Sunteți pe pagina 1din 10

COMISIA

EUROPEAN
Bruxelles, 21.1.2014
COM(2014) 10 final

RAPORT AL COMISIEI CTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC I SOCIAL EUROPEAN I COMITETUL
REGIUNILOR
Evaluarea ex post a evenimentului Capitalele europene ale !ulturii "#$"% &Guimar'es i
Mari(or)
RO RO
RAPORT AL COMISIEI CTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU,
COMITETUL ECONOMIC I SOCIAL EUROPEAN I COMITETUL
REGIUNILOR
Evaluarea ex post a evenimentului Capitalele europene ale !ulturii "#$"% &Guimar'es
i Mari(or)
$* INTRO+UCERE
Prezentul raport este prezentat n temeiul articolului 12 in !ecizia nr. 1"22#200"#C$
1
, care
pre%ee c&, n fiecare an, Comisia asi'ur& o e%aluare extern& i inepenent& a rezultatelor
e%enimentului (Capitala european& a culturii) in anul preceent i prezint& un raport asupra
acestei e%alu&ri celorlalte institu ii europene nainte e sf*r itul anului urm&tor.
Prezentul raport prezint& pozi ia Comisiei cu pri%ire la principalele concluzii i recoman&ri
ale e%alu&rii externe a e%enimentului (Capitalele europene ale culturii 2012)
2
. +extul inte'ral
al e%alu&rii, care ofer& o%ezi cantitati%e i calitati%e cu pri%ire la iferitele puncte ale
prezentului raport, poate fi consultat la aresa urm&toare,
-ttp,##ec.europa.eu#culture#our.pro'rammes.an.actions#capitals#e%aluation.commissione.
/0.t-e.eu1en.-tm
2ntr.o prim& etap&, e%aluarea extern& a e%aluat ini%iual cele ou& capitale europene ale
culturii pentru 2012 (enumite n continuare (C$C)), 3uimar4es i Mari/or. 5ezultatele au
fost ulterior comparate pentru a se esprine concluzii comune %ala/ile pentru am/ele ora e
i pentru ac iunea C$C.
"* CONTE,TUL AC IUNII
"*$* A! iunea UE privin- evenimentul Capitala european. a !ulturii%
Pro'ramul (Ora ul european al culturii) a fost lansat pentru prima at& la ni%el
inter'u%ernamental n 1678
9
. Pe /aza acestei experien e, !ecizia 1416#1666#C$ a sta/ilit o
ac iune comunitar& n fa%oarea e%enimentului C$C pentru perioaa 2008.2016
4
. !ecizia a
pre%&zut orinea cronolo'ic& n care statele mem/re sunt eli'i/ile s& '&zuiasc& e%enimentul
n fiecare an. &rile alese s& '&zuiasc& e%enimentul pentru un anumit an tre/uiau s& propun&
ora e i s&. i prezinte caniaturile pentru anul n cauz&, inclusi% pro'ramele lor culturale,
unui comitet european e selec ie care recomana Comisiei esemnarea acestora. Consiliul e
Mini tri esemna n mo oficial C$C.
:a 1 ianuarie 200;, !ecizia 1416#1666#C$ a fost nlocuit& e !ecizia 1"22#200"#C$, care a
precizat mai clar o/iecti%ele, a introus o selec ie na ional& n ou& etape i un proces e
monitorizare ncep*n cu manifestarea in anul 2019. !e asemenea, noua ecizie a introus
necesitatea e a or'aniza reuniuni e monitorizare up& esemnare, n urma c&rora comitetul
formuleaz& o recomanare referitoare la acorarea unui premiu capitalelor, n onoarea
Melinei Mercouri, cu coni ia ca ora ele esemnate s& neplineasc& criteriile pre%&zute n
1
<O :904, 9.11.200".
2
$%aluare ex post a capitalelor europene ale culturii pentru 2012, raport final pentru Comisia $uropean&, ncrein at
n 2012 e c&tre Comisie societ& ii $CO5=> ?@ :t, n temeiul contractului.caru e prest&ri ser%icii nr.
$AC#80#2006 pri%in e%aluarea, ser%iciile le'ate e e%aluare i spriBinul pentru e%aluarea impactului.
9
5ezolu ia mini trilor culturii pri%in or'anizarea anual& a (Ora ului european al culturii) in 19 iunie 1678.
-ttp,##eur.lex.europa.eu#:ex?ri>er%#:ex?ri>er%.oCuriDO<,C,1678,189,0002,0009,$E,P!F
4
<O : 1"", 1.;.1666. !ecizie moificat& prin !ecizia "46#2008#C$ (<O : 11;, 4.8.2008).
RO 2 RO
!ecizia 1"22#200"#C$ i s& fi pus n aplicare recoman&rile formulate e comitetele e
selec ie, i respecti% e monitorizare i consiliere. Asisten a financiar& a ?niunii este
acorat& prin intermeiul pro'ramului Cultura al ?$. Pentru perioaa 200;.2019, ?niunea
acor& un maximum e 1,8 milioane $?5 pe an pentru fiecare C$C. 2ncep*n cu
manifestarea in anul 2010, toate ora ele esemnate au fost supuse etapei e monitorizare
men ionate n !ecizia nr. 1"22#200"#C$.
