Sunteți pe pagina 1din 42

Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!

ei
TEMA LUCR!RII
Prin ntocmirea lucr!rii se urm!re"te determinarea eficien#ei cre"terii poten#ialului
productiv al unit!#ilor economice care compun un holding din industria por#elanului, prin
retehnologizarea "i modernizarea proceselor tehnologice n strns! corela#ie cu solicit!rile
pie#ei interne !i externe, cu extinderea continu! a exportului de produse din por#elan.
Lucrarea este structurat! n "ase capitole:
I. Informa#ii tehnico-economice ini#iale.
II. Calculul cre"terii anuale a capacit!#ii de regim.
III. Alegerea variantei economice de retehnologizare "i modernizare.
IV. Distribuirea produc#iei de por#elan c!tre beneficiari.
V. Calculul costului comercial la nivel de societate comercial! "i pe total holding.
VI. Determinarea eficien#ei economice a retehnologiz!rii "i moderniz!rii n societ!#ile
comerciale ale holdingului.
I. INFORMA!II TEHNICO - ECONOMICE INI!IALE,
NECESARE NTOCMIRII LUCR"RII
Pentru ntocmirea lucr!rii sunt furnizate urm!toarele informa#ii de baz!:
a) Tabel nr.$: Balan#a produsului SERVICIU CAFEA (raportul cerere - ofert!);
b) Tabel nr.2 : Extras din Nota de comand! privind retehnologizarea unor societ!#i
comerciale produc!toare de por#elan (S.C. ARTFIL Sighi"oara "i S.C. APULUM Alba
Iulia);
c) Tabel nr.3: Extras din Nota de comand! privind modernizarea societ!#ilor comerciale
produc!toare de por#elan (S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge", S.C. IRIS Cluj Napoca "i
S.C. POR%ELANUL Dorohoi);
d) Tabel nr.4: Indicatori ai costurilor pe unitatea de produs SERVICIU CAFEA etalon n
anul de baz!;
e) Tabel nr.5: Distan#ele pe c!ile rutiere ntre produc!torii de por#elan "i beneficiarii interni
"i externi;
f) La nivel de holding n anul curent se pot mprumuta pentru investi#ii maximum 7000
milioane Unit!#i Valorice(U.V.).
Alte informa!ii:
$. Prognozele "i studiile de marketing pe baza c!rora s-a ntocmit programul de
produc#ie la nivel de holding arat! c! toat! produc#ia de por#elan are desfacere asigurat!,
att pe pia#a intern! ct "i pe cea extern!. Eventualele dep!"iri ale programului de
produc#ie fa#! de nivelul ini#ial negociat "i contractat pe ansamblul holdingului vor fi
destinate pie#ei externe. Preferin#ele partenerilor externi pentru produc!torii de por#elan
sunt: ARTFIL Sighi"oara, POR%ELANUL Curtea de Arge", POR%ELANUL Dorohoi "i IRIS
Cluj Napoca.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Livr!rile la export se vor face franco-vama , dup! cum urmeaz!: S.C. ARTFIL
Sighi"oara "i S.C. IRIS Cluj Napoca livreaz! ntreaga produc#ie destinat! exportului prin
vama Curtici, S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge" prin vama Constan#a, iar S.C.
POR%ELANUL Dorohoi prin vama Ungheni.
Pentru perioada urm!toare, studiile de marketing arat! c! S.C. POR%ELANUL
Curtea de Arge" poate negocia "i contracta toat! produc#ia de por#elan la export, iar S.C.
Artfil Sighi"oara va putea livra la export ncepnd cu trimestrul 2 al anului pentru care s-a
ntocmit studiul de marketing, dar numai produc#ia de por#elan care r!mne disponibil!
dup! satisfacerea cererii pie#ei locale (Trgu Mure").
2. Livr!rile de produse c!tre Societ!#ile Comerciale en Gros (S.C.G.) se fac franco-
depozit principal din ora"ele re"edin#! de jude#.
3. Produsele de por#elan se expediaz! numai cu mijloace auto, tariful de transport
fiind de 5 U.V. / serviciu de cafea x km.
4. Pentru efectuarea calculelor de eficien#! economic! a retehnologiz!rii "i a
moderniz!rii tehnologiilor de fabrica#ie existente se va lua n considerare capacitatea
tehnic! anual!.
INDICA!II pentru rezolvarea n sistem individualizare a lucr#rii complexe.
$. Recomand!m lectura lucr!rii complexe nainte de rezolvarea acesteia n sistem
individualizat.
2. Toate explica#iile ncadrate n CHENAR se refer! la varianta individualizat! a fiec!rui
student de la I.D.D..
3. Informa#iile con#inute n Tabelele nr.$, 4 "i 5 sunt comune pentru to#i studen#ii de la
I.D.D..
4. Informa#iile din tabelul nr.2 sunt par#ial individualizate pentru fiecare student (vezi:
indicatorii $, 2 "i 3), iar indicatorii 4 7 sunt comuni pentru to#i studen#ii.
5. Informa#iile din tabelul nr.3 sunt n totalitate individualizate / student.
6. Modific!rile care intervin n tabelele nr.2 "i 3 sunt precizate n varianta individual! care
se prime"te odat! cu setul de materiale didactice la nceputul sem.II al anului
universitar 200$/2002.
NOT&: fiecare student de la I.D.D. va introduce n structura tabelelor nr.2 (par#ial) "i
nr.3 (n totalitate) individualizarea primit! "i n baza acestor informa#ii va ntocmi
lucrarea complex!.
7. Primul element de calcul l constituie: Determinarea cre"terii capacit!#ii anuale de
regim (vezi: cap.II "i Tabelul nr.6 din lucrarea complex!).
8. Al doilea element de calcul l constituie ierarhizarea CRITERIILOR de care este
necesar s! #inem seama n alocarea fondurilor de investi#ii pentru moderniz!ri
tehnologice n unit!#ile industriale existente (vezi: Cap.III).
9. Fiecare student va elabora mai multe variante de alocare a fondurilor de investi#ii n
func#ie de exigen#ele precizate la fiecare variant!.
$0. Dup! rezolvarea unor capitole (n finalul acestora) din lucrarea complex!, sunt
prezentate TESTE pentru verificarea modului de solu#ionare a acestora.
Succes n rezolvarea n regim individualizat a lucr!rii complexe
$$. Rezolvarea integral! "i corect! a lucr!rii complexe constituie condi#ie pentru
prezentarea la examenul de ECONOMIA RAMURILOR!!
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 1
Balan$a cerere-ofert# pentru
produsul SERVICIU CAFEA
Nr.
crt.
INDICATORI
Total
anual
(mii buc.)
Cantitate trimestrial! (mii buc.)
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
OFERT& AN BAZ&, din care: $ 500 375 375 375 375
$
S.C. POR%ELANUL
Curtea de Arge"
580 $45 $45 $45 $45
2 S. C. POR%ELANUL Dorohoi 320 80 80 80 80
3 S.C. IRIS Cluj Napoca 600 $50 $50 $50 $50
CERERE AN CURENT din care: 2 000 430 500 535 535
A CERERE INTERN& din care: 800 255 $25 2$0 2$0
$ BUCURE'TI $50 48 22 40 40
2 CRAIOVA 75 25 $0 20 20
3 PIATRA NEAM% 60 22 8 $5 $5
4 TRGU MURE' 50 $8 8 $2 $2
5 BAIA MARE 55 $9 $0 $3 $3
6 SIBIU 65 $7 $2 $8 $8
7 TIMI'OARA $05 45 $6 22 22
8 CLUJ NAPOCA 85 $5 $8 26 26
9 ALBA IULIA 55 $8 9 $4 $4
$0 GALA%I $00 28 $2 30 30
B EXPORT $ 200 $75 375 325 325
DEFICIT DE OFERT& 500 55 $25 $60 $60
Tabel nr. 2
Extras din NOTA DE COMAND" privind retehnologizarea
unor societ#$i comerciale
Indicatori U.M.
S.C. Artfil
Sighi"oara
S.C. Apulum
Alba-Iulia
Total
$. Termen de intrare n func#iune 20 febr. $0 ian.
2. Capacitate tehnic! mii buc. $40 325 465
3. Fonduri de investi#ii din care: mil. U.V. $050 2550 3600
3.$. Construc#ii-montaj mil. U.V 50 $20 $70
3.2. Utilaje mil. U.V. $000 2430 3430
4. Cost unitar aferent produc#iei
interne din care:
U.V. 45000 45000
4.$. Materii prime din import
nglobate n produsul finit
$ $.55 $.55
4.2. Materii prime exportabile U.V. ($) $4400 (2) $4400 (2)
5. Cost unitar aferent produc#iei la
export din care:
U.V. 49000 49000
5.$. Cost unitar suplimentar pt.
produc#ia de export
U.V. 4000 4000
6. Pre# vnzare produc#ie intern! U.V. 56000 56000
7. Pre# vnzare produc#ie export $ $6.8 $6.8
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 3
Extras din NOTA DE COMAND" privind modernizarea
societ#$ilor comerciale
Societ!#i comerciale de producere a por#elanului
Specifica#ie
S.C. Por#elanul
Curtea de
Arge"
S.C. Por#elanul
Dorohoi
S.C. IRIS
Cluj Napoca
Cre"terea produc#iei fizice la $
milion U.V. investi#i n modernizare
(mii buc./$ milion U.V.)
0,$20 0,$05 0,$55
Termen de intrare n func#iune a
moderniz!rilor
$5 febr. 20 febr. $ febr.
Reducerea cheltuielilor directe la
$0 mil. U.V. investi#i
6 % 3 % 5 %
Tabel nr. 4
Indicatori pe unitatea de produs
( SERVICIU CAFEA ETALON)
n anul de baz#
Nr.
crt.
Indicator U.M.
Por#elanul
Curtea de
Arge"
Por#elanul
Dorohoi
IRIS Cluj
Napoca
$. Cost unitar variabil din care: U.V. 40000 44000 42000
$. $. Materii prime exportabile
U.V.
($)
$2600
($,75)
$3320
($,85)
$2000
($,67)
$.2.
Materii prime din import
nglobate n produsul finit
$ $.50 $.25 $.20
2.
Cost unitar conven#ional-
constant
U.V. 9000 8000 9000
3.
Cost unitar suplimentar
aferent produc#iei de export
U.V. 2000 2500 3000
4.
Cost unitar aferent
produc#iei interne
U.V 49000 52000 5$000
5.
Cost unitar aferent produc#iei
export
U.V. 5$000 54500 54000
6.
Pre# vnzare produc#ie
intern!
U.V. 54000 55000 55000
7.
Pre# vnzare produc#ie
export
$ $7.6 $5.2 $6.0
Curs valutar $ USD = 7 200 U.V.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 5
Distan$ele pe cale rutier# (transport auto) ntre produc#torii de por$elan %i
beneficiarii de pe pia$a intern# %i extern#
- Km-
PRODUC&TORI
CONSUMATORI
Curtea de
Arge"
Dorohoi Cluj Napoca Sighi"oara Alba Iulia
$ BUCURE'TI $45 680 470 305 455
2 CRAIOVA $20 795 505 340 205
3 PIATRA NEAM% 585 2$0 295 200 345
4 TRGU MURE' $70 245 $$5 60 $95
5 BAIA MARE 3$0 225 95 255 400
6 SIBIU 60 275 $00 75 65
7 TIMI'OARA 245 450 $95 265 $60
8 CLUJ NAPOCA $40 220 -- $70 95
9 ALBA IULIA $$0 3$5 95 $55 --
$0 GALA%I 260 240 325 250 285
$$ EXPORT 350 95 $$0 260 --
II. CALCULUL CRE&TERII CAPACIT"!II ANUALE DE REGIM
Pe baza datelor din tabelul nr.2: Extras din Nota de comand! privind
retehnologizarea unor societ!#i comerciale "i din tabelul nr. 3: Extras din Nota de
comand! privind modernizarea societ!#ilor comerciale, se determin! cre"terea capacit!#ii
de regim n urma ac#iunilor de retehnologizare "i modernizare, pornindu-se de la
capacitatea tehnic! anual! ce revine la $ milion U.V. investi#ii "i durata de func#ionare n
anul curent.
Pentru determinarea num!rului de luni de func#ionare se are n vedere faptul c!
