Sunteți pe pagina 1din 47

UNIVERSITATEA HYPERION BUCURETI

NVMNT LA DISTAN
FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC
DREPT CIVIL.
TEORIA GENERAL A
OBLIGAIILOR
Anul II, semestrul II
partea I potrivit prevederilor Noului Cod civil
Con. !n"#. $%.
M&%& Io&n
2011
Drept civil II 1
CUPRINS
'. No("!n" "n)%o$!*)"#+
,. Con)%&*)!-
.. A*)!- /!%"$"* !n"-&)+%&- 0" &1)!- /!%"$"* -"*")
2. F&1)!- /!%"$"* "-"*")
Bibliografie (de elaborare a cursului):
M. Ioan, A.-D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria general a obligaiilor,
Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2011
C.Sttescu, C.Brsan, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Editura
a!angiu, Bucureti, 200"#
L. Pop, Tratat de drept civil. $bligaiile, vol. % i %%, Editura &. . Bec',,
Bucureti, 200(,
200)
I. Albu, V. rsa, *spunderea civil pentru daunele !orale, &lu+,-apoca,
Editura
Dacia, 1).).
L. !. Boil, *spunderea civil delictual subiectiv, Bucureti, Editura &.
. Bec',
200).
200).
L. !. Boil, *spunderea civil delictual obiectiv, Bucureti, Editura &.
. Bec',
P.M.Cosmo"ici, Drept civil. Drepturi reale. $bligaii. /egislaie,
Editura 0//,
Bucureti, 1))(#
M. Costin, *spunderea +uridic 1n dreptul *.2.*., &lu+3-apoca, Editura Dacia
#r. Dea$, L. Ang%el, M. #. Popa, *spunderea civil, Bucureti, Editura
4tiini5ic,
1).0#
I. Dogaru, P. Drg%ici, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Bucureti,
Editura 0ll
Bec', 2002.
M.&liescu, *spunderea civil delictual, Editura 0cade!iei, Bucureti,1).2#
I.P. #ilipescu, Teoria general a obligaiilor, Editura Universul Juridic,
Bucureti 200(.
Drept civil II 2
C.'amangiu, I.!osetti-Blnescu, Al.Bicoianu, Tratat de drept civil,
vol.% i %%, Bucureti#
P%. Malaurie, L. A(nes, P%. Sto))el*Munc$, $bligaiile, Editura 6olters
7lu8er, 9aris,
200. :traducere de /. Dnior, Bucureti, Editura 6olters 7lu8er, 200);
+r. Popescu, P. Anca, Teoria general a obligaiilor, Editura Didactic i
9edagogic,
1)("#
C. Sttescu, *spunderea civil delictual pentru 5apta altor persoane,
Bucureti, Editura 4tiini5ic i Enciclopedic, 1)"<
V. Stoica, *e=oluiunea i re=ilierea contractelor civile, Bucureti, Editura 0ll,
1)).
&ulegeri de deci=ii a Tribunalului 2upre!, 1ntre anii 1)(0,1)(1, 1)(>, 1)(",
1).0,
1).1, 1).>,1).?, 1).., 1).),1)"0,
1))0# *evista ro!@n de drept
privat# *evista ro!@n de
+urispruden# *evista ro!@n
de drept#
Dreptul
INTRODUCERE
odulul intitulat Drept civil (II) se studia!" #n anul II semestrul II $i vi!ea!"
do%&ndirea de competen'e #n domeniul raporturilor (uridice o%li)a'ionale*
Dup" ce vei studia $i #nv"'a modulul, vei do%&ndi o seam" de competen'e
a%solut necesar pentru +ormarea ta pro+esional"*
Competenele pe care le vei do%&ndi sunt urm"toarele,
inte)rarea institu'iei o%li)a'iilor #n cadrul disciplinei Drept civil-
e.plicarea unor idei, proiecte, procese, precum $i a con'inuturilor
teoretice $i practice ale acestei discipline-
ar)umentarea principiilor privind o%li)a'iile-
interpretarea normelor de drept civil #n raport cu situa'iile concrete*
Con'inutul este structurat #n urm"toarele unit"'i de #nv"'are,
- Noiuni introductive
- Contractul
- Actul juridic unilateral i faptul juridic licit
- Faptul juridic ilicit
- Executarea obliaiilor
- Drepturile creditorului a!upra patri"oniului debitorului
- #tinerea$ tran!"iterea i tran!for"area obliaiilor
- %bliaii co"plexe
- &arantarea obliaiilor
/entru o #nv"'are e+icient", ai nevoie de urm"torii pa$i o%li)atorii,
Cite$ti modulul cu ma.im" aten'ie*
Eviden'ie!i in+orma'iile esen'iale cu culoare, le note!i pe 0&rtie sau le
adnote!i #n spa'iul al% re!ervat*
R"spun!i la #ntre%"ri $i re!olvi e.erci'iile propuse*
ime!i evaluarea +inal", autopropun&ndu1'i o tem" $i re!olv&nd1o +"r" s"
apele!i la suportul scris*
Compari re!ultatul cu suportul de curs $i #'i e.plici de ce ai eliminat
anumite secven'e*
2n ca! de re!ultat #ndoielnic, vei relua #ntre) demersul de #nv"'are*
/e m"sur" ce vei parcur)e modulul, #'i vor +i administrate lucr"ri de veri+icare
pe care le vei re)"si la s+&r$itul unit"'ilor de #nv"'are* 3ei r"spunde #n scris la
aceste cerin'e, +olosindu1te de suportul de curs $i de resurse %i%lio)ra+ice
suplimentare* 3ei +i evaluat dup" )radul #n care ai reu$it s" opera'ionali!e!i
competen'ele* 4e va 'ine cont de acurate'ea re!olv"rii, de modul de pre!entare
$i de promptitudinea r"spunsului* /entru neclarit"'i $i in+orma'ii suplimentare
vei apela la tutorele indicat*
N.B. In+orma'ia de specialitate o+erit" de curs este minimal"* 4e impune, #n
consecin'", parcur)erea o%li)atorie a %i%lio)ra+iei minimale recomandate si
re!olvarea sarcinilor de lucru, a testelor $i lucr"rilor de veri+icare* Doar #n acest
+el vei putea +i evaluat cu o not" corespun!"toare e+ortului de #nv"'are*
'. NOIUNI INTRODUCTIVE
O3"+*)"#+-+ 41+*""*+ !n")5("" $+ 6n#5(&%+
S&%*"n" $+ -!*%!
N! !")&7
T+8+ %++%&)+
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
Obiective specifice:
5a s+&r$itul capitolului, vei avea capacitatea,
s" delimite!i raporturile (uridice o%li)a'ionale-
s" identi+ici elementele raportului (uridic o%li)a'ional-
s" identi+ici di+eritele cate)orii de o%li)a'ii-
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 7 ore
1. Noiune
2n sens lar), o%li)a'ia desemnea!" raportul (uridic o%li)a'ional #n con'inutul c"ruia
intr" dreptul creditorului de a pretinde de%itorului s"u e.ecutarea unei presta'ii $i #ndatorirea
de%itorului de a #ndeplini o presta'ie po!itiv" sau ne)ativ" su% sanc'iunea aplic"rii
constr&n)erii #n ca! de nee.ecutare*
2n sens restr&ns, o%li)a'ia semni+ic" #ndatorirea de%itorului de a s"v&r$i o ac'iune ori
de a se a%'ine de la s"v&r$irea ei su% sanc'iunea constr&n)erii*
. !lementele raportului "uridic obligaional.
O%li)a'ia, +iind un raport (uridic, structura sa este alc"tuit" din elemente ce compun
orice raport (uridic, su%iecte, o%iect $i con'inut*
/ot +i su%iecte ale unui raport (uridic o%li)a'ional persoanele +i!ice $i (uridice, inclusiv
statul $i unit"'ile administrativ1teritoriale c&nd particip" nemi(locit, #n nume propriu, ca
su%iecte de drepturi $i o%li)a'ii 6art* 27, art* 89 $i urm*, art* 1:; $i urm* N*C*civ*<*
Determinarea su%iectelor participante la raporturi o%li)a'ionale, ca de%itor sau
creditor, se +ace, de re)ul", #n momentul na$terii acestor raporturi, adic" #n momentul
#nc0eierii actului sau al s"v&r$irii +aptului (uridic, dup" ca!*
4u%iectele raportului (uridic o%li)a'ional poart" denumirile )enerice de creditor,
pentru su%iectul activ, $i de de%itor, pentru su%iectul pasiv*
2n ca!ul raporturilor o%li)a'ionale speciale, su%iectele acestora poart" denumiri
speci+ice, v&n!"tor1cump"r"tor, locator1locatar, mandant1mandatar, donator1donatar etc*
Raportul (uridic o%li)a'ional cuprinde #n con'inutul s"u, dreptul de crean'" al
creditorului de a pretinde e.ecutarea presta'iei la scaden'" $i #ndatorirea de%itorului de a
#ndeplini #ntocmai presta'ia datorat"
Deoarece at&t dreptul de crean'" c&t $i #ndatorirea corelativ" au caracter patrimonial,
re!ult" c" $i con'inutul raportului o%li)a'ional $i raportul o%li)a'ional au caracter patrimonial*
Dreptul de crean'" se re)"se$te #n activul patrimoniului creditorului, iar o%li)a'ia corelativ" a
de%itorului #n pasivul patrimoniului acestuia*
Con'inutul raportului o%li)a'ional se sta%ile$te prin voin'a p"r'ilor sau a le)ii, dup"
cum i!vorul raportului (uridic concret este un act sau un +apt (uridic*
O%iectul raportului o%li)a'ional cuprinde presta'ia concret" la care este #ndrept"'it
creditorul $i de care este 'inut de%itorul*
Acea!ta poate fi po'itiv( 6=a da> ori de = a +ace><, +ie #ntr1o ne)ativ" 6 =a nu +ace><
%bliaia de )a da* const" #n #ndatorirea de%itorului de a transmite un drept sau a
constitui un drept real oarecare* A$a de e.emplu, o%li)a'ia v&n!"torului de a transmite
cump"r"torului dreptul de proprietate asupra lucrului v&ndut sau de a constitui $i transmite un
de!mem%r"m&nt este o obliaie de )a da*, o%li)a'ie care nu se con+und" cu o%li)a'ia
pred"rii materiale a lucrului v&ndut cump"r"torului care este o obliaie de )a face**
%bliaia de )a face* const" #n #ndatorirea su%iectului pasiv de a e+ectua o lucrare $i,
#n )eneral, orice presta'ie po!itiv" cu e.cep'ia celor #ncadrate #n cate)oria =a da>* 4unt ast+el
de o%li)a'ii, o%li)a'ia v&n!"torului de a preda lucrul v&ndut, o%li)a'ia locatorului de a pune la
dispo!i'ia locatarului lucrul #nc0iriat, o%li)a'ia asumat" de o persoan" de a presta un serviciu
sau de a e.ecuta o lucrare etc*
%bliaia de )a nu face* const" din a%'inerea la care este #ndatorat su%iectul pasiv, de
la ceva ce ar +i putut +ace, #n lipsa o%li)a'iei asumate* Aceasta se distin)e de o%li)a'ia ne)ativ"
)eneral" corelativ" drepturilor a%solute*
De e.emplu, proprietarul unui teren se poate an)a(a prin contract s" nu construiasc" pe
acel teren, o%li)a'ie la care nu ar +i +ost 'inut dac" nu s1ar +i o%li)at #n acest sens*
#. $%voarele obligaiilor
2n sens lar), i!vor de o%li)a'ii este acel +apt (uridic care d" na$tere unui raport (uridic
de o%li)a'ie*
Doctrina a clasi+icat i!voarele de o%li)a'ii #n dou" cate)orii principale, acte (uridice $i
+apte (uridice 6#n #n'eles restr&ns<*
/rin act juridic #n'ele)em acea mani+estare de voin'" +"cut" cu inten'ia de a produce
e+ecte (uridice, e+ecte care nu se pot produce potrivit le)ii dec&t dac" o asemenea inten'ie a
e.istat* 2n aceast" cate)orie sunt cuprinse contractul $i actul juridic unilateral*
Faptele juridice, #n sens restr&ns, repre!int" acele +apte licite sau ilicite s"v&r$ite +"r"
inten'ia de a produce e+ecte (uridice, e+ecte care se produc #n virtutea le)ii, independent de
voin'a celui ce a s"v&r$it +aptul* 2n aceast" cate)orie sunt cuprinse +aptul (uridic licit
6)estiunea de a+aceri, plata nedatorat", #m%o)"'irea +"r" (ust" cau!"< $i +apta ilicit" cau!atoare
de pre(udicii*
Acestora li se adau)" $i =orice alt act sau +apt de care le)ea lea)" na$terea unei
o%li)a'ii>* De e.emplu, c"s"toria nu poate +i cali+icat" nici drept act unilateral, nici contract,
dar, +"r" t")ad", ea este un act (uridic %ilateral !ui eneri! a c"rui #nc0eiere are e+ectele
prescrise de le)e* 2n acela$i +el, na$terea, care nu constituie un +apt (uridic #n sens restr&ns, ci
un +apt (uridic #n sens lar), un eveniment, produce e+ectele prev"!ute de le)e*
&. Clasificarea obligaiilor
dup" i!vor,
? o%li)a'ii n"scute din acte (uridice 6contract sau act (uridic unilateral<-
? o%li)a'ii n"scute din +apte (uridice licite 6)estiunea de a+aceri, plata nedatorat",
#m%o)"'irea +"r" (ust" cau!"< sau ilicite*
1 clasi+icarea o%li)a'iilor dup" o%iectul lor,
a< o%li)a'ii de =a da>, = a +ace> $i = a nu +ace>-
b) obliaii po'itive 6o%li)a'iile de =a da> $i =a +ace>< $i #n obliaii neative
6o%li)a'iile de =a nu +ace><-
c< o%li)a'ii de mi(loace $i o%li)a'ii de re!ultat*
? o%li)a'ia de re!ultat este strict preci!at" su% aspectul o%iectului $i scopului urm"rit,
de%itorul o%li)&ndu1se s" atin)" un re!ultat* De e.emplu, v&n!"torul se o%li)" s" transmit"
proprietatea lucrului v&ndut $i s"1l predea cump"r"torului-
? o%li)a'ia de mi(loace este caracteri!at" de +aptul c" de%itorul este 'inut de #ndatorirea
de a depune toat" dili)en'a necesar" ca un anumit re!ultat s" se reali!e!e* De e.emplu, sunt de
mi(loace o%li)a'iile medicului care 'in strict de reali!area actului medical 6nu $i cele de natur"
administrativ"<*
1 clasi+icarea o%li)a'iilor dup" sanc'iunea (uridic" ce le este proprie,
+ obliaii civile perfecte sunt cele care se %ucur" inte)ral de sanc'iunea (uridic",
creditorul put&nd apela +or'a coercitiv" a statului spre a o%'ine e.ecutarea o%li)a'iei, #n natur"
sau prin ec0ivalent, dac" aceasta nu se reali!ea!" de %un"voie-
+ obliaii naturale sunt cele #n privin'a c"rora creditorul nu mai poate cere e.ecutarea
silit" dar, dac" au +ost e.ecutate, de%itorul nu mai are dreptul s" pretind" restituirea lor ca
+iind plat" nedatorat"*
De e.emplu, sunt ast+el de o%li)a'ii cele pentru care dreptul material la ac'iune a +ost
prescris* Dar nu toate o%li)a'iile naturale au +ost ini'ial o%li)a'ii civile per+ecte, ele av&nd,
#nc" de la na$tere acest caracter* De e.emplu, este o o%li)a'ie natural" cea a concu%inului
mamei de a presta #ntre'inere copilului*
1 clasi+icarea o%li)a'iilor dup" opo!a%ilitatea lor
? obliaii obinuite alc"tuiesc re)ula $i li se aplic", su% aspectul opo!a%ilit"'ii,
re)ulile ce c&rmuiesc drepturile relative-
? obliaiile reale 6propter re" $i !criptae in re"< intr" #n con'inutul unor raporturi
(uridice o%li)a'ionale dar se caracteri!ea!" printr1o opo!a%ilitate mai lar)" dec&t drepturile de
crean'" put&nd +i impuse nu numai de%itorului ini'ial ci $i altor persoane care do%&ndesc
ulterior un drept real, posesia sau st"p&nirea %unului* Dar aceast" opo!a%ilitate, la un moment
dat, prive$te doar pe de'in"torul sau proprietarul de la acel moment $i #$i are i!vorul #n le)e,
c0iar dac", #n unele ca!uri na$terea lor implic" $i voin'a p"r'ilor*
O%li)a'ia real" de a +ace 6propter re"< este #ndatorirea care revine de'in"torului unui
%un determinat, o%li)a'ie str&ns le)at" de %un ast+el #nc&t se transmite odat" cu acesta* /rin
=de'in"tor al %unului> se #n'ele)e titularul unui drept real, posesorul sau detentorul precar, +ie
doar una dintre aceste persoane, +ie dou" sau toate aceste persoane, #n +unc'ie de voin'a
le)iuitorului*
O%li)a'ii reale le)ale pot +i de natur" administrativ" sau civil"* 4unt o%li)a'ii le)ale
propter re" de natur" civil" cele prev"!ute, de e.emplu, de art*@@2 alin*1 $i art*@@8 alin*1
N*C*civ* /rin aceste norme se instituie o%li)a'ii reale propter re" av&nd caracter reciproc #n
cadrul raporturilor de vecin"tate*
O%li)a'iile propter re" conven'ionale iau na$tere prin voin'a p"r'ilor dar
opo!a%ilitatea lor l"r)it" #$i are temeiul #n le)e* O%li)a'iile opo!a%ile $i ter'ilor 6!criptae in
re"< sunt str&ns le)ate de st"p&nirea unui %un, creditorul put&nd o%'ine satis+acerea dreptului
s"u doar dac" do%&nditorul actual al %unului este 'inut s" respecte acest drept, de$i este ter'
+a'" de contractul care a dus la na$terea dreptului creditorului* Este o ast+el de o%li)a'ie, cea a
cump"r"torului unui %un care l1a do%&ndit dup" #nc0eierea contractului de loca'iune dintre
#nstr"in"tor $i locator*
S&%*"n& $+ -!*%! '
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, elementele raportului (uridic o%li)a'ional*
S&%*"n& $+ -!*%! ,
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, clasi+icarea o%li)a'iilor dup" opo!a%ilitate*
N! !")&7
An sens larg, obligaia dese!nea= raportul +uridic obligaional 1n coninutul
cruia
intr dreptul creditorului de a pretinde debitorului su eBecutarea unei
prestaii i 1ndatorirea debitorului de a 1ndeplini o prestaie po=itiv sau
negativ sub sanciunea aplicrii constr@ngerii 1n ca= de neeBecutare. An
sens restr@ns, obligaia se!ni5ic 1ndatorirea debitorului de a sv@ri o
aciune ori de a se abine de la sv@rirea ei sub sanciunea constr@ngerii.
