Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza diagnostic a ntreprinderii

SEM I 2013
1. Analiza i pozi ia financiar a unei ntreprinderi din domeniul consultan ei financiar
contabile care prezint urmtoarea situa ie financiar
Indicator 31.12.n
Imobilizri 2000
Stocuri 1000
Creante 20000
Disponibilit i 300
Capitaluri proprii 20000
Datorii mai mari de un an 2000
Datorii de exploatare 1300
Datorii bancare pe termen foarte scurt 0
!ezol"are
I. Analiza structurii patrimoniale a firmei are ca obiectiv stabilirea raporturilor dintre diferitele
elemente patrimonialeatele de structur a!ut la compara"ia #ntre firme de dimensiuni diferite$
precum %i lareflectarea unor modificri structurale #n cadrul acelea%i firme.Analiza structurii
patrimoniale a firmei vizeaz dou aspecte&1' analiza ratelor de structur ale activului(2' analiza
ratelor de structur ale capitalurilor proprii si datoriilor.
1. atele de structura ale activului
a' Rata activelor imobilizate&
ai) Ai*At x 100 )2000 * 23.300 x 100 )#$%#&
unde& Ai + activele imobilizate totale(At + activul bilan"ier total.ata activelor imobilizate msoar
,radul de investire a capitalului #n firma analizat.
b) Rata activelor circulante
-ac' reprezint ponderea activelor circulante #n totalul activelor firmei %i eviden"iaz
flexibilitatea financiar a acesteia&
ac ) Ac * At x 100) 21300 * 23300 x 100 )'1$(2 &
#n care& Ac . active circulante./ntre rata activelor imobilizate %i rata activelor circulante se formeaz
rela"ia&ai 0 ac ) 100
c) Rata stocurilor
-s'&s ) S * At x 100 ) 1000 * 23300 x 100 )($2'&
#n care& S + stocurile.ata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul$ #n func"ie de natura
activit"ii&mai ridicat la firmele din sfera produc"iei %i distribu"iei de bunuri materiale %i
foartesczute #n sfera serviciilor. Durata ciclului de exploatare se reflect direct #n nivelulacestei
rate. 1a firmele cu ciclu de exploatare lun,$ rata stocurilor este ridicat %iinvers.
d) Rata creanelor comerciale
-c'&c ) C * At x 100 ) 20000 * 23300 x 100 )#%$#(&
#n care& C . crean"e comerciale.Acest indicator reflect importan"a relativ a portofoliului
de crean"e comerciale #n patrimoniul firmei. ata crean"elor este influen"at de specificul
activit"ii$ de putereade ne,ociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte -aceasta determin
perioadade efectuare a pl"ilor de ctre clien"i'$ dar %i de mana,ementul firmei.
e) Rata disponibilitilor
-d'&d) D * At x 100 ) 300 * 23300 x 100 )1$2'&
#n care& D + disponibilit"ile bne%ti.Denumit %i rata de asi,urare cu disponibil$ aceasta reprezint o
msur a lic2idit"iiinterne a firmei. 3 valoare ridicat a disponibilit"ilor poate reflecta o
situa"iefavorabil #n termeni de ec2ilibru financiar$ dar poate fi %i semnul de"inerii unor resurse
insuficient utilizate.
2. !atele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii
a) Rata stabilitii financiare
-sf' reflect le,tura dintre capitalul permanent de carefirma dispune #n mod stabil -pe o perioad
mai mare de 1 an' %i patrimoniul total.
sf ) Cp * x 100 ) 22000 * 23300 x 100 )'($(2&
unde& Cp + capitalul permanent care se constituie din capitalul propriu la care seadau,
#mprumuturile pe termen lun,( + totalul resurselor
#n care& Ac . active circulante./ntre rata activelor imobilizate %i rata activelor circulante se formeaz
rela"ia&
ai 0 ac ) 100
b) Rata stocurilor
-s'&s ) S * At x 100 ) 1000 * 23300 x 100 )($2'&
#n care& S + stocurile.ata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul$ #n func"ie de natura
activit"ii&mai ridicat la firmele din sfera produc"iei %i distribu"iei de bunuri materiale %i
foartesczute #n sfera serviciilor. Durata ciclului de exploatare se reflect direct #n nivelulacestei rate.