intrarea n func#iune a moderniz!rilor n zilele de $0, $5 sau 20 ale lunii calendaristice
corespunde cu 0,66; 0,5; respectiv 0,33 luni calendaristice de func#ionare, la care se
adaug! num!rul de luni ntregi de func#ionare pn! la sfr"itul anului (3$ decembrie).
Spre exemplu pentru S.C. ARTFIL Sighi"oara se procedeaz! astfel:
- se determin! capacitatea tehnic! anual! care revine la $ milion U.V. investi#ii:
$40 mii buc : $050 mil. U.V. investi#ii = 0,$33 mii buc. / $ milion U.V. investi#ii
- se determin! capacitatea tehnic! lunar! care revine la $ milion U.V. investi#ii :
0,$33 mii buc./an x $ milion U.V. investi#ii : $2 luni/an = 0,0$$$ mii buc./lun! x $mil.
U.V. investi#ii.
- cunoscnd data intr!rii n func#iune "i implicit num!rul de luni de func#ionare n
perioada pentru care s-a efectuat studiul pie#ei, se calculeaz! Capacitatea anual! de
regim care revine la $ milion U.V. investi#ii: 0,0$$$ mii buc./lun! x $ mil. U.V. invest. x
$0,33 luni func#ionare = 0,$$47 mii buc./$ mil. U.V. investi#ii
- lund n considerare volumul total al investi#iilor folosite pentru retehnologizare "i
modernizare, se determin! Capacitatea anual! de regim : 0,$$47 mii buc./$ mil. U.V.
investi#ii x $050 mil. U.V. investi#i = $20,435 mii buc. SERVICII DE CAFEA.
ntre alte clauze contractuale se prevede "i livrare trimestrial! a unui num!r de
produse, care se negociaz! ntre produc!tor "i beneficiar, conform datelor din tabelul $.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Produc#ia trimestrial! se determin! prin luarea n considerare a:
capacit!#ii lunare tehnice, care revine la $ milion U.V. investi#ii;
num!rului de luni de func#ionare din cadrul fiec!rui trimestru;
volumului total de investi#ii,
Trim. I : 0.0$$$ x $.3333 x $050 = $5,507 mii SERVICII CAFEA
Trim. II : 0,0$$$ x 3 x $050 = 34,976 mii SERVICII CAFEA
Trim. III : 0,0$$$ x 3 x $050 = 34,976 mii SERVICII CAFEA
Trim. IV : 0,0$$$ x 3 x $050 = 34,976 mii SERVICII CAFEA
Total $20,435 mii buc. SERVICII CAFEA
n mod similar se procedeaz! pentru calculul capacit!#ii de regim "i la S.C. APULUM
Alba Iulia, precum "i pentru calculul sporului de capacitate de regim care revine la $ milion
U.V. investi#ii n urma procesului de modernizare. Toate rezultatele sunt centralizate n
tabelul 6.
Tabel nr. 6
Cre%terea capacit#$ii de produc$ie datorat# retehnologiz#rii %i moderniz#rii
Nr
crt
Proiecte de
retehnologizare
"i modernizare
Cap.
tehnic!
anual!
conform
retehn.
(mii buc.)
Spor
de cap.
tehnic!
conform
modern.
(mii buc.)
Vol.
invest.
(mil.
lei)
Cap. tehn.
la
$ mil. U.V.
(mii buc.
SERVICII
CAFEA)
Nr.
luni
de func#.
Cap.
tehn. lunara
la
$ mil.
U.V. inv.
(mii buc.)
Cap. de
regim
anual! la $
mil U.V. inv.
(mii buc.)
Cap de regim
anual!
aferent!
valorii
inv.
(mii buc.)
Capacitate de regim trimestrial!
I II III IV
$
S.C. ARTFIL
Sighi"oara
$40 -- $050 0,$33 $0,33 0,0$$$ 0,$$47 $20,435 $5,507 34,976 34,976 34,976
2
S.C. APULUM
Alba Iulia
325 -- 2550 0,$27 $$,66 0,0$06 0,$236 3$5,$80 7$,90$ 8$,093 8$,093 8$,093
3
S.C.
POR%ELANUL
Curtea de
Arge"
-- 0,$20 $ 0,$20 $0,50 0,0$00 0,$050 0,$050 0,0$50 0,0300 0,0300 0,0300
4
S.C.
POR%ELANUL
Dorohoi
-- 0,$05 $ 0,$05 $0,33 0,0087 0,0899 0,0899 0,0$$6 0,026$ 0,026$ 0,026$
5
S.C. IRIS
Cluj Napoca
-- 0,$55 $ 0,$55 $$,00 0,0$29 0,$4$9 0,$4$9 0,0258 0,0387 0,0387 0,0387
TEST NR. '
pentru verificarea modului de ntocmire a Tabelului nr.6 (cre%terea capacit#$ii de produc$ie
datorat# retehnologiz#rii %i moderniz#rii)
S! se determine sporul de capacitate anual! "i trimestrial! de regim, ca urmare a moderniz!rii S.C. IRIS Cluj-Napoca, "tiind c!:
Cre"terea produc#iei fizice ca urmare a moderniz!rii (spor de capacitate tehnic! anual!): 0,$55 mii buc. servicii cafea;
Volumul de investi#ii alocat: $ milion U.V.;
Termen de intrare n func#iune: $0 februarie.
Se va folosi pentru rezolvare modelul de mai jos.
Capacitate de regim trimestrial!
Proiect de
modernizare
Spor
capacitate
tehnic! n
urma
moderniz!rii
.
.
.
(mii buc.)
Volum de
investi#ii
(mil. U.V.)
Capacitate
tehnic! la
$ mil. U.V.
investi#ii
Nr. luni de
func#ionare
Capacitate
tehnic!
lunar! la
$ mil. U.V.
investi#ii
(mii buc.)
Capacitate
de regim
anual! la
$ mil U.V.
investi#ii (mii
buc.)
Capacitate
regim
anual!
aferent!
valorii
investi#iilor
(mii buc.)
Tr. I Tr.II Tr.III Tr.IV
S.C. IRIS
Cluj-Napoca
TEST NR. 2
pentru verificarea modului de ntocmire a Tabelului nr.6 (cre%terea capacit#$ii de produc$ie
datorat# retehnologiz#rii %i moderniz#rii)
S! se determine cre"terea anual! "i trimestrial! a capacit!#ii de regim, ca urmare a retehnologiz!rii la S.C. APULUM Alba-Iulia,
cunoscnd urm!toarele informa#ii:
Capacitatea tehnic! anual! datorat! retehnologiz!rii: 325 mii buc. serviciu de cafea;
Volumul de investi#ii alocat: 2550 milioane U.V.;
Termen de intrare n func#iune: $5 februarie.
Se va folosi pentru rezolvare modelul de mai jos:
Capacitate de regim
trimestrial!
Proiect de
modernizare
Capacitate
tehnic!
anual!
datorat!
retehnolo-
giz!rii (mii
buc.)
Volum de
investi#ii
(mil. U.V.)
Spor de
capacitate
tehnic! la
$ mil. U.V.
investi#ii
Capacitate
tehnic! la
$ mil. lei
(mii buc.
servicii de
cafea)
Nr. luni de
func#ionare
Capacitate
tehnic!
lunar! la
$ mil. U.V.
investi#ii
(mii buc.)
Capacitate
de regim
anual! la
$ mil U.V.
investi#ii
(mii buc.)
Capacitate
regim
anual!
aferent!
valorii
investi#iilor
(mii buc.)
Tr. I Tr.II Tr.III Tr.IV
S.C. APULUM
Alba-Iulia
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
III. ALEGEREA VARIANTEI ECONOMICE DE RETEHNOLOGIZARE &I MODERNIZARE
n urma analizei Balan#ei Cerere-Ofert! pentru produsul SERVICIU CAFEA - tabel
nr. $, se constat! un deficit ntre oferta de SERVICII CAFEA ($.500 mii buc!#i ) "i cererea
pie#ei n anul n curs (2000 mii buc!#i = 800 mii buc!#i pentru pia#a intern! + $.200 mii
buc!#i pentru export ) de 500 mii buc!#i SERVICII CAFEA. Pentru eliminarea acestui
deficit este necesar! cre"terea capacit!#ii de produc#ie, prin utilizarea disponibilului de
fonduri de investi#ii (7.000 milioane U.V.) n ac#iuni de retehnologizare "i modernizare a
unit!#ilor produc!toare de por#elan existente.
Din tabelul 6 se observ! c! n urma ac#iunii de retehnologizare la S.C. ARTFIL
Sighi"oara "i la S.C. APULUM Alba Iulia se poate ob#ine o capacitate de regim
suplimentar! de: $20,435 + 3$5,$80 = 435,6$5 mii SERVICII CAFEA, reducndu-se astfel
deficitul de la 500 mii buc!#i la 64,385 mii buc!#i.
Pentru acoperirea integral! a cererii, deci eliminarea deficitului, se vor utiliza
fonduri de investi#ii pentru moderniz!ri tehnologice la unit!#ile industriale existente (Curtea
de Arge", Dorohoi "i Cluj Napoca).
Ordinea de prioritate n alocarea fondurilor de investi#ii destinate moderniz!rii #ine
seama de urm!toarele criterii:
$) Cre"terea capacit!#ii de regim anuale la $ milion U.V. investi#ii n moderniz!ri.
Din acest punct de vedere, ordinea celor trei societ!#i comerciale n care se fac
moderniz!ri este :
a) S.C. IRIS Cluj Napoca: 0,$4$9 mii servicii cafea;
b) S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge": 0,$050 mii servicii cafea;
c) S.C. POR%ELANUL Dorohoi: 0,0899 mii servicii cafea.
2) Nivelul costurilor unitare aferente produc#iei interne nregistrate de cele trei
societ!#i comerciale. Conform datelor din tabelul nr. 4, se ob#ine urm!toarea clasificare :
a) S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge": 49000 U.V./serviciu cafea ;
b) S.C. IRIS Cluj Napoca: 5$000 U.V./ serviciu cafea ;
c) S.C. POR%ELANUL Dorohoi: 52 000 U.V./ serviciu cafea .
3) Posibilitatea contract!rii "i vnz!rii produselor pe pia#a extern!. Conform
informa#iilor ini#iale, sunt preferate produsele fabricate la ARTFIL Sighi"oara,
POR%ELANUL Curtea de Arge" "i POR%ELANUL Dorohoi.
4) Posibilitatea reducerii costurilor ca urmare a reducerii cheltuielilor directe.
Conform datelor din tabelul nr. 4 se ob#ine urm!toarea situa#ie:
a) POR%ELANUL Curtea de Arge": (40.000 U.V. x 6%)/$0 mil. U.V. = 240 U.V. / $
mil. U.V.;
b) IRIS Cluj Napoca: (42.000 U.V. x 5% ) /$0 mil. U.V. = 2$0 U.V. / $ mil. U.V. ;
c) POR%ELANUL Dorohoi: (44.000 U.V. x 3% )/$0 mil. U.V. =$32 U.V. /$0 mil. U.V.
5) Termenul de intrare n func#iune a unit!#ilor modernizate. Conform datelor din
tabelul nr. 3, rezult! urm!toarea ordine de prioritate (ordinea descresc!toare a num!rului
de luni de func#ionare pn! la sfr"itul anului) :
a) S.C. IRIS Cluj Napoca: $ februarie, rezult! $$,00 luni de func#ionare;
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
b) S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge": $5 februarie, rezult! $0,50 luni de
func#ionare;
c) S.C. POR%ELANUL Dorohoi: 20 februarie, rezult! $0,33 luni de func#ionare.
6) Necesitatea de a nu neglija procesul de modernizare continu! a tuturor unit!#ilor
holdingului deoarece eventualele r!mneri n urm! se vor repercuta negativ asupra cre"terii
cantitative "i calitative a produc#iei.
Pentru alegerea variantelor de modernizare a societ!#ilor produc!toare de por#elan
se pot aplica metode diferite, pentru care este necesar! ntocmirea matricii utilit!#ilor
U = (uij), i = $,..., n ; j = $,..., m, n care n este num!rul variantelor de modernizare (n = 3:
Curtea de Arge"; Dorohoi; Cluj Napoca) "i m este num!rul criteriilor de alegere (m = 6).
Elementele matricii utilit!#ilor se determin! pornind de la matricea nivelelor efectiv
nregistrate la diferite criterii pentru fiecare variant!.
(A = ( aij ), unde I = $,...,3; j = $,..., 6 ):
Criterii $ 2 3 4 5 6
Variante
Por#elanul
Curtea de
Arge"
0,$050 49 000
preferat
export
(2)
240 $0,50 S! nu fie neglijate la
Por#elanul
Dorohoi
0,0899 52 000
preferat
export
(3)
$32 $0,33
modernizarea
procesului
tehnologic
IRIS Cluj
Napoca
0,$4$9 5$ 000 -- 2$0 $$,00
Utilit!#ile se determin! cu urm!toarele rela#ii:
jmin
a
jmax
a
jmin
a
ij
a
ij
u

