Sunteți pe pagina 1din 36

Masterand : Manescu Florentina Tania

B8

1
ORGANIZAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN
Legea 672 din 2002 reglementeaz auditul pulic intern la entitatile pulice, cu
privire la formarea i utilizarea fondurilor pu!lice i administrarea patrimoniului pu!lic"
#n $n%elesul legii, termenul de audit pulic intern & activitatea func%ional&
independenta i o!iectiv, care da asigurri i consiliere conducerii pentru !una administrare
a veniturilor i c'eltuielilor pu!lice, perfectionand activit%ile entitatii pu!lice( a)uta entitatea
pu!lica sa $i $ndeplineasc o!iectivele printr&o a!ordare sistematica i metodica, care
evalueaza i im!unatateste eficienta i eficacitatea sistemului de conducere !azat pe gestiunea
riscului, a controlului i a proceselor de administrare"
Oiecti!ele a"erente acti!itatii de audit pulic intern sunt urmatoarele :
1" *valuarea managementului riscurilor "+rin activitatea de audit pu!lic intern efectuata la
nivelul ,nstitutului -ational de .tatistica cat si al institutiilor su!ordonate se urmareste
spri)inirea conducatorului entitatii pu!lice in identificarea si evaluarea riscurilor
semnificative contri!uind la im!unatatirea sistemelor de management al riscurilor"
2" *valuarea sistemelor de control" /ctivitatea de audit pu!lic intern din cadrul ,nstitutului
-ational de .tatistica si al institutiilor su!ordonate a)uta la mentinerea unui sistem de control
adecvat prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia"
*valuarea pertinentei si eficacitatii sistemului de control intern se face pe !aza
rezultatelor evaluarii riscurilor in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale
acestora"
0ompartimentul de audit pu!lic intern se constituie $n su!ordinea directa a conducerii
entitatii pu!lice i, prin atri!u%iile sale, nu tre!uie sa fie implicat $n ela!orarea procedurilor de
control intern i $n desfurarea activit%ilor supuse auditului pu!lic intern"
/uditul pu!lic intern este organizat in mod independent su! forma unui compartiment
specializat, respectiv 1irectia de /udit, la nivelul ,nstitutului -ational de .tatistica si este in
directa su!ordine a +resedintelui ,nstitutului -ational de .tatistica, ordonatorul principal de
credite al 1irectiei 2udetene de .tatistica 3alcea"
0onform Legii nr" 67242002 privind auditul pu!lic intern, 1irectia de /udit +u!lic
,ntern din cadrul ,nstitutului -ational de .tatistica va e5ercita activitatea de audit pu!lic
intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de ,nstitutul -ational de .tatistica si institutiile
pu!lice su!ordonate 61irectia 2udeteana de .tatistica 3alcea fiind una dintre acestea 7 precum
si asupra altor entitati care utilizeaza sau administreaza fonduri pu!lice al caror ordonator
este acesta"
0onductorul compartimentului de audit pu!lic intern este responsa!il pentru
organizarea i desfurarea activit%ilor de audit" 8unc%ia de auditor intern este incompati!il
cu e5ercitarea acestei func%ii ca activitate profesional orientata spre profit sau recompensa"
/ctivitatea de audit pu!lic intern din cadrul ,nstitutului -ational de .tatistica se
desfasoara dupa un plan anual intocmit pe !aza analizei riscurilor" .electarea misiunilor de
audit pu!lic intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare:
*valuarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe4proiecte sau
operatiuni(
0riteriile semnal4sugestiile conducatorului entitatii pu!lice, respectiv: deficiente
constatate anterior( deficiente consemnate in rapoartele 0urtii de 0onturi( alte
informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau a!ateri(
-umarul entitatilor pu!lice su!ordonate(
9espectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la : ani(
9ecomandarile 0urtii de 0onturi"
/tri!u%iile compartimentului de audit pu!lic intern sunt:
a7 ela!oreaza norme metodologice specifice entitatii pu!lice in care isi desfasoara
activitatea, cu avizul ;0//+, sau al organului ierar'ic superior, $n cazul entitatilor pu!lice
su!ordonate(
!7 ela!oreaz proiectul planului anual de audit pu!lic intern(
2
c7 efectueaz activit%i de audit pu!lic intern pentru a evalua dac sistemele de
management financiar i control ale entitatii pu!lice sunt transparente i sunt conforme cu
normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta i eficacitate(
d7 informeaz ;0//+, despre recomandrile neinsusite de ctre conductorul entitatii
pu!lice auditate, precum i despre consecin%ele acestora(
e7 raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din
activit%ile sale de audit(
f7 ela!oreaz raportul anual al activit%ii de audit pu!lic intern(
g7 $n cazul identificarii unor iregularitati sau posi!ile pre)udicii, raporteaz imediat
conducatorului entitatii pu!lice i structurii de control intern a!ilitate"
Tipurile de audit sunt urmtoarele:
a7 auditul de siste#, care reprezint o evaluare de profunzime a sistemelor de
conducere i control intern, cu scopul de a sta!ili dac acestea func%ioneaz economic,
eficace i eficient, pentru identificarea deficien%elor i formularea de recomandri pentru
corectarea acestora(
!7 auditul per"or#antei, care e5amineaz dac criteriile sta!ilite pentru
implementarea o!iectivelor i sarcinilor entitatii pu!lice sunt corecte pentru evaluarea
rezultatelor i apreciaz dac rezultatele sunt conforme cu o!iectivele(
c$ auditul de re%ularitate, care reprezint e5aminarea ac%iunilor asupra efectelor
financiare pe seama fondurilor pu!lice sau a patrimoniului pu!lic, su! aspectul respectrii
ansam!lului principiilor, regulilor procedurale i metodologice care le sunt aplica!ile"
/uditul pu!lic intern se e5ercita asupra tuturor activit%ilor desfurate $ntr&o entitate
pu!lica, inclusiv asupra activit%ilor entitatilor su!ordonate, cu privire la formarea i
utilizarea fondurilor pu!lice, precum i la administrarea patrimoniului pu!lic"
/uditorii interni care sunt func%ionari pu!lici sunt selecta%i i au drepturile, o!liga%iile
i incompati!ilit%ile prevzute de .tatutul func%ionarilor pu!lici" -umirea sau revocarea
auditorilor interni se face de ctre conductorul entitatii pu!lice, respectiv de ctre organul
colectiv de conducere, cu avizul conducatorului compartimentului de audit pu!lic intern"
/uditorii interni au un nivel de salarizare corespunztor ierar'iei acestei func%ii $n
cadrul sistemului de salarizare a func%ionarilor pu!lici( totodat auditorii interni !eneficiaz
de un spor pentru comple5itatea muncii de 2<=, aplicat la salariul de !aza !rut lunar" +entru
auditorii interni care nu sunt func%ionari pu!lici selectarea, sta!ilirea drepturilor i o!liga%iilor
se fac $n concordanta cu regulamentele proprii de func%ionare a entitatii pu!lice, precum i cu
prevederile prezentei legi"
/uditorii interni nu tre!uie implica%i $n vreun fel $n $ndeplinirea activit%ilor pe care $n mod
poten%ial le pot audita i nici $n ela!orarea i implementarea sistemelor de control intern al
entitatilor pu!lice"
ORDINUL DE &ER'ICIU AL AUDITORULUI PUBLIC INTERN
#n realizarea misiunilor de audit auditorii interni $i desfoar activitatea pe !aza de
ordin de serviciu, emis de eful compartimentului de audit pu!lic intern, care prevede $n mod
e5plicit scopul, o!iectivele, tipul i durata auditului pu!lic intern, precum i nominalizarea
ec'ipei de auditare"
:
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
Nr* +,-./.0-,*1-*,-12
Aproat3
+reedinte
ORDIN DE &ER'ICIU
4n con"or#itate cu pre!ederile Le%ii nr* 5/,0,--, pri!ind auditul
pulic intern3 cu #odi"ic6rile si co#plet6rile ulterioare3 a Ordinului MFP
nr* 270,--2 pentru aproarea Nor#elor %enerale pri!ind e8ercitarea
auditului pulic intern 9i cu Planul de audit pulic intern pe anul ,-123 se
!a e"ectua o #isiune de audit pulic intern la D:& ';LCEA <n perioada
1.*1-*,-12 = -,*11*,-12*
&copul #isiunii de audit este identi"icarea riscurilor asociate
structurii auditate 9i #6sura <n care controalele interne 9i procedurile de
lucru le pot pre!eni3 eli#ina sau #ini#i>a3 e!aluarea structurii 9i e!olu?ia
controlului intern*
Oiecti!ele #isiunii de audit sunt@ acti!itatea %eneral6 #ana%erial63
structurile "unc?ionale A"inanciarBcontail3 resurse u#ane3 acCi>i?ii
pulice$3 riscurile structurii 9i #ana%e#entul acestora3 reali>area PC&*
Men?ion6# c6 se !a reali>a un audit de siste#*
Auditul pulic intern !a "i e"ectuat de c6tre dBul Marcu 'ester =
auditor superior*

Director3
Constantin Popescu
>
0ompartimentul de audit pu!lic intern notifica structura care va fi auditata, cu 1< zile
$nainte de declanarea misiunii de audit( $n notificare se precizeaz scopul, principalele
o!iective i durata misiunii de audit"
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
-r >20<7<402"10"201:
-?@,8,0/9*/ +9,3,-1 1*0L/-A/9*/ M,.,;-,, 1* /;1,@ +;BL,0 ,-@*9-
0tre,
12. 3BL0*/
9eferitor: /udit pu!lic intern de sistem
.timate 1omnule director,
#n conformitate cu +lanul anual de audit pu!lic intern, urmeaz ca $n perioada
1<"10"201: C 02"11"201: s efectum o misiune de audit pu!lic intern de sistem la 12.
3BL0*/
/uditul va e5amina responsa!ilit%ile asumate de ctre 12. 3BL0*/ i va determina
dac aceasta $i $ndeplinete o!liga%iile sale $ntr&un mod eficient i efectiv"
#n acest sens v vom contacta ulterior pentru a sta!ili de comun acord edin%a de
desc'idere $n vederea discutrii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzDnd:
& prezentarea auditorului(
& prezentarea principalelor o!iective ale misiunii de audit pu!lic intern(
& programul interven%iei la fa%a locului(
& scopul misiunii de audit pu!lic intern(
& alte aspecte organizatorice necesare desfurrii misiunii"
+entru o mai !un documentare referitor la activitatea dvs", v rugm s ne pune%i la
dispozi%ie urmtoarea documenta%ie:
& cadrul normativ care reglementeaz activitatea 69?8, organigrama, diagrama de
rela%ii $ntre compartimentele interne, precum i cu structurile ierar'ice i autorit%ile
locale, statul de functii i fiele posturilor7(
& procedurile scrise privind func%ionalitatea compartimentelor i a entit%ii $n ansam!lu,
personalul responsa!il din cadrul compartimentelor(
& organizarea sistemelor de control intern(
& constatrile i recomandrile din rapoartele de audit precedente, precum i de la alte
entit%i de control(
& planul de prevenire a riscurilor e5istente i poten%iale, de contracararea efectelor
directe i indirecte ale acestora(
& alte documente care v vor fi solicitate pe durata misiunii de audit"
+entru eventualele $ntre!ri privind aceast ac%iune, v rugm s contacta%i pe d&ul Marcu
3ester"
0u stim,
1irector
0onstantin +opescu
<
0ompartimentul de audit pu!lic intern notifica, de asemenea, tematica $n detaliu,
programul comun de cooperare, precum i perioadele $n care se realizeaz interven%iile la fata
locului, conform normelor metodologice"
Institutul Na?inal de &tatistic
Direc?ia de audit 9i control
OBIECTI'E AUDITABILE
LA D:& 'alcea
-r"
crt"
?B,*0@,3* 0ine efectueaz auditul
0 1 2
9"?"8"&ul i concordan%a cu sc'ema de organizare i statul
de func%ii al structurii auditate" Marcu 3ester
/sigurarea realizrii tuturor responsa!ilit%ilor derivate
din 9"?"8" prin repartizarea ec'ili!rat a sarcinilor de
serviciu $nscrise $n fiele tuturor posturilor cuprinse $n
statul de func%ii"
Marcu 3ester
Modul de func%ionare a structurilor de conducere, inclusiv
a 0olectivului de conducere i comunicarea cu structurile
su!ordonate"
Marcu 3ester
Modul de realizare a produc%iei statistice 6conform +"0".",
+" /" etc"7"
Marcu 3ester
Modul de realizare a activit%ii de diseminare Marcu 3ester
Modul de func%ionare a sistemului financiar C conta!il " Marcu 3ester
Modul de organizare i func%ionare a controlului financiar
preventiv
Marcu 3ester
Modul de func%ionare a activit%ii de management al resurselor
umane"
Marcu 3ester
Modul de func%ionare a activit%ii de ac'izi%ii pu!lice i
gestionare a valorilor patrimoniale"
Marcu 3ester
/sigurarea de ctre conducerea e5ecutiv a cadrului
organizatoric de e5ecu%ie, circula%ie i ar'ivare a
documentelor prin e5isten%a graficului de circula%ie a
documentelor"
Marcu 3ester
0ontientizarea i ierar'izarea riscurilor la nivelul
fiecrui compartiment
Marcu 3ester
Managementul riscurilor , func%ie de impactul lor C
ridicat, moderat 6mediu 7 i sczut"
Marcu 3ester