"*"* Capitalele europene ale !ulturii "#$"
Portu'alia i >lo%enia au fost esemnate s& '&zuiasc& e%enimentul C$C n 2012, n temeiul
eciziei in 200", pentru selectare i esemnare aplic*nu.se ispozi iile tranzitorii pre%&zute
la articolul 14 in ecizia respecti%&.
2n plus, ecizia in 200" pre%ee n mo expres c&, pentru titlurile in 2010, 2011 i 2012, se
aplic& ecizia in 1666 n ceea ce pri%e te criteriile referitoare la pro'ramele culturale, cu
excep ia cazului n care ora ele ale' s& i /azeze pro'ramele pe criteriile men ionate n
ecizia in 200". 2n ceea ce pri%e te cofinan area i monitorizarea, noile proceuri sta/ilite
n ecizia in 200" se aplic& ncep*n cu titlurile e C$C in 2010.
!ecizia in 200" a introus, n special, un nou mecanism e finan are in partea ?$ pentru
C$C su/ forma (premiului Melina Mercouri), care urmeaz& s& fie acorat ora elor esemnate
nainte e nceputul anului, pe /aza rapoartelor furnizate e comitetul e monitorizare i
consiliere, care are rolul e a oferi asisten & i orient&ri ora elor ncep*n cu ziua esemn&rii
acestora i p*n& la punerea n aplicare a anului C$C, e a analiza i e a e%alua pre'&tirile
acestora, precum i e a %erifica ac& ora ele i.au respectat an'aBamentele. Premiul a fost
acorat pentru prima at& ora elor esemnate n 2010 i ulterior celor esemnate n 2011 i
n 2012.
2n conformitate cu ispozi iile tranzitorii in !ecizia 1"22#200"#C$, n 200;, 'u%ernul
Portu'aliei a -ot&r*t s& recomane ora ul 3uimar4es pentru e inerea titlului e C$C in
2012, f&r& a or'aniza un concurs na ional. 3u%ernul >lo%eniei a ecis s& esf& oare un
concurs na ional pentru a selecta ora ul.'az&, pe /aza unei cereri e caniaturi esc-ise,
care a a%ut loc n 200" i la care au participat 4 ora e. Pe aceast& /az&, a fost recomanat
ora ul Mari/or, mpreun& cu cinci ora e partenere. Cu toate acestea, conform e%alu&rii
externe, exist& o lips& e consens n r*nul p&r ilor interesate consultate referitoare la
ntre/area ac& procesul na ional e selec ie a fost realizat n moul cel mai aec%at sau
transparent posi/il.
2n raportul s&u in noiem/rie 2007, comitetul e selec ie a recomanat ca cele ou& ora e s&
'&zuiasc& C$C n 2012, formul*n, n acela i timp, recoman&ri care s& contri/uie la
atin'erea e c&tre ora e a o/iecti%elor. 2n mai 2006, Consiliul ?$ a acorat n mo oficial
titlul e C$C pentru 2012 ora elor 3uimar4es i Mari/or. 2n raportul s&u in mai 2011,
comitetul e monitorizare i consultati% a recomanat ca premiul Melina Mercouri s& fie
acorat ora elor 3uimar4es i Mari/or
8
.
/* E0ALUAREA E,TERN
/*$* Mo-alit. ile -e evaluare
>copul e%alu&rii a fost e a e%alua rele%an a, eficien a, eficacitatea i ura/ilitatea, precum i
rezultatele pro/a/ile ale C$C n raport cu o/iecti%ele ac iunii i cu o/iecti%ele pe care i le.
au fixat C$C n osarele lor e caniatur& i n timpul fazei e punere n aplicare. !e
8
A se %eea rapoartele comitetelor e selec ie i respecti% e monitorizare i consiliere la aresa,
-ttp,##ec.europa.eu#culture#our.pro'rammes.an.actions#capitals#past.capitals1en.-tm.
RO 9 RO
asemenea, e%aluarea a examinat rele%an a, eficien a, eficacitatea i ura/ilitatea ac iunii
C$C n ansam/lu.
/*"* Meto-olo1ia
A fost necesar ca e%aluarea s& utilizeze acela i moel folosit n e%alu&rile pentru perioaa
200;.2011, pentru a furniza ate compara/ile n timp. Au fost o/ser%ate i m&surate, ori e
c*te ori a fost posi/il, o serie e criterii i inicatori e /az&, le'a i e ierar-ia o/iecti%elor
'lo/ale la ni%el nalt ale ac iunii i e o/iecti%ele specifice i opera ionale ale acesteia.