$bligaia, 5iind un raport +uridic, structura sa este alctuit din ele!ente ce
co!pun orice raport +uridicC subiecte, obiect i coninut.
T+8+ %++%&)+
1* No'iunea $i clasi+icarea o%li)a'iilor
2* O%li)a'iile reale
8* Compara'ie #ntre drepturile reale $i drepturile de crean'"
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
M. Io&n: A.;D. D!8")%+4*!: I. Io%9&, Drept civil* Teoria )eneral" a
o%li)a'iilor, Editura Universul Auridic, Bucure$ti, 2011
,. CONTRACTUL
O3"+*)"#+-+ 41+*""*+ !n")5("" $+ 6n#5(&%+
S&%*"n" $+ -!*%!
N! !")&7
T+8+ %++%&)+
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
Obiective specifice:
5a s+&r$itul capitolului, vei avea capacitatea,
s" delimite!i raporturile (uridice o%li)a'ionale-
s" identi+ici elementele raportului (uridic o%li)a'ional-
s" identi+ici di+eritele cate)orii de o%li)a'ii-
Timp mediu estimat pentru studiu individual: ' ore
1. Noiunea (i importana contractului
Contractul este acordul de voin'e dintre dou" sau mai multe persoane cu inten'ia de a
constitui, modi+ica sau stin)e un raport (uridic*
Noul Cod Civil statuea!" c" tuturor contractelor, +ie c" acestea sunt numite sau
nenumite le sunt aplica%ile re)ulile )enerale sta%ilite #n capitolul I =Contractul>, din Titlul II
I!voarele o%li)a'iilor al C"r'ii a 3 a =Despre o%li)a'ii>, iar #n ceea ce prive$te re)ulile
speciale, acestea se aplic" +iec"rui contract special, #n mod e.pres $i respectiv +iec"rui
contract nenumit i se vor aplica normele speciale sta%ilite #n materia contractului cu care se
aseam"n" mai mult*
. Clasificarea contractelor
,.'. C-&4""*&%+& *on)%&*)+-o% $!15 8o$!- $+ o%8&%+
Dup" criteriul modului de +ormare, distin)em #ntre contracte consensuale, contracte
solemne $i contracte reale*
Contractul consensual este acela care se #nc0eie #n mod vala%il prin simplul acord de
voin'" al p"r'ilor, +"r" a +i necesar" #ndeplinirea vreunei condi'ii de +orm"*
Contractul solemn este acela pentru a c"rui #nc0eiere vala%il" se cere respectarea unei
+ormalit"'i prev"!ut" de le)e* Nerespectarea +ormei cerute de le)e ad validitate" atra)e
nulitatea a%solut" a contractului*
Contractul real este acela pentru a c"rui +ormare vala%il" este necesar" $i remiterea
material" a lucrului* Ast+el, tradi'iunea %unului constituie o condi'ie de validitate $i nu un
e+ect al contractului*
,.,. C-&4""*&%+& *on)%&*)+-o% $!15 *on("n!)!- -o%
Dup" criteriul con'inutului lor, contractele se clasi+ic" #n contracte sinala)matice $i
contracte unilaterale*
Contractul sinala)matic este acela prin care p"r'ile se o%li)" reciproc una c"tre alta,
o%li)a'iile lor +iind reciproce $i interdependente* Reciprocitatea o%li)a'iilor presupune ca
acestea s" ai%" ca i!vor acela$i contract $i nu tre%uie con+undat" cu reciprocitatea presta'iilor*
Interdependen'a o%li)a'iilor re!id" #n aceea c" o%li)a'ia ce revine oric"reia dintre p"r'ile
contractante constituie cau!a (uridic" a o%li)a'iei celeilalte p"r'i*
Contractul unilateral este acela care d" na$tere la o%li)a'ii numai #n sarcina uneia din
p"r'i, care are calitatea de de%itor, cealalt" parte av&nd numai calitatea de creditor*
Contractul unilateral nu tre%uie con+undat cu actul (uridic unilateral*
,... C-&4""*&%+& *on)%&*)+-o% $!15 4*o1!- !%85%") $+ 15%("
Dup" criteriul scopului urm"rit de p"r'i, contractele se clasi+ic" #n contracte cu titlul
oneros $i contracte cu titlu )ratuit*
Contractul oneros este acela #n care +iecare parte voie$te a1$i procura un avanta( de
natur" patrimonial"* Aceast" cate)orie se su%divide #n contracte comutative $i contracte
aleatorii*
Contractul comutativ este acela #n care e.isten'a drepturilor $i o%li)a'iilor p"r'ilor sunt
cunoscute de la momentul #nc0eierii contractului iar #ntinderea presta'iilor datorate de p"r'i
este cert" sau cel pu'in determina%il"*
Contractul aleatoriu este acela #n care, prin natura lui sau prin voin'a p"r'ilor,
#ntinderea sau c0iar e.isten'a tuturor presta'iilor sau numai a unora dintre ele, depinde de un
eveniment viitor $i incert*
Contractul cu titlu )ratuit este acela #n care una din p"r'i voie$te a procura, +"r"
ec0ivalent, un avanta( celeilalte* Aceast" cate)orie de contracte se su%divide #n contracte
de!interesate $i li%eralit"'i*
Contractul de!interesat, este acela prin care una din p"r'i urm"re$te s" +ac" un serviciu
)ratuit celeilalte, +"r" ca prin aceasta s" se produc" o mic$orare a patrimoniului s"u*
5i%eralitatea, este actul (uridic prin care se reali!ea!" o cre$tere a activului patrimonial
al unei persoane $i o mic$orare a patrimoniului celui care a )rati+icat +"r" a urm"ri un
ec0ivalent #n sc0im%* Este ca!ul dona'iei*
,.2. C-&4""*&%+& *on)%&*)+-o% $!15 ++*)+-+ 1%o$!4+
Dup" e+ectele produse, contractele se clasi+ic" #n contracte constitutive sau translative
de drepturi $i contracte declarative de drepturi*
Contractele constitutive sau translative de drepturi sunt acelea care au ca o%iect
constituirea sau transmiterea unor drepturi $i produc e+ecte, de re)ul", din momentul
#nc0eierii lor*
Contractele declarative de drepturi sunt acelea care recunosc situa'ii (uridice
pree.istente $i au e+ect retroactiv*
,.<. C-&4""*&%+& *on)%&*)+-o% $!15 8o$!- $+ +=+*!)&%+
Dup" modul de e.ecutare, contractele se clasi+ic" #n contracte cu e.ecutare imediat" $i
contracte cu e.ecutare succesiv"*
Contractul cu e.ecutare imediat" este acela a c"rui e.ecutare se produce dintr1odat", la
data c&nd o%li)a'ia devine e.i)i%il"*
Contractul cu e.ecutare succesiv" este acela ale c"rui o%li)a'ii se e.ecut" #n timp, +ie
continuu, +ie la anumite intervale de timp*
#. )nc*eierea contractelor
..'. No("!n+& 6n*>+"+%"" *on)%&*)!-!"
2nc0eierea contractului repre!int" mecanismul reali!"rii acordului de voin'" al p"r'ilor
cel pu'in asupra clau!elor contractuale esen'iale, prin #nt&lnirea concordant" a o+ertei cu
acceptarea acesteia*
Deoarece #ntre) contractul tre%uie s" #m%race +orma prev"!ut" de le)e pentru
validitatea sa, aceast" condi'ie de +orm" tre%uie #ndeplinit" $i de o+ert" $i de acceptare*
De e.emplu, at&t o+erta c&t $i acceptarea dona'iei, dac" sunt cuprinse #n acte distincte
(in!tru"entu") tre%uie s" +ie #n +orm" autentic"*
..,. Con$"(""-+ $+ #&-"$")&)+ &-+ *on)%&*)!-!"
2nc0eierea contractului presupune nu numai reali!area acordului de voin'" ci $i
+ormarea vala%il" a acestui acord su% aspectul capacit"'ii p"r'ilor, al con'inutului voin'ei $i al
vala%ilit"'ii o%iectului*
/revederile Noului Cod Civil #n materia condi'iilor de validitate a contractului,
reiterea!" prevederile art*C9: C*civ* anterior, =Condi'iile esen'iale pentru validitatea unei
conven'ii sunt,
1* capacitatea de a contracta-
2* consim'"m&ntul vala%il al p"r'ii ce se o%li)"-
8* un o%iect determinat-
9* o cau!" licit"*>
5a acestea se adau)" condi'ia +ormei, care, dup" ca!, poate +i, cerut" ad validitate"$
ad probatione" sau pentru opo!a%ilitatea +a'" de ter'i*
.... O+%)& $+ & *on)%&*)&
O+erta este propunerea de a contracta +"cut" de o persoan" #n vederea #nc0eierii unui
contract, o mani+estare de voin'"* Aceasta tre%uie s" con'in" cel pu'in elementele esen'iale $i
s" e.prime inten'ia o+ertantului de a se o%li)a*
Nu ne a+l"m #n pre!en'a unei o+erte ci a unei propuneri de a contracta dac" destinatarul
ei nu accept" +"r" re!erve*
O+erta tre%uie s" +ie e.teriori!at" +ie #n scris, +ie ver%al sau c0iar #n mod tacit*
O+erta poate +i adresat" unei persoane determinate dar $i unor persoane nedeterminate*
2n acest din urm" ca!, propunerea valorea!" o+ert" numai dac" aceasta re!ult" din le)e 6de
e.emplu, #n ca!ul +urni!"rii de ener)ie electric" de c"tre utili!atori<, din u!an'e 66de e.emplu,
potrivit u!an'elor, #nc"rcarea se +ace de c"tre port< ori din #mpre(ur"ri 6de e.emplu, sta'ionarea
ta.imetrului<, re)ula #n materie +iind c" o asemenea propunere poate +i considerat" doar
solicitare de o+ert" sau inten'ie de ne)ociere* De aceea, ca re)ul", r"spunsul la o propunere
adresat" unei persoane nedeterminate poate constitui o+ert" de a contracta $i nu acceptare a
unei o+erte*
O+erta poate s" cuprind" un termen de acceptare sau poate +i +"r" termen*
Diind o latur" a consim'"m&ntului, o+erta tre%uie,
1 s" +ie o mani+estare de voin'" serioas", con$tient", neviciat"-
1 s" +ie +"cut" cu inten'ia de a an)a(a din punct de vedere (uridic-
1 s" cuprind" toate elementele necesare pentru #nc0eierea vala%il" a contractului, cel
pu'in cele esen'iale, determinarea acestora reali!&ndu1se #n +unc'ie de situa'ia concret" $i de
voin'a p"r'ilor*
Dor'a o%li)atorie a o+ertei tre%uie anali!at" dup" cum aceasta este cu termen sau +"r"
termen $i dac" a +ost adresat" unor persoane pre!ente sau a%sente*
Ast+el, o+erta, +iind o mani+estare de voin'" +"cut" #n scopul #nc0eierii unui contract,
o%li)" pe o+ertant s" o men'in" #n perioada termenului 6preci!at sau, #n lips", re!ona%il<, spre
a da posi%ilitate destinatarului s" se pronun'e #n le)"tur" cu posi%ila sa acceptare $i s"
transmit" aceast" acceptare o+ertantului*
O+erta de a contracta act (uridic unilateral 1 nu tre%uie con+undat" cu pactul de
op'iune sau cu promisiunea de a contracta acte (uridice %ilaterale 6contracte<*
..2. A**+1)&%+& o+%)+"
Acceptarea este mani+estarea de voin'" a destinatarului o+ertei #n care se e.prim"
acordul cu o+erta primit"*
Ca $i o+erta, acceptarea este o mani+estare de voin'" care nu este supus" unor condi'ii
speciale de +orm"*
Ea tre%uie s" +ie e.pres", $i poate +i e.teriori!at" #n scris, ver%al sau poate re!ulta din
orice act sau +apt concludent al destinatarului o+ertei*
Ne a+l"m deci, #n pre!en'a unei accept"ri $i atunci c&nd =destinatarul o+ertei s"v&r$e$te
un act sau un +apt concludent, +"r" a1l #n$tiin'a pe o+ertant E$i a(un)e #n termen la autorul
o+ertei> #n urm"toarele situa'ii,
1 c&nd re!ult" din o+ert" c" acceptarea se poate +ace #n acest mod* Ast+el, dac" o+erta
este e.clusiv #n interesul destinatarului, o+ertantul poate stipula c" nu mai este necesar"
acceptarea e.pres", ci doar #nc0eierea unui anumit act (uridic-
1 c&nd re!ult" din u!an'e sau din practicile o%i$nuite #ntre p"r'i-
1 c&nd re!ult" din natura a+acerii* De e.emplu, #n ca!ul prest"rilor de servicii de
ta.imetrie, comanda unui ta.imetru constituie o acceptare a o+ertei companiei de ta.imetre*
4impla t"cere a persoanei c"reia i s1a +"cut o o+ert" nu are valoarea de acceptare dec&t
#n mod e.cep'ional* T"cerea valorea!" acceptare,
1 c&nd re!ult" din le)e* Ast+el, #n ca!ul tacitei reloca'iuni, dac" locatarul +olose$te
%unul dup" e.pirarea termenului loca'iunii $i pl"te$te c0iria, iar locatorul nu se #mpotrive$te
se consider" c" cel din urm" a acceptat tacit o+erta locatarului $i c" s1a #nc0eiat un nou
contract de loca'iune-
1 c&nd re!ult" din acordul p"r'ilor* E.ist", ast+el, posi%ilitatea ca p"r'ile s" +i stipulat
#ntr1un contrat anterior ca simpla t"cere s" valore!e acceptare-
1 c&nd re!ult" din practicile statornicite #ntre p"r'i ori din u!an'e* 2n aceast" ipote!",
re+u!ul de a #nc0eia contractul tre%uie s" +ie mani+estat e.pres* De e.emplu, +urni!orul s1a
o%i$nuit s" onore!e +iecare comand" primit" +"r" a r"spunde c" o accept"-
1 c&nd re!ult" din alte #mpre(ur"ri* De e.emplu, t"cerea salariatului care a +ost
#n$tiin'at de ma(orarea salariului constituie acceptare*
..<. Mo8+n)!- 6n*>+"+%"" *on)%&*)!-!"
omentul #nc0eierii contractului este considerat a +i acela #n care acceptarea #nt&lne$te
o+erta $i are loc +ormarea consim'"m&ntului*
2ntre pre!en'i, $i cei asimila'i acestora 6art*11C9 alin*2 N*C*civ*<, momentul #nc0eierii
contractului va +i marcat de reali!area acordului de voin'"*
omentul #nc0eierii contractului +iind acela #n care o+ertantul prime$te acceptarea
6sistemul recep'iunii<* 2n ca!ul #n care t"cerea valorea!" acceptare, momentul #nc0eierii
contractului va +i cel #n care se #mpline$te termenul de acceptare 6men'inere a o+ertei
irevoca%ile< #n aceast" perioad" destinatarul o+ertei tre%uind ca, dac" nu dore$te #nc0eierea
contractului, s" comunice o+ertantului re+u!ul s"u*
Determinarea momentului #nc0eierii contractului pre!int" interes cel pu'in su%
urm"toarele aspecte,
1 #n raport cu acest moment se aprecia!" posi%ilitatea revoc"rii $i caducit"'ii o+ertei-
1 cau!ele de nulitate tre%uie s" e.iste #n momentul #nc0eierii contractului-
1 e+ectele contractului se produc #ncep&nd cu momentul #nc0eierii acestuia-
1 #n ca!ul o+ertei adresate pu%licului #n condi'iile art*11:C alin*2 N*C*civ* momentul
primei accept"ri las" +"r" e+ect accept"rile ulterioare-
1 momentul determin" $i locul #nc0eierii contractului*
..?. Lo*!- 6n*>+"+%"" *on)%&*)!-!" 0" "81o%)&n(& &*+4)!"&
5ocul #nc0eierii contractului este acela #n care acceptarea a(un)e la o+ertant, indi+erent
dac" aceasta se +ace ver%al, #n scris sau re!ult" din orice act sau +apt concludent al
destinatarului o+ertei* Ast+el,
1 #ntre pre!en'i, locul este cel #n care se )"sesc p"r'ile-
1 #n ca!ul #nc0eierii contractului prin tele+on sau alte asemenea mi(loace de
comunica'ie, locul #nc0eierii este cel #n care se a+l" o+ertantul-
1 #n ca!ul contractului #nc0eiat prin coresponden'", locul #nc0eierii va +i cel la i1a +ost
adresat" coresponden'a-
1 #n ca!ul #n care acceptarea const" #ntr1un act sau +apt al destinatarului o+ertei, locul
este cel #n care se a+la o+ertantul c&nd a luat cuno$tin'" de aceast" acceptare-
1 atunci c&nd t"cerea valorea!" acceptare, locul #nc0eierii contractului va +i locul #n
care destinatarul prime$te o+erta*
Determinarea locului #nc0eierii contractului pre!int" interes cel pu'in su% urm"toarele
aspecte,
1 #n materia dreptului interna'ional privat, pentru determinarea le)ii aplica%ile #n ca!ul
con+lictului de le)i #n spa'iu-
1 #n materia dreptului procedural, pentru determinarea instan'ei competente din punct
de vedere teritorial*
&. !fectele contractului
2.'. P%+*"@5%"
E+ectul contractului const" #n na$terea, modi+icarea sau stin)erea unui raport (uridic #n
con'inutul c"ruia intr" drepturi $i o%li)a'ii* 4ta%ilirea acestora presupune,
1 sta%ilirea cuprinsului contractului prin interpretarea clau!elor sale-
1 anali!a implica'iilor principiilor e+ectelor contractului 6at&t #n raporturile dintre p"r'i
c&t $i #n raportul cu alte persoane< $i a e.cep'iilor lor-
1 anali!a e+ectelor speci+ice contractelor sinala)matice, derivate din reciprocitatea $i
interdependen'a o%li)a'iilor p"r'ilor*
2.,. In)+%1%+)&%+& *on)%&*)!-!"