*valuarea controlului intern
Marcu 3ester
AUDITOR3
Marcu 3ester
6
/uditorii interni au acces la toate datele i informa%iile, inclusiv la cele e5istente $n
format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul i o!iectivele precizate $n
ordinul de serviciu"
DECLARA(IA DE INDEPENDEN()
,nstitutul -a%ional de .tatistic
1irec%ia de /udit i 0ontrol
-umele i prenumele: M/90; 3*.@*9 1ata: 02"10"201:
Misiunea de audit pu!lic intern de sistem la 12. 3BL0*/
,ncompati!ilit%i
#n legtur cu 12. 3BL0*/ 1a -u
/%i avut4ave%i vreo rela%ie oficial, financiar sau personal cu cineva care
ar putea s v limiteze msura $n care pute%i s v interesa%i, s descoperi%i
sau s constata%i sl!iciuni de audit $n orice felE & F
/ve%i idei preconcepute fa% de persoane, grupuri, organiza%ii sau o!iective
care ar putea s v influen%eze $n misiunea de auditE &
F
/%i avut4ave%i func%ii sau a%i fost4sunte%i implicat6a7 $n ultimii : ani $ntr&un
alt mod $n activitatea 12. 3BL0*/ ce va fi auditatE & F
/ve%i responsa!ilit%i $n derularea programelor i proiectelor finan%ate
integral sau par%ial de ;niunea *uropeanE &
F
/%i fost implicat $n ela!orarea sistemelor de control ale 12. 3BL0*/ ce
urmeaz a fi auditatE & F
.unte%i so%4so%ie, rud sau afin pDn la gradul al patrulea inclusiv cu
conductorul 12. 3BL0*/ ce va fi auditat sau cu mem!rii organului de
conducere colectivE
& F
/ve%i vreo legtur politic, social care ar rezulta dintr&o fost anga)are
sau primirea de redeven%e de la vreun grup anume, sau organiza%ie sau
nivel guvernamentalE
& F
/%i apro!at $nainte facturi, ordine de plat i alte instrumente de plat
pentru 12. 3BL0*/ ce va fi auditatE & F
/%i %inut anterior conta!ilitatea la 12. 3BL0*/ ce va fi auditatE
& F
/ve%i vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la 12.
3BL0*/ ce ca fi auditatE & F
1ac $n timpul misiunii de audit, apare orice incompati!ilitate personal,
e5tern sau organiza%ional care ar putea s v afecteze a!ilitatea dvs" de a
lucra i a face rapoartele de audit impar%iale, notifica%i de urgen%
directorului 1irec%iei de audit i control"
F &
1irec%ia de /udit i 0ontrol
1irector, /uditor,
0onstantin +opescu 3ester Marcu

7
PROGRAMUL DE AUDIT
1*-;M,9*/ M,.,;-,, 1* /;1,@ : AUDIT DE SISTEM LA DJS Vlcea
+*9,?/1/ .;+;.G /;1,@;L;, : 01.09.2012 - 31.08.2013
#-@?0M,@: Auditor Veter Marcu 1/@/: 22.08.2013
/+9?B/@: Director !o"ta"ti" Sec#rea"u 1/@/: 22.08.2013
Oiecti! Acti!it6?i Durata
Persoane
i#plicate
Loc desB
"6surar
1
@*M/ H*-*9/LG :
/;1,@ 1* .,.@*M
28"08"201:
1<"0I"201:
Marcu 3ester
2 ?B,*0@,3*
1" ?rdinul de serviciu 16"08"201:
1irec%ia de
/udit i 0ontrol
,-.
2" 1eclara%ia de
independen%
16"08"201: Marcu 3ester ,-.
:" -otificarea 16"08"201:
1irec%ia de
/udit i 0ontrol
,-.
>" 0olectarea i prelu crarea
informa%iilor
17"08"201:
0:"0I"201:
Marcu 3ester ,-.
<" Aedin%a de desc'idere 0:"0I"201:
.ecreanu 0&tin
Marcu 3ester
12. 3L
:
9"?"8"&ul i concor&
dan%a cu sc'ema de
organizare i statul de
func%iuni al unit%ii
sau structurii auditate"
1" Test 1 0>"0I"201: Marcu 3ester 12. L
2" +relucrarea testului 0>"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea
iregularit%ilor
06"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>
/sigurarea realizrii
tuturor responsa!ilit&
%ilor deriva te din
9?8 prin repartizarea
ec'ili!rat i actuali&
zat a sarcinilor de ser
viciu $nscrise $n fi ele
tuturor posturi lor
cuprinse $n statul de
func%ii"
1" Test , 0>"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 0>"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>" 9aportarea iregularit%ilor 06"0I"201: Marcu 3ester
12.
3Dlcea
<
Modul de func%ionare
a structurilor de con&
ducere, inclusiv a
0olectivului de 0on&
ducere i comunicarea
cu structurile su!ordo
nate
1"Test 2 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 06"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>" 9aportarea iregularit%ilor 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
6
Modul de realizare a
produc%iei statistice
6conform +"0".", +" /"
etc"7"
1"Test + 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 0<"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 06"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea iregularit%ilor 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
7 Modul de realizare a
activit%ii de
diseminare
1"Test . 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 10"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
8
Oiecti! Acti!it6?i Durata
Persoane
i#plicate
Loc desB
"6surar
>" 9aportarea iregularit%ilor 11"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
8
Modul de func%ionare
a sistemului financiar
C conta!il"
1"Test 5 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 10"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>" 9aportarea iregularit%ilor 11"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
I
Modul de organizare
i func%ionare a
controlului financiar
preventiv"
1" Test / 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 10"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>" 9aportarea iregularit%ilor 11"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
10
Modul de func%ionare
a activit%ii de
management al
resurselor umane"
1" Test 7 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" +relucrarea testului 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" *la!orarea 8","/"+"&urilor 10"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>" 9aportarea iregularit%ilor 11"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
11"
Modul de func%ionare
a activit%ii de
ac'izi%ii pu!lice i
gestionare a valorilor
patrimoniale"
1"Test D 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2"+relucrarea testului 07"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:"*la!orarea 8","/"+"&urilor 10"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea iregularit%ilor 11"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
12"
/sigurarea de ctre
conducerea e5ecutiv
a cadrului organizato&
ric de ela!orare, vali&
dare, apro!are, circu&
la%ie i ar'ivare a
documentelor prin
e5isten%a procedurilor
i a graficului de cir&
cula%ie documentelor
1"Test 1- 07"0I"201: Marcu 3ester
12.
3Dlcea
2"+relucrarea testului 12"0I"201: Marcu 3ester
12.
3Dlcea
:"*la!orarea 8","/"+"&urilor 1:"0I"201: Marcu 3ester
12.
3Dlcea
>"9aportarea iregularit%ilor 1>"0I"201: Marcu 3ester
12.
3Dlcea
1:"
0ontientizarea i
ierar'izarea riscurilor
la nivelul fiecrui
compartiment"
1"Test 11 1>"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2"+relucrarea testului 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:"*la!orarea 8","/"+"&urilor 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea iregularit%ilor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
1>"
Managementul riscu&
rilor, in func%ie de
impactul lor & ridicat,
moderat 6mediu7 i
sczut"
1"Test 1, 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2"+relucrarea testului 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:"*la!orarea 8","/"+"&urilor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea iregularit%ilor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
1<"
*valuarea controlului
intern
1"Test 12 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2"+relucrarea testului 17"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:"*la!orarea 8","/"+"&urilor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
>"9aportarea iregularit%ilor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
1" 9evizuirea documentelor 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
2" #ndosarierea 18"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
:" Aedin%a de $nc'idere 1I"0I"201:
.ecreanu 0&tin
Marcu 3ester
12. 3L
>" *la!orarea proiectului de
raport
1I"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
I
Oiecti! Acti!it6?i Durata
Persoane
i#plicate
Loc desB
"6surar
<" @ransmiterea proiectului
de raport
1I"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
6" 9euniunea de conciliere 21"0I"201:
.ecreanu 0&tin
Marcu 3ester
12. 3L
7" 9aportul de audit final 28"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
8" 1ifuzarea raportului de
audit
28"0I"201: Marcu 3ester 12. 3L
I" ;rmrirea recomandrilor :1"12"201:
1irec%ia de
/udit i 0ontrol
,-.
AUDITOR
MARCU 'E&TER
COLECTAREA INFORMATIILOR
-r" #n legtur cu structura auditat: 12. 3Dlcea 1/ -; ?B.
1" 8amiliarizarea cu activitatea structurii auditate 6organizare i
func%ionare, conducere, rela%ii de serviciu7
1a
2" -ominalizarea legilor i regulamentelor aplica!ile structurii
auditate
1a
:" ?!%inerea organigramei, statelor de func%ii, a 9egulamentului de
organizare i func%ionare, a 9egulamentului de ordine interioar,
fiele postului, deciziile de $ncadrare"
1a
>"
+olitica de resurse umane, structura de personal, activit%i de
formare profesional
1a
<"
,nterviurile cu conducerea unit%ii i cu personalul de e5ecu%ie,
9egistrul de procese ver!ale al 0olectivului de conducere
1a
6"
?!%inerea procedurilor scrise 6pentru activitatea curent
controlul intern, identificarea i com!aterea riscurilor posi!ile7
1a
7"
.istemul de culegere, prelucrare, validare i transmitere a datelor
cerute prin +" 0" ." sau +" /"
1a
8"
9ealizarea activit%ii de diseminare 6organizare, func%ionare,
realizri7
1a
I"
1otri e5istente 6sistem i te'nica ,@, telefon, fa5,etc7"
1a
10"
/ctivitatea financiar&conta!il, managementul resurselor
materiale
1a
11"
,dentific circuitul documentelor, a graficelor de circula%ie a
documentelor tuturor activit%ilor
1a
12"
?!%inerea e5emplarului de 9aport de audit pu!lic intern anterior
1a
Ba>a le%al6 pentru reali>area #isiunii de audit pulic intern*
& +lanul anual de audit pu!lic intern(
& Legea 67242002 privind auditul pu!lic intern, cu modificrile i completrile
ulterioare(
& ?rdinul M8+ nr":8427"02"200: pentru apro!area -ormelor generale privind 5ercitarea
auditului pu!lic intern(
& Legea conta!ilit%ii nr" 824 2>"12"1II1 6repu!licat7(
& Legea nr":01417"0<"2002 pentru apro!area ?rdonan%ei Huvernului nr"11I4:1"08"1III
privind auditul intern i controlul financiar preventiv(
& ?rdin al ministrului finan%elor pu!lice nr"<22416"0>"200: pentru apro!area -ormelor
metodologice generale referitoare la e5ercitarea controlului financiar preventiv(
& ?rdin al ministrului finan%elor pu!lice nr"1226417"0I"200: pentru modificarea
?rdinului nr"<22416"0>"200:(
& ?rdinul M8+ nr"18<041>"12"200> privind registrele i formularele financiar&conta!ile(
10
CONTINUTUL RAPORTULUI DE AUDIT
9aportul de audit are urmatoarea structura :
.inteza raportului de audit 1a&:a
9aport de audit pu!lic intern de sistem 1&1:
/ne5e
& 8ia de identificare i analiz a pro!lemei nr" 1 1>
& 8ia de urmrire a recomandrilor nr" 1 1<
& .itua%ia contractelor de ac'izi%ii pe anul 2012 i sem" l 201: 16
& Lista o!iectivelor de investi%ii pe anul 201: 17&18
& Lista o!iectivelor de investi%ii pe anul 2012 1I&20
& Lista cu personalul care a urmat cursuri de pregtire $n anul 2012 21
& .itua%ia privind calculul o!liga%iilor anga)a%ilor i anga)atorului ce
decurg din drepturile salariale
22
& .itua%ia realizrii c'eltuielilor de personal la :1"12"2012 2:
& 1ecizia privind e5ercitarea controlului financiar preventiv 2>
& .itua%ia realizrii c'eltuielilor totale pe anul 2012 2<&26
& .itua%ia intrrilor i ieirilor de numerar pe lunile decem!rie 2012, iunie
i iulie 201:
27
& 1ecizia nr" >842012 privind ordonan%area i circuitul documentelor 28&:1
& .itua%ia raportrii ;-,0/ pe lunile ianuarie C iunie 201: :2
& .itua%ia statistic a raportrii /./ & 2012 ::
& 8ia privind fazele de e5ecu%ie ale lucrrii """""""""" :>
& .caden%arul lucrrilor pe luna septem!rie 201: :<
& ,nterviuri cu salaria%i cu func%ii de e5ecu%ie & centralizator :6&>1
& ,nterviu cu conducerea C c'estionar de control intern >2&<6
& ?rdinul ,-. nr"68242012 privind numrul de posturi <7&<8
& ?rdinul ,-. nr"68<42012 privind structura organizatoric a 12. <I&60
Minuta edin%ei de conciliere 61
Minuta edin%ei de $nc'idere 62
/naliza riscurilor 6:&6<
+uncte tari i puncte sla!e 66&68
@este 6nr"1&127 6I&80
0olectarea i prelucrarea informa%iilor 81&82
+rogramul de audit 8:&86
+rogramul interven%iei la fa%a locului 87&88
?!iective audita!ile 8I
Minuta edin%ei de desc'idere I0&I1
@ematica de detaliu I2&I<
1eclara%ia de independen% I6
-otificare privind declanarea misiunii de audit I7
?rdin de serviciu I8
.inteza raportului de audit contine principalele elemente constatate in urma auditarii
1irectiei 2udetene de .tatistica 3alcea, prezentate succint:
Misiunea de audit intern de sistem privind Acti$itatea DJS Vlcea s&a desfurat $n
conformitate cu prevederile Legii nr" 67242002 privind auditul intern, cu modificrile i
completrile ulterioare, a -ormelor generale privind e5ercitarea activit%ii de audit pu!lic
intern, apro!ate prin ?M8+ nr" :84200: i a normelor specifice apro!ate de conducerea
entit%ii"
Misiunea de audit intern s&a realizat $n !aza +lanului de audit intern pe anul 201:,
apro!at de conducerea ,-., perioada auditat fiind 01"0I"2012 C :1"08"201: i a fost
11
efectuat, $n perioada 0:"0I"201: C 21"0I"201: de ctre Marcu 'ester B auditor superior i
supervizat de &ec6reanu Constantin B directorul 1irec%iei de /udit"
#n !aza analizei privind riscurile, a testrilor pe teren, i a evalurilor realizate
privind Acti$itatea DJS Vlcea3 structurat pe cele 12 o!iective sta!ilite pentru derularea
misiunii, apreciaz func%ionalitatea sistemului de control intern, dup cum urmeaz:
Nr*
crt*
OBIECTI'UL
APRECIERE
FUNC(IO
NAL
DE
4MBUN)
T)(IT
CRITIC
1" 9"?"8"&ul i concordan%a cu sc'ema de organizare i
statul de func%iuni al unit%ii sau structurii auditate" 5
2" /sigurarea realizrii tuturor responsa!ilit%ilor
derivate din 9"?"8" prin repartizarea ec'ili!rat i
actualizat a sarcinilor de serviciu "
5
:" Modul de func%ionare a structurilor de conducere,
inclusiv a 0olectivului de 0onducere 5
>" Modul de realizare a produc%iei statistice 6conform
+"0".", +" /" etc"7" 5
<"
Modul de realizare a activit%ii de diseminare
5
6" Modul de func%ionare a sistemului financiar C
conta!il"
5
7" Modul de organizare i func%ionare a controlului
financiar preventiv" 5
8"
Modul de func%ionare a activit%ii de management al
resurselor umane"
5
I"
Modul de func%ionare a activit%ii de ac'izi%ii pu!lice
i gestionare a valorilor patrimoniale"
5
10" /sigurarea de ctre conducerea e5ecutiv a cadrului
organizatoric de ela!orare, validare, apro!are,
circula%ie i ar'ivare a documentelor" 5
11"
0ontientizarea i ierar'izarea riscurilor la nivelul
fiecrui compartiment"
5
12" Managementul riscurilor, $n func%ie de impactul lor C
ridicat, moderat 6mediu7 i sczut" 5
+rincipalele constatri i recomandri rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt
cele prezentate $n continuare:
Constat6ri con"or# FIAP nr*1 Aane8a de la pa%ina nr 1-$@ +rogramul de
dezvoltare a sistemului propriu de control intern a fost par%ial realizat, dar nu a fost transmis
la ,-. i nu sunt ela!orate proceduri formalizate pe fiecare activitate" -u au fost respectate
art" 2 i > din ?rdinul M8+ -r" I>64200< pentru apro!area 0odului controlului intern care
cuprinde standardele de management4control intern la entit%ile pu!lice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial"
Reco#and6ri 9i solu?ii propuse: +entru completarea programului de control intern
se vor avea $n vedere o!iectivele generale ale institu%iei, care, la rDndul lor, se descompun $n
o!iective specifice 6individuale7" 8ormularea o!iectivelor poate fi calitativ sau cantitativ,
cu definirea indicatorilor de rezultate, pe cDt posi!il comensura!ili"
#n vederea realizrii o!iectivelor se vor $ntocmi proceduri, care s defineasc paii ce
tre!uie urma%i $n realizarea sarcinilor" @otodat este necesar s fie identificate riscurile care
pot afecta realizarea o!iectivelor necuprinse $n program"
12
.ta!ilirea sistemelor de control intern tre!uie s ai! la !az standardele prevzute de
?rdinul M8+ nr" I>64200<, modificat i completat prin ?rdinul M8+ nr" 1:8I42012"
+rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern managerial din cadrul
12. 3Dlcea, $m!unt%it conform recomandrilor, se va transmite la ,-."
1e asemenea, $n timpul auditrii, s&au mai fcut urmtoarele recomandri:
& atri!u%iile din fia postului s fie mai detaliate(
& $m!unt%irea comunicrii directe $n cadrul institu%iei(
& se va acorda o aten%ie mai mare eviden%ei conta!ile i fundamentrii necesarului de
credite !ugetare(
& eviden%ele din dosarele profesionale s fie actualizate(
& respectarea graficului cu planificarea concediilor de odi'n(
& se vor identifica msuri de protec%ie a calculatoarelor 6solu%ii antivirus7"
*valuarea ACTIVITII DJS Vlcea, $n !aza testelor i analizelor efectuate, permit
auditorului intern s emit o asigurare rezona!il managementului general privind calitatea
sistemului de control intern al activit%ii auditate, dup implementarea recomandrilor"
+rin analiza activit%ilor audita!ile i evalurile realizate, $n etapa de interven%ie la
fa%a locului, s&au ela!orat recomandri, aferente celor 12 o!iective ale misiunii de audit
intern"
0onsiderm c prioritatea $n activitatea de implementare a recomandrilor o
reprezint ela!orarea i actualizarea sistematic a procedurilor opera%ionale, scrise i
formalizate, pentru $ntreaga activitate a direc%iei, concomitent cu dezvoltarea sistemelor de
conducere !azate pe gestiunea riscurilor"
Auditorii interni elaorea>6 un proiect de raport de audit pulic intern la
sfDritul fiecrei misiuni de audit pu!lic intern( proiectul de raport de audit pu!lic intern
reflecta cadrul general, o!iectivele, constatrile, concluziile i recomandrile" 9aportul de
audit pu!lic intern este $nso%it de documente )ustificative"
+ersonalul de conducere i de e5ecu%ie din structura auditata are o!liga%ia sa ofere
documentele i informa%iile solicitate, $n termenele sta!ilite, precum i tot spri)inul necesar
desfurrii $n !une condi%ii a auditului pu!lic intern"
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC) A'IZAT@

