Sunteți pe pagina 1din 123

TEMA 1

NOTIUNI INTRODUCTIVE
Legea 287/2009 a abrogat in mod expres Codul Comercial roman,inspirat din Codul
Comercial italian din 1882.
Potrivit art. C.Civ, dispo!itiile acestuia se aplica raporturilor dintre pro"esionisti si
raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil.#unt considerati pro"esionisti toti cei
care exploatea!a o intreprindere.
Expresiile acte de comert si fapte de comert cuprinse in vechiul Cod Comercial au
fost inlocuite cu expresia activitati de productie,comert sau prestari de servicii.
$n istoria moderna a dreptului comercial au "ost practicate doua sisteme de reglem respectiv%
&sistemul autonomiei dreptului comercial
&sistemul unitatii dreptului privat
#istemul autonomiei dreptului comercial a constituit un progres in reglem raporturilor
'uridice.(rt.1 din C.Civ stipulea!a ca dispo!itiile acestuia reglem raporturile patrimoniale si pe cele
nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil.)egulile stabilite de C.Civ constituie
dreptul comun pentru toate domeniile de reglem.
*xploatarea unei intreprinderi repre!inta exercitarea sistematica de catre una sau mai mult
persoane a unei activitati organi!ate care consta in%producerea,administrarea ori instrainarea de
bunuri sau prestarea de servicii indi"erent daca aceste activitati au ca scop obtinerea unui pro"it.
$n vec+iul sistem,cel al autonomiei dreptului comercial acest lucru se reali!e prin reglem
"aptelor de comert obiective.(rt. din vec+iul Cod Comercial stabilea o lista de 20 acte
'uridice,"apte 'uridice si operatiuni economice mentionate ca si "apte de comert.
,upa obiectul si "unctia lor economica aceste "apte de comert erau clasi"icate
in%operatiuni de interpunere in sc+imb sau circulatie,intreprinderi,precum si acte si operatiuni
conexe.$n aceasta vec+e reglem, intreprinderea repre! o categ de "apte de comert obiective.
-oul Cod Civ. nu mai cuprinde dispo!itii care sa consacre in mod direct
un sistem de reglem a ,r Com.$n aceasta noua reglem nu mai gasim notiunea de acte de comert sau
notiunea de comerciant.,isp -oului C.Civ au o aplicare generala.,in aceste disp insa este reiterata
si necesitatea existentei ,r Comercial.(cest lucru re!ulta cu precadere din speci"icul actelor
'uridice savarsite cu caracter pro"essional.
Intreprinderea-forma juridica de realizare a activitatii comerciale

$n -oul Cod Civ. des"asurarea unei activitati organi!ate si sistematice cali"ica aceasta
activitate ca avand c+aracter pro"essional iar persoana care o organi!ea!a are calitatea de
pro"esionist.(sadar exploatarea unei intreprinderi este "orma 'uridica a oricarei activitati
pro"esionale.,e"initia data intreprinderii este una generala "ara a distinge in "unctie de obiectul de
activitate economic sau non&economic.
,in de"initia data de -oul C.Civ intreprinderii re!ulta urm. Caracteristici%
a.intreprinderea consta in exercitarea sistematica si permanenta a unei activitati organi!ate potrivit
unor reguli proprii/
b.activitatea organi!ata este reali!ata de una sau mai multe persoane pe riscul lor.Persoanele care
reali!ea!a aceasta activitate au calitatea de pro"esionisti/
c.obiectul activitatii organi!ate il repre! producerea,circulatia mar"urilor,executarea de lucrari sau
prestarea de servicii/
d.scopul des"asurarii activitatii economice consta in obtinerea de pro"it.
$n caracteri!area unei intreprinderii scopul urmarit de persoanele care organi!ea!a activitatea este
esential.,es" unei activitati organi!ate cu caracter pro"esional in scopul obtinerii de pro"it este o
activitate proprie activitatii comerciale.
0 intreprindere al carui scop este obtinerea pro"itului este o intreprindere economica iar lipsa acestui
scop de a obtine pro"it inlatura aceasta cali"icare.
1
0rdonanta de 1rgenta a 2uv 33/2008 privind des"asurarea activitatii economice de catre
persoanele "i!ice autori!ate,intreprinderi individuale si intreprinderi "amiliale de"ineste
intreprinderea economica ca "iind acea activitate economica des"asurata in mod
organi!at,permanent si s4stematic combinand resurse "inanciare,"orta de munca atrasa,materii
prime,mi'loace logistice si in"ormatii, pe riscul intreprin!atorului in ca!urile si in conditiile
preva!ute de lege.
Actele juridice comerciale-acte aferente exploatarii unei intreprinderi comerciale
,es"asurarea unei activitati comerciale organi!ate constand in producerea si circulatia
mar"urilor,executarea de lucrari ori prestarea de servicii implica savarsirea unor acte '.$ntrucat
privesc o intreprindere comerciala aceste acte ' pot "i considerate acte ' comerciale.
(ctele ' comerciale se particulari!ea!a prin urm. trasaturi%
1.actele comerciale sunt acte ',"apte ' si operatiuni economice generate de des"asurarea activitatii
economice in mod organi!at de catre pro"esionisti,pro"esionisti care sunt comercianti/
2.actele comerciale au ca obiect producerea si circulatia mar"urilor,executarea de lucrari si prestarea
de servicii/
.actele comerciale au drept scop obtinerea de pro"it.
Comerciantii-profesionisti ai intreprinderii comerciale
Potrivit art. din -oul C.Civ. persoana care exploatea!a intreprindere are calitatea de
pro"esionist. Legea de punere in aplicare a -oului C.Civ prevede ca notiunea de pro"esionist
include notiunea de comerciant,intreprin!ator sau agent economic.
Persoanele "i!ice pot des"asura activitati economice in "ormele preva!ute de 0rdonanta de
1rgenta a 2uv 33/2008 si anume individual si independent,ca persoane "i!ice autori!ate,ca titular al
unei intreprinderi individuale sau ca membru al unei intreprinderi "amiliale. Persoanele 'uridice au
si ele calitatea de pro"esionisti indi"erent de "orma de organi!are ,societati comerciale,societati
cooperative,regii autonome,organi!atii cooperatiste.
TEMA 2
NOTIUNEA SI PRINCIPALELE CATEGORII DE PROFESIONISTI
C.Civ roman in art. stipulea!a ca sunt pro"esionisti toti cei care exploatea!a o
intreprindere.5ot ast"el constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica de catre una
sau mai multe persoane a unei activitati organi!ate ce consta in
producerea,administrarea,instrainarea de lucruri sau prestarea de servicii indi"erent daca exista sau
nu un scop lucrativ.
$n vec+ea reglementare respectiv in Codul Comercial roman abrogat la acest
moment,comerciantul era definit ca "iind orice persoana "i!ica sau 'uridical care des"asura
activitatea comerciala adica savarseste "apte de comert cu caracter pro"esional.
Principalele categorii de profesionisti
(.Profesionistu!"ersoana fi#i$a
Pentru a dobandi calitatea de pro"esionist este necesar ca persoana "i!ica sa aiba capacitate
de "olosinta si capacitate de exercitiu.Capacitatea de folosinta consta in aptitudinea unei persoane
de a avea drepturi si obligatii civile.(ceasta incepe la nasterea persoanei "i!ice si se pierde la
decesul acesteia.
Capacitatea de exercitiu consta in aptitudinea unei persoane de a inc+eia singura acte 'uridice
civile.Capacitatea de exercitiu incepe la implinirea varstei de 18 ani,respective cand devine
ma'ora.6inorul dobandeste prin casatorie capacitate deplina de exercitiu.,aca ulterior casatoria
2
este des"acuta minorul care a "ost de buna&credinta la inc+eierea casatoriei pastrea!a capacitatea de
exercitiu dobandita.
$n art.30 -oul C.Civ legiuitorul mentionea!a capacitatea de exercitiu anticipata potrivit
careia pentru motive temeinice $nstanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit varsta
de 17 ani capacitate deplina de exercitiu.Pentru aceasta este necesar ca $nstanta de tutela sa asculte
parintii sau tutorele minorului si in unele ca!uri sa obtina avi!ul Consiliului de "amilie.
6inorul care a implinit varsta de 13 ani are o capacitate de exercitiu restransa.(ctele 'uridice
ale acestuia sunt inc+eiate numai cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui si in mod obligatoriu cu
autori!area $nstantei de tutela.6inorul cu capacitate de exercitiu restransa poate "ace singur acte de
conservare,acte de administrare care nu&i cau!ea!a pre'udicii,precum si acte de dispo!itie in acest
din ultim ca! cerinta "iind ca valoarea acestor acte de dispo!itie sa "ie mica.
Legiuitorul a preva!ut si o derogare care prevede ca minorul poate sa inc+eie acte 'uridice
privind munca,acte ce tin de aptitudini artistice sau sportive atunci cand are incuviintarea parintilor
sau a tutorelui,precum si cu respectarea unor dispo!itii preva!ute in legile speciale atunci cand este
ca!ul.*xista anumite legi speciale care reglementea!a activitatea des"asurata de pro"esionistul
persoana "i!ica atat in mod independent cat si in ca!ul unor asociatii "amiliale.
8.Profesionistii!"ersoane %uridi$e
$n categoria persoanelor 'uridice sunt incluse cu precadere societatile comerciale cu
"ormele de organi!are preva!ute de Legea 1/1990 privind societatile comerciale cu modi"icarile si
completarile ulterioare.
Orice persoana juridica trebuie sa aiba o organi!are de sine statatoare,un patrimoniu
propriu,patrimoniu care sa "ie a"ectat pentru reali!area unui anumit scop licit si moral si care sa
priveasca un interes general.Persoanele 'uridice pot "i de drept public sau de drept privat.
Persoanele juridice de drept privat se pot constitui in mod liber in "ormele preva!ute de
lege.
Persoanele juridice de drept public se in"iintea!a prin lege.
*xista unele situatii in care persoanele 'uridice de drept public se pot in"iinta prin acte
emise de autoritati ale administratiei publice centrale ori locale.Persoana 'uridica participa in nume
propriu la circuitul civil si raspunde pentru obligatiile asumate cu bunurile proprii exceptie "acand
ca!urile in care prin lege se dipune ast"el.
8.1.Infiintarea "ersoanei %uridi$e
Persoana 'uridica se poate in"iinta in urm. moduri%
a.prin actul de in"iintare emis de organul competent,act care trebuie sa prevada in mod expres daca
respectiva entitate are atributele unei persoane 'uridice/
b.prin actul de in"iintare al celor care o constituie in conditiile legii daca prin lege nu se dispune
ast"el.Prin9act de infiintare se intelege actul de constituire si statutul acesteia,daca prin lege nu se
dispune ast"el ori prin actul constitutiv si statut persoana 'uridica este considerata in"iintata pe
perioada nedeterminata.
$n unele situatii in ca!ul unei persoane 'uridice poate "i constatata nulitatea.Cau!ele de
nulitate sunt%
a.lipseste actul de in"iintare sau acesta nu a "ost inc+eiat in "orma autentica in situatiile prev. de
lege/
b.toti "ondatorii sau asociatii au "ost potrivit legii incapabili la data in"iintarii persoanei 'uridice/
c.obiectul de activitate este ilicit contrar ordinii publice si bunelor moravuri/
d.lipseste autori!atia administrativa necesara pentru in"iintarea persoanei 'uridice/
e.actul de in"iintare nu prevede denumirea,sediul sau obiectul de activitate/
".actul de in"iintare nu prevede aporturile "ondatorilor sau asociatiilor ori capitalul social subscris si
varsat/
g.atunci cand s&au incalcat disp. legale privitoare la patrimonial initial sau la capitalul social minim
subscris si varsat/

+.atunci cand nu s&a respectat numarul minim de "ondatori sau de asociati preva!ut de lege/
i.atunci cand au "ost nesocotite disp. legale imperative preva!ute sub sanctiunea nulitatii actului de
in"iintare a persoanei 'uridice.
-erespectarea dispo!itiilor prev. la lit. a,c,d,e," si g se sanctionea!a cu nulitatea absoluta
in celelalte ca!uri operand nulitatea relativa.Nulitatea relativa a persoanei juridice poate fi invocate
in termen de an de la data inregistrarii sau infiintarii acesteia.-ulitatea absoluta sau relativa a
persoanei ' este inlaturata in toate ca!urile atunci cand pana la "inali!area de!baterilor in "ata primei
instante de 'udecata cau!a de nulitate a "ost inlaturata.
,e la data la care +otararea 'ud de constatare sau declarare a nulitatii a devenit de"initiva
persoana 'uridica incetea!a "ara e"ect retroactiv si intra in lic+idare.Prin aceasta +otarare 'ud vor "i
desemnati si lic+idatorii.:otararea 'ud se comunica din o"iciu pentru a "i notata in toate registrele
publice in care persoana a "ost inregistrata sau mentionata.
$n toate ca!urile "ondatorii sau asociatii raspund in conditiile legii pentru acele obligatii
care s&au nascut in sarcina acesteia de la data in"iintarii pana la data notarii +otararii 'ud.(tunci
cand se constata sau se declara nulitatea nu se adduce atingere actelor inc+eiate anterior in numele
persoanei 'uridice de catre organelle de administrare "ie in mod direct "ie prin repre!entare.(tat
persoanele ' cat si "ondatorii sau asociatii nu pot opune tertilor nulitatea exceptie facand situatia in
care se poate dovedi ca tertii cunosteau cau!a de nulitate la momentul inc+eierii actului.
3
TEMA &
O'LIGATII SPECIFICE PROFESIONISTILOR
$n mod traditional, pro"esionistilor le incuba obligatii%
1&0bligatia de publicitate
2&0bligatia de organi! si conducere a contabilitatii activitatii com.
&0bligatia de exercitare a comertului in limitele concurentei loiale
A(O)i*atia de "u)i$itate "rin re*istru $o+ertuui
Legea 27/1990 privind registrul comertului reglem. organi!area publicitatii prin
registrul comertului,organelle insarcinate sa reali!e!e publicitatea,precum si documentele care
asigura publicitatea.
!egistrul comertului este conceput ca un organ de publicitate menit sa reali!e!e o
centrali!are a in"ormatiilor despre pro"esionisti pentru a o"eri posibilitatea celor interesati de a se
documenta asupra activitatii, volitatii,moralitatii si antecedentelor penale ale pro"esionistilor.
)egistrul comertului este un serviciu public de interes general prin care se asigura
publicitatea constituirii si a mentiunilor privind "unctionarea societatilor comerciale,companiilor
nationale,societatilor nationale,regiilor autonome,grupurilor de interes economic,societatilor
cooperative,organi!atiile cooperatiste,societatilor europene,societatile cooperatiste europene si
grupurilor europene de interes economic cu sediul principal sau cu sedii secundare in
)omania,publicitatea persoanei "i!ice autori!ate,intreprinderilor individuale si intreprinderilor
"amiliale care des"asoara activitati economice precum si a altor persoane "i!ice sau 'uridice expres
preva!ute de lege.
)egistrul comertului se tine de catre 0"iciile registrului comertului organi!ate la nivel
national si territorial.La nivel national "unctionea!a 0"iciul -ational al )egistrului Comertului
institutie organi!ata in subordinea 6inisterului ;ustitiei iar in "iecare 'udet "unctionea! cate un
o"iciu al registrului comertului pe langa "iecare 5ribunal.
$nregistrarea in registrul comertului presupune inmatricularea persoanei
'uridice,inregistrarea persoanei "i!ice,inregistrarea unor acte,"apte sau mentiuni ce survin pe
parcursul existentei pro"esionistului.(ceste operatiuni se e"ectuea!a electronic iar in"ormatiile
privind inregistrarile "acute se trans"era in mod automat si in )egistrul -ational al
Comertului.0"iciile teritoriale comunica electronic 0"iciului -ational al )egistrului Comertului
orice inregistrare e"ectuata in termen de cel mult < !ile de la operare.
!egistrul comertului este alcatuit dintr&un registru pentru inregistrarea persoanei
"i!ice autori!ate,intreprinderi individuale si intreprinderi "amiliale,un alt registru pentru
inregistrarea societatilor cooperative si cooperativelor agricole si de credit precum si un registru
pentru inregistrarea societatilor comerciale dar si a altor persoane 'uridice preva!ute de lege.Pentru
"iecare an se desc+ide un nou registru.=iecare registru se tine in sistem electronic.
Persoanele "i!ice si 'uridice supuse inregistrarii poarta un numar de ordine in registrul
comertului incepand de la nr.1 in "iecare an.0"iciul )egistrului Comertului tine si un dosar pentru
"iecare persoana "i!ica sau 'uridica supusa inregistrarii care include toate actele depuse de
aceasta.)egistrul comertului este public.La cererea si pe c+eltuiala unui solicitant 0"iciul
Comertului eliberea!a copii certi"icate dupa inregistrarile e"ectuate in )egistru si de pe actele
existente in dosar o"erind certi"icate constatatoare care sa ateste ca un anumit act sau "apt este sau
nu inregistrat.
0"iciul -ational al )egistrului Comertului are sediul in 6unicipiul 8ucuresti,este
condos de un director general numit de 6inistrul ;ustitiei.$n activitatea de conducere si repre!entare
a instiutiei directorul general este a'utat de 2 directori generali ad'uncti numiti tot prin ordin al
6inistrului ;ustitiei.0"iciile teritoriale ale registrului comertului sunt conduse de directori si in
"unctie de dimensiunea acestora si de directori ad'uncti numiti de 6inistrul ;ustitiei.
Potrivit legii pro"esionistii inainte de inceperea comertului precum si alte persoane
"i!ice sau 'uridice inainte de inceperea activitatii au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul
<
comertului iar in cursul exercitarii ori la incetarea comertului sa ceara inscrierea in acelasi registru a
actelor care implica aceste operatiuni de inregistrare.
$nmatricularea in registrul comertului este o operatiune de luare in evidenta a acestuia
sau a altei persoane careia ii revine aceasta obligatie.Cererea de inregistrare si autori!are a
"unctionarii pro"esionistului sau de inscriere a unor mentiuni in registrul comertului precum si
actele care de depun anexat sunt veri"icate de un re"erent al registrului comertului care va certi"ica
pe cerere semnatura pro"esionistului si va mentiona daca sunt respectate conditiile legale prin
continutul acestor documente.
0"iciul registrului comertului va elibera pro"esionistului o dovada a inregistrarii
e""ectuate care va "i certi"icatul de inregistrare.(cesta contine codul unic de inregistrare sub care
"unctionea!a pro"esionistul in registrul comertului.0data cu eliberarea certi"icatului de inregistrare
pro"esionistul are drepul de a incepe activitatea.
$n lege se "ace mentiune de "aptul ca meseriasii si taranii care isi des"ac produsele
din gospodaria proprie nu au obligatia de inregistrare in registrul comertului.Publicitatea actelor
persoanelor supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului s poate e"ectua si intr&una din
limbile o"iciale ale 1* in traducere certi"icate sau legali!ata a documentelor.$n ca! de
neconcordanta intre actul de limba romana si traducerea certi"icate sau legali!ata societatea nu
poate opune tertilor textul tradus decat daca "ace dovada ca acestia cunosteau versiunea originala.
Cererea de inregistrare in registrul comertului se depune la biroul unic care
"unctionea!a in cadrul 0"iciului )egistrului Comertului de catre "ondatori,administratori sau de
repre!entantii acestora,in ca!ul persoanelor 'uridice de catre persoana "i!ica sau de catre
repre!entantul acesteia,in ca!ul unei persoane "i!ice autori!ate precum si de intreprin!atorul titular
al unei intreprinderi individuale sau de catre repre!entantul unei intreprinderi "amiliale.
0data cu eliberarea certi"icatului de inregistrare alaturi de codul unic de inregistrare
atribuit de 6inisterul =inantelor Publice se mentionea!a si numarul de ordine din registrul
comertului.5ermenul de eliberare a certi"icatului de inmatriculare si a inc+eierii registratorului
commercial este de !ile lucratoare calculate de la data inregistrarii cererii "ara a se lua in calcul
!iua cand s&a depus cererea.5ot ast"el atunci cand se "ac mentiuni termenul de eliberare a
certi"icatului este de < !ile lucratoare.
Codul unic de inregistrare este utili!at de toate sistemele in"ormatice care
prelucrea!a date privind pro"esionistii precum si de catre pro"esionisti in relatie cu tertii,cu
autoritatile si institutiile publice pe toata durata existentei pro"esionistului.$n situatia in care se
pierde certificatul de inregistrare acest lucru se mentioneaza in registrul comertului,se publica in
buletinul electronic al registrului comertului in baza unei declaratii pe propria raspundere a
persoanei fizice inregistrate sau a reprezentantului legal a persoanei 'uridice inregistrate si se
eliberea!a un nou certi"icate de inregistrare.Controlul legalitatii actelor si "aptelor care potrivit legii
se inregistrea!a in registrul comertului se e"ectuea!a de catre personalul anume desemnat.
Re*istratoru $o+er$ia este "unctionarul cu statut special investit cu prerogative
de autoritate publica care e"ectuea!a controlul administrative prealabil inregistrarii in registrul
comertului.(tributiile acestuia sunt stabilite de 0rdonanta de 1rgenta a 2uvernului
nr.17/1999.Potri,it a$estui a$t nor+ati, re*istratoru $o+er$ia are ur+atoaree atri)utii-
a.veri"ica cererile de inregistrare pentru a se asigura respectarea cerintelor legale pentru inregistrarea
solicitata/
b.veri"ica inscrisurile depuse atat din punct de vedere al existentei tuturor documentelor solicitate
precum si din punct de vedere al "ormei legale a cestora/
c.veri"ica ac+itarea taxelor si tari"elor legale/
d.veri"ica documentele de identi"icare ale solicitantilor atunci cand se pre!inta in nume propriu
precum si imputernicirile date acestuia atunci cand vin prin repre!entare/
e.autori!ea!a prin inc+eiere inmatricularea in registrul comertului a persoanelor 'uridice si dispune
e"ectuarea publicitatii actelor,"aptelor si mentiunilor prin buletinul electronic al registrului
comertului/
7
".dispune prin inc+eiere inregistrarea in registrul comertului a persoanelor "i!ice
autori!ate,intreprinderi individuale si intreprinderi "amiliale/
g.autori!ea!a prin inc+eiere "unctionarea persoanelor "i!ice autori!ate, a intreprinderilor individuale
si a intreprinderilor "amiliale,a pro"esionistilor persoane 'uridice si a altor persoane preva!ute de
lege/
+.autori!ea!a prin inc+eiere inregistrarea in registrul comertului a actelor,"aptelor si mentiunilor ce
privesc "unctionarea persoanei "i!ice si 'uridice/
i.veri"ica indeplinirea actelor si "ormalitatilor prealabile "u!iunii/
'.veri"ica indeplinirea actelor si "ormalitatilor prealabile trans"erului sediului unei societati europene
din )omania intr&un alt stat membru.
$n indeplinirea atributiilor preva!ute de lege registratorul commercial este
independent,impartial si se supune numai legii.*l nu poate "i supus nici unei restrictii
,presiuni,constrangeri sau intimidari din partea unei autoritati ori persoane "i!ice sau 'uridice.
'(Obligatia de organizare si conducere a contabilitatii activitatii comerciale
Potrivit legii "iecare pro"esionist este obligat sa tina anumite registre de contabilitate in
care sa consemne!e operatiunile cu caracter patrimonial e"ectuate in cursul exercitarii comertului si
sa "aca o recapitulare periodica prin intocmirea unui inventar si a unei situatii "inanciare anuale.
(ceste registre de contabilitate repre!inta principalul instrument de
cunoastere,gestiune si control al patrimoniului pro"esionistului si al re!ultatelor obtinute in
activitatea comerciala.
Potrivit legii aceste registre pot "i "olosite ca mi'loace de proba in litigiile dintre
pro"esionisti privind raporturile comerciale.5ot ast"el organele "iscale stabilesc in ba!a acestor
registre taxele si impo!itele ce urmea!a a "i ac+itate de catre pro"esionisti.
(ceasta obligatie speci"ica pro"esionistilor este reglementata prin Legea 82/1991
legea contabilitatii.Potrivit prevederilor acestei legi aceasta obligatie revine societatilor
comerciale,societatilor nationale,companiilor nationale,regiilor autonome,societatilor cooperatiste
precum si altor persoane 'uridice preva!ute de lege.,ispo!itiile acestei legi se aplica si institutiilor
publice,asociatiilor,persoanelor "i!ice autori!ate,intreprinderilor individuale.
(ceste entitati organi!ea!a si conduc activitatea la sediul lor de pe teritoriul )omaniei
si potrivit reglementarilor legale in domeniu.Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda
nationala.
Contabilitatea operatiunilor e"ectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si
in valuta.Potrivit legii contabilitatea este tinuta de catre persoane anume cali"icate in acest domeniu.
6inisterul =inantelor Publice poate excepta anume categorii de persoane de la
obligatia tinerii unor registre.,e regula aceasta exceptie vi!ea!a persoanele care nu au cali"icarea
necesara pentru a tine ast"el de registre,iar a anga'a personal cali"icat este mai mult decat permit
resursele lor "inanciare.
)egistrele comerciale reper!inta o oglinda a activitatii pro"esionistului in sensul ca
toate operatiunile se inregistrea!a in ordinea e"ectuarii lor.Potrivit Legii82/1991 pro"esionistii au
obligatia sa e"ectue!e o inventariere generala a patrimoniului la inceputul activitatii cel putin o data
pe an pe parcursul "unctionarii pro"esionistului si la incetarea activitatii acestuia.
!egistrele de contabilitate
Legea 82/1991 prevede ca sunt obligatorii urmatoarele registre de contabilitate%
&registrul 'urnal
&registrul inventar
&registrul cartea mare
a(Re*istru %urna.este tinut in scopul de a asigura o evidenta a incasarilor si a platilor e"ectuate de
catre pro"esionisti in "iecare !i,toate operatiunile "iind inscrise in ordinea e"ectuarii lor.5ot
ast"el,lunar in registrul 'urnal se inscriu si c+eltuielile "acute de pro"esionist pentru nevoi proprii.
7
)(Re*istru in,entar.in acest registru pro"esionistul copia!a inventarul patrimoniului sau.(cest
inventar priveste averea sa mobila si imobila precum si datoriile si creantele sale.
$(Re*istru $artea +are.un asemenea registru se tine de catre pro"esionistii care au o activitate cu
un volum mare,complexa.Cartea mare este un registru de conturi personale iar contabiliatea se "ace
in partida dubla in sensul ca "iecare operatiune comerciala da nastere unei duble inregistrari.
)egistrele de contabilitate precum si documentele 'usti"icate care stau la ba!a
inregistrarilor e"ectuate se pastrea!a in ar+iva pro"esionistului timp de 10 ani incepand de la data
inc+eierii exercitiului "inanciar pentru care au "ost intocmite.
Pentru a putea stabili re!ultatele activitatii des"asurate pro"esionistul este obligat ca pe
ba!a inregistrarilor din registrele de contabilitate sa intocmeasca o situatie "inanciara anuala.$n
conceptia legii aceasta situatie "inanciara anuala este documentul o""icial de gestiune al
pro"esionistului.(ceste situatii vor "i insotite de catre un raport "acut de administrator.*le sunt
supuse unui audit "inanciar.
-erespectarea de catre pro"esionist a obligatiei de organi!are si conducere a
contabilitatii atrage aplicarea unor sanctiuni de natura contraventionala dar si de natura penala.
C)Obligatia de exercitare a comertului in limitele concurentei loiale
$ntr&o economie de piata "unctionala, agentii economici actionea!a in mod liber pe ba!a
proprietatii private in concordanta cu legea o"ertei si a cererii.$ntre pro"esionistii care produc
aceleasi mar"uri sau o"era aceleasi servicii exista o lupta permanenta pentru atragerea clientelei
pentru mar"urile si serviciile o"erite pe piata.
,reptul de exercitare a concurentei este recunoscut si prote'at de lege,el trebuie
exercitat cu buna&credinta "ara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti pro"esionisti cu
respectarea legii si a bunelor moravuri.-umai in situatia in care exercitarea concurentei are loc in
aceste limite concurenta este licita sau loiala si deci ocrotita de lege.
$n ca!ul exercitarii abu!ive a dreptului de concurenta,a "olosirii de mi'loace
nepermise de lege pentru atragerea clientelei concurenta este deci ilicita si in consecinta inter!isa.
Concurenta este prote'ata de lege sub un dublu aspect%
&pe de&o parte legea reprima intelegerile si practicile anticoncurentiale,monopoliste care periclitea!a
existenta concurentei.(ceasta protectie este asigurata prin Legea nr.21/1997 legea concurentei.
&pe de alta parte legea are in vedere sanctionarea "olosirii unor mi'loace ilicite de atragerea
clientelei.(ceasta protectie "ace obiectul Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.
5ot ast"el Legea 7/2007 sanctionea!a practicile incorecte ale comerciantilor in
relatiile cu consumatorii si armoni!ea!a reglementarile interne cu cele din legislatia europeana
privind protectia consumatorilor.(ceasta obligatie speci"ica pro"esionistilor repre!inta un ansamblu
de norme legale care urmaresc protectia impotriva practicilor anticoncurentiale si impotriva
comportamentului abu!iv al agentilor economici in atragerea clientelei.
Legea 21/1997 inter!ice orice intelegeri exprese ori tacite intre agentii economici sau
asociatiile de agenti economici precum si orice deci!ie de asociere sau practici concertate intre
acestia care au ca obiect sau pot avea ca e""ect restrangerea,impiedicarea sau denaturarea
concurentei pe piata romaneasca sau numai pe o parte din aceasta.
Potrivit Legii cadru nr.11/1991 $onstituie $on$urenta neoiaa orice act sau "apt
contrar u!antelor cinstite in activitatea industriala si de comerciali!are a produselor,de executie a
lucrarilor precum si de e"ectuare a prestatiilor de servicii.
*ste contrara u!antelor comerciale cinstite utili!area in mod neloial a secretelor
comerciale ale unui pro"esionist prin practici de genul neexecutarii unilaterale a contractelor sau
utili!arii unor proceduri neloiale,abu!ul de incredere,ac+i!itionarea de secrete comerciale de natura
sa a"ecte!e po!itia comerciantilor concurenti pe piata.
(u "ost reglementate si recunoscute 3 categorii de "apte care constituie mani"estari ale
concurentei neloiale%
8
a.$onfu#ia.prin con"u!ie se intelege orice act prin care un pro"esionist "oloseste o "irma,emblema
sau o desemnare speciala ori a unor ambala'e de natura a produce con"u!ie cu cele "olosite in mod
legitim de un alt pro"esionist/
b.deni*rarea.acest act de concurenta neloiala consta in comunicarea sau raspandirea de catre
pro"esionist de a"irmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mar"urilor acestuia,a"irmatii
de natura sa le!e!e bunul mers al activitatii pro"esionistului in cau!a/
c.desta)ii#area,acest act poate consta in o"erirea serviciilor de catre salariatul unui pro"esionist
concurent,ori acceptarea unei asemenea o"erte sau de!valuirea de catre salariatul unui pro"esionist a
unor date secrete privind activitatea acestuia sau in o"erirea,promiterea in mod mi'locit sau
nemi'locit de daruri ori alte avanta'e salariatului unui pro"esionist pentru ca prin purtarea acestuia
neloiala sa poata a"la procedeele si te+nologia "olosita,pro"itul obtinut,numarul de anga'ati/
d(a$a"ararea $ienteei "entru oferirea unor a,anta%e.acest act de concurenta neloiala consta in
inc+eierea unor contracte prin care un pro"esionist asigura executarea unor prestatii in mod
avanta'os cu conditia aducerii de catre client a altori cumparatori cu care pro"esionistul ar urma sa
inc+eie contracte asemanatoare.
$ncalcarea acestei obligatii speci"ice pro"esionistilor atrage pentru acestia o raspundere
de natura civila,contraventionala sau penala.
5ot pentru buna "unctionare a pietei si pentru a se asigura o protectie e"icienta a
consumatorilor a "ost adoptata Legea 7/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale
comerciantilor in relatia cu consumatorii.
$n aceasta categorie a practicilor incorecte intra orice actiune,omisiune,comportament,demers sau
pre!entare comerciala inclusive publicitate si comerciali!are e"ectuate de un comerciant in stransa
legatura cu promovarea,van!area sau "urni!area unui produs catre consumatori.
TEMA /
FORMELE 0I CLASIFICAREA SOCIET12ILOR COMERCIALE
Se$3iunea I4 Re*e+entarea %uridi$5 a for+eor de so$ietate $o+er$ia5.
>n art. 2 din Legea nr. 1/1990 a societ?@ilor comerciale ,republicata,se men@ionea!? c? societatea
comercial? Ambrac? una dintre urm?toarele "orme 'uridice%
a. societate An nume colectiv/
b. societate An comandit? simpl?/
c. societate pe ac@iuni/
d. societate An comandit? pe ac@iuni/
e. societate cu r?spundere limitat?.
(ceast? reglementare are un caracter limitativ, cele cinci "orme 'uridice de societ?@i comerciale "iind
cunoscute atBt An sistemul "ranco&german de drept, cBt Ci An cel de common laD, precum Ci An
legisla@ia comunitar? a 1niunii *uropene.
#ociet?@ile comerciale constituite An una din cele cinci "orme 'uridice pe teritoriul )omBniei Ecu
sediul An )omBnia. sunt persoane 'uridice de na@ionalitate romBn? .
a( So$ietatea 6n nu+e $oe$ti, este acea "orm? de societate ale c?rei obliga@ii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social Ci cu r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a tuturor asocia@ilor.
)( So$ietatea 6n $o+andit5 si+"5 este societatea ale c?rei obliga@ii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social Ci cu r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a asocia@ilor comandita@i/ asocia@ii
comanditari r?spund numai pBn? la concuren@a aportului lor la capitalul societ?@ii.
$( So$ietatea "e a$3iuni este societatea comercial? al c?rei capital social este Amp?r@it An ac@iuni, iar
obliga@iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social/ ac@ionarii r?spund numai An limita aportului
lor EpBn? la valoarea ac@iunilor pe care le de@in..
9
d( So$ietatea 6n $o+andit5 "e a$3iuni este societatea al c?rei capital social este Amp?r@it An ac@iuni,
iar obliga@iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social Ci cu r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a
asocia@ilor comandita@i/ asocia@ii comanditari r?spund numai pBn? la concuren@a aportului lor.
e( So$ietatea $u r5s"undere i+itat5 este societatea ale c?rei obliga@ii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social/ asocia@ii r?spund numai An limita aportului lor.
Ceea ce deosebeCte o "orm? 'uridic? de societate de alta este Antinderea r?spunderii asocia@ilor pentru
obliga@iile sociale. (ceast? r?spundere este reglementat? An mod explicit de art. din Legea nr.
1/1990 a societ?@ilor comerciale.
>n ca!urile An care este anga'at? r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a asocia@ilor pentru obliga@iile
sociale, creditorii societ?@ii se vor Andrepta, potrivit legii, An principal mai AntBi Ampotriva societ?@ii
Ci numai An subsidiar, dac? societatea nu pl?teCte An termen de cel mult 1< !ile de la data punerii ei
An AntBr!iere, se vor Andrepta Ampotriva acestor asocia@i Eart. alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
(legerea uneia sau alteia din cele cinci "orme 'uridice de societate r?mBne la libera op@iune a
persoanelor Easocia@ilor. care se An@eleg s? constituie societatea comercial?.
Legea societ?@ilor comerciale impune anumite praguri ale valorii capitalului social, precum Ci unele
"ormalit?@i necesare constituirii societ?@ilor comerciale, de care trebuie Ci @in? seama "ondatorii sau
asocia@ii.
Pentru societ?@ile comerciale ce se constituie An anumite domenii de activitate cum sunt cel bancar,
al valorilor mobiliare, al asigur?rilor Ci altele, legile speciale care reglementea!? domeniile
respective stabilesc Ci "ormele 'uridice obligatorii de societate comercial?.
. Clasificarea societ!"ilor comerciale
,octrina comerciala "olosind diverse criterii% natura societ?@ii, Antinderea r?spunderii asocia@ilor/
Amp?r@irea capitalului social/ posibilitatea legal? de a emite titluri de valoare, provenien@a capitalului
Ci altele, a stabilit numeroase clasi"ic?ri ale societ?@ilor comerciale, din care urm?toarele sunt cele
mai r?spBndite.
14 Du"5 natura so$iet53ior $o+er$iae, deosebim societ?@i de persoane Ci societ?@i de capitaluri.
a( So$iet53ie de "ersoane sunt cele An care predomin? Ancrederea asocia@ilor Ecaracterul intuitu
"ersonae(4 >n aceste societ?@i, calit?@ile personale ale asocia@ilor, care de regul? se cunosc Antre ei,
sunt +ot?rBtoare Ci determinante atBt An momentul constituirii cBt Ci pe parcursul "unc@ion?rii
societ?@ii. ,eprecierea acestor rela@ii dintre asocia@i sau anumite neAn@elegeri grave ivite Antre ei
Ampiedic? "unc@ionarea normal? a societ?@ii Ci constituie, potrivit legii, o cau!? de di!olvare Ci
lic+idare a societ?@ii comerciale.
Caracterul intuitu "ersonae al actului constitutiv al societ?@ilor de persoane st? la ba!a Ci a altor
cau!e de di!olvare Ci lic+idare speci"ice pe care nu le g?sim la alte societ?@i comerciale. (st"el,
incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asocia@i cBnd, datorit? acestor cau!e,
num?rul asocia@ilor s&a redus la unul singur, constituie ca!uri de di!olvare Ci lic+idare a societ?@ilor
de persoane, dac? legea nu dispune An alt mod.
=orma tipic? a societ?@ilor de persoane este societatea comercial? An nume colectiv,dar An aceeaCi
categorie este inclus? Ci societatea An comandit? simpl?.
)( So$iet53ie de $a"itauri sunt cele An care predomin? caracterul intuitu "e$uniae. repre!entat de
cota de participare la capitalul social Ci nu calit?@ile personale ale asocia@ilor.
#ociet?@ile de capitaluri sunt Fso$iet53i des$7iseG cu un num?r mare de asocia@i Eac@ionari. care de
regul? nu se cunosc Antre ei, spre deosebire de societ?@ile de persoane care sunt Fso$iet53i 6n$7iseG.
Leg?tura ac@ionarilor cu societatea de capitaluri este dat? numai de obliga@ia de plat? a ac@iunilor Ci
de dreptul de a Ancasa dividendele ob@inute An raport cu num?rul Ci valoarea ac@iunilor pe care le
de@in.
,in categoria societ?@ilor de capitaluri "ac parte so$ietatea "e a$3iuni Ci so$ietatea 6n $o+andit5 "e
a$3iuni4
So$ietatea $u r5s"undere i+itat5 este o categorie aparte E+ibrid?.. *a se aseam?n? cu societ?@ile
de persoane An privin@a constituirii Ci "unc@ion?rii Ci cu societ?@ile de capitaluri An ce priveCte modul
de anga'are a r?spunderii asocia@ilor.
10
24 Du"5 6ntinderea r5s"underii "entru o)i*a3iie so$iae, deosebim societ?@i cu r?spundere
limitat? Ci societ?@i cu r?spundere nelimitat?.
(socia@ii din societatea An nume colectiv Ci asocia@ii comandita@i din societatea An comandit? simpl?
sau An comandit? pe ac@iuni r5s"und nei+itat 8i soidar.
(c@ionarii din societatea pe ac@iuni, asocia@ii comanditari din societatea An comandit? simpl? sau An
comandit? pe ac@iuni, precum Ci asocia@ii din societatea cu r?spundere limitat? r5s"und nu+ai
"9n5 a $on$uren3a $a"itauui so$ia su)s$ris.
&4 Du"5 +odu de 6+"5r3ire a $a"itauui so$ia, deosebim societ?@i comerciale cu p?r@i de interes
Ci societ?@i pe ac@iuni.
>n mod corespun!?tor cu participarea asocia@ilor la constituirea societ?@ilor comerciale, capitalul
social al "iec?rei "orme 'uridice de societate este divi!at, dup? ca!, An p?r@i de interes, ac@iuni sau
p?r@i sociale care revin "iec?rui asociat.
Capitalul social subscris An societ?@ile An nume colectiv Ci An comandit? simpl? este Amp?r@it An p"r#i
de interes. Cel al societ?@ilor pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni se divide An ac@iuni. >n s"BrCit,
capitalul societ?@ii cu r?spundere limitat? este Amp?r@it con"orm legii An p"r#i sociale, care de alt"el
sunt tot p?r@i de interes.
P?r@ile de interes, p?r@ile sociale Ci ac@iunile con"er? asocia@ilor atBt drepturi patrimoniale, cum sunt
dreptul la dividende, cBt Ci drepturi personale nepatrimoniale, cum sunt dreptul de a participa la
adunarea general?, dreptul de vot Ci altele.
)aportat la o categorie sau alta de societ?@i comerciale, di"eren@a Antre aceste titluri repre!entative
const? An modul lor de transmitere. >n principiu p?r@ile de interes sunt netransmisibile, An timp ce
p?r@ile sociale ale societ?@ii cu r?spundere limitat? se transmit numai An anumite condi@ii, cu acordul
asocia@ilor. (c@iunile din societ?@ile de capitaluri sunt negociabile Ci transmisibile.
/4 :n ra"ort $u e;isten3a ori ine;isten3a "osi)iit53ii de a e+ite tituri de ,aoare, legea stabileCte
anumite "orme de societ?@i comerciale care au dreptul s? emit? titluri de valoare, precum Ci societ?@i
pentru care este inter!is? aceast? posibilitate.
#ocietatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni "ot e+ite a$3iuni 8i o)i*a3iuni care sunt
negociabile Ci transmisibile pe pia@a valorilor mobiliare, An condi@iile legii Ci cu respectarea
"ormalit?@ilor de publicitate stabilite. #ociet?@ile An nume colectiv, An comandit? simpl?, precum Ci
societatea cu r?spundere limitat? nu au ase+enea "osi)iit53i e*ae.
(c@iunile Ci obliga@iunile sunt titluri de valoare din categoria valorilor mobiliare, An timp ce p?r@ile
sociale Ci p?r@ile de interes nu sunt valori mobiliare, ci numai titluri de legitimare care con"er?
anumite drepturi.
#.$orma %i con"inutul actului constitutiv
A4 For+a $ontra$tuui de so$ietate
$n "orma sa initiala,Legea societ?@ilor comerciale a generali!at pentru toate "ormele 'uridice de
societate for+a s$ris5 8i autenti$5 a contractului de societate. $n urma modi"icarilor legislative
surveniteE0.1.2. nr.77/2001,Legea nr.171/200.,potrivit art.< alin.7 din Legea nr.1/1990,in "orma sa
actuala, actul constitutiv al societatii comerciale se inc+eie sub semnatura privata.*l se semnea!a de
catre toti asociatii,iar in ca! de subscriptie publica de catre "ondatori.
$n mod exceptional,actul constitutiv se inc+eie in mod obligatoriu in "orma autentica,in urmatoarele
situatii%
a..printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se a"la un teren/
b..se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla/
c..societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.
,in dispo!itiile legale in vigoare re!ulta ca actul constitutiv al unei societati comerciale se inc+eie in
"orma scrisa,care in principiu este "orma inscrisului sub semnatura privata si,in mod exceptional,in
ca!urile preva!ute de legeEmai sus mentionate. se inc+eie in "orma autentica.
Indiferent de forma ceruta de lege,actul constitutiv se semneaza de toti asociatii, iar in caz de
subscriptie publica de catre fondatori$
Conse$in3ee neres"e$t5rii $onditiior de for+a ae a$tuui $onstituti,
11
$n situatia in care legea permite inc+eierea actului constitutiv in "orma inscrisului sub semnatura
privata,conditia de "orma este ceruta ,,ad probationemHH,dovada actului constitutiv "acandu&se numai
prin inscris.
$n situatia in care legea impune inc+eierea actului constitutiv in "orma autentica,conditia de "orma
este ceruta ,,ad validitatemHH,nerespectarea "ormei autentice atragand nulitatea societatiiEart.<7 din
Legea nr.1/1990..
'4 Con3inutu a$tuui $onstituti, a so$iet53ii <$ontra$tuui de so$ietate(
a( Prei+inarii4 (ctul constitutiv are An general acelaCi con@inut legal la oricare din "ormele 'uridice
de societ?@i comerciale. *l cuprinde clau!e generale Ci speci"ice privind% identi"icarea asocia@ilor Ci a
societ?@ii comerciale/ caracteristicile societ?@ii/ capitalul social subscris Ci v?rsat/ conducerea Ci
gestionarea societ?@ii/ drepturile Ci obliga@iile asocia@ilor/ "ilialele Ci sucursalele ori alte "orme
exogene ale societ?@ii.
1nele din aceste clau!e sunt obligatorii pentru actul constitutiv al societ?@ii comerciale, iar altele
sunt "acultative "iind l?sate la latitudinea asocia@ilor.
Pentru societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat? con@inutul contractului de
societate este reglementat de art. 7 din Legea nr. 1/1990, iar pentru societ?@ile de capitaluri de art.
8 din aceeaCi lege. La acestea din urm? actul constitutiv va cuprinde An mod obligatoriu Ci anumite
clau!e speciale privind regimul 'uridic speci"ic al societ?@ilor pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni.
)( Cau#ee de identifi$are a "5r3ior <aso$ia3ior(4 P?r@ile contractante, persoane "i!ice se
identi"ic? An actul constitutiv al societ?@ii prin nume Ci prenume, codul numeric personal,locul Ci
data naCterii, domiciliul Ci cet?@enia lor. (socia@ii persoane 'uridice se identi"ic? prin denumire,
sediu , na@ionalitate,numar de inregistrare in registrul comertului sau cod unic de inregistrare.
$( Cau#e de identifi$are a ,iitoarei so$iet53i $o+er$iae $e se $onstituie4 (cestea au An vedere
"irma sau denumirea societ?@ii, eventual emblema acesteia, sediul Ci "orma 'uridic? a societ?@ii
comerciale.
Denu+irea sau fir+a so$iet53ii $o+er$iae este numele sau, dup? ca!, denumirea sub care un
comerciant ACi exercit? comer@ul Ci sub care semnea!? Eart. 0&7 din Legea nr. 27/1990 privind
)egistrul Comer@ului..=irma unei societ?@i comerciale trebuie s? se deosebeasc? de "irmele altor
societ?@i comerciale. Legea impune aceast? cerin@? obligatorie pentru evitarea unor con"u!ii de
natur? s? aduc? atingere drepturilor de care se bucur? comercian@ii persoane "i!ice sau 'uridice.
-ici o "irm? nu va putea cuprinde o denumire Antrebuin@at? de comercian@ii din sectorul public.
>nainte de a proceda la Antocmirea actelor constitutive, asocia@ii sau "ondatorii care se ocup? de
constituirea societ?@ii sunt obliga@i s? solicite o"iciului )egistrului Comer@ului veri"icarea
disponibilit?@ii "irmei Ci a emblemei viitoarei societ?@i comerciale .
0"iciul )egistrului Comer@ului va re"u!a Anscrierea unei "irme care, "?r? a introduce elemente de
deosebire, poate produce con"u!ie cu alte "irme Anregistrate .
E+)e+a societ?@ii comerciale este un semn sau o denumire care deosebeCte un comerciant de un
altul de acelaCi gen. #pre deosebire de "irm?, care repre!int? un element obligatoriu, stabilirea Ci
indicarea unei embleme An actul constitutiv al societ?@ii are un caracter "acultativ.
*mblema trebuie s? Andeplineasc? aceleaCi condi@ii de valabilitate ca Ci "irma. *a trebuie s? "ie
disponibil?, licit? Ci distinct?, "iind supus? aceloraCi proceduri de veri"icare.
Sediu so$iet53ii<sediu so$ia( repre!int? locul stabilit de asocia@i pentru des"?Curarea activit?@ii
organelor de conducere ale societ?@ii. *l se determin? potrivit voin@ei asocia@ilor deoarece legea nu
"ixea!? nici un criteriu de determinare a acestuia.
#ediul societ?@ii mai poart? denumirea de sediu so$ia Ci este de pre"erat ca acesta s? "ie An locul
unde "unc@ionea!? organele de conducere, deoarece pre!int? o mai mare stabilitate "a@? de locul de
des"?Curare a activit?@ii comerciale care, de regul?, este variabil.
#ediul social stabilit prin actul constitutiv al societ?@ii trebuie s5 fie rea Ci nu "ictiv. >n "unc@ie de
acesta se determin? na@ionalitatea societ?@ii comerciale, iar la sediul societ?@ii se Andeplinesc toate
procedurile de citare a societ?@ii An calitate de reclamant? sau pBrBt?, precum Ci cele privind
drepturile Ci obliga@iile societ?@ii.
12
#c+imbarea sediului societ?@ii constituie un ca! de modi"icare a societ?@ii, care nu se poate "ace
decBt prin modi"icarea actului constitutiv An condi@iile stabilite de art. 199 din Legea nr. 1/1990
For+a so$iet53ii $o+er$iae nu poate "i decBt una din cele cinci "orme 'uridice reglementate de art.
2 din legea societ?@ilor comerciale% societate An nume colectiv/ societate An comandit? simpl?/
societate pe ac@iuni/ societate An comandit? pe ac@iuni Ci societate cu r?spundere limitat?. 0p@iunea
pentru una din aceste "orme apar@ine exclusiv asocia@ilor.
d( Cau#e "ri,ind $ara$teristi$ie so$iet53ii4 (cestea se re"er? la% obiectul de activitate al societ?@ii/
durata societ?@ii Ci capitalul social.
O)ie$tu de a$ti,itate a so$iet53ii este stabilit de asocia@i prin indicarea An actul constitutiv a
"aptelor de comer@, actelor Ci opera@iunilor pe care la va des"?Cura viitoarea societate comercial?.
Preci!area obiectului trebuie "?cut? An termeni clari Ci An mod neec+ivoc, pentru evitarea oric?ror
neclarit?@i sau con"u!ii.
>n acest sens, in Legea nr. 1/1990 se men@ionea!? c? An actul constitutiv al societ?@ii trebuie
men@ionat Fo)ie$tu de a$ti,itate a so$iet53ii. $u "re$i#area do+eniuui 8i a a$ti,it53ii
"rin$i"aeG. La nivelul economiei a "ost elaborat Codul (ctivit?@ilor din *conomia -a@ional?
EC.(.*.-.. pentru a se putea determina cBt mai concret obiectul de activitate al societ?@ii
comerciale.
Durata so$iet53ii repre!int? termenul de "unc@ionare stabilit An actul constitutiv. (socia@ii pot An
acest sens s? stabileasc? o durat? deter+inat5, ca! An care de la aceast? dat? societatea intr? de
drept An di!olvare Ci lic+idare, sau o durat? nedeter+inat5.
Ca"itau so$ia al societ?@ii se stabileCte de asocia@i An actul constitutiv potrivit art. 7 lit. d pentru
societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat? Ci con"orm art. 8 lit. d pentru societ?@ile
de capitaluri.
Con"orm acestor texte de lege, asocia@ii vor preci!a valoarea capitalului social nominal subscris, cea
a capitalului v?rsat, precum Ci data la care va "i depus restul de capital pBn? la limita celui prev?!ut
An contract.,e asemenea, se va men@iona valoarea bunurilor aduse ca aport An natur? la "ormarea
capitalului social, modul de evaluare a acestui aport Ci num?rul ac@iunilor sau p?r@ilor sociale
calculate Ci acordate An sc+imbul aportului An natur?.#e va preci!a num?rul total Ci valoarea
nominal? a ac@iunilor sau p?r@ilor sociale An care este divi!at capitalul social subscris.
>n ca!ul ac@iunilor se vor men@iona num?rul, valoarea nominal? Ci drepturile con"erite "iec?rei
ac@iuni pentru "iecare categorie An parte Eac@iuni nominative, la purt?tor sau cu dividend prioritar..
e( Cau#e "ri,ind $ondu$erea. ad+inistrarea 8i $ontrou *estiunii so$iet53ii4 Prin aceste clau!e
asocia@ii vor men@iona An actul constitutiv modul de constituire Ci de adoptare a deci!iilor An
adun?rile generale ale asocia@ilor Eac@ionarilor., condi@iile de exercitare a dreptului de vot Ci de
valabilitate a +ot?rBrilor adoptate An condi@iile legii.
,e asemenea, se vor stabili persoanele "i!ice sau 'uridice care urmea!? s? gestione!e Ci s?
administre!e societatea comercial?, dac? este ca!ul, organele colegiale de administrare Ci modul de
lucru al acestora. Cu privire la administratorii societ?@ii se vor men@iona datele de identi"icare a
acestora Enumele, prenumele, locul, data naCterii, domiciliul Ci cet?@enia pentru persoanele "i!ice,
respectiv denumirea, sediul Ci na@ionalitatea An ca!ul administratorilor persoane 'uridice., precum Ci
garan@ia pe care sunt obliga@i s? o depun? potrivit legii.
Ad+inistratorii pot "i desemna@i din rBndul asocia@ilor sau din a"ara societ?@ii, num?rul lor ne"iind
limitat de lege.
Cen#orii, ca organe de control asupra activit?@ii administratorilor, se vor men@iona An mod
obligatoriu An ca!ul societ?@ilor de capitaluri, precum Ci al societ?@ii cu r?spundere limitat? cu un
num?r mai mare de 1< asocia@i.Ca Ci administratorii, cen!orii pot "i persoane "i!ice identi"icate prin
nume, prenume, locul Ci data naCterii, domiciliu Ci cet?@enie ori persoane 'uridice stabilite prin%
denumire, sediu Ci na@ionalitate.Potrivit legii, cen!orii trebuie s? "ie ac@ionari, cu excep@ia cen!orilor
contabili .
#ocietatea pe ac@iuni trebuie s? aib? cel pu@in trei cen!ori Ci tot atB@ia suplean@i, iar An ca!ul mai
multor cen!ori, num?rul lor va "i impar . (celeaCi dispo!i@ii se aplic? pentru cen!orii societ?@ii
comerciale cu r?spundere limitat?.
1
f( Cau#e "ri,ind dre"turie 8i o)i*a3iie aso$ia3ior <a$3ionarior(4 Prin aceste clau!e asocia@ii
trebuie s? stabileasc? An actul constitutiv al societ?@ii drepturile ce le revin, precum Ci obliga@iile pe
care Ci le asum?.
Pentru societ?@ile de persoane Esocietatea An nume colectiv Ci societatea An comandit? simpl?. Ci
societatea cu r?spundere limitat? legea cere s? se men@ione!e F"artea fie$5rui aso$iat a )enefi$ii
8i "ierderiGEart.7 din Legea nr.1/1990.. .
>n ca!ul societ?@ilor de capitaluri, An actul constitutiv trebuie men@ionat F+odu de distri)uire a
)enefi$iior 8i de su"ortare a "ierderiorG Eart. 8 din Legea nr. 1/1990..
0bliga@iile principale ale asocia@ilor se re"er? la e"ectuarea aportului la capitalul societ?@ii. (tunci
cBnd la Anc+eierea contractului capitalul subscris nu a "ost v?rsat integral, An actul constitutiv trebuie
prev?!ute termenele pBn? la care asocia@ii urmea!? s? e"ectue!e v?rs?mintele la nivelul capitalului
subscris.
>n actul constitutiv se vor men@iona Ci opera@iunile Anc+eiate de asocia@i An contul societ?@ii ce se
constituie Ci pe care societatea comercial? urmea!? s? le preia asupra sa. Ior "i preci!ate Ci sumele
ce trebuie pl?tite pentru aceste opera@iuni.
,ac? s&au stabilit anumite avanta'e re!ervate "ondatorilor societ?@ii, acestea vor "i men@ionate An
actul constitutiv, asocia@ii "iind liberi s? stabileasc? modul de Amp?r@ire a bene"iciilor Ci de suportare
a pierderilor. #unt Ans? inter!ise acele clau!e leonine care ar stipula avanta'e numai pentru unii
asocia@i ori i&ar exclude de la participarea la pierderi.
*( Cau#e "ri,ind sediie se$undare ae so$iet53ii4 (tunci cBnd, Anc? de la constituire, asocia@ii
doresc ca societatea s? An"iin@e!e anumite sedii secundare, An actul constitutiv se vor prevedea
anumite clau!e An acest sens.
Potrivit legii Eart. 7 Ci art. 8 din Legea nr. 1/1990. prin sedii secundare se An@eleg sucursalele,
agen@iile, repre!entan@ele sau alte asemenea unit?@i "?r? personalitate 'uridic?.
7( Cau#e "ri,ind +odu de di#o,are 8i i$7idare a so$iet53ii4 Prin ast"el de clau!e asocia@ii
stabilesc An actul constitutiv condi@iile An care societatea ACi va Anceta existen@a prin di!olvare Ci
lic+idare.,e regul?, sunt reproduse An contract normele 'uridice re"eritoare la opera@iunile de
di!olvare Ci lic+idare reglementate de legea societ?@ilor comerciale adaptate la "orma 'uridic? Ci
speci"icul societ?@ii, potrivit voin@ei asocia@ilor.
Conse$in3ee neres"e$t5rii $on3inutuui e*a a $ontra$tuui de so$ietate
0misiunea includerii An actul constitutiv al societ?@ii a uneia sau mai multor clau!e din categoria
celor reglementate de art. 7 Ci 8 din Legea nr. 1/1990, precum Ci stabilirea An contract a acestor
elemente obligatorii cu Anc?lcarea legii produc anumite consecin@e.
>n "a!a de constituire a societ?@ii comerciale aceste neregularit?@i pot "i Anl?turate de asocia@i ori de
"ondatori la cererea notarului public, cu oca!ia autenti"ic?rii Anscrisului actului constitutiv, ori a
directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului.
,up? Anmatricularea societ?@ii An )egistrul Comer@ului eventualele neregularit?@i privind con@inutul
actului constitutiv vor putea "i Anl?turate pe $aea a$3iunii 6n re*uari#are reglementat? de art. 38
din Legea nr. 1/1990 sau, An ca! contrar, se poate recurge la a$3iunea 6n anuarea so$iet53ii An
condi@iile art. <7&<9 din aceeaCi lege.
>n acest sens, printre alte ca!uri de nulitate a societ?@ii reglementate de art. <7 din legea societ?@ilor
comerciale se num?r? Ci cele re"eritoare la situa@iile An care%
& actul constitutiv nu prevede denumirea societ?@ii, obiectul s?u de activitate, aporturile asocia@ilor Ci
capitalul social subscris/
& s&au Anc?lcat dispo!i@iile legale privind capitalul social minim subscris Ci v?rsat/
& nu s&a respectat num?rul minim de asocia@i.
&.$orma %i con"inutul statutului societ!"ilor comerciale
a( Prei+inarii4 >n ca!ul societ?@ilor pe ac@iuni, An comandit? pe ac@iuni sau cu r?spundere limitat?,
pentru constituirea lor legal?, pe lBng? contractul de societate, este necesar? Ci Antocmirea statutului
Eart. < alin. 1 din Legea nr.1/1990..
13
>n concep@ia legii societ?@ilor comerciale, potrivit op@iunii asocia@ilor sau "ondatorilor, contractul de
societate Ci statutul pot constitui dou? documente distincte sau pot "i redactate sub "orma unui
Anscris unic denumit Fa$t $onstituti,G Eart. < alin. din lege..
>n terminologia Legii nr. 1/1990 prin Fa$t $onstituti,G se An@elege atBt Anscrisul unic cBt Ci
contractul de societate Ci/sau statutul societ?@ii Eart. < alin. 3 din lege..
)( For+a 8i $on3inutu statutuui so$iet53ii $o+er$iae4 (vBnd An vedere c? legea pretinde
Anc+eierea contractului de societate Ci a statutului numai An ca!ul societ?@ilor de capitaluri Ci al
societ?@ii cu r?spundere limitat?, "orme 'uridice de societate ce pre!int? o anumit? complexitate,
"?r? a "ace o distinc@ie Antre cele dou? documente, clasi"icarea "ormei Ci a con@inutului statutului a
revenit doctrinei comerciale.,eoarece statutul societatii este o conventie,re!ulta ca pentru
validitatea sa trebuie indeplinite conditiile preva!ute de art.938 Cod
civilEconsimtamant,capacitate,obiect,cau!a..
>n ce priveCte "orma,statutul societatii se inc+eie ca si contractul de societate,de unde re!ulta ca
"orma statutului nu poate "i decBt cea scris? ,"ie sub "orma unui inscris sub semnatura privata ,"ie in
"orma autentic?, in "unctie de situatiile preva!ute de lege,la care am "acut re"erire mai inainte.
Cu privire la $on3inutu statutuui, atBt doctrina cBt Ci practica 'udiciar? s&au pronun@at c? Antre
contractul de societate Ci statut nu trebuie s? existe di"eren@e decBt de ordin cantitativ.
#tatutul de!volt? clau!ele contractuale Ci scoate An eviden@? An mai mare m?sur? motiva@ia
psi+ologic? a constituirii societ?@ii comerciale Ea""ectio societatis este mult mai bine eviden@iat Ci
concreti!at..*ste posibil ca An con@inutul statutului, pe lBng? clau!ele contractuale de!voltate privind
organi!area, conducerea Ci "unc@ionarea societ?@ii, s? "ie cuprinse Ci alte clau!e, cu condi@ia ca
acestea s? "ie An concordan@? cu prevederile contractului de societate.
Legea nr.171/200,prin modi"icarea adusa Legii nr.1/1990,a adaugat art.< un nou alineat,care
prevede ca in ca!urile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte,statutul va
cuprinde datele de identi"icare a asociatilor si clau!e care reglementea!a organi!area,"unctionarea si
des"asurarea activitatii comerciale.
0 eventual? neconcordan@? Antre clau!ele contractului de societate Ci con@inutul statutului poate
constitui un motiv de re"u! al Anmatricul?rii societ?@ii comerciale.
$( Natura %uridi$5 a statutuui so$iet53ii4 Potrivit doctrinei comerciale, statutul societ?@ii are o
natur? contractual?. *l are ca obiect stabilirea regulilor de organi!are, conducere Ci "unc@ionare a
societ?@ii Eadunarea general?, administrarea Ci controlul gestiunii societ?@ii etc...
Ca urmare, acest caracter conven@ional al statutului "ace ca Ci acest document, atunci cBnd se
AntocmeCte An mod separat, s? Andeplineasc? aceleaCi condi@ii generale de "ond, de "orm? Ci de
con@inut ca Ci contractul de societate.
'.$ormalit!"ile legale de constituire a societ!"ilor comerciale
Pe lBng? voin@a asocia@ilor materiali!at? An actul constitutiv, pentru constituirea unei societ?@i
comerciale legea impune Ci respectarea unor "ormalit?@i obligatorii.
$n actuala "orma a Legii nr.1/1990,pentru constituirea unei societati comerciale se cer a "i
indeplinite doua "ormalitati%
Jintocmirea actului sau actelor constitutive in "orma preva!uta de lege.$ntocmirea actului sau actelor
constitutive in "orma preva!uta de lege se reali!ea!a de catre asociati,atunci cand "orma inscrisului
este sub semnatura privata si de catre notarul public,atunci cand actul se inc+eie in "orma autentica.
J inregistrarea si autori!area "unctionarii societatii.aceasta "ormalitate implica participarea organelor
competente stabilite de Legea nr.27/1990 si Legea nr.<9/2003 privind simpli"icarea "ormalitatilor
la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor "i!ice,asociatiilor "amiliale si persoanelor
'uridice,inregistrarea "iscala a acestora,precum si la autori!area "unctionarii persoanelor 'uridice.
(.)edactarea %i autentificarea actului constitutiv
a( Prei+inarii4Prin intocmirea actelor constitutive intelegem redactarea si,dupa ca!,
autenti"icarea inscrisurilor actelor respective.
1<
)( Reda$tarea a$tuui $onstituti,4 Contractul de societate sau, dup? ca!, contractul Ci statutul
societ?@ii, redactate separat sau sub "orma Anscrisului unic, se Antocmesc prin gri'a asocia@ilor ori a
"ondatorilor societ?@ii comerciale.)edactarea actului constitutiv se reali!ea!a de catre asociati, atunci
cand legea permite sa "ie redactat sub "orma inscrisului este sub semnatura privata.,eoarece
redactarea unui act constitutiv al unei societati comerciale reclama cunostinte 'uridice,de
regula,asociatii apelea!a la un specialist%avocat,notar public,etcK$n aceste conditii, actul constitutiv
trebuie sa "ie datat si semnat de catre toti asociatii sau,in ca! de subscriptie publica,de catre
"ondatori.(ctul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea lui la o"iciul registrului
comertului.La darea datei certe,trebuie sa se pre!inte dovada de disponibilitate a "irmeiEdocument
eliberat de o"iciul registrului comertului.,iar in ca!ul societatii cu raspundere limitata cu asociat
unic,se va pre!enta declaratia pe proprie raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr&o
singura societate cu raspundere limitata.
Potrivit art. 33 din Legea nr. 7/199< a notarilor publici Ci activit?@ii notariale, Anscrisurile pentru
care legea prevede "orma autentic? vor "i redactate de c?tre notarii publici, de avocatul p?r@ilor
interesate sau de consilierul 'uridic ori de repre!entantul legal al persoanei 'uridice. Persoanele care
au o preg?tire 'uridic? superioar? pot redacta Anscrisurile, An care ele, so@ii, ascenden@ii sau
descenden@ii lor "igurea!? ca parte.)edactarea inscrisului actului constitutiv poate "i reali!ata si de
serviciul speciali!at din cadrul o"iciului registrului comertului.
$( Autentifi$area a$tuui $onstituti,4 (utenti"icarea Anscrisului actului constitutiv sau, dup? ca!, a
actelor constitutive se "ace de c?tre notarul public, con"orm procedurii stabilite de art. <8&77 din
Legea nr. 7/199<.>n acest scop, persoana desemnat? An calitate de administrator al societ?@ii, unul
din asocia@ii anume Amputernici@i sau "ondatorii An ca!ul societ?@ilor de capitaluri vor pre!enta
Anscrisul actului constitutiv unui notar public.
Potrivit art. < alin. < din Legea nr. 1/1990, actul constitutiv se semnea!? de to@i asocia@ii sau, An ca!
de subscrip@ie public?, de "ondatori. La autenti"icare este necesar? pre!en@a tuturor asocia@ilor sau a
"ondatorilor, dup? ca!, personal sau prin mandatar cu procur? special? An "orm? autentic?.
La autenti"icarea actului sau actelor constitutive trebuie pre!entat? dovada eliberat? de 0"iciul
)egistrului Comer@ului privind disponibilitatea "irmei Ci a emblemeiEart.17 din Legea nr. 1/1990..
,isponibilitatea "irmei Ci a emblemei se veri"ic? de c?tre 0"iciul )egistrului Comer@ului Anainte de
Antocmirea actelor constitutive sau, dup? ca!, de modi"icarea "irmei Ci/sau a emblemei Eart. 9 alin.
2 din Legea nr. 27/1990.. Cerin@a legii are rolul de a atesta c? "irma sau emblema stabilit? de
asocia@i An actul constitutiv al societ?@ii este disponibil?. #e evit? ast"el riscul respingerii cererii de
Anmatriculare a societ?@ii, pentru motivul c? "irma sau emblema stabilit? de asocia@i este Anregistrat?
An )egistrul Comer@ului de c?tre alt? societate comercial?.
Cu oca!ia autenti"ic?rii actului constitutiv, notarul public reali!ea!? un prim control privind
legalitatea constituirii viitoarei societ?@i comerciale, An ba!a art. 7 din Legea nr. 7/199<. Ca
urmare, el va re"u!a autenti"icarea actului constitutiv dac? acest document s&a Antocmit cu Anc?lcarea
legii sau a principiului ordinii publice ori bunelor moravuri.Pentru autenti"icarea actului constitutiv
se vor pl?ti onorariile notariale legale Eart. 288 din Legea nr. 1/1990..
d( Efe$tee reda$t5rii Ci autentifi$5rii a$teor $onstituti,e asu"ra ,iitoarei so$iet53i $o+er$iae4
>ntocmirea actelor constitutive An condi@iile prev?!ute de lege produce anumite consecin@e asupra
viitoarei societ?@i comerciale. (st"el, An virtutea principiilor generale de drept, ca urmare a
intocmirii actelor constitutive, viitoarea societate comercial? dobBndeCte anticipat o capacitate de
"olosin@? restrBns?.0 dat? cu Andeplinirea acestei "ormalit?@i impuse de lege, societatea comercial?
An devenirea ei ca persoan? 'uridic? intr? sub inciden@a dispo!i@iilor generale de principiu stabilite de
,ecretul nr. 1/19<3 privind persoanele "i!ice Ci persoanele 'uridice.
>n consecin@?, potrivit art. alin. din ,ecretul nr. 1/19<3, F$7iar 6nainte de data 6nre*istr5rii
sau de data a$tuui de re$unoa8tere ori de a data 6nde"inirii $eorate $erin3e $e ar fi
"re,5#ute. "ersoana %uridi$5 are $a"a$itate $7iar de a data a$tuui de 6nfiin3are. $9t "ri,e8te
dre"turie $onstituite 6n fa,oarea ei. 6nde"inirea o)i*a3iior 8i a ori$5ror +5suri "rei+inare
$e ar fi ne$esare. dar nu+ai da$5 a$estea sunt $erute "entru $a "ersoana %uridi$5 s5 ia fiin35
6n +od ,aa)i.G
17
)e!ult? c? , de la data redactarii inscrisului sub semnatura privata,respectiv de la data autenti"icarii
actului constitutiv, societatea comercial? dobBndeCte o capacitate de "olosin@? "ormat? strict din
drepturile Ci obliga@iile de care are nevoie pentru valabila ei constituire% re"eritoare la "ormalit?@ile
privind constituirea societ?@ii/ opera@iunile legate de executarea obliga@iei de aport Ci de patrimoniul
viitoarei societ?@i comerciale.
(cestei capacit?@i anticipate de "olosin@? Ai corespunde Ci o capacitate de exerci@iu anticipat?, care An
literatura de specialitate este numit? F+i$a "ersonaitate %uridi$5G.
Capacitatea 'uridic? anticipat? a societ?@ii comerciale este exercitat? de "ondatori sau organele de
administrare desemnate prin actul constitutiv ori numite de adunarea general? constitutiv?, An ca!ul
societ?@ii comerciale pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni. >n absen@a desemn?rii administratorilor,
aceste acte 'uridice strict necesare constituirii societ?@ii pot "i exercitate de oricare dintre
asocia@i.(ctele 'uridice Anc+eiate An contul viitoarei societ?@i comerciale trebuie aprobate de
asocia@iEart.7 alin.1 din Legea nr.1/1990. .
*ec"iunea ++. ,nmatricularea si autorizarea functionarii societ!"ii comerciale
.-utoritatea competent! s! .nmatriculeze societatea comercial!
#ocietatea comerciala este supusa inmatricularii in registrul comertului si autori!arii "unctionarii,in
conditiile Legii nr.<9/2003.
Potrivit art. < alin. E1. din Legea nr. 1/1990 republicat?, competen@a privind
AnmatriculareaEinregistrarea. societ?@ii comerciale apar@ine )egistrului Comer@ului An a c?rui ra!?
teritorial? de competen@? ACi va avea sediul societatea.Procedura Ci cerin@ele legale privind
AnmatriculareaEinregistrarea. societ?@ii comerciale An )egistrul Comer@ului sunt stabilite de Legea
nr. 1/1990 a societ?@ilor comerciale Ci Legea nr. 27/1990 privind )egistrul Comer@ului.
=orma actual? a legii societ?@ilor comerciale a Anlocuit cerin@a autori!?rii de c?tre instan@? a
"unc@ion?rii societ?@ii cu obliga@ia autori!?rii constituirii societ?@ii de c?tre directorul 0"iciului
)egistrului Comer@ului, care are competen@e legale bine determinate atBt An privin@a autori!?rii
constituirii Ci Anmatricul?rii societ?@ii comerciale, cBt Ci a tuturor modi"ic?rilor intervenite pe
parcursul existen@ei acesteia.(ceast? reglementare a condus la simpli"icarea procedurii Ci la
Anl?turarea birocra@iei prin concentrarea Antr&un singur loc, la 0"iciul )egistrului Comer@ului, a
tuturor opera@iunilor prin care se reali!ea!? Anmatricularea societ?@ii Eobliga@ia de publicitate ce
revine comercian@ilor..
#.Cererea de .nmatriculare /inregistrare)
Cererea de Anmatriculare este documentul An ba!a c?ruia se solicit? Andeplinirea procedurii de
Anmatriculare. Cererea tip se adresea!a biroului unic din cadrul o"iciului registrului comer@ului in a
carei ra!a teritoriala se va a"la sediul societatii.
Cererea de Anmatriculare se AntocmeCte Ci se pre!int? la 0"iciul )egistrului Comer@ului,"iind semnat?
de catre "ondatori sau de administratorii societ?@ii ori un Amputernicit al acestora.
Prin cererea de Anmatriculare, practic, se adresea!? directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului o
dubl? solicitare% s? se pronun@e printr&o Anc+eiere prin care s? aprobe autori!area constituirii
societ?@ii Ci s? dispun? Anmatricularea acesteia An )egistrul Comer@ului.
Cererea de 6n+atri$uare va "i Anso@it? de actele doveditoare prev?!ute de art. 7 din Legea nr.
1/1990 Ci anume%
a. actul sau actele constitutive ,in "orma ceruta de lege/
b. dovada e"ectu?rii v?rs?mintelor An condi@iile actului constitutiv/ pentru v?rs?mintele An numerar
aceast? dovad? se "ace cu "oaia de v?rs?mBnt/ c+itan@? C*C/ extras de cont bancar etc./
c.dovada sediului declarat si a disponibilitatii "irmei.La acelasi sediu vor putea "unctiona mai multe
societati,numai daca este indeplinita una din urmatoarele conditii%imobilul,prin structura lui,permite
"unctionarea mai multor societati,in incaperi di"erite/cel putin o persoana este,in conditiile
legii,asociat in "iecare dintre aceste societati/daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al
imobilului ce urmea!a a "i sediul social.Eart.17 alin.2 din Legea nr.1/1990..
