Sunteți pe pagina 1din 42

Regulament

pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de


proiecte, responsabililor tehnici cu execuia, precum i a
experilor tehnici de calitate i extrajudiciari n domeniul
instalaiilor electrice
Capitolul I Cadru legislativ
Art. 1. (1) Prezentul Regulament este elaborat n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului
nr. 95 1999 privind calitatea lucr!rilor de monta" al dot!rilor te#nolo$ice industriale% aprobat!
cu modific!ri prin &e$ea nr. ''( )(()% &e$ii nr. 1( 1995 privind calitatea n construcii%
precum *i cu dispoziiile art. 5 alin. (1) lit. e) *i art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonana de ur$en! a
Guvernului nr. ++ )((, privind or$anizarea *i funcionarea Autorit!ii -aionale de
.e$lementare n /omeniul 0ner$iei% aprobat! cu modific!ri *i complet!ri prin &e$ea nr.
11()(1) *i ale prevederilor art. 91 din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr.
123/2012.
()) Activit!ile de proiectare *i e2ecutare a instalaiilor electrice se realizeaz! de c!tre
Electricieni autorizai *i de c!tre personal calificat av3nd diplom! de studii sau certificat de
calificare% dup! caz% n domeniul electric% n cadrul operatorilor economici sub coordonarea
suprave$#erea Electricienilor autorizai.
(+) Pentru asi$urarea calit!ii lucr!rilor de instalaii electrice% verificarea proiectelor de
instalaii electrice sau a p!rii electrice din cadrul unor proiecte comple2e se realizeaz! de c!tre
verificatori de proiecte *i de c!tre e2peri te#nici de calitate *i e2tra"udiciari% iar verificarea
instalaiilor electrice se realizeaz! de c!tre responsabili te#nici cu e2ecuia% precum *i de c!tre
e2peri te#nici de calitate *i e2tra"udiciari n domeniul instalaiilor electrice% conform prevederilor
prezentului Regulament.
Capitolul II - cop
Art. ). Prezentul Regulament stabile*te condiiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicit!
obinerea calit!ii de electrician autorizat% verificator de proiecte% responsabil te#nic cu e2ecuia%
precum *i e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% incluz3nd4
a) procedura de autorizare pentru un tip $rad de autorizare% precum *i trecerea la un $rad
tip superior sau diferit% pe baz! de Examen,
b) procedura de autorizare pentru verificator de proiecte% responsabil te#nic cu e2ecuia%
precum *i e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice%
c) procedura de prelun$ire a valabilit!ii le$itimaiilor deinute de c!tre electricienii
autorizai% emise de Autoritatea competent% a calit!ii de verificator de proiecte% responsabil
te#nic cu e2ecuia% precum *i de e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul
instalaiilor electrice%
d) competenele% drepturile *i obli$aiile electricianilor autorizai% verificatorilor de proiecte%
responsabililor te#nici cu e2ecuia% precum *i a e2perilor te#nici de calitate *i e2tra"udiciari n domeniul
instalaiilor electrice%
e) condiiile de retra$ere a autorizaiei% respectiv de aplicare a sanciunilor persoanelor fizice
autorizate.
Capitolul III - !omeniul de aplicare
Art. +. (1) Prevederile Regulamentului se aplic!4
a) persoanelor fizice% rom3ne sau str!ine% care solicit! autorizarea n vederea desf!*ur!rii% pe
teritoriul .om3niei% cu respectarea actelor normative *i normelor n vi$oare aplicabile n domeniul
ener$iei electrice% a activit!ilor de proiectare% e2ecutare% verificare *i sau de e2pertizare a lucr!rilor de
instalaii electrice5
Pagina 2/42
b) persoanelor fizice care% n desf!*urarea activit!ii de operare a instalaiilor electrice e2ecut!
lucr!ri de mentenan! ntreinere reparaii curente ale acestora% ca parte component! a activit!ii de
operare% cu respectarea obli$aiilor precizate la Art. 5. alin. (1) din Regulament.
()) 6n situaia prest!rii de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional temporar% persoanele
fizice stabilite n state membre% pot realiza lucr!ri de proiectare e2ecuie de instalaii electrice% n
baza autoriz!rii acordate n statul membru de ori$ine% pe baza unei declaraii pe propria
r!spundere% conform! cu modelul prezentat n Ane2a 7 din prezentul Regulament, n sensul
cuno*terii *i respect!rii le$islaiei% normelor te#nice *i de proteciei a muncii aplicabile pe
teritoriul .om3niei *i cu transmiterea c!tre A-.0% n copie tradus! *i le$alizat!% a autoriz!rii
respective.
Art. '. Prevederile Regulamentului nu se aplic! la autorizarea personalului care desf!*oar! activit!i de
proiectare *i sau e2ecutare de ec#ipamente electrice ori materiale destinate utiliz!rii lor n
instalaiile electroenergetice.
Art. 5. (1) Operarea capacitilor energetice% deinute sub orice form! de c!tre un operator economic% se
realizeaz! de personal av3nd calificare profesional! n domeniul instalaiilor electrice sub
coordonarea suprave$#erea electricienilor autorizai av3nd $radul de autorizare corespunz!tor
nivelului ma2im de tensiune aferent capacit!ii respective.
()) Operatorul economic care opereaz! capaciti energetice, *i are or$anizat la nivelul s!u un
serviciu de specialitate cu atribuii n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii n munc!% acesta trebuie
s! fie condus de c!tre un specialist n domeniu% electrician autorizat conform prezentului
Regulament% av3nd $radul corespunz!tor nivelului ma2im de tensiune aferent capacit!ii
respective.
(+) 6n cazul n care operatorul economic care opereaz! capaciti energetice nu are electricieni
autorizai an$a"ai *i nici nu are or$anizat la nivelul s!u un serviciu de specialitate cu atribuii
n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii n munc!% aceste cerine se pot realiza n baza unor
contracte de prest!ri servicii nc#eiate cu operatori economici atestai de A-.0% n condiiile
le$ii.
Art. 1. (1) 6n vederea asi$ur!rii calit!ii proiectelor de instalaii electrice sau a p!rii electrice din cadrul
unor proiecte comple2e *i a lucr!rilor de monta"% verificarea acestora se realizeaz! de c!tre un
verificator de proiecte *i sau n anumite situaii prev!zute de le$islaia n vi$oare% de c!tre un
e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% ambii autorizai A-.0%
n condiiile prezentului Regulament.
()) 6n vederea asi$ur!rii calit!ii lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii
electrice% verificarea instalaiilor electrice se realizeaz! de c!tre un responsabil te#nic cu e2ecuia
*i sau n anumite situaii prev!zute de le$islaia n vi$oare% de c!tre un e2pert te#nic de calitate *i
e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% ambii autorizai A-.0% n condiiile prezentului
Regulament
Capitolul I" - !efiniii i abrevieri
Art. ,. 6n nelesul prezentului Regulament, termenii utilizai se definesc dup! cum urmeaz!4
1. Autoritate competent! 8 Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei (A-.0) cu
sediul n 9ucure*ti% str. :onstantin -acu% nr. +% ;ector )% #ttp4<<<.anre.ro% e8mail4
anre=anre .ro sau orice succesor al acesteia
). Autorizare8 Activitatea de emitere a unui act te#nic *i "uridic% denumit Legitimaie% prin care se
acord! unei persoane fizice dreptul de a desf!*ura n condiiile le$ii activit!i de proiectare%
inclusiv de a oferi asistena te#nic! la e2ecutarea lucr!rilor% verificare *i sau de e2ecutare%
respectiv de a coordona e2ecuia lucr!rilor de instalaii electrice.
+. :onducerea e2ecut!rii unei instalaii electrice 8 Activitatea de coordonare or$anizatoric! *i
te#nic!% de urm!rire *i control% de c!tre un Electrician autorizat% a e2ecut!rii unei instalaii
Pagina 3/42
electrice% cu respectarea proiectelor *i a tuturor normelor n vi$oare5 este o component! a
activit!ii de e2ecutare a instalaiei
'. /irecia $eneral! > /irecia $eneral! Acces la .eea *i Autorizare n domeniul ener$iei electrice%
din cadrul Autoritii competente.
5. /irecia de specialitate 8 /irecia Autorizare n domeniul ener$iei electrice% din cadrul Autoritii
competente.
1. Electrician autorizat 8 Persoana fizic!% titular! a unei Legitimaii emise de Autoritatea
competent% autorizat! n condiiile prezentului Regulament pentru a desf!*ura% conform
competenelor acordate% activit!i de proiectare e2ecutare *i verificare a instalaiilor electrice.
,. Expert tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul instalaiilor electrice 8 persoana fizic!
responsabil! pentru desf!*urarea unei activit!i comple2e (care cuprinde% dup! caz% cercet!ri%
e2periment!ri sau ncerc!ri% studii% relevee% analize *i evalu!ri necesare) pentru cunoa*terea st!rii
te#nice a unei lucr!ri de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice e2istente
sau care stabile*te modul n care un proiect respect! cerinele prev!zute de le$e% n vederea
fundament!rii m!surilor de interveniei.
7. Operarea instalaiilor electrice 8 ;uprave$#erea permanent! a funcion!rii instalaiilor electrice%
pre$!tirea *i coordonarea manevrelor% inclusiv mentenana acestora% realizarea operaiilor *i
manevrelor n mod nemi"locit ntr8o instalaie electric!% n vederea funcion!rii si$ure *i
economice a acesteia% cu respectarea re$lement!rilor te#nice% de securitate *i s!n!tate n munc! *i
n domeniul proteciei mediului% stabilite prin le$islaia n vi$oare.
9. ?nstalaie electric! 8 Ansamblu de ec#ipamente% celule *i elemente le$ate funcional ntre ele% de
re$ul! amplasate ntr8un spaiu comun *i operate de aceea*i formaie5 sunt incluse partea electric!
a centralelor electrice% reelele electrice *i instalaiile electrice de utilizare5 instalaia electric! face
parte din ;0- sau dintr8un sistem electroener$etic izolat.
1(. ?nstalaie electric! de utilizare a ener$iei electrice > Ansamblul de instalaii electrice care aparin
unui client final *i sunt situate n aval fa! de punctul de delimitare de cele aferente reelei
electrice aparin3nd unui operator de reea a ener$iei electrice5 instalaia electric! de utilizare
creeaz! condiiile de alimentare cu ener$ie electric! a receptoarelor.
11. ?nstalaie electric! interioar! 8 ?nstalaie electric! de "oas! tensiune pentru prize *i iluminat
aferent! unei construcii% realizat! n interiorul acestora.
1). ?nstalaie electric! te#nolo$ic! 8 ?nstalaie electric! realizat! n aer liber sau n interiorul unei
construcii *i destinat! unei activit!i te#nolo$ice
1+. 6ntreprindere familial! 8 6ntreprinderea economic!% f!r! personalitate "uridic!% nre$istrat!
conform prevederilor le$ale% or$anizat! de un ntreprinz!tor persoan! fizic! mpreun! cu familia
sa.
1'. 6ntreprindere individual! 8 6ntreprinderea economic!% f!r! personalitate "uridic!% or$anizat! de un
ntreprinz!tor persoan! fizic!% nre$istrat! conform prevederilor le$ale.
15. @entenan! 8 Ansamblul tuturor aciunilor te#nice *i or$anizatorice care se e2ecut! asupra
structurilor% instalaiilor (sistemelor) *i componentelor aflate n operare *i care sunt efectuate
pentru meninerea sau restabilirea st!rii te#nice necesare ndeplinirii funciilor pentru care au fost
proiectate.
11. @inisterul de resort > 0ntitatea "uridic! responsabil! cu elaborarea strate$iei ener$etice naionale
*i a politicii ener$etice.
1,. Operator economic din domeniul ener$iei electrice > orice persoan! fizic! sau "uridic! ce
desf!*oar! cel puin una dintre urm!toarele activit!i4 producere% transport% distribuie% furnizare
ori cump!rare de ener$ie electric! *i care are atribuii comerciale% te#nice *isau de ntreinere
le$ate de aceste activit!i% dar nu include clienii finali.
17. Operator economic atestat 8 Persoan! "uridic!% titular al unui Atestat valabil% acordat de c!tre
Autoritatea competent.
19. Persoan! fizic! autorizat! 8 Persoana fizic! autorizat! pentru desf!*urarea de activit!i economice%
nre$istrat! conform prevederilor le$ale% care desf!*oare orice form! de activitate economic!
permis! de le$e% folosind n principal fora sa de munc!.
)(. Responsabil tehnic cu execuia 8 Persoan! fizic! responsabil!% n condiiile le$ii% cu
implementarea sistemului de calitate n realizarea lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente
Pagina 4/42
instalaiilor electrice% care se asi$ur! de respectarea cerinelor de personal calificat *i de
ec#ipamente specifice% care s! dea $arania respect!rii e2i$enelor de calitate stabilite n
prevederile le$ale *i de documentaia aferent! realiz!rii lucr!rilor de monta"% verificat! *i
aprobat!.
)1. .etra$ere a autoriz!rii 8 Anularea calit!ii de Electrician autorizat/ eri!icator de proiecte/
Responsabil tehnic cu execuia/ Expert tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul
instalaiilor electrice% cu publicarea pe site a listei persoanelor fizice asupra c!rora s8au aplicat
aceste sanciuni.
)). ;erviciul de specialitate 8 ;erviciul Atestate% din cadrul Autoritii competente.
