Sunteți pe pagina 1din 13

Redactare: Geanina Radu

Tehnoredactare computerizat\: Olimpia Bolozan, Corina Hu]an


Coperta: Valeria Moldovan
Date despre autor:
Octavian Mndru] doctor n geografie, cercet\tor [tiin]ific pr. I la Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, unde
se ocup\ n prezent de curriculum [colar, instruirea pe competen]e, didactica geografiei, raportul dintre
curriculum instruire evaluare, precum [i de elemente de politic\ educa]ional\; autor a 25 de manuale
[colare de geografie (dintre care 11 n uz), 6 atlase [colare, h\r]i, culegeri de teste, caiete de activitate
independent\, mai multe lucr\ri de didactica geografiei (editate ntre 1976 [i 2010), ghiduri metodolo-
gice de aplicare a curriculumului [colar (1998-2010), de evaluare (1999), cursuri universitare, studii [i ar-
ticole etc.
Lucr\ri recente: Atlasul geografic de buzunar, Primul meu atlas geografic, manualul pentru clasa a XII-a
(Europa Romnia Uniunea European\), culegeri de teste pentru clasa a VIII-a [i bacalaureat, ap\rute
la Editura Corint, [i Mediul natural [i toponimia geografic\ a zonei Arad Zarand (n colaborare cu Aurel
Ardelean), la Academic Press University Arad, 2009.
Referen]i:
lect. dr. Gica Pehoiu, Universitatea Valahia, Trgovi[te
dr. Cristina Prvu, expert Centrul Na]ional pentru Curriculum [i Evaluare
prof. dr. Stelu]a Dan, Colegiul Na]ional Gheorghe Murgoci, Br\ila
Toate drepturile asupra acestei lucr\ri
sunt rezervate Editurii CORINT,
parte component\ a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
ISBN: 978-973-135-552-8
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
MNDRU}, OCTAVIAN
Competen]ele n nv\]area geografiei: ghid
metodologic pentru aplicarea curricumului de geografie
din nv\]\mntul preuniversitar / Octavian Mndru]. -
Bucure[ti: Corint, 2010
Bibliograf.
ISBN 978-973-135-552-8
371:91
SUMAR
Introducere ............................................................................................ 5
I. Curriculum [colar de geografie elemente de sistem .................... 7
II. Competen]ele [i geografia [colar\ ................................................. 29
III. Sistemul de competen]e generale [i modelul curricular
al geografiei .................................................................................. 51
IV. Proiectarea instruirii pe competen]e .............................................. 60
V. Curriculum [colar de geografie din nv\]\mntul primar ................ 75
VI. Curriculum [colar de geografie din ciclul secundar inferior
(gimnaziu, clasele V-VIII) ................................................................ 80
VII. Curriculum [colar pentru ciclul liceal inferior .................................. 123
VIII. Curriculum [colar pentru ciclul liceal superior ................................ 142
IX. Curriculum la decizia [colii (CD{) .................................................... 165
X. Dimensiunea cultural\ a curriculumului de geografie ..................... 176
XI. Sisteme de instruire de tip curricular .............................................. 189
XII. Evaluarea rezultatelor nv\]\rii ....................................................... 194
XIII. Cadrul de proiectare a unui curriculum de geografie centrat
pe competen]e .............................................................................. 205
Anexe ..................................................................................................... 215
Bibliografie ............................................................................................. 219
(extrase din programele de geografie)
n realizarea unor suporturi de instruire (lucr\ri metodologice,
h\r]i, atlase, culegeri de texte, suporturi cartografice, manuale,
lucr\ri complementare, ghiduri etc.), autorii acestora trebuie s\
aib\ n vedere curriculumul [colar de geografie n ansamblul s\u
(competen]e generale, competen]e specifice, con]inuturi ofertate,
sugestii metodologice).
Sarcina principal\ a profesorului de geografie o reprezint\ apli-
carea curriculumului [colar (competen]e generale, competen]e spe-
cifice [i con]inuturi, activit\]i de nv\]are, elemente metodologice).
4
5
INTRODUCERE
Evolu]ia nv\]\mntului, att la nivel mondial, ct [i la noi n ]ar\, trebuie s\ r\spund\ ntr-o
form\ adecvat\ modific\rilor semnificative din societate [i din procesul cunoa[terii: ofertarea
informa]ional\ excesiv\ prin sistemele multimedia [i IT, extinderea tehnologiei socie t\]ii in-
forma]ionale [i a comunic\rii, globalizarea reperelor educa]ionale, exigen]ele noi fa]\ de fina-
lit\]ile educa]ionale, caracterul limitativ al abord\rilor de pn\ acum [i cre[terea aspira]iilor
educa]ionale. Aceste modific\ri preocup\ sistemele educa]ionale din diferite ]\ri, organismele
interna]ionale [i speciali[tii din [tiin]ele educa]iei.
