Sunteți pe pagina 1din 30

ATESTAT

PROFESOR: MARCU ALINA


ELEV: TUDOSE GEORGIANA
CLASA: a XII a C
CUPRINS
Argument
Capitolul I: Limbajul nonverbal pag.1
Capitolul II: Tipuri e !omuni!are nonverbal" .pag.#
$.1 Comuni!area ta!til".pag.#
$.$ Comuni!area ge%tual" & 'ine(i!"pag.)
$.#Comuni!area prin intermeiul obie!telor.pag.)
Capitolul III: *un!+iile !omuni!"rii nonverbale .....pag.,
Capitolul I-: Elemente e paralimbaj pag..
).1 Po(i+ia !apului .pag..
).$ *runtea .pag..
).# Spr/n!enele .pag.0
).) 1!2ii pag.0
)., Privirea pag.3
).. Na%ul ..pag.3
).0 4ura pag.5
Capitolul -: Comuni!area nonverbal" 6n training ..pag.17
,.1 8ra+ele 9 bariera trainerului :a+" e grup pag17
,.$ 4e%turile e !ontrol !u palmele ..pag.11
,.# 4e%turi e moelare !u palmele .pag.11
Capitolul -I: Su!!e%ul 6n a:a!eri ;i nonverbalul ..pag.1$
..1 Importan+a :eeba!'9ului ....pag.1$
..$ Comuni!area nonverbal"9 e%en+ial" 6n v/n("ri....pag.1$
Capitolul -II: Comuni!area nonverbal" 6n !on:li!te .........pag.1#
Capitolul-III:Comuni!area nonverbal" 6n pro!e%ul e re!rutare...pag.1)
3.1 Atituinea e%!i:rat" in nonverbalul per%oanei..pag.1)
3.$ Contea(" prima impre%ie<................................................................pag.1)
3.# E=emple me%aje nonverbale tran%mi%e e !ania+ipag.1,
3.) 1are ne in:luen+ea(" %tilul ve%timentar< .pag.1,
3., Intera!tivitate ver%u% proa!tivitate...pag.1.
3.. Iat" !2eia %pre inima !ania+ilor ...pag.1.
Con!lu(ii
8ibliogra:ie
Ane=e
TEMA: COMUNICAREA EFICIENT N
AFACERI
ARGUMENT
Am ale% a!ea%t" tem" in orin+a e a atrage aten+ia a%upra uni!it"+ii
iniviului. 1 per%oan" !are 6n!ear!" %" !omuni!e !u aev"rat trebuie %" :ie
!on;tient" e problemele !elorlal+i> tr"ie;te empatia ;i nu e preo!upat" oar
e %ine. Pro!e%ul !omuni!"rii trebuie privit !a un a!t interper%onal !are +ine
%eama to!mai e uni!itatea iniviului prin iver%ele mouri 6n !are el %e
mani:e%t". Comuni!area non9verbal" poate %pune e%pre un inivi mai
multe e!at ar ori el %" tran%mit"> iar interpretarea ei e%te un in%trument real
pentru !ei !e ore%! %" ajute la re(olvarea problemelor ap"rute 6n via+a
a!e%tuia. Con%ier !" e%te un %ubie!t !"ruia nu9i a!or"m e%tul" aten+ie ;i ar
trebui %" 6n!er!"m %" :im aten+i la tot !eea !e %e 6ntampl" 6n jurul no%tru> la
toate %emnele !are ni %e tran%mit ire!t %au inire!t e !"tre per%oana !u !are
nego!iem. A!e%te %emne tran%mi%e au un rol :oarte important 6ntr9o
nego!iere. Cu ajutorul limbajului !orpului ;i a !omuni!"rii paraverbale
putem e%!operi a!" per%oana e l/ng" noi vrea %" ne tran%mit" anumite
lu!ruri> ar nu 6nr"(ne;te %" %pun" %au a!" a%!une !eva e noi ;i nu vrea
%" e%!operim.
Comuni!area e%te un pro!e% !omple= !u !are :iin+a uman" are
leg"tur" pe par!ur%ul 6ntregii vie+i eoare!e e%te a%t:el %tru!turat" 6n!/t %"
!aute !ea mai elo!vent" %i pro:un" :orm" e mani:e%tare !are %" !ontribuie
6ntr9o mare m"%ur" la :ormarea per%onalit"+ii.
Lu!rarea mea e%te !ompu%" in opt !apitole> :ie!are !apitol :iin
impartit la ranul lui in %ub!apitole.
In primul !apitol am vorbit e%pre limbajul nonverbal ;i !la%i:i!area
a!e%tuia. Limbajul nonverbal e%te al!"tuit in trei !ategorii e limbaj:
limbajul !orpului> limbajul meiului ;i limbajul vo!ii.
Limbajul !orpului %e 6mparte 6n: ge%turi emblemati!e> ge%turi
ilu%trative> ge%turi emo+ionale> ge%turi regulatoare ;i ge%turi e aaptare.
Limbajul meiului e%te !ea e a oua !ategorie e limbaj nonverbal
;i vi(ea(" %pa+iul e !omuni!are ;i 6mbr"!"mintea.
Capitolul oi :a!e re:erire la tipurile e !omuni!are nonverbal".
Comuni!area nonverbal" e%te e trei tipuri: ta!til"> ge%tual" & 'ine(i!" ;i
!omuni!area prin intermeiul obie!telor.
Comuni!area ta!til" e%te po%ibil" numai 6n !arul !omuni!"rii
interper%onale> a!ea%t" :orm" e a tran%mite un me%aj> %emnal e%te !omun" ;i
lumii animale. La :el !a ;i !omuni!area ta!til"> !omuni!area prin ge%turi
poate %" %e %ub%tituie> pe unele %e!ven+e e multe ori repre(int" o
!ompletare> a!!entuare> !ontra(i!ere %au reglare a a!e%teia. Comuni!area
prin intermeiul obie!telor e%te o :orm" e tran%mitere a unui me%aj
non9verbal> !are :olo%e;te> 6n a:ar" e re%ur%ele !orporale> re!ur%ul la
obie!te.
?n !apitolul trei %unt pre(entate :un!+iile !omuni!"rii nonverbale.
A!e%te au mai multe !la%i:i!"ri> ar pentru a anali(a :un!+iile !omuni!"rii
up" p"rerea mea ar trebui %" g"%im r"%pun%ul la 6ntrebarea: @e !e apel"m la
a!e%t tip e limbaj < Ar trebui %" veem !are %unt inten+iile> motivele ;i
%!opurile a!e%tei :orme e !omuni!are.
Elementele e paralimbaj !on%tituie !apitolul patru. @eoare!e mimi!a
:e+ei o!up" un rol :oarte important 6n rela+iile interumane> !on;tient %au
in!on;tient am pu% a!!ent pe pre(entarea elementelor !e !ompun mimi!a
:etei. Am :"!ut re:erire la : po(i+ia !apului> :runte> %pr/n!ene> o!2i> privire>
na% ;i gur". Aimi!a a!e%tor elemente au %emni:i!a+ii :oarte importante> e
!are ar trebui %" +inem !ont 6n ori!e tip e nego!iere.
Training9ul e%te un omeniu :oarte important 6n (ilele noa%tre ;i e
a!eea ar trebui %" :im %i !/t mai aten+i la ge%turile noa%tre. ?n !apitolul !in!i
am e(voltat importan+a a!e%tor a%pe!te.Trebuie %" a!or"m !/t mai mult"
aten+ie bra+elor> ge%turilor e !ontrol al palmelor %i ge%turilor e moelare.