= - pentru criteriul de maxim;


min j
a
max j
a
ij
a
max j
a
ij
u

= - pentru criteriul de minim.


unde: a
ij
= elementele matricii A = (a
ij
), pentru i = $ ,..., 3 "i j = $ ,..., 6;
a
jmax
= nivelul maxim pentru criteriul j;
a
jmin
= nivelul minim pentru criteriul j.
Determinarea utilit!#ilor pentru fiecare dintre cele trei variante, pentru toate cele
"ase criterii este prezentat! n continuare:
Criteriul " - de maxim Criteriul 2 de minim
a
$max
=0,$4$9; a
$min
= 0,0899 a
2max
= 52 000; a
2min
= 49 000

u
$$ =
0,$050 0,0899
= 0,290
0,$4$9 0,0899
u
$2
=
52 000 49 000
= $
52 000 49 000
u
2$
=
0,0899 0,0899
= 0
0,$4$9 0.0899
u
22
=
52 000 52 000
= 0
52 000 49 000
u
3$
=
0,$4$9 0,0899
= $
0,$4$9 0,0899
u
32
=
52 000 5$000
= 0,333
52 000 49000
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Criteriul 3 este descriptiv. n aceast! situa#ie se acord! utilitatea $ pentru varianta
cea mai bun! "i 0 pentru varianta cea mai slab! "i valori intermediare pentru celelalte
cazuri. Vom avea u
$3
= $; u
23
= 0,5; u
33
= 0.
Criteriul 4 - de maxim Criteriul 5 - de maxim
a
4max
= 240; a
4min
= $32 a
5max
= $$,00; a
5min
= $0,33
u
$4
=
240-$32
= $
240 $32

u
$5
=
$0,50 $0,33 = 0,254
$$,00 $0,33
u
24
=
$32 $32
= 0
240 $32
u
25
=
$0,33 $0,33
=0
$$,00 $0,33