1a firmele cu ciclu de exploatare lun,$ rata stocurilor este ridicat %iinvers.
c) Rata creanelor comerciale
-c'&c ) C * At x 100 ) 20000 * 23300 x 100 )#%$#(&
#n care& C . crean"e comerciale.Acest indicator reflect importan"a relativ a portofoliului
de crean"e comerciale #n patrimoniul firmei. ata crean"elor este influen"at de specificul
activit"ii$ de putereade ne,ociere a firmei cu partenerii comerciali din amonte -aceasta determin
perioadade efectuare a pl"ilor de ctre clien"i'$ dar %i de mana,ementul firmei.
e) Rata disponibilitilor
-d'&d) D * At x 100 ) 300 * 23300 x 100 )1$2'&
#n care& D + disponibilit"ile bne%ti.Denumit %i rata de asi,urare cu disponibil$ aceasta reprezint o
msur a lic2idit"iiinterne a firmei. 3 valoare ridicat a disponibilit"ilor poate reflecta o
situa"iefavorabil #n termeni de ec2ilibru financiar$ dar poate fi %i semnul de"inerii unor resurse
insuficient utilizate.
2. !atele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii
a) Rata stabilitii financiare
-sf' reflect le,tura dintre capitalul permanent de carefirma dispune #n mod stabil -pe o perioad
mai mare de 1 an' %i patrimoniul total.
sf ) Cp * x 100 ) 22000 * 23300 x 100 )'($(2&
unde& Cp + capi t al ul per manent car e s e cons t i t ui e di n capi t al ul pr opr i u l a
car e s eadau, #mprumuturile pe termen lun,( + totalul resurselor
ata stabilit"ii financiare reflect msura #n care firma dispune de resurse financiarecu caracter
permanent -stabil' fa" de total resurse.4reponderen"a capitalului permanent #n resursele financiare
reflect caracterul permanent al finan"rii activit"ii %i un ,rad ridicat de si,uran" prin stabilitate
#nfinan"are.
b) Rata autonomiei financiare globale
-af,' este un indicator ,lobal referitor laautonomia financiar a firmei apreciat #n ansamblul
finan"rii sale
af, ) Cpr * x 100 ) 20000 * 23300 x 100 )#%$#(&
unde& Cpr + capitalul propriu.ata autonomiei financiare ,lobale arat c5t din patrimoniul
firmei este finan"at pe baza resurselor proprii.6aloarea minim admisibil este de 337$ de%i se
consider c sursele proprii ar trebuis contribuie la finan"are #ntr.o propor"ie de cel pu"in 807.
c)Rata datoriilor pe termen scurt
-dts'&dts ) D9S * x 100 ) 1300 * 23300 x 100 )%$%#&
#n care& D9S + datorii pe termen scurt.Indicatorul msoar ponderea datoriilor eli,ibile pe termen
sub un an #n totalul surselor de finan"are %i trebuie corelat cu rata activelor circulante pentru a
eviden"ia ,radul deec2ilibru financiar pe termen scurt.
c) Rata de ndatorare global
d'
-i,'&i, ) D9 * x 100 ) 3300 * 23300 x 100 )1($1)&
#n care& D9 + datorii totale.Indicatorul msoar importan"a relativ a datoriilor indiferent de perioada
deexi,ibilitate. ata este influen"at de specificul activit"ii de exploatare %i de structurade finan"are
a firmei.
II. *eterminarea patrimoniului net
6aloarea patrimonial a unei firme coincide cu activul net contabil. 4atrimoniul neteste ec2ivalentul
activului net contabil$ respectiv a capitalurilor proprii.Activul net poate fi determinat pe baza a dou
metode&
a'Metoda sintetic
A:9 ) A9 + Dunde& A:9 + activul net( A9 + active totale( D + datorii totale.
A:9 ) 23300 + 3300 ) 20000
b'Metoda aditiv
A:9 ) ;s 0 z 0 r 0 e + rep
#n care& ;s + capital social( z + rezerve( r + rezultatul reportat( e + rezultatulexerci"iului( rep +
repartizrile efectuate din rezultatul exerci"iului.
A+, - 20000
III. Analiza lic.idit/ii si sol"abilit/ii
1. 0ic.iditatea
exprima posibilit"ile #ntreprinderii de a.si transforma activele innumerar necesar
acoperirii datoriilor. Se exprima prin indicatorul rata lic2idit"ii.
a) Rata lichiditii curente
reflecta ,radul de acoperire a datoriilor din activele curente.6aloarea recomandata a indicatorului
este in !urul cifrei 2.

lc ) Active curente * Datorii curente ) 21300 * 1300 )1)$3# &
b) Rata lichiditii imediate ( testul acid '$ calculata ca raport intre activele
curente-minus stocuri' si datorii curente
li )- Active curente + Stocuri'* Datorii curente ) - 21300 + 1000'*1300 )1%$)1&
2. Sol"abilitatea
reflecta capacitatea #ntreprinderii de a face fata obli,a"iilor de plata#ndeosebi din resurse proprii. Se
exprima prin indicatorul rata solvabilit"ii.
a) Rata solvabilitii patrimoniale
calculata ca raport intre capitaluri proprii si total resurse.
sp ) Capitaluri proprii * 9otal resurse x 100 ) 20000* 23300 x 100 )#%$#( &
Solvabilitatea ,enerala este considerata buna c5nd rezultatul ob"inut depaseste
307$indic5nd ponderea resurselor proprii in totalul resurselor #ntreprinderii.
b) Rata generala a solvabilitii
calculata ca raport intre capitalul strin si capitalul propriu.