Pentru a avea %u!!e% 6n a:a!eri> trebuie %" ;tim importan+a :eeba!'9
ului ;i !/t e e%en+ial" e%te !omuni!area nonverbal" 6n v/n("ri. @e%pre
a!e%te lu!ruri am vorbit 6n !apitolul ;a%e.
@in !apitolul ;apte 6nv"+"m !um %" :olo%im !omuni!area nonverbal" in
!arul unui !on:li!t. Bntr9o !on:runtare o%til"> o per%oan" poate avea un
limbaj al !orpului agre%iv !2iar :"r" a %e g/ni.
?n !apitolul opt am e(voltat %ubie!te !e ne vor ajuta in pro!e%ul e
re!rutare al angaja+ilor. Pentru a avea angaja+i !/t mai e:i!ien+i> trebuie %"
+inem !ont e unele a%pe!te> !um ar :i: atituinea e%!i:rat" in nonverbalul
per%oanei> prima impre%ie> me%ajele nonverbale !e pot :i tran%mi%e e
!ania+i> %tilul ve%timentar al viitorului angajat> e intera!tivitate %i
proa!tivitate %i !are ar :i !2eia %pre inima !ania+ilor.
?n a!e%t proie!t %unt oar !/teva e=emple e !omportamente
nonverbale !are v" pot a :eeba!' ;i !omuni!" anumite me%aje> ieal ar :i
%" %e Cpre%!rieD un anumit tip e !omportament nonverbal pentru :ie!are
pro:e%ie. P/n" atun!i> !omuni!a+i nonverbal (i e (i ;i !ea% e !ea%E
CAPITOLUL I: Limbaj nonv!ba"
Prin !omuni!area nonverbal" 6n+elegem Dtran%miterea voluntar" %au
involuntar" e in:orma+ii ;i e=er!itarea in:luen+ei prin intermeiul
elementelor !omportamentale ;i e pre(en+" :i(i!" a iniviului %au ale altor
unit"+i %o!iale Fgrupuri %au unit"+i umaneG> pre!um ;i per!ep+ia ;i utili(area
%pa+iului ;i timpului !a ;i arte:a!telorDFS. C2el!ea> $77,>11G
Comuni!area nonverbal" e%te !omuni!area :"r" !uvinte ;i e%te e ou"
:eluri: !omuni!area paraverbal" ;i limbajul trupului. Limbajul trupului e%te
!el mai puterni! e:e!t a%upra !elorlal+i. Ae2rabain9!er!et"tor ameri!an a
!er!etat :enomenul ;i a ajun% la !on!lu(ia !" un interlo!utor e%te impre%ionat
e !uvinte 6n propor+ie e 3H> e intona+ie $#H ;i e limajul trupului 6n
propor+ie e .5H.
Limbajul trupului imprim" ;i nota atmo%:erei 6n !are are lo!
intera!+iunea. Un inivi !u o mimi!" (/mbitoare> toni!"> inami!" inu!e o
%tare e bine> 6n opo(i+ie !u un inivi apati!> lip%it e tonu% ;i ne6ngrijit.
Bn !omuni!area interuman" #,H repre(int" !omuni!area verbal" ;i
.,H !omuni!area nonverbal" up" unii autori ponerea :iin !2iar e 57H.
Bn meiul urban> per%oanele a!tive 6nt/lne%! (ilni! (e!i %au %ute e per%oane
!u !are !omuni!" nonverbal.
Bn literatura e %pe!ialitate %e a:irm" !" e !ele mai multe ori ge%turile %pun
mai mult e!/t !uvintele.
Stuiile reali(ate 6n omeniu au ienti:i!at mai multe %i%teme e
!la%i:i!are ale limbajelor nonverbale. Ceea !e e%te e%en+ial e%te :aptul !"
ini:erent e %i%tem> %unt re!uno%!ute trei !ategorii e limbaj: limbajul
!orpului> limbajul meiului ;i limbajul vo!ii.
Unii %pe!iali;ti au !la%i:i!at limbajul !orpului 6n !in!i !ategorii:
ge%turi emblemati!e> ge%turi ilu%trative> ge%turi emo+ionale> ge%turi
regulatoare ;i ge%turi e aaptare.
Bn leg"tur" !u ge%turile emblemati!e> a!e%tea %unt ge%turi general a!!eptate
!are e=prim" anumite iei> 6n !arul unei !ulturi.
4e%turile ilu%trative au arul e a 6nt"ri me%ajul verbal ;i %unt reali(ate
%imultan !u a!e%ta. Ii ai!i trebuie a!orat" o aten+ie !ulturii 6n !are %e va
:a!e !omuni!area.
4e%turile emo+ionale 6n%o+e%! 6ntoteauna me%ajul> evien+iin %tarea
e %pirit a !elui !are reali(ea(" !omuni!area. A!e%te ge%turi %unt mai greu e
!ontrolat> ele re:le!t/n %tarea emo+ional" .
4e%turile regulatoare %unt !ele reali(ate prin mi;!"rile !orpului> ale
o!2ilor %au ale m/inilor 6n anumite momente ale !omuni!"rii ;i au rolul e a
%ublinia a!e%te momente. Ele %unt reali(ate :ie e !"tre !el !are !omuni!">
:ie e !"tre re!eptori.
4e%turile e aaptare %unt ge%turi in!on;tiente !are permit aaptarea la
o anumit" %itua+ie e moment. Ele %unt !uno%!ute %ub numele e ti!uri
nervoa%e .
Limbajul meiului e%te !ea e a oua !ategorie e limbaj nonverbal ;i
vi(ea(" %pa+iul e !omuni!are ;i 6mbr"!"mintea.
Prin ob%ervarea !omportamentului !otiian au :o%t e%!operite patru
i%tan+e pra!ti!ate e inivi(i 6n :un!+ie e a!tivitatea e%:a;urat" %au e
tipul e per%oan" !u !are intr" 6n rela+ie.
A%t:el> e=i%t" o i%tan+" intim" e )7 9 ,7 !m e la !are oamenii
vorbe%! !u prietenii %au !u !ei apropia+i :amiliei. A!ea%ta i:er" 6n :un!+ie e
!ultura !elor !are !omuni!".
@i%tan+a per%onal" e%te pra!ti!at" 6n rela+iile !u prietenii ;i per%oanele
%impati(ate. E%te e ,7 9 0, !m pentru prietenii apropia+i> ep";in un metru
pentru !ei ini:eren+i nou". @i%tan+a e%te in:luen+at" puterni! !ultural. A%t:el>
italienii> gre!ii> :ran!e(ii> :olo%e%! un %pa+iu per%onal mai re%tr/n% e!/t
ameri!anii. 4ermanii> elve+ienii> %uee(ii ;i britani!ii pre:er" un %pa+iu mai
mare !omparativ !u nor9ameri!anii.
@i%tan+a %o!ial" arat" %pa+iul ne!e%ar !on:ortului p%i2i! 6n rela+iile
%o!iale. Bn raporturile e %ervi!iu> ea %e poate %itua la $ 9 # metri 6n mo
obi;nuit. @i%tan+a %o!ial" !re;te pe m"%ur" !e rela+iile %unt mai o:i!iale.
@i%tan+a publi!" %e in%talea(" 6ntre per%oanele !u %tatut managerial ;i
%o!ial inegale. Tipul !omuni!"rii a!!eptat" pentru o anumit" i%tan+" i:er"
e la o !ultur" la alta. @e e=emplu> ameri!anii a!!ept" i%tan+a intim" oar
pentru !omuni!area !u !ei :oarte apropia+i> 6n timp !e japone(ii pre:er"
a!ea%t" i%tan+" intim" ;i 6n !a(ul unor nego!ieri .

