Sunteți pe pagina 1din 7

Aprobat la Consiliul Facultăţii Ştiinţe Economice

Nr.___ din ___________


Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice
Dr.conf. M. Cernei________________

Tematica tezelor de licenţă


a studenţilor la specialitatea „Finanţe şi Bănci” an. 2009 – 2010
ROM
1. Bugetul de stat în cadrul sistemului financiar al ţării
2. Cheltuielile publice în cadrul sistemului bugetar al ţării: evoluţii structurale
3. Datoria publică în Republica Moldova şi impactul ei asupra deficitului bugetar
4. Direcţii strategice vizînd reducerea deficitului bugetar în Republica Moldova
5. Rolul politicii bugetar-fiscale în realizarea obiectivelor macroeconomice în Republica
Moldova
6. Impactul bugetului de stat asupra dezvoltării economiei în Republica Moldovei
7. Rolul finanţelor publice locale în consolidarea autonomiei financiare la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale în Republica Moldova
8. Politica bugetar-fiscală a statului şi instrumente de realizare ale acesteia
9. Deficit bugetar şi datoria publică
10. Veniturile fiscale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
11. Controlul financiar şi utilizarea resurselor financiare în instituţiile publice
12. Planificarea şi prognozarea bugetară în contextul asigurării echilibrului financiar public
13. Piaţa de capital şi investiţiile străine în Republica Moldova
14. Conţinutul, clasificarea şi funcţiile burselor de valori
15. Piaţa serviciilor de evaluare în Republica Moldova
16. Activitatea de evaluare a patrimoniului în Republica Moldova
17. Garantarea stabilităţii financiare a asigurătorilor prin prisma reasigurărilor
18. Asigurarea de bunuri - soluţie optimă într-o economie de piaţă
19. Asigurarea de persoane ca formă de protecţie a populaţiei
20. Asigurarea de răspundere faţă de terţi - necesitate a vieţii cotidiene
21. Companiile de asigurări – rolul şi locul lor în sistemul economic în perioada de tranziţie la
economia de piaţă
22. Analiza portofoliului de credite al unei bănci comerciale a Moldovei
23. Dezvoltarea operaţiunilor pasive ale băncii comerciale
24. Organizarea operaţiunilor de depozit în banca comercială
25. Eficienţa resurselor atrase a băncii comerciale în Republica Moldova
26. Organizarea procesului de creditare în banca comercială a Republicii Moldova
27. Gestiunea activelor băncii comerciale din Moldova: metode şi instrumente
28. Analiza activităţii economico-financiare a clientului băncii
29. Importanţa resurselor proprii a băncii comerciale
30. Tehnici de identificare a riscului de credit
31. Analiza rentabilităţii a băncii comerciale din Moldova
32. Problemele lichidităţii şi solvabilităţii bancare în condiţiile economiei de piaţă
33. Particularităţile activităţii băncilor în condiţiile economiei de piaţă
34. Gestionarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale
35. Sistemul bancar al Republicii Moldova: evoluţii, particularităţi, tendinţe de dezvoltare
36. Eficienţa activităţii bancare: esenţă, conţinut şi particularităţi
37. Gestiunea performanţelor bancare
38. Modalităţi de plăţi internaţionale şi posibilităţile de perfecţionare a circuitului interbancar al
documentelor şi decontărilor
39. Managementul depozitelor bancare si modalităţi de asigurare si reasigurare a acestora
40. Dezvoltarea creditelor ipotecare
41. Activităţile băncilor comerciale efectuate în cadrul pieţei de capital
42. Rolul creditului bancar în activitatea băncilor comerciale
43. Dezvoltarea operaţiunilor de leasing la etapa contemporană
44. Instrumente de plată oferite de Băncile Comerciale din Republica Moldova şi căile de
optimizare a acestora
45. Rolul şi importanţa garanţiilor de credit pentru Băncile Comerciale
46. Politica de depozit a băncii comerciale şi rolul ei în dezvoltarea băncii
47. Rolul cardului bancar în cadrul sistemului de plăţi
48. Creditul ipotecar şi tendinţele dezvoltării lui în Republica Moldova
49. Formarea, administrarea şi utilizarea lichidităţii internaţionale a unui stat
50. Datoria externă: influenţe asupra activităţii valutar-financiare internaţionale a ţării
51. Instrumente şi sisteme de plăţi: rolul acestora în dezvoltarea relaţiilor economice externe
52. Influenţa relaţiilor economice externe asupra balanţei de plăţi
53. Reforma monetară din R. Moldova: necesitate, mecanism de realizare, consecinţe.
