Sunteți pe pagina 1din 52

ROMNIA

JUDEUL ALBA
PRIMRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECTIA TEHNICA
BIROU ACHIZITII PUBLICE
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A
Telefon/fax: 0258/811993; 0258/812545
Nr.11755 / 2009

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEMUL INFORMATIONAL SPECIFIC


DOMENIULUI IMOBILIAR-EDILITAR
SI BANCILOR DE DATE URBANE
IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
Cod CPV: 71354300-7

ALBA IULIA, aprilie 2009

SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Aprobat,
Ordonator principal de credite
PRIMAR
MIRCEA HAVA

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adres: Calea Motilor, nr.5A
Localitate:
Cod potal:
ara:
Alba Iulia
510134
Romania
Persoana de contact:
Telefon:
dl.BUZGURE COSMIN
0258 811993
Birou Achizitii Publice, Monitorizare
E-mail:
Fax:
cosminb@apulum.ro
0258 811993
Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.apulum.ro
Adresa autorittii contractante:Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5A
I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante
ministere ori alte autoriti publice centrale
servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
aprare
local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sntate
instituie european/organizaie internaional construcii i amenajarea teritoriului
altele (specificai)
protecie social
cultur, religie i actv. recreative
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante
DA
NU
Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
la adresa mai sus menionat
altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data: 15.05.2009
Ora limit : 15.00
Adresa :Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5A
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 21.05.2009
Instituia responsabil pentru soluionare contestaie

Denumire: AUTORITATEA NAIONAL PENTRU REGLEMENTAREA I


MONITORIZAREA ACHIZIIILOR PUBLICE
CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR

Adres: Bucureti, str.Stavropoleus, nr.6, sector 3


Localitate: Bucureti
Cod potal:030084
ara: Romnia
E-mail:
Telefon:+4 (021) 3118090
Adres internet: www.anrmap.ro
Fax: +4 (021) 3118095
I.c.Sursa de finanare :
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit :
buget MDRL
buget local

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri


comunitare
DA
NU
Finantarea se face in functie de bugetul
anual de stat si cel local aprobat

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
SISTEMUL INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAREDILITAR SI BANCILOR DE DATE URBANE IN LOCALITATEA ALBA IULIA

II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri
(b) Produse
(c) Servicii
Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant

Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumprare n rate

Principalul loc de executie:

Principalul loc de livrare:


.

Categoria serviciului
2A
2B
(Se specific din care categorie
de servicii aparine obiectul
contractului: fie din Anexa 2A ,
fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare:
Municipiul Alba Iulia
Cod CPV: 71354300-7 servicii
de cadastru

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public x
ncheierea unui acord cadru
II. 1.4. Durata contractului de achiziie public
ani : max. 4
luni:
zile (de la atribuirea contractului)
sau
ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/)
II.1.5.Informaii privind acordul cadru - nu este cazul

Acordul cadru cu mai muli operatori


Nr.
sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata n ani sau luni

Acordul cadru cu un singur operator

Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru


DA
NU
II.1.7) Divizare pe loturi
da
nu x
Ofertele se depun pe:
Un singur lot
Unul sau mai multe
Alte informatii referitoare la loturi:
II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate

Toate loturile

DA

NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentri i
opiuni, dac exista)
Conditiile tehnice, cantitatile si descrierea lucrarilor sunt specificate in Caietul de
sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.
II.2.2) Opiuni (dac exist)

da

III. Condiii specifice contractului


III.1 Alte condiii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat

nu

DA

NU

DA

NU

(dac DA scurt descriere )

III.1.2. Altele
(dac DA, descriei)

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

III.2) Etapa final de licitaie electronic

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii
DA

NU

Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic


III.Legislaia aplicat
1.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006;
2.Hotrrea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul


Oficial al Romniei nr. 625 din 20 iulie 2006.
3.Legea nr.337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii publicata in Monitorul Oficial nr.625
din 20 iulie 2006.
4.Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.676 din 04.10.2007.
5. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei
referitoare la achizitiile publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.156 din
12.03.2009.

IV. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE


IV.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind eligibilitatea
Cerin obligatorie: prezentare formular A
Declaraie privind nencadrarea n prevederile
Cerin obligatorie: completare formular B
Certificate constatatoare privind ndeplinirea
art. 181
obligaiilor exigibile de plat a impozitelor i
Solicitat
Nesolicitat

taxelor ctre bugetul local si bugetul statului


valabile la data deschiderii ofertelor

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Persoane juridice/fizice romne
Cerin obligatorie:
-Certificat de inregistrare fiscala eliberat de
Oficiul National Registrul Comertului din
care sa reiese ca operatorul este inregistrat
-Certificat constatator emis de Oficiul
National Registrul Comertului din care sa
reiese ca operatorul economic are prevazut in
obiectul de activitate producerea si/sau
comercializarea tipurilor de produse care fac
obiectul contractului.
Persoane juridice /fizice strine
Cerin obligatorie: Documente care dovedesc
o form de nregistrare / atestare ori
apartenena din punct de vedere profesional
IV. 3.) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia economico-se solicita bilant contabil pe anul precedent
financiar
vizat si inregistrat de organele competente
Solicitat
Nesolicitat
si/sau dupa caz, raportarile semestriale
-declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
-solvabilitate patrimoniala - cerinta minima:
Solvab. = (capital propriu/total pasiv) x 100
sa fie min. 30%.
-lichiditate generala cerinta minima:
Lichid.=(active circul./datorii curente) x100
sa fie min. 100%
Cursul de referinta va fi : 1Euro = 4,2348 lei,

valabil la data de 31.03.2009


-In situatia in care ofertantul a fost infiintat
sau si-a inceput activitatea economica de mai
putin de 3 ani, cifra de afaceri se va calcula
corespunzator perioadei efective de activitate
IV.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Informaii privind capacitatea tehnic
Se solicita:
Solicitat
Nesolicitat
a)Lista principalelor prestari de servicii
similare n ultimii 3 ani, continand valori,
perioade de prestare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati.
b)Certificat de autorizare clasa I sau II
eliberat de ANCPI
Informaii privind subcontractanii
Recomandari
Solicitat