CAPITOLUL II: Ti#$!i % &om$ni&a! nonv!ba"'
2.1 Comunicarea tactil
Po%ibil" numai 6n !arul !omuni!"rii interper%onale> a!ea%t" :orm" e
a tran%mite un me%aj> %emnal e%te !omun" ;i lumii animale. Ea %e p"%trea("
in!" ;i 6n %o!iet"+ile !ele mai evoluate ;i are un !ara!ter preponerent
in%tin!tual> e;i e la un anumit nivel intervine !on;tiin+a. Cer!et"torii au
%tabilit !in!i !la%e e atingeri> intre !are numai patru prive%! !omuni!area:
atingeri !are tran%mit emo+ii po(itive> m/ng/ierea> atingerea !a
%emni:i!a+ie !on%olatoare> atingerea e 6n!urajare F%tr/ngerea t"!ut"
e m/n"> b"t"i pe um"rG> atingerea lini;titoare> !omuni!" a:e!+iunea>
parti!iparea> apre!ierea ;i au un e:e!t po(itiv a%upra %t"rii e %pirit a
re!eptorului.
atingeri lui!e: a!e%tea pot :i autonome %au 6n legatur" !u
!omuni!area verbal" F%imularea unei m/ng/ieri %au loviri> 6ntr9un
anumit !onte=t lui!GJ a%emenea atingeri au un !ara!ter abu(iv ;i
pre%upun un re:eren+ial !omun pre!um ;i o rela+ie e apropiere.
atingeri Ke !ontrolD> 6n a!ea%t" !ategorie %unt in!lu%e a!ele %emnale
ta!tile !are au rolul e a orienta !omportamentul %au atituineaJ o
a%emenea atingere poate aten+iona !u i%!re+ie> poate %ugera un
6nemn %au impotriv"> o re+inere> 6n re%pe!t !u !omuni!area verbal"
%au !u alt" a!+iune.
atingerea Kritual"D: in a!ea%t" !ategorie :a! parte at/t atingeri !u
%emni:i!a+ie magi!"> 6n %pa+iul religio%> !/t ;i atingeri %pe!i:i!e
%pa+iului pro:un> !are ;i9au pierut ve!2ile %uge%tii> tran%miterea
2arului prin atingeri e la preot la preot %au e la preot la !rein!io%>
atingerea !u un obie!t %a!ru> p"%trea(" !ara!terul ritualJ %tr/ngerea
m/inii 6n %emn e %alut> lovirea palmei repte a ou" per%one 6n %emn
e urare e %u!!e% %au e :eli!itare %unt atingeri !are tran%mit
impli!area e;i uneori %e gole%! e %en% ;i evin pur :ormale.

2.2 Comunicarea gestual kinezic
La :el !a ;i !omuni!area ta!til"> !omuni!area prin ge%turi poate %" %e
%ub%tituie> pe unele %e!ven+e e multe ori repre(int" o !ompletare>
a!!entuare> !ontra(i!ere %au reglare a a!e%teia. Au!/n un %por e
e=pre%ivitate> ge%tul e%te :olo%it !u pre!"ere 6n !omuni!area arti%ti!". Bn
raport !u e%tinatarul me%ajului> ge%tul poate :i pre(entat 6n !omuni!area
interper%onal"> e grup ;i e ma%".
4e%turile !u valoare !omuni!ational" pot :i grupate 6n mai multe
!ategorii:
Emblemele 9 %unt mi;!"ri !are %e %ub%tituie !omuni!"rii verbale ;i
:ormea(" un limbaj !on%tituit intr9un num"r mare e ge%turi> !are %emni:i!"
%unete ori !uvinte ;i !ompen%ea(" impo%ibilitatea e e=primare verbal" 6n
anumite %itua+iiJ e=emplele !urente %e re:er" la !ourile %uro9mu+ilor> la o
popula+ie au%tralian" FAranaG ;i 6n omeniul arti%ti!> la pra!ti!an+ii
pantomimei.
Ilu%tratorii 9 %unt ge%turi e 6n%o+ire ;i montare a !omuni!"rii verbale
uneori %pontane> univer%ale ;i au :o%t inventariate 6n !arul mai multor
!ategorii: Kba%toaneleD> pi!togra:ele> 'inetogra:ele> ieogra:ele> mi;!"rile
ei!ti!e> mi;!"rile %pa+iale> mi;!"rile ritmi!e> ilu%tratorii emblemati!i.
4e%turile e reglaj & mi;!"rile !apului> ale :e+ei> mai rar ale m/inilorJ
pentru o %ugerare %oli!itarea e a %e vorbi mai tare> mai 6n!et> mai rar> mai
repee> mai pu+in.
Ai;!"rile a:e!tive 9 %unt e=pre%ii ale %t"rii e %pirit> %unt :olo%ite
pentru a !omuni!a tr"iri> rea!+ii.
Aaptorii 9 ge%turi e toalet"> e !ore!tare a +inutei> e !ontrol al
!omportamentului 6n %o!ietate.
2.3 Comunicarea prin intermediul obiectelor

E%te o :orm" e tran%mitere a unui me%aj non9verbal> !are :olo%e;te> 6n
a:ar" e re%ur%ele !orporale> re!ur%ul la obie!te. A%o!ierea ge%t9obie!t poate
interveni 6n !omuni!are 6n unele %itua+ii. 4e%turile !are :olo%e%! bati%te>
e;ar:e> p"l"rii pentru %emn e %alut %au e%p"r+ire ori pentru %emnali(area
unei pre(en+e.
Ca#i(o"$" III: F$n&)ii" &om$ni&'!ii nonv!ba"
Pentru a anali(a :un!+iile !omuni!"rii up" p"rerea mea ar trebui %"
g"%im r"%pun%ul la 6ntrebarea: @e !e apel"m la a!e%t tip e limbaj < Ar trebui
%" veem !are %unt inten+iile> motivele ;i %!opurile a!e%tei :orme e
!omuni!are.
Paul E'man a ienti:i!at !in!i :un!+ii ale !omuni!"rii non9verbale:
repetarea 9 %punem CaD ;i "m in !ap e %u% 6n jo% ;i e jo% 6n %u%J
%punem !uiva !" are%a !autat" e%te pe o %tra" la reapta ;i 6n a!ela;i
timp ar"t"m !u m/na 6n!otro %" %e 6nrepteJ
%ub%tituirea 9 6nlo!uirea me%ajelor verbale 9 o :a+" po%omor/t" ne
%pune !" per%oana 6n !au(" nu %e %imte bineJ
!ompletarea 9 !olaborarea la tran%miterea me%ajelor verbale> !eea !e
u!e la o mai bun" e!oi:i!are a lorJ
a!!entuarea L moerarea 9 punerea 6n evien+" a me%ajelor verbale>
ampli:i!area %au impotriv" iminuarea !elor %pu%e: !/n %!an"m
%loganuri> rii!"m bra+ul ;i ar"t"m pumnulJ !/n amone%t"m un
prieten e=pre%ia :a!ial" poate ar"ta !" nu ne9am %up"rat :oarte r"uJ
!ontra(i!erea 9 tran%miterea e %emnale 6n opo(i+ie !u me%ajele
verbaleJ %punem !" ne bu!ur"m !" ne9am 6nt/lnit !u o per%oan"
!uno%!ut"> ar privim 6n alt" parte !/n 6i 6ntinem m/na> ne pl/ngem
!" nu avem in !e tr"i> ar ne a:i;"m !u bijuterii %au 2aine :oarte
%!umpe.

