Sunteți pe pagina 1din 22

APROBAT ,

DIRECTOR

CRITERII DE EVALUARE
PROCEDURI DE LUCRU

C U P R I N S

Pagina
CAPITOLUL I: Obiectivele- 3
CAPITOLUL II Criterii de evaluare generale 3-4
CAPITOLUL III Desenarea evaluat!ril!r "
CAPITOLULIV Organi#area si des$asurarea activitatii de evaluare "
CAPITOLUL V Peri!ada de evaluare %
CAPITOLULVI &!dul de ac!rdarea al 'uncta(ului %
CAPITOLUL VII Ra'!rtul de evaluare %
CAPITOLUL VIII Pr!ceduri de s!lu)i!nare a c!ntestatiil!r *

CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII
PROFESIONALE

APLICABILE LA NIVELUL
S. C. MONDOCONT S.R.L.
CAPITOLUI I
Obiective:
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare functiei.
2 .Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente.
3 .Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii
desfasurate.
4 .Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.
5 .Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea
atributiilor.
6 . Cresterea numarului de clienti si a standardului de servicii oferite.
CAPITOLUL II
Criterii de evaluare generale urmarite :
TRASATURI PROFESIONALE
Adaptibilitate
Capacitate de analiza i inteza
P!e"c#pa!i pent!# c!ete!ea $!ad#l#i de p!e$ati!e p!"%ei"nala
Calitatea acti&itatii
Spi!it de initiati&a
Capacitate "!$anizat"!ica
P#te!e de anticipa!e a e&eni'entel"! i a e%ectel"! deciziil"! l#ate
Spi!it de c!eati&itate
Pe!e&e!enta in !ez"l&a!ea p!"ble'el"!
Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea a!cinil"! i l#a!ea deciziil"!
A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de acti#nile p!"'"&ate
(!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de e!&ici#
Diciplina p!"%ei"nala
Dip"nibilitate la a!cini
Capacitate de l#c!# in ec)ipa
Rez#ltatele "btin#te la e&al#a!ile pi)"l"$ice
Sancti#ni diciplina!e
C"'p"!ta'ent#l a&#t in pe!i"ada de e&al#a!e %ata de e%i e!a!)ici
Cali%icati&e "btin#ta la int!#i!i
Repect#l %ata de le$e
PROFILUL MORAL
Fidelitate %ata de "cietate
C"!ectit#dine in !elatiile de '#nca
Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i nec"n%lict#al
M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
M"d de c"'#nica!e c# clientii
Rezitenta la t!e
Capacitate i d"!inta de adapta!e la n"#
Fisele de evaluare mai pot cuprinde in functie de meserie functie si alte trasaturi
profesionale specifice .
!sumarea responsabilitatilor
Capacitatea de a rezolva problemele
Capacitatea de implementare
Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a e"perientei dobandite
Capacitatea de planificare si de a actiona strategic
Capacitatea de a comunica
Capacitatea de a lucra in ec#ipa
Competenta in redactare
Capacitatea de indrumare
!bilitati in utilizarea calculatorului si a ec#ipamentelor informatice
Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei
Capacitatea de consiliere
Capacitatea de a lucra independent
Conduita in timpul serviciului.
CAPITOLUL III
DESEMNAREA FUNCTIILOR CARE OR FACE EALUAREA :
1. $efi directi nemi%lociti pe compartimente astfel&
1.1 'valuatorii vor fi desemnati prin decizie pentru meseriile e"istenete astfel(
) salariatii cu functii de e"ecutie *tipografi tiparitori+ stantatori+ controlori
calitate+ambalatori manual+ operatori+ lacatisi mecanici+ soferi etc., vor fi evaluati de
sefii nemi%lociti si decident directorul&
) personalul -essa va fi evaluat de seful direct si decident directorul&
) personalul cu functii de conducere (sefii de compartiment+vor fi evalati de
directorul general
CAPITOLUL I
OR!ANI"AREA SI DESFASURAREA A ACTIITATII DE EALUARE
A PERSONALULUI S#C# MONDOCONT S#R#L#
1. .regatirea interviului se face de catre seful nemi%locit.
1.1. $tudierea atributiilor + responsabilitatilor si a cerintelor cuprinse in fisa postului
pentru fiecare salariat&
1.2. $tudierea obiectivelor stabilite&