2ntr.o prim& etap&, cele ou& ora e au fost e%aluate ini%iual, pe /aza atelor primare, care
au fost fie colectate n timpul acti%it& ilor pe teren, fie furnizate e c&tre fiecare C$C, precum
i a analizei unei serii e surse e ate secunare. >ursele e ate primare inclu inter%iurile
calitati%e realizate cu ocazia a ou& %izite n fiecare ora , precum i inter%iurile telefonice.
Prin intermeiul inter%iurilor, s.a ncercat s& se o/ in& o %arietate e perspecti%e pri%in
fiecare C$C, inclusi% in partea ec-ipelor e 'estionare, a factorilor e ecizie la ni%el local
i na ional, precum i in partea principalilor operatori culturali i a unei serii e parteneri
implica i n punerea n aplicare a C$C. 2n plus, p&r ile responsa/ile e proiectele C$C au fost
in%itate s& contri/uie la e%aluare prin intermeiul unui c-estionar online. >ursele e ate
secunare inclu informa iile in osarele ini iale e caniatur& C$C, stuii i rapoarte
comanate e C$C, pro'ramele e%enimentelor, materiale promo ionale i site.uri Ge/, ate
statistice referitoare la cultur& i turism, precum i ate cantitati%e furnizate e C$C cu
pri%ire la aspectele financiare, acti%it& i, realiz&ri i rezultate.
?lterior, printr.o analiz& comparati%&, au fost examinate concluziile esprinse pentru ora ele
3uimar4es i Mari/or, fiin comparate i confruntate a/or&rile i fiin ientificate temele i
concluziile comune pentru ac iunea C$C n ansam/lu.
2* CONCLU3IILE E0ALUATORULUI
2*$* Relevan a a! iunii CEC
$%aluarea consier& c& ac iunea C$C continu& s& ai/& o importan & capital& i o rele%an &
semnificati%& pentru +ratatul pri%in func ionarea ?niunii $uropene, n special articolul 1";,
prin faptul c& aceasta contri/uie la nflorirea culturilor statelor mem/re, pune n %aloare
patrimoniul cultural comun, precum i i%ersitatea cultural& i intensific& cooperarea
cultural& ntre statele mem/re i la ni%el interna ional.
Ac iunea C$C r&m*ne complementar& altor ini iati%e culturale ale ?$, n special pro'ramului
Cultura 200;.2019 i pro'ramului M$!HA ( i succesorului acestora n carul pro'ramului
($uropa creati%&) propus). $ste important e notat c& ac iunea contri/uie, e asemenea, la
realizarea o/iecti%elor sta/ilite pentru A'ena european& pentru cultur& prin promo%area
i%ersit& ii culturale, ez%oltarea le'&turilor culturale interna ionale i intensificarea rolului
culturii n ez%oltarea pe termen lun' a ora elor europene. 2n plus, ac iunea C$C
completeaz& alte pro'rame europene, n special n omenii cum ar fi tineretul, cet& enia,
euca ia, formarea i ez%oltarea re'ional&.
2*"* Relevan a a! iunii CEC "#$"
$%aluarea analizeaz& factorii care au moti%at ora ele s&. i epun& caniatura pentru a
e%eni capitale europene ale culturii, precum i rele%an a o/iecti%elor acestora n raport cu
o/iecti%ele ac iunii i ale articolului 1";. !e asemenea, e%aluarea a examinat procesul prin
care moti%a ia e a or'aniza e%enimentul C$C 2012 a at na tere unui set e o/iecti%e,
precum i sc-im/&rile ause o/iecti%elor respecti%e n timpul fazei e ez%oltare.
RO 4 RO
$%aluarea estimeaz& c& cele ou& C$C 2012 au aoptat o/iecti%ele ac iunii i le.au
personalizat n conformitate cu propriile contexte i priorit& i specifice. O/iecti%ele i
acti%it& ile puse n aplicare e cele ou& C$C au fost rele%ante pentru o/iecti%ele principale
la ni%elul ?$. Am/ele C$C au pre%&zut i%erse pro'rame culturale i acti%it& i asociate (e
exemplu, comunic&ri, %oluntariat etc.) rele%ante pentru o/iecti%ele la ni%elul ?$, cum ar fi
fa%orizarea cooper&rii ntre operatorii culturali, promo%area i%ersit& ii culturilor europene i
punerea n %aloare a tr&s&turilor comune ale acestora, fa%orizarea contri/u iei culturii la
ez%oltarea pe termen lun' a ora elor, spriBinirea ez%olt&rii sociale i economice a ora elor,
fa%orizarea particip&rii cet& enilor, m/un&t& irea 'amei, i%ersit& ii i imensiunii europene
a ofertei culturale n ora e, l&r'irea accesului i a particip&rii la cultur&, consoliarea
capacit& ii sectorului cultural i m/un&t& irea profilului interna ional al ora elor.
2*/* E4i!ien a 1uvernan ei i a 1estiunii i !apa!itatea -e punere 5n apli!are
>.a examinat capacitatea e punere n aplicare a ora elor i eficien a 'u%ernan ei i a
'estiunii C$C, inclusi% moelele or'aniza ionale ale acestora, proceurile e selec ie i e
punere n aplicare a acti%it& ilor i manifest&rilor culturale, metoele e comunicare i
promo%are i proceurile e o/ inere a finan &rii.
