Sunteți pe pagina 1din 11

Legea 10

din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii


Publicat in Monitorul Oficial nr. 12 din 24 ianuarie 1995
Eitent! Parlaentul
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in
eploatare! in scopul satisfacerii! pe intreaga durata de eistenta! a eigentelor! utilizatorilor si
colecti"itatilor.
#igentele pri"ind calitatea instalatiilor si a ec$ipamentelor te$nologice de productie se sta%ilesc si se
realizeaza pe %aza de reglementari specifice fiecarui domeniu de acti"itate.
Art. &. - Pre"ederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora
- indiferent de forma de proprietate sau destinatie denumite in continuare constructii! precum si lucrarilor
de modernizare! modificare! transformare! consolidare si de reparatii ale acestora.
'unt eceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un eta( si aneele gospodaresti situate in
mediul rural si in satele ce apartin oraselor! precum si constructiile pro"izorii.
Art. ). - Prin prezenta lege se instituie sistemul calitatii in constructii! care sa conduca la realizarea si
eploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare! in scopul prote(arii "ietii oamenilor! a %unurilor
acestora! a societatii si a mediului incon(urator.
Art. *. - 'istemul calitatii in constructii se aplica in mod diferentiat in functie de categoriile de importanta
ale constructiilor! conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecarei componente a sistemului.
Clasificarea in categorii de importanta a constructiilor se face in functie de compleitate! destinatie! mod de
utilizare! grad de risc su% aspectul sigurantei! precum si dupa considerente economice.
Art. +. - Pentru o%tinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt o%ligatorii realizarea si
mentinerea! pe intreaga durata de eistenta a constructiilor! a urmatoarelor cerinte,
a- rezistenta si sta%ilitate.
%- siguranta in eploatare.
c- siguranta la foc.
d- igiena! sanatatea oamenilor! refacerea si protectia mediului.
e- izolatie termica! $idrofuga si economie de energie.
f- protectie impotri"a zgomotului.
Art. /. - O%ligatiile pre"azute la articolul precedent re"in factorilor implicati in conceperea! realizarea si
eploatarea constructiilor! precum si in postutilizarea lor! potri"it responsa%ilitatilor fiecaruia.
Acesti factori sunt, in"estitorii! cercetatorii! proiectantii! "erificatorii de proiecte! fa%ricantii si furnizorii de
produse pentru constructii! eecutantii! proprietarii! utilizatorii! responsa%ilii te$nici cu eecutia! epertii
te$nici! precum si autoritatile pu%lice si asociatiile profesionale de profil.
Art. 0. - In contractele care se inc$eie ori! dupa caz! in dispozitiile sau in autorizatiile ce se emit! factorii
pre"azuti la articolul precedent sunt o%ligati sa inscrie clauzele referitoare la ni"elul de calitate al
constructiilor! corespunzatoare cerintelor! precum si garantiile materiale si alte pre"ederi! care sa conduca
la realizarea acestor clauze. In contracte nu se pot inscrie ni"eluri si cerinte! referitoare la calitate! inferioare
reglementarilor in "igoare! cu pri"ire la cerintele pre"azute la art. +.
CAPITOLUL II
'istemul calitatii in constructii
Art. 1. - 'istemul calitatii in constructii reprezinta ansam%lul de structuri organizatorice! responsa%ilitati!
regulamente! proceduri si mi(loace! care concura la realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de
concepere! realizare! eploatare si postutilizare a acestora.
Art. 2. - 'istemul calitatii in constructii se compune din,
a- reglementarile te$nice in constructii.
%- calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor.
c- agrementele te$nice pentru noi produse si procedee.
d- "erificarea proiectelor! a eecutiei lucrarilor si epertizarea proiectelor si a constructiilor.
e- conducerea si asigurarea calitatii in constructii.
f- autorizarea si acreditarea la%oratoarelor de analize si incercari in acti"itatea de constructii.
g- acti"itatea metrologica in constructii.
$- receptia constructiilor.
i- comportarea in eploatare si inter"entii in timp.
(- postutilizarea constructiilor.
3- controlul de stat al calitatii in constructii.