Interpretarea contractului este opera'ia prin care se determin" #n'elesul e.act al
clau!elor contractului, prin cercetarea mani+est"rii de voin'" a p"r'ilor, #n str&ns" le)"tur" cu
voin'a lor intern"*
/rin interpretare se determin" #ns"$i +or'a o%li)atorie a acestuia se reali!ea!"
cali+icarea (uridic" a contractului $i se sta%ile$te re)imul (uridic aplica%il*
2... P%"n*"1"!- o3-"9&)"#")5("" ++*)+-o% *on)%&*)!-!" 6n)%+ 15%("-+ *on)%&*)&n)+
Contractul este o%li)atoriu #ntre p"r'i, titularul drepturilor n"scute din contract +iind #n
drept s" pretind" de%itorului satis+acerea acelor drepturi*
Consecin'a imediat" a principiului o%li)ativit"'ii contractului prive$te modul #n care
contractul se poate modi+ica ori stin)e* Contractele vor putea +i modi+icate sau stinse, ca
re)ul", #n acela$i mod #n care s1au constituit, adic" prin acordul p"r'ilor 6principiului simetriei
actelor (uridice<*
/rin e.cep'ie, modi+icarea sau #ncetarea contractului se poate reali!a din cau!e
autori!ate de le)e, dar este necesar" distinc'ia dintre cau!ele determinate prin voin'a p"r'ilor $i
cele autori!ate de le)e care nu presupun acest acord* Ast+el, e.ecutarea, denun'area unilateral"
re)lementat" de art*12;@112;; N*C*civ*, termenul $i condi'ia au ca e+ect #ncetarea
contractului, dar e.isten'a lor este determinat" de acordul p"r'ilor*
2.2. P%"n*"1"!- %+-&)"#")5("" ++*)+-o% *on)%&*)!-!"
/otrivit art*12:0 N*C*civ*, care reiterea!" principiul relativit"'ii contractului consacrat
e.pres $i de art*C;8 C*civ* anterior, contractele nu au e+ect dec&t #ntre p"r'ile contractante*
Ast+el, ter'ii, ca re)ul", nu pot +i 'inu'i de o%li)a'iile $i nici nu pot do%&ndi drepturi n"scute
dintr1un contract 6=res inter alios acta aliis neFue, neFue prodess potest><*
C0iar dac" e+ectele contractului se produc numai #ntre p"r'i, aceasta nu #nsemn" c",
pentru ter'i, un contract nu repre!int" nimic* /entru ace$tia contractul este opo!a%il, ei +iind
'inu'i s" respecte realitatea (uridic" n"scut" din acesta, respectiv drepturile $i o%li)a'iile* De
aici re!ult", de e.emplu, posi%ilitatea invoc"rii, +a'" de ter'i, a contractului ca titlu #n %a!a
c"ruia s1a do%&ndit un drept real sau de crean'"*
2n anumite ca!uri, opo!a%ilitatea +a'" de ter'i este condi'ionat" de #ndeplinirea unor
+ormalit"'i 6de e.emplu, #n materia cesiunii de crean'", a v&n!"rii, a clau!elor de
inaliena%ilitate< ori de e.isten'a datei certe pe #nscrisul su% semn"tur" privat" ce constat" actul
6de e.emplu, #n materia mandatului +"r" repre!entare, data cert" anterioar" m"surilor
asi)ur"torilor sau de e.ecutare, asi)ur" opo!a%ilitatea acestuia +a'" de creditorii mandatarului
care ar dori s" urm"reasc" %unurile do%&ndite de mandatar #n nume propriu, dar pe seama
mandantului<*
Opo!a%ilitatea contractului +a'" de ter'i #nseamn" $i c" ace$tia pot invoca #n +olosul lor
$i #mpotriva p"r'ilor e.isten'a unui contract* De e.emplu, ter'ul va putea an)a(a
responsa%ilitatea p"r'ii care, #n e.ecutarea unui contract, l1a pre(udiciat* Deoarece pentru ter'i
contractul are valoare de +apt (uridic, #n sens restr&ns, acesta va putea +olosi orice mi(loc de
pro%"*
Domeniul de aplica'ie al principiului relativit"'ii prive$te p"r'ile $i pe succesorii
acestora care sunt 'inu'i de e+ectele contractului*
/"r'ile sunt persoanele, +i!ice sau (uridice, care au #nc0eiat, personal sau prin
repre!entare, contractul*
Ter'ii sunt persoanele str"ine de contract care nu au participat, nici personal $i nici
prin repre!entare, la #nc0eierea acestuia*
2ntre aceste cate)orii, p"r'i $i ter'i, e.ist" cate)oria succesorilor p"r'ilor 6av&n!i1
cau!"<, care, de$i nu au participat la #nc0eierea contractului, nici personal $i nici prin
repre!entare, suport" e+ectele contractului, datorit" po!i'iei (uridice pe care o au +a'" de una
dintre p"r'i* Termenul de succesor al p"r'ilor #n materia relativit"'ii e+ectelor contractului are
un #n'eles mai lar) dec&t cel din materie succesoral"* /entru a evita con+u!ia dintre cele dou"
no'iuni, vom +olosi sinta)ma av&n!i1cau!", c0iar dac" acesta nu este consacrat" e.pres de
Noul Cod civil*
Av&n!ii1cau!" sunt,
a, !ucce!orii univer!ali i !ucce!orii cu titlu univer!al*
%* #ucce!orii cu titlu particular*
c* Creditorii c-irorafari,
2.<. E=*+1("" $+ -& 1%"n*"1"!- %+-&)"#")5("" ++*)+-o% *on)%&*)!-!"
/rin e.cep'ie de la principiul relativit"'ii e+ectelor contractului se #n'ele)e situa'ia #n
care contractul produce e+ecte, prin voin'a p"r'ilor, $i +a'" de alte persoane dec&t p"r'ile ori
succesorii lor*
2.?. S"8!-&("&
4imula'ia este opera'iunea (uridic", prin care, #ntre acelea$i p"r'i se #nc0eie dou"
contracte, unul pu%lic, prin care se creea!" o anumit" aparen'" (uridic" ce nu corespunde
realit"'ii $i altul secret, care corespunde voin'ei reale a p"r'ilor $i prin care se ani0ilea!", #n tot
sau #n parte aparen'a (uridic" creat" prin actul pu%lic*
Ca e.cep'ie de la opo!a%ilitatea +a'" de ter'i a contractului, simula'ia presupune c", #n
anumite #mpre(ur"ri, o ter'" persoan" este #ndrept"'it" s" i)nore ori s" respin)" situa'iile
(uridice create prin contractul secret*
4imula'ia poate +i reali!at" #n urm"toarele modalit"'i,
1 prin disimulare 6actul +ictiv< 1 p"r'ile #nc0eie un contract pu%lic, care, #n realitate, nu
e.ist"* De e.emplu, p"r'ile #nc0eie un contract de v&n!are1cump"rare ce repre!int" actul
pu%lic, $i, concomitent sau anterior acestuia, #nc0eie $i un contract secret #n care prev"d c", #n
realitate, #nstr"inarea nu e.ist"-
1 prin de)0i!are 6actul simulat< p"r'ile #nc0eie un contract secret, ascun!&nd +ie
natura acestuia 6de)0i!are total"< +ie unul sau mai multe elemente ale acestuia 6de)0i!are
par'ial"< printr1un contract pu%lic* De e.emplu, dona'ia este de)0i!at" printr1un contract
pu%lic de v&n!are1cump"rare sau pre'ul este 'inut secret-
1 prin interpunere de persoane se #nc0eie un contract pu%lic, #ntre anumite persoane,
$i unul secret #n care se arat" c" unul dintre cei care au #nc0eiat contractul pu%lic nu are
calitatea de parte $i se sta%ile$te adev"ratul contractant*
4anc'iunea speci+ic" simula'iei este inopo!a%ilitatea +a'" de ter'i a situa'iei (uridice
create prin contractul secret $i, dup" ca!, #nl"turarea simula'iei pe calea ac'iunii #n simula'ie*
2n ce prive$te e+ectele simula'iei +a'" de p"r'i, potrivit art*12:C alin*1 N*C*civ* Cod
civil, #ntre p"r'i #$i produce e+ectele numai actul secret #ntruc&t acesta corespunde voin'ei lor
reale, su% condi'ia ca actul s" +ie valid su% aspectul cerin'elor de +ond*
E+ectele actului secret se produc $i +a'" de succesorii universali $i cu titlu universal ai
p"r'ilor cu e.cep'ia situa'iilor #n care din natura contractului 6de e.emplu, contractul este
#nc0eiat intuitu personae< ori din stipula'ia p"r'ilor 6cum ar +i situa'ia #n care prin simula'ie s1a
urm"rit c0iar +raudarea acestor succesori universali sau cu titlu universal< re!ult" contrariul*
2n situa'ia #n care contractul are caracter intuitu per!onae numai +a'" de una dintre
p"r'i, contractul secret va +i opo!a%il, dac" nu re!ult" contrariul din alte cau!e circumscrise
prevederilor art* 12:C alin*1 N*C*civ*, numai succesorilor universali sau cu titlu universal ai
celorlalte p"r'i*
E+ectele simula'iei +a'" de ter'i $i +a'" de creditorii p"r'ilor sunt re)lementate de
art*12C0112C1 N*C*civ*
Ac'iunea #n simula'ie #nl"tur" caracterul ocult al actului secret $i e+ectele sale,
r"m&n&nd e+icient contractul secret, su% condi'ia s" +ie vala%il #nc0eiat*
Ac'iunea #n simula'ie este deci ac'iunea speci+ic" prin care persoana interesat" poate
cere instan'ei s" constate e.isten'a simula'iei $i con'inutul actului secret $i s" #nl"ture actul
pu%lic $i e+ectele sale spre a +ace s"1$i produc" e+ectele actul ce corespunde voin'ei reale a
p"r'ilor 6actul secret<*
/ro%a simula'iei va +i +"cut" di+erit, dup" po!i'ia persoanei care o e.ercit", potrivit
re)ulilor #n materia pro%ei actelor (uridice* C&nd ac'iunea este e.ercitat" de un ter', pro%a
simula'iei se va +ace consider&nd contractele un +apt (uridic $i utili!&nd orice mi(loc prev"!ut
de le)e*
/rin e.cep'ie de la re)ulile )enerale #n materia pro%elor, $i p"r'ile pot dovedi simula'ia
cu orice mi(loc de pro%" atunci c&nd pretind c" aceasta are caracter ilicit*
+. !fectele nee,ecut-rii contractelor
<.'. En!8+%&%+
/otrivit art*171@ N*C*civ*, #n ca!ul nee.ecut"rii contractului de %un"1voie, creditorul
poate cere e.ecutarea silit" #n natur" sau prin ec0ivalent, re!olu'iunea, respectiv re!ilierea
contractului sau repararea pre(udiciului #n %a!a r"spunderii contractuale* Acestora li se adau)"
imposi%ilitatea +ortuit" de e.ecutare 6riscul contractului<*
Tot e+ecte ale nee.ecut"rii contractelor, dar aplica%ile e.clusiv #n ca!ul contractelor
sinala)matice, sunt, reducerea o%li)a'iei proprii a creditorului, e.cep'ia de nee.ecutare $i
riscul nee.ecut"rii +ortuite*
<.,. E=*+1("& $+ n++=+*!)&%+ & *on)%&*)!-!".
E.cep'ia de nee.ecutare 6=exceptio de non adi"pleti contractu!>< a contactului
sinala)matic este un mi(loc de ap"rare speci+ic, #ntemeiat pe interdependen'a o%li)a'iilor
reciproce, a+lat la #ndem&na p"r'ii c"reia i se pretinde e.ecutarea o%li)a'iei ce1i revine, +"r" ca
partea care pretinde aceast" e.ecutare s"1$i +i e.ecutat propria o%li)a'ie*
Urmare a invoc"rii acestei e.cep'ii const" #n suspendarea e.ecut"rii propriei o%li)a'ii
de c"tre partea ce invoc" e.cep'ia, p&n" c&nd partea cealalt" #$i e.ecut" o%li)a'ia, contractul
r"m&n&nd #n +iin'"* 2n acest mod se e.ercit" o presiune asupra celeilalte p"r'i spre a o
determina la e.ecutare*
/entru a +i invocat" $i a1$i produce e+ectele e.cep'ia de nee.ecutare, tre%uie #ntrunite
urm"toarele condi'ii,
1 o%li)a'iile reciproce $i interdependente ale p"r'ilor s"1$i ai%" i!vorul #n acela$i
contract-
1 nee.ecutarea o%li)a'iei ce revine celuilalt contractant s" +ie su+icient de important"
pentru a (usti+ica invocarea e.cep'iei-
1 nee.ecutarea s" nu se datore!e +aptei #nse$i a celui ce invoc" e.cep'ia-
1 p"r'ile s" nu +i convenit un termen de e.ecutare a uneia din o%li)a'iile reciproce,
stipularea unui termen ec0ival&nd cu o renun'are la simultaneitatea de e.ecutare-
1 din le)e sau din u!an'e s" nu re!ulte c" partea ce se prevalea!" de invocarea
e.cep'iei tre%uia s" #$i e.ecute prima propria o%li)a'ie*
<... R"4*!- *on)%&*)!-!" A"81o4"3"-")&)+& o%)!")5 $+ +=+*!)&%+B
Riscul contractului este e+ectul speci+ic contractelor sinala)matice ce const" #n
posi%ilitatea ca una din p"r'ile contractului s" suporte consecin'ele imposi%ilit"'ii +ortuite de
e.ecutare*
Re)ula #n materie este c" riscul contractului este suportat de de%itorul o%li)a'iei
imposi%il de e.ecutat* /otrivit acesteia, de%itorul o%li)a'iei imposi%il de e.ecutat nu va putea
pretinde celeilalte p"r'i s"1$i e.ecute o%li)a'ia corelativ" sau va tre%ui s" restituie presta'iile
primite 6art*177; alin*1 coro%orat cu art*1@87 alin*1 N*C*civ*<, dar nici cealalt" parte nu va
putea pretinde desp")u%iri pentru nee.ecutarea de la de%itorul o%li)a'iei imposi%il de
e.ecutat* Este necesar ca o%li)a'ia contractual" ce nu poate +i e.ecutat" s" +ie su+icient de
important" pentru ca prin aceast" nee.ecutare s" nu mai +ie satis+"cut scopul pentru care
contractul a +ost #nc0eiat, #n ca! contrar creditorul av&nd dreptul doar la reducerea
contrapresta'iei sale*
Riscul va trece #n sarcina creditorului din momentul #n care acesta a +ost pus #n
#nt&r!iere*
Dac" o%li)a'ia devine numai temporar imposi%il de e.ecutat, potrivit art*177; alin*2
N*C*civ*, creditorul are un drept de op'iune #ntre suspendarea e.ecut"rii propriilor o%li)a'ii $i
des+iin'area contractului* Dac" optea!" pentru cea de a doua variant" este necesar ca
e.ecutarea cu #nt&r!iere s" nu satis+ac" scopul #n vederea c"ruia a +ost #nc0eiat contractul*
Riscul #n contractele translative de proprietate a su+erit muta'ii esen'iale, #n sensul c"
principiul =re! perit do"ino> a +ost #nlocuit de =re! perit debitori>* Riscul pierii %unului este
suportat de transmi'"tor, indi+erent de succesiunea celor dou" o%li)a'ii, de transmitere a
propriet"'ii $i de remitere a %unului, +ie #n considerarea calit"'ii sale de proprietar, +ie a celei
de de%itor al o%li)a'iei de predare, cu e.cep'ia situa'iei #n care p"r'ile au convenit ca riscul s"
+ie suportat de creditorul o%li)a'iei de predare sau c&nd acesta a +ost pus #n #nt&r!iere*
<.2. R+@o-!("!n+& 0" %+@"-"+%+&
Re!olu'iunea contractului repre!int" un remediu al nee.ecut"rii culpa%ile a
contractului, const&nd #n des+iin'area retroactiv" a acestuia $i repunerea p"r'ilor #n situa'ia
avut" anterior #nc0eierii contractului*
Re!olu'iunea se aplic" #n ca!ul contractelor cu e.ecutare uno ictu, iar re!ilierea celor
cu e.ecutare succesiv"* C0iar dac" aceast" di+eren'iere, consacrat" de alt+el, nu re!ult" e.pres
din normele civile, totu$i pentru re!iliere se preci!ea!" domeniul de aplicare al acesteia #n
art*1771 alin*1 te!a a II1a N*C*civ*, =#n ca!ul contractelor cu e.ecutare succesiv", creditorul
are dreptul la re!iliere>* Re!ult", per a contrario, c" re!olu'iunea se aplic" doar contractelor
cu e.ecutare imediat"*
Re!olu'iunea poate +i invocat" de c"tre partea care $i1a e.ecutat propria o%li)a'ie sau
se declar" )ata s" o e.ecute*
Condi'ii cerute pentru admisi%ilitatea re!olu'iunii (udiciare #n N*C*civ* sunt similare
celor re'inute su% imperiul vec0ii re)lement"ri,
1 s" e.iste o nee.ecutare total" sau par'ial" a o%li)a'iilor uneia din p"r'i, dar su+icient
de important" pentru a (usti+ica re!olu'iunea-
1 nee.ecutarea s" +ie imputa%il" p"r'ii c"reia #i revenea #ndeplinirea o%li)a'iilot"-
1 de%itorul o%li)a'iei nee.ecutate s" +ie #n #nt&r!iere, #n condi'iile cerute de le)e*
Re!olu'iunea poate +i, potrivit prevederilor art*1770 N*C*civ*,
1 (udiciar"-
1 unilateral" -*
1 de plin drept-
1 de drept*
Deoarece alin*2 al art* 1778 N*C*civ* prevede o%li)ativitatea punerii #n #nt&r!iere a
de%itorului doar pentru situa'ia prev"!ut" la alin*1, re!ult", per a contrario, c" #n celelalte
ca!uri de re!olu'iune conven'ional" 6unilateral" $i de plin drept< aceast" condi'ie nu mai
e.ist"*
Re!olu'iunea are ca e+ect esen'ial des+iin'area retroactiv" a contractului* /"r'ile sunt
repuse #n situa'ia anterioar" #nc0eierii contractului, restituindu1$i presta'iile e.ecutate #n
cadrul contractului des+iin'at* Ast+el, art* 1779 alin*1 N*C*civ* dispune, =Contractul des+iin'at
prin re!olu'iune se consider" c" nu a +ost niciodat" #nc0eiat* Dac" prin le)e nu se prevede
alt+el, +iecare parte este 'inut", #n acest ca!, s" restituie celeilalte p"r'i presta'iile primite>*
Re!olu'iunea nu produce e+ecte asupra clau!elor re+eritoare la solu'ionarea
di+erendelor ori asupra celor care sunt destinate s" produc" e+ecte c0iar #n ca! de re!olu'iune
6art*1779 alin*2 N*C*civ*<*
Re!ilierea se aplic" #n ca!ul nee.ecut"rii contractelor cu e.ecutare succesiv" $i atra)e
#ncetarea e+ectelor contractului numai pentru viitor 6art* 1779 alin*8 N*C*civ*< l"s&nd neatinse
presta'iile succesive care au +ost e.ecutate anterior re!ilierii* 4pre deose%ire de re!olu'iune,
re!ilierea poate opera c0iar dac" nee.ecutarea este de mic" #nsemn"tate dar are caracter
repetat, acesteia +iindu1i aplica%ile toate celelalte re)uli ale re!olu'iunii*
S&%*"n& $+ -!*%! '
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, clasi+icarea contractelor dup" con'inutul lor*
S&%*"n& $+ -!*%! ,
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, speci+icul re!olu'iunii*
N! !")&7
&ontractul este acordul de voine dintre dou sau !ai !ulte persoane cu
intenia de a constitui, !odi5ica sau stinge un raport +uridic. AncDeierea
contractului repre=int !ecanis!ul reali=rii acordului de voin al prilor
cel puin asupra clau=elor contractuale eseniale, prin 1nt@lnirea
concordant a o5ertei cu acceptarea acesteia. AncDeierea contractului
presupune nu nu!ai reali=area acordului de voin ci i 5or!area valabil a
acestui acord sub aspectul capacitii prilor, al coninutului voinei i al
valabilitii obiectului. E5ectul contractului const 1n naterea, !odi5icarea
sau stingerea unui raport +uridic 1n coninutul cruia intr drepturi i obligaii.