:a fel ca e%alu&rile C$C in 200; p*n& n 2011, e%aluarea C$C 2012 su/liniaz& faptul c& este
esen ial ( i n acela i timp ificil) s& se constituie o structur& or'aniza ional& aec%at& i o
ec-ip& otat& cu competen ele necesare pentru a pune n aplicare pro'ramul cultural. Aceasta
necesit& o serie mai lar'& e competen e i, prin urmare, o structur& iferit& e ec-ipa care a
pre'&tit caniatura ini ial&. !e asemenea, tre/uie s& se p&streze un ec-ili/ru ntre interesele
artistice i politice i s& se asi'ure faptul c& orice nou mecanism e punere n aplicare este
acceptat ca partener e c&tre p&r ile interesate existente. >e recoman&, e re'ul&, crearea
unei structuri noi i inepenente, care s& reflecte contextul politic i cultural al ora ului.
2n 2006, Ministerul Culturii i Consiliul Municipal in 3uimar4es au nfiin at o nou&
or'aniza ie, i anume Funa ia ora ului 3uimar4es. 3u%ernan a i 'estiunea C$C au fost
partaBate. Funa ia a fost responsa/il& cu ez%oltarea %iziunii 'enerale, a metoelor e
comunicare i e 'estiune, n timp ce o or'aniza ie eBa existent&, A Oficina, a fost
responsa/il& cu punerea n aplicare a pro'ramului cultural n sine. 2n plus, o parte a
pro'ramului, Hntersectin' +imes, a fost 'estionat& i prous& n mo inepenent e c&tre un
consor iu e asocia ii locale. $%aluatorii su/liniaz& faptul c&, e i au existat unele ificult& i
n timpul fazei e ez%oltare, structurile e 'estiune i e 'u%ernan & s.au escurcat relati%
/ine pe parcursul anului C$C. >e pare c& %iziunea, o/iecti%ele i principiile e pro'ramare
'enerale pentru 3uimar4es 2012 nu au suferit moific&ri semnificati%e ntre etapa e
epunere a caniaturii i punerea n aplicare a anului C$C. >priBinul politic puternic e care
a /eneficiat 3uimar4es 2012 in partea aministra iei ora ului a a%ut, e asemenea, o
contri/u ie semnificati%& la succesul s&u. Acesta s.a reflectat n an'aBamentul pentru
proiectele e infrastructur& n omeniul cultural, spriBinul i cooperarea str*ns& pentru ec-ipa
e 'estiune i spriBinul semnificati% acorat pentru punerea n aplicare a proiectelor culturale.
Ac iunea C$C a fost %&zut& ca un proiect strate'ic e c&tre aministra ia ora ului i au fost
epuse eforturi semnificati%e pentru a se asi'ura punerea sa n aplicare cu succes.
2n Mari/or, lipsa unui parteneriat oficial sau a unei conuceri puternice la ni%el local (n
contextul sc-im/&rilor multiple e 'u%ern) a creat o situa ie pro/lematic& pe parcursul fazelor
e ez%oltare i e punere n aplicare. Faza e ez%oltare a fost 'estionat& e un secretariat
pro%izoriu nfiin at e c&tre municipalitate. Oat& ce a fost instituit& infrastructura final& e
punere n aplicare, a fost recrutat& relati% repee o ec-ip& care, up& spusele e%aluatorilor,
tre/uia (s& emareze n for &). $%aluarea e%ien iaz& un num&r e factori care au asi'urat
succesul a/or&rii pe care a aoptat.o a'en ia n cauz& n %eerea punerii n aplicare, care
RO 8 RO
inclu ez%oltarea unui concept nou i coerent pentru pro'ram, consult&ri ample cu
partenerii, operatorii i arti tii, ar i moul n care Consiliul i aministra ia 'eneral& au
spriBinit personalul i au a%ut capacitatea e a. i proteBa autonomia fa & e interferen ele
externe. +reptat, C$C i.a consoliat spriBinul in partea cet& enilor, a partenerilor meia i a
altor p&r i interesate. Cu toate acestea, cele mai multe intre m/un&t& irile planificate pentru
infrastructur& nu au a%ut loc, ceea ce a limitat consiera/il 'ama e locuri e esf& urare a
acti%it& ilor i, uneori, a nsemnat c& acti%it& ile planificate nu au putut fi puse n aplicare. 2n
anumite momente, a existat pericolul real ca ntre'ul proiect s& fie compromis e conflictele
le'ate e structurile institu ionale, an'aBamentele e finan are i pro/lemele e infrastructur&.
