Sunteți pe pagina 1din 28

Legea nr.

138/2004 a imbunatatirilor funciare, republicata 2009


Imbunatatiri funciare
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 13/02/2009
Mentiune importanta
Textul leii a fo!t con!olidat cu pre"ederile O#$ nr. 39/2009
Capitolul I - i!po"itii generale
#rt. 1
I%bunatatirile funciare au ca obiecti"e&
a' a!iurarea protectiei terenurilor de orice fel !i a oricaror cateorii de con!tructii fata de inundatii,
alunecari de teren !i ero(iuni, precu% !i protectiei lacurilor de acu%ulare i%potri"a col%atarii !i
reulari(area cur!urilor de apa)
b' a!iurarea unui ni"el core!pun(ator de u%iditate a !olului, care !a per%ita !au !a !ti%ule(e
cre!terea plantelor, inclu(and plantatiile "itipo%icole, culturile aricole !i !il"ice)
c' a!iurarea a%eliorarii !olurilor acide, !araturate !i ni!ipoa!e, precu% !i protectia i%potri"a
poluarii.
#rt. 2
*1' +%ena,arile de i%bunatatiri funciare ca lucrari -idrote-nice co%plexe !i aropedoa%eliorati"e !e
reali(ea(a in !copul pre"enirii !i inlaturarii actiunii factorilor de ri!c . !eceta, exce! de apa, ero(iunea
!olului !i inundatii, precu% !i poluare. pe terenurile cu orice de!tinatie, indiferent de proprietar.
+ce!tea contribuie la "alorificarea capacitatii de productie a terenurilor !i a plantelor, precu% !i la
introducerea in circuitul econo%ic a terenurilor neproducti"e.
*2' +%ena,arile de i%bunatatiri funciare cuprind ur%atoarele cateorii de lucrari&
a' indiuiri !i reulari(ari ale cur!urilor de apa prin care !e a!iura, in principal, protectia terenurilor !i
a oricaror cateorii de con!tructii i%potri"a inundatiilor, !ur!e locale de apa !i e%i!ari pentru
!curerea apelor)
b' iriatii !i ore(arii prin care !e a!iura apro"i(ionarea controlata a !olului !i a plantelor cu cantitatile
de apa nece!are de("oltarii culturilor !i cre!terii productiei aricole. +ce!te a%ena,ari cuprind lucrari
de captare, po%pare, tran!port, di!tributie !i e"acuare a apei !i, dupa ca(, lucrari de ni"elare a
terenului)
c' de!ecare !i drena,, care au drept !cop pre"enirea !i inlaturarea exce!ului de u%iditate de la
!uprafata terenului din !ol, in "ederea a!iurarii conditiilor fa"orabile de utili(are a terenurilor. +ce!te
a%ena,ari cuprind lucrari de colectare, de tran!port !i de e"acuare in e%i!ar a apei in exce!)
d' co%batere a ero(iunii !olului !i de a%eliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care !e
pre"in, !e di%inuea(a !au !e opre!c proce!ele de deradare a terenurilor. +ce!te a%ena,ari cuprind
lucrari pentru protectia !olului, reulari(area !curerii apei pe "er!anti, !tinerea for%atiunilor
torentiale, !tabili(area ni!ipurilor %i!catoare)
e' pedoa%eliorati"e pe terenurile !araturate, acide !i pe ni!ipuri, pe terenurile poluate, inclu!i" cu
re(iduuri petroliere, cu -alde de la exploatarile %iniere, pe alte terenuri neproducti"e, cuprin(and !i
lucrarile de ni"elare.%odelare, de !carificare, de afanare adanca, riole !i !anturi de !curere a apei,
araturile in ben(i cu coa%e, udarile de !palare a !arurilor, aplicarea de a%enda%ente, precu% !i
inra!a%inte, in !copul "alorificarii pentru aricultura !i, dupa ca(, pentru !il"icultura)
f' perdele fore!tiere de protectie a terenurilor aricole !i plantatii pentru co%baterea ero(iunii !olului)
' alte lucrari reali(ate prin !olutii te-nice !i te-noloii noi)
-' (one de protectie ale lucrarilor pre"a(ute la lit. a' .
'.
*3' +%ena,arile de i%bunatatiri funciare preiau din !ur!e autori(ate nece!arul de apa pentru iriarea
culturilor aricole !i !il"ice !i ali%entarea cu apa a unor localitati, a%ena,ari pi!cicole, incinte aricole
!i indu!triale !i a!iura protectia localitatilor !i a oricaror cateorii de con!tructii i%potri"a efectelor
alunecarilor de teren !i a inundatiilor, precu% !i protectia lacurilor de acu%ulare i%potri"a col%atarii.
*/' Reali(area a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare la ni"el national are loc pe ba(a prora%elor !i
!trateiei !ectoriale, iar la ni"el local, confor% ne"oilor autoritatilor publice locale, ale per!oanelor
1
,uridice !au fi(ice intere!ate, pe ba(a prora%elor (onale !i locale de a%ena,are a teritoriului !i in
corelare cu !trateia !ectoriala.
*0' Proiectarea, executarea !i exploatarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare !e fac in corelare cu
lucrarile de o!podarire a apelor, -idroeneretice, !il"ice, de e!tionare a cailor de co%unicatie, in
acord cu intere!ele proprietarilor de terenuri !i cu docu%entatiile de urbani!% !i de a%ena,are a
teritoriului, tinand !ea%a de cerintele de protectie a %ediului.
#rt. 3
Pre(enta lee are drept !cop&
a' rele%entarea rei%ului ,uridic al proprietatii !i folo!intei infra!tructurii de i%bunatatiri funciare !i a
terenului aferent, precu% !i %ecani!%ele de dobandire !i/!au tran!%itere a dreptului de proprietate,
ad%ini!trare !au folo!inta a!upra ace!tei infra!tructuri)
b' in!tituirea cadrului de rele%entare a infiintarii !i functionarii +d%ini!tratiei 1ationale a
I%bunatatirilor 2unciare, denu%ita in continuare +d%ini!tratie, per!oana ,uridica ro%ana de intere!
public national in !ectorul i%bunatatirilor funciare, care de!fa!oara acti"itatile pre"a(ute de pre(enta
lee)
c' rele%entarea infiintarii !i functionarii orani(atiilor de i%bunatatiri funciare !i a federatiilor de
orani(atii de i%bunatatiri funciare in "ederea de!fa!urarii acti"itatilor de i%bunatairi funciare atat in
intere!ul %e%brilor lor, cat !i in intere!ul public)
d' !tabilirea !er"iciilor pre!tate de +d%ini!tratie orani(atiilor de i%bunatatiri funciare !i federatiilor de
orani(atii de i%bunatatiri funciare !i %ecani!%ele de finantare a ace!tor acti"itati)
e' !tabilirea atributiilor autoritatii publice centrale, denu%ita in continuare %ini!terul, care
coordonea(a elaborarea !trateiei !i politicilor in !ectorul i%bunatatirilor funciare)
f' !tabilirea principiilor reorani(arii 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+.)
' !tabilirea !anctiunilor care !e aplica in ca(ul incalcarii pre"ederilor pre(entei lei.
#rt. 4
Principiile care !tau la ba(a reali(arii obiecti"elor i%bunatatirilor funciare !unt ur%atoarele&
a' exploatarea ec-itabila a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare, !i!te%elor de iriatii !au de!ecare !i
drena, !i a lucrarilor de aparare i%potri"a inundatiilor !i co%batere a ero(iunii !olului pentru
a!iurarea proteciei intere!elor tuturor beneficiarilor)
b' con!ultarea !i, dupa ca(, i%plicarea beneficiarilor, orani(atiilor neu"erna%entale !i a altor
repre(entanti ai !ocietatii ci"ile in luarea deci(iilor in !copul pro%o"arii adoptarii rationale, eficiente !i
tran!parente a ace!tora)
c' reali(area decatre proprietarii deteren a exploatarii, intretinerii !i reparatiilor a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare !ituate pe terenurile pe care le detin, inclu!i" a lucrarilor dereabilitare, executare
dein"e!titii !i !uportarea co!turilor ace!tor acti"itati. 3tatul inter"ine prin +d%ini!tratie !i prin alocarea
defonduri de la buetul de !tat in co%pletarea !ur!elor proprii ale +d%ini!tratiei !au ale beneficiarilor
con!tituiti in orani(atii de i%bunatatiri funciare !au federatii de orani(atii de i%bunatatiri funciare, in
ca(urile in care proprietarii deteren nu pot de!fa!ura prin efortul propriu acti"itati de i%bunatatiri
funciare)
d' exploatarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare a!tfel incat !a !e pre"ina folo!irea ineficienta a
apei, exce!ul deu%iditate, ero(iunea !i poluarea !olului !i !a !e pro%o"e(e protectia %ediului in
confor%itate cu !tandardele de%ediu.
#rt. $
5efinitiile ter%enilor utili(ati in pre(enta lee !unt pre"a(ute in anexa nr. 1.
Capitolul II - %rgani"atiile !i fe&eratiile &e organi"atii &in &omeniul imbunatatirilor funciare
#rt. '
*1' Per!oanele fi(ice !au per!oanele ,uridice care detin in ba(a unui titlu "alabil de proprietate ori de
folo!inta terenuri de!er"ite de!i!te%e de iriatii !au de de!ecare !i drena, ori delucrari de aparare
i%potri"a inundatiilor !au de co%batere a ero(iunii !olului pot con!titui o orani(atie de i%bunatatiri
funciare, denu%ita in continuare orani(atia, pentru a de!fa!ura una !au %ai %ulte dintre
ur%atoarele acti"itati de intere! public&
a' li"rarea apei pentru iriat, exploatarea, intretinerea !i reparatiile unui !i!te% de iriatii care
2
de!er"e!te %ai %ulti proprietari deteren)
b' exploatarea, intretinerea !i reparatiile unui !i!te% de de!ecare !i drena, care de!er"e!te %ai %ulti
proprietari deteren)
c' intretinerea !i reparatiile lucrarilor de aparare i%potri"a inundatiilor care prote,ea(a terenul %ai
%ultor proprietari deteren)
d' intretinerea !i reparatiile lucrarilor de co%batere a ero(iunii !olului !i de!fa!urarea altor acti"itati de
i%bunatatiri funciare care prote,ea(a !olul depe terenul %ai %ultor proprietari deteren.
*2' Proprietarii !au alti detinatori deteren care intentionea(a !a reali(e(e o noua a%ena,are de
i%bunatatiri funciare !e pot con!titui in orani(atii.
*3' Orani(atiile !unt per!oane ,uridice deutilitate publica fara !cop patri%onial, ce !e con!tituie !i
functionea(a in confor%itate cu pre"ederile pre(entei lei.
#rt. (
*1' Orani(atia i!i de!fa!oara acti"itatea in cadrul unei !uprafete deteren clar deli%itate, a%ena,ata
cu lucrari de i%bunatatiri funciare, denu%ita in continuare teritoriul orani(atiei.
*2' Orani(atia care indepline!te %ai %ulte dintre acti"itatile pre"a(ute la art. 6 le "a !pecifica in
!tatut, preci(and care e!te acti"itatea principala pe care o "a de!fa!ura.
*3' Orani(atia care are ca acti"itate principala exploatarea, intretinerea !i reparatiile unui !i!te% de
iriatii, precu% !i li"rarea apei pentru iriat "a includein denu%irea !a %entiunea orani(atia
utili(atorilor de apa pentru iriatii, ur%ata dedenu%irea localitatii undefunctionea(a !au deo alta
denu%ire proprie.
*/' Orani(atia care are ca acti"itate principala exploatarea, intretinerea !i reparatiile unui !i!te% de
de!ecare !i drena, "a includein denu%irea !a %entiunea orani(atia de de!ecare !i drena,, ur%ata
dedenu%irea localitatii undefunctionea(a !au deo alta denu%ire proprie.
*0' Orani(atia care are ca acti"itate principala intretinerea !i reparatiile unor lucrari de aparare
i%potri"a inundatiilor "a includein denu%irea !a %entiunea orani(atia de aparare i%potri"a
inundatiilor, ur%ata dedenu%irea localitatii undefunctionea(a !au deo alta denu%ire proprie.
*6' Orani(atia care are ca acti"itate principala intretinerea !i reparatiile lucrarilor de co%batere a
ero(iunii !olului "a includein denu%irea !a %entiunea orani(atie de co%batere a ero(iunii !olului,
ur%ata dedenu%irea localitatii undefunctionea(a !au deo alta denu%ire proprie.
#rt. 8
In reali(area acti"itatilor de intere! public, orani(atiile au ur%atoarele atributii&
a' inc-eie contracte depre!tari de !er"icii de i%bunatatiri funciare potri"it pre"ederilor pre(entei lei)
b' pre!tea(a !er"icii de i%bunatatiri funciare catre %e%brii !ai)
c' li"rea(a apa pentru iriatii !au pre!tea(a alte !er"icii de i%bunatatiri funciare, pe ba(a de contract
potri"it pre"ederilor pre(entei lei, per!oanelor care nu !unt %e%bri ai orani(atiei !i care detin in
proprietate !au folo!inta terenuri !ituate pe teritoriul orani(atiei)
d' inca!ea(a tarife pentru !er"iciile pre!tate de la %e%brii orani(atiei !i de la per!oanele care nu
!unt %e%bri, in "ederea acoperirii co!turilor ace!tor !er"icii)
e' ac-i(itionea(a, inc-iria(a de la terti, exploatea(a, intretin !i repara utila,ele !i in!talatiile nece!are
pre!tarii !er"iciilor de i%bunatatiri funciare !i alte ec-ipa%ente nece!are de!fa!urarii acti"itatilor
proprii)
f' orani(ea(a cur!uri de in!truire a %e%brilor lor pentru preatirea exploatarii !i intretinerii !i!te%ului
de iriatii !au de!ecare !i drena, ori a lucrarilor de aparare i%potri"a inundatiilor !au de co%batere a
ero(iunii !olului, deprotectie a %uncii, pentru a!i%ilarea te-nicilor de i%bunatatiri funciare !i
pro%o"area utili(arii noilor te-nici !i te-noloii)
' a!iura pa(a !i protectia core!pun(atoare a infra!tructurii de i%bunatatiri funciare din cadrul
!i!te%ului de iriatii !au de de!ecare !i drena,, pe care o detin in proprietate !au folo!inta, a lucrarilor
de aparare i%potri"a inundatiilor !au co%batere a ero(iunii !olului, in "ederea pre"enirii !au reducerii
paubelor !i pa!trarii interitatii ace!tora)
-' reabilitea(a, %oderni(ea(a !i de("olta infra!tructura de i%bunatatiri funciare depe teritoriul !au)
i' inc-eie contracte pentru ac-i(itia debunuri !i pre!tarea de !er"icii nece!are de!fa!urarii acti"itatii
lor cuprin(and proiectarea !i lucrarile dereabilitare, %oderni(are !i de("oltare a infra!tructurii de
i%bunatatiri funciare depe teritoriul !au)
,' ana,ea(a credite !i pre(inta arantii potri"it lei!latiei in "ioare)
7' indepline!te alte atributii pre"a(ute depre(enta lee.