17
d. actele privind proprietatea asupra aporturilor An natur?, iar An ca!ul An care printre ele "igurea!? Ci
imobile, certi"icatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. >n ca! contrar se vor pre!enta
"acturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile/
e. actele constatatoare ale opera@iunilor Anc+eiate An contul societ?@ii Ci aprobate de asocia@i/
". declara@ia pe proprie r?spundere a "ondatorilor, a primilor administratori,respectiv a primilor
membrii ai directoratului si ai consiliului de supraveg+ere si,daca este ca!ul, a cen!orilor, c?
Andeplinesc condi@iile prev?!ute de Legea nr.1/1990.
g. alte acte sau avi!e preva!ute de legile speciale in vederea constituirii societatii.
&. -vizele %i actele de autorizare
>n "unc@ie de obiectul de activitate al societ?@ii An anumite ca!uri expres prev?!ute de lege pentru
societ?@ile comerciale din unele domenii, pe lBng? condi@iile generale de "ond, "orm? Ci con@inut ori
a "ormalit?@ilor de constituire sunt necesare Ci anumite avi!e sau acte de autori!are din partea
autorit?@ilor publice competente. #pre exemplu, pentru societ?@ile comerciale bancare este necesar?
autori!area 8?ncii -a@ionale a )omBniei/ pentru societ?@ile de investitii "inanciare si alte societati
comerciale preva!ute de Legea nr.297/2003 privind piata de capital& este necesar avi!ul Comisiei
-a@ionale a Ialorilor 6obiliare/ pentru societ?@ile din domeniul asigur?rilor este necesar?
autori!area Comisiei de #upraveg+ere a (sigur?rilor etc.
(ctuala reglementare a legii societ?@ilor comerciale a simpli"icat "oarte mult procedura de ob@inere a
acestor avi!e sau autori!a@ii. (rt. < alin. E. din Legea nr. 1/1990 republicat? prevede c? toate
avi!ele sau actele de autori!are, eliberate de c?tre autorit?@ile publice An "unc@ie de obiectul de
activitate al unei societ?@i, vor "i solicitate de 0"iciul )egistrului Comer@ului, An termen de < !ile de
la Anregistrarea cererii de Anmatriculare. (utorit?@ile competente vor trebui s? emit? avi!ele sau
actele de autori!are necesare An termen de 1< !ile.
>n "orma sa actual?, Legea nr. 1/1990 a renun@at la cerin@a pre!ent?rii cu oca!ia Anmatricul?rii a
avi!ului consultativ al camerei de comer@ Ci industrie re"eritor la utilitatea societ?@ii, m?rimea
capitalului social "a@? de scopul urm?rit, onorabilitatea "ondatorilor Ci, dup? ca!, a asocia@ilor,
solu@ie preluat? de "orma ini@ial? a legii din "ostul art. 18 Cod comercial.
#ingurele avi!e Ci autori!a@ii care trebuie s? existe la dosarul de Anmatriculare, potrivit reglement?rii
actuale a legii, sunt cele de a c?ror existen@? depinde Anmatricularea societ?@ii. *ste vorba de acele
avi!e necesare societ?@ilor comerciale speciali!ate din anumite domenii de activitate% bancar/ al
asigur?rilor/ valorilor mobiliare etc.-u este necesar s? se depun? la 0"iciul )egistrului Comer@ului
avi!ele sau autori!?rile te+nice Ci nici cele a c?ror eliberare este legal condi@ionat? de Anmatricularea
societ?@ii comerciale.
'. Controlul asupra legalit!"ii .nmatricul!rii societ!"ilor comerciale
a( Controlul legalit?@ii actelor sau "aptelor care, An temeiul legii, se Anregistrea!? An )egistrul
Comer@ului,precum si autori!area constituirii societ?@ii Ci dispunerea Anmatricul?rii acesteia, se
exercit? de directorul o"iciului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau
persoanelor desemnate de catre directorul general al 0"iciului -ational al )egistrului Comertului.
Controlul de legalitate are An vedere respectarea normelor imperative ale legii, re"eritoare la
condi@iile de "ond, de "orm? Ci con@inut ale actului constitutiv, precum Ci Andeplinirea "ormalit?@ilor
legale necesare pentru constituirea societ?@ii. >n acest scop se anali!ea!? actul sau, dup? ca!, actele
constitutive ale societ?@ii, precum Ci documentele anexate cererii de Anmatriculare.
,e asemenea, persoanele mai sus mentionate pot dispune Ci administrarea altor dove!i decBt cele
care trebuie ataCate cererii de Anmatriculare Ci c+iar e"ectuarea unor experti!e Edovada de@inerii cu
titlu legal al spa@iului a"erent Econtract de vBn!are&cump?rare, certi"icat de moCtenitor, contract de
Anc+iriere, contract de subAnc+iriere, contract de leasing imobiliar, comodat, u!, u!u"ruct./pentru
deponen@i Ci/sau semnatarii cererilor, depuse% Amputernicire special? sau Amputernicire avoca@ial?/
raportul de experti!? privind evaluarea aporturilor An natur?/ certi"icatul de bonitate al persoanelor
'uridice nere!idente care particip? la constituirea unei societ?@i comerciale, emis de o banc? sau de
camera de comer@ din @ara de origine/ etcK..
)( Pro$edura efe$tu5rii unor e;"erti#e4 >n ca!ul aducerii aportului An natur? pentru prote'area
intereselor ter@ilor, a asocia@ilor Ci Andeosebi a celor care au constituit aportul An numerar, de
18
eventuala supraevaluare a aportului An natur?, se poate dispune e"ectuarea unor experti!e contabile
sau te+nice.
Pentru societ?@ile de capitaluri constituite Ci cu aporturi An natur? asemenea experti!e sunt
obligatorii. (rt. 9 din Legea nr. 1/1990 dispune c? la societ?@ile pe ac@iuni, dac? exist? aporturi An
natur?, avanta'e re!ervate "ondatorilor, opera@iuni Anc+eiate de "ondatori An contul societ?@ii ce se
constituie Ci pe care aceasta urmea!? s? le ia asupra sa, directorul 0"iciului )egistrului Comertului
numeCte, An termen de < !ile de la Anregistrarea cererii, unul sau mai mul@i exper@i din lista exper@ilor
autori!a@i. *xper@ii numi@i vor Antocmi un raport de experti!? ce va cuprinde conclu!iile la care au
a'uns.
5extul men@ionat se re"er? la societ?@ile pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni ce se constituie An
mod simultan. >n ca!ul societ?@ilor de capitaluri constituite prin subscrip@ie public?, An aceleaCi
condi@ii ale evalu?rii aporturilor An numerar, numirea exper@ilor este de competen@a adun?rii
generale constitutive, care are Ci obliga@ia examin?rii Ci valid?rii sau respingerii raportului exper@ilor
privind evaluarea aportului An natur?.
-u este Ans? exclus? posibilitatea ca Ci An ca!ul altor "orme 'uridice de societ?@i comerciale pentru
evaluarea aporturilor An natur? s? se recurg? la serviciile unor exper@i An aceleaCi condi@ii prev?!ute
de art. 9 din Legea nr. 1/1990.
Nu+irea e;"er3ior trebuie "?cut? de c?tre directorul 0"iciului )egistrului Comertului sau, dup?
ca!, de adunarea constitutiv? An condi@iile legii.
Potrivit Legii nr. 1/1990, nu pot "i numi@i exper@i%
& rudele sau a"inii pBn? la gradul al patrulea inclusiv ori so@ii acelora care au constituit aporturi An
natur? sau ai "ondatorilor/
& persoanele care primesc sub orice "orm? pentru "unc@iile pe care le Andeplinesc, altele decBt aceea
de expert, un salariu sau o remunera@ie de la "ondatori sau de la cei care au constituit aporturi An
natur?.
Ra"ortu de e;"erti#5 repre!int? documentul Antocmit de c?tre exper@i Ci trebuie s? cuprind?
descrierea Ci modul de evaluare a "iec?rui bun aportat Ci va eviden@ia dac? valoarea acestor bunuri
corespunde num?rului Ci valorii ac@iunilor acordate An sc+imb. ,e asemenea, va da r?spuns tuturor
obiectivelor "ormulate de 'udec?torul delegat. Pentru bunurile mobile noi va "i luat? An considerare
valoarea "acturii de cump?rare .
)aportul de experti!? va "i depus An termen de 1< !ile la 0"iciul )egistrului Comer@ului Ci va putea
"i examinat de creditorii personali ai asocia@ilor sau de alte persoane interesate. La cererea Ci pe
c+eltuiala acestor persoane ele pot primi copii integrale sau par@iale de pe raport .
0"iciul )egistrului Comer@ului va trimite o noti"icare cu privire la depunerea raportului expertilor
catre regia (utonoma,,6onitorul 0"icialHH,pentru a "i publicata.
$( :n$7eierea de 6n+atri$uare4 ,up? examinarea Ci anali!a dosarului de Anmatriculare al societ?@ii,
directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului se pronun@? printr&o 6n$7eiere de ad+itere sau de
res"in*ere a cererii de AnmatriculareEart.30 din Legea nr.1/1990..
(tunci cBnd constat? c? sunt Andeplinite cerin@ele legale Ci respectate dispo!i@iile imperative ale legii
re"eritoare la con@inutul actului constitutiv, directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului pronun@? o
6n$7eiere de ad+itere a cererii prin care aprob? constituirea societ?@ii comerciale Ci dispune
AnmatriculareaEinregistrarea. acesteia An )egistrul Comer@ului.
,ac? Ans? constat? c? nu toate condi@iile Ci cerin@ele legale sunt Andeplinite, directorul 0"iciului
)egistrului Comer@ului va solicita titularului cererii de Anmatriculare s? Anl?ture neregularit?@ile
constatate Ci s? acopere caren@ele existente. >n ca!ul An care titularul cererii de Anmatriculare se
con"ormea!? solicit?rilor directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului, acesta constat? Anl?turarea
neregularit?@ilor Ci dispune prin Anc+eiere Anmatricularea societ?@ii. >n ca! de necon"ormare din
partea titularului cererii, directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului va pronun@a o 6n$7eiere de
res"in*ere a cererii de Anmatriculare a societ?@ii comerciale.
>nc+eierea prin care directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului admite cererea de Anmatriculare a
societ?@ii comerciale va "i pronun@at? An termen de cinci !ile de la constatarea Andeplinirii cerin@elor
19
Ci condi@iilor legale Ci va cuprinde men@iunile din actul constitutiv prev?!ute de lege Ci dispo!i@ia de
autori!are a constituirii Ci de Anmatriculare a societ?@ii comerciale An )egistrul Comer@ului .
>nc+eierile directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului de admitere a cererii de Anmatriculare sau,
dup? ca!, de respingere a acestei cereri sunt executorii de drept si ele sunt supuse numai
recursului.5ermenul de recurs este de 1< !ile de la data pronun@?rii Anc+eierii,pentru parti si,de la
data publicarii in 6onitorul 0"icial a inc+eierii,pentru orice persoana interesataEart.70 din Legea
nr.1/1990.. )ecursul Ampotriva Anc+eierii directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului se depune
Ci se men@ionea!? An )egistrul Comer@ului unde s&a operat Anregistrarea. >n termen de trei !ile de la
data depunerii cererii de recurs, o"iciul registrului comer@ului Anaintea!? recursul curtii de apel in a
carei ra!a teritoriala se a"la sediul societ?@ii.
6otivele recursului se pot depune cu cel pu@in dou? !ile Anaintea termenului de 'udecat?.
$n ca!ul admiterii recursului,deci!ia instantei de recurs va "i mentionata in registrul
comer@ului.0data cu inregistrarea in registrul comertului,societatea se considera
constituita,devenind persoana 'uridica.Eart.31 din Legea nr.1/1990..
(. 0rocedura .nmatricul!rii, a publicit!"ii %i .nscrierea fiscal! a societ!"ii comerciale
a( Pro$edura 6n+atri$u5rii 6n Re*istru Co+er3uui4 Potrivit art. 31 din Legea nr. 1/1990,
societatea comercial? este persoana 'uridic? de la data Anmatricul?rii ei An )egistrul Comer@ului,
"iind de drept constituit?.>nmatricularea dispus? de directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului prin
Anc+eiere se e"ectuea!? An )egistrul Comer@ului An termen de 23 de ore de la data la care aceast?
Anc+eiere a devenit irevocabil? .>nc+eierea directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului devine
irevocabil? la data expir?rii termenului pentru exercitarea recursului sau de la data respingerii
recursului de c?tre curtea de apel.
Cu oca!ia Anmatricul?rii An )egistrul Comer@ului se vor men@iona num?rul Ci data Anc+eierii
directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului, iar societatea comercial? va primi un num?r de
Anregistrare care este unic Ci trebuie men@ionat Ampreun? cu anul Anmatricul?rii pe toate documentele
ce eman? de la societate E"acturi, scrisori, o"erte, comen!i etc.. Eart. 29 din Legea nr.
1/1990..Persoanele desemnate ca repre!entan@i ai societ?@ii numite prin actul constitutiv sunt
obligate, potrivit legii, s? depun? la o"iciul registrului comer@ului semn?turile lor An termen de 1<
!ile de la data Anmatricul?rii .
,epunerea semn?turilor se "ace prin semnarea de c?tre persoanele men@ionate An )egistrul
Comer@ului An pre!en@a directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului ori a Anlocuitorului acestuia,
care va certi"ica semn?tura. >n absen@a celui vi!at se poate pre!enta Ci un specimen de semn?tur?
legali!at de notarul public .
)( Pu)i$itatea 6n+atri$u5rii are rolul de a aduce la cunoCtin@? celor interesa@i constituirea
societ?@ii comerciale.Potrivit legii, Anmatricularea Ci men@iunile An )egistrul Comer@ului sunt
opo!abile ter@ilor de la data e"ectu?rii lor An acest registru ori de la publicarea lor An 6onitorul
0"icial al )omBniei, partea a $I&a, sau An alt? publica@ie, acolo unde legea dispune ast"el .
Potrivit legii,dupa e"ectuarea Anmatricul?rii societatii, un extras al Anc+eierii directorului 0"iciului
)egistrului Comer@ului prin care s&a autori!at constituirea societ?@ii Ci s&a dispus Anmatricularea
acesteia se comunic?, din o"iciu, 6onitorului 0"icial spre publicare, pe c+eltuiala p?r@ilor, cu
men@ionarea num?rului de Anmatriculare An )egistrul Comer@ului Eart. 13 din Legea nr. <9/2003..
La cererea Ci pe c+eltuiala p?r@ilor, actul constitutiv vi!at de directorul 0"iciului )egistrului
Comer@ului se public? An 6onitorul 0"icial al )omBniei integral sau An extras . *xtrasul Anc+eierii,
vi!at de directorul 0"iciului )egistrului Comer@ului, va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele
mentiuni% numarul si data Anc+eierii, denumirea, sediul social, "orma 'uridic?, numele si adresa
"ondatorilor,administratorilor si, cand este ca!ul,al cen!orilor, emblema societ?@ii, obiectul de
activitate pe scurt, capitalul social, durata de "unctionare a societ?@ii.Pe extrasul inc+eierii se va
mentiona codul unic de inregistrare si num?rul de ordine An registrul comer@ului. -eAndeplinirea
cerin@elor legale privind publicitatea constituirii societ?@ii comerciale are drept consecin@?
inopo!abilitatea "a@? de ter@i a Anmatricul?rii acesteia cu toate consecin@ele legale care decurg.
20
$( :ns$rierea fis$a5 a so$iet53ii $o+er$iae se reali!ea!?, ca Ci publicitatea, printr&o procedur?
simpli"icat?. Potrivit Legii nr. 1/1990, odat? cu e"ectuarea Anmatricul?rii societatii se reali!ea!a si
inregistrarea "iscala a societatii.$n ba!a datelor cuprinse in cererea de inregistrare "iscala,comunicate
de o"iciul registrului comer@ului,6inisterul =inantelor Publice Publice atribuie codul unic de
inregistrare.Certi"icatul de inregistrare,care contine si codul unic de inregistrare,este documentul
care atesta,atat luarea societatii in evidenta o"iciului registrului comer@ului,cat si luarea in evidenta
organului "iscal.
1. )egimul actelor 2uridice .ncheiate .n cursul constituirii societ!"ii comerciale
A4 :n$7eierea a$teor %uridi$e 6n $ontu so$iet53ii
-evoile practice privind constituirea societ?@ii comerciale impun ca "ondatorii sau asocia@ii care
reali!ea!? aceast? opera@iune s? Anc+eie anumite acte 'uridice An contul viitoarei societ?@i. #pre
exemplu, sunt necesare Anc+eierea unui contract de loca@iune sau de vBn!are&cump?rare pentru
sediul societ?@ii, desc+iderea unui cont bancar Ci altele.
>n aceast? "a!? premerg?toare constituirii, societatea comercial? ne"iind Anmatriculat? An )egistrul
Comer@ului, nu are personalitate 'uridic?. Ca urmare, ea nu poate "i titular? a drepturilor Ci nici
@inut? de obliga@iile i!vorBte din aceste acte 'uridice strict necesare constituirii. Cu toate c? are o
capacitate restrBns? Eanticipat?. de "olosin@? Ci de exerci@iu, titularul drepturilor Ci obliga@iilor
re!ultate din actele 'uridice necesare constituirii, An aceast? "a!?, nu este societatea comercial?, ci
"ondatorul sau asociatul care a Anc+eiat actele 'uridice respective An contul viitoarei societ?@i
comerciale.,up? constituirea Ci Anmatricularea societ?@ii comerciale, prin dobBndirea personalit?@ii
'uridice societatea comercial? va lua asupra sa actele 'uridice Anc+eiate An numele ei Ci va exercita
drepturile Ci obliga@iile i!vorBte din acele raporturi 'uridice.
)e"eritor la 6n$7eierea a$teor %uridi$e An contul societ?@ii, art. 8 lit. o din Legea nr. 1/1990
prevede c? pe lBng? alte clau!e obligatorii ale actului constitutiv al societ?@ii pe ac@iuni sau An
comandit? pe ac@iuni se vor "ace Ci men@iuni re"eritoare la% Fo"era3iunie 6n$7eiate de aso$ia3i 6n
$ontu so$iet53ii $e se $onstituie 8i "e $are a$easta ur+ea#5 s5 e "reia. "re$u+ 8i su+ee $e
tre)uie "5tite "entru a$ee o"era3iuniG.,eCi nu se prevede An mod expres An art. 7 din Legea nr.
1/1990, suntem de p?rere c? o asemenea clau!? re"eritoare la actele Ci opera@iunile Anc+eiate An
contul viitoarei societ?@i comerciale poate "i cuprins? Ci An actele constitutive ale societ?@ilor An
nume colectiv, An comandit? simpl? sau cu r?spundere limitat?.
*ste posibil ca "ondatorii sau asocia@ii, Ans?rcina@i s? se ocupe de constituirea societ?@ii, s? Anc+eie
anumite acte 'uridice Ci dup? Antocmirea actului constitutiv, dar Anainte de Anmatricularea societ?@ii.
(ceast? posibilitate AntBlnit? An practic? se ba!ea!? pe art. 7 din Legea nr. 1/1990, care
men@ionea!? c? la cererea de Anmatriculare trebuie anexate Ci Fa$tee $onstatatoare ae
o"era3iunior 6n$7eiate 6n $ontu so$iet53ii 8i a"ro)ate de aso$ia3iG.
#e desprinde conclu!ia c? actele 'uridice Anc+eiate de c?tre unul dintre "ondatori An contul societ?@ii
trebuie aprobate de to@i asocia@ii, "ie prin actul constitutiv, "ie printr&un act separat.
'4 Efe$tee a$teor %uridi$e 6n$7eiate 6n $ontu so$iet53ii
=ondatorii, repre!entan@ii Ci alte persoane care au lucrat An numele unei societ?@i An curs de
constituire r?spund solidar Ci nemi'locit "a@? de ter@i pentru actele 'uridice Anc+eiate cu aceCtia An
contul societ?@ii, An a"ar? de ca!ul An care societatea, dup? ce a dobBndit personalitate 'uridic?, le&a
preluat asupra sa. (ctele ast"el preluate sunt considerate a "i "ost ale societ?@ii Anc? de la data
Anc+eierii lor Eart. < din Legea nr. 1/1990..
,in acest text de lege re!ult? c? actele 'uridice Anc+eiate de "ondatori An contul viitoarei societ?@i
produc e"ecte "a@? de aceCtia. ,ac? Ans?, dup? dobBndirea personalit?@ii 'uridice, societatea a preluat
asupra sa aceste acte 'uridice, ele vor produce e"ecte "a@? de societate, c+iar de la data Anc+eierii lor.
,eci pentru actele 'uridice preluate, societatea comercial? devine, retroactiv, titularul drepturilor Ci
obliga@iilor re!ultate din aceste raporturi 'uridice. Pentru actele 'uridice care nu au "ost preluate,
r?spunderea r?mBne asupra "ondatorilor sau asocia@ilor care le&au Anc+eiat.
C4 Natura %uridi$5 a a$teor 6n$7eiate de fondatori 6n $ontu so$iet53ii
21
(supra acestei probleme punctele de vedere ale doctrinei comerciale sunt di"erite.
:ntr!o o"inie. se consider? c? la Anc+eierea actelor 'uridice An contul societ?@ii ce se constituie,
"ondatorii ac@ionea!? An nume propriu, iar dup? ce societatea dobBndeCte personalitate 'uridic?
cedea!? acesteia actele 'uridice An cau!?. (cest punct de vedere este contra!is de dispo!i@iile legii,
care prev?d c? actele 'uridice preluate sunt considerate a "i "ost ale societ?@ii de la data Anc+eierii lor.
O at5 o"inie consider? c? An ca!ul anali!at ACi g?seCte aplicarea principiul Finfans $on$e"tus "ro
nato 7a)etur =uoties de eius $o++odis a*iturG din dreptul "amiliei EFcopilul conceput se
consider? ca n?scut ori de cBte ori este vorba de interesul luiG.. )e"eritor la aplicarea acestui
principiu s&a obiectat, pe bun? dreptate, c? aplicarea sa ar permite societ?@ii s? recunoasc? Ci s? preia
An contul s?u numai actele 'uridice avanta'oase Ci s? nu&i "ie impus? executarea obliga@iilor
corelative.
O a treia o"inie aprecia!? c? actele 'uridice Anc+eiate de "ondatori An contul societ?@ii ar "i
anga'amente luate sub condi@ia re!olutorie a prelu?rii lor de c?tre societate. (cest punct de vedere
explic? Ancetarea e"ectelor actelor 'uridice pentru "ondatori, dar nu argumentea!? modul An care
societatea comercial? dobBndeCte drepturile Ci ACi asum? obliga@iile din actele 'uridice respective.
>n ce ne priveCte, al?turi de al@i autori consider?m c? temeiul 'uridic al Anc+eierii Ci execut?rii actelor
'uridice Anc+eiate de "ondatori An numele societ?@ii este repre!entat de dispo!i@iile art. din
,ecretul nr. 1/19<3 privind persoanele "i!ice Ci 'uridice, care recunosc societ?@ii An curs de
constituire o capacitate de "olosin@? restrBns? strict la nevoile dobBndirii personalit?@ii 'uridice.
Prin urmare, din momentul Anc+eierii actului sau actelor constitutive, dup? ca!, societatea
comercial? a"lat? An curs de constituire dobBndeCte o capacitate 'uridic? restrBns?, avBnd
posibilitatea de a Anc+eia, prin "ondatorii sau repre!entan@ii ei legali, actele 'uridice necesare pentru
constituirea Ci dobBndirea personalit?@ii 'uridice a societ?@ii. >n aceast? "a!? "ondatorii sau
repre!entan@ii legali ai societ?@ii Anc+eie actele 'uridice necesare An nume propriu, dar pe seama
societ?@ii. 1lterior, dup? dobBndirea personalit?@ii 'uridice, An temeiul art. < din Legea nr. 1/1990,
societatea comercial? preia asupra sa actele 'uridice Anc+eiate anterior, An "a!a de constituire, de
c?tre "ondatorii sau repre!entan@ii ei legali.
;urispruden@a s&a pronun@at c? aceste acte 'uridice au "ost Anc+eiate Fa) ori*ineG An contul societ?@ii
Ci ca urmare ele sunt considerate c? au apar@inut societ?@ii Anc? de la data Anc+eierii lor.
Efe$tee 6n$5$5rii $erin3eor e*ae de $onstituire a so$iet53ior $o+er$iae
Prin constituirea Ci An!estrarea cu personalitate 'uridic?, societatea comercial? devine un subiect de
drept, de sine distinct An cBmpul activit?@ii comerciale, care particip? la raporturile 'uridice An nume
propriu cu toate consecin@ele ce decurg din acest statut 'uridic bine determinat. ,in aceste motive Ci
pentru garantarea securit?@ii tuturor raporturilor 'uridice la care particip? societatea comercial? ca
subiect de drept, legea stabileCte condi@iile care trebuie Andeplinite pentru constituirea unei societ?@i
comerciale.Pe lBng? condi@iile generale sau de "orm? Ci con@inut pe care trebuie s? le Andeplineasc?
actul constitutiv Ci "ormalit?@ile legale de constituire, societatea comercial? poate dobBndi
personalitate 'uridic? Ci "unc@iona An mod legal.
Legea societ?@ilor comerciale nr. 1/1990, aCa cum a "ost modi"icat? Ci completat?, consacr? un
Antreg capitol Ecapitolul $I, art. 37&<9. e"ectelor Anc?lc?rii cerin@elor legale de constituire a societ?@ii
comerciale.
*ec"iunea +++. )egimul 2uridic al societ!"ii comerciale constituite f!r! respectarea formalit!"ilor
legale
. Concep"ia 3egii nr. &4556
Legea societ?@ilor comerciale An "orma ei ini@ial? a adoptat concep@ia tradi@ional? privind e"ectele
nerespect?rii cerin@elor legale privind constituirea societ?@ii comerciale. Legiuitorul a "olosit An
aceast? concep@ie o solu@ie de compromis menit? s? ocroteasc? interesele ter@ilor Ci exclu!Bnd
sanc@iunea drastic? a nulit?@ii societ?@ii.
(st"el, "ostul art. 27 din "orma ini@ial? a Legii nr. 1/1990 reglementa Fso$ietatea nee*a
$onstituit5G c?reia Ai erau recunoscute numai anumite e"ecte 'uridice% dreptul asocia@ilor de a
22
solicita regulari!area societ?@ii Ci, An anumite ca!uri, de a cere di!olvarea societ?@ii, precum Ci
dreptul ter@ilor de a&Ci valori"ica drepturile lor Ampotriva societ?@ii nelegal constituite Ci Ampotriva
persoanelor care au ac@ionat An numele unei asemenea societ?@i.
,up? modi"icarea Ci completarea produs? prin 0rdonan@a de 1rgen@? a 2uvernului nr. 2/1997,
legea societ?@ilor comerciale nr. 1/1990 republicat?, An "orma sa actual? a renun@at la concep@ia
tradi@ional?. -oua concep@ie modern? a acestei legi urm?reCte reali!area unui ec+ilibru Antre nevoia
de protec@ie a intereselor ter@ilor Ci necesitatea respect?rii dispo!i@iilor legale privind constituirea
societ?@ilor comerciale. >n actuala reglementare a legii se men@ine preocuparea de salvare a
societ?@ii, de regulari!are a acesteia Ci de prote'are a intereselor ter@ilor. ,ar An acelaCi timp, pentru
anumite ca!uri reglementate strict de art. <7 din Legea nr. 1/1990, societatea comercial? constituit?
cu Anc?lcarea legii trebuie s?&Ci Ancete!e existen@a prin declararea nulit?@ii acesteia. (vem Ans? de a
"ace cu o nulitate cu e"ecte restrBnse Ci numai pentru viitor care sunt menite s? ocroteasc? interesele
ter@ilor Ci s? diminue!e e"ectele distructive ale acestei m?suri extreme.
Legea societ?@ilor comerciale An noua sa "orm? "ace distinc@ie An "unc@ie de momentul An care se
constat? neregularitatea societ?@ii, Anainte sau dup? Anmatricularea acesteia An )egistrul Comer@ului.
Pentru ca!urile neregularit?@ilor constatate Anainte de Anmatricularea societ?@ii este necesar?
regulari!area societ?@ii. >n ca!ul neregularit?@ilor constatate dup? Anmatriculare, legea reglementea!?
solu@ia a$3iunii 6n re*uari#are Ci An mod excep@ional pentru ca!urile strict reglementate de art. <7
din Legea nr. 1/1990, a$3iunea 6n anuarea societ?@ii comerciale.
#. Efectele .nc!lc!rii cerin"elor legale constatate .nainte de .nmatricularea societ!"ii comerciale
1nele Anc?lc?ri ale "ormalit?@ilor legale de constituire a societ?@ii pot "i constatate Anainte de
Anmatricularea acesteia An )egistrul Comer@ului Ci deci anterior dobBndirii personalit?@ii 'uridice de
c?tre societatea comercial?.
a( Li"sa $ererii de 6n+atri$uare4 >n ca!ul An care persoanele interesate de constituirea unei
societ?@i comerciale au Antocmit actul sau actele constitutive, "?r? ca "ondatorii sau repre!entan@ii
societ?@ii s? "i solicitat Anmatricularea societ?@ii An termenul legal, aceast? neregularitate poate "i
Anl?turat? prin Andeplinirea "ormalit?@ilor de Anmatriculare potrivit procedurii stabilite de art. 37 din
Legea nr. 1/1990.
(st"el, An ca!ul cBnd nu s&a cerut Anmatricularea societ?@ii An termenul legal de 1< !ile de la data
autenti"ic?rii actului constitutiv, oricare asociat are dreptul s? pun? An AntBr!iere, prin noti"icare sau
scrisoare recomandat?, pe "ondatorii sau repre!entan@ii societ?@ii care aveau obliga@ia Andeplinirii
"ormalit?@ii de Anmatriculare a societ?@ii. ,ac? aceste persoane nu se con"ormea!? An cel mult 8 !ile
de la primirea soma@iei, oricare asociat poate cere o"iciului )egistrului Comer@ului e"ectuarea
Anmatricul?rii.,ac? societatea nu a "ost Anmatriculat? An termenul de 8 !ile prev?!ut de lege Ci au
trecut trei luni de la data autenti"ic?rii actului constitutiv, asocia@ii sunt elibera@i de obliga@iile care
decurg din subscrip@iile lor, An a"ar? de ca!ul cBnd prin actul constitutiv se prevede alt"el .
(ceast? eliberare de obliga@ia subscrip@iei nu operea!? dac? un asociat a cerut Andeplinirea
"ormalit?@ilor de Anmatriculare a societ?@ii comerciale .
)( Nere*uarit53ie $onstatate de dire$toru Ofi$iuui Re*istruui Co+ertuui $u o$a#ia
$ontrouui de e*aitate4 Cu oca!ia veri"ic?rii legalit?@ii cererii de Anmatriculare Ci a documentelor
anexate acesteia directorul 0"iciului )egistrului Comertului poate s? constate c? actul constitutiv nu
cuprinde toate clau!ele de con@inut prev?!ute de art. 7 sau 8 din Legea nr. 1/1990. ,e asemenea,
poate stabili c? una sau mai multe clau!e ale actului constitutiv Ancalc? o dispo!i@ie imperativ? a
legii ori c? nu s&au Andeplinit cerin@ele legale pentru constituirea societ?@ii. >n aceste ca!uri,
directorul 0"iciului )egistrului Comertului trebuie s? solicite asocia@ilor sau "ondatorilor Anl?turarea
neregularit?@ilor constatate, ast"el AncBt societatea va "i regulari!at?.>n "unc@ie de natura lor,
neregularit?@ile constatate de directorul 0"iciului )egistrului Comertului vor "i Anl?turate An mod
di"erit.
(cele neregularit?@i care privesc actul constitutiv al societ?@ii vor "i Anl?turate prin modi"icarea
actului constitutiv. >n aceste ca!uri, pentru operativitate legea d? posibilitatea modi"ic?rii actului
constitutiv An "a@a 'udec?torului delegat, care va men@iona An Anc+eierea de Anmatriculare modi"ic?&
2
rile aduse de asocia@i Eart. 37 din Legea nr. 1/1990.. ,eoarece modi"icarea actului constitutiv
presupune consim@?mBntul tuturor asocia@ilor, este necesar? pre!en@a acestora An "a@a 'udec?torului
delegat.Pentru neregularit?@ile care trebuie Anl?turate prin anumite demersuri ale asocia@ilor, directorul
0"iciului )egistrului Comertului trebuie s? cear? Andeplinirea acestora, de exemplu, aducerea unor
acte care nu au "ost anexate la cererea de Anmatriculare.
,ac? neregularit?@ile constatate de directorul 0"iciului )egistrului Comertului au "ost Anl?turate,
acesta va dispune prin Anc+eiere Anmatricularea societ?@ii care a "ost regulari!at?.>n ca!urile An care
neregularit?@ile semnalate nu sunt Anl?turate, directorul 0"iciului )egistrului Comertului, din o"iciu
sau la cererea oric?rui asociat sau a altor persoane interesate, va respinge prin Anc+eiere, motivat,
cererea de Anmatriculare a societ?@ii. >mpotriva Anc+eierii directorului 0"iciului )egistrului
Comertului se poate declara recurs An condi@iile art. 70 din lege. 5ermenul este de 1< !ile de la data
pronun@?rii Anc+eierii, iar recursul se depune Ci se men@ionea!? An )egistrul Comer@ului de la sediul
societ?@ii. 6otivele recursului se pot depune cu cel pu@in dou? !ile Anaintea termenului de 'udecat?.
$( R5s"underea "entru nere*uarit53ie $onstatate anterior 6n+atri$u5rii so$iet53ii
$o+er$iae4 (tunci cBnd prin neregularit?@ile constatate de directorul 0"iciului )egistrului
Comertului anterior Anmatricul?rii s&au produs unele pre'udicii, r?spunderea pentru acoperirea
acestora revine "ondatorilor, repre!entan@ilor societ?@ii Ci primilor membri ai organelor de
conducere, administrare Ci de control ale societ?@ii. )?spunderea acestor persoane este una
nelimitat? Ci solidar? .
&4 Efectele .nc!lc!rii cerin"elor legale constatate dup! .nmatricularea societ!"ii
Pentru neregularit?@ile privind constituirea societ?@ii comerciale constatate dup? Anmatricularea
societ?@ii An )egistrul Comer@ului, legea societ?@ilor comerciale An "orma sa actual? a reglementat
dou? posibilit?@i de regulari!are% pentru salvarea existen@ei societ?@ii la care dup? dobBndirea
personalit?@ii, regulari!area societ?@ii se "ace pe cale 'udec?toreasc? prin a$3iunea 6n re*uari#are
Ci numai An situa@ii extreme An ca!urile expres reglementate prin a$3iunea 6n anuare a societ?@ii
comerciale.
a( A$3iunea 6n re*uari#are este reglementat? de art. 38 din Legea nr. 1/1990. Potrivit acestui text
de lege, atunci cBnd dup? Anmatricularea societ?@ii An )egistrul Comer@ului se constat? unele
neregularit?@i privind constituirea acesteia, societatea, prin organele sale Eadministratorii Ci
cen!orii., este obligat? s? ia m?surile necesare pentru Anl?turarea lor, An termen de cel mult 8 !ile de
la data constat?rii neregularit?@ilor.
>n situa@ia An care organele societ?@ii nu Andeplinesc aceast? obliga@ie An termenul legal, orice
persoan? interesat? poate solicita tribunalului competent, potrivit sediului societ?@ii, s? oblige aceste
organe la luarea m?surilor necesare pentru regulari!area societ?@ii sub sanc@iunea pl?@ii unor daune
$o+inatorii Eplata unor sume de bani stabilite de instan@? pentru "iecare !i de AntBr!iere pBn? la
executarea obliga@iei..Practic, ac@iunea An regulari!are poate "i "olosit? An ca!ul constat?rii oric?rei
neregularit?@i privind constituirea societ?@ii, indi"erent de obiectul acesteia, deoarece legea nu
stabileCte An art. 38 nici o limitare.
Consider?m Ans? c? cele mai "recvente ca!uri vi!ea!? neregularit?@ile prev?!ute de art. 37 din Legea
nr. 1/1990, constatate dup? Anmatricularea societ?@ii, re"eritoare la%
& situa@ia An care actul constitutiv nu cuprinde men@iunile prev?!ute de lege ori cuprinde clau!e prin
care se Ancalc? o dispo!i@ie imperativ? a legii/
& ca!urile An care nu s&a Andeplinit o cerin@? legal? pentru constituirea societ?@ii.
(c@iunea An regulari!are poate "i introdus? de orice persoan? interesat?% asocia@ii, salaria@ii societ?@ii,
creditorii sociali, camera de comer@ Ci industrie etc...,reptul la ac@iune poate "i exercitat numai dup?
procedura prealabil? a obliga@iei de regulari!are de c?tre organele societ?@ii An termenul legal de 8
!ile de la constatarea neregularit?@ilor Ci expirarea acestui termen. (cest drept la ac@iune se prescrie
dup? un an de la Anmatricularea societ?@ii comerciale .
>n ca!ul producerii de pre'udicii prin neregularit?@ile constatate r?spunderea revine "ondatorilor,
repre!entan@ilor societ?@ii, precum Ci primilor membri ai organelor de conducere, de administrare Ci
de control ale societ?@ii Eart. 39 din Legea nr. 1/1990.. (ceste persoane au o r?spundere solidar? Ci
nelimitat? pentru pre'udiciul produs.
23
)( A$3iunea 6n anuarea so$iet53ii4 >n anumite ca!uri strict reglementate de lege neregularit?@ile
constatate dup? Anmatricularea societ?@ii An )egistrul Comer@ului sunt sanc@ionate cu nulitatea
societ?@ii.
)egimul nulit?@ii societ?@ii instituit de Legea nr. 1/1990 republicat? este derogator de la dreptul
comun "iind menit s? prote'e!e interesele ter@ilor Ci raporturile 'uridice Anc+eiate de societate
anterior acestei m?suri drastice. -ulitatea An aceste ca!uri produce e"ecte numai pentru viitor Ci cu
unele consecin@e limitate. #ub acest aspect, legea romBn? a societ?@ii comerciale a "ost pus? An
concordan@? cu cerin@ele directivei 1niunii *uropene An materia nulit?@ii societ?@ilor
comerciale.Ca!urile de nulitate sunt limitativ Ci expres prev?!ute de art. <7 din Legea nr. 1/1990
republicat? Ci se re"er? la%
& lipsa actului constitutiv sau cBnd acesta nu a "ost Anc+eiat An "orm? autentic? in situatiile preva!ute
de art.< alin.7 din Legea nr.1/1990./
& ca!ul An care to@i "ondatorii au "ost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societ?@ii/
& obiectul de activitate al societ?@ii este ilicit sau contrar ordinii publice/
& lipseCte Anc+eierea directorului 0"iciului )egistrului Comertului de Anmatriculare a societ?@ii/
& lipseCte autori!area legal? administrativ? de constituire a societ?@ii/
& actul constitutiv nu prevede denumirea societ?@ii, obiectul s?u de activitate, aporturile asocia@ilor Ci
capitalul social subscris/
& s&au Anc?lcat dispo!i@iile legale privind capitalul social minim, subscris Ci v?rsat/
& nu s&a respectat num?rul minim de asocia@i, prev?!ut de lege.
Pentru oricare din cele opt ca!uri reglementate expres de lege, cererea de anulare a societ?@ii poate "i
introdus? de orice persoan? interesat?% asocia@ii, administratorii, cen!orii, creditorii sociali, camera
de comer@ etc. #olu@ia se ba!ea!? pe caracterul interesului ocrotit Ci pe "aptul c? suntem An pre!en@a
unei nulit?@i absolute a societ?@ii.
Legea prevede posibilitatea evit?rii nulit?@ii societ?@ii dac? a "ost Anl?turat? cau!a invocat? An cererea
de anulare pBn? An !iua An care se pun conclu!ii An "ond la tribunal. (ceast? solu@ie de regulari!are a
societ?@ii comerciale, in e;tre+is. prev?!ut? de art. <1 din Legea nr. 1/1990 este menit? scopului
permanent de a salva existen@a societ?@ii.
#pre deosebire de ac@iunea An regulari!are care se prescrie Antr&un an de la Anmatricularea societ?@ii,
ac@iunea An anularea societ?@ii comerciale este imprescriptibil?.
*"ectele declar?rii nulit?@ii societ?@ii sunt derogatorii de la dreptul comun. *le se produc numai
pentru viitor <e; tun$(4 Potrivit art. <8 din Legea nr. 1/1990, pe data la care +ot?rBrea tribunalului
de declarare a nulit?@ii a devenit irevocabil?, societatea ACi Ancetea!? existen@a "?r? e"ect retroactiv Ci
intr? An lic+idare.,eclararea nulit?@ii societ?@ii produce aceleaCi e"ecte ca Ci di!olvarea societ?@ii,
aceast? m?sur? "iind unul din ca!urile de di!olvare reglementate de lege .
Lic+idarea societ?@ii comerciale ca o consecin@? direct? a declar?rii nulit?@ii societ?@ii se produce
dup? toate regulile speci"ice acestei ultime "a!e de existen@? a societ?@ii comerciale, cu men@iunea
c?, potrivit legii, prin +ot?rBrea tribunalului de declarare a nulit?@ii sunt numi@i Ci lic+idatorii
societ?@ii comerciale di!olvate din aceast? cau!? .,e asemenea, tribunalul care a pronun@at
+ot?rBrea de declarare a nulit?@ii societ?@ii are obliga@ia s? comunice dispo!itivul +ot?rBrii o"iciului
)egistrului Comer@ului pentru e"ectuarea de men@iuni. La rBndul s?u, dup? e"ectuarea Anregistr?rilor
prev?!ute de lege, 0"iciul )egistrului Comer@ului va trimite dispo!itivul +ot?rBrii respective
6onitorului 0"icial al )omBniei spre publicare.
=aptul c? declararea nulit?@ii societ?@ii nu produce e"ecte retroactive "ace ca actele 'uridice Anc+eiate
An numele societ?@ii s? ACi p?stre!e valabilitatea. Consecin@a este c? nici societatea Ci nici asocia@ii nu
vor putea opune ter@ilor de bun?&credin@? nulitatea societ?@ii comerciale.)?spunderea pentru
obliga@iile societ?@ii comerciale care Ci&a Ancetat existen@a ca urmare a declar?rii nulit?@ii revine
asocia@ilor An condi@iile prev?!ute de art. din legea societ?@ilor comerciale.
,octrina s&a pronun@at An sensul c? Ci An situa@ia ac@iunii An regulari!are sunt incidente dispo!i@iile
art. 39 din Legea nr. 1/1990 a societ?@ilor comerciale.
Prin urmare, Ci An ca!ul pre'udiciilor cau!ate de neregularit?@ile care au condus la declararea nulit?@ii
societ?@ii, r?spunderea revine "ondatorilor, repre!entan@ilor societ?@ii, precum Ci primilor membri ai
2<
organelor de conducere, de administrare Ci de control ale societ?@ii care au o r?spundere nelimitat?
Ci solidar?.
>n ca!ul unui con"lict de interese generat de un concurs Antre ac@iunea An anulare Ci ac@iunea An
regulari!area societ?@ii, consider?m c? ar avea prioritate aceasta din urm?. #olu@ia cBCtigului de
cau!? An "avoarea ac@iunii An regulari!area societ?@ii a"lat? An concurs cu ac@iunea An anulare se
ba!ea!? pe spiritul legii de salvare a existen@ei societ?@ii comerciale ori de cBte ori este legal posibil
Ci pe ocrotirea intereselor ter@ilor Ci a raporturilor 'uridice la care particip? societatea comercial?.
'4 Efectele nerespect!rii cerin"elor legale privind publicitatea constituirii societ!"ii comerciale
a( Rou "u)i$it53ii "ri,ind $onstituirea so$iet53ii $o+er$iae4 ,e la data Anmatricul?rii An
)egistrul Comer@ului societatea comercial? dobBndeCte personalitate 'uridic? devenind subiect de
drept de sine distinct cu toate consecin@ele 'uridice care decurg din aceast? calitate.
(pari@ia unei noi societ?@i An mul@imea societ?@ilor comerciale, a unui nou subiect de drepturi Ci
obliga@ii trebuie s? "ie adus? la cunoCtin@a tuturor persoanelor interesate Ea ter@ilor.. (ceast? cerin@?
se reali!ea!? prin publicarea An 6onitorul 0"icial al )omBniei a unui extras al Anc+eierii directorului
0"iciului )egistrului Comer@ului prin care s&a autori!at constituirea societ?@ii Ci s&a dispus
Anmatricularea acesteia An )egistrul Comer@ului . La cererea Ci pe c+eltuiala p?r@ilor Anc+eierea
directorului 0"iciului )egistrului Comer@ului se public? integral An 6onitorul 0"icial .
Legea societ?@ilor comerciale modi"icat?, completat? Ci republicat? stabileCte o m?sur? suplimentar?
pentru prote'area intereselor ter@ilor. Potrivit art. <2 din Legea nr. 1/1990, societatea comercial?
are obliga@ia de a veri"ica identitatea dintre textele actului constitutiv Ci Anc+eierii directorului
0"iciului )egistrului Comer@ului, depuse la 0"iciul )egistrului Comer@ului, Ci cele publicate An
6onitorul 0"icial al )omBniei sau An pres?. >n ca!ul apari@iei unor neconcordan@e, ter@ii vor putea
opune societ?@ii oricare dintre textele documentelor men@ionate, cu excep@ia situa@iei An care
societatea "ace dovada c? ei cunoCteau con@inutul textului depus la 0"iciul )egistrului Comer@ului.
#e poate conclu!iona c? rolul publicit?@ii privind constituirea societ?@ii comerciale reali!ate An
condi@iile legii este acela al opo!abilit?@ii "a@? de ter@i a documentelor constitutive Ci implicit a
societ?@ii comerciale ca subiect de drept, deci a tuturor actelor Ci "aptelor 'uridice des"?Curate de
aceasta An limita obiectului s?u de activitate.
)( San$3iunea ino"o#a)iit53ii4 >n ca!ul nereali!?rii publicit?@ii impuse de lege, sanc@iunea pentru
aceast? neregularitate nu este nulitatea actelor supuse publicit?@ii, ci inopo!abilitatea acestora "a@?
de ter@i Elipsa lor de opo!abilitate..
(ceast? sanc@iune se Antemeia!? pe norma 'uridic? de principiu prev?!ut? de art. < alin. E2. din
Legea nr. 27/1990 privind )egistrul Comer@ului, care stabileCte c?% F"ersoana $are are o)i*a3ia
de a $ere o 6nre*istrare nu "oate o"une ter3ior a$tee ori fa"tee ne6nre*istrate. 6n afar5 de
$a#u 6n $are fa$e do,ada $5 ee erau $unos$ute de a$e8tiaG.
-orma de principiu men@ionat? a "ost consacrat? Ci de art. <0 alin. 1 din Legea nr. 1/1990, care
dispune c?% Fa$tee sau fa"tee "entru $are nu s!a efe$tuat "u)i$itatea "re,5#ute de e*e nu "ot
fi o"use ter3ior. 6n afar5 de $a#u 6n $are so$ietatea fa$e do,ada $5 a$e8tia e $uno8teauG.
Legea a stabilit Ci un interval de timp apreciat necesar pentru ca actele supuse obliga@iei de
publicitate s? poat? a'unge la cunoCtin@a ter@ilor. (st"el, potrivit art. <0 alin. 2 din Legea nr.
1/1990, opera@iunile e"ectuate de societate Anainte de a 17&a !i de la data public?rii An 6onitorul
0"icial al )omBniei a Anc+eierii directorului 0"iciului )egistrului Comertului nu sunt opo!abile
ter@ilor, care dovedesc c? au "ost An imposibilitate de a lua cunoCtin@? despre ele.
,eoarece dispo!i@iile legale sunt An "avoarea ter@ilor "iind menite s? prote'e!e interesele lor
patrimoniale, ter@ii pot invoca actele sau "aptele cu privire la care nu s&a Andeplinit "ormalitatea
legal? obligatorie de publicitate,An a"ar? de ca!ul An care omisiunea publicit?@ii le lipseCte de e"ecte.
$( O"o#a)iitatea nu+irii or*aneor de $ondu$ere ae so$iet53ii4 (Ca cum am ar?tat, printre
clau!ele obligatorii ale actului constitutiv se num?r? Ci aceea re"eritoare la desemnarea organelor de
conducere ale societ?@ii. -umirea acestora este "?cut? public? prin Anc+eierea directorului 0"iciului
)egistrului Comertului de autori!are a constituirii Ci de Anmatriculare a societ?@ii, precum Ci An ca!ul
public?rii actelor constitutive ale societ?@ii comerciale. >n toate ca!urile Anc+eierea de Anmatriculare
red? con@inutul actului constitutiv Ci este supus? obliga@iei de publicitate prin 6onitorul 0"icial al
27
)omBniei.(tunci cBnd numirea repre!entan@ilor, administratorilor sau altor persoane care "ac parte
din organele societ?@ii a "ost publicat? con"orm legii, nici societatea Ci nici ter@ii nu vor putea opune
o eventual? neregularitate privind numirea acestor persoane, cu scopul de a se sustrage de la
obliga@iile asumate Eart. <3 alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
>n mod contrar, dac? numirile An "unc@iile men@ionate sau Ancetarea acestor "unc@ii nu au "ost
publicate An con"ormitate cu legea, societatea nu le va putea invoca "a@? de ter@i .
Se$3iunea IV4Re*i+u %uridi$ a fiiaeor 8i su$ursaeor so$iet53ii $o+er$iae
>n "orma sa ini@ial?, legea societ?@ilor comerciale a generat numeroase controverse Ci puncte de
vedere divergente privind statutul 'uridic al "ilialelor Ci sucursalelor societ?@ii comerciale.
Prin modi"ic?rile Ci complet?rile aduse de 0rdonan@a de 1rgen@? a 2uvernului nr. 2/1997, Legea
societ?@ilor comerciale nr. 1/1990 republicat? a reglementat An mod tranCant Ci An concordan@? cu
legisla@ia 1niunii *uropene atBt problematica "ilialelor, cBt Ci aceea a sucursalelor, agen@iilor Ci altor
sedii secundare An art. 32&3< din lege.
Potrivit noilor reglement?ri "iliala Ci sucursala sunt dou? unit?@i exogene ale societ?@ii comerciale cu
un regim 'uridic di"erit.>n"iin@area sucursalelor Ci "ilialelor poate "i impus? de natura obiectului de
activitate al societ?@ii Ci de perspectiva extinderii acesteia.(socia@ii Ci "ondatorii pot stabili Anc? din
momentul constituirii prin actul constitutiv An"iin@area unor sedii secundare sau inten@ia alc?tuirii
ulterioare a acestora.
,e asemenea, societ?@ile comerciale str?ine pot An"iin@a An )omBnia, cu respectarea legii romBne,
"iliale, precum Ci sucursale, agen@ii, repre!entan@e sau alte sedii secundare, dac? acest drept le este
recunoscut de legea statutului lor organic .
. )egimul 2uridic al filialelor
a( Constituirea fiiaeor so$iet53ii $o+er$iae4 Potrivit art. 32 din Legea nr. 1/1990 republicat?,
fiiaee sunt societ?@i comerciale cu personalitate 'uridic? Ci se An"iin@ea!? Antr&una din "ormele de
societate prev?!ute de art. 2 din aceeaCi lege. *le vor avea regimul 'uridic al "ormei de societate An
care s&au constituit Ci vor respecta toate normele de An"iin@are corespun!?toare "ormei 'uridice
pentru care a optat societatea ce le An"iin@ea!?.,in punct de vedere economic, "iliala este dependent?
de societatea&mam? Ans? din punct de vedere 'uridic are personalitate 'uridic? proprie Ci statutul
societ?@ii sub "orma c?reia a luat "iin@?. *a ACi asum? drepturi Ci obliga@ii An nume propriu Ci particip?
la raporturile 'uridice prin repre!entan@ii ei legali.
)( :n+atri$uarea fiiaeor4 (vBnd, potrivit art. 32 din Legea nr. 1/1990, regimul 'uridic de
An"iin@are, "unc@ionare Ci Anmatriculare al "ormei 'uridice de societate comercial? An care s&a
constituit, "iliala are propriul s?u sediu, "irm? Ci emblem? ca orice societate comercial?.
>n aceste condi@ii, deCi legea nu men@ionea!? An mod expres, "iliala urmea!? s? "ie Anmatriculat? An
)egistrul Comer@ului de la sediul pe care l&a stabilit prin actul constitutiv ca orice societate
comercial? ne"iind necesar? Ci Anmatricularea An )egistrul Comer@ului de la sediul societ?@ii&mam?
de care depinde numai din punct de vedere economic, nu Ci din punct de vedere 'uridic.
#. )egimul 2uridic al sucursalelor %i al altor sedii secundare
a( Constituirea su$ursaeor 8i a ator sedii se$undare4 Potrivit art. 3 alin. E1. din Legea nr.
1/1990 republicat?, su$ursaee sunt de!membr?minte "?r? personalitate 'uridic? ale societ?@ilor
comerciale Ci se Anmatriculea!?, Anainte de Anceperea activit?@ii lor, An )egistrul Comer@ului din
'ude@ul An care vor "unc@iona.
#pre deosebire de "ilial?, sucursala nu are personalitate 'uridic? proprie "iind dependent? atBt
economic cBt Ci 'uridic de societatea comercial?&mam? care a An"iin@at&o.
>n acest sens, art. 7 lit. g pentru societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat? Ci art. 8
lit. l pentru societ?@ile de capitaluri prev?d c? An actul constitutiv al societ?@ii printre alte clau!e
obligatorii se vor men@iona% Fsediie se$undare > su$ursae. a*en3ii. re"re#entan3e sau ate
ase+enea unit53i f5r5 "ersonaitate %uridi$5 > atun$i $9nd se 6nfiin3ea#5 o dat5 $u so$ietatea.
sau $ondi3iie "entru 6nfiin3area or uterioar5 da$5 se are 6n ,edere o atare 6nfiin3areG.)e!ult?
27
c? sucursalele Ci alte sedii secundare nu au personalitate 'uridic? proprie Ci pot "i An"iin@ate o dat? cu
societatea comercial?&mam? de care depind atBt economic cBt Ci 'uridic, sau ulterior prin
modi"icarea actului constitutiv.)egimul 'uridic al sucursalei se aplic? oric?rui alt sediu secundar,
indi"erent de denumirea lui, c?ruia societatea care Al An"iin@ea!? Ai atribuie statut de sucursal? Eart. 3
alin. E. din Legea nr. 1/1990..Pentru a nu mai da naCtere la con"u!ii Antre regimul 'uridic al "ilialei
Ci cel al sucursalei, legea preci!ea!? c?% Fnu se "ot 6nfiin3a sedii se$undare su) denu+irea de
fiia5G Eart. 3 alin. E<. din Legea nr. 1/1990..
Potrivit art. 32 din Legea nr. 1/1990 ,fiiaa este o societate comerciala cu personalitate
'uridica.(ceasta societate,"iliala,este constituita de societatea&mama,care detine ma'oritatea
capitalului sau.(st"el,desi este subiect de drept distinct,"iliala este dependenta si se a"la sub
controlul societatii&mama. Ca persoana 'uridica,"iliala participa la raporturile 'uridice in nume
propriu,prin actele 'uridice ale repre!entantilor sai,dobandind drepturi si asumandu&si obligatii,cu
anga'area unei raspunderi proprii.
)( :n+atri$uarea su$ursaeor 8i a ator sedii se$undare
#ucursala se Anmatriculea!?, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/1990, Anainte de Anceperea activit?@ii ei
An )egistrul Comer@ului din 'ude@ul An care va "unc@iona.,ac? sucursala se An"iin@ea!? Antr&o
localitate din acelaCi 'ude@ sau An aceeaCi localitate cu societatea "ondatoare Esocietatea&mam?., ea
va "i Anmatriculat? An acelaCi registru al comer@ului, Ans? distinct, ca Anmatriculare independent?.
CBnd sucursala "unc@ionea!? Antr&o localitate de pe ra!a altui 'ude@ decBt acela An care este
Anmatriculat? societatea "ondatoare, 0"iciul )egistrului Comer@ului de la sediul sucursalei va
transmite o"iciului )egistrului Comer@ului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe
Anregistrarea e"ectuat?, pentru a "i men@ionat? An )egistrul Comer@ului respectiv. >n acest ca!
sucursala este supus? unei duble Anregistr?ri, atBt la sediul unde "unc@ionea!?, cBt Ci la sediul
societ?@ii "ondatoare.Celelalte sedii secundare Eagen@ii, repre!entan@e Ci alte asemenea sedii. se
men@ionea!? numai An cadrul Anmatricul?rii societ?@ii An )egistrul Comer@ului sediului
principal.)epre!entantul sucursalei este obligat s? depun? semn?tura sa la )egistrul Comer@ului An
condi@iile prev?!ute de lege pentru repre!entan@ii societ?@ii comerciale .
,ispo!itiile Legii nr.1/1990,privind sucursalele si "ilialele, se aplica si sucursalelor si "ilialelor
in"iintate de societatile comerciale straine in )omania.(ceste societati pot in"iinta sucursale si
"iliale,doar daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic .
28
TEMA ?
PERSONALITATEA @URIDIC1 A SOCIET12II COMERCIALE4 FUNC2IONAREA
SOCIET12II COMERCIALE
*ec"iunea +.7o"iunea %i elementele caracteristice ale societ!"ii comerciale
>nc? din primul s?u articol legea romBn? a societ?@ilor comerciale stabileCte c?% F6n ,ederea
efe$tu5rii de a$te de $o+er3. "ersoanee fi#i$e 8i "ersoanee %uridi$e se "ot aso$ia 8i "ot
$onstitui so$iet53i $o+er$iae. $u res"e$tarea dis"o#i3iior "re#entei e*iG/ FSo$iet53ie
$o+er$iae $u sediu 6n Ro+9nia sunt "ersoane %uridi$e ro+9neG .#ocietatea comercial?
dobBndeCte personalitate 'uridic? prin constituirea ei An condi@iile legii, din momentul Anmatricul?rii
An )egistrul Comer@ului Eart. 30 din Legea nr. 1/1990..
Ca persoan? 'uridic?, societatea comercial? a "ost de"init? pornind de la elementele de identi"icare
ale acesteia.(st"el, societatea comercial? ca subiect de drept Epersoan? 'uridic?. a "ost denumit? ca o
structur? de persoane constituit? An condi@iile legii, avBnd un patrimoniu propriu, destinat reali!?rii
obiectului de activitate comercial? con"orm voin@ei sale sociale ca titular? de drepturi subiective Ci
obliga@ii comerciale, An scopul ob@inerii de bene"icii.
Ca Ci An ca!ul oric?rei persoane 'uridice, la societatea comercial? sunt pre!ente acele elemente care
con"igurea!? personalitatea 'uridic? a acestei structuri% organi!area de sine st?t?toare Eproprie.
materiali!at? prin existen@a organelor de conducere ce vor repre!enta societatea An raporturile
'uridice cu ter@ii/ un patrimoniu propriu distinct de cel al asocia@ilor/ un scop bine de"init Ci un
obiect de activitate propriu.
.-tributele de identificare ale societ!"ii comerciale
Ca orice subiect de drept, societatea comercial? se identi"ic? prin anumite elemente de
individuali!are proprii, care se deosebesc de cele ale asocia@ilor ce o compun.#ocietatea comercial?
trebuie s? aib? propria sa denumire E"irm? Ci, dac? este ca!ul, Ci emblem?. propriul sediu Ci propria
na@ionalitate. (ceste trei elemente distincte nu au o leg?tur? obligatorie cu numele, domiciliul Ci
cet?@enia asocia@ilor persoane "i!ice, ori cu denumirea, sediul sau na@ionalitatea asocia@ilor persoane
'uridice.>n individuali!area societ?@ii comerciale ca persoan? 'uridic? au un anumit rol% "orma
'uridic? a societ?@ii, voin@a proprie a acesteia, capacitatea 'uridic? Ci patrimoniul propriu.
14Fir+a 8i e+)e+a so$iet53ii $o+er$iae
(cestea nu sunt numai elemente incorporale ale "ondului de comer@, ci Ci atribute de
individuali!are a societ?@ii comerciale.0rice societate comercial? trebuie s? aib? o "irm? proprie Ci,
dac? este ca!ul, o emblem?. (ceste elemente se stabilesc An mod obligatoriu prin actul constitutiv al
societ?@ii Econtractul de societate Ci, respectiv, statutul societ?@ii..
a( Fir+a so$iet53ii $o+er$iae repre!int? elementul de identi"icare al societ?@ii An activitatea
comercial?.Potrivit art. 0 alin. 1 din Legea nr. 27/1990, "irma este numele sau, dup? ca!,
denumirea sub care un comerciant ACi exercit? comer@ul Ci sub care semnea!?.
>n mod obligatoriu, "irma trebuie men@ionat? An actul constitutiv al societ?@ii comerciale Eart. 7 lit. b
Ci art. 8 lit. b din Legea nr. 1/1990.. Con@inutul "irmei este reglementat An mod di"eren@iat de Legea
nr. 27/1990, An "unc@ie de "orma 'uridic? a societ?@ii comerciale. >n ca!ul societ?@ilor de persoane ea
const? Antr&un nume, iar An ca!ul societ?@ilor de capitaluri, Antr&o denumire proprie.
Fir+a unei so$iet53i 6n nu+e $oe$ti, cuprinde numele a cel pu@in unuia dintre asocia@i, urmat de
men@iunea Fso$ietate 6n nu+e $oe$ti,G, scris? An Antregime. Legea are An vedere numele Ci
prenumele asocia@ilor sau numele Ci ini@iala prenumelui acestora.
Fir+a unei so$iet53i 6n $o+andit5 si+"5 cuprinde de asemenea numele a cel pu@in unuia dintre
asocia@ii comandita@i, Anso@it de men@iunea Fso$ietate 6n $o+andit5G. scris? An Antregime.
Fir+a unei so$iet53i "e a$3iuni sau 6n $o+andit5 "e a$3iuni se compune dintr&o denumire proprie,
de natur? a o deosebi de "irmele altor societ?@i. ,enumirea respectiv? trebuie Anso@it? de men@iunea
scris? An Antregime Fso$ietate "e a$3iuniG sau prescurtat F#.(.G, respectiv Fso$ietate 6n $o+andit5
"e a$3iuniG.
29
Fir+a so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5 se compune dintr&o denumire proprie, la care se poate
ad?uga numele unuia sau mai multor asocia@i, Anso@it? de men@iunea scris? An Antregime Fso$ietate
$u r5s"undere i+itat5G, sau prescurtat F#.).L.G
Cerin@a imperativ? a legii cu privire la "irma societ?@ii stabilit? de c?tre asocia@i este ca numele sau
denumirea pe care au ales&o s? se deosebeasc? An mod evident de celelalte "irme existente, inclusiv
"a@? de cele "olosite de comercian@ii din sectorul public Eart. 8 din Legea nr. 27/1990..
Competen@a veri"ic?rii Andeplinirii condi@iilor prev?!ute de lege cu privire la "irma Ci/sau emblema
societ?@ii apar@ine o"iciului )egistrului Comer@ului. CBnd acest o"iciu constat? c? o "irm? nou? este
asem?n?toare ori se poate con"unda cu o alta de'a Anregistrat?, este obligat s? solicite asocia@ilor
completarea denumirii cu o men@iune care s? deosebeasc? "irma, "ie prin desemnarea mai precis? a
persoanei, "ie prin indicarea mai precis? a comer@ului exercitat sau An orice alt mod. ,ac? nu sunt
introduse aceste elemente de deosebire Ci exist? posibilitatea unor con"u!ii cu alte "irme Anregistrate,
0"iciul )egistrului Comer@ului trebuie s? re"u!e Anscrierea "irmei respective Eart. 9 din Legea nr.
27/1990..
)( E+)e+a so$iet53ii $o+er$iae este un alt element de identi"icare, "acultativ, al societ?@ii.
Potrivit legii, e+)e+a repre!int? semnul sau denumirea care deosebeCte o societate de o alt?
societate ce des"?Coar? acelaCi gen de activitate Eart. 0 alin. 2 din Legea nr. 27/1990..
=iind un element de identi"icare "acultativ Ci suplimentar al comerciantului An cBmpul activit?@ii
comerciale, e+)e+a are un regim 'uridic di"erit de cel al "irmei.
Ieri"icarea disponibilit?@ii "irmei Ci a emblemei se "ace de c?tre 0"iciul )egistrului Comer@ului, Anainte
de Antocmirea actelor constitutive sau, dup? ca!, de modi"icarea "irmei Ci/sau a emblemei Eart. 9 alin. 2
din Legea nr. 27/1990..
24 Sediu so$iet53ii $o+er$iae
*ste atributul de identi"icare menit s? situe!e societatea An spa@iu, An cadrul raporturilor 'uridice la
care aceasta particip?. Pentru a&l distinge de domiciliul asocia@ilor, sediu societ?@ii mai poart?
denumirea de sediu so$ia Ci este de"init ca "iind locul unde ACi des"?Coar? activitatea organele de
deci!ie Ci de administrare ale societ?@i comerciale.
(socia@ii sunt obliga@i s? men@ione!e sediul An actul constitutiv al societ?@ii comerciale Eart. 7 lit. b Ci
art. 8 lit. b din Legea nr. 1/1990..
Legea nu cuprinde nici o dispo!i@ie re"eritoare la criteriile de stabilire a sediului societ?@ii, ast"el c?
asocia@ii au deplin? libertate An alegerea sediului social. ,e regul?, ei optea!? pentru locul unde se
vor g?si organele de conducere ale societ?@ii.
,eterminarea sediului societ?@ii are An acelaCi timp o importan@? practic? sub mai multe aspecte%
& An raport de sediu se stabileCte na@ionalitatea societ?@ii comerciale/
& sediul societ?@ii este locul An care se reali!ea!? anumite activit?@i procedurale/ la sediul social se
comunic? societ?@ii toate actele procedurale Ci An raport de acest sediu se determin? instan@a
competent? s? solu@ione!e litigiile An care societatea apare An calitate procesual? de reclamant? sau
pBrBt?/
& "iind un element de identi"icare important pentru via@a societ?@ii, sediul social poate "i sc+imbat
numai prin modi"icarea actelor constitutive ale societ?@ii, An condi@iile stabilite de art. 199 din Legea
nr. 1/1990.
&4 Na3ionaitatea so$iet53ii $o+er$iae
Constituie un alt element de identi"icare a societ?@ii. $ndi"erent de cet?@enia asocia@ilor persoane "i!ic
sau de na@ionalitatea asocia@ilor persoane 'uridice, societatea comercial? ce se constituie are propria
sa na@ionalitate.
-a@ionalitatea societ?@ii comerciale nu este privit? An sensul te+nic al apartenen@ei unui individ la un
anumit stat, ci trebuie avut? An vedere An sensul statutului 'uridic al societ?@ii, de cali"icare a legii
aplicabile constituirii, "unc@ion?rii, di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii comerciale. Cu alte cuvinte, An
"unc@ie de na@ionalitatea ei se determin? legea aplicabil? persoanei 'uridice EAn spe@?, societ?@ii
comerciale..
0
>n "unc@ie de dreptul na@ional al unor state pentru determinarea na@ionalit?@ii societ?@ii comerciale
sunt "olosite criterii di"erite% cet?@enia asocia@ilor/ locul constituirii societ?@ii/ sediul social/ centrul
a"acerilor etc.Legea romBn? a societ?@ilor comerciale a stabilit drept criteriu unic sediul societ?@ii
pentru determinarea na@ionalit?@ii acesteia. (st"el, art. 1 alin 2 din Legea nr. 1/1990 stabileCte c?%
Fso$iet53ie $o+er$iae $u sediu 6n Ro+9nia sunt "ersoane %uridi$e ro+9neG.
(ceast? regul? se aplic? Ci An ca!ul societ?@ilor comerciale cu participare str?in? de capital ce
"unc@ionea!? An )omBnia ori/Ci au constituit pe teritoriul @?rii noastre "iliale sau sucursale ori alte
sedii secundare Eart. 280 Ci art. 33 din Legea nr. 1/1990..
Potrivit acestor dispo!i@ii legale, Ci societatea comercial? cu participare str?in? de capital constituit?
An )omBnia este de na@ionalitate romBn? avBnd sediul An )omBnia. >n privin@a "ilialei, sucursalei,
repre!entan@ei sau altui sediu secundar "?r? personalitate 'uridic?, pe lBng? criteriul sediului, legea
romBn? cere ca dreptul de a constitui aceste de!membr?minte An @ar? str?in? s? "ie recunoscut Ci de
legea statutului lor organic, care de regul? este legea @?rii An care "unc@ionea!? societatea
comercial?&mam?.
/4 Voin3a so$iet53ii $o+er$iae
Ca orice persoan? 'uridic?, Ci societatea comercial? are o voin@? proprie de sine st?t?toare, care nu se
con"und? cu voin@ele asocia@ilor.
Pentru anali!a mecanismului de "ormare Ci mani"estare a voin@ei societ?@ii trebuie s? @inem seama c?
societatea comercial? este un procedeu te+nico&'uridic "iind constituit? cu o "inalitate bine
determinat? Ci anume pentru punerea An valoare An comun a resurselor Ci capacit?@ilor mai multor
persoane E"i!ice Ci 'uridice. cu scopul ob@inerii de pro"it Ci Amp?r@irii bene"iciilor re!ultate.
>n consecin@? neavBnd o existen@? organic? Ci nici o voin@? natural?, legea atribuie societ?@ii
comerciale voin@a persoanelor "i!ice sau a repre!entan@ilor persoanelor 'uridice care o compun, An
m?sura An care aceste voin@e ac@ionea!? pentru reali!area scopului societ?@ii comerciale. >n acelaCi
timp, voin@a societ?@ii nu repre!int? o Ansumare mecanic? a voin@elor asocia@ilor care o compun, ci
ea repre!int? o calitate nou? re!ultat? ca un vector al acelor voin@e individuale subordonate unui
scop comun.Ioin@a societ?@ii comerciale este o re!ultant? a voin@elor individuale ale asocia@ilor
mani"estate An adunarea general?. *a devine o voin@? colectiv? ce se "ormea!? ca voin@? social? pe
ba!a principiului ma'orit?@ii An adunarea general? a asocia@ilor, indi"erent de "orma 'uridic? a
societ?@ii.
*xisten@a voin@ei sociale "ormate ca o ma'oritate a voin@ei asocia@ilor An adunarea general? a "ost
consacrat? Ci de legea societ?@ilor comerciale. Potrivit art. 11 alin 1 din Legea nr. 1/1990,
+ot?rBrile luate de adunarea general? An limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii c+iar
pentru asocia@ii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.)e"eritor la "ormarea voin@ei
sociale, Legea nr. 1/1990 "ace anumite distinc@ii, An "unc@ie de "orma 'uridic? a societ?@ii
comerciale.
>n ca!ul so$iet53ior de "ersoane Esocietatea An nume colectiv Ci An comandit? simpl?., asocia@ii pot
lua +ot?rBri valabile cu ma'oritatea absolut? a capitalului social, An ca!urile prev?!ute expres de lege
Ci anume%
& An ca! de divergen@? Antre administratorii societ?@ii Eart. 77 din Legea nr. 111990./
& pentru alegerea ulterioar? a administratorilor societ?@ii Eart. 77 alin. 1 din lege./
& An ca!ul opo!i@iei unui administrator al societ?@ii cu privire la o opera@iune ce dep?CeCte limitele
obiCnuite .
& pentru aprobarea bilan@ului contabil Ci pentru deci!iile re"eritoare la r?spunderile
administratorilor .
(l?turi de al@i autori consider?m c? principiul ma'orit?@ii absolute a capitalului social ACi g?seCte
aplicarea Ci An celelalte ca!uri privind societ?@ile de persoane, care nu sunt men@ionate de lege, cu
excep@ia situa@iilor de modi"icare a actului constitutiv Econtractului de societate. pentru care este
necesar votul tuturor asocia@ilor.
1
La so$iet53ie de $a"itauri. principiul ma'orit?@ii se aplic? An ca!ul tuturor +ot?rBrilor adun?rilor
generale ale ac@ionarilor. #e are An vedere ma'oritatea raportat? la capitalul social Ci nu la num?rul
asocia@ilor.
Condi@iile de cvorum Ci ma'oritate sunt reglementate de art. 112 Ci respectiv art. 11< din Legea nr.
1/1990 Ci di"er? dup? cum este vorba de adunarea general? ordinar? sau extraordinar? Ci An "unc@ie
de prima ori a doua convocare.
Pentru so$ietatea $u r5s"undere i+itat5 adunarea asocia@ilor ia deci!ii cu votul repre!entBnd
ma'oritatea absolut? a asocia@ilor Ci a p?r@ilor sociale, iar pentru modi"icarea actelor constitutive, cu
votul tuturor asocia@ilor Eart. 187 din Legea nr. 1/1990.. >n ca!ul acestei "orme 'uridice de societate
este necesar? o dubl? condi@ie, ma'oritatea "iind raportat?, atBt la num?rul asocia@ilor, cBt Ci la
capitalul social.
La toate "ormele 'uridice de societ?@i comerciale, voin@a social?, ca re!ultat al voin@ei colective a
asocia@ilor, este valori"icat? An raporturile la care particip? societatea prin anumite persoane care au
"ost Anvestite cu putere de repre!entare. Prin aceCti repre!entan@i Amputernici@i de actul constitutiv
sau An virtutea legii, societatea Anc+eie acte 'uridice, dobBndeCte drepturi Ci ACi asum? obliga@ii.