$xperien a in anul 2012, la fel ca n cazul e%alu&rilor anterioare, e%ien iaz& pro%oc&rile
semnificati%e 'enerate e 'u%ernan a i 'estiunea C$C i rolul influen elor politice, al
incertituinii la ni%el or'aniza ional i al ratei e rota ie a personalului. Pro/a/il c& acestea
sunt cauzate ine%ita/il e natura i perioaa e timp a C$C, ns& manifestarea in 2012 a
su/liniat, e asemenea, importan a aministra iei ora ului i a altor autorit& i, care tre/uie s&
acore spriBin soli i s& ea o%a& e sus inere ferm& i e an'aBament ferm, astfel nc*t
orice ificultate s& poat& fi ientificat& i a/orat& rapi.
:a ni%el european, ac iunea C$C continu& s& fie foarte eficient& in punct e %eere al
costurilor, n compara ie cu alte instrumente i mecanisme e politic& ale ?$, a%*n n
%eere finan area foarte moest& a ?$ isponi/il& prin premiul Melina Mercouri. !e i
premiul a reprezentat o propor ie relati% moest& in /u'etele 'enerale ale pro'ramelor C$C
pentru am/ele ora e, acesta a fost foarte apreciat n fiecare caz, in*n cont e pro%oc&rile e
orin financiar cu care s.a confruntat fiecare ora . 2n plus, premiul are o %aloare sim/olic&
puternic& i recunoa te pro'resele nre'istrate e ora e n timpul fazei e ez%oltare.
2*2* E4i!a!itatea privin- -e6voltarea -e a!tivit. i !ulturale i -e !on inut !ultural i
artisti!
$%aluarea consier& c& am/ele C$C 2012 au reu it s& pun& n aplicare pro'rame culturale
mai am/i ioase, ino%atoare i interna ionale ec*t oferta cultural& o/i nuit& a fiec&rui ora
(e exemplu, n ceea ce pri%e te temele, arti tii#interpre ii sau pu/licul). Au fost explorate
noi teme, au fost e%ien iate /o'& ia i i%ersitatea ofertei culturale a fiec&rui ora , s.au
or'anizat e%enimente n locuri noi sau neo/i nuite i s.a sta/ilit un ialo' cu cet& enii.
Mari/or 2012 a pus n aplicare un pro'ram cultural am/i ios i ino%ator, care a inclus
numeroase acti%it& i culturale complet noi, prin care s.a pus clar accentul pe noi forme e
exprimare creati%& i acti%it& i interisciplinare, precum i o a/orare axat&, n special, pe
cola/orare i participare, care a reunit operatori interna ionali, or'aniza ii locale, arti ti i
cet& eni.
Multe intre acti%it& i au fost construite n Burul coprouc iilor i al cola/or&rilor. ?tilizarea
cu succes a coprouc iilor n carul Mari/or 2012 a fost par ial o consecin & a lipsei e
resurse i e timp isponi/ile pentru a ez%olta un pro'ram cultural cuprinz&tor prin miBloace
proprii. Cu toate acestea, s.a reu it mo/ilizarea resurselor i a expertizei partenerilor externi
(e exemplu, am/asaele culturale care implic& 70 e or'aniza ii in 91 e &ri), asi'ur*nu.
se, n acela i timp, c& acti%it& ile puse n aplicare sunt n concoran & cu o/iecti%ele lor
proprii pentru C$C, ar i cu cele e la ni%elul ?$.
Pro'ramul final a fost o reor'anizare mai coerent& i structurat& a conceptului ini ial. Pe
scurt, acesta a inclus sute e proiecte i un pu/lic total estimat la 9,1 milioane n 2012 ( i la
4,8 milioane n ansam/lu). Aceasta reprezint& o cre tere semnificati%& at*t a imensiunii, c*t
i a tipului e acti%it& i care sunt isponi/ile n mo o/i nuit cet& enilor in Mari/or.
Conform e%alu&rii, mai multe p&r i interesate au afirmat c& pro'ramul a cuprins un ec-ili/ru
RO " RO
satisf&c&tor ntre cultura nalt& i cea popular&, prin incluerea unui num&r suficient e
e%enimente (e presti'iu), ar, e asemenea, a pus un accent puternic pe a/or&ri
participati%e i pe un con inut ino%ator, prin incluerea e acti%it& i care au com/inat
iscipline artistice i a/or&ri experimentale, inclusi% utilizarea e noi miBloace meia.
3uimar4es a pus n aplicare un pro'ram cultural care a inclus numeroase acti%it& i culturale
noi i ino%atoare. $%aluarea consier& c& pro'ramul a reu it s& implice locuitorii ora ului, s&
atra'& %izitatori na ionali i interna ionali, precum i s& m&reasc& oferta e experien e
culturale prouse n ora . Pro'ramul cultural a fost centrat pe crea ia artistic& n ora ul
3uimar4es. 2nc& e la nceput, principalele p&r i interesate implicate nu au orit s& creeze pur
i simplu un pro'ram e festi%aluri care s& in%ite cele mai /une proiecte create n alt& parte, ci
au ecis s& se concentreze pe consoliarea crea iei artistice n 3uimar4es n sine i s&
contri/uie la ez%oltarea capacit& ii artistice i creati%e, precum i a poten ialului artistic i
creati% n ora .