Aceea[i preocupare exist\ [i n ]ara noastr\, ca parte a sistemului educa]ional mondial. n-
cerc\rile repetate de inovare a componentelor educa]ionale cu impact mediatic (examene, ad-
miteri, curriculum, structura nv\]\mntului, formarea cadrelor didactice, cadrul legislativ) au
indus actorilor educa]ionali (elevi, profesori, p\rin]i) ideea unor experiment\ri continue, cu
o eficien]\ mai mult inten]ional\. n fiecare an [colar [i, uneori, de mai multe ori n cadrul unui
an calendaristic, apar ini]iative noi datorate schimb\rii opiniilor [i a persoanelor cu posibilit\]i
decizionale. Acestea descurajeaz\ frecvent strategiile de grup sau individuale ale cadrelor di-
dactice referitoare la problematica educa]ional\ [i la disciplina [colar\ pe care o reprezint\.
Geografia, ca disciplin\ [colar\ cu o importan]\ educa]ional\ cunoscut\ [i validat\ n timp, tre-
buie s\ fac\ fa]\ acestei situa]ii noi.
Sunt cunoscute obiec]iile majore referitoare la caracteristicile geografiei n general, a[a
cum sunt percepute la nivel social: nc\rc\tura informa]ional\ nerelevant\, caracterul prepon-
derent descriptiv al procesului de instruire [i al disciplinei [colare, caracterul predominant al
structurilor tradi]ionale [i tendin]a enciclopediz\rii con]inuturilor.
Aceste obiec]ii persist\ [i n condi]iile n care geografia, cel pu]in n ]ara noastr\, a suferit
o modificare calitativ\ semnificativ\. Percep]ia mai mult negativ\ dect pozitiv\ a geografiei a
alimentat tendin]a de marginalizare a acestei discipline [colare n curriculum (prin diminuarea
ponderii n planul de nv\]\mnt), n cadrul examenelor na]ionale [i al finalit\]ilor asumate de
legea educa]iei.
Probabilitatea unor presiuni socioeconomice rezultate din reducerea resurselor financiare
(num\rul de ore, num\rul de posturi, reorganizarea re]elei [colare etc.) creeaz\ o nelini[te su-
plimentar\ profesorilor n general [i profesorilor de geografie n special.
Cu toate acestea, renovarea calitativ\ a geografiei n nv\]\mntul preuniversitar este ne-
cesar\ att preg\tirii elevilor, ct [i din perspectiva evolu]iei geografiei [colare.
De-a lungul istoriei recente a nv\]\mntului au existat [i momente n care modific\ri rela-
tiv substan]iale au imprimat acestuia un progres vizibil [i o aliniere la sistemele educa]ionale evo-
luate. Dintre aceste momente, men]ion\m realizarea [i implementarea proiectului de reform\
a nv\]\mntului preuniversitar (cofinan]at de Guvernul Romniei [i Banca Mondial\), dezvol-
tat pe mai mult de un deceniu [i concretizat n modific\ri ale componentelor sistemului (n-
deosebi curriculum, manuale [i evaluare), dezvoltarea unor institu]ii noi (pe domeniile
curriculumului, al evalu\rii [i examin\rii) [i apari]ia unor genera]ii noi de suporturi de instruire.
Un rezultat notabil al acestei dezvolt\ri educa]ionale l reprezint\ construirea Curriculumului
na]ional, sistem care, chiar dac\ a suferit anumite modific\ri n timp, [i p\streaz\ elemente de
coeren]\ ini]iale. Ultima ameliorare sensibil\ o constituie trecerea, din anul [colar 2009-2010,
la instruirea pe competen]e pentru ntregul nv\]\mnt gimnazial [i liceal (clasele V-XII), ceea
ce reprezint\, cel pu]in ca inten]ie, abordarea unui sistem referen]ial mai precis [i mai generos
pentru instruirea modern\.
Introducerea competen]elor n curriculumul [colar pentru clasele V-VIII [i generalizarea in-
s truirii pe competen]e este strns legat\ de ini]iativele de implementare a competen]elor-cheie
n nv\]\mntul diferitelor ]\ri, n ideea compatibiliz\rii sistemelor educa]ionale europene.
n prezent, exist\ opinii noi pentru afirmarea geografiei [colare, rezultate din evolu]iile re-
cente ale sistemelor educa]ionale. Acestea sunt reprezentate de sistemul de competen]e-cheie
[i centrarea instruirii pe competen]e.