u
34
=
2$0 - $32
=0,722
240 $32
u
35
=
$$,00 $0,33
=$
$$,00 $0,33
Criteriul 6 este descriptiv. n aceast! situa#ie se acord! utilit!#ile n func#ie de
preferin#ele proprii la ac#iunea de modernizare. Consider!m:
u
$6
= $; u
26
= 0,5; u
36
= 0,75.
Matricea utilit!#ilor va fi:
$ 2 3 4 5 6 Criterii
Variante
POR%ELANUL
Curtea de Arge"
0,290 $ $ $ 0,254 $
POR%ELANUL
Dorohoi
0 0 0,5 0 0 0,5
IRIS Cluj
Napoca
$ 0,333 0 0,722 $ 0,75
Alegerea ierarhiei de modernizare se face aplicnd regula Bay -Laplace.
Aceast! regul! determin! varianta optim!, folosind rela#ia:
m
u
i
max Voptim
m
" j
ij
=
=
u
ij
= utilitatea variantei i dup! criteriul j
F!cnd calculele pentru cele trei variante (societ!#i), rezult!:
V
$
=
0,290 + $ + $ + $ + 0,254 +$
= 0,757 (Curtea de Arge")
6
V
2
=
0 + 0 + 0,5 + 0 + 0 + 0,5
= 0,$67 (Dorohoi)
6
V
3
=
$ + 0,333 + 0 + 0,722 + $ + 0,75
= 0,634 (Cluj Napoca)
6
Voptim = max (0,757; 0,$67; 0,634) = 0,757
Rezult! c! ierarhia la modernizare conform regulii Bay - Laplace este:
a) S.C. POR%ELANUL Curtea de Arge"
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
b) S.C. IRIS Cluj Napoca
c) S.C. POR%ELANUL Dorohoi
Cunoscnd ierarhizarea societ!#ilor comerciale care urmeaz! a fi modernizate se
procedeaz! n continuare la elaborarea unor variante succesive de modernizare
tehnologic! n vederea echilibr!rii balan#ei cerere - ofert!, utiliznd datele din tabelul nr. 6.
Varianta '
Se fac investi#ii numai pentru retehnologizarea S.C. ARTFIL Sighi"oara "i S.C.
APULUM Alba Iulia. Rezultatele sunt centralizate n tabelul nr. 7 (cu date din tabelul $ "i
tabelul 6).
Aceast! variant! este comun! ca structur! "i con#inut pentru to#i studen#ii de la
I.D.D. cu o singur! excep#ie: DIFER& doar m!rimea capacit!#ilor tehnice "i de regim de la
S.C. ARTFIL Sighi"oara "i S.C. APULUM Alba-Iulia (vezi tabelul nr.2).
Tabel nr. 7
Capacitatea de regim anual# a holdingului dup# retehnologizare
Nr.
Crt.
Societ!#i
comerciale
produc!toare de
por#elan
Capacitate
tehnic! anual!
(mii servicii cafea)
Capacitate de
regim anual!
(mii servicii cafea)
Volum
de investi#ii
(mil. U.V.)
$
S.C. ARTFIL
Sighi"oara
$40 $20,435 $.050
2
S.C. APULUM
Alba Iulia
325 3$5,$80 2.550
3
S.C.
POR%ELANUL
Curtea de Arge"
580 580 ---
4
S.C.
POR%ELANUL
Dorohoi
320 320 ---
5
S.C. IRIS
Cluj Napoca
600 600 ---
TOTAL $.965 $.935,6$5 3.600
Aceast! variant! nu acoper! cererea pie#ei din anul pentru care s-a f!cut studiul de
marketing (2.000 mii buc. servicii cafea), prezentnd un deficit de:
2.000 mii buc. $.965 mii buc. = 35 mii buc!#i fa#! de capacitatea tehnic! anual!;
2.000 mii buc.$.935,6$5 mii buc. = 64,385 mii buc!#i fa#! de capacitatea de regim
anual!.
Ca urmare, aceast! variant! este inoperant!.
Varianta 2
n aceast! variant!, al!turi de retehnologizarea S.C. ARTFIL Sighi"oara "i S.C.
APULUM Alba Iulia sunt efectuate moderniz!ri tehnologice la S.C. POR%ELANUL Curtea
de Arge" "i la S.C. IRIS Cluj Napoca - conform ierarhiz!rilor ob#inute anterior. Volumul de
investi#ii propus pentru alocare n vederea moderniz!rilor, precum "i rezultatele ob#inute
sunt redate n tabelul nr. 8 (folosind date din tabelele $, 3, 6 "i 7).
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
n varianta individualizat!, fiecare student de la I.D.D., al!turi de retehnologiz!rile
din varianta I, va aloca maxim $.000 milioane u.v. pentru moderniz!ri, la dou! unit!#i
industriale existente.
Repartizarea volumului de investi#ii, precum "i alegerea celor dou! unit!#i existente
se va face n func#ie de ierarhizarea criteriilor con#inute n Cap.III.
Tabel nr. 8
Capacitatea de regim anual# a holdingului dup# retehnologizare
%i prima faza a moderniz#rii
Nr.
Crt.
Societ!#i comerciale
produc!toare de
por#elan
Capacitate
tehnic! anual!
(mii servicii
cafea)
Capacitate de
regim anual!
(mii servicii
cafea)
Volum de
investi#ii
(mil. U.V.)
$
S.C. ARTFIL
Sighi"oara
$40 $20,435 $ 050
2
S.C. APULUM Alba
Iulia
325 3$5,$80 2 550
3
S.C. POR%ELANUL
Curtea de Arge"
580
72
580
63 600
4
S.C. POR%ELANUL
Dorohoi
320 320 ---
5
S.C. IRIS
Cluj Napoca
600
85,25
600
78,045 550
TOTAL 2 $22,25 2 076,66 4 750
Varianta 2 ar putea fi acceptabil!, deoarece oferta este mai mare dect cererea
pie#ei (2.076,66>2.000), urmnd a se verifica realizarea produc#iei de SERVICII CAFEA
pe trimestre, n func#ie de solicitarea beneficiarilor interni "i externi. Defalcarea pe
trimestre se face numai pentru capacitatea de regim, cu date din tabelul 6 "i 8. Calculele
sunt prezentate n tabelul nr. 9.
n cazul n care varianta a 2-a nu acoper! CEREREA din anul curent (vezi: Tabelul $)
de 2.000 mii buc. servicii cafea, adic! capacitatea de regim anual! (calculat! n mii buc.
servicii cafea) este mai mic!, se va ntocmi o nou! variant!, variant! a 3-a.
n varianta a 3-a fiecare student va majora volumul de investi#ii pentru moderniz!ri
pn! la maxim $.300 milioane u.v., alocat la dou! sau trei unit!#i existente, n baza
acelora"i criterii con#inute n Cap.III.
n cazul n care varianta a 3-a nu acoper! CEREREA din anul curent (vezi: Tabel $)
adic!, capacitatea de regim anual! este mai mic!, se va ntocmi o nou! variant!, "i
anume varianta a 4-a.
n cazul unei eventuale variante a 4-a fiecare student va aloca maxim $.500 mld.
u.v. la toate cele trei unit!#i existente n baza acelora"i criterii precizate n Cap.III.
n cazurile extreme, cnd varianta a 4-a nu acoper! cererea din anul curent (2.000
mii buc. servicii de cafea) se va lua urgent leg!tura cu:
- prof.dr. I. Plumb (pentru studen#ii de la I.D.D. Bucure"ti "i Slatina)
telefon: 659.6'.95; fax: 3'2.95.49
- prof.dr. I. Ra#iu-Suciu (pentru centrul teritorial Constan#a)
telefon: 320.73.99; fax: 3'2.95.49
n cazurile cnd una din variantele ntocmite (a 2-a, a 3-a sau a 4-a) asigur! o
acoperire a cererii pie#ei adic! prin cre"terea capacit!#ii anuale de regim peste 2.000 mii
buc. servicii cafea, se va urm!ri defalcarea acesteia pe cele patru trimestre ale anului,
lund ca model tabelul 9.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 9
Capacitatea de regim pe trimestre a holdingului dup# retehnologizare
%i prima faz# a moderniz#rii
Repartizare pe trimestre
(mii SERVICII CAFEA)
Nr.
Crt.
Societ!#i comerciale
Capacitate de
regim anual!
(mii
servicii cafea)
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
$ ARTFIL Sighi"oara $20,435 $5,507 34,976 34,976 34,976
2 APULUM Alba Iulia 3$5,$80 7$,90$ 8$,093 8$,093 8$,093
3
POR%ELANUL Curtea
de Arge"
580
63
$45
9
$45
$8
$45
$8
$45
$8
4
POR%ELANUL
Dorohoi
320 80 80 80 80
5 IRIS Cluj Napoca
600
78,045
$50
$4,$90
$50
2$,285
$50
2$,285
$50
2$,285
TOTAL PRODUC%IE 2 076,660 485,598 530,354 530,354 530,354
CERERE 2 000 430 500 535 535
DIFEREN%E + 76,660 + 55,598 + 30,354 - 4,646 - 4,646
Repartizarea trimestrial! a capacit!#ii anuale de regim eviden#iaz! neconcordan#a
realiz!rii n timp a produc#iei de por#elan fa#! de solicit!rile beneficiarilor. Astfel, pe
trimestrele III "i IV se nregistreaz! un deficit de 4,646 mii buc. SERVICII CAFEA, ceea ce
face ca "i aceast! variant! s! nu fie operant!.
Varianta 3
ATEN!IE! n cazul n care capacitatea de regim trimestrial! este mai mic! (ntr-un
trimestru sau n mai multe trimestre) dect cererea trimestrial! precizat! pentru to#i
studen#ii la acela"i nivel, tabel $), se va relua ciclul de alocare a fondurilor de investi#ii
ntocmind o nou! variant! (de regul! varianta a 3-a sau a 4-a).
n momentul n care o variant! de retehnologizare + modernizare acoper! "i
solicit!rile trimestriale ale cererii (pie#ei), respectiva variant! constituie VARIANTA DE
LUCRU "i baz! de informa#ii pentru ntocmirea Tabelului $2 Balan#a CERERE-
OFERT&.
Pentru eliminarea deficitului din trimestrele III "i IV, se propune efectuarea unor
lucr!ri de modernizare "i la S.C. POR%ELANUL Dorohoi, cu un volum de investi#ii de 200
milioane U.V.
Tabel nr. 10
Capacitatea de regim anual# a holdingului dup# retehnologizare
%i a doua faz# a moderniz#rii
Nr.
crt.
Societ!#i comerciale
produc!toare de por#elan
Capacitate
tehnic! anual!
(mii servicii
cafea)
Capacitate de regim
anual!
(mii servicii cafea)
Volum de
investi#ii (mil.
U.V.)
$ S.C. ARTFIL Sighi"oara $40 $20,435 $ 050
2 S.C. APULUM Alba Iulia 325 3$5,$80 2 550
3 S.C. POR%ELANUL
Curtea de Arge"
580
72
580
63 600
4 S.C. POR%ELANUL
Dorohoi
320
2$
320
$7,98 200
5 S.C. IRIS Cluj Napoca 600
85,25
600
78,045 550
TOTAL 2 $43,25 2 094,64 4 950
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Varianta 3 acoper! integral cererea pie#ei "i urmeaz! s! se verifice n continuare
concordan#a trimestrial! ntre realizarea produc#iei "i cererea beneficiarilor. Defalcarea pe
trimestre se face pentru capacitatea de regim, rezultatele calculelor fiind redate centralizat
n tabelul nr. $$.
Tabel nr. 11
Capacitatea de regim pe trimestre a holdingului dup# retehnologizare
%i a doua faz# a moderniz#rii
Nr.
crt.
Societ!#i comerciale Capacitatea
de regim
anual!
Repartizare pe trimestre
(mii SERVICII CAFEA)
(mii servicii
cafea)
Trim.
I
Trim. II Trim. III Trim. IV
$ ARTFIL Sighi"oara $20,435 $5,507 34,976 34,976 34,976
2 APULUM Alba Iulia 3$5,$80 7$,90$ 8$,093 8$,093 8$,093
3 POR%ELANUL
Curtea de Arge"
580 + 63 $45
9
$45
$8
$45
$8
$45
$8
4 POR%ELANUL
Dorohoi
320 + $7,98 80 +
2,3$4
80 +
5,222
80 +
5,222
80 +
5,222
5 IRIS Cluj Napoca 600 + 78,045 $50 +
$4,$90
$50 +
2$,285
$50 +
2$,285
$50 +
2$,285
TOTAL PRODUC%IE 2 094,64 487,9$2 535,576 535,576 535,576
CERERE 2 000 430 500 535 535
DIFEREN%E + 94,64 + 57,9$2 + 35,576 + 0,576 + 0,576
n aceast! variant! se constat! c! sunt satisf!cute cerin#ele de ordin cantitativ pe
total "i pe trimestre, deci ea poate fi considerat! varianta definitiv!.
Pentru ntocmirea Balan#ei Cerere-Ofert! pentru produsul SERVICIU CAFEA
(tabelul nr. $2) sunt utilizate datele ini#iale din tabelul nr. $, la care se vor ad!uga la
capitolul OFERT& sporurile de produc#ie realizate ca urmare a retehnologiz!rii (tabelul
nr. $$). Plusul de produc#ie ob#inut va fi repartizat integral pie#ei externe. Rezultatele sunt
prezentate n tabelul urm!tor:
Tabel nr. 12
Balan$a Cerere-Ofert# pentru produsul SERVICIU CAFEA
dup# retehnologizare %i modernizare
Cantit!#i trimestriale
(mii buc. SERVICII CAFEA)
Nr.
crt.
INDICATORI Total anual
(mii buc.)
Trim. I Trim. II Trim.
III
Trim. IV
$ ARTFIL Sighi"oara $20,435 $5,507 34,976 34,976 34,976
2 APULUM Alba Iulia 3$5,$80 7$,90$ 8$,093 8$,093 8$,093
3 POR%ELANUL Curtea de
Arge"
643 $54 $63 $63 $63
4 POR%ELANUL Dorohoi 337,98 82,3$4 85,222 85,222 85,222
5 IRIS Cluj Napoca 678,045 $64,$90 $7$,285 $7$,285 $7$,285
TOTAL OFERT& 2 094,64 487,9$2 535,576 535,576 535,576
CERERE PIA%&
(mii buc.)
2 094,64 487,9$2 535,576 535,576 535,576
A. Cerere intern! 800 255 $25 2$0 2$0
$ Bucure"ti $50 48 22 40 40
2 Craiova 75 25 $0 20 20
3 Piatra Neam# 60 22 8 $5 $5
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
4 Trgu Mure" 50 $8 8 $2 $2
5 Baia Mare 55 $9 $0 $3 $3
6 Sibiu 65 $7 $2 $8 $8
7 Timi"oara $05 45 $6 22 22
8 Cluj Napoca 85 $5 $8 26 26
9 Alba Iulia 55 $8 9 $4 $4
$0 Gala#i $00 28 $2 30 30
B. Export $ 294,64 232,9$2 4$0,576 325,576 325,576
ATEN!IE! Verificarea corectitudinii ntocmirii Balan#ei CERERE OFERT& pentru
produsul Serviciu de cafea se face astfel:
CEREREA INTERN& (totalul solicit!rilor din cele zece ora"e beneficiare [anuale "i
trimestriale] +
EXPORTUL [anual "i trimestrial] = CERERE PIA%&
TOTAL OFERT& [Totalul produc#iei de servicii cafea din cele cinci unit!#i
retehnologizate "i modernizate anuale "i trimestriale] = cu CEREREA PIE%EI.
ESTE EXCLUS& NTR-O LUCRARE COMPLEX& CORECT&, existen#a unei
inegalit!#i!!!
IV. DISTRIBUIREA PRODUC!IEI DE POR!ELAN C"TRE BENEFICIARI
Vnzarea produc#iei de por#elan trebuie f!cut! astfel nct cheltuielile de transport
(element al costului comercial) s! fie minime. Deoarece produsele de por#elan se
transport! la beneficiari cu mijloace auto, iar tariful de transport este de 5 U.V./SERVICIU
CAFEA x km, alegerea judicioas! a itinerariilor produselor de la produc!tori la beneficiari
va influen#a sensibil nivelul costului comercial mediu la nivel de holding.
Repartizarea produc#iei pe beneficiari se poate trata ca o problem! de transport
saturat! (oferta este egal! cu cererea). Rezolvarea se poate face prin algoritmul
cheltuielilor minime de aprovizionare - desfacere, sau prin metoda grafelor cu dou#
puncte omogene, precum "i prin alte metode ale cercet!rii opera#ionale.
Pentru repartizarea optim! a produc#iei de por#elan la beneficiari se vor lua n
considerare capacitatea de regim a produc!torilor precum "i cererile ferme ale beneficiarilor
(din tabelul nr. $2), precum "i distan#ele dintre ace"tia pe cale rutier! (din tabelul nr. 5).
Distribuirea produc#iei la beneficiari se face pentru fiecare trimestru calendaristic (schemele $-
5). n lucrarea de fa#! vom utiliza METODA GRAFELOR CU DOUA PUNCTE OMOGENE,
combinat! cu optimizarea problemei de transport, conform metodelor opera#ionale.
Aplicarea metodei grafelor cu dou# puncte omogene presupune ntocmirea unei
re#ele de leg!turi posibile ntre produc!tori "i consumatori, #inndu-se seama de
urm!toarele priorit!#i:
a) desfacerea produc#iei de por#elan cu prioritate n acela"i ora" n care se afl!
produc!torul;
b) satisfacerea integral! a solicit!rilor pentru export;
c) luarea n considerare pentru fiecare produc!tor a distan#ei minime ("i implicit a
costului minim de transport) ntre acesta "i poten#ialii consumatori, precum "i comparativ
cu distan#ele ntre ceilal#i produc!tori "i aceia"i consumatori, optimiznd problema de
transport dup! aplicarea criteriilor a, b "i c prin metoda costului minim din cercetarea
opera#ional!.
Exemplu de rezolvare pentru trimestrul I
Situa#ia resurselor disponibile "i a cererilor r!mase dup! aplicarea criteriilor a, b "i c
este prezentat! n tabelul nr. $3. Se genereaz! o solu#ie de baz! prin metoda costului
minim (respectiv a distan#ei minime) S
0
.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 13
Repartizarea ini$ial# a produc$iei pe beneficiari din $ar# n trimestrul I
Distan#a
(km.)
Beneficiar
Produc!tor
B
u
c
u
r
e
"
t
i
C
r
a
i
o
v
a
P
i
a
t
r
a

N
e
a
m
#
T

r
g
u

M
u
r
e
"
B
a
i
a

M
a
r
e
S
i
b
i
u
T
i
m
i
"
o
a
r
a
G
a
l
a
#
i
Total
ofert!
(mii
buc.)
Sighi"oara 305 340 200 60 255 75 265 250 $5,507
Alba Iulia 455 205 345 $95 400 65 $60 285 53,90$
Dorohoi 680 795 2$0 245 225 275 450 240 3,402
Cluj Napoca 470 505 295 $$5 95 $00 $95 325 $49,$90
Total cerere
(mii buc.)
48 25 22 $8 $9 $7 45 28 222
(S
0
)
v
$
v
2
v
3
v
4
v
5
v
6
v
7
v
8
u
$
$5,507
u
2
25 $7 $$,90$
u
3
3,402
u
4
48 $8,598 2,493 $9 33,099 28
Se testeaz! optimalitatea acestei solu#ii, ata"nd fiec!rui produc!tor o variabil! u
i
"i
fiec!rui consumator o variabil! v
j
. Se construie"te un sistem de ecua#ii liniar dependent,
de forma:
u
i
+ v
j
= d
ij
n care d
ij
este distan#a de la produc!torul i la consumatorul j, pentru acei i "i j la care
exist! rela#ie de transport produc!tor - beneficiar.
Se ob#ine urm!torul sistem:
u
$
+ v
4
= 60 u
4
+ v
3
= 295 u
$
= 0 v
$
= 4$5 v
5
= 40
u
2
+ v
2
= 205 u
4
+ v
4
= $$5 u
2
= 20 v
2
= $85 v
6
= 45
u
2
+ v
6
= 65 u
4
+ v
5
= 95 u
3
= -30 v
3
= 240 v
7
= $40
u
2
+ v
7
= $60 u
4
+ v
7
= $95 u
4
= 55 v
4
= 60 v
8
= 270
u
3
+ v
3
= 2$0 u
4
+ v
8
= 325
u
4
+ v
$
= 470
Se construie"te n continuare matricea C
0
= (C
ij
) unde:
C
ij
= d
ij
- (u
i
+ v
j
), i = $, ..., 4; j = $, ..., 8
C
$$
= d
$$
- (u
$
+ v
$
) = 305 - (0 + 4$5) = -$$0
C
$2
= d
$2
- (u
$
+ v
2
) = 340 - (0 + $85) = $55
C
$3
= d
$3
- (u
$
+ v
3
) = 200 - (0 + 240) = -40
C
$4
= d
$4
- (u
$
+ v
4
) = 60 - (0 +60) = 0
C
$5
= d
$5
- (u
$
+ v
5
) =255 - (0 + 40) =2$5
C
$6
= d
$6
- (u
$
+ v
6
) =75 - (0 + 45) =30
C
$7
= d
$7
- (u
$
+ v
7
) = 265 - (0 + $40) = $25
C
$8
= d
$8
- (u
$
+ v
8
) = 250 - (0 + 270) = -20

Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei


C
2$
= d
2$
- (u
2
+ v
$
) = 455 - (20 + 4$5) = 20
C
22
= d
22
- (u
2
+ v
2
) = 205 - (20 + $85) = 0
C
23
= d
23
- (u
2
+ v
3
) = 345 - (20 + 240) = 85
C
24
= d
24
- (u
2
+ v
4
) = $95 - (20 + 60) = $$5
C
25
= d
25
- (u
2
+ v
5
) = 400 - (20 + 40) = 340
C
26
= d
26
- (u
2
+ v
6
) = 65 - (20 + 45) = 0
C
27
= d
27
- (u
2
+ v
7
) = $60 - (20 + $40) = 0
C
28
= d
28
- (u
2
+ v
8
) = 285 - (20 + 270) = -5
C
3$
= d
3$
- (u
3
+ v
$
) = 680 - (-30 + 4$5) = 295
C
32
= d
32
- (u
3
+ v
2
) = 795 - (-30 + $85) = 640
C
33
= d
33
- (u
3
+ v
3
) = 2$0 - (-30 + 240) = 0
C
34
= d
34
- (u
3
+ v
4
) = 245 - (-30 + 60) =2$5
C
35
= d
35
- (u
3
+ v
5
) = 225 - (-30 + 40) = 2$5
C
36
= d
36
- (u
3
+ v
6
) = 275 - (-30 + 45) = 260
C
37
= d
37
- (u
3
+ v
7
) = 450 - (-30 + $40) = 340
C
38
= d
38
- (u
3
+ v
8
) = 240 - (-30 + 270) = 0
C
4$
= d
4$
- (u
4
+ v
$
) = 470 - (55 + 4$5) = 0
C
42
= d
42
- (u
4
+ v
2
) = 505 - (55 + $85) = 265
C
43
= d
43
- (u
4
+ v
3
) = 295 - (55 + 240) = 0
C
44
= d
44
- (u
4
+ v
4
) = $$5 - (55 + 60) = 0
C
45
= d
45
- (u
4
+ v
5
) = 95 - (55 + 40) = 0
C
46
= d
46
- (u
4
+ v
6
) = $00 - (55 + 45) = 0
C
47
= d
47
- (u
4
+ v
7
) = $95 - (55 + $40) = 0
C
48
= d
48
- (u
4
+ v
8
) = 240 - (-30 + 270) = 0
Solu#ia (S
0
) nu este optim! ntruct exist! C
ij
< 0. Cea mai mare valoare negativ!
este C
$$
= -$$0. Introducem o variabil! X (X > 0) pe pozi#ia ($,$) n solu#ia (S
0
); construim
un ciclu, astfel nct s! se respecte cererea/disponibilul existente ini#ial.
X $5,507 - X
25 $7 $$,90$
3,402
48 - X $8,598 2,493 + X $9 33,099 28
X = min. {$5,507 ; 48} = $5,507
(S
$
)
$5,507
25 $7 $$,90$
3,402
32,493 $8,598 $8 $9 33,099 28
Se procedeaz! similar cu (S
0
). Se testeaz! optimalitatea solu#iei (S
$
):
u
$
+ v
$
= 305 u
4
+ v
3
= 295 u
$
= 0 v
$
= 305 v
5
= -70
u
2
+ v
2
= 205 u
4
+ v
5
= 95 u
2
= $30 v
2
= 75 v
6
= -65
u
2
+ v
6
= 65 u
4
+ v
4
= $$5 u
3
= 80 v
3
= $30 v
7
= 30
u
2
+ v
7
= $60 u
4
+ v
7
= $95 u
4
= $65 v
4
= -50 v
8
= $60
u
3
+ v
3
= 2$0 u
4
+ v
8
= 325
u
4
+ v
$
= 470

Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei


Construim matricea C
$
= (C
ij
) ; C
ij
= d
ij
- (u
i
+ v
j
)
(C
$
)
0 265 70 $$0 325 $40 235 90
20 0 85 $$5 340 0 0 -5
295 640 0 2$5 2$5 260 340 0
0 265 0 $$5 0 0 0 0
Se observ! c! exist! C
ij
< 0. Cea mai mare valoare negativ! este C
28
= -5. Rezult!
c! solu#ia (S
$
) nu este optim! "i se introduce variabila X pe pozi#ia (2,8), "i construim un
ciclu similar cu cel de la etapa anterioar!.
$5,507
25 $7 $$,90$ - X X
3,402
32,493 $8,598 $8 $9 33,099 +X 28 - X
X = min. {$$,90$ ; 28) = $$,90$
(S
2
)
$5,507
25 $7 $$,90$
3,402
32,493 $8,598 $8 $9 45 $6,099
Se procedeaz! similar cu (S
0
) "i (S
$
), testndu-se optimalitatea solu#iei (S
2
).
u
$
+ v
$
= 305 u
4
+ v
3
= 295 u
$
= 0 v
$
= 305 v
5
= -70
u
2
+ v
2
= 205 u
4
+ v
4
= $$5 u
2
= $25 v
2
= 80 v
6
= -60
u
2
+ v
6
= 65 u
4
+ v
5
= 95 u
3
= 80 v
3
= $30 v
7
= 30
u
2
+ v
8
= 285 u
4
+ v
7
= $95 u
4
= $65 v
4
= -50 v
8
= $60
u
3
+ v
3
= 2$0 u
4
+ v
8
= 325
u
4
+ v
$
= 470
Construim matricea C
2
= (C
ij
) ; C
ij
= d
ij
- (u
i
+ v
j
)
(C
2
)
0 260 70 $$0 325 $35 235 90
25 0 90 $20 345 0 5 0
295 635 0 2$5 2$5 255 340 0
0 260 295 0 0 -5 0 0
Se observ! c! exist! C
ij
< 0, deci (S
2
) nu este optim!. Se procedeaz! similar cu
(S
0
) "i (S
$
).
$5,507
25 $7 - X $$,90$ +X
3,402
32,493 $8,598 $8 $9 X 45 $6,099 - X
X = min. {$7; $6,099} = $6,099

Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei


(S
3
)
$5,507
25 0,90$ 28
3,402
32,493 $8,598 $8 $9 $6,099 45
Se testeaz! optimalitatea solu#iei (S
3
).
u
$
+ v
$
= 305 u
4
+ v
3
= 295 u
$
= 0 v
$
= 305 v
5
= -70
u
2
+ v
2
= 205 u
4
+ v
4
= $$5 u
2
= $30 v
2
= 75 v
6
= -65
u
2
+ v
6
= 65 u
4
+ v
5
= 95 u
3
= 80 v
3
= $30 v
7
= 30
u
2
+ v
8
= 285 u
4
+ v
6
= $00 u
4
= $65 v
4
= -50 v
8
= $55
u
3
+ v
3
=2$0 u
4
+ v
7
= $95
u
4
+ v
$
= 470
Se construie"te matricea C
3
= (C
ij
); C
ij
= d
ij
- (u
i
+ v
j
)
(C
3
)
0 265 70 $$0 325 $40 235 95
20 0 85 $$5 340 0 0 0
295 640 0 2$5 2$5 260 340 5
0 265 0 0 0 0 0 5
Se observ! c! C
ij
0, pentru orice i = $,...,4; j = $,...,8. Rezult! c! solu#ia (S
3
) de
repartizare a produc#iei pe beneficiari este o solu#ie optim! pentru trimestrul I. n mod
analog se face repartizarea produc#iei "i pentru trimestrele II, III "i IV.
Prezent!m n continuare solu#iile optime pentru trimestrele II, III "i IV.
Pentru trimestrul II:
AI 22 $0 0,093 $2 $6 $2
CN 7,907 $0
B C PN BM S T G
Pentru trimestrul III "i IV:
Problema are solu#ie multipl! (dubl!):
a)
AI 20 $7,093 30
CN 40 $5 $3 $8 4,907
B C PN BM S T G
sau
b)
AI 20 $7,093 30
CN 40 $5 $3 0,907 22
B C PN BM S T G
Cantit!#ile de produse repartizate beneficiarilor dup! aplicarea celui de - al treilea
criteriu (C) sunt eviden#iate astfel:
a) n schema 2 - pentru trimestrul I
b) n schema 3 - pentru trimestrul II
c) n schema 4 - pentru trimestrele III - IV