)+. ;tat membru 8 stat membru al Aniunii 0uropene sau al ;paiului 0conomic 0uropean.
)'. ;uprave$#erea coordonarea e2ecut!rii unei instalaii electrice 8 Activitatea or$anizatoric! *i
te#nic! de urm!rire% de c!tre un Electrician autorizat% a e2ecut!rii unei instalaii electrice% cu
respectarea proiectelor te#nice *i a tuturor normelor n vi$oare5 este o component! a activit!ii de
e2ecutare a instalaiei.
)5. eri!icator de proiecte 8 Persoan! fizic! responsabil!% n condiiile le$ii% cu verificarea
coninutului documentaiei pentru lucr!rile de monta" dot!ri te#nolo$ice industriale aferente
instalaiilor electrice% n conformitate cu e2i$enele cuprinse n prevederile le$ale% care
ndepline*te urm!toarele atribuii4 verificarea e2istenei coninutului8cadru a documentaiei% pe
faze de proiectare% ncadrarea documentaiei n e2i$enele le$ale inclusiv a normelor P;?% de
securitatea *i s!n!tate n munc!% respectarea prevederilor le$ale cu privire la urbanism *i
sistematizare% verificarea le$alit!ii soluiilor adoptate n documentaii% verificarea conformit!ii
documentaiei de e2ecuie a lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice cu re$lement!rile le$ale *i
te#nice specifice.
Abrevierile utilizate sunt urm!toarele4
1. A-.0 > Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei%
). ;0- > ;istem 0lectroener$etic -aional%
+. P;? > Prevenirea *i stin$erea incendiilor%
'. :@ > :arnet de munc!%
5. :PA > :alificare Profesional! Acceptabil!%
1. :O. > :lasificarea ocupaiilor din .om3nia.
Capitolul " #ipuri de autoriz$ri i competenele persoanelor fizice autorizate care desf$oar$
activit$i de proiectare, executare, verificarea, precum i expertizarea proiectelor de instalaii
electrice i a execuiei acestora
(1) :alitatea de Electrician autorizat este dovedit! prin legitimaia emis! de Autoritatea competent% n
conformitate cu prevederile Art. 9. lit. a.
()) :alitatea de eri!icator de proiecte este dovedit! prin legitimaia emis! de Autoritatea
competent% n conformitate cu prevederile Art. 1'..
(+) :alitatea de Responsabil tehnic cu execuia este dovedit! prin legitimaia emis! de
Autoritatea competent% n conformitate cu prevederile Art. 15..
(') :alitatea de Expert tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul instalaiilor electrice
este dovedit! prin le$itimaia emis! de Autoritatea competent!% n conformitate cu prevederile Art. 11..
Art. 7. (1) Electricienii autorizai pentru proiectarea e2ecutarea de instalaii electrice% pot avea% dup!
caz% urm!toarele $rade de autorizare4 ?% ??% ??? *i ?B.
()) Pentru fiecare dintre $radele ??% ??? *i ?B sunt definite dou! tipuri de autoriz!ri4
a) autorizare de tip A% pentru proiectare de instalaii electrice5
b) autorizare de tip 9% pentru e2ecutare de instalaii electrice.
Pagina /42
(+) 6n funcie de $radul *i tipul tipurile de le$itimaie de electrician autorizat% o persoan!
fizic! poate deine simultan *i calit!ile menionate la alin. ())% alin. (+) *i alin.(') n condiiile
menionate n prezentul Regulament .
(1) Autorizaiile enumerate la Art. 7. din Regulament% confer!% n funcie de tip *i $rad% urm!toarele
competene4
a) gradul I pentru e2ecutarea unor p!ri din cadrul instalaiilor electrice% la o tensiune nominal!
mai mic! de 1 CB 5
b) gradul II%% pentru proiectare de instalaii electrice cu orice putere instalat! te#nic realizabil! *i
la o tensiune nominal! mai mic! de 1 CB5
c) gradul II&, pentru e2ecutare de instalaii electrice cu orice putere instalat! te#nic realizabil! *i
la o tensiune nominal! mai mic! de 1 CB5
d) gradul III%% pentru proiectare de instalaii electrice% cu orice putere instalat! te#nic realizabil!
*i la o tensiune nominal! ma2im! de )( CB5
e) gradul III&% pentru e2ecutare de instalaii electrice% cu orice putere instalat! te#nic realizabil!
*i la o tensiune nominal! ma2im! de )( CB5
f) gradul I"%% pentru proiectare de instalaii electrice% cu orice putere instalat! te#nic realizabil!
*i la orice tensiune nominal! standardizat!5
$) gradul I"&% pentru e2ecutare de instalaii electrice% cu orice putere instalat! te#nic realizabil!
*i la orice tensiune nominal! standardizat!.
()) O persoan! fizic! poate deine cel mult o sin$ur! le$itimaie de acela*i $rad $rade diferite
*i tip D?PA.?% /0 0E.4 ??9% ???A% ?B9% ??AF???9% ???AF?B9% ???AF9% 0D:.
(1) Autorizaia de "eri!icator a proiectelor de instalaii electrice sau a prii electrice din cadrul unor
proiecte complexe% eliberat! n baza procedurii menionate la Art. 1'. din Regulament% confer!
titularului acesteia% urm!toarele competene4
a) verific! documentaia te#nic! de proiectare necesar! obinerii autorizaiei de construire5
b) verific! documentaiile te#nice *i detaliile de realizare a monta"ului instalaiilor electrice% sub
form! de plan*e% breviare de calcul% caiete de sarcini% necesare constat!rii cerinelor impuse de
normativele te#nice *i prescripiile ener$etice n vi$oare5
c) verific! te#nic proiectele ntocmite n urma unor rapoarte de c!tre e2peri te#nici de calitate% n
vederea confirm!rii c! proiectele respect! cerinele stabilite de le$e5
()) Proiectantul% proprietarul% investitorul sau administratorul mpreun! cu e2ecutantul r!spund%
potrivit le$ii% pentru supunerea la verificare a ntre$ului proiect *i pentru modific!rile efectuate
f!r! acceptul verificatorului te#nic% dac! prin acestea se afecteaz! calitatea lucr!rilor de monta" a
dot!rilor industriale5
(+) Berificatorul de proiecte autorizat n condiiile prezentului Regulament are dreptul de a
verifica orice proiect de instalaii electrice sau p!ri electrice aparin3nd unor proiecte comple2e%
at3t a celor racordate aparin3nd ;0- sau unor sisteme electroener$etice izolate.
(1) Autorizaia de responsabil tehnic cu execuia% eliberat! n baza procedurii menionate Art. 15. din
Regulament, confer! titularului acesteia% urm!toarele competene4
a) s! admit! e2ecuia lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice
numai pe baza proiectelor *i a detaliilor de e2ecuie verificate de speciali*ti verificatori de
proiecte autorizai n condiiile prezentului Regulament%
b) s! verifice *i s! avizeze fi*ele *i proiectele te#nolo$ice de e2ecuie a lucr!rilor de monta"%
procedurile de realizare a acestor lucr!ri% planurile de verificare a e2ecuiei% proiectele de
or$anizare a e2ecuiei lucr!rilor% precum *i pro$ramele mpreun! cu $raficele aferente lucr!rilor
de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente instalaiilor electrice%
c) s! verifice respectarea cerinelor de personal calificat *i de ec#ipamente specifice tipului de
lucr!ri de instalaii elerctrice e2ecutate.
(1) Autorizaia de expert tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul instalaiilor electrice eliberat!
n baza procedurii menionate Art. 11. din Regulament, confer! titularului acesteia% urm!toarele
competene% analizarea% dup! caz% a4
Pagina !/42
a) condiiilor de amplasament *i de e2ploatare a lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice
aferente oric!ror instalaii electrice%
b) st!rii lucr!rilor de monta" care se supun e2pertizei te#nice de calitate,
c) documentelor care au stat la baza realiz!rii lucr!rilor de monta" n fazele de proiectare%
e2ecuie *i e2ploatare%
d) prevederilor din re$lement!rile te#nice care au stat la baza realiz!rii lucr!rilor de monta"
dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice *i cele n vi$oare la data efectu!rii e2pertizei
te#nice de calitate.
()) 02pertul te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice poate solicita
beneficiarului% n cazuri "ustificate% m!sur!tori sau verific!ri suplimentare care s! permit!
evaluarea corect! a bunei funcion!ri a instalaiilor te#nolo$ice analizate.
(+) 02pertul te#nic autorizat n domeniul instalaiilor electrice elaboreaz! raportul de e2pertiz!
te#nic! de calitate cuprinz3nd soluii *i m!suri care se impun pentru fundamentarea te#nic! *i
economic! a deciziei de intervenie ce se nsu*e*te de c!tre proprietarii sau administratorii
lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice *i% dup! caz% de c!tre
investitor. 02pertul te#nic de calitate *i e2tra"udiciar autorizat n domeniul instalaiilor electrice
semnaleaz! situaiile n care% n urma interveniei sale% se impune verificarea proiectului *i sub
aspectul altor cerine dec3t cele la care se refer! raportul de e2pertiz! te#nic! de calitate
ntocmit.
(') 02pertizarea te#nic! de calitate a lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror
instalaii electrice este o activitate comple2! care se efectueaz! de c!tre e2peri te#nici de
calitate *i e2tra"udiciari autorizai n domeniul instalaiilor electrice% atunci c3nd o re$lementare
le$al! sau un or$anism cu atribuii de control al statului n domeniul lucr!rilor de monta" dot!ri
te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice prevede acest lucru sau c3nd o situaie deosebit!
o impune pentru4
a) rezolvarea unor situaii care intervin la lucr!rile e2istente4
8 n cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale% aciunilor
umane sau activit!ilor te#nolo$ice5
8 n vederea determin!rii% n orice stadiu% a st!rii te#nice aferente lucr!rilor de monta"
pentru evaluarea capacit!ii acestora de satisfacere a cerinelor conform le$ii5
b) rezolvarea liti$iilor privind calitatea te#nic! a unor proiecte sau a e2ecuiei unor lucr!ri
de monta".
(5) /ac! e2pertul te#nic de calitate *i e2tra"udiciar autorizat n domeniul instalaiilor electrice
a"un$e n mod "ustificat la concluzia c! se impune luarea unor m!suri imediate pentru
prevenirea unor accidente cu urm!ri $rave 8 victime omene*ti sau pa$ube materiale 8 le va aduce
la cuno*tin!% n scris% proprietarilor sau administratorilor lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice
aferente oric!ror instalaii electrice *i% dup! caz% investitorului% care sunt obli$ai sa le pun! n
aplicare.
Capitolul "I - 'rocedura de autorizare pentru proiectare, executare, verificare, precum i
expertizare a proiectelor de instalaii electrice i a execuiei acestora
Art. 9. Autorizarea electricienilor care desf!*oar! activit!i de proiectare e2ecutare a instalaiilor
electrice se face4
a) pe baz! de Examen% n conformitate cu prevederile Ane2ei + a prezentului Regulament% la
obinerea le$itimaiei iniiale pentru un tip $rad de autorizare% precum *i la trecerea la un $rad
tip superior sau diferit% sau
b) pe baza unui dosar ntocmit n conformitate cu prevederile Art. 1(.% respectiv Art. 1). din
Regulament.
Art. 1(. (1) /irecia $eneral! de specialitate din cadrul Autoritii competente poate acorda autorizarea
$radul ?BA% f!r! Examen% pe baz! de referat% a in$inerilor proiectani principali din cadrul
institutelor de proiectare din domeniul ener$etic% care dein sau au deinut $radul ? sau similar
-omenclatorului :O. cu acesta% a profesorilor confereniarilor universitari din cadrul facult!ilor
Pagina "/42
din domeniul ener$etic% precum *i a cercet!torilor din cadrul institutelor centrelor de cercetare
din domeniul ener$etic% la cererea acestora% dac! solicitanii ndeplinesc urm!toarele condiii4
- :alificare profesional! specializare n domeniul ener$etic%
- Bec#ime de minim )( de ani n activitatea de proiectare cercetare de instalaii electrice de
nalt! tensiune sau n activitatea didactic!% n discipline de profil% n domeniul ener$etic.
:ererea de autorizare va fi nsoit! de :urriculum Bitae *i documente (copii ale diplomelor de
calificare% specializare% copia c!rii de munc!% etc) care demonstreaz! ndeplinirea condiiilor
precizate la alin. (1).
()) Autoritatea competent! aprob! calitatea de electrician autorizat% personalului an$a"at
al Autorit!ii competente n direciile $enerale de re$lementare n domeniul ener$iei electrice sau
de control% sau n ma2im +( de zile de la ncetarea raporturilor contractuale ale acestora cu
Autoritatea competent!% la cererea acestora% dac! solicitanii ndeplinesc condiiile de calificare *i
e2periena profesional! precizate n Ane2a , #in Regulament% pentru $radul tipul de autorizare
solicitat.