Profesorii de geografie [tiu (sau ar trebui s\ [tie) c\ geografia este una dintre disciplinele
[colare care [i-au construit din primul moment un sistem de instruire pentru atingerea com-
peten]elor (1998), a inclus (mpreun\ cu fizica) n mod explicit competen]ele-cheie europene
n structura programelor [colare [i a dezvoltat o taxonomie corespunz\toare a competen]elor
disciplinare (2003, 2005, 2006, 2009). Aceast\ constatare completeaz\ cteva realiz\ri ante-
rioare: existen]a primului ghid metodologic pentru aplicarea curriculumului [colar (1998) [i a
primului ghid disciplinar de evaluare (1999).
n prezent, asumarea competen]elor (generale [i specifice) raportat\ la competen]ele-cheie
europene [i organizarea curriculumului [colar disciplinar de geografie pentru atingerea com-
peten]elor faciliteaz\ trecerea de la o abordare preponderent teoretic\ la concretiz\ri n pro-
cesul de instruire. Didactica form\rii competen]elor este un domeniu original [i nou, care poate
renova substan]ial geografia [colar\, astfel nct rezultatele acesteia s\ legitimeze o prezen]\
a disciplinei noastre [colare n preg\tirea de baz\ a genera]iilor urm\toare.
Lucrarea de fa]\ [i propune s\ reflecte: a) pozi]ia geografiei n Curriculumul na]ional (cu
elemente ale evolu]iei acestui proces) [i posibilit\]ile educa]ionale disciplinare reflectate n pro-
gramele [colare actuale; b) elementele principale ale instruirii pe competen]e (structura
curriculumului, proiectarea instruirii [i formarea competen]elor n timp); c) sistemul referen]ial
de unde se poate construi o didactic\ a atingerii competen]elor, ca didactic\ disciplinar\ de spe-
cialitate; d) posibilitatea renov\rii curriculumului de geografie [i problemele de reflec]ie (indi-
vidual\ sau de grup) presupuse de o dezvoltare a curriculumului centrat pe competen]e.
Competen]ele n nv\]area geografiei reprezint\ un ghid metodologic elementar pentru apli-
carea curriculumului de geografie, n contextul actual al renov\rii Curriculumului na]ional.
Pornind de la aceast\ baz\ conceptual\ minimal\, este util ca geografia [colar\ s\-[i asume
sarcina afirm\rii unor dimensiuni educa]ionale noi, cum ar fi:
considerarea geografiei din ciclul liceal superior (Europa Romnia Uniunea European\.
Probleme fundamentale) ca parte fundamental\ a preg\tirii de baz\ a elevilor;
n]elegerea rolului educa]ional interdisciplinar al geografiei, ca [tiin]\ a interac]iunii dintre
om [i natur\, dezvoltnd n acest sens posibilit\]ile sale transdisciplinare [i integratoare;
afirmarea rolului geografiei n dimensiunea cultural\ a existen]ei cotidiene;
n]elegerea posibilit\]ilor reale ca instruirea pe competen]e s\ constituie un cadru inova-
tiv esen]ial n trasformarea geografiei ntr-o disciplin\ [colar\ relevant\, capabil\ s\ aco-
pere principalele competen]e necesare absolven]ilor n societatea bazat\ pe cunoa[tere
[i inovare, din perspectiva preg\tirii pemanente.
Prezentul ghid metodologic de aplicare a curriculumului centrat pe competen]e este o ofert\
de modernizare a pred\rii geografiei [i o sugestie de op]iune inovativ\.
6
7
I. CURRICULUM {COLAR DE GEOGRAFIE ELEMENTE DE SISTEM
1. Elemente introductive
De[i termenul de curriculum este foarte vechi, acesta a nceput s\ fie utilizat n mod con-
secvent n sistemele educa]ionale din ]\rile cu nv\]\mnt evoluat de la ju m\tatea secolului
al XX-lea. n ]ara noastr\, n afara unor utiliz\ri anterioare ocazionale, termenul de curriculum
a fost mediatizat [i discutat n contextul primului colocviu na]ional de pedagogie, intitulat Cer-
cetarea interdisciplinar\ a nv\]\mntului, organizat de Ministerul nv\]\mntului [i de Institutul
de {tiin]e Pedagogice, n 1970.
n acel moment, ministrul nv\]\mntului era Mircea Mali]a, iar directorul institutului,
George V\ideanu. Dintre consilierii principali ai ministrului men]ion\m pe Cezar Brzea [i
Mihai {ora.
n alocu]iunile principale [i n documentele colocviului, termenul de curriculum viza ndeo-
sebi partea referitoare la discipline [colare [i la con]inuturi. Exist\, n acest fel, un anumit sin-
cronism n utilizarea acestui termen n ]ara noastr\ cu cel din alte ]\ri.
