Sunteți pe pagina 1din 28

SC ADMET S.A.

BILANT CONTABIL
LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
JUDETUL: Galati FORMA DE PROPRIETATE: 34
PERSOANA JURIDICA: SC ADMET SA
ACTIVITATEA PREPONDERENTA: Comert cu
ridicata al produselor si minereurilor metalice
ADRESA: loc. Galati,str. Alex. Moruzzi, nr.130
TELEFONUL:0236 469 298 / FAXUL: 0236 460687 COD GRUPA CAEN: 4672
NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI: J17/18/1991 CODUL FISCAL:RO 1628551

Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
1


Nr.
Rd.
Nota
Sold la
ACTIVE
31 decembrie
2009
31 decembrie
2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale 01 - -
II. Imobilizari corporale 02 5.927.569 5.422.786
III Imobilizari financiare 03 150 150

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.01 la 03) 04

5.927.719 5.422.936

B. ACTIVE CIRCULANTE


I. Stocuri 05 40.668 31.359
II. Creante 06 1.218.566 65.486
III. Investitii pe termen scurt 07 - -
IV.Casa si conturi la banci 08 54.631 22.837

ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05 la 08) 09

1.313.865 119.682

C. CHELTUIELI IN AVANS 10

127 -

D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA DE PANA LA UN AN 11

115.948 877.447

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII
CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) 12

1.198.044 (757.765)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd.04+12) 13

7.125.762 4.665.171

G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE
PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN

14

- -

H. PROVIZIOANE 15

1.637.380 40.447

I. VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care: 16

- -
- Subventii pentru investitii 17 - -
- Venituri inregistrate in avans 18 - -
SC ADMET S.A.
BILANT CONTABIL
LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
2

Nr.
Rd.
Nota
Sold la


31 decembrie
2009
31 decembrie
2010
J CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care 19 1.314.908 1.314.908
- capital subscris varsat 20 1.314.908 1.314.908
- capital subscris nevarsat 21 - -
- patrimoniul regiei 22 - -
II. Prime legate de capital 23 - -
III. Rezerve din reevaluare 24 3.416.337 3.416.337
IV. Rezerve 25 5.648.195 5.648.195

Actiuni Proprii 26

- -
Castiguri legate de instrumentele de
capitaluri proprii 27

- -
Pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii 28

- -

V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTATA
- Sold C 29

- -
- Sold D 30 1.605.159 4.891.058
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCITIULUI FINANCIAR
- Sold C 31

-
- Sold D 32 3.285.898 863.658
Repartizarea profitului

33

- -
CAPITALURI PROPRII TOTAL
( rd 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-
32-33) 34

5.488.383 4.624.724
Patrimoniul public 35

- -
CAPITALURI-TOTAL rd. 34+35) 36

5.488.383 4.624.724


Aceste situatii financiare au fost aprobate deAdministrator, Intocmit,
EC.ANCA TOADER Hanganu Gabriela
Presedintele Consiliului de Administratie economistSC ADMET S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
3

Nr.
Rd. Nota
Anul incheiat
la
Anul incheiat
la


31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 1 1.644.035 12.000
Productia vanduta 2 1.643.159 12.000
Venituri din vanzarea marfurilor 3 876 -
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al
caror obiect de activitate il constituie
leasingul 4

- -
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete 5

- -
2.Variatia stocurilor de produse finite si a
productiei in curs de executie


- Sold C 6 - -
- Sold D 7 - -
3. Productia realizate pentru scopuri proprii si
capitalizata 8

- -
4. Alte venituri din exploatare 9 25.513 7.299
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL
(rd. 01+06-07+08+09) 10

1.669.548 19.299
5.a. Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile 11

49.624 10.755
Alte cheltuieli materiale 12 3.592 3.129
b. Alte cheltuieli externe cu energia si apa 13 30.844 18.246
c. Cheltuieli privind marfurile 14 760 41
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17) 15 2.244.642 1.682.843
a. Salarii si indemnizatii 16 1.780.570 1.315.339
b. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 17 464.072 367.504
7.a .Ajustari de valoare privind imobilizarile
corporale si necorporale (rd. 19-20) 18

520.570 504.782
a.1. Cheltuieli 19 520.570 504.782
a.2. Venituri 20 - -
7.b. Ajustari de valoare privind activele
circulante (rd. 22-23) 21

38.875 (1.757)
b.1. Cheltuieli 22 48.622 -
b.2. Venituri 23 9.747 1.757
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 425.041 255.454
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 25 266.567 202.369
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate 26

59.937 49.876
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si
activele cedate 27

98.537 3.209
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare
inregistrate de entitati al caror obiect de
activitate il constituie leasingul (ct.666*) 28

- -
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) 29 1.637.380 (1.596.933)
Cheltuieli 30 1.963.124 4.305
Venituri 31 325.744 1.601.238
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL
(rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32

4.951.328 876.560


SC ADMET S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
4

Nr.
Rd
.
Nota
Anul incheiat
la
Anul incheiat
la

31 decembrie
2009
31 decembrie
2010
3
PROFITUL SAU PIERDEREA DE
EXPLOATARE


- Profit (rd. 10-32) 33 - -
- Pierdere (rd.32-10) 34 3.281.780 857.261
9. Venituri din interese de participare 35 - -
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate 36

- -
10. Venituri din alte investitii financiare si
imprumuturi ce fac parte din activele
imobilizate 37

- -
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate 38

- -
11. Venituri din dobanzi 39 81 47
- din care, veniturile obinute de la entitile
afiliate 40

