Sunteți pe pagina 1din 13

CERCUL PEDAGOGIC AL INVATATORILOR

SETUL A, TECUCI
Tema cercului:
ABORDAREA INTEGRATA A CURRICULUMULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Matca Clasa: a IV-a C
Comuna Matca, Judetul Galati Propunator: Chirila Gina
ata: 1! noiem"rie #$1#
Obiectul: G%&G'()I%
Subiectul: '%*I%)+* '&M(NI%I , caracteristici -enerale
Clasa: a IV -a C
Tipul lectiei: predare - in.atare
Motivatia:
(cti.itatea propusa este importanta deoarece in cadrul ei ele.ii descopera in/ormatii despre relie/ul 'omaniei, e0erseaza deprinderile de a se orienta pe
harta si de a comunica utilizand elemente de lim"a1 speci/ic -eo-ra/iei. ("ordarea predarii inte-rate /aciliteaza trans/erul de in/ormatii, o/era posi"ilitatea de
.alori/icare a cunostintelor anterioare ale copiilor si determina implicarea e/ecti.a a acestora in actul in.atarii.
Obiective e !e"e!i#ta:
G%&G'()I%:
1.2. s3 localizeze corect elemente ale spa iului -eo-ra/ic 4de la localitate la planet35, 6ntr-un conte0t dat7
#.8. s3 identi/ice 6n di/erite surse de in/ormare 4te0te, h3r i, ima-ini etc.5 caracteristici ale realit3 ii 6ncon1ur3toare7
*IM9( '&M(N(:
8.#. s3 desprind3 idei principale i in/orma ii de detaliu dintr-un te0t citit 4literar-nonliterar57
M(:%M(:IC(:
1.2.s3 e/ectueze opera;ii de adunare <i sc3dere a numerelor naturale cu utilizarea al-oritmilor de calcul <i a propriet3;ilor opera;iilor7
%+C(:I% :%=N&*&GIC(:
>.1.s3 rezol.e pro"leme practice din realitatea cotidian3, utiliz?nd tehnicile 6n.3;ate7
Obiective ope!atio#ale: Pe parcursul si la s/arsitul lectiei, ele.ii .or /i capa"ili:
O1, sa identi/ice caracteristicile -enerale ale relie/ului 'omaniei intr-un te0t dat si pe harta7
O2 sa localizeze /ormele de relie/ pe harta /izico--eo-ra/ica a 'omaniei7
O3 ,sa e0tra-a din te0te literare date caracteristici ale /ormelor de relie/ din tara noastra7
O4 sa reprezinte -ra/ic /ormele de relie/, utilizand culorile con.entionale7
O5 sa localizeze /ormele de relie/ pe harta muta, realizand machete din plastilina si cola1e cu hartie, /runze7
O6 sa /ormuleze mesa1e ecolo-ice in propozitii e0clamati.e7
Co#itii p!ealabile: %le.ii tre"uie sa /ie /amiliarizati cu hartile -eo-ra/ice, sa poata indica punctele cardinale pe acestea, sa identi/ice /ormele
de relie/ dupa culorile con.entionale, sa e0tra-a in/ormatii esentiale dintr-un te0t citit, sa ai"a deprinderi de lucru in -rup.
Evalua!e: o"ser.area sistematica, analiza produselor acti.itatii, e.aluare scrisa.
Resu!se:
Resu!se p!oceu!ale: con.ersatia, e0plicatia, pro"lematizarea, metoda predictiilor, Cartea mare, e0ercitiul, or-anizatorul -ra/ic, cu"ul, lucrul cu
manualul si harta, metoda 8-#-1.
Resu!se $ate!iale: ima-ini cu di/erite /orme de relie/, harta /izico--eo-ra/ica a 'omaniei, C educational, -hicitori, plastilina, /ise de lucru, cu"ul,
.ideo-proiector, caseto/on.
Resu!se e ti$p:2$ min.
Evalua!e: e.aluare orala, analiza produselor acti.itatii
Biblio%!a"ie:
Popescu, M, Pacearca, St. GEOGRAFIE, manual pentru clasa a IV-a , 9ucuresti, %d. (ramis, #$$@7
'adu, . , GEOGRAFIE, Suport didactic, clasa a IV-a, 9ucuresti, %d. (ramis, #$$>7
:omescu, V, Popa, V, (le0andru, G, Stan, * , etodica predarii !eo!ra"iei #i #tii$telor $aturii i$ ciclul
primar , %d. AGheor-he (le0andruB, Craio.a, 1CCC7
%ecturi i#torico !eo!ra"ice 4antolo-ie de te0te5, clasele III-IV ,9ucuresti, %d. (ramis, 1CCC7
Ne-rici, M, Nechi/or, *, Ste/anica, :, Su!e#tii pe$tru a&ordarea tra$#di#cipli$ara i$ i$'atama$tul primar, Galati, %d. Pa0 (ura Mundi,