Cu acea ocazie, au fost tip\rite 14 volume, cuprinznd lucr\rile Colocviului na]ional de
pedagogie printre care, interesant de subliniat, [i un volum special destinat geografiei (con-
tribu]ii semnificative au avut Vintil\ Mih\ilescu, Tiberiu Morariu, Grigore Posea, Ioan {andru,
Vasile Cucu, Nicolae Al. R\dulescu, Petre Cote], Mihai Iancu [i un num\r de profesori din nv\]\ -
mntul preuniversitar [i coordonatorul volumului, Octavian Mndru].
Modificarea politicii educa]ionale dup\ 1975 a scos acest cuvnt din limbajul pedagogiei.
n perioada 1975-1980 au existat utiliz\ri ocazionale ale acestui termen de c\tre diferi]i autori.
Men]ion\m, n acest context, ndeosebi colectivul de cercet\tori de la Institutul de {tiin]e Pe-
dagogice, care au avut lucr\ri semnificative pe tematica referitoare la curriculum [colar: Emilia
Constantinescu, Valentina Filipescu, Ecaterina Csengeri (1977), Cezar Brzea (1979), Eugen
Noveanu (1977, 1979). Din 1991, termenul de curriculum reintr\ n limbajul [i n concep]ia li-
derilor de opinie din domeniul pedagogiei [i [i reia locul n structura general\ a practicii
educa]ionale. Anterior demar\rii proiectului de reform\ a nv\]\mntului a existat un calendar
al reformei con]inuturilor (Cri[an, Al., Mndru], O., Singer, M., 1991), care prefigura ntr-o anu-
mit\ m\sur\ complexitatea problemelor rezultate dintr-o abordare inovatoare a con]inuturilor
instruirii, ca parte a curriculumului [colar.
n prezent, exist\ dou\ categorii de abordare a problematicii curriculumului [colar, astfel:
a. n cadrul diferitelor documente, lucr\ri, ghiduri, stagii de formare [i seminarii realizate n
jurul componentei curriculuma proiectului de reform\; n acest context, au fost realizate
documentele reglatoare care formeaz\ Curriculum na]ional, au fost elaborate progra-
mele [colare pe obiective-cadru [i de referin]\ [i apoi a celor pe competen]e (generalizate
pentru clasele V-XII, n anul 2009);
b. n cadrul diferitelor cursuri universitare sau module de preg\tire psihopedagogic\, unde
problematica curriculumului [colar are o dimensiune predominant teoretic\ [i o ancorare
semnificativ\ n domeniul pedagogiei (Cristea, S., 2004; Voiculescu, F., 2002; Cre]u,
Carmen, 1999; Negre]-Dobridor, I., 2001, 2009; Ionescu, M, 2007; Nicola, I., 1996; P\un,
E., Potolea, D., 2002; Cuco[, C., 2002; Boco[, M., 2002; Noveanu, E., Potolea, D., 2007;
Diaconu, M., 2007 etc.).
Proiectul de reform\ a nv\]\mntului preuniversitar cofinan]at de Guvernul Romniei [i de
Banca Mondial\ (1994-2001) a avut o component\ disjunct\ axat\ pe curriculum. Pe baza
acesteia s-a nfiin]at, n anul 1998, un organism relativ independent, destinat proiect\rii
curriculumului [colar, denumit Consiliul Na]ional pentru Curriculum, organizat n cadrul Insti-
tutului de {tiin]e ale Educa]iei. De-a lungul activit\]ii sale (1988-2007), acest organism al pro-
iectului de reform\ a avut mai mul]i pre[edin]i (Alexandru Cri[an, Matei Cerchez, Cezar Brzea,
Mihaela Singer, Firu]a Tacea). n cadrul acestei structuri au fost realizate principalele grupe de
componente care au stat la baza finaliz\rii, n 2002, a ac]iunilor [i documentelor reunite sub
titulatura de Curriculum na]ional.
Dup\ ncheierea proiectului men]ionat mai sus, a fost realizat un studiu de impact (coord.
Vl\sceanu, L., 2002), de o deosebit\ complexitate, care pune n eviden]\ principalele catego-
rii de modific\ri realizate [i sugereaz\ c\i de dezvoltare ulterioar\ (care, din p\cate, nu s-au mai
produs n sensul vectorilor a[tepta]i).