54. Evoluţia şi perspectivele politicii monetare şi de credit a R. Moldova.
55. Politica monetară şi de credit a Germaniei
56. Politica monetară şi de credit a Italiei
57. Sistemul bancar şi politica monetară a SUA
58. Evoluţia rezervelor valutare şi perspectiva acestora în RM
59. Intrările de valută de la cetăţenii R. Moldova: analiza economică, statistică şi perspectiva
acestora
60. Povara fiscală a întreprinderilor businesului mic în Republica Moldova
61. Sistemul Fiscal al Republicii Moldova în contextul Integrării Europene
62. Sistemul impozitelor şi taxelor locale şi influenţa lor asupra dezvoltării infrastructurii locale
în unităţile administrativ-teritoriale în Republica Moldova
63. Principiile impunerii şi particularităţile de realizare a lor în cadrul sistemului fiscal naţional
64. Impactul politicii tarifare asupra producătorului autohton în Republica Moldova
65. Căile de perfecţionare a sistemului fiscal al Republicii Moldova în perspectiva majorării
fondurilor bugetare
66. Taxele vamale – instrument de susţinere a producătorilor autohtoni în Republica Moldova
67. Sistemul de impunere şi posibilităţile de eficientizare a politicii fiscale în Republica Moldova
la etapa actuală
68. Rolul sistemului de impozite şi taxe republicane la formarea fondurilor financiare publice în
Republica Moldova
69. Taxa pe valoare adăugată (TVA): practici naţionale şi internaţionale
70. Impactul impozitelor directe asupra proceselor social-economice
71. Impactul impozitelor indirecte asupra proceselor social-economice
72. Impozitarea nerezidentilor în Republica Moldova
73. Evolutia soluţionării problemei dublei impuneri în Republica Moldova
74. Politica fiscală în perioada de tranziţie
75. Conceptul de evaziune fiscală şi măsurile de combatere a ei în Republica Moldova
76. Direcţii şi oportunităţi de minimizare a riscurilor investiţionale în Republica Moldova
77. Investiţii în proiecte de dezvoltare a imobilului (development)
78. Activitatea investiţională a întreprinderilor în perioada de criză
79. Metode de analiză şi evaluare a proiectelor investiţionale
80. Rolul şi formele investirii financiare în sectorul real al economiei
81. Investiţiile şi creşterea economică în Republica Moldova
82. Procesul investiţional: particularităţi şi problemele derulării acestuia în Republica Moldova
83. Analiza situaţiei patrimoniale a întreprinderii
84. Structura şi optimul capitalului întreprinderii
85. Creditele bancare – ca factor important al dezvoltării activităţii economico-financiare a
întreprinderii
86. Analiza procesului de desfacere a produselor la întreprindere
87. Importanţa întocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli la întreprindere
88. Sursele de finanţare a businessului mic
89. Managementul resurselor financiare la întreprindere
90. Solvabilitatea întreprinderii şi căile de optimizare a acesteia
91. Problemele gestionării activelor curente la întreprindere
92. Diagnosticul financiar şi strategii de dezvoltare a întreprinderii
93. Gestiunea activelor pe termen lung şi metodele de eficientizare
94. Analiza financiară a solicitantului de credit bancar
95. Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii
96. Finanţarea micului business în Republica Moldova
97. Organizarea circulaţiei mijloacelor băneşti în cadrul întreprinderii
98. Eficienţa politicii financiare a întreprinderii
99. Managementul financiar – factor decisiv al succesului întreprinderii
100. Creditarea întreprinderilor – metodă importantă de finanţare
101. Gestiunea capitalului propriu
102. Importanţa dezvoltării autofinanţării întreprinderii
103. Diferenţierea cheltuielilor în gestiunea financiară a întreprinderii
104. Baza informaţională a managementului financiar la întreprindere
105. Finanţarea activităţii economice a întreprinderii la etapa actuală
106. Tehnicile moderne de finanţare a activităţii agenţilor economici
107. Leasingul şi factoringul – tehnici de finanţare de perspectiva a agenţilor economici
108. Diagnosticul Financiar in vederea optimizării rezultatelor financiare
109. Analiza riscului de faliment
110. Riscurile financiare şi problemele gestiunii lor la întreprinderile din Republica Moldova
111. Resursele financiare ale întreprinderii şi particularităţile formarii lor în Republica
Moldova
112. Planificarea financiară pe termen lung la întreprindere