Pe scurt, pro'ramul in 3uimar4es a inclus sute e e%enimente la care au participat 28 000 e
arti ti i profesioni ti. 18 000 e cet& eni i 900 e or'aniza ii au contri/uit la e%enimentele
culturale. 2n pro'ram s.au num&rat 1 000 e crea ii noi i au fost incluse ;00 e rezien e
pentru arti ti. Au fost prouse 40 e filme i au existat "0 e pu/lica ii noi i 100 e
premiere interna ionale.
>copul pro'ramului a fost e a explora ora ul prin interpret&ri artistice ale iferitelor aspecte
in trecutul i prezentul acestuia. !e exemplu, pro'ramul cinemato'rafic a fost conceput
pentru a reescoperi patrimoniul auio%izual al ora ului, iar pro'ramul e art& i ar-itectur& a
a/orat ientitatea i istoria local&, le'ate, n special, e patrimoniul inustrial cu imensiuni
sociale, economice i culturale.
2*7* E4i!a!itatea 5n promovarea -imensiunii europene
Conform e%alu&rii, imensiunea european& a pro'ramului cultural al am/elor C$C 2012 a
fost le'at&, n principal, e eforturile e a spriBini cooperarea cultural& transna ional& i e a
spriBini un anumit 'ra e interna ionalizare a sectoarelor culturale ale ora elor. !e i temele
europene au fost prezente n am/ele C$C, acestea au fost le'ate, n 'eneral, e sec iuni
specifice sau e proiecte ini%iuale, mai e'ra/& ec*t e ntre'ul pro'ram cultural. C-iar
ac& ar fi fost n mo e%ient nerealist s& ne a tept&m ca titlul e C$C s& e%ien ieze
3uimar4es i Mari/or rept estina ii culturale europene principale (cel pu in nu up& anul
C$C), lipsa e promo%are intensi%& la ni%el interna ional reprezint&, ntr.o anumit& m&sur&, o
oportunitate ratat& pentru am/ele ora e, n pofia faptului c& anul C$C a a%ut un impact
poziti% at*t asupra percep iei mai lar'i a ora elor, c*t i asupra promo%&rii turismului. >e
pare c&, n 2012, circa 96 I in %izitele n ora ul Mari/or i n ora ele partenere s.au atorat
exclusi% C$C. A existat o cre tere e 120 I a num&rului e %izitatori la /irourile e
informare turistic& in 3uimar4es, iar peste 28 I in %izitatori au inicat, potri%it
eclara iilor, faptul c& C$C a fost unul intre moti%ele pentru care au %izitat ora ul.
2n sf*r it, a existat o cooperare mai pu in extins& ntre cele ou& C$C ec*t se spera, e i
exist& un poten ial limitat pentru extinerea le'&turilor n cazuri precum cel e fa &, une
istan ele sunt mari sau nu exist& le'&turi istorice sau culturale.
2*8* E4i!a!itatea 5n impli!area !et. enilor i 5n a! iunile -e in4ormare
$%aluarea constat& c& unul intre factorii principali care au asi'urat succesul pentru am/ele
ora e a fost implicarea cet& enilor. 3uimar4es 2012 a /eneficiat e spriBin semnificati%, e
ener'ie i e implicare acti%& in partea locuitorilor ora ului, care au consierat anul C$C
rept unul intre cele mai importante puncte e reper care a contri/uit la re%i'orarea ora ului
lor, la m/un&t& irea rolului acestuia la ni%el na ional, precum i la cre terea %izi/ilit& ii sale
RO ; RO
pe plan interna ional. >tilul e comunicare i lo'o.ul au fost principalii factori care au
asi'urat succesul n acest caz. 2n cele in urm&, Mari/or a atins, e asemenea, un ni%el riicat
e con tientizare, participare i implicare i, treptat, i.a consoliat spriBinul in partea
cet& enilor, a partenerilor meia i a altor p&r i interesate, ep& in pu/licitatea timpurie
ne'ati%& i scepticismul amplu. !e asemenea, pro'ramul s&u a inclus o serie e acti%it& i e
explorare a conexiunilor existente ntre cultur&, creati%itate i alte omenii, cum ar fi, e
exemplu, acti%itatea e la ?ni%ersitatea in Mari/or care creeaz& o le'&tur& ntre cercetarea
in carul iferitelor facult& i i art& i cultur&.