Terminologia referitoare la curriculum a fost introdus\ n geografie (n afara men]ion\rilor
ocazionale din anii 1970-1975) ncepnd din 1993, n cadrul unor documente diferite, cu ca-
racter teoretic sau de proiectare, care au stat la baza elabor\rii secven]ei destinate geografiei
din Curriculumul na]ional.
Recent, o lucrare de o deosebit\ dimensiune teoretic\ [i metodologic\ referitoare la
curriculum, scris\ de profesorul Ion Negre]-Dobridor [i intitulat\ Teoria general\ a curriculumului
educa]ional nglobeaz\ n aceast\ paradigm\ general\ experien]ele semnificative relevante din
domeniul [tiin]elor educa]iei, construind o viziune aproape exhaustiv\ asupra curriculumului
[colar. ntr-o perspectiv\ asem\ n\toare este [i viziunea unei lucr\ri colective (coord. Cristea, S.),
denumit\ Curriculum pedagogic (2008), a c\rei aspira]ie este de a construi o paradigm\ care
s\ reuneasc\ principalele domenii ale pedagogiei. ntr-un context anterior (Cristea, S., 2004),
curriculum reprezenta mai mult o teorie (Teoria curriculumului), parte a ansamblului concep-
tual al pedagogiei generale.
O alt\ lucrare teoretic\ recent\, deosebit\ prin organizarea conceptual\ [i informa]ional\,
datorat\ unor reputa]i speciali[ti n curriculum (Potolea D., Negre]-Dobridor, I.), publicat\ ntr-un
volum colectiv (coord. Potolea D., Neac[u, I., Iucu, R., Pni[oar\, I.O., 2008), ofer\ dimensiu-
nea epistemologic\ recent\ a conceptului [i dezvolt\rile actuale.
La noi, prin elaborarea cadrului de referin]\ al Curriculumului na]ional (1998) a fost asumat\
accep]iunea conform c\reia prin curriculum se n]elege, n sens larg, att sistemul documen-
telor reglatoare, care consemneaz\ datele esen]iale referitoare la nv\]are, ct [i ansamblul
proceselor educative [i al experien]elor de nv\]are prin care trece elevul pe durata studiilor
(Curriculum na]ional pentru nv\]\mntul obligatoriu cadru de referin]\, 1998, pag. 9).
Dup\ anul 2007, Consiliul Na]ional pentru Curriculum a fost inclus ntr-o structur\ nou\
(director general Silviu Cristian Mirescu, director de component\ dr. Sorin Spineanu Dobrot\),
denumit\ Centrul Na]ional pentru Curriculum [i Evaluare n nv\]\mntul Preuniversitar
(CNCEP). n ultimii doi ani, Ministerul Educa]iei a ntreprins [i a concretizat dou\ ac]iuni suc-
cesive referitoare la programele [colare din Curriculum na]ional:
8
a. n 2008 s-a realizat o anumit\ descongestionare a programelor [colare care, n aceast\
form\ nou\, au fost aplicate doar n anul [colar 2008-2009 (descongestionarea s-a pro-
dus prin sintetizarea opiniilor unui num\r mare de cadre didactice, care au f\cut n ex-
clusivitate sugestii referitoare la con]inuturi [i foarte pu]in n zona obiectivelor de
referin]\);
b. n anul 2009, la ini]iativa colectivului de curriculum din CNCEP, s-a trecut la nlocuirea
obiectivelor (generale [i de referin]\) din ciclul gimnazial cu competen]e (generale [i spe-
cifice); Ministerul Educa]iei a preluat aceast\ ini]iativ\ [i a aprobat noile programe, care
au intrat n uz cu ncepere din anul [colar 2009-2010 (OM 5097 din 9.09.2009).
De asemenea, au fost elaborate n anul 2009, n cadrul Institutului de {tiin]e ale Educa]iei,
la solicitarea Ministerului Educa]iei, trei documente majore cu influen]\ semnificativ\ asupra
concep]iei actuale a curriculumului [colar, astfel:
aplicarea competen]elor-cheie n nv\]\mntul preuniversitar (sintez\ realizat\ de un co-
lectiv format din Octavia Costea, Ligia Sarivan [i Octavian Mndru] pe baza activit\]ii unui
colectiv mai larg [i a informa]iilor primite de la diferite institu]ii; raportul a fost asumat de
Ministerul Educa]iei (aprilie 2009);
propuneri de restructurare a Curriculumului na]ional (iulie 2009);
reorganizarea procesului de evaluare, elaborare [i difuzare a manualelor [colare (propu-
neri, iulie 2009).