#rt. 9
3
*1' 8eniturile unei orani(atii !e pot con!titui din&
a' tarife pentru !er"icii de iriatii)
b' tarife de de!ecare !i drena,)
c' tarife de aparare i%potri"a inundatiilor, de co%batere a ero(iunii !olului !i alte acti"itati de
i%bunatatiri funciare)
d' o coti(atie anuala)
e' donatii, leate !i !pon!ori(ari, potri"it leii)
f' !ub"entii acordate de la buetul de !tat.
*2' Tarifele !i coti(atiile re!tante, datorate orani(atiei de%e%bri !au per!oanele care nu !unt %e%bri
ai ace!teia, !e pot recupera pe ba(a ana,a%entelor deplata !e%nate deace!tia, care con!tituie titluri
executorii.
#rt. 10
*1' Orani(atia care pre!tea(a !er"icii unei per!oane care nu e!te %e%bru al ace!teia !i care detine
in proprietate !au folo!inta teren in cadrul teritoriului re!pecti" percepe tarife care !a acopere interal
co!turile pre!tarii !er"iciilor de i%bunatatiri funciare catre acea per!oana.
*2' Me%brii orani(atiilor pot beneficia deo reducere a tarifului depre!tare a !er"iciilor de i%bunatatiri
funciare in confor%itate cu -otararile adunarii enerale.
*3' Tarifele pentru pre!tarea !er"iciilor de i%bunatatiri funciare, altele decat cele de iriatii, pot fi
inca!ate prin co%parti%entele de!pecialitate ale ad%ini!tratiei publice locale. Mecani!%ul deinca!are
a ace!tor tarife !i dedecontare a c-eltuielilor efectuate pentru de!fa!urarea ace!tei acti"itati !e "a
rele%enta printr.un protocol.cadru, aprobat prin ordin co%un al %ini!trului ariculturii, padurilor !i
de("oltarii rurale !i al %ini!trului ad%ini!tratiei !i internelor, in te%eiul caruia !e pot inc-eia, la ni"el
local, protocoale intre orani(atii !i con!iliile locale pe a caror ra(a teritoriala !e afla !ituat teritoriul
orani(atiei.
*/' Pentru recuperarea tarifelor !i coti(atiilor re!tante datorate de%e%bri !i per!oanele care nu !unt
%e%bri ai orani(atiei, adunarea enerala poate !a -otara!ca in!tituirea dearanii.
#rt. 11
9xcedentul, ca parte a "eniturilor ce depa!e!te c-eltuielile intr.un an financiar, ra%ane la di!po(itia
orani(atiei !i !e di!tribuie catre re(er"e !au e!te folo!it pentru acti"itatea ur%atorilor ani.
#rt. 12
*1' Oricare per!oana fi(ica !au per!oana ,uridica, ce detine in ba(a unui titlu "alabil de proprietate ori
de folo!inta, un teren !ituat pe teritoriul orani(atiei !au care are, in conditiile :eii nr. 213/1998
pri"ind proprietatea publica !i rei%ul ,uridic al ace!teia, cu %odificarile !i co%pletarile ulterioare, in
ad%ini!trare ori in folo!inta a!tfel deterenuri aflate in proprietatea publica ori pri"ata a !tatului ori a
unitatilor ad%ini!trati".teritoriale, poate fi %e%bra a unei orani(atii.
*2' Infra!tructura de i%bunatatiri funciare aflata in proprietatea unei per!oane fi(ice !au ,uridice, alta
decat +d%ini!tratia, !ituata pe teritoriul orani(atiei, poate fi preluata in folo!inta decatre orani(atie,
pe durata exi!tentei ace!teia, in te%eiul unei inteleeri !cri!e, autentificata.
#rt. 13
*1' In "ederea dobandirii per!onalitatii ,uridice, per!oanele care !i.au %anife!tat "ointa dea fi %e%bre
ale orani(atiei inc-eie actul con!tituti" !i !tatutul orani(atiei, in for%a autentica, !ub !anctiunea
nulitatii ab!olute.
*2' 3tatutul orani(atiei e!te adoptat cu %a,oritatea !i%pla a "oturilor participantilor la adunarea
con!tituti"a, cu conditia ca ace!ti participanti !a detina in proprietate, in ad%ini!trare !au in folo!inta
cel putin ,u%atate din !uprafata deteren a teritoriului orani(atiei !i !a fie deacord !a preia intreaa
ra!pundere a exploatarii, intretinerii !i reparatiilor infra!tructurii de i%bunatatiri funciare !ituate pe
teritoriul orani(atiei.
*3' In ca(ul orani(atiilor care au ca obiect de acti"itate lucrarile de iriatii, condiia ca %e%brii !a
detina %ai %ult de ,u%atate din !uprafata deteren trebuie indeplinita !i pe fiecare plot de iriatii !au
(ona derepre(entare, confor% leii.
*/' ;oninutul %ini% al actului con!tituti" !i al !tatutului orani(atiilor !e !tabile!te prin nor%ele
%etodoloice de aplicare a pre(entei lei, care aproba !i %odelul docu%entelor decon!tituire !i
orani(are.
*0' Orani(atia con!tituita potri"it leii ra%ane de!c-i!a !i "a pri%i noi %e%bri pana la ni"elul
teritoriului orani(atiei.
4
#rt. 14
*1' Procedura decon!tituire a orani(atiilor "a fi pre"a(uta in nor%ele %etodoloice de aplicare a
pre(entei lei.
*2' Pe ba(a a"i(ului Oficiului derele%entare a orani(atiilor de i%bunatatiri funciare, denu%it in
continuare Oficiul derele%entare, con!tituirea orani(atiilor !e autori(ea(a prin ordin al %ini!trului,
prin care !e di!pune !i inrei!trarea ace!tora in Rei!trul national al orani(atiilor de i%bunatatiri
funciare.
*3' Orani(atia dobande!te per!onalitate ,uridica la data inrei!trarii !ale in Rei!trul national al
orani(atiilor de i%bunatatiri funciare.
#rt. 1$
*1' Orani(atia are ur%atoarele orane deconducere !i co%i!ii&
a' adunarea enerala)
b' con!iliul dead%ini!tratie)
c' co%i!ia decen(ori)
d' co%i!ia deconciliere a neinteleerilor din interiorul orani(atiei, denu%ita in continuare co%i!ie
deconciliere.
*2' 5eci(iile con!iliului dead%ini!tratie !unt pu!e in executare dedirector !i per!onalul te-nic !i
econo%ic deexecutie al orani(atiei.
#rt. 1'
Modul de orani(are !i functionare a oranelor deconducere !i a co%i!iilor orani(atiilor !e
rele%entea(a prin nor%ele %etodoloice de aplicare a pre(entei lei, cu exceptiile pre"a(ute in
ace!t capitol.
#rt. 1(
+dunarea enerala e!te oranul deconducere al orani(atiei, co%pu! din %e%brii orani(atiei !au
repre(entantii ace!tora, care !e intrune!te cel putin dedoua ori pe an !i are drept decontrol
per%anent a!upra oranelor pre"a(ute la art. 10 alin. *1' lit. b', c' !i d'.
#rt. 18
*1' 3tatutul unei orani(atii care nu are !i!te% derepre(entare "a %entiona %odalitatea dealocare a
"oturilor fiecarui %e%bru la !edintele adunarilor enerale, proportional cu %ari%ea !uprafetei deteren
detinute in proprietate, ad%ini!trare !au folo!inta !au pe o alta ba(a ec-itabila care !a prote,e(e
intere!ele fiecarui %e%bru.
*2' #n %e%bru al orani(atiei poate detine cel %ult doua cinci%i din nu%arul total de"oturi.
*3' Me%brii unei orani(atii care nu are un !i!te% derepre(entare, precu% !i proprietarii care au dat
in folo!inta terenurile pe care le detin unei per!oane care nu indepline!te conditiile pre"a(ute la art.
12 pentru a fi %e%bru al unei orani(atii pot fi repre(entati in adunarile enerale pe ba(a unei procuri
!peciale, autentificata.
#rt. 19
;o%i!ia deconciliere !olutionea(a neinteleerile patri%oniale in leatura cu acti"itatea orani(atiei
pri"ind&
a' %odalitatea decalcul !i cuantu%ul tarifelor practicate pentru !er"iciile de i%bunatatiri funciare
pre!tate de orani(atie !i al altor a!e%enea tarife, precu% !i al coti(atiilor)
b' !uportarea decatre %e%bri a co!turilor deexploatare, intretinere !i reparatii a infra!tructurii de
i%bunatatiri funciare aflate in folo!inta !au proprietatea orani(atiei)
c' li"rarea apei pentru iriatii !i pre!tarea altor !er"icii de i%bunatatiri funciare la ter%enele !i in
conditiile !tabilite, cu nere!pectarea principiului di!tributiei ec-itabile !i protectiei intere!elor tuturor
beneficiarilor)
d' orice alte neinteleeri patri%oniale dintre orani(atie !i %e%brii !ai, precu% !i dintre %e%brii
orani(atiei.
#rt. 20
*1' Orice %e%bru al orani(atiei care a !uportat un pre,udiciu denatura celor pre"a(ute la art. 19 !e
poate adre!a pre!edintelui co%i!iei deconciliere cu o cerere.
*2' ;ererea "a fi !olutionata deco%i!ia deconciliere in ter%en de 1/ (ile de la data depunerii, cu
5
participarea partilor, per!onal !au prin repre(entant.
*3' ;o%i!ia deconciliere anali(ea(a cererea !i probele depu!e departi !i e%ite o deci(ie %oti"ata
dead%itere !au re!pinere a ace!teia.
*/' 5eci(ia e%i!a deco%i!ia deconciliere e!te definiti"a !i obliatorie pentru parti !i poate fi atacata la
in!tanta co%petenta in ter%en de30 de(ile de la co%unicare.
#rt. 21
Me%brii con!iliului dead%ini!tratie, ai co%i!iei decen(ori !i ai co%i!iei deconciliere nu !unt !alariati ai
orani(atiei.
#rt. 22
*1' 2ederatia de orani(atii de i%bunatatiri funciare, denu%ita in continuare federatie, !e infiintea(a
din doua !au %ai %ulte orani(atii de i%bunatatiri funciare, in "ederea exploatarii, intretinerii !i
reparatiilor unor parti dintr.o a%ena,are !au a unei intrei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare care
de!er"e!te in co%un orani(atiile %e%bre.
*2' 2ederatia exploatea(a, intretine !i repara infra!tructura de i%bunatatiri funciare !ituata in afara
teritoriului orani(atiilor carora le poate pre!ta !er"icii de i%bunatatiri funciare !i care e!te in leatura
functionala cu !i!te%ele de iriatii, de de!ecare !i drena,, cu lucrarile de aparare i%potri"a inundatiilor
!au de co%batere a ero(iunii !olului exploatate, intretinute !i reparate exclu!i" deacele orani(atii.
*3' 2ederatiile !unt per!oane ,uridice deutilitate publica fara !cop patri%onial, ce !e con!tituie !i
functionea(a in confor%itate cu pre"ederile pre(entei lei.
*/' Pot dobandi calitatea de %e%bru al unei federatii nu%ai acele orani(atii care beneficia(a de
partea din a%ena,area de i%bunatatiri funciare !au de intreaa a%ena,are pe care federatia o
exploatea(a, intretine !i repara !i carora li !e pot pre!ta !er"icii de i%bunatatiri funciare de acea
federatie.
#rt. 23
*1' 2ederatiile !e con!tituie prin adoptarea de catre orani(atiile %e%bre a actului con!tituti" !i a
!tatutului, al caror continut %ini% !e !tabile!te prin nor%ele %etodoloice de aplicare a pre(entei lei,
care cuprind !i %odelul docu%entelor decon!tituire !i orani(are.
*2' ;on!tituirea federatiilor !e face cu re!pectarea acelora!i conditii dea"i(are, autori(are, for%a !i
publicitate ca !i cele cerute pentru con!tituirea orani(atiilor !i potri"it procedurii pre"a(ute denor%ele
%etodoloice de aplicare a pre(entei lei.
*3' 2ederatiile !e orani(ea(a !i functionea(a in confor%itate cu pre"ederile nor%elor %etodoloice
de aplicare a pre(entei lei.
#rt. 24
In reali(area acti"itatilor de intere! public, federatiile au ur%atoarele atributii&
a' inc-eierea de contracte cu +d%ini!tratia !au cu alti furni(ori, pentru li"rarea apei pentru iriatii !i
pre!tarea altor !er"icii de i%bunatatiri funciare)
b' inc-eierea de contracte cu furni(orul deenerie electrica !au ter%ica pentru li"rarea eneriei
nece!are exploatarii unei parti autono%e functional ori a intreii a%ena,ari de i%bunatatiri funciare
aflate in ad%ini!trarea !a)
c' pre!tarea de !er"icii de i%bunatatiri funciare catre orani(atiile %e%bre !i alti beneficiari, pe ba(a
detarife)
d' ana,area per!onalului calificat nece!ar)
e' ac-i(itionarea, inc-irierea, inlocuirea, exploatarea !i intretinerea in!talatiilor !i ec-ipa%entului de
i%bunatatiri funciare)
f' a!iurarea pa(ei !i protectiei infra!tructurii de i%bunatatiri funciare din cadrul a%ena,arii de
i%bunatatiri funciare !au a partii dea%ena,are exploatate, intretinute !i reparate defederatie)
' de!c-iderea deconturi bancare !i efectuarea deoperatiuni financiare prin ace!te conturi)
-' orani(area dein!truiri ale repre(entantilor orani(atiilor %e%bre, prin !peciali!tii proprii !au prin
!er"icii pre!tate deterti)
i' aprobarea reula%entelor interne obliatorii pentru orani(atiile %e%bre, pentru repre(entantii
orani(atiilor %e%bre participanti la acti"itatea federatiei, precu% !i pentru ana,atii federatiei)
,' inaintarea depropuneri pri"ind reabilitarea !i %oderni(area infra!tructurii de i%bunatatiri funciare din
cadrul teritoriului !au)
7' ana,area deexperti !i con!ultanti pentru a!iurarea !poririi eficientei functionarii federatiei !au a
orani(atiilor %e%bre)
6
l' contractarea de!tudii decercetare !i deteren pentru extinderea a%ena,arii de i%bunatatiri funciare
exi!tente, reali(area denoi !i!te%e, lucrari !au a%ena,ari !i de("oltarea acti"itatii federatiei.