113. Planificarea financiară pe termen scurt la întreprindere
114. Procesul şi criteriile de selectare a proiectelor investiţionale
115. Analiza structurii şi costului capitalului întreprinderii
116. Gestiunea situaţiilor de criză la întreprindere
117. Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor corporale ca element esenţial al
afacerii
118. Particularităţile activităţii financiare a întreprinderii în sistemul relaţiilor de piaţă
119. Perfecţionarea mecanismului de estimare a necesarului de finanţare în scopul obţinerii
rezultatelor performante ale întreprinderii
120. Dezvoltarea managementului financiar la întreprinderile din Republica Moldova
121. Aprecierea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
122. Gestiunea resurselor financiare în cadrul întreprinderii
123. Particularităţile mecanismului financiar în condiţiile integrării economice Europene
124. Diagnosticul financiar şi strategia de dezvoltare a întreprinderii
125. Aprecierea situaţiei financiare a întreprinderii şi căi de îmbunătăţire a acesteia
126. Probleme în gestiunea activelor curente în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
127. Gestiunea activelor şi pasivelor întreprinderii
128. Formarea şi gestiunea capitalului întreprinderii
129. Teoria şi practica gestionării costului întreprinderii
130. Sursele de finanţare ale activităţii economice a întreprinderii
131. Politica financiară a întreprinderii şi principalele decizii ale acesteia
132. Strategii şi tactici în politica de finanţare a întreprinderii
133. Gestiunea fondului de rulment la întreprindere
134. Elaborarea strategiei financiare a întreprinderii
135. Analiza coeficienţilor financiari şi evaluarea de piaţa a întreprinderii
136. Evaluarea rezultatelor financiare a întreprinderii
137. Analiza lichidităţii, solvabilităţii şi activităţii de afaceri a întrepriderii
138. Evaluarea, prognozarea şi gestiunea riscurilor financiare a întreprinderii
139. Evaluarea stării financiare a întreprinderii
140. Gestiunea şi analiza formării, distribuirii şi folosirii profitului brut şi net a întreprinderii
141. Analiza şi gestiunea costului producţiei întreprinderii
142. Gestiunea activelor curente la întreprindere
143. Analiza resurselor financiare la întreprindere
144. Controlul contabilizării rezultatelor financiare şi analiza repartizării profitului
145. Contabilitatea, controlul şi analiza taxei pe valoarea adăugată la întreprindere
146. Controlul şi administrarea mijloacelor băneşti pe termen scurt
147. Controlul fiscal în Republica Moldova şi căile de perfecţionare a lui
148. Controlul şi influenţa bugetului de stat asupra dezvoltării economiei naţionale în
Republica Moldova
149. Controlul şi analiza complexă a veniturilor şi cheltuielilor la întreprindere
150. Conceptul de control financiar şi expertiză contabilă
151. Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finanţelor
152. Controlul financiar propriu al instituţiilor publice şi agenţilor economici
153. Supravegherea şi controlul vamal în Republica Moldova
154. Controlul efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova
155. Executarea creanţelor bugetare în Republica Moldova
156. Organizarea şi metodologia reviziei activităţii economice şi sociale a întreprinderii
157. Rolul şi structura controlului financiar în Republica Moldova şi căile de perfecţionare
158. Revizia şi analiza operaţiunilor de casierie şi bancare în cadrul întreprinderii
159. Politica monetară ca instrument de stimulare a creşterii economice în Republica Moldova
160. Cheltuielile pentru acţiuni social-culturale: problemele finanţării
161. Particularităţile finanţării ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova
162. Datoria publică şi creşterea economică
163. Politica bugetar-fiscală în Republica Moldova la etapa actuală
164. Veniturile în cadrul sistemului bugetar al ţării: evoluţii structurale
165. Datoria publică în Republica Moldova şi impactul ei asupra deficitului bugetar
166. Direcţii strategice vizînd reducerea deficitului bugetar în Republica Moldova
167. Rolul politicii bugetar-fiscale în realizarea obiectivelor macroeconomice în Republica
Moldova
168. Rolul finanţelor publice locale în consolidarea autonomiei financiare la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale în Republica Moldova