- -
Alte venituri financiare 41 101 88

VENITURI FINANCIARE-TOTAL
(rd. 35+37+39+41) 42

182 135
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile
financiare si a investitiilor financiare
detinute ca active circulante (rd. 44-41) 43

- -
Cheltuieli 44 - -
Venituri 45 - -
13. Cheltuieli privind dobanzile 46 - -
- din care in cheltuieli in relatia cu entitatile
afiliate 47

- -
Alte cheltuieli financiare 48 - 82

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL
(rd. 43+46+48) 49

- 82

PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIARA(A)


- Profit rd. (42-49) 50 182 53
- Pierdere (rd. 49-42) 51 - -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT(A)


- Profit (rd. 10+42 -32 49) 52 - -
- Pierdere (rd. 32+49-10 42) 53 3.281.598 857.208
15. Venituri extraordinare 54 - -
16. Cheltuieli extraordinare 55 - -

17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA


- Profit (rd. 54-55) 56 - -
- Pierdere (rd. 55-54) 57 - -
SC ADMET S.A.
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
5


Nr.
Rd.
Nota Anul incheiat
la
Anul incheiat
la

31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 1.669.730 19.434

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 4.951.328 876.642

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA


- Profit (rd.58-59) 60 - -
- Pierdere (rd.59-58) 61 3.281.598 857.208
18. IMPOZITUL PE PROFIT 62 4.300 6.450
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in
elementele de mai sus 63

- -
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A
EXERCITIULUI FINANCIAR


- Profit (rd. 60-61-62-63) 64 - -
- Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 3.285.898 863.658

Aceste situatii financiare au fost aprobate

Administrator, Intocmit,
EC. ANCA TOADER Hanganu Gabriela
Presedintele Consiliului de Administratie Economist

SC ADMET S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
6

31 decembrie
2009
31 decembrie
2010
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Rezultatul net - (pierdere) (3.285.898) (863.658)
Amortizare aferenta imobilizarilor corporale si
necorporale 520.570 504.783
Ajustari pentru deprecierea activelor circulante
Provizioane pentru clienti
38.875
-
(41)
(1.716)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1.637.380 (1.596.933)
Cheltuiala cu impozitul pe profit - 6.450
Venituri din dobanzi (81) (47)
Trezorerie din exploatare inaintea modificarii
capitalului
circulant (1.089.154) (1.951.162)
Modificarile capitalului circulant:
(Crestere) / descrestere creante si alte active 1.136.702 1.154.923
(Crestere) / descrestere stocuri 34.202 9.350
Crestere / (descrestere) datorii si alte pasive (111.654) 761.498
Trezorerie ( utilizata in)/generata din activitatea de
exploatare 31.337 (25.391)
Dobanzi incasate 81 47
Impozit profit platit - (6.450)
Fluxuri nete de trezorerie (utilizate in)/generate din
activitati de exploatare (31.256) (31.794)

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Achizitionare de active corporale - -
Fluxuri nete de trezorerie utilizate in activitati de
investitie - -

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare - -

Fluxuri de trezorerie total (31.256) (31.794)

Numerar si echivalente de trezorerie la inceputul
perioadei 85.887 54.631

Numerar si echivalente de trezorerie la finele
perioadei 54.631 22.837
Aceste situatii financiare au fost aprobate :


Administrator, Intocmit,
EC. ANCA TOADER Hanganu Gabriela
Presedintele Consiliului de Administratie Economist

SC ADMET S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
7

Cresteri Reduceri

Element al capitalului propriu
Sold la
1 ianuarie
2009


Total din
care


prin
transfer


Total
din care


Prin
transferSold la
31 decembrie
2009

Capital subscris 1.314.908 - - - - 1.314.908
Rezerve din reevaluare 3.416.337 - - 3.416.337
Rezerve legale 181.883 - - - 181.883
Alte rezerve 5.466.312 - - - - 5.466.312
Rezultatul reportat reprezentand profitul
nerepartizat sau pierderea neacoperita
- Sold creditor - 474.850 474.850 - - 474.850
- Sold debitor 969.343 - - - 969.343
Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29*32
- Sold creditor - - - - - -
- Sold debitor 1.180.760 - - - - 1.180.760
Rezultatul reportat prov.din trecerea la aplic.
reglementarilor contab. Conf.cu Directiva
a V-a Comunitatilor Econ.Europene
- Sold creditor 70.094 - - - - 70.094
- Sold debitor - - - - - -
Profitul sau pierderea exercitiului financiar
- Sold creditor 507.034 - - 507.034 507.034 -
- Sold debitor - (3.285.898) - - - 3.285.898
Repartizarea profitului (32.184) - - (32.184) (32.184) -

Total capitaluri proprii 8.774.281 (2.811.048) 474.850 474.850 474.850 5.488.383
SC ADMET S.A.
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)
Notele de la pagina 11 la 24 fac parte integranta din aceste situatii financiare.
8

