice :9
3% Studierea biblio'ra,iei minimale indicate :? 9% Pre'tirea pentru e(aminarea ,inal 2?
:% 3ocumentarea suplimentar* 8 ;% Participarea la consulta#ii online '?
5% Pre'tirea seminariilor i<sau
laboratoarelor
:9 10% 2lte acti"it#i 7 8
N$%r$l total al orelor alocate st$di$l$i individ$al NOSIsem :'@
1
>$-et$l de ti%p i creditele alocate disciplinei
NOADsem NOSIsem NOTsem A NOADsem B
NOSIsem
N$%r$l de credite
92 :'@ :@? ;
"riteriile de eval$are a c$notin0elor i pro%ovarea disciplinei
Eval$rile considerate pentr$ sta.ilirea notei
1inale:
Ponderea eval$rii )n nota 1inal* C
= .edia notelor acordate la seminar 8
= .edia notelor acordate pentru acti"itatea la laborator 2?
= $otele ob#inute la testele periodice sau par#iale 2?
= $ota acordat pentru ,rec"en#a la curs 8
= $otele acordate pentru temele de cas 2?
= $otele acordate pentru participarea la cercuri
tiin#i,ice i<sau la concursuri pro,esiobnale
8
= $ota acordat la e(aminarea ,inal 9?
Modalitatea de e2a%inare 1inal4: oral !t$den0ii vor prezenta $n scenari$ didactic* )%pre$n
c$ proiect$l $nit0ii de )nv0are din care 1ace parte &pentr$ alt clas dec7t proiectele prezentate
la Didactica : i Didactica 2(* D$rnal$l aplicrii la clas a scenari$l$i i $n proiect de
)%.$nt0ire a activit0ii )n do%eni$l lect$rii+ Intrarea )n e2a%en este condi0ionat de
participarea la %ini%$% :? dintre cele :9 la.oratoare* prec$% i de redactarea $n$i scenari$ i
a $n$i proiect de ac0i$ne+
"erin0ele %ini%e de pro%ovare
&o.0inerea notei <(
"erin0ele de pro%ovare c$ nota %a2i%
&o.0inerea notei :?(
Studentul reali*ea* un scenariu
didactic coerent centrat pe receptarea
te(tului
Stundentul este capabil s&i
autoe"alue*e acti"itatea de la clas n
domeniul lecturii%
s$nt satis1c$te toate criteriile de eval$are:
cerin#ele minime de promo"are "% coloana alturat!
studentul do"edete c poate ar'umenta coerent i
con"in'tor modul n care i&a structurat scenariul didactic
studentul ,ace o selec#ie adec"at a cilor de acces i a
metodelor de abordare a te(telor propuse spre studiu
studentul do"edete o "i*iune clar1 coerent i
in,ormat asupra di"erselor abordri pri"ind lectura n
didactica limbii i literaturii materne
studentul se autoe"aluea* cu spirit critic i poate 'si
solu#ii "alide de mbunt#ire a propriei acti"it#i didactice n
domeniul lecturii
"o%peten0ele speci1ice disciplinei *
:+ "o%peten0e privind
c$noaterea i )n0ele-erea
& identi,icarea etapelor speci,ice ale procesului de lectur
& recunoaterea tiparelor te(tuale pre*ente n te(tele propuse spre
studiu
2+ "o%peten0e )n do%eni$l
e2plicrii i interpretrii
& anali*a unor abordri di,erite a te(telor literare i nonliterare
& ar'umentarea unor op#iuni pentru cile de acces spre te(te discutate
n cadrul laboratorului
'+ "o%peten0e
instr$%ental 8 aplicative
& construirea unor scenarii didactice de receptare a te(tului1 ba*ate pe
principiile moderne ale didacticii lecturii
& autoe"aluarea propriilor acti"it#i de ,ormare i de*"oltare a
competen#ei de lectur propuse la clas
9+ "o%peten0e atit$dinale & mani,estarea interesului pentru per,ec#ionarea cunotin#elor speci,ice
domeniului i pentru conceperea unor strate'ii adec"ate i comple(e
de abordare a lecturii
Data ela.orrii: 5it$lar$l 6 tit$larii disciplinei*
G.Z. Pr.Act.Did. 2
2
Universitatea Petrol Gaze din Ploieti ANEXA '
Masterat: Didactic i didactici de specialitate
P,/G,AMA ANA#I5I"E
Den$%irea disciplinei: Didactica lect$rii &Didactica '(
"od$l disciplinei: 11321500223
An$l de st$di$ i se%estr$l )n care se st$diaz disciplina: II* se%+ '
,e-i%$l disciplinei &o.li-atorie /* op0ional A sa$ 1ac$ltativ #(: /
For%a de eval$are &e2a%en E* veri1icare 3* colocvi$ "(: E
Discipline anterioare cer$te 4:
"atedra care coordoneaz disciplina:
5it$lar$l 6 tit$larii disciplinei:
* disciplinele studiate anterior a cror cunoatere este necesar pentru nsuirea disciplinei
E2tinderea disciplinei )n plan$l de )nv0%7nt *:
Curs Seminar Laborator Proiect Total NOADsem!