#rt. 2$
5i(ol"area, lic-idarea !i reorani(area orani(atiilor !i federatiilor, precu% !i %odificarea !tatutului
ace!tora !e fac potri"it nor%elor %etodoloice de aplicare a pre(entei lei, cu a"i(ul Oficiului
derele%entare.
Capitolul III - reptul &e proprietate !i &e folo!inta a!upra infra!tructurii &e imbunatatiri
funciare !i a terenului
#rt. 2'
+!ociatiile utili(atorilor de apa pentru iriatii, infiintate potri"it Ordonantei de urenta a $u"ernului nr.
1/</1999 pri"ind a!ociaiile utili(atorilor de apa pentru iriatii, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin
:eea nr. 0<3/2001, cu %odificarile ulterioare, care !e reorani(ea(a, in conditiile pre(entei lei, in
orani(atii ale utili(atorilor de apa pentru iriatii, preiau bunurile %obile !i i%obile aflate in proprietatea
!au in folo!inta ace!tora, precu% !i&
a' dreptul de proprietate detinut dea!ociatia utili(atorilor de apa pentru iriatii a!upra infra!tructurii de
iriatii, con!tand din !tatii depo%pare depunere !ub pre!iune !i con!tructii -idrote-nice, i%preuna cu
dotarile !i terenul aferent, conducte !ubterane, precu% !i alte a!e%enea bunuri !ituate pe teritoriul
orani(atiei !i obliatiile corelati"e)
b' dreptul de folo!inta detinut dea!ociatia utili(atorilor de apa pentru iriatii a!upra infra!tructurii de
iriatii apartinand do%eniului pri"at al !tatului, unitatilor ad%ini!trati".teritoriale !au unor per!oane
fi(ice ori ,uridice, con!tand in !tatii depo%pare depunere !ub pre!iune !i con!tructii -idrote-nice,
i%preuna cu dotarile !i terenul aferent, conducte !ubterane, precu% !i alte a!e%enea bunuri !ituate
pe teritoriul orani(atiei.
#rt. 2(
*1' Infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului pri"at al !tatului, aflata in folo!inta
+d%ini!tratiei, !ocietatilor co%erciale, !tatiunilor !i in!titutelor decercetare !i productie aricola,
unitailor dein"ata%ant aricol !i !il"ic, precu% !i a altor in!titutii publice, !ituata pe teritoriul unei
orani(atii, !e tran!%ite la cerere, fara plata, in proprietatea acelei orani(atii, in conditiile leii.
*2' Infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului pri"at al unitatilor ad%ini!trati".
teritoriale !e tran!%ite, la cerere, in proprietatea !au folo!inta orani(atiilor ori federatiilor prin
-otarare a con!iliului local, a con!iliului ,udetean !au al %unicipiului =ucure!ti, in conditiile leii.
*3' Orani(atiile dobande!c dreptul de proprietate a!upra infra!tructurii de i%bunatatiri funciare
apartinand do%eniului public al !tatului !au unitatilor ad%ini!trati".teritoriale, in conditiile :eii nr.
213/1998, cu %odificarile !i co%pletarile ulterioare.
*/' Tran!%iterea dreptului de folo!inta !au de proprietate a!upra infra!tructurii de i%bunatatiri
funciare aflate in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei !e face pe ba(a deprotocol depredare.preluare aprobat
prin ordin al %ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale, cu !pecificarea obliatiilor pri"ind
exploatarea, intretinerea, reparatiile !i pa(a interitatii bunurilor.
*0' Punerea in functiune a infra!tructurii deiriaii care face obiectul tran!%iterii la cerere, fara plata, in
folo!inta !au in proprietatea unei orani(atii !e reali(ea(a din fonduri a!iurate in totalitate de la
buetul de !tat.
*6' Tran!%iterea dreptului de folo!inta !au de proprietate a!upra infra!tructurii de i%bunatatiri
funciare aflate in proprietatea per!oanelor fi(ice !au ,uridice !e face cu re!pectarea pre"ederilor
leale in "ioare pri"ind publicitatea !i inrei!trarea circulatiei bunurilor i%obile.
*<' In ter%en de 30 de(ile de la data dobandirii per!onalitatii ,uridice, orani(atia are obliatia dea
inc-eia cu furni(orul de apa contract %ultianual pentru o perioada decel putin 3 ani.
#rt. 28
*1' 2ederatiile pot pri%i in folo!inta ratuita, in conditiile leii, o parte dintr.o a%ena,are de
i%bunatatiri funciare !au o intreaa a%ena,are de i%bunatatiri funciare aflata in proprietatea publica a
!tatului.
*2' ;onditiile exploatarii, intretinerii !i reparatiilor efectuate defederatie a!upra partii dea%ena,are !au
intreii a%ena,ari de i%bunatatiri funciare aflate in folo!inta ratuita, confor% alin. *1', precu% !i
7
durata folo!intei !unt cuprin!e in protocolul detran!%itere a folo!intei ratuite.
*3' Punerea in functiune a infra!tructurii de iriatii care face obiectul tran!%iterii la cerere, fara plata,
in folo!inta unei federatii, !e reali(ea(a din fonduri a!iurate in totalitate de la buetul de !tat.
#rt. 29
+d%ini!tratia, orani(atiile !i federatiile au obliatia a!iurarii pa(ei !i protectiei infra!tructurii pe care
o exploatea(a, o intretin !i o repara, potri"it leii.
#rt. 30
*1' +d%ini!tratia ad%ini!trea(a infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului public !i
pri"at al !tatului, cu exceptia celei !ituate pe terenurile inclu!e in fondul fore!tier proprietate publica a
!tatului, ad%ini!trate deReia 1ationala a Padurilor . Ro%!il"a.
*2' :i!ta bunurilor care alcatuie!c infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului public
al !tatului e!te pre"a(uta in anexa nr. 2.
#rt. 31
Infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului pri"at al !tatului, !ituata pe terenurile cu
de!tinatie aricola detinute in exploatare de!ocietatile co%erciale cu capital %a,oritar de !tat, !e
tran!%ite in ad%ini!trare +d%ini!tratiei !i !e inrei!trea(a in patri%oniul ace!teia, cu reducerea
core!pun(atoare a capitalului lor !ocial, prin di%inuarea participatiei !tatului.
#rt. 32
=unurile ce alcatuie!c infra!tructura de i%bunatatiri funciare apartinand do%eniului public al !tatului
!e tran!%it in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei, prin protocol depredare.preluare aprobat prin ordin al
%ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale, cu !pecificarea obliatiilor ace!teia pri"ind
exploatarea, intretinerea, reparatiile !i pa(a interitatii ace!tor bunuri.
#rt. 33
+%ena,arile de i%bunatatiri funciare, !i!te%ele de iriatii !au de!ecare !i drena, !i lucrarile de
aparare i%potri"a inundatiilor ori co%batere a ero(iunii !olului pot fi deutilitate publica, in conditiile
leii.
#rt. 34
*1' +d%ini!tratia, orani(atiile !i federatiile pot dobandi, in conditiile leii, un drept de!er"itute a!upra
terenului unui proprietar, acolo undeace!ta !e ,u!tifica din %oti"e te-nice !i econo%ice, cu acordul
!cri! al proprietarilor deteren, potri"it leii.
*2' Repre(entantii +d%ini!tratiei, orani(atiilor !i federatiilor pot intra pe terenul unei per!oane, in
ca(uri de urenta, in !copul efectuarii decontroale, re%edierii unor defeciuni, inlaturarii ur%arilor unor
de(a!tre !i aplicarii de%a!uri deprotectie a %ediului incon,urator.
*3' Proprietarii deteren "or fi de!paubiti, potri"it leii, pentru daunele pro"ocate terenului !au
culturilor lor, in ca(urile %entionate la alin. *1' !i *2'.
#rt. 3$
Pentru reali(area oricarei in"e!titii, +d%ini!tratia, orani(atiile !i federatiile e%it, dupa ca(, la cerere,
a"i(e pentru !coaterea din circuitul aricol a terenurilor de!er"ite deinfra!tructura de i%bunatatiri
funciare din aria lor dere!pon!abilitate. +probarea !coaterii din circuitul aricol a terenurilor !e face
potri"it pre"ederilor leale in "ioare.
Capitolul I) - #&mini!tratia *ationala a Imbunatatirilor +unciare
#rt. 3'
*1' In ter%en de 60 de(ile de la intrarea in "ioare a pre(entei lei, !e infiintea(a +d%ini!tratia
1ationala a I%bunatatirilor 2unciare prin reorani(area 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 .
3.+., care !e di"i(ea(a in "ederea pri"ati(arii confor% principiilor !tabilite depre(enta lee.
*2' +d%ini!tratia e!te per!oana ,uridica ro%ana de intere! public national !i functionea(a pe ba(a
dee!tiune econo%ica !i autono%ie financiara, !ub autoritatea %ini!terului.
*3' 3ediul central al +d%ini!tratiei e!te in =ucure!ti, 3o!. Oltenitei nr. 30.3<, !ectorul /.
8
*/' +d%ini!tratia i!i de!fa!oara acti"itatea in confor%itate cu di!po(itiile leale in "ioare !i cu
reula%entul de orani(are !i functionare, care !e aproba prin -otarare a $u"ernului.
*0' +d%ini!tratia are in !tructura !a !ucur!ale teritoriale fara per!onalitate ,uridica, ce au in alcatuire
unitati dead%ini!trare orani(ate la ni"elul a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare !au al rupurilor
dea%ena,ari de i%bunatatiri funciare.
#rt. 3(
*1' +d%ini!tratia de!fa!oara ur%atoarele acti"itati&
a' exploatarea, intretinerea !i reparatiile a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare declarate deutilitate
publica, cu exceptia a%ena,arilor !au partilor dea%ena,are preluate defederaii, precu% !i a
a%ena,arilor carora li !.a retra! recunoa!terea deutilitate publica !i in cadrul carora !.au con!tituit
orani(atii)
b' executarea lucrarilor decon!er"are a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare !au a partilor
dea%ena,are carora li !.a retra! recunoa!terea deutilitate publica)
c' !coaterea din functiune a lucrarilor din a%ena,arile de i%bunatatiri funciare !au parti dea%ena,are
carora li !.a retra! recunoa!terea deutilitate publica !i "alorificarea %aterialelor re(ultate, in
confor%itate cu pre"ederile pre(entei lei)
d' redarea in circuitul aricol a terenurilor re(ultate in ur%a de(afectarii lucrarilor de i%bunatatiri
funciare)
e' reali(area dein"e!titii pentru reabilitarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare exi!tente !i executia
denoi a%ena,ari)
f' infor%area !i in!truirea in do%eniul i%bunatatirilor funciare)
' reali(area !i a!iurarea functionarii !i!te%ului national de!upra"e-ere, e"aluare, prono(a !i
a"erti(are pri"ind efectele econo%ice !i ecoloice ale acti"itatilor de i%bunatatiri funciare)
-' a!iurarea ali%entarii cu apa a unor localitati, a%ena,ari pi!cicole, incinte aricole !i indu!triale,
prin a%ena,arile de i%bunatatiri funciare aflate in ad%ini!trarea !a, in conditiile leii)
i' pre!tarea de !er"icii de i%bunatatiri funciare catre orani(atii, federatii !i alte per!oane fi(ice !i
,uridice)
,' cooperarea internationala, in li%itele i%puternicirii acordate de%ini!ter)
7' de!fa!urarea altor acti"itati de intere! public, pre"a(ute depre(enta lee.
*2' +d%ini!tratia aplica principiile reali(arii obiecti"elor i%bunatatirilor funciare !tabilite depre(enta
lee, e!tionea(a eficient re!ur!ele proprii !i pe cele date in ad%ini!trarea !a, prin "alorificarea
opti%a a ace!tora !i, totodata, a!iura interitatea !i functionarea durabila a a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare aflate in ad%ini!trarea !a !i contractea(a cu teri furni(ori ac-i(itia debunuri !i
!er"icii, cu re!pectarea lei!latiei pri"ind ac-i(itiile publice debunuri !i !er"icii.
#rt. 38
*1' +d%ini!tratia exploatea(a, ad%ini!trea(a, intretine !i repara a%ena,arile de i%bunatatiri funciare
din do%eniul public !au pri"at al !tatului, declarate deutilitate publica, cu exceptiile pre"a(ute
depre(enta lee.
*2' :i!ta initiala a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare ce !e ad%ini!trea(a de+d%ini!tratie e!te
inclu!a in reula%entul de orani(are !i functionare a +d%ini!tratiei.
*3' O a%ena,are de i%bunatatiri funciare !au o parte autono%a functional a unei a%ena,ari de
i%bunatatiri funciare e!te declarata deutilitate publica, potri"it criteriilor !tabilite prin nor%ele
%etodoloice de aplicare a pre(entei lei.
*/' +nual, in functie deindeplinirea criteriilor !tabilite confor% alin. *3', li!ta a%ena,arilor ce !e
ad%ini!trea(a de+d%ini!tratie !e %odifica !au !e co%pletea(a !i !e aproba prin -otarare a
$u"ernului, la propunerea +d%ini!tratiei.
*0' ;o!turile dede!fa!urare a acti"itatilor pre"a(ute la alin. *1' !e acopera din tarifele pentru !er"iciile
pre!tate in confor%itate cu pre"ederile pre(entei lei !i, in co%pletare, de la buetul de !tat !au alte
fonduri publice.
*6' +nual, prin -otarare a $u"ernului, la propunerea %ini!terului, !e aproba ni"elul fondurilor publice
pe acti"itati ! i a%ena,ari de i%bunatatiri funciare deutilitate publica, precu% i cota din c-eltuielile
deexploatare, intretinere !i reparatii ce !e "a !uporta din tarife !i cota ce !e "a !uporta de la buetul
de !tat, pentru alte acti"itati de i%bunatatiri funciare decat cele de iriatii.
#rt. 39
*1' 5aca o a%ena,are de i%bunatatiri funciare !au o parte a unei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare
nu %ai indepline!te criteriile pre"a(ute la art. 38 alin. *3', prin -otarare a $u"ernului i !e retrae
9
recunoa!terea deutilitate publica !i, dupa ca(, !e trece din do%eniul public in do%eniul pri"at al
!tatului !au al unitatilor ad%ini!trati".teritoriale.