2tabilirea acestora presupuneC
, stabilirea cuprinsului contractului prin interpretarea clau=elor
sale#
, anali=a i!plicaiilor principiilor e5ectelor contractului :at@t 1n raporturile
dintre pri c@t i 1n raportul cu alte persoane; i a eBcepiilor lor#
, anali=a e5ectelor speci5ice contractelor sinalag!atice, derivate din
reciprocitatea
i interdependena obligaiilor
prilor.
T+8+ %++%&)+
1* /rincipiul o%li)ativit"'ii e+ectelor contractelor
2* /rincipiul relativit"'ii e+ectelor contractelor
8* /rincipiul opo!a%ilit"'ii e+ectelor contractelor
9* 2nc0eierea contractelor
7* Riscul contractului
@* Re!olu'iunea $i re!ilierea
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
M. Io&n: A.;D. D!8")%+4*!: I. Io%9&, Drept civil* Teoria )eneral" a
o%li)a'iilor, Editura Universul Auridic, Bucure$ti, 2011
.. A*)!- /!%"$"* !n"-&)+%&- 0" &1)!- /!%"$"* -"*")
O3"+*)"#+-+ 41+*""*+ !n")5("" $+ 6n#5(&%+
S&%*"n" $+ -!*%!
N! !")&7
T+8+ %++%&)+
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
Obiective specifice:
5a s+&r$itul capitolului, vei avea capacitatea,
s" delimite!i actele unilaterale de contracte-
s" identi+ici un act unilateral-
s" identi+ici un +apt (uridic licit-
s" delimite!i di+eritele +apte (uridice licite-
Timp mediu estimat pentru studiu individual: # ore
1. .ctul "uridic unilateral / i%vor de obligaii
Dup" num"rul p"r'ilor, actele (uridice sunt clasi+icate #n acte unilaterale, c&nd actul
const" #ntr1o mani+estare unic" de voin'", acte %ilaterale, c&nd necesit" acordul de voin'" a
dou" p"r'i, $i acte multilaterale, c&nd implic" acordul de voin'" ce provine de la trei sau mai
multe p"r'i*
Actul (uridic unilateral const" #n mani+estarea de voin'" a unei sin)ure p"r'i cu inten'ia
de a produce e+ecte (uridice*
2n principiu, actul unilateral este irevoca%il* Ca e.cep'ie, le)ea admite posi%ilitatea
revoc"rii unor acte unilaterale, precum testamentul 6art*1089, 107111072 N*C*civ*< ori
renun'area la o succesiune neacceptat" #nc" de al'i succesori 6art*1128 N*C*civ*<*
Re)imul (uridic )eneral aplica%il este cel din materia contractelor* Ast+el, de e.emplu,
nulitatea $i interpretarea actelor (uridice unilaterale sunt supuse re)ulilor aplica%ile
contractelor*
Dup" criteriul condi'iilor de +orm" la care sunt supuse actele unilaterale distin)em
#ntre ,
a< acte unilaterale supuse comunic"rii* 4unt acelea pentru +ormarea c"rora le)ea cere
#ndeplinirea +ormalit"'ii comunic"rii actului, direct destinatarului produc&ndu1$i e+ectele*
5ipsa comunic"rii #n ca!ul acestei cate)orii de acte unilaterale este sanc'ionat" cu nulitatea
actului pentru lipsa unui element constitutiv*
Condi'ia comunic"rii actului, cerut" de le)e, +ace ca actul supus acestei condi'ii de
+orm" s" nu1$i produc" e+ectele dec&t #n momentul #n care a a(uns la destinatarului lui*
4pre e.emplu, revocarea mandatului produce e+ecte +a'" de mandatar numai de la data
c&nd mandantul i1a +"cut cunoscut" retra)erea mandatului $i nu de la data c&nd aceast"
0ot"r&re unilateral" a +ost luat" de mandant 6art*2089 alin*1 coro%orat cu art*208@ N*C*civ*<-
%< acte unilaterale nesupuse comunic"rii*
Dup" criteriul interesului urm"rit de autor, actele unilaterale pot +i clasi+icate #n,
a< acte de recunoa$tere, cum sunt, recunoa$terea +ilia'iei 6art*91@ N*C*civ*<,
con+irmarea actului (uridic +"cut #n timpul minorit"'ii 6art*9: te!a I1a N*C*civ< etc*-
%< acte de renun'are la anumite drepturi, cum ar +i, renun'area la un privile)iu sau la
ipotec" 6art*1:00 pct*2 Cod civil<, renun'area la prescrip'ie 6art*270; N*C*civ*< etc*-
c< acte de #ntrerupere a unor le)"turi (uridice ca, revocarea mandatului de c"tre
mandant 6art*209 N*C*civ*<, denun'area unilateral" a contractelor cu durat" nedeterminat"
6art*12;; te!a I1a N*C*civ*< etc*-
d< acte unilaterale i!vor de o%li)a'ii, prin care autorul lor #$i asum" o o%li)a'ie
determinat"* Actul (uridic unilateral ca i!vor de o%li)a'ii nu are ca e+ect modi+icarea sau
stin)erea unui raport (uridic pree.istent, ci na$terea unui raport (uridic nou #n cadrul c"ruia
o%li)a'ia incum%" numai autorului*
Noul Codul civil re)lementea!" #n sec'iunea intitulat" =Actul unilateral ca i!vor de
o%li)a'ii> doar dou" acte (uridice unilaterale din aceast" cate)orie, promisiunea unilateral" $i
promisiunea pu%lic" de recompens"*
. Faptul juridic licit, izvor de obligaii
Daptul (uridic licit const" #n ac'iunea omeneasc" admis" de norma (uridic", s"v&r$it"
+"r" inten'ia de a produce e+ecte (uridice, e+ecte care #ns" se produc #n virtutea le)ii,
independent de voin'a autorului ac'iunii $i uneori c0iar #mpotriva acestei voin'e*
Noul Cod civil rom&n re)lementea!" )estiunea de a+aceri #n art* 188011890, plata
nedatorat" #n art*189111899, iar #m%o)"'irea +"r" (ust" cau!" #n art*18971189:*
.1. 0estiunea de afaceri
Gestiunea de a+aceri este opera'iunea prin care o persoan" numit" )erant, intervine
prin +apta sa voluntar" $i unilateral" $i s"v&r$e$te acte materiale sau (uridice, #n +olosul altei
persoane numit" )erat, +"r" s" +i primit mandat din partea acestuia din urm", +ie pentru c"
)eratul nu cuno$tea e.isten'a )estiunii, +ie c" o cuno$tea dar =nu este #n m"sur"> s"
desemne!e un mandatar ori s" se #n)ri(easc" #n alt +el de a+acerile sale* Dapta unilateral" $i
voluntar" a )erantului, prin e+ectul le)ii, d" na$tere unui raport (uridic #ntre )erant $i )erat*
.. 1lata nedatorat-
/lata desemnea!" e.ecutarea de %un" voie a unei o%li)a'ii, indi+erent de o%iectul ei*
Cu privire la aceasta, art*19;0 N*C*civ* instituie principiul potrivit c"ruia =orice plat"
presupune o datorie>* Dac" o asemenea datorie nu e.ist" dar s1a +"cut o plat", ea nu este
vala%il s"v&r$it" +iind lipsit" de cau!"*
/lata nedatorat" este acel +apt licit care const" #n e.ecutarea de c"tre o persoan" a unei
o%li)a'ii la care nu era 'inut" $i care a +ost +"cut" +"r" inten'ia de a pl"ti datoria altuia*
E+ectuarea unei pl"'i nedatorate d" na$tere, #n virtutea le)ii, unui raport (uridic #n
temeiul c"ruia cel care a +"cut plata devine creditorul unei o%li)a'ii de restituire a ceea ce a
pl"tit, iar cel care a primit plata este de%itorul acelei o%li)a'ii*
/rin e.cep'ie de la o%li)a'ia le)al" de restituire a pl"'ii nedatorate, ceea ce s1a prestat
nu este supus restituirii #n urm"toarele ca!uri,
a< ac0itarea de %un"1voie de c"tre de%itor a unei o%li)a'ii naturale-
%< plata datorat" care a +ost +"cut" de alt" persoan" dec&t de%itorul creditorului de
%un"1credin'"-
c< plata anticipat"-
d< plata +"cut" unui ter' #n alte condi'ii dec&t cele men'ionate de art*19;; N*C*civ* $i
care nu a pro+itat creditorului-
e< plata +"cut" unui creditor aparent*
.#. )mbog-irea f-r- "ust- cau%-
/entru prima oar" re)lementat" #n le)isla'ia rom&neasc" 6art*1897119: N*C*civ*<,
#m%o)"'irea +"r" (ust" cau!" repre!int" +aptul (uridic licit prin care patrimoniul unei persoane
este m"rit pe seama patrimoniului altei persoane +"r" ca pentru aceasta s" e.iste un temei
(uridic*
De alt+el, art*1897 N*C*civ* preci!ea!" c" este necesar ca #m%o)"'irea s" +ie
neimputa%il" celui care a %ene+iciat de ea, #n ca! contrar situ&ndu1ne #n s+era ilicitului, care
este caracteri!at de repararea inte)ral" a pre(udiciului produs*
Daptul (uridic al #m%o)"'irii +"r" (ust" cau!" d" na$tere, prin voin'a le)ii, unei o%li)a'ii
a celui care #$i vede m"rit patrimoniul, de a restitui, #n limitele acestei m"riri, c"tre cel al c"rui
patrimoniu s1a diminuat* Acestuia din urm" i se recunoa$te posi%ilitatea e.ercit"rii unei
ac'iuni #n (usti'ie prin care pretinde restituirea*
S&%*"n& $+ -!*%! '
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, raportul dintre #m%o)"'irea +"r" (ust" cau!" $i alte
+apte licite*
S&%*"n& $+ -!*%! ,
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, )estiunea de a+aceri*
N! !")&7
Eaptul +uridic licit const 1n aciunea o!eneasc ad!is de nor!a +uridic,
sv@rit 5r intenia de a produce e5ecte +uridice, e5ecte care 1ns se
produc 1n virtutea legii, independent de voina autorului aciunii i uneori
cDiar 1!potriva acestei voine. -oul &od civil ro!@n regle!entea=
gestiunea de a5aceri 1n art.
1>>0,1><0, plata nedatorat 1n art.1><1,1><<, iar 1!bogirea 5r +ust
cau= 1n
art.1><?,
1><".
T+8+ %++%&)+
1* Actul (uridic civil unilateral
2* Gestiunea de a+aceri
8* /lata nedatorat"
9* 2m%o)"'irea +"r" (ust" cau!"
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
M. Io&n: A.;D. D!8")%+4*!: I. Io%9&, Drept civil* Teoria )eneral" a
o%li)a'iilor, Editura Universul Auridic, Bucure$ti, 2011
2. FAPTUL CURIDIC ILICIT
O3"+*)"#+-+ 41+*""*+ !n")5("" $+ 6n#5(&%+
S&%*"n" $+ -!*%!
N! !")&7
T+8+ %++%&)+
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
Obiective specifice:
5a s+&r$itul capitolului, vei avea capacitatea,
s" delimite!i +aptul (uridic licit de cel ilicit-
s" identi+ici raportul (uridic o%li)a'ional ce ia na$tere ca urmare a unui
+apt ilicit-
s" identi+ici di+eritele +orme ale r"spunderii delictuale-
s" sta%ile$ti, dac", #ntr1un ca! concret, +"ptuitorul este sau nu e.onerat de
r"spundere*
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 2 ore
1. 3aptul "uridic ilicit 4 i%vor de obligaii
Daptul (uridic ilicit const" #n ac'iunea omeneasc" cau!atoare de pre(udicii, s"v&r$it"
+"r" inten'ia de a produce e+ecte (uridice, e+ecte care se produc #n temeiul le)ii $i se
concreti!ea!" #n na$terea unui raport (uridic o%li)a'ional ce are #n con'inutul s"u o%li)a'ia
civil" a +"ptuitorului de repara'ie a pre(udiciului cau!at $i dreptul corelativ al victimei de a
pretinde repararea pre(udiciului ce i1a +ost cau!at*
. 5-spunderea "uridic- civil-. 5-spunderea delictual- (i r-spunderea contractual-.
R"spunderea (uridic" civil" repre!int" o cate)orie +undamental", o +orm" a r"spunderii
(uridice, care const" #ntr1un raport (uridic o%li)a'ional, con+orm c"ruia o persoan" are datoria
de a repara pre(udiciul cau!at alteia prin +apta sa sau pre(udiciul de care este 'inut r"spun!"tor
prin dispo!i'iile le)ale*
/rin r"spundere (uridic" civil" se #n'ele)e $i totalitatea normelor de drept ce
re)lementea!" o%li)a'ia persoanelor de a repara pre(udiciile cau!ate prin nerespectarea unor
dispo!i'ii contractuale sau prin s"v&r$irea de +apte e.tracontractuale ilicite, situa'ii pe care
le)ea le re)lementea!" ca antren&nd r"spunderea*
Dreptul civil distin)e dou" +orme de r"spundere civil", delictual" $i contractual",
aceste +orme +iind consacrate e.pres de art* 189C $i 1870 N*C*civ*
#. 5-spunderea delictual-
Institu'ia r"spunderii civile delictuale are rolul de a asi)ura una dintre +unc'iile
)enerale ale dreptului, $i anume +unc'ia de conservare, ap"rare $i )arantare a valorilor
+undamentale ale societ"'ii, materiali!&ndu1se #ntr1un instrument de )arantare a principiilor
dreptului civil, ca =idei c"l"u!itoare pentru #ntrea)a le)isla'ie civil">*
R"spunderea civil" delictual" este o sanc'iune speci+ic" dreptului civil aplicat" pentru
s"v&r$irea +aptei ilicite cau!atoare de pre(udicii $i )enerea!" o serie de consecin'e importante*
Noul Cod civil dispune c" orice persoan" poate s" r"spund" delictual, iar dac" aceast"
persoan" are discern"m&nt, va r"spunde pentru toate pre(udiciile cau!ate, +iind o%li)at" s" le
repare inte)ral*
O persoan" nu va r"spunde #ns" doar pentru +apta proprie, ci $i pentru +apta altuia,
pentru lucruri, animale sau ruina edi+iciului, dup" ca!*
Re)lementarea r"spunderii pentru pre(udiciile cau!ate de produse cu de+ecte nu este
prev"!ut" de Noul Cod civil, ci de le)i speciale 6de e.emplu, 5e)ea nr* 290H2009 privind
r"spunderea produc"torilor pentru pa)u%ele )enerate de produsele cu de+ecte<*
..'. F!n*(""-+ %541!n$+%"" *"#"-+ $+-"*)!&-+.