,reptul de repre!entare poate "i con"erit unui asociat ori unei persoane din a"ara societ?@ii, ini@ial
prin actele constitutive Ci ulterior prin voin@a asocia@ilor exprimat? An adunarea general? An condi@iile
stabilite de lege.
?4Ca"a$itatea %uridi$5 a so$iet53ii $o+er$iae
#ocietatea comercial?, ca orice persoan? 'uridic?, are o capacitate proprie "ormat? din capacitatea de
"olosin@? Ci capacitatea de exerci@iu.Legea societ?@ilor comerciale nu cuprinde dispo!i@ii speciale
privind capacitatea 'uridic? a societ?@ilor, ast"el AncBt sunt aplicabile normele generale de principiu
stabilite de ,ecretul nr. 1/19<3 adaptate la speci"icul societ?@ilor comerciale.
Capacitatea de folosin"! a societ!"ii comerciale
#e compune din aptitudinea acestei persoane 'uridice de a avea drepturi Ci obliga@ii.
#ocietatea comercial? dobBndeCte capacitate de "olosin@? din !iua Anmatricul?rii An )egistrul
Comer@ului Eart. 30 din Legea nr. 1/1990.. ,ar societatea are o capacitate de "olosin@? restrBns?
Anc? de la data autenti"ic?rii actelor constitutive. (ceasta priveCte Ans? numai drepturile constituite
An "avoarea ei, Andeplinirea obliga@iilor Ci a tuturor m?surilor preliminare strict necesare An"iin@?rii
societ?@ii An mod legal Eart. alin. din ,ecretul nr. 1/19<3..
>n principiu, societatea comercial? poate avea orice drepturi Ci obliga@ii. ,ar An realitate ea
dobBndeCte drepturi Ci ACi asum? acele obliga@ii patrimoniale Ci nepatrimoniale privind s?vBrCirea
"aptelor de comer@ ce "ac obiectul s?u de activitate. >n deplin? concordan@? cu prevederile art. 3 din
,ecretul nr. 1/19<3, societatea comercial? are o capacitate de "olosin@? speciali!at? circumscris?
scopului s?u stabilit prin lege, actul de An"iin@are sau statut Ci care se re"lect? An obiectul
societ?@ii.(ctele 'uridice pe care societatea comercial? le Anc+eie "?r? a "i circumscrise strict
scopului Ci obiectului de activitate ale acesteia sunt lovite de nulitate potrivit art. 3 alin. 2 din
,ecretul nr. 1/19<3.
Capacitatea de exerci"iu a societ!"ii comerciale
Const? An aptitudinea acesteia de a&Ci asuma obliga@ii prin actele 'uridice Anc+eiate. (vBnd calitatea
de persoan? 'uridic? Esubiect de drept de sine distinct. societatea comercial? dispune Ci de
capacitatea de exerci@iu necesar? pentru a putea participa An nume propriu la di"eritele raporturi
'uridice necesare bunei "unc@ion?ri.
Potrivit art. < din ,ecretul nr. 1/19<3, persoana 'uridic? ACi exercit? drepturile Ci ACi AndeplineCte
obliga@iile asumate prin organele sale. (ctele 'uridice e"ectuate de organele persoanei 'uridice An
limitele puterilor ce le&au "ost con"erite, sunt actele persoanei 'uridice AnseCi "iind recunoscute ca
atare.
2
Legea societ?@ilor comerciale nr. 1/1990 stabileCte c? societatea comercial? are organe proprii de
deliberare Ci deci!ie <adunarea aso$ia3ior(. organe de gestiune Ci administrare <ad+inistratorii( Ci
organe de control asupra modului de gestionare a activit?@ii societ?@ii <$en#orii(.
0rganul sau organele prin care societatea comercial? dobBndeCte drepturi Ci ACi asum? obliga@ii
Anc+eind acte 'uridice este ad+inistratoru Eadministratorii. 6n,estit $u "utere de re"re#entare
Erepre!entan@ii. a societ?@ii An rela@iile cu ter@ii.
Dre"tu de re"re#entare nu apar@ine oric?rui administrator. (cesta este un drept special ce se
deosebeCte de dreptul general de administrare care include numai puterea de gestiune intern? a
societ?@ii.
,reptul de repre!entare apar@ine numai acelor administratori c?rora le&a "ost con"erit? aceast?
"utere de re"re#entare prin actul constitutiv al societ?@ii sau ulterior de c?tre adunarea general? a
asocia@ilor care a decis An acest sens cu respectarea condi@iilor de cvorum Ci de participare stabilite
de lege.>n ce priveCte drepturile, obliga@iile Ci r?spunderile administratorilor, acestea sunt
reglementate de dispo!i@iile re"eritoare la mandatul comercial Ci de cele special prev?!ute de Legea
nr. 1/1990 a societ?@ilor comerciale. 6andatul administratorilor are o dubl? natur? 'uridic?,
$ontra$tua5 re!ultat? din actul constitutiv al societ?@ii Ci e*a5. re!ultat? din dispo!i@iile
imperative ale legii.Ca orice persoan? 'uridic?, Ci societatea comercial? are o $a"a$itate de
e;er$i3iu s"e$iai#at5. circumscris? obiectului s?u de activitate prev?!ut prin actul constitutiv.
#ocietatea comercial? dobBndeCte o capacitate de exerci@iu anticipat? necesar? constituirii sale legale
Ci o capacitate de exerci@iu deplin? din momentul Anmatricul?rii An )egistrul Comer@ului, cu condi@ia
s? "i "ost desemnat administratorul care s? repre!inte societatea.
(dministratorii sunt obliga@i s? ac@ione!e numai potrivit interesului social, deoarece An ca! contrar
vor r?spunde personal pentru actele 'uridice Anc+eiate An numele societ?@ii dar nerecunoscute de
aceasta ori pentru opera@iunile care au dep?Cit limitele mandatului Ci ale puterilor Ancredin@ate
administratorilor.
A4 Patri+oniu so$iet53ii $o+er$iae!Autono+ia "atri+oniuui so$iet53ii $o+er$iae
#ocietatea comercial? constituit? An condi@iile legii este Anvestit? cu personalitate 'uridic? ca urmare
a "aptului c? AntruneCte toate elementele constitutive ale unui subiect de drept, persoan? 'uridic?.
Pe lBng? organi!area de sine st?t?toare Ci un anumit scop Ci "inalitate, ambele materiali!ate prin
voin@a Ci capacitatea 'uridic? proprie, societatea comercial? dispune de un patrimoniu propriu.
Patrimoniul societ?@ii comerciale are un $ara$ter autono+ distinct Ci incon"undabil "a@? de
patrimoniile personale ale asocia@ilor care o compun. (cest "atri+oniu so$ia este compus din
totalitatea drepturilor Ci obliga@iilor patrimoniale care apar@in societ?@ii comerciale. *l cuprinde
a$ti,u so$ia Ci "asi,u so$ia. componente care pentru buna "unc@ionare a societ?@ii trebuie s? se
a"le Antr&un relativ ec+ilibru "avorabil activului social.
A$ti,u so$ia cuprinde toate drepturile patrimoniale, reale sau de crean@?, re"eritoare An principal la
bunurile Ci valorile aduse de asocia@i ca aport la constituirea societ?@ii, precum Ci a celor dobBndite
pe parcursul "unc@ion?rii societ?@ii, inclusiv a bene"iciilor ce nu au "ost distribuite asocia@ilor.
Pasi,u so$ia cuprinde toate obliga@iile patrimoniale ale societ?@ii de natur? contractual? Ci
extracontractual?.
Consecin"ele autonomiei patrimoniului societ!"ii comerciale
Caracterul autonom al patrimoniului societ?@ii, distinct de patrimoniile proprii ale asocia@ilor, are
anumite consecin@e 'uridice care An doctrina comerciala au "ost grupate An patru categorii%
a( 'unurie aduse $a a"ort de $5tre aso$ia3i ies din "atri+oniu a$estora 8i intr5 6n
"atri+oniu so$iet53ii4
(tunci cBnd prin actul constitutiv al societ?@ii nu se dispune An alt mod, bunurile aduse cu titlu de
aport la capitalul social de c?tre asocia@i devin proprietatea societ?@ii comerciale respective Eart. 7<
din Legea nr. 1/1990..

>n acest ca! asocia@ii nu mai au nici un drept asupra bunurilor aduse ca aport. >n sc+imbul lor ei vor
dobBndi "rac@iuni ale capitalului social sub "orma unor p?r@i de interes, p?r@i sociale sau ac@iuni, care
le con"er? un drept de crean@? asupra societ?@ii comerciale cu toate consecin@ele speci"ice care
re!ult? din aceast? participare la constituirea capitalului social Ci An limita valorii "rac@iunilor
de@inute.
(ceste titluri de participare la capitalul social con"er? persoanelor ce le de@in calitatea de asociat sau
ac@ionar An "unc@ie de "orma 'uridic? a societ?@ii Ci drepturile sociale speci"ice% de a participa la
luarea deci!iilor An adunarea general?/ dreptul la bene"icii Ci la Amp?r@irea activului social atunci
cBnd societatea intr? An di!olvare Ci lic+idare.
(ceste bunuri aduse ca aport la constituirea capitalului social ce au intrat An patrimoniul societ?@ii nu
mai pot "i urm?rite de creditorii personali ai asocia@ilor, indi"erent de data crean@ei lor. Pe toat?
durata "unc@ion?rii societ?@ii creditorii asocia@ilor pot s?&Ci exercite drepturile lor de crean@? numai
asupra p?r@ii din bene"iciile cuvenite asociatului, debitor personal, dup? situatia "inanciara anuala,
iar la di!olvarea societ?@ii, asupra p?r@ii ce i s&ar cuveni eventual prin lic+idare .,e asemenea,
creditorii personali ai asocia@ilor au dreptul s? pun? poprire asupra p?r@ilor ce s&ar cuveni asocia@ilor
prin lic+idare ori pot sec+estra Ci vinde ac@iunile de@inute de debitorii lor .
(ceste drepturi speciale de poprire, respectiv de sec+estru Ci vBn!are, asupra p?r@ilor cuvenite din
lic+idare ori a ac@iunilor de@inute de asocia@ii sau ac@ionarii debitori nu Ancalc? principiul autonomiei
patrimoniului societ?@ii comerciale deoarece aceste bunuri supuse ac@iunilor civile speci"ice "ac
parte din patrimoniul asocia@ilor Ci nu a"ectea!? patrimoniul social.
)( 'unurie aduse $a a"ort de $5tre aso$ia3i 8i $u"rinse 6n a$ti,u so$ia for+ea#5 *a%u *enera
a $reditorior so$iai4 Consecin@a este c? aceste bunuri vor putea "i urm?rite numai de c?tre
creditorii societ?@ii, pentru obliga@iile speciale asumate indi"erent de i!vorul lor. *ste exclus un
concurs al creditorilor sociali cu creditorii asocia@ilor An privin@a acestor bunuri care au intrat An
patrimoniul societ?@ii comerciale.
-umai An mod excep@ional, creditorii sociali bene"icia!?, pe lBng? dreptul de ga' asupra bunurilor
din patrimoniul societ?@ii, Ci de un drept de ga' general asupra bunurilor din patrimoniul personal al
unor anumite categorii de asocia@i. *ste ca!ul societ?@ilor An nume colectiv Ci An comandit?, An care
asocia@ii, respectiv asocia@ii comandita@i, au o r?spundere nelimitat? Ci solidar? pentru obliga@iile
asumate de aceste "orme 'uridice de societ?@i comerciale.
$( O)i*a3iie so$iet53ii fa35 de ter3i nu se "ot $o+"ensa $u o)i*a3iie ter3ior fa35 de aso$ia3i4
(ceast? consecin@? a autonomiei patrimoniului societ?@ii comerciale "ace s? nu "ie posibil? aplicarea
$o+"ensa3iei ca modalitate de stingere a obliga@iilor, ne"iind Andeplinite condi@iile impuse de lege.
Potrivit art. 113< Cod civil, compensa@ia poate opera numai dac? obliga@ia exist? Antre aceleaCi
persoane Econdi@ia identit?@ii de persoane. care s? aib? calit?@i di"erite de creditor Ci debitor An
acelaCi timp, una "a@? de cealalt?.(utonomia patrimoniului societ?@ii comerciale "a@? de patrimoniul
asocia@ilor "ace s? avem subiecte de drept distincte participante la raporturi 'uridice di"erite ale c?ror
obliga@ii nu se pot stinge prin compensa@ie.
#pre exemplu, obliga@ia societ?@ii "a@? de un ter@ nu poate "i compensat? cu o obliga@ie a unui asociat
"a@? de acelaCi ter@, c+iar dac? cele dou? obliga@ii sunt egale ca valoare, deoarece ele s&au n?scut din
raporturi 'uridice di"erite Ci sunt garantate cu patrimonii di"erite.
d( A"i$area "ro$edurii fai+entuui fa35 de so$ietate "ri,e8te nu+ai "atri+oniu so$iet53ii. nu
8i "e $e a aso$iatuui4 =iind distinct "a@? de patrimoniul asocia@ilor, procedura "alimentului
vi!ea!? exclusiv patrimoniul societ?@ii comerciale care Ci&a Ancetat pl?@ile pentru datoriile sale
comerciale. (ceast? procedur? special? nu se poate extinde asupra patrimoniilor .
Se$3iunea II4 Efe$tee %uridi$e ae $ait53ii de "ersoan5 %uridi$5 a so$iet53ii $o+er$iae
Ca An ca!ul oric?rei persoane 'uridice, Ci personalitatea 'uridic? a societ?@ii comerciale are anumite
consecin@e. ,octrina de drept privat are An vedere An principal urm?toarele% dreptul societ?@ii de a
participa An nume propriu la raporturile 'uridice/ r?spunderea societ?@ii pentru obliga@iile sociale/
dreptul societ?@ii de a sta An 'usti@ie, ca reclamant? sau pBrBt?.
3
.8reptul societ!"ii de a participa .n nume propriu la raporturile 2uridice
Ca persoan? 'uridic?, subiect de drept de sine distinct, societatea comercial? are dreptul s? participe
An nume propriu la raporturile 'uridice necesare constituirii Ci "unc@ion?rii ei potrivit legii Ci actului
s?u constitutiv. *a poate s? dobBndeasc? drepturi Ci s? ACi asume obliga@ii s?vBrCind acte 'uridice
prin organele sale .Ca organe de administrare Ci gestiune, administratorii societ?@ii pot "ace toate
opera@iile necesare aducerii la Andeplinire a obiectului societ?@ii, An a"ar? de restric@iile stabilite prin
actul constitutiv. )aporturile 'uridice la care particip? societatea sunt determinate de specialitatea
capacit?@ii de "olosin@? Ci de exerci@iu, precum Ci de particularit?@ile obiectului s?u de activitate. >n
principal, aceste raporturi 'uridice sunt guvernate de codul comercial Ci legile comerciale speciale
prin normele re"eritoare la actele, "aptele 'uridice Ci opera@iunile ce constituie "apte de comer@.
#.8reptul societ!"ii de a participa .n 2usti"ie .n calitate de reclamant! sau p9r9t!
(cest drept constituie o alt? consecin@? a calit?@ii de persoan? 'uridic? a societ?@ii comerciale.
=iind un subiect de drept distinct "a@? de persoana asocia@ilor, societatea comercial? dispune pe
lBng? alte drepturi Ci obliga@ii Ci de cele procesuale.>n virtutea acestor drepturi Ci obliga@ii
procesuale Eca o categorie speci"ic?. societatea comercial? poate participa An 'usti@ie An calitate de
reclamant? sau pBrBt?, prin repre!entan@ii s?i legali, An cau!ele de natur? comercial? sau civil? Ci se
poate constitui parte civil? An cau!ele penale.
(rt. 87 pct. 2 Cod procedur? civil? prevede, An acest sens, c? persoanele 'uridice de drept privat vor
"i citate prin repre!entan@ii lor, la sediul principal al administratorilor sau la cel al sucursalei din
circumscrip@ia instan@ei competente.(ceste dispo!i@ii legale de principiu impun anumite consecin@e%
a. An cererea de c+emare An 'udecat? trebuie s? se men@ione!e numele Ci prenumele repre!entantului
legal al societ?@ii, "?r? a "i necesar? preci!area numelui Ci prenumelui tuturor asocia@ilor/
b. An calitate de pBrBt?, va "i citat? societatea prin repre!entan@ii ei, iar nu Ci asocia@ii care "ac parte
din societate/ aceast? citare nu implic? men@ionarea numelui Ci prenumelui repre!entantului
societ?@ii/ aceste persoane "i!ice trebuie s? "ac? dovada, An "a@a instan@ei la care au "ost citate, c? au
Anvestitura legal? s? repre!inte societatea la momentul respectiv.
&. )!spunderea societ!"ii pentru obliga"iile sociale
Ca persoan? 'uridic? distinct? "a@? de asocia@ii ce o compun, societatea comercial? va r?spunde
pentru nerespectarea obliga@iilor sociale asumate.Creditorii societ?@ii au un drept de ga' general
asupra patrimoniului propriu al societ?@ii comerciale.
#ocietatea comercial? urmea!? s? r?spund? numai An ca!ul nerespect?rii obliga@iilor asumate An
numele s?u de c?tre persoanele care o repre!int? An mod legal Eadministratorii cu putere de
repre!entare ori alte persoane Anvestite An condi@iile legii..5emeiul r?spunderii re!ult? din i!vorul
obliga@iilor sociale asumate. CBnd obliga@iile societ?@ii comerciale re!ult? dintr&un contract,
r?spunderea pentru neexecutarea lor este una contractual? Ci se anga'ea!? potrivit art. 1080, 1082 Ci
108 Cod civil. ,ac? i!vorul obliga@iilor sociale sunt "apte 'uridice, r?spunderea societ?@ii este de
natur? delictual? An temeiul art. 998&999 Cod civil.
Pentru anga'area r?spunderii societ?@ii trebuie Andeplinite condi@iile dreptului comun Edreptului civil.
privind r?spunderea contractual? sau, dup? ca!, delictual?.>n ca!ul societ?@ii An nume colectiv Ci
societ?@ii An comandit?, potrivit art. alin. 2 Ci art. 8< din Legea nr. 1/1990, r?spunderea pentru
nerespectarea obliga@iilor sociale revine atBt acestor "orme 'uridice de societ?@i comerciale, cBt Ci
asocia@ilor An nume colectiv Ci respectiv asocia@ilor comandita@i.
(l?turi de al@i autori, consider?m c? societ?@ii An nume colectiv Ci societ?@ii An comandit?, pentru
neexecutarea obliga@iilor sociale le revine o r?spundere civil? direct?. (socia@ii An nume colectiv Ci
comandita@ii au o r?spundere nelimitat? Ci solidar?, dar ei vor r?spunde numai An subsidiar pentru
obliga@iile asumate de aceste "orme 'uridice de societ?@i comerciale.
Creditorii sociali se vor Andrepta direct Ampotriva societ?@ii pentru nerespectarea obliga@iilor sociale
asumate Ci numai An m?sura An care patrimoniul societ?@ii se va dovedi a "i neAndestul?tor, urmea!?
s? r?spund? cu patrimoniul lor asocia@ii An nume colectiv Ci asocia@ii comandita@i.
>n aceste ca!uri +ot?rBrea 'udec?toreasc? ob@inut? Ampotriva societ?@ii este opo!abil? Ci asocia@ilor
men@iona@i. ,ar executarea silit? se va Andrepta mai AntBi Ampotriva patrimoniului societ?@ii Ci numai
<
An m?sura An care nu au "ost satis"?cute interesele creditorilor sociali, aceast? executare va avea An
vedere Ci patrimoniul personal al asocia@ilor An nume colectiv, respectiv al asocia@ilor
comandita@i.=iind o obliga@ie comercial?, creditorii sociali pot urm?ri An subsidiar pe oricare dintre
asocia@ii An nume colectiv sau comandita@i. (sociatul care a ac+itat Antreaga datorie are dreptul la
ac@iune Ampotriva celorlal@i asocia@i obliga@i An solidar pentru partea ce revine "iec?ruia potrivit art.
10<2 Cod civil.
Se$3iunea III4 Fun$3ionarea so$iet53ior $o+er$iae
.:en"iunile obligatorii .n actele emise de societatea comercial!
Con"orm prevederilor art. 73 din Legea nr. 1/1990, An orice act, document, scrisoare sau publica@ie
emise de societate trebuie s? se men@ione!e% "irma/ "orma 'uridic?/ sediul/ num?rul de Anregistrare An
)egistrul Comer@ului Ci codul unic de Anregistrare.>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? se va
men@iona An plus valoarea capitalului social, iar pentru societ?@ile pe ac@iuni Ci An comandit? pe
ac@iuni se va preci!a capitalul social, din care cel e"ectiv v?rsat, potrivit ultimului bilan@ contabil
aprobat.(semenea men@iuni obligatorii sunt destinate s? ocroteasc? interesele p?r@ilor care pot lua
ast"el cunoCtin@? despre elementele de identi"icare a societ?@ii Ci despre valoarea garan@iilor pe care
societatea le poate o"eri pentru Andeplinirea obliga@iilor asumate prin actele 'uridice la care particip?.
#.Enumerarea organelor societ!"ii comerciale
Legea nr. 1/1990 men@ionea!? care sunt organele societ?@ii, cu anumite di"eren@e An "unc@ie de
"orma 'uridic? a societ?@ii.-ormele 'uridice care reglementea!? existen@a Ci "unc@ionarea organelor
societ?@ii comerciale au un caracter imperativ, ast"el AncBt rolul, "unc@iile Ci atribu@iile acestor organe
sunt bine determinate.#unt reglementate Ci "unc@ionea!? pentru transpunerea An via@? a voin@ei
societ?@ii comerciale trei categorii de organe sociale% adunarea general?/ administratorii Ci cen!orii
societ?@ilor comerciale.
Adunarea *enera5 este organul colectiv de deci!ie An care se "ormea!? voin@a societ?@ii
comerciale.
Ad+inistratoru sau ad+inistratorii sunt organele de gestiune Ci administrare a societ?@ii
comerciale.
Cen#oru sau $en#orii societ?@ii comerciale sunt organele de control asupra actelor de gestiune ale
societ?@ii.
>n ca!ul so$iet53ii "e a$3iuni, care repre!int? "orma cea mai evoluat? Ci complex? a societ?@ii, g?sim
toate cele trei organe% adunarea general? a ac@ionarilor/ administratorii care An anumite ca!uri sunt
constitui@i Antr&un consiliu de administra@ie Ci cen!orii societ?@ii.
La societ?@ile de persoane, datorit? num?rului redus al asocia@ilor, nu exist? o adunare general?
propriu&!is?, iar controlul gestiunii administratorului se reali!ea!? de c?tre asocia@i, ne"iind necesari
cen!ori ai societ?@ii.Pentru societatea cu r?spundere limitat?, organele sociale sunt aceleaCi ca Ci An
ca!ul societ?@ii pe ac@iuni, cu anumite particularit?@i.
&. -dunarea general! a asocia"ilor.)egulile comune privind constituirea %i func"ionarea
adun!rilor generale
Ca organ de deliberare Ci deci!ie al societ?@ii comerciale, adunarea general? este "ormat? din
totalitatea asocia@ilor societ?@ii respective.,e men@ionat "aptul c? Legea nr. 1/1990 reglementea!?
adunarea general?, ca atare, numai An ca!ul societ?@ilor de capitaluri Ci a societ?@ii cu r?spundere
limitat?. La societ?@ile An nume colectiv Ci An comandit? simpl?, deCi legea nu a institu@ionali!at
acest organ deliberativ, deci!iile privind via@a societ?@ii sunt luate de c?tre asocia@i pe ba!a
principiilor Ci regulilor re"eritoare la adunarea general?, cu excep@ia ca!urilor care ar a"ecta
speci"icul acestor "orme 'uridice de societ?@i comerciale.
7
>n ca!ul societ?@ilor de capitaluri, legea reglementea!? trei categorii ale adun?rii generale% adunarea
*enera5 ordinar5. adunarea *enera5 e;traordinar5 8i adun5rie s"e$iae "iind stabilite
competen@e Ci atribu@ii speci"ice pentru toate aceste categorii de adun?ri.Pentru societatea cu
r?spundere limitat?, legea nu "ace distinc@ie Antre adunarea general? ordinar? Ci adunarea general?
extraordinar?, Ans? stabileCte criterii de vot di"erite, An "unc@ie de problematica pus? An discu@ie pe
ordinea de !i a adun?rii.
'.Convocarea adun!rilor generale
a( Persoanee $o+"etente s5 $on,oa$e adunarea *enera54 (dunarea general? se convoac?, de
regul?, c?tre administratori care au aceast? competen@?, atBt ca un dre"t, cBt Ci ca o o)i*a3ie
speci"ic?. Legea prevede anumite situa@ii cBnd adunarea se convoac? Ci la solicitarea asocia@ilor.
(st"el, potrivit art. 117 din Legea nr. 1/1990, An ca!ul societ?@ilor de capitaluri, adunarea general? a
ac@ionarilor va "i convocat? de c?tre administratori de cBte ori va "i nevoie, con"orm dispo!i@iilor din
actul constitutiv al societ?@ii.>n situa@ia An care societatea este administrat? de un singur
administrator, obliga@ia convoc?rii adun?rii generale Ai revine acestuia.CBnd sunt mai mul@i
administratori ce "ormea!? un consiliu de administra@ie, acest organ colegial de gestiune are dreptul
Ci obliga@ia de a convoca adunarea general?. :ot?rBrea convoc?rii va "i luat? An Cedin@a consiliului,
cu respectarea cerin@elor privind luarea deci!iilor de c?tre acest organ.
,e asemenea, deCi legea nu prevede An mod expres, atunci cBnd "unc@ionea!? un comitet de direc@ie,
acesta poate convoca adunarea general? dac? acest drept i&a "ost delegat de c?tre consiliul de
administra@ie. >n acest ca! comitetul de direc@ie va lua deci!ia convoc?rii adun?rii generale cu
ma'oritatea absolut? a voturilor membrilor s?i .Legea societ?@ilor comerciale reglementea!? Ci
anumite situa@ii speci"ice privind convocarea adun?rii generale a ac@ionarilor.
Ad+inistratorii sunt obliga@i s? convoace de Andat? adunarea general? la cererea ac@ionarilor ce
repre!int? a !ecea parte din capitalul social sau o cot? mai mic?, dac? aceasta s&a stabilit prin actul
constitutiv. *ste imperios necesar ca An cererea ac@ionarilor s? se solicite re!olvarea unor probleme
de competen@a adun?rii generale .
,ac? administratorii nu vor convoca adunarea general? An termen de o lun? de la data cererii
ac@ionarilor, instan@a de la sediul societ?@ii, dup? audierea p?r@ilor, poate ordona convocarea
adun?rii, desemnBnd unul dintre ac@ionari care o va conduce Eart. 119 alin. 1 Ci 2 din lege.,
ac@ionarul Anvestit de instan@? avBnd statutul unui mandatar 'udiciar.
Cen#orii so$iet53ii au obliga@ia s? convoace adunarea general? imediat, la cererea ac@ionarilor
repre!entBnd 1/3 din capitalul social, dac? socotesc aceast? solicitare Antemeiat? Ci urgent? iar
"aptele reclamate impun discutarea lor An adunare Eart. 139 alin. 2 Ci din Legea nr. 1/1990..>n
ca!ul decesului sau Ampiedic?rii "i!ice de exercitare a mandatului unicului administrator, cen!orii
vor numi provi!oriu un administrator Ci vor convoca de urgen@? adunarea general? pentru alegerea
unui administrator .Cen!orii societ?@ii pe ac@iuni au obliga@ia de a convoca adunarea general?
ordinar? sau extraordinar? de cBte ori constat? c? aceasta nu a "ost convocat? de c?tre administratori
.
>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? un asociat sau un num?r de asocia@i, care repre!int? cel
pu@in o p?trime din capitalul social, vor putea cere convocarea adun?rii generale, ar?tBnd scopul
acestei convoc?ri Eart. 190 din lege..
)( Data $on,o$5rii 8i data 6ntrunirii adun5rii *enerae4 Potrivit art. 117 din legea societ?@ilor
comerciale, adunarea general? va "i convocat? de administratori de cBte ori va "i nevoie, An
con"ormitate cu dispo!i@iile actului constitutiv.5ermenul de Antrunire nu va putea "i An nici un ca!
mai mic de 1< !ile de la publicarea convoc?rii, An ca!ul societ?@ii pe ac@iuni, Ci de 10 !ile, An ca!ul
societ?@ii cu r?spundere limitat?.
(dunarea general? ordinar? a societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni se AntruneCte cel pu@in o
dat? pe an, An cel mult trei luni de la Anc+iderea exerci@iului "inanciar Eart. 111 alin. 1 din Legea nr.
1/1990..(dunarea general? extraordinar? se AntruneCte ori de cBte ori este nevoie pentru luarea
7
unei +ot?rBri de modi"icare a actului constitutiv al societ?@ii sau oricare alt? +ot?rBre pentru a c?rei
adoptare este necesar? aprobarea adun?rii generale Eart. 11 din lege..
>n ca!ul convoc?rii adun?rii generale la cererea ac@ionarilor An condi@iile art. 119 din Legea nr.
1/1990, aceasta trebuie s? se Antruneasc? An termen de o lun? de la data "ormul?rii cererii, cu
respectarea termenului minim de 1< !ile de la publicarea convoc?rii. Pentru respectarea celor dou?
termene legale impuse administratorii trebuie s? convoace adunarea An mai pu@in de 1< !ile de la
data cererii ac@ionarilor.CBnd convocarea adun?rii generale este ordonat? de instan@a de la sediul
societ?@ii cu audierea p?r@ilor, aceast? instan@? va stabili Ci data Antrunirii adun?rii, care trebuie de
asemenea s? aib? loc An 1< !ile de la data public?rii convoc?rii.
(ceeaCi procedur? se aplic? Ci An ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? cu men@iunea c? termenul de
Antrunire a adun?rii nu poate "i mai mic de 10 !ile de la data public?rii convoc?rii.
>n eventualitatea imposibilit?@ii @inerii adun?rii generale la prima convocare, legea societ?@ilor
comerciale permite ca An AnCtiin@area pentru prima adunare general? a ac@ionarilor s? "ie "ixat? !iua
Ci ora pentru cea de a doua adunare.
(ceast? a doua adunare nu se va putea Antruni An c+iar !iua "ixat? pentru prima adunare.,e
asemenea, termenul pentru Antrunirea adun?rii de 1< !ile de la data public?rii convoc?rii va putea "i
redus la 8 !ile An ca!ul celei de a doua adun?ri generale dac? !iua pentru convocarea acesteia nu s&a
"ixat An AnCtiin@area pentru prima adunare general? .
$( Modait53i de $on,o$are4 (dunarea general? a ac@ionarilor sau asocia@ilor nu se poate convoca
decBt cu respectarea dispo!i@iilor imperative ale legii Ci ale actului constitutiv al societ?@ii.
Pentru societ?@ile pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, AnCtiin@area de convocare va "i publicat? An
6onitorul 0"icial al )omBniei Ci Antr&unul din !iarele r?spBndite An localitatea An care se a"l? sediul
societ?@ii sau din cea mai apropiat? localitate .(ceast? cerin@? a dublei publicit?@i a AnCtiin@?rii de
convocare este cumulativ? Ci nu alternativ?. -eAndeplinirea ei constituie o cau!? de nelegalitate a
@inerii adun?rii generale.
CBnd toate ac@iunile societ?@ii comerciale sunt nominative, convocarea adun?rii generale poate "i
"?cut? prin scrisoare recomandat?, sau, dac? actul constitutiv permite, Ci prin scrisoare simpl?,
expediat? cu cel pu@in 1< !ile Anainte de data @inerii adun?rii la adresa ac@ionarului Anscris? An
registrul ac@ionarilor. #c+imbarea adresei nu poate "i opus? societ?@ii dac? nu a "ost comunicat? An
scris de ac@ionar Eart. 117 alin. 3 din lege..
>n acest ca!, convocarea poate "i "?cut? prin a"iCare la sediul societ?@ii. (c@ionarii vor semna
convocatorul cu 1< !ile Anainte de data @inerii adun?rii. #emn?tura Ci data acesteia se vor certi"ica de
un "unc@ionar anume desemnat.Cele dou? modalit?@i de convocare prin scrisoare recomandat?,
respectiv prin a"iCare la sediul societ?@ii, se pot "olosi numai dac? nu sunt inter!ise prin actul
constitutiv al societ?@ii sau prin lege.
La societatea cu r?spundere limitat?, care nu poate avea mai mult de <0 de asocia@i, convocarea
adun?rii generale se poate "ace prin scrisoare recomandat?, dac? prin actul constitutiv nu s&a dispus
alt"el.
d( Con3inutu $on,o$5rii4 Potrivit legii Ci doctrinei comerciale, An convocatorul pentru adunarea
general? a asocia@ilor se "ac unele men@iuni obligatorii Ci altele "acultative.
Men3iunie o)i*atorii se re"er? la%
& locul Ci data @inerii adun?rii, cu indicarea orei de des"?Curare/
& ordinea de !i cu men@ionarea explicit? a tuturor problemelor ce "ormea!? obiectul de!baterii/
& textul integral al propunerilor pentru modi"icarea actului constitutiv, cBnd pe ordinea de !i
"igurea!? asemenea propuneri,
& locul depo!it?rii ac@iunilor pentru dovedirea calit?@ii de ac@ionar Eart. 122 din Legea nr. 1/1990./
& denumirea societ?@ii/ "orma 'uridic?/ sediul social Ci valoarea capitalului social/
& num?rul de Anmatriculare al societ?@ii An )egistrul Comer@ului/
& locul unde asocia@ii pot g?si documentele supuse de!baterii.
,e asemenea, fa$utati, Ci pentru economie de timp, An AnCtiin@area pentru prima convocare a
adun?rii generale a societ?@ilor pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni se poate men@iona !iua Ci ora
8
pentru cea de a doua convocare. (ceasta pentru eventualitatea c? la prima adunare general? nu sunt
Antrunite condi@iile legale Ci statutare pentru adoptarea deci!iilor.
e( A$$esu a adunarea *enera54 ,reptul de a participa la adunarea general? a societ?@ii apar@ine
tuturor asocia@ilor Ci el nu poate "i restrBns prin clau!ele actului constitutiv. C+iar Ci An ca!ul unei
contrariet?@i de interese asocia@ii au dreptul s? participe la adunarea general? cu obliga@ia de a se ab&
@ine de la deliber?rile asupra acelor probleme sub sanc@iunea pl?@ii unor daune interese, dac? "?r?
votul lor nu s&ar "i reali!at ma'oritatea cerut? Eart. 127 din Legea nr. 1/1990..
Ca o excep@ie, An ca!ul societ?@ilor pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, nu au dreptul de a participa
la adun?rile generale titularii ac@iunilor pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot. ,reptul
de a participa Ci de a vota An cadrul adun?rilor generale se exercit? personal de c?tre "iecare asociat.
*ste permis? Ans? An anumite condi@ii prev?!ute de lege Ci repre!entarea de c?tre al@i asocia@i.(st"el,
potrivit art. 123 din Legea nr. 1/1990, ac@ionarii nu vor putea "i repre!enta@i An adunarea general?
decBt prin al@i ac@ionari An ba!a unei procuri speciale, cu excep@ia ca!ului cBnd prin actul constitutiv
s&a dispus alt"el.(c@ionarii care nu au capacitatea legal?, precum Ci persoanele 'uridice pot "i
repre!enta@i prin repre!entan@ii lor legali. (ceCtia, la rBndul lor, pot da procur? special? altor
ac@ionari.
Pentru participarea la adunarea general? aceste procuri speciale ale repre!entan@ilor trebuie depuse
cu cel pu@in cinci !ile Anainte de adunare, ca Ci ac@iunile la purt?tor, sau An termenul prev?!ut An actul
constitutiv. *le vor "i re@inute de societate "?cBndu&se men@iune An procesul&verbal.
Prin actul constitutiv al societ?@ii se poate deroga de la dispo!i@iile privind repre!entarea numai prin
al@i ac@ionari.(dministratorii Ci "unc@ionarii societ?@ii nu au dreptul s?&i repre!inte pe ac@ionari sub
sanc@iunea nulit?@ii +ot?rBrii, dac? "?r? votul lor nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea prev?!ut? de lege sau
actul constitutiv.
(ceste reglement?ri legale stabilite pentru societatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni sunt
aplicabile Ci An ca!ul celorlalte "orme 'uridice de societ?@i comerciale.
(.8esf!%urarea %edin"ei adun!rii generale
a( Data 6ntrunirii adun5rii *enerae4 (dunarea general? a asocia@ilor se va Antruni Ci se va
des"?Cura An !iua, ora Ci locul men@ionate An convocare.
)( For+ait53ie de desf58urare4 Lucr?rile adun?rilor generale sunt conduse de c?tre preCedintele
adun?rii. ,e regul?, acesta este administratorul unic al societ?@ii, iar An ca!ul societ?@ilor pe ac@iuni
Ci An comandit? pe ac@iuni, preCedintele consiliului de administra@ie.
,ac? preCedintele consiliului de administra@ie lipseCte, adunarea general? poate "i condus? de
Anlocuitorul de drept al acestuia, de un alt administrator sau c+iar de o persoan? aleas? de adunarea
general? din rBndul celor cu drept de participare.PreCedintele adun?rii desc+ide Cedin@a, iar adunarea
general? va alege dintre ac@ionari Easocia@i. unul pBn? la trei secretari, care vor veri"ica lista de pre&
!en@? Ci capitalul pe care Al repre!int? "iecare participant, precum Ci procesul&verbal Antocmit de
cen!ori pentru constatarea Andeplinirii tuturor "ormalit?@ilor cerute de lege Ci actul constitutiv pentru
des"?Curarea lucr?rilor.
(dunarea general? poate +ot?rA ca opera@iunile de secretariat s? "ie supraveg+eate sau reali!ate de
c?tre un notar public, pe c+eltuiala societ?@ii.,ac? consider? necesar, An "unc@ie de complexitatea
problemelor a"late pe ordinea de !i, preCedintele adun?rii va putea desemna unul sau mai mul@i
secretari te+nici dintre "unc@ionarii societ?@ii .
,up? constatarea de c?tre secretarii adun?rii a Andeplinirii tuturor cerin@elor legale Ci a prevederilor
actului constitutiv, preCedintele adun?rii generale declar? desc+ise lucr?rile Ci se trece la de!baterea
problemelor a"late pe ordinea de !i.
$( Dre"tu de ,ot Ci e;er$itarea ui4 Pe lBng? dreptul de a participa la adunarea general?, asocia@ii
au Ci dreptul de a&Ci exprima votul cu privire la adoptarea deci!iilor.
,reptul de vot este strBns legat de participarea la capitalul social. 0rice ac@iune ac+itat? d? dreptul la
un vot An adunarea general?, dac? prin actul constitutiv nu s&a prev?!ut alt"el Eart. 101 alin. 1 din
Legea nr. 1/1990..
9
)e!ult? c? dreptul de vot este un drept "undamental al asociatului, care nu poate "i Angr?dit sau
restrBns decBt An condi@iile prev?!ute de lege.
Prin actul constitutiv se poate limita num?rul voturilor apar@inBnd ac@ionarilor care posed? mai mult
de o ac@iune pentru a se reali!a o protec@ie Ampotriva domina@iei din partea acestora Eart. 101 alin.
8.. ,e exemplu, se poate stabili c? pBn? la < ac@iuni "iecare d? dreptul la un vot iar peste acest
num?r se acord? un vot la 3 ac@iuni. (st"el, un ac@ionar care de@ine 21 de ac@iuni nu va avea dreptul
la 21 de voturi, ci numai la 9 voturi EcBte un vot pentru primele < ac@iuni Ci patru voturi pentru
urm?toarele 17 ac@iuni..
Pe lBng? "rin$i"iu e*ait53ii dre"tuui de ,ot stabilit de art. 101 alin. 1, legea societ?@ilor
comerciale a instituit Ci "rin$i"iu "ro"or3ionait53ii. (st"el, potrivit art. 120 din Legea nr.
1/1990, ac@ionarii exercit? dreptul lor de vot An adunarea general? propor@ional cu num?rul
ac@iunilor pe care le posed?, cu excep@ia prev?!ut? de art. 101 alin. 2 din lege.
Cele dou? principii ale egalit?@ii Ci propor@ionalit?@ii dreptului de vot se aplic? Ci An ca!ul societ?@ii
cu r?spundere limitat?, precum Ci An comandit? simpl?, cu toate c? An aceste societ?@i de persoane
legea nu le reglementea!? An mod expres.$nterdic@iile cu privire la exercitarea dreptului de vot sunt
strict limitative la ca!urile prev?!ute de legea societ?@ilor comerciale. (st"el, nu au drept de vot An
adun?rile generale ac@ionarii care de@in ac@iuni pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot
Eart. 9< din Legea nr. 1/1990.. #unt inter!ise Ci declarate nule orice conven@ii privind exercitarea
Antr&un anumit "el a dreptului de vot .*xerci@iul dreptului de vot este suspendat pentru ac@ionarii care
nu au ac+itat v?rs?mintele a'unse la scaden@? .(sociatul nu va putea vota +ot?rBrile privind
problemele An care el personal sau ca mandatar al unei persoane are un interes contrar celui al
societ?@ii. >n aceste situa@ii, el este obligat s? se ab@in? de la vot sub sanc@iunea r?spunderii pentru
daunele produse .
(celeiaCi restric@ii privind exercitarea dreptului de vot sunt supuCi administratorii societ?@ii care nu
pot vota An ba!a ac@iunilor pe care le de@in, nici personal Ci nici prin mandatar, asupra problemelor
privind desc?rcarea gestiunii lor sau An care persoana ori administra@ia acestora sunt supuse
discu@iei. *i au Ans? dreptul s? vote!e situatia "inanciara anuala Ci contul de pro"it Ci pierderi, dac?,
"iind posesorii a cel pu@in 'um?tate din capitalul social, nu se poate "orma ma'oritatea legal? "?r?
votul lor. Pentru a&Ci putea exercita dreptul de vot An adunarea general?, asocia@ii trebuie s? "ac?
dovada calit?@ii lor, An condi@iile legii.
(supra problemelor care intr? An atribu@iile adun?rii generale asocia@ii ACi exprim? de regul? dreptul
de vot An adunarea asocia@ilor. Pentru societatea cu r?spundere limitat?, legea permite ca prin actul
constitutiv s? se stabileasc? ca votarea s? se poat? exercita Ci prin coresponden@? .
:ot?rBrile adun?rii generale se adopt? prin vot desc+is. -umai An mod excep@ional, votul secret este
obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administra@ie Ci a cen!orilor, pentru revocarea
lor Ci pentru luarea +ot?rBrilor re"eritoare la r?spunderea administratorilor .
d( Pro$esu!,er)a de 8edin354 >ntreaga des"?Curare a adun?rii generale se consemnea!? Antr&un
proces&verbal. (cest document se AntocmeCte de unul din secretari "iind semnat de el Ci de
preCedintele Cedin@ei Eart. 10 alin. 1 din Legea nr. 1/1990..Procesul&verbal trebuie s? cuprind?
men@iuni cu privire la% Andeplinirea, "ormalit?@ilor de convocare/ data Ci locul adun?rii generale/
ac@ionarii pre!en@i Ci num?rul ac@iunilor de@inute de aceCtia/ de!baterile An re!umat/ +ot?rBrile luate.
La cererea ac@ionarilor se vor consemna Ci declara@iile "?cute de aceCtia An adunare.)edactarea
procesului&verbal trebuie s? "ie clar?, concis?, "?r? "ormul?ri ec+ivoce, ad?ugiri sau Cters?turi,
pentru a nu crea con"u!ie Ci a da naCtere la suspiciuni.
La procesul&verbal vor "i anexate documentele re"eritoare la convocarea adun?rii generale, precum
Ci listele de pre!en@? ale ac@ionarilor. Procesul&verbal va "i consemnat An registrul adun?rilor
generale. (tunci cBnd, cu aprobarea adun?rii generale, opera@iunile de veri"icare a Andeplinirii
condi@iilor legale Ci statutare de des"?Curare a lucr?rilor sunt Ancredin@ate unui notar public, acesta
nu are calitatea de secretar al adun?rii. ,espre participarea notarului se "ace men@iune An procesul&
verbal de Cedin@? "?r? s? "ie obligatorie semnarea documentului respectiv de c?tre notarul public An
cau!?.Cerin@ele privind consemnarea lucr?rilor adun?rilor generale Antr&un proces&verbal potrivit art.
30
10 din Legea nr. 1/1990 An ce priveCte societ?@ile de capitaluri, se aplic? Ci An ca!ul celorlalte "orme
'uridice de societ?@i comerciale.
1.;ot!r9rile adun!rii generale
a( O)i*ati,itatea 7ot5r9rior adun5rii *enerae4 >n toate ca!urile de!baterile adun?rii generale se
"inali!ea!? cu adoptarea unor +ot?rBri prin vot pe ba!a principiului ma'orit?@ii. (ceste deci!ii
constituie mi'locul de exprimare a voin@ei societ?@ii comerciale.
:ot?rBrile adoptate de adunarea general? cu respectarea legii Ci a actului constitutiv al societ?@ii sunt
obligatorii pentru to@i asocia@ii.)e"eritor la societatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, legea
prevede An mod expres c? +ot?rBrile adun?rii generale sunt obligatorii c+iar Ci pentru ac@ionarii care
nu au luat parte la adunare ori au votat contra .
Cu respectarea limitelor prev?!ute de art. 11 din lege, adunarea general? poate lua orice +ot?rBre,
inclusiv de revocare total? sau par@ial? a deci!iilor anterioare, cu singura condi@ie ca prin aceasta s?
nu se aduc? atingere drepturilor dobBndite de ter@i E"?r? e"ecte retroactive..
)( Pu)i$itatea 7ot5r9rior adun5rii *enerae4 :ot?rBrile adoptate An adun?rile generale sunt
supuse publicit?@ii potrivit dispo!i@iilor art. 10 alin. 3 din Legea nr. 1/1990, devenind ast"el
opo!abile ter@ilor.
>n ca!ul societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, +ot?rBrile adun?rii generale vor "i depuse, An
termen de 1< !ile, la 0"iciul )egistrului Comer@ului pentru a "i men@ionate An acest registru Ci
publicate An 6onitorul 0"icial, partea a $I&a. CBnd aceste +ot?rBri implic? modi"icarea actului
constitutiv, se va putea publica numai actul adi@ional cuprin!Bnd textul integral al clau!elor
modi"icate.:ot?rBrile adun?rii nu vor putea "i executate mai Anainte de aducerea la Andeplinire a
acestor "ormalit?@i de publicitate Eart. 10 alin. < din Legea nr. 1/1990..
Pentru celelalte "orme 'uridice de societ?@i comerciale, legea nu prevede obliga@ia aducerii la
cunoCtin@? ter@ilor a +ot?rBrilor adun?rii generale. ,ar Ci acestea sunt supuse publicit?@ii prin
Anregistrarea lor An )egistrul Comer@ului, dac? privesc acte sau "apte a c?ror Anregistrare este
prev?!ut? de lege. *ste ca!ul An care aceste +ot?rBri se re"er? la opera@iunile stabilite de art. 21 din
Legea nr. 27/1990 privind )egistrul Comer@ului, cum sunt de exemplu +ot?rBrile privind dona@ia,
vBn!area, loca@iunea sau garan@ia real? mobiliar? asupra "ondului de comer@.:ot?rBrile adun?rii
generale re"eritoare la modi"icarea actului constitutiv pot "i atacate cu opo!i@ie, iar titularii acestui
drept sunt creditorii sociali, precum Ci alte persoane ce au "ost pre'udiciate prin aceste +ot?rBri.
$( Pro$edura de anuare a 7ot5r9rior adun5rii *enerae4 Legea societ?@ilor comerciale
reglementea!?, nu numai obligativitatea +ot?rBrilor adun?rii generale, dar Ci ca!urile Ci procedura de
anulare a acestor deci!ii, dac? ele nu sunt luate cu respectarea dispo!i@iilor legale sau ale actului
constitutiv.
(nularea +ot?rBrilor ilegale ale adun?rii generale se poate "ace numai pe cale 'udec?toreasc? ca
sanc@iune pentru nerespectarea condi@iilor de "ond, "orm? Ci publicitate. -ulitatea +ot?rBrii adoptate
este absolut? sau relativ?, An "unc@ie dup? cum interesul le!at este unul social sau numai unul
particular.Pentru societ?@ile pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni, legea prevede c? +ot?rBrile
adun?rii generale contrare legii sau actului constitutiv pot "i atacate An 'usti@ie de oricare dintre
ac@ionarii care nu au luat parte la adunarea general? sau au votat contra Ci au cerut s? se insere!e
aceasta An procesul&verbal al Cedin@ei .5ermenul este de 1< !ile de la data public?rii +ot?rBrii An
6onitorul 0"icial al )omBniei.
,ispo!i@iile privind dreptul de a ataca +ot?rBrile adun?rilor generale ale societ?@ilor pe ac@iuni Ci An
comandit? pe ac@iuni se aplic? Ci societ?@ilor cu r?spundere limitat? .>n ce priveCte societatea An nume
colectiv Ci societatea An comandit? simpl?, sunt de asemenea aplicabile dispo!i@iile de principiu
stabilite de art. 11 alin. 2 din Legea nr. 1/1990, deCi legea nu prevede An mod expres aceast? solu@ie.
Pe lBng? asocia@ii care nu au luat parte la adunarea general? ori au votat contra, au dreptul de a ataca
+ot?rBrea adun?rii generale considerat? nelegal? Ci administratorii societ?@ii. Lor le revine c+iar
obliga@ia de a cere anularea unor ast"el de +ot?rBri considerate ilegale pentru evitarea unor
consecin@e pre'udiciabile pentru societate.
31
Competen@a de solu@ionare a ac@iunii An anulare a +ot?rBrii adun?rii generale apar@ine tribunalului An
a c?rui ra!? teritorial? se a"l? sediul societ?@ii.Cererea de anulare se 'udec? An camera de consiliu a
tribunalului, deCi ac@iunea An anulare are caracter contencios.
)eclamantul, o dat? cu cererea de anulare a +ot?rBrii adun?rii generale, poate cere preCedintelui
instan@ei competente suspendarea execut?rii +ot?rBrii atacate. PreCedintele tribunalului, dac?
Ancuviin@ea!? suspendarea +ot?rBrii, poate obliga reclamantul la plata unei cau@iuni.0rdonan@a
preCedintelui de suspendare a +ot?rBrii adun?rii generale poate "i atacat? cu recurs An termen de 1<
!ile de la pronun@are.:ot?rBrea de"initiv? de anulare trebuie men@ionat? An )egistrul Comer@ului Ci
publicat? An 6onitorul 0"icial. ,e la aceast? dat? ea devine opo!abil? tuturor ac@ionarilor .
<.$ormele specifice ale adun!rilor generale %i competen"a acestora
(dunarea general? ca organ de deliberare An care se "ormea!? voin@a social? poate s? decid? atBt cu
privire la problemele obiCnuite ale societ?@ii comerciale, cBt Ci asupra unor probleme deosebite
intervenite An via@a societ?@ii, care vi!ea!? elementele "undamentale ale existen@ei acesteia.
Pentru societ?@ile pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni, legea reglementea!? adunarea ordinar?,
adunarea extraordinar? Ci adunarea special?, cu preci!area atribu@iilor "iec?reia Ci a condi@iilor de
cvorum Ci ma'oritate necesare pentru adoptarea +ot?rBrilor.>n privin@a societ?@ii cu r?spundere
limitat?, deCi legea nu "ace distinc@ie Antre adunarea general? ordinar? Ci cea extraordinar?, ea
stabileCte, totuCi, condi@ii de cvorum Ci ma'oritate di"erite, An "unc@ie de natura problemelor care "ac
obiectul deliber?rilor.
A4 Adunarea *enera5 ordinar5
a( Condi3iie de $,oru+ 8i +a%oritate4 Pentru validitatea deliber?rii An adunarea general? ordinar?
a societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni este necesar? pre!en@a ac@ionarilor care s?
repre!inte cel pu@in 'um?tate din capitalul social, iar +ot?rBrile trebuie s? "ie luate de ac@ionarii ce
de@in ma'oritatea absolut? din capitalul social repre!entat An adunare, dac? prin actul constitutiv sau
An lege nu se prevede o ma'oritate mai mare .,ac? la prima convocare a adun?rii generale aceasta
nu poate lucra din cau!a neAndeplinirii condi@iilor de cvorum Ci ma'oritate, la a doua convocare
adunarea poate s? delibere!e asupra problemelor de la ordinea de !i, oricare ar "i partea de capital
repre!entat? de ac@ionarii pre!en@i, iar +ot?rBrile se iau cu ma'oritatea votului acestora .
>n societ?@ile cu r?spundere limitat?, adunarea general? ordinar? decide cu votul repre!entBnd
ma'oritatea asocia@ilor Ci a p?r@ilor sociale . ,eci pentru aceste "orme 'uridice de societ?@i
comerciale se cere o dubl? condi@ie de cvorum.
Pentru societ?@ile An nume colectiv Ci An comandit? simpl?, la aprobarea +ot?rBrilor este necesar
votul asocia@ilor repre!entBnd ma'oritatea absolut? a capitalului social, cu excep@ia celor care
privesc modi"icarea actului constitutiv cBnd este necesar? unanimitatea voturilor.
)e!ult? c? pentru luarea deci!iilor An adunarea general? se aplic? principiul ma'orit?@ii. ,e regul?,
legea are An vedere ma'oritatea An capital Ci nu a num?rului asocia@ilor pre!en@i An adunare. >n mod
excep@ional, An ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat?, legea cere o dubl? ma'oritate, An num?rul
p?r@ilor sociale Ecapital. Ci An num?rul asocia@ilor.
Prin no@iunile de ma'oritate Ci ma'oritate absolut?, legea An@elege 'um?tate plus unu.
)( Atri)u3iie s"e$ifi$e adun5rii *enerae ordinare4 Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 1/1990,
adunarea ordinar? se AntruneCte cel pu@in o dat? pe an, An cel mult luni de la Anc+eierea exerci@iului
"inanciar.
*xerci@iul "inanciar Ancepe la 1 ianuarie Ci se Anc+ide la 1 decembrie, cu excep@ia primului an de
activitate cBnd acesta Ancepe la data Anmatricul?rii societ?@ii An )egistrul Comer@ului Eart. 27 din
Legea nr. 82/1991 a contabilit?@ii..
(dunarea general? ordinar? anual?, pe lBng? de!baterea altor probleme Anscrise la ordinea de !i, este
obligat?%
& s? discute, s? aprobe sau s? modi"ice situatia "inanciara anuala dup? ascultarea raportului
administratorilor Ci cen!orilor Ci s? "ixe!e dividendul/
& s? aleag? pe administratori Ci cen!ori/
32
& s? "ixe!e remunera@ia cuvenit? pentru exerci@iul An curs administratorilor Ci cen!orilor, dac? nu a
"ost stabilit? prin actul constitutiv/
& s? se pronun@e asupra gestiunii administratorilor,
& s? stabileasc? bugetul de venituri Ci c+eltuieli Ci, dup? ca!, programul de activitate, pe exerci@iul
"inanciar urm?tor/
& s? +ot?rasc? ga'area, Anc+irierea sau des"iin@area uneia sau mai multor unit?@i ale societ?@ii.
)e!ult? c? adunarea general? ordinar? are competen@a de a discuta, aproba Ci modi"ica situatia
"inanciara anuala al societ?@ii, precum Ci a documentelor strict necesare pentru buna "unc@ionare a
acesteia. ,e asemenea se pronun@? Ci d? desc?rcare sau respinge gestiunea administratorilor, precum
Ci activitatea cen!orilor.
$( Ra"oartee ad+inistratorior 8i $en#orior so$iet53ii4 (ceste documente sunt puse la dispo!i@ia
asocia@ilor Eac@ionarilor. pentru a "i cunoscute Anainte de des"?Curarea adun?rii generale ordinare.
-umai An ca! de opo!i@ie din partea asocia@ilor rapoartele respective trebuie pre!entate integral Ci An
adunare.
Ra"ortu ad+inistratorior se redactea!? An scris. *l trebuie s? pre!inte An mod clar Ci concis
situa@ia economico&"inanciar? a societ?@ii Ci evolu@ia activit?@ii ei An anul "inanciar care s&a Anc+eiat,
re!ultatele Anregistrate, evolu@ia Ci perspectivele societ?@ii, di"icult?@ile AntBmpinate, principalele
evenimente din via@a acesteia, activitatea sucursalelor, situa@ia vBn!?rii ac@iunilor dac? societatea
este cotat? la burs?, precum Ci re!ultatele comparative cu anii anteriori.
Potrivit legii, administratorii sunt obliga@i s? pre!inte cen!orilor, cu cel pu@in o lun? Anainte de !iua
stabilit? pentru adunarea general?, bilan@ul exerci@iului "inanciar precedent, precum Ci contul de
pro"it Ci pierderi Ampreun? cu raportul lor Ci documentele 'usti"icative Eart. 177 din Legea nr.
1/1990..Ra"ortu $en#orior trebuie s? cuprind? re!ultatele veri"ic?rilor e"ectuate de aceCtia
asupra gestiunii societ?@ii comerciale. *l trebuie redactat An aceleaCi condi@ii ca Ci raportul
administratorilor.)apoartele cen!orilor Ci administratorilor trebuie depuse la sediul societ?@ii Ci al
sucursalelor acesteia cu 1< !ile Anainte de data adun?rii generale pentru a putea "i cunoscute de
asocia@i Eac@ionari..
-edepunerea An termen a rapoartelor de gestiune de c?tre administratori d? dreptul ac@ionarilor s?
atace An 'usti@ie +ot?rBrea adun?rii generale An condi@iile stabilite de art. 11 din Legea nr. 1/1990.
,e asemenea, administratorii au obliga@ia ca An termen de 1< !ile de la data adun?rii generale s?
depun? o copie a bilan@ului contabil Anso@it? de contul de pro"it Ci pierderi la administra@ia
"inanciar?. La aceste documente se va anexa cBte un exemplar al raportului administratorilor Ci
cen!orilor precum Ci al procesului&verbal al adun?rii generale.1n exemplar al bilan@ului contabil,
vi!at de administra@ia "inanciar?, Ampreun? cu celelalte documente men@ionate, vor "i depuse la
0"iciul )egistrului Comer@ului "iind supuse obliga@iei de publicitate.
Pentru societ?@ile comerciale care au o ci"r? de a"aceri anual? de peste 100 miliarde lei se va publica
prin gri'a o"iciului )egistrului Comer@ului Ci pe c+eltuiala societ?@ii un anun@ An 6onitorul 0"icial al
)omBniei, partea a $I&a prin care se con"irm? depunerea documentelor men@ionate.
(ceste obliga@ii prev?!ute de art. 180 din legea societ?@ilor comerciale revin Ci administratorilor
societ?@ilor cu r?spundere limitat? .Pentru societatea An nume colectiv Ci An comandit? simpl? legea
nu prevede o asemenea procedur?.
d( Unee restr9n*eri ae dre"tuui de ,ot a ad+inistratorior4 Potrivit art. 13< din Legea nr.
1/1990, administratorul care are Antr&o anumit? opera@iune, direct sau indirect, interese contrare cu
cele ale societ?@ii, trebuie s? AnCtiin@e!e despre aceasta pe ceilal@i administratori Ci pe cen!ori Ci s?
nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceast? opera@iune. (ceeaCi obliga@ie revine
administratorului An ca!ul An care, Antr&o anumit? opera@iune, Ctie c? sunt interesate so@ia, rudele sau
a"inii s?i pBn? la gradul al patrulea inclusiv.
(dministratorul care nu a respectat aceste restrBngeri ale dreptului s?u de vot va r?spunde pentru
daunele ce s&au produs societ?@ii.,e la aceste restrBngeri legea reglementea!? Ci o excep@ie.
(dministratorii pot vota situatia "inanciara anuala Ci contul de pro"it Ci pierderi dac? "iind posesori a
cel pu@in 'um?tate din capitalul social, "?r? votul lor nu se poate "orma ma'oritatea legal? necesar? .
3
'4 Adunarea *enera5 e;traordinar5
a( Condi3iie de $,oru+ 8i +a%oritate4 ,ac? prin actul constitutiv nu se dispune alt"el, An ca!ul
societ?@ilor de capitaluri, potrivit art. 11< din Legea nr. 1/1990, pentru validitatea adun?rii generale
extraordinare este necesar? a "ri+a $on,o$are pre!en@a ac@ionarilor repre!entBnd trei p?trimi E/3.
din capitalul social Ci votul unui num?r de ac@ionari care s? repre!inte cel pu@in 'um?tate E1/2. din
capitalul social An luarea unei +ot?rBri valabile.
La $on,o$5rie ur+5toare, validitatea deliber?rilor este asigurat? prin pre!en@a ac@ionarilor
repre!entBnd 'um?tate din capitalul social iar +ot?rBrile s? "ie luate cu votul unui num?r de ac@ionari
care s? repre!inte cel pu@in o treime E1/. din capitalul social.>n ca!ul societ?@ilor cu r?spundere
limitat? pentru +ot?rBrile avBnd ca obiect modi"icarea actului constitutiv este necesar votul tuturor
asocia@ilor, An a"ar? de situa@ia cBnd legea sau actul constitutiv prevede alt"el .
Principiul unanimit?@ii se aplic? Ci pentru adunarea extraordinar? a societ?@ilor de persoane An ca!ul
modi"ic?rii actului constitutiv, deCi legea nu prevede An mod expres aceast? regul?.
)( Atri)u3iie s"e$ifi$e adun5rii *enerae e;traordinare4 >n competen@a acestei adun?ri intr?
ca!urile de modi"icare a actului constitutiv al societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni.
Potrivit art. 11 din Legea nr. 1/1990, adunarea general? extraordinar? se AntruneCte ori de cBte ori
este necesar? luarea unei +ot?rBri pentru%
& sc+imbarea "ormei 'uridice a societ?@ii/
& mutarea sediului societ?@ii/
& sc+imbarea obiectului de activitate al societ?@ii/
& prelungirea duratei societ?@ii/
& ma'orarea capitalului social/
& reducerea capitalului social sau reAntregirea lui prin emisiune de noi ac@iuni/
& "u!iunea cu alte societ?@i sau divi!area societ?@ii/
& di!olvarea anticipat? a societ?@ii/
& conversia ac@iunilor dintr&o categorie An cealalt?/
& conversia unei categorii de obliga@iuni An alt? categorie sau An ac@iuni/
& emisiunea de obliga@iuni/
& oricare alt? modi"icare a actului constitutiv sau oricare alt? +ot?rBre pentru care este cerut?
aprobarea adun?rii generale extraordinare.
(ceast? enumerare are caracter exempli"icativ Ci poate "i completat? Ci cu alte ca!uri de modi"icare
a actului constitutiv sau An care este necesar? +ot?rBrea adun?rii generale extraordinare.Potrivit art.
1< din Legea nr. 1/1990, administratorii societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, dac?
constat? pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social, sunt obliga@i s? convoace adunarea general?
extraordinar? pentru a +ot?rA reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma r?mas? sau di!olvarea
societ?@ii.,e asemenea, potrivit art. 178 alin. 3 din aceeaCi lege, participarea "ondatorilor,
administratorilor Ci personalului societ?@ii la bene"icii va "i aprobat? de adunarea general?
extraordinar? dac? nu a "ost prev?!ut? anterior prin actul constitutiv.
Legea societ?@ilor comerciale, An "orma sa actual?, prevede posibilitatea ca adunarea general?
extraordinar? a societ?@ii pe ac@iuni s? delege consiliului de administra@ie sau, dup? ca!,
administratorului unic, An condi@iile prev?!ute de actul constitutiv Ci cu ma'orit?@ile stabilite de lege,
o parte din atribu@iile sale. (st"el, potrivit legii pot "i delegate competen@ele adun?rii generale
extraordinare re"eritoare la% mutarea sediului societ?@ii/ sc+imbarea obiectului de activitate al
societ?@ii/ ma'orarea capitalului social/ reducerea capitalului social sau reAntregirea lui prin emisiune
de noi ac@iuni/ conversia ac@iunilor dintr&o categorie An cealalt?.
$( Con,o$area 8i desf58urarea adun5rii *enerae e;traordinare4 Pentru convocarea Ci
des"?Curarea adun?rii generale extraordinare sunt necesare aceleaCi "ormalit?@i comune adun?rilor
generale. (tunci cBnd pe ordinea de !i "igurea!? propuneri pentru modi"icarea actului constitutiv,
convocatorul trebuie s? cuprind?, pe lBng? men@iunile obiCnuite, Ci textul integral al propunerilor de
modi"icare .
,eCi legea nu prevede An mod expres, practica Ci doctrina comerciala au stabilit c? atunci cBnd
adunarea general? extraordinar? trebuie s? +ot?rasc? asupra unor m?suri de% m?rire a capitalului
33
social/ emiterea de obliga@iuni/ "u!iunea cu alte societ?@i/ reducerea capitalului social Ci di!olvarea
anticipat? a societ?@ii, este necesar s? se Antocmeasc? Ci s? se depun?, pe lBng? documentele propriu&
!ise de modi"icare, Ci raportul administratorilor Ci cen!orilor.
,e asemenea, ac@ionarii care nu sunt de acord cu +ot?rBrile adun?rii generale extraordinare privind
sc+imbarea obiectului principal de activitate al societ?@ii, mutarea sediului social sau sc+imbarea
"ormei societ?@ii au dreptul de a se retrage din societate Ci de a ob@ine contravaloarea ac@iunilor pe
care le posed?. >n ca!ul retragerii ac@ionarii au posibilitatea s? opte!e Antre valoarea medie de pia@? a
ac@iunilor din ultimul trimestru Anscris? An cota bursei sediului social, a bursei locului celui mai
apropiat sau, dup? ca!, de pe pia@a organi!at? extrabursier? Ci Antre valoarea calculat? propor@ional
cu activul social net ce ar re!ulta dup? ultimul bilan@ contabil aprobat.
C4 Adun5rie *enerae s"e$iae
(ceste adun?ri sunt recunoscute de lege pentru societ?@ile pe ac@iuni sau An comandit? pe
ac@iuni Ci cuprind anumite categorii de ac@ionari. Potrivit art. 97 din Legea nr. 1/1990, titularii
"iec?rei categorii de ac@iuni se reunesc An adun?ri speciale An condi@iile stabilite de actul constitutiv.
,reptul de a participa la adun?rile speciale apar@ine oric?rui titular al unor asemenea ac@iuni Eac@iuni
la purt?tor, ac@iuni nominative/ ac@iuni cu dividend prioritar "?r? drept de vot etc...:ot?rBrea unei
adun?ri generale obiCnuite Eordinare sau extraordinare. de a modi"ica drepturile sau obliga@iile
re"eritoare la o categorie de ac@iuni nu produce e"ecte decBt An urma aprob?rii acestei +ot?rBri de
c?tre adunarea special? a de@in?torilor de ac@iuni din categoria respectiv?. ,e asemenea, deci!iile
ini@iate de adun?rile speciale vor "i supuse aprob?rii adun?rilor generale corespun!?toare .
Se$3iunea IV4 Ad+inistrarea so$iet53ior $o+er$iae
.7o"iunea %i reglementarea 2uridic! a administratorilor
Legea societ?@ilor comerciale nu d? o de"ini@ie a administratorului societ?@ii. (ceast? no@iune a "ost
stabilit? de doctrina comerciala.
BAd+inistratoru so$iet53ii $o+er$iae este "ersoana fi#i$5 sau "ersoana %uridi$5 "rin
re"re#entantu s5u "er+anent. aso$iat5 sau din afara so$iet53ii. $are 6n )a#a 6+"uterni$irior
re#utate din +andatu 6n$redin3at 8i din nor+ee s"e$ifi$e ae e*ii so$iet53ii $o+er$iae.
trans"une 6n "ra$ti$5 ,oin3a so$iet53ii "rin e;er$itarea ori$5ror o"era3iuni $erute "entru
adu$erea a 6nde"inire a o)ie$tuui de a$ti,itate 8i a ,oin3ei so$iae. $u e;$e"3ia restri$3iior
+en3ionate de e*e sau 6n a$tu $onstituti,4C
Principalele caracteristici ale institu@iei 'uridice a administratorului societ?@ii comerciale ce reies din
aceast? de"ini@ie sunt%
a. #ocietatea comercial? poate "i administrat? de o persoan? "i!ic? sau de o alt? societate
comercial? speciali!at? An managementul a"acerilor. >n acest din urm? ca!, societatea comercial?
este obligat? s? ACi desemne!e un repre!entant permanent persoan? "i!ic? An ba!a unui contract de
administrare .
b. (dministratorul poate avea calitatea de asociat ori poate proveni din a"ara societ?@ii comerciale.
*ste de remarcat c?, potrivit legii, An ca!ul societ?@ii An comandit? simpl? Ci al societ?@ii An
comandit? pe ac@iuni administratorul trebuie s? provin? din rBndul asocia@ilor comandita@i.
c. (dministratorul societ?@ii comerciale are puteri "oarte largi. *l poate e"ectua toate opera@iunile
necesare aducerii la Andeplinire a obiectului de activitate Ci a voin@ei societ?@ii. 6andatul s?u este
limitat numai de acele restric@ii prev?!ute de principiile generale de drept Eordinea public? Ci bunele
moravuri., de actul constitutiv Ci de legea societ?@ilor comerciale.
Re*e+entarea %uridi$5 a ad+inistratorior4
$n so$iet53ie 6n nu+e $oe$ti, dreptul de a repre!enta societatea apar@ine "iec?rui administrator,
a"ar? de stipula@ie contrar? An actul constitutiv. (tunci cBnd actul constitutiv prevede ca
administratorii s? lucre!e Ampreun?, trebuie ca deci!ia s? "ie luat? An unanimitate, iar An ca! de
divergen@? decid asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social.
Pentru actele urgente, a c?ror Andeplinire ar produce o pagub? mare societ?@ii An nume colectiv,
poate decide un singur administrator An lipsa celorlal@i care se g?sesc An imposibilitate, c+iar
momentan?, de a lua parte la administra@ie Eart. 77 din Legea nr. 1/1990..
3<
(dministrarea so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5 se Ancredin@ea!? unuia sau mai multor asocia@i
comandita@i .
So$ietatea $u r5s"undere i+itat5 este administrat? de unul sau mai mul@i administratori, asocia@i
sau neasocia@i, numi@i prin actul constitutiv sau de adunarea general? .
So$ietatea 6n $o+andit5 "e a$3iuni este administrat? de de unul sau mai mul@i administratori care
sunt asocia@i comandita@i .
(dministrarea so$iet53ii "e a$3iuni se reali!ea!? de unul sau mai multi administratori, numarul
acestora "iind impar. CBnd sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administra@ie.
Consiliul de administra@ie poate delega conducerea societa@ii unuia sau mai multor directori,
numind pe unul dintre ei director general. >n actul constitutiv se poate men@iona ca societatea pe
actiuni este administrata de un directorat Ci de un consiliu de supraveg+ere.
#.)egulile generale privind administratorii societ!"ii comerciale
A4 Condi3iie $erute "entru nu+irea ad+inistratorior so$iet53ii $o+er$iae
a( Persoana ad+inistratorior4 Legea nr. 1/1990, modi"icat?, completat? Ci republicat?, prevede
posibilitatea numirii ca administrator al unei societ?@i comerciale a unei persoane "i!ice. *ste
permisa numirea ca administrator unei persoane 'uridice numai An ca!ul societa@ii pe ac@iuni.
>n situa@ia administratorului persoan? 'uridic?, drepturile Ci obliga@iile societ?@ii administrate Ci ale
celei care administrea!? se stabilesc printr&un contract de administrare .
Contra$tu de ad+inistrare cuprinde, pe lBng? clau!ele generale obligatorii, stabilite de dreptul
comun An materia contractelor, obliga@ia ca persoana 'uridic? speciali!at? An managementul
a"acerilor s? ACi desemne!e un repre!entant permanent, persoan? "i!ic?, care este supus aceloraCi
condi@ii Ci obliga@ii Ci are aceeaCi responsabilitate civil?, penal? sau de alt? natur? ca Ci un
administrator, persoan? "i!ic?, ce ac@ionea!? An nume propriu. >n acest contract sunt stabilite
drepturile Ci obliga@iile, precum Ci criteriile de per"orman@? pe care trebuie s? le reali!e!e
repre!entantul administratorului persoan? 'uridic?. (cesta are o r?spundere solidar? cu societatea
comercial? administratoare care l&a numit, pentru toate obliga@iile asumate prin contractul de
administrare .
Da$5 ad+inistratoru persoan? 'uridic? ACi revoc? repre!entantul, el are obliga@ia s? numeasc? An
acelaCi timp un Anlocuitor .
)( Ca"a$itatea ad+inistratorior
Ad+inistratoru "ersoan5 fi#i$5, precum Ci repre!entantul permanent persoan? "i!ic? al
administratorului persoan? 'uridic? trebuie, potrivit art. 7 alin. 2 Ci art. 1< Ci 17 din Legea nr.