Nesolicitat

Declaratie cuprinzand cantitatile de utilaje


Solicitat

Nesolicitat

Declaratie personal angajat si cadre de


conducere
Solicitat

Nesolicitat

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Se va completa ,dupa caz, formularul D cu


subcontractanii i produsele ce vor fi asigurate
de acestia.
Prezentarea cel putin a 3 (trei) recomandari
din
partea
unui
beneficiar/client
Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin
urmatoarele aspecte:
a)modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale
pe
parcursul
derularii
contractului respectiv;
b)daca pe parcursul derularii contractului au
fost inregistrate:
-neconformitati care au condus la refaceri de
lucrari;
-receptii amanate sau respinse din cauza
nerespectarii parametrilor de calitate.
Declaratie care contine informatii privind
dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic,
mijloacele de transport, laboratoarele si alte
mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa
la utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Declaratie care contine informatii privind
numarul mediu, in ultimele 12 luni, al
personalului angajat, asigurarea cu personal de
specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de
conducere, precum si persoanele responsabile
direct de indeplinirea contractului.

limba romn
60 zile de la data deschiderii ofertelor

V.3) Garanie de participare


Solicitat
Nesolicitat

Dac se solicit se va preciza:


-Cuantumul garaniei de participare : 10.000 lei
- Perioada de valabilitate a garaniei pentru
participare : 60 zile
- Modul de constituire a garaniei pentru
participare:
-Scrisoare de garanie bancar n favoarea
autoritii contractante
-Ordin de plat n contul autoritii
contracatante(RO89TREZ0025006XXX000175
deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia);

V.6) Modul de prezentare a propunerii


tehnice

Propunerea tehnica va contine date cu privire la


organizarea executiei lucrarilor, precum si durata
de executie.
Criteriile ce se au in vedere la evaluarea
propunerii tehnice cat si punctajele ce se acorda
pentru fiecare criteriu sunt:
-descrierea procedeelor si a solutiilor tehnice......60 puncte
-durata de executie...............................................40 puncte
TOTAL...............................................................100 puncte

V.7) Modul de prezentare a propunerii


financiare

Se vor completa urmatoarele formulare:


-formularul de oferta
-grafic fizic si valoric de livrare
Propunerea financiara
se prezinta
in
conformitate cu formularul anexat. Pentru
valoarea cea mai mica a propunerii financiare
dintre ofertele declarate calificate se acorda
punctajul maxim de 100 puncte. Calculul
punctajului pentru celelalte oferte se face
conform formulei:
P = (Vmin/Ve) x 100, unde:
Vmin = valoarea cea mai mica
Ve = valoarea ce se evalueaza

V.9) Modul de prezentare a ofertei

-adresa autoritii contractante: Municipiul


Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5A
-denumirea compartimentului/serviciului care
inregistreaza: Birou Registratura, camera 8
-data limit pentru depunerea ofertei:
28.05.2009, ora 10.00
-modul de prezentare/ ambalare/ sigilare /
marcare a plicurilor coninnd documente:
Oferta se va prezenta intr-un plic exterior, inchis
corespunzator si netransparent, care va cuprinde
doua plicuri interioare, marcate corespunzator cu
Original si Copie. Fiecare din aceste plicuri
interioare va cuprinde in mod corespunzator
propunerea tehnica, financiara si documentele
de calificare care se vor introduce in trei plicuri
distincte marcate corespunzator: propunere
financiara,
propunere
tehnica
si
documente de calificare. Pe langa aceste

inscrisuri, se va nota in mod obligatoriu


denumirea si adresa ofertantului.
Plicul exterior trebuie marcat cu adresa
autoritatii contractante: Municipiul Alba Iulia,
str.Calea Motilor, nr.5A, obiectul licitatiei:
Sistemul informational specific domeniului
imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane
in localitatea Alba Iulia si cu inscriptia: A nu
se deschide inainte de 28.05.2009, ora 11,00

V.10) Posibilitatea retragerii sau


modificrii ofertei

V.11) Deschiderea ofertelor

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de asi modifica oferta dupa expirarea datei limite
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea excludereii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie
publica si a pierderii garantiei pentru participare.
Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa
a autoritatii contractante decat cea stabilita in
anuntul sau in invitatia de participare ori care
este primita de catre autoritatea contractanta
dupa expirarea datei limita pentru depunere se
returneaza nedeschisa.
Data, ora i locul deschiderii ofertelor:
28.05.2009, ora 11,00. Primaria municipiului
Alba Iulia, Calea Motilor, nr.5A, cam.113
Condiii pentru participanii la sedina de
deschidere :
-scrisoare de interes
-scrisoare de inaintare a ofertei
-imputernicire scrisa
-garantia de participare
-dovada ca ofertantul se afla in categoria
IMM , daca e cazul

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Preul cel mai sczut
VI.2) Cea mai avantajoas ofert economic x
Factor de evaluare
Punctaj maxim
Factor de evaluare
1.propunerea
60 %
6............................
financiara
7............................
2.propunerea
40 %
8............................
tehnica
9...........................
3..
.
10..........................
4..........................
.
5...........................
.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :
Ptotal = Pf x 60% + Pt x 40%

Punctaj maxim
................................
...............................
...............................
..............................
..............................

Punctajul acordat unei oferte Ptotal este rezultatul mediei punctajelor acordate individual de
catre membrii comisiei. Oferta cu Ptotal cea mai mare este considerata castigatoare.
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1 Ajustarea preului contractului
Pretul contractului subsecvent este ferm
DA
NU x
exprimat in lei.
VII.2. Garania de bun execuie a
-garantia de buna executie este de 10% din
contractului
valoarea contractului si se constituie prin
scrisoare de garantie bancara de buna executie.
DA x
NU
Precizari importante:
In conformitate cu prevederile art.16(2) din
Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii
si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
publicata in Monitorul Oficial nr.681/29 iulie
2004, acestea beneficiaza de o reducere de 50%
pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de
garantia de participare si de garantia de buna
executie, cerute in achizitiile publice de produse,
lucrari sau servicii.
Prezumtia de legalitate si autenticitate:
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva
pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original sau copie in
vederea participarii la procedura. Analiza
documentelor prezentate de ofertanti de catre
comisia de evaluare nu angajeaza din partea
acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de
acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale
si nu inlatura raspunderea exclusiva a
ofertantului sub acest aspect.
In Sectiunea IV este prezentat modelul de
Contract de servicii care va fi insusit de catre
ofertanti prin semnarea acestora.
Documentatia este disponibila pe SEAP, in
acest caz ofertantul fiind obligat sa inainteze
pe adresa autoritatii contractante o scrisoare
de interes de participare la procedura, sau se
poate achizitiona incepand cu data 08.04.2009
de la sediul Primariei municipiului Alba Iulia,
camera 113.
AUTORITATE CONTRACTANTA
MUNICIPIUL ALBA IULIA

DIRECTOR EXECUTIV,
SILVIA MOLDOVAN

SEF BIROU ACHIZITII,


COSMIN BUZGURE

INTOCMIT,
MAGDALENA OARGA

SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
I. Obiectul contractului de achiziii: "Sistemul informaional specific
domeniului imobiliar-edilitar i bncilor de date urbane" n municipiul Alba
Iulia.