1.3. Inscrierea in raportul de evaluare a sanctiunilor +studiilor+cursuri de pregatire etc.
in perioada evaluata&
1.4. /ocumentare asupra activitatii salariatilor&
1.5. Intocmirea planului general de desfasurare a interviului& pentru personalul care
ridica probleme deosebite in activitatea profesionala si in conduita se va intocmi un
plan de interviu individualizat&
1.6. .lanificarea salariatilor pentru interviu si comunicarea salariatilor cu cel putin 2
zile inainte a locului + orei si scopului interviului&
2. /esfasurarea interviului de catre seful direct+ notarea concluziilor si stabilirea
obiectivelor pentru perioada urmatoare&
3. !cordarea puncta%ului pentru fiecare obiectv profesional individual si criteriu de
evaluare&
4. Calcularea puncta%ului mediu + a puncta%ului ponderat si a puncta%ului general&
5. Inscrierea aprecierilor si a propunerilor de catre seful nemi%locit si trensmiterea
raportului de evaluare la directorul $C 012/1C12- $.R.3.
6. Inscrierea concluziilor si recomandarilor de care directorul $C 012/1C12-
$R3 si aprobarea calificativului&
4. !ducerea la cunostinta salariatilor a rezultatului evaluarii&
5. Consemnarea in fisa de evaluare a intentiei formularii unei cotestatii &
6. $olutionarea contestatiei si acordarea calificativului final&
17. !ducerea la cunostinta a salariatilor a calificativului final.
CAPITOLUL
PERIOADA DE EALUARE
1. 'valuarea se va face anual pana la 31 aprilie pentru anul precedent+ pentru
salariatii in activitate.
2..entru personalul incadrat cu activitate mai mica de 12 luni in anul supus evaluarii
se va face evaluare partiala pentru perioada desfasurata.
3. .entru noii anga%ati se va face astfel(
) la sfarsitul perioadei de proba +
) inainte de terminarea duratei contractului de munca pentru cei cu contract de
munca pe durata determinata
CAPITOLUL I
Modul de acordare al punctajului va fi astfel:
.uncta%ul se va efectua conform procentelor+ pe baza unei notari de la 1 la
5+unde 5 8 1779
Fiecare criteriu va fi de asemenea notat de la 1 la 5+ unde 1 este slab si 5 este foarte
bine.
Fiecare evaluat va putea obtine urmatoarele calificative finale(
$!arte bine + 'entru 'r!centa( cu'rins intre ,"--../0
bine * pentru procenta% cuprins intre 479)559,
satisfacator * pentru procenta% cuprins intre 45)479,
nesatisfacator* pentru procenta% cuprins intre 7)459,
CAPITOLUL II
Ra$%rtul de evaluare va cu$rinde:
& Concluzii rezultate din analiza activitatiide evaluare&
) situatia statistica cu calificativele acordate&
) tabelul nominal cu personalul cu calificativul nesatisfacator.
In urma evaluarilor efectuate evaluatorii si decidentii pot face propuneri in functie de
procenta%ul propus si decis de catre evaluator respectiv decident cu privire la(
) promovarea in functie
) marire salariala
) acordarea de prime si bonusuri
) mentinerea pe functia detinuta
) participarea la cursuri de specializare
) participarea la cursuri de formare profesionala
) sanctionare disciplinara
) sc#imbarea din functie
) diminuarea salariala
) incetare activitate din unitate.
CAPITOLUL III
Pr%ceduri de '%luti%nare a c%nte'tatiil%r
Contestatie se face in termen 37 de zile de la data luarii la cunostinta.
/upa ce contestatiile se vor analiza de catre comisia de evaluare +evaluatii care au
depus contestatii vor fi instiintati cu privire la modul de solutionationare a contestatiei.
CAPITOLUL I(
Di'$%)itii *inale
3a prezenta procedura sunt atasate fise cu criteriile de evaluare urmarite pe functii
si meserii e"istente la nivelul $.C. 012/1C12- $.R.3.
.rezenta procedura face parte integranta di Regulamentul de 1rdine Interioara al
$.C. 012/1C12- $.R.3. si va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor sub
semnatura.
FISA DE EALUARE