La sfr[itul anului 2009, prin reorganizarea agen]iilor din subordinea ministerelor, proble-
matica presupus\ de curriculum a fost trecut\ la Institutul de {tiin]e ale Educa]iei. Acesta a ela-
borat un nou document integrator referitor la implementarea Curriculumului na]ional.
2. Repere istorice [i terminologie
Se apreciaz\ c\, n prezent, conceptul de curriculumreprezint\ o paradigm\ central\ a pro-
cesului educa]ional. Sensul termenului de curriculum a avut ini]ial conota]ia de deplasare ro-
tund\ sau deplasare n cerc, adic\ sistem coerent care are un nceput [i o finalitate (Cre]u,
Carmen, 1995; Negre]-Dobridor, I., 2001, pag. 13).
Evolu]ia istoric\ modern\ a teoriei curriculumului porne[te de la John Dewey (1902), care
arat\ c\ acesta (curriculum) reprezint\ o sintez\ ntre materia de studiu [i experien]ele de
nv\]are (Dewey, J., 1977, pag. 71).
La scurt timp, (Bobitt, F., 1918, citat de Negre]-Dobridor, 2008) se extinde sfera curriculu -
mului la ansamblul experien]elor de nv\]are ale elevilor, [colare [i extra[colare, formale [i non-
formale, dirijate [i spontane.
Ulterior, R.W. Tyler, ntr-o lucrare clasic\ (1949), realizeaz\ o sistematizare a accep]iunilor
referitoare la curriculum, stabilind patru componente principale ale acestuia: obiective edu -
ca]ionale, con]inuturi, organizarea nv\]\rii (instruirii) [i evaluarea rezultatelor; acestea sunt ele-
mentele care caracterizeaz\ [i n prezent conceptul modern de curriculum.
9
n a doua parte a secolului al XX-lea, elemente ale teoriei curriculumului au fost influen]ate
de idei [i rezultate ale principalelor demersuri inovatoare din psihologie [i [tiin]ele educa]iei, cum
ar fi:
psihologia [i epistemologia genetic\, prin precizarea etapelor de formare a personalit\]ii
(Piaget, J.);
raportul dintre psihologic [i logic n nv\]are (Kneller, K. F.);
teoria etapelor de formare a ac]iunilor mentale (Vgotski, L. S.);
raportul dintre modul de prezentare a con]inuturilor [i modul de nv\]are a acestora
(J.S. Brunner);
teoria ierarhiz\rii tipurilor de nv\]are (Gagn, R. M.);
teoria demersurilor (competen]elor) transdisciplinare (DHainaut, L.);
taxonomia obiectivelor educa]ionale (Bloom, B.S.) care a orientat nv\]area de la con]i -
nuturi spre obiective;
teoria inteligen]elor multiple (Gardner, H.).
La nivel mondial, evolu]ia concep]iei referitoare la curriculum [i are originile n spa]iul
anglo-american (Dewey, J., 1902; Bobitt, F., 1918; Tyler, R.W., 1949), unde au fost dezvoltate
apoi [i diferitele sale componente.
Politicile educa]ionale dintr-un num\r semnificativ de ]\ri se afl\ n ultimele decenii n re-
forme curriculare (Pinar, W., 1975; Holmes, B., McLean, M., 1989; Skilbeck, M., 1990; Lewy, A.,
ed., 1991; Pinar, W., 2003).
n prezent, conceptul de curriculum este un adev\rat vector de mondializare sub raportul
dimensiunilor actuale ale sistemelor [i proceselor educa]ionale. Se observ\ o aten]ie crescnd\
pentru experien]ele altor sisteme educa]ionale (Japonia, China, India, Noua Zeeland\, Republica
Coreea, Brazilia), precum [i din Europa de Est (Brzea, C., 1992). Dezbaterile de idei din ]\ri cu
experien]e semnificative (SUA, Regatul Unit, Israel) au facilitat construirea unor adev\rate com-
pendii (tratate) ale domeniului (Pinar, W., 2003; Marsh, C.I., 2004), remarcabile prin diversita-
tea deosebit\ a abord\ rilor, acurate]ea lor metodologic\ [i prin deschiderea larg\ spre
progresele actuale din alte domenii (IT, psihologia nv\]\rii, psiholingvistic\, teorii ale comu-
nic\rii, managementul educa]ional etc.).
n prezent, exist\ un num\r foarte mare de accep]iuni referitoare la curriculum [i la com-
ponentele sale interioare (Marsh, C.I., 2004; Negre]-Dobridor, I., 2008; Potolea, D.).