8 8 92 8 92
* numrul semestrial de ore de acti"it#i didactice directe
>$-et$l de ti%p i creditele alocate disciplinei
NOADsem NOSIsem NOTsem A NOADsem B
NOSIsem
N$%r$l de credite
92 :'@ :@? ;
/.iectivele disciplinei
/.iectivele c$rs$l$i /.iectivele activit0ilor aplicative
&se%inar* la.orator* proiect(
8 & identi,icarea etapelor speci,ice ale procesului de lectur
& recunoaterea tiparelor te(tuale pre*ente n te(tele propuse spre studiu
& anali*a unor abordri di,erite a te(telor literare i nonliterare
& ar'umentarea unor op#iuni pentru cile de acces spre te(te discutate n
cadrul laboratorului
& construirea unor scenarii didactice de receptare a te(tului1 ba*ate pe
principiile moderne ale didacticii lecturii
& autoe"aluarea propriilor acti"it#i de ,ormare i de*"oltare a competen#ei
de lectur propuse la clas
& mani,estarea interesului pentru per,ec#ionarea cunotin#elor speci,ice
domeniului i pentru conceperea unor strate'ii adec"ate i comple(e de
abordare a lecturii
"on0in$t$l disciplinei capitolele cursului1 etapele proiectului1 temele seminariilor i laboratoarelor !
2cti"itatea Titlul capitolului1 denumirea etapei1 tema seminarului 7 $r% ore
"U,! &
!EMINA, &
#A>/,A5
/,
,ol$l literat$rii )n pro-ra%ele de li%. i literat$r %atern
Perspecti"e istorice i didactice asupra predrii&n"#rii literaturii
Lr'irea conceptului de te(t% Canonul literar
)i*iunea asupra studiului literaturii n pro'ramele actuale+ tipuri de
con#inuturi n pro'rame+ accente di,erite n pro'ramele de
'imna*iu i liceu
Principii ale didacticii lecturii
;
Proces$l de receptare i co%peten0a de lect$r
)ariabilele receptrii% -olurile cititorului
.acroprocese i microprocese ale lecturii
Compre/ensiune i interpretare
;
3
0tapele procesului de lectur: prelectur1 lectur1 postlectur
Modalit0i de a.ordare a te2telor literare i nonliterare
Tipuri te(tuale narati"1 descripti"1 in,ormati"1 ar'umentati"1 dialo'at!