II. Descrierea lucrrilor


Lucrrile privind realizarea sistemului informaional specific domeniului imobiliaredilitar i bncilor de date urbane, la nivelul intravilanului localitilor, se realizeaz
n conformitate cu prevederile art.67 din Legea cadastrului i publicitii imobiliare
nr.7/1996, republicat.

Limita i suprafaa intravilanului localitii este cea stabilit prin


documentaia de urbanism ( PUG ), aprobat potrivit legii 2316,09 Ha.
Sistemul informaional specific domeniului imobiliar-edilitar i bncilor
de date urbane se realizeaz pe categorii de lucrri, astfel:
I.Lucrri geodezice ( ha )
a)Reeaua planimetric a localitii - executat
b)Reeaua altimetric a localitii - executat
II.Lucrri topografice ( ha ) - 1087,79 ha
III.Lucrri de cartare imobiliar ( ha)
a)numerotarea cadastral a imobilelor (parcelelor) 1087,79 Ha
b)calculul suprafeelor imobilelor ( parcelelor ) - 1087,79 Ha
c)ntocmirea fiei bunului imobil (parcelelor ) 2011,81 Ha
d)redactarea planului cadastral 2316,09 Ha
e)ntocmirea registrelor cadastrale
registrul cadastral al parcelelor
registrul cadastral al proprietarilor
indexul alfabetic al proprietarilor
registrul bunurilor imobile
IV.Lucrri de inventariere reele edilitare ( ha ) - 2316,09 Ha
a)redactarea planului tehnic edilitar complex
b)ntocmirea descrierilor topografice i a releveelor cminelor de
vizitare
c)ntocmirea schemei tronsoanelor pe tipuri de reele
V.Banca de date urbane ( ha)
a)baza de date textuale
b)baza de date grafice
III. Condiii tehnice

Lucrrile pentru realizarea sistemului informaional specific domeniului


imobiliar-edilitar i bncilor de date urbane sunt cele prevzute n
Metodologia privind executarea lucrrilor de cadastru imobiliar, aprobat prin
Ordinul nr.90/N/911-CP din 3.06.1997 i Metodologia privind executarea
lucrrilor de cadastru al reelelor edilitare, aprobat prin Ordinul nr.91/N/912CP din 3.06.1997, publicate n Buletinul Construciilor nr.7/1997, editat de
INCERC Bucureti i Normele tehnice pentru introducerea cadastrului
general aprobate prin Ordinul nr.534/01.10.2001 publicat n Monitorul Oficial,
partea I, nr.744 din 21.11.2001.
CONDIII MINIMALE

A) Lucrri geodezice
a) Reea planimetric - n conformitate cu cap. VI.1 din metodologia
de realizare a cadastrului imobiliar n localiti.
Reeaua planimetric a unei localiti conine totalitatea punctelor
geodezice existente ntr-un sistem unitar, determinate prin triangulatie,
trilateratie, poligonometrie, GPS, ca i punctele de detaliu determinate prin
orice metod care asigur precizia de determinare impus.
Sistemul de proiecie de stat este proiecia Stereografic 1970.
* Reeaua de triangulaie-trilateraie trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
- densitatea punctelor: 1-2 puncte/kmp;
- laturi cuprinse ntre 1 si 3 km;
- precizia de determinare a coordonatelor x, y sa fie +/-5 cm;
- materializarea punctelor cu borne sau pilatri;
- semnalizarea punctelor la sol sau pe cldiri prin balize sau piramide;
- transmiterea la sol a punctelor de pe cldiri prin 3 puncte;
- laturile sau bazele de plecare s fie msurate cu eroare relativ de
1/400.000;
- observaiile zenitale executate cu 3 serii.
* Reeaua poligonometric principal trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
- compensare riguroas ca drumuiri cu puncte nodale sau poligoane
nchise;
- laturile drumuirilor se vor sprijini la plecare i la sosire pe minimum 2
vize de orientare;
- densitatea punctelor: 1 punct la 10 ha (laturi de 300-500 m);
- din 3 n 3 statii i n punctele nodale materializarea se va face prin
borne, restul punctelor se vor marca prin picheti de fier ( conform

Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general );


- n punctele nodale materializarea se va face astfel nct s se
asigure minimum 2 vize de orientare;
- observaiile zenitale se vor executa cu 2 serii;
- observaiile azimutale se vor executa cu 4 serii;
- precizia de determinare a coordonatelor x, y: +/-5 cm;
- lungimea maxim a drumuirilor:
- n zona construita: 3-4 km;
- n zona neconstruita: 4-8 km;
- eroarea medie ptratic maxim admis la msurarea lungimilor :
+/-10mm + 2 ppm;
- toleranele admise la msurarea unghiurilor:
- eroarea medie ptratica a unghiului msurat: +/- 8cc;
- diferena ntre valori succesive pe o direcie: +/- l0cc;
- nchiderea n tur de orizont: l5cc;
- nenchiderile unghiulare pe
trasee
liniare sau n
poligoane :
e = +/- 6 ccVn, unde n = numrul unghiurilor msurate.
* Reeaua poligonometric secundar trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
- s se sprijine pe punctele reelei poligonometrice principale sau pe
punctele reelei de triangulaie-trilateraie;
- compensare riguroas ca drumuiri sprijinite la ambele capete, sau
ca drumuiri cu punct nodal;
- densitatea punctelor: 1 punct la 5 ha (laturi de 60-300 m);
- precizia de determinare a coordonatelor x, y: +/-10 cm;
-eroarea de nchidere a diferenelor de nivel: m = +/-5 mm L, pentru
L n km;
- observaiile zenitale i azimutale se vor executa n ambele poziii ale
lunetei
- lungimea maxim a drumuirilor:
- n zona construit: 1,5-3 km;
- n zona neconstruit: 2-4 km;
-eroarea medie ptratic maxim admis la msurarea laturilor :
+/- 20 mm + 2 ppm;
- tolerane admise la msurarea unghiurilor:
- eroarea medie ptratic a unghiului masurat: l2cc;
- diferena ntre valori succesive pe o direcie: l6cc;
- nchiderea n tur de orizont: 20cc;
- nenchiderile unghiulare pe trasee liniare: +/-l2ccn.
b) Reea altimetric - n conformitate cu cap. VI.2 din Metodologia de
realizare a cadastrului imobiliar n localiti.