1/1990, s? aib? o $a"a$itate de"in5 de foosin35 8i de e;er$i3iu4
*ste necesar ca administratorul persoan? "i!ic? s? aib? $a"a$itate de foosin35. de"init? ca acea
parte a capacit?@ii civile care const? An aptitudinea omului de a avea drepturi Ci obliga@ii civile Ci
$a"a$itatea de e;er$i3iu. adic? acea aptitudine de a dobBndi Ci exercita drepturile civile Ci de a&Ci
asuma Ci executa obliga@iile civile prin Anc+eierea personal Ci singur a tuturor actelor 'uridice
civile.-u se urm?reCte o capacitate natural?, ci una 'uridic? Elegal?., care poate "i pierdut? atunci
cBnd au intervenit incapacitatea persoanei "i!ice sau una din sanc@iunile penale prev?!ute de art. 7
din Legea nr. 1/1990.Prevederile art. 1< din Legea nr. 1/1990, care stipulea!? c?% F"ersoanee
$are. "otri,it "re#entei e*i. nu "ot fi fondatori. nu "ot fi ni$i ad+inistratori. dire$tori sau
re"re#entan3i ai so$iet53ii. iar da$5 au fost aese. sunt de$5#ute din dre"turiC se re"er? la
administratorii societ?@ii pe ac@iuni, Ans? solu@ia cu privire la capacitatea administratorului persoan?
"i!ic? poate "i extins? la toate "ormele de societ?@i comerciale, cu aplicarea Ci a prevederilor art. 7
din aceeaCi lege.
Problemele legate de capacitatea 'uridic? a persoanelor "i!ice Anvestite cu puteri de repre!entare, An
ca!ul administratorului persoan? 'uridic?, sunt similare celor pre!entate An ca!ul administratorului
persoan? "i!ic? Eart. 17 din Legea nr. 1/1990..5rebuie ca ad+inistratoru "ersoan5 %uridi$5 s?
Andeplineasc? cerin@ele Ci condi@iile speci"ice re"eritoare la no@iunea, con@inutul Ci specialitatea
capacit?@ii de "olosin@? Ci de exerci@iu a persoanei 'uridice.
37
>n art. 3 din ,ecretul nr. 1/19<3 este consacrat "rin$i"iu s"e$iait53ii $a"a$it53ii de foosin35 a
"ersoanei %uridi$e. potrivit c?ruia persoana 'uridic? nu poate avea decBt acele drepturi care
corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de An"iin@are sau statut. (Cadar, administratorul
persoan? 'uridic? nu poate "i decBt o societate comercial? speciali!at?, avBnd ca obiect de activitate
e"ectuarea de opera@iuni manageriale Ci de gestiune a unor a"aceri comerciale.
Con@inutul capacit?@ii depline de "olosin@? Ci de exerci@iu a unui administrator societate comercial?
Epersoan? 'uridic?. trebuie s?&i permit? ca prin salaria@ii, repre!entan@ii sau prepuCii utili!a@i An
gestionarea a"acerilor unor ter@i Ecomercian@i persoane "i!ice sau societ?@i comerciale., An ba!a
contractului de administrare prev?!ut de art. 17 din Legea nr. 1/1990, s? poat? Anc+eia orice acte
'uridice necesare unei bune des"?Cur?ri a activit?@ii comerciale, soldate cu bene"iciul Ci pro"itul
avute An vedere de aceCtia.
(dministratorul unei societ?@i comerciale trebuie s? aib? Antreaga gam? a capacit?@ilor de ramur?,
care s?&i permit? participarea la raporturi 'uridice de drept constitu@ional, administrativ, comercial,
"inanciar E"iscal., civil, muncii Ci securit?@ii sociale, comer@ului interna@ional, procesual civil,
mediului, penal Ci procesual penal ori alt? ramur? de drept sub inciden@a c?reia intr? raportul la care
particip? comerciantul.
>n privin@a $a"a$it53ii ad+inistratoruui 8i $ait53ii de $o+er$iant a so$iet53ii $o+er$iae se
impun unele observa@ii. >n ca!ul administratorului persoan? "i!ic?, indi"erent dac? acesta este sau nu
asociat ori ac@ionar al societ?@ii comerciale pe care o administrea!?, nu se cere ca el s? aib? ori s?
dobBndeasc? Ci calitatea de comerciant, c+iar dac? prin Andeplinirea atribu@iilor pe care le exercit?,
de regul?, e"ectuea!? acte, "apte Ci opera@iuni care potrivit Codului comercial sunt considerate "apte
de comer@.Pentru a dobBndi atribu@iile de administrator al unei societ?@i comerciale, o persoan?
'uridic? Esocietate comercial?. se impune s? aib? Ci calitatea de comerciant c+iar dac? ac@ionea!? Fin
no+ine aienoG, An ca!ul unui contract de mandat comercial cu sau "?r? repre!entare.
$( Onora)iitatea ad+inistratorior4 Cel care este titularul "unc@iei de administrator trebuie s?
Andeplineasc? Ci condi@ia unei moralit?@i neCtirbite Ci des?vBrCite, care s?&i con"ere respectul Ci
Ancrederea din partea asocia@ilor Eac@ionarilor. ca Ci a celorlal@i comercian@i, dar Ci garan@ia pentru
aceCtia Ci autorit?@ile c+emate s? prote'e!e societatea Ci activitatea comercial?, c? el este An m?sur?,
pe de o parte, s? gestione!e An mod e"icient Ci pro"itabil patrimoniul Ancredin@at spre administrare,
iar pe de alt? parte, trebuie s? exercite con"orm voin@ei sociale drepturile Ci obliga@iile pe care
societatea comercial? le are, atBt An raporturile 'uridice cu asocia@ii, cBt Ci cu ceilal@i comercian@i.
(spectul moralit?@ii neCtirbite Eonorabilit?@ii. se re"er? la administratorii oric?rei societ?@i
comerciale, deCi art. 1< din Legea nr. 1/1990 cu trimitere la art. 7 din aceeaCi lege se re"er? la
"ondatorii Ci administratorii societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni. ,octrina Ci 'urispruden@a
comerciala au conclu!ionat c? aceste texte de lege au caracter general.0norabilitatea
administratorilor, ca Ci a "ondatorilor, condi@ie pe care legea nu o impune asocia@ilor care nu au
aceast? calitate, se consider? neCtirbit?, atBta timp cBt aceCtia nu au "ost condamna@i printr&o
+ot?rBre 'udec?toreasc? de"initiv? pentru una din in"rac@iunile prev?!ute de art. 7 alin. 2 din Legea
nr. 1/1990. Principiul pre!um@iei de nevinov?@ie statorniceCte c? pBn? la r?mBnerea de"initiv? a
+ot?rBrii de condamnare, persoana An cau!? este considerat? nevinovat?.
d( Cet53enia ad+inistratorior4 Poate "i desemnat administrator al unei societ?@i comerciale un
cet?@ean romBn sau un cet?@ean str?in, dac? legea ori actele constitutive ale societ?@ii nu stabilesc
anumite interdic@ii An aceast? privin@?. >n ceea ce priveCte societatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe
ac@iuni, Legea nr. 1/1990 stabileste c? unicul administrator sau preCedintele consiliului de
administra@ie Ci cel pu@in 'um?tate din num?rul administratorilor vor "i cet?@eni romBni, dac? prin
actul constitutiv nu se prevede alt"el.
)espectiva reglementare este menit? s? prote'e!e interesul na@ional Ci constituie o derogare de la
principiul c? cet?@enilor str?ini, An )omBnia, li se aplic? acelaCi regim cu cel al cet?@enilor romBni.
Ca atare, restric@ia nu poate "i extins? Ci la celelalte "orme 'uridice de societ?@i comerciale An a"ara
celor de capitaluri.
e( Caitatea de aso$iat a ad+inistratoruui nu mai constituie, potrivit reglement?rii actuale a Legii
nr. 1/1990, o condi@ie privind numirea administratorului.
37
>n pre!ent, cu excep@iile prev?!ute de lege An mod expres, An orice "orm? 'uridic? de societate
comercial?, administratorul poate "i asociat sau neasociat.
*xcep@ia se re"er? la societatea An comandit? simpl? Ci An comandit? pe ac@iuni care, potrivit art. 88 Ci
respectiv art. 18, sunt administrate de unul sau mai mul@i asocia@i comandita@i.
f( Li+itarea $u+uuui $ait53ii de ad+inistrator4 Problema cumulului "unc@iei de administrator
la mai multe societ?@i comerciale, cBt Ci cea a cumulului acestei "unc@ii cu cea de cen!or ori salariat
au "ost cercetate An doctrina comerciala.Potrivit art. 132 alin. 1 din Legea nr. 1/1990, nici o
persoan? nu poate "unc@iona, concomitent An mai mult de trei consilii de administra@ie. (ceast?
interdic@ie nu se aplic? An ca!urile An care cel ales An consiliul de administra@ie este proprietar a cel
pu@in o p?trime E1/3. din totalul ac@iunilor sau este administrator al unei societ?@i care de@ine
p?trimea men@ionat? Eart. 132, alin. 2..
Legiuitorul o"er? Ci solu@ia sanc@ion?rii administratorului care nu respect? o asemenea interdic@ie, An
sensul c? persoana An cau!? va pierde, de drept, calitatea de administrator pentru societ?@ile ce
dep?Cesc num?rul de trei, legal admis, An ordinea cronologic? a numirilor. Concomitent ea va "i
obligat? la plata, An "olosul statului, a remunera@iei Ancasate Ci a altor bene"icii ce i se cuvin .
(celeaCi interdic@ii Ci sanc@iuni sunt prev?!ute pentru membrii comitetului de direc@ie Ci directorii
unei societ?@i pe ac@iuni. (ceCtia nu vor putea "i, "?r? autori!area consiliului de administra@ie,
administratori, membri An comitetul de direc@ie, cen!ori sau asocia@i cu r?spundere nelimitat?, An alte
societ?@i concurente sau care au acelaCi obiect de activitate.Persoanele respective nu pot exercita
acelaCi comer@ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sanc@iunea "iind revocarea
din "unc@ie Ci r?spunderea pentru pre'udiciile cau!ate.
$n scopul bunei "unc@ion?ri a institu@iei administratorului, care este necesar s? se implice An
solu@ionarea tuturor problemelor privind gestionarea Ci administrarea societ?@ilor comerciale,
legiuitorul, prin reglementarea din art. 1< a Legii nr. 1/1990, a avut An vedere admiterea
cumulului calit?@ii de administrator la maximum cinci societ?@i comerciale din categoria acelora An
care pluralitatea administratorilor este organi!at?, respectiv la societatea pe ac@iuni Ci An comandit?
pe ac@iuni. Pentru societatea An nume colectiv, An comandit? simpl? Ci societatea cu r?spundere
limitat?, cumulul calit?@ii de administrator este An principiu neadmis.
Consider?m c? un asociat persoan? "i!ic?, din cadrul unei societ?@i comerciale cu capital integral sau
ma'oritar privat, ar putea Anc+eia cu societatea Ci un contract individual de munc? sau o conven@ie
civil? pentru prestarea unor activit?@i care nu sunt incompatibile cu "unc@ia de administrator Ci
numai dac? prin actele constitutive ale societ?@ii ori prin lege nu se inter!ice, expres, o asemenea
posibilitate.
*( Unee in$o+"ati)iit53i4 =unc@ia de administrator este incompatibil? cu exercitarea unor pro"esii.
(ceste incompatibilit?@i sunt prev?!ute An mod expres de lege.
(st"el, Legea nr. 0/2003,republicata, privind statutul magistratilor, prevede c? magistra@ilor le este
inter!is? participarea la administrarea sau conducerea unor societ?@i comerciale.
La "el, Legea nr. <1/199< pentru organi!area Ci exercitarea pro"esiei de avocat prevede c? aceast?
activitate liberal? este incompatibil? cu exercitarea de "apte materiale de comer@, iar art. 3 din
#tatutul pro"esiei de avocat prevede c? aceast? pro"esie este incompatibil? cu calitatea de preCedinte
al consiliul de administra@ie al unei societ?@i pe ac@iuni.
>n con"ormitate cu prevederile legii nr. 188/1999, "unc@ionarii publici nu pot de@ine "unc@ii An regiile
autonome, societ?@ile comerciale ori An alte unit?@i cu scop lucrativ.
'4 Pro$edura dese+n5rii ad+inistratoruui
,esemnarea sau numirea administratorilor persoane "i!ice sau 'uridice se "ace An mod di"erit An
"unc@ie de cum aceast? opera@iune are loc la constituirea societ?@ii comerciale sau ulterior, An timpul
"unc@ion?rii societ?@ii. Principiul care st? la ba!a desemn?rii administratorului, atBt An lumina
vec+ilor reglement?ri din Codul comercial, cBt Ci a actualelor prevederi ale Legii nr. 1/1990 este
acela c? nu+irea ad+inistratorior este de $o+"eten3a adun5rii *enerae a aso$ia3ior.(cest
principiu este Antregit prin anumite excep@ii re!ultate An "unc@ie de momentul desemn?rii
38
administratorului, la constituirea societ?@ii comerciale, precum Ci An raport de modalit?@ile de
constituire a di"eritelor "orme de societ?@i comerciale.
a( Dese+narea ad+inistratoruui $u o$a#ia $onstituirii so$iet53ii $o+er$iae4 >n "unc@ie de
modalitatea de constituire a societ?@ilor comerciale, desemnarea administratorului se "ace prin actele
constitutive Econtractul de societate Ci statutul societ?@ii sau Anscrisul unic, dup? ca!. ori de c?tre
adunarea general? constitutiv?.
:n $a#u $onstituirii si+utane a societ?@ii comerciale, pentru desemnarea administratorului Legea
nr. 1/1990 con@ine norme de reglementare di"erite, An raport de "orma 'uridic? a societ?@ilor
comerciale. >n lege se men@ionea!? c? pentru societatea An nume colectiv, societatea An comandit?
simpl? Ci societatea cu r?spundere limitat?, actul constitutiv trebuie s? con@in? men@iuni re"eritoare
la asocia@ii care repre!int? Ci administrea!? societatea sau administratorii neasocia@i, persoane "i!ice
ori 'uridice, puterile ce li s&au con"erit Ci dac? ei urmea!? s? le exercite Ampreun? sau separat.
,e men@ionat "aptul c? la societatea pe ac@iuni, sau An comandit? pe ac@iuni, potrivit Legii nr.
1/1990, actul constitutiv trebuie s? cuprind? datele de identi"icare a primilor membrii ai consiliului
de administratie, puterile ce se con"er? administratorilor Ci directorilor Ci dac? ei urmea!? s? le
exercite Ampreun? sau separat. Pentru societ?@ile An comandit? pe ac@iuni se vor indica asocia@ii
comandita@i care repre!int? Ci administrea!? societatea.
La $onstituirea "rin su)s$ri"3ie "u)i$5 <$ontinuat5( a so$iet53ii. speci"ic? societ?@ilor de
capitaluri Esocietatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni. potrivit art. 27 din Legea nr. 1/1990,
administratorii sunt desemna@i de adunarea constitutiv? a subscriitorilor de ac@iuni.
>n acest ca!, prin prospectul de emisiune a ac@iunilor Antocmit de "ondatorii societ?@ii se
men@ionea!?, potrivit art. 17 alin. 1 din Legea nr. 1/1990, toate elementele privind viitoarea
societate, care sunt prev?!ute de art. 8 din aceeaCi lege, mai pu@in datele re"eritoare la administratori
Ci cen!ori.
Prin subscrierea ac@iunilor, ca urmare a accept?rii prospectului de emisiune Ci votului exprimat An
adunarea constitutiv? a subscriitorilor, cu privire la contractul de societate Ci statutul societ?@ii,
desemnarea administratorilor men@iona@i An aceste documente constitutive devine deplin valabil?.
Potrivit art. 129 alin. 2 din Legea nr. 1/1990, alegerea administratorilor se "ace prin vot secret.
)( Dese+narea uterioar5 a ad+inistratoruui societ?@ii comerciale se reali!ea!? An toate ca!urile
de c?tre adunarea general? a asocia@ilor, dar An condi@ii di"erite, An "unc@ie de "orma 'uridic? a
societ?@ii comerciale.
:n $a#u so$iet53ior de "ersoane Esocietatea An nume colectiv Ci An comandit? simpl?., potrivit art.
77 Ci 90 din Legea nr. 1/1990, administratorii sunt aleCi prin votul asocia@ilor care repre!int?
ma'oritatea absolut? a capitalului social, cu excep@ia ca!ului An care prin actul constitutiv se dispune
alt"el.
:n $a#u so$iet53ior de $a"itauri Esocietatea pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni. administratorii
sunt desemna@i, potrivit art. 111 lit. b din Legea nr. 1/1990, de c?tre adunarea general? ordinar? a
ac@ionarilor, cu cvorumul Ci ma'oritatea prev?!ute de lege pentru aceast? adunare care di"er? An
"unc@ie de prima sau urm?toarele convoc?ri.
La "ri+a $on,o$are a adun?rii generale ordinare, administratorii sunt aleCi An mod legal numai
dac? sunt pre!en@i ac@ionarii care s? repre!inte cel pu@in 'um?tate din capitalul social, iar +ot?rBrea
s&a luat de ac@ionarii care de@in ma'oritatea absolut? din capitalul social repre!entat An adunare Ci
dac? prin contractul de societate, statut sau lege nu s&a prev?!ut o ma'oritate mai mare .
La o a doua $on,o$are. An ca!ul An care nu s&a reali!at pre!en@a cerut? sau ma'oritatea necesar?
lu?rii +ot?rBrii valabile, administratorii pot "i aleCi oricare ar "i partea de capital repre!entat? de
ac@ionarii pre!en@i, iar +ot?rBrea se ia cu ma'oritatea celor pre!en@i .
>n situa@ia alegerii administratorilor, An mod excep@ional, votul este secret, indi"erent de prevederile
actului constitutiv al societ?@ii An acest sens .
La so$iet53ie $u r5s"undere i+itat5 desemnarea ulterioar? a administratorilor se "ace, potrivit art.
189 lit. b Ci art. 187 alin. 1 din Legea nr. 1/1990, prin alegerea de c?tre adunarea asocia@ilor cu
votul repre!entBnd ma'oritatea absolut? a asocia@ilor Ci a p?r@ilor sociale.
39
$( Pu)i$itatea nu+irii ad+inistratorior4 0bliga@ia publicit?@ii privind numirea administratorilor
este reglementat? atBt de Legea nr. 1/1990 cBt Ci de Legea nr. 27/1990 a )egistrului Comer@ului.
Con"orm celor stipulate An art. 19 raportat la art. 18 alin. 2 din Legea nr. 27/1990, unicul
administrator sau administratorii desemna@i s? repre!inte societatea sunt obliga@i s? depun? la
)egistrul Comer@ului semn?tura sau semn?turile lor An termen de 1< !ile de la data Anmatricul?rii
societ?@ii dac? au "ost numi@i prin actul constitutiv.(dministratorii aleCi An timpul "unc@ion?rii
societ?@ii sunt obliga@i s? depun? semn?turile lor An termen de 1< !ile de la alegere. (rt. 18 din
Legea nr. 1/1990 prevede c? semn?turile administratorilor vor "i depuse la )egistrul Comer@ului, o
dat? cu pre!entarea certi"icatului eliberat de cen!ori, din care re!ult? depunerea garan@iei.
)e"eritor la specimenul de semn?tur? al administratorului, acesta se dovedeCte prin semnarea An
)egistrul Comer@ului, An pre!en@a 'udec?torului delegat sau a conduc?torului o"iciului ori a
Anlocuitorului acestuia care va certi"ica semn?tura .Publicitatea numirii administratorilor se asigur?
Ci prin publicarea An 6onitorul 0"icial al )omBniei a Anc+eierii de autori!are a constituirii societ?@ii,
sau, pe parcursul "unc@ion?rii societ?@ii, prin publicarea +ot?rBrii adun?rii generale de numire a
administratorului.
C4 Durata fun$3iei de ad+inistrator
)e"eritor la durata "unc@iei de administrator Ci realegerea administratorilor, reglement?rile 'uridice
au avut An general o stabilitate An timp.
a( Durata +andatuui ad+inistratoruui4 )eglementarea actual? cuprinde pu@ine dispo!i@ii
privind durata "unc@iei de administrator.
Legea nr. 1/1990 prevede c?, An ca!ul societ?@ii An nume colectiv, al societ?@ii An comandit? simpl?
Ci societ?@ii cu r?spundere limitat?, asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social
pot alege unul sau mai mul@i administratori dintre ei, "ixBndu&le puterile, durata Ans?rcin?rii Ci
eventuala lor remunera@ie, a"ar? numai dac? prin actul constitutiv se dispune alt"el.
Potrivit acestor dispo!i@ii legale, re!ult? c? pentru societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere
limitat? asocia@ii sunt liberi s? stabileasc? durata "unc@iei de administrator, atBt An ca!ul numirii prin
actul constitutiv, cBt Ci ulterior prin alegerea de c?tre adunarea general? a asocia@ilor.
Cu privire la societatea pe ac@iuni, sau An comandit? pe ac@iuni, aceste societ?@i de capitaluri sunt
administrate de unul sau mai mul@i administratori temporari Ci revocabili.>n ce priveCte primii
administratori stabili@i prin actul constitutiv, legea prevede c? ei pot Andeplini aceast? "unc@ie pe o
durat? de cel mult patru ani. ,ac? prin actul constitutiv Econtractul de societate Ci statutul, ori, dup?
ca!, Anscrisul unic. nu s&a stabilit aceast? durat?, mandatul administratorului este pentru doi ani .,in
cuprinsul acestor dispo!i@ii legale re!ult? c? pentru societ?@ile de capitaluri primii membrii ai
consiliului de administratie stabili@i prin actele constitutive sau aleCi ulterior de adunarea general? a
ac@ionarilor pot Andeplini aceast? "unc@ie pe durata stabilit? de asocia@i, "?r? ca perioada mandatului
s? poat? dep?Ci doi ani.>n ca!ul An care, prin actele constitutive sau ulterior, prin alegerea
administratorilor, nu s&a "ixat perioada mandatului lor, intervine pre!um@ia legal? stabilit? de art.
13 alin. 7 din Legea nr. 1/1990, An sensul c? durata "unc@iei este de doi ani.
)( Posi)iitatea reae*erii ad+inistratoruui este prev?!ut? de art. 13 alin. 7 din Legea nr.
1/1990, care men@ionea!? c? administratorii sunt reeligibili cBnd prin actul constitutiv nu se
prevede alt"el.Cu toate c? textul men@ionat se re"er? numai la societ?@ile de capitaluri, aceast? solu@ie
poate "i extins? la toate "ormele 'uridice de societ?@i comerciale.
>n privin@a societ?@ilor de persoane Ci a societ?@ii cu r?spundere limitat?, noul mandat al
administratorului reales r?mBne la aprecierea adun?rii generale a asocia@ilor.La societ?@ile pe ac@iuni
Ci An comandit? pe ac@iuni, perioada noului mandat al administratorului este de maximum patru ani
atunci cBnd aceasta se "ixea!? sau de doi ani atunci cBnd nu este preci!at? An +ot?rBrea adun?rii
generale a ac@ionarilor.
D4 O)i*a3ia de *aran3ie a ad+inistratoruui
a( Garan3ia +ateria54 ,at? "iind importan@a "unc@iei de administrator, care presupune gestionarea
societ?@ii comerciale An condi@ii pro"itabile, legea a prev?!ut Ci posibilitatea tragerii la r?spundere a
administratorilor care nu ACi Andeplinesc An mod corespun!?tor mandatul Ancredin@at sau dep?Cesc
<0
limitele stabilite. Pentru acoperirea unor eventuale pre'udicii produse societ?@ii de c?tre
administrator s&a instituit obliga@ia depunerii unei garan@ii b?neCti Anainte de data intr?rii An "unc@ie a
administratorului.
Cuantumul garan@iei b?neCti se stabileCte An mod conven@ional prin actul constitutiv al societ?@ii sau
ulterior prin +ot?rBrea adun?rii generale. Legea a "ixat un prag minimal al garan@iei b?neCti care nu
poate "i mai mic? decBt valoarea a !ece ac@iuni sau decBt dublul .remunera@iei lunare.
,ac? administratorul are Ci calitatea de ac@ionar, ac@iunile constituite drept garan@ie se p?strea!? An
casa societ?@ii, iar pe perioada mandatului ele sunt inalienabile.
)( Re*i+u %uridi$ a *aran3iei ad+inistratoruui4 ,epunerea unei garan@ii Anainte de intrarea An
"unc@ie a administratorului constituie atBt o obliga@ie cBt Ci o necesitate, o m?sur? de protec@ie a
societ?@ii pentru desp?gubirea acesteia An ca!ul unor eventuale pre'udicii din partea
administratorului.
)olul de protec@ie al garan@iei d? posibilitatea ca aceasta s? poat? "i constituit? de persoana
administratorului sau An numele s?u de c?tre un ter@. (ceast? garan@ia r?mBne An casa societ?@ii pe
toat? durata mandatului administratorului. *a va putea "i restituit? numai dup? ce adunarea general?
a aprobat bilan@ul ultimului exerci@iu "inanciar Ci desc?rcarea de gestiune a administratorului.
,ac? garan@ia nu a "ost depus? Anaintea datei intr?rii An "unc@ie a administratorului, re!ult? Ancetarea
mandatului acestuia, "iind considerat demisionat .2aran@ia repre!int? de asemenea, un drept de ga'
al societ?@ii. *a produce e"ectele unei garan@ii reale mobiliare Ci poate "i pl?tit? pre"eren@ial An
concurs cu creditorii particulari ai administratorului.
E4 Re+unera3ia ad+inistratoruui
Corespun!?tor activit?@ilor de administrare Ci gestionare a a"acerilor societ?@ii comerciale,
administratorii An calitate de mandatari ai societ?@ii au dreptul la o remunera@ie.
6andatul administratorilor este de natur? comercial? "iind cu titlu oneros.0rganul competent s?
decid? asupra remuner?rii administratorilor este adunarea general? a asocia@ilor.
)e"eritor la modul de stabilire Ci acordare a remunera@iei, pentru societ?@ile de capitaluri solu@ia este
o"erit? de Legea nr. 1/1990, care An art. 138 se re"er? la salarii "ixe Ci orice alte sume sau avanta'e
care vor putea "i acordate administratorilor Ci cen!orilor numai An ba!a unei +ot?rBri a adun?rii
generale.>n situa@ia administratorilor care au Ci calitatea de asocia@i, remunera@ia poate consta Ci An
atribuirea unei p?r@i din bene"iciile reali!ate care s? dep?Ceasc? cota propor@ional? ce s&ar cuveni An
raport cu participarea la capitalul social.
(dunarea general? a asocia@ilor poate +ot?rA ca acelui asociat care AndeplineCte Ci "unc@ia de
administrator s? i se atribuie sub "orm? de remunerare a activit?@ii prestate o cot? mai mare din
bene"icii decBt cea propor@ional? cu aportul la capitalul social.
F4 O)i*a3iie ad+inistratorior
Legea nr. 1/1990 privind societ?@ile comerciale cuprinde mai multe dispo!i@ii re"eritoare la
obliga@iile administratorilor.(ceste obliga@ii pot "i pre!entate An "unc@ie de cum se exercit? ele cu
oca!ia constituirii societ?@ii ori pe parcursul "unc@ion?rii acesteia.
a( O)i*a3iie ad+inistratoruui $u o$a#ia $onstituirii so$iet53ii $o+er$iae%
& 6nde"inirea for+ait53ior de "u)i$itate ne$esare $onstituirii so$iet53iiD An acest sens, potrivit
art. < din Legea nr. 1/1990, An termen de 1< !ile de la data autenti"ic?rii actului constitutiv,
administratorii, "ondatorii ori un Amputernicit al acestora, An acest scop, vor solicita Anmatricularea
societ?@ii nou An"iin@ate An )egistrul Comer@ului An a c?rui ra!? teritorial? va avea sediul societatea/
cererea de Anmatriculare va "i Anso@it? de documentele prev?!ute de art. < alin. 2 din aceeaCi lege,
respectiv de% actul constitutiv al societ?@ii/ dovada e"ectu?rii v?rs?mintelor An condi@iile actului
constitutiv/ actele privind proprietatea asupra aporturilor An natur?, iar An ca!ul An care printre ele
"igurea!? Ci imobile, certi"icatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate/ actele constatatoare
ale opera@iunilor Anc+eiate An contul societ?@ii Ci aprobate de asocia@i, precum Ci declara@ia pe propria
r?spundere a "ondatorilor, administratorilor Ci a cen!orilor din care s? re!ulte c? ei Andeplinesc
condi@iile prev?!ute de lege. Potrivit art. 9 alin. $ din legea societ?@ilor comerciale, An ca!ul
Andeplinirii cerin@elor legale, 'udec?torul delegat pe lBng? )egistrul Comer@ului, prin Anc+eiere,
<1
pronun@at? An termen de < !ile de la Andeplinirea acestor cerin@e, va autori!a constituirea societ?@ii Ci
va dispune Anmatricularea ei An )egistrul Comer@ului. 0 dat? cu e"ectuarea Anmatricul?rii, Anc+eierea
'udec?torului delegat se comunic?, din o"iciu, 6onitorului 0"icial al )omBniei, spre publicare, pe
c+eltuiala societ?@ii, precum Ci (dministra@iei =inanciare An ra!a c?reia se a"l? sediul societ?@ii
pentru eviden@a "iscal?, cu men@ionarea num?rului de Anmatriculare An )egistrul Comer@ului/
& de"unerea unei *aran3ii )5ne8ti constituie de asemenea, aCa cum am ar?tat, o alt? obliga@ie a
administratorului "?r? Andeplinirea c?reia acesta nu poate intra An "unc@iune/
& o)i*a3ia ad+inistratorior $are au fost dese+na3i re"re#entan3i ai so$iet53ii de a de"une
se+n5turie or a Re*istru Co+er3uuiD aceasta nu constituie doar o modalitate de publicitate a
numirii administratorilor, ci Ci o obliga@ie a acestora/ sanc@iunea pentru nerespectarea acestei
obliga@ii este amenda civil?, prev?!ut? de art. 33 din Legea nr. 27/1990 privind )egistrul
Comer@ului Ci se aplic? prin +ot?rBre 'udec?toreasc? de c?tre instan@a teritorial? competent?/
& o)i*a3ia de a "reua de a fondatori 8i de a "5stra do$u+entee 8i $ores"onden3a "ri,ind
$onstituirea so$iet53iiD aceast? Andatorire revine primilor administratori Ci cu toate c? art. 29 alin. 2
din Legea nr. 1/1990 o prevede numai pentru societatea pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni,
practica comercial? a demonstrat c? textul men@ionat este aplicabil administratorilor din orice "orm?
'uridic? de societate/ ea "ace parte din opera@iunile necesare prelu?rii gestiunii societ?@ii de c?tre
administratori, de la "ondatori ori de la persoanele care s&au ocupat de constituirea societ?@ii.
)( O)i*a3iie ad+inistratoruui "e "ar$ursu fun$3ion5rii so$iet53ii $o+er$iae-
& o)i*a3ia de a ad+inistra constituie, potrivit art. 70 din Legea nr. 1/1990, principala Andatorire a
administratorilor pe parcursul "unc@ion?rii societ?@ii/ ei au dreptul Ci obliga@ia de a "ace toate
opera@iunile ce se impun pentru aducerea la Andeplinire a obiectului de activitate al societ?@ii, cu
excep@ia restric@iilor impuse prin actele constitutive. >n acest scop, administratorii sunt obliga@i s?
"ac? atBt acte generale Ci speciale de administrare, cBt Ci actele de dispo!i@ie necesare unei bune
gestion?ri a a"acerilor societ?@ii.
5otodat?, administratorii, ac@ionBnd An virtutea puterilor con"erite de organul de deci!ie al societ?@ii,
care este adunarea general?, au obliga@ia de a participa la toate Antrunirile acestor adun?ri, la cele ale
consiliilor de administra@ie ori ale organelor similare acestora Eart. 70 alin. 2 din Lege..
& o)i*a3ia de a ur+5ri efe$tuarea de $5tre aso$ia3i a ,5rs5+inteor datorate4 Potrivit art. 7
alin 1 lit. a din Legea nr. 1/1990 administratorii sunt solidar r?spun!?tori "a@? de societate pentru
realitatea v?rs?mintelor e"ectuate de c?tre asocia@i. ,in aceast? dispo!i@ie legal? se desprinde
conclu!ia c? administratorii, sub sanc@iunea r?spunderii solidare al?turi de asocia@i, au obliga@ia de
a&i soma pe aceCtia din urm? Ci de a pretinde s? depun? integral, pBn? la termenele Ci An condi@iile
prev?!ute de actul constitutiv sau de lege, aportul subscris la capitalul social, An numerar sau An
natur?. *ste prev?!ut? An lege Ci procedura An care societatea prin intermediul administratorilor va
urm?ri Ancasarea v?rs?mintelor datorate.(rt. 100 din Legea nr. 1/1990, men@ionea!? c? dac?
ac@ionarii nu au e"ectuat plata v?rs?mintelor pe care le datorea!? An termenul maxim de 12 luni de la
Anmatricularea societ?@ii, prev?!ut de art. 8 lit. d Ci de art. 20 alin. 1 din aceast? lege, societatea Al va
invita s?&Ci Andeplineasc? aceast? obliga@ie, printr&o soma@ie colectiv?, publicat? de dou? ori, la un
interval de 1< !ile An 6onitorul 0"icial al )omBniei, Partea a $I&a Ci Antr&un !iar de larg?
r?spBndire.(tunci cBnd nici An urma acestei soma@ii ac@ionarii nu vor e"ectua v?rs?mintele datorate,
consiliul de administra@ie va putea decide "ie urm?rirea ac@ionarilor pentru v?rs?mintele restante, "ie
anularea acestor ac@iuni nominative Eart. 100 alin. 2 din lege.. ,eci!ia de anulare se va publica An
6onitorul 0"icial al )omBniei, cu speci"icarea num?rului de ordine al ac@iunilor anulate Eart. 100
alin .. >n locul ac@iunilor anulate vor "i emise noi ac@iuni, cu aceleaCi numere de ordine, care vor "i
vBndute iar sumele ob@inute vor "i Antrebuin@ate pentru acoperirea c+eltuielilor de publicare Ci de
vBn!are, a dobBn!ilor de AntBr!iere a v?rs?mintelor nee"ectuate iar eventualul rest se va Anapoia
ac@ionarilor .
,ac? pre@ul nu este Andestul?tor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societ?@ii sau dac?
vBn!area nu are loc din lips? de cump?r?tori, societatea va putea s? se Andrepte Ampotriva
subscriitorilor Ci cesionarilor, con"orm art. 98 iar dac? An urma Andeplinirii acestor "ormalit?@i nu s&
<2
au reali!at sumele datorate societ?@ii, se va proceda de Andat? la reducerea capitalului social An
propor@ie cu di"eren@a dintre acesta Ci capitalul existent .
! o)i*a3ia de a 3ine re*istree "re,5#ute de e*e 8i de a ur+5ri efe$tuarea $ore$t5 a e,iden3eor
8i +en3iunior din a$este do$u+ente este prev?!ut? de art. 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/1990.
Pentru societ?@ile pe ac@iuni Eart. 172. Ci societ?@ile An comandit? pe ac@iuni Eart. 182., pe lBng?
eviden@ele prev?!ute de legea contabilit?@ii, administratorii sunt obliga@i s? organi!e!e Ci s? @in? Ci
urm?toarele registre%
un re*istru a a$3ionarior. An care se men@ionea!?, dup? ca!, numele Ci prenumele, denumirea,
domiciliul sau sediul ac@ionarilor cu ac@iuni nominative, precum Ci v?rs?mintele e"ectuate An contul
ac@iunilor/ eviden@a ac@iunilor emise An "orm? demateriali!at? Ci tran!ac@ionate pe o pia@? organi!at?
de capital va "i @inut? de un registru independent privat al ac@ionarilor, con"orm Legii nr. <2/1993
privind valorile mobiliare Ci bursele de valori/
un re*istru a 8edin3eor 8i dei)er5rior adun5rior *eneraeD
un re*istru a 8edin3eor 8i dei)er5rior $onsiiuui de ad+inistra3ieD
un re*istru a o)i*a3iunior. care va ar?ta totalul obliga@iunilor emise Ci al celor rambursate,
precum Ci numele Ci prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cBnd ele sunt
nominative/ aceste patru categorii de registre sunt @inute prin gri'a consiliului de administra@ie/
un re*istru a 8edin3eor 8i dei)er5rior $o+itetuui de dire$3ie. ce se @ine prin gri'a acestui
organ colectiv de administra@ie/
un re*istru a dei)er5rior 8i $onstat5rior f5$ute de $en#ori. ce se @ine prin gri'a acestor
organe de control.
>n ca!ul societ?@ilor comerciale cu r?spundere limitat?, prin gri'a administratorilor, se @ine un
registru al asocia@ilor An care se Anscriu, dup? ca!, numele Ci prenumele, denumirea, domiciliul sau
sediul "iec?rui asociat, partea acestuia din capitalul social, trans"erul p?r@ilor sociale sau orice alt?
modi"icare privitoare la aceste date Eart. 19 alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
Cu toate c? legea nu prevede An mod expres, consider?m c? men@iunile re"eritoare la registrul din
societatea cu r?spundere limitat? trebuie "?cute Ci An ca!ul societ?@ilor de persoane Esocietatea An
nume colectiv Ci An comandit? simpl?..
& o)i*a3ia de a 6nto$+i )ian3u so$iet53ii 8i $ontu de )enefi$ii 8i "ierderi 8i de a asi*ura
re"arti#area )enefi$iior 8i "ata di,idendeor 6n $ondi3iie e*ii este prev?!ut? de art. 7 alin. 1
lit. b din Legea nr. 1/1990. >n acest scop, la "inele unui exerci@iu "inanciar con"orm prevederilor
art. 272 din Legea nr. 82/1991 a contabilit?@ii, administratorii Antocmesc bilan@ul Ci contul de pro"it
Ci pierderi, documente care dup? aprobarea de c?tre adunarea general? An termen de 1< !ile sunt
depuse la )egistrul comer@ului pentru e"ectuarea de men@iuni Ci publicate An 6onitorul 0"icial al
)omBniei.
#ituatia "inanciara anuala Antocmita de administratori este supus veri"ic?rii Ci certi"ic?rii de c?tre
cen!ori, contabili autori!a@i sau exper@i contabili, An condi@iile stabilite de 6inisterul =inan@elor, Ci
se depune pBn? cel mai tBr!iu la 1< aprilie anul urm?tor celui pentru care a "ost Antocmit, la ,irec@ia
general? 'ude@ean? a "inan@elor publice, respectiv a municipiului 8ucureCti. 5ermenul de p?strare a
bilan@ului contabil este de <0 de ani Eart. 0 alin. 2 din Legea nr. 82/1991..
& o)i*a3ia de a adu$e a 6nde"inire 7ot5r9rie adun5rii *enerae a aso$ia3ior este prev?!ut? de
art. 7 alin. 1 lit. d din Legea nr. 1/1990. >n calitate de organe de execu@ie ale societ?@ii comerciale,
administratorii sunt obliga@i s? transpun? An via@? deci!iile Ci +ot?rBrile adun?rii generale a
asocia@ilor. *i nu sunt simpli mandatari, ci organe prin care societatea stabileCte raporturile 'uridice
cu ter@ii.
& o)i*a3ia de a 6nde"ini toate 6ndatoririe "re,5#ute de e*e 8i de a$tu $onstituti, a so$iet53ii
este stabilit? de art. 7 alin. 1 lit. 1 din Legea nr. 1/1990. (ceast? obliga@ie revine administratorilor
atBt ca urmare a normei 'uridice men@ionate, cBt Ci pentru "aptul c? Antinderea drepturilor Ci
Andatoririlor administratorilor, precum Ci puterile sau limitele ori r?spunderea la care pot "i supuCi,
au ca i!voare actele constitutive ale societ?@ii Ci prevederile legii societ?@ilor comerciale Eart. 72 din
Legea nr. 1/1990..
<
(tunci cBnd constat? pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social, administratorii sunt obliga@i s?
convoace adunarea general? extraordinar? pentru a +ot?rA reconstituirea capitalului, limitarea lui la
suma r?mas? sau di!olvarea societ?@ii.#e poate stabili prin actul constitutiv ca adunarea general?
extraordinar? s? "ie convocat? Ci An ca!ul unei pierderi mai mici decBt 'um?tatea capitalului social.>n
ca!ul An care nici la a doua convocare a adun?rii generale nu s&a Antrunit cvorumul prev?!ut de art.
11< din lege, administratorii sunt obliga@i s? solicite instan@ei din ra!a teritorial? An care se a"l?
sediul societ?@ii, numirea unor exper@i, care s? veri"ice pierderea din capitalul social. 5ribunalul
competent teritorial, pe ba!a experti!ei, constatBnd pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social sau
procentul stabilit prin actul constitutiv, va dispune prin Anc+eiere autori!area administratorilor s?
convoace adunarea general? care, indi"erent de cvorum, va putea s? +ot?rasc? limitarea capitalului
la suma r?mas? sau di!olvarea societ?@ii.
& o)i*a3ia de a se a)3ine de a anu+ite a$3iuni 8i o"era3iuni "re,5#ute de e*e4 ,eontologia
pro"esional? a administratorilor, precum Ci legea societ?@ilor comerciale, Ai oblig? pe aceCtia s? nu
participe la anumite ac@iuni Ci activit?@i care vor putea crea suspiciuni cu privire la persoana sau
presta@iile impuse de "unc@ia Ci atribu@iunile ce trebuie s? le exercite An perioada mandatului exclusiv
pentru interesele societ?@ilor comerciale a c?ror gestiune le&a "ost Ancredin@at? Ci ale asocia@ilor.
>n doctrina actual? comerciala a societ?@ilor sunt avute An vedere, An principal, trei asemenea
o)i*a3ii de a)3inere, ast"el%
1( Con"orm art. 13< din Legea nr. 1/1990, administratorul care Antr&o anumit? opera@iune
comercial? are, direct sau indirect, interese contrare cu cele ale societ?@ii, trebuie s? AnCtiin@e!e
despre aceasta pe ceilal@i administratori Ci pe cen!ori Ci s? nu ia parte la nici o deliberare privitoare
la opera@iunea An leg?tur? cu care exist? contrarietate de interese.
5otodat?, aceeaCi obliga@ie o are administratorul An cau!? atunci cBnd, Antr&o anumit? opera@iune, Ctie
c? sunt interesate so@ia, rudele sau a"inii s?i pBn? la gradul al patrulea inclusiv. ,ac? administratorul
Ancalc? aceste interdic@ii legale, va r?spunde pentru daunele ce au re!ultat pentru societate.
,eCi interdic@ia prev?!ut? de art. 13< se re"er? An mod expres la societatea pe ac@iuni, consider?m,
al?turi de al@i autori, c? aceasta trebuie extins? cu privire la administratorii oric?rei "orme 'uridice de
societate comercial?.
2( (rt. 132 al Legii nr. 1/1990 men@ionea!? c? nimeni nu poate "unc@iona An mai mult de trei
consilii de administra@ie concomitent, cu excep@ia ca!ului An care persoana respectiv? este proprietar
a cel pu@in o p?trime din totalul ac@iunilor sau este administrator al unei societ?@i ce de@ine p?trimea
ar?tat?.
&( 6embrii comitetului de direc@ie Ci directorii unei societ?@i pe ac@iuni nu vor putea "i, "?r?
autori!area consiliului de administra@ie, administratori, membri An comitetul de direc@ie, cen!ori sau
asocia@i cu r?spundere nelimitat?, An alte societ?@i concurente sau care au acelaCi obiect Ci nici
exercita acelaCi comer@ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa
revoc?rii Ci r?spunderii pentru daune Eart. 132 alin. < din Legea nr. 1/1990..
$( O)i*a3iie ad+inistratoruui 6n fa#a de di#o,are 8i i$7idare a so$iet53ii
0 dat? cu trecerea la "a!a de di!olvare Ci lic+idare a societ?@ii comerciale, obliga@iile
administratorilor se restrBng "oarte mult, pBn? la dispari@ia lor An totalitate prin preluarea gestiunii de
c?tre lic+idatori.
& O)i*a3iie ad+inistratoruui o dat5 $u tre$erea a di#o,area 8i i$7idarea so$iet53ii
$o+er$iae4 >ncetarea existen@ei societ?@ii comerciale impune reali!area unor opera@ii care s? aib?
drept re!ultat nu numai Ancetarea personalit?@ii 'uridice, ci Ci lic+idarea patrimoniului societ?@ii, prin
exercitarea drepturilor Ci Andeplinirea obliga@iilor sociale. (ceast? ultim? perioad? a existen@ei
societ?@ii implic? parcurgerea a dou? "a!e distincte% di!olvarea societ?@ii Ci lic+idarea societ?@ii.1nul
dintre principiile de ba!? ale di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii comerciale este acela c? societatea nu
se des"iin@ea!?, iar personalitatea 'uridic? a acesteia sub!ist? pentru nevoile lic+id?rii.
(Cadar, Ci administratorii societ?@ii comerciale au anumite o)i*a3ii An "a!a de di!olvare Ci lic+idare,
ca una din consecin@ele men@inerii personalit?@ii 'uridice a societ?@ii, ast"el%
s5 $ontinue +andatu or "9n5 a intrarea 6n fun$3ie a i$7idatoriorD aceast? Andatorire re!ult?
expres din dispo!i@iile art. 237 alin. $ lit. a din Legea nr. 1/1990/ mandatul administratorilor nu este
<3
Ans? unul obiCnuit care s? urm?reasc? reali!area de bene"icii Ci pro"it de c?tre societate, ci el
cuprinde numai acele ac@iuni strict necesare di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii/ ei nu vor putea "ace
opera@iuni comerciale noi, Ci vor urm?ri doar "inali!area activit?@ilor comerciale An curs de preg?tire
a pred?rii, precum Ci de predare e"ectiv? a gestiunii societ?@ii c?tre lic+idatori.
>n procesul di!olv?rii societ?@ii comerciale, administratorii au dreptul Ci obliga@ia s? e"ectue!e
opera@iuni de Ancas?ri Ci pl?@i pentru a"acerile An curs de derulare la data intr?rii An di!olvare, de
preg?tire a gestiunii Ci de trans"er al mandatului lor c?tre lic+idatori. Putem vorbi de un mandat
restrBns al administratorilor, strict supus nevoilor di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii comerciale.
s5 "re*5teas$5 *estiunea so$iet53ii 6n ,ederea "red5rii $5tre i$7idatoriD potrivit dispo!i@iilor
art. 228 alin. 1, te!a a doua din Legea nr. 1/1990, di!olvarea societ?@ii are loc "?r? lic+idare An
ca!ul "u!iunii ori divi!?rii totale a societ?@ii sau An alte ca!uri prev?!ute de lege, sarcina preg?tirii
gestiunii societ?@ii pentru lic+idare revenind administratorului/ An acest scop, potrivit art. 227 alin. 1,
di!olvarea societ?@ilor comerciale, cu excep@ia ca!ului trecerii timpului stabilit pentru durata
societ?@ii, prev?!ut de art. 222 alin. 1 lit. a, An toate celelalte ca!uri prev?!ute de lege sau de actul
constitutiv al societ?@ii, opera@iunea respectiv? trebuie s? "ie Anscris? An )egistrul comer@ului Ci
publicat? An 6onitorul 0"icial al )omBniei/ di!olvarea societ?@ii Anainte de expirarea termenului
"ixat pentru durata acesteia are e"ect "a@? de ter@i numai dup? trecerea unui termen de 0 de !ile de
la publicarea An 6onitorul 0"icial al )omBniei Eart. 229 din Legea nr. 1/1990./ potrivit art. 237
alin. din Legea nr. 1/1990, Andat? dup? preluarea "unc@iei de c?tre lic+idatori, Ampreun? cu
aceCtia administratorii sunt obliga@i s? "ac? un inventar Ci s? Antocmeasc? un bilan@ din care s?
re!ulte situa@ia real? a gestiunii societ?@ii Ea activului Ci a pasivului social. An momentul trecerii la
"a!a de lic+idare.
s5 "redea *estiunea so$iet53ii i$7idatoriorD aceast? opera@iune se reali!ea!? pe ba!a
inventarului Ci a bilan@ului societ?@ii comerciale Antocmit potrivit art. 237 alin. din legea
societ?@ilor comerciale, documente care sunt semnate de predare de c?tre administratori Ci de
primire de c?tre lic+idatori/ ele constituie documentele de desc?rcare a administratorilor de
gestiunea societ?@ii care An continuare va "i administrat? exclusiv An scopul lic+id?rii, de c?tre
lic+idatori/ de la data public?rii actului de numire a lic+idatorilor An 6onitorul 0"icial al )omBniei
Ci e"ectuarea men@iunii An )egistrul comer@ului, con"orm art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 1/1990,
mandatul administratorilor Ancetea!?, iar locul acestora An gestionarea societ?@ii este preluat de c?tre
lic+idatori/ o dat? cu predarea gestiunii administratorii vor preda lic+idatorilor toate registrele Ci
documentele privind activitatea societ?@ii/ An ca!ul societ?@ii pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni,
potrivit art. 2<9 din Legea nr. 1/1990, administratorii vor pre!enta lic+idatorilor o dare de seam?
asupra gestiunii pentru timpul trecut de la data ultimului bilan@ contabil aprobat Ci pBn? la Anceperea
lic+id?rii/ lic+idatorii au dreptul s? aprobe aceast? dare de seam? sau, dac? nu sunt de acord cu ea,
s? "ac? ori s? sus@in? contesta@ii la instan@a 'udec?toreasc? competent?.
d( O)i*a3iie ad+inistratoruui $u o$a#ia fu#iunii sau di,i#5rii so$iet53ii $o+er$iae
Potrivit dispo!i@iilor art. 228 alin. 1 te!a a $$&a din Legea nr. 1/1990, di!olvarea societ?@ii
comerciale are loc "?r? lic+idare, An ca!ul "u!iunii ori divi!?rii totale a societ?@ii sau An alte ca!uri
prev?!ute de lege.
>n aceste situa@ii, considerate de excep@ie, dup? "a!a di!olv?rii societ?@ii nu mai urmea!? lic+idarea
acesteia, ci avem de a "ace cu o modi"icare a societ?@ii comerciale, con"orm art. 199 alin. 2 din
aceeaCi lege, printr&un trans"er total sau par@ial de patrimoniu.
Li An aceste ca!uri mandatul administratorilor societ?@ilor care "u!ionea!? sau se divi!ea!? Ancetea!?
ori ACi modi"ic? con@inutul, deoarece An situa@ia "u!iunii putem avea de&a "ace cu o nou? societate
comercial?, An ca!ul contopirii, ori cu Ant?rirea Ci de!voltarea societ?@ii absorbante An ca!ul "u!iunii
prin absorb@ie. ,e asemenea, An ca!ul divi!?rii societatea comercial? ACi reduce volumul de
activitate Edivi!are par@ial?. sau ACi Ancetea!? activitatea Edivi!are total?..
Potrivit legii, An ca!ul acestor modi"ic?ri a societ?@ii comerciale prin "u!iune sau divi!are,
administratorii au anumite obliga@ii speci"ice, precum%
& O)i*a3ia 6nto$+irii 8i de"unerii "roie$tuui de fu#iune sau de di,i#are re!ult? din art. 29
alin. 1 lit. a al Legii nr. 1/1990.
<<
(dun?rile generale ale asocia@ilor "iec?reia dintre societ?@ile care particip? la opera@iunea de "u!iune
sau divi!are elaborea!? +ot?rBri prin care administratorii sunt Amputernici@i s? Antocmeasc? un
proiect de "u!iune sau de divi!are, dup? ca!.
Con"orm art. 27 din Legea nr. 1/1990, acest proiect cuprinde men@iuni re"eritoare la% "orma,
denumirea Ci sediul social al societ?@ilor participante la opera@iunea respectiv?/ evaluarea activului
Ci pasivului, care se transmit societ?@ilor bene"iciare/ modalit?@ile de predare a ac@iunilor sau p?r@ilor
sociale Ci data de la care aceste "rac@iuni ale capitalului social dau dreptul la dividende/ raportul de
sc+imb al ac@iunilor sau al p?r@ilor sociale Ci, dac? este ca!ul, cuantumul sultei Edi"eren@ei de valoare
re!ultate./ cuantumul primei de "u!iune sau de divi!are/ data bilan@ului contabil de "u!iune sau de
divi!are/ orice alte date care pre!int? interes pentru opera@iunea de "u!iune sau divi!are.
& O)i*a3ia de infor+are a aso$ia3ior $u "ri,ire a o"ortunitatea 8i $onse$in3ee fu#iunii sau
di,i#iunii. re!ult? din prevederile art. 29 alin. 1 lit. b&e. (socia@ii au dreptul Ci c+iar se impune s?
"ie in"orma@i cu privire la condi@iile Ci consecin@ele opera@iunilor de "u!iune sau de divi!are pentru a
putea +ot?rA, An cunoCtin@? de cau!?, An adunarea general? asupra acestor modi"ic?ri ale societ?@ii
comerciale.
(dministratorii societ?@ilor care particip? la opera@iunea de "u!iune sau de divi!are au obliga@ia s?
pun? la dispo!i@ia asocia@ilor toate documentele necesare. Legea prevede c? pe lBng? proiectul de
"u!iune sau de divi!are, administratorii trebuie s? Antocmeasc? sau s? pun? la dispo!i@ia asocia@ilor
Ci alte documente cum sunt% darea de seam? a administratorilor, An care se va preci!a Ci raportul de
sc+imb al ac@iunilor sau p?r@ilor sociale/ raportul cen!orilor/ situatia "inanciara anuala de "u!iune
sau de divi!are/ eviden@a contractelor cu o valoare de peste <.000.000 lei a"late An derulare Ci
reparti!area lor c?tre societ?@ile bene"iciare.>n ca!ul societ?@ilor comerciale pe ac@iuni, An comandit?
pe ac@iuni sau cu r?spundere limitat?, pe lBng? documentele men@ionate, se adaug? raportul unuia
sau mai multor exper@i numi@i de 'udec?torul delegat, care ACi vor da avi!ul de specialitate asupra
"u!iunii sau divi!?rii.
G4 Puterie ad+inistratoruui
a( Prei+inarii4 Legea nr. 1/1990 stabileCte c? puterile administratorilor sunt "oarte largi. Potrivit
art. 70 alin. 1 din lege, administratorii pot "ace toate opera@iunile cerute pentru aducerea la
Andeplinire a obiectului societ?@ii, a"ar? de restric@iile stabilite An contractul de societate.
Pentru societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat? art. 7 alin. 1 lit. e din lege Ci
re"eritor la societatea pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni, art. 8 alin. 1 lit. g, stabilesc c? An actele
constitutive, al?turi de alte clau!e, trebuie s? existe re"eriri la persoana administratorilor, care dintre
aceCtia repre!int? societatea An raporturile cu ter@ii, puterile lor, drepturile speciale de administrare Ci
de repre!entare acordate unuia dintre ei Ci limitele acestor puteri.
$nterpretBndu&se normele legale men@ionate denot? c? puterile administratorilor, deCi "oarte largi, nu
sunt nelimitate, ele "iind Angr?dite de actele constitutive ale societ?@ii, de +ot?rBrile adun?rii
generale a asocia@ilor Ci de prevederile restrictive ale legii. >ntre aceste limite administratorii au
posibilitatea nesting+erit? de a Antreprinde toate acele activit?@i necesare o)i*a3iei *enerae de a
ad+inistra. care cuprinde atBt obliga@ii de a "ace sau de a nu "ace, cBt Ci unele obliga@ii de a da.>n
limitele men@ionate, administratorii au puterea de a Antreprinde An activitatea de administrare a
societ?@ii atBt acte de administrare Ci conservare, cBt Ci unele acte de dispo!i@ie.
>n legea nr. 1/1990 sunt men@ionate Ci unele limite speciale ale puterilor administratorilor, An
privin@a actelor de dispo!i@ie de o anumit? gravitate, cu scopul de a ocroti interesele societ?@ii Ci de a
asigura bunul mers al activit?@ii acesteia. (st"el, potrivit art. 13 din aceast? lege, administratorii nu
pot "?r? aprobarea adun?rii generale extraordinare a ac@ionarilor, dat? An condi@iile prev?!ute de art.
11<, s? Anc+eie, An numele societ?@ii, acte 'uridice prin care aceasta s? dobBndeasc?, s? Anstr?ine!e,
s? Anc+irie!e, s? sc+imbe sau s? constituie An garan@ii bunuri a"late An patrimoniul societ?@ii, a c?ror
valoare dep?CeCte 'um?tate din valoarea contabil? a activelor societ?@ii la data Anc+eierii actului
'uridic.
<7
Cu toate c? textul art. 13 din Legea nr. 1/1990 se re"er? la societ?@ile de capitaluri, An concordan@?
cu ma'oritatea autorilor, consider?m c? aceast? limitare special? a puterii administratorilor se
impune Ci pentru celelalte "orme 'uridice ale societ?@ilor comerciale.
)( Puterea de re"re#entare 8i "uterea de ad+inistrare4 ,in interpretarea dispo!i@iilor Legii nr.
1/1990, An privin@a puterilor administratorilor societ?@ilor comerciale se mai impun unele distinc@ii
Ci sublinieri.
Puterea de a repre!enta societatea comercial? este distinct? de puterea de administrare a societ?@ii.
Legea nr. 1/1990 stabileCte An art. 7 Ci 8 c? prin actele constitutive ale societ?@ii, asocia@ii
desemnea!? persoanele care vor administra Ci repre!enta societatea. >n leg?tur? cu societatea An
nume colectiv, An comandit? simpl? Ci cu r?spundere limitat?, art. 7<, art. 90 Ci art. 192 alin.
preci!ea!? c? dreptul de a repre!enta societatea apar@ine "iec?rui administrator, dac? nu exist?
stipula@ie contrar? An actul constitutiv.
#e desprind cBteva conclu!ii privind puterea de repre!entare Ci puterea de administrare a
administratorilor.
& Prin voin@a asocia@ilor exprimat? ini@ial An actele constitutive ale societ?@ii Ci ulterior An adunarea
general?, mandatul administratorilor poate "i limitat la gestiunea intern? a societ?@ii sau poate "i
Anvestit Ci cu puterea de repre!entare, ce le con"er? Amputernicirea de a anga'a societatea An
raporturile cu ter@ii. Puterea de repre!entare a administratorului trebuie exprimat? An mod expres Ci
nu se limitea!? numai la Anc+eierea de raporturi 'uridice cu ter@ii, ci implic? Ci dreptul de
repre!entare An 'usti@ie a societ?@ii de c?tre administratorul c?ruia i&a "ost con"erit?.
Ca repre!entant al societ?@ii, administratorul are Ci dreptul de a sta An instan@? An numele societ?@ii An
calitate de reclamant? sau pBrBt?. 6andatul de repre!entare An 'usti@ie sub!ist? c+iar dac?, dup?
Amputernicirea unui avocat An acest scop de c?tre administrator, "unc@ia acestuia a Ancetat.
& Prin excep@ie de la regula general? a Anvestirii cu putere de repre!entare numai a unor
administratori, Legea nr. 1/1990 a consacrat o alt? solu@ie An ca!ul societ?@ilor An nume colectiv, An
comandit? simpl? Ci cu r?spundere limitat? pentru care dreptul de a repre!enta societatea se
pre!um? c? apar@ine "iec?rui administrator dac? nu s&a stipulat alt"el An actul constitutiv Eart. 7< Ci
art. 192 alin. din lege.. #e instituie ast"el An ca!ul acestor societ?@i o pre!um@ie legal? de
repre!entare a "iec?rui administrator.
& Pentru asigurarea cunoaCterii de c?tre ter@i a persoanei care anga'ea!? societatea sunt necesare,
potrivit legii, Andeplinirea "ormalit?@ilor de publicitate prev?!ute de Legea nr. 27/1990 privind
)egistrul Comer@ului.
Principiul general arat? c? pentru orice "orm? 'uridic? a societ?@ilor comerciale, actele 'uridice
Anc+eiate de administratorul societ?@ii care are calitatea de repre!entant al societ?@ii anga'ea!?
r?spunderea societ?@ii comerciale.
(st"el, art. << alin. 2 din Legea nr. 1/1990 dispune c?, An raporturile cu ter@ii, societatea pe ac@iuni,
An comandit? pe ac@iuni sau cu r?spundere limitat? este anga'at? prin actele organelor sale, c+iar
dac? aceste acte dep?Cesc obiectul de activitate al societ?@ii, cu excep@ia ca!ului An care ea dovedeCte
c? ter@ii cunoCteau sau, An Ampre'ur?rile date, trebuiau s? cunoasc? dep?Cirea acestuia. Publicarea
actului constitutiv nu repre!int? singur? dovada cunoaCterii.
5otodat?, din acelaCi text de Lege re!ult? c? +ot?rBrea organelor statutare ale societ?@ii sau clau!ele
actului constitutiv care limitea!? puterile con"erite de lege organelor societ?@ii sunt inopo!abile
ter@ilor, c+iar dac? au "ost publicate.
E4 :n$etarea fun$3iei de ad+inistrator
a( Prei+inarii4 (dministratorii societ?@ilor comerciale ACi Ancetea!? mandatul din mai multe cau!e.
1nele dintre acestea @in de voin@a social? Erevocarea., altele de voin@a administratorului Erenun@area.
ori sunt cau!e naturale Emoartea. Ci Ampre'ur?ri legate de persoana administratorului Eincapacitatea
sau dec?derea ca urmare a s?vBrCirii unor in"rac@iuni sau contraven@ii. etc.
)( Re,o$area ad+inistratoruui 6n $on$e"3ia Le*ii nr4 &1F1GGH a so$iet53ior $o+er$iae4
Privitor la revocarea administratorului atBt legisla@ia anterioar? cBt Ci Legea nr. 1/1990, precum Ci
doctrina interbelic? sau cea actual? comercial?, prev?d condi@ii di"erite An "unc@ie de cum
<7
administratorii au "ost desemna@i prin actul constitutiv sau ulterior de c?tre adunarea general? a
asocia@ilor.
La so$iet53ie de "ersoane 8i so$ietatea $u r5s"undere i+itat5 revocarea administratorilor se
"ace cu votul asocia@ilor care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social numai dac?
administratorii au "ost aleCi ulterior de adunarea asocia@ilor. (tunci cBnd au "ost desemna@i prin
actul constitutiv al societ?@ii, revocarea administratorilor se "ace cu votul unanimit?@ii asocia@ilor.
(ceast? conclu!ie se desprinde din interpretarea art. 77, art. 90 Ci art. 192 alin. ale Legii nr.
1/1990, care prev?d c? la societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat?, asocia@ii care
repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social pot decide asupra revoc?rii administratorilor sau
asupra limit?rii puterilor lor, a"ar? de ca!ul An care administratorii au "ost numi@i prin actul
constitutiv al societ?@ii.
>n ipote!a An care administratorii acestor "orme de societ?@i comerciale au "ost numi@i prin actul
constitutiv An condi@iile art. 7 lit. e din Legea nr. 1/1990 Ci revocarea lor trebuie "?cut? An condi@iile
de cvorum Ci de participare a asocia@ilor cerute pentru modi"icarea actului constitutiv, adic? cu votul
unanimit?@ii asocia@ilor prev?!ut de art. 187 alin. 2 din legea societ?@ilor comerciale, competent? An
acest ca! "iind adunarea general? ordinar? a asocia@ilor Eart. 111 din lege..
:n $a#u so$iet53ior de $a"itauri revocarea administratorilor se "ace de adunarea general?
ordinar? a ac@ionarilor An condi@iile de cvorum Ci ma'oritatea prev?!ute de lege pentru luarea
+ot?rBrilor de c?tre acest organ de deci!ie al societ?@ii Eart. 112 din Legea nr. 1/1990. indi"erent
dac? administratorii au "ost desemna@i prin actul constitutiv sau ulterior de adunarea general? a
ac@ionarilor.
)espectiva solu@ie reiese din interpretarea art. 111, coroborat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr.
1/1990, care prevede c? societatea pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni este administrat? de unul
sau mai mul@i administratori temporari Ci revocabili.$ndi"erent de "orma 'uridic? a societ?@ii
comerciale, pornind de la caracterul Fintuitu "ersonaeG. An sensul c? aceasta poate interveni
oricBnd Ci independent de voin@a sau de vreo culp? contractual? a administratorului, "iind atributul
exclusiv al organului de deci!ie al societ?@ii, competent s? numeasc? ori s? revoce administratorul.
C+iar dac? administratorul consider? m?sura revoc?rii abu!iv?, el nu poate recurge la o ac@iune de
reintegrare An "unc@ie, ci numai la o eventual? ac@iune An daune dac? prin revocare i&au "ost aduse
anumite pre'udicii.
(tunci cBnd prin actul constitutiv al societ?@ilor de capitaluri s&a prev?!ut c? numirea
administratorului este atributul consiliului de administra@ie, revocarea este de asemenea, de
competen@a acestui consiliu. *ste ca!ul deleg?rii mandatului de administrator, iar solu@ia a "ost
consacrat? atBt An doctrin? cBt Ci de practica 'udiciar?.
>n situa@ia administratorului persoan? 'uridic?, aceasta poate revoca pe repre!entantul s?u persoan?
"i!ic?, cu obliga@ia prev?!ut? de lege de a desemna, An acelaCi timp, un Anlocuitor Eart. 17 alin.
din Legea nr. 1/1990..
$( Renun3area <de+isia( ad+inistratoruui4 >ncetarea "unc@iei de administrator prin renun@area ori
demisia acestuia se ba!ea!? pe principiul libert?@ii de voin@? al persoanei administratorului, precum
Ci pe acela al simetriei An raporturile 'uridice. ,ac? revocarea este ad nutu+ Ci repre!int? privilegiul
exclusiv al societ?@ii comerciale, este legal Ci absolut "iresc ca Ci renun@area s? constituie un
privilegiu al administratorului.
>ns? renun@area administratorului nu poate "i absolut discre@ionar?, deoarece din interpretarea
normelor re"eritoare la rela@iile Ci natura r?spunderii dintre mandant Esocietatea comercial?. Ci
mandatar Eadministratorul. re!ult? c? atBt societatea comercial? cBt Ci administratorul urmea!? s?
r?spund? pentru daunele produse.
>n art. 91 alin. 1 din Codul comercial se preci!ea!? c? mandantul sau mandatarul care, "?r? cau!?
'ust?, prin revocare sau renun@are Antrerupe executarea mandatului, r?spunde de daunele interese
produse.
(dministratorii care prin renun@area la mandat au produs pre'udicii sunt obliga@i la plata unor daune
interese atunci cBnd renun@area s&a dovedit a "i dolosiv? ori intempestiv? sau inoportun?. =ace excep@ie
<8
ca!ul cBnd ei se a"l? An imposibilitatea de a executa mandatul, situa@ie An care trebuie s? in"orme!e
societatea.
d( Ate $au#e de 6n$etare a fun$3iei ad+inistratoruui4 (vBnd calitatea de mandatar al societ?@ii
comerciale, Ancetarea "unc@iei de administrator poate avea loc Ci din alte cau!e decBt acelea ale
revoc?rii sau renun@?rii, cum sunt% moartea/ incapacitatea sau dec?derea ca urmare a s?vBrCirii unor
"apte incompatibile cu calitatea de administrator.
6oartea constituie o cau!? natural? a Ancet?rii "unc@iei de administrator. Pierderea capacit?@ii
'uridice a administratorului, par@ial? sau total?, constituie de asemenea, un ca! de Ancetare a
raporturilor de mandat Ci deci de pierdere a calit?@ii de administrator. (rt. 1< din Legea nr.
1/1990 preci!ea!? c?% Fpersoanele care, potrivit pre!entei legi, nu pot "i "ondatori, nu pot "i nici
administratori, directori sau repre!entan@i ai societ?@ii, iar dac? au "ost alese, sunt dec?!ute din
drepturiG.(rt. 7 alin. 2 din aceeaCi lege stipulea!? c? nu vor putea "i "ondatori persoanele care,
potrivit legii, sunt incapabile sau care au "ost condamnate pentru gestiune "rauduloas?, abu! de
Ancredere, "als, u! de "als, AnCel?ciune, delapidare, m?rturie mincinoas?, dare sau luare de mit?,
precum Ci pentru alte in"rac@iuni prev?!ute de legea societ?@ilor comerciale.
)e"eritor la Ancetarea "unc@iei administratorului ca urmare a "aptului c? pe timpul exercit?rii
mandatului a devenit incapabil, consider?m c? trebuie avute An vedere ca!urile de punere sub
interdic@ie ca urmare a pierderii discern?mBntului din cau!a aliena@iei sau debilit?@ii mintale Ci
ca!urile de punere sub curatel? ca urmare a st?rii de b?trBne@e, boal? sau in"irmit?@i "i!ice.
&.0luralitatea administratorilor
Legea nr. 1/1990 stabileCte anumite reguli speciale privind ca!urile An care societatea comercial?
are mai mul@i administratori. (ceste reguli privesc modul de organi!are a pluralit?@ii
administratorilor Ci de luare a deci!iilor.
(st"el, pentru societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere limitat?, "unc@ionarea pluralit?@ii
administratorilor nu este organi!at? prin lege, existBnd reglementate numai anumite reguli
re"eritoare la modul de gestiune a societ?@ii.
>n ca!ul societ?@ilor de capitaluri, legea stabileCte modul de constituire Ci de "unc@ionare a unor
organe colegiale de administrare a gestiunii societ?@ii, ca structuri speciali!ate An acest domeniu.
A4 Fun$3ionarea "urait53ii ad+inistratorior $are nu sunt $onstitui3i 6n or*ane $oe*iae de
ad+inistrare
Potrivit art. 7 lit. e din Legea nr. 1/1990, An societ?@ile de persoane Ci societatea cu r?spundere
limitat?, dac? nu optea!? pe varianta administratorului unic, asocia@ii pot desemna mai mul@i
administratori.(st"el, legea "ace o distinc@ie An "unc@ie de cum, prin actul constitutiv al societ?@ii, s&a
stabilit sau nu modul de exercitare a atribu@iunilor de c?tre administratori.(tunci cBnd prin
contractul de societate s&a stabilit ca administratorii s? lucre!e Ampreun?, Legea nr. 1/1990 prevede
c? deci!ia trebuie luat? An unanimitate. ,ac? apar divergen@e Antre administratori, An problema
respectiv? vor decide asocia@ii care repre!int? ma'oritatea capitalului social Eart. 77 alin. 1 din lege..
Pentru ca!urile unor acte urgente, a c?ror neAndeplinire ar putea cau!a o pagub? mare societ?@ii,
legea dispune c? deci!ia poate "i luat? de un singur administrator. ,ar acest drept se poate exercita
numai An absen@a celorlal@i administratori care se g?sesc An imposibilitate, c+iar momentan?, de a lua
parte la administra@ie .
>n situa@ia An care prin actul constitutiv al societ?@ii nu s&a stabilit modul de exercitare a mandatului
administratorilor, legea societ?@ilor comerciale reglementea!? numai situa@iile An care deci!iile
dep?Cesc limitele opera@iunilor obiCnuite comer@ului pe care Al exercit? societatea, administratorul
trebuie s? AnCtiin@e!e An prealabil pe ceilal@i administratori despre opera@iunea respectiv?, sub
sanc@iunea suport?rii pierderilor ce ar re!ulta pentru societate. >n ca! de opo!i@ie a vreunuia dintre
administratori, vor decide asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social Eart. 78
<9
alin. 2 din lege.. >n vederea prote'?rii intereselor ter@ilor, legea prevede c? opera@iunea Anc+eiat? An
contra opo!i@iei "?cute este valabil? "a@? de ter@ii c?rora nu li se va "i comunicat aceast? opo!i@ie .
CBnd actele 'uridice Antreprinse de un singur administrator privesc opera@ii obiCnuite comer@ului pe
care Al exercit? societatea potrivit obiectului s?u de activitate, An absen@a unor dispo!i@ii legale, se
vor aplica regulile generale ale mandatului. >n acest sens, art. 89 alin. $ Cod comercial prevede c?,
dac? mai mul@i mandatari sunt numi@i prin acelaCi act "?r? a se ar?ta c? ei trebuie s? lucre!e
Ampreun?, "iecare din ei poate lucra An lipsa celuilalt.
'4 Or*anee $oe*iae de ad+inistrare ae so$iet53ii $o+er$iae
>n ca!ul societ?@ii pe ac@iuni sau An comandit? pe ac@iuni, Legea nr. 1/1990 men@ionea!? c?
pluralitatea administratorilor este organi!at? Antr&o structura colegiala de administrare , respectiv
$onsiiu de ad+inistra3ie. #ocietatea pe ac@iuni Ci societatea An comandit? pe ac@iuni sunt
administrate de unul sau mai multi administratori. CBnd sunt mai multi administratori, acestia
constituie un consiliu de administra@ie. Consiliul de administra@ie poate delega conducerea
societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
'.)!spunderea administratorilor societ!"ilor comerciale
A4 Re*e+entarea %uridi$5 a r5s"underii ad+inistratorior
Con"orm art. 72 din Legea nr. 1/1990, obliga@iile Ci r?spunderea administratorilor sunt
reglementate de dispo!i@iile re"eritoare la mandat Ci de cele special prev?!ute de legea societ?@ilor
comerciale.
>n art. 7 din aceeaCi lege se preci!ea!? c? administratorii sunt solidar r?spun!?tori "a@? de societate
pentru%
a. realitatea v?rs?mintelor e"ectuate de asocia@i/
b. existen@a real? a dividendelor pl?tite/
c. existen@a registrelor cerute de lege Ci corecta lor @inere/
d. exacta Andeplinire a +ot?rBrilor adun?rilor generale/
e. stricta Andeplinire a Andatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
(dministratorii r?spund "a@? de societate pentru nerespectarea obliga@iilor i!vorBte din mandatul
Ancredin@at. >n acest ca! r?spunderea lor este civil? contractual?.
>ns? administratorii r?spund Ci pentru nerespectarea obliga@iilor ce le revin din legea societ?@ilor
comerciale.
>nc?lcarea unei obliga@ii legale constituie pentru administratori o "apt? ilicit?, care An raport de
gravitatea acesteia poate "i un delict civil sau o in"rac@iune. >n acest ca! r?spunderea
administratorilor poate "i una civil? delictual? ori o r?spundere penal?.