Art. 11. /ocumentele necesar a fi incluse n dosarul ntocmit n vederea nscrierii la Examen pentru
dob3ndirii calit!ii de Electrician Autorizat% sunt4
a) :ererea de autorizare nsoit! de documentele ?nformaii Profesionale% /etaliile privind lucr!rile
realizate *i Pa$ina de informaii ane2ate cererii de autorizare% ntocmite conform Ane2ei 1
punctele A% 9% : *i /% la prezentul Regulament5
b) :opie a actului de identitate5
c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atest! calificarea profesional!%
d) !ocument care atest! recunoa*terea certificatelor sau diplomelor de calificare profesional! pe
teritoriul .om3niei% emis n conformitate cu prevederile le$ale pentru persoanele fizice str!ine5
e) Copia integral$ a carnetului de munc$, care s! ateste e2periena profesional! n domeniul n
care se solicit! autorizarea% acolo unde este cazul% *i sau% dup! caz% a raportului per salariat din
.e$istrul de 0viden! a ;alariailor comunicat la ?D@5
f) !ocument care atest$ absolvirea unui curs de preg$tire teoretic$ n conformitate cu obli$aia
precizat! la Art. 1,. *i din Regulament5
$) :opia c#itanei de ac#itare a tarifului pentru autorizare.
Art. 1). Prelun$irea valabilit!ii calit!ii de Electrician Autorizat% pentru acela*i $rad tip de autorizare%
poate fi solicitat! cu minim + luni nainte de data e2pir!rii acestora% emiterea le$itimaiei de
Electrician Autorizat urm3nd a fi procesat! n urm!toarea sesiune de e2aminare. 6n caz contrar%
titularul se va re$!si pe lista persoanelor fizice ale c!ror le$itimaii au e2pirat% aceasta fiind
publicat! *i actualizat! periodic pe site8ul Autoritii competente# /ocumentele necesar a fi
depuse n cazul acestei solicit!ri cuprind4
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament% din
coninutul c!reia trebuie s! rezulte e2periena profesional! de lucru a solicitantului% n corelare cu
prevederile Art. )). din prezentul Regulament%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore%
8 aviz corespunz!tor de medicin! a muncii%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare% care reprezint! 5( G din tariful de
autorizare corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul tipul respectiv% deinut!.
(1) Ditularul de LE$%&%'A(%E% ;0 POAD0 6-;:.?0 &A A- -OA E)A'E*% la un $rad tip superior
sau diferit% caz n care va ntocmi un dosar av3nd coninutul precizat la A.D. 11. /?-
P.0H0-DA& RE$+LA'E*&#
()) :andidatul care a fost declarat I.espinsJ la oricare dintre Examenele or$anizate de
Autoritatea competent% ;0 POAD0 6-;:.?0 &A A- -OA E)A'E*, nre$istr3nd sau transmi3nd
prin ;erviciul po*tal% n vederea nre$istr!rii% la Autoritatea competent, un dosar cuprinz3nd
documentele precizate la Art. 11. din prezentul Regulament#
Art. 1+. (1) :alitatea de Electrician Autorizat este definitiv!% fiind dovedit! de Legitimaia de
Electrician Autorizat, numai n condiiile valabilit!ii acesteia#
Pagina $/42
()) Legitimaia de electrician autorizat acordat! n condiiile Regulamentului este valabil!
pentru o perioad! de 5 ani de la data eliber!rii sale *i se poate prelun$i n condiiile prezentului
Regulament#
(+) /up! e2pirarea duratei de valabilitate a Legitimaiei, o le$itimaie nou! poate fi redob3ndit!
numai n urma promov!rii unui nou Examen pentru autorizare% n condiiile Regulamentului#
Art. 1'. (1) Autorizarea speciali*tilor verificatori de proiecte n domeniul instalaiilor electrice se
face pe baza unui dosar% verificat n cadrul direciei $enerale de specialitate a A-.0 *i
aprobat de c!tre :omisia de autorizare.
()) :alitatea de verificator de proiecte n domeniul instalaiilor electrice nu poate fi
dob3ndit! e2ercitat! dec3t n condiiile deinerii pe o perioad! de minim ( ani a le$itimaiei de
electrician autorizat $radul ?BA.
(+) /osarul pe baza c!ruia solicitantul poate obine calitatea de verificator de proiecte trebuie
s! conin! urm!toarele documente4
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore.
:ursul se poate or$aniza de instituii de nv!!m3nt superior% prin facult!ile din domeniul electric
ener$etic% sau de societ!i comerciale de formare profesional! autorizate conform le$islaiei n domeniu%
care au obinut aprobarea autorit!ii competente privind tematica *i biblio$rafia de curs. Pro$rama
desf!*ur!rii acestor cursuri trebuie publicat! pe pa$ina de internet a respectivelor instituii societ!i
comerciale% acestea av3nd obli$aia de a transmite bianual o declaraie privind conformitatea desf!*ur!rii
acestor cursuri cu tematica *i biblio$rafia de curs e2istent! pe site8ul Autorit!ii competente%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte% care
reprezint! 5( G din tariful de autorizare corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BA.
(') /up! aprobarea autoriz!rii ca verificator de proiecte% A-.0 va emite o le$itimaie
netransmisibil! care atest! calitatea dob3ndit! de solicitantul care ndepline*te condiiile sus8menionate%
emiterea le$itimaiei de "erificator de proiecte urm3nd a fi procesat! n urm!toarea sesiune de
e2aminare a electricienilor. &e$itimaia va avea nscrise datele personale de identificare ale titularului%
num!rul curent al acesteia% calitatea de verificator de proiecte de instalaii electrice% precum *i durata de
valabilitate a le$itimaiei. Aceste date vor fi nscrise *i pe *tampila de verificator de proiecte% conform
modelului din Ane2a 5 a prezentului Regulament. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului
de proiecte s! fie lizibile% *tampila va avea dimensiunile de '25 cm% acesta certific3nd activitatea prin
aplicarea *tampilei *i semn3nd fiecare pa$in! din documentaiile precizate la din prezentul Regulament.
(5) Prelun$irea valabilit!ii calit!ii de verificator de proiecte poate fi solicitat!% de re$ul!%
numai mpreun! cu solicitarea prelun$irii valabilit!ii le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BA% cu
minim + luni nainte de data e2pir!rii acestora. 6n caz contrar% titularul se va re$!si pe lista persoanelor
fizice ale c!ror le$itimaii au e2pirat% aceasta fiind publicat! *i actualizat! periodic pe site8ul Autoritii
competente# /ocumentele necesar a fi depuse n cazul acestei solicit!ri cuprind4
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament% din
coninutul c!reia trebuie s! rezulte realizarea documentaiilor de proiectare pentru lucr!ri n domeniul
supus autoriz!rii% n corelare cu prevederile Art. )). din prezentul Regulament%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore%
8 aviz corespunz!tor de medicin! a muncii%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte% care
reprezint! 5( G din tariful de autorizare corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BA.
(1) ;O&?:?DA-DA& ac#it! tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autoritii
competente% fie n contul acesteia.
Art. 15. (1) Autorizarea speciali*tilor responsabili tehnici cu execuia lucr$rilor de montaj dot$ri
tehnologice aferente oric$ror instalaii electrice se face pe baza unui dosar verificat n
cadrul direciei $enerale de specialitate a A-.0 *i aprobat de c!tre :omisia de autorizare.
Pagina %/42
()) :alitatea de responsabil tehnic cu execuia nu poate fi dob3ndit! e2ercitat! dec3t n
condiiile deinerii pe o perioad! de minim ( ani a le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?B9.
(+) /osarul pe baza c!ruia solicitantul poate obine calitatea de responsabil te#nic cu e2ecuia
trebuie s! conin! urm!toarele documente4
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore.
:ursul se poate or$aniza de instituii de nv!!m3nt superior% prin facult!ile din domeniul electric
ener$etic% sau de societ!i comerciale de formare profesional! autorizate conform le$islaiei n domeniu%
care au obinut aprobarea autorit!ii competente privind tematica *i biblio$rafia de curs. Pro$rama
desf!*ur!rii acestor cursuri trebuie publicat! pe pa$ina de internet a respectivelor instituii societ!i
comerciale% acestea av3nd obli$aia de a transmite bianual o declaraie privind conformitatea desf!*ur!rii
acestor cursuri cu tematica *i biblio$rafia de curs e2istent! pe site8ul Autorit!ii competente%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca responsabil te#nic cu e2ecuia% care
reprezint! 5( G din tariful de autorizare corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?B9.
(') /up! aprobarea autoriz!rii ca responsabil te#nic cu e2ecuia% A-.0 va emite o le$itimaie
netransmisibil! care atest! calitatea dob3ndit! de solicitantul care ndepline*te condiiile sus8menionate%
emiterea le$itimaiei de )esponsabil tehnic cu execuia urm3nd a fi procesat! n urm!toarea sesiune de
e2aminare a electricienilor. &e$itimaia va avea nscrise datele personale de identificare ale titularului%
num!rul curent al acesteia% calitatea de responsabil te#nic cu e2ecuia a lucr!rilor de monta" dot!ri
te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice% precum *i durata de valabilitate a le$itimaiei. Aceste
date vor fi nscrise *i pe *tampila de responsabil te#nic cu e2ecuia% conform modelului din Ane2a 1 a
prezentului Regulament. Pentru ca elementele de identificare ale responsabilului te#nic cu e2ecuia s! fie
lizibile% *tampila va avea dimensiunile de '25 cm% acesta certific3nd activitatea prin aplicarea *tampilei *i
semn3nd fiecare pa$in! din documentaiile precizate la % lit. b din prezentul Regulament.
(5) Prelun$irea valabilit!ii calit!ii de responsabil te#nic cu e2ecuia poate fi solicitat!% de
re$ul!% numai mpreun! cu solicitarea prelun$irii valabilit!ii le$itimaiei de electrician autorizat $radul
?B9% cu minim + luni nainte de data e2pir!rii acestora. 6n caz contrar% titularul se va re$!si pe lista
persoanelor fizice ale c!ror le$itimaii au e2pirat% aceasta fiind publicat! *i actualizat! periodic pe site8ul
Autoritii competente# /ocumentele necesar a fi depuse n cazul acestei solicit!ri cuprind4
K8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament% din
coninutul c!reia trebuie s! rezulte realizarea lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice pe care le
coordoneaz! te#nic *i de care r!spund% n corelare cu prevederile Art. )). din prezentul
Regulament %
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore%
8 aviz corespunz!tor de medicin! a muncii%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca responsabil te#nic cu e2ecuia% care
reprezint! 5( G din tariful de autorizare corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?B9.
(1) ;O&?:?DA-DA& ac#it! tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autoritii
competente% fie n contul acesteia.
Art. 11. (1) Autorizarea speciali*tilor experi tehnici de calitate i extrajudiciari n domeniul
instalaiilor electrice se face pe baza unui dosar verificat n cadrul direciei $enerale de
specialitate a A-.0 *i aprobat de c!tre :omisia de autorizare.
()) :alitatea de expert tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul instalaiilor electrice
nu poate fi dob3ndit! e2ercitat! dec3t n condiiile deinerii pe o perioad! de minim * ani a le$itimaiei
de electrician autorizat $radul ?BAF9% inclusiv a celei deinute anterior% $rad ?B% n baza Ordinului @?:
nr. +' 1999.
(+) /osarul pe baza c!ruia solicitantul poate obine calitatea de e2pert te#nic de calitate *i
e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice trebuie s! conin! urm!toarele documente4
Pagina 10/42
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore.
:ursul se poate or$aniza de instituii de nv!!m3nt superior% prin facult!ile din domeniul electric
ener$etic% sau de societ!i comerciale de formare profesional! autorizate conform le$islaiei n domeniu%
care au obinut aprobarea autorit!ii competente privind tematica *i biblio$rafia de curs. Pro$rama
desf!*ur!rii acestor cursuri trebuie publicat! pe pa$ina de internet a respectivelor instituii societ!i
comerciale% acestea av3nd obli$aia de a transmite bianual o declaraie privind conformitatea desf!*ur!rii
acestor cursuri cu tematica *i biblio$rafia de curs e2istent! pe site8ul Autorit!ii competente%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca e2pert te#nic de calitate *i
e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% care reprezint! 5( G din tariful de autorizare
corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BAF9.
(') /up! aprobarea autoriz!rii ca e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul
instalaiilor electrice% A-.0 va emite o le$itimaie netransmisibil! care atest! calitatea dob3ndit! de
solicitantul care ndepline*te condiiile sus8menionate% emiterea le$itimaiei de +xpert tehnic de calitate
i extrajudiciar urm3nd a fi procesat! n urm!toarea sesiune de e2aminare a electricienilor. &e$itimaia
va avea nscrise datele personale de identificare ale titularului% num!rul curent al acesteia% calitatea de
e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% precum *i durata de valabilitate
a le$itimaiei. Aceste date vor fi nscrise *i pe *tampila de e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n
domeniul instalaiilor electrice% conform modelului din Ane2a , a prezentului Regulament. Pentru ca
elementele de identificare ale e2pertului te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor
electrice s! fie lizibile% *tampila va avea dimensiunile de '25 cm% acesta certific3nd activitatea prin
aplicarea *tampilei *i semn3nd fiecare pa$in! din documentaiile precizate la din prezentul Regulament.