#$$D.
I. EVOCAREA - 1$ min.
Exercitiu de sparere a !etii: ""C!ei#e$
Colecti.ul clasei este impartit in > echipe. 'eprezentantii echipelor sunt chemati in /ata clasei sa alea-a cate o cheie. din cele > de culori
di/erite si sa moti.eze ale-erea /acuta. In cadrul -rupei, .or scrie pe post-it ce ar putea deschideEinchide cu cheia aleasa41 min.5. )iecare echipa
citeste solutiile. Se su-ereaza ca acele chei .or inchide emotiile si .or deschide ima-inatia, -andirea, creati.itatea.
Se /oloseste %et&da Cu'u# pentru actualizarea cunostintelor anterioare. )iecare echipa .a primi sarcina scrisa pe /ata cu"ului ce are aceeasi
culoare cu cheia aleasa anterior 4(ne0a 15. Se /oloseste .ideo-proiectorul pentru a .eri/ica localizarea corecta a .ecinilor 'omaniei, pe un C
educational.
II. REALI(AREA SENSULUI - 8$ min.
Se impart /iecarei echipe /ise pe care contin /ra-mente din te0te literare, scrise de autori romani, care descriu /rumusetea /ormelor de relie/
din 'omania 4(ne0a #5. %le.ii au ca sarcini sa citeasca cu atentie, sa identi/ice /orma de relie/ si sa e0tra-a din te0t o caracteristica a acesteia.
)iecare echipa completeaza o /isa, care se discuta si se a/iseaza. 'aspunsurile ele.ilor constituie tema lectiei care se .a preda. Se anunta titlul -
Relie"ul Roma$iei si o"iecti.ele lectiei.
Cartea %are
%le.ii sunt chemati in /ata clasei, sa se aseze pe mocheta in 1urul Cartii mari, care contine o po.este ale carei persona1e sunt: Muntele,
ealul, Podisul, Campia. *i se citeste tare, rar, cursi. cate un /ra-ment din cartea mare, urmarind cu aratatorul /iecare cu.ant, pentru a citi si copiii
in acelasi timp. Se aplica %et&da predictii#&r, la s/arsitul /iecarei pa-ini a cartii. +ltima pa-ina a cartii se citeste in cor de catre copii.
Indi.idual, /iecare ele. .a primi o /isa care contine te0tul po.estii 4(ne0a 85 de pe cartea mare, pentru a o /olosi in completarea unui
or-anizator -ra/ic 4(ne0a>5. &r-anizatorul -ra/ic se completeaza /rontal la ta"la si indi.idual pe /ise, constituind schema lectiei. %le.ii .or lipi /isa
pe caiet. Sunt chemati ele.ii la harta sa localizeze /ormele de relie/ .
Se rezol.a la ta"la un e0ercitiu de a/lare a termenului necunoscut 4(ne0a 25, pentru a descoperi inaltimea V/. Moldo.eanu, cel mai inalt
munte din tara noastra. Se localizeaza pe harta.
)i0area cunostintelor se /ace prin realizarea unor machete E cola1e E desene ce au ca suport harta muta a relie/ului 'omaniei. )iecare -rupa isi
.a ale-e tehnica de lucru: modelarea, cola1ul 4cu hartie sau /runze5, desenul, apoi .or lucra in echipa, a.and ca model harta din manual. Produsele se
e0pun, se e.alueaza oral.
Cat timp lucreaza, ele.ii asculta cantecul Tara mea, interpretat de :udor Gheor-he.
III. RE)LECTIA - 1$min.
Se poarta discutii despre /rumusetea naturii tarii noastre si se cere ele.ilor sa alcatuiasca propozitii e0clamati.e care sa contina indemnuri
ecolo-ice.
Indi.idual, ele.ii primesc o /isa de e.aluare - %et&da *-+-,-(ne0a @5. Se /ac aprecieri asupra prestatiei ele.ilor la ora si se da ca tema pentru
acasa citirea lectiei din manual.
ANE.A , - C+9+*
1. C&%para/i -rani;a de sud cu 9ul-aria, cu -rani;a de .est cu +n-aria.
#. As&cia/i, unind prin s3-eti, cu.intele care au acela<i 6n;eles:
est zare
-rani;a hotar
nord apus
.est miaz3zi
orizont r3s3rit
sud harta
miaz3noapte
8. Ap#ica/i: Completa;i casetele cu numele ;3rilor .ecine 'om?niei, 6n /unc;ie de punctele cardinale.