A SALARIATULUI ####################################################

+# FUNCTIA DETINUTA: ,uri't c%n'ult- c%ntabil- in'$ect%r re'ur'e
umane.
Bine CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
TRASATURI PROFESIONALE
,. Capacitate de analiza i inteza
-. P!e"c#pa!i pent!# c#n"ate!ea n"#tatil"!
le$ilati&e
.. Abilitati i c#n"tinte in d"'eniile de
pecialitate
/. C"'#nica!e
0. Abilitati de a l#c!a pe calc#lat"!
1 Calitatea acti&itatii
2. Spi!it de initiati&a
3. Capacitate "!$anizat"!ica
4. Pe!e&e!enta in !ez"l&a!ea p!"ble'el"!
,5. Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea a!cinil"! i
l#a!ea deciziil"!
,,. A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de acti#nile
p!"'"&ate
,-. P#te!e de anticipa!e a e&eni'entel"! i a
e%ectel"! deciziil"! l#ate
,.. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de
e!&ici# la te!'enele tabilite
,/. Diciplina p!"%ei"nala
,0. Dip"nibilitate la a!cini
,1. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
,2. Capacitate i adaptabilitate la n"#
PROFILUL MORAL
,3. Fidelitate %ata de "cietate
,4. C"!ectit#dine in !elatiile de '#nca
-5. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i
nec"n%lict#al
-,. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
T"tal p#ncta6 "btin#t
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"!
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777
.
FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

+# FUNCTIA DETINUTA: ti$%gra* ti$arit%r / 'erigra*/ 'tantat%r
COD COR: 012+3+- 456736
N!.
c!t.
CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
ACTIVITATE PROFESIONALA
,. Calitatea l#c!a!il"! de tipa!i!e
-. Ac#!atete in e8e!cita!ea l#c!a!il"!
.. Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea d"a!el"! de %ab!icatie
/. A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de l#c!a!ile e8ec#tate
0. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de e!&ici#
1. Diciplina p!"%ei"nala
2. Dip"nibilitate la a!cini
3. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
4. Dee!&i!e 'ai '#lte #tila6e
,5. E8ec#ta!ea in te!'en a l#c!a!il"!
,,. C"'p"!ta'ent#l a&#t in pe!i"ada de e&al#a!e
PROFILUL MORAL
,-. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i nec"n%lict#al
,.. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
,/. M"d de c"'#nica!e
TOTAL PUNCTA9 OBTINUT
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777
FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

1# FUNCTIA DETINUTA: lacatu' mecanic- electr%mecanic- electrician
COD COR: 41+6+3-416++2 - 416231
N!.
c!t.
CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
ACTIVITATE PROFESIONALA
,. Calitatea l#c!a!il"! e8ec#tate
.. Ope!ati&itate la l#c!a!ile e8ec#tate
/. A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de l#c!a!ile e8ec#tate
0. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de e!&ici#
1. Diciplina p!"%ei"nala
2. Dip"nibilitate la a!cini
3. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
4. Plani%ica!e a !e&iziil"! pe ec)ipa'ente
,5. E8ec#ta!ea in te!'en a l#c!a!il"!
,,. C"'p"!ta'ent#l a&#t in pe!i"ada de e&al#a!e
,-. Abilitati de c"nd#ce!e a a#t"&e)ic#lel"!
PROFILUL MORAL
,.. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i nec"n%lict#al
,/. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
,0. M"d de c"'#nica!e
TOTAL PUNCTA9 OBTINUT
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777

FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

5# FUNCTIA DETINUTA: SOFER AUTUTURISME
COD COR: 41+6+3-416++2 - 416231
N!.
c!t.
CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
ACTIVITATE PROFESIONALA
,. Ope!ati&itate la l#c!a!ile e8ec#tate
-. A#'a!ea !ap#nde!ii
.. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de e!&ici#
/. Diciplina p!"%ei"nala
0. Dip"nibilitate la a!cini
1. A'enzi din pa!tea a#t"!itatil"!
2. U!'a!i!ea %#ncti"na!ii i a a#t"!izatiil"! pe
a#t"t#!i'e
3. Rez#ltate #!'a!ite la e&al#a!i pi)"l"$ice
4. E8ec#ta!ea in te!'en a l#c!a!il"!
,5. C"'p"!ta'ent#l a&#t in pe!i"ada de e&al#a!e
,,. E&eni'ente :accidente !#tie!e a&#te
PROFILUL MORAL
,-. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i nec"n%lict#al
,.. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
,/. M"d de c"'#nica!e
TOTAL PUNCTA9 OBTINUT
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777
FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

6# FUNCTIA DETINUTA: c%ntr%l%r calitate- %$erat%r calitate - ambalat%r
manual-
COD COR: 5+213+-010435-85133+
N!.
c!t.
CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
ACTIVITATE PROFESIONALA
,. Calitatea l#c!a!il"! de &e!i%ica!e: n#'a!ae
-. Ac#!atete in e8e!cita!ea l#c!a!il"!
.. Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea d"a!el"! de %ab!icatie
/. A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de l#c!a!ile e8ec#tate
0. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de e!&ici#
1. Diciplina p!"%ei"nala
2. Dip"nibilitate la a!cini
3. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
4. C"'p"!ta'ent#l a&#t in pe!i"ada de e&al#a!e
PROFILUL MORAL
,5. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i nec"n%lict#al
,,. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
,-. M"d de c"'#nica!e
TOTAL PUNCTA9 OBTINUT
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777
FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

2# FUNCTIA DETINUTA: gra*ician
C%d c%r:162135
N!.
c!t.
CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
TRASATURI PROFESIONALE
,. Capacitate de analiza i inteza
-. P!e"c#pa!i pent!# c!ete!ea $!ad#l#i
de p!e$ati!e p!"%ei"nala
.. Calitatea acti&itatii
/. Spi!it de initiati&a
0. Spi!it de c!eati&itate
1. Pe!e&e!enta in !ez"l&a!ea p!"ble'el"!
2. Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea a!cinil"! i
l#a!ea deciziil"!
3. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de
e!&ici#
4. Adaptabilitate la n"#
,5. Diciplina p!"%ei"nala
,,. Dip"nibilitate la a!cini
,-. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
,.. C"'#nica!e
,/. Abilitati de c#n"ate!e a p!"$!a'el"!
de $!a%ica
PROFILUL MORAL
,0. Fidelitate %ata de "cietate
,1. C"!ectit#dine in !elatiile de '#nca
,2. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i
nec"n%lict#al
,3. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
TOTAL PUNCTA9 OBTINUT
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777
FISA DE EALUARE
A SALARIATULUI ####################################################

7# FUNCTIA DETINUTA: A!ENT AN"AR/ A!ENT COMERCIAL
/PRO!RAMATOR PRODUCTIE /OPERATOR CALCULATOR
FACTURARE
COD COR :
Bine CRITERII DE EVALUARE F"a!te
bine
Bine Sati%acat"! Slab
TRASATURI PROFESIONALE
,. Capacitate de analiza i inteza
-. P#te!e de anticipa!e a e&eni'entel"! i a
e%ectel"! deciziil"! l#ate
.. P!e"c#pa!i pent!# c!ete!ea n#'a!#l#i de
clienti
/. C"'#nica!ea in !elatiile c# clienti i in %i!'a
0. Calitatea acti&itatii
1. Spi!it de initiati&a
2. Capacitate "!$anizat"!ica
3. Pe!e&e!enta in !ez"l&a!ea p!"ble'el"!
4. Ope!ati&itate in !ez"l&a!ea a!cinil"! i
l#a!ea deciziil"!
,5. A#'a!ea !ap#nde!ii %ata de acti#nile
p!"'"&ate
,,. (!ad#l de indeplini!e al a!cinil"! de
e!&ici#
,-. Diciplina p!"%ei"nala
,.. Abilitati de a l#c!a pe calc#lat"!
,/. Dip"nibilitate la a!cini
,0. Capacitate de l#c!# in ec)ipa
,1. Capacitate i adaptabilitate la n"#
PROFILUL MORAL
,2. Fidelitate %ata de "cietate
,3. C"!ectit#dine in !elatiile de '#nca
,4. Fa&"!iza!ea cli'at#l#i ti'#lati& i
nec"n%lict#al
-5. M"d de p!ezenta!e *tin#ta+
T"tal p#ncta6 "btin#t
N"ta: Pent!# %ieca!e ce!inta din %ia de e&al#a!e e &a ac"!da cali%icati&#l .
.. CALIFICATIVUL (ENERAL PROPUS777777777
/. Se% ne'i6l"cit
N#'ele i P!en#'ele77777777777777Se'nat#!a777777