)epre!entantul permanent, persoan? "i!ic?, al unui administrator persoan? 'uridic? va r?spunde ca Ci
un administrator persoan? "i!ic?. )?spunderea repre!entantului nu exonerea!? de r?spundere pe
administratorul persoan? 'uridic? Ci nici nu&i micCorea!? r?spunderea solidar? Eart. 17 alin. 2 din
Legea nr. 1/1990..
'4 R5s"underea $i,i5 a ad+inistratorior
>ntre r?spunderea civil? contractual? Ci cea delictual? a administratorilor societ?@ii comerciale nu
exist? deosebiri de esen@?. >n timp ce r?spunderea contractual? a administratorilor este anga'at? An
raporturile lor 'uridice cu societatea, r?spunderea civil? delictual? intervine An raporturile cu ter@ii
precum Ci atunci cBnd Anc?lcarea unei obliga@ii contractuale constituie An acelaCi timp Ci o
in"rac@iune.
>n doctrina comerciala se aprecia!? c? exist? trei variante ale r?spunderii civile% o r?spundere
ordinar? Enormal?. a administratorilor "a@? de societate Ci "a@? de asocia@i/ o r?spundere excep@ional?
"a@? de ter@i Ci o r?spundere agravat? An ca! de "aliment al societ?@ii comerciale precum Ci An anumite
ca!uri speci"ice de r?spundere civil? a administratorilor, reglementate An mod expres de Legea nr.
1/1990 a societ?@ilor comerciale considerate ca o r?spundere comerciala Er?spundere societar?..
'414 Diferite for+e 8i $a#uri de r5s"undere $i,i5 a ad+inistratorior
70
a) )!spunderea ordinar! /normal!) fa"! de societate a administratorilor
(ceast? "orm? de r?spundere civil? a administratorului este una contractual?. (dministratorul, An
calitate de organ al societ?@ii, urmea!? s? r?spund?, ato sensu. pentru neAndeplinirea total? sau
par@ial? ori Andeplinirea cu AntBr!iere a obliga@iilor ce Ai revin din contractul constitutiv al societ?@ii
Emandatul conven@ional. ori din prevederile legii Emandatul legal., precum Ci din +ot?rBrile adun?rii
generale a asocia@ilor Eac@ionarilor..
>n cadrul acestei "orme de r?spundere civil? a administratorului "a@? de societate poate exista o
r5s"undere dire$t5. atunci cBnd pre'udiciul produs de administrator An calitate de organ al
societ?@ii s&a r?s"rBnt asupra acestuia, ori o r5s"undere de re*res4 >n acest ultim ca!, societatea a
suportat pre'udiciul produs de administrator Ci urmea!? a se Andrepta cu o ac@iune An regres
Ampotriva administratorului.
:n $adru r5s"underii dire$te "a@? de societate se impune o distinc@ie Antre administratorul unic Ci
organul colegial de administrare, pe de o parte, Ci Antre administratorul persoan? "i!ic? Ci
administratorul persoan? 'uridic?, pe de alt? parte.
(dministratorul unic persoan? "i!ic? nu ridic? nici un "el de probleme An privin@a r?spunderii sale
directe "a@? de societate. (ceasta se anga'ea!? An condi@iile dreptului comun al r?spunderii civile
contractuale.
>n ca!ul administratorului colegial, "unc@ionea!? principiul c? nu exist? o r?spundere direct? a
acestuia ca entitate distinctiv?, ci numai o r?spundere individual? a "iec?rui administrator care "ace
parte din consiliul de administra@ie sau din comitetul de direc@ie.
)e"eritor la administratorul persoan? 'uridic?, poate exista o r?spundere direct? "a@? de societatea pe
care o administrea!? pentru neexecutarea obliga@iilor re!ultate din contractul de administrare Ci o
r?spundere de regres "a@? de repre!entantul s?u permanent persoan? "i!ic?, potrivit art. 17 din
Legea nr. 1/1990.
)?spunderea direct? a administratorilor "a@? de societate intervine An general pentru% incompeten@a,
ine"icien@a, greCelile de gestiune ori "rauda produs? de aceCtia. *a este o r?spundere contractual? ce
decurge din neAndeplinirea unor criterii sau standarde de per"orman@? ori din pierderile su"erite de
societate An timpul exerci@iului "unc@iilor administratorului.
*xist? Ci o r5s"undere dire$t5 dei$tua5 re!ultat? din anumite "apte ilicite s?vBrCite de
administratori An dauna societ?@ii prin Anc?lcarea unor obliga@ii re!ultate An sarcina lor din lege, cum
ar "i spre exemplu% Anc?lcarea obiectului societ?@ii ori a obliga@iilor ce Ai revin societ?@ii An calitate de
comerciant Epublicitatea/ @inerea registrelor/ exercitarea comer@ului An limitele concuren@ei loiale./
s?vBrCirea de in"rac@iuni Ampotriva societ?@ii Ci An general a nerespect?rii principiilor r?spunderii
delictuale stabilite de art. 998&999 Cod civil.
R5s"underea de re*res Eindirect?. "a@? de societate revine administratorilor An calitate de organe
ale societ?@ii comerciale. Potrivit art. < alin. din ,ecretul nr. 1/19<3, "aptele ilicite sau licite
s?vBrCite de organele sale oblig? Ans?Ci persoana 'uridic?, dac? au "ost Andeplinite cu prile'ul
exercit?rii "unc@iei lor.
>n art. < alin. 3 din acelaCi decret se preci!ea!? c? "aptele ilicite atrag Ci r?spunderea personal? a
celui ce le&a s?vBrCit, atBt "a@? de persoana 'uridic?, cBt Ci "a@? de cel de&al treilea.,in textele legale
men@ionate re!ult? c? "aptele ilicite ale administratorilor An calitate de organe ale societ?@ii
comerciale atrag atBt r?spunderea personal? "a@? de societate, a celui care le&a s?vBrCit printr&o
r?spundere de regres, cBt Ci "a@? de victima pre'udiciului, printr&o r?spundere direct?. 5er@ul
pre'udiciat are An acest ca! trei posibilit?@i de ac@iune pentru a "i desp?gubit.
*l se poate Andrepta direct Ampotriva administratorului, poate ac@iona An solidar administratorul Ci
societatea sau numai societatea, avBnd drept criteriu solvabilitatea celui de la care doreCte s?&Ci
recupere!e pre'udiciul.
$ndi"erent de op@iunea celui p?gubit, societatea comercial? are un drept de regres Ampotriva
administratorului s?u dac? 1&a desp?gubit pe ter@ul pre'udiciat.>n principiu, administratorul, An
calitate de organ al societ?@ii comerciale, trebuie s? r?spund? "a@? de societate potrivit art. < alin.
din ,ecretul nr. 1/19<3 pentru orice "apt? ilicit? s?vBrCit? F$u "rie%u e;er$it5rii fun$3iei
71
6n$redin3ateG. deci Ci cBnd a dep?Cit limitele "unc@iei Ci atunci cBnd a exercitat&o An mod abu!iv Es&a
"olosit de "unc@ia Ancredin@at?..
#ocietatea comercial? va "i @inut? An calitate de persoan? 'uridic? s? r?spund? An ambele Ampre'ur?ri,
pentru orice "apt? ilicit? a administratorilor Ci va avea o ac@iune de regres Ampotriva
acestora.$ndi"erent dac? r?spunderea administratorului "a@? de societate este o r?spundere direct?
sau o r?spundere de regres, aceasta trebuie stabilit? An cadrul unei ac@iuni civile contractuale sau
delictuale.
b) )!spunderea civil! excep"ional! fa"! de ter"i, a administratorilor
(tBt doctrina romBneasc?, cBt Ci cea "rance!? a dreptului comercial s&au exprimat c? r?spunderea
contractual? sau delictual? a administratorului societ?@ii comerciale nu poate "i anga'at? An principiu
"a@? de ter@i. Pe parcursul "unc@ion?rii normale a societ?@ii, creditorii sociali An calitate de ter@i sunt
nevoi@i s? se limite!e la o ac@iune civil? Ampotriva societ?@ii Eart. 7 alin. 2 din Legea nr.
1/1990..Cu toate acestea, literatura 'uridic? de specialitate comerciala contemporana a identi"icat
anumite ca!uri de excep@ie, An care exist? o r?spundere civil? "a@? de ter@i Ecreditorii sociali Ci An
anumite condi@ii unii asocia@i. a administratorilor.
#unt avute An vedere urm?toarele ca!uri de r?spundere civil? "a@? de ter@i a administratorilor%
I Ca#u de"58irii i+iteor +andatuui4 >n principiu, r?spunderea administratorilor pentru actele
'uridice Anc+eiate cu dep?Cirea limitelor mandatului, care nu au "ost rati"icate ulterior de societate,
este o r?spundere civil? contractual?. (ceasta revine administratorului ca parte An raportul 'uridic
Anc+eiat, Ci nu An calitate de organ al societ?@ii comerciale.
,e asemenea, pentru "aptele 'uridice licite sau ilicite ale administratorului care nu au leg?tur? cu
"unc@ia acestuia, nu poate "i obligat? societatea comercial?, r?spunderea delictual? revenind celui
care le&a comis.
I Ca#u ad+inistratoruui fide%usor a so$iet53ii $o+er$iae4 ,e regul?, administratorul se
anga'ea!? ca "ide'usor al societ?@ii "a@? de o banc? creditoare pentru garantarea ramburs?rii unor
credite sau altor opera@iuni bancare.
,e asemenea, administratorul devine "ide'usor al societ?@ii&mam? care asigur? Ci administrarea unor
"iliale ale societ?@ii ori se oblig? An solidar cu societatea An calitate de codebitor al acesteia "al? de
ter@ii&creditori.
I Ca#u r5s"underii $i,ie a ad+inistratoruui fa35 de aso$ia3i4 ,octrina contemporan?
comerciala are An vedere anumite Ampre'ur?ri An care administratorul unei societ?@i comerciale
urmea!? s? r?spund? An mod direct pentru pre'udiciile produse "al? de unul sau mai mul@i ac@ionari
Easocia@i..
>n aceste Ampre'ur?ri, ac@ionarii trebuie s? "ac? dovada individual c? au "ost pre'udicia@i An mod
personal prin "apta administratorului. #unt avute An vedere acele situa@ii di"icil de probat cBnd%
administratorul a deturnat dividendele cuvenite unor asocia@i/ nu au "ost convoca@i unii ac@ionari la
adun?rile generale/ deturnarea unor "onduri ale societ?@ii care au pre'udiciat anumi@i asocia@i/
apari@ia unor c+eltuieli ascunse ini@ial prin situatia "inanciara anuala etc.
(sociatul care invoc? un pre'udiciu personal cau!at prin "apta administratorului societ?@ii trebuie s?
probe!e leg?tura de cau!alitate Antre greCita sau proasta gestiune Ci pierderea su"erit? de asociat.
#unt AntBlnite An practica comercial? urm?toarele Ampre'ur?ri de acest gen% r?spunderea
administratorilor "a@? de ac@ionarii care au Anregistrat pierderi din proasta administrare a pac+etelor
de ac@iuni cotate pe pia@a valorilor mobiliare Ci bursele de valori/ r?spunderea administratorului "a@?
de cump?r?torul unui pac+et de ac@iuni sau de active ale societ?@ii ce au "ost supraevaluate ori au
necesitat pl?@i restante ascunse ori neeviden@iate An bilan@ Ci altele.
c) )!spunderea agravat!, .n caz de faliment al societ!"ii. (dministratorilor societ?@ilor comerciale
le revine o r?spundere 'uridic? Ci pentru ca!ul An care prin activitatea lor au produs "alimentul
societ?@ii.
d) Cazurile specifice de r!spundere civil! a administratorilor. (vem An vedere acele ca!uri
speciale de r?spundere civil? a administratorilor reglementate de Legea nr. 1/1990, considerat? ca
o r?spundere comerciala Er?spundere societar?..
72
I R5s"underea $i,i5 "entru fa"tee "ro"rii ae ad+inistratorior4 (ceasta este o r5s"undere
dire$t5 "a@? de societate pentru nerespectarea obliga@iilor ce revin administratorilor din mandatul
Ancredin@at. *a revine administratorului, potrivit principiilor generale ale r?spunderii civile, pentru
nerespectarea obliga@iilor cuprinse An actul constitutiv, a celor stabilite de adunarea general? a
asocia@ilor sau prev?!ute de lege. #unt avute An vedere acele obliga@ii re"eritoare la constituirea Ci
"unc@ionarea societ?@ii comerciale pBn? An momentul pred?rii gestiunii de c?tre administratori,
lic+idatorilor.
>n ca!ul pluralit?@ii administratorilor, Legea nr. 1/1990 prevede o r5s"undere soidar5 a
administratorilor pentru nerespectarea obliga@iilor ce le revin din art. 7 alin. 1 lit. a&e re"eritoare la%
realitatea v?rs?mintelor e"ectuate de asocia@i/ existen@a real? a dividendelor pl?tite/ existen@a
registrelor cerute de lege Ci corecta lor @inere/ exacta Andeplinire a +ot?rBrilor adun?rilor generale/
stricta Andeplinire a Andatoririlor pe care legea Ci actul constitutiv le impun.
I R5s"underea $i,i5 "entru fa"tee "ersonauui su)ordonat4 Pe lBng? r?spunderea civil?
obiCnuit? pentru "aptele proprii, direct? Ci solidar?, potrivit art. 133 alin. 2 din Legea nr. 1/1990,
administratorii societ?@ilor comerciale r?spund, An anumite ca!uri, Ci pentru pre'udiciile produse
societ?@ii prin "aptele altor persoane. 5extul men@ionat dispune% F$o+itetu de dire$3ie. to3i
ad+inistratorii r5s"und fa35 de so$ietate "entru a$tee 6nde"inite de dire$tori sau "ersonau
6n$adrat. $9nd dauna nu s!ar fi "rodus da$5 ei ar fi e;er$itat su"ra,e*7erea i+"us5 de
6ndatoririe fun$3iei orG4
(ceasta este o r5s"undere indire$t5 ce revine administratorilor constitui@i An organe colegiale de
administrare pentru neexecutarea obliga@iei de supraveg+ere Ci control al directorilor Ci personalului
subordonat. -u este vorba de o r?spundere a comitetului de direc@ie ca entitate distinct?, ci de o
r?spundere individual? a "iec?rui administrator care "ace parte din acest organ colegial de
administrare.
R5s"underea indire$t5 a administratorilor este con'unct? Edivi!ibil?. Ci subsidiar?.
Cara$teru di,i#i)i Econ'unct. al r?spunderii administratorilor An acest ca! re!ult? din "aptul c?
solidaritatea codebitorilor nu este prev?!ut? de lege, aCa cum s&a "?cut An ca!ul art. 7 din Legea nr.
1/1990. )?spunderea nu poate apar@ine decBt administratorului care avea obliga@ia de supraveg+ere
Ci control asupra directorului ori salaria@ilor din compartimentele sau domeniile reparti!ate spre
administrare.
Cara$teru su)sidiar al acestei r?spunderi indirecte re!ult? din rolul s?u de garan@ie care intervine
numai An ca!ul cBnd persoana subordonat? administratorului ce avea obliga@ia de supraveg+ere Ci
control nu a desp?gubit societatea pentru pre'udiciul produs An mod direct.
I R5s"underea $i,i5 "entru fa"tee ad+inistratorior $are i!au "re$edat 6n fun$3ie
1n ca! speci"ic de r?spundere a administratorilor societ?@ilor comerciale este acela cunoscut An
doctrina 'uridic? ca "iind cel al r5s"underii soidare $u "rede$esorii4
Potrivit art. 133, alin. 3 din Legea nr. 1/1990, administratorii societ?@ii sunt solidar r?spun!?tori cu
predecesorii lor imedia@i dac?, avBnd cunoCtin@? de neregulile s?vBrCite de aceCtia, nu le denun@?
cen!orilor.
Legiuitorul sanc@ionea!? An acest ca! obliga@ia expres? pentru administratorii care urmea!? s? preia
gestiunea societ?@ii, de a AncunoCtin@a cen!orii despre orice neregularit?@i sau "apte p?gubitoare
s?vBrCite de predecesorii lor, "?r? a impune alte condi@ii.
'424 Condi3iie r5s"underii $i,ie a ad+inistratorior
)ecunoaCterea unei duble naturi 'uridice a r?spunderii civile a administratorului, contractual? An
raporturile cu societatea Ci asocia@ii, respectiv delictual? An raport cu ter@ii, presupune Antrunirea
cumulativ? a unor condi@ii generale comune pentru cele dou? "orme de r?spundere, ast"el%
& existen@a unei leg?turi contractuale Antre persoana responsabil? Eadministrator. Ci persoana
p?gubit? Evictim?../
& existen@a unei "apte ilicite ce const? An nerespectarea unei obliga@ii contractuale sau legale, prin
care se aduce atingere unui drept subiectiv sau unui interes al persoanei v?t?mate/
& producerea unui pre'udiciu/
& existen@a unui raport de cau!alitate Antre "apta ilicit? a administratorului Ci pre'udiciul produs/
7
& stabilirea Ci probarea vinov?@iei administratorului ce a s?vBrCit "apta ilicit?/
& inexisten@a unei cau!e care s? Anl?ture r?spunderea.
(vBnd An vedere c? An privin@a acestor condi@ii ale r?spunderii sunt aplicabile normele Ci principiile
generale prev?!ute de dreptul civil Edreptul comun. ne vom opri numai asupra unor aspecte
speci"ice privind temeiul r?spunderii Ci exonerarea de r?spundere a administratorilor.
Culpa administratorului constituie principalul temei al r?spunderii sale 'uridice, indi"erent de "orma
acesteia.
(dministratorul, ca organ de conducere remunerat al societ?@ii comerciale, urmea!? s? r?spund?
indi"erent de "orma Ci gradul culpei sale. Culpa administratorului este apreciat? Fin a)stra$toG Eart.
1<30 C. civ... Iinov?@ia sa se consider? c? exist? prin neexecutarea, executarea cu AntBr!iere sau
necorespun!?toare a obliga@iilor re!ultate din actul constitutiv al societ?@ii sau din lege, culpa sa
"iind pre!umat? pBn? la proba contrarie Eart. 1082 C. civ...
)e"eritor la exonerarea de r?spundere a administratorului, pe lBng? acele cau!e ale "or@ei ma'ore Ci
ca!ului "ortuit din dreptul comun Eart. 108 C. civ.., legea societ?@ilor comerciale reglementea!?
anumite ca!uri speci"ice An care administratorii sunt exonera@i de r?spunderea ce le revine ori An care
conduita lor are un asemenea e"ect.
Legea nr. 1/1990 are An vedere ca!urile An care administratorii sunt exonera@i de r?spundere An
leg?tur? cu exercitarea dreptului de vot An cadrul organelor colegiale de administrare Ci respectiv
ca!uri care exonerea!? de r?spunderea solidar? a administratorilor.
a( :n $ate*oria $a#urior $are e;onerea#5 de r5s"undere ad+inistratorii 6n e*5tur5 $u
e;er$itarea dre"tuui de ,ot au "ost incluse% po!i@ia divergent? a administratorului Ci respectiv
absen@a administratorului de la luarea deci!iei An organul colegial de administrare.
I Po#i3ia di,er*ent5 a ad+inistratoruui este reglementat? de art. 133 alin. < din Legea nr.
1/1990, care men@ionea!? c? An societ?@ile care au mai mul@i administratori, r?spunderea pentru
actele s?vBrCite sau pentru omisiuni nu se Antinde Ci la administratorii care au "?cut s? se constate, An
registrul deci!iilor consiliului de administra@ie, Ampotrivirea lor Ci au AncunoCtin@at despre aceasta An
scris pe cen!ori.Con"orm acestui text de lege, administratorul care An consiliul de administra@ie s&a
opus lu?rii unei deci!ii An condi@iile prev?!ute de lege trebuie s? se supun? acelei deci!ii dac? ea
este legal? sub aspectul condi@iilor de cvorum Ci al exprim?rii votului.
>n situa@ia An care aceast? deci!ie se va dovedi p?gubitoare pentru societate Ci asocia@i,
administratorii care au "?cut cunoscut? opo!i@ia lor sunt exonera@i de r?spundere pentru pre'udiciul
produs.
I A)sen3a ad+inistratoruui de a uarea de$i#iei 6n or*anu $oe*ia de ad+inistrare este
reglementat? de art. 133 alin. 7 din Legea nr. 1/1990, care preci!ea!? c? pentru deci!iile luate An
Cedin@ele la care administratorul nu a asistat, el r?mBne r?spun!?tor, dac? An termen de o lun? de
cBnd a luat cunoCtin@? de aceasta, nu a "?cut Ampotrivirea An "ormele ar?tate de alin. < al aceluiaCi
articol.
*ste evident, simpla absen@? de la luarea deci!iei nu Al exonerea!? pe administrator de r?spunderea
ce Ai revine. *l este obligat s? ia cunoCtin@? de deci!iile organului colegial de administrare Econsiliul
de administra@ie sau comitetul de direc@ie. de la a c?rui Cedin@? a lipsit Ci An termen de o lun? de !ile
s?&Ci exprime acordul sau opo!i@ia An condi@iile legii.
,oar atunci cBnd Ci&a exprimat opo!i@ia An condi@iile art. 133 alin. < An leg?tur? cu o deci!ie a
organului colegial de administrare care ulterior se va dovedi p?gubitoare, administratorul absent de
la luarea acestei +ot?rBri va "i exonerat de r?spundere.
)( :n $ate*oria $a#urior $are e;onerea#5 de r5s"underea soidar5 a ad+inistratorior. doctrina
a inclus trei asemenea situa@ii reglementate de Legea nr. 1/1990.
M :n $a#u 6n $are or*anu $oe*ia de ad+inistrare este $o+"arti+entat ori a 6+"5r3it diferite
fun$3ii e;e$uti,e "e do+enii de a$ti,itate. "iecare administrator urmea!? s? r?spund? pentru
problematica reparti!at?, iar ceilal@i membri se limitea!? la supraveg+erea reciproc? a activit?@ii. >n
acest ca!, administratorul care "ace dovada c? nu avea responsabilitatea domeniului An care s&a
produs pre'udiciul Ci nici nu avea sarcina supraveg+erii persoanei responsabile este ap?rat de
73
r?spunderea civil? solidar? care An mod normal revine tuturor administratorilor An calitate de
membri ai organului colegial de administrare.
I Potri,it art4 1// ain4 / din Le*ea nr4 &1F1GGH. e;ist5 o r5s"undere soidar5 $u "rede$esorii. a
administratorului care cu oca!ia prelu?rii gestiunii sau ulterior, a luat cunoCtin@? de anumite
neregularit?@i s?vBrCite de persoanele de la care a primit administrarea societ?@ii Ci nu le&a denun@at
cen!orilor.
,ac? AndeplineCte aceast? obliga@ie legal?, administratorul care a denun@at cen!orilor neregulile luate
la cunoCtin@?, este exonerat de r?spunderea solidar? cu predecesorii, "?r? a "i necesare alte condi@ii.
I >n s"BrCit, An ca!ul An care administratorul Ci&a Andeplinit obliga@ia de supraveg+ere a directorilor
executivi Ci a personalului anga'at subordonat, potrivit art. 133 alin. 2 din Legea nr. 1/1990, el nu
va r?spunde pentru obliga@ia de garan@ie, solidar cu directorii Ci salaria@ii.
Pentru a "i exonerat de r?spundere, administratorul trebuie s? dovedeasc? "aptul c? pre'udiciul
produs de c?tre directorii executivi sau salaria@ii subordona@i nu se datorea!? lipsei lui de
supraveg+ere sau de"icien@elor An exercitarea acestei obliga@ii.
'4&4 A$3iunea 6n r5s"undere $i,i5 $ontra$tua5 sau dei$tua5
)?spunderea administratorului "a@? de societate poate "i o r?spundere direct? sau o r?spundere de
regres. $ndi"erent de "orma sa, aceast? r?spundere nu se poate anga'a decBt An cadrul unei ac@iuni An
r?spundere introdus? Ampotriva administratorului culpabil.>n raport de temeiul s?u 'uridic
contractual sau, dup? ca!, delictual, ac@iunea An 'usti@ie pentru tragerea la r?spundere a
administratorului poate "i o ac@iune civil? contractual? sau o ac@iune civil? delictual?.
$ndi"erent de natura sa, potrivit art. 1<0 din Legea nr. 1/1990, An dreptul nostru comercial ac@iunea
An r?spundere Ampotriva administratorului este o ac@iune social?. )egula prev?!ut? de lege arat? c?
aceast? ac@iune apar@ine societ?@ii Ci nu asocia@ilor.C+iar Ci An ca!ul de excep@ie reglementat de art.
1<2 din Legea societ?@ilor comerciale, ac@ionarii minoritari vor introduce ac@iunea An r?spundere
civil? Ampotriva administratorului tot An numele societ?@ii.Potrivit art. 1<0, alin. 1 din Legea nr.
1/1990, ac@iunea An r?spundere Ampotriva "ondatorilor, administratorilor, cen!orilor Ci directorilor
societ?@ii este de competen@a adun?rii generale care va decide An condi@iile de cvorum Ci ma'oritate
prev?!ute de art. 112 pentru adunarea general? ordinar?.Prin derogare de la regula general?,
+ot?rBrea An acest ca! poate "i luat?
c+iar dac? problema r?spunderii administratorilor nu este Anscris? pe ordinea de !i a adun?rii .
,ac? adunarea general? decide s? introduc? ac@iune An 'usti@ie pentru tragerea la r?spundere civil? a
administratorului, acesta va "i Anlocuit, mandatul s?u AncetBnd de drept, iar An ca!ul directorilor,
aceCtia vor "i suspenda@i din "unc@ie pBn? la r?mBnerea de"initiv? a sentin@ei .Cu toate c? legea
reglementea!? ac@iunea An r?spundere contra administratorilor numai An privin@a societ?@ii pe ac@iuni
Ci An comandit? pe ac@iuni, principiile stabilite de art. 1<0 din Legea nr. 1/1990 sunt aplicabile Ci
celorlalte "orme 'uridice de societ?@i comerciale.
,e asemenea, prin desc?rcarea de gestiune a administratorilor ca urmare a aprob?rii bilan@ului nu
decade dreptul adun?rii generale de a +ot?rA ac@ionarea An 'usti@ie a administratorilor care prin actele
Ci "aptele lor au pre'udiciat societatea Eart. 181 din Legea nr. 1/1990..Legea societ?@ilor comerciale
modi"icat?, completat? Ci republicat? admite posibilitatea introducerii unei ac@iuni An r?spundere
Ampotriva administratorilor, de c?tre oricare ac@ionar minoritar, pentru recuperarea unor pre'udicii
produse societ?@ii de administratorii s?i.
(st"el, potrivit art. 1<2 din Legea nr. 1/1990, An ca!ul An care administratorul sau directorii Anc+eie
acte 'uridice care pre'udicia!? societatea, iar din cau!a po!i@iei acestora societatea nu ac@ionea!?
pentru recuperarea pre'udiciului, oricare dintre ac@ionarii minoritari are dreptul s? introduc? ac@iune
An numele societ?@ii An scopul recuper?rii pagubei respective.
Li An acest ca! suntem An pre!en@a unei ac@iuni introduse An numele societ?@ii, asocia@ii minoritari
urm?rind un scop social Ci nu un interes propriu. -umai An ca!urile An care asocia@ii pot dovedi
producerea unui pre'udiciu individual din partea administratorilor culpabili, doctrina comerciala
admite Ci posibilitatea unei ac@iuni civile delictuale din partea asocia@ilor, ca o Fa$3iune ut sin*uiG
An care pre'udiciul reclamat este distinct de cel produs societ?@ii. (sociatul pre'udiciat personal prin
7<
"apta administratorului, An acest ca! are po!i@ia unui ter@, ast"el c? Ai sunt aplicabile regulile Ci
principiile ac@iunii An r?spundere delictual? a ter@ilor Ampotriva administratorului.
>n ca!ul societ?@ii comerciale supuse aplic?rii procedurii reorgani!?rii 'udiciare Ci a "alimentului,
ac@iunea An r?spundere Ampotriva administratorilor pre!int? anumite particularit?@i. Potrivit art. 7,
alin. 2 din Legea nr. 1/1990, An acest ca! ac@iunea An r?spundere Ampotriva administratorilor
apar@ine Ci creditorilor societ?@ii Ci se exercit? prin 'udec?torul sindic.
C4 R5s"underea "ena5 a ad+inistratorior
(dministratorii societ?@ilor comerciale vor r?spunde penal dac? "aptele lor constituie in"rac@iuni
prev?!ute An Codul penal ori An dispo!i@iile cu caracter penal din legile speciale.
(st"el, An titlul I$$$ al Legii nr. 1/1990 Eart. 271&27<. sunt prev?!ute mai multe in"rac@iuni
speci"ice societ?@ilor comerciale, precum Ci sanc@iunile penale corespun!?toare. Pentru o parte din
aceste in"rac@iuni subiect activ poate "i administratorul, "ondatorul, directorul executiv sau
directorul societ?@ii. ,intre aceste "apte penale men@ion?m% "olosirea cu rea&credin@? a bunurilor Ci
creditelor societ?@ii Antr&un scop contrar intereselor acesteia sau An "olosul lui propriu/ r?spBndirea
de Ctiri "alse sau Antrebuin@area altor mi'loace "rauduloase An scopul procur?rii unui cBCtig An paguba
societ?@ii/ Ancasarea Ci plata de dividende, din bene"icii "ictive sau care nu puteau "i distribuite An
lips? de bilan@, An ba!a unui bilan@ "als, An contra celor ce re!ult? dintr&un bilan@ Ci altele.Prin
excep@ie de la prevederile art. 1<0 din Legea nr. 1/1990, ac@iunea penal? Ampotriva
administratorului se exercit? de procuror, An condi@iile Codului de procedur? penal?.
>n ca!ul s?vBrCirii unor in"rac@iuni de c?tre administratori, pre'udiciul urmea!? a "i recuperat prin
exercitarea unei ac@iuni An r?spundere civil? An cadrul procesului penal, societatea constituindu&se ca
parte civil?.
Se$3iunea V4 Controu *estiunii so$iet53ii $o+er$iae
. Organele de control
#copul Ci "inalitatea oric?rei societ?@i comerciale de a reali!a pro"it implic? asigurarea unui control
permanent asupra activit?@ii de gestiune Ci administrare pe care o des"?Coar? administratorii societ?@ii.
(cest control se exercit? An mod di"erit An "unc@ie de "orma 'uridic? a societ?@ilor comerciale.>n ca!ul
societ?@ilor de persoane care au un num?r restrBns de asocia@i Ci se ba!ea!? pe Ancrederea existent?
Antre ei Ecaracterul intuitu "ersonae(. controlul se exercit? de to@i asocia@ii, cu excep@ia celor care
au calitatea de administratori.
#itua@iile "inanciare anuale ale societa@ilor pe actiuni supuse obliga@iei legale de auditare vor "i auditate
de c?tre auditori finan$iari4 #ocieta@ile pe ac@iuni care optea!? pentru sistemul dualist de administrare
sunt supuse auditului "inanciar.
La societ?@ile pe ac@iuni, ale caror situa@ii "inanciare anuale nu sunt supuse obliga@iei legale de auditare,
adunarea generala a actionarilor va +otara contractarea auditului "inanciar sau numirea de $en#ori ai
so$iet53ii4,ac? An actul constitutiv nu se prevede un num?r mai mare, societatea pe ac@iuni sau An
comandit? pe ac@iuni va avea trei cen!ori Ci tot atB@ia suplean@i. -um?rul cen!orilor trebuie s? "ie impar
Eart. 1<3 Ci art. 182 din Legea nr. 1/1990.. Cel putin unul dintre cen!ori trebuie sa "ie contabil autori!at
sau expert contabil.
>n situa@ia societa@ilor pe ac@iuni ale caror situa@ii "inanciare anuale sunt supuse auditului "inanciar,
acestea nu vor avea cen!ori .
>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat?, legea prevede c? An actul constitutiv se poate stabili
alegerea unuia sau a mai multor cen!ori. ,ac? num?rul asocia@ilor este mai mare de cincispre!ece,
numirea cen!orilor este obligatorie .
Consiliul de administra@ie ori directoratul va Anregistra la )egistrul Comertului persoanele care
Andeplinesc "unctia de auditori "inanciari, auditori interni sau cen!ori. 5otodat? este obligatoriu sa se
inregistre!e la )egistrul Comertului orice sc+imbare a acestor persoane.
#.Cenzorii societ!"ii
77
>n "unc@ie de "orma 'uridic? a societ?@ii, cen!orii sunt desemna@i An mod di"erit.
La constituirea societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, cen!orii sunt stabili@i prin actele
constitutive care, al?turi de alte clau!e obligatorii, trebuie s? prevad? Ci% numele, prenumele Ci
cet?@enia cen!orilor persoane "i!ice/ denumirea, sediul Ci na@ionalitatea cen!orilor, persoane
'uridice. 1lterior, cen!orii sunt aleCi de c?tre adunarea general? ordinar?. La constituirea societ?@ii
prin subscrip@ie public?, cen!orii se aleg de adunarea constitutiv?. >n societ?@ile cu r?spundere
limitat?, cen!orii sunt aleCi de c?tre adunarea asocia@ilor.
Cen!orii pot "i persoane "i!ice sau persoane 'uridice. *i pot "i asocia@i sau neasocia@i, iar durata
mandatului lor este de trei ani, putBnd "i realeCi.
Legea stabileCte Ci anumite $erin3e o)i*atorii An privin@a cen!orilor%
& ma'oritatea cen!orilor Ci suplean@ilor unei societ?@i comerciale trebuie s? "ie cet?@eni romBni/
& cel pu@in unul dintre cen!ori trebuie s? "ie contabil autori!at sau expert contabil/
& cen!orii trebuie s? depun? o garan@ie care repre!int? a treia parte din garan@ia cerut? pentru
administratori.
Pentru activitatea des"?Curat? cen!orii sunt remunera@i cu o indemni!a@ie "ix? stabilit? prin actul
constitutiv sau de c?tre adunarea asocia@ilor care i&a desemnat.La "el Ci An ca!ul administratorilor,
legea stabileCte anumite interdic@ii An privin@a cen!orilor. (st"el, potrivit art. 1<7 alin. 2 din Legea
nr. 1/1990, nu vor putea "i desemna@i ca cen!ori, iar dac? au "ost stabili@i decad din mandatul lor%
rudele sau a"inii pBn? la al patrulea grad inclusiv sau so@ii administratorilor/ persoanele care primesc
sub orice "orm?, pentru alte "unc@ii decBt aceea de cen!or, un salariu sau o remunera@ie de la
administratori sau de la societate/ persoanele c?rora le este inter!is? "unc@ia de administrator.
A4 Condi3iie de e;er$itare 8i de 6n$etare a +andatuui $en#orior
=unc@ia de cen!or poate "i exercitat? atBt de o persoan? "i!ic? cBt Ci de o persoan? 'uridic?, iar durata
mandatului este de trei ani.Cen!orii trebuie s?&Ci exercite personal mandatul Ancredin@at de societate,
"iind inter!is? substituirea cen!orilor numi@i de adunarea general? cu alte persoane .
)ealegerea Ci revocarea cen!orilor se poate "ace numai de adunarea general? cu votul cerut pentru
adunarea extraordinar? .)evocarea este ad nutu+, ca Ci An ca!ul administratorilor, "?r? nici o
'usti"icare, pur Ci simplu pentru "aptul c? societatea Ci&a pierdut Ancrederea An cen!orii pe care Ai are.
:n$etarea +andatuui $en#orior se produce An mod obiCnuit la expirarea mandatului lor sau
anticipat An urm?toarele ca!uri% prin revocare de c?tre adunarea general?/ prin renun@are la mandat de
c?tre cen!orul An cau!? Ci, An s"BrCit, prin incapacitate sau incompatibilitate, dec?dere sau condamnare
pentru una din in"rac@iunile prev?!ute de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 1/1990, ori din cau!e naturale
Edeces sau imposibilitate "i!ic? de a mai exercita mandatul..
'4 Dre"turie 8i o)i*a3iie $en#orior sunt prev?!ute de lege Ci actul constitutiv al societ?@ii.
a) 8repturile cenzorilor constau An%
& ob@inerea tuturor in"orma@iilor necesare privind situa@ia economico&"inanciar? a gestiunii societ?@ii/
acest drept constituie o obliga@ie corelativ? din partea administratorilor/
& participarea la adun?rile generale ale societ?@ii Ci Cedin@ele administratorilor, "?r? s? aib? dreptul
de vot An aceste Antruniri/
& ob@inerea unei remunera@ii pentru activitatea de control prestat?.
b) Obliga"iile cenzorilor constau An principal An urm?toarele activit?@i%
& supraveg+erea gestiunii societ?@ii Ci veri"icarea bilan@ului Ci contului de pro"it Ci pierderi pentru a
stabili dac? au "ost Antocmite con"orm legii. Cen!orii trebuie s? veri"ice dac? registrele societ?@ii
sunt @inute An mod corect Ci re"lect? An bilan@ situa@ia real? a patrimoniului.
& pre!entarea de rapoarte An adunarea general? a societ?@ii cu privire la bilan@ul Ci contul de pro"it Ci
pierderi Antocmite de administratori, "ormularea de propuneri re"eritoare la aceste documente
contabile Ci asupra modului de reparti!are a bene"iciilor.
& controlul lunar Ci inopinat asupra gestiunii de cas? a societ?@ii Ci veri"icarea existen@ei titlurilor sau
valorilor apar@inBnd societ?@ii.
& convocarea adun?rii asocia@ilor, cBnd aceasta nu a "ost convocat? de administratori.
& veri"icarea modului An care sunt respectate dispo!i@iile legii Ci ale actului constitutiv.
77
& aducerea la cunoCtin@a administratorilor sau, dup? ca!, a adun?rii generale a neregularit?@ilor
constatate An activitatea societ?@ii Ci a Anc?lc?rilor actelor constitutive Ci ale dispo!i@iilor legale.
C4 Modu de u$ru a $en#orior este reglementat de art. 170 din Legea nr. 1/1990, An raport de
obiectul obliga@iilor pe care le au.
Cen!orii vor lucra Ampreun? pentru Antocmirea raportului privind bilan@ul Ci contul de pro"it Ci
pierderi ce se va pre!enta adun?rii generale. ,e asemenea, vor delibera Ampreun? asupra
propunerilor privind bilan@ul Ci reparti!area bene"iciilor. >n ca!ul apari@iei unor neAn@elegeri Antre
cen!ori, "iecare dintre ei AntocmeCte un raport pe care Al va pre!enta adun?rii generale.
(supra celorlalte obliga@ii ce le revin potrivit legii, cen!orii vor putea lucra separat.
(ctivitatea cen!orilor Ci m?surile dispuse de aceCtia se consemnea!? Antr&un registru special.
D4 R5s"underea $en#orior
Potrivit art. 171 din Legea nr. 1/1990, ca Ci An ca!ul administratorilor, obliga@iile Ci r?spunderea
cen!orilor sunt guvernate de regulile mandatului Ci de dispo!i@iile legii societ?@ilor comerciale.
(Cadar, Ci cen!orii vor avea o r?spundere civil?, penal?, administrativ? sau de alt? natur?, dup? ca!.
a) )!spunderea civil! a cenzorilor. Cen!orii r?spund solidar pentru nerespectarea obliga@iilor
prev?!ute de art. 7 din Legea nr. 1/1990 sau de actul constitutiv al societ?@ii. (c@iunea An
r?spundere civil? contra cen!orilor se exercit? potrivit art. 1<0 din lege An numele societ?@ii
comerciale.
b) )!spunderea penal! a cenzorilor$ Pentru "aptele s?vBrCite de cen!ori a c?ror gravitate constituie
in"rac@iuni, cen!orii pot "i traCi la r?spundere penal?.
(st"el, dac? sunt Antrunite condi@iile legii, cen!orii r?spund penal dac? An rapoartele lor pre!int? cu
rea&credin@? "apte neadev?rate re"eritoare la condi@iile economico&sociale reale ale societ?@ii sau le
ascund An tot sau An parte.5otodat?, se pedepsesc penal cen!orii care nu convoac? adunarea general?
An condi@iile legii/ au acceptat cu Ctiin@? Ci au p?strat Ans?rcinarea de cen!ori contrar dispo!i@iilor art.
1<7 din aceeaCi lege ori Ci&au exercitat "unc@ia de cen!or cu Anc?lcarea interdic@iilor Ci
incompatibilit?@ilor impuse de lege.
&.-uditorul financiar
(uditorii "inanciari sunt persoanele "i!ice sau 'uridice Amputernicite s? veri"ice situa@iile
"inanciare anuale ale societ?@ilor comerciale. Pentru a dobBndi calitatea de auditori "inanciari se
urmea!? procedura prev?!uta de 0.1.2. nr.7</1999 privind auditul "inanciar. -umirea Ci revocarea
auditorului "inanciar se "ace de c?tre adunarea generala ordinara, exceptie "acBnd primul auditor
"inanciar care trebuie desemnat "ie prin actul constitutiv "ie este numit de adunarea constitutiva.
#ocietatea care este supusa obligatiei legale de auditare trebuie sa numeasca si auditorii interni.
,repturile Ci obliga@iile auditorului "inanciar Ci auditorilor interni sunt prev?!ute de art. 17&173 din
Legea 1/1990.
78

TEMA A
REGIMUL @URIDIC SPECIFIC SOCIETATII IN NUME COLECTIV
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
*ocietatea .n nume colectiv
. 7o"iunea %i caracteristicile societ!"ii .n nume colectiv
14 Defini3ia so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti,
#ocietatea An nume colectiv este cea mai vec+e "orm? de societate comercial?. ,atorit? num?rului
mic de asocia@i care se cunosc Antre ei Ci au Ancredere reciproc? Ede regul? asocia@ii sunt prieteni sau
rude apropiate., precum Ci caracteristicilor sale speci"ice, societatea An nume colectiv este
considerat? "orma tipic? a societ?@ilor de persoane.
Pe )a#a "re,ederior art4 & din Le*ea nr4 &1F1GGH 8i a do$trinei $o+er$iae. so$ietatea 6n nu+e
$oe$ti, a fost definit5 $a fiind o so$ietate $onstituit5 "rin aso$ierea "e )a#a de"inei 6n$rederi.
a dou5 sau +ai +ute "ersoane. $are "un 6n $o+un anu+ite )unuri. "entru a desf58ura o
a$ti,itate $o+er$ia5. 6n s$o"u 6+"5r3irii )enefi$iior re#utate 8i 6n $are aso$ia3ii r5s"und
nei+itat 8i soidar "entru o)i*a3iie so$iet53ii4
24 Cara$teree so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti,
,in aceast? de"ini@ie re!ult? urm?toarele caractere 'uridice ale societ?@ii An nume colectiv%
a( so$ietatea se )a#ea#5 "e aso$ierea 8i de"ina 6n$redere a unor "ersoane $are de re*u5 se
$unos$ anterior4
)( $a"itau so$ia este di,i#at 6n "5r3i de interes de o ,aoare e*a5 $are nu sunt re"re#entate
"rin tituri4
$( o)i*a3iie so$iet53ii sunt *arantate $u "atri+oniu so$ia 8i $u r5s"underea nei+itat5 8i
soidar5 a tuturor aso$ia3ior4
&4 Caitatea de $o+er$iant 8i situa3ia aso$ia3ior so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti,
>n doctrina comerciala s&a pus problema calit?@ii de comerciant a asocia@ilor Ci a societ?@ii An nume
colectiv. >n concep@ia tradi@ional?, asocia@ii societ?@ii An nume colectiv erau considera@i ei AnCiCi ca
"iind comercian@i, care "ac comer@ An nume colectiv, constitui@i Antr&o societate comercial?.
>n concep@ia actual? a Legii nr. 1/1990, calitatea de comerciant apar@ine societ?@ii An nume colectiv
ca persoan? 'uridic? Ci nu asocia@ilor.
(socia@ii din societatea An nume colectiv exercit? comer@ul pentru societate, iar nu An nume propriu.
*i pot "i persoane "i!ice sau persoane 'uridice, comercian@i sau necomercian@i. Prin asocierea Antr&o
societate An nume colectiv, necomercian@ii nu dobBndesc calitatea de comercian@i.
#. Constituirea societ!"ii .n nume colectiv
A$tu $onstituti, a so$iet53ii An nume colectiv este $ontra$tu de so$ietate care trebuie s?
Andeplineasc? condi@iile de "ond, "orm? Ci "ormalit?@ile prev?!ute de Legea nr. 1/1990.
Contra$tu de so$ietate se Anc+eie An "orm? autentic? Ci cuprinde clau!ele prev?!ute de art. 7 din
Legea nr. 1/1990. Cu privire la aceast? "orm? 'uridic? de societate comercial? se impun
urm?toarele preci!?ri%
a. Aso$ia3ii unei societ?@i An nume colectiv pot "i persoane "i!ice sau persoane 'uridice, inclusiv
societ?@i comerciale.
,obBndeCte calitatea de asociat An nume colectiv orice persoan? "i!ic?, comerciant sau
necomerciant, dac? AndeplineCte condi@iile prev?!ute de lege. ,e asemenea, asociat Antr&o societate
An nume colectiv poate "i Ci o societate pe ac@iuni, An comandit? pe ac@iuni Ci cu r?spundere limitat?.
79
>n acest ca!, An calitate de asocia@i ai societ?@ii An nume colectiv, cele trei "orme de societ?@i cu
r?spundere limitat? vor r?spunde nelimitat Ci solidar cu patrimoniul lor social.
b. Fir+a so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti, ca persoan? 'uridic?, trebuie s? cuprind? numele cel pu@in al
unuia dintre asocia@i cu men@iunea Fso$ietate 6n nu+e $oe$ti,G. scris? An Antregime Eart. 2 din
Legea nr. 27/1990..
>n situa@ia An care numele unei persoane str?ine de societate "igurea!?, cu consim@?mBntul s?u, An
"irma societ?@ii An nume colectiv, aceast? persoan? devine r?spun!?toare nelimitat Ci solidar de toate
obliga@iile societ?@ii.
0rice act care eman? de la societatea An nume colectiv trebuie s? aib? men@ionat? "irma, "orma
'uridic? Ci sediul societ?@ii, precum Ci num?rul de ordine din )egistrul Comer@ului.
c. Ca"itau so$ia subscris Ci v?rsat trebuie men@ionat An contractul societ?@ii An nume colectiv.
(socia@ii sunt liberi s?. determine valoarea capitalului social subscris sau a celui v?rsat An "unc@ie de
interesele Ci nevoile societ?@ii, deoarece legea nu "ixea!? o limit? minim? sau maxim?.
Legea cere Ans? ca An contract s? se preci!e!e data la care trebuie v?rsat integral capitalul social
subscris.
,e asemenea, An contractul de societate trebuie preci!at aportul "iec?rui asociat la capitalul social.
0biectivul aportului nu este restric@ionat, el putBnd consta An orice bun cu valoare economic? care
pre!int? interes pentru societate Enumerar, bunuri mobile sau imobile, crean@e, presta@ii An munc?
etc...
,ac? aportul const? Antr&o crean@?, asociatul nu este liberat de obliga@ia de aport cBt timp societatea
nu a primit plata sumei de bani repre!entBnd valoarea acelei crean@e Eart. 83 din Legea nr. 1/1990..
,ac? aportul la capitalul social apar@ine mai multor persoane, ele sunt obligate solidar "a@? de societate
Ci trebuie s?&Ci desemne!e un repre!entant comun pentru exercitarea drepturilor Ci obliga@iilor ce
decurg din calitatea de asociat.
Cu toate c? An lege nu este prev?!ut expres, An contractul de societate trebuie men@ionat? cota din
capitalul social care revine "iec?rui asociat, An sc+imbul aportului s?u. (ceast? cot?&parte, potrivit
art. 83 din Legea nr. 1/1990 se numeCte Fa"ort de $a"ita so$iaG. Potrivit doctrinei, ea se mai
numeCte Fparte de interesG Ci repre!int? un titlu de valoare asem?n?tor p?r@ilor sociale, care An
condi@iile legii poate "ace obiectul unei cesiuni.
For+ait53ie ne$esare $onstituirii societ?@ii An nume colectiv sunt cele necesare oric?rei "orme
'uridice de societate comercial?.
,up? redactarea Ci autenti"icarea actului constitutiv Econtractului de societate. care trebuie s?
con@in? elementele prev?!ute de art. 7 din Legea nr. 1/1990, acest Anscris se depune la )egistrul
Comer@ului Ci "ace obiectul publicit?@ii Eart. <&31 din aceeaCi lege..
,in momentul Anregistr?rii An )egistrul Comer@ului, societatea An nume colectiv dobBndeCte
personalitate 'uridic?.
&. $unc"ionarea societ!"ii .n nume colectiv
14 Luarea de$i#iior aso$ia3ior
Legea nu a institu@ionali!at adunarea general? a asocia@ilor, avBnd An vedere num?rul redus al
acestora An societatea An nume colectiv.
=a@? de concep@ia tradi@ional?, care impunea luarea deci!iilor cu votul tuturor asocia@ilor,
reglementarea actual? a Legii nr. 1/1990 a introdus principiul ma'orit?@ii Ci An ca!ul adun?rii
asocia@ilor din societatea An nume colectiv.
Con"orm legii societ?@ilor comerciale, deci!iile se iau prin votul asocia@ilor care repre!int?
+a%oritatea a)sout5 a $a"itauui so$ia An urm?toarele ca!uri%
a. pentru alegerea unuia sau mai multor administratori ai societ?@ii, cu stabilirea puterilor, a
duratei Ans?rcin?rii Ci eventuala lor remunera@ie, An a"ar? de ca!ul cBnd prin actul constitutiv s&a
dispus alt"el Eart. 77 din Legea nr. 1/1990./
b. pentru revocarea administratorilor sau limitarea puterilor lor, cu excep@ia ca!ului cBnd
administratorii au "ost numi@i prin actul constitutiv Eart. 77 alin. 2 din aceeaCi lege./
70
c. pentru re!olvarea divergen@elor dintre administratori cBnd aceCtia sunt obliga@i s? lucre!e
Ampreun? sau a opo!i@iei unui administrator privind opera@iile care dep?Cesc nivelul obiCnuit al
comer@ului pe care Al exercit? societatea Eart. 77 Ci art. 78 alin. 2 din lege./
d. pentru aprobarea bilan@ului societ?@ii An nume colectiv Eart. 87 din lege./
e. An ca!ul tragerii la r?spundere a administratorului Eart. 87..
,eci!ia se ia cu ,otu tuturor aso$ia3ior, ca o excep@ie An urm?toarele dou? ca!uri%
An ca!ul revocarii administratorilor numi@i prin actul constitutiv al societ?@ii Ci
An ca!ul modi"ic?rii actului constitutiv al societ?@ii.
(sociatul care, Antr&o opera@iune determinat?, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese
contrare cu cele ale societ?@ii nu poate lua parte la nici o deliberare sau deci!ie privind aceast?
opera@ie. Pentru nerespectarea acestei interdic@ii asociatul r?spunde de pagubele cau!ate societ?@ii,
dac? "?r? votul s?u nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea cerut? de lege An adunare.
,reptul de vot se exercit? An condi@iile stabilite prin actul constitutiv, iar An absen@a unei stipula@ii An
acest sens An contractul de societate, votul se exercit? propor@ional cu participarea la capitalul social
Ecu p?r@ile de interes ale asocia@ilor.. >n acest ca! se aplic? Ci pentru societatea An nume colectiv
solu@ia stabilit? de art. 188 din Legea nr. 1/1990 pentru societatea cu r?spundere limitat?, con"orm
c?reia "iecare parte social? d? dreptul la un vot.
Cu toate c? legea nu prevede An mod expres, consider?m c? deci!ia asocia@ilor, care este contrar?
actului constitutiv sau prevederilor legii, poate "i anulat? prin +ot?rBrea instan@ei 'udec?toreCti
Etribunalul competent teritorial con"orm sediului social., la cererea oric?rui asociat interesat care
consider? c? a "ost pre'udiciat prin deci!ia respectiv?.
24 Ad+inistrarea 8i $ontrou so$iet53ii
Ad+inistrarea societ?@ii An nume colectiv poate "i Ancredin@at? unuia sau mai multor administratori,
care pot "i asocia@i sau din a"ara societ?@ii, persoane "i!ice ori persoane 'uridice. (dministratorii pot
"i desemna@i prin actul constitutiv sau aleCi de c?tre adunarea asocia@ilor Eart. 7 Ci art. 77 din Lega
nr. 1/1990..
,ac? prin actul constitutiv sunt numi@i mai mul@i administratori, asocia@ii pot stabili ca aceCtia s?
lucre!e Ampreun? sau individual.
CBnd s&a stabilit ca administratorii s? lucre!e Ampreun?, deci!ia trebuie luat? An unanimitate. >n ca!
de divergen@? vor decide asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social. Pentru
actele urgente, a c?ror neAndeplinire ar cau!a o pagub? mare societ?@ii, poate decide un singur
administrator An lipsa celorlal@i, care se g?sesc An imposibilitate, c+iar momentan?, de a lua parte la
administrare Eart. 77 din Legea nr. 1/1990..
,ac? An actul constitutiv nu s&a stabilit modul de exercitare a mandatului de c?tre administratori, se
admite, pe ba!a principiilor generale, c? "iecare dintre ei poate lucra individual Eart. 89 Cod
comercial.. CBnd un administrator ia ini@iativa unei opera@iuni comerciale care dep?CeCte limitele
unui comer@ obiCnuit, el trebuie s? AnCtiin@e!e An prealabil pe ceilal@i administratori, iar dac? exist?
opo!i@ia unuia dintre administratori, vor decide asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a
capitalului social Eart. 78 din Legea nr. 1/1990..
(dministratorii pot "ace toate opera@iunile necesare aducerii la Andeplinire a obiectului societ?@ii, An
a"ar? de restric@iile stabilite de lege sau prin actul constitutiv.
,ac? An contractul de societate nu s&a stabilit administratorul care are putere de repre!entare a
societ?@ii, legea pre!um? c? dreptul de a repre!enta societatea apar@ine "iec?rui administrator Eart. 7<
din Legea nr. 1/1990..
Controu *estiunii societ?@ii An nume colectiv, datorit? num?rului redus de asocia@i, nu este
Ancredin@at unor persoane special desemnate cum sunt cen!orii An ca!ul societ?@ilor de capitaluri Ci
An anumite ca!uri, An societatea cu r?spundere limitat?.
,e regul?, An absen@a unor cen!ori, "iecare dintre asocia@ii care nu Andeplinesc atribu@iuni de
administrator al societ?@ii poate exercita dreptul de control asupra gestiunii societ?@ii An nume
colectiv Eart. 19< alin. < din Legea nr. 1/1990..
71
&4 Dre"turie 8i o)i*a3iie aso$ia3ior
Calitatea de asociat An societatea An nume colectiv con"er? anumite drepturi Ci obliga@ii speci"ice.
Dre"turie aso$ia3ior din societatea An nume colectiv sunt reglementate de Legea nr. 1/1990.
a. Dre"tu de a "arti$i"a a dei)er5ri 8i a uarea de$i#iior4 (socia@ii au dreptul s? participe Ci s?
decid? asupra tuturor problemelor privind via@a societ?@ii An nume colectiv, re"eritoare la% alegerea
administratorilor Ci revocarea acestora Eart. 77 din lege./ re!olvarea divergen@elor dintre
administratori Eart. 77./ aprobarea bilan@ului contabil Eart. 87./ modi"icarea societ?@ii, di!olvarea Ci
lic+idarea societ?@ii etc.
>n ca!ul unui con"lict Antre interesele sale Ci cele ale societ?@ii, asociatul nu poate participa la
deliber?ri Ci la luarea deci!iilor. Potrivit art. 79 din Legea nr. 1/1990, asociatul care, Antr&o
opera@iune determinat?, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale
societ?@ii nu poate lua parte la nici o deliberare sau deci!ie privind aceast? opera@iune. (sociatul
care a Anc?lcat aceast? interdic@ie va r?spunde pentru pre'udiciile aduse societ?@ii, dac?, "?r? votul
s?u, nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea cerut? de lege pentru luarea deci!iei.
b. Dre"tu a )enefi$ii4 =iecare asociat are dreptul s? participe la Amp?r@irea bene"iciilor reali!ate de
societate.
Potrivit art. 7, lit. " din Legea nr. 1/1990, partea din bene"icii cuvenit? "iec?rui asociat este stabilit?
prin actul constitutiv al societ?@ii. (socia@ii se pot An@elege cu privire la Amp?r@irea bene"iciilor, c+iar
An mod nepropor@ional cu aporturile lor la capitalul social, luBnd An considerare contribu@ia Ci
participarea personal? a "iec?ruia dintre ei la activitatea societ?@ii.
>n lipsa unei prevederi speciale An actul constitutiv, partea din bene"icii va "i propor@ional? cu cota
de participare la capitalul social v?rsat Eart. 77 din lege..
c. Dre"tu de a foosi fondurie so$iet53ii4 (socia@ii societ?@ii An nume colectiv au dreptul s?
"oloseasc? "ondurile societ?@ii pentru c+eltuieli "?cute sau pentru cele ce urmea!? s? le "ac? An
interesul societ?@ii Eart. 81 din lege.. Limitele "ondurilor care pot "i "olosite An acest scop sunt
stabilite prin actul constitutiv al societ?@ii. -erespectarea acestor limite atrage r?spunderea
asociatului vinovat pentru sumele luate An plus Ci pentru eventualele daune produse societ?@ii.
Prin contractul de societate se poate stabili c? asocia@ii pot lua din casa societ?@ii anumite sume de
bani pentru c+eltuielile lor particulare. >n acest ca!, asocia@ii sunt obliga@i s? respecte limitele
prev?!ute An actul constitutiv Ci s? men@ione!e lunar An contabilitatea societ?@ii c+eltuielile personale
"?cute din "ondurile societ?@ii.
O)i*a3iie aso$ia3ior din societatea An nume colectiv sunt, de asemenea, stabilite de Legea nr.
1/1990 Ci constau An principal An urm?toarele aspecte%
a. O)i*a3ia de efe$tuare a a"ortuui "ro+is4 *xecutarea acestei obliga@ii se "ace An condi@iile
stabilite An actul constitutiv al societ?@ii. (socia@ii trebuie s? aduc? An societate toate bunurile Ci
valorile ce "ormea!? obiectul aportului lor la capitalul social.
Pentru nerespectarea obliga@iei privind e"ectuarea aportului, asociatul culpabil va r?spunde de
pre'udiciile cau!ate societ?@ii, iar An ca!ul aportului An numerar, pe lBng? valoarea acestuia, este
obligat Ci la plata dobBn!ilor legale a"erente Eart. 7< alin. 2 din legea nr. 1/1990.. -erespectarea
acestei obliga@ii poate avea drept consecin@? Ci excluderea asociatului din societate Eart. 222 lit. a din
lege..
,ac? aportul la capitalul social apar@ine mai multor asocia@i, aceCtia r?spund solidar "a@? de societate
pentru obliga@ia de aport.
>n ca!ul aportului An crean@e, asociatul nu este liberat atBta timp cBt societatea nu a ob@inut plata
sumei repre!entBnd valoarea crean@ei aportate. CBnd plata nu s&a putut ob@ine prin urm?rirea
debitorului An condi@iile legii, asociatul r?spunde atBt pentru suma datorat? cBt Ci de dobBnda legal?
calculat? din !iua scaden@ei, precum Ci pentru eventuale desp?gubiri Eart. 83 din lege..
b. O)i*a3ia de a nu adu$e atin*ere "atri+oniuui so$ia. ,eoarece patrimoniul societ?@ii este
distinct de cel al asocia@ilor, nici un asociat nu are dreptul s? "oloseasc? patrimoniul social An interes
personal.
Potrivit art. 80 din Legea nr. 1/1990, asociatul care, "?r? consim@?mBntul scris al celorlal@i asocia@i,
Antrebuin@ea!? capitalul, bunurile sau creditul societ?@ii An "olosul s?u ori An acela al unei alte
72
persoane este obligat s? restituie societ?@ii bene"iciile ce au re!ultat Ci s? pl?teasc? desp?gubiri
pentru daunele cau!ate societ?@ii. ,e asemenea, asociatul An cau!? poate "i exclus din societate ori
c+iar sanc@ionat penal pentru in"rac@iunea de abu! de Ancredere.
c. O)i*a3ia de a nu fa$e $on$uren35 so$iet53ii. >n scopul prote'?rii intereselor societ?@ii, legea
inter!ice asociatului s? "ac? parte, An calitate de asociat cu r?spundere nelimitat?, dintr&o alt?
societate concurent? sau avBnd acelaCi obiect, precum Ci s? e"ectue!e opera@iuni An contul s?u ori al
altora, An acelaCi "el de comer@ sau Antr&unul asem?n?tor Eart. 82 din lege..
Pentru a putea des"?Cura ast"el de activit?@i An paralel, asociatul are nevoie de consim@?mBntul
celorlal@i asocia@i. (cest consim@?mBnt se consider? c? a "ost dat dac? participarea sau opera@iile
men@ionate au "ost des"?Curate anterior Antocmirii actului constitutiv al societ?@ii Ci "iind cunoscute
de ceilal@i asocia@i, aceCtia nu au inter!is continuarea lor Eart. 82 alin. 2 din lege..
>n ca!ul Anc?lc?rii acestei interdic@ii de a "ace concuren@?, societatea are dreptul de a exclude pe
asociatul culpabil. ,ar societatea poate s? decid? c? asociatul a lucrat An contul ei sau s? cear?
desp?gubiri. (cest drept al societ?@ii se stinge dup? trecerea a trei luni din !iua An care societatea a
avut cunoCtin@?, "?r? a "i luat vreo +ot?rBre Eart. 82. alin. 3..
/4 R5s"underea "entru o)i*a3iie so$iet53ii
,repturile Ci obliga@iile societ?@ii An nume colectiv sunt exercitate prin actele 'uridice Anc+eiate de
administratorul sau administratorii care au puterea de a repre!enta societatea.
0bliga@iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social Ci cu r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a
tuturor asocia@ilor din societatea An nume colectiv Eart. din Legea nr. 1/1990..
)e!ult? c? pentru obliga@iile societ?@ii r?spunderea apar@ine atBt societ?@ii, cBt Ci asocia@ilor acesteia.
a. R5s"underea so$iet53ii. =iind subiect de drept distinct, societatea An nume colectiv bene"icia!?
de personalitate 'uridic?. (ceasta Ai permite s? ACi asume obliga@ii An raporturile cu ter@ii Ci r?spunde
cu patrimoniul propriu pentru nerespectarea acestor obliga@ii.
b. R5s"underea aso$ia3ior4 Pentru obliga@iile societ?@ii An nume colectiv, r?spunderea revine atBt
societ?@ii, cBt Ci asocia@ilor. Potrivit art. 8< din Legea nr. 1/1990, asocia@ii din aceast? "orm?
'uridic? de societate sunt obliga@i nelimitat Ci solidar pentru opera@iunile Andeplinite An numele
societ?@ii de persoanele care o repre!int?.
,octrina Ci 'urispruden@a comerciala s&au pronun@at An sensul c? societ?@ii An nume colectiv Ai revine
o r5s"undere dire$t5 pentru obliga@iile sociale asumate, iar asocia@ilor le revine o r5s"undere 6n
su)sidiar Eindirect?.. >n acest sens, art. alin. 2 din Legea nr. 1/1990 dispune% creditorii societ?@ii
se vor Andrepta mai AntBi Ampotriva acesteia pentru obliga@iile ei Ci numai dac? societatea nu le
pl?teCte An termen de cel mult 1< !ile de la data punerii An AntBr!iere se vor Andrepta Ampotriva
asocia@ilor societ?@ii An nume colectiv.
-u este necesar? executarea silit? a societ?@ii, "iind su"icient s? expire termenul de 1< !ile de la
noti"icarea societ?@ii cu privire la necesitatea pl?@ii crean@elor, pentru ca dup? expirarea acestui
termen creditorii sociali s? se poat? Andrepta Ampotriva asocia@ilor care r?spund solidar Ci nelimitat.
>n ca!ul existen@ei unei +ot?rBri 'udec?toreCti Ampotriva societ?@ii, An temeiul acesteia vor putea "i
urm?ri@i Ci asocia@ii dac? societatea este insolvabil?. (rt. 8< alin. 2 din Legea nr. 1/1990 prevede c?
+ot?rBrea 'udec?toreasc? ob@inut? Ampotriva societ?@ii este opo!abil? "iec?rui asociat. 5emeiul r?s&
punderii asocia@ilor este legea Ci nu +ot?rBrea 'udec?toreasc?. ,eci, dac? se "ace dovada
insolvabilit?@ii societ?@ii, se naCte o"e e*is r?spunderea asocia@ilor.
(vBnd o r?spundere nelimitat? Ci solidar?, asociatul urm?rit va r?spunde An subsidiar, cu toate
bunurile sale mobile Ci imobile, pre!ente Ci viitoare Eart. 1718 Cod civil..
,e asemenea, "iind obligat solidar, asociatul urm?rit va r?spunde pentru Antreaga crea@? a
creditorului social, "?r? a putea invoca un bene"iciu de divi!iune.
-ormele care reglementea!? r?spunderea nelimitat? Ci solidar? a asocia@ilor au un caracter
imperativ. Ca urmare, orice clau!? de Anl?turare sau de limitare a r?spunderii asocia@ilor este lovit?
de nulitate.
7
?4 Cesiunea "5r3ii de interes a aso$iatuui
Capitalul social al societ?@ii An nume colectiv este divi!at An p?r@i de interes, care con"er? calitatea de
asociat cu toate drepturile Ci obliga@iile a"erente.
(ceste p?r@i de interes Ancorporea!? anumite valori Ci ca urmare ele pot "i transmise An condi@iile
stabilite de lege.
Prin cesiunea p?r@ii de interes sunt transmise toate drepturile Ci obliga@iile a"erente calit?@ii de
asociat. Cesionarul dobBndeCte calitatea de asociat An locul cedentului care pierde aceast? calitate.
(vBnd An vedere caracterul Fintuitu "ersonaeG al societ?@ii An nume colectiv, care trebuie p?strat,
cesiunea p?r@ii de interes are un caracter restrictiv. *a se poate "ace potrivit art. 87 din Legea nr.
1/1990 dac? a "ost prev?!ut? de actul constitutiv al societ?@ii sau ulterior, dac? exist?
consim@?mBntul tuturor celorlal@i asocia@i.
Condi3iie $esiunii "5r3ii de interes a aso$iatuui nu sunt reglementate de legea societ?@ilor
comerciale, ast"el AncBt se aplic? regulile dreptului comun privind cesiunea de crean@? Eart. 191&
198 Cod civil. adaptate la speci"icul societ?@ii An nume colectiv.
(vBnd An vedere caracterul intuitu "ersonae al acestei "orme de societate, posibilitatea cesiunii
p?r@ii de interes a asociatului este condi@ionat? de consim@?mBntul prealabil al celorlal@i asocia@i dat
prin actul constitutiv sau, ulterior, prin votul tuturor asocia@ilor.
Cesiunea p?r@ii de interes se reali!ea!? printr&un contract An care asociatul cedent se oblig?, An
sc+imbul unui pre@, s? transmit? partea sa de interes cesionarului, care devine ast"el asociat al
societ?@ii An nume colectiv.
,eCi este un contract consensual, suntem de p?rere, al?turi de al@i autori, c? acest contract de cesiune
trebuie Anc+eiat An "orm? autentic?.
Pentru a deveni opo!abil? ter@ilor, cesiunea p?r@ii de interes trebuie s? Andeplineasc? "ormalit?@ile de
publicitate prev?!ute de lege.
>n primul rBnd, cesiunea p?r@ii de interes trebuie noti"icat? societ?@ii c+iar dac? exist?
consim@?mBntul prealabil al celorlal@i asocia@i. ,ac? dup? ob@inerea acestui consim@?mBnt pBn? la
reali!area e"ectiv? a cesiunii apar unele divergen@e Antre asocia@i, acestea vor "i solu@ionate de c?tre
instan@a de 'udecat? Etribunalul competent teritorial.,
>n al doilea rBnd, cesiunea p?r@ii de interes "ace obiectul e"ectu?rii de men@iuni An )egistrul
Comer@ului Eart. 21 lit. + din Legea nr. 27/ 1990..
Cesiunea p?r@ii de interes a asociatului produce e"ecte de la data Anscrierii men@iunii ei An )egistrul
Comer@ului.
Efe$tee $esiunii "5r3ii de interes au un caracter speci"ic Ci constau An%
a. pierderea calit?@ii de asociat a cedentului Ci dobBndirea acestei calit?@i de c?tre cesionarul care
devine titularul p?r@ii de interes cu toate drepturile Ci obliga@iile a"erente/ pentru prote'area
intereselor societ?@ii Ci ale ter@ilor, Legea nr. 1/1990 men@ine unele obliga@ii An sarcina cedentului,
deCi el a pierdut calitatea de asociat. Cedentul nu este liberat de ceea ce mai datorea!? societ?@ii din
aportul s?u la capitalul social Eart. 87 alin. 2 din lege..
b. asociatul cedent r?mBne r?spun!?tor "a@? de ter@i pentru toate opera@iunile e"ectuate de societate
anterior cesiunii/ dac? la data cesiunii au existat anumite opera@ii An curs de executare, asociatul
cedent trebuie s? suporte toate consecin@ele pBn? la "inali!area opera@iunilor respective Eart. 87 alin
Ci art. 220 din lege..
A4 Retra*erea aso$iatuui din so$ietate
*ste de"init? ca "iind ie8irea ,ountar5 a unui aso$iat din so$ietate. $u $onse$in3a 6n$et5rii
$ait53ii sae de aso$iat. *a se poate reali!a oricBnd pe parcursul duratei societ?@ii.
>n urma retragerii, asociatul are dreptul la partea sa de interes, capitalul social al societ?@ii se reduce
An mod corespun!?tor prin modi"icarea actului constitutiv, iar societatea ACi continu? existen@a An
noile condi@ii.
-umai An mod excep@ional, cBnd datorit? retragerii num?rul asocia@ilor s&a redus la unul singur,
societatea se di!olv? Ci intr? An lic+idare Eart. 223 din Legea nr. 1/1990..
Condi3iie retra*erii aso$iatuui din so$ietate sunt stabilite de art. 221 din Legea nr. 1/1990.
73
a( :n $a#urie "re,5#ute 6n a$tu $onstituti,4 >nc? de la constituirea societ?@ii, legea permite ca
prin actul constitutiv asocia@ii s? prevad? ca!urile Ci condi@iile An care un asociat se poate retrage din
societatea An nume colectiv.
)( Prin a$ordu tuturor $eora3i aso$ia3i. (tunci cBnd prin actul constitutiv nu s&au prev?!ut
ca!urile de retrage a unui asociat din societate, retragerea din societatea An nume colectiv se poate
"ace cu acordul tuturor celorlal@i asocia@i.
>n acest ca!, asociatul care doreCte s? se retrag? din societate trebuie s? adrese!e societ?@ii o cerere
An acest sens, care trebuie aprobat? prin consim@?mBntul tuturor celorlal@i asocia@i.
$( Prin 7ot5r9rea tri)unauui4 ,ac? An actul constitutiv nu s&a prev?!ut nimic re"eritor la
retragerea asocia@ilor Ci nici nu s&a ob@inut, ulterior, acordul unanim al celorlal@i asocia@i, retragerea
asociatului se poate "ace An ba!a unei +ot?rBri a tribunalului, pentru motive temeinice.
(precierea temeiniciei motivelor de retragere, An acest ca!, r?mBne la latitudinea instan@ei
competente.
:ot?rBrea tribunalului este supus? recursului, An termen de 1< !ile de la comunicare Eart. 227 lit. c
din Legea nr. 1/1990..
$ndi"erent de modalitatea prin care se reali!ea!?, m?sura retragerii asociatului din #ocietate trebuie
men@ionat? An )egistrul Comer@ului Eart. 21 lit. + din Legea nr. 27/1990..
,ac? societatea An nume colectiv este constituit? numai din doi asocia@i, prin retragerea unuia dintre
ei se a'unge la di!olvarea societ?@ii. 0 asemenea consecin@? poate "i evitat? dac? asociatul r?mas
+ot?r?Cte continuarea existen@ei societ?@ii sub "orma unei societ?@i cu r?spundere limitat? cu asociat
unic Eart. 229 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
J4 E;$uderea aso$iatuui din so$ietate
>ncrederea dintre asocia@i Ci calit?@ile lor personale nu sunt numai ra@iuni care conduc la An"iin@area
societ?@ii An nume colectiv, ci Ci "actori determinan@i de care depind succesele sau insuccesele
acestei "orme 'uridice de societate comercial?.
>n ca!urile An care un asociat nu ACi AndeplineCte obliga@iile "a@? de societate ori s?vBrCeCte anumite
"apte Ampotriva intereselor societ?@ii este pus? An pericol Ans?Ci existen@a societ?@ii. Pentru prote'area
intereselor acesteia Ci a celorlal@i asocia@i, Legea nr. 1/1990 a reglementat posibilitatea excluderii
asociatului care nu se mai bucur? de Ancrederea necesar?.
6?sura excluderii asociatului din societate are o dubl? semni"ica@ie% ea apare ca o sanc@iune a
asociatului culpabil Ci, An acelaCi timp, ca un remediu pentru salvarea existen@ei societ?@ii, An "olosul
celorlal@i asocia@i.
*xcluderea poate interveni Ci pentru motive care Al privesc exclusiv pe asociat, c+iar dac? el nu este
culpabil. >n aceast? Ampre'urare, m?sura excluderii asociatului apare doar ca un remediu pentru
salvarea societ?@ii Ci nu ca o sanc@iune a asociatului exclus.