0. Aru%e1ta/i: Fn.ecinarea 'om?niei cu Marea Nea-r3 este un a.anta1 pentru ;ara noastr3.
ANE.A +
1. GGSpre miaz3zi 6ncepe ade.arata c?mpie uscat3, neted3, cu pu;ine .3i <i p3duri. %ste 93r3-anul acoperit cu -r?ne - marea c?mpie a poporului
rom?n.GG
I. Popo.ici - GG)erestrele patrieiGG

#. GGCulmile domoale ale dealurilor sunt acoperite de li.ezi de pruni, de meri, de cai<i, de nuci <i 6n april, c?nd 6n/lorirea le /ace .izi"ile de la
distan;3, e o uimire s3 .ezi aceast3 ninsoare de /lori.GG G. V?lsan - GG'e.edereaGG
8.GGar ce /rumoas3 <i .esel3 pri.eli<te ni se deschide la ie<irea din cheiH eodat3 .alea se lar-e<te, des/3<ur?nd 6n dreapta podi<uri 6ntinse,
.erzi, acoperite de li.ezi, p3duri <i porum".GG (l. Vlahu;3 - GG'om?nia pitoreasc3GG
>. Cine-a .3zut .reodat3 mun;ii,
Mai .ine iar3<i s3-i mai .ad3,
*e scap3r3 deasupra /run;ii
Cununi de .e<nic3 z3pad3.
Fn.e<m?nta;i 6n codrii /alnici,
%i 6;i trimit o c3r3ruie
Ii te cheam3 s3-i cutreieri,
C3ci .or po.estea lor s3-;i spuie.
ANE.A * - CARTEA 2ARE
4prima pa-ina5
( /ost odat3 ca niciodat3 o z?n3 "un3 ce c3l3torea prin lume pe aripi de .?nt. J"ura cercet?nd p3m?ntul 6n lun- <i-n lat. &"ser.?ndu-i
c3l3toria o"ositoare, p3s3rile cerului au 6ntre"at-o:
Nu-;i /ie cu sup3rare, J?n3 "un3, ce cau;i ne6ntrerupt <i nu -3se<tiK
&prindu-<i c3utarea, J?na a r3spuns:
Caut o ;ar3 m?ndr3 <i /rumoas3 6n care s3-mi construiesc un palat. Linutul meu tre"uie s3 ai"3, 6n e-al3 m3sur3, munte, deal, podi< <i
c?mpie, deci, o imens3 -r3din3 cu relie/ .ariat. Visul meu este s3 co"or din mun;i, 6n trepte, pe dealuri, podi<uri <i c?mpii. Voi, /iicele cerului, m3
pute;i a1utaK
Cu mare pl3cereH Pri.e<te <i ascult3H
4a doua pa-ina5
J?n3 "un3, noi suntem mun;ii c3run;iiH Vino 6n ;ara noastr3H Ne-am a<ezat 6n inima ei, ca un zid de n3de1de. (.em pante a"rupte, .?r/uri
st?ncoase, depresiuni r3coroase <i 6n3l;imi de peste D$$ de metri.
Sunte;i /oarte /rumo<i <i mi-ar pl3cea s3 tr3iesc 6n inima .oastr3H ar eu mai caut ce.a.
eodat3...
4a treia pa-ina5
Stai, J?n3 "un3, pri.e<te spre noiH Suntem dealurile cu pante line <i culmi rotun1ite. Suntem aici, la poalele mun;ilor. Nu suntem inal;i,
a.em intre 8$$ si D$$ de metri, dar p3durile, li.ezile <i pod-oriile noastre ;i-ar 6n/rumuse;a -r3dinaH Ii, ca s3 te con.in-em, iti prezent3m <i pe /ra;ii
no<tri, podi<urile. Sunt la /el de 6nalte <i de "o-ate ca <i noi, doar c3 sunt mai netede, ca s3 te plim"i linistit3. %i, ce spui, r3m?i pe aceste melea-uriK
4a patra pa-ina5
%ste minunat acest ;inutH ar...
Noi te .om con.in-e , stri-ar3 6ntr-un -las c?mpiile. Suntem mai pitice, nu dep3<im 8$$ de metri, dar suntem netede, "o-ate 6n -r?ne.
Co"oar3 de pe culmile dealurilor <i cerceteaz3-neH
4a cincea pa-ina5
M-ati con.ins, dra-i /orme de relie/H (ceasta este ;ara pe care o cautH Cum se nume<te eaK
Fntrea"3-i pe oamenii minuna;i care tr3iesc aiciH :e .or primi tare "ineH
'om?nii i-au r3spuns:
:r3im 6ntr-o ;ar3 de rotun1imea p?iniiH Spa;iu pitoresc deal-.ale-munte-c?mpie-mare numit 'om?nia. % locul 6n care c?mpiile ne-au /ost
lea-3n, mun;ii - cet3;i, iar un3rea- ap3 .ie.
ANE.A 0

RELIE)UL
RO2ANIEI
................................
.................................
..................................
RELIE)UL
RO2ANIEI
................................
.................................
..................................
2UN3I
....................................
.....................................
.....................................
......................................
......................................
2UN3I
....................................
.....................................
.....................................
......................................
......................................
%(*+'I
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
..
%(*+'I
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
..
P&II+'I
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
P&II+'I
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
CMMPII
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
CMMPII
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
ANE.A 4
ra-i copii, printre noi, Carpa;ii 'om?ne<ti, a.em un uria<. %l se nume<te Moldo.eanu. Pute;i descoperi 6n3l;imea lui, a/l?nd
termenul necunoscut din e0erci;iul urm3tor:
4 N O # >2@ 5 - # 2$$ P # 2$$
ANE.A 5
a5 Scrie denumirea a trei /orme de relie/ din ;ara noastr3.
......................................................, ................................................., ..............................................
"5 Identi/ic3 o asemanare <i o deose"ire 6ntre dealuri <i podi<uri.
.............................................................................., ............................................................................
c5 Scrie o 6nsu<ire a relie/ului 'om?niei.
........................................