Art. 14. - Reglementarile te$nice se sta%ilesc prin regulamente si proceduri si au ca o%iect conceptia!
calculul si alcatuirea! eecutia si eploatarea constructiilor. Prin reglementarile te$nice se sta%ilesc! in
principal! conditiile minime de calitate cerute constructiilor! produselor si procedeelor utilizate in
constructii! precum si modul de determinare si de "erificare a acestora.
Art.11 - Certificarea calitatii produselor folosite in constructii se efectueaza prin gri(a producatorului! in
conformitate cu metodologia si procedurile sta%ilite pe %aza legii. La lucrarile de constructii se interzice
folosirea de produse fara certificarea calitatii lor! care tre%uie sa asigure ni"elul de calitate corespunzator
cerintelor.
Art. 1&. - Agrementele te$nice pentru produse! procedee si ec$ipamente noi in constructii sta%ilesc! in
conditiile prezentei legi! aptitudinea de utilizare! conditiile de fa%ricatie! de transport! de depozitare! de
punere in opera si de intretinerea a acestora.
La lucrarile de constructii care tre%uie sa asigure ni"elul de calitate conform cerintelor se "or folosi
produse! procedee si ec$ipamente traditionale! precum si altele noi pentru care eista agremente te$nice
corespunzatoare.
Art. 1). - 5erificarea proiectelor pentru eecutia constructiilor! in ceea ce pri"este respectarea
reglementarilor te$nice referitoare la cerinte! se "a face numai de catre specialisti "erificatori de proiecte
atestati! altii decat specialistii ela%oratori ai proiectelor.
'e interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de eecutie ne"erificate in conditiile alineatului precedent.
5erificarea calitatii eecutiei constructiilor este o%ligatorie si se efectueaza de catre in"estitori prin diriginti
de specialitate sau prin agenti economici de consultanta specializati.
#pertizele te$nice ale proiectelor si constructiilor se efectueaza numai de catre eperti te$nici atestati.
Art. 1*. - Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie o%ligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea! realizarea si eploatarea constructiilor si implica o strategie adec"ata si masuri
specifice pentru garantarea calitatii acestora.
Agentii economici care eecuta lucrari de constructii asigura ni"elul de calitate corespunzator cerintelor!
prin personal propriu si responsa%ili te$nici cu eecutia atestati! precum si printr-un sistem propriu
conceput si realizat.
Art. 1+. - Autorizarea si acreditarea la%oratoarelor de analize si incercari in constructii se fac in
conformitate cu pre"ederile legale.
Art. 1/. - Asigurarea acti"itatii metrologice in constructii se realizeaza conform pre"ederilor legale pri"ind
etalonarea! "erificarea si mentinerea in stare de functionare a mi(loacelor de masurare si control utilizate in
acest domeniu.
Art. 10. - Receptia constructiilor constituie certificarea realizarii acestora pe %aza eaminarii lor
nemi(locite! in conformitate cu documentatia de eecutie si cu documentele cuprinse in cartea te$nica a
constructiei.
Cartea te$nica a constructiei cuprinde documentatia de eecutie si documente pri"itoare la realizarea si
eploatarea acesteia. #a se intocmeste prin gri(a in"estitorului si se preda proprietarului constructiei! care
are o%ligatia sa o pastreze si sa o completeze la zi. pre"ederile din cartea te$nica a constructiei referitoare la
eploatare sunt o%ligatorii pentru proprietar si utilizator.
Receptia constructiilor se face de catre in"estitor - proprietar! in prezenta proiectantului si a eecutantului
si6sau reprezentantilor de specialitate! legal desemnati de acestia.
Art. 11. - Urmarirea comportarii in eploatare a constructiilor se face pe toata durata de eistenta a acestora
si cuprinde ansam%lul de acti"itati pri"ind eaminarea directa sau in"estigarea cu mi(loace de o%ser"are si
masurare specifice! in scopul mentinerii cerintelor.
Inter"entiile la constructiile eistente se refera la lucrari de reconstruire! consolidare! transformare!
etindere! desfiintare partiala! precum si la lucrari de reparatii! care se fac numai pe %aza unui proiect a"izat
de proiectantul initial al cladirii sau a unei epertize te$nice intocmite de un epert te$nic atestat! si se
consemneaza o%ligatoriu in cartea te$nica a constructiei.