Ca#i(o"$" IV: E"mn( % #a!a"imbaj
Comportamentul nonverbal are la ba(" mimi!a> ge%turile ;i toate
mi;!"rile !orpului. -oi 6n!er!a %" e=pli! limbajul nonverbal in pun!t e
veere al e=pre%iei :a!iale eoare!e mimi!a :e+ei o!up" un rol :oarte
important 6n rela+iile interumane> !on;tient %au in!on;tient.

4.1 Poziia capului este foarte sugestiv
Capul %e poate a:la 6n iver%e po(i+ii: rii!at %au !obor/t> 6n!linat la
%t/nga %au la reapta> rii!at obli! la %t/nga %au la reapta. Capul 6mpin%
6nainte ne u!e !u g/nul la un %emn e amenin+are. Capul ple!at 6n%eamn"
%upunere iar !apul aple!at obli! 6n%eamn" per:iie. Cel !are 6nal+" !apul> 6;i
e%!oper" g/tul> (on" vulnerabil"> ar"t/n a%t:el !" nu %e teme> !" are
%emtimentul propriei valori. Rii!area bato%a a !apului 6n%eamn" arogan+">
!apul l"%at e%tin% pe %pate e%te un %emn e auto preare %au o %en(a+ie
tre(it" e amintiri %au a%!ultarea mu(i!ii pre:erate> e!one!tare e !e 6i
6n!onjoar". Capul 6n!linat lateral reapta 6n%eamn" bun"voin+e> a%!ultare 6n
opo(i+ie !u 6n!linarea la %t/nga !are enot" %!epti!i%m> !riti!"> 6noial".

4.2 runtea
*runtea e%te !omponenta !are :ormea(" (ona %uperioar" a :e+ei. Ea
repre(int" puterile %pirituale ;i tr"%"turile e !ara!ter a%o!iate.
*ormele :run+ii %unt :oarte i:erite e la per%oan" la per%oan" ar ea
e%te 6ntoteauna eterminata e linia p"rului iar inaltimra ei %e 6ntine 6ntre
pun!tul %ituat 6ntre %pr/n!ene ;i linia p"rului.Prin mi;!area mu;!2ilor %unt
generate !utele :run+ii> !are pot :i verti!ale> ori(ontale %au 6n!re+ite. Cutele
verti!ale vin e=pre%ia unui e:ort %piritual %au :i(i!J6n valori normale %au
ep";ite> ele e=prim" i%perare> :urie>%au emo+ie. Cutele ori(ontale apar !/n
o!2ii %unt larg e%!2i;i> !/n %e 6n!ear!" prelu!rarea in:orma+iilor e+inute>
ar !are nu %unt 6n+ele%eJ mimi!a e%te e=pre%ie a :ri!ii> %perieturii> mir"rii>
6n+elegerii bru;te a unui lu!ru> ar a!ea%t" mimi!" poate :i atorat" obo%elii>
greut"+ii !u !are %unt +inu+i o!2ii e%!2i;i. Cutele 6n!re+ite apar la lo!ul e
inter%e!+ie intre !ele ori(ontale ;i !ele verti!aleJ e=prim" pani!" 6n g/nire>
i:i!ult"+i 6n prelu!rarea in:orma+iilor.

4.3 !pr"ncenele
C2ine(ii !on%ier" %pr/n!enele rept una intre !ele !in!i tr"%"turi
vitale ale :e+ei. Bntr9aev"r> ni!i o :a+" nu poate :i !itit" !um %e !uvine :"r" a
le lua 6n !on%ierare.
Spr/n!enele le putem !on%iera !a o grani+" 6ntre partea %uperioar" a
:e+ei ;i !ea mijlo!ie. Spr/n!enele arat" tipul a:e!tiv al omului> pre!um ;i
graul e 6n+elegere 6ntre minte ;i inim". Rii!area %pr/n!enelor %e :a!e 6n
%emn e %alut> e re!uno;tin+" ;i a!e%t lu!ru 6l putem numi !2iar %alutul
o!2ilor. Rii!area %pr/n!enelor poate %" enote e=pre%ii i:erite atun!i !/n
%e iau 6n !on%ierare ;i alte elemente: %impl" poate :i oar un mo e %alut>
e a %pune CaD %au a !on:irma !eea !e %pune partenerul e i%!u+ieJ o
rii!are bru%!" ;i %!urt" ublat" e rii!area umerilor e=prim" neajutorare>
nevinov"+ie> ne;tiin+" %au mirare ;i bu!urie.
4.4 #c$ii
A evenit !a o (i!al" atun!i !/n %e %pune !" o!2ii %unt :erea%tra
%u:letului ;i e%te !u %iguran+" :oarte aev"rat !" :orma> %tr"lu!irea> !uloarea
;i> e%igur> mi;!area lor e(v"luie :oarte multe in:orma+ii e%pre interiorul
per%oanei re%pe!tive.
Una intre !ele mai importante tr"%"turi ale o!2iului e%te %tr"lu!irea lui.
1!2ii %tr"lu!itori> vii> !ara!teri(ea(" o per%oan" i%tea+" ;i vioaie> 6n timp !e
o!2ii lip%i+i e %tr"lu!ire enot" nu numai obo%eal" ;i e%!urajare> !i ;i o
pr"bu;ire %piritual".1!2ii tran%mit me%aje legate e %t"rile %u:lete;ti. Privirea
poate :i bl/n"> !ati:elat"> ur"> prietenoa%".
4raul e e%!2iere a o!2ilor varia(" e la privirea 2olbat">
atot!uprin("toare> p/n" la pleoape 6n!2i%e. 1!2ii 2olba+i %unt ubla+i e
!utele ori(ontale> a!ea%t" privire e=prim" mirare> :ri!a e amenin+are
iminent"> groa("> !urio(itate> e=trem"> a;teptare ten%ionat"> %peran+" >
neputin+" naivitae> 6n!apa!itatea e a 6n+elege un anumit lu!ru. 1!2ii larg
e%!2i;i a!umulea(" !/t mai multe impre%ii> ar :"r" %" :a! o %ele!+ie a
a!e%tora pot %pune !" ei %emni:i!" !reativitate %piritual" ;i nevinov"+ie. 1!2ii
e%!2i;i re:le!t" o %tare e intere% normal p/n" la o per!ep+ie optimi%t" a
lumii 6n!onjur"toare. 1!2ii 6ntree%!2i;i ini:eren+"> iner+ie> parali(ie a
a:e!telor> re%emnare> :aptul !" partenerul e i%!u+ie Cnu merit" ni!i o
privireD. 1!2ii %tr/n;i 6n!2i;i %emni:i!" !on!entrare %piritual" a%upra unui
%timul e=terior %au a unei iei. Bn!2ierea unui %ingur o!2ii e%te un ge%t
ami!al> o 6n+elegere %e!ret"> ;i a!ea%ta %emi:i!a vi!lenie> ;iretenie> pruen+">
6nem/nare> art" ;i e%te :olo%it e !ei !are :a! pe importan+ii. Bn!2ierea
rela=at" a o!2ilor e%te urmarea :irea%!" a orin+ei e a meita> e a a%!ulta
!eva %au a %avura !eva> ar 6n a!ela;i timp mai %emni:i!" ;i re:u(ul e a
veea> e ai!i vine ;i e=pre%ia Ca tre!e !u veereD.
4.% Privirea
Aoul 6n !are privim %au %untem privi+i are leg"tur" !u nevoile
noa%tre e aprobare> a!!eptare> 6n!reere ;i prietenie. C2iar ;i a privi %au a
nu privi pe !ineva are un 6n+ele%.
Privirea e%te !onta!tul vi(ual 6ntre partenerii e i%!u+ie> ne o:er"
ini!ii e%pre %entimentele !are e=i%t" 6ntre !ele ou" per%oane> atun!i !/n
!onta!tul vi(ual e%te evitat e=i%t" o %tare e ne%iguran+"> o timiitate
e=!e%iv" %au orin+a e a nu :i eranjat.
E=i%t" mai multe mouri e a privi:
aG Privirea paralel"> la i%tan+" mi!" enot" o per%oan" a/n!it" 6n g/nurile
%ale ;i !are nu ore;te %" per!eap" meiul 6n!onjur"tor. @ar !/n a!ea%ta
e%te men+inut" 6n pre(en+a unei per%oane> e%te 6n+elea%" !a o 6n!er!are e
ignorare a a!e%teia ;i e a o :a!e pe a!ea%ta %" %e %imt" neorit" 6n meiul
re%pe!tiv.
bG Privirea rept 6n o!2ii e%te un %emn al orin+ei e !ooperare !u
interlo!utorul> emon%tr/nu9i a!e%tuia intere%ul ;i !unoa;terea valorii %ale.
A!ea%t" privire enot" one%titate> !ore!tituine ;i !on;tiin+" e %ine.
!G Privirea e %u% 6n jo% %e poate atora i:eren+ei e 6n"l+ime %au a po(i+iei
partenerilor e i%!u+ie ;i a!e%t lu!ru poate %" enote ominare> m/nrie>
arogan+".
G Privirea e jo% 6n %u% are a!ea;i !au(" !a ;i !ea pre!eent" ;i enot"
%upunere %au orin+a e agre%ivitate.
eG Privirea lateral"> re%pe!tiv obli!"> poate :i orientat" %pre %t/nga %au
repta> e %u% %au e jo% ;i e=prim" mai multe tipuri e in:orma+ii prein
!ombinarea a!e%tor elemente. Pornit" e %u% 6n%eamn" i%pre+> pornit" e jo%
enot" %lug"rni!ie> iar !/n o!2ii %unt larg e%!2i;i poate %emni:i!a
!urio(itate %au re+inere.