DIREC(IA DE AUDIT PREEEDINTE
RAPORT
DE AUDIT PUBLIC INTERN DE &I&TEM
TITLU@ AUDITARE DE &I&TEM A ACTI'IT)(II DE&F)EURATE DE DIREC(IA
:UDE(EAN) DE &TATI&TIC) 'ALCEA 4N PERIOADA -1*-D*,-1, = 21*-7*,-12*
#n perioada supus auditrii, institu%ia a fost condus de d&na +rioteasa Maria & director
e5ecutiv, d&na ?lteanu Mi'aela & director e5ecutiv ad)unct i d&na .taicu *ugenia C ef
serviciu"
DURATA MI&IUNII@
.&a dispus a fi realizat $n perioada 0:"0I"201: C 21"0I"201:"
DE&TINATAR@
+rezentul raport este destinat pentru informarea +reedintelui ,nstitutului -a%ional de
.tatistic, 0olegiului ,nstitutului -a%ional de .tatistic, a 1irec%iei 2ude%ene de .tatistic
1:
3BL0*/, a altor su!iec%i a!ilita%i, $ns numai cu apro!area e5pres a +reedintelui
,nstitutului -a%ional de .tatistic"
TEMEI LEGAL@
+rezentul audit s&a efectuat $n conformitate cu prevederile Legii 67242002 C Legea
auditului pu!lic intern, cu modificrile si completrile ulterioare, a ?rdinului M8+ nr"
:84200: pentru apro!area -ormelor generale privind e5ercitarea auditului pu!lic intern i a
?rdinului de serviciu nr" 2767<416"08"201: emis de 1irectorul 1irec%iei de /udit din
,nstitutul -a%ional de .tatistic"
INTINDEREA LUCR)RII &I NATURA MI&IUNII DE AUDIT@
#n !aza ?rdinului de serviciu nr" 2767<416"08"201:, am efectuat misiunea de audit a
sistemelor de control intern din cadrul institu%iei, eficacitatea i performan%a structurilor
func%ionale $n implementarea politicilor, programelor i ac%iunilor $n vederea asigurrii c
o!iectivele auditate func%ioneaz corespunztor sau de furnizare a recomandrilor pentru
organizarea unui control intern de natur a preveni materializarea riscurilor de management"
&TRUCTURA RAPORTULUI DE AUDIT@
+rezentul raport este structurat pe > capitole, $n urmtoarea componen%:
0ap" ," ?rganizarea i func%ionarea entit%ii(
0ap" ,," 9ealizarea activit%ii de produc%ie statistic(
0ap" ,,," 9ealizarea activit%ilor func%ionale(
0ap" ,3" Managementul riscurilor pentru prevenirea apari%iei acestora" ?rganizarea i
func%ionarea sistemului de control 6produc%ie statistic i activit%i func%ionale7"
CON&TAT)RILE AUDITULUI EFECTUAT@
CAP* I@ ORGANIZAREA EI FUNC(IONAREA ENTIT)(II
%&iecti$ul "r. 1' (.%.).-ul *i co"corda"+a cu c,e-a de or.a"i/are *i cu tatul de
0u"c+ii al tructurii auditate
1irec%ia 2ude%ean de .tatistic 3Dlcea, este organizat i func%ioneaz $n !aza
prevederilor ?H nr"I41II2 privind organizarea statisticii oficiale $n 9omDnia, cu modificrile
i completrile ulterioare, a JH nr" I<74200< privind organizarea i func%ionarea ,nstitutului
-a%ional de .tatistic, ca unitate teritorial de statistic oficial $n su!ordinea acestuia, avDnd
ca o!iect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza i difuzarea rezultatelor
cercetrilor statistice cuprinse $n K+rogramul 0ercetrilor .tatisticeL" 1e asemenea asigur
constituirea fondului de date statistice cu caracter economic, financiar, social i )uridic
necesar ela!orrii politicilor economice i sociale, organizeaz i $ntre%ine sistemul
informa%ional statistic $n profil teritorial"
12. 3BL0*/ are propriul regulament de organizare i func%ionare, acesta este
structurat pe pr%i i capitole, cuprinzDnd: o!iectul activit%ii, modul de organizare i
func%ionare a direc%iei, atri!u%iile conducerii, serviciilor i compartimentelor"
+rin ?rdinul nr" 68<402"10"2012 privind apro!area structurilor organizatorice ale
direc%iilor teritoriale de statistic a fost apro!at organigrama i prin ?rdinul nr"
682402"10"2012 a fost apro!at numrul total de posturi i a numrului de posturi de conducere
la 12. 3BL0*/"
12. 3BL0*/ are urmtoarea structur organizatoric:
serviciul de cercetri statistice de $ntreprinderi i e5ploata%ii agricole(
compartimentul de ,@ i infrastructur statistic(
compartimentul de gestionare resurse umane i conta!ilitate(
compartimentul de cercetri statistice $n gospodriile popula%iei(
compartimentul de sintez, coordonare, diseminare i rela%ii cu pu!licul"
0onform statului de func%iuni apro!at, structura func%iilor pu!lice de conducere i de
e5ecu%ie din cadrul 12. 3BL0*/ cuprinde 26 posturi de func%ii pu!lice, din care: : posturi
1>
de conducere i 2: posturi de func%ionari pu!lici de e5ecu%ie i un post de personal
contractual"
1in verificarea statului de func%ii i a deciziilor de $ncadrare, pe luna ianuarie 201:,
$ntocmite $n !aza ?H nr" 64201: privind reglementarea drepturilor salariale i a altor drepturi
ale func%ionarilor pu!lici pentru anul 201:, se constat c e5ist concordan% $ntre drepturile
salariale cuprinse $n stat i decizii"
%&iecti$ul "r. 2' Ai.urarea reali/#rii tuturor re1o"a&ilit#+ilor deri$ate di"
(.%.). 1ri" re1arti/area 2udicioa# *i actuali/at# a arci"ilor de er$iciu 3"crie 3" 0i*a
tuturor 1oturilor cu1ri"e 3" tatul de 0u"c+ii
8ia postului, ca parte integrant a structurilor organizatorice a unit%ii, reprezint
precizarea tuturor lucrrilor i sarcinilor concrete care decurg din atri!u%iile sta!ilite
compartimentelor, inscrise in 9?8 i care se repartizeaz pe locurile de munc prevzute in
structura respectiv cu men%ionarea, pentru fiecare a competen%elor necesare pentru
indeplinirea lor, a responsa!ilit%ilor ce decurg din acestea"
1in verificrile efectuate rezult c 12. 3BL0*/ are $ntocmite fie ale postului, care
$n conformitate cu prevederile JH nr"120I4200: privind organizarea i dezvoltarea carierei
func%ionarilor pu!lici, sunt semnate de $ntocmit, de luare la cunotin% de ctre ocupantul
postului i avizate de superiorul conductorului compartimentului.
8ia postului este $nso%it de raportul de evaluare a cunotin%elor profesionale
individuale ale func%ionarului pu!lic i de referatul cu o!iectivele pentru urmtoarea perioad
pentru care se face evaluarea, care la fel poart cele trei semnturi, respectiv a func%ionarului
pu!lic evaluat, a evaluatorului i a directorului e5ecutiv"
.e recomand ca atri!u%iile, trecute $n fia postului, s fie mai detaliate i s se
nominalizeze $nlocuitorul pe perioada cDnd este in concediu"
%&iecti$ul "r. 3' Modul de 0u"c+io"are a tructurilor de co"ducere4 i"clui$ a
!olecti$ului de co"ducere *i co-u"icarea cu tructurile u&ordo"ate
n aprecierea calitii managementli !i a c"ntr"lli intern la ni#ell $alariail"r
c %ncii &e c"n&cere, precm !i a ttr"r anga'ail"r &in in$titie, $(a %"rmlat " $erie
&e )ntre*ri, cprin$e )n c+e$ti"narele &e c"ntr"l intern pentr per$"nall &e c"n&cere !i
pentr $alariaii c %ncii &e e,ecie )n &"$arl II, !i )n rma &i$ciil"r a#te c $alariaii
&ireciei, $e p"t %ace anmite aprecieri.
1" La personalul de conducere se desprind urmtoarele:
& punctele forte al colectivului sunt: munca $n ec'ip, profesionalismul salaria%ilor, !una
cola!orare cu celelalte institu%ii, realizarea lucrrilor la termen(
& punctele sla!e: insuficien%a personalului datorat fluctua%iei acestuia ca urmare a concediilor
de maternitate, lipsa de motivare datorit salariilor mici(
& nivelul de cola!orare i interes a salaria%ilor $n realizarea lucrrilor, este apreciat peste
mediu & ::=, !un C ::= i foarte !un de ::=(
& greut%ile cu care se confrunt: reticen% din partea agen%ilor economici $n ce privete
furnizarea de date statistice, foarte pu%ini agen%i economici transmit date pe c'estionar
electronic, migra%ia personalului tDnr(
& pentru $m!unt%irea activit%ii statistice ar tre!ui luate urmtoarele msuri: dezvoltarea
culturii statistice, contactul i dialogul direct cu unit%ile furnizoare de date, mediatizare la
nivel na%ional, promovarea unei legisla%ii mai impuntoare, sporirea $ncrederii utilizatorilor $n
acurate%ea datelor(
& $n legtur cu programele informatice: sunt aplica%ii care dup lansare sufer prea multe
modificri dar se rezolv $n timpul derulrii cercetrii statistice i se refer la condi%iile de
control logic(
& activitatea care se desfoar $n cadrul direc%iei este normal i fr conflicte ma)ore"
2" +ersonalul de e5ecu%ie a rspuns la c'estionarele de control intern, ane5ate" 1in
cele 10 persoane intervievate, 6 sunt cu studii superioare i > persoane cu studii medii, iar din
centralizatorul rspunsurilor se desprind urmtoarele:
& activitatea pe care o desfoar este conform fiei postului, rspund I0 =(
& sunt prea $ncrca%i cu sarcini: da C 0 , uneori & 60 = i nu C >0 =(
1<
& cola!orarea cu agen%ii economici este apreciat ca: foarte dificil C destul de dificil C20 =,
uneori dificil C >0 = i normal C >0 =(
& greut%ile cu care se confrunt: date incomplete i $ntDrzieri $n furnizarea datelor,
competen% ,@ insuficient a salaria%ilor, recuperare dificil a c'estionarelor statistice,
dezinteres din partea agen%ilor economici(
& propun unele msuri de $m!unt%ire a activit%ii: campanie de imagine a ,-., $m!unt%irea
legisla%iei, persoanele care vor fi anga)ate s posede cunotiin%e ,@, msuri de constrDngere a
agen%ilor economici(
& activitatea desfurat $n cadrul 12. decurge normal: da C 100=(
& activitatea desfurat $n cadrul 12., aduce satisfac%ie $n plan profesional C 100=, social C
<0= i material C :0="
#n cadrul 12. 3BL0*/ este constituit i func%ioneaz, conform 9"?"8", 0olectivul de
conducere, ca organ consultativ, pe lDng directorul e5ecutiv"
0olectivul de conducere este format din: directorul e5ecutiv, directorul e5ecutiv
ad)unct si eful de serviciu i coordonatorii celorlalte compartimente din direc%ie"
1in analiza proceselor ver!ale ale 0olectivul de conducere rezult c acesta se
$ntrunete lunar, uneori de dou sau de trei ori pe lun i c se analizeaz activitatea de
produc%ie statistic, salarii de merit, repartizarea fondului de premii, orele suplimentare i alte
pro!leme legate de activitatea institu%iei"
/vDnd $n vedere cele de mai sus, consider c aceast activitate se desfoar $n linii
mari normal, e5istDnd loc de mai !ine $n domeniul comunicrii"
CAP * II* REALIZAREA ACTI'IT)(II DE PRODUC(IE &TATI&TIC)
Oiecti!ul nr*1@ Modul de reali>are a produc?iei statistice Acon"or# PC&3 PA$
/vDnd ca o!iect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza i difuzarea
rezultatelor cercetrilor statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, )uridic
necesar ela!orrii politicii economice i sociale, 1irec%ia 2ude%ean de .tatistic ?L@, $n anul
2012, a efectuat un numr de I6 cercetri statistice, din care: 62 cercetri statistice anuale, :>
cercetri statistice infraanuale 6respectiv decadale, lunare, trimestriale i semestriale7" 1in
totalul cercetrilor infraanuale, 7 au avut periodicitate trimestrial, 26 cercetri statistice au
avut periodicitate lunar"
#n cadrul statisticii economice, cele mai importante lucrri se refer la: statistica
industrial, statistica construc%iilor i a investi%iilor, statistica agriculturii, statistica
$ntreprinderilor, statistica comer%ului i a turismului, statistica serviciilor, statistica pre%urilor
i statistica cercetrii"
+rincipalele lucrri $n cadrul statisticii sociale, se refer la: statistica nivelului de trai,
statistica popula%iei, statistica for%ei de munc i statistica educa%iei, culturii i a snt%ii"
*tapele de lucru ce se desfoar, pDn la finalizarea unei cercetri statistice i
transmiterea ei la ,"-".", sunt urmtoarele:
primirea de la ,-. a nomenclatorului cu eantionul de agen%i economici cuprini $n
cercetarea statistic(
verificarea datelor de identificare a agen%ilor economici din nomenclator i
transmiterea eventualelor o!serva%ii i corecturi la ,-.(
repartizarea agen%ilor pe salari%i(
identificarea agen%ilor economici repartiza%i: verificarea adresei, numrului de telefon,
persoana de contact(
distri!uirea formularelor ctre unit%ile raportoare se face personal, prin deplasarea
statisticianului la unitate, cu autoturismul institu%iei sau prin pot(
acordare de consultan% agen%ilor economici care solicit acest lucru(
colectarea formularelor completate(
verificarea modului de completare a c'estionarelor, verific c'eile de control $nscrise
pe formular i cele date prin aplica%ia informatic, codurile care tre!uie folosite,
unit%ile de msur conform nomenclatoarelor $n vigoare (
16
$n situa%ia $n care se gsesc erori de raportare sau inadverten%e se ia legtura cu
agentul economic pentru a fi corectate(
culegerea datelor din c'estionar pe calculator(
dac $n urma controlului logic, apar erori, date prin c'eile de control ale programului,
se efectueaz corec%ii, prin consultarea agentului economic(
se mai face o validare i se o!%ine lista final cu aten%ionrile admise de statistician,
potrivit situa%iei concrete a agentului economic, specificDndu&se cauza care a generat
admiterea acestor aten%ionri(
+entru urmrirea activit%ilor de produc%ie statistic, 12. 3BL0*/ $ntocmete $n
fiecare lun K.caden%arul lucrrilorL care cuprinde: denumirea lucrrii, periodicitate, termen,
e5ecutant, mod de transmitere i !eneficiar"
@otodat pentru urmrirea modului de realizare a unei cercetri statistice se
$ntocmete 8ia privind fazele de e5ecu%ie ale lucrrii"
1in analiza K.itua%iei statistice a raportrii la /nc'eta structural & 2012L ane5at
rezult urmtoarele:
-r" unit" =
@otal unit%i 61M27 >01 100,00
1" unit%i cu date :7< I:,<2
2" unit%i fr date 26 6,>8
& unit%i neiteres 1 0,2<
& unit%i necontactate 1 0,2<
& unit%i temporar fr activitate 1> :,>8
& unit%i definitiv fr activitate 2 0,<0
& faliment < 1,2<
& unit%i a!sor!ite : 0,7<