(5) Prelun$irea valabilit!ii calit!ii de e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul
instalaiilor electrice poate fi solicitat!% de re$ul!% numai mpreun! cu solicitarea prelun$irii valabilit!ii
le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BAF9% cu minim + luni nainte de data e2pir!rii acestora. 6n
caz contrar% titularul se va re$!si pe lista persoanelor fizice ale c!ror le$itimaii au e2pirat% aceasta fiind
publicat! *i actualizat! periodic pe site8ul Autoritii competente# /ocumentele necesar a fi depuse n
cazul acestei solicit!ri cuprind4
8 cererea ntocmit! conform modelului precizat n Ane2a 1 a prezentului Regulament% din
coninutul c!reia trebuie s! rezulte verific!rile de proiecte *i a lucr!rilor de monta" al dot!rilor
te#nolo$ice pentru care a avut responsabilit!i directe privind calitatea% precum *i contribuii la
nl!turarea unor nea"unsuri ivite pe parcursul derul!rii lucr!rilor pe care le coordoneaz! te#nic *i
de care r!spund%
8 dovada absolvirii unui curs de pre$!tire teoretic!% av3nd o durat! de minim )( ore%
8 copie a pa$inilor din re$istrul de eviden! a e2pertizelor te#nice de calitate efectuate% n baza
calit!ii de e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice deinute%
8 aviz corespunz!tor de medicin! a muncii%
8 copia c#itanei de ac#itare a tarifului de autorizare ca e2pert te#nic de calitate *i
e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor electrice% care reprezint! 5( G din tariful de autorizare
corespunz!tor le$itimaiei de electrician autorizat $radul ?BAF9.
(1) ;O&?:?DA-DA& ac#it! tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autoritii
competente% fie n contul acesteia.
(1) ,omisia de autorizare care are competenele precizate la Art. 1'.% Art. 15. *i Art. 11. are n
componen! 5 membri4 un pre*edinte% un vicepre*edinte% doi e2peri *i un secretar5 cel puin
trei membri fac parte din cadrul Autoritii competente. Ledinele :omisiei de autorizare se
pro$rameaz! de re$ul! n cele dou! sesiuni anuale% menionate n Ane2a + a prezentului
Regulament.
()) /in ,omisia de autorizare pot face parte cadre didactice din nv!!m3ntul superior din
cadrul facult!ilor din domeniile ener$etic!% caz n care Autoritatea competent asi$ur!% din fonduri
proprii% c#eltuielile aferente transportului% caz!rii *i indemnizaiei pentru activitatea prestat!5
Pagina 11/42
(+) @embrii ,omisiei de autorizare pot fi nlocuii% n cazuri "ustificate% prin decizie a
pre*edintelui Autoritii competente.
(') Activitatea ,omisiei de autorizare se desf!*oar! n prezena a minimum ' membri.
eciunea , -nscrierea la Examen n vederea obinerii calit$ii de Electrician Autorizat
(1) 0tapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile Art. 9.% lit. a sunt4
a) 6nscrierea la Examenul de autorizare% denumit n continuare Examen%
b) Acceptarea de c!tre Autoritatea competent a cererii solicitantului de a participa la Examen n
calitate de candidat% pe baza documentelor prezentate%
c) 02aminarea candidailor% care se ncadreaz! n procedurile A-.0%
d) 0miterea Legitimaiei.
()) Pentru nscrierea la Examen% solicitantul nre$istreaz! sau transmite prin ;erviciul po*tal
la Autoritatea competent, un dosar cuprinz3nd documentele precizate la Art. 11..
Art. 1,. (1) Participarea la primul Examen% indiferent de $radul *i tipul solicitat% este permis! numai
dup! ce candidatul face dovada c! a urmat un curs de pre$!tire teoretic! n domeniul
instalaiilor electrice% av3nd o durat! de minim )( ore.
()) :ursul trebuie s! aib! un coninut corespunz!tor tematicii *i biblio$rafiei recomandate *i
publicate pe pa$ina de ?nternet a Autoritii competente5 or$anizatorii cursurilor vor obine n
prealabil aprobarea Autoritii competente privind tematica *i biblio$rafia acestora pentru
verificarea conformit!ii. Pro$rama desf!*ur!rii acestor cursuri trebuie publicat! pe pa$ina de
internet a respectivelor instituii societ!i comerciale% acestea av3nd obli$aia de a transmite
bianual o declaraie privind conformitatea desf!*ur!rii acestor cursuri cu tematica *i biblio$rafia
de curs e2istent! pe site8ul Autorit!ii competente.
(+) :ursul va fi or$anizat de instituii de nv!!m3nt superior% prin facult!ile din domeniul
electric ener$etic% sau de societ!i comerciale de formare profesional! autorizate conform
le$islaiei n domeniu.
Art. 17. ;O&?:?DA-DA& ac#it! tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autoritii competente%
fie n contul acesteia.
Operatorii economici care proiecteaz! e2ecut! lucr!ri de &'()ALA*&& +L+,)R&,+% POD ;O&?:?DA
AADO.?HA.0A @A? @A&DO. 0&0:D.?:?0-? A-GAMAN?% D.A-;@?NO-/ :PD.0
Autoritatea competent o solicitA.0 :O-QO.@P :A A-0EA ) &A P.0H0-DA&
RE$+LA'E*&% &?;DA ;O&?:?DA-N?&O. L? :OD0 A- /O;A. P0-D.A Q?0:A.0
;O&?:?DA-D% :A.0 ;P :AP.?-/P /O:A@0-DAN?A P.0:?HADP &A Art. 11..
eciunea . Condiii de acceptare la Examen
Art. 19. Berificarea dosarului transmis de solicitant se face de c!tre direcia $eneral! de specialitate din
cadrul Autoritii competente.
Art. )(. Acceptarea la Examen se face numai n cazul n care sunt ndeplinite concomitent urm!toarele
cerine4
a) Cererea de autorizare *i documentele Informaii 'rofesionale, !etaliile privind lucr$rile
realizate i 'agina de informaii sunt ntocmite n conformitate cu modelul prezentat n Ane2a 1
punctele A% 9% : *i /% la prezentul RE$+LA'E*&%
b) /ocumentaia inclus! n dosar este complet!%
c) :andidatul demonstreaz! c! are experien$ profesional$ minim$ n domeniul instalaiilor
electrice% pentru calificarea profesional! proprie% n conformitate cu prevederile Art. )1.% Art. )).
*i .
Art. )1. ;olicitantul trebuie s! dein! o diplom! de calificare care s! se ncadreze ntr8una dintre
urm!toarele Calific$ri 'rofesionale %cceptabile (:PA)4
C'%, > lucr!tori calificai absolveni ai unor cursuri de calificare n domeniul ener$etic%
electrote#nic% electromecanic sau al instalaiilor electrice pentru construcii%
Pagina 12/42
C'%./ lucr!tori calificai absolveni ai *colilor profesionale cu durat! de 1%5 ani%
specializai n domeniul ener$etic% electrote#nic% electromecanic sau al instalaiilor electrice pentru
construcii%
C'%0/ lucr!tori calificai absolveni ai *colilor profesionale cu durat! de + ani% specializai
n domeniul ener$etic% electrote#nic% electromecanic sau al instalaiilor electrice pentru construcii%
C'%1/ absolveni de licee cu profil ener$etic% electrote#nic% electromecanic% instalaii sau
industrial% av3nd specializare de lucr!tor calificat ener$etic% electrician% electrote#nist% electromecanic sau
electrician pentru construcii%
C'%(/ absolveni ai *colilor te#nice post8liceale% cu diplom! n domeniul ener$etic%
electrote#nic% electromecanic sau al instalaiilor pentru construcii5
C'%2/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplom! n domeniul
in$inerie ener$etic!% conform -omenclatorului domeniilor% a structurilor instituiilor de nv!!m3nt
superior *i a specializ!rilor pro$ramelor de studii universitare *i de licen! acreditate sau autorizate s!
funcioneze provizoriu or$anizate de acestea.
C'%23,/ in$ineri diplomai% av3nd diplom! de licen! n domeniul in$inerie
ener$etic! *i diplom! de master n specializarea electroener$etic!%
C'%23./ in$ineri diplomai% av3nd diplom! de licen! n domeniul in$inerie
ener$etic! *i diplom! de master n specializarea ener$etic!% precum *i in$inerii diplomai av3nd
specializarea informatizarea proceselor ener$etice informatic! industrial! n ener$etic!%
C'%230/ subin$ineri% in$ineri liceniai av3nd diplom! n specializarea
electroener$etic!%
C'%4/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome ntr8unul dintre
domeniile de studii universitare stabilite conform 'omenclatorului #omeniilor, a structurilor instituiilor
#e -n.m/nt superior i a specializrilor/ programelor #e stu#ii uni.ersitare i #e licen acre#itate
sau autorizate s 0uncioneze pro.izoriu organizate #e acestea4 in$inerie electric! electrote#nic!%
in$inerie electronic! *i telecomunicaii% in$ineria instalaiilor% in$ineria sistemelor4
C'%43,/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome n
domeniul in$inerie electric! *i una dintre specializ!rile sisteme electrice% electrote#nic!% electromecanic!%
C'%43./ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome n
domeniul in$inerie electronic! *i telecomunicaii *i una dintre specializ!rile electronic! aplicat!
C'%430/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome n
domeniul in$ineria instalaiilor% specializarea instalaii pentru construcii
C'%431/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome n
domeniul in$ineria sistemelor% specializarea automatic!%
C'%43(/ in$ineri diplomai% av3nd diplom! de licen! n domeniul in$inerie
electric! *i una dintre specializ!rile sisteme electrice% electrote#nic!% electromecanic!% precum *i diplom!
de master n domeniul ener$etic electric5
C'%*/ subin$ineri% in$ineri liceniai *i in$ineri diplomai% av3nd diplome n alte domenii
de studii universitare in$inere*ti dec3t cele nominalizate la C'%4% cone2e domeniului ener$etic electric4
in$inerie minier!% in$inerie de petrol *i $aze% informatic! aplicat! n in$ineria electric!% informatic!
industrial!% in$inerie economic! n domeniile electric% electronic sau ener$etic% electromecanic! naval!%
sau ec#ivalente acestora%
C'%*3,/ in$ineri diplomai% av3nd diplom! de licen! n domeniile specializ!rile
nominalizate la C'%* precum *i diplom! de master ntr8o specializare n domeniul ener$etic.
Art. )). Prin +xperien$ profesional$ n activit!ile de proiectare (0PP)% e2ecutare (0P02) sau operare
(0POp)% dob3ndit! de c!tre candidatul la autorizare% se nele$e activitatea de proiectare% e2ecutare
sau operare a instalaiilor electrice% astfel4
Pagina 13/42
a) +''/ activitatea de elaborare proiecte n domeniul instalaiilor electrice desf!*urat! de c!tre
solicitant ca4
o membru% vicepre*edinte sau pre*edinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului #e
reea, titular de licen! sau al unui institut de proiectare av3nd compartimente de
proiectare n domeniul instalaiilor electrice,
o an$a"at al unui operator economic atestat%
o persoan 0izic autorizat, -ntreprin#ere in#i.i#ual sau -ntreprin#ere 0amilial5
b) +'+x/ activitatea de e2ecutare de instalaiilor electrice% care a fost efectuat! de c!tre solicitant n
calitatea sa de persoan 0izic autorizat, -ntreprin#ere in#i.i#ual sau n cadrul unei
-ntreprin#eri 0amiliale% ori ca an$a"at al unui titular de licen!% operator economic atestat ori al
unui client 0inal #e energie electric% industrial sau asimilat5
c) +'5p/ activitatea de operare a instalaiilor electrice% care a fost efectuat! de c!tre solicitant% ca
an$a"at al unui operator economic titular de licen! emis! de Autoritatea competent sau a unui
operator economic av3nd calitatea de client 0inal #e energie electric% industrial sau asimilat.
(1) +xperiena profesional$ minim$, respectiv num!rul de ani n activit!i de tipul celor precizate la
Art. )). din Regulament% pentru fiecare :PA stabilite la Art. )1. din Regulament% necesar!
calific!rii la $radul *i tipurile de autorizaie de electrician solicitat!% este prezentat! n Ane2a ' la
prezentul Regulament.
()) -um!rul de ani de e2perien! profesional! poate fi luat n considerare numai dup!
absolvirea studiilor corespunz!toare precizate la Art. )1.% ca an$a"at pe funcia corespunz!toare studiilor
absolvite.
Art. )+. :andidatul care ndepline*te condiiile de calificare *i e2perien! profesional! cumulate, din
punct de vedere al num!rului de ani de e2perien! profesional!% poate fi acceptat la Examen
pentru dou! tipuri de autorizare5 n aceste cazuri% pentru obinerea Legitimaiei% candidatul susine
un sin$ur Examen.
Art. )'. Drecerea la un $rad de autorizare superior sau obinerea unui alt tip de autorizare se poate face
numai prin promovarea unui nou Examen.