L. DHainaut (1981, pag. 84) consider\ c\ un curriculum este un proiect educativ care de-
fine[te: a) ]elurile, scopurile [i obiectivele unei ac]iuni educative; b) c\ile, mijloacele [i acti-
vit\]ile folosite pentru atingerea acestor scopuri; c) metodele [i instrumentele de evaluare a
rezultatelor.
ntr-un recent dic]ionar de [tiin]e ale educa]iei ({tiin]ele educa]iei dic]ionar enciclopedic,
coord. Noveanu, E., Potolea, D., 2007, pag. 252) curriculum este definit ca ansamblul fina-
lit\]ilor, specifica]iilor de con]inut, jaloanele procedurale [i resursele pentru a desf\[ura un pro-
ces educa]ional.
De[i n prezent exist\ o terminologie diversificat\ privind elementele care formeaz\ curricu -
lumul [colar, aceasta are la baz\ c]iva termeni centrali, a c\ror accep]iune trebuie n]eleas\ n
sensul ini]ial. Terminologia vehiculat\ n literatura pedagogic\ [i n limbajul cadrelor didactice
s-a ndep\rtat sensibil de acest cadru terminologic originar, definit n Curriculum na]ional pen-
tru nv\]\mntul obligatoriu cadru de referin]\ (1998).
10
n prezent, prin curriculum se n]eleg dou\ grupe de probleme:
a. Curriculum formal (oficial, scris) este format n principal din documentele reglatoare.
Acesta cuprinde ansamblul documentelor [colare de tip reglator, n cadrul c\rora se con-
semneaz\ datele esen]iale privind procesele educative [i experien]ele de nv\]are pe care
[coala le ofer\ elevului.
b. Curriculum procesual se refer\ la modul de organizare a procesului educa]ional, vizeaz\
ansamblul proceselor educative [i al experien]elor de nv\]are prin care trece elevul pe
parcursul s\u [colar.
Aparent, prima accep]iune este mai apropiat\ de sensul ini]ial al cuvntului curriculum,
iar a doua de metodologia procesului educa]ional (suprapus\ uneori cu metodicile sau cu
didactica).
Principalele concepte [i termeni asocia]i cu care se opereaz\ sunt: finalit\]ile nv\]\mntului,
ciclurile [i ariile curriculare, curriculum-nucleu, curriculum diferen]iat, curriculum la decizia [colii
(CD{) etc.
Finalit\]ile nv\]\mntului descriu a[tept\rile enun]ate fa]\ de sistemul de nv\]\mnt n
ansamblul s\u, a[a cum este definit n Legea educa]iei na]ionale [i n documentele de politic\
educa]ional\.
Ciclurile curriculare reprezint\ o ncercare de periodizare a [colarit\]ii [i cuprind: perioada
achizi]iilor fundamentale (pn\ la clasa a II-a), perioada de dezvoltare (clasele III-VI) [i perioada
de observare [i orientare (dup\ clasa a VII-a). Acestea nu sunt acceptate n mod unanim [i nu
au o anumit\ aplicabilitate imediat\.
Ariile curriculare reprezint\ grup\ri de discipline [colare care au n comun anumite elemente
de coeren]\. n cadrul celor [apte arii curriculare, geografia face parte din aria Om [i societate,
de[i prin caracterul acesteia de [tiin]\ att a naturii, ct [i a societ\]ii are leg\turi strnse cu
aria curricular\ Matematic\ [i [tiin]e, dar [i cu alte discipline [i domenii [colare.
Curriculum-nucleu reprezint\ acele elemente formale (competen]e [i con]inuturi) obligato-
rii pentru ntreaga genera]ie de elevi care parcurge un proces de instruire. Acesta se supra-
pune pe resursele de timp ale trunchiului comun (TC).
Curriculum diferen]iat (CD) reprezint\ oferta specific\ pentru anumite profiluri de formare,
care asigur\ o preg\tire diferen]iat\.