Cresteri Reduceri

Element al capitalului propriu
Sold la
1 ianuarie
2010


Total din
care


prin
transfer


Total
din care


Prin
transferSold la
31 decembrie
2010

Capital subscris 1.314.908 - - - - 1.314.908
Rezerve din reevaluare 3.416.337 - - 3.416.337
Rezerve legale 181.883 - - - 181.883
Alte rezerve 5.466.312 - - - - 5.466.312
Rezultatul reportat reprezentand profitul
nerepartizat sau pierderea neacoperita
- Sold creditor 474.850 - - - - 474.850
- Sold debitor 969.343 3.285.898 3.285.898 - - 4.255.241
Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima data a IAS. mai putin IAS 29*32
- Sold creditor - - - - - -
- Sold debitor 1.180.760 - - - - 1.180.761
Rezultatul reportat prov.din trecerea la aplic.
reglementarilor contab. Conf.cu Directiva
a V-a Comunitatilor Econ.Europene
- Sold creditor 70.094 - - - - 70.094
- Sold debitor - - - - - -
Profitul sau pierderea exercitiului financiar
- Sold creditor - - - - - -
- Sold debitor 3.285.898 863.658 - 3.285.898 3.285.898 863.658
Repartizarea profitului - - - - - -

Total capitaluri proprii 5.488.383 4.149.556 3.285.898 3.285.898 3.285.898 4.624.724

Aceste situatii financiare au fost aprobate la data de

Administrator, Intocmit,
EC. ANCA TOADER Hanganu Gabriela
Presedintele Consiliului de Administratie Economist
SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)

9
1. ACTIVE IMOBILIZATE

Cod 40
- RON -
Date privind activele imobilizate

Valori brute
Reduceri
Elemente de imobilizari
Nr. rind
Sold initial

Cresteri Reevaluare Total
din care:
dezmembrari
si casari
Sold final
col. 6 = 1+2+3-4
A B 1 2 3 4 5 6
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si dezvoltare 01 - - - - - -
Alte imobilizari 02 25.132 - - - - 25.132
Avansari si imobilizari necorporale in curs 03 - - - - - -
TOTAL rd. 01 la 03 4 25.132 - - - - 25.132

Imobilizari corporale


Terenuri 05 2.978.559 - - - - 2.978.559
Constructii 06 5.118.245 - - - - 5.118.245
Instalatii tehnice si masini 07 1.632.775 - - - 1.632.775
Alte instalatii. utilaje si mobilier 08 - - - - - -
Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 12.750 - - 12.750
TOTAL rd. 05 la 09 10 9.742.329 - - - - 9.742.329

Imobilizari financiare 11 150 - - - - 150

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL rd.04+10+11 12 9.767.611 - - - - 9.767.611

SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)

10
1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Cod 40
-RON-

Amortizari

Elemente de imobilizari
Nr.
rind
Sold initial
Amortizare in cursul
anului
Amortizare
aferenta
reevaluarii
Amortizare aferenta
imobilizarilor
scoase din
evidenta
Amortizare la sfirsitul
anului
col. 10 = 6+7+8-9
A B
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare 13
Alte imobilizari 14 25.132 - - - 25.132
TOTAL rd. 13+14 15 25.132 - - - 25.132

Imobilizari corporale
Terenuri 16 - - - - -
Constructii 17 2.434.094 418.485 - 2.852.579
Instalatii tehnice si masini 18 1.367.916 86.298 - - 1.454.214
Alte instalatii. utilaje si mobilier 19 - - - - -
TOTAL rd. 16 la 19 20 3.802.010 504.783 - - 4.306.793

AMORTIZARI - TOTAL rd. 15+20 21 3.827.142 504.783 - - 4.331.925


SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)

11
1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)
Cod 40
-RON-
Provizioane pentru depreciere
Elemente de imobilizari
Nr.
rind
Sold initial
Provizioane constituite
in cursul anului
Provizioane reluate la
venituri
Sold final
col. 13 = 10+11-12
A B
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si de dezvoltare 22 - - - -
Alte imobilizari 23 - - - -
Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24 - - - -
TOTAL rd. 22 la 24 25 - - - -
Imobilizari corporale - - - --
Terenuri 26 - - - -
Constructii 27 - -
Instalatii tehnice si masini 28 -
Alte instalatii. utilaje si mobilier 29 - - - -
Avansuri si imobilizari corporale in curs 30 12.750 - - 12.750
TOTAL rd. 26 la 30 31 12.750 - 12.750
Imobilizari financiare 32 - - - --
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL rd.
25+31+32 33 12.750 - 12.750

VALORI NETE 31 decembrie 31 decembrie
2009 2010

Imobilizari necorporale - -
Imobilizari corporale 5.927.569 5.422.786
Imobilizari financiare 150 150
TOTAL 5.927.719 5.422.936
La 31.12. 2008 constructiile au fost reevaluate de un evaluator independent. Conform acestui proces, valoarea neta ramasa a acestor constructii a
devenit noul cost.
SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)

12
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Sold la Transferuri Sold la
1 ianuarie
2010

in cont

din cont
31 decembrie
2010
Provizion cheltuieli plecari voluntare 1.637.380 - 1.601.372 36.008

Provizion cheltuieli audit -

4.439

-

4.439

Total provizioane 1.637.380

4.439

1.601.372

40.447


3. REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2010 societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 863.658 lei


4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATAREAnul incheiat la
31 decembrie
Anul incheiat la
31 decembrie
2009 2010

1. Cifra de afaceri 1.644.035 12.000

2. Costul bunurilor vandute si al
serviciilor prestate (3+4+5)

397.355 -
3. Cheltuielile activitatii de baza 87.087 -
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 53.976 -
5. Cheltuielile indirecte de productie 256.292 -

6. Rezultatul brut aferent cifrei de
afaceri nete (1-2)

1.246.680 12.000

7. Cheltuielile de desfacere 16.276
8. Cheltuieli generale de administratie 4.486.698 876.560
9. Alte venituri din exploatare 25.513 7.299

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

(3.281.780) (857.261)


SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)

13
5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Creante Sold Termen de lichiditate Sold la Termen de lichiditate

31 decembrie
2009 Sub 1 an Peste 1 an
31 decembrie
2010 sub 1 an peste 1 an
col 2 + 3 col 5 + 6
Total, din care: 1.478.388

1.478.388 - 323.592 323.592 -

- Creante comerciale din afara grupului 208.740 208.740 - 212.493 212.493 -
- Sume de incasat de la societatile din
cadrul grupului 1.159.115 1.159.115 - - - -
- Creante asupra statului 57.579 57.579 - 56.259 56.259 -
- Alte creante 52.954 52.954 - 54.840 54.840 -
Provizioane pentru deprecierea
creantelor (259.822) (259.822) - (258.106) (258.106) -

Creante comerciale net 1.218.566 1.218.566 - 65.486 65.486

Datorii Sold Termen de exigibilitate Sold la Termen de exigibilitate

31 decembrie
2009 Sub 1 an 1 5 ani
peste 5
ani
31 decembrie
2010 sub 1 an 1 - 5 ani
peste 5
ani
col 2 + 3 + 4 col 2 + 3 + 4
Total, din care: 115.948 115. 948 - - 877.447 877.447 - -

Datorii comerciale-furnizori 19.202 19.202 - - 40.549 40.549 - -
Sume datorate societatilor
din cadrul Grupului 471

471 - - 797.780 797.780 - -
Alte datorii, inclusiv datorii
fiscale si datorii pentru
asigurarile sociale 42.030 42.030

- - 14.674 14.674 - -
Sume datorate personalului 54.245 54.245 - - 24.444 24.444 - -

SC ADMET S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate n RON, dac nu este specificat altfel)
6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Aceste situaii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societtii i sunt ntocmite n
conformitate cu Legea nr.82/1991, revizuita si completata de Ordinul Ministrului Finanelor
Publice nr. 3055/2009 si prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2374/2007.

Ordinul 3055/2009, modificat prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2374/2007 se aplic
ncepnd cu situaiile financiare ale anului 2010 de ctre societile care ntrunesc criteriile
stabilite de acest act normativ.

Acest Ordin cuprinde Reglementrile contabile conforme cu Directivele Europene, si anume:

a) Directiva a patra a Comunittii Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie
1978, cu modificrile si completrile ulterioare aa cum este prevzut in OMF NR.
3055/2009;
b) Art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21
aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziie;
c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai
2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 14 iunie
2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 iunie
2009, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE;
f) Directiva a saptea a Comunittilor Economice Europene 83/349/EEC din data de 13
iunie 1983 cu privire la situatiile financiare consolidate, cu modificrile si completrile
ulterioare asa cum este prevzut in OMF NR. 3055/2009.

OMF nr. 3055/2009 este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difer de Standardele
Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu sunt in
concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situaiile financiare, ntocmite n conformitate cu OMF nr. 3055/2009, nu trebuie folosite
de tere pri sau de ctre utilizatori ai situaiilor financiare care nu sunt familiarizai cu OMF nr.
3055/2009 aplicabil pe teritoriul Romniei.

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate
in LEI NOI avand la baza principiul costului istoric.

b) Conversii valutare

Tranzactiile realizate de societate au fost efectuate in RON. Societatea nu a efectuat si nu
efectueaza tranzactii in valuta.

c) Situatii comparative

Situatiile financiare au ca baza de comparatie situatiile financiare ale anului 2009.

d) Mijloace fixe si amortizare

Imobilizarile corporale au fost reevaluate conform HG 403/2000. La data de 31 decembrie 2008,
Societatea a reevaluat constructiile la valoarea justa a acestora. Evaluarea a fost efectuata de
catre un evaluator independent, certificat ANEVAR.

SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

15
6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a
activelor:

Categorie Ani
Constructii 50
Aparatura de masura si control 3-12
Mijloace de transport 5

Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere
pe masura ce au fost efectuate; imbunatatirile care maresc in mod semnificativ durata de viata a
activelor, capacitatea de productie a acestora sau performantele tehnice se capitalizeaza.

e) Imobilizari necorporale

Softuri informatice

Costurile aferente achizitionarii de softuri informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza
metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

f) Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din sumele existente in casierie, sumele depuse la banci
precum si avansurile de trezorerie.

g) Creante comerciale

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. Pentru creantele incerte se
constituie provizion. Creantele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care se
constata ca acestea nu se mai pot incasa iar efectul economico-financiar al acestuia este
atenuat de utilizarea provizionului constituit in acest sens.

h) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul
stocurilor include toate costurile suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se
gasesc in prezent, respectiv:

i) Materiile prime si consumabile: pretul negociat cu furnizorii;
ii) Produsele finite: costul materialelor directe si cele cu manopera plus cheltuielile
de regie atribuite.

Acolo unde este cazul se constituie provizion pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau cu
defecte.

Compania foloseste metoda FIFO pentru gestionarea stocurilor.

i) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a
obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite indiferent daca au fost sau nu
facturate catre societate.


SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

16
6. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare)

j) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau
implicita) generata de un eveniment anterior este probabil sa fie necesara o iesire de resurse
sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia
respectiva sau recuperarea creantei si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor.
In anul 2009 s-a creeat un provizion in valoare de 1.637.380 lei care a cuprins sumele aferente
plecarior vountare din anul 2009 precum si cele aferente anului 2010. De asemenea este de
mentionat faptul ca la finele anului 2010 suma de 36.008 lei este aferenta sumelor care vor fi
achitate in lunile ianuarie si februarie 2011.

k) Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de societate sunt formate din numerar, creante si datorii.
Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea justa.

l) Pensii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre statul roman
in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Totii salariatii sunt inclusi in planul de pensii
al statului Roman. Societatea nu opereaza nici o alta schema de pensii sau plan de beneficii
post-pensionare.

m) Venituri

Veniturile sunt inregistrate in momentul livrarii de produse de catre societate, acestea fiind
momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt
transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA).

n) Continuitatea activitatii

Natura activitatii Companiei poate aduce variatii imprevizibile in ce priveste intrarile de numerar
in viitor. Managementul a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la
baza principiul continuitatii activitatii.

Managementul considera ca sprijinul oferit de Arcelor Mittal Galati SA va fi suficient pentru a
permite societatii sa isi continue activitatea si sa isi regleze datoriile in cursul normal al activitatii
de exploatare fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active, intrerupere fortata determinata
de factori externi a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

Situatiile financiare nu includ ajustarile care ar putea proveni din rezultatul acestei incertitudini.


SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

17
7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capital social

Capitalul social, asa cum se prezinta inregistrat la Registrul Comertului, este structurat dupa
cum urmeaza:


31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

Numar Numar
Capital subscrisin actiuni 525.963 525.963

RON RON
Valoarea nominativa a unei actiuni 2,50 2,50
Total capital social (RON) 1.314.908 1.314.908

Structura sintetica a actionariatului societatii la data de 31 decembrie 2010, se prezinta astfel:


Denumire actionar Numar actiuni Procent%

SIDEX TRADING SRL Galati 386.774

73,54
S.I.F (II) MOLDOVA 125.400 23,84
ALTI ACTIONARI 13.789 2,62

TOTAL ACTIUNI 525.963

100,0000


8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorii si directorii

Compania nu are datorii catre administratori si directori. Societatea nu garantase si nu avea
obligatii viitoare, referitoare la directori sau administratori la sfarsitul anului 2010 sau la sfarsitul
anului 2009.
De asemenea, in februarie 2010, in urma programului de restructurare si eficientizare a
activitatii societatii in societate au mai ramas 5 angajati. Acestia au ca sarcina intretinerea si
functionarea in conditiile legii a activitatii Societatii.


SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

18
Salariati
31 decembrie 2009 31 decembrie 2010

Salarii
platiteNumar
mediu
angajati
Salarii
platiteNumar
mediu
angajati
Total:
din care: 1.753.702

47 1.310.962 6
Personal conducere 98.894 2 - -
Personal administrativ si
deservire generala 375.148 10 1.310.962 6
Personal; direct productiv 1.279.660 35 - -

Asigurari sociale 464.072 - 367.504
Tichete de masa 26.868 - 4.377


TOTAL cheltuieli salariati 2.244.642 1.682.843


9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


2009 2010
1.Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente 11,33 0,14
Indicatorul lichiditatii imediate 10,98 0,10

2.Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare N/A N/A
Indicatorul privind acoperirea dobinzilor N/A N/A

3.Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor
21,29 0,33
Numarul de zile de stocare 17,14 1,09
Viteza de rotatie a debitelor-clienti 303 8,44
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 36 N/A
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
0,28 N/A
Viteza de rotatie a activelor totale 0,23 0,10

4.Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat N/A N/A
Marja bruta din vinzari N/A

N/A
Rata rentabilitatii exploatarii N/A N/A
5.Indicatori privind rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune N/A N/ASC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

19
10. ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

SC Admet SA este o societate pe actiuni infiintata in 1949 si are sediul in Str. Al. Moruzzi
nr.130, Galati, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J/17/18/1991.

Activitatea principala a societatii este comertul cu ridicata a produselor si minereurilor metalice.

b) Informatii privind relatiile societatii cu filialele sau cu alte intreprinderi in care se detin
titluri de participare

Detalii despre societatile si filialele din cadrul grupului sunt urmatoarele:

Nume Companie
Apartenenta
Grup
Tara de
Origine Sediu social
Sidex Trading SA Firma Mama Romania
Str Domneasca. nr. 118,
Galati
Arcelor Mittal Galati SA Firma Afiliata Romania Str Smardan nr.1, Galati
Arcelor Mittal Distribution
Romania SRL
Firma Afiliata Romania
Otopeni, Calea
Bucurestilor nr. 1,Hala AD
SidexMonolithiques SRL Firma Afiliata Romania Str.Smardan nr. 1, Galati

i) Creante de la societatile din cadrul grupului din Romania31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

Arcelor Mittal Galati S.A. 1.136.323 -
ArcelorMittal Distribution SRL 22.792 -

1.159.115 -

ii) Datorii catre societatile din cadul grupului din Romania:
31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

Arcelor Mittal Galati S.A. 471 796.732
Sidex Trading S.R.L. 1.048 1.048

1.519 797.780


SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

20
10. ALTE INFORMATII (continuare)

iii) Valoarea tranzactiilor cu societatile din cadrul grupului in anul 2010 se prezinta astfel:Cumparari (RON)
2009
Cumparari (RON)
2010

Arcelor Mittal Galati SA 104.153 531
Total 104.153 531
Vanzari (RON)
2009
Vanzari (RON)
2010