4.& 'asul
Se %pune !" lungimea na%ului> re%pe!tiv a (onei mijlo!ii trebuie %" :ie
egal" !u a!eea a :run+ii ;i a treimii :a!iale in:erioare. 1 a%emenea egalitate
%imboli(ea(" un e!2ilibru interior> e=primat prin !in%te> loialitate ;i rago%te
pentru aev"r> !eea !e !ara!teri(ea(" ori!e om e%toini!.Na%ul o:er" ;i el
in:orma+ii e%pre %tarea e %pirit a unui inivi. -/r:ul na%ului ne poate
e(v"lui a!" %e 6nro;e;te %au p"le;te. N"rile %e pot um:la !/n %im+im un
miro% pl"!ut> %au a!" %untem :urio;i ;i l"rgim n"rile pentru a %porii
!antitatea e aer.
4.( )ura
4ura e%te !ea mai mobil" (on" a :e+ei ea ne permite %" intre 2rana>
b"utura ;i aerul !e ne %unt ne!e%areJea mu;!"> ea ne ro%te;te g/nurile> ea
r/e !/n %untem bu!uro;i.
4ura e%!2i%" !u b"rbia l"%ata 6n%eamn" repau%> lip%" e a!tivitate.
4ura 6n!2i%" poate 6n%emna orin+a e a nego!ia ta!it %au re%pingerea unui
!onta!t verbal. 4ura 6n!2i%" !u bu(ele %tr/n%e ini!" 6n!2ierea 6n %ine>
%olituine> 6n!"p"+/nare> proa%t" i%po(i+ie. 4ura ;i bu(ele pot reali(a
i:erite mimi!i> !um ar :i !ea e egu%tare> e %avurare> e prote%t> e
6ngrijorare.
Pre(en+a (/mbetului !on:irm" i%ponibilitatea %pre ialog. M/mbetul
autenti! e%te e=pre%ia unei %t"ri e bu!urie> e a!!eptare ;i impli!" ;i
parti!iparea o!2ilor. Ini+ial e(velirea in+ilor a :o%t un ge%t e amenin+are>
ulterior a evoluat %pre un ge%t e prietenie. M/mbetul !are e%!oper" numai
in+ii e %u% > nu ;i gingiile %uperioare e%te un %emn e bun"tate> !in%te.
@a!" (/mbetul e(vele;te ;i gingiile e %u% a!ea%ta enot" !a po%e%orul e%te
prei%pu% la eprimare !are 6i poate a:e!ta :eri!irea ;i !ariera. C/n
(/mbetul e(gole;te at/t in+ii e %u% > !/t ;i in+ii e jo%> po%e%orul are o
:ire e%!2i%"> !ore!t" ;i generoa%"> !are 6;i va :i obie!tul !riti!ii ;i antipatiei
altora.

Ca#i(o"$" V: Com$ni&a!a nonv!ba"' *n (!ainin+
A ne a%!une up" o barier" %au ob%ta!ol e%te un r"%pun% normal> pe
!are l9am 6nv"+at 6n!" in :ragea !opil"rie> pentru a ne a%igura un plu% e
prote!+ie. Copiii :iin> ne a%!uneam up" obie!te mai mari e!/t noi
pre!um me%e> %!aune ;i alte pie%e e mobilier ori e !/te ori ne a:l"m 6ntr9o
%itua+ie Cperi!uloa%"D %au i:i!il".
Ae%ajul bra+elor 6n!ru!i;ate 6;i p"%trea(" %en%ul ;i %emni:i!a+ia
ini:erent e momentul ;i e !onte=tul 6n !are a!e%t ge%t apare. Cu at/t mai
mult 6n training> une limbajul bra+elor poate ini!a at/t pentru trainer !/t ;i
pentru !ur%an+i graul e e%!2iere ;i e !on:ort :a+" e %ubie!tul e(b"tut
%au :a+" e grup.
%.1 *raele + bariera trainerului fa de grup
Atun!i !/n trebuie %" +ii un training la o grup" nou" e !ur%an+i %au %"
abore(i o temati!" nou"> 6n mo total in!on;tient vei ob%erva !" printre
primele ge%turi :olo%ite e tine %e va a:la ;i !el al Cbra+elor in!ru!i;ateD.
Un motiv ar :i a!ela !"> aparent> 6n!ru!i;area bra+elor 6+i " un plu% e
!on:ort :a+" e !onte=tul nou 6n !are te a:li. Sin!er vorbin> ori!e ge%t 6+i va
p"rea !on:ortabil a!" ai ;i atituinea !ongruent" !u a!e%ta. A%t:el a!" ai o
atituine negativ"> e:en%iv" %au agre%iv"> 6n!ru!i;area bra+elor va :i> 6ntr9
aev"r> un ge%t !on:ortabilJ a!" ie;i %" te i%tre(i !u prietenii a!ela;i ge%t nu
+i %e va mai p"rea elo! ne!e%ar ;i elo! !on:ortabil.
Aminte;te9+i e :ie!are at" !" %emni:i!a+ia me%ajelor nonverbale +ine
at/t e Nemi+"tor N!/t> mai ale%> e Nre!eptorO. Te po+i %im+i !on:ortabil !u
bra+ele 6n!ru!i;ate 6n%" rea!+ia grupului :a+" e tine :olo%in a!e%t ge%t va :i
una negativ".
Sunt traineri !are au obi!eiuri teribil e Cne%"n"toa%eD !are porne%! e
la 6n!2ierea ;i e%!2ierea unui mar'er la jo!ul !u na%turii %au !u p"rul> ori
!u introu!erea ;i %!oaterea m/inilor in bu(unar. Toate a!e%te ti!uri nu %unt
neap"rat 6n etrimentul trainerului atun!i !/n auien+a e%te :oarte
!on!entrat" a%upra me%ajului ;i in:orma+iei 6n%" a!" e=i%t" vreun motiv !a
aten+ia auien+ei %" :ie i%tra%"> a%t:el e ge%turi pot :i %up"r"toare.
%.2 )esturile de control cu palmele