Ci de acces spre te(t
2cti"it#i speci,ice n abordarea te(tului literar i a te(tului nonliterar
;
Modalit0i de a.ordare a te2telor epice i lirice
2cti"it#i speci,ice de abordare a te(tului epic sau a celui liric
;
Modalit0i de a.ordare a te2t$l$i dra%atic
3e la te(tul dramatic la arta spectacolului
2cti"it#i speci,ice n abordarea te(tului dramatic i a artei spectacolului
;
Eval$area co%peten0ei de lect$r a elevilor
.etode i ,orme de e"aluare a competen#ei de lectur
4ormularea sarcinilor de lucru pentru e"aluarea competen#ei de lectur
;
A$toeval$area activit0ii de predare8)nv0are a lect$rii6literat$rii
5denti,icarea di,icult#ilor1 'sirea unor solu#ii i e"aluarea critic a acestora
;
Descrierea 1or%elor i %etodelor de eval$are a c$notin0elor
In cadr$l la.orator$l$i se vor eval$a: i%plicarea )n disc$0ii i )n rezolvarea sarcinilor )n
activitatea de la.orator 2?CF testele periodice sa$ par0iale 2?CF te%e pentr$ acas 2?C+
/ eval$are pe parc$rs va viza: selectarea $nor ci de acces adecvate pentr$ te2tele prop$se spre
disc$0ie )n cadr$l la.orator$l$i+
Eval$area 1inal const )n realizarea $n$i scenari$ didactic centrat pe receptarea te2t$l$i*
prezentat )n conte2t$l $nit0ii de )nv0are din care a 1ost e2tras* $n D$rnal re1le2iv al aplicrii la
clas a scenari$l$i i o analiz a$toeval$ativ a propriei activit0i la clas )n do%eni$l lect$rii+
&9?C(+ Eval$area 1inal are ca precondi0ie participarea la 10 din cele 1: laboratoare i
elaborarea unui scenariu i a unui proiect de mbunt#ire a acti"it#ii n domeniul lecturii pe
ba*a unui c/estionar de autoe"aluare!%
"riteriile 1olosite s$nt $r%toarele:
studentul reali*ea* un scenariu didactic coerent centrat pe receptarea te(tului
studentul este capabil s&i autoe"alue*e acti"itatea de la clas n domeniul lecturii
studentul do"edete c poate ar'umenta coerent i con"in'tor modul n care i&a structurat scenariul didactic
studentul ,ace o selec#ie adec"at a cilor de acces i a metodelor de abordare a te(telor propuse spre studiu
studentul do"edete o "i*iune clar1 coerent i in,ormat asupra di"erselor abordri pri"ind lectura n didactica
limbii i literaturii materne
studentul se autoe"aluea* cu spirit critic i poate 'si solu#ii "alide de mbunt#ire a propriei acti"it#i didactice
n domeniul lecturii
Pentru nota 10 toate criteriile trebuie s fie satisfcute.
>i.lio-ra1ia de .az a disciplinei
((( Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba i literature romn.
n!"mnt primar i gimna#ial1 .%0%C%1 C%$%C%1 >ucureti1 0ditura 2ramis Print1 2002
((( Ghid metodologic. Aria curricular $imb i comunicare. $iceu% .%0%C%1 C%$%C%1
>ucureti1 0ditura 2ramis Print1 2002
Pam,il1 2lina & $imba i literatura romn &n gimna#iu. 'tructuri didactice deschise%
0ditura Paralela :51 2003
S?mi/ian 4lorentina1 .ariana $orel & Didactica limbii i literaturii romne% "ol% 551
.inisterul 0duca#iei i Cercetrii1 Proiectul pentru @n"#m?ntul -ural1 2006
S?mi/ian 4lorentina & (n!estigarea i stimularea interesului pentru lectur al
ele!ilor% .inisterul 0duca#iei i Cercetrii1 Proiectul pentru @n"#m?ntul -ural1 2008
))) * Perspecti!e% -e"ist de didactica limbii i literaturii rom?ne1 CluA&$apoca1
publica#ie a 2$P-B : nr% 11 2001 cu tema $ectura+% nr% 21 200: cu tema $iterar
nonliterar+% nr% 11 2005 cu tema ,e)tul epic+% nr% 21 2005 cu tema ,e)tul liric+% nr% 11 2006
cu tema ,e)tul dramatic. 'pectacolul+% nr% 21 2006 cu tema Persona-ul+
CCC%edu%ro pentru pro'ramele de limba i literatura rom?n n "i'oare!
CCC%coe%lan' pentru documente europene de politic educa#ional n domeniul
:
limbilor i literaturilor materne!
Data ela.orrii: 5it$lar$l 6 tit$larii disciplinei*
5