Baza altimetric a ridicrilor topografice n localiti se realizeaz prin


reele de nivelment de ordinul II, III, IV care trebuie s asigure posibilitatea
reprezentrii reliefului pe planurile topografice i aplicarea ulterioar pe teren
a diferitelor proiecte de construcii.
Cotele punctelor reelelor de nivelment se calculeaza n sistemul de
referin Marea Neagr 1975.
* Nivelmentul de ordinul II:
- se execut dus-ntors;
- eroarea maxim absolut: +/-5 mmL;
- reperele de nivelment s fie amplasate ntre ele la o distan maxim de
2 km;
- lungimea razei de vizare este cuprins ntre 50-65 m;
- nalimea razei de vizare deasupra solului este minim 0,5 m, sau 0,3 m cnd
lungimea razei de vizare este de circa 30 m;
- inegalitatea porteelor s fe de maxim l m;
- diferena de nivel ntre drumuirile dus i ntors nu trebuie s depeasc
5 mmL, dac numrul staiilor este de cel mult 15/km, si 6 mmL, cnd
numrul de staii este mai mare de 15/km.
* Nivelmentul de ordinul III:
- se execut dus-ntors;
- eroarea maxim absolut: +/-10 mmL
- reperele de nivelment s fie amplasate ntre ele 1a o distan maxim de
200 m pe magistrale i n zone centrale, 400 m n zone mediane i 800 m
n zonele periferice;
- lungimea razei de vizare este cuprins ntre 60-75 m;
- nalimea razei de vizare deasupra solului s fie de minim 0, 3 m;
- inegalitatea porteelor s fie de maxim 2 m;
- diferena de nivel ntre drumuirile dus i ntors nu trebuie s depeasc
10 mmL.
* Nivelment de ordinul IV:
- se execut ntr-un singur sens, cu dou orizonturi;
- se sprijin pe puncte de nivelment de ordin superior;
- eroarea maxim absolut: +/- 20 mmL;
- lungimea razei de vizare s fie de maxim 100 m;
- diferena de nivel ntre cele 2 orizonturi s nu depeasc 5 mm.
Evaluarea preciziei nivelmentului se face utiliznd formulele Lallemand i
Rune.

B) Lucrri topografice
n conformitate cu cap.VI.3 din Metodologia de realizare a lucrrilor de
cadastru imobiliar n localiti.

Drumuirile tahimetrice trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:


- s se sprijine pe punctele din reeaua de triangulaie-trilateraie
i/sau din reelele poligonometrice;
- s parcurg terenuri adecvate msurtorilor (strzi, osele, drumuri
pietruite, etc);
- lungimea maxim a unei drumuiri nu trebuie s depeasc 3 km
pentru plan la scara 1:2000, 2 km pentru plan la scara 1:1000 i 1
km pentru plan la scara 1:500;
- lungimea unei laturi de drumuire va fi n medie de 250 m pentru plan
la scara 1:2000, 150 m pentru plan la scara 1:1000 i 100 m pentru
plan la scara 1:500;
- materializarea n teren a punctelor de drumuire se va face cu pichei
metalici standardizai;
-laturile drumuirii trebuie s fie msurate de doua ori, n sens direct i
invers cu panglici de otel sau cu instrumente electronice;
-distanele msurate se reduc la orizont cnd unghiul de pant este
mai mare de 1g;
-pe traseele drumuirilor tahimetrice se execut nivelment geometric
echivalent cu nivelmentul de ordinul IV;
-tolerana la msurarea direct a distanelor:
T=+/- 0,003 D + D/5000;
-toleranele sunt cele cuprinse n tabelele 1, 2, 3, 4, 5 din cap.VI.3. din
Metodologie.
C) Lucrri de cartare imobiliar
a) Numerotarea cadastral i calculul suprafeelor- n conformitate
cu cap.VII din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar n localiti.
-atribuirea codului SIRUTA pentru unitatea administrativ-teritorial;
-numerotarea sectoarelor cadastrale, ncepnd cu numarul 1 din

partea de N-V;
-numerotarea imobilelor (parcela), ncepnd cu numarul 1 n cadrul
fiecrui sector cadastral;
-numerotarea corpurilor de cldire, ncepnd cu numarul 1 precedat de
litera C, n cadrul fiecrui imobil ( parcela);
-detaliile liniare primesc numr de imobil (parcela) n cadrul sectorului
cadastral;
-bulevardele i strzile principale vor primi numr de imobil (parcela)
sau sector pe toat lungimea lor, iar strzile segmentate de acestea
sau de alte detalii liniare mai importante vor primi de asemenea numr

de imobil (parcela);
-subparcelele din cadrul imobilului (parcela ) se numeroteaza astfel:
* primele cifre reprezinta numrul sectorului cadastral, urmtoarele
cifre numrul imobilului ( parcelei ), iar ultima cifr reprezint numrul
subparcelei;
-subparcelele a cror suprafa este mai mic de 150 mp nu se
numeroteaz, acestea fiind incluse n subparcelele predominant
alturate;
-calculul suprafeelor se va efectua utiliznd procedee analitice,
ncepnd cu ntreaga zon de cadastrat i continund cu sectorul
cadastral, imobilul (parcela), subparcela, cldirile i construciile
anexe, efectundu-se compensrile pe fiecare etap.
b) ntocmirea fiei bunului imobil n conformitate cu Anexa nr.2
din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar n localiti.
c) Planul cadastral se redacteaza n conformitate cu prevederile
cap.I, II, III, IV, V din Metodologia de realizare a cadastrului imobiliar n
localiti, la scara:
-1:500 pentru densiti de peste 50 imobile (parcele) / ha;
-1:1000 pentru densiti cuprinse ntre 30 si 50 imobile (parcele)/ha;
-1:2000 pentru densiti mai mici de 30 imobile (parcele)/ha;
Planul cadastral trebuie s conin:
-punctele reelei planimetrice i altimetrice ale localitii;
-punctele drumuirilor tahimetrice,
secundare i drumuirilor de nivelment;

drumuirilor

poligonometrice

-limita la sol a cldirilor i anexelor stabile;


-mprejmuirile fr tip i limitele imobilelor (parcelelor) i categoriilor de
folosin;
-drumuri, strzi, alei, poduri, ci ferate, etc.;
-reele tehnice edilitare i industriale;
-numerotarea cadastral a imobilelor (parcelelor) i a detaliilor liniare
care nu fac parte din sectoarele cadastrale;
-categoria de folosin;
- inscripii de cartare, numere potale, inscripii la cldiri, toponimie;
- construcii hidrotehnice i hidrografie;
- nomenclatura i maneta planurilor cadastrale ( conform anexei
nr.16 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general);
La redactarea planului cadastral se vor respecta prevederile

referitoare la cartografierea planurilor scara 1:1000 cuprinse n Normativul


C.110-69 i Atlasul de semne convenionale la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000
si 1:500 ediia 1978.