Art. 12. - Postutilizarea constructiilor cuprinde acti"itatile de dezafectare! demontare si demolare a
constructiilor! de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recupera%ile! precum si
reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potri"it legii.
Art. &4. - Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la in"estitori! la unitatile de
proiectare! de eecutie! de eploatare si de postutilizare a constructiilor! pri"ind eistenta si respectarea
sistemului calitatii in constructii.
Controlul de stat al calitatii in constructii se eercita de catre Inspectia de stat in constructii! lucrari pu%lice!
ur%anism si amena(area teritoriului! care raspunde de eecutarea controlului statului cu pri"ire la aplicarea
unitara a pre"ederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.
CAPITOLUL III
O%ligatii si raspunderi
'ectiunea 1
O%ligatii si raspunderi ale in"estitorilor
Art. &1. - In"estitorii sunt persoane fizice sau (uridice care finanteaza si realizeaza in"estitii sau inter"entii
la constructiile eistente in sensul legii si au urmatoarele o%ligatii principale referitoare la calitatea
constructiilor,
a- sta%ilirea ni"elului calitati" ce tre%uie realizat prin proiectare si eecutie pe %aza reglementarilor te$nice!
precum si a studiilor si cercetarilor efectuate.
%- o%tinerea acordurilor si a a"izelor pre"azute de lege! precum si a autorizatiei de construire.
c- asigurarea "erificarii proiectelor prin specialisti "erificatori de proiecte atestati.
d- asigurarea "erificarii eecutiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti
economici de consultanta specializati! pe tot parcursul lucrarilor.
e- actionarea in "ederea solutionarii neconformitatilor! a defectelor aparute pe parcursul eecutiei
lucrarilor! precum si a deficientelor proiectelor.
f- asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la epirarea perioadei de garantie.
g- intocmirea cartii te$nice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar.
$- epertizarea constructiilor de catre eperti te$nici atestati! in situatiile in care la aceste constructii se
eecuta lucrari de natura celor pre"azute la art. 11 alin. & al prezentei legi.
'ectiunea &
O%ligatii si raspunderi ale proiectantilor
Art. &&. - Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor o%ligatii principale referitoare la
calitatea constructiilor,
a- precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei.
%- asigurarea prin proiecte si detalii de eecutie a ni"elului de calitate corespunzator cerintelor! cu
respectarea reglementarilor te$nice si a clauzelor contractuale.
c- prezentarea proiectelor ela%orate in fata specialistilor "erificatori de proiecte atestati! sta%iliti de catre
in"estitor! precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate.
d- ela%orarea caietelor de sarcini! a instructiunilor te$nice pri"ind eecutia lucrarilor! eploatarea!
intretinerea si reparatiile! precum si! dupa caz! a proiectelor de urmarire pri"ind comportarea in timp a
constructiilor. Documentatia pri"ind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea
proprietarului.
e- sta%ilirea! prin proiect! a fazelor de eecutie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la "erificarile de calitate legate de acestea.
f- sta%ilirea modului de tratare a defectelor aparute in eecutie! din "ina proiectantului! la constructiile la
care tre%uie sa asigure ni"elul de calitate corespunzator cerintelor! precum si urmarirea aplicarii pe santier a
solutiilor adoptate! dupa insusirea acestora de catre specialisti "erificatori de proiecte atestati! la cererea
in"estitorului.
g- participarea la intocmirea cartii te$nice a constructiei si la receptia lucrarilor eecutate.
'ectiunea )
O%ligatii si raspunderi ale eecutantilor
Art. &). - #ecutantul lucrarilor de constructii are urmatoarele o%ligatii principale,
a- sesizarea in"estitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte! in "ederea
solutionarii.