Or)anic le)ate de natura (uridic" a acestei institu'ii sunt +unc'iile pe care ea le
#ndepline$te* 2n acest sens, doctrina este unanim" #n nominali!area acestor, respectiv +unc'ia
social1preventiv" $i +unc'ia reparatorie* Ast+el, con$tiin'a c" +apta ilicit" cau!atoare de
pre(udicii nu r"m&ne nesanc'ionat", ci atra)e dup" sine o%li)a'ia de de!d"unare, este de natur"
a #ndeplini o +unc'ie educativ" $i deci o +unc'ie de prevenire a producerii unor asemenea +apte*
Dunc'ia reparatorie este materiali!at" prin aceea c", repararea pre(udiciului repre!int"
principalul scop al an)a("rii acestei +orme de r"spundere* 4u% acest aspect, r"spunderea civil"
delictual" poate +i considerat" un mi(loc de ap"rare a drepturilor su%iective*
..,. R541!n$+%+& $+-"*)!&-5 0" %541!n$+%+& 1+n&-5.
R"spunderea civil" delictual" se poate cumula cu r"spunderea penal", deoarece prima
se #ntemeia!" pe ideea repar"rii pre(udiciului, iar ceea de a doua pe ideea sanc'iunii*
R"spunderea civil" delictual" i1a na$tere pentru orice +apta ilicit" cau!atoare de
pre(udicii, #n timp ce r"spunderea penal" i1a na$tere doar #n momentul producerii unei
in+rac'iuni* /e de alt" parte, at&t r"spunderea civil" delictual", c&t $i r"spunderea penal" se
#ntemeia!" pe vinov"'ie, dar #n ca!ul r"spunderii penale, #ntinderea r"spunderii este
condi'ionat" de )radul de vinov"'ie a autorului*
.... P%"n*"1""-+ %541!n$+%"" *"#"-+ $+-"*)!&-+
/rincipiile sunt, principiul repar"rii inte)rale a pre(udiciului, principiul repar"rii #n
natur" a pre(udiciului $i principiul repar"rii prompte a pre(udiciului* 2n ceea ce prive$te
principiul repar"rii prompte a pre(udiciului, de$i acesta se su%sumea!" principiului repar"rii
inte)rale, ca o condi'ie $i un mi(loc e+icace de reali!are a repar"rii inte)rale, opin"m c", #n
conte.tul #n care, #n Noul Cod Civil sunt acum incluse no'iunile de drept comercial, cu at&t
mai mult se (usti+ic" aplicarea principiului repar"rii prompte, ca o aplica'ie a principiului
celerit"'ii, iar prevederea e.pres" este de natur" a su%linia importan'a materiali!"rii acestui
principiu*
..2. Con$"("" 9+n+%&-+.
Noul Cod Civil men'ine prevederile Codului civil de la 1:@9 #n materia condi'iilor
care tre%uie #ntrunite pentru a +i an)a(at" r"spunderea pentru +apt" proprie*
/entru a se putea antrena at&t r"spunderea pentru +apta proprie, dar $i cea pentru +apta
altuia, r"spunderea pentru animale, r"spunderea pentru lucruri $i edi+icii, este necesar, ca
re)ul", a +i #ndeplinite o serie de condi'ii )enerale, $i anume,
1 e.isten'a unei +apte ilicite-
1 e.isten'a unui pre(udiciu-
1 e.isten'a unei le)"turi de cau!alitate #ntre +apta ilicit" $i pre(udiciu-
1 e.isten'a vinov"'iei celui care a cau!at un pre(udiciu ce se poate materiali!a #n
inten'ie, ne)li(en'" ori impruden'"*
3.4.1. Fapta ilicit.
O condi'ie necesar" pentru an)a(area r"spunderii civile delictuale este e.isten'a unei
+apte ilicite*
Dapta ilicit" poate +i de+init" ca +iind acea conduit" a omului prin care se #ncalc"
normele dreptului o%iectiv sau re)ulile de convie'uire social", s"v&r$ite +"r" inten'ia de a
produce e+ecte (uridice #mpotriva autorului lor, e+ecte care totu$i se produc #n virtutea le)ii*
Dapta ilicit" const", a$adar, #ntr1o ac'iune sau o inac'iune prin care se produce un pre(udiciu
unei persoane ca re!ultat al #nc"lc"rii drepturilor sale su%iective sau a intereselor sale
le)itime*
3.4.2. Prejudiciul.
/re(udiciul, ca element esen'ial al r"spunderii delictuale, const" #n re!ultatul ne)ativ
su+erit de o anumit" persoan", ca urmare a +aptei ilicite s"v&r$it" de o alt" persoan" ori ca
urmare a =+aptei> unui animal sau lucru, sau a ruinei edi+iciului pentru care este 'inut" a
r"spunde o anumit" persoan"*
A$adar, nu se poate concepe r"spundere delictual" dac" nu s1a produs un pre(udiciu*
/e l&n)" termenul de =pre(udiciu>, #n le)isla'ie $i literatura de specialitate se mai +olosesc
urm"toarele sinonime, =pre(udiciu>, =pa)u%">, =daun">*
/entru ca instan'a de (udecat" s" poat" dispune repararea pre(udiciului, acesta tre%uie
s" #ndeplineasc" anumite *on$"("" $i anume, pre(udiciul s" ai%" un caracter cert $i s" nu +i +ost
reparat #nc"*
/rima condi'ie, aceea ca 1%+/!$"*"!- 45 "+ *+%), e.prim" ideea c" e.isten'a
pre(udiciului tre%uie s" +ie ne#ndoielnic" $i, totodat", s" poat" +i evaluat #n pre!ent* /re(udiciul
actual este cert, adic" s1a produs #n totalitate p&n" la data c&nd se cere repararea lui, dar poate
+i cert $i pre(udiciul viitor dac" este si)ur c" se va produce $i e.ist" elementele necesare
pentru a le determina #ntinderea*
Cu privire la pre(udiciul viitor, art* 18:7 alin*2 N*C*civ* arat" c", =4e vor putea acorda
desp")u%iri $i pentru un pre(udiciu viitor dac" producerea lui este ne#ndoielnic">* /e l&n)"
acest aspect, alineatul 69< al articolului citat prevede $i posi%ilitatea pierderii unei $anse de a
o%'ine un avanta( odat" cu pre(udiciul produs* 2n acest ca! pre(udiciul va +i reparat #n +unc'ie
de pro%a%ilitatea producerii*
Cea de1a doua condi'ie, ca 1%+/!$"*"!- 45 n! " o4) %+1&%&) 6n*5, se (usti+ic" prin
e.isten'a principiului repar"rii inte)rale a pre(udiciului mai sus enun'at* Ast+el, prin an)a(area
r"spunderii civile delictuale tre%uie s" se a(un)" la repunerea victimei 6pe c&t posi%il< #n
situa'ia anterioara producerii pre(udiciului $i nu la o #m%o)"'ire +"r" (ust" cau!" a acesteia*
Cu toate acestea, sunt situa'ii #n care, +"r" a #nc"lca condi'ia mai sus enun'at", victima
#$i p"strea!" dreptul la desp")u%ire din partea autorului +aptei ilicite produc"toare de
pre(udicii, c0iar dac" dauna su+erit" a +ost acoperit" total sau par'ial*
3.4.3. Legtura de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu.
Cu privire la le(tura de cau'alitate .ntre fapta ilicit( i prejudiciu$ aceasta se
materiali!ea!" #n +aptul c" pre(udiciul este consecin'a +ireasc", e+ect al +aptei ilicite, care
repre!int" cau!a*
Aceast" condi'ie reiese at&t din dispo!i'ii le)ale, dar este $i su%#n'eleas", neput&ndu1se
concepe o%li)area unei persoane la plata unor desp")u%iri at&ta timp c&t nu se poate dovedi c"
+apta sa ilicit" a produs pre(udiciul pentru care s1ar pretinde desp")u%iri*
A$adar, raportul de cau!alitate tre%uie #n'eles ca o le)"tura de la cau!a la e+ect, unde
+apta ilicit" repre!int" cau!a, iar pre(udiciul este e+ectul, re!ultatul +aptei ilicite* C&t timp nu
se poate sta%ili c" o +apt" ilicit" a produs un pre(udiciu, nu se poate discuta de r"spundere
civil" delictual"*
ai mult, raportul de cau!alitate este $i criteriul #n +unc'ie de care se determin"
#ntinderea repara'iei datorate victimei, #ntruc&t dreptul la repara'ie poate +i recunoscut numai
pentru daunele care sunt, ne#ndoielnic consecin'a direct" a +aptei ilicite*
Raportul de cau!alitate are un caracter o%iectiv, care nu se con+und" cu )re$eala sau
culpa 6condi'ie su%iectiv"<* /rin urmare, este posi%il s" e.iste raport de cau!alitate $i s"
lipseasc" culpa $i invers*
3.4.4. Vinovia.
Necesitatea e.isten'ei vinov(iei este consacrat" de art*189C alin*8 N*C*civ*
R"spunderea civil" a celui care a cau!at pre(udiciul poate +i an)a(at", dac" se
#ntrune$te condi'ia ca +apta ilicit" s" se a+le #n le)"tur" de cau!alitate cu pre(udiciul produs, iar
+apta #i +ie imputa%il" autorului ei, adic" autorul s" +i avut o vin" atunci c&nd a s"v&r$it1o*
2n dreptul civil, spre deose%ire de alte ramuri de drept, r"spunderea va interveni
indi+erent de +orma de vinov"'ie, iar pre(udiciul va +i reparat inte)ral #n toate ca!urile, c0iar
dac", #n ca!ul e.isten'ei mai multor autori, ace$tia vor suporta pre(udiciul propor'ional cu
)ravitatea vinov"'iei +iec"ruia*
O condi'ie esen'ial" de e.isten'" a vinov"'iei o repre!int" capacitatea delictual"
6discern"m&ntul<, care const" #n aptitudinea psi0ic" a persoanei de a #n'ele)e semni+ica'ia
+aptei sale $i de a1#$i repre!enta #n con$tiin'" re!ultatul acesteia, lipsa acestei aptitudini duc&nd
la #nl"turarea r"spunderii autorului pentru +aptei ilicit" cau!atoare de pre(udiciu*
Capacitatea delictual" este aptitudinea cuiva de a avea con$tiin'a +aptelor sale, adic"
puterea de a discerne #ntre ceea ce este permis $i nepermis, licit $i ilicit 6ceea ce se nume$te
+actor intelectiv<* A$adar, capacitatea delictual" este o condi'ie a e.isten'ei vinov"'iei*
/&n" la apari'ia Noului Cod Civil pro%lema capacit"'ii delictuale nu a +ost su+icient
re)lementat" de le)e, e.ist&nd multe caren'e* Ast+el, prin art* 27 alin* 8 din Decretul nr*
82H1C79 se instituie o pre!um'ie relativ" de lips" de discern"m&nt pentru minorul ce nu a
#mplinit v&rsta de 19 ani* Diind o pre!um'ie relativ", poate +i r"sturnat" prin pro%a contrar"
dac" se dovede$te c" minorul a ac'ionat cu discern"m&nt #n momentul s"v&r$irii +aptei ilicite
cau!atoare de pre(udicii*
O%serv"m c" este men'inut" pre!um'ia le)al" de lips" a discern"m&ntului pentru
minorul mai mic de 19 ani instituit" de Decretul nr* 82H1C79, se a+irm" pre!um'ia de e.isten'"
a discern"m&ntului minorului cu v&rsta #ntre 19 11: ani $i se asimilea!", al"turi de minorului
su% 19 ani, $i inter!isul (udec"toresc, #n cate)oria persoanelor care se pre!um" c" nu au
capacitate delictual"*
Ast+el, reclamantului #i revine sarcina r"sturn"rii pre!um'iei relative de lips" a
discern"m&ntului persoanei puse su% interdic'ie pentru a putea an)a(a r"spunderea civil"
delictual" $i nu tre%uie ca inter!isul s" r"stoarne pre!um'ia c" avea discern"m&nt la momentul
s"v&r$irii +aptei ilicite pentru a se e.onera*
/e l&n)" persoanele puse su% interdic'ie $i minorii su% 19 ani, art*18@; N*C*civ*
prevede posi%ilitatea producerii unor pre(udicii de c"tre persoane care, +"r" a +i alienate sau
de%ile mintal, #n momentul s"v&r$irii +aptei se a+lau =#ntr1o stare de tul%urare a min'ii care l1a
pus #n neputin'a de a1$i da seama de urm"rile +aptelor lor>*
Re)ula este c" aceste persoane nu r"spund delictual, dec&t dac" acea stare a +ost
provocat" de ei #n$i$i prin consum de alcool, stupe+iante sau alte asemenea su%stan'e*
C&!@+-+ +=on+%&)o&%+ $+ %541!n$+%+ prev"!ute de Noul Cod Civil 6art* 187111879<
sunt, +or'a ma(or", ca!ul +ortuit, +apta victimei sau a ter'ului, e.erci'iul dreptului $i altele*
/roducerea unui eveniment extern$ i"previ'ibil 6o persoan" dili)ent", nu ar +i putut s"
estime!e apari'ia acelui eveniment<, ab!olut invincibil 6unei persoane normale $i dili)ente i1ar
+i +ost imposi%il s" com%at" acel eveniment< $i inevitabil 6unei persoane normale i1ar +i
imposi%il s" #mpiedice producerea evenimentului<, repre!int" un ca! de +or'" ma(or"*
/roducerea unui eveniment care nu putea +i nici prev"!ut (i"previ'ibil<, nici
#mpiedicat 6inevitabil) de c"tre cel c0emat s" r"spund", dac" acest eveniment se produce,
repre!int" un ca! +ortuit*
O%serv"m c", #n situa'ia de +or'" ma(or" 6exe"plu / cala"itate natural( cutre"ur$
avalan($ erupia unui vulcan$ inundaie) se pune pro%lema producerii unui eveniment +a'" de
care se anali!ea!" posi%ilit"'ile de evitare ale unei persoane #n )eneral, #n timp ce, #n ca!ul
+ortuit evenimentului produs se anali!ea!" prin raportare la posi%ilitatea concret" a unei
persoane determinate de a prevedea, respectiv a #mpiedica producerea unui eveniment*
4pre deose%ire de evenimentul de +or'" ma(or", care este e.tern $i a%solut invinci%il,
evenimentul de ca! +ortuit este unul intern $i relativ invinci%il,
Dac" le)ea prevede c" de%itorul este e.onerat de r"spundere contractual" pentru ca!