,s ) Capital strin * Capital propriu x 100 ) 3300 * 20000 x 100 )1)$%0&
Cu cat raportul ob"inut este mai mic$ cu at5t ,radul de dependenta a #ntreprinderii fatade creditorii si
este mai sczut.
I1. Analiza gradului de ndatorare
<radul de #ndatorare eviden"iaz politica de finan"are a #ntreprinderii$ respectiv modulin care aceasta
isi atra,e resurse pentru a.si acoperi necesitatile. Se exprima prinindicatorul ,rad de #ndatorare.
Indicatorul trebuie sa fie subunitar. Cu cat raportul estemai mic - sub 307' cu at5t este mai redus si
,radul de #ndatorare a #ntreprinderii.

<i ) Capital #mprumutat * Capital propriu x 100 ) 2000 * 20000 x 100- 10&
4rezentam in continuare un tabel cuprinzand sinteza indicatorilor calculati mai sus&
1. !atele de structura a acti"elor
Rata activelor imobilizate( Rai)
#$%#
Rata activelor circulante ( Rac)
'1$(2
Rata stocurilor( s)
($2'
Rata creanelor comerciale (Rc)
#%$#(
Rata disponibilitilor ( Rd)
1$2'
2. !atele de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii
Rata stabilitii financiare
-sf'
'($(2
Rata autonomiei financiare globale
-af,'
#%$#(
Rata datoriilor pe termen scurt
-dts'
%$%#
Rata de ndatorare global
-i,'&
1($1)
Rata lichiditii curente(Rlc)
1)$3#
Rata lichiditii imediate ( testul acid)(Rli)
1%$)1
Rata solvabilitii patrimoniale
-sp'
#%$#(
Rata generala a solvabilitii ( Rgs)
1)$%0
Gradul de ndatorare ( Gi)
10$00
*in informa/iile prezentate mai sus se pot desprinde urmtoarele concluziireferitoare la
e"olu/ia structurii financiare a ntreprinderii&
<radul de imobilizare a activelor este foarte redus dat fiind si specificul activit"ii #ntreprinderii
analizate$ respective consultanta financiar contabila.Astfel$ ponderea activelor imobilizate in total
active este de doar =$8=7.
In privin"a activelor circulante se constata ca ponderea cea mai mare o de"increan"ele
comerciale - =8$=>7' ceea ce denota faptul ca #ntreprinderea analizataare probleme in colectarea
crean"elor clien"i. Acest fapt se observa si din analiza ponderii disponibilit"ilor in total active
- 1$2?7'$ aceasta reflect5nd lic2iditateainterna sczuta a #ntreprinderii analizate. :ivelul
stocurilor este corespunztor unei #ntreprinderi care activeaz in domeniul serviciilor.
In privin"a analizrii ratelor de structura ale datoriilor si capitalurilor proprii$ se poate aprecia
faptul ca nivelul #nre,istrat este corespunztor. /ntreprinderea prezint o stabilitate si o
autonomie financiara ridicate
In privin"a patrimoniului net al #ntreprinderii se poate observa ca acesta are ovaloare pozitiva.
1ic2iditatea #ntreprinderii analizate este foarte buna$ deoarece aceasta reu%e%teca din activele curente
sa.si acopere datoriile curente fara probleme.
Se poate aprecia$ in baza ratelor de solvabilitate calculate ca #ntreprindereaanalizata prezint o
solvabilitate ,enerala foarte buna$ ambii indicatorireflect5nd acest fapt.
In privin"a ,radului de #ndatorare$ cu toate ca raportul calculat nu este subunitar se poate aprecia
ca #ntreprinderea analizata recur,e prea pu"in la atra,erea deresurse din exterior si
finan"area ei se bazeaz in cea mai mare parte pe resursele proprii.
2. 2alcula i 3i interpreta i ratele de lic.iditate pentru ntreprinderea analizat mai sus.
!ezol"are
1ic2iditatea exprima posibilit"ile #ntreprinderii de a.si transforma activele in numerar necesar
acoperirii datoriilor. Se exprima prin indicatorul rata lic2idit"ii.
a) Rata lichiditii curente
reflecta ,radul de acoperire a datoriilor din activele curente.6aloarea recomandata a indicatorului
este in !urul cifrei 2.
lc ) Active curente * Datorii curente ) 21300 * 1300 )1)$3# &
b) Rata lichiditii imediate ( testul acid, calculata ca raport intre activele curente-minus
stocuri' si datorii curente
li )- Active curente + Stocuri'* Datorii curente ) -21300 + 1000 ' * 1300 )1%$)1&