D) Lucrri de inventariere reelelor edilitare


a) identificarea tipurilor de reele edilitare i efectuarea msurtorilor
topografice pentru determinarea poziiei planimetrice i traseelor acestora - n
conformitate cu cap.II din Metodologia de realizare a cadastrului retelelor
edilitare n localiti.
b) ntocmirea planului tehnic-edilitar complex n conformitate cu
Anexa nr.l din Metodologia de realizare a cadastrului reelelor edilitare n
localiti, avnd la baz planul cadastral.
Planul tehnic-edilitar complex cuprinde:
- punctele reelei planimetrice i altimetrice ale localitii;
- mprejmuiri i limite: artere de circulaie, imobile (parcele), ape, ci
de comunicaii, etc;
- abonaii principali: blocuri de locuine, instituii, etc;
- reele tehnice edilitare;
- reele tehnice industriale;
- construcii i amenajri cu caracter tehnic edilitar (subterane i
supraterane);
- inscripii i toponimie: numerotarea pe tipuri de reele, denumirea
arterelor de circulaie i a elementelor liniare, inscripii de cartare,
numere potale;
La redactarea planului tehnic-edilitar complex se va utiliza planul
cadastral, cu respectarea condiiilor prevazute n Normativul C.110-69 i
Atlasul de semne convenionale ediia 1978.
Numerotarea cminelor, gurilor de vizitare i stlpilor reelelor
electrice aeriene se va face pe tipuri de reele, astfel nct s se asigure
pentru fiecare tip de reea un numr unic format din cifre arabe, de la 1,...,n.
Reelele edilitare vor fi reprezentate pn la nivelul branamentelor
(n curi) sau racordurilor (pentru abonaii principali) prin semne
convenionale, utiliznd urmtoarele culori: apa-albastru, canalizare-maron,
termoficare-rou, electrice-verde, telecomunicaii-negru, gaze-galben.
n vederea stabilirii traseelor reelelor edilitare se vor consulta
documentele deinute de regiile autonome care le ntrein i exploateaz.
c) ntocmirea descrierii topografice i a releveelor cminelor de
vizitare - n conformitate cu Anexa nr.5 din Metodologia de realizare a
cadastrului reelelor edilitare n localiti.
d) ntocmirea schemei tronsoanelor pe tipuri de reele - n
conformitate cu Anexa nr.6 din Metodologia de realizare a cadastrului
reelelor edilitare n localiti.

D) Banca de date urbane


Banca de date urbane este un ansamblu de baze de date conceput
corelat, ntreinute independent, dar exploatate mpreun. Ea este alcatuit
dintr-o mulime de aplicaii informatice ce se pot mpri n dou grupe mari:
- nucleul bncii de date urbane (date generale localitate, unitati
teritoriale de referinta, nomenclatoare si dictionare - artere de
circulatie, evidenta persoane fizice si juridice, date grafice de baz);
- aplicaii asociate bncii de date urbane (cadastru general, sistem
informaional specific domeniului imobiliar-edilitar, publicitate
imobiliar, taxe i impozite, aviz unic urbanism, evidena reele
edilitare, sistematizare, recensmnt, evidena populaiei, indicatori
urbani, etc).
Pentru constituirea bncilor de date urbane, se vor preda:
fiele bunurilor imobile ndosariate, grupate pe sectoare cadastrale
ct i transpuse pe suport magnetic sub forma de fiier .xls sau .dbf;
inventarele de coordonate i calculul suprafeelor sectoarelor i
imobilelor (parcelelor) din coordonate, grupate pe sectoare cadastrale
sub forma de list precum i pe suport magnetic - fiier text (.txt,
ASCII);
c) planurile cadastrale pe suport transparent nedeformabil precum i
pe suport magnetic sub forma de fiiere .dxf sau .shp.
Banca de date urbane va cuprinde toate informaiile din planurile
cadastrale, planul tehnic-edilitar complex i fiele bunurilor imobile.
Banca de date urbane va avea dou componente principale:
* Baza de date textuale
* Baza de date grafice
* Baza de date textuale trebuie s respecte Metodologiile privind
executarea lucrrilor de introducere a cadastrului imobiliar i a cadastrului
reelelor edilitare n localiti.
Principalele entiti ale acesteia sunt:
- imobil (parcela)
- subparcela
- corpul de cldire
- persoana fzica/juridic
- nodul de reea edilitar
- tronsonul de reea edilitar
- reeaua geodezic
- sectorul cadastral
Se vor respecta nomenclatoarele proprii domeniului imobiliar-edilitar:
- categoria de folosin a terenurilor conform Normelor tehnice pentru
introducerea cadastrului general;

- tip de proprietate conform Normelor tehnice pentru introducerea


cadastrului general;
- destinaia terenurilor;
- mod de administrare;
- tip fundatie;
- tip nclzire;
- tip perei;
- starea de ntreinere a construciei;
- structura de rezisten;
- capacitatea cldirii;
- sectiune plan (nomenclatura)
- tip zon protejat;
- zona seismic.
La aceste nomenclatoare proprii se vor adauga dictionare specifice
fiecarei localitati:
- nomenclatorul denumirilor de strazi
- cataloage de coduri, etc.
* Baza de date grafice va conine atributele spaiale (coordonate,
contururi, simboluri, atribute necesare reprezentrii grafice, etc) ale detaliilor
care sunt reprezentate n planul cadastral. Baza de date grafice conine i
atribute textuale (topologia entitatilor spatiale) care identific obiectele grafice
i permit legtura cu baza de date textuale.
Informaiile grafice vor fi organizate n straturi accesibile distinct
(separat):
- retele geodezice de sprijin;
- limite administrative si limite intravilan localitate;
- sectoare cadastrale;
- parcele;
- subparcele;
- corpuri de cldire;
- ci ferate;
- drumuri si poduri;
- hidrografie;
- reele edilitare: ap, canalizare, gaze, electricitate, telefon,
termoficare;
- unitate teritorial de referin (n msura n care localitatea are PUG).
Banca de date urbane trebuie s permit realizarea (generarea) unor
rapoarte, din care sunt obligatorii:
- Registrul cadastral al parcelelor
- Registrul cadastral al proprietarilor
- Indexul proprietarilor
- Lista sectoarelor cadastrale
- Sinteza terenuri dupa categoria de folosinta pe sectoare cadastrale
- Dotare edilitara parcele pe sectoare cadastrale
- Situatia cladirilor pe sectoare cadastrale dupa:

IV.anul sau perioada de constructie


V.tipul de folosinta
VI.modul de administrare
VII.tipul de proprietate
VIII.structura de rezistenta
IX.dotarea edilitara
X.tipul de incalzire
XI.starea de intretinere.
- Statistica numarului de familii si persoane pe sectoare cadastrale
- Lista tronsoanelor pe retele edilitare si artere de circulatie
- Lista nodurilor pe retele edilitare si artere de circulatie
IV.Verificarea lucrrilor

Verificarea sistemului informaional specific domeniului imobiliar-edilitar i


bncilor de date urbane se realizeaz n conformitate cu Metodologia de
realizare a cadastrului imobiliar i a cadastrului reelelor edilitare n localiti i
Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general.
V.Receptia si avizarea lucrrilor
Recepia i avizarea lucrrilor se realizeaz n conformitate cu
prevederile HG nr.521/1997, cu modificrile i completrile ulterioare.
VI.Documentaia final ce se pred beneficiarului
a) piese scrise
l. Reea planimetric
- memoriul justificativ:
* date despre lucrare;
* analiza situaiei existente;
* proiectul tehnic;
- inventarul punctelor geodezice ale reelei planimetrice a localitii
conform Anexei 15 din Normele tehnice pentru introducerea
cadastrului general;
- carnete cu observaii i msurtori liniare, sau dupa caz, dischete,
CD;
- foile cu elementele de centrare i reducere;
- racordarea grupelor de observaii;
- calculul coreciilor de centrare i reducere;
- calculele pentru determinarea coordonatelor rectangulare ale reelei
planimetrice a localitii;
- calculul coordonatelor definitive;
- evaluarea preciziei;
- calculul cotelor punctelor reelei planimetrice a localitii;
- proces verbal de recepie-avizare a lucrrii;
- procesul-verbal de predare-primire a punctelor geodezice conform

Anexei nr.14 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului


general;
- avizul Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar;
- dosarul de verificare ntocmit n conformitate cu pct.14.3.1 din
Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general.
2. Reea altimetric
-memoriu justificativ:
* date despre lucrare;
* analiza situaiei existente ;
* proiect tehnic;
- inventarul reperilor de nivelment ai localitii;
- carnete cu observaii altimetrice;
- calculele pentru determinarea cotelor reperilor de nivelment;
- gruparea observaiilor n poligon i racordrile ntre grupe;
- calculul nenchiderilor n poligoane;
- calculul cotelor definitive;
- evaluarea preciziei;
- proces verbal de receptie-avizare a lucrrii;
- proces verbal de predare-primire a punctelor reelei altimetrice;
- avizul Oficiului de Cadastru, Geodezie i Cartografie;
- dosarul de verificare ntocmit n conformitate cu pct.14.3.1 din Normele
tehnice pentru introducerea cadastrului general.
3. Lucrri topografice i de cartare imobiliar
- memoriu justificativ:
* date despre lucrare;
* proiectul completrii i actualizrii topografice;
* proiectul tehnic;
- inventarul punctelor geodezice ale reelelor planimetrice i altimetrice
folosite;
- inventarul punctelor noi ale drumuirilor poligonometrice secundare i
tahimetrice;
- inventarul punctelor de frntur situate pe contururile poligonale ale
perimetrelor sectoarelor cadastrale, grupate pe sectoare cadastrale,
coninnd suprafaa fiecrui sector cadastral;
- inventarul punctelor situate pe contururile poligonale ale parcelelor,
pentru fiecare sector cadastral n parte, grupate dup numerotarea
cadastral coninnd suprafaa fiecrei parcele (departajarea punctelor
digitizate de cele citite n teren se va face prin rotunjire la decimetru sau
printr-un simbol specific);
- procesul verbal de receptie-avizare a lucrrilor;
- dosarul de verificare ntocmit n conformitate cu pct.14.3.1 din Normele

tehnice pentru introducerea cadastrului general.


4. Lucrri de inventariere reele edilitare
- memoriu justificativ:
* date despre lucrare;
* proiectul tehnic;
- inventarul coordonatelor i cotelor punctelor radiate care aparin
reelelor edilitare;
- procesul verbal de receptie-avizare a lucrrilor;
- dosarul de verificare ntocmit n conformitate cu pct.14.3.1 din Normele
tehnice pentru introducerea cadastrului general.
piese desenate
1.Reea planimetric
- fiele cu descrierile topografice ale punctelor reelei planimetrice conform
Anexei nr.8 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
- fiele cu descrierile topografice ale drumuirilor tahimetrice conform Anexei
nr.8 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
- proiectul reelei planimetrice a localitii (plan scara 1:10.000-1:25.000);
- schia cu observaiile azimutale;
- schia drumuirilor poligonometrice (unghiurile de deschidere ale laturilor);
- schia traseelor drumuirilor tahimetrice.
2.Reea altimetric
- fiele cu descrierile topografice ale reperelor de nivelment conform Anexei
nr.8 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
- proiectul reelei de nivelment a localitii ( plan scara 1:10.000- 1:25.000);
- schia poligoanelor de nivelment cuprinznd diferenele de nivel, sensul de
parcurgere si nenchiderile n poligoane.
3. Lucrri de cartare imobiliar
- schia cu numerotarea sectoarelor cadastrale pe ntreg teritoriul
intravilanului localitii;
- schia cu numerotarea punctelor de frntur de pe conturul poligonal al
fiecrui sector cadastral;
- schia cu numerotarea cadastral a imobilelor (parcelelor) i numerotarea
punctelor de frntur situate pe contururile poligonale ale acestora, pentru
fiecare sector cadastral n parte;
- planul cadastral scara 1:1000 al localitii, n format analog i digital;
- fia bunului imobil (Anexa nr.2 din Metodologia de realizare a cadastrului
imobiliar n localiti).
4. Lucrri de inventariere reele edilitare
- plan tehnic-edilitar complex al localitii;
- tabelul construciilor-instalaiilor edilitare (Anexa nr.5 din Metodologia de

realizare a cadastrului retelelor edilitare);


- descrierile topografice i releveele cminelor de vizitare;
- schia tronsoanelor pe tipuri de reele ( ap, canalizare).