Arcelor Mittal Galati SA 1.525.000 -
Arcelor Mittal Distribution SRL 118.054 -
Total 1.643.054 -

c) Onorariile auditorilor

Situaiile financiare ale Societii, ntocmite n conformitate cu OMF 3055/2009 cu modificarile
ulterioare, au fost auditate potrivit reglementarilor statutare de ctre un auditor independent.
Societatea este auditata de Deloitte Audit S.R.L. Onorariul auditorilor este stabilit prin
intelegerea celor doua parti si este prevazut in contractul de prestari de servicii incheiat intre
Societate si Deloitte Audit S.R.L.

d) Angajamente acordate

Societatea nu are angajamente acordate la 31 decembrie 2010.

e) Angajamente primite

Societatea nu are angajamente primite la 31 decembrie 2010.

f) Vanzari

Vanzari pe arii geografice:

31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

Vanzari la intern 1.644.035 12.000

Total vanzari 1.644.035 12.000SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

21
10. ALTE INFORMATII (continuare)

g) Disponibil in conturile curente de la banci la 31.12.2009 si 31.12.2010 se prezinta dupa
cum urmeaza:

Banca 31 decembrie
2009
31 decembrie
2010


Banca Transilvania Galati
90 -
Banca Comerciala Romana Galati-garantii materiale ale
gestionarilor 8.975 1.343
Banca Comerciala Romana Galati 43.233 20.812
Casa in lei 2.333 682
Alte valori - -

TOTAL 54.631 22.837

h) Impozitul pe profit

Pierderea fiscala aferenta exerciiului financiar pentru anii ncheiai la 31 decembrie 2009 i 31
decembrie 2010, este prezentata mai jos:

Calculul impozitului pe profit 31 decembrie
2009
31 decembrie
2010

Venituri totale 1.669.730 19.434
Cheltuieli totale 4.951.328 876.642

Profit brut (3.281.598) (857.208)
Venituri neimpozabile 335.491 1.602.995
Cheltuieli nedeductibile 3.365.627 -
Rezerva legala - -
Profit impozabil (299.272) (2.460.203)
Pierdere fiscal din anii precedeni - 1.594.131
Rata impozitului pe profit 16% 16%

Impozit pe profit 4.300 6.450

Pierderea fiscala este mai veche de 5 ani si conform legislatiei fiscale in vigoare nu mai poate fi
recuperata.

Impozitul amanat

Situatiile financiare ale companiei la data de 31 decembrie 2010 contin o rezerva din reevaluare
de 3.416.337 RON. Conform reglementarilor fiscale in vigoare, aceasta rezerva din reevaluare
este impozabila daca este utilizata pentru a fi distribuita catre actionari, pentru acoperirea
pierderilor din ani anteriori sau la dizolvarea firmei. Managementul companiei nu are intentia sa
distribuie aceasta rezerva sau sa o utilizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
Deoarece situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii,
rezervele din reevaluare sunt considerate diferente permanente si prin urmare datoria cu
impozitul amanat nu este recunoscuta.

SC ADMET S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

22
10. ALTE INFORMATII (continuare)

i) Stocuri

31 decembrie 31 decembrie
2009 2010

Materiale consumabile 152.295 145.060
Obiecte de inventar 9.148 7.074
Marfuri 2.304.966 2.304.925
Ambalaje 5.409 5.409
Provizioane pentru materiale consumabile si obiecte
de inventar (stocuri depreciate si cu miscare lenta)

(126.184) (126.184)
Provizioane pentru marfuri (stocuri depreciate si cu
miscare lenta) (2.304.966) (2.304.925)

Total stoc net 40.668 31.359

j) Cheltuieli cu chirii si leasing

La 31 decembrie 2010 Societatea nu are calitatea de locatar in nici un contract de leasing.

k) Angajamente si evenimente contigente

Riscul de piata

Economia romaneasca este in proces de dezvoltare si exista un grad de nesiguranta in ceea ce
priveste evolutia mediului politic si de afaceri. Datorita acestor motive nu este posibil sa se
estimeze ce modificari vor avea loc in Romania in aceste directii si ce efecte vor avea acestea
asupra pozitiei financiare, rezultatelor exploatarii si fluxurilor de trezorerie ale societatii.

Incertitudini asociate cu sistemul juridic si fiscal din Romania

Prevederile legale si reglementarile romanesti in domeniul fiscal, tranzactiile in valuta si
aprobarea imprumuturilor in valuta se modifica foarte des ca urmare a eforturilor Guvernului de
realizare a unei economii de piata. Aceste prevederi si reglementari nu sunt insa intotdeauna
foarte clar formulate, ceea ce lasa loc la diverse opinii, iar situatiile in care aceste opinii sunt
divergente nu sunt deloc rare.

Actualul regim de penalitati si amenzi aplicabile in cazul depistarii unor incalcari ale prevederilor
legale din Romania este foarte sever. Penalitatile pot ajunge pana la confiscarea sumelor in
cauza (daca este vorba de incalcari ale regimului valutar), precum si aplicarea unor amenzi ce
pot ajunge pana la 100% din valoarea taxelor si impozitelor neplatite. Majorarile de intarziere
(aplicate la sumele de plata efectiv ramase) reprezinta procente care variaza si se aplica zilnic
sau lunar. Prin urmare, penalitatile si amenzile pot ajunge la sume importante de platit catre
Stat.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele si dobanzile
aferente.