Schema nr. ': Momentul ini$ial de distribuire a produc$iei


Sighi!oara
Bucure!ti
Craiova
Piatra Neam#
Trgu Mure!
Baia Mare
Sibiu
Timi!oara
Cluj Napoca
Alba Iulia
Gala#i
Export
Produc$tori
Alba Iulia
Curtea de Arge!
Dorohoi
Cluj Napoca
Beneficiari
Sighi!oara
Bucure!ti
Craiova
Piatra Neam#
Trgu Mure!
Baia Mare
Sibiu
Timi!oara
Cluj Napoca
Alba Iulia
Gala#i
Export
Produc$tori
Alba Iulia
Curtea de Arge!
Dorohoi
Cluj Napoca
Beneficiari
"5,507 = "5,507
48 = "5,507+32,493
25 = 25
22 = 3,402 + "8,598
"8 = "8
"9 = "9
"7 = "6,099 + 0,90"
45 = 45
"5 = "5
"8 = "8
28 = 28
232,9"2 = "54 + 78,9"2
7",90" = "8 + 25 +0,90" + 28
"54 = "54
82,3"4 = 78,9"2 + 3,402
"64,"90 = "5 + 32,493 +
"8,598 + "8 + "9 + "6,099 + 45
Schema nr.2: Distribu$ia produc$iei la consumatori pe trim.I
Schema nr. 3: Distribu$ia produc$iei la consumatori pe trim. II
Sighi!oara
Bucure!ti
Craiova
Piatra Neam#
Trgu Mure!
Baia Mare
Sibiu
Timi!oara
Cluj Napoca
Alba Iulia
Gala#i
Export
Produc$tori
Alba Iulia
Curtea de Arge!
Dorohoi
Cluj Napoca
Beneficiari
34,976 = 8 + 26,976
22 = 22
"0 = "0
8 = 0,093 + 7,907
8 = 8
"0 = "0
"2 = "2
"6 = "6
"8 = "8
9 = 9
"2 = "2
4"0,576 = 26,976+"63+85,222+"35,378
8",093=9+22+"0+0,093
"2+"6+"2
"63 = "63
85,222 = 85,222
"7",285 = "8 + 7,907
"0 + "35,378
Schema nr. 4: Distribu$ia produc$iei la consumatori pe trim. III - IV
Sighi!oara
Bucure!ti
Craiova
Piatra Neam#
Trgu Mure!
Baia Mare
Sibiu
Timi!oara
Cluj Napoca
Alba Iulia
Gala#i
Export
Produc$tori
Alba Iulia
Curtea de Arge!
Dorohoi
Cluj Napoca
Beneficiari
34,976 = "2 + 22,976
40 = 40
20 = 20
"5 = "5
"2 = "2
"3 = "3
"8 = "8
22 = "7,093 + 4,907
26 = 26
"4 = "4
30 = 30
325,576 = 22,976 + "63 + 85,222 + 54,378
"63 = "63
85,222 = 85,222
"7",285 = 26 + 54,378 + 40 +
"5 + "3 + "8 + 4,907
8",093 = "4 + 20 + "7,093 + 30
TEST NR. 3
privind distribu$ia produc$iei la consumatori pentru trimestrul IV
S! se distribuie produc#ia de servicii de cafea de la produc!tori la consumatori utiliznd metoda grafurilor cu dou! puncte
omogene, cunoscnd urm!toarele informa#ii pentru Trimestrul IV. Se va apela la cele trei criterii din MODEL:
Produc$ia disponibil#
(servicii cafea)
Cerere:
ARTFIL SIGHI'OARA 34.976 BUCURE'TI 40.000
APULUM ALBA IULIA 8$.093 CRAIOVA 20.000
POR%ELANUL C. ARGE' $63.000 PIATRA NEAM% $5.000
POR%ELANUL DOROHOI 85.222 TG. MURE' $2.000
IRIS CLUJ - NAPOCA 7$.285 BAIA MARE $3.000
SIBIU $8.000
TIMI'OARA 22.000
CLUJ NAPOCA 26.000
ALBA-IULIA $4.000
GALA%I 30.000
EXPORT 225.576
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Sub forma tabelar! distribu#ia produc#iei pe beneficiari se prezint! astfel:
Tabel nr. 14
DISTRIBUIREA PRODUC!IEI S.C. ARTFIL SIGHI&OARA PE BENEFICIARI
Cantit!#i pe trimestre (mii buc.)
Nr.
crt.
Beneficiari
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Total servicii
cafea
(mii buc.)
$ Bucure"ti $5,507 -- -- -- $5,507
2 Trgu Mure" -- 8 $2 $2 32
3 Export -- 26,976 22,976 22,976 72,928
Total
$5,507 34,976 34,976 34,976 $20,435
Tabel nr. 15
DISTRIBUIREA PRODUC!IEI S.C. APULUM ALBA IULIA PE BENEFICIARI
Cantit!#i pe trimestre (mii buc.)
Nr.
crt.
Beneficiari
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Total servicii
cafea
(mii buc.)
$ Bucure"ti -- 22 -- -- 22
2 Craiova 25 $0 20 20 75
3 Piatra Neam# -- 0,093 -- -- 0,093
4 Sibiu 0,90$ $2 -- -- $2,90$
5 Timi"oara -- $6 $7,093 $7,093 50,$86
6 Alba Iulia $8 9 $4 $4 55
7 Gala#i 28 $2 30 30 $00
Total 7$,90$ 8$,093 8$,093 8$,093 3$5,$80
Tabel nr. 16
DISTRIBUIREA PRODUC!IEI S.C. POR!ELANUL CURTEA DE ARGE& PE
BENEFICIARI
Cantit!#i pe trimestre (mii buc.)
Nr.
crt.
Beneficiari
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Total servicii
cafea
(mii buc.)
$ Export $54 $63 $63 $63 643
Total $54 $63 $63 $63 643
Tabel nr. 17
DISTRIBUIREA PRODUC!IEI S.C. POR!ELANUL DOROHOI PE BENEFICIARI
Cantit!#i pe trimestre (mii buc.)
Nr.
crt.
Beneficiari
Trim. I Trim. II Trim.III Trim. IV
Total servicii
cafea
(mii buc.)
$ Piatra Neam# 3,402 -- -- -- 3,402
2 Export 78,9$2 85,222 85,222 85,222 334,578
Total 82,3$4 85,222 85,222 85,222 337,980
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabel nr. 18
DISTRIBUIREA PRODUCTIEI S.C. IRIS CLUJ NAPOCA PE BENEFICIARI
Cantit!#i pe trimestre (mii buc.)
Total servicii
cafea
Nr.
crt.
Beneficiari
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV (mii buc.)
$ Bucure"ti 32,493 -- 40 40 $$2,493
2 Piatra Neam# $8,598 7,907 $5 $5 56,505
3 Trgu Mure" $8 -- -- -- $8
4 Baia Mare $9 $0 $3 $3 55
5 Sibiu $6,099 -- $8 $8 52,099
6 Timi"oara 45 -- 4,907 4,907 54,8$4
7 Cluj Napoca $5 $8 26 26 85
8 Export -- $35,378 54,378 54,378 244,$34
Total $64,$90 $7$,285 $7$,285 $7$,285 678,045
V. CALCULUL COSTULUI COMPLET COMERCIAL MEDIU LA NIVEL DE SOCIETATE
COMERCIAL" &I HOLDING
Costul complet comercial (Cc) cuprinde costul de produc#ie (Cp) "i costul de
transport (Ct) "i se calculeaz! separat pentru produc#ia destinat! pie#ei interne "i
produc#ia destinat! exportului pe baza urm!toarelor formule:
Cci = Cpi+Cti
Cce = Cpi+Cse+Cte
unde:
Cci = costul complet comercial aferent produc#iei destinate pie#ei interne;
Cce = costul complet comercial aferent produc#iei destinate pie#ei externe;
Cpi = costul de produc#ie aferent produc#iei destinate pie#ei interne;
Cse = costul suplimentar aferent produc#iei destinate pie#ei externe;
Cti;Cte = costul de transport aferent produc#iei destinate pie#ei interne "i respectiv
pie#ei externe.
n cazul societ!#ilor comerciale unde se vor efectua moderniz!ri nivelul costurilor
de produc#ie se va prelua din tabelul nr. 3.
Pentru societ!#ile comerciale unde se prevede realizarea de moderniz!ri trebuie s!
se #in! seama att de reducerea costurilor directe ct "i a celor indirecte.
Nivelul costurilor directe n anul curent (Cd
$
) este:
"00
) "00 (
0
"
r Cd
Cd

=
unde:
Cd
0
= costurile directe n anul de baz!;
r = reducerea procentual! a costurilor directe datorit! moderniz!rii.
Nivelul costurilor indirecte n anul curent (Ci
$
) este:
"
0 0
"
Kr
I a Kr Ci
Ci
+
=
unde:
Ci
0
= nivelul costurilor indirecte n anul de baz!;
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Kr
0
; Kr
$
= Capacitatea de regim n anul de baz!, respectiv n anul curent;
a = norma de amortizare ($0% pentru toate societ!#ile comerciale);
I = investi#iile pentru moderniz!ri efectuate n anul curent.
n tabelul nr. $9 sunt calculate costurile medii de produc#ie n anul curent la
societ!#ile comerciale unde se efectueaz! moderniz!ri .
Tabelul nr. 19
Determinarea costului mediu de produc$ie la societ#$ile
unde se efectueaz# moderniz#ri
Indicatori U.M. S.C.
POR%ELANUL
Curtea de Arge"
S.C.
POR%ELANUL
Dorohoi
S.C. IRIS
Cluj - Napoca
Cd
0
U.V. 40.000 44.000 42.000
R % 6 3 5
Cd
$
U.V. 37.600 42.680 39.900
Ci
0
U.V. 9.000 8.000 9.000
Kr
0
buc. 580.000 320.000 600.000
Kr
$
buc. 643.000 337.980 678.045
a % $0 $0 $0
I mil. U.V. 600 200 550
Ci
$
U.V. 8.2$2 7.634 8.045
Cpi U.V. 458$2 50.3$4 47.945
Cse U.V. 2.000 2.500 3.000
Cpe U.V. 47.8$2 52.8$4 50.945
Not!: Cd
0
, r, Ci
0
, Kr
0
, Kr
$
, a, I, Ci
$
, Cpi, Cse, au semnifica#iile ar!tate anterior, iar
Cpe reprezint! costul mediu de produc#ie aferent produc#iei destinate pie#ei externe.
Cheltuielile de transport ce revin pe o unitate de produs se calculeaz! astfel :
. pond i
d T
di
di qi T
Ct =