Capitolul "II - !repturile Electricianului autorizat
Art. )5. Electricianul Autorizat are dreptul s! e2ercite activit!i n conformitate cu competenele
aferente $radului *i tipului de autorizare% astfel4
A. 6n calitate de persoan! fizic! autorizat!% ntreprindere individual! sau ca membru al unei
ntreprinderi familiale4
a) Electricianul Autorizat $radul ? e2ecut! *i verific! prize de p!m3nt aferente cl!dirilor civile
*i industriale% dac! ndepline*te simultan urm!toarele condiii4
i. este titular al unei &e$itimaii de 0lectrician autorizat emis! de Autoritatea competent!%
pentru $radul ?%
ii. ndepline*te condiiile n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii muncii%
iii. asi$ur! e2ecutarea prizelor de p!m3nt prin asocierea mpreun! cu un alt Electrician
autorizat% care ndepline*te condiiile menionate la punctele i) *i ii) de mai sus% desf!*ur3ndu8*i
activitatea% de asemenea% ca persoan 0izic autorizat sau -ntreprin#ere in#i.i#ual.
b) Electricianul Autorizat $radul ??A% ???A sau ?BA proiecteaz$ instalaii electrice
interioare aferente construciilor civile% dac! este titular al unei Legitimaii de Electrician autorizat
emis! de Autoritatea competent.
c) Electricianul Autorizat execut instalaii electrice interioare% a prizelor de p!m3nt *i a
instalaiilor de paratr!snet aferente construciilor civile% dac! ndepline*te simultan urm!toarele condiii4
Pagina 14/42
i. este titular al unei Legitimaii de Electrician autorizat emis! de Autoritatea competent%
pentru unul dintre $radele ??9% ???9 sau ?B9%
ii. ndepline*te condiiile n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii muncii%
iii. asi$ur! e2ecutarea instalaii electrice interioare prin asocierea mpreun! cu un alt
Electrician autorizat% care ndepline*te condiiile menionate la punctele i) *i ii) de mai sus%
desf!*ur3ndu8*i activitatea% de asemenea% ca persoan 0izic autorizat sau -ntreprin#ere in#i.i#ual.
d) Electricianul Autorizat proiecteaz$ instalaii electrice #e utilizare% dac! ndepline*te
simultan urm!toarele condiii4
i. este titular al unei Legitimaii de Electrician autorizat emis! de Autoritatea competent%
pentru unul dintre $radele ???A sau ?BA%
ii. ndepline*te condiiile n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii muncii%
iii. asi$ur! proiectarea instalaiilor electrice #e utilizare prin asocierea mpreun! cu un alt
Electrician autorizat% care ndepline*te condiiile menionate la punctele i) *i ii) de mai sus%
desf!*ur3ndu8*i activitatea% de asemenea% ca persoan 0izic autorizat sau -ntreprin#ere in#i.i#ual.
e) Electricianul Autorizat execut$6 coordoneaz$ instalaii electrice interioare, a prizelor #e
pm/nt i a instalaiilor #e paratrsnet, aferente construciilor civile i industriale% dac! ndepline*te
simultan urm!toarele condiii4
i. este titular al unei Legitimaii de Electrician autorizat emis! de Autoritatea competent%
pentru unul dintre $radele ???9 sau ?B9%
ii. ii. ndepline*te condiiile n domeniul securit!ii *i s!n!t!ii muncii%
iii. asi$ur! e2ecutarea de instalaii electrice interioare prin asocierea mpreun! cu un alt
Electrician autorizat% care ndepline*te condiiile menionate la punctele i) *i ii) de mai sus%
desf!*ur3ndu8*i activitatea% de asemenea% ca persoan 0izic autorizat sau -ntreprin#ere in#i.i#ual.
9. 6n calitate de an$a"at al unui operator economic care desf!*oar! activit!i n baza unor
atestate emise de c!tre %utoritatea competent$% conform prevederilor .e$ulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz!% e2ecut! *i verific! instalaii electrice din sistemul
electroener$etic% astfel4
a) Electricianul Autorizat $radul tipul ??A% ???A sau ?BA proiecteaz! coordoneaz!
elaborarea proiectului de c!tre un colectiv de electricieni calificai autorizai% dup! caz%
b) Electricianul Autorizat $radul tipul ??9% ???9 sau ?B9 e2ecut! coordoneaz! *i sau
suprave$#eaz! e2ecutarea lucr!rilor de c!tre o ec#ip! de electricieni calificai autorizai% dup! caz%
c) Electricianul Autorizat $radul ? poate face parte din structura minim! de personal a
operatorului economic atestat *i e2ecut! lucr!ri de instalaii electrice sub coordonarea suprave$#erea
+lectricianului Autorizat $radul ??9% ???9 sau ?B9.
:. 6n calitate de an$a"at al unui operator de reea4
a) Electricianul Autorizat $radul ?% care desf!*oar! activitatea de operare a instalaiilor din
patrimoniul operatorului #e reea, execut$% sub coordonarea suprave$#erea +lectricianului $radul ??9%
???9 sau ?B9% lucr!ri de ntreinere reparaii ale instalaiilor electrice respective%
b) Electricianul Autorizat $radul tipul ??9% ???9 sau ?B9% care desf!*oar! activitatea de
operare a instalaiilor din patrimoniul operatorului #e reea, coordoneaz$6 supravegheaz$ e2ecutarea
activit!ilor de ntreinere reparaii ale instalaiilor electrice respective.
/. 6n calitate de an$a"at al unui operator economic av3nd calitatea de pro#uctor ori client
0inal #e energie electric% industrial sau asimilat4
a) Electricianul Autorizat $radul ?% care desf!*oar! activitatea de operare a instalaiilor din
patrimoniul pro#uctorului/ clientului 0inal #e energie electric% industrial sau asimilat execut$% sub
Pagina 1/42
coordonarea suprave$#erea +lectricienilor Autorizai $radul ??9% ???9 sau ?B9% lucr!ri de ntreinere
reparaii ale instalaiilor electrice respective%
b) Electricianul Autorizat $radul tipul ??9% ???9 sau ?B9% care desf!*oar! activitatea de
operare a instalaiilor electrice din patrimoniul pro#uctorului/ clientului 0inal #e energie electric%
industrial sau asimilat% coordoneaz$6 supravegheaz$ e2ecutarea lucr!rilor de ntreinere reparaii ale
instalaiilor electrice respective%
c) Electricianul Autorizat $radul tipul ??A% ???A sau ?BA coordoneaz$6 supravegheaz$
realizarea proiectelor de instalaii electrice din patrimoniul pro#uctorului/ clientului 0inal #e energie
electric% industrial sau asimilat% n vederea dezvolt!rii sau rete#nolo$iz!rii acestora.
(1) +lectricienii Autorizai care *i desf!*oar! activitatea cu respectarea prevederilor Art. )5.% lit. A)% lit.
9) *i lit. /) din Regulament% au dreptul s! ntocmeasc! documentaii ale instalaiilor electrice
proiectate e2ecutate n conformitate cu competenele precizate *i de a le nre$istra la
operatorul #e reea, n conformitate cu prevederile le$ale n vi$oare.
()) &a nre$istrarea dosarului instalaiei electrice la operatorul de reea% 0lectricienii
Autorizai vor prezenta operatorului de reea o copie a 7egitimaiei de +lectrician %utorizat% precum *i
urm!toarele documente% dup! caz4
a) pentru situaia re$lementat! prin Art. )5. lit. A)4 copia :ertificatului de nre$istrare fiscal!
pentru persoana 0izic autorizat% -ntreprin#erea in#i.i#ual sau -ntreprin#erea 0amilial, emis n
conformitate cu prevederile &e$ii nr. 5,1)((+ privind :odul fiscal *i ale Ordonanei Guvernului nr.
9))((1 privind :odul de procedur! fiscal!% republicat! cu modific!rile *i complet!rile ulterioare% se
atribuie :odul de nre$istrare fiscal!% n conformitate cu Procedura aprobat! prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1+'11'8(78)((1% publicat n @onitorul Oficial al .om3niei nr. ,''+18(78)((1%
b) pentru situaia re$lementat! prin Art. )5. lit. 9)4 la nre$istrarea unui dosar al instalaiei
electrice proiectate/ e1ecutate #e operatorul economic atestat% se vor prezenta copiile atestatului emis de
Autoritatea competent *i ale unei adeverine emis! de operatorul economic atestat din care s! rezulte c!
Electricianul Autorizat este an$a"atul s!u%
c) pentru situaia re$lementat! prin Art. )5. lit. /)4 la nre$istrarea unui dosar al instalaiei #e
utilizare a clientului 0inal/ pro#uctorului #e energie electric% se va prezenta copia unei adeverine din
care s! rezulte c! Electricianul Autorizat este an$a"atul clientului 0inal / pro#uctorului #e energie
electric #e energie electric.
Capitolul "III - 5bligaii ale persoanelor fizice autorizate
Pentru pre$!tirea teoretic! corespunz!toare a persoanelor fizice care desf!*oar! activit!i de proiectare
e2ecuie n domeniul ener$iei electrice% Electricienii Autorizai au obli$aia de a urma% cel puin o
dat! la 5 ani% un curs de pre$!tire teoretic! or$anizat de un furnizor de formare profesional! sau
instituie de nv!!m3nt superior% conform prevederilor Art. 1,. alin. ()) *i alin. (+).
Art. )1. Electricianul Autorizat are obli$aia de a respecta urm!toarele cerine asociate Legitimaiei de
+lectrician autorizat2
a) de a cunoa*te *i respecta prevederile .e$ulamentului *i ale re$lement!rilor
emise de Autoritatea competent! aplicabile activit!ii sale5
b) de a e2ecuta lucr!ri numai n limita competenelor acordate de $radul *i de tipul
de autorizare obinute5
c) de a e2ecuta lucr!ri n instalaiile electrice numai cu obinerea acordurilor sau
avizelor le$ale necesare5
d) de a e2ecuta lucr!ri de instalaii electrice numai pe baz! de proiecte ntocmite de
Electricieni autorizai sau operatori economici atestai5
Pagina 1!/42
e) de a respecta proiectul n baza c!ruia e2ecut! instalaia electric!5 n cazul
constat!rii unor neconformit!i de orice natur!% Electricianul Autorizat este obli$at s! sesizeze
proiectantul5
f) de a nu semna documentaii de orice fel pentru lucr!ri pe care nu le proiecteaz!%
e2ecut! sau nu le suprave$#eaz! direct5
$) de a avea un comportament corect% etic *i profesional% n relaia cu persoanele
fizice sau cu operatorii economici cu care vine n contact n relaia profesional!5
#) n cazul n care *i desf!*oar! activitatea ca persoan 0izic autorizat%
Electricianul Autorizat va oferi beneficiarului% la nc#eierea contractului% copii ale documentelor le$ale
n baza c!rora *i desf!*oar! activitatea (Legitimaia de Electrician autorizat% :ertificatul de nre$istrare
fiscal!)5 pe parcursul realiz!rii lucr!rii% Electricianul Autorizat va avea n permanen! asupra sa
documentele menionate *i le va prezenta persoanelor abilitate% la solicitarea acestora5
i) de a participa la recepia *i la punerea n funciune a instalaiei electrice de
utilizare proiectat! e2ecutat!% n cazul n care i se solicit! acest lucru de c!tre beneficiarul sau operatorul
#e reea la care urmeaz! a se racorda instalaia electric! de utilizare5
") de a solicita operatorului #e reea punerea sub tensiune a instalaiilor electrice
e2ecutate% dup! recepionarea acestora *i nc#eierea tuturor contractelor prev!zute de le$e n vederea
aliment!rii furniz!rii ener$iei electrice5
C) de a nu e2ecuta lucr!ri% manevre sau intervenii sub orice form! n instalaiile
operatorilor #e reea *i sau de a nu utiliza componentele reelelor electrice de distribuie sau transport
f!r! contracte nc#eiate cu operatorul #e reea n patrimoniul c!ruia se afl! acestea5
l) de a nu utiliza componentele reelelor electrice #e #istri3uie sau transport n
alte scopuri dec3t cele prev!zute prin le$islaia n vi$oare5
m) de a prezenta Autoritii competente% la solicitarea acesteia% orice date *i
informaii necesare desf!*ur!rii propriei activit!i5
n) de a permite verific!rile% inspeciile *i controalele prev!zute prin re$lement!ri
sau dispuse de Autoritatea competent5
o) de a aplica orice m!suri dispuse de Autoritatea competent.
Art. ),. eri!icatorul de proiecte n domeniul instalaiilor electrice are obli$aia ca% n cadrul
verific!rilor pe care le efectueaz!% s! urm!reasc!4
a) respectarea cotelor privitoare la condiiile specifice de amplasament *i condiiile de
e2ploatare te#nolo$ic!5
b) respectarea re$lement!rilor te#nice n vi$oare.
Art. )7. (1) Responsabilul tehnic cu execuia lucrrilor de montaj dotri tehnologice a!erente
oricror instalaii electrice are obli$aia ca% n cadrul verific!rilor pe care le efectueaz!% s!
urm!reasc!4
a) s! admit! e2ecuia lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice industriale numai pe
baza proiectelor *i a detaliilor de e2ecuie verificate de speciali*ti verificatori de proiecte
atestai5
b) s! verifice *i s! avizeze fi*ele *i proiectele te#nolo$ice de e2ecuie a lucr!rilor de
monta"% procedurile de realizare a acestor lucr!ri% planurile de verificare a e2ecuiei% proiectele de
or$anizare a e2ecuiei lucr!rilor% precum *i pro$ramele mpreun! cu $raficele aferente lucr!rilor
de monta" dot!ri te#nolo$ice industriale5
c) s! ntocmeasc! *i s! in! la zi un re$istru de eviden! a lucr!rilor de monta" dot!ri
te#nolo$ice pe care le coordoneaz! te#nic *i de care r!spund5
d) s! pun! la dispoziia or$anelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respect!rii prezentului re$ulament5
e) s! opreasc! e2ecuia lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice aferente oric!ror
instalaii electrice n cazul n care s8au produs defecte $rave de calitate sau abateri de la
Pagina 1"/42
prevederile proiectului de e2ecuie a monta"ului *i s! permit! reluarea lucr!rilor numai dup!
remedierea acestora.
()) .esponsabilul te#nic cu e2ecuia are obli$aia s! opreasc! e2ecuia lucr!rilor de monta"
dot!ri te#nolo$ice a oric!ror instalaii electrice n cazul n care s8au produs defecte $rave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de e2ecuie a monta"ului *i s! permit! reluarea
lucr!rilor numai dup! remedierea acestora.