+ortuit, atunci el este e.onerat $i pentru ca! de +or'" ma(or", adic", dac" o persoan" este
e.onerat" pentru pre(udiciul produs ca urmare a unui eveniment intern $i relativ invinci%il, cu
at&t mai mult este normal s" +ie e.onerat" $i o persoan" pentru pre(udiciul produs ca urmare a
unui eveniment str"in ei 6e.tern< $i a%solut invinci%il 6de necom%"tut<*
Deci, dintr1o interpretare per a contrario a prevederilor art*1871 alin*1, re!ult" c"
p"r'ile pot sta%ili prin contract ca de%itorul s" r"spund" pentru producerea unui pre(udiciu
c0iar dac" acesta a +ost cau!at de +or'a ma(or" sau ca!ul +ortuit, iar con+orm prevederilor art*
1871 alin*9 N*C*civ*, dac" #n contract p"r'ile prev"d e.onerarea de r"spundere a de%itorului #n
situa'ie de ca! +ortuit, cu at&t mai mult, a +ortiori, el este e.onerat dac" se produce pre(udiciu
din ca! de +or'" ma(or"*
Dac" se produce un eveniment ca urmare a +aptei victimei acelui eveniment, sau ca
urmare a +aptei unui ter', #n ca!ul #n care acel eveniment va avea m"car acele caracteristici ale
ca!ului +ortuit, adic" nu putea +i prev"!ut sau #mpiedicat $i nu neap"rat pe acelea ale ca!ului
de +or'" ma(or", iar p"r'ile sau #n'eles ast+el, sau le)iuitorul a statuat ast+el, evenimentul va +i
e.onerator de r"spundere*
Bine#n'eles c" dac" +apta victimei sau aceea a ter'ului vor avea caracteristicile unui ca!
de +or'" ma(or", cu at&t mai mult o ast+el de situa'ia va #nl"tura r"spunderea, dac" le)ea sau
conven'ia p"r'ilor e.onera de r"spundere pentru ca!ul +ortuit*
Corel&nd aceste prevedere cu acelea ale art*1871 N*C*civ*, #n material e.oner"rii
de%itorului pentru ca! de +or'" ma(or" sau ca! +ortuit, prin conven'ia p"r'ilor sau prin le)e,
re)lementarea este lo)ic"* Este normal s"1l e.onere! de r"spundere pe de%itor pentru +apta
victimei sau ter'ului, )enerate de ca!ul +ortuit $i cu at&t mai mult de ca!ul de +or'" ma(or", de
vreme ce l1am e.onerat de r"spundere, #n acelea$i condi'ii, c0iar $i pentru +apta sa*
O alt" cau!" care duce la e.onerarea de r"spundere este e.ercitarea unui drept*
E.ercitarea unui drept recunoscut de le)e #nl"tur" caracterul ilicit al +aptei doar #n m"sura #n
care nu ne a+l"m #n +a'a unui a%u! de drept*
A%u!ul de drept const" #n e.ercitarea drepturilor prin deturnarea de la scopul #n
considerarea c"reia au +ost recunoscute de le)e, prin dep"$irea limitelor lor (uridice ori cu rea1
credin'"* Dac" prin aceast" e.ercitare a%u!iv" se creea!" o pa)u%", autorul ei tre%uie s" o
repare #n temeiul r"spunderii civile delictuale pentru +apta proprie*
Iar"$i, Noul Cod Civil vine s" con+irme ceea ce doctrina $i practica (udiciar" a statuat*
Ast+el, aceast" cau!" de e.onerare #$i )"se$te consacrarea #n art*1878 N*C*civ* Totodat", acest
articol conturea!" $i a%u!ul de drept, instituind #n acest ca!, o%li)a'ia de reparare a
pre(udiciului produs prin e.ercitarea unui drept =cu inten'ia de a1l v"t"ma pe altul>*
E.ercitarea drepturilor de c"tre o persoan" poate s" determine pre(udicii unei alte
persoane, dar cel care pre(udicia!" va tre%ui s" repare pre(udiciul produs doar dac" $i1a
e.ercitat dreptul #n mod a%u!iv 6de e.emplu, urmare a o%'inerii unei servitu'ii de trecere,
pentru a a1$i putea e.ercita dreptul de servitute, titularul servitu'ii +or'ea!" $i distru)e poarta
de acces a +ondului aservit- un poli'ist, #n e.erci'iul atri%u'iilor sale, imo%ili!ea!" $i
#nc"tu$ea!" o persoan" rup&ndu1i lan'ul pe care #l purta la )&t, de$i aceasta nu s1a opus<*
Constituie cau!e de e.onerare $i,
a* &/!)o%!- $+@"n)+%+4&) $"n 1&%)+& !n+" 1+%4o&n+* Tre%ui remarcat $i insistat asupra
+aptului c", dac" a(utorul nu este dat cu titlul )ratuit ci cu titlu oneros, se va an)a(a
r"spunderea pentru +apta proprie $i nu pentru lucru, deoarece, serin)a, aparatul de sudur" $i
respectiv )0iveciul de +lori nu pot +i ac'ionate prin propria lor ener)ie, independent de
ac'iunea omului, neintervenind nici o modi+icare )enerat" de +actori interni #n starea lor, de
natur" s" determine un pre(udiciu*
De e.emplu, dac" #n timpul acord"rii primului a(utor se rupe +"r" inten'ie o %i(uterie
sau un o%iect de vestimenta'ie a victimei, cel care acord" a(utorul este e.onerat de r"spundere*
Acesta din urm" ar r"spunde numai dac" s1ar dovedi c" a )enerat ruperea %i(uteriei sau a
articolului vestimentar cu inten'ie*
Tot ast+el, cel care a #mprumutat cu titlu )ratuit un lucru a c"rui de+ec'iune nu o
cuno$tea nu va r"spunde pentru pre(udiciu )enerat, iar dac" o cuno$tea $i cu inten'ie sau din
culp" )rav" a #mprumutat o%iectul va r"spunde pentru +apta proprie* Dac" de+ec'iunea lucrului
este de +a%rica'ie, r"spunderea se va an)a(a pe temeiul le)ii speciale $i va +i #n sarcina
produc"torului lucrului, pentru propria sa +apt"*
%* P%+/!$"*"! *&!@&) $+ !n -!*%!: &n"8&- 4&! +$""*"!* Este necesar pentru a +i cau!"
e.oneratoare de r"spundere ca lucrurile s" )enere!e pa)u%e independent de persoana
proprietarului lor, a celui care are pa!a lor (uridic", prin trans+orm"rile intrinseci ale lor*
/roprietarul lucrului nu determin" un pre(udiciu prin +apta lui, #ns" lucrul produce acest
pre(udiciu, de care este e.onerat dac" l1au o+erit cu titlu )ratuit* Nu va +i e.onerat dac" se
pro%ea!" c" pre(udiciul a +ost produs ca urmare a inten'ie sau culpei )rave a acestor persoane
6proprietarul nu preci!ea!" c" lucrul pre!int" caracteristicile poten'ial v"t"m"toare sau nu a
in+ormea!" asupra unor condi'ii speci+ice pe care le cuno$tea, ale mani+est"rilor lucrului<* De
e.emplu, #n ca!ul comodatului ce are ca o%iect un %un ce se deteriorea!" #n anumite condi'ii,
+"r" a le preci!a, iar prin aceasta determin" deteriorarea altor %unuri* Tot ast+el, $i #n situa'ia #n
care comodatul are ca o%iect un animal* Comodatarul va r"spunde doar dac" avea cuno$tin'"
de +aptul c" animalul pre!int" un poten'ial risc de producere a unui pre(udiciu $i l1a
#mprumutat cu inten'ia de a #i )enera comodatarului o pa)u%"*
c* Ultima cau!" care #nl"tur" caracterul ilicit al +aptei este *on4"8(58Dn)!- #"*)"8+"*
/rin acest lucru tre%uie #n'eles +aptul c" ne a+l"m #n +a'a unei clau!e de ner"spundere* Ast+el,
victima consimte la des+"$urarea unei activit"'i, care poten'ial ar +i de natur" s"1i produc" o
pa)u%"* Cu alte cuvinte, ia asupra sa riscul producerii unui pre(udiciu*
5e)ea prevede imposi%ilitatea limit"rii $i e.cluderii r"spunderii, prin conven'ii sau
actul unilateral, pentru +aptul material )enerat unei persoane cu inten'ie sau din culp" )rav",
dar accept" limitarea r"spunderii pentru pre(udiciul )enerat unui %un al victimei prin simpla
impruden'" sau ne)li(en'", urm&nd ca natura $i )radul de mani+estare al impruden'ei, respectiv
al ne)li(en'ei s" +ie determinate prin raportare la o persoan" dili)ent"*
4"n"tatea, inte)ritatea +i!ic" $i psi0ic", nu pot +ace o%iectul unor clau!e de #nl"turare
sau diminuare a r"spunderii, acestea repre!ent&nd valori deose%ite, care o%li)" la o protec'ie
constant" $i real"*
Dac" victima accept" riscul producerii unui eveniment, acceptarea riscului nu
ec0ivalea!" cu renun'area la plata desp")u%irilor*
/ro%lema admisi%ilit"'ii clau!ei de ner"spundere #n materie delictual" a +ost #nc" un
motiv de controvers" #n practica (udec"toreasc" $i #n literatura de specialitate* 41a admis totu$i
vala%ilitatea acestei clau!e, #ns" doar pentru ca!urile de culp" u$oar" din partea autorului*
O alt" controvers" iscat" #n literatura de specialitate le)at de aceast" pro%lem" este cea
a posi%ilit"'ii admiterii clau!elor de ner"spundere privind drepturile personal1nepatrimoniale*
C0iar dac" unii autori consider" c" =nu se poate concepe o conven'ie prin care victima ar
su%scrie la autodistru)erea sa>, consider"m c" =se poate recunoa$te vala%ilitatea unor clau!e
de ner"spundere, desi)ur #n mod e.cep'ional, $i #n unele situa'ii #n care s1ar putea aduce unele
v"t"m"ri corporale temporare, lipsite de )ravitate, sau #n m"sura #n care asemenea clau!e ar +i
#ndrept"'ite prin scopul lor*>
2n acest sens, Noul Cod Civil arat" c" r"spunderea pentru un pre(udiciul material
re!ultat #n urma unei +apte s"v&r$ite cu inten'ie sau culpa )rav" nu poate +i e.clus" printr1o
conven'ie sau printr1un act unilateral 6art* 1877 alin* 1 N*C*civ*<, ci o atare e.cludere poate +i
admis" doar #n ca!ul unui pre(udiciu cau!at printr1o culp" u$oar" 6art* 1877 alin* 2<*
2n ceea ce prive$te conven'iile de ner"spundere care au ca o%iect pre(udiciile cau!ate
inte)rit"'ii +i!ice sau psi0ice ori s"n"t"'ii, art* 1877 alin* 8 N*C*civ* nu le inter!ice, #ns" ele pot
+i #nc0eiate doar =#n condi'iile le)ii>* Ra'iunile restr&n)erii s+erei acestor conven'ii sunt date
de o%iectul conven'iilor, anume drepturi personal1nepatrimoniale care privesc e.isten'a $i
inte)ritatea 6+i!ic" $i moral"< ale persoanei, c"rora le)iuitorul le d" o importan'" deose%it"
&. 56718N9!5!. 1!NT58 3.1T. .:T8$.
2n principiu, +iecare persoan" este r"spun!"toare pentru proprii +aptele pre(udicia%ile*
/rin dero)are de la re)ula )eneral", #n vederea ocrotirii drepturilor $i intereselor unor
persoane, s1a e.tins r"spunderea dincolo de limitele +aptelor proprii *
Con+orm prevederilor Noului Cod Civil, r"spunderea pentru +apta altuia poate s" apar"
su% dou" +orme,
a* r"spunderea pentru +apta minorului $i a persoanei puse su% interdic'ie-
%* r"spunderea comiten'ilor pentru prepu$i*
2.'. R541!n$+%+& 1+n)%! &1)& 8"no%!-!" 0" & 1+%4o&n+" 1!4+ 4!3 "n)+%$"*("+
Dispo!i'iile art*18;2 N*C*civ* sunt aplica%ile,
&. 6n *&@!- *o1""-o% 8"no%".
O%li)a'ia de suprave)0ere a minorului #$i poate avea temeiul #n,
1 le)e-
1 contract-
1 prin 0ot"r&re (udec"toreasc"-
/rin minor, #n sensul art* 18;2 N*C*civ*, se #n'ele)e persoana care nu a #mplinit v&rsta
de 1: ani* Aceast" prevede nu este aplica%il" #n ca!ul minorului care prin c"s"torie
do%&nde$te capacitate deplin" de e.erci'iu $i nici minorului care a #mplinit v&rsta de 1@ ani $i
do%&nde$te capacitate de e.erci'iu anticipat" prin 0ot"r&rea instan'ei de tutel" pronun'at"
pentru motive temeinice*
=Redo%&nde$te> calitatea de minor, persoana cu v&rsta su% 1: ani a c"rei c"s"torie este
anulat" $i care a +ost de rea1credin'" la #nc0eierea acesteia, #n timp ce minorul care a +ost de
%un"1credin'" la #nc0eierea c"s"toriei p"strea!" capacitatea deplin" de e.erci'iu*
3. 6n *&@!- 1+%4o&n+-o% 1!4+ 4!3 "n)+%$"*("+.
O%li)a'ia de suprave)0ere a acestora #$i poate avea temeiul #n,
1 contract-
1 prin 0ot"r&re (udec"toreasc"-
1 din le)e*
Inter!i$ii (udec"tore$ti sunt acele persoane #mpotriva c"rora s1a pronun'at o 0ot"r&re
(udec"toreasc" prin care s1a constatat c" persoana nu are discern"m&nt pentru a se #n)ri(ii de
interesele sale din cau!a aliena'iei sau de%ilit"'ii mintale, indi+erent c" acesta este un ma(or
sau un minor cu capacitate de e.erci'iu restr&ns"*
Nu intr" #n domeniul de aplicare al art*18@; N*C*civ*, persoana care #n momentul #n
care a s"v&r$it +apta p")u%itoare era #ntr1o stare, c0iar vremelnic", de tul%urare a min'ii care l1
a pus #n neputin'" de a1$i da seama de urm"rile +aptei sale*
Generali!&nd asupra r"spunderii pentru +apta altuia, spre deose%ire de le)isla'ia
anterioar", Noul Cod Civil utili!ea!" termenul de =suprave)0ere> +"r" a identi+ica prin vreo
calitate pe cel care e.ercit" suprave)0erea*
R"spunderea este o%iectiv" $i nu este necesar s" se dovedeasc" culpa persoanei care
e.ercit" suprave)0ere, dovada pe care persoana tre%uie s" o +ac" pentru a +i e.onerat" de
r"spundere tre%uie s" +ie cu privire la e.isten'a cau!ei str"ine ce a #mpiedicat1o s" #l opreasc"
pe autor de la s"v&r$irea +aptei ilicite 6de e.emplu, +or'a ma(or", +apta victimei sau a unui
ter'<*
/entru an)a(area r"spunderii pentru +apta minorului $i a celui pus su% interdic'ie se cer
a +i #ntrunite cumulativ, #n momentul s"v&r$irii +aptei, condi'iile )enerale 6e.isten'a
pre(udiciului- e.isten'a +aptei ilicite a minorului sau inter!isului- e.isten'a raportului de
cau!alitate #ntre +apta ilicit" a prepusului $i pre(udiciul #ncercat de victim"< $i speciale,
1 e.isten'a o%li)a'iei de suprave)0ere #n persoana celui c0emat s" r"spund"*
R"spunderea su%!ist" c0iar #n ca!ul c&nd +"ptuitorul, +iind lipsit de discern"m&nt, nu r"spunde
pentru +apta proprie $i nu mai este necesar" #ndeplinirea condi'iei speciale de comunitate de
locuin'", aceasta +iind #nlocuit" de o%li)a'ia de suprave)0ere ce decur)e din le)e, contract sau
0ot"r&re (udec"toreasc"-
1 autorul +aptei pre(udicia%ile s" +ie minor ori s" ai%" statutul (uridic de inter!is
(udec"toresc*
2n toate ca!urile, p"r'ile pot conveni prin %un" #nvoial", +"r" interven'ia instan'ei,
asupra modalit"'ii de reparare a pre(udiciului*
Dac" sunt #ndeplinite cumulativ toate condi'iile )enerale $i speciale cerute de art*18;2
N*C*civ*, cel care avea o%li)a'ia de suprave)0ere este 'inut s" r"spund" +a'" de victim" pentru
#ntre) pre(udiciul*
3ictima poate s" se #ndrepte la ale)erea sa pentru repara'ie, +ie #mpotriva cel care avea
o%li)a'ia de suprave)0ere, +ie #mpotriva minorului sau inter!isului ori #mpotriva am%ilor*
Ultimele dou" solu'ii sunt posi%ile #n ca!ul #n care +"ptuitorul a ac'ionat cu discern"m&nt*
Cel care a desp")u%it victima are ac'iunea #n re)res #mpotriva minorului sau
inter!isului (udec"toresc care a ac'ionat cu discern"m&nt*
R"spunderea altor persoane care au o%li)a'ia de suprave)0ere a minorului, #n
condi'iile #n care aceasta su%!ist" $i pentru p"rin'i, va trece #naintea r"spunderii celor din
urm", care este )eneral" $i su%sidiar"* 2n consecin'", numai dac" ceilal'i dovedesc c" =nu a
putut #mpiedica +apta pre(udicia%il"> vor +i e.onerat de r"spundere $i se va pune #n su%sidiar
pro%lema r"spunderii p"rin'ilor*
2.,. R541!n$+%+& *o8")+n("-o% 1+n)%! 1%+1!0"
Comitentul este persoana +i!ic" sau (uridic" care e.ercit" direc'ia, suprave)0erea $i
controlul asupra unei persoane, #n temeiul unui raport de prepu$enie* Acest raport ia na$tere
+ie #n temeiul le)ii 6de e.emplu, #n ca!ul persoanelor care sunt concentrate sau mo%ili!ate,
potrivit 5e)ii nr*99@H200@ privind pre)"tirea popula'iei pentru ap"rare- a celor care prestea!"