.e constat, aadar, un grad de rspuns cu date, $n propor%ie de I:,<2=, iar unit%ile
fr date au $n general motiva%ia Ntemporar fr activitateL :,>8="
0u privire la cercetarea statistic ;-,0/, pentru perioada ianuarie C iunie 201:, $n
medie, situa%ia raportrii, se prezint astfel:
-r" unit" =
@otal unit%i 61M27 27< 100,00
1" unit%i cu date 260 I>,<<
2" unit%i fr date 1< <,><
& unit%i temporar fr activitate 1> <,0I
& a rspuns alt unitate 1 0,:6
La aceast cercetare statistic, ponderea unit%ilor cu date este de I>,<< =, unit%ile
fr date sunt $n propor%ie de <,>< =, iar $n cadrul acestora cel mai mare numr este de%inut
de unit%i temporar fr activitate 1>, ceea ce reprezint <,0I = din total"
1in monitorizarea cercetrii statistice privind comer%ul intra&comunitar
6,-@9/.@/@7, rezult c, la data de 18"0I"201:, din :>: de unit%i e5istente $n eantion,
1:> unit%i au depit pragul statistic i au avut o!liga%ia s depun declara%ie, iar < unit%i nu
au fost identificate, de i s&a mers pe teren la adresele din 9*H,., s&a luat legtura cu 3/M/
3alcea, nu au putut fi contactate"
Oiecti!ul nr* ,@ Modul de reali>are a acti!it6?ii de dise#inare
1iseminarea informa%iilor statistice este organizat pe principiile ?H nr"I41II2,
privind organizarea statisticii oficiale $n 9omDnia, cu modificrile i completrile ulterioare, a
Legii nr"<>>42001, privind li!erul acces la informa%iile de interes pu!lic"
.tructura utilizatorilor de date statistice, $n anul 2012, se prezint astfel: din totalul
acestora, 12 = reprezint solicitri ale administra%iei pu!lice locale, 8 = sunt solicitri ale
institu%iilor deconcentrate ale statului pe plan local, 20 = solicitri ale agen%ilor economici,
institu%ii financiar&!ancare, societ%i comerciale, < = mass&media i << = persoane fizice" .&
au solicitat date privitoare la urmtoarele domenii: popula%ie i demografie, pre%uri i infla%ie,
for%a de munc i cDtigurile salariale, statistica $ntreprinderilor, turism, educa%ie, sntate,
17
agricultur, date din 9+L, 9H/, rezultatele alegerilor locale i al%i indicatori statistici la nivel
)ude%ean, regional sau la nivel na%ional"
Bazele de date B"1"2, B"1"L" i @*M+? respectiv, registrul statistic al
$ntreprinderilor constituie, la nivel de )ude%, principalele surse de diseminare a datelor
statistice"
/ctivitatea $n regim de autofinan%are este organizat $n !aza J"H" nr"1<0>42002,
privind diseminarea informa%iilor statistice romDneti i a ?rdinului ,-. nr" :814200: pentru
ela!orarea -ormelor unitare de ela!orare, tiprire i difuzare a instrumentarului statistic, iar
evaluarea lucrrilor se face $n !aza N@arifaruluiL transmis de ,-."
0ererile de date statistice solicitate $n scris se $nregistreaz la secretariat( rspunsul la
aceste cereri, pe suport de 'artie sau $n format electronic, se o!%ine de la 0ompartimentul de
sintez, coordonare, diseminare i rela%ii cu pu!licul" /cesta sta!ilete contravaloarea
informa%iilor solicitate pe !aza tarifarului ela!orat de ,-."
+e !aza datelor statistice, se $ntocmete adresa de rspuns i se pred spre semnare
conductorului institu%iei" 9spunsul este $nmDnat !eneficiarului dup ce acesta ac'it
contravaloarea lucrrii pe !az de virament sau numerar"
*viden%a conta!il a activit%ii este organizat $n cadrul 0ompartimentului
compartimentul de gestionare resurse umane i conta!ilitate, $ncasrile fiind reflectate $n
contul de disponi!il, respectiv, de venituri e5tra!ugetare"
.itua%ia realizrilor $n anul 2012, se prezint astfel:
+revederi 9ealizri
3enituri proprii 1"000 1"6<0
0'eltuieli 6+lati7 1"000 1I6
/a cum reiese, din situa%ia de mai sus, $ncasrile din venituri e5tra!ugetare au fost $n
valoare de 16<0 lei, iar pl%ile efective au fost $n sum de 1I6 lei i au fost efectuate pentru
procurri de cr%i i !rouri"
CAP* III@ REALIZAREA ACTI'IT)(ILOR FUNC(IONALE
%&iecti$ul "r. 1' Modul de 0u"c+io"are a ite-ului 0i"a"ciar 5 co"ta&il.
0onform ordinului nr" 68<42012, emis de preedintele ,-. prin care s&a apro!at
ultima organigram, aparatul financiar conta!il func%ioneaz $n cadrul K compartimentul de
gestionare resurse umane i conta!ilitate(
#n conformitate cu prevederile Legii conta!ilit%ii nr"8241II1, pentru o !un apreciere,
a modului de organizare si func%ionare a sistemului financiar& conta!il, am urmrit aspectele
privind modul de $ntocmire a documentelor )ustificative, circula%ia acestora, $nregistrarea $n
conta!ilitate, ar'ivarea lor, constatDnd urmtoarele:
&$nregistrarea datelor $n eviden%a conta!il a fost efectuat sistematic i
cronologic(
&$nregistrarea !unurilor materiale s&a fcut la valoarea de ac'izi%ie a acestora(
&e5ist concordan% $ntre datele din eviden%a conta!il i datele din e5trasele
de cont de la trezorerie(
&rezultatele inventarierii patrimoniale concord cu soldurile conta!ile"
&sunt $ntocmite i $nregistrate la zi 9egistrul inventar i 9egistrul )urnal"
#n cadrul sistemului financiar&conta!il, eviden%a conta!il $n partid du!l, se conduce
$n !aza ?rdinului M8+ nr"1I174200< pentru apro!area -ormelor metodologice privind
organizarea i conducerea conta!ilit%ii institu%iilor pu!lice, a +lanului de conturi pentru
institu%iile pu!lice i a instruc%iunilor de aplicare a acestuia"
Lunar se $ntocmete )urnalul $nregistrrilor conta!ile i !alan%a de verificare, prin care
se controleaz coresponden%a dintre activ i pasiv, respectiv ec'ili!rul dintre sumele de!itoare
i cele creditoare"
+rin 1ecizia nr" >842012 s&a apro!at -ormele proprii privind sta!ilirea documentelor,
a circuitului acestora i a persoanelor $mputernicite s efectueze opera%iunile legate de
anga)area, lic'idarea, ordonan%area i plata c'eltuielilor, precum i organizarea, eviden%a i
raportarea anga)amentelor !ugetare i legale" .&au verificat actele de cas i de !anc, pe
18
lunile decem!rie 2012, iunie i iulie 201:, constatDnd c pl%ile $n numerar sunt efectuate $n
!aza documentelor )ustificative, vizate de controlul financiar preventiv i avDnd ordonan%are
de plat dat de conductorul institu%iei"
.itua%ia privind $ncasrile i pl%ile $n numerar din aceast perioad este prezentat a
fost ane5ata in dosar"
1in analiza e5ecu%iei !ugetare la data de :1"12"2012, reiese c institu%ia s&a $ncadrat $n
prevederile apro!ate, respectiv, contul de e5ecu%ie a !ugetului alocat $n anul 2012,se prezinta
astfel :
& lei &
-r" *5plica%ii
+revederi !ugetare
2012
+l%i efectuate
2012
0'eltuieli
efective
2012
+l%i efectuate
$n 200<
@?@/L, din care 78< 160 777 :61 818 60I <7I 2II
1 0'eltuieli de personal 688 8<0 68> 820 720 62< >>< 8>:
2 Bunuri i servicii 8> 720 82 212 81 6>6 7> 0I8
: /lte transferuri 1 :I0 1 :8I 1 :8I 0
> 0'eltuieli de capital 10 200 8 I>0 1>I>I 22 0<6
.e recomand, ca pe viitor, s se acorde o aten%ie mai mare $nregistrrilor conta!ile,
pentru ca eviden%a conta!il s fie la zi i fundamentrii necesarului de credite !ugetare"
%&iecti$ul "r. 2' Modul de or.a"i/are *i 0u"c+io"are a co"trolului 0i"a"ciar
1re$e"ti$*
0ontrolul financiar preventiv este organizat $n !aza ?"H" nr"11I41III privind
controlul intern i controlul financiar preventiv, repu!licat, a ?rdinului M8+ nr"<224200:
pentru apro!area -ormelor metodologice generale referitoare la e5ercitarea controlului
financiar preventiv, cu modificrile ulterioare, iar prin decizie intern a fost numit o
persoan care acord viza"
0ontrolul financiar preventiv este e5ercitat, de ctre 0riveanu 0ristian $n !aza
1eciziei nr" 124200<, conform ane5ei de la pagina nr""""""""
3iza de control financiar preventiv se e5ercit prin semntura persoanei desemnate i
prin aplicarea sigilului personal"
1ocumentele privind opera%iunile prin care se afecteaz fondurile pu!lice
6patrimoniul pu!lic7 sunt $nso%ite de documente )ustificative i prezentate la viz, au fost
$nscrise $n 9egistrul privind opera%iunile prezentate la viza de control financiar preventiv"
-u s&au constatat $nregistrri de documente refuzate la viz"
.e constat c activitatea de control financiar preventiv se desfoar $n mod
corespunztor i se respect procedura de control"
%&iecti$ul "r. 3' Modul de 0u"c+io"are a acti$it#+ii de -a"a.e-e"t al reurelor
u-a"e.
0onform ?rdinului nr" 68<42012, emis de ,-., prin care s&a apro!at ultima
organigram, activitatea de resurse umane se desfoar $n cadrul Kcompartimentului
gestionare resurse umane i conta!ilitateL"
+rin ?rdinul nr" 682402"10"2012 a fost apro!at numrul total la 12. 3BL0*/, $n care
sunt prevzute 27 de posturi, din care: : posturi de func%ionari pu!lici de conducere, 2:
posturi de func%ionari pu!lici de e5ecu%ie i un post de personal contractual de e5ecu%ie"
8ondul de salarii utilizat, $n anul 2012, se $ncadreaz $n prevederile !ugetare apro!ate,
atDt pe articole cDt i pe aliniate, conform situa%iei prezentate $n ane5a de la pagina nrOO""
1in verificarea statelor de plat a salariilor, pe luna ianuarie 201:, a statelor de func%ii
i a certificatelor medicale prezentate, se constat c:
salariul de !az este sta!ilit conform prevederilor ?H nr" 64201:(
drepturile salariale au fost calculate i ac'itate, conform actelor )ustificative $ntocmite,
de persoana desemnat pentru efectuare i vizate pentru control financiar preventiv(
indemniza%ia de conducere i salariul de merit sunt sta!ilite $n numrul i cuantumul
legal(
1I
sporul de vec'ime este sta!ilit $n concordan% cu datele de eviden% din cr%ile de
munc(
re%inerile din salarii pentru contri!u%iile de asigurri sociale, pentru constituirea
fondului de oma), pentru fondul de sntate i impozitul pe salarii & sunt calculate i
virate la termen"
.itua%ia privind calculul o!liga%iilor anga)atorului i anga)a%ilor, ce decurg din drepturile
salariale ale 12. 3BL0*/, pe lunile ianuarie & matie 201:, este prezentat $n ane5a pe !aza
Legii nr" 18841III privind .tatutul func%ionarilor pu!lici, cu modificrile i completrile
ulterioare, gestiunea curent a resurselor umane i a func%iilor pu!lice este realizat $n cadrul
Kcompartimentului gestionare resurse umane i conta!ilitateL, iar !aza de date a
func%ionarilor pu!lici este actualizat"
.&au verificat cr%ile de munc ale salaria%ilor din cadrul institu%iei, respectiv,
completarea acestora $n !aza deciziilor de $ncadrare, fr a se constata deficien%e"
@ot pe linia activit%ii de personal, se men%ioneaz $ntocmirea dosarului profesional al
func%ionarului pu!lic, pentru to%i salaria%ii 12. 3BL0*/, conform JH nr">:24200>"
.e recomand ca eviden%ele din dosarele profesionale s fie actualizate i s fie
respectat graficului cu planificarea concediilor de odi'n(
%&iecti$ul "r. 6' Modul de 0u"c+io"are a acti$it#+ii de ac,i/i+ii 1u&lice *i .etio"are
a $alorilor 1atri-o"iale.
?rganizarea sistemului de ac'izi%ii la 12. 3BL0*/, $n perioada analizat, are la
!az prevederile ?"H" nr" :>42012 privind ac'izi%iile pu!lice"
La c'eltuieli de capital, conform NListei o!iectivelor de investi%ii pe anul 2012L,
ane5at, 12. 3BL0*/ a avut prevzute c'eltuieli de investi%ii la P1otri independenteP $n
valoare de 10 200 lei"
1in analiza situa%iilor financiare $nc'eiate la :1"12"2012, rezult c realizrile la c'eltuielile
de capital, sunt $n sum de 8 I>0 lei, reprezentDnd dotri independente, sum care a fost
pltit pentru: ac'izi%ionarea a : !uc ,,0alculatoare +0P, pentru care au fost solicitate trei
oferte, din care a fost aleas cea mai avanta)oas din punct de vedere al pre%ului"