(+) .esponsabilul te#nic cu e2ecuia are obli$aia s! ntocmeasc! *i s! in! la zi un re$istru de
eviden! a lucr!rilor de monta" dot!ri te#nolo$ice pe care le coordoneaz! te#nic *i de care r!spund.
Art. )9. Expertul tehnic de calitate i extrajudiciar n domeniul instalaiilor electrice are urm!toarele
obli$aii4
a) s! ntocmeasc! raportul de e2pertiz! te#nic! de calitate privind modul de respectare
a prevederilor le$ale5
b) s! nu e2tra$! *i s! nu transmit!% pentru a fi folosite n alte scopuri% elemente ale
proiectului *i detalii de e2ecuie verificate n cadrul e2pertizei te#nice de calitate *i considerate
de proiectant drept de autor5
c) s! ntocmeasc! *i s! in! la zi un re$istru de eviden! a e2pertizelor te#nice de
calitate efectuate.
Capitolul I8 - )$spunderi i sanciuni
Art. +(. (1) :onstatarea *i sancionarea contraveniilor se fac n condiiile Legii.
()) ;anciunile contravenionale pot fi asociate cu retra$erea autoriz!rii% cu drept de prezentare
la o nou! e2aminare% n condiiile prev!zute la Art. 9.% lit. a din prezentul Regulament.
/ecizia Autoritii competente de aplicare a m!surilor precizate la Art. +(.% va ine seama de tipul *i
efectele nc!lc!rii cerinei (precizate la Art. )1. din Regulament4% precum *i de modul n care
decizia Autoritii competente influeneaz! alimentarea cu ener$ie electric! a clientului 0inal #e
energie electric.
Art. +1. -ersoanele !izice autorizate n conte2tul prezentului Regulament% sancionate are dreptul de a
contesta% conform prevederilor le$ale n vi$oare% sanciunea m!sura aplicat! de Autoritatea
competent.
Art. +). ;anciunile contravenionale% precum *i m!surile aplicate de Autoritatea competent se
consemneaz! ntr8un re$istru de eviden! ntocmit de Autoritatea competent *i4
a) se comunic! electricianului autorizat sancionat *i% dup! caz% an$a"atorului acestuia *i
operatorului de reea%
b) se public! pe pa$ina de ?nternet a Autoritii competente5 titularii de licene *i atestate emise de
Autoritatea competent au obli$aia s! se informeze cu privire la sanciunile aplicate de
Autoritatea competent.
Art. ++. 6n termen de cel mult '7 de ore de la primirea comunic!rii privind aplicarea sanciunii de
retra$ere a autoriz!rii% cel sancionat va preda Legitimaia/ Legitimaiile la .e$istratura
Autoritii competente.
Capitolul 8 - !ispoziii finale i tranzitorii
Art. +'. Darifele pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz! *i e2ecut! instalaii electrice se
stabilesc *i se actualizeaz! anual% prin Ordin al pre*edintelui Autoritii competente, publicat n
@onitorul Oficial.
(1) 6n cazul n care persoanele fizice% electricieni autorizai% dein certificate de atestare ca verificatori de
proiecte% responsabili te#nici cu e2ecuia% precum *i e2peri te#nici de calitate *i e2tra"udiciari%
emise de c!tre alte entit!i publice% valabile la data intr!rii n vi$oare a prezentului Regulament,
pot solicita p!strarea calit!ii de verificatori de proiecte% responsabili te#nici cu e2ecuia% precum
Pagina 1$/42
*i e2peri te#nici de calitate *i e2tra"udiciari% n condiiile valabilit!ii le$itimaiei de electrician
autorizat% n cadrul sesiunilor de autorizare menionate la din prezentul Regulament#
()) /up! data intr!rii n vi$oare a prezentului .e$ulament% orice alt! form! de autorizare realizat!
de entit!i publice referitoare la activit!ile prev!zute la Art. ). din .e$ulament este interzis!.
5peratorii #e reea au obli$aia% conform prevederilor le$ale n vi$oare% de a asi$ura punerea sub
tensiune a instalaiilor electrice #e utilizare doar dac! documentaiile acestora% depuse la
operatorul #e reea, sunt ntocmite de operatori economici atestai, titulari de atestate emise
pentru activit!i corespunz!toare tipului de instalaie electric! de utilizare sau de c!tre
Electricieni autorizai, care *i desf!*oar! activitatea n conformitate cu prevederile Art. )5. din
Regulament.
Art. +5. (1) :andidatul care nu poate participa la Examenul la care a fost acceptat% poate solicita
Autoritii competente, n scris% cu cel puin + zile anterior datei de desf!*urare a Examenului4
a) repro$ramarea particip!rii la Examen ntr8un alt centru de e2aminare% n cadrul aceleia*i sesiuni
sau n urm!toarea sesiune de e2aminare or$anizat! de Autoritatea competent% o sin$ur! dat!%
b)retra$erea cererii de autorizare% p3n! la data public!rii listei tuturor candidatilor (solicitanii care
ndeplinesc nu ndeplinesc condiiile prev!zute in Regulament pentru a participa la e2amen)%
prev!zut! la pct. (9) din Ane2a +8+.1.
()) ;umele ncasate de Autoritatea competent nu se restituie4
a) candidatului care nu se prezint! la Examenul la care a fost acceptat%
b)candidatului care nu promoveaz! Examenul de autorizare%
c) candidatului care a fost acceptat pentru a susine Examenul la un $rad tip de autorizare diferit de
cel solicitat prin cererea nre$istrat! la Autoritatea competent%
d)solicitantului care nu ndepline*te condiiile de participare la Examen% inclus n lista ntocmit!
conform prevederilor pct. (9) *i (1() din Ane2a +8+.1. din prezentul Regulament.
Art. +1. (1) Legitimaia de electrician autorizat, verificator de proiecte% responsabil te#nic cu e2ecuia
de instalaii electrice% e2pert te#nic de calitate *i e2tra"udiciar n domeniul instalaiilor
electrice% pierdut!% se declar! nul! ntr8un ziar local% ace*tia put3nd solicita Autoritii
competente, emiterea unui unor duplicat(e)% dup! caz.
()) Dariful de emitere a duplicatului se aprob!% anual% prin Ordin al pre*edintelui Autoritii
competente.
Art. +,. Legitimaiile de Electrician autorizat emise de Autoritatea competent n urma Examenelor
or$anizate n baza Ordinulelor pre*edintelui Autoritii competente nr. )5 )((, *i nr. 9( )((9
r!m3n valabile p3n! la e2pirarea lor% iar titularii acestora au drepturile *i obli$aiile prev!zute n
prezentul Regulament.
Art. +7. Ane2ele 187 fac parte inte$rant! din prezentul Regulament.
Pagina 1%/42
%nexa ,
9odel cerere de autorizare
Pagina 20/42
%ceast$ cerere va fi transmis$ mpreun$ cu paginile de Informaii profesionale, !etalii privind
lucr$rile realizate, precum i copii ale documentelor prev$zute la %rt3 ,,3, %rt3 ,13, %rt3 ,(3 i %rt3
,23 din Regulament, c$tre %utoritatea :aional$ de )eglementare n domeniul +nergiei %:)+,
&ucureti, tr3 Constantin :acu nr3 0, sector ..
%3 C+)+)+ '+:#); I:C)I+)+% 7% +8%9+:;7 !+ %;#5)I<%)+, dup$
caz a/electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuia de instalaii
electrice i a experilor tehnici de calitate i extrajudiciari n domeniul instalaiilor electrice
Cod :umeric 'ersonal4
:ume 'renume/
%dresa de domiciliu/ &ocalitatea% ;trada% nr.% 9loc% ;cara% 0ta"% Ap.% "ude (sector)% :od po*tal
#elefon/ +-mail/
=radul i tipul de autorizare solicitat/
/eclar pe propria r!spundere c! sunt de acord ca A-.0 s! prelucreze datele mele cu caracter personal% n
conformitate cu prevederile le$ale aplicabile.
/eclar pe propria r!spundere c! am luat cuno*tin! de prevederile din Regulamentul de autorizare%
conform c!rora nu mi vor fi returnate sumele ac#itate% n urm!toarele cazuri4
a) dac! nu ndeplinesc condiiile de autorizare%
b) dac! nu ndeplinesc condiiile de calificare *i e2perien! profesional! necesare $radului tipului de
autorizare solicitat% fiind acceptat pentru e2aminare pentru alt $rad sau tip de autorizare%
c) dac! nu m! prezint la Examen% cu e2cepiile prev!zute n Regulament%
d) dac! nu promovez Examenul.
;umele ac#itate mi vor fi returnate doar dac! mi retra$ cererea de autorizare nainte de a fi analizat! de
A-.0% respectiv de publicarea listei tuturor candidatilor (solicitani care ndeplinesc nu ndeplinesc
condiiile prev!zute in Regulament pentru a participa la e2amen).
:ot$/ cererea este comun$, dup$ caz, pentru toate tipurile de autorizare a persoanelor fizice
!ata/
emn$tura,
&3 I:>5)9%?II ')5>+I5:%7+
-ume% Prenume4 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:od numeric personal4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>5)9%)+ ')5>+I5:%7@
>orme de nv$$mAnt
absolvite
de. e2emplu4 *coli
profesionale licee *coli
postliceale institute de
nv!!m3nt superior.
Calificare profesional$
obinut$
(profil specializare)
Cursuri de
perfecionare
'agina
+8'+)I+:?@ ')5>+I5:%7@
:umele %ngajatorului >uncia n care a fost
angajat
'erioada de angajare 'agina
emn$tura,
Pagina 21/42
C3 !+#%7II ')I"I:! 7;C)%)I7+ )+%7I<%#+
-ume% Prenume4 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:od numeric personal4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:r3
crt3
!enumirea lucr$rii sau
activit$ii desf$urate6
5biective ale lucr$rii
#ipul lucr$rii6
activit$ii3
'recizai/
P
proiectare,
02.
executare, Op
.
operare
#ensiunea BC"D %ngajator
Bconform C9D
,3
).
+.
'.
5.
...
emn$tura,
Pagina 22/42
!3 'agin$ de informaii anexat$ cererii de autorizare
-ume% Prenume4 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:od numeric personal4RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>ormare profesional$/ se vor ane2a copii ale diplomei diplomelor de calificare profesional!% cum ar fi4
curs de calificare% *coal! profesional!% liceu% *coal! post8liceal!% universitate% dup! caz% n domeniul
electrote#nic ener$etic sau altele asemenea n domeniu electric.
+xperien$ profesional$/ se va ane2a copia carnetului de munc! *i se va completa documentul :.
/0DA&?? P.?B?-/ &A:.P.?&0 .0A&?HAD0.
%ct de identitate/ se va ane2a copia actului de identitate.
"erificarea dosarului/ 6ntreb!rile urm!toare v! a"ut! s! v! verificai completitudinea dosarului dvs.%
nainte de a8l transmite la A-.0. B! ru$!m marcai fiecare c!su! din st3n$a% n cazul n care r!spunsul
la ntrebare este I/aJ4
Ai precizat n cerere toate informaiile personaleS
Ai indicat n cerere corect $radul $radele *i tipul tipurile de autorizaii solicitateS
Ai inclus n dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)S
Ai inclus n dosar documentul de absolvire al unui curs de pre$!tire teoretic! or$anizat
conform prevederilor RegulamentuluiS
Ai inclus n dosar copii ale tuturor diplomelor precizate n documentul I9. ?nformaii
ProfesionaleJS
Ai inclus n dosar copia inte$ral! a carnetului de munc!S
Ai completat documentul I:. /etaliile privind lucr!rile realizateJS
Ai numerotat pa$inile dosarului dumneavoastr!S
Ai precizat n documentul I9. ?nformaii ProfesionaleJ num!rul pa$inii unde se afl! fiecare
document n dosarul dvs.S
Ai inclus% dup! caz% copia Legitimaiei de IElectrician autorizatJ pe care o deineiS
Ai semnat toate cele + documente (:ererea propriu8zis!% ?nformaii Profesionale *i /etaliile
privind lucr!rile realizate)S
Pagina 23/42
%nexa .
9odel de solicitare de c$tre un operator economic a autoriz$rii angajailor cu calificare de
electrician
C$tre %utoritatea :aional$ de )eglementare n !omeniul +nergiei - %:)+
&ucureti, tr3 Constantin :acu nr3 0, sector .
!omnule 'reedinte,
ubsemnatul RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR% n calitate de RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
(administrator director $eneral etc.) al operatorului economic
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, cu sediul social n localitatea
EEEEEEEEEEEEEEEE, str3 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, nr3 EEEE, &loc EEE, cara EEE, %p3 EEE,
judeul EEEEEEEEEE, cod potal EEEEEEEEEEEE, solicit nscrierea la examenul de autorizare a
electricienilor a unora dintre angajaii proprii3
9enionez c$ operatorul economic pe care l reprezint/
o este nregistrat la 5ficiul )egistrului Comerului sub nr3 EF6EEEEE6EEEEEEEEEEE,
o are codul fiscal (co#ul unic #e -nregistrare, ,6&) EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE i
o contul nr3 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE deschis la &anca
EEEEEEEEEEEEEEEEEE sucursala EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE (#enumirea/ localizarea
sucursalei 3ncii un#e este #esc7is contul).