servicii #n temeiul 5e)ii nr*182H1CC; privind rec0i!i'iile de %unuri $i prest"rile de servicii #n
interes pu%lic- a celor sanc'iona'i cu prestarea unei activit"'i #n +olosul comunit"'ii potrivit
Ordonan'ei Guvernului nr*77H2002- a persoanelor condamnate la pedeapsa #nc0isorii, a+late #n
deten'ie etc*<, +ie #n temeiul unui contract 6de e.emplu, an)a(atorul r"spunde pentru +aptele
salariatului s"u #n temeiul contractului de munc" #nc0eiat, r"spunderea %ene+iciarului pentru
+aptele prestatorului de servicii 1 dac" acesta e.ecut" presta'ia su% #ndrumarea, suprave)0erea
$i controlul %ene+iciarului 1 an)a(at" #n temeiul unei conven'ii civile de prest"ri servicii sau
mandantul r"spunde pentru mandatar dac" acesta din urm" e.ecut" presta'ia su% #ndrumarea,
suprave)0erea $i controlul #n primului<*
/repusul este persoana +i!ic" direc'ionat", controlat" $i #ndrumat" de comitent*
Raportul de prepu$enie presupune #ncredin'area unei anumite +unc'ii sau #ns"rcin"ri
prepusului ce urmea!" a se e.ecuta su% #ndrumarea, autoritatea, controlul comitentului*
/entru an)a(area r"spunderii comiten'ilor este necesar ca aceste +unc'ii sau #ns"rcin"ri s" +ie
e.ercitate, respectiv e.ecutate, +ie #n interesul comitentului +ie #n interesul altuia*
Raportul de prepu$enie, +iind n"scut din contract 6le)ea p"r'ilor< sau #n temeiul le)ii
6norm" (uridic"< este +ondat pe acordul de voin'" e.pres 6contract< sau tacit 6#n temeiul le)ii<
dintre comitent $i prepus*
Cel mai adesea, raportul de prepu$enie se na$te din contractul individual de munc"*
4alariatul este su%ordonat, #n #ndeplinirea +unc'iei sale, +a'" de an)a(ator*
Raportul de prepu$enie se poate na$te $i din alte contracte precum contractul de
societate, antrepri!a, mandatul, dac" asociatul, antreprenorul sau mandatarul renun'" la
independen'a lor #n e.ecutare, accept&nd s" +ie su%ordona'i, su% autoritatea celeilalte p"r'i*
R"spunderea comiten'ilor este +undamentat" pe ideea de )aran'ie care d" posi%ilitatea
victimei de a +i desp")u%it" mai repede $i inte)ral* 2n literatura de specialitate s1au conturat
dou" orient"ri #n ce prive$te aplicarea acestei )aran'ii, $i anume, te!a )aran'iei su%iective $i
teoria )aran'iei o%iective*
Con+orm r"spunderii comitentului #n %a!a )aran'iei o%iective, am +i #n pre!en'a
)aran'iei #ntemeiate pe riscul de activitate, care nu pre!um" culpa comitentului* 2n cadrul
acestei )aran'ii se +ace trimitere la +aptul c" este (ust, normal $i ec0ita%il ca sarcina avans"rii
desp")u%irilor $i pe cea a suport"rii eventualei insolva%ilit"'i a prepusului s" revin"
comitentului* /rin urmare, )aran'ia nu are nici o le)"tur" cu vinov"'ia $i nici cu riscul de
activitate sau de pro+it, iar #n lipsa unui sistem de asi)urare care s" treac" riscurile asupra
colectivit"'ii, este ec0ita%il s" +ie an)a(at" r"spunderea comitentului, cu at&t mai mult cu c&t,
prin mi(loacele de care dispune, el poate #ntotdeauna s" pl"teasc" desp")u%irea*
/entru an)a(area r"spunderii comitentului se cer #ntrunite cumulativ condi'iile
)enerale 6e.isten'a pre(udiciului- e.isten'a +aptei ilicite a prepusului- e.isten'a raportului de
cau!alitate #ntre +apta ilicit" a prepusului $i pre(udiciul #ncercat de victim"- vinov"'ia
prepusului< $i speciale,
1 e.isten'a raportului de prepu$enie la momentul s"v&r$irii +aptei-
1 prepusul s" +i s"v&r$it +apta #n le)"tur" cu atri%u'iile sau cu scopul +unc'iilor
#ncredin'ate* Ast+el, nu are relevan'" dac" prepusul a ac'ionat #n interesul comitentului, #n
interes propriu sau al unui ter'* De asemenea, nu pre!int" importan'" dac" prepusul a s"v&r$it"
+apta #n timpul sau #n a+ara +unc'iei #ncredin'ate ori prin dep"$irea atri%u'iilor sau e.ercitarea
lor a%u!iv"* Ast+el, comitentul va r"spunde c0iar dac" dovede$te c" la momentul s"v&r$irii
+aptei prepusul nu se a+la su% controlul sau suprave)0erea sa ori c" acesta a ac'ionat #na+ara
limitelor instruc'iunilor sau dispo!i'iilor sale* Esen'ial este s" e.iste o cone.iune de timp 6de
e.emplu, #n timpul pro)ramului de lucru o%i$nuit<, de loc 6de e.emplu, #n sediul
an)a(atorului< sau de mi(loace +olosite 6de e.emplu, +olosirea unui autove0icul al
an)a(atorului pentru transportarea unor m"r+uri<, #ntre atri%u'iile sau scopul +unc'iilor
#ncredin'ate $i modul #n care +apta a +ost s"v&r$it", +iind su+icient" $i o simpl" aparen'", pe
care victima nu o cuno$tea sau nu putea s" o cunoasc", c" +apta e #n le)"tur" cu atri%u'iile sau
cu scopul +unc'iilor #ncredin'ate*
R"spunderea comitentului nu va +i an)a(at" atunci c&nd +apta ilicit" a prepusului nu
are le)"tur" cu atri%u'iile sau cu scopul +unc'iei #ncredin'ate, c0iar dac" ea a +ost s"v&r$it" #n
timpul e.ercit"rii acesteia*
E+ectele r"spunderii comitentului #n raport cu victima pre(udiciului* Comitentul va
r"spunde +a'" de victima prepusului s"u, iar aceasta din urm" va putea, +ie s" se #ndrepte
#mpotriva comitentului, pe temeiul r"spunderii comitentului pentru +apta prepusului, +ie
#mpotriva prepusului, pe temeiul r"spunderii pentru +apta proprie*
2n toate ca!urile, dac" comitentul 6p&r&t< a c"rui r"spundere este discutat", va pro%a c"
victima cuno$tea sau, dup" #mpre(ur"ri, putea s" cunoasc", la data s"v&r$irii +aptei
pre(udicia%ile, c" prepusul a ac'ionat +"r" nicio le)"tur" cu atri%u'iile sau cu scopul +unc'iilor
#ncredin'ate, atunci acest comitent nu va r"spunde de producerea pre(udiciului* Adic", e.ist"
pre!um'ia de vinov"'iei, iar comitentul o r"stoarn" pro%&nd implicarea victimei*
E+ectele r"spunderii comitentului #n raport cu prepusul 6re)resul comitentului<*
R"spunderea comitentului este o r"spundere pentru +apta altuia $i nu pentru propria +apta,
+iind #n +apt o )aran'iei o+erit" victimei unui pre(udiciu* C&nd comitentul a reparat pre(udiciul
cau!at victimei, el are dreptul de re)res #mpotriva prepusului s"u, autor al +aptei ilicite 6art*
18:9 alin*1 N*C*civ*<*
Ac'iunea #n re)res a comitentului este o ac'iune de drept comun prin care acesta va
putea o%'ine c0iar recuperarea inte)ral" a desp")u%irilor pl"tite* /e de alt" parte, #mpotriva
re)resului comitentului, prepusul se poate ap"ra doar dovedind +apta proprie a comitentului,
+apta care a determinat #n tot sau #n parte producerea pre(udiciului* Dac" o asemenea ap"rare
va admis" $i ne a+l"m #n pre!en'a culpei comune, instan'a va reduce preten'iile comitentului
o%li)&nd prepusul s" restituie numai partea corespun!"toare contri%u'iei sale la producerea
pre(udiciului 6art*18:9 alin*9 N*C*civ*<*
Dac" sunt mai mul'i prepu$i ai aceluia$i comitent, care au cau!at #mpreun" pre(udiciul,
#n re)resul comitentului se men'ine r"spunderea solidar" a prepu$ilor*
Dac" pre(udiciul a +ost cau!at de mai mul'i prepu$i, cel care, +iind r"spun!"tor pentru
unuia, a pl"tit desp")u%irea se poate #ntoarce $i #mpotriva celorlal'i prepu$i care au contri%uit
la cau!area pre(udiciului sau, #mpotriva comiten'ilor care r"spund pentru ace$tia* 2n toate
ca!urile, re)resul va +i limitat la ceea ce dep"$e$te partea ce revine prepusului pentru care
r"spunde $i nu poate dep"$i partea din desp")u%ire ce revine +iec"reia dintre persoanele
#mpotriva c"rora se e.ercit" re)resul 6art*18:9 N*C*civ*<*
Dac" prepusul este minor $i s"v&r$e$te o +apt" ilicit" cau!atoare de pre(udicii #n
le)"tur" cu atri%u'iile sau cu scopul +unc'iilor #ncredin'ate, va r"spunde comitentul*
R"spunderea p"rin'ilor este #nl"turat" urm&nd a se aplica re)ulile r"spunderii comitentului, cu
e.cep'ia ca!ului c&nd calitatea de comitent apar'ine p"rintelui minorului* 2n aceast" ultim"
ipote!", victima poate invoca dup" ca!, la ale)erea sa, r"spunderea p"rin'ilor sau r"spunderea
pentru +apta minorului*
+. 56718N9!5!. 1!NT58 15!;89$C$8: C.8<.T 9! .N$=.:! 7.8 9!
:8C585$
<.'. R541!n$+%+& 1+n)%! 1%+/!$"*""-+ *&!@&)+ $+ &n"8&-+
At&t proprietarul unui animal, c&t $i persoana care se serve$te 6se a(ut"< de animalul
respectiv, indi+erent de +orma de vinov"'ie pe care o au #n raport cu pre(udiciul )enerat de
animal, c0iar mai mult, $i dac" animalul a sc"pat de su% pa!a lor, vor r"spunde delictual $i vor
tre%ui s" acopere pre(udiciul produs*
/ersoana 'inut" s" r"spund" este pa!nicul (uridic al animalului, dup" cum re!ult" din
art* 18;; N*C*civ* E.ercitarea dreptului de proprietate asupra animalului este de natur" s"
)enere!e r"spunderea proprietarului, c0iar dac" animalul a sc"pat de su% pa!a proprietarului,
deoarece acestuia din urm" #i revin at&t drepturile c&t $i o%li)a'iile deriv&nd din proprietatea
asupra animalului 6o%li)a'ia de pa!" a animalului<*
R"spunderea pentru pre(udicii cau!ate de animale este, #n primul r&nd, #n sarcina
proprietarului* 2n aceste condi'ii r"spunderea instituit" de art* 18;7 N*C*civ* prive$te
animalele care pot +i apropriate, controlate $i suprave)0eate $i pot servi pentru un interes al
omului 6art* 18;; N*C*civ*<* 2n conclu!ie, este vor%a despre animalele domestice $i animalele
s"l%atice captive din )r"dinile !oolo)ice, circuri, colec'ii private* De asemenea, sunt vi!ate $i
animalele s"l%atice din parcurile de v&n"toare $i din re!erva'iile #nc0ise, #n m"sura #n care
pre(udiciul s1a produs #n interiorul acestora
Cum art* 18;7 N*C*civ* preci!ea!" c" r"spunderea este antrenat" =independent de orice
culp"> re!ult" c" +undamentarea r"spunderii pentru animale re!id" din ideea de )aran'ie
privind comportamentul animalului*
3ictima pre(udiciului tre%uie s" dovedeasc" e.isten'a pre(udiciului, +aptul c" acesta a
+ost produs de animal $i c" acesta se a+la #n pa!a (uridic" a celui c0emat s" r"spund"*
3ictima poate pretinde desp")u%iri de la pa!nicul (uridic, #n temeiul art*18;7
coro%orat cu art*18;; N*C*civ* De asemenea, cel p")u%it se poate #ndrepta $i #mpotriva
pa!nicului material, #n temeiul r"spunderii pentru +apta proprie*
/a!nicul (uridic va +i e.onerat de r"spundere #n condi'iile art* 18:0 N*C*civ* iar #n
situa'ia #n care a pl"tit desp")u%irile, are ac'iune #n re)res #mpotriva pa!nicului material*
<.,. R541!n$+%+& 1+n)%! 1%+/!$"*""-+ *&!@&)+ $+ -!*%!%": 6n 9+n+%&-
Indi+erent de e.isten'a sau nu a culpei, persoana care are un lucru #n pa!" va r"spunde
de pre(udiciul cau!at de lucrul respectiv* 4unt avute #n vedere lucrurile, mo%ile sau imo%ile,
cu sau +"r" dinamism propriu, cu e.cep'ia celor pentru care e.ist" re)lement"ri speciale
6animale, edi+icii sau construc'ii de orice +el, aeronave, instala'ii nucleare $*a*< $i a celor ce nu
pot +i apropiate*
O%serv"m ast+el c", pentru +apta animalului r"spunde persoana care este =proprietar
sau cel care suprave)0ea!"> 6art* 18;7<, #n timp ce pentru pre(udiciul )enerat de un lucru va
r"spunde persoana care are =pa!a> acestuia 6art* 18;@ alin*1<*
Dac" #n ceea ce #l prive$te pe proprietar, este cert c" el are pa!" (uridic" a animalului
sau lucrului, tre%uie distins de ce #ntr1o situa'ie, pentru r"spunderea )enerat" de +apta
animalului, le)e +olose$te sinta)ma =persoan" care suprave)0ea!">, iar #ntr1o alt" situa'ie,
aceea )enerat" de +apta lucrului +olose$te sinta)ma de =persoana care are pa!a>*
Con+orm art* 18;@ alin*2, dac" are loc o coli!iune a unui ve0icul, va r"spunde inte)ral
pentru pre(udiciile cau!ate aceea persoan" a c"rei +apt" 6comportament neadecvat #n tra+ic<
are +a'" de ceilal'i participan'i la tra+ic, persoanele pre(udiciate, caracterul unei +or'e ma(ore*
Adic", un ast+el de comportament era a%solut invinci%il, imprevi!i%il, e.tern $i inevita%il*
3ictima tre%uie s" +ac" dovada e.isten'ei pre(udiciului, a e.isten'ei ac'iunii lucrului, a
raportului de cau!alitate dintre ac'iunea lucrului $i pre(udiciu $i a +aptului c" lucrul se a+la, la
momentul producerii re!ultatului p")u%itor, #n pa!a (uridic" a persoanei de la care se pretinde
repararea* Dar aceasta se poate #ndrepta direct $i #mpotriva pa!nicului material al lucrului, #n
temeiul r"spunderii pentru +apta proprie*
/a!nicul (uridic se va putea e.onera de r"spundere numai dac" va +ace dovada
e.isten'ei uneia dintre cau!ele prev"!ute de art*1:0 N*C*civ* sau, dac" a desp")u%it victima,
are ac'iune #n re)res #mpotriva pa!nicului material*
<... No("!n+& $+ 1&@5
Atunci c&nd se anali!ea!" r"spunderea )enerat" de animale $i de lucruri, pa!a
animalului sau pa!a lucrului #i apar'ine proprietarului sau unei alte persoane c"reia i1a +ost
con+erit" #n temeiul le)ii 6de e.emplu, %unurile din domeniul pu%lic date #n administrare, dar
pa!a acestora este e.ercitat", #n temeiul le)ii, unor institu'ii pu%lice<, #n temeiul unui contract
6e.emplu, #n situa'ia #n care, #ntre proprietar $i persoana care preia pa!a se #nc0eie un contract
de #nc0iriere, antrepri!" etc*< sau #n temeiul unui +apt 6o persoan" +ur" sau se +olose$te +"r"
drept de un animal sau un %un<*
/entru ca persoana care e.ercit" pa!a animalului sau pa!a lucrului s" r"spund" pentru
pre(udiciul produs, tre%uiesc #ndeplinite dou" condi'ii ,
a* persoana s" e.ercite #n mod independent controlul $i suprave)0erea animalului sau
lucrului $i
%* persoana s" se serveasc" de animal sau de lucru #n interes propriu*
4ensul no'iunii de =pa!"> este deose%it de nuan'at, iar su%tilitatea anali!ei sale este cea
care asi)ur" (uste'ea unei solu'ii re+eritoare la persoana care r"spunde pentru producerea unui
pre(udiciu* Tre%uie deci di+eren'iat #ntre =pa!a (uridic"> $i =pa!a material"> a unui lucru sau a
unui animal, o%serv&nd c" doar cel care e.ercit" pa!a (uridic" r"spunde pentru pre(udiciul
creat, dac" sunt #ndeplinite condi'iile le)ale*
/a!a (uridic" apar'ine persoanei care, independent, are puterea controlului,
suprave)0erii $i +olosin'ei asupra lucrului sau animalului* 5ipsa oric"ruia dintre aceste
elemente atra)e lipsa calit"'ii de pa!nic (uridic, cel #n cau!" +iind un simplu pa!nic material
6care poate +i o%li)at la repararea pre(udiciului pentru +apta proprie<* /a!nicul material nu
e.ercit" suprave)0erea $i controlul asupra %unului #n mod independent, ci dependent, #n
su%ordinea pa!nicului (uridic*
<.2. R541!n$+%+& 1+n)%! %!"n& +$""*"!-!"
/rin =edi+iciu> sau construc'ie de orice +el, se #n'ele)e orice lucrare reali!at" de om,
prin +olosirea de materiale care se #ncorporea!" #n sol, devenind imo%il prin natura sa* Nu
sunt avute #n vedere alte imo%ile, precum cele care nu sunt re!ultatul #ncorpor"rii #n sol a unor
materiale prin ac'iunea omului $i nici lucr"rile provi!orii sau imo%ilele prin destina'ie pe
timpul separ"rii de imo%il sau #ntre momentul do%&ndirii calit"'ii de imo%il $i momentul
#ncorpor"rii*
Dac" proprietarul unui edi+iciu sau al unei construc'ii de orice natur" 6cavou, ma)a!ie,
tunel etc*< nu #ntre'ine acest %un sau dac" %unul de'inut are un viciu de construc'ie, acest
proprietar va tre%ui s"1l desp")u%easc" pe acela care a su+erit un pre(udiciu )enerat de ruina
sau desprinderea unei p"r'i din %un* Ruina tre%uie, a$a cum, #n mod imperativ, prevede
art*18;: N*C*civ*, s" +ie =urmare a lipsei de #ntre'inere sau a unui viciu de construc'ie>, nu a
altor cau!e*
R"spunderea pentru ruina edi+iciului operea!" independent de e.isten'a vreunei culpe
din partea proprietarului, a+l&ndu1ne #n pre!en'a unei r"spunderi o%iective, #ntemeiat" pe
o%li)a'ia de )aran'ie*
3ictima, pentru invocarea r"spunderii prev"!ute de art* 18;: N*C*civ*, tre%uie s" +ac"
dovada e.isten'ei pre(udiciului, a ruinei, a raportului de cau!alitate dintre ruin" $i pre(udiciu,
dar $i a +aptului c" ruina se datorea!" lipsei de #ntre'inere sau a viciului de construc'ie*
/roprietarul nu poate #nl"tura r"spunderea pentru ruin" c0iar dac" +ace dovada c" a
luat m"suri de #ntre'inere sau pentru #nl"turarea viciilor de construc'ie* El se poate e.onera de
r"spundere doar #n condi'iile art* 180 N*C*civ*
Dac" victima +ace dovada #ndeplinirii condi'iilor ar"tate mai sus, iar proprietarul
edi+iciului nu poate dovedi interven'ia unei dintre cau!ele de e.onerare, cel din urm" va +i
o%li)at la repararea pre(udiciului produs de ruin", av&nd ac'iune #n re)res, atunci c&nd este
ca!ul, #mpotriva celui care r"spunde pentru ruin", #n condi'iile r"spunderii pentru +apta
proprie, respectiv, v&n!"torul, #n temeiul o%li)a'iei de )aran'ie, pentru viciile ascunse-
constructorul, ar0itectul sau proprietarul, #n temeiul contractului de antrepri!" sau de
proiectare, pentru viciile ascunse- locatarul, dac" ruina s1a datorat nee+ectu"rii repara'iilor
care erau #n sarcina sa, #n temeiul contractului de loca'iune- orice alt" persoan" care era 'inut"
la repara'ii, #n temeiul le)ii sau al unui contract*
<.<. R541!n$+%+& 1+n)%! 1%+/!$"*"!- *&!@&) 1%"n *5$+%+& 4&! &%!n*&%+& $"n
"8o3"- & !n!" -!*%!