Di!ect"!
N#'ele i P!en#'ele Se'nat#!a777777..
0. A' l#at la c#n"tinta de ap!ecie!ea i cali%icati&#l ac"!dat:
Se'nat#!a777777777777777777..Data77777777...
1.C"ntetatie c# p!i&i!e la ap!ecie!e i cali%icati&#l ac"!dat:
77777777777777777777777777777777777
77777777777777777777777777777777777
7....
Se'nat#!a 777777777777777777..Data77777777...
2. M"di%ica!ea cali%icati&#l#i in #!'a c"ntetatiei.
Di!ect"! (ene!al
CALIFICATIV ACORDAT IN URMA CONTESTATIEI7777777.
3. A' l#at la c#n"tinta de '"di%ica!ea cali%icati&#l#i
Se'nat#!a 777777777777777777..Data777777

ANE;A NR. .
din .5.5/.-5,,
LA RE(ULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL
S.C. MONDOCONT S.R.L.
ART. , Incepand c# data de .5.5/.-5,, ca #!'a!e a apa!itiei Le$ii
/5:-5,,< * '"di%ica!ea C"d#l#i M#ncii = Le$ea 0.:-55. + e '"di%ica i
c"'pleteaza in RE(ULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA
#!'at"a!ele a!tic"le:
Capitolul IX
Art. 57 (1) :
Sala!iatii S.C. MONDOCONT S.R.L. a# "bli$atia de a !epecta
p!e&ede!ile Re$#la'ent#l#i de O!dine Inte!i"a!a aplicabil> de a
!epecta "!dinea i diciplina la l"c#l de '#nca > de a indeplini t"ate
a!cinile de e!&ici# ce le !e&in c"n%"!' p!ezent#l#i !e$#la'ent > %iei
p"t#l#i i alt"! dip"zitii.
La Art. 57 e ada#$a
alineatul (3) ca!e &a c#p!inde :
Sala!iatii S.C. MONDOCONT S.R.L. a# "bli$atia de a e #p#ne
"biecti&el"! de pe!%"!'anta indi&id#ale i'p#e p!ec#' i c!ite!iil"! de
e&al#a!e a acet"!a.
Obiecti&ele de pe!%"!'anta indi&id#ala >c!ite!iile i pe!i"adele de
e&al#a!e a acet"!a #nt ane8e la Re$#la'ent#l de O!dine Inte!i"a!a i
%ac pa!te inte$!anta din aceta .
La a!t. 02 e ada#$a
alineatul (4) ca!e &a c#p!inde:
An$a6at"!#l#i ii !e&ine in p!incipal "bli$atia : a e&al#eze
ala!iat#l n#'ai d#pa "biecti&ele de pe!%"!'anta indi&id#ale i'p#e
p!ec#' i d#pa c!ite!iile de e&al#a!e a !ealiza!ii acet"!a.
La aceata ane8a #nt ataate ca p!"ced#!i de l#c!# #!'at"a!ele:
,. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATII PROFESIONALE
APLICABILE LA NIVELUl S. C. MONDOCONT S.R.L.
-. FISA DE EVALUARE pent!# %ieca!e 'ee!ie e8itenta in cad!#l
#nitatii.
Di!ect"!