2*9* E4i!a!itatea 5n !rearea unui impa!t asupra -e6volt.rii so!iale, e!onomi!e,
ur(ane i turisti!e
Pentru a contri/ui la ez%oltarea economic& i social& a ora ului 3uimar4es, in%esti ia n
capacitatea ora ului a a%ut o importan & capital&. 2n primul r*n, in%esti iile n infrastructur&
au a%ut rept scop cre terea capacit& ii ora ului. 2n al oilea r*n, pro'ramul s.a concentrat
pe cre terea capacit& ii sectorului cultural local. 2n al treilea r*n, o parte important& a
pro'ramului cultural a fost eicat& atra'erii pu/licului, implic&rii comunit& ii i expunerii
cet& enilor la iferite experien e culturale. !o%ezile e%alu&rii inic& faptul c& C$C a a%ut un
efect asupra ez%olt&rii afacerilor n ora , n special a celor le'ate e sectorul e ser%icii in
centrul ora ului. >priBinul politic ferm e care a /eneficiat 3uimar4es 2012 in partea
aministra iei ora ului, care a consierat C$C un proiect strate'ic, a fost n mo clar un
a%antaB n acest sens. 2n special, experien a ora ului 3uimar4es in 2012 emonstreaz&
poten ialul C$C e a fi consoliat prin in%esti iile realizate e F$!$5 i e a %alorifica
astfel e in%esti ii. Multe intre C$C anterioare au utilizat finan area F$!$5 pentru
ez%oltarea infrastructurii, ns& n cazul 3uimar4es 2012, aproximati% ;0 I in finan area
total& a pro%enit e la F$!$5.
2n Mari/or, osarul e caniatur& ini ial punea mare accent pe utilizarea C$C pentru a
spriBini ez%oltarea ur/an&, social& i economic& i pe utilizarea culturii pentru a a un
impuls nou ora ului, pentru a 'enera o nou& ncreere n r*nul locuitorilor i pentru a crea
noi conexiuni n %eerea stimul&rii ez%olt&rii economice i sociale mai ample. !e i cele mai
multe intre proiectele e infrastructur& nu au continuat, ora ul i.a p&strat inten ia e a
utiliza anul C$C ca pe un miBloc e a spriBini ez%oltarea ur/an& i re'ional&. Acest lucru a
conus la ez%oltarea unei 'ame i%erse e acti%it& i care %izau re%italizarea centrelor ur/ane
prin cultur&. Mai multe intre ora ele partenere au a%ut o atituine foarte poziti%& cu pri%ire
la implicarea lor n anul C$C. Acesta a a%ut n mo clar un impact poziti% maBor asupra
ora elor mai mici, intre care unele au atras un num&r mare e %izitatori i i.au consoliat
ncreerea n acti%ele i ieile lor culturale pentru noi tipuri e ez%oltare cultural& i
turistic&.
$%aluarea su/liniaz& faptul c& am/ele ora e au fost n m&sur& s& emonstreze o cre tere a
num&rului e %izitatori, ceea ce a contri/uit n mo semnificati% la acti%itatea economic&
local&.
2*:* +ura(ilitatea
Conform eciziei in 200", C$C tre/uie (s& ai/& un caracter ura/il i s& fac& parte
inte'rant& in ez%oltarea cultural& i social& pe termen lun' a ora ului). $%aluarea consier&
c&, pentru am/ele C$C in 2012, exist& o%ezi e noi acti%it& i culturale care %or continua, e
asemenea, up& anul n care ora ele au e inut titlul i e noi infrastructuri culturale
reno%ate. 2n ceea ce pri%e te ura/ilitatea capacit& ii culturale, 'ra ie ini iati%ei C$C, cele
ou& ora e /eneficiaz& e o experien & i o expertiz& mai %ast&, precum i e o m/un&t& ire
a comunic&rii i a cooper&rii n sectoarele lor culturale.
RO 7 RO
2n am/ele ora e, operatorii culturali au o/*nit capacit& i %aloroase i experien & i se
pre%& efecte moerate n ceea ce pri%e te m/un&t& irea ofertei culturale a ora elor. Cu toate
acestea, impactul continuu asupra 'u%ernan ei culturale pare impro/a/il, nt&rin necesitatea
incluerii unei strate'ii pe termen lun' n proceurile e selec ie i e monitorizare.
2n am/ele cazuri, se pare c& ura/ilitatea este eparte e a fi asi'urat&, nu n ultimul r*n in
cauza situa iei economice incerte. 2n Mari/or, situa ia politic& r&m*ne %olatil&, perspecti%ele
economice r&m*n ne'ati%e, iar lipsa planific&rii pe termen lun' sau a unui or'anism
responsa/il cu patrimoniul cultural (up& iunie 2019), mpreun& cu /u'etele culturale reuse
nseamn& c& %a fi ificil s& se men in& cre terea recent& a acti%it& ilor culturale sau ni%elurile
crescute e implicare pu/lic& n omeniul cultural. 3uimar4es nu ispune e nicio strate'ie
cultural& pe termen lun', iar funa ia ora ului care a 'estionat C$C %a fi esfiin at& la
sf*r itul anului 2019. Cu toate acestea, au loc ne'ocieri ntre autoritatea local&, 'u%ernul
na ional i uni%ersitate referitoare la crearea unui caru e cooperare pentru a asi'ura
ura/ilitatea structurilor e 'u%ernan &. !e asemenea, este pro/a/il ca autoritatea local& s& fie
n m&sur& s& asi'ure continuarea anumitor acti%it& i esen iale.
