Sunteți pe pagina 1din 3

Regi

o
Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor
Anexa 5.
Declaraia privind nedeductibilitatea TVA
1
Declaraia privind nedeductibilitatea TVA
(n vederea rambursrii sumelor reprezentnd taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii,
aferent cheltuielilor eligibile, beneiciarii au obli!a"ia depunerii, ca anex a iecrei cereri de rambursare, a
prezentei declara"ii pe propria rspundere, privind nedeductibilitatea TVA aerente c#eltuielilor cuprinse $n
cererea de rambursare, certiicat de or!anul iscal competent din subordinea A!en"iei %a"ionale de
Administrare &iscal'
A. Datele de identificare a persoanei juridice
Codul de identificare: ....
Denumirea: ....
Domiciliul fiscal: Judeul ..., Localitatea ..., Strada ..., Ap. ..., Codul potal ..., Sectorul ..., Telefon ...,
a! ..., "#mail ...
B. Datele de identificare a proiectului
Titlul proiectului: ...
Numele programului operaional: rogramul !peraional Regional "##$%"#&'
A(a prioritar): * % +prijinirea de,volt)rii mediului de afaceri regional -i local
Domeniul major de intervenie: *.'. % +prijinirea de,volt)rii micro.ntreprinderilor
Data depunerii proiectului: ...
Cod +/0+ proiect: ...
C. ... (denumirea (i statutul )uridic ale beneiciarului'1 solicitant de finanare pentru proiectul menionat
mai sus1 la ... (denumirea or!anismului intermediar *+,'1 .n conformitate cu prevederile 2egii nr.
3$&4"##' privind Codul fiscal1 cu modific)rile 5i complet)rile ulterioare 6Codul fiscal71 declar c) m)
.ncadre, .n urm)toarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
a7 8 9 persoan) ne.nregistrat) .n scopuri de TVA1 conform art. &3' din Codul fiscal
b7 8 9 persoan) .nregistrat) .n scopuri de TVA1 conform art. &3' din Codul fiscal
$. ... (denumirea (i statutul )uridic ale beneiciarului'1 solicitant de finanare pentru proiectul menionat
mai sus1 la ... (denumirea or!anismului intermediar *+,'1 .n conformitate cu prevederile Codului
fiscal1 declar c)1 pentru ac:i,iiile din cadrul proiectului1 cuprinse .n tabelul de mai jos1 TVA este
nedeductibil).
Nr.
crt.
Nr. 5i data
facturii
Denumirea
furni,orului4
prestatorului
Codul de
.nregistrare .n
scopuri de
TVA al
furni,orului
Valoarea
facturii
din care1 valoare TVA
1.
...
Numele 5i prenumele
i
: ... +emn)tura 5i 5tampila
Regi
o
Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor
Anexa 5.
Declaraia privind nedeductibilitatea TVA
%
;uncia: ...
E.
ii
Certificat) de organul fiscal1 .n ba,a Certificatului nr. ... din data de ...
Numele 5i prenumele
iii
: ...
;uncia: ...
+emn)tura 5i 5tampila
i
Se va completa de ctre reprezentantul le&al al 'olicitantului 'au o per'oan a(ilitat ' reprezinte 'olicitantul.
ii
Se va completa de ctre reprezentanii A&eniei )aionale de Admini'trare i'cal * direciei &enerale a
finanelor pu(lice
iii
Se va completa de ctre reprezentantul le&al al or&anului fi'cal competent din 'u(ordinea A&eniei )aionale
de Admini'trare i'cal.