*2' +%ena,arile de i%bunatatiri funciare !au partile unor a%ena,ari de i%bunatatiri funciare, pre"a(ute
la alin. *1', !e trec in con!er"are pentru o perioada depana la 0 ani, perioada in care ace!tea pot fi&
a' tran!%i!e in proprietate !au date in folo!inta ratuita unei orani(atii ori federatii, potri"it leii)
b' "andute unui cu%parator pri"at, potri"it leii)
c' conce!ionate !au inc-iriate, potri"it leii)
d' !coa!e din functiune, potri"it leii)
e' "alorificate, potri"it leii.
*3' ;on!er"area unei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare !au a unei parti a unei a%ena,ari de
i%bunatatiri funciare !e reali(ea(a prin a!iurarea pa(ei ace!teia !i prin de(afectarea !i depo(itarea
core!pun(atoare a ec-ipa%entelor !i in!talatiilor aferente.
*/' In ter%en de90 de(ile de la trecerea in con!er"are a a%ena,arii de i%bunatatiri funciare !au a
partii dea%ena,are de i%bunatatiri funciare, pre"a(uta la alin. *1', +d%ini!tratia "a face publicitate, in
"ederea aplicarii %a!urilor pre"a(ute la alin. *2' lit. a'.c'.
*0' 3coaterea din functiune a unei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare !au a unei parti a ace!teia !e
aproba prin ordin al %ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale, la propunerea +d%ini!tratiei.
*6' In perioada cuprin!a intre intrarea in "ioare a -otararii $u"ernului deretraere a recunoa!terii
deutilitate publica a unei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare !au unei parti dea%ena,are de
i%bunatatiri funciare !i pana la finali(area uneia dintre %a!urile pre"a(ute la alin. *2' lit. a'.c',
+d%ini!tratia a!iura exploatarea, intretinerea !i reparatiile acelei a%ena,ari !au parti dea%ena,are,
finantarea ace!tor acti"itati efectuandu.!e in conditiile pre(entei lei.
#rt. 40
+d%ini!tratia indepline!te ur%atoarele atributii&
a' intoc%e!te !i pune in aplicare planurile anuale deexploatare, intretinere !i reparatii ale a%ena,arilor
de i%bunatatiri funciare declarate deutilitate publica)
b' elaborea(a buetul de "enituri !i c-eltuieli !i planul de acti"itate pentru exercitiul financiar ur%ator)
c' in"entaria(a anual a%ena,arile de iriatii, cu e"identierea di!tincta a celor functionale)
d' elaborea(a tarife pentru !er"icii de i%bunatatiri funciare)
e' elaborea(a !tudii, proiecte, prora%e decercetare !i propuneri anuale pentru in"e!titii in
reabilitarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare exi!tente !au executa noi a%ena,ari !i
!upra"e-ea(a reali(area ace!tor lucrari dein"e!titii, precu% !i propuneri deele%ente de!trateie !i
politici !ectoriale)
f' ur%are!te i%pactul a!upra %ediului incon,urator al acti"itatilor de i%bunatatiri funciare !i ia %a!uri
dedi%inuare !au corecti"e in confor%itate cu lei!latia protectiei %ediului)
' a!iura pa(a !i protectia infra!tructurii de i%bunatatiri funciare din cadrul a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare pe care le ad%ini!trea(a, exploatea(a, intretine !i repara)
-' ur%are!te per%anent !tarea te-nica a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare aflate in ad%ini!trare)
i' de!fa!oara actiuni depre"enire !i protectie a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare aflate in
ad%ini!trarea !a fata deactiunea factorilor deri!c !i a cala%itatilor naturale, feno%enelor
%eteoroloice periculoa!e !i accidentelor la con!tructiile -idrote-nice)
,' preate!te !i pune in aplicare planurile deactiune in ca(uri de urenta)
7' e%ite a"i(e te-nice pentru in!talatiile care !e a%pla!ea(a !i con!tructiile care !e executa in (ona
a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare din ad%ini!trarea !a)
l' elaborea(a !i finantea(a planul propriu decercetare, proiectare !i infor%atica)
%' coordonea(a !i indru%a %etodoloic controlul te-nic decalitate a exploatarii, intretinerii !i
reparatiilor a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare, efectuat de!ucur!alele teritoriale)
n' a"i(ea(a docu%entatiile te-nice, contractea(a !i finantea(a lucrarile dein"e!titii contractate cu terti
furni(ori !i "erifica derularea !i receptionarea lucrarilor, potri"it leii)
o' elaborea(a !tudiile pri"ind nece!arul fortei de%unca pe !tructuri deper!onal, preatirea !i
perfectionarea intreului per!onal, !electarea !i pro%o"area ace!tuia in cadrul unitatilor din
!ubordine)
p' orani(ea(a !i aproba planul deaudit public intern, orani(ea(a controlul financiar pre"enti" !i
e"identa ana,a%entelor confor% leii, efectuea(a anali(e econo%ice !i te-nice a!upra orani(arii !i
de!fa!urarii acti"itatilor)
>' orani(ea(a !i participa la acti"itati de cooperare te-nico.econo%ica internationala in do%eniul
i%bunatatirilor funciare, al o!podaririi apelor !i protectiei %ediului)
r' "erifica !i di!pune %a!uri pri"ind orani(area contabilitatii pentru "eniturile proprii !i !ub"entiile
10
alocate de la buetul de !tat in co%pletarea ace!tora, pentru acti"itatea de iriatii, !i, !eparat, pentru
alte acti"itati de i%bunatatiri funciare.
#rt. 41
*1' Pentru reali(area acti"itatilor !ale, +d%ini!tratia contractea(a cu terti furni(ori elaborarea de!tudii,
pre!tarea de !er"icii decercetare !i/!au deproiectare, executarea delucrari decon!tructii, intretinere !i
reparatii, inclu!i" ac-i(itionarea !au inc-irierea ec-ipa%entului nece!ar de!fa!urarii acti"itatilor !ale,
precu% !i a ec-ipa%entelor deinter"entie pentru a face fata !ituatiilor de urenta, cu re!pectarea
lei!latiei in "ioare pri"ind ac-i(itiile publice.
*2' 3unt exceptate de la pre"ederile alin. *1' lucrarile deintretinere curenta in a%ena,arile de
i%bunatatiri funciare deutilitate publica, altele decat iriatiile, care !e "or executa decatre
+d%ini!tratie.
*3' Pana la tran!%iterea catre orani(atii !i federatii a infra!tructurii de i%bunatatiri funciare,
+d%ini!tratia contractea(a !er"iciile deexploatare, intretinere !i reparatii ale ace!teia cu tertii
pre!tatori de !er"icii.
#rt. 42
*1' 2inantarea c-eltuielilor curente ale +d%ini!tratiei !e a!iura din "enituri proprii !i din !ub"entii de
la buetul de !tat.
*2' ;-eltuielile denatura in"e!titiilor !e acopera total !au partial de la buetul de !tat, dupa cu%
ur%ea(a&
a' obiecti"ele dein"e!titii noi !au in continuare pri"ind infra!tructura de i%bunatatiri funciare din
do%eniul public al !tatului, total de la buetul de !tat, iar cele pri"ind infra!tructura de i%bunatatiri
funciare din do%eniul pri"at al !tatului, partial de la buetul de !tat)
b' !tudiile, proiectarea !i cercetarea aplicati"a leate deobiectul !au de acti"itate, total de la buetul
de !tat)
c' ec-ipa%entele te-noloice aferente a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare din do%eniul public al
!tatului, total de la buetul de !tat)
d' experti(area lucrarilor de i%bunatatiri funciare din cadrul infra!tructurii apartinand do%eniului public
al !tatului !i con!ultanta de!pecialitate referitoare la ace!te lucrari, total de la buetul de !tat)
e' alte c-eltuieli dein"e!titii, potri"it pre"ederilor art. /6 din :eea nr. 000/2002 pri"ind finantele
publice, cu %odificarile ulterioare, total de la buetul de !tat.
*3' 8eniturile proprii ale +d%ini!tratiei !e con!tituie din&
a' tarife depre!tari de !er"icii de iriatii percepute beneficiarilor pentru !er"iciile de li"rare a apei de
iriatii, intretinerea !i reparatiile a%ena,arilor de iriatii declarate deutilitate publica)
b' tarife depre!tari de !er"icii de de!ecare !i drena,, aparare i%potri"a inundatiilor !i co%batere a
ero(iunii !olului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, intretinerea !i reparatiile
a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare declarate deutilitate publica, altele decat cele de iriatii)
c' doban(i inca!ate pentru depo(itele !i !u%ele di!ponibile din conturile proprii)
d' doban(i !i penalitati percepute pentru !er"iciile pre!tate, a caror contra"aloare nu a fo!t inca!ata la
ter%en)
e' tarife depre!tari de !er"icii deali%entare cu apa a unor localitati, incinte aricole !i indu!triale, a
unor a%ena,ari pi!cicole !i dee"acuare a apelor plu"iale, %ena,ere !i indu!triale u(ate, ce re!pecta
nor%ele in "ioare)
f' !u%ele inca!ate din inc-irierea bunurilor din do%eniul pri"at al !tatului, aflate in patri%oniul
+d%ini!tratiei)
' tarifele detrecere pe diurile aflate in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei, percepute pentru intretinerea
!ectiunii ace!tora !i a ra%pelor deacce!)
-' tarife pentru eliberarea a"i(elor te-nice !i de!pecialitate, precu% !i a a"i(elor !i acordurilor
de!coatere din circuitul aricol)
i' !u%e inca!ate din de(afectarea infra!tructurii de i%bunatatiri funciare, ca ur%are a !coaterii din
circuitul aricol a !uprafeelor ocupate cu lucrari de i%bunatatiri funciare)
,' "alorificarea %aterialului le%no! re(ultat in ur%a lucrarilor deintretinere !i reenerare a plantatiilor
!il"ice pentru co%baterea ero(iunii !olului)
7' !u%e re(ultate din "alorificarea %a!ei ierboa!e, obtinute in ur%a lucrarilor deintretinere a diurilor
!i a retelei decanale)
l' !u%e inca!ate din inc-irierea unor bunuri, proprietate publica a !tatului, aflate in ad%ini!trarea
+d%ini!tratiei !i care "or fi aprobate prin -otarare a $u"ernului.
*/' ;-eltuielile ad%ini!trati"e, %ateriale !i deper!onal nece!are de!fa!urarii acti"itatilor +d%ini!tratiei
11
!e acopera total !au partial din !ub"entii de la buetul de !tat, dupa cu% ur%ea(a&
a' exploatarea, intretinerea, reparatiile !i ad%ini!trarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare declarate
deutilitate publica, care nu !unt a%ena,ari de iriatii, total de la buetul de !tat)
b' lucrarilor deintretinere !i reparatii denatura in"e!titiilor la pri(ele de apa pentru iriatii,
draarea/decol%atarea !enalelor, andocarea !i reparatiile !pecifice !tatiilor depo%pare plutitoare,
reparatiile accidentale, inter"entiile pentru inlaturarea efectelor cala%itatilor naturale a!upra
infra!tructurii de iriatii, total de la buetul de !tat)
c' actiunilor de aparare i%potri"a inundatiilor, feno%enelor %eteoroloice periculoa!e !i accidentelor
la con!tructiile -idrote-nice, precu% !i con!tituirii !tocurilor de%ateriale !i %i,loace de aparare,
%i,loace deinter"entie !i a"erti(are, %i,loace fixe !i ec-ipa%ente deprotecie, !iuranta !i
ca(ar%a%ent, care !e reali(ea(a confor% nor%ati"elor in "ioare, total de la buetul de !tat)
d' reabilitarea infra!tructurii apartinand do%eniului public al !tatului din a%ena,arile de i%bunatatiri
funciare exi!tente !au con!er"area obiecti"elor dein"e!tiii !i!tate ori intrerupte te%porar, total de la
buetul de !tat)
e' reabilitarea infra!tructurii apartinand do%eniului pri"at al !tatului din a%ena,arile de i%bunatatiri
funciare exi!tente, partial de la buetul de !tat)
f' protectiei %ediului, prin lucrari de i%bunatatiri funciare !i %onitori(area efectelor ace!tor lucrari,
inclu!i" lucrari dea%ena,a%ente !il"ice, total de la buetul de !tat)
' infor%area publica !i in!truirea in do%eniul i%bunatatirilor funciare, partial de la buetul de !tat)
-' functionarea !i!te%ului national de!upra"e-ere, e"aluare, prono(a !i a"erti(are pri"ind efectele
econo%ice !i ecoloice ale acti"itatilor de i%bunatatiri funciare, total de la buetul de !tat)
i' con!er"area !i a!iurarea pa(ei a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare neutili(ate, aflate in
con!er"are, total de la buetul de !tat)
,' !alari(arii per!onalului pre"a(ut in !tatele defunctii ale unitatii centrale, ale !ucur!alelor teritoriale !i
unitatilor dead%ini!trare ale +d%ini!tratiei, altor c-eltuieli deper!onal, precu% !i c-eltuielilor curente
nece!are functionarii ace!tora, partial de la buetul de !tat)
7' pa(a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare in afara perioadei deutili(are, total de la buetul de !tat)
l' executarea probelor te-noloice, epui(%entelor !i con!u%ul deenerie pe perioada nefunctionarii,
total de la buetul de !tat.
#rt. 43
Pentru ca(uri exceptionale, cu% !unt cala%itatile produ!e decau(e naturale !au deacti"itatile
antropice nepre"a(ute, care fac i%po!ibila functionarea intreii a%ena,ari de i%bunatatiri funciare !au
a unei parti a ace!teia, $u"ernul, la propunerea %ini!terului, poate aproba %a!urile te-nice !i
fondurile nece!are pentru re%edierea a"ariilor, inlaturarea efectelor defa"orabile !i repunerea in !tare
defunctionare a infra!tructurii afectate.
#rt. 44
*1' Patri%oniul +d%ini!tratiei !e con!tituie prin preluarea unei parti a acti"ului patri%onial al 3ocietatii
1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. !i cuprindebunurile corporale apartinand do%eniului pri"at al
!tatului nece!are de!fa!urarii acti"itatii !ale, precu% !i bunuri necorporale, cu% e!te dreptul
dead%ini!trare !i folo!inta a bunurilor din do%eniul public !au pri"at al !tatului, confor% -otararii
+dunarii enerale a actionarilor 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+.
*2' 8aloarea initiala a patri%oniului +d%ini!tratiei !e !tabile!te pe ba(a datelor din ulti%a balanta
de"erificare a 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. !i e!te inclu!a in reula%entul de
orani(are !i functionare a +d%ini!tratiei, care !e aproba prin -otarare a $u"ernului.
*3' In pri%ii 0 ani de la infiintare, +d%ini!tratia "a efectua ree"aluarea i%obili(arilor corporale
preluate, pre"a(ute la alin. *1', cu reflectarea diferentelor re(ultate pe !ea%a conturilor decapital !i
re(er"e.