%- inceperea eecutiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe %aza si in
conformitate cu proiecte "erificate de specialisti atestati.
c- asigurarea ni"elului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu! cu responsa%ili te$nici cu eecutia atestati.
d- con"ocarea factorilor care tre%uie sa participe la "erificarea lucrarilor a(unse in faze determinante ale
eecutiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora! in scopul o%tinerii acordului de continuare a
lucrarilor.
e- solutionarea neconformitatilor! a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de eecutie! numai pe
%aza solutiilor sta%ilite de proiectant cu acordul in"estitorului.
f- utilizarea in eecutia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor pre"azute in proiect! certificate sau
pentru care eista agremente te$nice! care conduc la realizarea cerintelor! precum si gestionarea pro%elor-
martor. inlocuirea produselor si a procedeelor pre"azute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe %aza solutiilor sta%ilite de proiectanti cu acordul in"estitorului
g- respectarea proiectelor si a detaliilor de eecutie pentru realizarea ni"elului de calitate corespunzator
cerintelor.
$- sesizarea! in termen de &* de ore! a Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si
amena(area teritoriului in cazul producerii unor accidente te$nice in timpul eecutiei lucrarilor.
i- supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
in"estitorului documentele necesare intocmirii cartii te$nice a constructiei.
(- aducerea la indeplinire! la termenele sta%ilite! a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii.
3- remedierea! pe propria c$eltuiala! a defectelor calitati"e aparute din "ina sa! atat in perioada de eecutie!
cat si in perioada de garantie sta%ilita potri"it legii.
l- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala! la terminarea eecutiei lucrarilor.
m- sta%ilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere!
cola%oratori! su%contractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
pre"ederile legale in "igoare.
'ectiunea *
O%ligatii si raspunderi ale specialistilor "erificatori de proiecte! ale responsa%ililor te$nici cu eecutia si ale
epertilor te$nici! atestati
Art. &*. - 'pecialistii "erificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce
pri"este asigurarea ni"elului de calitate corespunzator cerintelor proiectului.
Responsa%ilii te$nici cu eecutia atestati raspund! conform atri%utiilor ce le re"in! pentru realizarea
ni"elului de calitate corespunzator cerintelor! la lucrarile de constructii pentru care sunt anga(ati.
#pertii te$nici atestati! anga(ati pentru epertizarea unor proiecte! lucrari de constructii sau constructii
aflate in eploatare! raspund pentru solutiile date. O%ligatiile specialistilor atestati se sta%ilesc prin
regulamente de aplicare a legii.
'ectiunea +
O%ligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor
Art. &+. - Proprietarii constructiilor au urmatoarele o%ligatii principale,
a- efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le re"in! pre"azute conform normelor
legale in cartea te$nica a constructiei si rezultate din acti"itatea de urmarire a comportarii in timp a
constructiilor.
%- pastrarea si completarea la zi a cartii te$nice a constructiei si predarea acesteia! la instrainarea
constructiei! noului proprietar.
c- asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor! conform pre"ederilor din cartea te$nica si
reglementarilor te$nice.
d- efectuarea! dupa caz! de lucrari de reconstruire! consolidare! transformare! etindere! desfiintare partiala!
precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe %aza de proiecte intocmite de catre persoane
fizice sau persoane (uridice autorizate si "erificate potri"it legii.
e- asigurarea realizarii lucrarilor de inter"entii asupra constructiilor! impuse prin reglementarile legale.
f- asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor! cu respectarea pre"ederilor
legale in "igoare.
'ectiunea /
O%ligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor
Art. &/. - Administratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele o%ligatii principale,
a- folosirea constructiilor conform instructiunilor de eploatare pre"azute in cartea te$nica a constructiei.
%- efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le re"in conform contractului.
c- efectuarea de lucrari de inter"entie la constructia eistenta in sensul pre"ederilor art. 11 alin. &! numai cu
acordul proprietarului si cu respectarea pre"ederilor legale.
d- efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform cartii te$nice a constructiei si
contractului inc$eiat cu proprietarul.
e- sesizarea! in termen de &* de ore! a Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si
amena(area teritoriului! in cazul unor accidente te$nice la constructiile in eploatare.
'ectiunea 0
O%ligatii si raspunderi in acti"itatea de cercetare
Art. &0. - Unitatile care presteaza acti"itati de cercetare in constructii au urmatoarele o%ligatii principale,
a- efectuarea de cercetari teoretice si eperimentale preliminare! in "ederea fundamentarii reglementarilor
te$nice in constructii.