Atun!i !/n vrei %" e=er!i+i un !ontrol limitat a%upra auien+ei e%te
%u:i!ient %" :olo%e;ti ge%turi !are %" aib" la ba(" orientarea palmei %pre
poea. A!e%t ge%t re%tr/nge %au limitea("> :igurativ> puterea e e=primare
%au e mani:e%tare a auien+ei.
A!e%t ge%t poate :i privit e auien+" !a :iin autoritar FD1pre;te9te
a!umEDG %au !a :iin o %oli!itare FDTe rog %" 6n!ete(i.DG. 4e%tul 6n%" nu
trebuie :olo%it e=!e%iv e trainerii !are 6n!" nu %unt :oarte e=perimenta+i 6n
managementul auien+ei. Nu e pu+ine ori a%t:el e ge%turi %unt per!epute e
auien+" !a :iin mai mult agre%ive e!/t autoritare.
Palmele orientate !u %patele !"tre auien+" %unt per!epute !a o barier"
6ntre publi! ;i trainer av/n !onota+ia e a CimpingeD per%oanele in publi!
!/t mai eparte. A!e%t ge%t e 6n!2iere ;i i%tan+are e%te per!eput mult mai
rapi e !"tre auien+" e!/t !el e orientare a palmei %pre poea.
%.3 )esturi de modelare cu palmele
Palmele pot :i in%trumente :oarte e:i!iente e CmoelareDa aerului. Un
trainer poate rea !u ajutorul palmelor :orme geometri!e> %iluete ;i iver%e
meta:ore vi(uale> literalmente> in nimi!. Partea lateral" a palmei poate :i
:olo%it" ;i !a un !u+it imaginar> iar mi;!area a!e%tuia 6n plan verti!al %au
ori(ontal poate %ugera oprirea ori!"rei a!tivit"+i %au 6ntreruperea unei iei. B+i
aminte;ti probabil momentul 6n !are ai 2ot"r/t %" pui pun!t unei rune e
aplau(e ;i ai :olo%it a%t:el e ge%turi.
Aten+ieE CT"ieturileD pot ini!a ;i agre%ivitate> mai ale% atun!i !/n
%unt !uplate !u o mimi!" agre%iv" %au !u ge%turi !are e=prim" o oare!are
nervo(itate F:re!area palmelor> po!nirea egetelor> :ormarea unui pumnG.
A%t:el e ge%turi pot ini!a 6n%" ;i 2ot"r/reLe!i(ie atun!i !/n o
problem"Liee e%te Ctran;at"D pun!t !u pun!t.

Ca#i(o"$" VI: S$&&,$" *n a-a&!i .i nonv!ba"$"

&.1 ,mportana feedback+ului
1are !um putem a:la impa!tul pro!e%elor e !omuni!are nonverbal"
a%upra %u!!e%ului a:a!erii noa%tre< Ca un e=emplu al importan+ei primirii
unui :eeba!'> per%oanele !are lu!rea(" 6n a%igur"ri trebuie %" :ie e%!2i%e
la a!e%t pro!e% atun!i !/n :a! o pre(entare. Bn lo! %" :ie prea impli!a+i 6n
pro!e%ul livr"rii pre(ent"rii 6n :a+a pro%pe!tului> ei ar trebui %" e%!opere
!eea !e g/ne;te a!e%ta.
Iar pentru a!ea%ta> ei trebuie %" %e opre%!a in emer%ul lor> %" %e uite
;i %" a%!ulte. Bn momentul 6n !are a%!ult" pro%pe!tul> e%te ne!e%ar %" %e uite
la limbajul !orpului a!e%tuia. Atun!i trebuie epu% un e:ort %uplimentar
pentru a ob%erva !eea !e !omuni!" limbajul !orpului ;i !eea !e 6n%eamn"
a!el lu!ru pentru pre(entare.
&.2 Comunicarea nonverbal+ esenial -n v"nzri
Elementele !omuni!"rii nonverbale %unt e=trem e importante 6n
v/n("ri. Ele pot %" arate a!" pro%pe!tul e%te ner"b"tor> %!epti! %au
entu(ia%t ;i intere%at 6n timpul pre(ent"rii. @e une reie%e :rumu%e+ea
nonverbalului 6n v/n("ri< Pro%pe!tul 6+i :urni(ea(" toate a!e%te in:orma+ii
nonverbale :"r" a :i !on;tient e ele. @a!" a!e%ta :a!e :re!vent !onta!t
vi(ual> %e la%" pe %pate pentru a a%!ulta ;i %e aplea!" 6n :a+" pentru a vorbi>
probabil va r"%pune po(itiv la pre(entarea ta e v/n("ri. Bn%"> atun!i !/n
e%te ner"b"tor> %e joa!" !u obie!tele> a!" pare nelini;tit> %igur nu e%te
intere%ant e !eea !e 6i pre(in+i.
Cei !are lu!rea(" 6n omeniul a%igur"rilor> una intre provo!"rile
a!e%tora e%te %" trate(e i:eren+iat toate per%oanele pe !are le 6nt/lne%!. @e
a!eea> 6n :un!+ie e tipurile !omportamentele pe !are le g"%e;te> a!e;tia
trebuie %" :ie antrena+i 6n inenti:i!area elementelor nonverbale pentru a!e%te
tipuri ;i mai ale%> !um %" 6i abore(e pentru a avea %u!!e%.