#rt. 4$
Predarea.preluarea patri%oniului !e face prin protocol inc-eiat intre 3ocietatea 1ationala
4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. !i +d%ini!tratie, care !e aproba prin ordin al %ini!trului. Protocolul "a
contine in anexa in"entarul acti"elor preluate.
#rt. 4'
*1' +d%ini!tratia e!te condu!a deun con!iliu dead%ini!tratie, ai carui %e%bri !unt nu%iti prin ordin al
%ini!trului !i care i!i de!fa!oara acti"itatea potri"it reula%entului de orani(are !i functionare a
+d%ini!tratiei.
12
*2' +cti"itatea curenta a +d%ini!tratiei e!te condu!a deun director eneral. 9xecutarea operatiunilor
+d%ini!tratiei e!te coordonata dedirectori executi"i, ana,ati ai ace!teia, aprobati decon!iliul
dead%ini!tratie !i nu%iti dedirectorul eneral.
*3' +cti"itatea curenta a !ucur!alelor teritoriale e!te condu!a dedirectori.
#rt. 4(
*1' ;on!iliul dead%ini!tratie e!te co%pu! din < %e%bri, dintre care&
a' 3 !peciali!ti din cadrul %ini!terului)
b' un !peciali!t de!e%nat deautoritatea centrala pentru e!tionarea finantelor publice)
c' unul de!e%nat deautoritatea centrala pentru o!podarirea apelor)
d' 2 !peciali!ti recuno!cuti pe plan national in do%eniul i%bunatatirilor funciare.
*2' Me%brii con!iliului dead%ini!tratie nu !unt !alariati ai +d%ini!tratiei.
*3' ;on!iliul dead%ini!tratie i!i nu%e!te un !ecretar care nu e!te %e%bru al ace!tuia.
#rt. 48
*1' Me%brii con!iliului dead%ini!tratie !e nu%e!c, la propunerea autoritatilor din care fac parte, prin
ordin al %ini!trului, pentru o perioada de0 ani, cu exceptia celor no%inali(ati de%ini!ter, care "or fi
%e%bri ai con!iliului dead%ini!tratie pe perioada cat detin functia din %ini!ter.
*2' Me%brii con!iliului dead%ini!tratie !i !ecretarul ace!tuia "or pri%i o inde%ni(atie de!edinta, care
!e plate!te din buetul +d%ini!tratiei. ;uantu%ul inde%ni(atiei de!edinta !e aproba prin ordin al
%ini!trului, la propunerea con!iliului dead%ini!tratie, !i "a fi depana la 20? din !alariul directorului
eneral.
#rt. 49
;on!iliul dead%ini!tratie indepline!te ur%atoarele atributii&
a' pre(inta un raport tri%e!trial !i anual catre %ini!tru pri"ind acti"itatile !i perfor%antele
+d%ini!tratiei)
b' aproba proiectul !ituatiilor financiare anuale ale +d%ini!tratiei dupa anali(a raportului directorului
eneral !i il !upune aprobarii %ini!trului)
c' aproba proiectul buetului de "enituri !i c-eltuieli, al prora%ului de acti"itate pentru exercitiul
financiar ur%ator !i al indicatorilor anuali deperfor%anta ai +d%ini!tratiei, pentru a fi inaintate !pre
aprobare %ini!terului)
d' aproba nu%irea directorilor executi"i !i a directorilor !ucur!alelor +d%ini!tratiei, la propunerea
directorului eneral)
e' aproba, la propunerea directorului eneral, !tructura orani(atorica !i !tatul defunctii ale
+d%ini!tratiei, precu% !i ale !ucur!alelor teritoriale)
f' aproba propunerile detarife !i !tructura tarifelor pentru li"rarea apei pentru iriatii, precu% !i pentru
alte !er"icii de i%bunatatiri funciare)
' ur%are!te continuu !i anali(ea(a perfor%antele financiare !i defunctionare ale +d%ini!tratiei)
-' aproba, la propunerea directorului eneral, di!tribuirea excedentului pro"enit din "eniturile proprii
catre in"e!titii decapital !i alte fonduri)
i' a!iura orani(area contabilitatii !eparat cu pri"ire la "eniturile proprii !i la !ub"entiile alocate de la
buetul de !tat in co%pletarea ace!tora, precu% !i cu pri"ire la acti"itatea de iriatii !i !eparat cu
pri"ire la alte acti"itati de i%bunatatiri funciare)
,' aproba di!tribuirea pe !ucur!ale teritoriale !i acti"itati a !ub"entiilor de la buetul de !tat pre"a(ute
in buetul %ini!terului, la propunerea directorului eneral)
7' aproba reula%entele interne defunctionare a +d%ini!tratiei)
l' aproba planurile deinter"entie in ca( de urenta !au deaccidente la con!tructiile -idrote-nice aflate
in ad%ini!trarea !a)
%' aproba obiecti"ele dein"e!titii finantate din "eniturile proprii ale +d%ini!tratiei, credite !au fonduri
publice !au, dupa ca(, propune obiecti"e dein"e!titii a caror aprobare e!te deco%petenta altor
orane ale ad%ini!tratiei publice centrale)
n' aproba contractarea decredite interne potri"it rele%entarilor in "ioare)
o' aproba prora%ele de acti"itate anuale !i %ultianuale pri"ind in"e!titiile, exploatarea, intretinerea !i
reparatiile lucrarilor de i%bunatatiri funciare)
p' propune proiecte dein"e!titii pentru reali(area denoi a%ena,ari de i%bunatatiri funciare !au
executarea delucrari la a%ena,arile exi!tente care "or fi pre(entate %ini!terului !pre aprobare)
>' aproba li!ta !peciali!tilor i%puterniciti pentru con!tatarea incalcarii pre"ederilor pre(entei lei !i
aplicarii !anctiunilor)
13
r' !tabile!te preroati"ele directorului eneral in "ederea neocierii contractului colecti" de%unca)
!' aproba inc-irierea bunurilor din do%eniul pri"at al !tatului, apartinand patri%oniului +d%ini!tratiei)
t' aproba orice alta %a!ura nece!ara de!fa!urarii acti"itatii +d%ini!tratiei, cu incadrarea in buetul de
"enituri !i c-eltuieli.
#rt. $0
*1' Mini!trul poate de%ite un %e%bru al con!iliului dead%ini!tratie in ur%atoarele !ituatii&
a' ab!entea(a ne,u!tificat la trei !edinte con!ecuti"e ale con!iliului dead%ini!tratie)
b' de!fa!oara acti"itati concurente, e!te i%plicat in intere! per!onal intr.o ac-i(itie publica orani(ata
de+d%ini!tratie !au orice alte acti"itati ce conduc la un conflict de intere!e real !au potential)
c' e!te conda%nat pentru !a"ar!irea deinfractiuni)
d' pentru alte %oti"e, la propunerea pre!edintelui con!iliului dead%ini!tratie.
*2' ;on!iliul dead%ini!tratie poate conferi preroati"e derepre(entare directorilor !ucur!alelor
teritoriale pentru indeplinirea atributiilor de!er"iciu ale ace!tora !i poate, dea!e%enea, recure la
experti pentru !tudiul !i re(ol"area anu%itor proble%e te-nice co%plexe.
#rt. $1
*1' ;on!iliul dead%ini!tratie !e "a intruni in !edinte cel putin o data pe luna. 3edintele con!iliului
dead%ini!tratie "or fi con"ocate depre!edinte.
*2' ;on!iliul dead%ini!tratie ia deci(ii cu %a,oritatea ab!oluta a "oturilor, adopta propriile reuli
deprocedura, iar de(baterile !edintelor con!iliului dead%ini!tratie !e con!e%nea(a in proce!e."erbale
de!edinta.
#rt. $2
*1' 5irectorul eneral e!te propu! decon!iliul dead%ini!tratie, potri"it leii, !i nu%it prin ordin al
%ini!trului pentru un %andat de0 ani, care poate fi reinnoit. 5irectorul eneral e!te ana,at pe ba(a
de contract indi"idual de%unca !i contract deperfor%anta, anexa la contractul indi"idual de%unca,
inc-eiate cu con!iliul dead%ini!tratie, in conditiile leii.
*2' 5irectorul eneral a!iura conducerea enerala a acti"itatilor curente ale +d%ini!tratiei, potri"it
reula%entului de orani(are !i functionare a ace!teia !i deci(iilor con!iliului dead%ini!tratie.
*3' 5irectorul eneral "a fi !upu! e"aluarii anuale, in conditiile leii.
*/' 5irectorul eneral indepline!te ur%atoarele atributii&
a' propune !tructura orani(atorica !i !tatul defunctii ale +d%ini!tratiei ! i le !upune aprobarii
con!iliului dead%ini!tratie)
b' intoc%ete raportul anual de acti"itate !i, la !olicitarea con!iliului dead%ini!tratie, !ituatiile financiare
ale +d%ini!tratiei pentru anul in cur!, precu% !i proiectul prora%ului deacti"itati !i proiectul buetului
de "enituri !i c-eltuieli pentru anul ur%ator)
c' elaborea(a propuneri dedi!tribuire a excedentului pro"enit din "eniturile proprii catre in"e!titii
decapital !i alte fonduri, pe care le !upune aprobarii con!iliului dead%ini!tratie)
d' anali(ea(a, i%preuna cu directorii executi"i, perfor%anta econo%ica a !ucur!alelor !i incadrarea
ace!tora in buetul de "enituri !i c-eltuieli, raportea(a con!iliului dead%ini!tratie %odul deindeplinire
a indicatorilor deperfor%anta !i !tabile!te actiunile ce !e "or intreprinde)
e' neocia(a contractul colecti" de%unca i%preuna cu repre(entantii !alariatilor)
f' ana,ea(a !i concedia(a per!onalul !i inc-eie contractele indi"iduale de%unca)
' inc-eie acte ,uridice in nu%ele +d%ini!tratiei, potri"it delearii date decon!iliul dead%ini!tratie)
-' repre(inta +d%ini!tratia in relatiile cu tertii, in li%itele delearii acordate decon!iliul
dead%ini!tratie)
i' a!iura indeplinirea obiecti"elor !i criteriilor deperfor%anta !tabilite i%preuna cu con!iliul
dead%ini!tratie)
,' a!iura orani(area contabilitatii pentru "eniturile proprii !i !ub"entiile alocate de la buetul de !tat
in co%pletarea ace!tora, precu% !i pentru acti"itatea de iriatii !i, !eparat, pentru alte acti"itati de
i%bunatatiri funciare)
7' deleaa directorilor !ucur!alelor teritoriale atributiile pri"ind ana,area !i concedierea per!onalului,
cu exceptia per!onalului deconducere !i derepre(entare in relatiile cu tertii, in li%itele !tabilite in
reula%entul de orani(are !i functionare)
l' indepline!te alte atributii !tabilite decon!iliul dead%ini!tratie !au pre"a(ute delee.
#rt. $3
*1' Per!onalul +d%ini!tratiei "a fi ana,at, pro%o"at !i eliberat din functie cu re!pectarea lei!latiei
14
%uncii in "ioare, a reula%entului de orani(are !i funcionare a +d%ini!tratiei !i a contractului
colecti" !au indi"idual de%unca. 3alariatii +d%ini!tratiei nu au !tatut defunctionari publici.
*2' Per!onalul nece!ar de!fa!urarii acti"itatii +d%ini!tratiei "a fi preluat de la 3ocietatea 1ationala
4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. confor% pre"ederilor leale in "ioare.
*3' 1u%arul depo!turi din !tructura orani(atorica a +d%ini!tratiei care "or fi preluate de la
3ocietatea 1ationala 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. !e !tabile!te prin reula%entul de orani(are !i
functionare a +d%ini!tratiei. 5i%en!ionarea per!onalului preluat decatre +d%ini!tratie !e "a face
confor% nor%elor de%unca !i nor%ati"elor deper!onal in "ioare pentru orani(area !i de!fa!urarea
acti"itatii de i%bunatatiri funciare, precu% !i lei!latiei pri"ind protectia %uncii.
*/' 1u%arul depo!turi nece!ar de!fa!urarii acti"itatii +d%ini!tratiei !e !tabile!te prin reula%entul de
orani(are !i functionare a ace!teia.
*0' In "ederea atraerii detineri !peciali!ti, +d%ini!tratia poate a!iura locuinte de!er"iciu
per!onalului propriu in !patiile exi!tente !i/!au !patii nou.con!truite. 2ondurile nece!are pot fi, dupa
ca(, alocatii de la buetul de !tat !i "enituri proprii ale +d%ini!tratiei.
#rt. $4
*1' +d%ini!tratia i!i de!fa ! oara acti"itatea la ni"el teritorial, prin !ucur!alele !ale teritoriale, i la ni"el
dea%ena,are de i%bunatatiri funciare !au rup dea%ena,ari de i%bunatatiri funciare prin unitatile
dead%ini!trare din alcatuirea !ucur!alelor teritoriale.
*2' 3ucur!alele !unt unitati fara per!onalitate ,uridica, cu e!tiune econo%ico.financiara, care tin
e"identa contabila la ni"el debalanta de"erificare.
*3' 3ucur!alele teritoriale !i unitatile dead%ini!trare exploatea(a, intretin, repara ! i ad%ini!trea(a
a%ena,arile de i%bunatatiri funciare !i de!faoara acti"itati de i%bunatatiri funciare in cadrul unei (one
deli%itate, pe ba(a !tructurii functionale a a%ena,arilor !au rupurilor dea%ena,ari pe care ace!tea le
ad%ini!trea(a.
*/' 1u%arul !ucur!alelor, co%petenta teritoriala a ace!tora !i relatiile functionale cu +d%ini!tratia !e
!tabile!c prin reula%entul de orani(are !i functionare a +d%ini!tratiei.
*0' 5irectorii !ucur!alelor +d%ini!tratiei !unt ana,ati in conditiile leii !i !unt nu%iti in functie prin
deci(ie a directorului eneral, cu aprobarea con!iliului dead%ini!tratie. +tributiile directorilor
de!ucur!ala !e !tabile!c prin reula%entul de orani(are !i functionare a +d%ini!tratiei !i prin
contractele indi"iduale de%unca.
#rt. $$
*1' +cti"itatea fiecarei !ucur!ale teritoriale e!te !upra"e-eata deun con!iliu de!ucur!ala, iar
acti"itatea fiecarei unitati dead%ini!trare e!te !upra"e-eata deun con!iliu deunitate dead%ini!trare.