Ca#urie de e;$udere a aso$iatuui din societatea An nume colectiv sunt exempli"icativ enumerate
de art. 222 din Legea nr. 1/1990.
a( Neefe$tuarea a"ortuui a $are s!a o)i*at Eart. 222 lit. a.. (sociatul care, pus An AntBr!iere, nu
aduce An societate aportul la capitalul social la care s&a obligat prin actul constitutiv, va putea "i
exclus din societate. 6?sura excluderii nu Anl?tur? suportarea de c?tre asociatul An cau!? a
consecin@elor AntBr!ierii An e"ectuarea aportului. (sociatul exclus r?mBne obligat la plata
desp?gubirilor "a@? de societate Ci, dup? ca!, a dobBn!ilor Eart. 7< alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
)( Su"unerea aso$iatuui a "ro$edura inso,en3ei sau in$a"a$itatea aso$iatuui Eart. 222 lit. b
din lege.. (plicarea procedurii reorgani!?rii 'udiciare Ci a "alimentului An ca!ul unui asociat
persoan? 'uridic? ori punerea sub interdic@ie a unui asociat persoan? "i!ic?, ca urmare a incapacit?@ii
sale 'uridice, au drept consecin@? excluderea asociatului, a'uns Antr&o asemenea situa@ie, din
societatea An nume colectiv.
$( I+i;tiunea aso$iatuui 6n ad+inistrarea so$iet53ii. foosirea )unurior so$iet53ii 8i s5,9r8irea
unor a$te de $on$uren35 constituie motive de excludere a asociatului din societatea An nume
colectiv Eart. 222 lit. c..
7<
Pentru anumite "apte cali"icate ca o lips? de loialitate "a@? de societate, asociatul poate "i exclus.
(semenea "apte sunt considerate a "i% amestecul "?r? drept An administrarea societ?@ii/
Antrebuin@area, "?r? consim@?mBntul scris al celorlal@i asocia@i, a capitalului, bunurilor sau creditelor
societ?@ii An "olosul s?u ori pentru altul Eart. 80 din lege./ participarea, "?r? consim@?mBntul celorlal@i
asocia@i, ca asociat cu r?spundere nelimitat?, An alte societ?@i concurente sau avBnd acelaCi obiect,
sau e"ectuarea de opera@iuni An contul s?u ori al altora, An acelaCi "el de comer@ sau Antr&unul
asem?n?tor Eart. 82..
d( S5,9r8irea de $5tre aso$iatu ad+inistrator a unor fa"te "5*u)itoare "entru so$ietate Eart.
222 lit. d.. ,ac? asociatul care AndeplineCte "unc@ia de administrator a s?vBrCit o "raud? An dauna
societ?@ii ori se serveCte de semn?tura social? sau de capitalul social An "olosul lui ori al altor
persoane, el va putea "i exclus din societate.
e( E;er$itarea de $5tre $reditoru "ersona a aso$iatuui a o"o#i3iei 6+"otri,a 7ot5r9rii de
"reun*ire a duratei so$iet53ii Eart. 207 alin. 2 din Legea nr. 1/1990.. ,ac? opo!i@ia creditorului
personal al unui asociat "?cut? Ampotriva +ot?rBrii privind prelungirea duratei societ?@ii a "ost
admis? de instan@a 'udec?toreasc?, societatea are dou? posibilit?@i% "ie s? renun@e la prelungirea
duratei, "ie s?&l exclud? pe asociatul debitor al oponentului.
Prin excluderea acestui asociat, societatea ACi va prelungi existen@a pe durata stabilit? prin +ot?rBrea
asocia@ilor.
Condi3iie e;$uderii unui aso$iat din so$ietatea 6n nu+e $oe$ti, sunt de asemenea, stabilite de
Legea nr. 1/1990%
*xcluderea se pronun@? prin +ot?rBre 'udec?toreasc? la cererea societ?@ii sau a oric?rui asociat Eart.
22 din lege..
A$3iunea so$ia5 de e;$udere se "ace An ba!a unei +ot?rBri a tuturor asocia@ilor, cu excep@ia celui
An cau!?.
A$3iunea indi,idua5 de e;$udere se "ace pe ba!a cererii oric?rui asociat, An a"ara celui An cau!?.
>n acest ca! trebuie cita@i societatea Ci asociatul pBrBt.
,ac? societatea An nume colectiv este "ormat? numai din doi asocia@i, prin excluderea unuia dintre ei
societatea se di!olv?, potrivit art. 229 din Legea nr. 1/1990. Pentru evitarea acestei consecin@e,
asociatul r?mas poate +ot?rA continuarea existen@ei societ?@ii sub "orma societ?@ii cu r?spundere
limitat? cu asociat unic Eart. 229 alin. 2 din aceeaCi lege..
:ot?rBrea 'udec?toreasc? de admitere a cererii de excludere a unui asociat din societate, r?mas?
de"initiv?, An toate ca!urile, se va depune, An termen de 1< !ile, la )egistrul Comer@ului pentru
e"ectuarea de men@iuni, iar dispo!itivul +ot?rBrii se va publica la cererea societ?@ii An 6onitorul
0"icial al )omBniei Eart. 22 alin. din Legea nr. 1/1990..
Efe$tee e;$uderii unui aso$iat din societatea An nume colectiv sunt asem?n?toare cu cele ale
retragerii asociatului.
Persoana exclus? din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii. *a are dreptul la
bene"icii Ci va suporta pierderile pBn? An !iua excluderii sale.
(sociatul exclus are dreptul s? i se restituie contravaloarea p?r@ii sale de interes. Legea prevede c?
asociatul exclus nu are dreptul la o parte propor@ional? din patrimoniul social, ci numai la o sum? de
bani care s? repre!inte valoarea acesteia Eart. 223 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
,ac? la data excluderii exist? anumite opera@iuni An curs de executare, asociatul este obligat s?
suporte consecin@ele Ci nu&Ci va putea retrage partea ce i se cuvine decBt dup? terminarea acelor
opera@iuni.
(sociatul exclus r?mBne obligat "a@? de ter@i pentru toate opera@iunile "?cute de societate, pBn? An
!iua r?mBnerii de"initive a +ot?rBrii de excludere.
'. 8izolvarea %i lichidarea societ!"ii .n nume colectiv
#ocietatea An nume colectiv se di!olv? Ci se lic+idea!? potrivit regulilor Ci principiilor generale
re"eritoare la cele dou? "a!e ale Ancet?rii activit?@ii, precum Ci regulilor speci"ice prev?!ute de lege
pentru aceast? "orm? 'uridic? de societate.
77
14 Di#o,area so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti,
Pe lBng? cau!ele generale de di!olvare prev?!ute de art. 227 Ci art. 27 din Legea nr. 1/1990,
aplicabile "iec?rei "orme 'uridice de societate, societatea An nume colectiv se di!olv? Ci din
urm?toarele cau!e speci"ice reglementate de art. 229 din aceeaCi lege.
CBnd datorit? "alimentului, incapacit?@ii, excluderii, retragerii sau decesului unuia dintre asocia@i,
num?rul asocia@ilor s&a redus la unul singur Eart. 229 alin. 1..
#ocietatea nu se di!olv? din aceste motive dac? exist? An actul constitutiv o clau!? de continuare a
activit?@ii cu moCtenitorii sau cBnd asociatul r?mas +ot?r?Cte continuarea existen@ei societ?@ii sub
"orma unei societ?@i cu r?spundere limitat? cu asociat unic Eart. 229 alin. 2..
>n ca!ul decesului unui asociat, societatea trebuie s? pl?teasc? partea ce se cuvine moCtenitorilor.
Ialoarea acesteia se calculea!? pe ba!a ultimului bilan@ contabil aprobat Ci se pl?teCte An termen de
luni de la noti"icarea decesului asociatului .
6oCtenitorii r?mBn r?spun!?tori, An condi@iile art. 223 din lege, pBn? la publicarea sc+imb?rilor
intervenite.
,i!olvarea societ?@ii An nume colectiv ca urmare a reducerii num?rului asocia@ilor la unul singur
trebuie Anscris? An )egistrul Comer@ului Ci publicat? An 6onitorul 0"icial Eart. 22 din Legea nr.
1/1990..
24 Li$7idarea so$iet53ii 6n nu+e $oe$ti,
0pera@iunile de lic+idare a societ?@ii An nume colectiv sunt reglementate de Legea nr. 1/1990 Ci de
prevederile actului constitutiv, An m?sura An care acestea nu sunt incompatibile cu lic+idarea
societ?@ii Eart. 2<2 alin E3. din lege..
#unt aplicabile aceleaCi reguli Ci principii general&valabile oric?rei "orme de societate comercial? pe
care le&am anali!at anterior.
77
TEMA
REGIMUL @URIDIC SPECIFIC SOCIETATII IN COMANDITA SIMPLA
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
*ec"iunea ++. *ocietatea .n comandit! simpl!
. 7o"iunea %i caracteristicile societ!"ii .n comandit! simpl!
#ocietatea An comandit? a ap?rut An *vul 6ediu, Antr&o perioad? cBnd de@in?torii de capitaluri
Eclericii, nobilii Ci militarii. au c?utat o solu@ie de a le investi An mod pro"itabil. ,reptul canonic Ci
po!i@ia lor social? nu le permiteau s? aib? calitatea de comerciant ori s? Amprumute bani cu
dobBnd?. Pentru a investi sumele de bani de care dispuneau, persoanele respective au apelat la
$ontra$tu de $o++enda4 Con"orm acestui contract, de@in?torii de capitaluri puneau anumite sume
de bani la dispo!i@ia unor negustori sau c?pitani de cor?bii pentru a "i "olosite An a"aceri Ci a Amp?r@i
bene"iciile, "?r? a pune An pericol rangul, po!i@ia Ci averea lor. *i riscau s? piard? numai sumele de
bani Ancredin@ate, iar riscul a"acerilor apar@inea comercian@ilor speciali!a@i.
#ocietatea An comandit? se ba!ea!? pe Ancredere/ $o+anditarii. care au bani Ci vor s?&i investeasc?
"?r? s? riCte o r?spundere nelimitat?, Ancredin@ea!? sumele de bani $o+andita3ior. care nu au
su"icient capital, dar au ini@iativ? Ci vor s? des"?Coare o activitate comercial? An scopul ob@inerii unui
pro"it.
14 Defini3ia so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5
Pe ba!a dispo!i@iei art. din Legea nr. 1/1990 Ci a de"ini@iei generale a societ?@ii comerciale,
doctrina comerciala a de"init societatea An comandit? simpl? ca "iind Fo so$ietate $onstituit5 "rin
aso$iere. "e )a#a de"inei 6n$rederi. a dou5 sau +ai +utor "ersoane. $are "un 6n $o+un
anu+ite )unuri. "entru a desf58ura o a$ti,itate $o+er$ia5. 6n s$o"u 6+"5r3irii "rofituui 8i
6n $are r5s"und "entru o)i*a3iie so$iae. du"5 $a#. nei+itat 8i soidar <aso$ia3ii $o+andita3i(
sau 6n i+ita a"ortuui or <aso$ia3ii $o+anditari(G.
24 Cara$teree so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5
Pe ba!a de"ini@iei date au "ost stabilite urm?toarele caractere ale acestei "orme 'uridice de societate
comercial?%
a. aso$ierea se )a#ea#5 "e 6n$rederea de"in5 a aso$ia3ior $o+andita3i 8i $o+anditariD
societatea An comandit? simpl?, ca Ci societatea An nume colectiv, are un caracter Fintuitu
"ersonaeG4
b. $a"itau so$ia a so$iet53ii este di,i#at 6n "5r3i de interes. care nu sunt repre!entate prin
titluri/
c. r5s"underea aso$ia3ior "entru o)i*a3iie so$iae este diferit5D asocia@ii comandita@i r?spund
nelimitat Ci solidar Eau acelaCi statut ca Ci asocia@ii din societatea An nume colectiv. iar asocia@ii
comanditari r?spund An limita aportului lor la capitalul societ?@ii An comandit? simpl?.
*xceptBnd regulile speciale prev?!ute de Legea nr. 1/1990 pentru aceast? "orm? de societate,
societatea An comandit? simpl? este guvernat? An cea mai mare parte de aceleaCi reguli Ci principii ca
Ci societatea An nume colectiv.
#. Constituirea societ!"ii .n comandit! simpl!
A$tu $onstituti, al societ?@ii An comandit? simpl? este contractul de societate care trebuie Anc+eiat
An "orm? autentic? Ci s? cuprind? elementele obligatorii prev?!ute de art. 7 din Legea nr. 1/1990.
a. Aso$ia3ii unei societ?@i comerciale An comandit? simpl? pot "i atBt persoanele "i!ice, cBt Ci
persoanele 'uridice.
78
-um?rul asocia@ilor nu este stabilit de lege, dar An mod obligatoriu trebuie s? existe cel pu@in un
aso$iat $o+anditat Ci un aso$iat $o+anditar4 Categoria din care "ace parte "iecare asociat trebuie
s? se preci!e!e An contractul de societate.
b. Fir+a so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5 trebuie s? cuprind? numele a cel pu@in unuia dintre
asocia@ii comandita@i, cu men@iunea Fsocietate An comandit?G scris? An Antregime Eart. din Legea
nr. 27/1990..
-umele asociatului comanditar nu poate "igura An "irma societ?@ii deoarece acest asociat are o
r?spundere limitat? pentru obliga@iile sociale. ,ac? numele unui comanditar "igurea!?, cu
consim@?mBntul s?u, An "irma societ?@ii, asociatul respectiv devine r?spun!?tor nelimitat Ci solidar
pentru obliga@iile societ?@ii. (celeaCi consecin@e le are introducerea numelui unei persoane str?ine
de societate An "irma acesteia.
,up? Anregistrarea societ?@ii An comandit? simpl?, orice act emis de societate trebuie s? men@ione!e
"irma, "orma 'uridic? Ci sediul societ?@ii, precum Ci codul unic de Anregistrare An )egistrul
Comer@ului Eart. 29 din Legea nr. 27/1990 privind )egistrul Comer@ului..
c. Ad+inistratorii so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5 nu pot proveni decBt din rBndul asocia@ilor
comandita@i Eart. 88 din Legea nr. 1/1990.. *i pot "i persoane "i!ice sau 'uridice, iar An contractul
de societate trebuie men@ionate numele sau denumirea administratorilor, precum Ci puterile acestora
cu preci!area celui care repre!int? societatea Eart. 7 lit. e din lege..
For+ait53ie ne$esare $onstituirii societ?@ii An comandit? simpl? sunt cele obiCnuite pentru orice
"orm? 'uridic? de societate Ci reglementate de Legea nr. 1/1990.
Prin Antocmirea actului constitutiv Econtractul de societate. Ci Anregistrarea An )egistrul Comer@ului,
societatea An comandit? simpl? dobBndeCte personalitate 'uridic? cu toate consecin@ele ce re!ult? din
aceast? calitate.
&.$unc"ionarea societ!"ii .n comandit! simpl!
14 Luarea de$i#iior aso$ia3ior
#ocietatea An comandit? simpl? nu are institu@ionali!at? o adunare general? a asocia@ilor. 5o@i
asocia@ii comandita@i Ci comanditari deliberea!? Ci decid asupra problemelor esen@iale ale societ?@ii.
Li An ca!ul acestui tip de societate se aplic? dispo!i@iile re"eritoare la luarea deci!iilor An cadrul
societ?@ii An nume colectiv Eart. 90 din Legea nr. 1/1990..
Iotul asocia@ilor care repre!int? +a%oritatea a)sout5 a $a"itauui so$ia adopt? deci!ii
re"eritoare la%
a. alegerea unuia sau mai multor administratori ai societ?@ii Ci revocarea lor An condi@iile art. 77 din
lege/
b. re!olvarea divergen@elor dintre administratori Eart. 77./
c. aprobarea bilan@ului contabil al societ?@ii Eart. 87 din lege./
d. r?spunderea administratorilor Eart. 87..
Prin votul adoptat de to@i asocia@ii se adopt? deci!iile privind revocarea administratorilor care au "ost
numi@i prin contractul de societate Ci altele re"eritoare la modi"icarea actului constitutiv al societ?@ii.
Iotul se exercit? propor@ional cu participarea la capitalul social, An a"ar? de ca!ul cBnd prin
contractul de societate s&a dispus alt"el.
(sociatul care, Antr&o opera@iune determinat?, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese
contrare cu cele ale societ?@ii nu poate participa la nici o deliberare sau deci!ie privind aceast?
opera@iune. >n ca!ul Anc?lc?rii acestei interdic@ii, asociatul culpabil este r?spun!?tor pentru
pre'udiciile cau!ate societ?@ii, dac? "?r? votul s?u nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea cert? Eart. 79 din
Legea nr. 1/1990..
0rice asociat poate cere instan@ei 'udec?toreCti anularea oric?rei deci!ii considerate contrar? "a@? de
prevederile actului constitutiv sau de lege.
79
24 Ad+inistrarea 8i $ontrou so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5
a. Ad+inistrarea societ?@ii An comandit? simpl? se va putea Ancredin@a unuia sau mai multor
asocia@i comandita@i Eart. 88 din Legea nr. 1/1990..
(ctele 'uridice care anga'ea!? societatea nu pot "i Ancredin@ate asocia@ilor comanditari, care au o
r?spundere limitat?, ci numai asocia@ilor comandita@i, care r?spund nelimitat Ci solidar pentru
obliga@iile societ?@ii. 6?sura excluderii asocia@ilor comanditari de la administrarea societ?@ii este
menit? s? apere interesele ter@ilor.
Legea prevede anumite ca!uri An care se recunoaCte asocia@ilor comanditari dreptul de a participa la
numirea Ci revocarea administratorilor, precum Ci dreptul de a acorda, An limitele actului constitutiv,
autori!area administratorilor pentru opera@iile care dep?Cesc puterile lor Eart. 89 alin. 2 din Legea nr.
1/1990..
>n ca!ul An care sunt desemna@i mai mul@i administratori Ci prin actul constitutiv s&a prev?!ut ca ei s?
lucre!e Ampreun?, deci!iile trebuie luate An unanimitate. ,ac? apar divergen@e Antre administratori,
decid asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social Eart. 77 din Legea nr.
1/1990..
,reptul de a repre!enta societatea apar@ine administratorului Anvestit cu putere de repre!entare. >n
absen@a unei prevederi An acest sens An actul constitutiv, acest drept apar@ine "iec?rui administrator
Eart. 7< din lege..
(socia@ii comanditari, deCi nu pot Andeplini atribu@iuni de administratori, au totuCi posibilitatea de a
Anc+eia anumite acte 'uridice. Potrivit art. 89 din Legea nr. 1/1990, asociatul comanditar poate
Anc+eia opera@ii An contul societ?@ii numai An ba!a unei procuri speciale pentru opera@iuni
determinate, dat? de repre!entan@ii societ?@ii Ci Anscris? An )egistrul Comer@ului. >n ca! contrar E"?r?
aceast? procur?. comanditarul devine r?spun!?tor "a@? de ter@i, nelimitat Ci solidar, pentru toate
obliga@iile societ?@ii contractate de la data opera@iunii Anc+eiate de el.
b. Controu *estiunii societ?@ii An comandit? simpl? se exercit? de oricare asociat care nu are
atribu@iuni de administrator.
(socia@ii comanditari pot e"ectua acte de supraveg+ere Ci au dreptul de a cere copie de pe bilan@ Ci
de pe contul de pro"it Ci pierderi, precum Ci de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor
comerciale Ci a altor documente 'usti"icative Eart. 89 alin. 2 Ci din Legea nr. 1/1990..
&4 Dre"turie 8i o)i*a3iie aso$ia3ior so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5
#unt di"eren@iate An "unc@ie de categoria asocia@ilor.
a. Dre"turie aso$ia3ior4 (socia@ii comandita@i Ci asocia@ii comanditari au urm?toarele drepturi% de
a participa la deliber?ri Ci la luarea deci!iilor/ de a participa la bene"icii Ci a primi dividende/ de a li
se restitui valoarea aportului lor An ca!ul di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii.
1nele drepturi sunt recunoscute "ie numai asocia@ilor comandita@i, "ie numai comanditarilor.
(st"el, nu+ai aso$ia3ii $o+andita3i au dreptul prev?!ut de art. 81 din Legea nr. 1/1990, de a
"olosi "ondurile societ?@ii pentru c+eltuielile acesteia sau ale asocia@ilor Eart. 90 din lege..
Nu+ai aso$ia3ii $o+anditari au dreptul reglementat de art. 89 din aceeaCi lege, de a Andeplini
anumite servicii An administrarea intern? a societ?@ii. >n virtutea acestui drept se consider? c?
asocia@ii comanditari pot avea ca salaria@i unele "unc@ii An societate, cum sunt cea de colaborator
te+nic, contabil, casier etc., cu condi@ia de a nu intra An raporturi 'uridice cu ter@ii Eadministrare
extern?..
,reptul de supraveg+ere Ci control asupra gestiunii societ?@ii, reglementat de art. 89 alin. 2 Ci din
Legea nr. 1/1990, deCi este prev?!ut pentru asocia@ii comanditari, poate "i exercitat Ci de c?tre
asocia@ii comandita@i.
b. O)i*a3iie aso$ia3ior din so$ietatea 6n $o+andit5 si+"54 $ndi"erent de categoria din care "ac
parte, principala obliga@ie a asocia@ilor este aceea de a e"ectua aportul pe care l&au subscris la
capitalul social. -erespectarea obliga@iei de aport atrage r?spunderea asociatului, potrivit art. 7<
alin. 2 din Legea nr. 1/1990 Ci c+iar excluderea lui din societate Eart. 217 lit. a din aceeaCi lege..
,e asemenea, atBt asocia@ii comandita@i cBt Ci comanditarii au obliga@ia de a nu aduce atingere
patrimoniului societ?@ii comerciale Eart. 80 Ci art. 90 din lege..
80
(socia@ii comandita@i au An plus Ci obliga@ia de a nu "ace concuren@? societ?@ii Eart. 82 din lege..
*xcluderea asocia@ilor comanditari de la aceast? obliga@ie de nonconcuren@? se explic? prin "aptul c?
aceCti asocia@i nu pot "i administratori, iar r?spunderea lor este limitat? pentru obliga@iile societ?@ii
An comandit?.
/4 R5s"underea "entru o)i*a3iie so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5
(rt. din Legea nr. 1/1990 men@ionea!? c? pentru obliga@iile sociale r?spunderea revine societ?@ii
Ci asocia@ilor comanditari. Comandita@ii vor r?spunde numai An limita valorii aportului lor la
capitalul social.
#ocietatea An comandit? simpl?, ca Ci aceea An nume colectiv are o r?spundere direct? Eprincipal?.
pentru obliga@iile sociale, An timp ce r?spunderea asocia@ilor are un caracter subsidiar. Creditorii
sociali vor ac@iona societatea. ,ac? An termen de 1< !ile de la punerea An AntBr!iere crean@ele lor nu
sunt satis"?cute, creditorii sociali se vor Andrepta Ci Ampotriva asocia@ilor comandita@i Eart. alin. 2
din Legea nr. 1/1990..
(socia@ii comandita@i sunt singurii care pot "i ac@iona@i Ci urm?ri@i, An subsidiar, pentru obliga@iile
societ?@ii, deoarece numai aceCti asocia@i au o r?spundere nelimitat? Ci solidar? cu societatea.
(socia@ii comanditari au o r?spundere limitat?, respectiv numai pBn? la concuren@a valorii
capitalului subscris Eart. alin. din aceeaCi lege.. ,ar valoarea aporturilor acestor asocia@i este
absorbit? de patrimoniul societ?@ii Ci deci asocia@ii comanditari nu au o r?spundere personal? "a@? de
creditorii societ?@ii, cum se AntBmpl? An ca!ul asocia@ilor comandita@i.
?4 Cesiunea "5r3ii de interes4 Retra*erea 8i e;$uderea aso$iatuui
a. Cesiunea "5r3ii de interes a asocia@ilor din societatea An comandit? simpl? se reali!ea!? dup?
aceleaCi reguli Ci An aceleaCi condi@ii ca Ci cesiunea p?r@ii de interes a asocia@ilor din societatea An
nume colectiv E art. 90 Ci art. 87 din Legea nr. 1/1990..
b. Retra*erea aso$iatuui din societatea An comandit? simpl? se "ace An aceleaCi ca!uri Ci condi@ii
prev?!ute de art. 227 din Legea nr. 1/1990. (cestea sunt identice Ci au "ost anali!ate pentru
societatea An nume colectiv.
c. E;$uderea aso$iatuui din societatea An comandit? simpl? se "ace An acelaCi ca!uri Ci condi@ii ca
Ci An ca!ul societ?@ilor An nume colectiv Ci cu r?spundere limitat?.
,e men@ionat "aptul c? acele ca!uri de excludere a asocia@ilor prev?!ute de art. 222 din Legea nr.
1/1990 privesc pe asocia@ii comandita@i, care au o r?spundere nelimitat? Ci solidar? cu societatea.
(socia@ii comanditari pot "i excluCi din societatea An comandit? simpl? numai An ca!urile de
nee"ectuare a aportului Ci de amestec An administrarea societ?@ii, precum Ci An ca!ul prev?!ut de art.
207 din Legea nr. 1/1990 Eadmiterea opo!i@iei creditorului personal al asociatului comanditar..
Condi@iile Ci e"ectele excluderii asociatului din societatea An comandit? simpl? sunt identice cu cele
anali!ate pentru societatea An nume colectiv.
'. 8izolvarea %i lichidarea societ!"ii .n comandit! simpl!
#e reali!ea!? potrivit regulilor generale re"eritoare la Ancetarea activit?@ii societ?@ii Ci a regulilor
speci"ice prev?!ute pentru aceast? "orm? 'uridic? de societate.
Di#o,area so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5 se reali!ea!? din cau!ele generale prev?!ute de art. 227
Ci art. 27 din Legea nr. 1/1990. (ceast? "orm? de societate se di!olv? An ca!urile speci"ice
prev?!ute de art. 229 din aceeaCi lege, re"eritoare la "alimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea
sau decesul singurului asociat comanditat sau a singurului asociat comanditar.
#ocietatea An comandit? simpl? nu se di!olv? dac? An actul constitutiv s&a prev?!ut posibilitatea
continu?rii activit?@ii cu moCtenitorii sau dac? asociatul r?mas a +ot?rBt trans"ormarea An societate cu
r?spundere limitat? cu asociat unic.
,ecesul unuia dintre asocia@ii comandita@i oblig? societatea s? pl?teasc? moCtenitorilor partea ce li
se cuvine potrivit art. 20 din lege, An a"ar? de ca!ul An care succesorii au optat s? r?mBn? An
societate An aceast? calitate Ci ACi desemnea!? un repre!entant ca asociat Eart. 20 alin. 2 din Legea
nr. 1/1990..
81
Li$7idarea so$iet53ii 6n $o+andit5 si+"5 se "ace dup? aceleaCi reguli Ci principii pe care le&am
anali!at An ca!ul societ?@ii An nume colectiv.
82
TEMA
REGIMUL @URIDIC SPECIFIC SOCIETATII PE ACTIUNI
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
. 7o"iunea %i caracteristicile societ!"ii pe ac"iuni
#ocietatea comercial? pe ac@iuni este considerat? ca "iind "orma cea mai complex? Ci, totodat?, cea
mai evoluat? a societ?@ii comerciale.
(ceast? "orm? de societate a "ost imaginat?, proiectat? Ci legi"erat? pentru a servi la reali!area
marilor a"aceri comerciale care necesit? capitaluri importante ce nu pot "i ob@inute decBt pe calea
subscrip@iei publice.
(porturile asocia@ilor pre!int? cel mai mare interes "a@? de persoana asocia@ilor care de cele mai
multe ori, An a"ara capitalului investit Ci a Ancas?rii bene"iciilor, nu particip? la activitatea societ?@ii.
,atorit? acestui speci"ic societatea pe ac@iuni mai este cunoscut? sub denumirea de societate
anonim?.
>ntreaga organi!are Ci "unc@ionare a activit?@ii societ?@ii pe ac@iuni este guvernat? de principii
democratice. #unt create organe speciali!ate, cu competen@e bine delimitate, ba!ate pe principiul
separa@iei puterilor% organe de deliberare Ci deci!ie/ organe de administrare Ci repre!entare/ organe
de supraveg+ere Ci control.
Legea nr. 1/1990 asigur? o reglementare complet? a societ?@ii comerciale pe ac@iuni, datorit?
structurii complexe a acesteia.
14 Defini3ia so$iet53ii "e a$3iuni
( "ost elaborat? pe ba!a dispo!i@iilor Legii nr. 1/1990, care stabileCte elementele esen@iale ale
acestei "orme de societate, precum Ci de"ini@ia general? a societ?@ii comerciale.
#ocietatea pe ac@iuni este acea "orm? 'uridic? de societate comercial? ale c?rei obliga@ii sunt
garantate cu patrimoniul social Ci An care ac@ionarii r?spund numai pBn? la concuren@a capitalului
social subscris Eart. din lege..
A$3iunie sunt "rac@iuni ale capitalului social Ci, An acelaCi timp, titluri repre!entative ale contribu@iei
asocia@ilor la "ormarea capitalului social.
Pornind de la de"ini@ia general? a societ?@ii comerciale Ci An ba!a elementelor mai sus men@ionate,
doctrina comerciala a de"init societatea pe ac@iuni ca "iind acea societate $onstituit5 "rin aso$ierea
+ai +utor "ersoane. $are $ontri)uie a for+area $a"itauui so$ia "rin anu+ite $ote de
"arti$i"are re"re#entate "rin tituri. nu+ite a$3iuni. "entru desf58urarea unei a$ti,it53i
$o+er$iae. 6n s$o"u 6+"5r3irii )enefi$iior. 8i $are r5s"und "entru o)i*a3iie so$iae nu+ai
6n i+ita a"ortuui or.
24 Cara$teree so$iet53ii "e a$3iuni
,in de"ini@ia men@ionat? re!ult? urm?toarele caractere ale societ?@ii pe ac@iuni%
a. So$ietatea se $onstituie dintr!un nu+5r +ini+ de aso$ia3i. denumi@i ac@ionari.
b. Ca"itau so$ia este di,i#at 6n a$3iuni. care sunt titluri negociabile Ci transmisibile.
c. R5s"underea aso$ia3ior "entru o)i*a3iie so$iae este i+itat5 a ,aoarea $a"itauui so$ia
su)s$ris4
#. Constituirea societ!"ii pe ac"iuni
14 A$tee $onstituti,e ae so$iet53ii "e a$3iuni
-. 0reliminarii
8
Legea nr. 1 /1990 reglementea!? constituirea societ?@ii pe ac@iuni prin dispo!i@ii aplicabile oric?rei
"orme 'uridice de societate Ci anumite reglement?ri speci"ice societ?@ii pe ac@iuni.
La ba!a constituirii societ?@ii st? voin@a asocia@ilor materiali!at? An actul constitutiv.
>n "unc@ie de mi'loacele de reali!are a capitalului social, sunt reglementate dou? modalit?@i de
constituire a societ?@ii%
& constituirea obiCnuit? Esimultan?. prin aporturile asocia@ilor/
& constituirea continuat? sau prin subscrip@ie public?.
Pentru constituirea legal? a societ?@ii pe ac@iuni trebuie Andeplinite Ci "ormalit?@ile prev?!ute de lege.
(rt. < din Legea nr. 1/1990 enumer? actele constitutive ale societ?@ii pe ac@iuni, respectiv
contractul de societate Ci statutul societ?@ii, care se redactea!? An scris, An "orm? autentic?. *le pot "i
dou? Anscrisuri separate sau sub "orma unui Anscris, denumit a$t $onstituti,, care se semnea!? de
c?tre to@i asocia@ii sau, An ca!ul subscrip@iei publice, de c?tre "ondatorii societ?@ii.
>n continuare ne vom re"eri numai la aspectele speci"ice societ?@ii pe ac@iuni, AntrucBt problematica
general? a constituirii societ?@ilor comerciale am pre!entat&o anterior.
=. Contractul de societate se Anc+eie An "orm? scris? Ci trebuie s? cuprind? toate elementele
prev?!ute de art. 8 din Legea nr. 1/1990.
a. Aso$ia3ii societ?@ii pe ac@iuni denumi@i a$3ionari. pot "i persoane "i!ice sau 'uridice. Legea nr.
1/1990 stabileCte c? num?rul minim de ac@ionari este doi Eart.10 din Legea nr.1/1990..
b. Fir+a so$iet53ii "e a$3iuni se compune dintr&o denumire proprie, de natur? a o deosebi de "irma
altor societ?@i, "iind Anso@it? de men@iunea Fso$ietate "e a$3iuniG. scris? An intregime, sau prescurtat
FS4A4G Eart. < din Legea nr. 27/1990..
c. Ca"itau so$ia a so$iet53ii pe ac@iuni nu poate "i mai mic de 90.000 lei.
*ste necesar ca An contractul de societate s? "ie prev?!ut capitalul social subscris Ci cel v?rsat.
La constituire, capitalul social subscris, v?rsat de "iecare ac@ionar, nu va putea "i mai mic de 0 la
sut? din cel subscris, dac? prin lege nu se prevede alt"el. ,i"eren@a de capital social trebuie v?rsat?
An termen de 12 luni de la Anregistrarea societ?@ii Eart. 8 lit. d din Legea nr. 1/1990..
,e asemenea, societatea comercial? pe ac@iuni este obligat? ca An orice act pe care Al emite s?
men@ione!e, pe lBng? elementele obiCnuite Edenumire, num?rul de ordine din )egistrul Comer@ului,
"orma 'uridic? Ci sediul societ?@ii., Ci capitalul social, din care cel e"ectiv v?rsat, potrivit ultimului
bilan@ contabil Eart. 73 din Legea nr. 1/1990..
d. A"orturie aso$ia3ior din societatea pe ac@iuni pot "i An numerar, An natur? sau An crean@e. -u se
permite aportul prin presta@ii An munc? An aceast? "orm? de societate.
Legea nu admite aportul An crean@e la constituirea unei societ?@i pe ac@iuni prin subscrip@ie public?
Eart. 1< alin. din Legea nr. 1/1990..
>n ca!ul aportului An natur?, An actul constitutiv al societ?@ii se men@ionea!? valoarea bunurilor aduse
ca aport, modul de evaluare Ci num?rul ac@iunilor acordate An sc+imbul aportului Eart. 8 lit. e din
lege..
e. A$3iunie. >n actul constitutiv Econtractul de societate. trebuie preci!ate num?rul Ci valoarea
nominal? a ac@iunilor, cu speci"icarea dac? sunt nominative sau la purt?tor. ,ac? sunt mai multe
categorii de ac@iuni, se va ar?ta num?rul, valoarea lor nominal? Ci drepturile con"erite "iec?rei
categorii de ac@iuni. Legea nr. 1/1990 men@ionea!? "aptul c? valoarea nominal? a unei ac@iuni nu
poate "i mai mic? de 0,10 de lei.
". Ad+inistratorii so$iet53ii. >n actul constitutiv al societ?@ii pe ac@iuni vor "i men@ionate%
num?rul, numele, prenumele Ci cet?@enia primilor membrii ai consiliului de administra@ie,
respectiv a primilor membrii ai consiliului de supraveg+ere/
denumirea, sediul Ci na@ionalitatea administratorilor, persoane 'uridice/
garan@ia pe care administratorii sunt obliga@i s? o depun?/
puterile con"erite administratorilor Ci dac? ei urmea!? s? le exercite Ampreun? sau separat/
drepturile speciale de repre!entare Ci de administrare acordate unora dintre ei Eart. 8 lit. g din
lege..
(tunci cBnd societatea pe ac@iuni se constituie prin subscrip@ie public?, administratorii sunt
desemna@i de adunarea constitutiv? a subscriitorilor Eart. 27 din lege..
83
g. Cen#orii so$iet53ii4 >n actul constitutiv al societ?@ii trebuie preci!ate% numele, prenumele,
domiciliul Ci cet?@enia cen!orilor, persoane "i!ice/ denumirea, sediul Ci na@ionalitatea cen!orilor,
persoane 'uridice Eart. 8 lit. + din lege..
Ca Ci An ca!ul administratorilor, la constituirea societ?@ii pe ac@iuni prin subscrip@ie public?, cen!orii
sunt numi@i de adunarea constitutiv?.
+. Cau#e "ri,ind $ondu$erea. ad+inistrarea. $ontrou *estiunii 8i fun$3ionarea so$iet53ii4
Potrivit art. 8 lit. i din Legea nr. 1/1990, aCa cum a "ost completat de art. I$$$ din 5itlul $$$ al Legii
nr. 99/1999 privind unele m?suri pentru accelerarea re"ormei economice, An actul constitutiv al
societ?@ii pe ac@iuni pot "i prev?!ute unele clau!e speciale privind luarea deci!iilor An adunarea
general? a ac@ionarilor Ci modul de lucru al administratorilor. ,e asemenea, trebuie s? se prevad?
clau!e privind controlul gestiunii societ?@ii de c?tre organele statutare Ci de c?tre ac@ionari, precum
Ci documentele la care ac@ionarii vor avea acces pentru a se putea in"orma Ci a&Ci exercita controlul.
i. A,anta%ee re#er,ate fondatorior trebuie men@ionate An actul constitutiv al societ?@ii pe ac@iuni
Eart. 8 lit. m din lege..
'. O"era3iunie 6n$7eiate de aso$ia3i 6n $ontu so$iet53ii trebuie preci!ate An actul constitutiv al
societ?@ii pe ac@iuni. ,e asemenea, se preci!ea!? sumele de bani ce urmea!? a "i pl?tite pentru
aceste opera@iuni preluate de societate Eart. 8 lit. o din lege..
C. *tatutul societ!"ii
Pentru constituirea societ?@ii pe ac@iuni, pe lBng? contractul de societate este necesar? Ci Antocmirea
statutului societ?@ii. Cele dou? acte constitutive pot "i redactate Ci sub "orma unui Anscris unic,
denumit act constitutiv.
#tatutul societ?@ii pe ac@iuni se Anc+eie An "orm? autentic? Ci trebuie s? cuprind? aceleaCi elemente ca
Ci contractul de societate.
>n ca!ul An care asocia@ii optea!? pentru solu@ia Antocmirii separate a celor dou? Anscrisuri ale actelor
constitutive, An statutul societ?@ii se vor de!volta clau!ele obligatorii din contractul de societate Ci An
special cele privind organi!area Ci "unc@ionarea societ?@ii pe ac@iuni.
24 Modait53ie de $onstituire a so$iet53ii "e a$3iuni
-. 0reliminarii
Legea nr. 1/1990 consacr? dou? modalit?@i de constituire a societ?@ii comerciale pe ac@iuni%
constituirea simultan? Ci constituirea continuat? sau prin subscrip@ie public?.
>n cadrul $onstituirii si+utane EobiCnuite. "ormarea capitalului social se reali!ea!? prin aporturile
asocia@ilor Eac@ionarilor. aduse potrivit celor convenite prin actele constitutive.
La $onstituirea $ontinuat5, "ormarea capitalului social se reali!ea!? prin contribu@ia "ondatorilor Ci
apelarea la subscrip@ia public? la care poate participa orice persoan? interesat? s? dobBndeasc?
ac@iuni ale societ?@ii.
(socia@ii au deplina libertate de a alege modalitatea de constituire a societ?@ii, An "unc@ie de
interesele Ci posibilit?@ile de care dispun.
=. Constituirea simultan! sau concomitent? este modalitatea obiCnuit? Ci ea se reali!ea!? printr&o
procedur? simpl?. (ceast? metod? se AntBlneCte Ci An ca!ul societ?@ilor de persoane Ci cu r?spundere
limitat?.
>n situa@ia An care exist? cel pu@in cinci ac@ionari care s? acopere prin aporturile lor Antregul capital
social Ci "iecare vars? minimum 0 la sut? din capitalul social subscris, asocia@ii respectivi pot trece
la constituirea societ?@ii pe ac@iuni. *i vor Antocmi actele constitutive ale societ?@ii Ci vor Andeplini
"ormalit?@ile de constituire prev?!ute de lege.
(ceast? modalitate de constituire se numeCte simultan? sau concomitent?, pentru c? "ormarea
capitalului social se reali!ea!? An acelaCi timp cu Antocmirea actelor constitutive.
,e regul?, prin constituirea simultan? se reali!ea!? o societate comercial? pe ac@iuni Anc+is?, la care
particip? "ondatorii Ci un num?r mai restrBns de ac@ionari care au contribuit la "ormarea capitalului
social.
8<
C. Constituirea continuat! sau prin subscrip"ie public!
C414 Prei+inarii. Constituirea societ?@ii pe ac@iuni prin subscrip@ie public? este o modalitate de
excep@ie la care asocia@ii apelea!? atunci cBnd nu dispun de bunurile Ci valorile necesare "orm?rii
capitalului social. (st"el, ei vor apela la subscrip@ia public?, printr&o o"ert? de subscriere adresat?
oric?rei persoane interesate care dispune de bani Ci doreCte s? Ai investeasc? prin cump?rarea de
ac@iuni ale viitoarei societ?@i comerciale.
(ceast? modalitate de constituire a societ?@ii presupune mai multe "a!e, de unde Ci denumirea de
constituire continuat? sau succesiv?.
#pre deosebire de constituirea simultan?, cea continuat? presupune o fa#5 "re+er*5toare, care
cuprinde lansarea prospectului de emisiune Ci subscrierea ac@iunilor/ o fa#5 inter+ediar5. constBnd
An validarea subscrip@iei Ci aprobarea actelor constitutive ale societ?@ii de c?tre adunarea general? a
subscriitorilor Ci o fa#5 fina5, de autori!are de c?tre 'udec?torul delegat a "unc@ion?rii societ?@ii
urmat? de Anregistrarea acesteia An )egistrul Comer@ului Ci publicitatea prin 6onitorul 0"icial al
)omBniei.
(ctivit?@ile Ci "ormalit?@ile necesare preg?tirii subscrip@iei publice Ci constituirii societ?@ii sunt
reali!ate de "ondatorii societ?@ii, care semnea!? Ci documentele de constituire.
C424 Fondatorii so$iet53ii sunt, An concep@ia Legii nr. 1/1990, semnatarii actului constitutiv,
precum Ci persoanele care au un rol determinant An constituirea societ?@ii Eart. 7 din lege..
(ctivitatea "ondatorilor se materiali!ea!? An stabilirea obiectului de activitate, a sediului Ci "irmei
viitoarei societ?@i comerciale, An preg?tirea Ci redactarea documentelor constitutive. *i Antocmesc Ci
prospectul de emisiune a ac@iunilor, lista subscriitorilor, convoac? adunarea general? constitutiv? Ci
Anc+eie actele 'uridice necesare An contul societ?@ii a"late An "ormare.
(vBnd An vedere c? des"?Coar? aceste activit?@i Ci pentru contribu@ia e"ectiv? adus? la constituirea
societ?@ii pe ac@iuni, "ondatorii au dreptul la o remunera@ie stabilit? An condi@iile legii.
(dunarea constitutiv? stabileCte cota de participare din bene"iciul net ce revine "ondatorilor unei
societ?@i constituite prin subscrip@ie public?. (ceast? cot? nu poate dep?Ci 7 la sut? din bene"iciul
net Ci nu poate "i acordat? pentru o perioad? mai mare de < ani de la data constituirii societ?@ii.
,ac? se procedea!? la di!olvarea anticipat? a societ?@ii, "ondatorii au dreptul s? cear? daune de la
societate, dac? di!olvarea s&a "?cut An "rauda drepturilor lor Eart. 2 din lege..
Pentru producerea de pre'udicii societ?@ii, "ondatorii vor r?spunde civil Ci c+iar penal, ca Ci
administratorii.
C4&4 Pros"e$tu de e+isiune a a$3iunior repre!int? un Anscris care cuprinde o o"ert? adresat?
publicului de a subscrie ac@iunile societ?@ii care se constituie. ,in punct de vedere 'uridic acest
Anscris repre!int? o o"ert? de contract Eact unilateral. adresat? unor persoane nedeterminate.
a. :nto$+irea "ros"e$tuui de e+isiune se "ace de c?tre "ondatorii societ?@ii. (cest Anscris trebuie
s? cuprind? toate elementele prev?!ute de art. 8 din Legea nr. 1/1990 pentru actul constitutiv al
societ?@ii, cu excep@ia datelor re"eritoare la administratorii Ci cen!orii societ?@ii, care urmea!? a "i
numi@i de adunarea constitutiv?.
>n plus, prospectul de emisiune mai trebuie s? cuprind? Ci datele privind participarea la bene"iciile
societ?@ii a "ondatorilor, precum Ci cele re"eritoare la Anc+iderea subscrip@iei.
=orma prospectului de emisiune este scris? Ci autentic? Eart. 17 alin. 2 din lege..
Legea sanc@ionea!? cu nulitatea prospectul de emisiune a ac@iunilor care nu cuprinde toate
men@iunile obligatorii. #ubscriitorul nu va putea invoca nulitatea dac? a luat parte la adunarea
constitutiv? sau dac? Ci&a exercitat drepturile Ci Andatoririle de ac@ionar Eart. 17 alin. 3 din Legea nr.
1/1990..
(preciem c? se impune nulitatea prospectului de emisiune Ci An ca!ul nerespect?rii "ormei autentice
a acestui Anscris.
b. Autori#area "u)i$5rii "ros"e$tuui de e+isiune4 >nainte de a "i publicat, prospectul de
emisiune semnat de "ondatori, An "orm? autentic?, se depune la 0"iciul )egistrului Comer@ului din
'ude@ul An care se va stabili sediul societ?@ii. ;udec?torul delegat veri"ic? legalitatea Ci con@inutul
prospectului Ci, dac? constat? Andeplinirea tuturor condi@iilor legale, va autori!a publicarea acestui
Anscris Eart. 17 alin. 2 Ci din lege..
87
c. Pu)i$area "ros"e$tuui de e+isiune se "ace prin pres? Ci la sediul unit?@ii prin care se
reali!ea!? subscrip@ia public?, deoarece legea nu prevede publicarea lui An 6onitorul 0"icial.
C4/4 Su)s$rierea a$3iunior se "ace pe ba!a prospectului de emisiune. ,in punct de vedere 'uridic,
subscrierea este mani"estarea de voin@? a unei persoane prin care aceasta se oblig? s? devin?
ac@ionar al societ?@ii, prin e"ectuarea unui aport la capitalul social, An sc+imbul c?ruia va primi
ac@iuni de o valoare nominal? egal?.
0 dat? cu subscrierea, subscriitorul ader? la condi@iile prospectului de emisiune Ci ACi mani"est?
inten@ia de a dobBndi una sau mai multe ac@iuni ale societ?@ii.
Codul comercial consider? subscrierea ac@iunilor ca o "apt? de comer@ obiectiv? conex?, asimilBnd&o
cump?r?rii de ac@iuni ale societ?@ii comerciale Eart. pct. 3 Cod comercial..
Modu de su)s$riere a ac@iunilor este reglementat de legea societ?@ilor comerciale. #ubscrierea se
"ace pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune vi!at de 'udec?torul delegat Eart.
18 din Legea nr. 1/1990..
Legea men@ionea!? c? pe prospectul de emisie trebuie men@ionate urm?toarele date% numele Ci
prenumele sau denumirea/ domiciliul ori sediul subscriitorului/ num?rul An litere al ac@iunilor
subscrise/ data subscrierii Ci declara@ia expres? c? subscriitorul cunoaCte Ci accept? prospectul de
emisiune Eart. 18 alin. 2 din lege..
0 dat? cu semn?tura, pe prospectul de emisiune este reali!at? Ci mani"estarea de voin@? a
subscriitorului.
Condi3iie su)s$rierii sunt stabilite de lege An "unc@ie de cerin@ele necesare "orm?rii capitalului Ci
ale constituirii societ?@ii.
Pentru ca societatea pe ac@iuni s? se poat? constitui prin subscrip@ie public?, trebuie ca Antregul
capital social prev?!ut An prospectul de emisiune s? "ie subscris.
#e impune ca "iecare subscriitor Eacceptant al prospectului. s? verse An numerar 'um?tate din
valoarea ac@iunilor subscrise la Casa de *conomii Ci Consemna@iuni ori la o societate bancar? sau la
una dintre unit?@ile acestora. Cealalt? 'um?tate din valoarea capitalului social subscris trebuie
v?rsat? An termen de 12 luni de la Anmatricularea societ?@ii. (c@iunile ce repre!int? aporturi An natur?
trebuie acoperite integral Eart. 20 din Legea nr. 1/1990..
(porturile An crean@e nu sunt admise la constituirea societ?@ii pe ac@iuni prin subscrip@ie public? Eart.
1< alin. din lege..
CBnd valoarea subscrip@iei publice dep?CeCte capitalul social prev?!ut An prospectul de emisiune ori
este mai mic? decBt valoarea capitalului, "ondatorii sunt obliga@i s? supun? aprob?rii adun?rii
constitutive ma'orarea sau, dup? ca!, reducerea capitalului social la nivelul subscrip@iei Eart. 21 din
Legea nr. 1/1990..
C4?4 Vaidarea su)s$ri"3iei 8i a"ro)area a$teor $onstituti,e ae so$iet53ii de $5tre adunarea
su)s$riitorior presupune mai multe opera@iuni succesive.
a. Con,o$area adun5rii $onstituti,e se "ace de c?tre "ondatori printr&o AnCtiin@are publicat? An
6onitorul 0"icial Ci An dou? !iare cu larg? r?spBndire, cu 1< !ile Anainte de data "ixat? pentru
adunare Eart. 19 din Legea nr. 1/1990.. >nCtiin@area trebuie s? cuprind? in"orma@ii re"eritoare la
locul Ci data adun?rii cu preci!area problemelor ce vor "ace obiectul de!baterilor.
,ata adun?rii constitutive nu poate dep?Ci dou? luni de la Anc+eierea subscrip@iei publice.
5rebuie s? Antocmeasc? lista persoanelor care, An ba!a subscrip@iei, au dreptul s? participe la
adunarea constitutiv?.
Lista subscriitorilor trebuie a"iCat? la locul de des"?Curare a adun?rii cu cel pu@in < !ile Anainte de
data adun?rii Ci ea trebuie s? cuprind? numele Ci prenumele, respectiv denumirea acestora, precum
Ci num?rul ac@iunilor "iec?ruia Eart. 22 din Legea nr. 1/1990..
b. Atri)u3iie adun5rii $onstituti,e sunt stabilite, An principal, de art. 28 din Legea nr. 1/1990%
& veri"ic? existen@a v?rs?mintelor/
& examinea!? Ci validea!? raportul exper@ilor de evaluare a aporturilor An natur?/ aprob? particip?rile
la bene"icii ale "ondatorilor Ci opera@iunile Anc+eiate de ei An contul societ?@ii/
87
& discut? Ci aprob? actul constitutiv al societ?@ii, membrii pre!en@i repre!entBnd, An acest scop, Ci pe
cei absen@i, Ci desemnea!? persoanele care se vor pre!enta pentru autenti"icarea actelor constitutive
Ci Andeplinirea "ormalit?@ilor necesare constituirii societ?@ii/
& numeCte administratorii Ci cen!orii societ?@ii.
c. Desf58urarea adun5rii $onstituti,e4 (dunarea subscriitorilor alege pentru buna des"?Curare un
preCedinte care va conduce lucr?rile Ci doi sau mai mul@i secretari.
Pre!en@a subscriitorilor Eacceptan@ilor. la adunare se constat? pe ba!a listelor de participare, semnate
de "iecare dintre ei Ci vi!ate de preCedinte Ci un secretar.
0ricare subscriitor poate "ace observa@ii asupra listei participan@ilor, Anainte de a se intra An ordinea
de !i.
#e consider? c? adunarea constitutiv? este legal Antrunit? dac? sunt pre!en@i 'um?tate plus unul din
num?rul subscriitorilor Ci adopt? +ot?rBri cu votul ma'orit?@ii simple a celor pre!en@i Eart. 23 din
Legea nr. 1/1990..
$ndi"erent de num?rul ac@iunilor subscrise, "iecare acceptant are dreptul la un vot An adunarea
constitutiv?.
#e permite repre!entarea prin procur? special?, Ans? nimeni nu poate repre!enta mai mult de <
acceptan@i Eart. 23 alin. 1 Ci 2 din lege..
La deliber?rile re"eritoare la aporturile lor nu au drept de vot acceptan@ii care au adus aporturi An
natur?, c+iar dac? au e"ectuat Ci aporturi An numerar ori sunt mandatari cu procur? special? ai altor
acceptan@i.
C4A4 Unee re*ui s"e$iae "ri,ind su)s$ri"3ia "u)i$5
Potrivit art. 3 din Legea nr. 1/1990, societ?@ile pe ac@iuni constituite prin subscrip@ie public? sunt
considerate societ?@i desc+ise, An sensul art. 2 lit. N din Legea nr. <2/1993 privind valorile mobiliare
Ci bursele de valori.
Prospectul de emisiune trebuie vi!at Anainte de publicare de 'udec?torul delegat Ci de Comisia
-a@ional? a Ialorilor 6obiliare Eart. 2< din Legea <2/1993..
5otodat?, subscrierea ac@iunilor se "ace numai prin intermediari autori!a@i Esociet?@i de valori
mobiliare. de Comisia -a@ional? a Ialorilor 6obiliare.
&4 For+ait53ie ne$esare $onstituirii so$iet53ii $o+er$iae
Pentru constituirea societ?@ii pe ac@iuni este necesar? respectarea "ormalit?@ilor stabilite de lege
pentru orice "orm? 'uridic? de societate comercial?, re"eritoare la Anregistrarea An )egistrul
Comer@ului Ci publicitatea An 6onitorul 0"icial.
(ceste "ormalit?@i sunt obligatorii atBt la constituirea simultan? a societ?@ii, cBt Ci An ca!ul
constituirii continuate sau prin subscrip@ie public?. ,e men@ionat "aptul c?, An toate ca!urile,
societatea pe ac@iuni devine persoan? 'uridic? de la data Anregistr?rii An )egistrul Comer@ului Eart. 30
din Legea nr. 1/1990..
&. $unc"ionarea societ!"ii pe ac"iuni
14 A$3iunie e+ise de so$ietate
-. 7o"iunea %i caracterele ac"iunilor
A414 No3iunea a$3iunior
Capitalul societ?@ii pe ac@iuni este divi!at An p?r@i de o valoare nominal? egal?, numite a$3iuni4
-o@iunea de ac@iune are cel pu@in trei sensuri%
I A$3iunea este o fra$3iune a $a"itauui so$ia al societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni.
I A$3iunea este un titu de ,aoare4 *a repre!int? Ci probea!? drepturile Ci obliga@iile i!vorBte din
calitatea de ac@ionar.
I A$3iunea dese+nea#5 ra"ortu %uridi$ dintre a$3ionar 8i so$ietate4
Pornind de la aceste accep@iuni, doctrina comerciala a de"init ac@iunea ca "iind Fun titu
re"re#entati, a $ontri)u3iei aso$iatuui. $onstituind o fra$3iune a $a"itauui so$ia. $are
$onfer5 "osesoruui $aitatea de a$3ionar4G
88
A424 Cara$teree a$3iunior
a. A$3iunie sunt fra$3iuni ae $a"itauui so$ia $are au o ,aoare no+ina54 Legea instituie un
pla"on minim al valorii nominale a ac@iunii "ixate la 1000 lei Eart. 9 din Legea nr. 1/1990..
#ocietatea poate emite ac@iuni cu o valoare nominal? mai mare.
Cu a'utorul valorii nominale a unei ac@iuni se determin? valoarea aportului "iec?rui ac@ionar la
capitalul societ?@ii pe ac@iuni.
b. A$3iunie sunt fra$3iuni e*ae ae $a"itauui so$ia Eart. 93 din lege.. (vBnd o valoare
nominal? egal? ac@iunile asigur? drepturi egale pentru de@in?torii lor. *le dau posibilitatea de
exprimare a votului An adun?rile generale ale ac@ionarilor.
Prin excep@ie de la acest principiu al valorii nominale egale, art. 93 alin. 2 din Legea nr. 1/1990
reglementea!? posibilitatea emiterii de ac@iuni care con"er? titularilor drepturi di"erite. *ste vorba de
ac@iunile pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot.
c. A$3iunie sunt indi,i#i)ie Eart. 102 din Legea nr. 1/1990.. (cest caracter asigur? buna
"unc@ionare a societ?@ilor pe ac@iuni Ci Anl?tur? posibilitatea "rac@ion?rii excesive a capitalului social.
CBnd o ac@iune devine proprietatea mai multor persoane, legea cere coproprietarilor s? ACi
desemne!e un repre!entant care s? exercite An numele lor drepturile Ci obliga@iile de ac@ionar.
d. A$3iunie sunt tituri ne*o$ia)ie4 Prin Ancorporarea unor valori patrimoniale, ac@iunile, pe lBng?
valoarea lor nominal? pot dobBndi o valoare de pia@?. *le sunt considerate titluri de valoare sau
titluri de credit Ci pot "i tran!ac@ionate pe pia@a de capital avBnd regimul unor valori mobiliare care
pot circula An condi@iile legii.
=. 7atura 2uridic! a ac"iunilor
>n general se admite c? ac@iunile "ac parte din categoria titlurilor de credit. La o anali!? concret? se
observ? Ans? c? ac@iunile nu Andeplinesc toate condi@iile titlurilor de credit, Ci mai ales cele privind
autonomia Ci literalitatea.
(ceste ac@iuni nu au caracter autonom, ele ne"iind independente "a@? de actul 'uridic care le&a dat
naCtere Ci au i!vorul An contractul de societate. ,obBnditorul lor devine titularul unui drept derivat
din acest contract, Ci nu al unui drept nou, originar.
(c@iunile sunt lipsite de literalitate, AntrucBt Antinderea drepturilor pe care le con"er? nu re!ult? An
totalitate din titlu, de aceea de impune cercetarea actelor constitutive ale societ?@ii.
(Cadar, se poate considera c? ac@iunile nu sunt titluri de credit per"ecte, ci titluri corporative,
societare sau de participare, avBnd regimul 'uridic al valorilor mobiliare.
C. 8iferite tipuri de ac"iuni
,in punct de vedere al drepturilor pe care le con"er?, ac@iunile pot "i ordinare Ci pre"eren@iale.
C414 A$3iunie ordinare dup? modul lor de transmitere pot "i de dou? "eluri% ac@iuni nominative Ci
ac@iuni la purt?tor Eart. 91 din Legea nr. 1/1990..
a. A$3iunie no+inati,e sunt acelea An care poate "i identi"icat titularul lor. >n ac@iune este
men@ionat% numele, prenumele Ci domiciliul ac@ionarului persoan? "i!ic? sau, dup? ca!, denumirea Ci
sediul ac@ionarului persoan? 'uridic?. (celeaCi elemente de identi"icare sunt Anscrise An registrul
ac@ionarilor societ?@ii. ,repturile Ci obliga@iile de ac@ionar pot "i exercitate numai de titularul
ac@iunii.
*le pot "i emise An "orm? material?, pe suport de +Brtie, sau An "orm? demateriali!at?, prin Anscriere
An cont Eart. 91 alin. 2 din Lege..
Pentru ac@iunile nominative An "orm? material? se pot emite titluri cumulative pentru mai multe
ac@iuni. ,e exemplu, pe lBng? titlurile care cuprind o ac@iune cu valoarea nominal? de 0,10 lei, se
emit Ci titluri care cuprind un multiplu de <, 10 sau 2< de ac@iuni, cu o valoare de 2<.000, de <0.000
sau 100.000 lei.
Pentru ac@iunile emise An "orm? demateriali!at? prin Anscriere An cont, din o"iciu sau la cerere,
societatea va elibera un certi"icat de ac@ionar. (cest Anscris trebuie s? cuprind? toate elementele
ac@iunii An "orm? material? Ci An plus% num?rul, categoria Ci valoarea nominal? a ac@iunilor
proprietate a ac@ionarului, po!i@ia la care acesta este Anscris An registrul ac@ionarilor Ci, dup? ca!,
num?rul de ordine al ac@ionarilor Eart. 97 din Legea nr. 1/1990..
89
b. A$3iunie a "urt5tor sunt acelea care nu au An titlu men@ionate datele de identi"icare ale
proprietarului. Posesorul de bun?&credin@? este considerat Ci titularul unei ac@iuni nominative cu
toate drepturile Ci obliga@iile ce re!ult? din aceast? calitate.
C424 A$3iunie "referen3iae sunt, potrivit art. 9< din Legea nr. 1/1990, a$3iunie $u di,idend
"rioritar f5r5 dre"t de ,ot care con"er? titularului lor urm?toarele drepturi% dreptul la un dividend
prioritar prelevat asupra bene"iciului distribuibil al exerci@iului "inanciar, Anaintea oric?rei alte
prelev?ri/ toate drepturile recunoscute ac@ionarilor cu ac@iuni ordinare, cu excep@ia dreptului de a
participa Ci de a vota, An temeiul acestor ac@iuni, An adun?rile generale ale ac@ionarilor.
(c@iunile cu dividend prioritar, "?r? drept de vot, nu pot dep?Ci o p?trime din valoarea capitalului
social Ci vor avea aceeaCi valoare nominal? ca Ci ac@iunile ordinare.
C4&4 Sta)iirea ti"urior a$3iunior e+ise de so$ietate4 Legea nr. 1/1990 stabileCte c? "elul
ac@iunilor va "i determinat prin actul constitutiv. >n contractul de societate trebuie s? se prevad?
num?rul Ci valoare lor nominal?, pe categorii Eart. 8 lit. " din lege..
,ac? An actul constitutiv nu se prev?d acestea, ac@iunile vor "i la purt?tor.
(c@iunile care nu sunt pl?tite An Antregime au regim de ac@iuni nominative Eart. 92 alin. 2 din lege..
(c@iunile pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot au aceeaCi valoare nominal? ca Ci
ac@iunile ordinare. *le nu pot "i de@inute de c?tre administratorii Ci cen!orii societ?@ii pe ac@iuni Eart.
9< alin. din lege..
(c@iunile nominative se pot trans"orma An ac@iuni la purt?tor Ci invers, ca Ci ac@iunile pre"eren@iale ori
cele ordinare, dintr&o categorie An cealalt? prin +ot?rBrea adun?rii generale extraordinare.
8. Cuprinsul ac"iunii. (c@iunile au An componen@? urm?toarele elemente% denumirea Ci durata
societ?@ii, data actului constitutiv, num?rul din )egistrul Comer@ului sub care se a"l? Anmatriculat?
societatea Ci num?rul 6onitorului 0"icial An care s&a "?cut publicarea/ capitalul social, num?rul
ac@iunilor Ci num?rul lor de ordine, valoarea nominal? a ac@iunilor Ci v?rs?mintele e"ectuate/
avanta'ele acordate "ondatorilor.
>n a"ara acestora, la ac@iunile nominative trebuie men@ionate% numele, prenumele Ci domiciliul
ac@ionarului persoan? "i!ic? sau, dup? ca!, denumirea Ci sediul ac@ionarului persoan? 'uridic?.
>ntotdeauna, Ans?, ac@iunile trebuie s? poarte semn?tura a doi administratori, cBnd sunt mai mul@i, ori
a unicului administrator Eart. 9 alin. 3 din Legea nr. 1/1990..
E. Condi"iile necesare emiterii ac"iunilor sunt cele stabilite de legea societ?@ilor comerciale.
a. A$3iunie "ot fi e+ise nu+ai du"5 6nre*istrarea so$iet53ii 6n Re*istru Co+er3uui4 Condi@ia
este de a prote'a pe dobBnditori, ca aceCtia s? nu ac+i!i@ione!e ac@iunile unei societ?@i "?r?
personalitate 'uridic?.
b. A$3iunie nu "ot fi e+ise "entru o su+5 +ai +i$5 de$9t ,aoarea or no+ina54 Condi@ia este
menit? s? asigure "ormarea capitalului social Ci s? prote'e!e ast"el creditorii societ?@ii.
$( E+iterea de a$3iuni noi. "entru +a%orarea $a"itauui so$ia. este inter#is5 "9n5 a a$7itarea
inte*ra5 a a$3iunior din e+isiunea "re$edent5 Eart. 9 alin. din lege.. (ceast? condi@ie asigur?
ocrotirea creditului general, ne"iind posibil? emiterea de ac@iuni noi Anainte de acoperirea integral? a
capitalului social subscris.
$. 8repturile %i obliga"iile ac"ionarilor sunt prev?!ute de Legea nr. 1/1990.
F414 Dre"turie a$3ionarior sunt patrimoniale Ci personal nepatrimoniale. (c@ionarii au An principal
urm?toarele drepturi%
a. Dre"tu de a "arti$i"a a adunarea *enera5 a a$3ionarior4 *l apar@ine tuturor ac@ionarilor,
c+iar dac? legea inter!ice unora dintre ei s? participe la deliber?ri Ci la luarea deci!iilor.
(cest drept se poate exercita An mod direct sau prin repre!entare Eart. 12< din Legea nr. 1/1990..
5itularii de ac@iuni pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot nu au dreptul de a participa la
adunarea general?.
b. Dre"tu de e;er$itare a ,otuui se reai#ea#5 "e )a#a a$3iunior de3inute4 0rice ac@iune pl?tit?
integral d? dreptul la un vot An adunarea general?, dac? prin actul constitutiv nu s&a prev?!ut alt"el
Eart. 101 alin. l din Lgea nr. 1/1990..
>n actul constitutiv poate "i limitat num?rul voturilor ac@ionarilor care posed? mai mult de o ac@iune
Eart. 101, alin. 2 din lege..
90
(c@ionarilor care nu au e"ectuat v?rs?mintele capitalului social a'unse la scaden@? li se suspend?
dreptul de vot Eart. 101, alin. din lege..
(tunci cBnd ac@iunile "ac obiectul unui drept de u!u"ruct, dreptul de vot apar@ine u!u"ructuarului An
adun?rile generale ordinare Ci nudului proprietar An adun?rile generale extraordinare Eart. 12 alin. 1
din lege..
,ac? ac@iunile sunt supuse unei garan@ii reale mobiliare, atunci dreptul de vot apar@ine proprietarului
lor Eart. 123, alin. 2 din lege..
(c@ionarii de@in?tori ai unor ac@iuni pre"eren@iale cu dividend prioritar "?r? drept de vot nu ACi pot
exprima votul An adun?rile generale.
c. Dre"tu de infor+are apar@ine tuturor ac@ionarilor. (ceCtia au dreptul s? "ie in"orma@i cu privire
la activitatea societ?@ii comerciale.
(dministratorii sunt obliga@i s? pun? la dispo!i@ia ac@ionarilor registrele societ?@ii Ci s? elibere!e la
cerere, pe c+eltuiala acestora, extrase de pe aceste registre Eart. 178 din Legea nr. 1/1990..
>n virtutea dreptului de in"ormare, ac@ionarii au dreptul s? cercete!e situatia "inanciara anuala,
precum Ci rapoartele administratorilor Ci cen!orilor, Ci de a ob@ine, pe c+eltuiala lor, copii ale acestor
documente Eart. 179 din lege..
>ntre Cedin@ele adun?rii generale, ac@ionarii au dreptul de a se in"orma asupra activit?@ii Ci gestiunii
societ?@ii prin consultarea documentelor prev?!ute An actul constitutiv Ci de a sesi!a, An scris,
consiliul de administra@ie despre neregulile constatate. Consiliul de administra@ie este obligat s?
r?spund?, An scris, An termen de 1< !ile de la data sesi!?rii.
d. Dre"tu a di,idende constituie principalul drept patrimonial al ac@ionarilor.
>n acest sens, art. 77 alin. 2 din Legea nr. 1/1990 dispune c? dividendele se pl?tesc asocia@ilor
propor@ional cu cota de participare la capitalul social v?rsat, dac? prin actul constitutiv nu s&a
prev?!ut alt"el.
Cuantumul dividendului se calculea!? pe "iecare ac@iune Ci se stabileCte de adunarea general?
ordinar? a ac@ionarilor.
e. Dre"tu asu"ra "5r3ii $e se $u,ine din i$7idarea so$iet53ii4 La Ancetarea existen@ei societ?@ii,
ac@ionarii au dreptul s? li se restituie partea cuvenit? An urma lic+id?rii ei. (ceasta se stabileCte pe
"iecare ac@iune din reparti!area activului societ?@ii, "iind calculat? de c?tre lic+idatori pe ba!a
bilan@ului "inal de lic+idare Eart. 278 din Legea nr. 1/1990..
F424 O)i*a3iie a$3ionarior4 Principalele obliga@ii ale ac@ionarilor sunt%
a. de a ,5rsa a"ortu "rin "ata ,5rs5+inteor datorate
>n anexa bilan@ului contabil anual se men@ionea!? situa@ia ac@iunilor, dac? ac@iunile au "ost integral
ac+itate Ci, dup? ca!, num?rul ac@iunilor pentru care s&a cerut "?r? re!ultat e"ectuarea v?rs?mintelor
Eart. 109 din Legea nr. 1/1990..
*ste reglementat? Ci procedura de recuperare a v?rs?mintelor ce nu au "ost ac+itate la scaden@?.
Potrivit art. 100 din aceeaCi lege, dac? ac@ionarii nu au e"ectuat v?rs?mintele pe care le datorea!?, An
termenele prev?!ute An actul constitutiv sau An cel al subscrip@iei publice Ede 12 luni., societatea Ai
va invita s?&Ci Andeplineasc? aceast? obliga@ie printr&o soma@ie colectiv?, publicat? de dou? ori, la un
interval de 1< !ile, An 6onitorul 0"icial Ci Antr&un !iar de larg? r?spBndire.
,ac? nici dup? aceast? soma@ie ac@ionarii nu e"ectuea!? v?rs?mintele datorate, consiliul de
administra@ie va putea decide%
& urm?rirea ac@ionarilor pentru v?rs?mintele restante se "ace dup? procedura obiCnuit? de drept
comun privind executarea silit?.
& anularea ac@iunilor nominative An cau!?. ,eci!ia de anulare se public? An 6onitorul 0"icial, cu
speci"icarea num?rului de ordine al ac@iunilor anulate.
>n locul ac@iunilor anulate vor "i emise noi ac@iuni purtBnd acelaCi num?r de ordine, care se pun An
vBn!are.
#umele ob@inute din vBn!area noilor ac@iuni se vor Antrebuin@a pentru acoperirea c+eltuielilor de
publicare Ci vBn!are, a dobBn!ilor de AntBr!iere Ci a v?rs?mintelor nee"ectuate, iar restul va "i
Anapoiat ac@ionarilor.
91
,ac? sumele ob@inute din vBn!area ac@iunilor noi nu a'ung pentru acoperirea tuturor c+eltuielilor
societ?@ii sau dac? vBn!area nu a avut loc din lips? de cump?r?tori, societatea se va putea Andrepta
Ampotriva subscriitorilor Ci cesionarilor, con"orm art. 98 din Legea nr. 1/1990.
>n ca!ul An care prin aceast? procedur? speci"ic? nu s&a reuCit recuperarea sumelor datorate societ?@ii
cu titlu de aport, se procedea!? de Andat? la reducerea capitalului propor@ional cu di"eren@a dintre
capitalul social subscris Ci cel existent.
b. de a res"e$ta a$tu $onstituti, 8i 7ot5r9rie adun5rii *enerae4 Potrivit art. 11 din Legea nr.
1/1990, +ot?rBrile luate de adunarea general? An limitele Legii sau ale actului constitutiv sunt
obligatorii c+iar pentru ac@ionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
c. de a su"orta "ierderie so$iet53ii "9n5 a $on$uren3a a"ortuui s5u. #tabilirea r?spunderii
ac@ionarilor limitat? la valoarea aportului lor la capitalul social este un principiu de ba!? al
societ?@ilor de capitaluri.
>. ?ransmiterea ac"iunilor se "ace An mod di"erit An "unc@ie de "elul acestora.
Legea stabileCte unele reguli speciale privind vBn!area ac@iunilor de c?tre ac@ionari prin o"ert?
public?.
G414 Trans+iterea a$3iunior no+inati,e4 Potrivit art. 98 din Legea nr. 1/1990, transmiterea
dreptului de proprietate asupra ac@iunilor nominative se "ace printr&o declara@ie An registrul
ac@ionarilor societ?@ii emitente, semnat? de cedent Ci de cesionar sau de mandatarii lor Ci prin
men@iunea "?cut? pe titlu.
(tunci cBnd ac@iunea nominativ? se transmite mai multor persoane, cesionarii trebuie s?&Ci
desemne!e un repre!entant unic pentru exercitarea drepturilor Ci obliga@iilor ce deriv? din ac@iune.
>n ca! contrar, societatea nu este obligat? s? Anscrie transmiterea An registrul ac@ionarilor Eart. 101,
alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
,ac? ac@iunile ce "ac obiectul transmiterii nu au "ost complet liberate, subscriitorii acestor ac@iuni Ci
cesionarii lor ulteriori sunt r?spun!?tori pentru plata integral? a ac@iunilor timp de ani de la data
cBnd s&a "?cut men@iunea de transmitere An registrul ac@ionarilor Eart. 98 alin. din lege..
5ransmiterea dreptului de proprietate asupra ac@iunilor nominative emise An "orm? demateriali!at? Ci
tran!ac@ionate pe o pia@? organi!at? de capital se "ace An condi@iile stabilite de Legea nr. <2/1993
privind valorile mobiliare Ci bursa de valori Eart. 98 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
G424 Trans+iterea a$3iunior a "urt5tor se "ace prin simpla tradi@iune a acestora Eart. 99 din
lege..
G4&4 V9n#area a$3iunior de $5tre a$3ionari "rin ofert5 "u)i$5 se "ace prin Antocmirea unui
prospect de o"ert? An con"ormitate cu dispo!i@iile Legii nr. 297/2003 privind pia@a de capital Eart.
108 din Legea nr. 1/1990..