SECTIUNEA III
FORMULARE

CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)
INFORMAII GENERALE
1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ..............................
................................................................................
(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: .....................................
................................................................................
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: ..............
................................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anual
Cifra de afaceri anual
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
________________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________
Media anual:
________________________________________________________________________
Candidat/ofertant,
......................
(semntura autorizat)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ___________________________,


(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ________________________, avand sediul inregistrat la ______________________,


(denumirea bancii)

(adresa bancii)

ne obligam fata de _________________________________________ sa platim suma de


(denumirea autoritatii contractante)

______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba


(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea


contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;


c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ______________________________
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.


Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica _______________________________,


(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________,


in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului
respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire
la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in
cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a
contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____


(semnatura autorizata)

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________


S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________
__________________________________________________________________.
(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:


1. ___________________________________
2.____________________________________
___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica


comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
-liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
-conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
-incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
-modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
Data completarii:
______________

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________
ASOCIAT,
______________

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE


nr./

La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre __________________


_______________________
privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)

la _______________________________________________________________.
(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________


____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general


si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________


Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)

____________________
____________________.
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:


- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________


(lucrarilor, produselor, serviciilor)

(denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu


(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.


Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata


cu dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,


in durata de executie angajata de
contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______
% pe zi intarziere din valoarea ____________________
nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general


va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si
responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform
contractului________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este
posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

RECOMANDRI PRIVIND CALITATEA


LUCRRILOR EXECUTATE

n legtur cu participarea
(denumirea societii comerciale)
cu sediul n
(adresa complet) , la licitaii, n vederea atribuirii contractelor de
achiziii publice, urmare a colaborrii i derulrii unor contracte de servicii n domeniul
geodeziei, topografiei, fotogrametriei i cadastrului, suntem n msur de a v face
cunoscut c acesta a executat urmtoarele lucrri:

Nr.
Crt
1
2
3
4
.
.

Denumirea lucrrilor

Contract
Numr/data

Apreciere privind calitatea


lucrrilor

.
.

Data .

BENEFICIAR,
.
(semntura autorizat i tampila)

ATESTAREA RECOMANDRILOR
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care
s-a incheiat

in echivalent
euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________

___________
___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor
de solutionare: ___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante
prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin
prezentarea contractului respectiv.

OFERTANT
..
(Denumire, sediul, telefon, telefax, e-mail)

INFORMAII
privind asigurarea tehnic cu echipamente de
specialitate i alte mijloace fixe

Subsemnatul .., Directorul General ( Preedintele


Consiliului de administraie) al societii comerciale ..declar pe
propria rspundere c pentru realizarea contractului de achiziie public Sistemul
informaional specific domeniului imobiliar-edilitar i bncilor de date urbane n
localitatea Alba Iulia, judeul Alba, societatea comercial.......... dispune de
urmtoarea asigurare tehnic ce se va utiliza n executarea lucrrilor:
Nr.
Crt
0
1
2
.
.

Denumirea principalelor
echipamente i mijloace
fixe
1

Data.

UM

Asigurate din
dotarea proprie*)

Asigurate de la
teri**)

OFERTANT,
...
(Semntura autorizat i tampila)

*) Se vor prezenta n copie actele de proprietate


**) Se vor prezenta n copie contractele/conveniile de ncheiere

OFERTANT
..
(Denumire, sediul, telefon, telefax, e-mail)

INFORMAII
privind asigurarea cu personal de specialitate

Subsemnatul .., Directorul General ( Preedintele


Consiliului de administraie) al societii comerciale ..declar pe
propria rspundere c pentru realizarea contractului de achiziie public Sistemul
informaional specific domeniului imobiliar-edilitar i bncilor de date urbane n
localitatea Alba Iulia, judeul Alba, societatea comercial... dispune de
urmtorul personal ce se va utiliza n executarea lucrrilor:

Nr
Crt
0
1

Studii de Vechimea
Numele i prenumele
Specialitat n
Funcia
e
specialitate
( ani )
1
2
3
TOTAL PERSONAL
din care:
Personal de conducere
1.
2.
.
Personal cu studii
superioare
de
specialitate
1.
2.
.
Personal cu studii medii
i muncitori
1.
2.
.
Data ..

Angajat
permanent
Angajat prin
conventie
Civil
4

Nr. certif.
Autorizare i
categoria
De lucrri
5

OFERTANT,
.
( semnatura autorizat i tampila )

Nota
-Pentru personalul cu studii superioare de specialitate se vor prezenta n copie
Certificatele de autorizare emise de ONCGC
-Pentru personalul nepermanent se vor prezenta n copie conveniile civile sau contractele
de colaborare, vizate de Direciile de munc i protecie social teritoriale

OFERTANT
(Denumirea, sediul, telefon, telefax, e-mail)
GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI
lucrarilor privind Sistemul informaional specific domeniului imobiliar-edilitar i bancilor de date urbane in localitatea Alba Iulia
judetul Alba
Nr.
Denumirea lucrarii
2009
2010
..
Numar de
1 2 3 . . 12 1 2 3 12 1 2 3 12
crt.
luni/lucrare
Lucrari geodezice
- retea planimetrica
- retea altimetrica
Lucrari topografice
Lucrari de cartare imobiliar
-intocmirea fisei bunului imobil
-redactarea planului cadastral
-intocmirea registrelor cadastrale
Lucrari de inventariere a retelelor edilitare
-redactarea planului tehnic edilitar complex
-intocmirea releveelor caminelor de vizitare si
descrierea topografica a acestora
-intocmirea schemei tronsoanelor pe tipuri de
retele
Banca de date urbane
-ncrcare, organizare i prelucrare date grafice
i textuale privind imobilele i reelele edilitare
-ntreinere i actualizare banca de date urbane
-instruire-formare utilizatori
TOTAL DURATA DE EXECUTIE =
...
ani
Data

OFERTANT,
(semnatura autorizata si
stampila)

OFERTANT
(Denumire, nume
..............................................................................
Inregistrat la sediul
autoritatii contractante
Nr. /

Scrisoare de inaintare

Catre: ..(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei nr..
din (zi/luna/an) privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achizitie publica),
Noi .(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Documentul . (tipul, serie/numar, emitent) privind garantia pentru participare,
in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea
si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de. copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta;
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele
dumneavoastra.