5in ace!te con!ilii fac parte repre(entanti ai orani(atiilor, federatiilor !i ai altor beneficiari de !er"icii
de i%bunatatiri funciare pre!tate de+d%ini!tratie. 5in con!iliile de!ucur!ala fac parte !i !peciali!ti
recuno!cuti pe plan local in do%eniul i%bunatatirilor funciare. ;on!iliile de!ucur!ala inaintea(a
con!iliului dead%ini!tratie al +d%ini!tratiei, iar cele deunitate dead%ini!trare conducerii !ucur!alei in
!ubordinea careia !e afla unitatea dead%ini!trare reco%andari dei%bunatatire a acti"itatii !ucur!alei
teritoriale, re!pecti" a unitatii dead%ini!trare.
*2' +tributiile con!iliilor de!ucur!ala !i ale con!iliilor deunitate dead%ini!trare, conditiile !i procedura
dede!e%nare !i denu%ire a %e%brilor lor, precu% !i functionarea ace!tor con!ilii !unt pre"a(ute
dereula%entul de orani(are !i functionare a +d%ini!tratiei.
*3' Pentru acti"itatea de!fa!urata, %e%brii con!iliului de!ucur!ala !i ai con!iliului deunitate
dead%ini!trare nu !unt re%unerati.
Capitolul ) - ,er-iciile &e imbunatatiri funciare
#rt. $'
+d%ini!tratia li"rea(a apa pentru iriatii, la !olicitarea beneficiarilor, in ur%atoarele conditii&
a' pe ba(a de contracte depre!tari de !er"icii cu executare !ucce!i"a inc-eiate pe ter%en lun,
denu%ite in continuare contracte %ultianuale)
b' pe ba(a de contracte depre!tari de !er"icii pentru un !e(on de iriatii, denu%ite in continuare
contracte !e(oniere)
c' pe ba(a de contracte depre!tari de !er"icii in a%ena,arile de iriatii !au parti dea%ena,ari de iriatii
a caror infra!tructura nu !.a tran!%i! orani(atiilor, confor% leii.
15
#rt. $(
*1' ;ontractul %ultianual !e inc-eie defurni(orul de apa cu orani(atii !au federatii pentru o perioada
de0 ani, cu obliatia ca in fiecare an beneficiarul !a platea!ca contributia proprie la tariful anual.
*2' ;onfor% contractului !e(onier, beneficiarul plate!te un tarif !e(onier pentru iriatii.
#rt. $8
;onfor% contractului %ultianual !e plate!c ur%atoarele tarife&
a' un tarif anual)
b' un tarif de li"rare a apei pentru iriatii.
#rt. $9
*1' Tariful anual !e calculea(a pentru fiecare punct de li"rare a apei pentru iriatii la care
+d%ini!tratia li"rea(a apa beneficiarilor.
*2' Tariful anual "a acoperi co!turile e!ti%ate deintretinere ! i reparatii a infra!tructurii de iriatii din
do%eniul public i do%eniul pri"at al !tatului, aflata in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei.
*3' ;uantu%ul tarifului anual !e "a !tabili pentru fiecare punct de li"rare a apei pentru iriatii, anterior
inc-eierii contractului %ultianual.
#rt. '0
3tructura tarifului anual, a tarifului pentru li"rarea apei pentru iriatii !i a tarifului !e(onier, %odalitatea
dea,u!tare periodica a ace!tora, ter%enul deaducere la cuno!tinta beneficiarilor a cuantu%ului
ace!tor tarife, ter%enul deinc-eiere a contractelor %ultianuale !i ter%enul deplata decatre beneficiari
a tarifului anual !e !tabile!c prin nor%ele %etodoloice pri"ind calculul !i plata tarifelor pentru
!er"iciile de i%bunatatiri funciare, aprobate prin ordin al %ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii
rurale, cu a"i(ul Mini!terului 2inantelor Publice.
#rt. '1
*1' In ca(ul neac-itarii decatre beneficiari a tarifului anual la ter%en, pentru anul re!pecti",
+d%ini!tratia poate re(ilia contractul %ultianual, cu notificarea prealabila a beneficiarului.
*2' =eneficiarul al carui contract %ultianual a fo!t re(iliat in conditiile alin. *1' poate !olicita inc-eierea
unui nou contract %ultianual in anii ur%atori, cu conditia ac-itarii oricaror !u%e re!tante datorate
+d%ini!tratiei.
#rt. '2
*1' =eneficiarii pot reinnoi contractul %ultianual, cu conditia notificarii +d%ini!tratiei pana la data de31
iulie a anului in care contractul expira.
*2' +d%ini!tratia inc-eie noi contracte %ultianuale !au le reinnoie!te pe cele in "ioare nu%ai daca
cererea depre!tari de !er"icii, ce face obiectul contractelor %ultianuale, i%plica iriarea a cel putin
20? din !uprafata de!er"ita depunctele de li"rare a apei pentru iriatii, precu% !i din !uprafata
intreii a%ena,ari !au a partii dea%ena,are aflate in ad%ini!trarea !a.
#rt. '3
*1' Tariful de li"rare a apei pentru iriatii !e calculea(a pe unitatea de"olu% de apa li"rata defurni(or
la punctul de li"rare a apei pentru iriatii. Tariful de li"rare a apei pentru iriatii cuprindec-eltuieli fixe
!i c-eltuieli "ariabile pentru !e(onul de iriatii.
*2' Tariful de li"rare a apei pentru iriatii "a acoperi co!tul apei, co!turile detran!port al apei de la
!ur!a !au pri(a la punctul de li"rare a apei pentru iriatii prin inter%ediul infra!tructurii de iriatii din
do%eniul public !i do%eniul pri"at al !tatului, aflata in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei. ;o!turile
detran!port includ c-eltuielile ad%ini!trati"e ! i cele cu eneria electrica !i ter%ica pentru po%parea
apei i cel %ult 00? din cele cu !alari(area per!onalului !i din c-eltuielile ad%ini!trati"e ale !ediului
central, ale !ediilor !ucur!alelor, precu% !i alte a!e%enea c-eltuieli. Tariful de li"rare a apei pentru
iriatii nu cuprindeco!turile deintretinere !i reparatii, care !e acopera din tariful anual.
*3' Tariful de li"rare a apei pentru iriatii din ore(arii !e calculea(a confor% pre"ederilor alin. *2', la
care !e adaua co!turile dee"acuare a apei din ore(arie.
#rt. '4
*1' +d%ini!tratia elaborea(a propunerile detarife anuale !i detarife de li"rare a apei pentru iriatii, pe
care le !upune aprobarii con!iliului dead%ini!tratie. Pana la tran!%iterea catre orani(atii !i federatii
16
a infra!tructurii din !i!te%ele de iriatii, +d%ini!tratia calculea(a tarife pentru !er"iciile deexploatare,
intretinere !i reparatii ale ace!tei infra!tructuri, pe care le !upune aprobarii con!iliului dead%ini!tratie.
*2' Tarifele pentru !er"iciile deexploatare, intretinere !i reparatii ale infra!tructurii din !i!te%ele de
iriatii din ad%ini!trarea +d%ini!tratiei, care nu au fo!t tran!%i!e la orani(atii !i federatii, nu !e
cuprind in contractele %ultianuale.
*3' ;uantu%ul tarifului anual !i al tarifului de li"rare a apei pentru iriatii aprobat !e publica in
Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea a I8.a, pana la data de31 auu!t a fiecarui an, pentru !e(onul
de iriatii al anului ur%ator.
*/' 5upa a"i(area decatre con!iliile deunitate dead%ini!trare !i aprobarea decatre con!iliul
dead%ini!tratie al +d%ini!tratiei a unor tarife pentru noi puncte de li"rare a apei pentru iriatii !au
dupa aprobarea tarifelor reactuali(ate, cuantu%ul aprobat al ace!tor tarife !e tran!%ite pentru
publicare la Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I8.a, in ter%en de0 (ile de la aprobare.
#rt. '$
*1' Orice beneficiar care are acce! la o a%ena,are de iriatii aflata in ad%ini!trarea +d%ini!tratiei
poate inc-eia cu acea!ta contracte !e(oniere, in conditiile leii.
*2' =eneficiarul care a inc-eiat un contract !e(onier ac-ita catre +d%ini!tratie un tarif !e(onier in
functie de"olu%ul de apa con!u%at, confor% conditiilor contractuale, care pot pre"edea ca plata !a
!e efectue(e anterior li"rarii apei.
#rt. ''
+d%ini!tratia poate percepe tarife beneficiarilor !i!te%elor !i a%ena,arilor de de!ecare !i drena, !i ai
lucrarilor de aparare i%potri"a inundatiilor !i de co%batere a ero(iunii !olului aflate in ad%ini!trarea
!a. Tarifele !e calculea(a !eparat pentru fiecare a%ena,are !au lucrare, pe ba(a co!turilor fixe ! i a
co!turilor "ariabile, dupa ca(, deexploatare, intretinere i reparatii ale acelei a%ena,ari !au lucrari.
#rt. '(
Tarifele depre!tatii pentru alte acti"itati de i%bunatatiri funciare decat iriatiile !e calculea(a anual
decatre +d%ini!tratie in ba(a nor%elor %etodoloice, aprobate prin ordin al %ini!trului, iar cuantu%ul
tarifelor !e aproba decon!iliul dead%ini!tratie al +d%ini!tratiei.
#rt. '8
*1' Orani(atiile !i federatiile pri%e!c !ub"entii de la buetul de !tat pentru exploatarea, intretinerea
!i reparatiile a%ena,arilor de iriatii, care !e folo!e!c nu%ai pentru&
a' ac-itarea catre +d%ini!tratie !au alt furni(or de apa pentru iriatii a tarifului anual aferent punctelor
de li"rare a apei pentru iriaii pre"a(ute in contractul %ultianual)
b' ac-itarea catre +d%ini!tratie !au alt furni(or de apa pentru iriatii a tarifului de li"rare a apei pentru
iriatii aferent punctelor de li"rare a apei pentru iriatii pre"a(ute in contractul %ultianual)
c' ac-itarea catre furni(orul deenerie electrica a co!tului eneriei electrice, a penalitatilor facturate
decatre furni(orul deenerie electrica !i decontarea c-eltuielilor cu eneria ter%ica depo%pare a apei
pentru iriatii prin punctele de li"rare a apei pre"a(ute in contractul %ultianual.
*2' 3ub"entiile pentru !e(onul de iriatii al fiecarui an !e acorda nu%ai orani(atiilor !i federatiilor
care au ac-itat contributiile proprii la tarifele anuale pana la data de30 noie%brie a anului anterior.
Orani(atiile !i federatiile nou.con!tituite dupa acea!ta data pot beneficia de!ub"entii daca ac-ita
contributia proprie la tarifele anuale, in ter%en de30 de(ile de la data infiintarii.
*3' Pentru !e(onul de iriatii al anului 200<, ter%enul pre"a(ut la alin. *2' e!te 30 iunie 200<.
*/' 5e pre"ederile alin. *2' beneficia(a, pentru anul 200<, !i per!oanele fi(ice !i ,uridice ale caror
terenuri !unt a%pla!ate in a%ena,arile de iriatii care !e pun in functiune in anul 200< !i nu !unt
cuprin!e in teritoriul orani(atiilor.
*/@1' Pentru !e(onul de iriatii al anului 2009, ter%enul pre"a(ut la alin. *2' e!te 30 aprilie 2009.
*0' 3ub"entiile de la buetul de !tat pentru indeplinirea obliatiilor deplata ale orani(atiilor !i
federatiilor, pre"a(ute la alin. *1' lit. a' !i b', !e acorda la cererea ace!tora !i !e reparti(ea(a
+d%ini!tratiei !au altui furni(or de apa pentru iriatii, e!alonat, pe ba(a receptiei !er"iciilor pre"a(ute
in contractul %ultianual.
*6' :a cererea orani(atiilor !i federatiilor, !ub"entiile !e pot aloca in a"an! pe ba(a nece!arului
e!ti%at pentru fiecare dintre acti"itatile pre"a(ute la alin. *1' lit. b' !i c'.
*<' 3ub"entiile pentru !uportarea co!turilor deexploatare, intretinere !i reparatii ale !i!te%elor !i
a%ena,arilor de iriatii !e "or aloca pana la concurenta unui plafon %axi% la -ectar unitar la ni"el
national, indiferent dea%pla!area fiecarui punct de li"rare a apei pentru iriatii in cadrul !i!te%ului !au
17
a a%ena,arii de iriatii. ;uantu%ul !ub"entiei !e !tabile!te proportional cu !uprafata deteren ce !e
iria, potri"it contractului %ultianual.
#rt. '9
*1' Mini!terul co%unica unitatilor intere!ate din !ubordine !i ace!tea aduc la cuno!tinta beneficiarilor
din aria lor teritoriala deco%petenta cuantu%ul propu! al !ub"entiilor ce !e e!ti%ea(a ca !e pot
acorda pentru anul ur%ator, pana la data de1 !epte%brie a fiecarui an.
*2' ;uantu%ul %axi% al !ub"entiei ce !e acorda fiecarei orani(atii !au federatii !e calculea(a pe
fiecare !tatie depo%pare depunere !ub pre!iune ori punct de li"rare a apei pentru iriatii %entionat in
contractul %ultianual in "ioare !i pe fiecare !uprafata deteren din cadrul teritoriului orani(atiei !au
federatiei, expri%ata in -ectare, care e!te detinuta in ba(a unui titlu "alabil de proprietate ori de
folo!inta de%e%brii orani(atiei !au federatiei !i poate pri%i apa pentru iriatii de la acel punct de
li"rare a apei pentru iriatii. 3ub"entia !e calculea(a !eparat pentru fiecare dintre !tatiile depo%pare
depunere !ub pre!iune !au alte puncte de li"rare a apei pentru iriatii !ituate pe teritoriul orani(atiei
ori federatiei.
*3' In fiecare an, inainte ca orice !ub"entie !a fie alocata, %ini!terul "a face cuno!cut&
a' cuantu%ul %axi% al !ub"entiei ce !e "a aloca la -ectar)
b' cuantu%ul contributiei anticipate ce !e plate!te de orani(atie ca procent din tariful anual, din tariful
de li"rare a apei pentru iriatii pe fiecare punct de li"rare a apei pentru iriatii !i ca procent din
co!turile cu eneria electrica nece!ara po%parii apei pentru iriatii.
*/' Modul dealocare !i acordare a !ub"entiilor de la buetul de !tat pentru acoperirea unor cateorii
dec-eltuieli nece!are de!fa!urarii acti"itatilor de i%bunatatiri funciare !e !tabile!te prin nor%e
%etodoloice care !e aproba prin ordin al %ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale.
#rt. (0
Pentru reali(area denoi a%ena,ari !au lucrari de iriatii ori pentru reabilitarea celor exi!tente,
beneficiarii pot pri%i !ub"entii de la buetul de !tat !au alte fonduri publice, care !a acopere total ori
partial c-eltuielile efectuate cu reali(area ace!tora.