/c'izi%ii de la fondul pie%ii, $n anul 2012, s&au mai fcut pentru procurarea o!iectelor
de inventar, pentru furnituri de !irou, materiale de cur%enie, car!uran%i i lu!rifian%i, piese de
sc'im! i alte !unuri i servicii pentru $ntre%inere i func%ionare" -u s&au fcut stocuri
supranormative, iar unitatea s&a $ncadrat $n !ugetul de venituri i c'eltuieli"
+entru !una desfurare a activit%ii, $n perioada analizat, institu%ia a avut $nc'eiate
contracte de ac'izi%ii, conform ane5elor"
3erificDnd modul de organizare a gestiunilor i cum a fost efectuat inventarierea, s&a
constatat c, $n conformitate cu prevederile ?rdinului M8+ nr"17<:422"11"200> pentru
apro!area -ormelor Metodologice privind organizarea i efectuarea inventarierii
patrimoniului, prin 1ecizia nr" <>40<"12"2012, a fost numit comisia de inventariere, cu
precizarea responsa!ilului comisiei, cu elementele patrimoniale supuse inventarierii, precum
i data $nceperii i terminrii acestei opera%iuni"
Bunurile inventariate au fost $nscrise $n Klistele de inventariereL diferen%iate $n raport
de felul i natura activelor constatate efectiv pe teren"
9ezultatele inventarierii au fost consemnate $n procesul ver!al, $nc'eiat la terminarea
acestei opera%iuni, unde se consemneaz c, nu s&au constatat plusuri sau minusuri de
inventar i nici !unuri fr micare i c au fost inventariate toate elementele patrimoniale ale
unit%ii"
CAP* I'@ MANAGEMENTUL RI&CURILOR PENTRU PRE'ENIREA
APARI(IEI ACE&TORA* ORGANIZAREA EI FUNC(IONAREA &I&TEMULUI DE
CONTROL APRODUC(IE &TATI&TIC) EI ACTI'IT)(I FUNC(IONALE$
%&iecti$ul "r.1' Ai.urarea de c#tre co"ducerea e7ecuti$# a cadrului or.a"i/atoric
de ela&orare4 $alidare4 a1ro&are4 circula+ie *i ar,i$are a docu-e"telor 1ri" e7ite"+a
1rocedurilor *i a .ra0icului de circula+ie a docu-e"telor.
20
#n !aza +rogramului 0ercetrilor .tatistice pe anul 2012, conducerea e5ecutiv a
direc%iei are sta!ilit cadrul organizatoric de e5ecu%ie, circula%ie i ar'ivare a tuturor lucrrilor
statistice de la emitere pDn la transmiterea la termene a !azelor de date la ,-. i ar'ivarea
documentelor conform procedurilor legale"
+entru desfurarea activitat%ii generale a direc%iei, sarcinile prevzute $n fia
postului se coreleaz cu graficul cercetrilor statistice, transmis de ,-. i cu Hraficul de
circula%ie a documentelor de la nivelul unit%ii"
.e constat c ar'ivarea datelor se face la terminarea procesului de introducere,
validare, prelucrare i centralizare a acestora, $n vederea transmiterii lor ctre direc%iile de
specialitate din ,-." /cest proces se realizeazQ $n ma)oritate prin func%ii din meniul
aplica%iilor de prelucrare i rareori prin ar'ivarea manualQ"
/ceste ar'ive de date se salveaz $n directoare speciale pe serverul re%elei 12.
precum i pe supor%i e5terni de informa%ie 6J11 e5tern i unitate de casete magnetice7 $n
vederea restaurrii lor ulterioare, $n caz de incidente 6avarii ale 'ard&discurilor interne ale
sta%iilor de prelucrare, pene de curent7"
+entru auditare a fost selectat lucrarea ;-,0/" 0ercetarea statistic ;-,0/ face
parte din Hraficul crcetrilor statistice infra&anuale 201:, apro!at de conducerea ,-." *ste o
lucrare care se realizeaz lunar, cu termen de raportare la ,-. de 2< a lunii urmtoare
perioadei de raportare, iar eantionul cu agen%ii economici este cuprins $ntr&un nomenclator
primit de la ,-."
%&iecti$ul "r.2' !o"*tie"ti/area *i ierar,i/area ricurilor la "i$elul 0iec#rui
co-1arti-e"t.
+rin analiza o!iectivelor, prevzute $n tematica de audit, s&a procedat la identificarea
principalelor riscuri ce pot afecta activitatea 12. 3BL0*/, din punct de vedere al
posi!ilit%ii apari%iei acestora, a impactului i a efectelor pe care le pot avea asupra realizrii,
$n condi%ii normale, a +rogramului de cercetri statistice i a activit%ii $n general" @otodat s&
a analizat dac aceste riscuri sunt cunoscute de personalul direc%iei i dac $n cadrul
controlului intern sunt luate msuri de prevenire a apari%iei efectelor riscurilor"
;rmare auditrii, rezult c principalele riscuri care pot influen%a activitatea pe
serviciu i compartimente, ar fi:
1" .erviciul de cercetri statistice de intreprinderi i e5ploata%ii agricole:
R refuzul agen%ilor economici de a completa c'estionarele statistice(
R identificarea cu mult greutate a unor unit%i raportoare(
R nerealizarea la termen a lucrrilor(
R suprasolicitarea salaria%ilor $n perioade aglomerate 6;-,0/, L?0, +9?19?M, /.
C industrie, comer%, servicii, agricultur, ,.1 s"a"7(
R nerespectarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici de ctre agen%ii
economici(
2" 0ompartimentul de cercetri statistice in gospodriile popula%iei:
refuzul de cola!orare din partea gospodriilor cuprinse $n cercetrile statistice /B8 i
/M,H?, ceea ce duce la creterea numrului de nonrspunsuri(
$ntDrzieri $n finalizrea lucrrilor, datorate distri!uirii i primirii cu $ntDrziere a
formularelor(
informa%ii insuficiente prin a!sen%a unor $nregistrri"
:" 0ompartimentul de ,@ infrastructur statistic:
& virusarea re%elei de calculatoare(
& interpretarea greit a mes)elor, $ndeose!i a celor $n lim!a englez(
&nerespectarea instruc%iunilor de utilizare a aplica%iilor i utilizarea defectuoas a
ec'ipamentelor informatice(
& neasigurarea securit%ii !azelor de date"
>" 0ompartimentul sintez, coordonare, diseminare i rela%ii cu pu!licul:
interpretarea eronat a solicitrilor de date venite din partea utilizatorilor(
transmiterea eronat a valorii unor indicatori(
21
nerespectarea caracterului confiden%ial al datelor statistice(
rspuns cu $ntDrziere la solcitrile de date statistice"
<" 0ompartimentul de gestionare resurse umane i conta!ilitate:
R modificarea legisla%iei financiar&conta!ile i $n domeniul resurse umane(
R neDncadrarea $n !ugetul de venituri i c'eltuieli(
R fluctua%ie mare de personal(
R lipsa de motivare datorit salariilor mici"
.e poate concluziona c, principalele riscuri posi!ile de a apare, $n activitatea 12.
3BL0*/, au fost identificate de conducerea direc%iei i s&au sta!ilit ac%iuni de prevenire,
com!atere i limitare a efectelor acestor riscuri"
9eferitor la organizarea controlului intern am urmrit aspectele:
& dac sarcinile de serviciu sunt precis definite i delimitate pe compartimente i pe salaria%i,
$ncDt fiecare persoan s fie responsa!il cu $ndeplinirea acestor sarcini(
& dac limitele de competen% si responsa!ilit%ile sunt riguros sta!ilite(
& dac institu%ia are metodologii de realizare a lucrrilor statistice, norme interne de
func%ionare, diagrame de rela%ii privind circuitul informa%ional"
/stfel s&a constatat c, salaria%ii $i cunosc sarcinile de serviciu pentru realizarea
lucrrilor din grafic, dar este necesar s se im!unt%easc comunicarea la nivel de conducere
i pe linie ierar'ic"
@ot $n cadrul acestui o!iectiv s&a discutat i analizat stadiul de realizare a
programului de dezvoltare a sistemului propriu de control intern"
Constat6ri con"or# FIAP nr*1@ +rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de
control intern a fost par%ial realizat, dar nu a fost transmis la ,-. i nu sunt ela!orate
proceduri formalizate pe fiecare activitate" -u au fost respectate art" 2 i > din ?rdinul M8+
-r" I>64200< pentru apro!area 0odului controlului intern care cuprinde standardele de
management4control intern la entit%ile pu!lice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial"
Reco#and6ri 9i solu?ii propuse: +entru completarea programului de control intern
se vor avea $n vedere o!iectivele generale ale institu%iei, care, la rDndul lor, se descompun $n
o!iective specifice 6individuale7" 8ormularea o!iectivelor poate fi calitativ sau cantitativ,
cu definirea indicatorilor de rezultate, pe cDt posi!il comensura!ili"
#n vederea realizrii o!iectivelor se vor $ntocmi proceduri, care s defineasc paii ce
tre!uie urma%i $n realizarea sarcinilor" @otodat este necesar s fie identificate riscurile care
pot afecta realizarea o!iectivelor necuprinse $n program"
.ta!ilirea sistemelor de control intern tre!uie s ai! la !az standardele prevzute de
?rdinul M8+ nr" I>64200<, modificat i completat prin ?rdinul M8+ nr" 1:8I42012"
+rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern managerial din cadrul
12. 3BL0*/, $m!unt%it conform recomandrilor, se va transmite la ,-."
Ter#en@ :0 noiem!rie 201:
E8ecut6@ ?lteanu Mi'aela C director e5ecutv ad)unct
.taicu *ugenia C ef serviciu
Controlea>6@ +rioteasa Maria C director e5ecutiv
%&iecti$ul "r. 3' Ma"a.e-e"tul ricurilor4 0u"c+ie de i-1actul lor - ridicat4
-oderat 8-ediu9 *i c#/ut.
/nalizDnd c'estionarele de control intern, completate de personalul de conducere i o
parte a personalului de e5ecu%ie, a rezultat c salaria%ii cunosc diferitele tipuri de riscuri ce se
pot produce $n activitatea pe care o desfoar"
1in punct de vedere al posi!ilit%ii apari%iei riscurilor, cDt i a efectelor pe care le au
asupra realizrii, $n condi%ii normale a activit%ii, $n cadrul 12. 3BL0*/, s&au identificat
urmtoarele tipuri de risc:
22
1" 9isc $nalt: R nerespectarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici de
ctre agen%ii economici(
R fluctua%ia de personal(
R nerealizarea la termen a lucrrilor(
R nerespectarea confiden%ialit%ii datelor statistice(
R virusarea re%elei de calculatoare"
2" 9isc mediu: & modificri $n structura rapoartelor statistice i a termenelor de
raportare(
identificarea cu mult greutate a unor unit%i raportoare(
& nerespectarea atri!u%iilor prevzute $n fia postului(
& lipsa unui management corespunztor din partea salaria%ilor cu func%ii
de conducere"
:" 9isc sczut: R lipsa de personal !ine pregtit(
R modificri repetate a legisla%iei"
+entru riscurile identificate sunt sta!ilite msuri de prevenire i reducere a impactului
producerii acestora"
%&iecti$ul "r. 6' E$aluarea co"trolului i"ter"
0oncluzii: 12. 3BL0*/ are o structur !ine conturat, care i&a permis s&i realizeze, $n
mare, o!iectivele sta!ilite, $n perioada analizat"
0ontolul intern se desfoar $ntr&un mediu care poate fi $m!unt%it, conform
recomandrilor fcute"
/ctivitatea de produc%ie statistic, desfurat $n mod corespunztor, s&a concretizat $n
realizarea cercetrilor statistice, cu respectarea prevederilor legale care reglementeaz
statistica oficial"
1in analiza contului de e5ecu%ie, pe anul 2012, se constat c unitatea se $ncadrareaz
$n creditele !ugetare apro!ate"
;rmare auditrii se impun anumite recomandri:
atri!u%iile din fia postului s fie mai detaliate(
$m!unt%irea comunicrii directe $n cadrul institu%iei(
se va acorda o aten%ie mai mare eviden%ei conta!ile i fundamentrii necesarului de
credite !ugetare(
eviden%ele din dosarele profesionale s fie actualizate(
respectarea graficului cu planificarea concediilor de odi'n(
se vor identifica msuri de protec%ie a calculatoarelor 6solu%ii antivirus7(
conducerea direc%iei va completa +rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de
control intern managerial, dup care va fi transmis la ,-. i se vor reface procedurile
formalizate pe fiecare activitate, conform ?rdinului M8+ nr" 1:8I42012"
+rezentul raport de audit pu!lic intern a fost $ntocmit $n doua e5emplare, $nregistrat la
1irec%ia 2ude%ean de .tatistic 3/L0*/ su! nr" >20<7<402"10"201: >20<7<402"10"201:
1irec%ia de /udit
1irector, /uditor,
0onstantin +opescu 3ester Marcu