Data completarii .

Cu stima,
Ofertant
(semnatura autorizata)

OFERTANT
..
(Denumire, sediul, telefon, telefax, e-mail)

PROPUNEREA FINANCIAR
privind realizarea contractului de achiziie public Sistemul informaional specific
domeniului imobiliar-edilitar i bncilor de date urbane n localitatea Alba Iulia,
judeul Alba

Nr
Crt

Denumirea
Lucrrii

UM

Cantitatea

Pre
UM

Valoarea
total

1
Lucrri tehnice de
identificare, msurare
i inventariere a
imobilelor i reelelor
edilitare
Lucrri geodezice

Ha

Lucrri topografice

Ha

Lucrri de cartare
imobiliar
Lucrri de inventariere a
reelelor edilitare
Banca de date urbane

Ha

ncrcare, organizare i
prelucrare date grafice
i textuale privind
imobilele i reelele
edilitare
ntreinere i actualizare
banca de date urbane
Instruire-formare
utilizatori
TOTAL

Ha

6
7

Ha

Ha

- leiValoarea
total
cu TVA
6

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al


_______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele
de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante __________________________________________ cu privire la orice
aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.


4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
_________________________ .

pana

la

data

de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a


ofertei)

Data completarii ......................


Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a)..................................................
[se
insereaza
numele
operatorului economic-peroana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent
la procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achizitia
de ........................................................................... [se insereaz, dup caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se
insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele
autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale sunt suspendate i nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea nu sunt ntr-o situaie similar
cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt
stabilit pn la data solicitat 30.11.2008;
c^1) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit sau nu mi-am indeplinit in mod defectuos
obligaiile contractuale din motive imputabile mie fa de beneficiari
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre
autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la
lit. a) - d).
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea
sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT


NDEPLINITE DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
mputernicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informaii
reprezentanilor
autorizai
ai ..........................................................................
(denumirea i adresa autoritaii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta
declaraie
este
valabil
pn
la
data
de
......
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,
.
(semnatura autorizat )

Operator economic,
......................
Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din
contract ce urmeaz
a fi subcontractante

Acord subcontractor
cu specimen de
semnatur

(semnatura autorizat)

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________,
ne
oferim
ca,
in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa


inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing
fara
optiune
de
cumparare
(se
elimina
optiunile
neaplicabile)
________________________________________,
(denumirea produselor)

pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).


(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile),
la
care
se
adauga
taxa
pe
valoarea
adaugata
in
valoare
de
_________________________.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa


furnizam produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________,
si

(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea


perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa
semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.


(denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LIVRARI N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
al .........................................................................................

mputernicit

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca
datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informaii
reprezentanilor
autorizai
ai ...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaii

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr.


Prezenta
declaraie
este
valabil
pn
la
data
de

contractante)

(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
.
(semnatura autorizat )

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
Denumirea/numele
Calitatea
CPV beneficiarului/clientului prestatorului*)
Adresa
2

Preul total al
contractului

Procent
ndeplinit de
prestator
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de
derulare**)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizat)
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat,
subcontractant.
**) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a prestri

Model formular contestaie


Antet/contestator
.

CONTESTAIE

Subscrisa .cu sediul ncod unic de nregistrare


reprezentat legal prinn calitate de ofertant/candidat la procedura de
atribuire
a
contractului
de
.organizat
de
autoritatea
contractant
..avnd sediul n..
Contest decizia autoritii contractantepe care o consider nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt :
n fapt..
n drept :.
n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob ;
..
..

Semntura/tampila
reprezentat legal
(nume/prenume n clar)

SECTIUNEA IV

MODEL CONTRACT DE SERVICII

Contract de servicii
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat
cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de servicii,
ntre
........................................................................................... denumire autoritate contractant
adresa sediu ..................................................................... telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentat
prin
.......................................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia...............................................
n calitate de achizitor, pe de o parte
i
... ................ ........................... . denumire operatorul
economic ............................................... adres sediu
........................................................................
telefon/fax .......................................... numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie,
banca) .............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................ (denumirea conductorului)
funcia...............................................
n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu
este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ce ali termeni pe care prile nteleg s i defineasc pentru contract)
3. Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s execute ...............................................denumirea serviciilor, n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plateasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.
5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de catre achizitor,
conform graficului de plti, este de ...................... lei, sau dup caz .. euro, la care se adaug
TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, ncepnd de la data de .
( se inscrie perioada i data)
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ....
( se inscrie data la care nceteaz contractul)
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data de ......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumer documentele pe care prile le nteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n
propunerea tehnic.
9.3 - Prestatorul se oblig s despagubeasc achizitorul mpotriva oricror:
-reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele
achiziionate, i
-daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de
ctre achizitor.
10. Obligaiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate n termenul
convenit.
10.2 Achizitorul se oblig s plateasc preul ctre prestator n termenul convenit de la
emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor
legale.

(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)
10.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de
reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp
posibil.
11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penalitai, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea
efectiv a obligaiilor)
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o
cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 11.1, pentru fiecare
zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum
de . , pentru perioada de i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a contractului.
( se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun
execuie)
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de
ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun
execuie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntarziere sau execut
necorespunzator obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii
asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorul,
preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la
ndeplinirea obligaiilor asumate.
( se precizeaz modul de restituire i termenul)
12.5 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului
13. Alte resposabiliti ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiv cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i
metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata
contractului. (se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)
14. Alte responsabiliti ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le considera necesare ndeplinirii
contractului.
15. Recepie i verificri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)
16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n
exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea
contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei
faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un
act adiional.
16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin act
adiional.
16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
n propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului se actualizeaz utiliznd formula de ajustare convenit.

(se precizeaz formula de ajustare)


18. Amendamente
18.1 - Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane
care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data
ncheierii contractului.
19. Subcontractani
19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care pari din contract le subcontracteaz, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu
acetia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi
notificat achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice
alte obligaii asumate prin contract.
21. Fora major
21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur
cu ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul
nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa
s se soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre
instanele judecatoreti din Romnia.

(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)


23. Limba care guverneaz contractul
23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24. Comunicri
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s
fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25. Legea aplicabil contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Parile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
( se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor
Municipiul Alba Iulia

Prestator
..............................
(semntura autorizat)
LS