#rt. (1
=eneficiarii pot pri%i !ub"entii de la buetul de !tat !i pentru&
a' acoperirea c-eltuielilor aferente exploatarii, intretinerii !i reparatiilor infra!tructurii de i%bunatatiri
funciare, alta decat cea pentru iriatii, aflata in folo!inta !au proprietatea lor)
b' acoperirea c-eltuielilor nece!are reali(arii denoi a%ena,ari de i%bunatatiri funciare, altele decat
cele de iriatii, precu% !i reabilitarea celor exi!tente, care !a acopere total !au partial c-eltuielile
efectuate cu reali(area ace!tora.
Capitolul )I - #tributiile mini!terului
#rt. (2
Ra!punderea pentru coordonarea acti"itatilor de i%bunatatiri funciare re"ine Mini!terului +riculturii,
Padurilor !i 5e("oltarii Rurale !au oricarei alte autoritati publice centrale careia i !e atribuie
ra!punderea pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare.
#rt. (3
*1' Mini!terul efectuea(a planificarea !i elaborea(a politici pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare,
elaborea(a !i actuali(ea(a periodic !trateia nationala pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare, ce "a fi
aprobata prin -otarare a $u"ernului.
*2' Mini!terul intoc%e!te !trateia nationala pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare, care "a contine&
a' de!crierea !i anali(a !tadiului actual al !ectorului i%bunatatirilor funciare)
b' e"aluarea principalelor ri!curi care pot afecta !ectorul !i co!turile pre"enirii, reducerii ori atenuarii
ace!tor ri!curi)
c' identificarea obiecti"elor pe ter%en !curt, %ediu !i lun ce !e "or reali(a pentru a!iurarea
de("oltarii durabile a !ectorului, inclu!i" reabilitarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare exi!tente !i
!tabilirea criteriilor de!electare a a%ena,arilor ce !e reabilitea(a)
d' !tabilirea %a!urilor ad%ini!trati"e, a indicatorilor deperfor%anta, a %ecani!%elor definantare !i
%a!urilor depre"enire, reducere !au atenuare a factorilor deri!c identificati, precu% !i reali(area
18
obiecti"elor !ectoriale, cu% !unt& cercetarea aplicati"a, con!ultarea in "ederea elaborarii !i/!au
elaborarea !trateiilor !ub!ectoriale, precu% !i alte a!pecte rele"ante pentru elaborarea !trateiei
nationale.
#rt. (4
In !ectorul i%bunatatirilor funciare %ini!terul are ur%atoarele atributii&
a' a!iura corelarea acti"itatilor !i prora%elor !ale pri"ind !ectorul i%bunatatirilor funciare cu
planurile, politicile, prora%ele !i acti"itatile altor %ini!tere !i in!titutii publice)
b' propune !i infiintea(a co%itete te-nice con!ultati"e !i poate propune acordarea defacilitati
orani(atiilor neu"erna%entale deutilitate publica, care pro%o"ea(a !au elaborea(a prora%e !i
proiecte in do%eniul i%bunatatirilor funciare !i in alte do%enii conexe)
c' elaborea(a !i e%ite ordine !i reula%ente pri"ind exploatarea, intretinerea !i reparatiile
a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare, precu% !i cu pri"ire la di%inuarea !uprafetei de!er"ite
de!i!te%ele !i a%ena,arile de iriatii !au de!ecare !i drena, !i delucrarile de aparare i%potri"a
inundatiilor !i de co%batere a ero(iunii !olului)
d' ate!ta per!oanele fi(ice !i ,uridice care i!i %anife!ta intentia dea de!fa!ura acti"itati de i%bunatatiri
funciare, !tudii, proiectare, executare delucrari !i !er"icii !i/!au defabricare !i utili(are a in!talatiilor !i
ec-ipa%entelor !pecifice ace!tor acti"itati, potri"it nor%elor %etodoloice care !e aproba prin ordin al
%ini!trului)
e' a!iura, prin experti !i !peciali!ti ate!tati potri"it leii, e"aluarea !tarii de!iuranta in exploatare !i
controlul re!pectarii !tandardelor de!iurana a a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare)
f' e%ite nor%e !i !tandardete-nice pri"ind pre"enirea !i reducerea poluarii !i utili(area rationala a
apei in cadrul a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare)
' a"i(ea(a !au, dupa ca(, aproba docu%entatiile te-nico.econo%ice deexecutie denoi a%ena,ari de
i%bunatatiri funciare !i dereabilitare !i %oderni(are a a%ena,arilor exi!tente finantate de la buetul de
!tat, cu con!ultarea +d%ini!tratiei !au la propunerea ace!teia)
-' orani(ea(a !i a!iura functionarea !i!te%ului national de!upra"e-ere, e"aluare, prono(a !i
a"erti(are pri"ind efectele ecoloice !i econo%ice ale a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare ca parte
co%ponenta a !i!te%ului national de%onitori(are interata defond !i dei%pact, pentru toti factorii
de%ediu)
i' a!iura finantarea de la buetul de !tat a acti"itatilor de orani(are !i functionare a !i!te%ului
de!upra"e-ere, e"aluare, prono(a !i a"erti(are)
,' orani(ea(a, executa !i actuali(ea(a !i!te%ul infor%ational dee"identa la ni"el national a
a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare din do%eniul aricol)
7' aproba !ituatiile financiare anuale ale +d%ini!tratiei)
l' !upune aprobarii $u"ernului buetul de "enituri !i c-eltuieli al +d%ini!tratiei pentru incadrarea
ace!tuia in pre"ederile buetului %ini!terului, prora%ul de acti"itate pentru exercitiul financiar
ur%ator !i indicatorii deperfor%anta)
%' !olicita infor%atii !i rapoarte de acti"itate de la +d%ini!tratie)
n' aproba reabilitarea !i %oderni(area a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare exi!tente !i executia
denoi a%ena,ari, la propunerea +d%ini!tratiei, a orani(atiilor !i a federatiilor)
o' aplica %a!urile pre"a(ute la art. 39 alin. *2' lit. b' !i c' prin +entia 5o%eniilor 3tatului, iar cele
pre"a(ute la lit. a', d' !i
e' !i la art. 39 alin. *3' prin +d%ini!tratie.
#rt. ($
*1' In cadrul %ini!terului !e infiintea(a un co%parti%ent di!tinct, denu%it Oficiul derele%entare a
orani(atiilor de i%bunatatiri funciare. +ce!ta are in !tructura !peciali!ti care i ! i de!fa!oara
acti"itatea in %ini!ter !i !peciali!ti care i!i de!faoara acti"itatea in cadrul directiilor pentru aricultura
!i de("oltare rurala ,udetene !i a %unicipiului =ucure!ti.
*2' :i!ta !i atributiile !peciali!tilor care i!i de!fa!oara acti"itatea in cadrul directiilor pentru aricultura
!i de("oltare rurala, care "or face parte din Oficiul derele%entare, !e aproba prin ordin al
%ini!trului.
#rt. ('
Oficiul derele%entare are ur%atoarele atributii&
a' tine Rei!trul national al orani(atiilor dei%bunatairi funciare)
b' acorda con!ultanta !i a!i!tenta la infiintarea !i reorani(area orani(atiilor !i federatiilor)
c' a"i(ea(a infiintarea orani(atiilor !i federatiilor, inclu!i" teritoriile propu!e ale ace!tora, pe ba(a
19
referatului te-nic intoc%it de+d%ini!tratie)
d' !olicita infor%aii !i rapoarte din partea orani(atiilor !i federatiilor pri"ind exploatarea !i intretinerea
infra!tructurii ce le.a fo!t tran!%i!a in folo!inta !au proprietate)
e' elaborea(a proiectele de-otarari ale $u"ernului pri"ind tran!ferul infra!tructurii de i%bunatatiri
funciare din do%eniul public al !tatului in do%eniul pri"at al !tatului)
f' %onitori(ea(a indeplinirea conditiilor leale !i %odul deacordare a !ub"entiilor de la buetul de !tat
catre orani(atii !i federatii)
' efectuea(a controale la orani(atii !i federatii, cuprin(and atat controale te-nice, cat !i financiare,
confor% leii)
-' a"i(ea(a di(ol"area, lic-idarea, reorani(area !i %odificarea !tatutului orani(atiilor !i federatiilor)
i' acorda a!i!tenta te-nica orani(atiilor !i federatiilor)
,' indepline!te alte atributii pre"a(ute delee !i deordinele !i in!tructiunile e%i!e de%ini!tru.
#rt. ((
In cadrul in!pectiilor infra!tructurii de i%bunatatiri funciare !peciali!tii Oficiului derele%entare pot
intra pe teritoriul unei orani(atii !au federatii !i pot !olicita orani(atiei !au federatiei !a execute
anu%ite lucrari acolo undee!te nece!ar, pentru&
a' a!iurarea intretinerii core!pun(atoare a infra!tructurii)
b' pre"enirea deteriorarii !au defectarii infra!tructurii)
c' pre"enirea deteriorarii infra!tructurii aflate in proprietatea !tatului !au a tertilor)
d' arantarea ca infra!tructura e!te utili(ata in intere!ul public.
Capitolul )II - .eorgani"area ,ocietatii *ationale /Imbunatatiri +unciare/ - ,.#.
#rt. (8
*1' 3ocietatea 1ationala 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+., denu%ita in continuare 31I2, !e
reorani(ea(a in confor%itate cu pre"ederile -otararii $u"ernului pentru aprobarea planului
dereorani(are lobala a 31I2.
*2' Planul dereorani(are lobala a 31I2 cuprindeur%atoarele&
a' !er"iciile deintretinere !i reparatii ale infra!tructurii de i%bunatatiri funciare, ce !e "or pre!ta
de31I2 !au de!ocietatile co%erciale re(ultate din di"i(area 31I2 pentru +d%ini!tratie !i !e "or
ac-i(itiona prin neociere cu o !inura !ur!a, confor% leii, in pri%ii 3 ani de la data infiintarii
+d%ini!tratiei)
b' natura relatiilor contractuale dintre 31I2 !au !ocietatile co%erciale re(ultate din di"i(area 31I2, pe
deo parte, !i +d%ini!tratie, pe dealta parte, dupa expirarea perioadei de3 ani de la data infiintarii
+d%ini!tratiei)
c' co%ponentele patri%oniului 31I2 care ra%an in proprietatea !tatului)
d' %odalitatile depri"ati(are a co%ponentelor patri%oniului 31I2)
e' co%ponentele ce ur%ea(a a fi pri"ati(ate, care pot fi rupate i%preuna pentru a crea o acti"itate
co%erciala "iabila, de%axi%i(are a "eniturilor !tatului !i depro%o"are a co%petitiei pentru pre!tarea
de !er"icii in cadrul !ectorului i%bunatatirilor funciare)
f' procedura depri"ati(are !au dereorani(are !i ter%enele dereali(are a fiecarei etape)
' autoritatea !tatului care "a a"ea rolul conducator in pri"ati(area fiecarei co%ponente !au fiecarui
rup deco%ponente)
-' %odalitatea in care e!te a!iurata finantarea !i !unt e!tionate co%ponentele patri%oniului 31I2
care ra%an in proprietatea !tatului)
i' datoriile 31I2 la data reorani(arii !i %odalitatile deacoperire a ace!tora)
,' po!ibilele obliatii de%ediu pentru pre"enirea !au reducerea efectelor poluarii !i !pecificarea
%odalitatii in care ace!tea ar putea fi indeplinite)
7' %odalitatea deconcediere !au deredi!tribuire a per!onalului 31I2 care i!i continua acti"itatea.
*3' Pana la finali(area tran!%iterii partii din patri%oniul !au, nece!ar functionarii +d%ini!tratiei, 31I2
pre!tea(a !er"icii de i%bunatatiri funciare orani(atiilor, federatiilor !i altor proprietari deterenuri !au
per!oane ,uridice care ad%ini!trea(a !i folo!e!c terenuri cu a%ena,ari de i%bunatatiri funciare.
#rt. (9
Procedurile dereorani(are a 31I2 "or fi rele%entate printr.un reula%ent, aprobat prin ordin al
%ini!trului.
20
#rt. 80
Per!onalul care nu a fo!t preluat de+d%ini!tratie !i care i!i continua acti"itatea la 31I2 i!i pa!trea(a
drepturile !alariale !i celelalte drepturi a"ute anterior.
#rt. 81
*1' Per!oanele di!ponibili(ate prin concediere colecti"a, efectuata in conditiile art. 68.<0 din :eea nr.
03/2003 . ;odul %uncii, cu %odificarile !i co%pletarile ulterioare, in perioada 1 iunie.30 noie%brie
2000, ca ur%are a reorani(arii 31I2, "or beneficia deur%atoarele drepturi&
a' la %o%entul di!ponibili(arii, deo !u%a eala cu dedoua ori !alariul %ediu net pe econo%ie din luna
aprilie 2000, co%unicat deIn!titutul 1ational de !tati!tica)
b' inde%ni(atie de!o%a,, !tabilita potri"it rele%entarilor leale in "ioare, precu% !i deun "enit lunar
deco%pletare. 8enitul lunar deco%pletare e!te eal cu diferenta dintre !alariul indi"idual %ediu net pe
ulti%ele 3 luni inainte dedi!ponibili(are, !tabilit pe ba(a ele%entelor din contractul indi"idual
de%unca, dar nu %ai %ult decat !alariul %ediu net pe econo%ie din luna aprilie 2000, co%unicat
deIn!titutul 1ational de !tati!tica, !i ni"elul inde%ni(atiei de!o%a,.
*2' 8enitul deco%pletare !e acorda lunar, de la data !tabilirii dreptului la inde%ni(atia de!o%a,, dupa
cu% ur%ea(a&
a' pentru o perioada de20 deluni, pentru !alariatii care au o "ec-i%e in %unca depana la 10 ani)
b' pe o perioada de22 deluni, pentru !alariatii care au o "ec-i%e in %unca cuprin!a intre 10 !i 20
deani)
c' pe o perioada de2/ deluni, pentru !alariatii care au o "ec-i%e in %unca depe!te 20 deani.
*3' 5upa expirarea perioadei deacordare a inde%ni(atiei de!o%a,, per!oanele di!ponibili(ate in
conditiile alin. *1' beneficia(a, pana la inc-eierea perioadei pre"a(ute la alin. *2', deun "enit lunar
deco%pletare eal cu !alariul %ediu net pe econo%ie din luna iulie 2000, co%unicat deIn!titutul
1ational de !tati!tica.