MINUTA EEDIN(EI DE DE&CFIDERE
Men?iuni %enerale
Te#a #isiunii de audit@ Perioada auditat6@ 01"0I"2012&:1"08"201:
2:
/udit de .istem la 12. 3BL0*/
4ntoc#it@ Marcu 3ester Dat Data@
0>"0I"201:
'eri"icat@ 1irector 0onstantin +opescu Data@

B* Lista participan?ilor:
-r"
0rt
-umele 8unc%ia .erviciul -r"telefon
A AUDITOR
1" Marcu 3ester /uditor
,"-"."&1irec%ia de
/udit i 0ontrol 07>1:I>008
B ENTITATE AUDITAT)
1" +rioteasa Maria 1irector e5ecutiv 12. 3BL0*/ 02>I>:08>8
2" ?lteanu Mi'aela 1irector e5ecutiv ad)" 12. 3BL0*/ 02>I&>2:1<:
:" .tanciu *ugenia Aef serviciu 12. 3BL0*/ 02>I&>::02<
>" 0onform listei
ane5ate
+ersonal de e5ecu%ie 12. 3BL0*/ 02>I&>:80:0
Proces !eral@ G prezentarea auditorului(
R prezentarea o!iectivelor misiunii de audit(
R perioada auditat(
R prezentarea tematicii de audit(
R analiza i acceptul cartei auditorului(
R asigurarea condi%iilor materiale necesare derulrii misiunii"
D:& ';LCEA
Auditor3 Director e8ecuti!3
Marcu 3ester