G4/4 Unee restri$3ii "ri,ind trans+iterea a$3iunior4 Prin lege sau prin actele constitutive ale
societ?@ii se pot stabili anumite restric@ii An privin@a transmiterii dreptului de proprietate asupra
ac@iunilor. (cestea pot "i legale sau conven@ionale.
a. Restri$3iie e*ae sunt prev?!ute de art. 10 din Legea nr. 1/1990. (cest text de lege stabileCte
c? societatea nu poate dobBndi propriile sale ac@iuni, decBt An ca!urile de excep@ie Ci An condi@iile
stabilite prin lege.
b. Restri$3iie $on,en3ionae4 Prin actul constitutiv al societ?@ii pot "i stabilite unele clau!e speciale
privind transmiterea ac@iunilor. (ceasta au rolul de a prote'a interesele ac@ionarilor Eart.8 din Legea
nr.1/1990..
,e exemplu, prin unele $au#e de a*re+ent. ac@ionarii pot s? condi@ione!e transmiterea ac@iunilor
de avi!ul consiliului de administra@ie sau al adun?rii generale cu privire la persoana dobBnditorului.
>n actul constitutiv se poate stabili, prin $au#e de "ree+3iune. dreptul ac@ionarilor sau al societ?@ii
de a dobBndi cu pre"erin@? ac@iunile asociatului cedat.
;. 8ob9ndirea de c!tre societate a propriilor ac"iuni
E414 Prei+inarii4 )egula de principiu este c? societatea nu poate dobBndi propriile sale ac@iuni nici
direct Ci nici prin intermediar Eart. 10 alin. 1 din Legea nr. 1/1990.. (ceast? interdic@ie are rolul
de a prote'a interesele creditorilor sociali Ci de a evita reducerea pe aceast? cale a capitalului social.
92
Pe cale de excep@ie, societatea poate dobBndi propriile ac@iuni An ca!urile Ci condi@iile prev?!ute de
lege sau c+iar "?r? restric@ii.
E424 Condi3iie do)9ndirii de $5tre so$ietate a "ro"riior a$3iuni4 (cestea sunt reglementate de
art. 10 din Legea nr. 1/1990.
(dunarea general? extraordinar? a ac@ionarilor poate +ot?rA redobBndirea propriilor ac@iuni stabilind%
modalit?@ile de dobBndire/ num?rul maxim de ac@iuni ce urmea!? a "i dobBndite/ contravaloarea lor
minim? Ci maxim? Ci perioada e"ectu?rii acestei opera@iuni.
:ot?rBrea privind redobBndirea ac@iunilor trebuie publicat? An 6onitorul 0"icial Ci adus? la Andeplinire An
cel mult 18 luni de la publicare Eart. 10 alin. 2..
,e men@ionat "aptul c? valoarea ac@iunilor proprii dobBndite de societate, inclusiv a celor a"late An
porto"oliul s?u, nu poate dep?Ci 10 la sut? din capitalul social subscris Eart. 10 alin. din lege..
#ocietatea poate dobBndi numai ac@iunile integral liberate Ci numai An ca!ul An care capitalul social
subscris este integral v?rsat Eart. 10 alin. 3 din lege..
Plata ac@iunilor dobBndite poate "i "?cut? numai din bene"iciile distribuibile Ci din re!ervele
disponibile ale societ?@ii, cu excep@ia re!ervelor legale, Anscrise An ultimul bilan@ contabil aprobat
Eart. 10 alin. < din lege..
#ituatia "inanciara anuala este Anso@it de raportul de gestiune, An care trebuie ar?tate% motivele care
au determinat dobBndirea de ac@iuni proprii/ num?rul, valoarea nominal?, contravaloarea ac@iunilor
dobBndite Ci "rac@iunea din capitalul social pe care ele o repre!int? Eart. 10 alin. 7 din lege..
,obBndirea de ac@iuni de c?tre societate An condi@iile men@ionate nu d? dreptul la dividende, iar
dreptul de vot con"erit este suspendat pe toat? perioada An care societatea de@ine aceste ac@iuni Eart.
107 din Legea nr. 1/1990..
,ac? dobBndirea ac@iunilor proprii s&a "?cut cu Anc?lcarea condi@iilor stabilite de art. 10 din Legea
nr. 1/1990, societatea este obligat? s? le Anstr?ine!e, An cel mult un an de la data subscrierii lor, An
modul stabilit de adunarea general? extraordinar?. >n ca! contrar, societatea este obligat? s? anule!e
ac@iunile neAnstr?inate Ci s? reduc? An mod corespun!?tor capitalul social Eart. 10 alin. 7 din lege..
E4&4 Ca#urie de redo)9ndire de $5tre so$ietate a "ro"riior a$3iuni f5r5 restri$3ii4 Potrivit art.
103 din Legea nr. 1/1990, societatea comercial? poate dobBndi propriile ac@iuni, "?r? restric@iile
legale men@ionate, An urm?toarele ca!uri%
a. cBnd dobBndirea se "ace cu scopul reducerii capitalului social, An condi@iile art. 207 din lege, prin
anularea unui num?r de ac@iuni proprii de o valoare corespun!?toare reducerii/
b. dobBndirea se "ace An vederea cesion?rii c?tre personalul societ?@ii a unui num?r de ac@iuni
proprii, An condi@iile aprobate de adunarea general? a ac@ionarilor/
c. dobBndirea se produce prin e"ectul succesiunii universale sau al "u!iunii ori al unei +ot?rBri
'udec?toreCti pronun@ate Antr&o procedur? de urm?rire silit? Ampotriva unui debitor al societ?@ii/
d. dobBndirea ac@iunilor proprii se "ace cu titlu gratuit/
e. dobBndirea are drept scop regulari!area cursului ac@iunilor proprii pe pia@a bursier? sau pe pia@a
organi!at? extrabursier?, cu avi!ul Comisiei -a@ionale a Ialorilor 6obiliare.
+. Constituirea de garan"ii reale mobiliare asupra ac"iunilor
(vBnd regimul 'uridic al bunurilor mobiliare, ac@iunile pot "ace obiectul unei garan@ii reale mobiliare
An condi@iile stabilite de legea speciala.
Constituirea garan@iei reale mobiliare asupra ac@iunilor se "ace printr&o declara@ie a titularului lor,
dat? An ."orm? autentic? sau prin Anscris sub semn?tur? privat?, certi"icat? de "unc@ionarul societ?@ii
sau, dup? ca!, al registrului independent privat al ac@ionarilor.
>n aceast? declara@ie sau Anscris trebuie s? se men@ione!e cuantumul datoriei garantate, valoarea Ci
categoria ac@iunilor ce "ac obiectul garan@iei.
Constituirea garan@iei reale mobiliare asupra ac@iunilor trebuie Anscris? An registrul ac@ionarilor.
Creditorului i se eliberea!? o dovad? a constituirii garan@iei.
@. Anele interdic"ii privind ac"iunile
>n art. 10< din Legea nr. 1/1990 sunt stabilite anumite interdic@ii An privin@a actelor 'uridice ce pot
avea ca obiect ac@iunile societ?@ii, ast"el%
societatea nu poate s? acorde avansuri sau Amprumuturi/
9
societatea nu poate s? constituie garan@ii An vederea subscrierii sau dobBndirii propriilor sale
ac@iuni de c?tre un ter@ Eart. 107 alin. 1 din lege..
Luarea An garan@ie a propriilor ac@iuni este asimilat? cu dobBndirea de c?tre societate a propriilor
ac@iuni Ci An consecin@? acestea vor "i contabili!ate separat Eart. 107 alin 2 din lege..
$nterdic@iile men@ionate nu sunt aplicabile opera@iunilor curente ale societ?@ilor bancare Ci de credit,
precum Ci celor e"ectuate An vederea dobBndirii de c?tre salaria@ii societ?@ii a ac@iunilor acesteia Eart.
107 alin. din lege..
24 Adun5rie *enerae ae a$3ionarior
-. 0reciz!ri prealabile
Ioin@a societ?@ii comerciale se "ormea!? An adunarea general? a ac@ionarilor, care este organul de
deliberare Ci deci!ie al societ?@ii pe ac@iuni.
(dunarea general? este An m?sur? s? decid? asupra tuturor problemelor societ?@ii date de lege An
competen@a sa.
*a se AntruneCte Ci se des"?Coar? la sediul societ?@ii Ci An locul indicat An convocare, dac? prin actul
constitutiv nu s&a dispus alt"el.
=. $elurile adun!rii generale
(dun?rile generale ale ac@ionarilor sunt ordinare, extraordinare Ci speciale.
(tribu@iile Ci competen@ele "iec?rei "orme de adunare general?, precum Ci condi@iile de cvorum Ci
ma'oritate necesare lu?rii deci!iilor sunt stabilite de legea societ?@ilor comerciale%
'414 Adunarea *enera5 ordinar5 se AntruneCte cel pu@in o dat? pe an An cel mult cinci luni de la
Anc+eierea exerci@iului "inanciar Eart. 111 din Legea nr. 1/1990.. *a +ot?r?Cte asupra problemelor
curente ale activit?@ii societ?@ii comerciale.
(dunarea general? ordinar? este competent? Ci obligat? s? ia deci!ii asupra urm?toarelor probleme%
a. s? discute, s? aprobe sau s? modi"ice situatia "inanciara anuala, dup? ascultarea raportului
administratorilor Ci cen!orilor, Ci s? "ixe!e dividendul/
b. s? aleag? pe administratori Ci cen!ori Ci s? "ixe!e remunera@ia acestora/
c. s? se pronun@e asupra gestiunii administratorilor/
d. s? stabileasc? bugetul de venituri Ci c+eltuieli Ci, dup? ca!, programul de activitate, pe exerci@iul
"inanciar urm?tor/
e. s? +ot?rasc? ga'area, Anc+eierea sau des"iin@area uneia sau mai multor unit?@i ale societ?@ii.
Ialidarea deliber?rilor adun?rii generale ordinare are loc cu condi@ia de pre!en@? a ac@ionarilor care
s? repre!inte cel pu@in o patrime din capitalul social, iar +ot?rBrile s? "ie luate de ac@ionarii care
de@in ma'oritatea absolut? din capitalul social repre!entat An adunare, An a"ar? de ca!ul cBnd prin
actul constitutiv sau prin lege s&a prev?!ut o ma'oritate mai mare Eart. 112 alin. 1 din Legea nr.
1/1990..
>n ca!ul neAndeplinirii acestor condi@ii, la a doua $on,o$are. adunarea poate s? delibere!e asupra
aceloraCi probleme, oricare ar "i partea de capital repre!entat? de ac@ionarii pre!en@i, iar +ot?rBrile se
iau cu ma'oritatea celor pre!en@i Eart. 112 din lege..
'424 Adunarea *enera5 e;traordinar5 se AntruneCte, An mod excep@ional, atunci cBnd trebuie s? ia
o +ot?rBre important?, care, de regul?, necesit? modi"icarea actului constitutiv al societ?@ii.
(dunarea general? extraordinar? a ac@ionarilor are competen@a de a lua +ot?rBri cu privire la
urm?toarele probleme% sc+imbarea "ormei 'uridice a societ?@ii/ mutarea sediului societ?@ii/
sc+imbarea obiectului de activitate al societ?@ii/ prelungirea duratei societ?@ii/ ma'orarea capitalului
social/ reducerea capitalului social sau reAntregirea lui prin emisiune de noi ac@iuni/ "u!iunea cu alte
societ?@i sau divi!area societ?@ii/ di!olvarea anticipat? a societ?@ii/ conversia ac@iunilor dintr&o
categorie An cealalt?/ conversia unei categorii de obliga@iuni An alt? categorie sau An ac@iuni/
emisiunea de obliga@iuni/ orice alt? modi"icare a actului constitutiv sau oricare alt? +ot?rBre pentru
care se cere aprobarea adun?rii generale extraordinare.
*ste permis? de lege delegarea unor atribu@ii ale adun?rii generale extraordinare. Pot "i delegate
consiliului de administra@ie atribu@ii privind% mutarea sediului societ?@ii/ sc+imbarea obiectului de
93
activitate al societ?@ii/ ma'orarea capitalului social/ reducerea capitalului social sau reAntregirea lui
prin emisiune de noi ac@iuni/ conversia ac@iunilor dintr&o categorie An cealalt? Eart. 113 din lege..
Pentru validitatea deliber?rilor, condi@iile de cvorum Ci adoptarea +ot?rBrilor adun?rii generale
extraordinare a ac@ionarilor sunt stabilite de art. 11< din Legea nr. 1/1990, An mod di"erit An "unc@ie
de prima sau a doua convocare.
La "ri+a $on,o$are este necesar? pre!en@a ac@ionarilor repre!entBnd o p?trime din capitalul social,
iar +ot?rBrile trebuie s? "ie luate cu ma'oritatea voturilor detinute de actionarii pre!enti sau
repre!entati.
La $on,o$5rie ur+5toare este necesar? pre!en@a ac@ionarilor repre!entBnd o cincicime din
capitalul social, iar +ot?rBrile trebuie s? "ie luate cu ma'oritatea voturilor detinute de actionarii
pre!enti sau repre!entati.
:ot?rBrea de modi"icare a obiectului principal de activitate al societ?@ii, de reducere sau ma'orare a
capitalului social, de sc+imbare a "ormei 'uridice, de "u!iune, de divi!are sau di!olvare a societ?@ii
se ia cu o ma'oritate de cel pu@in doua treimi din drepturile de vot de@inute de ac@ionarii pre!en@i sau
repre!enta@i. >n actul constitutiv pot "i men@ionate condi@ii mai mari de cvorum Ci ma'oritate. Pot "i
delegate prin actul constitutiv sau prin +otararea adunarii generale extraordinare men@iuni ce
vi!ea!? exercitarea unor atribu@ii speci"ice adunarii generale extraordinare c?tre consiliul de
administra@ie sau c?tre directorat, cu scopul operativitatii operatiunii . (ceste atributii ce pot "i
delegate sunt expres prev?!ute de lege, precum% mutarea sediului societ?@ii/ sc+imbarea obiectului
de activitate al societatii Ecu exceptia domeniului Ci activitatii principale./ An"iin@area sau
des"iintarea unor sedii secundare/ ma'orarea capitalului social. >n situatia in care se deleaga atributia
privind ma'orarea capitalului social, deci!iilor consiliului de administratie, respectiv al
directoratului li se aplica dispo!itiile art.220
1
din Legea nr.1/1990 re"eritoare la capitalul autori!at.
'4&4 Adunarea s"e$ia5 este reglementat? de art. 117 din Legea nr. 1/1990. (ceasta este "ormat?
din titularii unor anumite categorii de ac@iuni, precum% de@in?torii de ac@iuni nominative sau ai
ac@iunilor pre"eren@iale cu dividend prioritar, "?r? drept de vot etc.
0 +ot?rBre a adun?rii generale de a modi"ica drepturile sau obliga@iile re"eritoare la o categorie de
ac@iuni nu produce e"ecte decBt An urma aprob?rii acelei +ot?rBri de c?tre adunarea special? a
de@in?torilor de ac@iuni din acea categorie.
Procedura de convocare Ci des"?Curare a adun?rilor speciale, precum Ci condi@iile de cvorum Ci
ma'oritate pentru luarea +ot?rBrilor se des"?Coar? dup? aceleaCi reguli stabilite de lege pentru
adun?rile generale ale ac@ionarilor.
:ot?rBrile luate de adun?rile speciale vor "i supuse aprob?rii adun?rilor generale corespun!?toare,
ordinare sau, dup? ca!, extraordinare, potrivit competen@ei acestora.
C. Convocarea adun!rii generale a ac"ionarilor
a. Ini3iati,a $on,o$5rii adun?rii generale a ac@ionarilor apar@ine administratorilor sau, dup? ca!,
ac@ionarilor, An condi@iile stabilite de art. 117 Ci art. 119 din Legea nr. 1/1990.
Con"orm actelor constitutive ale societ?@ii, administratorii pot s? convoace adunarea general? a
ac@ionarilor ori de cBte ori este nevoie.
(dministratorii sunt obliga@i s? convoace i+ediat adunarea general?, la cererea ac@ionarilor care
repre!int? o !ecime din capitalul social sau c+iar o cot? mai mic?, dac? s&a prev?!ut An actul
constitutiv Ci dac? cererea cuprinde dispo!i@ii ce intr? An atribu@iile adun?rii Eart. 119 alin. 1 din
Legea nr. 1/1990..
(tunci cBnd se constat? pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social, administratorii sunt obliga@i s?
convoace adunarea general? extraordinar? pentru a +ot?rA reconstituirea capitalului, limitarea lui la
suma r?mas? sau di!olvarea societ?@ii comerciale. >n actul constitutiv se poate stabili ca adunarea
extraordinar? s? "ie convocat? Ci la o pierdere mai mic? Eart. 1< alin. 1 Ci 2 din Legea nr. 1/1990..
,ac? administratorii nu au convocat adunarea general? a ac@ionarilor, aceast? obliga@ie revine
cen!orilor societ?@ii.
b. Con3inutu $on,o$5rii4 >n anun@ul pentru convocarea adun?rii generale trebuie s? men@ione!e An
mod obligatoriu% data Ci locul des"?Cur?rii adun?rii, precum Ci ordinea de !i, cu men@ionarea
explicit? a tuturor problemelor care vor "ace obiectul de!baterilor adun?rii. ,ac? ordinea de !i
9<
cuprinde propuneri pentru modi"icarea actului constitutiv, convocarea trebuie s? cuprind? textul
integral al propunerilor Eart. 117 alin. 7 Ci 8 din Legea nr. 1/1990..
c. Co+uni$area $on,o$5rii se "ace prin publicarea anun@ului An 6onitorul 0"icial al )omBniei,
precum Ci Antr&unul din !iarele r?spBndite din localitatea An care se a"l? sediul societ?@ii sau din cea
mai apropiat? localitate.
CBnd toate ac@iunile societ?@ii sunt nominative, convocarea poate "i "?cut? Ci prin scrisoare sau
a"iCare la sediul societ?@ii, cu cel pu@in 1< !ile Anainte de data adun?rii generale.
8. Bedin"a adun!rii generale
D414 Condi3iie de "arti$i"are4 ,reptul de a participa la Cedin@a adun?rii generale apar@ine tuturor
ac@ionarilor. (cest drept poate "i exercitat personal de "iecare ac@ionar sau prin repre!entare de c?tre
al@i ac@ionari An ba!a unei procuri speciale dac? prin actul constitutiv nu s&a prev?!ut alt"el Eart. 123
din lege..
(dministratorii Ci "unc@ionarii societ?@ii nu pot repre!enta pe ac@ionari, sub sanc@iunea nulit?@ii
+ot?rBrii, dac? "?r? votul lor nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea cerut? de lege.
D424 Desf58urarea 8edin3ei4 (dunarea general? a ac@ionarilor are loc An !iua Ci la ora, precum Ci An
locul ar?tate An convocator.
Ledin@a este desc+is? de preCedintele consiliului de administra@ie sau de Anlocuitorul acestuia.
Pentru buna des"?Curare a Cedin@ei preCedintele desemnea!?, dintre ac@ionari, unul pBn? la trei
secretari care veri"ic? lista de pre!en@? a ac@ionarilor Ci dac? sunt Antrunite "ormalit?@ile prev?!ute de
lege Ci de actele constitutive pentru des"?Curarea lucr?rilor.
PreCedintele veri"ic? dac? sunt Andeplinite toate condi@iile de cvorum cerute de lege Ci de actul
constitutiv Ci apoi se trece la de!baterea problemelor prev?!ute An ordinea de !i.
D4&4 E;er$itarea dre"tuui de ,ot. >n a"ar? de ca!ul An care prin actul constitutiv s&a limitat
num?rul voturilor apar@inBnd ac@ionarilor care posed? mai multe ac@iuni, regula de principiu este c?
orice ac@iune pl?tit? d? dreptul la un vot An adunarea general? Eart. 101 din Legea nr. 1/1990..
Pentru a&Ci putea exercita dreptul de vot An adunarea general?, ac@ionarii trebuie s? "ac? dovada
calit?@ii lor. (u acest drept numai ac@ionarii AnscriCi An eviden@ele societ?@ii sau ale registrului
independent privat al ac@ionarilor pBn? la data de re"erin@? stabilit? An condi@iile legii.
Data de referin35 este data la care trebuie de@inute ac@iunile pentru a putea participa la vot Ci a avea
dreptul la dividende. (ceasta se stabileCte de c?tre consiliul de administra@ie sau administratorul
unic, dup? ca!, Ci ea nu va putea dep?Ci 70 de !ile Anainte de data la care adunarea general? este
convocat? prima oar? Eart. 128 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
(c@ionarii care nu au ac+itat v?rs?mintele a'unse la scaden@? nu&Ci pot exercita dreptul de vot.
Pentru prote'area voin@ei societ?@ii legea instituie anumite restric@ii privind exercitarea dreptului de
vot. (cestea vi!ea!? cesiunea dreptului de vot Eart. 128 din Legea nr. 1/1990./ con"lictul de
interese Antre ac@ionar Ci societate Eart. 127 din lege. Ci votul administratorilor Eart. 127 din lege..
D4/4 Ado"tarea 7ot5r9rior se "ace An condi@iile stabilite de art. 112 din Legea nr. 1/1990 pentru
adunarea general? ordinar? Ci de art. 11< pentru adunarea general? extraordinar?.
Iotul este desc+is pentru ma'oritatea +ot?rBrilor, cu excep@ia celor care privesc alegerea membrilor
consiliului de administra@ie Ci a cen!orilor ori revocarea lor Ci tragerea la r?spundere a acestora cBnd
legea prevede votul secret Eart. 10 din Legea nr. 1/1990..
D4?4 Pro$esu!,er)a a 8edin3ei4 >ntreaga des"?Curare a lucr?rilor adun?rii generale se consemnea!?
Antr&un proces&verbal, care trebuie s? "ie semnat de preCedinte Ci secretar.
Procesul&verbal va cuprinde men@iuni cu privire la Andeplinirea "ormalit?@ilor de convocare Ci
des"?Curare a adun?rii generale a ac@ionarilor, data Ci locul convoc?rii, ac@ionarii pre!en@i, num?rul
ac@iunilor precum Ci re!umatul de!baterilor Ci +ot?rBrile adoptate. ,e asemenea, la cererea
ac@ionarilor se consemnea!? declara@iile acestora "?cute An cadrul de!baterilor.
Procesul&verbal va "i trecut An registrul adun?rilor generale Ci va avea ca anexe actele re"eritoare la
convocare, listele de pre!en@? a ac@ionarilor Ci documentele discutate An cadrul adun?rii generale
Eart. 11 din Legea nr. 1/1990..
E. ;ot!r9rile adun!rii generale a ac"ionarilor
97
E414 Prin$i"iu o)i*ati,it53ii 7ot5r9rior4 :ot?rBrile adun?rii generale sunt obligatorii pentru to@i
ac@ionarii, dac? au "ost adoptate cu respectarea prevederilor legii Ci ale actului constitutiv. *le devin
obligatorii Ci pentru ac@ionarii care nu au luat parte la adunarea general? ori au votat Ampotriv? Eart.
12 alin. 1 din lege..
E424 Pu)i$itatea 7ot5r9rior4 Pentru a deveni opo!abile ter@ilor, +ot?rBrile adun?rii generale a
ac@ionarilor trebuie publicate potrivit art. 12 alin. 3 din Legea nr. 1/1990.
,e aceea, +ot?rBrile adoptate de adunarea general? se depun, An termen de 1< !ile, la 0"iciul
)egistrului Comer@ului pentru a "i men@ionate An extras An acest registru Ci se public? An 6onitorul
0"icial. *ste inter!is? executarea +ot?rBrilor Anainte de Andeplinirea acestor "ormalit?@i.
E4&4 Anuarea 7ot5r9rior4 Legea reglementea!? posibilitatea anul?rii pe cale 'udec?toreasc? a
+ot?rBrilor adun?rii generale a ac@ionarilor care au "ost adoptate cu Anc?lcarea dispo!i@iilor legale
sau ale actului constitutiv Eart. 12 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
Cererea de anulare a +ot?rBrii poate "i "?cut? de oricare ac@ionar care nu a luat parte la adunarea
general? sau a votat contra Ci a solicitat ca po!i@ia sa s? "ie consemnat? An procesul&verbal al
Cedin@ei.
5ermenul de solicitare a anul?rii +ot?rBrii este de 1< !ile de la data public?rii ei An 6onitorul 0"icial.
Competen@a de solu@ionare a cererii apar@ine tribunalului An a c?rui ra!? teritorial? ACi are sediul
societatea, care o va solu@iona An camera de consiliu.
0 dat? cu cererea de anulare se poate solicita preCedintelui instan@ei suspendarea execut?rii +ot?rBrii
atacate. 0rdonan@a pre!iden@ial? de suspendare poate "i atacat? cu recurs, An termen de < !ile de la
pronun@are.
:ot?rBrea 'udec?toreasc? de"initiv? de anulare trebuie s? "ie men@ionat? An )egistrul Comer@ului Ci
publicat? An 6onitorul 0"icial. ,e la aceast? dat? +ot?rBrea de anulare devine opo!abil? tuturor
ac@ionarilor Eart. 12 alin 10 din lege..
E4/4 Dre"tu de retra*ere din so$ietate4 (c@ionarii care nu sunt de acord cu +ot?rBrile adoptate de
adunarea general? au dreptul s? se retrag? din societate. Legea are An vedere numai +ot?rBrile
privind sc+imbarea obiectului de activitate al societ?@ii, mutarea sediului sau sc+imbarea "ormei
societ?@ii Eart. 13 din Legea nr. 1/1990..
0 dat? cu declara@ia de retragere, ac@ionarii trebuie s? depun? ac@iunile pe care le de@in.
5otodat?, ei au dreptul s? ob@in? contravaloarea ac@iunilor restituite, stabilit? potrivit textului de lege
men@ionat.
&4 Ad+inistrarea so$iet53ii "e a$3iuni
Pre$i#5ri "reaa)ie4
Legea nr.331/2007 care a modi"icat Ci completat Legea nr.1/1990 a introdus o noua conceptie
privind administrarea Ci conducerea societa@ii pe ac@iuni. >n ca!ul societ?@ii pe ac@iuni sau An
comandit? pe ac@iuni, Legea nr. 1/1990 men@ionea!? c? administrarea acestora se "ace de unul sau
mai multi administratori. CBnd sunt mai multi administratori, acestia constituie un consiliu de
administra@ie. Consiliul de administra@ie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor
directori, numind pe unul dintre ei director general. Prin actul constitutiv se poate men@iona ca
societatea pe ac@iuni este administrata de un directorat Ci un consiliu de supraveg+ere. ,in
dispo!itiile legii reiese "aptul c? administrarea Ci conducerea societa@ii pe actiuni se reali!ea!? "ie
Antr&un sistem unitar & consiliul de administratie Ci directorii societ?@ii, "ie Antr&un sistem duaist O
directorat Ci consiliul de supraveg+ere. *ste necesar ca prin actul constitutiv sa se preci!e!e datele
de identi"icare a primilor membrii ai consiliului de administra@ie, respectiv a primilior membrii ai
consiliului de supraveg+ere, puterile de repre!entare con"erite administratorilor, directorilor,
membrilor directoratului Ci daca ei urmea!? sa le exercite Ampreun? sau separat. 5ot in actul
constitutiv se va preci!a numarul membrilor consiliului de administra@ie. >n cursul existentei
societa@ii se poate "ace trecerea de la un sistem de administratie la altul prin modi"icarea actului
constitutiv al societ?@ii de c?tre adunarea generala extraordinara a asociatilor.
97
A4Siste+u unitar de ad+inistrare 8i $ondu$ere a so$iet53ii4 Consiiu de ad+inistra3ie
>n ca!ul societ?@ii pe ac@iuni, Legea nr. 1/1990 men@ionea!? c? administrarea acesteia se "ace de
unul sau mai multi administratori, numarul acestora "iind intotdeauna impar. CBnd sunt mai multi
administratori, acestia constituie un consiliu de administra@ie. (dministratorului unic Ai sunt
aplicabile dispo!itiile legale ce privesc consiliul de administratie, exceptie "acand acele dispo!itii
care privesc pluralitatea de administratori.
A414 Stru$tura $onsiiuui de ad+inistra3ie4 Consiliul de administra@ie este "ormat dintr&un numar
impar de administratori, desemnati An conditiile legii. >n actul constitutiv se va preci!a numarul
membrilor consiliului de administra@ie. >n ca!ul societatilor pe actiuni ale caror situatii "inanciare
anuale "ac obiectul unei obligatii legale de auditare, legea prevede un numar minim de trei
administratori. Consiliul de administra@ie este condus de un preCedinte, ales de consiliu, dintre
membrii sai. ,urata mandatului preCedintelui consiliului de administra@ie nu poate dep?Ci durata
perioadei An care acesta a "ost ales ca administrator. 5otodat?, acesta repre!int? societatea An
raporturile 'uridice cu ter@ii. >n aceast? calitate, preCedintele coordonea!a activitatea consiliului de
administratie Ci raportea!a adunarii generale a actionarilor Ci comitetul de direc@ie. Consiliul de
administra@ie este un organ colegial de administrare, cu o voin@? proprie Ci care "unc@ionea!? dup?
principii Ci reguli bine determinate. (ctele consiliului de administra@ie, "iind ale unui organ colegial
de gestiune, sunt valabile indi"erent de modi"ic?rile intervenite An structura consiliului.
Pentru ceilal@i membri ai consiliului de administra@ie se stabilesc responsabilit?@i pe domenii de
activitate An cadrul gestiunii interne a societ?@ii comerciale.
>n ca!ul An care atributiile de conducere a societatii sunt delegate directorilor societa@ii, ma'oritatea
membrilor consiliului de administratie va "i "ormata din administratori neexecutivi. Prin no@iunea de
administrator neexecutiv legea An@elege administratorul care nu a "ost numit director al societ?@ii.
Pe lBng? conducerea consiliului de administra@ie , preCedintele consiliului de administra@ie conduce
Ci lucr?rile adun?rii generale a ac@ionarilor .
A424 Atri)u3iie $onsiiuui de ad+inistra3ie4 Ca Ci administratorul unic, consiliul de administra@ie
poate "ace toate opera@iunile cerute pentru aducerea la Andeplinire a obiectului societ?@ii, An a"ar? de
cele prev?!ute de lege pentru adunarea generala a actionarilorEart. 132 din legea nr. 1/1990..
>ns? consiliul de administra@ie are Ci unele atribu@iuni speci"ice, care nu pot "i delegate directorilor,
respectiv%
& stabilirea directiilor principale de activitate Ci de!voltare a societ?@ii/
& stabilirea sistemului contabil, de control "inanciar Ci aprobarea plan"icarii "inanciare/
& numirea Ci revocarea directorilor Ci stabilirea remunera@iilor/
& supraveg+erea activit?@ii directorilor/
& preg?tirea raportului anual, organi!area adunarii generale a actionarilor Ci implementarea
+otararilor acesteia/
& introducerea cererii pentru desc+iderea procedurii insolventei asupra societ?@ii, An con"ormitate
cu legea nr.8</2007 privind procedura insolven@ei.
A4&4 Fun$3ionarea $onsiiuui de ad+inistra3ie se "ace An condi@iile stabilite de legea societ?@ilor
comerciale.
a. Data 8i o$u 6ntrunirii4 Consiliul de administra@ie se AntruneCte ori de cBte ori este necesar, dar
cel pu@in o dat? la luni. Locul Antrunirii este sediul societ?@ii .
Consider?m totuCi c?, An "unc@ie de problemele a"late pe ordinea de !i, consiliul de administra@ie
poate "i convocat Ci la sediile secundare ale societ?@ii Eo sucursal?, repre!entan@? etc...
b. Con,o$area $onsiiuui de ad+inistra3ie se "ace de c?tre preCedintele acestui organism, care
stabileCte ordinea de !i Ci asigura in"ormarea membrilor consiliului cu privire la punctele a"late pe
ordinea de !i. Consiliul de administra@ie este convocat Ci la cerea motivata a cel putin doi dintre
membrii s?i sau a directorului general, cerere care&l obliga pe preCedintele consiliului sa&i dea
98
curs.(ceast? convocare se "ace An scris Ci An timp util, cu preci!area date, locului Antrunirii Ci a
ordinii de !i. -u este permis? discutarea Ci luarea de deci!ii asupra unor probleme ce nu se a"l? pe
ordinea de !i, cu excep@ia ca!urilor urgente Ci cu condi@ia rati"ic?rii An Cedin@a urm?toare de c?tre
membrii absen@i.
La Cedin@a consiliului de administra@ie pot "i invita@i directorii,cen!orii societ?@ii Ci auditorii interni,
"?r? ca aceCtia s? aib? drept de vot sau s? exercite un control preventiv asupra deci!iilor consiliului.
*i pot "i doar consulta@i An leg?tur? cu problemele ce "ac obiectul de!baterilor.
C+iar dac? particip? la Cedin@?, cen!orii nu sunt scuti@i de exercitarea controlului asupra gestiunii
consiliului de administra@ie, la care sunt obliga@i.
$( Condi3iie de $,oru+ 8i +a%oritate "entru uarea de$i#iior4 Potrivit Legii nr. 1/1990,
pentru valabilitatea deci!iilor consiliului de administra@ie este necesar? pre!en@a a cel pu@in 'um?tate
din num?rul membrilor consiliului, dac? prin actul constitutiv nu se prevede un num?r mai mare.
,eci!iile consiliului de administra@ie se iau cu ma'oritatea absolut? a membrilor pre!en@i. ,eci!iile
cu privire la numirea sau revocarea preCedintelui consiliului se iau cu ma'oritatea membrilor
consiliului.6embrii consiliului de administra@ie pot "i repre!entati numai de alti membri ai
consilului, cu men@iunea c? un membru pre!ent poate repre!enta un singur membru absent.
*ste inter!is unui administrator s? participe la luarea deci!iilor privind o opera@ie An leg?tur? cu care
el, so@ia, rudele sau a"inii s?i pBn? la gradul al patrulea inclusiv ar avea interese contrare cu cele ale
societ?@ii. (dministratorul a"lat Antr&o asemenea situa@ie trebuie s? AnCtiin@e!e despre acest con"lict
de interese pe ceilal@i administratori Ci pe cen!orii societ?@ii.
(ceast? interdic@ie este menit? s? prote'e!e interesele societ?@ii, iar Anc?lcarea ei atrage suportarea de
c?tre administratorul An cau!? a daunelor produse societ?@ii .
d. Desf58urarea 8edin3ei $onsiiuui de ad+inistra3ie se "ace sub conducerea preCedintelui
consiliului.Problemele care "ac obiectul ordinii de !i sunt discutate de membrii consiliului, care iau
Ci deci!iile ce se impun.
La "iecare Cedin@? a consiliului se AntocmeCte un proces&verbal care cuprinde numele participantilor,
"ilmul de!baterilor Ci deci!iile luate, cu pre!entarea num?rului de voturi Antrunite Ci a opiniilor
separate exprimate.
,eliber?rile Ci deci!iile consiliului se consemnea!? An registrul Cedin@elor Ci deliber?rilor consiliului
de administra@ie .
e. Anuarea de$i#iior $onsiiuui de ad+inistra3ie considerate nelegale se poate "ace de c?tre
adunarea general? a ac@ionarilor. (ceast? solu@ie are ca temei dispo!i@iile art. 111 lit. d din legea nr.
1/1990 care prev?d obliga@ia adun?rii generale de a se pronun@a asupra gestiunii administratorilor.
,e vreme ce administratorii sunt numi@i de adunarea general?, aceasta este nu numai Andrept?@it?,
dar Ci obligat? s? controle!e activitatea consiliului de administra@ie.
(ceste deci!ii nu pot "i atacate direct An 'usti@ie An lipsa unor prevederi legale, An acest sens. ,ar,
potrivit art. 11 din Legea nr. 1/1990, ac@ionarii nemul@umi@i pot ataca +ot?rBrea adun?rii generale
prin care aceasta s&a pronun@at asupra valabilit?@ii unei deci!ii a consiliului de administra@ie.
Pentru a suspenda o deci!ie a consiliului de administra@ie, considerat? nelegal? Ci netemeinic?,
competen@a apar@ine adun?rii generale a ac@ionarilor.
'4 Co+itetee $onsutati,e ae $onsiiuui de ad+inistra3ie
Consiliul de administra@ie poate crea comitete consultative care des"?soara investigatii Ci "ace
recomandari consiliului. (ctivitatea acestor comitete vi!ea!? domenii precum auditul, remunerarea
administratorilor, directorilor, cen!orilor, celuilalt personal, "acBnd Ci nominali!ari de candidati
pentru posturile de conducere. >n ca!ul societatilor pe actiuni ale caror situatii "inanciare anuale "ac
obiectul unei obligatii legale de auditare, legea prevede obligatoriu crearea unui comitet de audit.
Comitetul consultativ este "ormat din cel putin doi membrii ai consiliului de administra@ie. Legea
impune ca cel putin un membru al "iecarui comitet sa "ie administrator neexecutiv independent, iar
comitetul de audit Ci cel de remunerare sa "ie "ormate numai din administratori neexecutivi.
Comitetele consultative au obligatia de a inainta consiliului de administra@ie, periodic, rapoarte de
activitate.
99
C4 Dire$torii so$iet53ii
C 414 Dee*area atri)utiior de $ondu$ere a so$ietatii unor dire$tori
Consiliul de administra@ie poate delega atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor
directori. >n acest sens, consiliul de administra@ie numeCte pe unul dintre directori An calitate de
director general. PreCedintele consiliului de administra@ie poate "i numit director general daca acest
lucru este prev?!ut An actul constitutiv sau a "ost +otarat de adunarea generala a actionarilor. >n
ca!ul societatilor pe actiuni ale caror situatii "inanciare anuale "ac obiectul unei obligatii legale de
auditare "inanciara, legea prevede obligatoriu delegarea conducerii societatii.)aporturile dintre
directori si societate sunt reglementate de regulile privitoare la mandat si de art.72 din Legea nr.
1/1990.
C 424 Condi3iie $ait53ii de dire$tor a so$iet53ii
Calitatea de director o poate avea numai o persoana "i!ica. ,irectorul poate "i numit dintre
administratori sau din a"ara consiliului de administratie. Pe durata mandatului, directorii nu pot
Anc+eia cu societatea contract de munca. -u poate avea "unc@ia de director o persoana declarata
incapabila, potrivit legii, ori care a su"erit condamnari potrivit art.7 alin.2 din lege. ,irectorul nu
poate sa "ie director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveg+ere,
cen!or, auditor intern sau asociat An alte societa@i concurente sau care au acelasi obiect de activitate,
An ca! contrar "iind revocat din "unc@ie Ci raspun!Bnd pentru pre'udiciile cau!ate societ?@ii.Legea
impune persoanei nominali!ate ca Anainte de numire sa aduca la cunostinta consiliului de
administra@ie daca se a"la intr&o asemenea situa@ie.
C 4&4Durata +andatuui dire$torior
6andatul directorilor societ?@ii nu este reglementat de Legea nr. 1/1990.(ceasta durata se
stabileste prin actul constitutiv sau prin deci!ia consiliului de administratie.
C 4/4 Re+unerarea dire$torior so$iet53ii
)emunerarea directorilor se stabileste de consiliul de administratie.
C 4?4 Atri)utiie dire$torior
,irectorii indeplinesc atributii de conducere a societatii.*i sunt responsabili de toate deci!iile luate
in exercitiul conducerii societatii,in limitele obiectului de activitate al societatii. Puterea de
repre!entare a societatii apartine directorului general. Prin actul constitutiv al societatii sau prin
deci!ie a consiliului de administratie se stabileste modul de organi!are a activitatii directorilor.
Consiliul de administratie supraveg+ea!a activitatea directorilor.0rice administrator are dreptul de a
"i in"ormat de director cu privire la conducerea operativa a societatii. ,irectorii au obligatia de a
participa la adunarile generale ale actionarilor.*i sunt obligati sa aduca la cunostinta consiliului de
administratie toate neregulile constatate cu oca!ia indeplinirii atributiunilor.
,irectorii pot "i revocati oricand de catre consiliul de administratie.
,irectorii raspund pentru neindeplinirea atributiunilor speci"ice "unctiei pe care o indeplinesc.
D4 Siste+u duaist de ad+inistrare 8i $ondu$ere a so$iet53ii4 Consiiu de su"ra,e*7ere
D14 Dire$toratu
,irectoratul este "ormat din unul sau mai multi membri,numarul acestora "iind impar.,aca este
un singur membru,acesta este denumit director general unic. >n ca!ul societatilor pe actiuni ale caror
situatii "inanciare anuale "ac obiectul unei obligatii legale de auditare,directoratul este "ormat din cel
putin membri.
6embru al directoratului poate "i numai o persoana "i!ica.Calitatea de membru al directoratului
nu o poate detine persoana care este declarata incapabila,potrivit legii sau care a su"erit condamnari
pentru savarsirea de "apte preva!ute la art.7 alin.2 din Legea nr. 1/1990. 6embrii directoratului nu
pot "i in acelasi timp si membri ai consiliului de supraveg+ere.
5otodata,pe timpul exercitarii mandatului, membrii directoratului nu pot avea contract de
munca cu societatea. 6embrii directoratului nu pot "i directori, administratori, membri ai
directoratului sau ai consiliului de supraveg+ere, cen!ori, auditori interni sau asociati An alte
100
societa@i concurente sau care au acelasi obiect de activitate, An ca! contrar "iind revocati din "unc@ie
Ci raspun!Bnd pentru pre'udiciile cau!ate societ?@ii.Legea impune persoanei nominali!ate ca Anainte
de numire sa aduca la cunostinta consiliului de supraveg+ere daca se a"la intr&o asemenea situa@ie.
6embrii directoratului sunt desemnati de consiliul de supraveg+ere,care atribuie totodata unuia
dintre membri "unctia de presedinte al directoratului.Persoana nominali!ata pentru "unctia de
membru al directoratului trebuie sa accepte in mod expres aceasta "unctie.5otodata,aceasta persoana
are obligatia de a inc+eia o asigurare pentru raspundere pro"esionala. 6embrii directoratului vor "i
inregistrati la o"iciul registrului comertului,iar orice sc+imbare ulterioara in persoana acestora va "i
comunicata deindata o"iciului registrului comertului. )aporturile dintre membrii directoratului si
societate sunt reglementate de regulile privitoare la mandat si de art.72 din Legea nr. 1/1990.
D424Durata +andatuui +e+)rior dire$toratuui
(ceasta durata se stabileste prin actul constitutiv si nu poate depasi 3 ani.$n ca!ul in care prin
actul constitutiv nu se dispune alt"el, membrii directoratului pot "i realesi.
D4&4 Re+unerarea +e+)rior dire$toratuui
)emunerarea directorilor se stabileste de consiliul de supraveg+ere.
D4/4 Atri)utiie dire$toratuui
6embrii directoratului indeplinesc atributii de conducere a societatii. *i sunt responsabili de
toate deci!iile luate in exercitiul conducerii societatii,in limitele obiectului de activitate al societatii.
Consiliul de supraveg+ere supraveg+ea!a activitatea directoratului. ,irectoratul repre!int?
societatea An raporturile 'uridice cu ter@ii si in 'ustitie. ,irectoratul poate inc+eia acte 'uridice in
numele si pentru societate prin care sa dobandeasca bunuri pentru societate sau sa instraine!e,sa
inc+irie!e,sa constituie garantii cu bunurile societatii,a caror valoare depaseste 'umatate din
valoarea activelor societatii,numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.5otodata, membrii
directoratului pot,in nume propriu,sa instraine!e catre societate sau sa dobandeasca bunuri de la
societate, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. 6embrii directoratului
sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor si sa&si exercite mandatul in interesul
societatii.
,irectoratul este obligat sa pre!inte consiliului de supraveg+ere un raport scris cu privire la
conducerea societatii,precum si cu privire la activitatea acesteia.5otodata, directoratul trebuie sa
comunice toate neregulile constatate cu oca!ia indeplinirii atributiunilor. ,irectoratul va inainta
consiliului de supraveg+ere situatia "inanciara anuala si raportul sau anual si va "ace propuneri
pentru distribuirea pro"itului.,eci!iile in cadrul directoratului se iau cu votul ma'oritatii membrilor
pre!enti.La intrunirile directoratului,membrii pot "i repre!entati doar de un alt membru al
directoratului. 6embrii directoratului pot "i revocati oricand de catre consiliul de supraveg+ere.*i
pot "i revocati si de adunarea generala ordinara a actionarilor,daca prin actul constitutiv se prevede
acest lucru.
6embrii directoratului raspund pentru neindeplinirea atributiunilor speci"ice "unctiei pe care
o indeplinesc.(ctiunea in raspundere impotriva membrilor directoratului are loc potrivit art.1<< din
legea nr. 1/1990.
E4 Consiiu de su"ra,e*7ere
Legea nr. 1/1990 stabileste ca, consiliul de supraveg+ere este "ormat din cel putin membri
si cel mult 11 membri,numarul acestora "iind stabilit prin actul constitutiv. Consiliul de
supraveg+ere este condus de un preCedinte, ales de consiliu, dintre membrii sai. 6embru al
directoratului poate "i atat o persoana "i!ica cat si o persoana 'uridica. Persoana 'uridica numita in
"unctia de membru al consiliului de supraveg+ere are obligatia de a desemna o persoana
"i!ica,repre!entant permanent. Persoana "i!ica,repre!entant permanent,are aceleasi drepturi si
obligatii ca si membrul consiliului de supraveg+ere persoana "i!ica.$nsa,raspunderea
repre!entantului nu inlatura raspunderea solidara a persoanei 'uridice pe care o repre!inta. Persoana
"i!ica, membru al consiliului de supraveg+ere,cat si persoana "i!ica,repre!entant permanent al unei
persoane 'uridice,poate exercita in acelasi timp maxim < mandate de membru al consiliului de
supraveg+ere in societati pe actiuni care au sediul pe teritoriul )omaniei.
101
Calitatea de membru al consiliului de supraveg+ere nu o poate detine persoana care este
declarata incapabila,potrivit legii sau care a su"erit condamnari pentru savarsirea de "apte preva!ute
la art.7 alin.2 din Legea nr. 1/1990. 6embrii consiliului de supraveg+ere nu pot "i in acelasi timp
si membri ai directoratului. 5otodata,pe timpul exercitarii mandatului, membrii consiliului de
supraveg+ere nu pot avea contract de munca cu societatea. )aporturile dintre membrii consiliului
de supraveg+ere si societate sunt reglementate de regulile privitoare la mandat si de art.72 din
Legea nr. 1/1990.
E414Dese+narea +e+)rior $onsiiuui de su"ra,e*7ere
6embrii consiliului de supraveg+ere sunt numiti de adunarea generala a
actionarilor.*xceptie "ac primii membri,care sunt numiti prin actul constitutiv. 6embrii consiliului
de supraveg+ere sunt nominali!ati de membrii existenti ai consiliului de supraveg+ere sau de catre
actionari.
Persoana nominali!ata pentru "unctia de membru al consiliului de supraveg+ere trebuie sa
accepte in mod expres aceasta "unctie.5otodata,aceasta persoana are obligatia de a inc+eia o
asigurare pentru raspundere pro"esionala.
E424Durata +andatuui +e+)rior $onsiiuui de su"ra,e*7ere
(ceasta durata se stabileste prin actul constitutiv si nu poate depasi 3 ani.$n ca!ul in care
prin actul constitutiv nu se dispune alt"el, membrii directoratului pot "i realesi. ,e mentionat "aptul
ca,in privinta primilor membri ai consiliului de supraveg+ere, durata mandatului nu poate depasi 2
ani.
E4&4 Re+unerarea +e+)rior $onsiiuui de su"ra,e*7ere
)emunerarea membrilor consiliului de supraveg+ere se stabileste prin actul constitutiv sau
prin +otararea adunarii generale a actionarilor.
E4/4Atri)utiie $onsiiuui de su"ra,e*7ere
Legea nr. 1/1990 mentionea!a principalele atributii ale consiliului de supraveg+ere,ast"el%
numirea Ci revocarea membrilor directoratului/
supraveg+erea si exercitarea controlului asupra activit?@ii directoratului/
raportea!a anual adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea des"asurata/
veri"ica con"ormitatea cu legea,actul constitutiv si +otararile adunarii generale a operatiunilor de
conducere a societatii/
Consiliul de supraveg+ere nu poate avea atributii de conducere,insa prin actul constitutiv se
poate mentiona ca anumite operatiuni se pot "ace numai cu acordul consiliului de supraveg+ere.
6embrii consiliului de supraveg+ere sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor
si sa&si exercite mandatul in interesul societatii. ,aca, intr&o anumita operatiune, un membru al
consiliului de supraveg+ere are interese contrare societatii,el este obligat sa nu ia parte la deliberare
si sa in"orme!e despre acest lucru.
Consiliul de supraveg+ere se AntruneCte ori de cBte ori este necesar, dar cel pu@in o dat? la
luni. Locul Antrunirii este sediul societ?@ii .Convocarea consiliului de supraveg+ere se "ace de c?tre
preCedintele acestui organism, care stabileCte ordinea de !i , asigura in"ormarea membrilor
consiliului cu privire la punctele a"late pe ordinea de !i si pre!idea!a intrunirea consiliului..
Consiliul de supraveg+ere este convocat Ci la cerea motivata a cel putin doi dintre membrii s?i,
cerere care&l obliga pe preCedintele consiliului sa&i dea curs.(ceast? convocare va avea loc in
termen de 1< !ile de la data cererii. ,aca presedintele nu da curs cererii de convocare a
consiliului,autorii cererii pot convoca ei consiliul,stabilind si ordinea de !i a sedintei. La Cedin@a
consiliului de supraveg+ere pot "i convocati si membrii directoratului, "?r? ca aceCtia s? aib? drept
de vot sau s? exercite un control preventiv asupra deci!iilor consiliului. *i pot "i doar consulta@i An
leg?tur? cu problemele ce "ac obiectul de!baterilor.
Potrivit Legii nr. 1/1990, pentru valabilitatea deci!iilor consiliului de supraveg+ere este
necesar? pre!en@a a cel pu@in 'um?tate din num?rul membrilor consiliului, dac? prin actul constitutiv
nu se prevede un num?r mai mare. ,eci!iile consiliului de supraveg+ere se iau cu ma'oritatea
absolut? a membrilor pre!en@i. ,eci!iile cu privire la numirea sau revocarea preCedintelui
consiliului se iau cu ma'oritatea membrilor consiliului.6embrii consiliului de supraveg+ere pot "i
102
repre!entati numai de alti membri ai consilului, cu men@iunea c? un membru pre!ent poate
repre!enta un singur membru absent.$n ca! de paritate a voturilor,presedintele are votul decisiv.
,es"?Curarea Cedin@ei consiliului de supraveg+ere se "ace sub conducerea preCedintelui
consiliului.Problemele care "ac obiectul ordinii de !i sunt discutate de membrii consiliului, care iau
Ci deci!iile ce se impun.
La "iecare Cedin@? a consiliului se AntocmeCte un proces&verbal care cuprinde numele
participantilor, ordinea de !i,ordinea deliberarilor , deci!iile luate, cu pre!entarea num?rului de
voturi Antrunite Ci a opiniilor separate exprimate. Procesul&verbal va "i semnat de presedintele de
sedinta si de cel putin un membru pre!ent al consiliului.6embrii consiliului de supraveg+ere pot "i
revocati oricand de adunarea generala a actionarilor,+otararea "iind luata cu o ma'oritate de cel
putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor pre!enti.
Potrivit Legii nr. 1/1990, membrii consiliului de supraveg+ere raspund pentru
respectarea obligatiilor asumate prin actul de numire , pentru cele preva!ute la art.72 din Legea nr.
1/1990 si raspund solidar pentru ca!urile preva!ute la art.7 din Legea nr. 1/1990. (ctiunea in
raspundere impotriva membrilor consiliului de supraveg+ere are loc potrivit art.1<< din Legea nr.
1/1990.
F4Co+itetee $onsutati,e ae $onsiiuui de su"ra,e*7ere
Consiliul de supraveg+ere poate crea comitete consultative care des"?soara investigatii Ci
"ace recomandari consiliului. (ctivitatea acestor comitete vi!ea!? domenii precum auditul,
remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveg+ere, celuilalt personal, "acBnd Ci
nominali!ari de candidati pentru posturile de conducere in societate. >n ca!ul societatilor pe actiuni
ale caror situatii "inanciare anuale "ac obiectul unei obligatii legale de auditare, legea prevede
obligatoriu crearea in cadrul consiliului a unui comitet de audit. Comitetul consultativ este "ormat
din cel putin doi membrii ai consiliului de supraveg+ere. Legea impune ca cel putin un membru al
"iecarui comitet sa "ie independent.Legea permite ca presedintele directoratului sa "ie numit
membru in comitetul de nominali!are,"ara ca prin aceasta sa devina si membru in consiliul de
supraveg+ere. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta relevanta in
aplicarea principiilor contabile sau in audit "inanciar.Comitetele consultative au obligatia de a
inainta consiliului de supraveg+ere, periodic, rapoarte de activitate.
/4Controu *estiunii so$ietatii
#itua@iile "inanciare anuale ale societa@ilor pe actiuni supuse obliga@iei legale de auditare vor "i auditate
de c?tre auditori finan$iari4 #ocieta@ile pe ac@iuni care optea!? pentru sistemul dualist de administrare
sunt supuse auditului "inanciar.
La societ?@ile pe ac@iuni, ale caror situa@ii "inanciare anuale nu sunt supuse obliga@iei legale de auditare,
adunarea generala a actionarilor va +otara contractarea auditului "inanciar sau numirea de $en#ori ai
so$iet53ii4 >n situa@ia societa@ilor pe ac@iuni ale caror situa@ii "inanciare anuale sunt supuse auditului
"inanciar, acestea nu vor avea cen!ori .
Consiliul de administra@ie ,respectiv directoratul va Anregistra la )egistrul Comertului persoanele
care Andeplinesc "unctia de auditori "inanciari, auditori interni sau cen!ori. 5otodat? este obligatoriu
sa se inregistre!e la )egistrul Comertului orice sc+imbare a acestor persoane.
A4Cen#orii so$iet53ii
,ac? An actul constitutiv nu se prevede un num?r mai mare, societatea pe ac@iuni sau An comandit? pe
ac@iuni va avea trei cen!ori Ci tot atB@ia suplean@i. -um?rul cen!orilor trebuie s? "ie impar Eart. 1<3 Ci art.
182 din Legea nr. 1/1990.. Cel putin unul dintre cen!ori trebuie sa "ie contabil autori!at sau expert
contabil.
A414Dese+narea $en#orior
La constituirea societ?@ii pe ac@iuni Ci An comandit? pe ac@iuni, cen!orii sunt stabili@i prin actele
constitutive care, al?turi de alte clau!e obligatorii, trebuie s? prevad? Ci% numele, prenumele Ci
cet?@enia cen!orilor persoane "i!ice/ denumirea, sediul Ci na@ionalitatea cen!orilor, persoane
10
'uridice. 1lterior, cen!orii sunt aleCi de c?tre adunarea general? ordinar?. La constituirea societ?@ii
prin subscrip@ie public?, cen!orii se aleg de adunarea constitutiv?.
Cen!orii pot "i persoane "i!ice sau persoane 'uridice. *i pot "i asocia@i sau neasocia@i, iar durata
mandatului lor este de trei ani, putBnd "i realeCi.
Legea stabileCte Ci anumite $erin3e o)i*atorii An privin@a cen!orilor%
& ma'oritatea cen!orilor Ci suplean@ilor unei societ?@i comerciale trebuie s? "ie cet?@eni romBni/
& cel pu@in unul dintre cen!ori trebuie s? "ie contabil autori!at sau expert contabil/
& cen!orii trebuie s? depun? o garan@ie care repre!int? a treia parte din garan@ia cerut? pentru
administratori.
Cen!orii pot "i actionari,cu exceptia cen!orului expert contabil sau contabil autori!at,care poate "i un
tert care exercita pro"esia individual sau in "orme asociative reglementate de lege.
Pentru activitatea des"?Curat? cen!orii sunt remunera@i cu o indemni!a@ie "ix? stabilit? prin actul
constitutiv sau de c?tre adunarea asocia@ilor care i&a desemnat.La "el Ci An ca!ul administratorilor,
legea stabileCte anumite interdic@ii An privin@a cen!orilor. (st"el, potrivit art. 171 din Legea nr.
1/1990, nu vor putea "i desemna@i ca cen!ori, iar dac? au "ost stabili@i decad din mandatul lor%
rudele sau a"inii pBn? la al patrulea grad inclusiv sau so@ii administratorilor/ persoanele care primesc
sub orice "orm?, pentru alte "unc@ii decBt aceea de cen!or, un salariu sau o remunera@ie de la
administratori sau de la societate/ persoanele c?rora le este inter!is? "unc@ia de administrator.
=unc@ia de cen!or poate "i exercitat? atBt de o persoan? "i!ic? cBt Ci de o persoan? 'uridic?, iar durata
mandatului este de trei ani.Cen!orii trebuie s?&Ci exercite personal mandatul Ancredin@at de societate,
"iind inter!is? substituirea cen!orilor numi@i de adunarea general? cu alte persoane .
)ealegerea Ci revocarea cen!orilor se poate "ace numai de adunarea general? cu votul cerut pentru
adunarea extraordinar? .)evocarea este ad nutu+, ca Ci An ca!ul administratorilor, "?r? nici o
'usti"icare, pur Ci simplu pentru "aptul c? societatea Ci&a pierdut Ancrederea An cen!orii pe care Ai are.
:n$etarea +andatuui $en#orior se produce An mod obiCnuit la expirarea mandatului lor sau
anticipat An urm?toarele ca!uri% prin revocare de c?tre adunarea general?/ prin renun@are la mandat de
c?tre cen!orul An cau!? Ci, An s"BrCit, prin incapacitate sau incompatibilitate, dec?dere sau condamnare
pentru una din in"rac@iunile prev?!ute de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 1/1990, ori din cau!e naturale
Edeces sau imposibilitate "i!ic? de a mai exercita mandatul..
A424Dre"turie si o)i*atiie $en#orior
Dre"turie 8i o)i*a3iie $en#orior sunt prev?!ute de lege Ci actul constitutiv al societ?@ii.
a) 8repturile cenzorilor constau An%
& ob@inerea tuturor in"orma@iilor necesare privind situa@ia economico&"inanciar? a gestiunii societ?@ii/
acest drept constituie o obliga@ie corelativ? din partea administratorilor/legea inter!ice cen!orilor sa
comunice aceste date asociatilor in particular si tertilor
& participarea la Cedin@ele consiliului de administratie, "?r? s? aib? dreptul de vot An aceste Antruniri/
& ob@inerea unei remunera@ii pentru activitatea de control prestat?.
b) Obliga"iile cenzorilor constau An principal An urm?toarele activit?@i%
& supraveg+erea gestiunii societ?@ii Ci veri"icarea bilan@ului Ci contului de pro"it Ci pierderi pentru a
stabili dac? au "ost Antocmite con"orm legii. Cen!orii trebuie s? veri"ice dac? registrele societ?@ii
sunt @inute An mod corect Ci re"lect? An bilan@ situa@ia real? a patrimoniului.
& pre!entarea de rapoarte An adunarea general? a societ?@ii cu privire la bilan@ul Ci contul de pro"it Ci
pierderi Antocmite de administratori, "ormularea de propuneri re"eritoare la aceste documente
contabile Ci asupra modului de reparti!are a bene"iciilor.
& controlul lunar Ci inopinat asupra gestiunii de cas? a societ?@ii Ci veri"icarea existen@ei titlurilor sau
valorilor apar@inBnd societ?@ii.
& veri"icarea modului An care sunt respectate dispo!i@iile legii Ci ale actului constitutiv.
& aducerea la cunoCtin@a administratorilor sau, dup? ca!, a adun?rii generale a neregularit?@ilor
constatate An activitatea societ?@ii Ci a Anc?lc?rilor actelor constitutive Ci ale dispo!i@iilor legale.
0rice actionar are dreptul sa reclame cen!orilor "aptele despre care crede ca ar trebui controlate.
A4&4 Modu de u$ru a $en#orior
103
6odul de lucru al cen!orilor este reglementat de Legea nr. 1/1990, An raport de obiectul obliga@iilor
pe care le au.
Cen!orii vor lucra Ampreun? pentru Antocmirea raportului privind bilan@ul Ci contul de pro"it Ci
pierderi ce se va pre!enta adun?rii generale. ,e asemenea, vor delibera Ampreun? asupra
propunerilor privind bilan@ul Ci reparti!area bene"iciilor. >n ca!ul apari@iei unor neAn@elegeri Antre
cen!ori, "iecare dintre ei AntocmeCte un raport pe care Al va pre!enta adun?rii generale.
(supra celorlalte obliga@ii ce le revin potrivit legii, cen!orii vor putea lucra separat.
Potrivit art. 17< din Legea nr. 1/1990,activitatea cen!orilor Ci m?surile dispuse de aceCtia se
consemnea!? Antr&un registru special.
A4/4 R5s"underea $en#orior
Potrivit art. 177 din Legea nr. 1/1990, obliga@iile Ci r?spunderea cen!orilor sunt guvernate de
regulile mandatului Ci de dispo!i@iile legii societ?@ilor comerciale.
(Cadar, Ci cen!orii vor avea o r?spundere civil?, penal?, administrativ? sau de alt? natur?, dup? ca!.
a) )!spunderea civil! a cenzorilor. Cen!orii r?spund solidar pentru nerespectarea obliga@iilor
prev?!ute de art. 7 din Legea nr. 1/1990 sau de actul constitutiv al societ?@ii. (c@iunea An
r?spundere civil? contra cen!orilor se exercit? potrivit art. 1<< din lege An numele societ?@ii
comerciale.
b) )!spunderea penal! a cenzorilor$ Pentru "aptele s?vBrCite de cen!ori a c?ror gravitate constituie
in"rac@iuni, cen!orii pot "i traCi la r?spundere penal?,con"orm art.277 si 277 din Legea nr. 1/1990.
(st"el, dac? sunt Antrunite condi@iile legii, cen!orii r?spund penal dac? An rapoartele lor pre!int? cu
rea&credin@? "apte neadev?rate re"eritoare la condi@iile economico&sociale reale ale societ?@ii sau le
ascund An tot sau An parte,care au acceptat cu Ctiin@? Ci au p?strat Ans?rcinarea de cen!ori contrar
dispo!i@iilor din lege, ori Ci&au exercitat "unc@ia de cen!or cu Anc?lcarea interdic@iilor Ci
incompatibilit?@ilor impuse de lege.
'4Auditoru finan$iar
(uditorii "inanciari sunt persoanele "i!ice sau 'uridice Amputernicite s? veri"ice situa@iile
"inanciare anuale ale societ?@ilor comerciale. Pentru a dobBndi calitatea de auditori "inanciari se
urmea!? procedura prev?!uta de 0.1.2. nr.7</1999 privind auditul "inanciar. -umirea Ci revocarea
auditorului "inanciar se "ace de c?tre adunarea generala ordinara, exceptie "acBnd primul auditor
"inanciar care trebuie desemnat "ie prin actul constitutive, "ie este numit de adunarea constitutiva.
#ocietatea care este supusa obligatiei legale de auditare trebuie sa numeasca si auditorii interni.
,repturile Ci obliga@iile auditorului "inanciar Ci auditorilor interni sunt prev?!ute de art. 17&173 din
Legea 1/1990.
?4 O)i*a3iunie e+ise de so$ietate
-. 7o"iunea, natura 2uridic! 8i felurile obliga"iunilor
A414 No3iunea de o)i*a3iune4 (tunci cBnd capitalul societ?@ii devine insu"icient pentru de!voltarea
societ?@ii sau pentru anumite nevoi neprev?!ute, exist? trei posibilit?@i pentru necesarul suplimentar
de capital%
1. o ma'orare de capital An condi@iile Legii nr. 1/1990. (ceast? solu@ie nu poate "i "olosit? Anainte
de a "i liberate complet ac@iunile din emisiunea anterioar? Eart. 92 alin. din lege.. *a are Ci
de!avanta'ul m?ririi num?rului ac@ionarilor cu consecin@a diminu?rii valorii dividendului.
2. ob@inerea unui credit de la o banc?. Li aceast? solu@ie pre!int? de!avanta'ul unor dobBn!i
Ampov?r?toare pentru societate Ci "aptul c? b?ncile, de regul?, nu acord? credite pe termen lung.
. ob@inerea unui Amprumut de la popula@ie, pe termen lung, prin emisiunea de obliga@iuni.
Potrivit doctrinei comerciale, o)i*a3iunie sunt tituri de ,aoare <de $redit( e+ise de so$ietatea
"e a$3iuni 6n s$7i+)u su+eor de )ani 6+"ru+utate. $are 6n$or"orea#5 6ndatorirea so$iet53ii
de a ra+)ursa a$este su+e 8i de a "5ti do)9n#ie aferente4
A424 Natura %uridi$5 a o)i*a3iunior
=iind emise de societatea pe ac@iuni, obliga@iunile sunt "rac@iuni ale unui Amprumut unic contractat
de societate. *le Ancorporea!? dreptul la suma de bani prev?!ut? An titlu.
10<
Ca Ci ac@iunile, obliga@iunile emise de societate "ac parte din categoria valorilor mobiliare.
0bliga@iunile sunt "rac@iuni ale Amprumutului cu o valoare nominal?, "iind egale Ci indivi!ibile.
Cu toate c? "ac parte din categoria valorilor mobiliare, ca Ci ac@iunile, obliga@iunile au anumite
caracteristici proprii Ci nu pot "i con"undate cu ac@iunile.
O)i*ataru Ede@in?torul de obliga@iuni. nu are calitatea de ac@ionar, ci pe aceea de creditor al
societ?@ii pentru suma repre!entBnd valoarea obliga@iunii subscrise. *l are dreptul, la scaden@?, la
restituirea sumei datorate de societate Ci la plata dobBn!ilor a"erente. (cest drept al obligatarului
exist? indi"erent dac? societatea Anregistrea!? bene"icii sau pierderi.
0bligatarul, neavBnd calitatea de ac@ionar, nu are nici drepturile Ci obliga@iile acestuia Ci nici nu
particip? la bene"iciile Ci pierderile societ?@ii pe ac@iuni.
A4&4 Feurie o)i*a3iunior4 *xist? dou? categorii de obliga@iuni% nominative Ci la purt?tor.
a. O)i*a3iunea no+inati,5 cuprinde An titlu datele de identi"icare ale de@in?torului% numele,
prenumele Ci domiciliul obligatarului, persoan? "i!ic?, respectiv denumirea Ci sediul acestuia, An
ca!ul persoanei 'uridice. ,reptul Ancorporat An titlu apar@ine Ci poate "i exercitat numai de c?tre
titular Ci poate "i transmis prin cesiune.
b. O)i*a3iunea a "urt5tor nu cuprinde datele de identi"icare ale titularului. ,reptul Ancorporat
apar@ine posesorului de bun?&credin@?, care poate Anstr?ina titlul prin simpla tradi@iune.
0bliga@iunile pot "i emise An "orm? material?, pe suport +Brtie, sau An "orm? demateriali!at?, prin
Anscriere An cont .
=. Condi"iile emiterii obliga"iunilor
'414 Prei+inarii4 Pentru emisiunea de obliga@iuni legea societ?@ilor comerciale stabileCte care sunt
condi@iile de "ond Ci cele ale subscrip@iei publice a obliga@iunilor.
'424 Condi3iie de fond ae e+iterii de o)i*a3iuni au An vedere urm?toarele aspecte%
:ot?rBrea privind emisiunea de obliga@iuni se ia numai de adunarea general? extraordinar? a
ac@ionarilor .
Ialoarea sumei pentru care se pot emite obliga@iuni nu poate dep?Ci trei p?trimi din capitalul social
v?rsat Ci existent con"orm ultimului bilan@ contabil aprobat . (ceast? limit? legal? maxim? trebuie
respectat? Ci An ca!ul cBnd au "ost "?cute mai multe emisiuni de obliga@iuni.
Ialoarea nominal? a unei obliga@iuni nu poate "i mai mic? de 2,<0 lei Eart. 177 din lege.. ,e
asemenea, valoarea nominal? a obliga@iunilor convertibile An ac@iuni trebuie s? "ie egal? cu valoarea
ac@iunilor .
0bliga@iunile din aceeaCi emisiune trebuie s? "ie de o valoare egal?/ ele con"er? posesorilor drepturi
egale .
'4&4 Condi3iie su)s$ri"3iei "u)i$e a o)i*a3iunior4 (vBnd regimul 'uridic al valorilor mobiliare,
obliga@iunile sunt supuse atBt dispo!i@iilor Legii nr. 1/1990 cBt Ci celor ale Legii nr. 297/2003
privind piata de capital.
a. Pros"e$tu de e+isiune4
$n vederea o"ertei publice de obliga@iuni , administratorii societ?@ii vor intocmi un prospect de
emisiune care trebuie s? cuprind? urm?toarele in"orma@ii% denumirea, obiectul de activitate, sediul Ci
durata societ?@ii/ capitalul social Ci re!ervele societ?@ii/ data public?rii An 6onitorul 0"icial al
)omBniei a Anc+eierii de Anmatriculare Ci modi"ic?rile ce s&au adus actului constitutiv/ situa@ia
patrimoniului social dup? ultimul bilan@ contabil aprobat/ categoriile de ac@iuni emise de societate/
suma total? a obliga@iunilor care au "ost emise anterior Ci a celor care urmea!? a "i emise, modul de
rambursare, valoarea nominal? a obliga@iunilor, dobBnda lor, indicarea dac? sunt nominative sau la
purt?tor, precum Ci indicarea dac? sunt convertibile dintr&o categorie An alta ori An ac@iuni/ sarcinile
ce grevea!? imobilele societ?@ii/ data la care a "ost publicat? +ot?rBrea adun?rii generale
extraordinare care a aprobat emiterea de obliga@iuni .
0"erta public? de obliga@iuni trebuie autori!at? de Comisia -a@ional? a Ialorilor 6obiliare .
,up? autori!are, prospectul de emisiune a ac@iunilor va "i publicat An pres?.
b. Su)s$rierea o)i*a3iunior prin o"ert? public? se "ace prin intermediul societ?@ilor de servicii de
investitii "inanciare.
107
Publicul interesat va subscrie obliga@iunile pe exemplarele prospectului de emisiune, prin
men@ionarea numelui, prenumelui Ci domiciliului subscriitorului, respectiv denumirea Ci sediul
acestuia, num?rul obliga@iunilor subscrise Ci data subscrierii, precum Ci semn?tura subscriitorului.
Ialoarea obliga@iunilor subscrise trebuie v?rsat? integral .
c. Titurie o)i*a3iunior. ,up? Anc+eierea subscrip@iei societatea emite titlurile obliga@iunilor.
(cestea trebuie s? cuprind? aceleaCi date prev?!ute de legislatia pietei de capital pentru prospectul
de emisiune Ci An plus num?rul de ordine Ci tabloul pl?@ilor An capital Ci dobBn!i Eart. 170 din Legea
nr. 1/1990..
0bliga@iunile se semnea!? de doi administratori, cBnd sunt mai mul@i, sau de administratorul unic al
societ?@ii.
C. ?ransmiterea obliga"iunilor se "ace An condi@iile stabilite de Legea nr. 297/2003 privind piata de
capital.
8. )ambursarea obliga"iunilor se "ace de c?tre societatea emitent?, An condi@iile stabilite de lege.
)ambursarea se poate "ace la scaden@? sau anticipat.
D414 Ra+)ursarea a s$aden354 CBnd obliga@iunile au a'uns la scaden@?, "iecare titular va primi
suma de bani corespun!?toare valorii nominale a obliga@iunii Ci dobBnda a"erent?, la datele Anscrise
An tabloul pl?@ilor cuprinse pe versoul obliga@iunii Eart. 177 din Legea nr. 1/1990..
D424 Ra+)ursarea anti$i"at5 a o)i*a3iunior se poate "ace An condi@iile stabilite de art. 177 alin.
2 din legea societ?@ilor comerciale.
>nainte de scaden@?, obliga@iunile din aceeaCi emisiune Ci cu aceeaCi valoare pot "i rambursate, prin
tragere la sor@i, la o sum? superioar? valorii lor nominale, stabilit? de societate Ci anun@at? public cu
cel pu@in 1< !ile Anainte de data tragerii la sor@i.
D4&4 Con,ersiunea o)i*a3iunior 6n a$3iuni ae so$iet53ii este posibil? An condi@iile stabilite prin
prospectul de o"ert? public? Eart. 177 alin. din lege..
E. -dunarea general! a obligatarilor
E414 Rou adun5rii *enerae a o)i*atarior este de a ocroti interesele de@in?torilor de ac@iuni An
calitate de creditori "a@? de societatea emitent? care este debitoare.
0bligatarii se pot Antruni An adunarea general?, pentru a delibera asupra intereselor lor comune Eart.
171 din Legea nr. 1/1990.
E424 Con,o$area adun5rii *enerae a o)i*atarior se "ace la cererea unui num?r de de@in?tori care
s? repre!inte a patra parte din obliga@iunile emise Ci nerambursate.
,up? numirea repre!entan@ilor obligatarilor, adunarea se poate convoca de c?tre aceCtia.
Convocarea adun?rii obligatarilor se "ace pe c+eltuiala societ?@ii care a emis obliga@iunile Eart. 171
alin. 2 din lege..
>n privin@a "ormelor, condi@iilor Ci termenelor An care se "ace convocarea adun?rii generale a
obligatarilor sunt aplicabile dispo!i@iile legale prev?!ute pentru adunarea general? ordinar? a
ac@ionarilor Eart. 171 alin. din Legea nr. 1/1990.. ,
E4&4 Atri)u3iie adun5rii *enerae a o)i*atarior sunt stabilite de art. 172 din Legea nr. 1/1990,
ast"el%
a. nu+e8te un re"re#entant a o)i*atarior 8i unu sau +ai +u3i su"ean3i4 *i au dreptul s?&i
repre!inte pe obligatari "a@? de societate Ci An 'usti@ie. ,e asemenea, vor putea asista la adun?rile
generale ale ac@ionarilor, dar nu pot lua parte la administrarea societ?@ii.
