Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE IURCUT IURAAlea Peana, nr.3, Ap.!, Clu" Nap#ca $R#m%nia&
'()3 *'+ *)(
iurcut.iura,-mail.c#m
Se.ul Ma/culin 0 1ata na2terii '! aprilie 34+4
PO5IIA IN6INER, INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
E7PERIENA PROFESIONAL8

!*9'*9!'33:'39'49!'33 1e;i<ier9In-iner #=ertare
S.C Internati#nal F>S ?#l@in-, Clu" Nap#ca $R#mania&
A Reali<area9Intr#@ucerea @e;i<el#r
A Reali<area Fi/el#r TeBnice, S#lutii TeBnice
A O=ertare9In;e/titii
Practicant
S.C. Start In/tal S.R.L, Si-Betu Marmatiei $R#m%nia&
A In/talatii /anitare @e alimentare cu apa rece, apa cal@a mena"era a c#n/tructiil#r
A In/talatii @e incal<ire
A In/talatii /#lare
A In/talatii electrice9iluminat
E1UCAIE CI FORMARE

!'3!:Pre<ent MASTER Ni;elul CEC
Uni;er/itatea TeBnica, Facultate @e In-inerie Electrica, Si/teme /i Structuri Electrice A;an/ate, Clu"
Nap#ca $R#m%nia&
!''+:!'3! IN6INER Ni;elul ( CEC
Uni;er/itatea TeBnicaD Facultatea @e In/talatii, In/talatii pentru C#n/tructii, Clu" Nap#ca $R#m%nia&
C#mpetente -enerale
A In/talatii Sanitare
A In/talatii @e Ventilare /i Climati<are
A In/talatii Electrice @e Iluminat
A In/talatii @e Incal<ire
C#mpetente pr#=e/i#nale
A practica pr#=e/i#nala $ reali<area in/talatiil#r @e incal<ire, /anitare, ;entilare /i climati<are&
A cun#/tiinte pri;in@ c#nte.tul @e in-inerie
!''*:!''+ TE?NICIAN OPERATOR TE?NICA 1E CALCUL Ni;elul + CEC
Liceul TeBn#l#-ic Marmatia, Si-Betu Marmatiei $R#m%nia&
339*93* E Uniunea Eur#peanF, !''!A!'3* 0 BttpG99eur#pa//.ce@e=#p.eur#pa.eu Pa-ina 3 9 !
Curriculum Vitae IURCUT IURA
COMPETENE PERSONALE

LimHa$i& maternF$e& ucraineanF
Alte limHi /trFine cun#/cute IN ELE6ERE VOR>IRE SCRIERE
A/cultare Citire
Participare la
c#n;er/aJie
1i/cur/ #ral
en-le<F >3 >3 A3 A! >3
ru/a C3 C! >! >! C3
Ni;eluriG A39A!G Utili<at#r elementar A >39>!G Utili<at#r in@epen@ent A C39C!G Utili<at#r e.perimentat
Ca@rul eur#pean c#mun @e re=erinJF pentru limHi /trFine
C#mpetenJe @e c#municare A /#ciaHil cu Hune aHilitati @e c#municare
C#mpetenJe
#r-ani<aJi#nale9mana-eriale
A lea@er/Bip $in @ecur/ul anil#r am =#/t re/p#n/aHilul unei ecBipe c#mpu/e @in )A #ameni&
A Hune c#mpetente #r-ani<ati#nale @#Han@ite @in =acultate /i @in e.perienta mea @e liHer pr#=e/i#ni/t
A Hune aHilitati @e c#n@ucere a unei ecBipe
C#mpetenJe @#H%n@ite la l#cul @e
muncF
A /eri#<itate
A c#municarea /i lucru in ecBipa
A #r-ani<area l#cului @e munca
C#mpetenJe in=#rmatice O Huna /tapanireG
A a pacBetului O=iice $K#r@, E.cel, P#LerP#int&
A a aplicatiil#r -ra=ice $ PB#t#SB#p, C#rel1raL&
A a aplicatiil#r @e pr#iectare $Aut#Ca@, AllPlan&
A a aplicatiil#r @e inre-i/trare au@i# @e /tu@i# $ CuHa/e, FlStu@i#, A@#He Au@iti#n&
339*93* E Uniunea Eur#peanF, !''!A!'3* 0 BttpG99eur#pa//.ce@e=#p.eur#pa.eu Pa-ina ! 9 !

S-ar putea să vă placă și