Institutul Na?ional de &tatistic6
Direc?ia de Audit
MINUTA EEDIN(EI DE 4NCFIDERE
2>
Men?iuni %enerale
Te#a #isiunii de audit@
/udit de .istem la 12. 3BL0*/
Perioada auditat6@ 01"0I"2012&
:1"08"201:
4ntoc#it@ Marcu 3ester Dat Data@
20"0I"201:
'eri"icat@ 1irector 0onstantin .ecreanu Data@

B* Lista participan?ilor:
-r"
0rt
-umele 8unc%ia .erviciul -r"telefon
A AUDITOR
1" Marcu 3ester /uditor ,"-"."&1irec%ia de
/udit i 0ontrol 07>1:I>008
B ENTITATE AUDITAT)
1" +rioteasa Maria 1irector e5ecutiv 12. 3BL0*/ 02>I>:08>8
2" ?lteanu Mi'aela 1irector e5ecutiv ad)" 12. 3BL0*/ 02>I&>2:1<:
:" .tanciu *ugenia Aef serviciu 12. 3BL0*/ 02>I&>::02<
>" 0riveanu 0ristian ,napector principal 12. 3BL0*/ 02>I&>:8020
<" 0onstantinescu
8loarea
0onsilier superior 12. 3BL0*/ 02>I&>2:17I
6" 3oicu 1rago ,nspector principal 12. 3BL0*/ 02>I&>2:17I
C* Proces !eral@
& Aedin%a a avut drept scop:
& +rezentarea opiniei auditorului i a concluziilor(
& +rezentarea recomandrilor i a corec%iilor de efectuat(
& /nun%area $nc'eierii lucrrilor de audit"
D:& ';LCEA
Auditor3 Director e8ecuti!3
Marcu 3ester
INTER'IU CU CONDUCEREA
DIREC(IEI :UDE(ENE DE &TATI&TIC) ';LCEA
ACCestionar de control intern$
Nu#e@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2<
Func?ia@HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
4n !ederea cre6rii 9i co#plet6rii unei i#a%ini %enerale asupra acti!it6?ii
des"69urate de d!s* !6 ro% s6 r6spunde?i la ur#6toarele <ntre6ri@
1escrie%i pe scurt cum este organizat activitatea de realizare a
programului de cercetri statistice $n cadrul 12."
*5ist un grafic de circula%ie a documentelor $n cadrul direc%iei
6serviciului7 cu responsa!ilit%i i termene sta!ilite pe servicii, activit%i i
salaria%iE +recizati actul prin care s&a apro!at acest grafic"
0are sunt, dup prerea dvs", formele de control intern organizate i
e5ercitate $n cadrul institu%iei pe care o conduce%iE 0um v e5ercita%i controlul
intern asupra salaria%ilor i activit%ii desfurate de acetia $n cadrul direc%iei
4serviciului pe care $l conduce%iE
0ontrolul efectuat se e5tinde pe toate fazele de e5ecu%ie a lucrrii
6primire, validare, centralizare, raportare de date, etc"7, sau numai pe unele din
fazele e5ecu%iei i care sunt acesteaE
0are este eficacitatea controalelor interne $n cadrul institu%iei pe care o
conduce%iE
0onsidera%i c timpul de munc este suficient pentru aceast activitate de
controlE
0are considera%i c este punctul forte i punctul sla! al colectivului pe
care $l conduce%iE
0um aprecia%i nivelul de cola!orare, comunicare i interes $n realizarea
lucrrilor de ctre salaria%ii direc%iei dvs" 6folosind scara( foarte sla!, sla!, su!
mediu, mediu, peste mediu, foarte !un7E
0u ce greut%i v confrunta%i $n activitatea dumneavoastr E
0um aprecia%i cola!orarea cu su!iec%ii statisticiE
0e crede%i c ar tre!ui $ntreprins pt" $m!unt%irea acestei activit%i $n
acest domeniu( ce msuri ar tre!ui luate pentru disciplinarea agen%ilor
economiciE
/ve%i $ntocmit o procedur de lucru privind eventualele riscuri ce pot
apare $n activitatea desfurat i modul de contracarare a acestor riscuriE
9eferitor la normele metodologice i notele metodologice de pe
formularele statistice, considera%i c acestea sunt suficient de clare, complete,
actualizate i, acestea v pot oferi rspunsuri la ma)oritatea pro!lemelor ce se
ivesc $n activitatea de realizare a programului de cercetri statisticeE
0u ce pro!leme v confruntati din partea agen%iilor economici i a altor
categorii, $n realizarea eantionului ca volum, calitate, termene, etc"E
0u ce dificult%i v&a%i confruntat $n realizarea programului cercetrilor
statistice $n legtur cu nomenclatoarele primite de la direc%ia de specialitate din
,-.E 0um aprecia%i cola!orarea cu ,-., $n privin%a calit%ii informa%iilor
furnizate, al acceptrii propunerilor sau o!serva%iilor privind aspectele negative
constatate $n decursul realizrii cercetrii statisticeE
0e pro!leme a%i $ntDmpinat cu implementarea programelor informatice, $n
utilizarea acestora i dac acoper necesit%ile de operare, prelucrare, control,
etc" $n realizarea $n condi%ii de calitate a lucrrilor statisticeE
26
0onsidera%i c participarea la cursuri de pregtire profesional pentru
personalul de e5ecu%ie sunt utile, $i ating scopul pentru care au fost organizateE
0um sunt apreciate de salaria%i 6utile, necesare sau ,,ca o sarcin $n
plusSSE
0um aprecia%i nivelul cursurilor de pregtire profesional la care a%i
participat dvs" $n ultima perioad" 0e efecte au avut $n privin%a $m!unt%irii
activit%ii desfurate dup a!solvirea acestor cursuriE
0um aprecia%i condi%iile e5istente $n acest moment din cadrul direc%iei, $n
ce privete spa%iul, am!ian%a, dotarea te'nicE 0e crede%i c mai tre!uie realizat
$n aceast privin%E
+ute%i aprecia activitatea desfurat $n cadrul 12. ca normal, fr
conflicte ma)oreE 1ac nu, e5plica%i ce v determin s considera%i c lucrurile
nu merg !ine"
0onsidera%i desc'ise canalele de comunica%ie pe linie ierar'ic de )os $n
sus i invers, inclusiv cu direc%iile de specialitate din ,-.E
,dentifica%i riscurile, $n ordine descrescDnd a impactului lor 6ridicat,
mediu, sczut7, care pot influen%a activitatea 1vs""
*numera%i cDteva msuri luate, $n cadrul controlului intern, pentru
prevenirea impactului riscurilor"
/ctivitatea desfurat de dvs" $n cadrul 12. v aduce satisfac%ie $n plan
profesional, social, etc"
2<" 1ac mai ave%i ceva de adugat 6propuneri, sugestii, reclama%ii, etc"7"
1ata: 16"10"201: /uditor, +ersoana intervievat,
Marcu 3ester
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
INTER'IU CU &ALARIA(II CU FUNC(II DE EIECU(IE
DIN DIREC(IA :UDE(EAN) DE &TATI&TIC) ';LCEA
27
+ersoana intervievat:
8unc%ia:
3 rugm s preciza%i vec'imea $n munc pe care o ave%i 6ani 4luni7 i studiile:
3ec'imea total TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
3ec'imea $n statistic TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
.tudii a!solvite TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2" /ctivitatea pe care o desfura%i este conform fiei postuluiE *numera%i pe scurt principalele
cercetri statistice pe care le e5ecuta%i $n mod curent:"
1a
-u
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
:" .unte%i familiariza%i cu legisla%ia i documentele strategice i func%ionale ale ,-. 4 12. 6$ncercui%i
un rspuns7:
.trategia ," -" ." :
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
9egulamentul de organizare i func%ionare al 12. 3BL0*/:
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
9egulamentul de ordine interioar:
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
.tatutul func%ionarului pu!lic:
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
Legisla%ia din domeniul statistic:
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
>" 0onsidera%i c lucrrile repartizate v depesc posi!ilit%ile, sunte%i prea $ncrcat cu sarcini de
serviciuE
-u
;neori
1a 6motiva%i7: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
<" 0onsidera%i c repartizarea lucrrilor pe salaria%i este corectE
1a
-u tiu
-u 6specifica%i de ce7 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
6" 0onsidera%i c postul pe care $l ocupa%i $n prezent este adecvat competen%elor dumneavoastrE
/" 1eloc 1" Mult
B" +u%in *" 8oarte mult
0" Mediu 8" -u tiu
7" /ctivitatea desfurat de 1vs" se desfoar pe !aza unor proceduri scrise 6norme interne, norme
metodologice, etc"7 i care anumeE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
8" #n ce msur considera%i c notele metodologice $nscrise pe formularele statistice v a)ut s
cunoate%i con%inutul indicatorilor cu care lucra%iE
/ C 1eloc 1 C Mult 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte mult 8 C -u tiu
I" #n ce msur normele metodologice v ofer posi!ilitatea de a da indica%ii agen%ilor economici de
care rspunde%iE
/ C 1eloc 1 C Mult 0 C Mediu
B C +u%in * C 8oarte mult 8 C -u tiu
6+entru cazurile /, B sau 0, o motiva%ie7: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
10" 1ac $ntDmpina%i greut%i $n ce privete:
8ormularele statistice
-u
1a" *numera%i cele mai importante TTTTTTTTTTTTTTTTTT
;tilizarea nomenclatoarelor
-u
28
1a" *numera%i cele mai importante: TTTTTTTTTTTTTTTTTT
+rogramele informatice:
-u
1a" *numera%i cele mai importante TTTTTTTTTTTTTTTTTT
11" ,n general, cum a%i califica urmtoareleE 6#ncercui%i nota aleas7
.la! Mediu *5celent
*ficacitatea sistemelor de control intern 1 2 : > <
0alitatea rezultatelor dumneavoastr 1 2 : > <
*ficien%a activit%ii dumneavoastr 1 2 : > <
12" 0ontrolul efectuat se e5tinde pe toate fazele de e5ecu%ie a lucrrii 6primire, validare, centralizare,
raportare de date, etc"7, sau numai pe unele din fazele e5ecu%ieiE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1:" 0onsidera%i c timpul de munc afectat controlului este suficient pentru aceast activitate i dac
aceasta este necesar i eficientE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1>" 0um aprecia%i cola!orarea cu agen%ii economici raportori de date statisticeE
8oarte dificil 1" -ormal
1estul de dificil *" ;oar
;neori dificil 8" -u tiu
1<" 0u ce greut%i v confrunta%i $n prezent $n activitatea dumneavoastrE
16" 0e crede%i c ar tre!ui $ntreprins pentru $m!unt%irea activit%ii $n acest domeniuE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
17" #n cursul desfurrii activit%ii se pot ivi evenimente, comportamente sau situa%ii, cu impact
nefavora!il asupra realizrii o!iectivelor, cunoscute su! numele de riscuri" Ati%i care sunt riscurile ce
pot aprea $n decursul activit%iiE *numera%i cel putin trei astfel de riscuri"
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
18" +reciza%i cDteva msuri de prevenire, reducere i eliminare a acestoraE *numera%i cel putin trei
astfel de msuri"
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1I" 0um cola!ora%i cu eful direct i cu ceilal%i mem!rii ai colectivului de conducereE
20" 0um sunte%i informat de deciziile i ac%iunile colectivului de conducereE 6sunt vala!ile mai multe
rspunsuri7:
/" +rin edin%e operative 1" 1in auzite
B" +rin efii de serviciu *" 1in surse e5terioare
0" 1irect de conducere 8" -u sunt informat
21" +ute%i aprecia activitatea desfurat $n cadrul 12. 3BL0*/ ca normal, fr conflicte ma)oreE
1ac nu, e5plica%i ce v determin s considera%i c lucrurile nu merg !ine"
1a, este normal
-u, nu se desfoar normal 6motiva%i7: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
22" 0onsidera%i desc'ise canalele de comunica%ie pe linie ierar'ic de )os $n sus i invers:
& $n cadrul direc%iei dvs"E
1a -u
& cu direc%iile de specialitate din ,"-"."E
1a -u
2:" 0um considera%i c au fost cursurile de pregtire profesional la care a%i participat, din punct de
vedere:
/l con%inutului:
/ C 1eloc 1 C Bune 0 C Mediu
B C .la! * C 8oarte !une 8 C -u tiu
/l utilit%ii:
/ C 1eloc 1 C Bune 0 C Mediu
B C .la! * C 8oarte !une 8 C -u tiu
/l nivelului de $n%elegere:
2I
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C .la! * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
2>" 0um considera%i c v a)ut cunotin%ele do!Dndite $n timpul cursurilor $n rezolvarea sarcinilor de
serviciuE
/ C 1eloc 1 C Bine 0 C Mediu
B C .la! * C 8oarte !ine 8 C -u tiu
2<" 0um aprecia%i condi%iile de lucru din prezent $n ce privete:
.pa%iul 6!iroul7 $n care v desfura%i activitatea:
/" ,nsuficient 1" Bun 0" Mul%umitor
B" -eadecvat *" 8oarte !un 8" -u tiu
Mo!ilierul:
/" /r tre!ui $nlocuit 1" Bun 0" /decvat
B" -u prea *" 8oarte !un 8" -u tiu
#nclzirea spa%iului
/" 1eloc 1" Bun 0" Mul%umitor
B" -u prea *" 8oarte !un 8" -u tiu
,luminarea spa%iului
/" 1eloc 1" Bun 0" Mul%umitor
B" -u prea *" 8oarte !un 8" -u tiu
e" #nzestrarea te'nic 6!ifa%i un rspuns pe fiecare coloan7:
0alculator ,mprimant 8a5 @elefon
/" -u este !un
B" .la!
0" .uficient
1" Bun
*" 8oarte !un
8" -u tiu
26" +lanificarea concediilor de odi'n s&a efectuat conform dorin%elor 1vs"E
1a
-u 6e5plica%i pe scurt de ce 7: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
27" +lecarea $n concediul de odi'n s&a efectuat conform planificriiE
1a
-u 6e5plica%i pe scurt de ce7: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
28" #n momentele de ,,for% ma)orSS a%i o!%inut concediu de odi'n sau fr platE
1a
-u 6e5plica%i pe scurt de ce7 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2I" 0rede%i c acum activitatea $n cadrul 12. 3BL0*/ reprezint un loc de munc mai !un ca acum
un an:
/" 8oarte pu%in 1" +u%in mai !un 0" La fel de !un
B" +u%in *" Mult mai !un 8" -u tiu
:0" /ctivitatea desfurat de dumneavoastr" $n cadrul 12. 3BL0*/ v aduce satisfac%ie $n plan
profesional, material, social, etc"E
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
:1" 1ac mai ave%i ceva de adugat 6propuneri, sugestii, reclama%ii 7
1ata: 16"0I"201: /uditor, +ersoana intervievat,
Marcu 3ester
,-.@,@;@;L -/U,?-/L 1* .@/@,.@,0G
1,9*0U,/ 1* /;1,@
@ema misiunii: /udit de sistem la 12. 3Dlcea
-umele auditorului: Marcu 3ester
:0
8,A/ 1* ,1*-@,8,0/9* A, /-/L,V/ / +9?BL*M*,
-9" 1
1" Prole#a: +rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern i proceduri
formalizate pe activit%i"
2" Constat6ri: +rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern a fost par%ial
realizat, dar nu a fost transmis la ,-. i nu sunt ela!orate proceduri formalizate pe fiecare
activitate"
:" Cau>e: -u au fost respectate art" 2 i > din ?rdinul M8+ -r" I>64200< pentru apro!area
0odului controlului intern care cuprinde standardele de management4control intern la
entit%ile pu!lice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial"
>" Consecin?e: ,-. nu a putut s armonizeze sistemele de control managerial, s constituie
structuri cu atri!u%ii $n acest sens i s informeze entitatea pu!lic superioar"
Reco#and6ri 9i solu?ii propuse: +entru completarea programului de control intern se vor
avea $n vedere o!iectivele generale ale institu%iei, care, la rDndul lor, se descompun $n
o!iective specifice 6individuale7" 8ormularea o!iectivelor poate fi calitativ sau cantitativ,
cu definirea indicatorilor de rezultate, pe cDt posi!il comensura!ili"
#n vederea realizrii o!iectivelor se vor $ntocmi proceduri, care s defineasc paii ce
tre!uie urma%i $n realizarea sarcinilor" @otodat este necesar s fie identificate riscurile care
pot afecta realizarea o!iectivelor necuprinse $n program"
.ta!ilirea sistemelor de control intern tre!uie s ai! la !az standardele prevzute de
?rdinul M8+ nr" I>64200<, modificat i completat prin ?rdinul M8+ nr" 1:8I42012"
+rogramul de dezvoltare a sistemului propriu de control intern managerial din cadrul
12. 3Dlcea, $m!unt%it conform recomandrilor, se va transmite la ,-."
.upervizat, #ntocmit, 12. 3Dlcea,
1irec%ia de audit /uditor & 1irector e5ecutiv
1irector Marcu 3ester & 1ir" e5ec" /d)unct
+opescu 0onstantin & Aef serviciu
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
FIEA DE URM)RIRE A RECOMAND)RILOR
:1
,nstitutul -a%ional de .tatistic
.fDrit de
luna
12. 3Dlcea
/udit pu!lic de
sistem la 12.
3Dlcea
9aport de
audit nr"
O4201:
9ec
-r"
9ecomandarea
,mpl
eme
ntat
+ar%i
al
impl
eme
ntat
-ei
mple
ment
at
1ata
planificata4
1ata
implementrii
1" Reco#and6ri 9i solu?ii propuse:
+entru completarea programului de
control intern se vor avea $n vedere
o!iectivele generale ale institu%iei, care, la
rDndul lor, se descompun $n o!iective
specifice 6individuale7" 8ormularea
o!iectivelor poate fi calitativ sau
cantitativ, cu definirea indicatorilor de
rezultate, pe cDt posi!il comensura!ili"
#n vederea realizrii o!iectivelor se
vor $ntocmi proceduri, care s defineasc
paii ce tre!uie urma%i $n realizarea
sarcinilor" @otodat este necesar s fie
identificate riscurile care pot afecta
realizarea o!iectivelor necuprinse $n
program"
.ta!ilirea sistemelor de control
intern tre!uie s ai! la !az standardele
prevzute de ?rdinul M8+ nr" I>64200<,
modificat i completat prin ?rdinul M8+
nr" 1:8I42012"
+rogramul de dezvoltare a
sistemului propriu de control intern
managerial din cadrul 12. 3Dlcea,
$m!unt%it conform recomandrilor, se va
transmite la ,-."