Curriculum la decizia [colii (CD{) reprezint\ elementul specific prin care se realizeaz\ anu-
mite parcursuri de instruire [i cuprinde aspectele formale [i experien]ele de nv\]are sugerate
unor anumite colectivit\]i [colare; CD{ are resurse disjuncte de timp diferite de TC. Curriculum
la decizia [colii cuprinde sisteme de instruire ofertate de comunitate sau de unitatea de
nv\]\mnt.
ncepnd din anul [colar 2006-2007, exist\ un concept nou, denumit curriculum de dez-
voltare local\ (CDL), care acoper\ elemente ale profesionaliz\rii realizate prin filiera tehnologic\,
dar cu semnifica]ie [i leg\tur\ n comunitatea local\.
n afara acestor termeni-cheie exist\ al]i termeni asocia]i, care se reg\sesc n diferite docu-
mente [i procese de nv\]are (plaj\ orar\, schem\ orar\, disciplin\ op]ional\, curriculum extins,
curriculum aprofundat, schem\ de derivare, competen]e specifice, obiective de referin]\, acti-
vit\]i de nv\]are, proiectare curricular\ etc.). De asemenea, sunt utiliza]i termeni clasici din
[tiin]ele educa]iei [i din practica limbajului pedagogic.
11
3. Geografia [i curriculum [colar
Pe plan interna]ional, geografia a fost influen]at\ sensibil de ideile inovatoare din [tiin]ele
educa]iei, care au facilitat aplicarea lor rapid\ n cmpul nostru disciplinar.
Din deceniul [apte al secolului al XX-lea dateaz\ cele mai importante contribu]ii la afirma-
rea concep]iei curriculare privind geografia [colar\. Aceasta porne[te de la dimensiunile [i opor-
tunit\]ile oferite de geografie ca disciplin\ educa]ional\ [i modul n care acestea pot fi
concretizate n curriculum [colar.
n 1975, o sintez\ deosebit\ asupra educa]iei prin geografie (Graves, N. J., Geography in
educa tion, Londra) deschide abordarea modern\ a geografiei [colare, inclusiv sub raportul di-
mensiunii curriculare.
n anul 1976, Consiliul Europei a coordonat realizarea unui document integrator, referitor
la pozi]ia geografiei n mai multe ]\ri (European Curriculum Studies nr. 10, Geography, Stras-
bourg, 1976), cu o evident\ tematic\ transversal\.
n acela[i an apare [i lucrarea profesorului W.E. Marsden, de la Universitatea din Liverpool,
intitulat\ Evaluating the geography curriculum, care cuprinde, printre altele, o analiz\ deose-
bit de pertinent\ a raportului dintre curriculum [i evaluare, precum [i o prezentare a tipurilor
principale de itemi utilizabili n evaluarea rezultatelor instruirii la geografie.
n 1978 este realizat\ o sintez\ asupra curriculumului [colar din diferite ]\ri europene
(N.J. Graves).
n 1979, N.J. Graves public\ o lucrare, devenit\ clasic\, asupra curriculumului disciplinar de
geografie (Curriculum Planning in Geography). Aceasta a reprezentat baza teoretic\ a unor
ac]iuni diferite privind curriculum de geografie. Prin pozi]ia autorului, de pre[edinte al Comisiei
de nv\]\mnt a Uniunii Geografice Interna]ionale timp de aproape dou\ decenii, ideile prin-
cipale au cunoscut o larg\ r\spndire interna]ional\. N.J. Graves arat\ c\ prolema planific\rii
curriculumului este dependent\ pe de o parte de teoria curriculumului, iar pe de alt\ parte de
teoria geografic\.
Realizarea unui document integrator n cadrul Uniunii Geografice Interna]ionale, sub coor-
donarea prof. Hartwig Haubrich, pre[edinte al Comisiei de educa]ie prin geografie, denumit
Carta interna]ional\ a educa]iei prin geografie (Washington, 1992), a oferit un model foarte
bun de asumare a posibilit\]ilor geografiei ca domeniu educa]ional [i de concretizare a aces-
tora n curriculum [colar din diferite ]\ri.
Sunt abordate n acest context probleme teoretice [i practice deosebit de importante, cum
ar fi: modele n curriculum, modele de planificare n geografie, selectarea con]inuturilor geo-
grafiei [colare, alc\tuirea cursului de geografie, mijloace [i constrngeri ale planific\rii curricu-
lare etc. N.J. Graves a avut o deosebit\ influen]\ asupra proiect\rii curriculumului n Regatul Unit
[i, n general, asupra teoriei curriculumului n geografie.
Exist\ dezvolt\ri noi ale teoriei [i practicii curriculumului [colar de geografie att n Regatul
Unit (Kent, A., 1998; Lambert, D., Balderstone, D., 2003), ct [i n alte ]\ri care au ncorporat
concep]ia curricular\ (Portugalia, Olanda).
n ]ara noastr\, introducerea termenului de curriculum n geografia [colar\ s-a realizat n
contextul elabor\rii documentelor care formeaz\ Curriculum na]ional.
12

S-ar putea să vă placă și