7* PRINCIPALELE RECOMAN+RI ALE E0ALURII E,TERNE I CONCLU3IILE
COMISIEI
5ecoman&rile sunt /azate pe consiera iile e%aluatorilor pri%in C$C 2012, ar se refer& la
punerea n aplicare a ac iunii C$C n ansam/lu. !e asemenea, e%aluatorii su/liniaz& faptul c&
o serie e recoman&ri formulate n urma e%alu&rilor C$C anterioare sunt nc& %ala/ile i
rele%ante.
5ecoman&rile inclu continuarea ac iunii C$C n calitate e ini iati%& important& i
sim/olic& a ?$, necesitatea introucerii unor proceuri e selec ie transparente la ni%el
na ional, consoliarea m&surilor e monitorizare care au scopul e a oferi spriBin i orient&ri
ora elor nc& e la un staiu incipient ca moalitate e a asi'ura mai /ine pro'resele re'ulate
n faza e ez%oltare, o cerin & consoliat& pentru fiecare C$C e a intensifica le'&turile cu
cealalt& C$C a aceluia i an, accentul mai mare pe necesitatea C$C e a. i sta/ili acorurile
institu ionale n timp util i e a ez%olta mai multe structuri concrete responsa/ile cu
patrimoniul cultural i introucerea unor proceuri e e%aluare mai consec%ente c-iar e c&tre
ora e. Concluziile e%alu&rii confirm& faptul c& titlul e C$C r&m*ne extrem e apreciat,
'enereaz& pro'rame culturale %aste i impacturi semnificati%e. +itlul i contri/u ia financiar&
a ?$ au un efect e p*r'-ie consiera/il, constituin o ini iati%& eose/it e renta/il& i e
eficient&.
Comisia este e acor cu e%aluarea 'eneral& i concluziile e%alu&rii i accept& recoman&rile
acesteia.
5ecoman&rile e%alu&rii sunt, n mare m&sur&, n conformitate cu propunerea e ecizie a
Parlamentului $uropean i a Consiliului e sta/ilire a unei ac iuni a ?niunii n fa%oarea
e%enimentului (Capitale europene ale culturii) pentru anii 2020.2099, prezentat& e Comisie
"
.
Propunerea re ine punctele forte ale sistemului actual, care func ioneaz& n 'eneral /ine, i
men ine caracteristicile principale i structura 'eneral& ale acestuia. Cu toate acestea, sunt
propuse o serie e m/un&t& iri, in*n seama e recoman&rile e%alu&rilor externe pentru
anul 2012 i pentru C$C anterioare, precum i e alte consierente,
instituirea unor criterii mai stricte pri%in plata premiului Melina Mercouri,
recomanat&, e asemenea, n e%aluarea C$C 2011, prin crearea unei le'&turi ntre
premiu i pro'resul nre'istrat e ora e n respectarea an'aBamentelor asumate n
"
COM(2012) 40; final.
RO 6 RO
staiul e caniatur&, preciz*n criterii e coni ionalitate mai clare i mai ferme
pe /aza c&rora Comisia poate refuza plata, precum i prin am*narea pl& ii n cursul
anului manifest&rii, astfel nc*t Comisia s& poat& lua ecizia pe o /az& mai soli& i
mai informat&J
introucerea unui set mai explicit i mai cuprinz&tor e criterii e selec ie, n
%eerea sporirii 'raului e transparen & i e corectituine a proceurii, inclusi% n
ceea ce pri%e te contri/u ia C$C la strate'ia pe termen lun' a ora ului, necesitatea
unui spriBin politic amplu, 'u%ernan a sau feza/ilitatea strate'iei e finan areJ
ncuraBarea celor ou& C$C in acela i an s& ncerce ez%oltarea e le'&turi i e
proiecte comune, ca parte a pro'ramelor lor culturale, ntruc*t extinerea rela iilor e
lucru existente prin unele noi poate fi foarte /enefic& pentru ora e, c-iar ac&, astfel
cum a fost men ionat pe /un& reptate n raport, aceasta poate constitui uneori o
pro%ocare atunci c*n cele ou& ora e se afl& la o istan & 'eo'rafic& aprecia/il&
unul e cel&lalt sau prezint& pu ine le'&turi culturale i istoriceJ
ncuraBarea C$C s& ntreprin& cercet&ri i stuii proprii cu pri%ire la rezultatele i
impactul anului n care ora ul a e inut titlul, transpus& ntr.o o/li'a ie a ora elor e
a efectua o e%aluare pentru a cuantifica mai /ine neplinirea o/iecti%elor proprii.
2n plus, propunerea Comisiei inten ioneaz& s& m/un&t& easc& sistemul prin introucerea unui
o/iecti% 'eneral le'at e contri/u ia culturii la ez%oltarea pe termen lun' a ora elor, prin
a&u'area unei a treia reuniuni formale e monitorizare cu trei ani nainte e anul pentru care
este acorat titlul i prin su/linierea necesit& ii ca ora ele caniate s& e in& o strate'ie
cultural& n %i'oare la momentul epunerii caniaturii.
RO 10 RO