Ca#i(o"$" VII: Com$ni&a!a nonv!ba"' *n &on-"i&(
?ntr9un minut intr9o !onver%a+ie o per%oan" %pune 6n jur e 17791$7
e !uvinte. Bn a!ela;i minut> a!eea;i per%oan" poate CganiD !am 377 e
!uvinte. A%t:el> !omuni!area nonverbal" pre%upune a!ea totalitate e
g/nuri ;i %entimente !are nu %unt %pu%e.
Bntr9o !on:runtare o%til"> o per%oan" poate avea un limbaj al !orpului
agre%iv !2iar :"r" a %e g/ni. @ar a;a !um o per%oan" 6;i e=prim" :uria prin
%emnale nonverbale> noi ne putem antrena pentru a promova !omportamente
pa;ni!e !uno%!/n a!e%te %emnale ;i interpret/nu9le !ore!t.
@intre ge%turile !are tr"ea(" !on:li!tul intre ou" %au mai multe
per%oane putem aminti bra+ele 6n!ru!i;ate> !are 6n a!e%te !oni+ii 6n%eamn"
6n!2ierea !analelor e !omuni!are !u !eilal+i ;i re:u(area ialogului. @e
a%emenea> m/inile pe ;oluri ini!" o po(i+ie o:en%iv"> e par!" per%oana
re%pe!tiv" e%te preg"tit" %" C%ara la bataieD. Bnt/lnim e%tul e :re!vent 6n
baruri> 6n i%!ote!i %au !2iar pe %tra"> ge%tul unor b"rba+i e a9;i +ine
mainele 6n bu(unare> pro!e/n> probabil :"r" %" 6;i ea %eama> la o
pre(entare rituali(at" a organului genital> :apt !are enot" o pregnant"
agre%ivitate ma%!uline.
S!r/;netul in+ilor> r/njetul> ple!at po(i+ia CimpungeD> m/inile
6n!le;tate> 6ntoar!erea %patelui> > 6n!orarea > %!/nteierea a privirii> privirea
partener tot at/tea %emne e o%tilitate .
In !arul vo!ali!ii paralimbajului> rii!are a vo!ii e%te un %emn !lar
aveam e9a :a!e !u un !on:li!t %itua+ie . @ar nu numai rii!atul vo!ii ne
%emnalea(" a!e%t lu!ru> !i CeD Fun :el e be2"it> Pe2e2eG i%pre+ul>
tran%mite o amenin+are ire!ta.
Prin mimi!a :e+ei> ;tim !u to+ii> !" putem e=prima at/t e u;or
%entimentele e agre%ivitate> uritate> ur" :a+" e !eilal+i. Ca e=emple
!on!rete e e=pre%ii :a!iale violente %au !are %t/rne%! !on:li!tul %unt:
2olbarea o!2ilor ;i %!oaterea limbii %pre per%oana pe !are o e(avu"m> :apte
!are e=prim" un anumit gra e agre%ivitate.
Bn !arul 2apti!ii 6nt/lnim a!ele !omportamente e atingere a altor
per%oane. Iar 6n limbajul nonverbal !on%tituie agre%ivitate ;i !2iar violen+"
atingerea !orpului altei per%oane :"r" a%entimentul a!e%teia.
Ca#i(o"$" VIII: Com$ni&a!a nonv!ba"' *n #!o&,$" %
!&!$(a!

Cunoa;terea ;i a%!ultarea !omportamentului nonverbal al !ania+ilor
vo;tri v" pot :urni(a :oarte multe lu!ruri e%pre a!e;tia la :el !a ;i !uvintele
%pu%e> re:erin+ele ;i e=perien+a lor.
-9a+i g/nit vreoat" la impre%ia pe !are v9a !reat9o un poten+ial
!aniat pe ba(a :elului 6n !are a!e%ta v" a;tepta 6n 2olul !ompaniei< -i %9a
!on:irmat opinia !reat" 6n momentul 6n !are a!e%ta a %tr"b"tut !amera ;i v9a
%tr/n% m/na< Ae%ajele pe !are le trimit !ei !are 6;i !aut" un nou job> pre!um
;i !unoa;terea %emnalelor nonverbale> pot in:luen+a %emni:i!ativ evaluarea
a!e%tora. Bn a:ar" e !ara!teri%ti!ile eviente> !um ar :i %e=ul> ra%" ;i
greutatea> pute+i a:la mult mai multe in:orma+ii e%pre poten+ialul angajat
oar urm"rinu9i !omuni!area nonverbal".
..1 /titudinea descifrat din nonverbalul persoanei
E%te ne!e%ar %" urm"ri+i %emnalele nonverbale !are v" tran%mit
in:orma+ii e%pre atituinea> intere%ele ;i aborarea per%oanei re%pe!tive. @e
!e ar :i ini!at %" urm"ri+i a!e%te %emnale< Pentru !" a!e%tea vorbe%! mult
mai mult e!/t !onver%a+ia !are va avea lo! 6n momentul re!rut"rii> iar
!omuni!area nonverbal" v" ajut" %" %tabili+i !ara!teri%ti!ile !aniatului !u
re:erire la abilit"+ile ne!e%are pentru job> !ara!teri%ti!ile !omportamentale pe
!are voi le9a+i ienti:i!at !a :iin ne!e%are pentru %u!!e%ul job9ului> !ultura ;i
meiul in organi(a+ia voa%tr".

..2 Conteaz prima impresie0
Ceea !e ar trebui %" re+inem> 6n primul r/n> e%te :aptul !" primele
impre%ii !ontea(" 6ntr9aev"r. Primele !/teva minute in ori!e interviu
pentru angajare %unt at/t e importante ;i at/t e !riti!e a%t:el 6n!/t aproape
nimi! alt!eva nu !ontea(". Uita+i9v" la !aniatul vo%tru ;i nota+i toate
me%ajele nonverbale pe !are a!e%taL a!ea%ta le !omuni!". -a pute+i :orma
prima impre%ie urm"rin po%tura> %tr/ngerea e m/n"> 6mbr"!"mintea ;i
a!!e%oriile> %pa+iul per%onal pe !are a!e%ta 6l :olo%e;te> aten+ia> !onta!tul
vi(ual ;i e=pre%iile :a!iale. Ii abia apoi> a%!ulta+i !u aten+ia !eea !e
a!e%taLa!ea%ta r"%pune la 6ntreb"rile voa%tre.
..3 12emple mesa3e nonverbale transmise de candidai
Trebuie %" !ree+i !eea !e vee+i> eoare!e a!+iunile per%oanei
tran%mit mai multe in:orma+ii e!/t !uvintele %pu%eE Iat" !/teva e=emple e
elemente ale !omuni!"rii nonverbale pe !are ar trebui %" le au(i+i:
Caniatul %t" !on:ortabil pe %!aun !u %patele rept> nu tol"nit<
P";e;te 6n !amer" !u o atituine 6n!re("toare< A!e%tea %unt %emne !" a!e%ta
e%te 6n!re("tor ;i !on:ortabil !u %ine 6n%u;i. Po%tura pe !are o aopt" o
per%oan" 6n momentul 6n !are trebuie %" traver%e(e 6n!"perea pentru a v"
6nt/lni v" poate !omuni!a in:orma+ii e%pre 6n!reerea a!e%tuia 6n abilit"+ile
%ale. @a!" po%tura %a e%te inert"> lip%it" e vlag"> atun!i vi %e va tran%mite
impre%ia e energie %!"(ut" ;i e neglijen+".
Uita+i9v" a!" !aniatul vo%tru are o %tr/ngere e m/n" :erm"> %oli"
;i u%!at". @in nou> o per%oan" 6n!re("toare 6n :or+ele proprii :olo%e;te
%tr/ngerea e m/n" !a pe o intera!+iune nonverbal" po(itiv". Str/ngerea e
m/n" ar trebui %" v" !onving" e orin+a !aniatului e a :a!e o prim"
impre%ie ;i intera!+iune po(itiv".
..4 #are ne influeneaz stilul vestimentar0
1ri!/t e in:ormal ar :i meiul vo%tru e mun!"> un !aniat
pro:e%ioni%t trebuie %" poarte !o%tum la prima lui 6nt/lnire pentru interviul e
angajare. A%t:el> !o%tumul pe !are a!e%ta l9a ale% %"9l poarte 6n a!ea (i v" va
%pune !/t e bine va intera!+iona a!e%ta ;i va :i per!eput e !lien+ii vo;trii.
A!!e%oriile ale%e pot tran%mite pro:e%ionali%m %au nu. 1 %erviet"> un porto:el
e piele> un %tilou> o geant" e piele pot !on%titui o apari+ie pro:e%ional" ;i
v" vor !omuni!a :aptul !" %9a preo!upat 6neajun% %"9;i orea%!" %" :a!" o
prima impre%ie :oarte bun". Painele ;i a!!e%oriile pe !are le9a ale%
!aniatul 6n (iua interviului pentru angajare %unt o moalitate :oarte
puterni!" e !omuni!are nonverbal" ;i %:atul ar :i %" urm"ri+i a!e%t lu!ru
atun!i !/n ori+i %" angaja+i per%oana re%pe!tiv".