%- fundamentarea! ela%orarea si eperimentarea de solutii te$nice! produse si procedee noi pentru
constructii.
c- "erificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producatorilor! in "ederea eli%erarii de
agremente te$nice! conform dispozitiilor legale.
'ectiunea 1
O%ligatii si raspunderi comune
Art. &1. - Raspunderea pentru realizarea si mentinerea! pe intreaga durata de eistenta! a unor constructii de
calitate corespunzatoare! precum si pentru indeplinirea o%ligatiilor sta%ilite prin procedurile si
regulamentele ela%orate potri"it pre"ederilor prezentei legi! re"ine factorilor care participa la conceperea!
realizarea! eploatarea si postutilizarea acestora.
Art. &2. - Proiectantul! specialistul "erificator de proiecte atestat! fa%ricantii si furnizorii de materiale si
produse pentru constructii! eecutantul! responsa%ilul te$nic cu eecutia atestat! dirigintele de specialitate!
epertul te$nic atestat raspund potri"it o%ligatiilor ce le re"in pentru "iciile ascunse ale constructiei! i"ite
intr-un inter"al de 14 ani de la receptia lucrarii! precum si dupa indeplinirea acestui termen! pe toata durata
de eistenta a constructiei! pentru "iciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare si de eecutie in "igoare la data realizarii ei.
'ectiunea 2
O%ligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area
teritoriului
Art. )4. - Inspectia de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area teritoriului din cadrul
7inisterului Lucrarilor Pu%lice si Amena(arii Teritoriului si inspectiile (udetene si a municipiului 8ucuresti
in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area teritoriului su%ordonate acesteia! precum si celelalte
organisme similare cu atri%utii sta%ilite prin dispozitii legale raspund de eercitarea controlului statului cu
pri"ire la aplicarea unitara a pre"ederilor legale in domeniul calitatii constructiilor! in toate etapele si
componentele sistemului calitatii in constructii! precum si de constatarea contra"entiilor! aplicarea
sanctiunilor pre"azute de lege si! dupa caz! de oprirea lucrarilor realizate necorespunzator.
Controlul de stat al calitatii in constructii pentru constructiile din cadrul o%iecti"elor cu caracter secret!
sta%ilite prin ordine ale 7inisterului Apararii 9ationale! 7inisterului de Interne si 'er"iciului Roman de
Informatii! se realizeaza de catre organele proprii a%ilitate in acest scop.
Organizarea si functionarea Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area
teritoriului "or fi sta%ilite prin $otarare a :u"ernului in termen de 24 de zile de la intrarea in "igoare a
prezentei legi.
CAPITOLUL I5
'anctiuni
Art. )1. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inc$isoare de la + la 14 ani si interzicerea unor drepturi
proiectarea! "erificarea! epertizarea! realizarea unei constructii ori eecutarea de modificari a acesteia! fara
respectarea reglementarilor te$nice pri"ind sta%ilitatea si rezistenta! daca acestea ar putea produce una sau
mai multe dintre urmatoarele consecinte, pierderi de "ieti omenesti! "atamare gra"a a integritatii corporale
ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane! distrugerea totala sau partiala a constructiei! distrugerea ori
degradarea unor instalatii sau utila(e importante! ori alte consecinte deose%it de gra"e.
;apta pre"azuta in alineatul precedent se pedepseste cu inc$isoare de la 14 la &4 de ani si interzicerea unor
drepturi! in cazul in care a a"ut drept urmare distrugerea totala sau partiala a constructiei! moartea sau
"atamarea gra"a a integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane! distrugerea ori
degradarea unor instalatii sau utila(e importante! ori alte consecinte deose%it de gra"e.
Art. )&. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inc$isoare de la ) luni la & ani sau cu amenda
continuarea lucrarilor de constructii eecutate necorespunzator si oprite prin dispozitii ale organelor de
control! in toate cazurile in care acestea le afecteaza rezistenta si sta%ilitatea.