169. Veniturile fiscale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
170. Controlul financiar şi utilizarea resurselor financiare în instituţiile publice
171. Interacţiunea şi interdependenţa deficitului bugetar şi datoriei publice în Republica
Moldova
172. Mecanismul finanţării protecţiei sociale
173. Analiza comparativă a procedurilor de clearing şi decontare ale unei tranzacţii pe plan
internaţional şi în Republica Moldova
174. Teoria şi practica strategiilor opţionale – posibilităţi de implementare în Republica
Moldova
175. Analiza fundamentală a titlurilor financiare – sarcini, metode, necesitate
176. Analiza tehnică a titlurilor financiare – principii, figuri, indicatori
177. Integrarea europeană a pieţei de capital din Republica Moldova
178. Rolul capitalului propriu în finanţarea activităţii societăţii pe acţiuni
179. Piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova – trecut, prezent şi viitor
180. Agenţii bursieri –cadru juridic, statut, drepturi şi obligaţiuni, pieţe de operare
181. Rolul şi necesitatea funcţionării pieţei de capital în cadrul pieţei financiare
182. Piaţa bursieră: tendinţe de dezvoltare în economia contemporană
183. Rolul bursei de valori într-o economie modernă şi mecanismele de funcţionare
184. Tendinţe de dezvoltare a pieţei financiare în Republica Moldova
185. Riscul şi incertitudinea pe piaţa de capital
186. Participanţii profesionişti şi rolul lor în activitatea pieţei de capital
187. Instrumente financiare derivate: practici de utilizare şi posibilităţi de implementare în
Republica Moldova
188. Rolul instituţiilor financiare internaţionale în finanţarea investiţiilor în Republica
Moldova
189. Piaţa serviciilor de evaluare în Republica Moldova
190. Activitatea de evaluare a patrimoniului în Republica Moldova
191. Aspectele gestiunii riscului în băncile comerciale din Republica Moldova
192. Particularităţile stabilităţii sistemului bancar al Republicii Moldova în condiţiile crizei
economice actuale
193. Banca Centrală şi rolul ei în cadrul sistemului economic
194. Marketingul bancar şi tendinţele dezvoltării lui în cadrul sistemului bancar autohton
195. Resursele băncilor comerciale: particularităţile formării şi gestiunii lor
196. Creditul bancar şi particularităţile dezvoltării lui în Republica Moldova
197. Managementul riscurilor în băncile din Republica Moldova
198. Identificarea riscului de creditare în banca comercială
199. Managementul depozitelor bancare si modalităţi de asigurare si reasigurare a acestora
200. Operaţiuni bancare privind acordarea de credite
201. Resursele atrase ale băncilor comerciale: politici şi strategii de dezvoltare
202. Creditele pe termen scurt oportunitate de creditare a persoanelor fizice şi juridice
203. Gestiunea pasivelor băncii comerciale
204. Gestiunea activelor băncii comerciale
205. Rolul băncilor comerciale în sistemul de credit
206. Organizarea şi dezvoltarea sistemului de credit pe plan naţional şi internaţional
207. Implementarea tehnologiilor inovaţionale în băncile comerciale din Republica Moldova
208. Leasingul şi rolul lui în finanţarea economiei Republicii Moldova
209. Formarea, administrarea şi utilizarea lichidităţii internaţionale a unui stat
210. Datoria externă: influenţe asupra activităţii valutar-financiare internaţionale a ţării
211. Instrumente şi sisteme de plăţi: rolul acestora în dezvoltarea relaţiilor economice externe
212. Influenţa relaţiilor economice externe asupra balanţei de plăţi
213. Reglementarea activităţii valutare pe teritoriul Republicii Moldova
214. Reforma monetară din R. Moldova: necesitate, mecanism de realizare, consecinţe
215. Evoluţia şi perspectivele politicii monetare şi de credit a R. Moldova.
216. Evoluţia rezervelor valutare şi perspectiva acestora în RM (comparativ cu alte state)
217. Povara fiscală a întreprinderilor businesului mic în Republica Moldova
218. Sistemul Fiscal al Republicii Moldova în contextul Integrării Europene
219. Influenta politicii fiscale asupra întreprinderilor mici din RM
220. Sistemul impozitelor şi taxelor locale şi influenţa lor asupra dezvoltării infrastructurii
locale în unităţile administrativ-teritoriale în Republica Moldova
221. Impactul politicii tarifare asupra producătorului autohton în Republica Moldova
222. Executarea silită a obligaţiilor fiscale şi modalităţile ei în Republica Moldova
223. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice
224. Taxele vamale: practici naţionale şi internaţionale
225. Metode şi tehnici de combatere a evaziunii fiscale
226. Evoluţia soluţionării problemei dublei impuneri în Republica Moldova
227. Impactul activităţii investiţionale ale companiilor străine asupra economiei Republicii
Moldova
228. Climatul investiţional şi impactul acestuia asupra potenţialului economic al Republicii
Moldova
229. Risc şi incertitudine în investiţii
230. Investiţiile şi dezvoltarea economică
231. Metode de analiză şi evaluare a proiectelor investiţionale
232. Analiza situaţiei patrimoniale a întreprinderii
233. Structura şi optimul capitalului întreprinderii
234. Creditele bancare – ca factor important al dezvoltării activităţii economico-financiare a
întreprinderii
235. Analiza procesului de desfacere a produselor la întreprindere
236. Importanţa întocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli la întreprindere
237. Sursele de finanţare a businessului mic
238. Diagnosticul financiar şi strategii de dezvoltare a întreprinderii
239. Analiza stării financiare a întreprinderii de producţie
240. Problemele gestiunii financiare la întreprindere
241. Gestiunea activelor şi pasivelor întreprinderii
242. Gestiunea încasărilor şi plăţilor la întreprindere – premisa asigurării lichidităţii şi
capacităţii de plată
243. Diagnosticul rentabilităţii şi riscului
244. Structura optimă a capitalului: factori determinanţi şi dinamica în baza S.A. …
245. Analiza lichidităţii şi stabilităţii financiare a întreprinderii
246. Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii şi direcţii de maximizare a acestora
247. Gestiunea financiară a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă
248. Analiza corelaţiei cost-volum-profit
249. Managementul financiar – factor decisiv al succesului întreprinderii
250. Managementul financiar – factor decisiv al succesului întreprinderii
251. Creditarea întreprinderilor – metodă importantă de finanţare
252. Importanţa dezvoltării autofinanţării
253. Gestiunea activităţii investiţionale la întreprindere
254. Baza informaţională a managementului financiar la întreprindere
255. Particularităţile dezvoltării leasingului în Republica Moldova
256. Aprecierea lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
257. Gestiunea resurselor financiare în cadrul întreprinderii
258. Planificarea financiară – etapă principală a elaborării strategiei financiare a întreprinderii
259. Particularităţile mecanismului financiar în condiţiile integrării economice Europene
260. Gestiunea fondului de rulment la întreprindere
261. Rolul strategiilor financiare în gestiunea activităţii întreprinderii
262. Teoria şi practica gestionării costului întreprinderii
263. Costul capitalului-element decisiv în optimizarea structurii financiare
264. Posibilităţile şi problemele de finanţare a întreprinderii şi problemele existente la etapa
actuală
265. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale întreprinderii
266. Optimizarea veniturilor la întreprindere
267. Perspectivele de dezvoltare ale leasing-ului în Republica Moldova
268. Stabilitatea financiară a întreprinderii: criterii de apreciere şi posibilităţi de menţinere
269. Levierul operaţional – instrument de previziune financiară şi de diagnosticare a riscului
270. Aprecierea atractivităţii investiţionale a întreprinderii şi fundamentarea deciziilor de
investiţii
271. Politica de îndatorare şi riscul financiar
272. Fondul de rulment – sursă de finanţare a activelor curente ale întreprinderii
273. Controlul şi contabilizarea rezultatelor financiare şi analiza repartizării profitului
274. Conceptul de evaziune fiscală şi măsurile de combatere a ei în Republica Moldova
275. Controlul şi analiza taxei pe valoarea adăugată, contabilitatea ei în întreprindere
276. Controlul şi administrarea mijloacelor băneşti pe termen scurt
277. Controlul fiscal în Republica Moldova şi căile de perfecţionare a lui
278. Controlul şi analiza complexă a veniturilor şi cheltuielilor la întreprindere
279. Conceptul de control financiar şi expertiză contabilă

Elaborat Coordonat
De catedra „Finanţe şi Bănci” Consiliul Calitatii
Sef catedra: Facultatea Stiinte Economice
Galina ULIAN Presedinte:
Dr. hab., prof. univ. COJOCARU Maria
_________________________ Dr., conf. univ.
_____________________