-n scopul comunic$rii cu %utoritatea :aional$ de )eglementare n domeniul +nergiei, v$ aduc la
cunotin$ c$ pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum i la nr3 telefon fix
EEEEEEEEEEEEEEEEEE, nr3 de fax EEEEEEEEEEEEEEEEEE, nr3 telefon mobil EEEEEEEEEEEE3
Cererea este nsoit$ de3
lista solicitanilor%
o copie a documentului prin care s8a ac#itat tariful de autorizare%
c3te un dosar pentru fiecare solicitant% care cuprinde cererea de autorizare individual! *i
documentaia precizat! la A.D. 11. din Regulament.
;emn!tura F Ltampil!
emn$tur$,
Pagina 24/42
%nexa 0
03, ')5C+!;)% !+ %;#5)I<%)+ +7+C#)ICI+:I
03,3,3 'rocedura de nscriere la examen
1. Examenul se or$anizeaz!% de re$ul!% n sesiuni de autorizare% de dou! ori pe an4 .esiune de
prim!var! *i% respectiv .esiune de toamn!.
). Prin /ecizie a pre*edintelui Autoritii competente% se pot or$aniza e2amene *i n sesiuni
e2traordinare de autorizare% denumite n continuare 8+1trasesiuni9.
+. Examenul const! n susinerea unei probe scrise cu dou! subiecte% cu e2cepia $radului ?
pentru care e2amenul const! ntr8o prob! scris! cu un sin$ur subiect% aceastea av3nd ca scop verificarea
cuno*tinelor candidailor n domeniul pentru care se solicit! autorizarea.
'. &ista cuprinz3nd tematica *i elementele biblio$rafice minimale pentru susinerea
Examenului se public! pe pa$ina de ?nternet a Autoritii competente#
5. Anunul privind or$anizarea *i desf!*urarea Examenului se public! pe pa$ina de ?nternet a
Autoritii competente% cu cel puin 1( zile lucr!toare nainte de data la care ncep nscrierile. Dermenul
final de nre$istrare a cererilor de autorizare este de re$ul!% de +( zile nainte de data fi2at! pentru
nceperea perioadei de desf!*urarea Examenului. Pentru buna desf!*urare a Examenului% Autoritatea
competent poate limita num!rul cererilor nre$istrate n fiecare (esiune.
1. 6n funcie de num!rul candidailor *i de locul n care ace*tia *i au domiciliul sau *i
desf!*oar! activitatea% Autoritatea competent decide num!rul *i localizarea% pe teritoriul !rii% a
centrelor n care urmeaz! s! se or$anizeze Examen5 anunul privind nominalizarea centrelor n care se
or$anizeaz! Examen se public! pe pa$ina de ?nternet a Autoritii competente n cel mult 15 zile
lucr!toare de la nc#eierea perioadei de nscriere la Examen.
,. :u cel puin 15 zile nainte de perioada stabilit! pentru desf!*urarea Examenului% pe pa$ina
de ?nternet a Autoritii competente, se public! listele candidailor% cuprinz3nd informaii privind
solicitanii care ndeplinesc condiiile prev!zute n Regulament pentru a participa la Examen% precum *i
informaii privind solicitanii care nu ndeplinesc condiiile prev!zute n Regulament pentru a participa la
Examen% cu indicarea motivelor de nendeplinire5 listele precizeaz! pentru fiecare solicitant admis la
e2amen% centrul de e2aminare n care urmeaz! s! susin! Examenul.
7. ;olicitanii care nu ndeplinesc condiiile prev!zute n Regulament pentru a participa la
Examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarit!i le$ate de acestea% pot transmite
complet!rile sau clarific!rile solicitate de Autoritatea competent% n termenul stabilit% ns! nu cu mai
puin de 5 zile lucr!toare nainte de perioada de desf!*urare a Examenului.
9. :andidaii sunt e2aminai de comisii de examinare numite prin decizie a pre*edintelui
Autoritii competente% la propunerea direciei $enerale de specialitate. ,omisia de examinare are
urm!toarele atribuii4
8 Asi$urarea or$aniz!rii *i desf!*ur!rii Examenului%
8 Preluarea *i verificarea lucr!rilor%
8 6ntocmirea *i publicarea listelor cu rezultatele Examenului%
8 0miterea &e$itimaiilor%
8 Dransmiterea documentelor de Examen la Autoritatea competent pentru eviden! *i
ar#ivare.
1(. ,omisia de examinare are n componen! 5 membri4 un pre*edinte% un vicepre*edinte% doi
e2peri *i un secretar5 cel puin trei membri fac parte din cadrul Autoritii competente. /in ,omisia de
examinare pot face parte cadre didactice din nv!!m3ntul superior din cadrul facult!ilor din domeniile
ener$etic!% caz n care Autoritatea competent asi$ur!% din fonduri proprii% c#eltuielile aferente
transportului% caz!rii *i indemnizaiei pentru activitatea prestat!. @embrii ,omisiei de examinare pot fi
nlocuii% n cazuri "ustificate% prin decizie a pre*edintelui Autoritii competente. Activitatea ,omisiei de
examinare se desf!*oar! n prezena a minimum ' membri.
Pagina 2/42
11. ;ubiectele de Examen% denumite n continuare .ubiecte% sunt propuse de membrii ,omisiei%
cu 1( zile nainte de susinerea Examenului *i sunt aprobate de direcia $eneral! de specialitate.
1). Examenul const! ntr8o prob! scris! n limba rom3n!% av3nd unul sau dou! (u3iecte4 un
,hestionar tip $ril!% denumit n continuare ,hestionar% conin3nd +( de ntreb!ri% cu c3te trei variante de
r!spuns pentru fiecare ntrebare *i% dup! caz% o aplicaie numeric!% denumit! n continuare Aplicaie
numeric.
8 (u3iectul pentru $radul ?% const! ntr8un ,hestionar5
: (u3iectele pentru $radul ?? constau ntr8un ,hestionar *i o Aplicaie numeric.
8 (u3iectele pentru $radele ??? *i ?B constau ntr8un ,hestionar *i o Aplicaie numeric, diferite
pentru tipurile de autorizare.
1+. Pentru Examen, ,omisia #e e1aminare elaboreaz! mai multe variante de ,hestionare *i de
Aplicaii numerice.
a) ,hestionarul pentru $radele ? *i ?? conine ntreb!ri av3nd c3te un sin$ur r!spuns corect.
b) ,hestionarul pentru $radele ??? *i ?B conine ntreb!ri care pot avea unul sau dou!
r!spunsuri corecte.
1'. ,hestionarului *i Aplicaiei numerice li se atribuie un cod format dintr8un num!r de
identificare *i din indicativul corespunz!tor $radului de autorizare pentru care s8au ntocmit.
15. /up! aprobare% ,hestionarele *i Aplicaiile numerice se multiplic! corespunz!tor
num!rului de candidai nscri*i pentru susinerea Examenului pentru fiecare $rad tip de autorizare% dup!
caz5 documentele se introduc n plicuri% care se si$ileaz!.
03,3.3 'rocedura de desf$urare a Examenului
1. 6n data *i la ora pro$ramat!% candidaii sunt acceptai n s!lile de Examen% pe baza listelor
ntocmite de serviciul de specialitate% cu urm!toarele preciz!ri4
a) acceptarea n ;A&P ;0 .0A&?H0AHP% /0 .0GA&P% 6-
O./?-0 A&QA90D?:P% 6- 9AHA A:DA&A? /0 ?/0-D?DAD05
9) :A-/?/AN?? ;A-D QODOG.AQ?AN?% 6- B0/0.0A 0@?D0.??
LE$%&%'A(%E% /0 0&0:D.?:?A- AADO.?HAD.
). -06-/0P&?-?.0A O.?:P.0?A /?-D.0 :0.?-N0&0 @0-N?O-AD0 &A P:D. 1
/?- PA.D0A A-A? :A-/?/AD AD.AG0 /APP ;?-0 /.0PDA& ,5;&(&+& /0 A8& /0:&A.A
A9;0-D P0 A:0& :A-/?/AD% A:0;DA D.09A?-/ ;P PP.P;0A;:P ;A&A /0 0EA@0-.
+. Qiecare candidat prime*te% n funcie de $radul tipul de autorizare% dup! caz% urm!toarele
documente4 ,/E.&%0*AR% Aplicaie numeric *i formular de nscriere a r!spunsurilor la
,/E.&%0*AR% /0-A@?D 6- :O-D?-AA.0 10R'+LAR. 10R'+LAR+L L? Aplicaia numeric
conin o zon! n care fiecare candidat *i nscrie datele personale5 zona se pliaz!% se si$ileaz! *i se
*tampileaz! de c!tre membrii comisiei. :oninutul 1ormularelor sunt prezentate n Ane2a +8+.' *i +.5 la
prezentul Regulament.
'. /up! rezolvarea .ubiectelor% candidatul pred! suprave$#etorului toate documentele
primite5 candidatul semneaz! pentru predarea lucr!rii n listele utilizate la accesul n sal!.
5. /urata alocat! rezolv!rii .ubiectelor este diferit! funcie de $radul tipul de autorizare
pentru care se or$anizeaz! Examenul4
8 la $radele ? *i ??% Examenul dureaz! o or!%
8la $radul ???% Examenul dureaz! dou! ore%
8la $radul ?B% Examenul dureaz! trei ore.
1. -u se admit A;AP.A :A-/?/ADA&A? @AD0.?A&0 P0 :A.0 A:0;DA &08A.
PAD0A :O-;A&DA 6- B0/0.0A ;O&AN?O-P.?? .ubiectelor de E)A'E*, P.0:A@ L?
:O@A-?:A.0A :A 0ED0.?O.A& ;P&?? /0 0EA@0- P.?- @?M&OA:0 ?-QO.@AD?:0 ;AA
Pagina 2!/42
O.?:0 A&D0 @?M&OA:05 O.?:0 6-:0.:A.0 /0 Q.AA/P /?- PA.D0A A-A? :A-/?/AD 6-
D?@PA& /0;QPLA.P.?? E)A'E*+L+%% ;0 ;A-:N?O-0AHP :A 0&?@?-A.0A
:A-/?/ADA&A? /?- E)A'E*% :A 6-;:.?0.0A 6- DOAD0 /O:A@0-D0&0 /0 E)A'E*
(,/E.&%0*AR, 10R'+LAR L?% /APP :AH% Aplicaia numeric) referitoare la acest candidat a
meniunii I0liminat din E)A'E*J. 0&?@?-A.0A /?- E)A'E* ;0 QA:0 -A@A? 6- P.0H0-NA
L? :A A:O./A& P.0L0/?-D0&A? ;AA B?:0P.0L0/?-D0&A? ,0'%.%E% 2E E)A'%*ARE.
,. ,0'%.%A 2E E)A'%*ARE P.O:0/0AHP &A B0.?Q?:A.0A &A:.P.?&O.%
-ODO-/ :A :A&OA.0 .OL?0 6- .A9.?:A I.ezultatul verific!riiJ a fiec!rui 10R'+LAR%
PA-:DAMA& A:O./AD &A Q?0:A.0 ;A9?0:D. &A -ODA.0A ,/E.&%0*AR+L+% L?
%plicaiei numerice se aplic! urm!toarele re$uli4
a) se acord! 1 punct n cazul n care au fost marcate numai variantele varianta corecte
corect! de r!spuns5
b) se acord! (%5 puncte n cazul n care ,hestionarul este de tipul menionat la pct. (15) lit. a)
din Ane2a +8+.1 din Regulament *i ntrebarea are dou! variante corecte de r!spuns% iar
candidatul a marcat doar una dintre acestea5
c) se acord! ( puncte% n cazurile contrare celor menionate la lit. a) *i lit. b) de mai sus5
d) notarea Aplicaiei numerice se realizeaz! cu un puncta" ma2im este de 5 puncte stabilit
dup! urm!toarele criterii4
a) precizarea formulelor de calcul%
b) nlocuirea datelor n formulele de calcul%
c) efectuarea calculelor%
d) precizarea unit!ilor de m!sur! pentru variabilele utilizate n formulele de calcul%
e) stabilirea rezultatului final% pe baza calculelor efectuate.
7. /up! verificarea tuturor lucr!rilor% n prezena membrilor ,omisiei de examinare% se
procedeaz! la desi$ilarea lucr!rilor (desfacerea zonei din 1ormular *i Aplicaia numeric pe care sunt
nscrise datele personale ale fiec!rui candidat) *i ntocmirea listelor cu rezultatele Examenului3
9. ;e consider! c! au promovat Examenul candidaii la $radul ? care au obinut minimum )'
puncte la ,hestionar *i candidaii la $radele ??% ??? *i ?B care au obinut minimum )' puncte la
,hestionar *i minimum + puncte la Aplicaia numeric.
1(. 6n listele cu rezultatele Examenului se nscrie calificativul IAdmisJ% dac! s8au obinut
puncta"ele minime precizate la pct. (11) din Ane2a +8+.) din Regulament% sau I.espinsJ% dac! cel puin
unul dintre puncta"ele obinute este sub valoarea precizat! la pct. 9 din Ane2a +8+.) din Regulament.
11. .ezultatele Examenului se consemneaz! ntr8un proces8verbal% care se semneaz! de c!tre
membrii ,omisiei de examinare *i la care se ane2eaz! listele cu rezultatele Examenului publicate n
centrul de e2aminare5 procesul8verbal% precum *i documentele de Examen ale candidailor se ar#iveaz! la
sediul Autoritii competente.
1). &istele cu rezultatele Examenului se public! *i pe pa$ina de ?nternet a Autoritii
competente% n termen de 15 zile de la data nc#eierii perioadei de desf!*urare a Examenelor#
1+. 0ventualele :ontestaii cu privire la desf!*urarea *i rezultatele Examenului se
nre$istreaz! la Autoritatea competent n termen de 5 zile de la data public!rii rezultatelor pe pa$ina de
?nternet a Autoritii competente.