Art. )). - Constituie contra"entie la pre"ederile prezentei legi urmatoarele fapte! daca nu au fost sa"arsite in
astfel de conditii incat! potri"it legii! sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda,
I. De la 1.444.444 lei la /.444.444 lei.
a- eecutarea de modificari la constructie ori demolarea acesteia cu incalcarea pre"ederilor referitoare la
autorizarea si eecutarea acesteia.
%- neeecutarea o%ligatiilor pri"ind urmarirea comportarii in timp a constructiilor de compleitate si
importanta deose%ita! referitoare la sta%ilitate si rezistenta.
II. De la 1.444.444 lei la +.444.444 lei,
a- realizarea de constructii fara proiecte sau pe %aza de proiecte ne"erificate de specialisti atestati conform
pre"ederilor legale.
%- neeecutarea o%ligatiilor pri"ind urmarirea comportarii in timp a constructiilor! a lucrarilor de
intretinere! de reparatii si de consolidari.
c- realizarea de modificari! transformari! modernizari! consolidari care pot afecta cerintele! fara proiect
"erificat de specialisti atestati conform pre"ederilor legale.
d- organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitatii! inclusi"
realizarea de constructii fara responsa%ili te$nici cu eecutia atestati corespunzator pre"ederilor art. 1*.
III. De la +44.444 lei la ).444.444 lei,
a- ela%orarea de proiecte incomplete sau continand neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora! care
pot determina nerealizarea ni"elului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor! precum si
insusirea acestora de catre specialisti "erificatori de proiecte atestati.
%- incalcarea pre"ederilor din reglementarile te$nice referitoare la cerintele constructiei.
c- receptionarea constructiei cu incalcarea pre"ederilor legale.
d- necompletarea si nepastrarea cartii te$nice a constructiei conform pre"ederilor legale.
e- sta%ilirea! in cadrul epertizei unor proiecte de eecutie sau lucrari de constructii! a unor solutii care pot
determina nerealizarea ni"elului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor.
f- neamena(area terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initiala! la terminarea lucrarilor
de constructii.
g- neasigurarea "erificarii eecutiei lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti
economici de consultanta specializati! corespunzator pre"ederilor art. &1.
$- interzicerea sau o%structionarea efectuarii controlului calitatii in constructii! neprezentarea documentelor
si a actelor solicitate de persoanele cu atri%utii de control! conform pre"ederilor legale.
I5. De la &44.444 lei la 144.444 lei,
a- neprecizarea in proiect a categoriei de importanta a constructiei si nesta%ilirea fazelor determinante
supuse controlului calitatii.
%- pre"ederea in proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu eista agremente
te$nice la lucrari la care tre%uie sa se asigure ni"elul de calitate corespunzator cerintelor.
c- nerespectarea prin proiecte a ni"elului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte.
d- neeecutarea o%ligatiilor de intretinere si reparatii care re"in proprietarilor potri"it legii si care afecteaza
ni"elul de calitate corespunzator cerintelor.
e- necon"ocarea factorilor care tre%uie sa participe la "erificarea lucrarilor a(unse in faze determinante ale
eecutiei si neasigurarea conditiilor de "erificare.
5. De la 144.444 lei la &44.444 lei,
a- lipsa nemoti"ata de la "erificarea lucrarilor a(unse in faze determinante! urmare con"ocarii facute de
eecutant! precum si con"ocarea ne(ustificata! de catre acesta! a factorilor interesati.
%- nesolicitarea de catre in"estitor sau eecutant a solutiilor de remediere a defectelor aparute in timpul
eecutiei! referitoare la cerinte.
c- neindeplinirea o%ligatiei proiectantului de a sta%ili solutii pentru remedierea defectelor sesizate!
referitoare la cerinte.
d- neaplicarea de catre eecutant a solutiilor sta%ilite de proiectant sau epert! pentru rezol"area
neconformitatilor! defectelor sau neconcordantelor aparute in timpul eecutiei.
e- nesesizarea Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area teritoriului in cazul
producerii unor accidente te$nice la constructiile in eecutie! precum si la cele in eploatare.
f- neindeplinirea! la termenul sta%ilit! a masurilor cuprinse in actele de control.
Art. )*. - 'anctiunile contra"entionale pre"azute la art. )) se aplica persoanelor (uridice si fizice.