Pentru activitatea depus?, repre!entan@ii obligatarilor au dreptul la o remunera@ie stabilit? de
adunarea general? a obligatarilor.
b. 6nde"ine8te toate a$tee de su"ra,e*7ere 8i de a"5rare a intereseor $o+une ae
de3in5torior de o)i*a3iuni4 (dunarea poate desemna un repre!entant pentru Andeplinirea acestor
activit?@i.
c. $onstituie un fond "entru a$o"erirea $7etuieior ne$esare a"5r5rii dre"turior
o)i*atarior. =ondul respectiv poate "i constituit din dobBn!ile ce se cuvin obligatarilor Ci se
"oloseCte An condi@iile stabilite de adunarea general? a acestora.
107
d. "oate fa$e o"o#i3ie a ori$e +odifi$are a a$teor $onstituti,e ae so$iet53ii sau a $ondi3iior
6+"ru+utuui. "rin $are s!ar "utea adu$e o atin*ere dre"turior o)i*atarior.
e. se "ronun35 asu"ra e+iterii de noi o)i*a3iuni de $5tre so$ietate.
E4/4 Desf58urarea adun5rii *enerae a o)i*atarior4 La aceast? adunare pot participa to@i
de@in?torii de obliga@iuni din aceeaCi emisiune.
*ste admis? Ci repre!entarea prin mandatari, dar nu pot avea aceast? calitate administratorii, cen!orii
Ci "unc@ionarii societ?@ii.
#ocietatea emitent? nu poate participa la deliber?rile adun?rii generale a obligatarilor, An ba!a
obliga@iunilor pe care le de@ine.
(rt. 17 din Legea nr. 1/1990 "ace o distinc@ie An privin@a condi@iilor cerute pentru validitatea
deliber?rilor.
Cu o ma'oritate repre!entBnd cel pu@in dou? treimi din titlurile nerambursate Ci votul "avorabil a cel
pu@in patru cincimi din titlurile repre!entate An adunare, se iau +ot?rBrile pentru exercitarea dreptului
de opo!i@ie privind modi"icarea actelor constitutive Ci a condi@iilor Amprumutului, precum Ci
re"eritor la emiterea de noi obliga@iuni.
Pentru numirea repre!entantului obligatarilor, Andeplinirea actelor de supraveg+ere Ci constituire a
"ondului necesar acoperirii c+eltuielilor, +ot?rBrea se ia cu o ma'oritate repre!entBnd cel pu@in o
treime din titlurile emise Ci nerambursate.
E4?4 Eot5r9rie adun5rii *enerae a o)i*atarior vor "i aduse la cunoCtin@a societ?@ii emitente de
obliga@iuni, An termen de cel mult !ile de la adoptarea lor Eart. 172 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
,ac? au "ost luate cu respectarea legii, +ot?rBrile adun?rii generale sunt obligatorii pentru to@i
de@in?torii de obliga@iuni, inclusiv pentru cei absen@i sau care au votat contra Eart. 173 din lege..
:ot?rBrile considerate nelegale pot "i atacate An 'usti@ie de c?tre obligatarii care nu au luat parte la
adunare sau au votat contra .Condi@ia este ca aceast? po!i@ie divergent? s? "ie consemnat? An
procesul&verbal.
Competen@a de solu@ionare apar@ine tribunalului pe a c?rui ra!? de competen@? se a"l? sediului
societ?@ii.
5ermenele sunt cele prev?!ute de art. 12 Ci art. 1 din Legea nr. 1/1990.
E4A4 R5s"underea so$iet53ii "entru neres"e$tarea 7ot5r9rior adun5rii *enerae a
o)i*atarior4 >n toate ca!urile An care au "ost Anc?lcate drepturile obligatarilor, societatea poate "i
c+emat? An 'udecat?. ,reptul la ac@iune An 'usti@ie apar@ine oric?rui obligatar ale c?rui interese au
"ost le!ate.
CBnd repre!entantul obligatarilor a intentat o ac@iune Ampotriva societ?@ii, ac@iunea individual? a
obligatarului este inadmisibil?, dac? are acelaCi obiect ca Ci ac@iunea repre!entantului sau este
contrar? unei +ot?rBri a adun?rii generale a obligatarilor Eart. 17< din Legea nr. 1/1990..
A4 Re*istree so$iet53ii "e a$3iuni
-. 0reliminarii. Pe lBng? cele trei registre de contabilitate care sunt obligatorii pentru toate "ormele
'uridice de societ?@i comerciale, potrivit art. 177 din Legea nr. 1/1990, societatea pe ac@iuni este
obligat? s? Antocmeasc? Ci s? @in? Ci alte registre de eviden@? speciali!ate. (cestea cuprind men@iuni
cu privire la capitalul societ?@ii, activitatea organelor de deci!ie, de administrare Ci de control,
=. Obliga"ia "inerii registrelor societ!"ii revine consiliului de administra@ie al societ?@ii pe ac@iuni,
cu excep@ia registrului Cedin@elor Ci deliber?rilor comitetului de direc@ie, care se @ine prin gri'a
acestui organ, Ci a registrului constat?rilor Ci deliber?rilor cen!orilor, care se @ine prin gri'a
cen!orilor.
)egistrele societ?@ii pe ac@iuni se pot @ine manual sau An sistem computeri!at.
#ocietatea comercial? are posibilitatea s? apele!e la o societate de registru independent privat pentru
@inerea registrelor Ci e"ectuarea opera@iunilor privind aceste registre Eart. 180 alin. 1 Ci 2 din Legea
nr. 1/1990..
Pinerea registrelor ac@ionarilor Ci/sau a registrului obliga@iunilor de c?tre o societate de registru
independent autori!at este obligatorie An ca!urile prev?!ute de lege Eart. 180 alin. din lege..
108
C. )egistrele obligatorii. Pe lBng? registrele de contabilitate Eregistrul&'urnal, registrul&inventar Ci
registrul cartea mare., art. 177 din Legea nr. 1/1990 prevede An ca!ul societ?@ii pe ac@iuni Ci
obligativitatea de a @ine urm?toarele registre de eviden@? speciali!ate%
a. un registru al ac@ionarilor care s? arate, dup? ca!, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau
sediul ac@ionarilor% cu ac@iuni nominative, precum Ci v?rs?mintele "?cute An contul ac@iunilor.
*viden@a ac@iunilor emise An "orm? demateriali!at? Ci tran!ac@ionate pe o pia@? organi!at? va "i @inut?
de un registru independent privat al ac@ionarilor/
b. un registru al Cedin@elor Ci deliber?rilor adun?rii generale/
c. un registru al Cedin@elor Ci deliber?rilor consiliului de administra@ie/
d. un registru al Cedin@elor Ci deliber?rilor directoratului si consiliului de supraveg+ere/
e. un registru al deliber?rilor Ci constat?rilor "?cute de cen!ori An exercitarea mandatului lor si,dupa
ca!,al auditorilor interni/
". un registru al obliga@iunilor, care s? arate totalul obliga@iunilor emise Ci al celor rambursate,
precum Ci numele Ci prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, cBnd ele sunt
nominative. *viden@a obliga@iunilor emise An "orm? demateriali!at? Ci tran!ac@ionate pe o pia@?
organi!at? va "i @inut? con"orm Legii nr. 297/2003 privind piata de capital.
8. 0unerea registrelor la dispozi"ia ac"ionarilor repre!int? o obliga@ie a administratorilor. *i
trebuie s? pun? la dispo!i@ia ac@ionarilor registrul ac@ionarilor Ci registrul Cedin@elor Ci deliber?rilor
adun?rii generale a ac@ionarilor.
5otodat?, administratorii au obliga@ia s? elibere!e la cerere, pe c+eltuiala ac@ionarilor, extrase de pe
aceste registre .
>n aceleaCi condi@ii, administratorii sunt obliga@i s? pun? la dispo!i@ie obligatarilor registrul
obliga@iunilor emise de societate.
J4 Situatia finan$iara anuaa4 Re"arti#area "rofituui 8i di,idendeor so$iet53ii
-. *ituatia financiara anuala este documentul o"icial de gestiune a activit?@ii. *l trebuie Antocmit
cu respectarea dispo!i@iilor Legii contabilit?@ii nr. 82/1991.
#ituatia "inanciara anuala constituie o re"lectare "idel? a eviden@elor din registrele de contabilitate Ci
se compune din% )ian3u "ro"riu!#isD $ontu de "rofit 8i "ierderi. ra"ortu de *estiune 8i
ane;ee a )ian34
Potrivit Legii contabilit?@ii nr. 82/1991, situatia "inanciara anuala se AntocmeCte anual, precum Ci An
ca!ul "u!iunii ori divi!?rii Ci al di!olv?rii Ci lic+id?rii societ?@ii comerciale.
0 condi@ie obligatorie la Antocmirea bilan@ului o constituie reali!area unei concordan@e a datelor din
eviden@a contabil? cu cele reale ale patrimoniului societ?@ii stabilite pe ba!? de inventar Ci cele
consemnate An bilan@ Ci anexele acestuia. -u se admit compens?rile Antre conturile ce se Anscriu An
bilan@ Ci, respectiv, Antre veniturile Ci c+eltuielile din contul de pro"it Ci pierderi Eart. 28 din Legea
contabilit?@ii nr. 82/1991..
#ituatia "inanciara anuala se intocmeste prin gri'a consiliului de administratie,respectiv a
directoratului. (cest document este supus veri"ic?rii Ci auditarii,in conditiile legii.
Consiliul de administratie,respectiv directoratul au obliga@ia s? pre!inte cen!orilor, auditorilor
interni si auditorilor "inanciari, cu cel pu@in o lun? Anainte de !iua adun?rii generale a ac@ionarilor,
situatia "inanciara anuala pentru exerci@iul "inanciar precedent, Anso@ita de raportul lor Ci de
documentele 'usti"icative. Pe ba!a acestora, cen!orii sau,dupa ca!,auditorii "inanciari Antocmesc
propriul lor raport asupra gestiunii societ?@ii.
5imp de 1< !ile Anainte de data adun?rii generale a ac@ionarilor, situatia "inanciara anuala pentru
exerci@iul "inanciar precedent, raportul de gestiune al cen!orilor sau,dupa ca!,auditorilor "inanciari,
se depun Ci vor r?mBne la sediul societ?@ii, iar dac? este ca!ul, Ci la sediul sucursalelor, pentru a
putea "i studiate Ci cercetate de ac@ionari. Pe c+eltuiala lor, ac@ionarii pot ob@ine copii ale acestor
documente .
(dunarea general? ordinar? a ac@ionarilor este obligat? s? discute, s? aprobe sau s? modi"ice situatia
"inanciara anuala, dup? ascultarea raportului consiliului de administratie,respectiv de directorat si de
109
consiliul de supraveg+ere,de cen!ori sau,dupa ca!,de auditorii "inanciari si sa "ixe!e dividendulEart.
111 alin. 2 lit. a din Legea nr. 1/1990..
>n termen de 1< !ile de la aprobarea bilan@ului de c?tre adunarea general? a ac@ionarilor,consiliul de
administratie ,respectiv directoratul are obligatia de a depune depune la o"iciul registrul comer@ului
o copie de pe bilan@,pe suport de +artie si in "orma electronica sau numai in "orma electronica,avand
anexata o semnatura electronica extinsa, a situatiei "inanciare anuale,insotite de raportul lor,raportul
cen!orilor sau raportul auditorilor "inanciari,precum si de procesul&verbal al adunarii generale.
,atele cuprinse in situatiile "inanciare anuale vor "i transmise in "orma electronica de catre o"iciile
registrul comer@ului catre 6inisterul =inantelor Publice.
Pentru societ?@ile pe ac@iuni care au o ci"r? de a"aceri anual? de peste 10 milioane lei, se va publica
pentru acces gratuit pe pagina de internet a 0"iciului )egistrului Comer@ului, un anun@ prin care se
con"irm? depunerea bilan@ului contabil Ci a celorlalte documente men@ionate Eart. 18< alin. din
Legea nr. 1/1990..
(probarea bilan@ului contabil de c?tre adunarea general? a ac@ionarilor nu Ampiedic? exercitarea
ac@iunii An r?spundere Ampotriva administratorilor, , directorilor , membrilor directoratului si
consiliului de supraveg+ere sau a cen!orilor societ?@ii pe ac@iuni ori,dupa ca! a auditorilor
interni,pentru pre'udiciile aduse societatii prin incalcarea obligatiilor ce le revin Eart. 187 din lege..
=. 0rofitul %i dividendele societ!"ii. #ocietatea pe ac@iuni are ca obiectiv Ci "inalitate reali!area de
pro"it pentru a "i Amp?r@ite ac@ionarilor sub "orm? de dividende.
#uma ce urmea!? a "i Amp?r@it? ac@ionarilor este pro"itul net, respectiv excedentul activului "a@? de
pasivul reali!at de societate An timpul unui exerci@iu "inanciar.
Pentru calcularea pro"itul net se deduc din pro"itul brut toate c+eltuielile utile ale societ?@ii, precum
Ci cota destinat? "ondului de re!erv?. C+eltuielile utile ale societ?@ii cuprind Ci pro"itul ce se cuvine
"ondatorilor, administratorilor Ci personalului societ?@ii, dac? acestea au "ost prev?!ute prin actele
constitutive ori au "ost aprobate de adunarea general? extraordinar? a ac@ionarilor .
6odul de reparti!are a bene"iciilor societ?@ii este reglementat de art. 77&79 din Legea nr. 1/1990.
-u se vor putea distribui dividende decBt din pro"ituri reale ob@inute, "?r? a "i a"ectat capitalul
societ?@ii comerciale.
,ac? s&au Anregistrat pierderi din capitalul social, sumele necesare reAntregirii acestuia la valoarea
prev?!ut? An actele constitutive sunt prelevate din pro"itul brut. >n acest sens, art. 79 din Legea nr.
1/1990 a stabilit c? atunci cBnd se constat? o micCorare a capitalului social, acesta trebuie reAntregit
sau readus la valoarea existent?, mai Anainte de a se putea "ace vreo reparti!are sau distribuire de
bene"icii.
)eparti!area pro"itului, precum Ci stabilirea dividendului pentru "iecare ac@iune An parte apar@ine
adun?rii generale ordinare a ac@ionarilor Eart. 111 alin. 1 lit. a din Legea nr. 1/1990.. (ceeaCi
adunare general? stabileCte Ci condi@iile particip?rii la bene"icii a "ondatorilor, administratorilor Ci
personalului societ?@ii Eart. 18 alin. 3 Ci < din aceeaCi lege..
,reptul la dividende al ac@ionarilor se stabileCte An condi@iile prev?!ute An actele constitutive ale
societ?@ii, iar An lipsa unei stipula@ii An acest sens, An mod propor@ional cu cota de participare la
capitalul social Eart. 77 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
0dat? stabilit dividendul, "iecare ac@ionar dobBndeCte un drept de crean@? "a@? de societate, pe care Al
poate valori"ica An condi@iile legii.
,ividendele care au "ost pl?tite din pro"ituri "ictive trebuie restituite societ?@ii. ,reptul la ac@iune
pentru restituirea acestor dividende necuvenite se prescrie An termen de trei ani de la distribuirea lor
Eart. 77 alin. < din Legea nr. 1/1990..
C. $ondul de rezerv! al societ!"ii. Legea societ?@ilor comerciale nu permite Amp?r@irea tuturor
pro"iturilor societ?@ii Antre ac@ionari. Pentru evitarea unor consecin@e negative Ci a di"icult?@ilor An
care s&ar a"la societatea datorit? pierderilor din capitalul social, legea stabileCte obliga@ia constituirii
unui "ond de re!erv? prin prelevarea unei cote din pro"itul reali!ate de societate.
(ceast? re#er,5 e*a5 se constituie din preluarea An "iecare an a cel pu@in < la sut? din bene"iciile
societ?@ii pBn? ce valoarea re!ervei atinge minimum a cincea parte din capitalul social subscris Eart.
18 din Legea nr. 1/1990..
110
#e include An acest "ond de re!erv?, c+iar dac? a "ost atins pla"onul minim stabilit de lege, Ci
excedentul ob@inut prin vBn!area ac@iunilor la un curs mai mare decBt valoarea lor nominal?, dac?
acest excedent nu a "ost Antrebuin@at pentru plata c+eltuielilor de emisiune sau destinat amorti!?rilor.
(tunci cBnd dup? constituirea "ondului de re!erv? acesta s&a micCorat, din orice motive, el trebuie
completat cu respectarea condi@iilor prev?!ute de lege pentru constituirea lui.
,estina@ia "ondului de re!erv? este de a acoperi pierderile din capitalul social, An perioadele de
activitate de"icitar? a societ?@ii.
(vBnd aceeaCi natur? 'uridic? ca Ci a capitalului social, "ondul de re!erv? al societ?@ii nu poate "i
"olosit pentru acordarea de dividende An perioadele An care societatea nu a ob@inut bene"icii.
,ac? se retrag din societate, cota cuvenit? ac@ionarilor trebuie calculat? asupra Antregului activ
social, care cuprinde Ci "ondul de re!erv?.
Pe lBng? re!erva legal?, societatea pe ac@iuni are posibilitatea de a constitui Ci o re#er,5 statutar5
Econven@ional?.. Prin actele constitutive ale societ?@ii se poate stabili "ormarea unui "ond de re!erv?
destinat pl?@ii de dividende, An perioadele cBnd societatea nu a reali!at pro"it.
La "el se poate constitui Ci o re!erv? "acultativ? prin +ot?rBrea adun?rii generale a ac@ionarilor.
'. 8izolvarea %i lichidarea societ!"ii pe ac"iuni
A4 Prei+inarii
#ocietatea pe ac@iuni se di!olv? Ci se lic+idea!? potrivit regulilor generale ale Ancet?rii societ?@ilor
comerciale, precum Ci a regulilor speci"ice stabilite de lege pentru aceast? "orm? de societate
comercial?.
'4 Di#o,area so$iet53ii "e a$3iuni
>n a"ara celor Capte cau!e generale de di!olvare prev?!ute de art. 222 din Legea nr. 1/1990 Ci a
celor trei cau!e de di!olvare pe cale 'udiciar? prev?!ute de art. 22 din aceeaCi lege, societatea pe
ac@iuni se mai di!olv? An urm?toarele ca!uri speci"ice%
a. Redu$erea $a"itauui so$ia4 (rt. 22 din Legea nr. 1/1990 reglementea!? dou? ca!uri de
di!olvare a societ?@ii pe ac@iuni ca urmare a reducerii capitalului social.
a14 :n $a#u "ierderii unei %u+5t53i din $a"itau so$ia, societatea pe ac@iuni se di!olv? dac? nu
se Antreprind m?surile prev?!ute de lege pentru Antregirea capitalului social la nivelul celui subscris.
,ac? constat? pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social, administratorii societ?@ii pe ac@iuni au
obliga@ia s? convoace adunarea general? a ac@ionarilor pentru a +ot?rA reconstituirea capitalului,
limitarea lui la valoarea existent? sau di!olvarea societ?@ii Eart. 1< alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
>n ca!ul An care nici dup? a doua convocare a adun?rii generale extraordinare, nu s&a Antrunit
cvorumul cerut de lege pentru aceast? adunare, administratorii societ?@ii pe ac@iuni trebuie s? se
adrese!e instan@ei Etribunalului. An a c?rei ra!? teritorial? se a"l? sediul societ?@ii pentru e"ectuarea
unei experti!e privind veri"icarea pierderii din capitalul social.
,ac? pe ba!a experti!ei dispuse de instan@?, tribunalul constat? pierderea unei 'um?t?@i din capitalul
social, atunci autori!ea!? printr&o Anc+eiere pe administratori s? convoace adunarea general? a
ac@ionarilor, care va putea s? +ot?rasc? limitarea capitalului la suma r?mas? sau di!olvarea
societ?@ii, cu orice num?r de ac@ionari pre!en@i Eart. 1< alin. din Legea nr. 1/1990..
a24 :n $a#u redu$erii $a"itauui so$ia su) +ini+u e*a. societatea pe ac@iuni se di!olv? Ci intr?
An lic+idare Eart. 22 alin. 1 lit. b din Legea nr. 1/1990..
Pierderea unei 'um?t?@i din capitalul social Ci reducerea capitalului sub minimul legal E2<.000.000
lei. nu conduc la di!olvarea societ?@ii pe ac@iuni dac?, An termen de 9 luni de la constatarea pierderii
sau a reducerii capitalului social, acesta este reAntregit sau este redus la valoarea r?mas? ori la
minimul legal sau cBnd societatea se trans"orm? Antr&o alt? "orm? la care capitalul social existent
este corespun!?tor Eart. 22 alin. din aceeaCi lege..
b. Redu$erea nu+5ruui a$3ionarior su) i+ita +ini+5 "re,5#ut5 de e*e Eart. 22 alin. 1 lit. c
din Legea nr. 1/1990..
111
Li An ca!ul An care num?rul ac@ionarilor a sc?!ut sub minimul legal de cinci ac@ionari, societatea pe
ac@iuni se di!olv? Ci intr? An lic+idare, dac? An termen de 9 luni de la constatarea acestei situa@ii nu
procedea!? la completarea num?rului de ac@ionari.
C4 Li$7idarea so$iet53ii "e a$3iuni
#e reali!ea!? potrivit Legii nr. 1/1990 Ci a dispo!i@iilor din actul constitutiv, An aceleaCi condi@ii cu
orice "orm? 'uridic? de societate comercial?. Condi@ia este ca actele constitutive s? nu con@in?
norme incompatibile cu prevederile legii An materie de lic+idare a societ?@ii.
TEMA
REGIMUL @URIDIC SPECIFIC SOCIETATII IN COMANDITA PE ACTIUNI
. 7o"iunea %i caracteristicile societ!"ii .n comandit! pe ac"iuni
14 No3iunea so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
#ocietatea An comandit? pe ac@iuni se aseam?n? atBt cu societatea An comandit? simpl? cBt Ci cu
societatea pe ac@iuni. *a are dou? categorii de asocia@i% comanditarii Ci comandita@ii.
(vBnd An vedere "aptul c? societatea An comandit? pe ac@iuni are capitalul divi!at An ac@iuni, legea
asimilea!? aceast? "orm? 'uridic? de societate cu societatea pe ac@iuni. )e"eritor la r?spunderea
pentru obliga@iile sociale, societatea An comandit? pe ac@iuni se supune regulilor societ?@ii An
comandit? simpl?/ asocia@ii comandita@i r?spund nelimitat Ci solidar, iar asocia@ii comanditari
r?spund numai An limita aportului lor la capitalul social.
>n practic?, societatea An comandit? pe ac@iuni este destul de rar AntBlnit?, "iind pre"erat? societatea
pe ac@iuni Ci societatea cu r?spundere limitat?.
So$ietatea 6n $o+andit5 "e a$3iuni a "ost de"init? ca "iind acea so$ietate $onstituit5 "rin
aso$ierea +ai +utor "ersoane. $are "arti$i"5 a for+area $a"itauui so$ia "rin anu+ite
$ontri)u3ii re"re#entate "rin a$3iuni. 6n ,ederea desf58ur5rii unei a$ti,it53i $o+er$iae. "entru
reai#are unor )enefi$ii 8i 6+"5r3irea or. 8i $are r5s"und "entru o)i*a3iie so$iae nei+itat 8i
soidar. 6n $a#u aso$ia3ior $o+andita3i. 8i nu+ai 6n i+ita a"ortuui or. 6n $a#u aso$ia3ior
$o+anditari.
24 Cara$teree so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
,in de"ini@ia dat? re!ult? urm?toarele caractere ale societ?@ii An comandit? pe ac@iuni%
a. so$ietatea are dou5 $ate*orii de aso$ia3i- $o+andita3ii 8i $o+anditarii/
b. 6ntre* $a"itau so$ia este 6+"5r3it in a$3iuni/ to@i asocia@ii au calitatea de ac@ionar/
c. r5s"underea "entru o)i*a3iie so$iae este diferit5/ comandita@ii r?spund nelimitat Ci solidar,
iar comanditarii r?spund numai An limita aportului lor.
#. Constituirea societ!"ii .n comandit! pe ac"iuni
14 Pre$i#5ri "reaa)ie
#ocietatea An comandit? pe ac@iuni se constituie dup? aceleaCi reguli ca Ci societatea pe ac@iuni.
Pentru constituirea societ?@ii An comandit? pe ac@iuni trebuie Antocmite urm?toarele acte constitutive%
contractul de societate Ci statutul societ?@ii sau, dup? ca!, Anscrisul unic, denumit act constitutiv Eart. <
din Legea nr. 1/1990..
,e asemenea, se "olosesc aceleaCi modalit?@i ca Ci An ca!ul societ?@ii pe ac@iuni% constituirea simultan? Ci
constituirea continuat? sau prin subscrip@ie public?.
*ste necesar? Andeplinirea "ormalit?@ilor de Anmatriculare An )egistrul Comer@ului Ci de publicitate
prin 6onitorul 0"icial al )omBniei.
112
24 A$tee $onstituti,e ae so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
-. Contractul de societate
a( Prei+inarii. Contractul de societate al societ?@ii An comandit? pe ac@iuni se Anc+eie An "orm?
scris? Ci trebuie s? cuprind? elementele prev?!ute de art. 8 din Legea nr. 1/1990.
)( Aso$ia3ii societ?@ii An comandit? pe ac@iuni pot "i persoane "i!ice sau 'uridice. -um?rul acestora
nu poate "i mai mic de doi, cu condi@ia s? existe asocia@i din ambele categorii% comandita@i Ci
comanditari. *i au calitatea de ac@ionari.
$( Fir+a so$iet53ii An comandit? pe ac@iuni se compune dintr&o denumire proprie, de natur? a o
deosebi de "irma altor societ?@i Ci va "i Anso@it? de men@iunea scris? An Antregime Fsocietate An
comandit? pe ac@iuniG Eart. < din Legea nr. 27/1990..
0rice act emis de societate, pe lBng? denumirea, "orma 'uridic?, sediul Ci num?rul de ordine din
)egistrul Comer@ului, trebuie s? men@ione!e Ci capitalul social, din care cel e"ectiv v?rsat, potrivit
ultimului bilan@ contabil aprobat.
d( A$3iunie4 (tBt asocia@ii comandita@i cBt Ci comanditarii au calitatea de ac@ionari.
>n actul constitutiv al societ?@ii trebuie s? se men@ione!e atBt asocia@ii comandita@i cBt Ci asocia@ii
comanditari Eart. 8 lit. a din Legea nr. 1/1990.. #ocietatea An comandita pe actiuni este administrata
potrivit sistemului unitar, cu excluderea sistemului dualist.
e( Ad+inistratorii societ?@ii An comandit? pe ac@iuni pot "i numai din categoria ac@ionarilor
comandita@i Eart. 8 lit. g din Legea nr. 1/1990..
=. *tatutul societ!"ii An comandit? pe ac@iuni se Anc+eie An "orm? autentic? Ci cuprinde aceleaCi
elemente prev?!ute de art. 8 din Legea nr. 1/1990 ca Ci contractul de societate. >n varianta An care
s&a optat pentru dou? Anscrisuri separate, statutul societ?@ii de!volt? clau!ele obligatorii din
contractul de societate.
&4 Modait53ie de $onstituire a so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
a( Prei+inarii4 #ocietatea An comandit? pe ac@iuni se constituie prin cele dou? modalit?@i
cunoscute% constituirea simultan? Ci constituirea continuat? sau prin subscrip@ie public? Econ"orm
regulilor de la societatea pe ac@iuni..
)( Constituirea si+utan5 apare atunci cBnd exist? cel pu@in doi asocia@i care se anga'ea!? s?
contribuie la reali!area capitalului minim prev?!ut de lege.
$( Constituirea $ontinuat5 sau "rin su)s$ri"3ie "u)i$5 apare atunci cBnd pentru "ormarea
capitalului social se apelea!? la contribu@ia publicului interesat.
/4 For+ait53ie ne$esare $onstituirii so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
Pentru constituirea societ?@ii An comandit? pe ac@iuni sunt necesare aceleaCi "ormalit?@i ca Ci pentru
orice "orm? 'uridic? de societate comercial?% Antocmirea actelor constitutive Ci Anmatricularea
societ?@ii. (cestea sunt necesare pentru ambele modalit?@i de constituire a societ?@ii comerciale.
#ocietatea An comandit? pe ac@iuni dobBndeCte personalitate 'uridic? din momentul Anregistr?rii An
)egistrul Comer@ului Eart. 30 din Legea nr. 1/1990..
&. $unc"ionarea societ!"ii .n comandit! pe ac"iuni
14 Pre$i#5ri de "rin$i"iu
,in punct de vedere al constituirii Ci "unc@ion?rii, societatea An comandit? pe ac@iuni este
asem?n?toare societ?@ii pe ac@iuni, cu unele particularit?@i speci"ice eviden@iate de lege. (rt. 187 din
Legea nr. 1/1990 dispune An acest sens c? societatea An comandit? pe ac@iuni este reglementat? de
dispo!i@iile re"eritoare la societatea pe ac@iuni cu excep@ia dispo!i@iilor din capitolul I al titlului al
$$$&lea Eart. 1<&1<<
1
din lege..
11
(Cadar, se aplic? acele dispo!i@ii legale re"eritoare la societatea pe ac@iuni care vi!ea!?% emiterea
ac@iunilor/ adunarea general? a ac@ionarilor/ administrarea societ?@ii/ cen!orii societ?@ii/ emiterea de
obliga@iuni/ registrele societ?@ii/ situatia "inanciara anuala, bene"iciile Ci "ondul de re!erv?.
24 Ad+inistrarea so$iet53ii 6n $o+andit5 "e a$3iuni
(dministrarea acestui tip de societatea este Ancredin@at? unuia sau mai multor asocia@i comandita@i.
(socia@ilor comandita@i li se vor aplica dispo!i@iile art. 80&8, iar asocia@ilor comanditari cele din
art. 89 Ci 90 din Legea nr. 1/1990.
Calitatea de administratori ai societ?@ii An comandit? pe ac@iuni poate "i Ancredin@at? numai
asocia@ilor comandita@i. *xcluderea asocia@ilor comanditari se datorea!? "aptului c? aceCtia au numai
o r?spunde limitat? "a@? de obliga@iile societ?@ii, pe cBnd asocia@ii comandita@i au o r?spundere
solidar? Ci nelimitat? Eart. din Legea nr. 1/1990..
-umirea sau revocarea administratorilor societ?@ii An comandit? pe ac@iuni se "ace de c?tre adunarea
general? a ac@ionarilor, printr&o +ot?rBre luat? An condi@iile de cvorum Ci ma'oritate cerute pentru
adun?rile generale extraordinare.
>n locul administratorului revocat din "unc@ie, decedat sau care a Ancetat exercitarea mandatului, se
va alege o alt? persoan? An condi@iile stabilite pentru adunarea general? extraordinar? a ac@ionarilor.
>n ca!ul pluralit?@ii de administratori, numirea unui nou administrator de c?tre adunarea general?
extraordinar? trebuie aprobat? Ci de ceilal@i administratori, iar noul administrator devine asociat
comanditat Eart. 189 alin. Ci 3 din Legea nr. 1/1990..
(dministratorul revocat r?mBne r?spun!?tor nelimitat "a@? de ter@i pentru obliga@iile pe care le&a
contractat An timpul administra@iei sale. *l are o ac@iune de regres Ampotriva societ?@ii Eart. 189 alin.
< din aceeaCi lege..
&4 Dre"turie 8i o)i*a3iie a$3ionarior
(tBt asocia@ii comandita@i, cBt Ci asocia@ii comanditari, au toate drepturile Ci obliga@iile ce decurg din
calitatea lor de ac@ionari ai societ?@ii An comandit? pe ac@iuni.
>n plus, art. 188 alin. 2 din Legea nr. 1/1990 prevede Ci alte drepturi Ci obliga@ii speci"ice societ?@ii
An comandit?.
(socia@ii comandita@i, care Andeplinesc "unc@ia de administratori, nu pot lua parte la deliber?rile
adun?rilor generale pentru alegerea cen!orilor, c+iar dac? posed? ac@iuni ale societ?@ii Eart. 190 din
Legea nr. 1/1990..
'. 8izolvarea %i lichidarea societ!"ii .n comandit! pe ac"iuni
(tBt di!olvarea, cBt Ci lic+idarea societ?@ii An comandit? pe ac@iuni se reali!ea!? dup? aceleaCi reguli
Ci principii ca Ci societatea pe ac@iuni.
#ocietatea An comandit? pe ac@iuni se di!olv? Ci intr? An lic+idare An ca!urile generale reglementate
de art. 227 Ci art. 27 din Legea nr. 1/1990, precum Ci An ca!urile speci"ice prev?!ute de art. 229
din aceeaCi lege% dac? singurul asociat comanditat sau comanditar este supus procedurii
"alimentului, devine incapabil, este exclus ori se retrage sau a decedat. (cest e"ect nu se produce
atunci cBnd actul constitutiv con@ine o clau!? de continuitate a activit?@ii cu moCtenitorii sau cBnd
asociatul r?mas a +ot?rBt continuarea existen@ei societ?@ii sub "orma unei societ?@i cu r?spundere
limitat? cu asociat unic.
113
TEMA
REGIMUL @URIDIC SPECIFIC SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
. 7o"iunea %i caracteristicile societ!"ii cu r!spundere limitat!
14 Defini3ia so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
#ocietatea cu r?spundere limitat? a "ost reglementat? pentru prima dat? An anul 1892 An 2ermania,
iar ulterior a "ost preluat? de =ran@a An anul 192< Ci apoi de alte state europene. *a este cunoscut?
atBt An sistemul romanic de drept, cBt Ci An sistemul de common la%$ >n )omBnia societatea cu
r?spundere limitat? Ci&a g?sit consacrarea 'uridic? prin Legea nr. 1/1990 privind societ?@ile
comerciale, iar An pre!ent este cea mai r?spBndit? "orm? 'uridic? de societate comercial?, datorit?
avanta'elor pe care le pre!int?. (ceast? "orm? de societate este asimilat? societ?@ilor de persoane,
din punct de vedere al constituirii Ci "unc@ion?rii, Ci societ?@ilor de capitaluri, din punct de vedere al
r?spunderii asocia@ilor pentru obliga@iile societ?@ii.
,in de"ini@ia general? a societ?@ii comerciale Ci coroborat cu prevederile art. din Legea nr.
1/1990, societatea cu r?spundere limitat? a "ost de"init? de doctrina comerciala ca "iind o so$ietate
$onstituit5. "e )a#a de"inei 6n$rederi. de dou5 sau +ai +ute "ersoane. $are "un 6n $o+un
anu+ite )unuri. "entru a desf58ura o a$ti,itate $o+er$ia5. 6n ,ederea 6+"5r3irii )enefi$iior
8i $are r5s"und "entru o)i*a3iie so$iae 6n i+ita a"ortuui or.
24 Cara$teree so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
(vBnd An vedere de"ini@ia mai sus men@ionat?, reies urm?toarele caractere ale societ?@ii cu
r?spundere limitat?%
a. aso$ierea se )a#ea#5 "e 6n$rederea aso$ia3ior, societatea avBnd un caracter intuitu "ersonae/
b. $a"itau so$ia este di,i#at 6n anu+ite fra$3iuni denu+ite "5r3i so$iae/
c. aso$ia3ii r5s"und "entru o)i*a3iie so$iae nu+ai 6n i+ita a"ortuui or4
&4 So$ietatea $u r5s"undere i+itat5 $u aso$iat uni$
Potrivit art. 1 din Legea nr. 1/1990, societatea cu r?spundere limitat? se poate constitui prin
aportul unui singur asociat, care va "i de@in?torul tuturor p?r@ilor sociale. (ceasta este o "orm?
particular? a societ?@ii cu r?spundere limitat?.
0 persoan? "i!ic? sau o persoan? 'uridic? nu poate "i asociat unic decBt Antr&o singur? societate cu
r?spundere limitat? Eart. 13 alin. 1.. 5otodat?, societatea cu r?spundere limitat? nu poate avea ca
asociat unic o alt? societate cu r?spundere limitat? alc?tuit? dintr&o singur? persoan? Eart. 13 alin. 2
din Legea nr. 1/1990..
(sociatul unic, persoana "i!ica, poate avea calitatea de salariat al societ?@ii cu r?spundere limitat? la
care avea calitatea de asociat unic. *xcep@ie "ace situa@ia An care asociatul unic are calitatea de
administrator unic sau de membru al consiliului de administra@ie. ,in aceast? prevedere legal?
reiese "aptul c? un asociat unic nu poate avea calitatea de salariat al societ?@ii cu r?spundere limitat?
la care este asociat dac? el are calitatea de unic administrator sau de membru al consiliului de
administra@ie al unei societ?@i comerciale.
>n situa@ia nerespect?rii acestor interdic@ii, statul, prin 6inisterul =inan@elor Publice, va cere
di!olvarea pe cale 'udec?toreasc? a unei ast"el de asocia@ii constituite cu Anc?lcarea legii.
,i!olvarea, An acest ca!, poate "i solicitat? de orice persoan? interesat?, inclusiv de c?tre 0"iciul
)egistrului Comertului Eart. 13 alin. din lege..
Pe ba!a +ot?rBrii 'udec?toreCti de di!olvare, An acest ca!, societatea cu r?spundere limitat? cu asociat
unic se di!olv? Ci intr? An lic+idare An condi@iile stabilite de lege pentru societatea cu r?spundere
limitat? obiCnuit?.
#ocietatea cu r?spundere limitat? cu asociat unic se constituie ca persoan? 'uridic?, indi"erent dac?
asociatul unic este o persoan? "i!ic? sau o persoan? 'uridic?.
11<
>n mod similar oric?rei societ?@i comerciale, societatea cu r?spundere limitat? cu asociat unic
dobBndeCte calitatea de comerciant prin constituirea ei An condi@iile legii. 0bliga@iile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic r?spunde numai An limita aportului s?u la capitalul
societ?@ii comerciale.
(ceast? "orm? de societate este guvernat? de aceleaCi reguli Ci principii ca Ci societatea cu
r?spundere limitat? obiCnuit?, cu men@iunea c? Antregul capital social apar@ine unui singur asociat.
#. Constituirea societ!"ii cu r!spundere limitat!
14 Prei+inarii
La ba!a constituirii societ?@ii cu r?spundere limitat? st? actul constitutiv Econtractul de societate.. Pe
lBng? Antocmirea acestuia sunt necesare "ormalit?@ile de publicitate prev?!ute de lege.
24 A$tee $onstituti,e ae so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
-. Contractul de societate
A4 14 Prei+inarii4 Potrivit art. < din Legea nr. 1/1990, societatea cu r?spundere limitat? se
constituie prin contractul de societate Ci statut, sau, dup? ca!, prin Anscrisul unic.
*xcep@ia este dat? de societatea cu r?spundere limitat? cu asociat unic, unde se AntocmeCte numai
statutul Eart. < alin. < din Legea nr. 1/1990..
Contractul de societate al societ?@ii cu r?spundere limitat? trebuie s? cuprind? elemente obligatorii
prev?!ute de art. 7 din Legea nr. 1/1990.
A424 Aso$ia3ii societ?@ii cu r?spundere limitat? pot "i persoane "i!ice Ci persoane 'uridice.
-um?rul acestora este l?sat la aprecierea persoanelor interesate An constituirea societ?@ii, deoarece
legea nu "ixea!? o limit? minim?, aceasta re!ultBnd din contract, care trebuie s? aib? cel pu@in doi
asocia@i, iar An ca!ul particular al societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, con"orm statutului
societ?@ii exist? un singur asociat.
Legea "ixea!? totuCi num?rul maxim al asocia@ilor la cel mult <0, pentru a se p?stra caracterul
intuitu "ersonae al societ?@ii Eart. 12 din legea nr. 1/1990..
A4&4 Fir+a societ?@ii cu r?spundere limitat? se compune dintr&o denumire proprie, la care se poate
ad?uga numele unuia sau al mai multor asocia@i, Anso@it? de men@iunea scris? An Antregime%
Fsocietate cu r?spundere limitat?G sau prescurtat F#.).L.G Eart. din Legea nr. 27/1990..
A4/4 Ca"itau so$ia subscris Ci v?rsat al societ?@ii cu r?spundere limitat? trebuie men@ionat An actul
constitutiv al societ?@ii Eart. 7 lit. d din Legea nr. 1/1990..
Ialoarea capitalului social se "ixea!? de asocia@i An "unc@ie de nevoile societ?@ii, Ans? legea stabileCte
suma minim? de 200 lei.
Capitalul social trebuie v?rsat integral la constituirea societ?@ii comerciale cu r?spundere limitat?.
A4?4 A"orturie aso$ia3ior trebuie, de asemenea, prev?!ute An actul constitutiv al societ?@ii Eart. 7
lit. d din lege. Ci ele pot consta An sume de bani An numerar Ci An bunuri mobile sau imobile.
Legea inter!ice aporturile An crean@e Ci presta@iile An munc? la constituirea societ?@ii cu r?spundere
limitat? Eart. 1< alin. Ci 3 din Legea nr. 1/1990..
(socia@ii sunt liberi s? stabileasc? cBt din capitalul social va "i constituit din aporturi An natur? Ci cBt An
numerar, acest lucru nemai"iind impus prin lege.
Pentru aporturile An natur? An actul constitutiv trebuie men@ionat? valoarea lor, precum Ci modul de
evaluare a acestora.
A4A4 P5r3ie so$iae4 Capitalul social al societ?@ii cu r?spundere limitat? se Amparte An "rac@iuni de o
valoare egal?, numite p?r@i sociale. Ialoarea nominal? a unei p?r@i sociale nu va putea "i mai mic?
de 10 lei. P?r@ile sociale nu pot "i repre!entate prin titluri negociabile Eart. 11 din legea nr. 1/1990..
*miterea de titluri negociabile repre!entBnd p?r@i sociale are drept consecin@? sanc@ionarea penal? a
administratorilor societ?@ii comerciale cu r?spundere limitat? .
-um?rul p?r@ilor sociale Ci modul de reparti!are a acestora Antre asocia@i trebuie prev?!ut An actul
constitutiv al societ?@ii.
117
=iec?rui asociat Ai revine un num?r de p?r@i sociale corespun!?tor valorii cotei sale de aport la
capitalul social. ,e asemenea, asocia@ii pot deroga de la acest principiu al propor@ionalit?@ii, Ans?
numai prin men@iune An actul constitutiv.
=. *tatutul societ!"ii cu r?spundere limitat? se Anc+eie An "orm? scris? Ci cuprinde aceleaCi elemente
ca Ci contractul de societate.
(Ca cum am men@ionat, An ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, singurul act
constitutiv al societ?@ii este statutul. (cesta cuprinde aceleaCi elemente prev?!ute de art. 7 din Legea
nr. 1/1990, ca Ci contractul de societate.
&4 For+ait53ie ne$esare $onstituirii so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
Pentru valabila constituire a societ?@ii cu r?spundere limitat? sunt necesare aceleaCi "ormalit?@i ca la
orice "orm? 'uridic? de societate comercial?, inclusiv pentru societatea cu r?spundere limitat? cu
asociat unic% Antocmirea actelor constitutive Ci Anregistrarea An )egistrul Comer@ului.
#ocietatea cu r?spundere limitat? devine persoan? 'uridic? din momentul Anmatricul?rii ei An
)egistrul Comer@ului Eart. 30 din Legea nr. 1/1990..
&. $unc"ionarea societ!"ii cu r!spundere limitat!
14 Adunarea *enera5 a aso$ia3ior
(dunarea general? a asocia@ilor este organul de deliberare Ci deci!ie An ca!ul societ?@ii cu r?spundere
limitat?. (ceasta exprim? voin@a social? Ci ia +ot?rBri An toate problemele esen@iale ale activit?@ii
societ?@ii.
5otodat?, aceasta are putere de deci!ie, An condi@ii de cvorum Ci ma'oritate di"erite, An "unc@ie de
problemele obiCnuite ale vie@ii societ?@ii sau de problemele deosebite.
>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, rolul adun?rii asocia@ilor revine asociatului
unic.
-. Convocarea adun!rii generale a asocia"ilor se "ace de c?tre administrator la sediul societ?@i, cel
pu@in o dat? pe an sau de cBte ori este necesar.
Convocarea adun?rii se poate "ace Ci de c?tre un asociat sau un num?r de asocia@i care s? repre!inte
cel pu@in o p?trime din capitalul social, cu preci!area scopului convoc?rii Eart. 19< alin. 2 din Legea
nr. 1/1990..
(tunci cBnd adunarea asocia@ilor nu a "ost convocat? de c?tre administratori, acest lucru incumb?
cen!orilor societ?@ii.
(dunarea asocia@ilor va "i convocat? An "orma stabilit? prin actul constitutiv, iar An lipsa unor
prevederi An acest sens, prin scrisoare recomandat?.
>n toate ca!urile convocarea se va "ace cu cel pu@in 10 !ile Anainte de data "ixat? pentru adunarea
asocia@ilor Ci cu preci!area ordinii de !i.
=. -tribu"iile adun!rii asocia"ilor societ?@ii cu r?spundere limitat? sunt stabilite de art. 189 din
Legea nr. 1/1990, ast"el%
a. aprob? situatia "inanciara anuala Ci stabileCte reparti!area pro"itului net Antre asocia@i/
b. desemnea!? administratorii Ci cen!orii societ?@ii sau dup? ca!, auditorii interni/ Ai revoc? pe
aceCtia din "unc@ie Ci le d? desc?rcarea pentru activitatea depus? An cadrul societ?@ii/
c. decide urm?rirea Ci tragerea la r?spundere a administratorilor Ci a cen!orilor pentru pre'udiciile
cau!ate societ?@ii. >n acest ca! stabileCte Ci persoana Ans?rcinat? s? exercite ac@iunea An r?spundere/
d. modi"ic? An condi@iile legii actul constitutiv al societ?@ii.
(tribu@iile men@ionate apar@in asociatului unic An ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat
unic Eart. 1 din Legea nr. 1/1990..
C. Condi"iile cerute de lege pentru deliberare %i luarea deciziilor sunt cele stabilite de Legea nr.
1/1990.
:ot?rBrile asocia@ilor se iau An adunarea general? Eart. 187 din lege.. Prin actul constitutiv, asocia@ii
vor putea stabili ca votarea s? se "ac? Ci prin coresponden@?.
117
,reptul de vot An adunare se exercit? propor@ional cu participarea asocia@ilor la capitalul social.
=iecare parte social? d? dreptul la un vot Eart. 188 din Legea nr. 1/1990..
:ot?rBrile adun?rii generale se iau prin votul repre!entBnd ma'oritatea absolut? a asocia@ilor Ci a
p?r@ilor sociale Eart. 192 alin. 1 din Legea nr. 1/1990.. (Cadar, pentru adoptarea +ot?rBrilor este
necesar? o dubl? ma'oritate% o ma'oritate An ce priveCte num?rul asocia@ilor Ci o ma'oritate An
num?rul p?r@ilor sociale EAn capital social..
(tunci cBnd adunarea general? legal constituit? nu poate lua o +ot?rBre valabil?, din cau!a
neAntrunirii dublei ma'orit?@i, se va convoca o nou? adunare a asocia@ilor care poate decide asupra
problemelor de pe ordinea de !i cu votul ma'orit?@ii asocia@ilor pre!en@i An adunare, oricare ar "i
num?rul de asocia@i Ci partea din capitalul social repre!entat? Eart. 19 alin. din lege..
La +ot?rBrile ce au ca obiect modi"icarea actului constitutiv al societ?@ii este necesar votul tuturor
asocia@ilor, An a"ar? de ca!ul cBnd legea sau actul constitutiv ar dispune alt"el Eart. 192 alin. 2 din
lege.. (ceast? condi@ie strict? este impus? pentru a p?stra caracterul intuitu "ersonae al societ?@ii.
Legea stabileCte anumite interdic@ii cu privire la exercitarea dreptului de vot An adunarea asocia@ilor.
(st"el, un asociat nu poate exercita dreptul s?u de vot cu privire la deliber?rile re"eritoare la
aporturile sale An natur? sau la actele 'uridice Anc+eiate Antre el Ci societate Eart. 19 alin. 2 din Legea
nr. 1/1990..
Pentru Anc?lcarea acestei interdic@ii, asociatul r?spunde pentru pre'udiciile aduse societ?@ii, dac?, "?r?
votul s?u, nu s&ar "i ob@inut ma'oritatea cerut? de lege Eart. 79 Ci art. 197 alin. din lege..
8. ;ot!r9rile adun!rii asocia"ilor luate cu respectarea actului constitutiv Ci a dispo!i@iilor legale
sunt obligatorii pentru to@i asocia@ii, inclusiv pentru aceia care au absentat de la adunare ori au votat
contra.
Legea nu cere aducerea la cunoCtin@a ter@ilor a +ot?rBrilor adun?rii asocia@ilor, aCa cum se prevede An
ca!ul adun?rii generale a ac@ionarilor. ,ar Ci +ot?rBrile adun?rii societ?@ii cu r?spundere limitat?
trebuie Anregistrate An )egistrul Comer@ului potrivit art. 21 lit. + din Legea nr. 27 /1990.
(sociatul care se consider? nedrept?@it poate cere instan@ei 'udec?toreCti anularea +ot?rBrii
asocia@ilor. (cest drept se exercit? An condi@iile prev?!ute de lege pentru anularea +ot?rBrilor
adun?rii generale a ac@ionarilor. 5ermenul de prescrip@ie de 1< !ile prev?!ut la art. 1< alin.2 curge
de la data la care asociatul a luat la cunostin@? de +ot?rBrea adunarii generala pe care o adopt?.
24 Ad+inistratorii so$iet53ii
-. 8esemnarea administratorilor societ!"ii cu r!spundere limitat! se "ace prin actul constitutiv
sau, ulterior, de adunarea asocia@ilor, societatea "iind administrat? de un administrator unic ori de
mai mul@i administratori Eart. 192 alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
#e impun unele preci!?ri An leg?tur? cu desemnarea administratorilor de c?tre adunarea asocia@ilor,
re"eritoare la condi@iile cerute pentru luarea deci!iilor deoarece prevederile legii nu sunt su"icient de
clare.
>n art. 197 alin. din Legea nr. 1/1990 se prevede c? dispo!i@iile art. 77 din lege, care privesc
societatea An nume colectiv, se aplic? Ci societ?@ii cu r?spundere limitat?. ,ar, potrivit art. 77 din
lege, asocia@ii care repre!int? ma'oritatea absolut? a capitalului social pot alege unul sau mai mul@i
administratori dintre ei, "ixBndu&le puterile, durata Ans?rcin?rii Ci eventuala lor remunera@ie, doar
dac? prin actul constitutiv nu se dispune alt"el. Cu aceeaCi ma'oritate se poate decide asupra
revoc?rii administratorilor sau asupra limit?rii puterilor lor, cu excep@ia ca!ului An care
administratorii au "ost numi@i prin actul constitutiv.
#untem de p?rere, al?turi de al@i autori, c? desemnarea administratorilor, ca Ci stabilirea puterilor,
duratei Ans?rcin?rii Ci remunera@iei administratorilor ar trebui s? "ie decise de adunarea asocia@ilor cu
respectarea dublei ma'orit?@i prev?!ute de art. 192 din Legea nr. 1/1990 Ema'oritatea An num?rul
asocia@ilor Ci An num?rul p?r@ilor sociale, iar nu singura ma'oritate a capitalului social, aCa cum
prevede art. 77 din lege..
)evocarea administratorilor se poate "ace prin votul tuturor asocia@ilor, dac? administratorii au "ost
numi@i prin actul constitutiv, sau cu votul repre!entBnd ma'oritatea absolut? a asocia@ilor Ci a p?r@ilor
sociale, dac? administratorii au "ost desemna@i de c?tre adunarea asocia@ilor.
118
Legea impune anumite interdic@ii cu privire la administratori. (st"el, este inter!is administratorilor
s? exercite, "?r? autori!area adun?rii asocia@ilor, mandatul de administrator An alte societ?@i
concurente sau avBnd acelaCi obiect, precum Ci s? "ac? acelaCi "el de comer@ ori altul concurent pe
cont propriu, sau pe contul altei persoane "i!ice sau 'uridice Eart. 197 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
>n ca!ul Anc?lc?rii acestei interdic@ii mandatul administratorilor va "i revocat, iar ei vor r?spunde
pentru pre'udiciile aduse societ?@ii.
=. :odul de lucru .n cazul pluralit!"ii de administratori poate "i stabilit prin actul constitutiv sau
prin +ot?rBrea adun?rii generale de numire a administratorilor.
,ac? s&a stabilit ca administratorii s? lucre!e Ampreun?, deci!iile trebuie luate An unanimitate, iar An
ca! de divergen@? vor decide asocia@ii An condi@iile art. 197 din Legea nr. 1/1990.
>n ca!ul An care An actul constitutiv nu s&a stabilit modul de exercitare a mandatului de c?tre
administratori, "iecare dintre ei poate lucra individual Eart. 89 Cod comercial., "iind aplicabile
regulile re"eritoare la mandatul comercial.
(tunci cBnd un administrator are ini@iativa unei opera@iuni comerciale care dep?CeCte limitele
obiectului obiCnuit al comer@ului pe care Al exercit? societatea, el trebuie s? AnCtiin@e!e An prealabil
pe ceilal@i administratori, sub sanc@iunea repararii pre'udiciului cau!at societ?@ii.
C. -tribu"iile administratorilor societ?@ii cu r?spundere limitat? sunt cele obiCnuite pentru orice
"orm? 'uridic? de societate comercial?. *i pot "ace toate opera@iunile cerute pentru aducerea la
Andeplinire a obiectului societ?@ii, An a"ar? de restric@iile stabilite prin actul constitutiv.
(dministratorul are obliga@ia s? Antocmeasc? Ci s? @in? un registru al asocia@ilor, An care s?
consemne!e, dup? ca!% numele Ci prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul "iec?rui asociat,
partea acestuia din capitalul social, trans"erul p?r@ilor sociale sau orice alt? modi"icare privitoare la
acestea Eart. 198 alin. 1 din Legea nr. 1/1990..
,ac? nu se respect? aceast? obliga@ie, administratorii r?spund personal Ci solidar pentru pre'udiciile
aduse societ?@ii Eart. 198 alin. 2 din lege..
(dministratorul Anvestit cu putere de repre!entare, prin actul constitutiv al societ?@ii sau ulterior de
c?tre adunarea asocia@ilor, are dreptul de a repre!enta societatea cu r?spundere limitat? An raporturile
'uridice cu ter@ii.
(tunci cBnd An actul constitutiv nu s&a men@ionat care administrator are puterea de repre!entare a
societ?@ii, legea pre!um? c? dreptul de a repre!enta societatea cu r?spundere limitat? apar@ine
"iec?rui administrator Eart. 7< Ci art. 197 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
>n ca!ul particular al societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, atribu@iile administratorilor pot
"i exercitate de asociatul unic, dac? el are Ci calitatea de administrator, sau de o persoan? din a"ara
societ?@ii Eart. 1 alin. 2 din lege..
8$ )!spunderea administratorilor societ?@ii cu r?spundere limitat? este aceeaCi ca An orice "orm?
'uridic? de societate comercial?. 0bliga@iile Ci r?spunderile administratorilor sunt reglementate de
dispo!i@iile re"eritoare la mandat Ci de cele speciale prev?!ute de legea societ?@ilor comerciale Eart.
72 din Legea nr. 1/1990..
&4 Controu *estiunii so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
#itua@iile "inanciare anuale ale societa@ilor cu r?spundere limitat? supuse obliga@iei legale de auditare
vor "i auditate de c?tre auditori finan$iari4 La societ?@ile ale caror situa@ii "inanciare anuale nu sunt
supuse obliga@iei legale de auditare, adunarea generala a actionarilor poate numi unul sau mai multi
$en#ori ori un auditor "inanciar4
>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat?, legea prevede c? An actul constitutiv se poate stabili
alegerea unuia sau a mai multor cen!ori. ,ac? num?rul asocia@ilor este mai mare de cincispre!ece,
numirea cen!orilor este obligatorie. >n ca! contrar, numirea cen!orilor este "acultativa. ,ispo!itiile
prev?!ute de lege pentru cen!orii societ?@ii pe actiuni se aplica Ci cen!orilor societ?@ii cu r?spundere
limitat?. Eart.199 alin.3 din Legea nr.1/1990..
,e men@ionat "aptul c? An ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? nu se aplic? dispo!itiile art.1<9 din
Legea nr.1/1990 prev?!ute pentru societatea pe ac@iuni care impun pla"onul minim de trei cen!ori
Ci trei suplean@i, ast"el c? societatea cu r?spundere limiat? poate avea un cen!or Ci un supleant.
119
Cenzorii societ!"ii cu r!spundere limitat!. Prin actul constitutiv al societ?@ii se poate prevedea
posibilitatea alegerii unuia sau a mai multor cen!ori de c?tre adunarea asocia@ilor Eart. 199 din
Legea nr. 1/1990..
>n mod similar, celelalte condi@ii re"eritoare la cen!orii societ?@ii pe ac@iuni sunt obligatorii Ci An
ca!ul cen!orilor societ?@ii cu r?spundere limitat?. (st"el, cel pu@in unul din cen!ori trebuie s? "ie
expert contabil sau contabil autori!at. ,e asemenea, cen!orii societ?@ii trebuie s? "ie asocia@i, cu
excep@ia cen!orului contabil, care poate "i Ci un neasociat.
,eCi legea nu prevede An mod expres decBt alegerea cen!orilor de c?tre adunarea asocia@ilor
societ?@ii cu r?spundere limitat? Eart. 193 alin. 1 din lege., nimic nu se opune ca cen!orii s? poat? "i
desemna@i Ci prin actul constitutiv al societ?@ii.
/4 Situatia finan$iara anuaa4 Re"arti#area "rofituui 8i a di,idendeor
-. *ituatia financiara anuala al societ?@ii cu r?spundere limitat? se AntocmeCte la s"BrCitul unui
exerci@iu "inanciar, An condi@iile prev?!ute de Legea contabilit?@ii nr. 82 din 1991 Ci a dispo!i@iilor
6inisterului =inan@elor Publice Eart. 177 Ci art. 197 din Legea nr. 1/1990..
)eparti!area pro"itului net se "ace de c?tre adunarea asocia@ilor, care "ixea!? Ci dividendul.
*ste ilegal? distribuirea de dividende din pro"itul care nu este real sau a"ectea!? capitalul societ?@ii
cu r?spundere limitat?.
,up? stabilirea dividendului, "iecare asociat devine titularul unui drept de crean@? asupra societ?@ii.
=. $ondul de rezerv! al societ?@ii cu r?spundere limitat? se stabileCte An aceleaCi condi@ii prev?!ute
de lege pentru societatea pe ac@iuni Eart. 201 alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
Pentru constituirea "ondului de re!erv? se re@ine An "iecare an din bene"iciile societ?@ii o cot? de < la
sut?, pBn? cBnd valoarea "ondului repre!int? a cincea parte din capitalul societ?@ii.
,up? ce s&a reali!at constituirea "ondului de re!erv?, acesta trebuie completat de cBte ori s&a
micCorat sub valoarea minim? de o cincime din capitalul societ?@ii cu r?spundere limitat? Eart. 178
alin. 2 din Legea nr. 1/1990..
?4 Interdi$3ia e+iterii unor tituri de ,aoare ne*o$ia)ie
#ocietatea cu r?spundere limitat? nu poate emite titluri de valoare negociabile, respectiv ac@iuni sau
obliga@iuni, AntrucBt nu este o societate de capitaluri.
P?r@ile sociale sunt "rac@iuni ale capitalului social, Ans?, potrivit art. 11 alin. 2 din Legea nr. 1/1990,
ele nu pot "i repre!entate prin titluri negociabile.
5otodat?, societatea cu r?spundere limitat? nu poate emite nici obliga@iuni Eart. 200 din Legea nr.
1/1990..
A4 Trans+iterea "5r3ior so$iae
-. 0reliminarii. P?r@ile sociale primite An sc+imbul aportului la capitalul societ?@ii cu r?spundere
limitat? con"er? calitatea de asociat cu toate drepturile Ci obliga@iile a"erente.
Cu toate c? nu au regimul unor titluri negociabile, p?r@ile sociale au o valoare patrimonial? Ci pot "i
transmise An condi@iile prev?!ute de lege. 0 dat? cu transmiterea p?r@ilor sociale se transmite Ci
calitatea de asociat An societatea cu r?spundere limitat? cu toate drepturile Ci obliga@iile pe care le
implic? aceast? calitate.
Legea nr. 1/1990 reglementea!? posibilitatea transmiterii p?r@ilor sociale Antre asocia@i, c?tre
persoane din a"ara societ?@ii Ci prin succesiune. Cel mai des AntBlnite sunt ca!urile de transmitere a
p?r@ilor sociale prin acte 'uridice cu titlu oneros sub "orma cesiunii.
Pentru a se p?stra caracterul intuitu "ersonae al societ?@ii cu r?spundere limitat?, transmiterea
p?r@ilor sociale a asocia@ilor nu se poate reali!a decBt cu respectarea dispo!i@iilor legii.
=. Condi"iile transmiterii p!r"ilor sociale sunt stabilite de Legea nr. 1/1990, dup? cum
transmiterea se "ace Antre asocia@i sau c?tre persoane din a"ara societ?@ii ori pe cale succesoral?.
Prin urmare, pe lBng? dispo!i@iile legii societ?@ilor comerciale sunt aplicabile Ci regulile de drept
comun privind cesiunea de crean@?, precum Ci cele re"eritoare la transmisiunea succesoral?.
120
Caracterul intuitu "ersonae al societ?@ii cu r?spundere limitat? "ace ca transmiterea p?r@ilor sociale
prin cesiune s? se poat? "ace numai cu consim@?mBntul celorlal@i asocia@i. >n ca!ul succesiunii acest
consim@?mBnt are An vedere continuarea activit?@ii societ?@ii cu moCtenitorii.
'414 Cesiunea "5r3ior so$iae 6ntre aso$ia3i se "ace An condi@iile stabilite de art. 202 Ci 20 din
Legea nr. 1/1990.
(socia@ii ACi pot transmite p?r@ile sociale prin Anc+eierea unui contract Antre asociatul cedent Ci
asociatul cesionar, contract ce trebuie s? Ambrace "orma autentic?.
La Anc+eierea contractului de cesiune a p?r@ilor sociale se cere consim@?mBntul prealabil al celorlal@i
asocia@i. =iind vorba de o transmitere a p?r@ilor sociale Antre asocia@i nu este a"ectat caracterul
intuitu "ersonae al societ?@ii cu r?spundere limitat?.
Cesiunea p?r@ilor sociale Antre asocia@i trebuie noti"icat? societ?@ii prin cererea de Anscriere a cesiunii
An registrul asocia@ilor societ?@ii.
Pentru prote'area intereselor ter@ilor este necesar? Ci Anscrierea cesiunii An )egistrul Comer@ului ,
moment din care cesiunea va produce e"ecte "a@? de ter@i.
>n ca!ul An care prin actul constitutiv al societ?@ii s&a inter!is aceast? opera@iune, cesiunea p?r@ii de
interes a asociatului nu poate interveni decBt printr&o +ot?rBre a asocia@ilor de modi"icare a actului
constitutiv.
'424 Cesiunea "5r3ior so$iae 6ntre aso$ia3i 8i "ersoane din afara so$iet53ii $o+er$iae este
permis? numai dac? a "ost aprobat? de asocia@ii care repre!int? cel pu@in trei p?trimi din capitalul
social. (ceast? m?sur? este menit? s? prote'e!e caracterul intuitu "ersonae al societ?@ii pe ac@iuni .
(ceast? ma'oritate de trei p?trimi din capitalul social, aparent constituie o excep@ie de la regula
dublei ma'orit?@i prev?!ute de art. 192 din lege. >n realitate asigurarea acestei ma'orit?@i cali"icate An
capital asigur? condi@ii Ci pentru reali!area unei ma'orit?@i An ce priveCte num?rul de asocia@i
pre!en@i An adunare.
*ste obligatoriu ca +ot?rBrea prealabil? privind aprobarea cesiunii p?r@ii de interes s? Ambrace "orma
autentic?.
5otodat?, cesiunea p?r@ii sociale trebuie s? Andeplineasc? condi@ia noti"ic?rii c?tre societate prin
Anscrierea An registrul asocia@ilor precum Ci condi@ia de publicitate prin men@ionarea An )egistrul
Comer@ului.
'4&4 Trans+iterea "5r3ior so$iae "e $ae su$$esora5 se poate reali!a dac? An actul constitutiv al
societ?@ii s&a prev?!ut aceast? posibilitate .
(cest lucru d? posibilitatea continu?rii existen@ei societ?@ii cu moCtenitorii asociatului decedat,
deoarece aceCtia devin de drept succesori ai p?r@ilor de interes ale asociatului decedat.
(tunci cBnd prin actul constitutiv s&a prev?!ut posibilitatea continu?rii societ?@ii cu moCtenitorii
asociatului decedat, sau dac? nu s&a inter!is An mod expres aceast? posibilitate, moCtenitorii
asociatului decedat devin titulari ai p?r@ilor sociale Ci dobBndesc calitatea de asocia@i ai societ?@ii cu
r?spundere limitat?.
>n aceste ca!uri, pentru a nu se dep?Ci num?rul maxim de <0 de asocia@i, moCtenitorii p?r@ilor sociale
sunt obliga@i s? ACi desemne!e un repre!entant sau un num?r de titulari care s? nu dep?Ceasc? limita
prev?!ut? de lege Eart. 202 alin. 3 din lege..
,e asemenea, sunt necesare Andeplinirea condi@iei de noti"icare a cesiunii c?tre societate prin
Anscrierea An registrul asocia@ilor Ci a condi@iei de publicitate prin e"ectuarea men@iunii An )egistrul
Comer@ului.
>n situa@ia An care prin actul constitutiv s&a inter!is continuarea societ?@ii cu moCtenitorii asociatului
decedat, aceCtia An calitate de titulari ai p?r@ilor sociale au dreptul la contravaloarea lor, calculat?
con"orm ultimului bilan@ contabil aprobat .
J4 Retra*erea aso$iatuui din so$ietatea $u r5s"undere i+itat5
(cest lucru este prev?!ut de art. 227 din Legea nr. 1/1990. (sociatul se poate retrage% An ca!urile
prev?!ute de actul constitutiv/ cu acordul tuturor celorlal@i asocia@i Ci An lipsa unor prevederi An actul
constitutiv sau cBnd nu se reali!ea!? acordul asocia@ilor, An ba!a unei +ot?rBri a tribunalului, supus?
numai recursului An termen de 1< !ile de la comunicare.
121
Legea nr. 1/1990 reglementea!? Ci un ca! special de retragere a asociatului din societatea cu
r?spundere limitat?. (rt. 193 alin. 2 din lege prevede c? asociatul are dreptul s? se retrag? din
societate cBnd nu este de acord cu modi"ic?rile aduse actului constitutiv, dar numai dac? acest drept
a "ost prev?!ut ini@ial An actul constitutiv.
>n acest ca!, retragerea asociatului din societatea cu r?spundere limitat? produce e"ecte
asem?n?toare excluderii asociatului din societate .
(sociatul retras are dreptul la bene"icii Ci suport? pierderile pBn? An !iua retragerii sale. *l nu poate
cere drepturile cuvenite din lic+idare pBn? ce acestea nu au "ost reparti!ate potrivit actului
constitutiv.5otodat?, el are dreptul la o sum? de bani care s? repre!inte valoarea cuvenit? lui din
patrimoniul societ?@ii .
)e"eritor la opera@iunile a"late An curs de derulare la data retragerii, trebuie preci!at c? asociatul
retras este r?spun!?tor de consecin@ele produse Ci nu poate s? ACi retrag? partea ce i se cuvine decBt
dup? terminarea acelor opera@iuni.
(sociatul retras din societatea cu r?spundere limitat? r?mBne obligat "a@? de ter@i pentru opera@iunile
"?cute de societate pBn? An !iua retragerii sale din societate .
K4 E;$uderea aso$iatuui din so$ietatea $u r5s"undere i+itat5
Condi@iile An care operea!? excluderea sunt aceleaCi ca Ci pentru excluderea asocia@ilor din societatea
An nume colectiv.
G4 Modifi$area so$iet53ii $u r5s"undere i+itat5
-. 0reliminarii. ,e&a lungul "unc@ion?rii sale, o societate cu r?spundere limitat? poate "i
trans"ormat? An "unc@ie de interesele Ci cerin@ele societ?@ii Ci ale asocia@ilor. *a se poate modi"ica
prin trans"ormarea dintr&o societate cu r?spundere limitat? obiCnuit? An una particular? cu asociat
unic Ci invers.>n lege sunt stipulate condi@ii di"erite pentru modi"icarea num?rului de asocia@i ai
societ?@ii cu r?spundere limitat?.
=. ?ransformarea societ!"ii cu r!spundere limitat! cu mai mul"i asocia"i .n societate cu
r!spundere limitat! cu asociat unic se reali!ea!? An condi@iile stabilite de art. 203 din Legea nr.
1/1990.
,e men@ionat c? +ot?rBrea asocia@ilor de trans"ormare a societ?@ii trebuie Anso@it? de retragerea
celorlal@i asocia@i ori de cesiunea p?r@ilor lor sociale c?tre asociatul unic r?mas An societate.
0 societate cu r?spundere limitat? cu doi asocia@i se poate trans"orma An societate cu r?spundere
limitat? cu asociat unic An condi@iile art. 229 din Legea nr. 1/1990.
C. ?ransformarea societ!"ii cu r!spundere limitat! cu asociat unic .n societate cu r!spundere
limitat! cu mai mul"i asocia"i se poate reali!a prin transmiterea de c?tre asociatul unic a unui
num?r de p?r@i sociale c?tre alte persoane care dobBndesc ast"el calitatea de asocia@i sau prin
cooptarea de noi asocia@i, care are drept consecin@? Ci ma'orarea capitalului social.
Pe ba!a +ot?rBrii de trans"ormare a societ?@ii, asocia@ii vor Antocmi actul constitutiv An "orm?
autentic?. (ceast? +ot?rBre de trans"ormare se va Anregistra An )egistrul Comer@ului Ci va "i
publicat? An 6onitorul 0"icial al )omBniei.
'. 8izolvarea %i lichidarea societ!"ii cu r!spundere limitat!
-. 0reliminarii. ,i!olvarea Ci lic+idarea societ?@ii cu r?spundere limitat? se "ace con"orm regulilor
generale privind Ancetarea existen@ei societ?@ii Ci regulile speci"ice acestei "orme 'uridice de
societate.
=. 8izolvarea societ!"ii cu r!spundere limitat! se "ace An ca!urile generale, precum Ci An ca!urile
speciale prev?!ute de Legea nr. 1/1990,.
>n art. 229 alin. 2 din Legea nr. 1/1990 se men@ionea!? c? societatea cu r?spundere limitat? se
di!olv? An ca!ul reducerii capitalului social sub minimul legal necesar. #e poate evita acest lucru
dac? An decurs de 9 luni de la data constat?rii, asocia@ii procedea!? la re"acerea capitalului social sau
la trans"ormarea societ?@i Antr&o "orm? de societate la care capitalul existent este corespun!?tor.
122
La "el, potrivit art. 229 din Legea nr. 1/1990, societatea cu r?spundere limitat? se di!olv? dac?
datorit? "alimentului, incapacit?@ii, excluderii, retragerii sau decesului unuia dintre asocia@i num?rul
lor s&a redus la unul singur.Li acest lucru poate "i evitat dac? asocia@ii au prev?!ut An actul
constitutiv clau!a continu?rii societ?@ii cu moCtenitorii ori au +ot?rBt continuarea societ?@ii sub
"orma unei societ?@i cu r?spundere limitat? cu asociat unic.
>n ca!ul particular al societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, art. 13 alin. 1 Ci 2 din Legea
nr. 1/1990 reglementea!? un ca! special de di!olvare. (ceast? "orm? de societate se di!olv? dac?
au "ost Anc?lcate restric@iile privind participarea unei persoane "i!ice sau 'uridice ca asociat unic la
mai mult de o societate cu r?spundere limitat?. >n acest ca! di!olvarea trebuie cerut? de 6inisterul
=inan@elor Publice, An numele statului. *a poate "i cerut? de orice persoan? interesat?, inclusiv de
c?tre Camera de Comer@ Ci $ndustrie teritorial?.
C. 3ichidarea societ!"ii cu r!spundere limitat! se "ace An condi@iile stabilite de actul constitutiv Ci
de legea societ?@ilor comerciale, An m?sura An care acestea nu sunt incompatibile cu regulile Ci
principiile lic+id?rii.
>n ca!ul societ?@ii cu r?spundere limitat? cu asociat unic, di!olvarea ei nu conduce la lic+idarea
societ?@ii% potrivit Legii nr. 1/1990, An acest ca! se produce o transmitere universal? a
patrimoniului societ?@ii c?tre asociatul unic, "?r? lic+idare.5ermenele de transmitere a patrimoniului
Ci Ancetarea existen@ei societ?@ii sunt di"erite.,ac? nu s&a "?cut opo!i@ie la di!olvarea societ?@ii,
termenul este de 0 de !ile de la data public?rii +ot?rBrii An 6onitorul 0"icial, interval An care putea
"i exercitat dreptul la opo!i@ie.,ac? s&a "?cut opo!i@ie la di!olvarea societ?@ii, se are An vedere data la
care a devenit irevocabil? +ot?rBrea instan@ei de respingere a opo!i@iei sau, dup? ca!, +ot?rBrea prin
care s&a constatat c? societatea sau asociatul unic au pl?tit datoriile ori au o"erit garan@ii cu privire la
plata acestor datorii.
12