Sunteți pe pagina 1din 4

ATASAMENT

Fatada Nord
LISTE CANTITATI
Corp D
Fatada Nord S0
Suprafata laterala S
0
4.75m 3.73m +
2
4.30 m 18.232m
2
= :=
Grosime izolatie polistiren G
iz
0.1m :=
Glaf L
G0
0.6m 0.6m = :=
Spaleti L
S0
2 0.6 m 0.6m + 1.8m = :=
Goluri usi Gu
S0
1m 2.2 m 2.2m
2
= :=
Perimetru usi Pu
S0
1m 2 2.2 m + 5.4m = :=
Goluri ferestre Gf
S0
0.6m 0.6 m 0.36m
2
= :=
Suprafata plasa Sp
S0
S
0
Gu
S0
Gf
S0
15.672m
2
= :=
Volum polistiren Vp
S0
Sp
S0
G
iz
1.567 m
3
= :=
Fatada Nord S
1
Suprafata laterala S
1
16.05m 4.53 m 72.707m
2
= :=
Grosime izolatie polistiren G
iz
0.1m :=
Glaf L
G1
3 2.3 m 6.9m = :=
Spaleti L
S1
3 2 1.8 m 2.3m + ( ) 17.7m = :=
Goluri usi Gu
S1
0 :=
Perimetru usi Pu
S1
0 :=
Goluri ferestre Gf
S1
3 2.3 m 1.8 m 12.42m
2
= :=
Suprafata plasa Sp
S1
S
1
Gu
S1
Gf
S1
60.287m
2
= :=
Volum polistiren Vp
S1
Sp
S1
G
iz
6.029 m
3
= :=
Fatada Nord - S
2
Suprafata laterala S
2
9.05m 3.55 m 32.127m
2
= :=
Grosime izolatie polistiren G
iz
0.1m :=
Glaf L
G2
3 1.6 m 4.8m = :=
Spaleti L
S2
3 2 2 m 1.6m + ( ) 16.8m = :=
Goluri usi Gu
S2
0 :=
Perimetru usi Pu
S2
0 :=
Goluri ferestre Gf
S2
3 1.6 m 2 m :=
Suprafata plasa Sp
S2
S
2
Gu
S2
Gf
S2
22.527m
2
= :=
Volum polistiren Vp
S2
Sp
S2
G
iz
2.253 m
3
= :=
Corp B
Fatada Nord - S
3
Suprafata laterala S
3
5.90m 8.15 m 4.30m 13.95 m + 108.07m
2
= :=
Grosime izolatie polistiren G
iz
0.1m :=
Glaf L
G3
0.9m 1.5m + 2.4m = :=
Spaleti L
S3
0.9m 2 2.30 m + 1.50m + 2 1.15 m + 9.3m = :=
Goluri usi Gu
S3
0 :=
Perimetru usi Pu
S3
0 :=
Goluri ferestre Gf
S3
0.9 m 2.30 m 1.50m 1.15 m + 3.795m
2
= :=
Suprafata plasa Sp
S3
S
3
Gu
S3
Gf
S3
104.275m
2
= :=
Volum polistiren Vp
S3
Sp
S3
G
iz
10.428 m
3
= :=
Corp A
Fatada Nord - S
4
Suprafata laterala S
4
4.85m 5 m 24.25m
2
= :=
Grosime izolatie polistiren G
iz
0.1m :=
Glaf L
G4
1.2m 1.2m = :=
Spaleti L
S4
2 1.5 m 1.2m + 4.2m = :=
Goluri usi Gu
S4
1m 2.8 m 2.8m
2
= :=
Perimetru usi Pu
S4
1m 2 2.8 m + 6.6m = :=
Goluri ferestre Gf
S4
1.2m 1.5 m 1.8m
2
= :=
Suprafata plasa Sp
S4
S
4
Gu
S4
Gf
S4
19.65m
2
= :=
Volum polistiren Vp
S4
Sp
S4
G
iz
1.965 m
3
= :=
TOTAL FATADA NORD
Suprafata plasa
S
TpN
Sp
S0
Sp
S1
+ Sp
S2
+ Sp
S3
+ Sp
S4
+ 222.411m
2
= :=
Suprafata schela
S
TsN
S
0
S
1
+ S
2
+ S
3
+ S
4
+ 255.386m
2
= :=
Volum polistiren
Vp
TN
Vp
S0
Vp
S1
+ Vp
S2
+ Vp
S3
+ Vp
S4
+ 22.241 m
3
= :=
Perimetru usi
Pu
TN
Pu
S0
Pu
S1
+ Pu
S2
+ Pu
S3
+ Pu
S4
+ 12m = :=
Lungime glaf
L
TGN
L
G0
L
G1
+ L
G2
+ L
G3
+ L
G4
+ 15.9m = :=
Lungime spaleti
L
TSN
L
S0
L
S1
+ L
S2
+ L
S3
+ L
S4
+ 49.8m = :=
Goluri ferestre
Gf
TN
Gf
S0
Gf
S1
+ Gf
S2
+ Gf
S3
+ Gf
S4
+ 27.975m
2
= :=
Goluri usi
Gu
TN
Gu
S0
Gu
S1
+ Gu
S2
+ Gu
S3
+ Gu
S4
+ 5m
2
= :=