Art. )+. - Constatarea contra"entiilor pre"azute la art. )) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane
cu atri%utii de control din cadrul Inspectiei de stat in constructii! lucrari pu%lice! ur%anism si amena(area
teritoriului! iar in cazurile pre"azute la art. )4! de catre persoanele imputernicite de 7inisterul Apararii
9ationale! 7inisterul de Interne si 'er"iciul Roman de Informatii.
Art. )/. - Contra"entiilor pre"azute la art. )) le sunt aplica%ile dispozitiile Legii nr. )&612/1 pri"ind
sta%ilirea si sanctionarea contra"entiilor.
CAPITOLUL 5
Dispozitii finale si tranzitorii
Art. )0. - Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor in categorii de importanta si pentru
componentele sistemului calitatii in constructii pre"azute la art. 2 se ela%oreaza de 7inisterul Lucrarilor
Pu%lice si Amena(arii Teritoriului! cu consultarea organismelor cu atri%utii sta%ilite prin dispozitii legale! in
termen de 24 de zile de la data intrarii in "igoare a prezentei legi.
Art. )1. - Regulamentele pre"azute la art. )0 se apro%a prin $otarari ale :u"ernului.
Procedurile pre"azute la art. )0 si normele pentru ela%orarea si aplicarea componentelor sistemului calitatii
in constructii se apro%a prin ordin al ministrului lucrarilor pu%lice si amena(arii teritoriului.
Art. )2. - Autorizatia de construire pentru lucrarile pre"azute la art. ) lit. a-! %-! c-! d- si e- din Legea nr.
+461221 se "a eli%era numai pentru proiecte "erificate de specialisti "erificatori de proiecte atestati! cu
eceptia pre"azuta la art. & alin. & al prezentei legi.
Art. *4. - C$eltuielile necesare pentru ela%orarea reglementarilor te$nice si pentru inspectia statului pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre in"estitori sau proprietari prin "irarea unei
sume ec$i"alente cu o cota de 4!04< din c$eltuielile pentru lucrarile pre"azute la art. &. Calculul si "irarea
sumelor respecti"e se fac esalonat! concomitent cu plata lucrarilor. ;ondurile respecti"e se utilizeaza )4<
pentru ela%orarea reglementarilor te$nice si 04< pentru controlul statului.
Intarzierile la plata a cotelor de catre in"estitor sau proprietar! pre"azute la alin. 1! se penalizeaza cu 4!1+<
pe zi de intarziere! fara a se depasi suma datorata.
C$eltuielile necesare efectuarii acti"itatii de atestare te$nico-profesionala a specialistilor in constructii se
suporta de catre partea interesata.
Disponi%ilitatile la finele anului din "eniturile etra%ugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi
destinatie.
C$eltuielile necesare certificarii calitatii produselor si procedeelor! eli%erarii de agremente te$nice pentru
noile materiale! procedee si ec$ipamente! autorizarii si acreditarii la%oratoarelor! "erificarii proiectelor si
eecutiei lucrarilor de constructii! conducerii si asigurarii calitatii! "erificarilor metrologice! receptiei
lucrarilor! urmaririi comportarii in eploatare si inter"entii in timp si postutilizarii constructiilor se suporta
de catre factorii interesati.
Art. *1. - Pe data intrarii in "igoare a pre"ederilor prezentei legi se a%roga Legea nr. 161200 pri"ind
asigurarea dura%ilitatii! sigurantei in eploatare! functionalitatii si calitatii constructiilor! Ordonanta
:u"ernului nr. &6122* pri"ind calitatea in constructii! precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din &0 decem%rie 122*! cu respectarea
pre"ederilor art. 0* alin. =1- din Constitutia Romaniei.
p. PR#'#DI9T#L# CA7#R#I D#PUTATILOR
7ARTIA9 DA9
Aceasta lege a fost adoptata de 'enat in sedinta din &2 decem%rie 122*! cu respectarea pre"ederilor art. 0*
alin. =1- din Constitutia Romaniei.
PR#'#DI9T#L# '#9ATULUI prof. uni". dr. OLI5IU :>#R7A9
8ucuresti! 11 ianuarie 122+.