1'. .everificarea lucr!rilor ale c!ror rezultate sunt contestate se face de c!tre o comisie de
soluionare a contestaiilor% numit! prin decizie a pre*edintelui Autoritii competente% av3nd n
componen! ali membrii dec3t cei nominalizai n ,omisie de examinare.
15. Analizarea contestaiilor se face n cel mult )( zile de la e2pirarea termenului de
nre$istrare a acestora5 rezultatele analizei contestaiilor se consemneaz! ntr8un proces8verbal% care se
semneaz! de toi membrii comisiei de soluionare a contestaiilor *i se ar#iveaz!.
03,303 +miterea Legitimaiei de Electrician autorizat
1. :andidatul declarat IAdmisJ n urma Examenului dob3nde*te calitatea de Electrician
autorizat, atestat! prin Legitimaia eliberat! de c!tre Autoritatea competent. Legitimaia este nominal!
*i netransmisibil!5 formatul Legitimaiei este prezentat n Ane2a +8+.+.
Pagina 2"/42
). Legitimaiile se nre$istreaz!% n ordinea emiterii% ntr8un re$istru electronic de eviden!5
num!rul de Legitimaie este num!rul de ordine din re$istru% care poate fi consultat la sediul Autoritii
competente dup! obinerea unui acord din partea direciei $enerale de specialitate din cadrul Autoritii
competente.
+. Legitimaiile se emit *i se elibereaz! candidailor declarai IAdmisJ% de re$ul!% n ziua *i la
locul de desf!*urare a Examenului.
'. Pentru fiecare candidat la Examen se vor p!stra% pe durata de valabilitate a Legitimaiei% la
sediul Autoritii competente, documentele Examenului.
030 - 9odel legitimaie Electrician autorizat
Qaa4
A-.0 Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei
&oc pentru
foto$rafie
&0G?D?@AN?0 -r. RRRRRRRRRRR
0&0:D.?:?A- AADO.?HAD
Gradul Dipul
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Balabilitate RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Berso4
Ditularul acestei Legitimaii are competena s!4 proiecteze *i sau s! e2ecute lucr!ri de
instalaii electrice n conformitate cu $radul *i tipul de autorizaie
:alitatea de +lectrician autorizat impune titularului respectarea obli$aiilor prev!zute n
Regulamentul de autorizare a electricienilor aprobat de A-.0.
;emn!tura autorizat!%
Ltampila 0lectrician autorizat
Pagina 2$/42
A-.0
03,313 - 9odel >ormular de nscriere a r$spunsurilor la ,hestionar pentru gradele I i II
Bpagina ,D
%utoritatea :aional$ de )eglementare n
domeniul +nergiei
+xamen de Electrician autorizat
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>5)9;7%) !+ -:C)I+)+ % )@';:;)I75)
Instruciuni de completare a formularului
a) ;e cite*te cu atenie fiecare subiect *i se apreciaz! care este varianta corect! de r!spuns5 la fiecare
ntrebare e2ist! o sin$ur! variant! corect! de r!spuns5
b) ;e marc#eaz! numai cu pi2 albastru spaiile corespunz!toare variantei corecte de r!spuns din
dreptul ntreb!rii respective. /e e2emplu% dac! la ntrebarea ) se consider! corect! varianta b) iar la
ntrebarea + se consider! corect! varianta c)% formularul se completeaz! astfel4
6ntrebarea
nr.
Barianta a Barianta b Barianta c
1. T T T
). T
U
T
+. T T
U
'. T T T
..... T T T
c) -u se noteaz! subiectele n dreptul c!rora candidaii au f!cut corecturi sau *ters!turi n formularul de
nscriere a r!spunsurilor.
Pagina 2%/42
BcontinuareD
Bpagina .D
6ntrebarea
nr.
Barianta a Barianta b Barianta c Puncta"
1. T T T
). T T T
+. T T T
'. T T T
5. T T T
1. T T T
,. T T T
7. T T T
9. T T T
1(. T T T
11. T T T
1). T T T
1+. T T T
1'. T T T
15. T T T
11. T T T
1,. T T T
17. T T T
19. T T T
)(. T T T
)1. T T T
)). T T T
)+. T T T
)'. T T T
)5. T T T
)1. T T T
),. T T T
)7. T T T
)9. T T T
+(. T T T
Puncta" total
;emn!turi (membrii ai :omisiei de e2aminare)%
Pagina 30/42
03,3(3 - 9odel >ormular de nscriere a r$spunsurilor la ,hestionar pentru gradele III i I"
Bpagina ,D
%utoritatea :aional$ de )eglementare n
domeniul +nergiei
+xamen de Electrician autorizat
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
>5)9;7%) !+ -:C)I+)+ % )@';:;)I75)
Instruciuni de completare a formularului
a) ;e cite*te cu atenie fiecare subiect *i se apreciaz! care este varianta corect! de r!spuns5 la fiecare
ntrebare pot e2ista una sau dou! variante corecte de r!spuns5
b) ;e marc#eaz! numai cu pi2 albastru spaiile corespunz!toare variantei sau variantelor corecte de
r!spuns din dreptul ntreb!rii respective. /e e2emplu% dac! la ntrebarea 1 se consider! corecte
variantele a) *i b)% iar la ntrebarea ) se consider! corect! numai varianta c) formularul se completeaz!
astfel4
6ntrebarea
nr.
Barianta a Barianta b Barianta c
1.
U U
T
). T T
U
+. T T T
...... T T T
c) -u se noteaz! subiectele n dreptul c!rora candidaii au f!cut corecturi sau *ters!turi n formularul de
nscriere a r!spunsurilor.
Pagina 31/42
BcontinuareD
Bpagina .D
6ntrebarea
nr.
Barianta a Barianta b Barianta c Puncta"
1. T T T
). T T T
+. T T T
'. T T T
5. T T T
1. T T T
,. T T T
7. T T T
9. T T T
1(. T T T
11. T T T
1). T T T
1+. T T T
1'. T T T
15. T T T
11. T T T
1,. T T T
17. T T T
19. T T T
)(. T T T
)1. T T T
)). T T T
)+. T T T
)'. T T T
)5. T T T
)1. T T T
),. T T T
)7. T T T
)9. T T T
+(. T T T
Puncta" total
;emn!turi (membrii ai :omisiei de e2aminare)%
Pagina 32/42
+.).')5C+!;)% !+ %;#5)I<%)+ a verificatorilor de proiecte, responsabililor
tehnici cu execuia, precum i a experilor tehnici de calitate i extrajudiciari
Pagina 33/42
%nexa 1
+xperiena profesional$ minim$ de tip +''G +'+x sau +'5p pentru fiecare C'%
I II% II& III% III& I"% I"&
:PA1
+ ani 0P02
:PA)
) ani 0P02 sau
0P02pl
:PA+
1 an 0P02 sau
0P02pl
:PA'
1 an 0P02 sau
0P02pl
+ ani 0P02 sau
0P02pl
:PA5
Q!r! 0P ) ani 0PP ) ani 0P02 sau
0POp
' ani 0P02 instalaii
@D
:PA1
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P ) ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
) ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
:PA1.1
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P ) ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
) ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
+ ani 0PP
instalaii electrice
?D
+ ani 0P02 sau 0POp%
instalaii electrice ?D
:PA1.)
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P ) ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
) ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
' ani 0PP
instalaii electrice
?D
' ani 0P02 sau 0POp%
instalaii electrice ?D
:PA1.+
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P ) ani 0PP sau ) ani 0P02 sau ' ani 0PP ' ani 0P02 sau 0POp%
Pagina 34/42
I II% II& III% III& I"% I"&
0P02 instalaii
electrice @D
0POp instalaii @D instalaii electrice
?D
instalaii electrice ?D
:PA,
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P
:PA,.1
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P + ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
+ ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
:PA,.)
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P + ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
+ ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
:PA,.+
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P + ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
+ ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
:PA,.'
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P + ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
+ ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
:PA,.5
Q!r! 0P Q!r! 0P Q!r! 0P + ani 0PP sau
0P02 instalaii
electrice @D
+ ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
' ani 0PP
instalaii electrice
?D
' ani 0P02 sau 0POp%
instalaii electrice ?D
:PA7
Q!r! 0P 1 an 0PP 1 an 0P02 sau
0POp
:PA 7.1
Q!r! 0P 1 an 0PP 1 an 0P02 sau
0POp
' ani 0PP instalaii
electrice @D
' ani 0P02 sau
0POp instalaii @D
Pagina 3/42
%nexa (
(3, 9odel de legitimaie personalizat$ de
"erificator de proiecte autorizat %:)+
Qa!
A-.0 Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei
&oc pentru
foto$rafie
&0G?D?@AN?0 -r. RRRRRRRRRRR
B0.?Q?:ADO. /0 P.O?0:D0 AADO.?HAD
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Balabilitate RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Berso
Ditularul acestei Legitimaii are competena s! verifice proiectele de instalaii electrice
sau p!ri electrice din cadrul unor proiecte comple2e% n conformitate cu prevederile menionate n
Regulamentul de autorizare aprobat de A-.0.
:alitatea de <eri0icator #e proiecte autorizat impune titularului respectarea obli$aiilor
prev!zute n Regulamentul de autorizare aprobat de A-.0.
;emn!tura autorizat!%
Pagina 3!/42
A-.0
(3. 9odel de tampil$ personalizat$ de
"erificator de proiecte autorizat %:)+
%utoritatea :aional$ de )eglementare n
domeniul +nergiei
:ume 'renume,
C:'
"erificator de 'roiecte de instalaii electrice
%utorizaia nr3 8886HH3<<3.I88
"alabil$ pAn$ la data de/ <<3HH3.I88
Pagina 3"/42
%nexa 2
23, 9odel de legitimaie personalizat$ de
)esponsabil tehnic cu execuia autorizat %:)+
Qa!
A-.0 Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei
&oc pentru
foto$rafie
&0G?D?@AN?0 -r. RRRRRRRRRRR
.0;PO-;A9?& D0V-?: :A 0E0:AN?A AADO.?HAD
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Balabilitate RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Berso
Ditularul acestei Legitimaii are competena s! verifice lucr!rile de monta" dot!ri
te#nolo$ice aferente oric!ror instalaii electrice% n conformitate cu prevederile menionate n
Regulamentul de autorizare aprobat de A-.0.
:alitatea de Responsa3il te7nic cu e1ecuia autorizat impune titularului respectarea
obli$aiilor prev!zute n Regulamentul de autorizare aprobat de A-.0.
;emn!tura autorizat!%
Pagina 3$/42
A-.0
23. 9odel de tampil$ personalizat$ de
)esponsabil tehnic cu execuia autorizat %:)+
%utoritatea :aional$ de )eglementare n
domeniul +nergiei
:ume 'renume,
C:'
)esponsabil tehnic cu execuia
%utorizaia nr3 8886HH3<<3.I88
"alabil$ pAn$ la data de/ <<3HH3.I88
%nexa 4
Pagina 3%/42
43, 9odel de legitimaie personalizat$ de
expert tehnic de calitate i extrajudiciar autorizat %:)+
Qa!
A-.0 Autoritatea -aional! de .e$lementare n domeniul 0ner$iei
&oc pentru
foto$rafie
&0G?D?@AN?0 -r. RRRRRRRRRRR
0EP0.D D0V-?: /0 :A&?DAD0 L? 0ED.AMA/?:?A.
AADO.?HAD
-umele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Prenumele RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
:-P RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Balabilitate RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Berso
Ditularul acestei Legitimaii are competena s! e2pertizeze proiectele de instalaii
electrice *i e2ecuia acestora% n conformitate cu prevederile menionate n Regulamentul de
autorizare aprobat de A-.0.
:alitatea de e1pert te7nic #e calitate i e1tra=u#iciar autorizat impune titularului
respectarea obli$aiilor prev!zute n Regulamentul de autorizare aprobat de A-.0.
;emn!tura autorizat!%
43. 9odel de tampil$ personalizat$ de
Pagina 40/42
A-.0
expert tehnic de calitate i extrajudiciar autorizat %:)+
%utoritatea :aional$ de )eglementare n
domeniul +nergiei
:ume 'renume,
C:'
+xpert tehnic de calitate i extrajudiciar
%utorizaia nr3 8886HH3<<3.I88
"alabil$ pAn$ la data de/ <<3HH3.I88
Pagina 41/42
%nexa nr3 *
!+C7%)%?I+ '+ ')5')I% )@';:!+)+
;ubsemnatul(a) ........ ..................................................%:-P ................................................% cet!ean al ...................................................titular(!) al(a)
&e$itimaiei de...........................electrician autorizat nr ............... data............% $radul tipul .................% emis!
de ...................................................................................................................................% pentru domeniul de tensiuni............ putere instalat! ma2im!
de ..........................declar pe propria r!spundere% cunosc3nd prevederile art. )9) din :odul Penal privind falsul n declaraii% c! m! an$a"ez ca n
domeniul realiz!rii de proiecte *i instalaii electrice pe teritoriul .om3niei% s! respect le$islaia% normele te#nice% prescripiile ener$etice *i cele din
domenii cone2e ale acestora% precum *i cele de protecie a muncii aplicabile.
/eclarant4
-umele .................................................
Prenumele ............................................
;emn!tura ............................................ /ata...........................
Pagina 42/42