1/ :0"11"201:

/uditor, 12. 3Dlcea:
Marcu 3ester & 1irector e5ecutiv
C 1ir" e5ec" /d)unct
& Aef serviciu
APROBAREA RAPORTULUI DE AUDIT
+roiectul de raport de audit pu!lic intern se transmite la structura auditata( aceasta
poate trimite, $n ma5imum 1< zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor
fi analizate de auditorii interni"
,n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere compartimentul de audit
pu!lic intern organizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditata, $n cadrul creia se
analizeaz constatrile i concluziile, $n vederea acceptrii recomandrilor formulate"
:2
Aeful compartimentului de audit pu!lic intern trimite raportul de audit pu!lic intern
finalizat, $mpreun cu rezultatele concilierii, conducatorului entitatii pu!lice care a apro!at
misiunea, pentru analiza i avizare( pentru institu%ia pu!lica mica, raportul de audit pu!lic
intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia" 1up avizare recomandrile
cuprinse $n raportul de audit pu!lic intern vor fi comunicate structurii auditate"
.tructura auditata informeaz compartimentul de audit pu!lic intern asupra modului
de implementare a recomandrilor, incluzDnd un calendar al acestora" Aeful compartimentului
de audit pu!lic intern informeaz ;0//+, sau organul ierar'ic superior, dup caz, despre
recomandrile care nu au fost avizate( aceste recomandri vor fi $nso%ite de documenta%ia de
sustinere"
0ompartimentul de audit pu!lic intern verifica i raporteaz ;0//+, sau organului
ierar'ic superior, dup caz, asupra progreselor $nregistrate $n implementarea recomandrilor"
::
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
TABEL
JPUNCTE TARI EI PUNCTE &LABE J
1*-;M,9*/ M,.,;-,, 1* /;1,@: /;1,@ +;BL,0 ,-@*9- 1* .,.@*M L/ 12. 3BL0*/
+*9,?/1/ .;+;.G /;1,@;L;,: 01"0I"2012 & :1"08"201:

#ntocmit : Marcu 3ester 1ata : :1"08"201:

3erificat: 1irecor 0onstantin .ecreanu 1ata : :108"201:
-r"
crt" 1?M*-,;L ?B,*0@,3* 9,.0;9,
?+,-,*
0?M*-@/9,; @ 4.
R
0onsecin%e Hradul de
$ncredere
0 1 2 : > < 6 7
1"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
9"?"8"&ul i concordan%a cu sc'ema de organizare
i cu statul de func%ii al structurii auditate"
M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
2"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
/sigurarea realizrii tuturor responsa!ilit%ilor
derivate din 9"?"8" prin repartizarea )udicioas i
actualizat a sarcinilor de serviciu $nscrise $n fia
tuturor posturilor cuprinse $n statul de func%ii"
M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
:"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de func%ionare a structurilor de conducere,
inclusiv a 0olectivului de 0onducere i
comunicarea cu structurile su!ordonate
M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
>"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de realizare a produc%iei statistice 6conform
+"0".", +" /" etc"7"
M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
<"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de realizare a activit%ii de diseminare M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
6"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de func%ionare a sistemului financiar &
conta!il
M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
1
-r"
crt" 1?M*-,;L ?B,*0@,3* 9,.0;9,
?+,-,*
0?M*-@/9,; @ 4.
R
0onsecin%e Hradul de
$ncredere
0 1 2 : > < 6 7
7"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de organizare i func%ionare a controlului
financiar preventiv"
M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
8"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de func%ionare a activit%ii de management
al resurselor umane"
M/9* .
,M+/0@
9,1,0/@
M*1,;
I"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Modul de func%ionare a activit%ii de ac'izi%ii
pu!lice i gestionare a valorilor patrimoniale"
M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
10"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
/sigurarea de ctre conducerea e5ecutiv a
cadrului organizatoric de ela!orare, validare,
apro!are, circula%ie i ar'ivare a documentelor prin
e5isten%a procedurilor i a graficului de circula%ie a
documentelor"
M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
11"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
0ontientizarea i ierar'izarea riscurilor la nivelul
fiecrui compartiment" M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
12"
.ervicii de administra%ie
general la 12. 3BL0*/
Managementul riscurilor, func%ie de impactul lor &
ridicat, moderat 6mediu7 i sczut"
M*1,; @
,M+/0@
M?1*9/@
M/9*
R @ W punct tare
.W punct sla!
/uditor,
Marcu 3ester
2
IN&TITUTUL NA(IONAL DE &TATI&TIC)
DIREC(IA DE AUDIT
FIEA DE URM)RIRE A RECOMAND)RILOR
,nstitutul -a%ional de .tatistic
.fDrit de
luna
12. 3Dlcea
/udit pu!lic de
sistem la 12.
3Dlcea
9aport de
audit nr"
O4201:
9ec
-r"
9ecomandarea
,mpl
eme
ntat
+ar%i
al
impl
eme
ntat
-ei
mple
ment
at
1ata
planificata4
1ata
implementrii
1" Reco#and6ri 9i solu?ii propuse:
+entru completarea programului de
control intern se vor avea $n vedere
o!iectivele generale ale institu%iei, care, la
rDndul lor, se descompun $n o!iective
specifice 6individuale7" 8ormularea
o!iectivelor poate fi calitativ sau
cantitativ, cu definirea indicatorilor de
rezultate, pe cDt posi!il comensura!ili"
#n vederea realizrii o!iectivelor se
vor $ntocmi proceduri, care s defineasc
paii ce tre!uie urma%i $n realizarea
sarcinilor" @otodat este necesar s fie
identificate riscurile care pot afecta
realizarea o!iectivelor necuprinse $n
program"
.ta!ilirea sistemelor de control
intern tre!uie s ai! la !az standardele
prevzute de ?rdinul M8+ nr" I>64200<,
modificat i completat prin ?rdinul M8+
nr" 1:8I42012"
+rogramul de dezvoltare a
sistemului propriu de control intern
managerial din cadrul 12. 3Dlcea,
$m!unt%it conform recomandrilor, se va
transmite la ,-."

1/ :0"11"201:
/uditor, 12. 3Dlcea:
Marcu 3ester & 1irector e5ecutiv
C 1ir" e5ec" /d)unct
& Aef serviciu
1