..% ,nteractivitate versus proactivitate
@e a%emenea> trebuie %" urm"ri+i a%!ultarea ;i !omportamentul
intera!tiv al !aniatului vo%tru. @ori+i %" angaja+i un !aniat !are ;i9a pu%
!on:ortabil !arne+elul pe biroul v%. pentru a lua noti+e> ar nu v9a luat :oarte
mult in %pa+iul vo%tru< @ori+i un angajat !are %" poat" men+ine un !onta!t
vi(ual !on:ortabil :"r" %" %e 2olbe(e %au %" aib" o aten+ie :or+at". @a!" a!e%ta
%e uit" tot timpul prin !amera e intervievare> iar la voi %e uit" :oarte rar>
a!e%tea pot :i %emnale e lip%" e 6n!reere %au mai r"u> e nep"%are. Iar o
privire lung" ;i un !onta!t vi(ual :or+at poate ini!a o per%oan" agre%iv"
!"reia nu 6i pa%" e !on:ortul vo%tru. Ii a!" nu 6i pa%" e a!e%t lu!ru 6n
timpul interviului> !omportamentul a!e%tuia nu %e va moi:i!a up" !e a :o%t
angajatE
..& ,at c$eia spre inima candidailor
C2eia a%!ult"rii !omportamentului nonverbal al !ania+ilor e%te a!eea
!on:orm !"reia e=pre%iile lor :a!iale ;i limbajul !orpului %e potrive%! la
per:e!+ie !u !uvintele !are %unt %pu%e. E=pre%iile :a!iale !are nu %e potrive%!
!u vorbele %pu%e pot ini!a un i%!on:ort %erio% %au min!iun">
!omportamente pe !are nu ni le orim la un !aniat. Un !aniat !are nu
reali(ea(" !onta!t vi(ual ;i vorbe;te uit/nu9%e la un pun!t e pe um"rul t"u
emon%trea(" lip%a 6n!reerii. Iar voi ori+i %" v" angaja+i o per%oan" ale
!"rei e=pre%ii :a!iale %unt !on%i%tente %i pun!tate e !uvintele %pu%eE
CONCLU/IE
Bn 6n!er!area e a r"%pune la 6ntrebarea a!" e%te %au nu ne!e%ar"
!unoa;terea !omuni!"rii non9verbale !on%ier !" r"%pun%ul ar trebui %" :ie
a:irmativ. A!ea%ta vine 6n %prijinul a:irma+iei !" un bun !on%ilier trebuie %"
aib" !apa!itatea e a :i un :in ob%ervator ;i un a%!ult"tor a!tiv pentru !" nu
e=i%t" metoe mai bune e a evalua nivelul trebuin+ei !lientului. @e
a%emenea prin a!ea%t" ob%ervare a ge%turilor trebuie %"9i a!!ept"m pe
oameni a;a !um %unt ei> %" tr"im empatia ;i %" :a!em i%tin!+ie 6ntre !au(e ;i
%imptome.Con%ilierul are atoria %" :olo%ea%!" !u 6n+elep!iune 6ntreb"rile ar
%" ;i %" urm"rea%!" !u mult" aten+ie ge%turile. Iar 6n orin+a e a9l ajuta pe
!lient %" nu %e gr"bea%!" %" trag" !on!lu(ii pripite> empatia trebuie %" :ie
a!tiv" ;i %" :ie tran%mi%" !eluilalt.
K@a!" ore;ti %" :ii gata %" 6n+elegi mai mult> !aut" %" ve(i !e e%te
in!olo e r/%> e (/mbet> e pl/n%> e t"!ere %au e :urie> in!olo e
!uvinteED
T"!erea %e leag" e a%!ultarea %i e re!eptionarea !ore!t" a
me%ajelor. *olo%in9o !u pri!epere> putem %timula !omuni!area !re/n
interlo!utorului po%ibilitatea e a9%i e=prima ieile %au %entimentele !are>
alt:el> ar :i r"ma% a%!un%e. Bn!uraj/n r"%pun%urile> t"!erea %e ovee;te a :i
un puterni! in%trument e !omuni!are> prin !are putem ob+ine un pro:it
intele!tual %i %o!ial ma=im in :ie!are intera!+iune !omuni!a+ional"> tin/n
%eama %i e ponerea pe !are o are t"!erea 6n a!e%t tip e intera!+iuni.
Intervievarea ;i %ele!tarea oamenilor !are %e pot potrivi :oarte bine 6n
organi(a+ia voa%tr" e%te 6ntr9aev"r o provo!are. Cunoa;terea ;i a%!ultarea
!omportamentului nonverbal al !ania+ilor vo;tri v" pot :urni(a :oarte
multe lu!ruri e%pre a!e;tia la :el !a ;i !uvintele %pu%e> re:erin+ele ;i
e=perien+a lor. *i+i !onvin;i e :aptul !" me%ajele nonverbale !ontea("E
1amenii e %u!!e% %e !omport" !a ;i !/n ei ;tiu !eea !e au e :"!ut.
*aptul !" eveni+i !on;tien+i e anumite a%pe!te ale !omuni!"rii nonverbale
F!are e%te un omeniu e=trem e va%t e inve%tigatG v" poate ajuta %" v"
tran%mite+i me%ajele mai u;or ;i %" preveni+i ne6n+elegerea lor.
8I8LI14RA*IE
1.-oi!ule%!u @. 9 CNego!ierea> :orm" e
!omuni!are 6n rela+iile
interumaneD> Eit. Itiin+i:i!">
8u!ure;ti> 1551.
$. Puiu Ni%toreanu 9 CNego!ierea in a:a!eriD>
ASE> $77,.

#. @rago; Con%tantin -a%ile 9 CTe2ni!i e nego!iere 6n
a:a!eriD> ASE> $77,
). Pro:. r. Ite:an Prutianu 9 CComuni!are ;i nego!iere 6n
a:a!eriD> E. Polirom> 1553.

,. QQQ 9 RRR.!luba:a!eri.ro
ANEXE
9 bra+ele 6n!ru!i;ate %unt un
%imbol al puterii
9 palmele 6mpreunate u%e %ub
b"rbie ne arata !/e r"gu+" e%te
per%oana re%pe!tiv"
9 ublu 1S
9 autoritate

9 vi!torie
9 vorbe;te> te rog
9 6mi pare bine %" te !uno%!
9 e 1S
9 iat"9m"
.