=

Cte = T x de
unde:
T = tariful de transport per buc. Km;
q
i
= produc#ia destinat! beneficiarilor din #ar!;
d
i
= distan#ele dintre produc!torii "i beneficiarii din #ar!;
d
pond
. = media aritmetic! ponderat! a distan#elor dintre produc!torii "i beneficiarii
din #ar!;
d
e
= distan#a de la produc!tori la frontier!.
TEST NR. 4
privind determinarea costului mediu de produc$ie
S! se determine costul mediu de produc#ie aferent produsului servicii cafea destinat pie#ei interne la S.C. IRIS Cluj Napoca
(care a beneficiat de modernizarea proceselor tehnologice), "tiind c!:
INDICATORI DE CALCUL U / M VALORI
Costuri directe n anul de baz! (Cd
0
) U.V. 43.000
Reducerea costurilor directe ca urmare a moderniz!rii % 7
Costuri directe n anul curent (Cd
$
) U.V.
Costuri indirecte n anul de baz! (Ci
0
) U.V. 8.000
Capacitate de regim n anul de baz! (Kr
0
) buc. 6$0.000
Capacitate de regim n anul curent (Kr
$
) buc. 688.800
Norma de amortizare (a) % $0
Volumul de investi#ii pentru moderniz!ri n anul curent (I) mil. U.V. 660
Costuri indirecte n anul curent (Ci
$
) U.V.
Cost mediu de produc#ie aferent pie#ei interne (Cpi) U.V.
Cost suplimentar aferent produselor pentru pia#a extern! (Cse) U.V. 2.000
Costul mediu de produc#ie aferent pie#ei externe (Cpe) U.V.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Determinarea costurilor de transport se face n tabelele nr. 20-24.
Tabelul nr. 20
Costul mediu de transport la S.C. Artfil Sighi%oara
Beneficiari
Total livr!ri
(buc.)
Structura livr!rii la
beneficiarii interni
(%)
Distan#a
(km.)
Bucure"ti $5.507 32,64 305
Trgu Mure" 32.000 67.36 60
Total livr!ri intern 47.507 $00 $40
Export 72928 - 260
Total livr!ri $20.435 - -
Cti = 5 x$40 = 700 U. V. /serviciu
Cte = 5 x 260 = $.300 U.V. /serviciu
Tabelul nr. 21
Costul mediu de transport la S.C. Apulum Alba Iulia
Beneficiari
Total livr!ri
(buc)
Structura livr!rii la
beneficiarii interni
(%)
Distanta
(km.)
Bucure"ti 22.000 6,98 455
Craiova 75.000 23,80 205
Piatra Neam# 93 0,03 345
Sibiu $2.90$ 4,09 65
Timi"oara 50$86 $5,92 $60
Alba Iulia 55.000 $7,45 0
Gala#i $00.000 3$,73 285
Total livr!ri 3$5.$80 $00,00 $99,2
Cti = 5 x $99, 2 = 996 U.V. / serviciu
Tabelul nr. 22
Costul mediu de transport la S.C. Por$elanul Curtea de Arge%
Beneficiari
Total livr!ri
(buc.)
Structura livr!rii la
beneficiarii interni
(%)
Distanta
(km.)
Export 643.000 - 350
Total livr!ri 643.000 - -
Cte = 5 x350 =$750 U.V. /serviciu
Tabelul nr.23
Costul mediu de transport la S.C. Por$elanul Dorohoi
Beneficiari
Total livr!ri
(buc.)
Structura livr!rii la
beneficiarii interni
(%)
Distanta
(km.)
Piatra Neam# 3.402 $00,00 2$0
Total livr!ri la
beneficiari interni
3.402 $00,00 2$0
Export 334.578 - 95
Total livr!ri 337.980 - -
Cti = 5 x 2$0 = $050 U. V. / serviciu
Cte =5 x 95 =475 U.V. / serviciu
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Tabelul nr. 24
Costul mediu de transport la S.C. Iris Cluj-Napoca
Beneficiari
Total livr!ri
(buc.)
Structura livr!rii la
beneficiarii interni
(%)
Distanta
(km.)
Bucure"ti $$2.493 25,93 470
Piatra Neam# 56.505 $3,02 295
Trgu Mure" $8.000 4,$5 $$5
Baia Mare 55.000 $2,68 95
Sibiu 52.099 $2,00 $00
Timi"oara 54.8$4 $2,63 $95
Cluj-Napoca 85.000 $9,59 0
Total livr!ri la
beneficiarii interni
433.9$$ $00,00 2$3,8
Export 244.$34 - $$0
Total livr!ri 678.045 - -
Cti = 5 x 2$3,8 = $.069 U.V. / serviciu
Cte = 5 x $$0 = 550 U.V. / serviciu
TEST NR. 5
privind determinarea costului mediu de transport %i a costului complet comercial
S! se determine costul mediu complet comercial pentru produc#ia destinat! pie#elor interne "i externe la S.C. Iris Cluj-Napoca,
cunoscnd urm!toarele date:
- costul de produc#ie pentru produc#ia (servicii cafea) destinat! pie#ei interne ...................................................................... 48.000 U.V.
- costul suplimentar aferent produselor pentru pia#a extern! .................................................................................................. 3.000 U.V.
- tariful de transport............................................................................................................................................ 5 U.V. / servicii cafea km
Distribu#ia produc#iei pe beneficiari este ar!tat! n tabelul de mai jos:
Beneficiari Livr!ri servicii cafea (buc.)
Structura livr!rilor la beneficiarii
interni (%)
Distan#a (Km)
Bucure"ti 44.400 470
Tg. Mure" 55.500 $$5
Sibiu $9.000 $00
Piatra Neam# 54.000 295
Total livr!ri pia#a intern! $72.900 $00
Export 56.800 $$0
Tabel nr. 25
Rentabilitatea la nivel de holding n anul curent
Nr
crt
Societ!#i
comerciale
produc.
Pia#a
Vol. de
produc#ie
(buc.
/an)
Cost comercial la nivel de
societate
(lei/serviciu cafea)
Pre# de vnzare Profit
Rata
rentabilit!#ii
(%)
de por#elan
Unitar
(U.V./
buc)
Total
(U.V.)
Unitar
(U.V./
buc.)
Total
(U.V.)
Unitar
(U.V./
buc.)
Total
(U.V.)
(profit/
cost)
$ S.C. Artfil Intern! 47.507 45.700 2.$7$.069.900 56.000 2.660.392.000 $0300 489.322.$00 22,54
Sighi"oara Extern! 72.928 50.300 3.668.278.400 $20.960 8.82$.370.880 70660 5.$53.092.480 $40,48
Total $20.435 48.485 5.839348300 95.336 $$.48$.762.880 46.85$ 5.642.4$4.580 96,63
2
S.C. Apulum
Alba Iulia
Intern! 3$5.$80 45.996 $4.497.0$9.280 56.000 $7.650.080.000 $0.004 3.$53.060.720 2$.75
3
S.C.
Por#elanul
Curtea de
Arge"
Extern! 643.000 49.562 3$.868.366.000 $26.720 8$.480.960.000 77.$58 49.6$2.594.000 $55.68
4
S.C.
Por#elanul
Intern! 3.402 5$.364 $74.740.328 55.000 $87.$$0.000 3.636 $2.369.672 7.08
Dorohoi Extern! 334.578 53.289 $7.829.327.042 $09.440 36.6$6.2$6.320 56.$5$ $8.786.889.278 $05.37
Total 337.980 53.270 $8.004.067.370 $08.892 36.803.326.320 55.622 $8.799.258.950 $04.42
5 S.C. Iris Intern! 433.9$$ 49.0$4 2$.267.7$3.754 55.000 23.865.$05.000 5.986 2.597.39$.246 $2,2$
Cluj Napoca Extern! 244.$34 5$.495 $2.57$.6.80.330 $$5.200 28.$24.236.800 63.705 $5.552.556.470 $23.7$
Total 678.045 49.907 33.839.394.084 76.675 5$.989.34$.800 26.768 $8..$49.947.7$6 53.64
Total holding -- 2094640 49.674 $04.048.$95.034 95.$98 $99.405.47$.000 45.524 95.357.275.966 9$.65
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Costul mediu complet comercial la nivel de holding este de 49.674 U.V./serviciu
cafea. La calculul indicatorilor s-a #inut seama de pre#urile diferite de vnzare ale aceluia"i
produs pe pia#a intern! "i respectiv pe pia#a extern!.
Sighi"oara: $6,8 $ / buc. x 7.200 U.V. / $ = $20.960 U.V. / buc.;
Curtea de Arge": $7,6 $ / buc. x 7.200 U.V. / $ = $26.720 U.V / buc.;
Dorohoi: $5,2 $ / buc. x 7.200 U.V. / $ = $09.440 U.V. / buc.;
Cluj Napoca: $6 $ / buc. x 7.200 U.V. / $ = $$5.200 U.V. / buc.
Rata rentabilit!#ii (9$,65%) este mai mare dect rata dobnzii pe pia#! (72%), deci
activitatea productiv! este profitabil!.
VI. DETERMINAREA EFICIEN!EI ECONOMICE A RETEHNOLOGIZ"RII &I
MODERNIZ"RII N SOCIET"!ILE COMERCIALE ALE HOLDINGULUI
Pentru aprecierea oportunit!#ii ac#iunilor de retehnologizare "i modernizare a
unit!#ilor economice ale holdingului, se calculeaz! o serie de indicatori tehnico-economici
care fundamenteaz! eficien#a economic! a investi#iilor .
". Investi!ia specific#
0 p
C
" p
C
t
I
sp
I

=
I
t
= volumul de investi#ii alocat ac#iunilor de retehnologizare "i de modernizare
(U.V.);
C
p0
= capacitatea tehnic! de produc#ie nainte de efectuarea retehnologiz!rii "i
moderniz!rii (buc.);
C
p$
= capacitatea tehnic! de produc#ie dup! efectuarea retehnologiz!rii "i
moderniz!rii (buc.).
695 . 7
000 . 500 . " 250 . "43 . 2
000 . 000 . 950 . 4
=

=
sp
I U.V. / serviciu de cafea
Normativul pentru investi#ia specific! n industria por#elanului este de maxim $0.000
U.V. / serviciu de cafea, deci I
sp
este eficien#! din punct de vedere economic.
(datele provin din tabelele $ "i $0)
2. Termenul de recuperare a investi!iilor
Se calculeaz! pe baza sporului de profit preconizat a se ob#ine n fiecare societate
comercial! ca urmare a retehnologiz!rii "i a moderniz!rii.
( )


=
0 0 p " " p
C P C P
t
I
R
T ,
unde:
C
0
; C
$
= capacitatea de regim n anul de baz! "i respectiv n anul curent ;
P
p
= profitul preconizat a se ob#ine pe unitatea de produs n condi#iile livr!rii
ntregii produc#ii pe pia#a intern! n anul de baz! "i respectiv n anul
curent;
I
t
= investi#ia total!;
n = 5 societ!#i comerciale.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Calculele privind cre"terea profitului n anul curent fa#! de anul de baz! sunt
efectuate n tabelele nr. 26 "i nr. 27.
Tabelul nr. 26
Profitul ob$inut n condi$iile capacit#$ii de regim din anul de baz#
%i al livr#rii produc$iei pe pia$a intern#
Societatea
Profit pe unitatea
de produs(U.V.)
Capacitatea de
regim (buc.)
Profit total (U.V)
Artfil Sighi"oara - - -
Apulum Alba Iulia - - -
POR%ELANUL
Curtea de Arge"
5.000 580.000 2.900.000.000
POR%ELANUL
Dorohoi
3.000 320.000 960.000.000
IRIS Cluj Napoca 4.000 600.000 2.400.000.000
Total holding 4.$73 $.500.000 6.260.000.000
Tabelul nr. 27
Profitul ob$inut n condi$iile capacit#$ii de regim din anul curent
%i al livr#rii produc$iei pe pia$a intern#
Societatea Profit pe unitatea
de produs (U.V.)
Capacitatea de
regim (buc.)
Profit total (U.V.)
Artfil Sighi"oara $0.330 $20.435 $.244.093.550
Apulum Alba Iulia $0.004 3$5.$80 3.$53.060.720
POR%ELANUL
Curtea de Arge"
8.$88 643.000 5.264.884.000
POR%ELANUL
Dorohoi
3.636 337.980 $.228.895.280
IRIS Cluj Napoca 5.986 678.045 4.058.777.370
Total holding 7.$37 2.094.640 $4.949.7$0.920
Cre"terea profitului ca urmare retehnologiz!rii "i moderniz!rii este :
$4.949.7$0.920 - 6.260.000.000 =8.689.7$0.920 U.V.
T
R
= 4.950.000.000 : 8.689.7$0.920 = 0,5696 ani (208 zile)
Avnd n vedere faptul c! mprumutul acordat de banc! este pe termen de un an,
consider!m c! "i din acest punct de vedere ac#iunile de retehnologizare "i de modernizare
sunt eficiente.
Observa#ie: Rela#ia de calcul folosit! ia n considerare profitul preconizat a se
realiza dac! ntreaga produc#ie suplimentar! ar fi livrat! pe pia#a intern! (unde pre#ul de
vnzare este de peste dou! ori mai redus dect la export). De asemenea se folose"te
capacitatea tehnic!, deoarece termenul de recuperare ar putea avea valori de peste un
an. Nivelul termenului de recuperare astfel ob#inut este acoperitor, n sensul c! reprezint!
perioada maxim! necesar! pentru recuperarea investi#iei.
3. Ponderea utilajelor $i a instala!iilor n valoarea total# a investi!iilor
Pe baza datelor din tabelele 2 "i $0 rezult! situa#ia din tabelul nr. 28. Rezultatul de
94,75% reflect! o pondere ridicat! a utilajelor "i a instala#iilor n total investi#ii pentru
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
retehnologizare "i modernizare, ceea ce denot! caracterul direct productiv al acestora.
Tabel nr. 28
Structura investi$iilor n anul curent
S.C. retehnologizate "i
modernizate
Investi#ii alocate
(mil. lei)
Valoare utilaje "i
instala#ii
(mil. lei)
%
ARTFIL Sighi"oara -
retehnologizare
$.050 $.000 95,24 %
APULUM Alba Iulia -
retehnologizare
2.550 2.430 95,29 %
POR%ELANUL Curtea de
Arge" - modernizare
600
POR%ELANUL Dorohoi -
modernizare
200 $.260* 93,33 %
IRIS Cluj Napoca -
modernizare
550
TOTAL 4.950 4.690 94,75 %
* Se consider! c! din totalul fondurilor de investi#ii pentru moderniz!ri, 90 milioane
U.V. reprezint! cheltuieli pentru demontare-montare echipamente.
4. Randamentul economic al investi!iilor
"
R
T
e
D
"
t
I
h
P
e
D
"
t
I
t
P
e
R =

= =
unde:
I
t
= volumul de investi#ii alocat ac#iunilor de retehnologizare "i de modernizare
(lei);
P
t
= profitul total ob#inut n urma ac#iunilor de retehnologizare "i de modernizare,
pe ntreaga perioada de func#ionare eficient! a utilajelor "i instala#iilor
respective;
D
e
= durata eficient! de func#ionare a utilajelor "i a instala#iilor care au f!cut
obiectul moderniz!rii sau care au fost instalate n cadrul ac#iunii de
retehnologizare; se consider! D
e
= $0 ani;
P
h
= profit anual.
h
P
t
I
R
T =
T
R
este termenul de recuperare a investi#iilor (calculat anterior la punctul 2).
Deoarece R
e
este o m!rime antecalculat!, necesar! fundament!rii deciziei de
retehnologizare "i de modernizare, pentru T
R
va fi luat! n calcul valoarea antecalculat!
(T
R
= 0,5696 ani).
56 , "6 "
5696 , 0
"0
e
R = = U.V. / U.V. investit
Deci, pentru fiecare U.V. investit se ob#ine un profit net total de $6,56 U.V. (pe
ntreaga durat! de func#ionare eficien#! a utilajelor "i a instala#iilor).
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
5. Rata rentabilit#!ii antecalculat# (minim#)
"00
C C
P C
% R
n
" i
ci ti
n
" i
pi ti