/rin =lucru>, #n #n'elesul art* 18;C N*C*civ*, #n'ele)em %unuri mo%ile corporale
suscepti%ile de a +i aruncate, respectiv de a a(un)e la o distan'" oarecare, datorit" imprim"rii
unei mi$c"ri violente, sau, dup" ca!, de a =c"dea>, deci a se deplasa de sus #n (os datorit"
)reut"'ii*
/entru a ne a+la #ntr1o situa'ie circumscris" prevederilor art* 18;C N*C*civ*, tre%uie s"
+acem distinc'ie #ntre desprinderea unor p"r'i din imo%ile $i %unuri a+late #n imo%ile dar care
sunt mo%ile $i care pot +i aruncate sau pot c"dea, deci nu sunt la momentul imediat anterior
producerii pre(udiciului +i.ate #n imo%il* De e.emplu, ocupantul r"spunde de pre(udiciul
cau!at prin c"derea unui )0iveci sau a 'ur'urilor*
Responsa%ile pentru pre(udiciile cau!ate prin c"derea sau aruncarea unui lucru dintr1
un imo%il sunt persoanele care ocup" acest imo%il, c0iar +"r" niciun titlu* Cum =a ocupa>
#nseamn" =a lua temporar #n st"p&nire, a avea #n +olosin'" un imo%il, un spa'iu locativ>,
consider"m c" te.tul le)al vi!ea!" numai persoanele care +olosesc e+ectiv imo%ilul #n cau!",
+ie #n calitate de titular al unui drept real sau de crean'" asupra imo%ilului, +ie +"r" a avea o
asemenea calitate 6de e.emplu, persoanele care ocup" a%u!iv o locuin'"<*
2n orice ca!, ocuparea imo%ilului presupune un anumit caracter de permanen'" #n ceea
ce prive$te st"p&nirea acestuia $i reiese din atitudinea persoanei #n cau!" 6cel care intr" #n
imo%il doar pentru a sustra)e %unuri nu ocup" imo%ilul ci doar cel care de'ine, c0iar a%u!iv, $i
#l +olose$te pentru sine o anumit" perioad" de timp<*
R"spunderea pentru pre(udiciile cau!ate prin c"derea sau aruncarea unui lucru, dintr1
un imo%il este an)a(at", asemenea r"spunderii pentru ruina edi+iciului cau!at" de vicii,
independent de e.isten'a vreunei culpe din partea celui care ocup" imo%ilul*
3ictima va tre%ui, pentru invocarea art* 18;C N*C*civ*, s" +ac" dovada e.isten'ei
pre(udiciului, a +aptului c" lucrul a +ost aruncat sau a c"!ut din imo%il, a raportului de
cau!alitate dintre pre(udiciu $i +aptul indicat, a calit"'ii de ocupant al imo%ilului de c"tre
persoana c0emat" s" r"spund"*
Calitatea persoanei care ocup" imo%ilul poate re!ulta dintr1un act (uridic sau poate +i
e+ectul unei simple st"ri de +apt* Cu toate acestea dovada acestei calit"'i se va +ace, #n toate
ca!urile, prin orice mi(loc de pro%", deoarece +a'" de victim" ocuparea imo%ilului se
#n+"'i$ea!" ca un simplu +apt (uridic*
Ocupantul imo%ilului se va putea #ntoarce cu ac'iune #n re)res #mpotriva ter'ului
vinovat #n temeiul r"spunderii pentru +apta proprie, pentru +apta altuia, a r"spunderii pentru
pre(udiciile cau!ate de animale sau de lucruri #n )eneral, ori ruina edi+iciului, dup" ca!*
E.onerarea de r"spundere va interveni doar #n condi'iile art* 18:0 N*C*civ*
Atunci c&nd ocupantul imo%ilului e.ercit" $i pa!a, a$a cum este de+init" de art* 18;;
N*C*civ*, asupra lucrului aruncat sau care a c"!ut, ne a+l"m #n situa'ia #ndeplinirii condi'iilor
cerute pentru an)a(area r"spunderii at&t pentru lucruri #n )eneral, c&t $i a celei re)lementate de
art* 18;C N*C*civ* 2n aceast" situa'ie victima are un drept de op'iune*
Aceea$i solu'ie se impune $i #n ipote!a #n care condi'iile celor dou" +orme ale
r"spunderii delictuale sunt #ndeplinite #n privin'a a dou" persoane di+erite 6ocupantul
imo%ilului nu se con+und" cu pa!nicul lucrului c"!ut sau aruncat<*
<.?. C&!@+ $+ +=on+%&%+ 6n *&@!- %541!n$+%"" 1+n)%! 1%+/!$"*""-+ *&!@&)+ $+
&n"8&-+ 4&! -!*%!%"
'
/rin re)lementarea +ormelor de r"spundere anali!ate mai sus, le)iuitorul a consacrat
un sistem al responsa%ilit"'ii o%iective, neav&nd, ca re)ul", importan'" atitudinea su%iectiv" a
celui c0emat s" r"spund"* Temeiul unei ast+el de r"spunderi re!id" #n ideea de )aran'ie pe care
o anumit" persoan", care se +olose$te de un lucru ori animal, tre%uie s" o o+ere tuturor
celorlal'i, c" e.ploatarea lucrului nu le va provoca vreun pre(udiciu, #n detrimentul propriilor
interese*
Dac" vinov"'ia, element +undamental al r"spunderii #n )eneral, nu pre!int" relevan'" #n
acest ca!, nu acela$i lucru se poate spune despre raportul de cau!alitate, alt element esen'ial al
r"spunderii* /rin urmare, o persoan" este responsa%il" dac" e.ist" o le)"tur" de cau!alitate
#ntre lucru ori animal $i pre(udiciul produs* A$adar tre%uie cercetat dac" $i #n ce m"sur" lucrul
respectiv a stat la ori)inea producerii pre(udiciului, #n sensul c" ar +i in+luen'at #n vreun +el
re!ultatul ne)ativ*
Atunci c&nd lucrul sau animalul nu au avut nicio contri%u'ie la )enerarea pre(udiciului,
ne+iind pre!ente #n ne.1ul cau!al, c0iar su% +orma unei condi'ii ec0ivalente cau!ei, care ar
ampli+ica ori ar +avori!a consecin'ele ne)ative, r"spunderea este #nl"turat"*
Aceast" situa'ie se #nt&lne$te atunci c&nd cau!a e.clusiv" a pre(udiciului este +apta
victimei #nse$i, a unui ter' ori ca!ul de +or'" ma(or"*
S&%*"n& $+ -!*%! '
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, condi'iile )enerale ale r"spunderii delictuale
S&%*"n& $+ -!*%! ,
Eviden'ia!", #n c&teva +ra!e, di+eritele +orme ale r"spunderii delictuale
1
0 se vedeaC F. Eliescu, op. cit., pp.200,221# /. 9op, op. cit., pp.>(.,>"0# &. 2ttescu, &. B1rsan, op. cit.,
pp.>0<,>0..
N! !")&7 Eaptul +uridic ilicit const 1n aciunea o!eneasc
cau=atoare de pre+udicii, sv@rit 5r intenia de a produce e5ecte
+uridice, e5ecte care se produc 1n te!eiul legii i se concreti=ea= 1n
naterea unui raport +uridic obligaional ce are 1n coninutul su obligaia
civil a 5ptuitorului de reparaie a pre+udiciului cau=at i dreptul corelativ al
victi!ei de a pretinde repararea pre+udiciului ce ia 5ost cau=at.
*spunderea +uridic civil repre=int o categorie 5unda!ental, o 5or! a
rspunderii +uridice, care const 1ntr,un raport +uridic obligaional, con5or!
cruia o persoan are datoria de a repara pre+udiciul cau=at alteia prin
5apta sa sau pre+udiciul de care este inut rspun=tor prin dispo=iiile
legale. 9rin rspundere +uridic civil se 1nelege i totalitatea nor!elor de
drept ce regle!entea= obligaia persoanelor de a repara pre+udiciile
cau=ate prin nerespectarea unor dispo=iii contractuale sau prin sv@rirea
de 5apte eBtracontractuale ilicite, situaii pe care legea le regle!entea=
ca antren@nd rspunderea. Dreptul civil distinge dou 5or!e de rspundere
civilC delictual i contractual, aceste 5or!e 5iind consacrate eBpres de
art. 1><) i 1>?0 -.&.civ. 9entru a se putea antrena at@t rspunderea
pentru 5apta proprie, dar i cea pentru 5apta altuia, rspunderea pentru
ani!ale, rspunderea pentru lucruri i edi5icii, este necesar, ca regul, a 5i
1ndeplinite o serie de condiii generale, i anu!eC
, eBistena unei 5apte
ilicite#
, eBistena unui
pre+udiciu#
, eBistena unei legturi de cau=alitate 1ntre 5apta ilicit i
pre+udiciu#
, eBistena vinoviei celui care a cau=at un pre+udiciu ce se poate
!ateriali=a 1n intenie, negli+en ori i!pruden.
T+8+ %++%&)+
1* Compara'ie #ntre r"spunderea delictual" $i r"spunderea contractual"
2* R"spunderea delictual" pentru +apta proprie
8* R"spunderea pentru +apta minorului sau inter!isului
9* R"spunderea pentru +aptele prepu$ilor
7* R"spunderea pentru lucruri $i animale
@* R"spunderea delictual" o%iectiv"
B"3-"o9%&"+ 8"n"8&-5
M. Io&n: A.;D. D!8")%+4*!: I. Io%9&, Drept civil* Teoria )eneral" a
o%li)a'iilor, Editura Universul Auridic, Bucure$ti, 2011
1
TESTE FINALE DE AUTOEVALUARE
. $bligaia este raportul +uridic 1n coninutul cruia intrC
a; creditorul i debitorul#
b; dreptul creditorului i 1ndatorirea corelativ a debitorului#
c; obligaiile de a da, a 5ace i a nu 5ace#
2. 2tatul i unitile ad!inistrativ,teritoriale pot 5i subiecte al unui raport +uridic
obligaional c@nd participC
a; ne!i+locit i 1n nu!e propriu#
b; pre!i+locit prin repre=entare de ctre Finisterul 9ublic#
c; c@nd au capacitate de eBercitare restr@ns#
>. Deter!inarea subiectelor raportului +uridic operaional are locC
a; 1ntotdeauna la naterea acestuia#
b; de regul, la naterea acestui contract#
c; la !o!entul la care aceasta devine eBigibil#
<. &ontractul de locaiune
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
?. &ontractul de v@n=are,cu!prare esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
(. &ontractul de !andat
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
.. &ontractul de v@n=are asupra bunurilor i!obile esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
". &ontractul de donaie
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
). &ontractul de depo=it
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
10. &ontractul de asigurare
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
11. &ontractul de ga+ esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
12. &ontractul de co!odat
esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
1>. &ontractul de 1!pru!ut de consu!aie esteC
a; consensual#
b; sole!n#
c; real#
1<. &ontractul de locaiune
esteC
a; sinalag!atic#
b; unilateral#
c; sinalag!atic i!per5ect#
1?. &ontractul de antrepri=
esteC
a; sinalag!atic#
b; unilateral#
c; sinalag!atic i!per5ect#
1(. &ontractul de donaie 5r sarcin esteC
a; sinalag!atic#
b; unilateral#
c; sinalag!atic i!per5ect#
1.. &ontractul de donaie cu sarcin esteC
a; sinalag!atic#
b; unilateral#
c; sinalag!atic i!per5ect#
1". &ontractul de 1!pru!ut de 5olosin esteC
a; sinalag!atic#
b; unilateral#
c; sinalag!atic i!per5ect#
1).Trans5erul proprietii nu operea= la !o!entul 1ncDeierii contractului, 1n ca=ul
1n care trans!isiunea dreptului este a5ectat deC
a; condiie
suspensiv# b;
condiie re=olutorie# c;
sarcin#
20.Dac se 1ncDeie !ai !ulte contracte succesive translative, drepturile de proprietate
care au ca
obiect trans!iterea aceluiai bun !obil corporal trans!iterea proprietii va opera ctre cel
careC
a; intr cu bun credin 1n posesia
bunului#
b; cel care are titlu cu data !ai
vecDe#
c; intr 1n posesia
bunului#
21.An ca=ul neeBecutrii culpabile a obligaiilor contractuale, creditorulC
a; trebuie s cear eBecutarea
silit#
b; trebuie s cear re=oluiunea, respectiv
re=ilierea#
c; poate obine re=oluiune, respectiv
re=iliere#
22.*e=ilierea const 1nC
a; des5iinarea retroactiv a
contractului#
b; repunerea prilor 1n situaia anterioar 1ncDeierii
contractului#
c; 1ncetarea contractului pentru
viitor#
2>.*e=ilierea nu const 1nC
a; des5acerea retroactiv a
contractului#
b; repunerea prilor 1n situaia ulterioar 1ncDeierii
contractului#
c; 1ncetarea e5ectelor contractului nu!ai pentru
viitor#
2<.*e=oluiunea nu poate 5i invocatC
a; de partea care i,a eBecutat propria
obligaie#
b; de partea care nu i,a eBecutat culpabil propria
obligaie#
c; de partea care se declar gata s,i eBecute propria
obligaie#
2?.*e=oluiunea :re=ilierea; este un e5ect speci5ic al neeBecutrii obligaiilor nscute dintr,unC
a; 5apt
+uridic#
b; act +uridic
unilateral#
c; act +uridic
bi:!ulti;lateral#
2(. 0ctul +uridic unilateral const 1ntr,o !ani5estare de voinC
a; a unei singure
persoane#
b; a unei
pri#
c; a dou sau !ai !ulte
persoane#
2..0ctul +uridic unilateral este 1n principiuC
a;
irevocabil# b;
revocabil# c;
anulabil#
2". EBecutarea prestaiei prev=ut 1n pro!isiune public de reco!pensC
a; repre=int acceptare a
o5ertei#
b; trebuie reali=at 1n condiiile stipulate 1n
pro!isiune#
c; d natere unui drept pentru
pro!itent#
2). EBecutarea prestaiei prev=ut 1n pro!isiune public de reco!pens oblig pe pro!itentC
a; nu!ai dac terul a acionat cunosc@nd pro!isiunea
5cut#
b; nu!ai dac terul a acionat necunosc@nd pro!isiunea
5cut#
c; i dac terul a acionat pro!isiunea
5cut#
>0. Gerantul trebuie s sv@reasc gestiuneaC
a; 5r !andat din partea
geratului#
b; 1ntotdeauna 5r ca geratul s cunoasc eBistena
gestiunii#
c; doar dac geratul nu este H!surI s dese!ne=e un
!andatar#
>1. 9lata nedatorat presupune ca prestaia eBecutatC
a; s se 5i 5cut cu titlu de
plat#
b; s nu se 5i 5cut din
eroare#
c; s nu se 5i 5cut cu titlu de
plat#
>2. Debitorul nu este eBonerat de rspunderea delictual pentruC
a; ca=
5ortuit#
b; 5or
!a+or#
c;
i!previ=iune#
>>. Eveni!entul de neprev=ut i de ne1!piedicat de ctre persoana cDe!at s rspund
delictual
esteC
a; ca=ul
5ortuit#
b; 5ora
!a+or#
c; un eveni!ent
natural#
><. -u rspunde pentru pre+udiciul cau=atC
a; !inorul care nu a 1!plinit v@rsta de 1< ani, cDiar dac se dovedete
discern!@ntul su, la data sv@ririi 5aptei#
b; !inorul 1ntre 1<,1( ani, dac se dovedete c a 5ost lipsit de discern!@nt,
la data
sv@ririi
5aptei#
c; !inorul care a 1!plinit v@rsta de 1< ani, dac se dovedete discern!@ntul su,
la data sv@ririi 5aptei#
>?. *spunde pentru pre+udiciile cau=ate de ani!aleC
a; proprietarul, 1n toate
ca=urile#
b; pa=nicul +uridic#
c; pa=nicul !aterial#
>(. 9entru pre+udiciul cau=at de ctre ani!alele slbatice din circuri rspundeC
a; proprietarul#
b; dresorul#
c; pa=nicul +uridic#
R541!n4!%" -& 6n)%+35%"-+ $"n )+4)+-+ $+ &!)o+#&-!&%+
1* %- 2*a- 8*%- 9*a- 7*a- @*a- ;*%- :*%- C*c- 10*a- 11* c- %- 12* c- 18* c- 19* a- 17* a-
1@* %- 1;*%- 1:*a- 1C a- 20*a- 21*c- 22*c- 28*a- 29*%- 27*c- 2@* %- 2;* a- 2:* %-
2C* c- 80* a- 81* a- 82* c- 88* %- 89* %- 87* %- 8@* c*