23
RAPORTUL ADMINISTRATORULUIS.C. ADMET SAPE ANUL 201024
Prezentarea situaiei unitii patrimoniale i evoluia sa previzibil

S.C.ADMET S.A Galati, societate cu capital privat, a fost infiintata in baza Legii 15/1990 si a
H.G.nr.29/1991, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J/17/18/1991, cod fiscal RO
1628551, avand ca obiect de activitate urmatoarele:

Comert cu ridicata al produselor si minereurilor metalice;
Preluarea, depozitarea i conservarea de produse metalurgice materii prime i
alte materiale in vederea desfacerii in tara sau la export;
Efectuarea de prestri servicii privind operaiile de descrcare-ncrcare, sortare,
transbordare, transvazare si gestionarea de diverse mrfuri in regim de custodie.

In anul 2009 in natura activitatii societatii a intervenit o reorganizare semnificativa in sensul ca a
avut loc o restructurare de personal in procent de 40%. Aceasta restructurare a fost determinata
de diminuarea volumului de activitate pe fondul crizei mondiale care s-a rasfrant si asupra
economiei romanesti Procesul de restructurare s-a continuat si in anul 2010 astfel incat in luna
februarie s-a luat hotararea sa se disponibilizeze un numar de 22 angajati. Ca urmare a acestei
masuri au ramas in societate un numar de 5 angajati care sa asigure buna intretinerea si
legalitatea operatiunilor Societatii.
Societatea are in vedere in perioada urmatoare gasirea de solutii alternative in vederea
relansarii unei activitati profitabile.

Structura acionariatului

Societatea are un capital social subscris si varsat in valoare de 1.314.908 RON, care cuprinde
un numar de 525.963 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 RON/actiune.

Nr.crt. Denumire actionar Numar actiuni Procent %
1. SIDEX TRADING SRL Galati 386.774 73,5363
2. S.I.F (II) MOLDOVA 125.400 23,8419
3 ALTI ACTIONARI 13.789 2,6218


TOTAL ACTIUNI 525.963 100Gestionarea riscurilor

Riscul de piata

Anul 2010 a fost marcat de continuarea crizei dar semnele usoare de revigorare a
economiei pe plan national si planurile de viitor ale municipiului Galati ne fac sa credem
ca sunt sanse reale de revigorare. Studiile arata ca exista crestere a cererii de otel pe
principalele segmente de consumatori, si anume industria constructoare de masini,
industria navala, constructiile.
Asociaia Mondial a Oelului (WSA) a publicat, la 20 aprilie 2010, previziunile sale pe
termen scurt, 2010 i 2011, pentru piaa oelului.
Din analiza WSA reiese ca utilizarea otelului va creste cu 5.3% ajungand la un istoric
1,306 milioane tone metrice (mmt) in 2011
Productia de otel brut a Romaniei a crescut cu 43,8% in primul trimestru 2010, la
762mmt, in timp ce pe piata internationala a urcat cu 29% , la 342,36 mmt potrivit
datelor Asociatiei Mondiale a Otelului.

25


Riscul ratei dobanzii

Societatea nu are contractate imprumuturi la 31.12.2010.

Riscul de lichiditate

Politica societatii este de a mentine suficiente lichiditati pentru achitarea obligatiilor in momentul
in care devin exigibile. De asemenea, nu exista creante noi, iar creantele aflate in litigii sunt
urmarite.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romnia este ntr-o faz de dezvoltare i este supus unor
interpretri variate i unor schimbri constante, care uneori sunt retroactive. Dei impozitul
efectiv datorat pentru o tranzacie poate fi minim, penalizrile pot fi semnificative. Nivelul
penalitatii de ntrziere se stabileste astfel:
a) daca stingerea se realizeaza n primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se
calculeaza penalitati de ntrziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
b) daca stingerea se realizeaza n urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de ntrziere este de
5% din obligatiile fiscale principale stinse;
c) dupa mplinirea termenului prevazut la lit. b) din Codul Fiscal, nivelul penalitatii de ntrziere
este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse. Penalitatile de intarziere nu
inlatura obligatia de plata a dobanzilor. Nivelul dobanzii de intarziere este 0,04% pe fiecare zi
de intarziere.

Contabilitatea

Conform articolului art. 10 din Legea 82/1991, contabilitatea este organizata n compartiment
distinct condus de contabilul-sef .

Pentru ntocmirea bilanului s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale i
bunurilor deinute cu chirie, conform Ordinului Ministrului Finanelor nr. 3055/2009 cu
modificarile ulterioare.

Bilanul a fost ntocmit pe baza balanei de verificare a conturilor sintetice din 31.12.2010, puse
de acord cu soldurile din balanele analitice, ncheiat dup nregistrarea tuturor documentelor
n care au fost consemnate operaiunile financiar contabile aferente activitii anului 2010.

Incepand cu 1 ianuarie 2010, contabilitatea aplica prevederile OMF 3055/2009 cu modificarile
ulterioare, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Rezerve

Rezervele sunt n sum de 5.648.195 RON, din care 181.883 RON sunt rezervele legale
constituite conform Legii nr. 31/1990 republicat. Rezervele din reevaluare sunt in suma de
3.416.337 RON, rezervele reprezentand reclasificarea din rezultatul reportat, a surplusului din
reevaluare.