=
=
C
t
= capacitatea tehnic! anual! dup! ac#iunea de retehnologizare "i
modernizare la fiecare societate produc!toare (num!r de servicii cafea);
P
p
= profitul unitar preconizat a se realiza (U.V. / serviciu cafea);
C
c
= costul comercial unitar (U.V. / serviciu cafea).
Observa!ie: Rela#ia de calcul folosit! ia n considerare situa#ia cea mai defavorabil!
pentru holding, "i anume cazul n care ntreaga produc#ie de por#elan ar fi livrat! pe pia#a
intern!. Nivelul ratei rentabilit!#ii astfel ob#inut este acoperitor, n sensul c! el reprezint!
rentabilitatea minim! care poate fi realizat!. Deoarece pre#ul pe pia#a extern! este, a"a
cum s-a ar!tat, mult mai mare, contractarea produc#iei la export conduce la cre"terea
substan#ial! a rentabilit!#ii.
Avnd n vedere c! profitul aferent acestei rate a rentabilit!#ii a fost calculat anterior
(tabelul nr.27) n continuare vom calcula doar suma costurilor complet comerciale aferente
produc#iei destinate pie#ei interne (tabelul nr. 29).
Tabel nr. 29
Costurile complet comerciale n condi$iile capacit#$ii de regim din anul curent
%i livr#rii produc$iei pe pia$a intern#
Societatea
Cost pe
unitatea de
produs (U.V.)
Capacitate de
regim (buc.)
Cost total (U.V.)
Artfil Sighi"oara 45.700 $20.435 5.503.879.500
Apulum Alba Iulia 45.996 3$5.$80 $4.497.0$9.280
POR%ELANUL Curtea
de Arges
45.8$2 643.000 29.457.$$6.000
POR%ELANUL
Dorohoi
5$.364 337.980 $7.360.004.720
IRIS Cluj Napoca 49.0$4 678.045 33.233.697.630
Total holding 47.764 2..094.640 $00.05$.7$7.$30
R%= $4.949.7$0.920 : $00.05$.7$7.$30 x $00 = $4,94%
Se observ! ca rata rentabilit!#ii astfel calculat! este de circa 6 ori mai sc!zut!
dect cea efectiv realizat! (tabel nr. 25). De asemenea, ea este mult sub nivelul ratei
dobnzii pe pia#! (72 %); ca urmare, activitatea holdingului este ineficient! dac! ntreaga
produc#ie realizat! se livreaz! pie#ei interne. Se impun deci negocieri "i contracte cu
parteneri externi, care s! asigure o rat! a rentabilit!#ii cel pu#in egal! cu cea a dobnzii.
6. Calcule privind rambursarea creditului contractat
Pentru realizarea ac#iunilor de retehnologizare "i de modernizare a fost contractat
la B.C.R. un credit de 4 950 milioane U.V. rambursabil pe o perioad! de un an, avnd o
perioad! de gra#ie de trei luni, cu o dobnd! de 72% pe an. Rambursarea creditului se
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
face ntr-un num!r egal de rate lunare, iar calculul dobnzii se face corespunz!tor
creditului r!mas nerambursat la nceputul fiec!rei luni.
Modul de rambursare n fiecare lun! "i volumul cheltuielilor aferente dobnzilor,
cheltuieli care ncarc! (sporesc) efortul financiar al holdingului, sunt prezentate n tabelul
nr. 30.
Concluzii : Holdingul a mprumutat pentru propria dezvoltare a activit!#ii productive
suma de 4.950 milioane U.V. ntr-o perioad! relativ scurt! (un an) el va trebui s!
pl!teasc! b!ncii creditoare 7.326 milioane U.V. De obicei, ratele de rambursare sunt
acoperite din profitul lunar, n timp ce cheltuielile aferente dobnzilor se includ n costurile
de produc#ie, sporind nivelul acestora. %innd seama de modul degresiv de calcul al
dobnzii datorate b!ncii, rezult! c! rata efectiv! a dobnzii pl!tite este :
% 48 "00
950 . 4
376 . 2
=
Tabel nr. 30
Calculul dobnzii aferente creditului pentru investi$ii
Perioada
( luna )
Credit restant la
nceputul lunii
Rata de
rambursare
Dobnda Total de plat!
$ 4 950 -- 297 297
2 4 950 -- 297 297
3 4 950 -- 297 297
4 4 950 550 297 847
5 4 400 550 264 8$4
6 3 850 550 23$ 78$
7 3 300 550 $98 748
8 2 750 550 $65 7$5
9 2 200 550 $32 682
$0 $ 650 550 99 649
$$ $ $00 550 66 6$6
$2 550 550 33 583
Total 0 4 950 2 376 7 326
Observa!ie: efortul financiar total f!cut de firm! pentru realizarea ac#iunilor de
retehnologizare "i de modernizare cuprinde att investi#ia propriu zis! ct "i cheltuielile
aferente dobnzilor. De aceea, de multe ori, la calculul termenului de recuperare se ia n
considerare acest efort total. n aceast! situa#ie, #innd seama de datele de la punctul 2 al
acestui paragraf, rezult!:
843 , 0
920 . 7"0 . 689 . 8
000 . 000 . 326 . 7
= = TR ani (308 zile)
7. Indicatori privind obiectivele de activitate de comer! exterior
7." Produc!ia anual# destinat# pentru export

= pj qej Qe , unde: qej = produc#ia fizic! destinat! exportului;


pj = pre#ul unitar al produsului;
j = societ!#ile comerciale care livreaz! la export.
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Conform tabelului nr. 25 :
Qe = 72.928 x $20.960 = 8.82$.370.880 U.V. (Artfil Sighi"oara)
643.000 x $26.720 = 8$.480.960.000 U.V. (POR%ELANUL Curtea de Arge")
334.578 x $09.440 = 36.6$6.2$6.320 U.V. (POR%ELANUL Dorohoi )
244.$34 x $$5.200 = 28.$24.236.800 U.V. (IRIS Cluj Napoca )
$.294.640 $55.042.784.000 U.V. => 2$.533.720 $
7.2. Ponderea valoric# a produselor destinate pentru export ( E )
"00
=
t
Q
e
Q
E
Q
t
= $99.405.47$.000 U.V. (conform tabelului nr. 25)
% 75 , 77 "00
000 . 47" . 405 . "99
000 . 784 . 042 . "55
= = E
Observa!ie: ponderea cantitativ! a produselor destinate pentru export este:

"00
t
Q
e
Q
E

=
Q

e
= $.294.640 servicii cafea;
Q

t
= 2.094.640 servicii cafea.
% 8" , 6" "00
640 . 094 . 2
640 . 294 . "
E = =
Diferen#a semnificativ! dintre cele dou! valori se explic! prin diferen#a dintre
pre#urile de pe pia#a intern! "i cele de pe pia#a extern!.
7.3. Importul anual pentru produc!ie
mj j
p q M =

,
unde:
q
j
= produc#ia fizic! care include materii prime din import;
p
mj
= valoarea materiilor prime din import pe unitatea de produs.
Conform tabelului nr. 4 "i tabelului nr. 25 rezult!:
M

= $20.435 x $,55 = $86.674,3 $ (ARTFIL Sighi"oara )


3$5.$80 x $,55 = 488.529,0 $ (APULUM Alba Iulia )
643.000 x $,50 = 964.500,0 $ (POR%ELANUL Curtea de Arge")
337.980 x $,25 = 422.475,0 $ (POR%ELANUL Dorohoi )
678.045 x $,20 = 8$3.654,0 $ (IRIS Cluj Napoca )
2.094.640 2.875.832,3 $ => 20.705.992.560 U.V.
Importul specific pentru produc#ie:
37 , "
640 . 094 . 2
3 , 832 . 875 . 2
m ;
t
Q
M
m = =

= $ / serviciu de cafea
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
7.4. Balan!a comercial# extern# a holdingului(BCE)
BCE = Qe - M (in $)
BCE = 2$.533.720 $ - 2.875.832,3 $ = $8.657.887,7 $
7.5. Aportul valutar al produc!iei exportate
Acest indicator se calculeaz! n dou! variante respectiv Aport valutar brut (Avb) "i
Aport valutar net (Avn) dup! urm!toarele rela#ii:
Avb = Qe - M imp
Avn = Qe - (M imp + Mexp)
unde:
M imp = valoarea materiilor prime din import incluse n produc#ia destinat!
exportului;
M exp = valoarea materiilor prime exportabile incluse n produc#ia destinat!
exportului.
Valoarea materiilor prime din import precum "i a celor exportabile incluse n
produc#ia destinat! exportului este calculat! n tabelul nr. 3$.
Tabel nr. 31
Valoarea materiilor prime din import %i a materiilor prime exportabile
incluse n produc$ia destinat# exportului
Societatea
comerciala
Produc#ia de
export
Mat. pr.
import pe
unit. de
produs
Valoarea
mat. pr.
import
Mat. pr.
export pe
unit. de
produs
Val. mat.
prime
exportabile
Artfil Sighi"oara 72.928 $,55 $$3.038,4 2 $45.856,0
POR%ELANUL
Curtea de
Arge"
643.000 $,50 964.500 $,75 $.$25.250,0
POR%ELANUL
Dorohoi
334.578 $,25 4$8.222,5 $,85 6$8.969,3
IRIS Cluj
Napoca
244.$34 $,20 292.960,8 $,67 407.703,8
Total holding $.294.640 $,38 $.788.72$,7 $,77 2.297.779,$
Rezult!:
Avb = 2$.533.720 -$.788.72$,7 = $9.744.998,3 $
Avn = 2$.533.720 - ($.788.72$,7 + 2.297.779,$) = $7.447.2$9,2 $
7.6. Cursul de revenire brut (pe activitatea de comer! exterior)
Costul comercial al produc#iei exportate (U.V.)
CRB = ----------------------------------------------------------------
Valoarea produc#iei exportate ($)
Adaptarea poten!ialului productiv al unei industrii la schimb"rile impuse de cererea pie!ei
Conform datelor din tabelul nr. 4 "i din tabelul nr. 25 rezult!:
72.928 x 50300
CRB
Sighi"oara
= ---------------------- = 2.994 U.V. / $
72.928 x $6,8
643.000 x 49.562
CRB
Curtea de Arge"
= ---------------------- = 2.8$6 U.V. / $
643.000 x $7,6
334.578 x 53.289
CRB
Dorohoi
= ----------------------- = 3.506 U.V. / $
334.578 x $5,2
244.$34 x 5$.495
CRB
Cluj Napoca
= ----------------------- = 3.2$8 U.V. /$
244.$34 x $6
CRB
holding
=
(72.928 x 50.300) + (643.000 x 49.562) + (334.578 x 53.289) + (244.$34 x 5$.495)
= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ =
(72.928 x $6,8) + (643.000 x $7,6) + (334.578 x $5,2) + (244.$34 x $6)
= 3.062 U.V. / $
Dup! cum se observ!, cursul de revenire la nivel de holding este mai mic fa#! de
cursul valutar de pia#! (7.200 U.V. / $), ceea ce demonstreaz! eficien#a activit!#ilor de
retehnologizare "i modernizare. Diferen#ele de curs de revenire ntre diferitele societ!#i
comerciale se explic! prin diferen#ele de pre# "i prin distan#ele diferite fa#! de frontier!,
care influen#eaz! costul comercial.
Not#:
Fiecare student va ntocmi o hart# cu fluxurile fizice de la produc#tori la beneficiari.

S-ar putea să vă placă și