26
Provizioane

Provizioanele constituite la 31.12.2010 sunt n suma de 2.742.412 lei, din care :

NR.CRT DENUMIRE PROVIZION
SUMA (RON)

1. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 40.447
2. Depreciere imobilizare in curs-proiect 12.750
3. Provizion pentru depreciere imobilizari corporale
4. Ajustari pentru deprecierea materialelor 126.184
5. Ajustari pentru deprecierea marfurilor 2.304.925
6. Ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti 208.740
7. Ajustari pentru deprecierea creantelor- debitori diversi-imputatii 49.366


TOTAL PROVIZIOANE 2.742.412

Datorii
Societatea figureaza la data de 31.12.2010 cu datorii in valoare de 877.447 lei dupa cum
urmeaza :

Datorii
877.447
-Datorii comerciale-furnizori 40.549
-Sume datorate societatilor din cadrul grupului 797.780
-Alte datorii. inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile
sociale 39.118

Cifra de afaceri

n anul 2010, Societatea a realizat o cifr de afaceri de 12.000 lei.

Numrul de salariai

n anul financiar 2010 numrul mediu de salariai din cadrul SC ADMET SA a fost de 6 fa de
47 n anul financiar 2009, in descrestere cu 87 %.

Politica privind Protecia Mediului

Societatea respecta legislatia in vigoare privind protectia mediului.

Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

n tabelul de mai jos sunt prezentai civa indicatori rezultai din analiza situaiei patrimoniului, a
contului de profit i pierdere i a tabloului fluxurilor de trezorerie.

2009
Indicatori de lichiditate
Lichiditatea curent 11,33 0,14
Lichiditate imediat (test acid) 10,98 0,10
Indicatori de risc
Gradul de ndatorare (%) N/A N/A
Acoperirea dobnzilor (%) N/A N/A


27
Indicatori de activitate
Rotaia stocurilor (zile) 21,29 0,33
Numarul de zile de stocare 17,14 1,09
Viteza de rotatie a clientilor (zile) 303 8,44
Viteza de rotatie a furnizorilor (zile) 36 N/A
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii) 0,28 N/A
Viteza de rotatie a activelor totale (nr. rotatii) 0,23 0,10
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat (%) N/A N/A
Marja brut de vnzri (%) N/A N/A
Rata rentabilitatii exploatarii N/A N/A
Rezultatul pe aciune N/A N/A

Investiii i dezinvestiii

In anul 2010 nu s-au efectuat investitii tehnologice.


Contul de profit i pierdere
RON
Indicatori 2009 2010
Cifra de afaceri 1.644.035 12.000
Rezultat din exploatare (3.281.780) (857.261)
Rezultatul financiar 182 53
Profitul brut - -
Impozitul pe profit 4.300 6.450
Profitul (pierdere) net (3.285.898) (863.658)

Bilanul contabil
RON
Indicatori 2009 2010
Active imobilizate
Din care: 5.927.719 5.422.936
Imobilizri necorporale - -
Imobilizri corporale 5.927.569 5.422.786
Imobilizri financiare 150 150
Active circulante 1.313.865 119.682
Din care:
Stocuri
40.668 31.359
Clieni i conturi asimilate 1.218.566 65.486
Disponibiliti 54.631 22.837


28
Cheltuieli n avans 127 -

TOTAL ACTIV 7.241.711 5.542.618
Capital propriu 5.488.383 4.624.724
Din care:
Capital social 1.314.908 1.314.908
Rezerve i alte fonduri de capital 7.459.373 4.173.474
Profit anual (3.285.898) (863.658)

Datorii curente 115.948 877.447
Din care:
mprumuturi i datorii asimilate - 797.780
Furnizori si alte datorii curente 115.948 79.667
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un
an - -
Provizioane 1.637.367 40.447
Venituri in avans - -

TOTAL PASIV 7.241.712 5.542.618

Evenimente ulterioare datei bilantului
Nu este cazul.

Concluzii ce se degaj din analiza situailor financiare ale anului 2010 i previziunile
pentru anul 2011
Pe perioada exercitiului financiar-contabil 2010, activitatea societatii s-a desfasurat in
conditiile legislatiei in vigoare.
Nu s-au savarsit infractiuni de natura economica cu caracter penal care sa aduca
atingere intereselor societatii.
Intreaga activitate a fost supusa analizei administratiei si actionariatului societatii.
Masurile si rezultatele au fost aduse la cunostinta acestora, in timp optim.
Pentru anul 2011 se ia in calcul relansarea activitatii prin inchirierea spatiilor comerciale si a
utilajelor care deservesc spatiile de depozitare. In acest moment sunt in desfasurare negocieri
(pentru inchiriere de spatii comerciale si utilaje, precum si forta de munca calificata) cu doua
firme,din care una din cadrul grupului-Arcelor Mittal Distributie, si Shencker Romtrans. Se vor
analiza posibilitatile de a reautoriza liniile de cale ferata pentru ca sunt si cu ecartament larg
(pentru tarile din spatiul ex-sovietic) cat si cu ecartament normal. Este , de asemenea, de remarcat
faptul ca municipiul Galati are in desfasurare proiectul Revitalizarea zonelor industriale traditionale
din Sud-vestul Europei (ReTInA), finantat in cadrul Programului Operational de Cooperare
Transnationala Sud-Estul Europei.
Proiectul este de a dezvolta, testa i implementa n comun o metod inovativ pentru
revitalizarea zonelor industriale dezafectate avnd la baz schimbul de bune practici i
expertiz ntre parteneri n cadrul celor trei grupe tematice de lucru ale partenerilor: GTL1-
legislaie, finane, drept de proprietate; GTL2-urbanism i protecia Mediului; GTL3-promovare i
relaii publice. Consecinta este ca Societatea, prin pozitia sa geografica si prin dotarile de care
dispune, poate fi un partener strategic si pe cale de consecinta, dezvoltarea activitatii societatii.


Preedinte Consilului de Administratie
Ec. Anca Toader