*/' 5aca in perioada deacordare a platilor co%pen!atorii inter"in !ituatii denatura celor pre"a(ute la
art. // din :eea nr. <6/2002 pri"ind !i!te%ul a!iurarilor pentru !o%a, !i !ti%ularea ocuparii fortei
de%unca, cu %odificarile !i co%pletarile ulterioare, plata inde%ni(atiei de!o%a, incetea(a.
*0' 3u%ele nece!are pentru acordarea drepturilor pre"a(ute la alin. *1' lit. a' !i b' !i alin. *3' !e
!uporta din buetul a!iurarilor pentru !o%a,, de la articolul 4Inde%ni(atii pentru !o%a,4.
*6' 3u%a acordata la %o%entul di!ponibili(arii, precu% !i "enitul lunar deco%pletare pre"a(ute la
alin. *1' !unt exceptate de la plata contributiilor catre buetul a!iurarilor !ociale de !tat !i catre
2ondul national unic dea!iurari !ociale de!anatate.
*<' 8enitul lunar deco%pletare pre"a(ut la alin. *1' lit. b' !e acorda !i in perioadele in care fo!tilor
!alariati le.a fo!t !u!pendat !au le.a incetat dreptul la inde%ni(atia de!o%a, inainte deexpirarea
perioadei !tabilite pentru acordarea ace!tei inde%ni(atii.
*8' 8enitul deco%pletare are acela!i rei% dei%po(itare ca !i inde%ni(atia de!o%a,.
*9' Per!oanele care !e incadrea(a in %unca !au !e pen!ionea(a, confor% leii, in perioada
pre"a(uta la alin. *2' beneficia(a, pana la expirarea ace!tei perioade, de"enitul deco%pletare in
cuantu%ul !tabilit potri"it alin. *1'.
*10' ;uantu%ul "enitului deco%pletare, !tabilit potri"it alin. *1' lit. b', !e %odifica ori decate ori !e
%odifica inde%ni(atia de!o%a, ca ur%are a %odificarii !alariului %ini% brut pe econo%ie, in perioada
pre"a(uta la alin. *2'.
*11' Pot beneficia depre"ederile alin. *1' lit. b' nu%ai per!oanele di!ponibili(ate care au inc-eiat un
contract indi"idual de%unca cu 31I2 pana la data de1 aprilie 2000.
*12' Per!oanele care !e incadrea(a in %unca la acela!i ana,ator, in ter%en de12 luni de la data
di!ponibili(arii "or re!titui !u%ele pri%ite cu titlu de"enit deco%pletare.
Capitolul )III - ,anctiuni
#rt. 82
#r%atoarele fapte con!tituie infractiuni&
a' i%piedicarea in orice %od a !peciali!tului i%puternicit, in conditiile leii, cu in!pectia infra!tructurii
de i%bunatatiri funciare !au cu efectuarea delucrari deexploatare, intretinere !i reparatii ale ace!tei
infra!tructuri dea.!i indeplini atributiile !e pedep!e!te cu inc-i!oare de la o luna la 2 ani !au cu
a%enda)
21
b' fapta pre!edintelui con!iliului dead%ini!tratie ori a directorului unei orani(atii !au federatii dea nu
depune la Oficiul derele%entare !ituatia "eniturilor anuale !i !ituatiile financiare auditate ori dea
pre(enta cu rea.credinta !ituatii !au date inexacte, in "ederea a!cunderii !ituatiei reale, !e
pedep!e!te cu inc-i!oare de la 3 luni la 2 ani)
c' fapta pre!edintelui con!iliului dead%ini!tratie ori a directorului unei orani(atii dea "inde, ipoteca
!au di!pune in alt %od debunurile dobandite de orani(atie in proprietate, fara a"i(ul Oficiului
derele%entare, !e pedep!e!te cu inc-i!oare de la 6 luni la 3 ani)
d' fapta per!oanei fi(ice dea porni in!talatiile deiriatie !i dea aplica udari culturilor depe terenurile
!ituate pe teritoriul unei orani(atii !au federatii ori in cadrul unei a%ena,ari de iriatii aflate in
ad%ini!trarea +d%ini!tratiei, fara i%puternicirea orani(atiei !au federatiei ori fara inc-eierea
prealabila a unui contract !e(onier cu +d%ini!tratia, con!tituie infractiunea defurt !i !e pedep!e!te
potri"it ;odului penal)
e' di!truerea, deradarea !au aducerea in !tare deneintrebuintare a lucrarilor de i%bunatatiri
funciare ori i%piedicarea luarii %a!urilor decon!er"are a unor a!tfel delucrari, precu% !i inlaturarea
ace!tor %a!uri, con!tituie infractiunea dedi!truere !i !e pedep!e!te potri"it pre"ederilor ;odului
penal.
#rt. 83
*1' #r%atoarele fapte con!tituie contra"entii la nor%ele pri"ind exploatarea, intretinerea, reparatiile !i
protectia a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare&
a' nere!pectarea pre"ederilor reula%entelor !i nor%elor te-nice in "ioare pri"ind proiectarea,
executia, exploatarea, intretinerea, repararea !i protectia a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare)
b' neexecutarea lucrarilor deintretinere !i reparatii ale a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare, inclu!i"
ale in!talaiilor !i ec-ipa%entelor din a%ena,ari, !i nere!pectarea reula%entelor deexploatare,
intretinere !i reparatii ale a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare !i a rei%ului de folo!inta a ace!tora
decatre ad%ini!tratorii delucrari !au deper!oanele ,uridice ori fi(ice care exploatea(a a%ena,arile,
a"and ca re(ultat ri!ipa de apa !au deradarea !olului)
c' executarea delucrari aricole pe terenurile a%ena,ate cu lucrari de co%batere a ero(iunii !olului, cu
nere!pectarea reulilor !i te-noloiilor pre"a(ute in docu%entatia te-nico.econo%ica aprobata, pe
ba(a careia !.au reali(at a%ena,arile, precu% !i neaplicarea te-nicilor aricole antiero(ionale pe
terenurile cu potential deero(iune)
d' executarea decon!tructii ori infiintarea deplantatii in (ona deprotectie din cadrul a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare, fara a"i(ul !i acordul prealabil al +d%ini!tratiei, al orani(atiilor !au federatiilor
ori, dupa ca(, al per!oanelor ,uridice !au fi(ice care exploatea(a ace!te lucrari)
e' taierea arborilor, arbu!tilor !i a puietilor din perdelele !i plantatiile fore!tiere deprotectie
antiero(ionala, cu incalcarea nor%elor !il"ice, precu% !i pa!unatul pe diuri, bara,e !i plantatii !il"ice
antiero(ionale)
f' poluarea (onei a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare !i a !patiilor te-nice aferente, a (onei
deprotectie a lucrarilor !au a terenurilor din cadrul a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare, e"acuarea
apelor plu"iale, %ena,ere !i din acti"itatea indu!triala in canalele din a%ena,arile de i%bunatatiri
funciare, precu% !i circulatia cu auto"e-iculele pe diuri !i bara,e, fara acordul prealabil al
+d%ini!tratiei)
' executarea decon!tructii ori %odificarea !au extinderea con!tructiilor in a%ena,arile de i%bunatatiri
funciare, fara a"i(ul !i acordul prealabil al +d%ini!tratiei, al orani(atiilor !au federatiilor ori al
proprietarului ace!tor a%ena,ari !au cu incalcarea conditiilor pre"a(ute in acord)
-' darea in exploatare a con!tructiilor !au a in!talatiilor in (ona deprotectie din cadrul a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare, fara autori(area prealabila a +d%ini!tratiei, orani(atiilor !au federatiilor ori a
detinatorului ace!tor a%ena,ari)
i' di!locarea, deteriorarea !i %ane"rarea decatre per!oane neautori(ate a !ta"ilarelor, ratarelor,
"anelor, ba(inelor !i a altor con!tructii !i in!talatii de i%bunatatiri funciare)
,' de"er!area apelor u(ate !i %ena,ere, ale retelelor decanali(are ale localitatilor !au ale obiecti"elor
indu!triale, ale per!oanelor fi(ice !au ,uridice, in infra!tructura de i%bunatatiri funciare, cu
nere!pectarea conditiilor !tabilite dead%ini!tratorul ace!teia)
7' efectuarea de!apaturi, ropi dei%pru%ut !au !anturi in bara,e, diuri ori in (onele deprotectie a
ace!tor lucrari, precu% !i extraerea pa%antului !au a altor %ateriale din lucrarile de aparare, fara
acordul prealabil al +d%ini!tratiei.
*2' 3a"ar!irea contra"entiilor pre"a(ute la alin. *1' !e !anctionea(a dupa cu% ur%ea(a&
a' cele pre"a(ute la lit. c' !i d', cu a%enda de la <00 lei la 1000 lei)
b' cele pre"a(ute la lit. a', cu a%enda de la 1.000 lei la 3000 lei)
22
c' cele pre"a(ute la lit. b',
e' !i
f', cu a%enda de la 3000 lei la <000 lei)
d' cele pre"a(ute la lit.
'.7', cu a%enda de la <000 lei la 10000 lei.
*3' 3anctiunile contra"entionale pre"a(ute la alin. *2' !e aplica !i per!oanelor ,uridice) in ace!t ca(
li%itele %ini%e !i %axi%e ale a%en(ilor !e %a,orea(a cu 100?.
*/' ;on!tatarea contra"entiilor !i aplicarea !anctiunilor !e fac decatre !peciali!ti i%puterniciti prin
ordin al %ini!trului, in conditiile leii.
*0' O cota de<0? din cuantu%ul a%en(ilor contra"entionale aplicate !i inca!ate in te%eiul pre(entei
lei ra%ane la di!po(itia +d%ini!tratiei !i !e reparti(ea(a a!tfel&
a' 60? pentru 2ondul 4I%bunatatiri 2unciare4)
b' /0? in !copul crearii unui fond de!ti%ulare a per!onalului.
*6' Metodoloia deacordare a !ti%ulentelor pentru per!onalul propriu !e aproba prin ordin al
%ini!trului ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale.
#rt. 84
;ontra"entiilor pre"a(ute la art. 83 le !unt aplicabile di!po(itiile Ordonantei $u"ernului nr. 2/2001
pri"ind rei%ul ,uridic al contra"entiilor, aprobata cu %odificari ! i co%pletari prin :eea nr. 180/2002,
cu %odificarile i co%pletarile ulterioare.
Capitolul I0 - i!po"itii tran"itorii !i finale
#rt. 8$
*1' Pentru a beneficia dedrepturile acordate depre(enta lee, a!ociatiile utili(atorilor de apa pentru
iriatii, infiintate in confor%itate cu Ordonanta de urenta a $u"ernului nr. 1/</1999, !e
reorani(ea(a !i !e inrei!trea(a ca orani(atii ale utili(atorilor de apa pentru iriatii, in confor%itate
cu pre"ederile pre(entei lei.
*2' +!ociatiile utili(atorilor de apa pentru iriatii, care indepline!c conditiile pri"ind !tabilirea teritoriului
orani(atiilor, de"in, la cerere, orani(atii ale utili(atorilor de apa pentru iriatii, aprobate prin ordin al
%ini!trului, cu conditia ca !tatutul orani(atiei !a fie adoptat de%e%brii a!ociatiei utili(atorilor de apa
pentru iriatii, care detin in proprietate, ad%ini!trare !au folo!inta cel putin ,u%atate din !uprafata
deteren a teritoriului "iitoarei orani(atii, ce !e probea(a printr.un extra! din rei!trul %e%brilor. Pe
data inrei!trarii in Rei!trul national al orani(atiilor de i%bunatatiri funciare, orani(atia utili(atorilor
de apa pentru iriatii preia toate drepturile !i obliatiile a!ociatiei utili(atorilor de apa pentru iriatii.
*3' In ter%en de30 de(ile de la data inrei!trarii orani(atiei utili(atorilor de apa pentru iriatii,
a!ociatia utili(atorilor de apa pentru iriatii, care !e reorani(ea(a, "a tran!%ite orani(atiei, pe ba(a
unui proce!."erbal depredare.pri%ire, bunurile detinute !i "a cere radierea din Rei!trul a!ociatiilor !i
fundatiilor. Pe data radierii din Rei!trul a!ociatiilor !i fundatiilor, a!ociatia utili(atorilor de apa pentru
iriatii !e di(ol"a dedrept.
#rt. 8'
*1' In ter%en de60 de(ile de la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, %ini!terul "a elabora nor%e
%etodoloice de aplicare a ace!teia, care "or fi aprobate prin -otarare a $u"ernului.
*2' In ter%en de2 ani de la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, %ini!terul "a elabora !trateia
nationala pe ter%en lun pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare, care "a fi aprobata prin -otarare a
$u"ernului.
#rt. 8(
*1' In pri%ii 3 ani de la infiintare, +d%ini!tratia "a contracta ac-i(itia de !er"icii deintretinere !i
reparatii cu 31I2, prin neociere cu o !inura !ur!a, potri"it leii. In ca(urile in care 31I2 nu poate
pre!ta ace!te !er"icii, +d%ini!tratia "a atribui contractele depre!tari de !er"icii unor terti furni(ori, in
conditiile art. /1 alin. *1'. :i!ta lucrarilor deintretinere curenta in a%ena,arile de i%bunatatiri funciare
deutilitate publica, altele decat iriatiile, care !e executa decatre +d%ini!tratie cu per!onalul propriu,
!e aproba prin ordin al %ini!trului ariculturii !i de("oltarii rurale.
*2' 5upa expirarea perioadei de3 ani deincredintare directa catre 31I2, +d%ini!tratia "a contracta
lucrarile deexploatare, intretinere !i reparatii ale infra!tructurii din a%ena,arile interioare de iriatii care
23
nu !e afla pe teritoriul unei orani(atii !au federatii, cu terti pre!tatori de !er"icii.
#rt. 88
*1' In ter%en de6 luni de la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, %ini!terul "a elabora planul
dereorani(are lobala a 31I2, care "a fi aprobat prin -otarare a $u"ernuluiAAA'.
*2' In ter%en de6 luni de la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, %ini!terul e!te autori(at !a
introduca %odificarile core!pun(atoare in buetul 31I2 !i al +d%ini!tratiei !i !a propuna $u"ernului
aprobarea ace!tora, cu incadrarea in pre"ederile buetare aprobate.
#rt. 89
*1' In ter%en de90 de(ile de la data infiintarii +d%ini!tratiei, 31I2 "a tran!%ite, iar +d%ini!tratia "a
prelua patri%oniul nece!ar functionarii ace!teia, cu drepturile !i obliatiile aferente.
*2' 2inantarea lucrarilor dein"e!titii contractate de31I2 !i aflate in derulare la data infiintarii
+d%ini!tratiei, pana la finali(area ace!tora, !e a!iura din !ur!ele definantare pre"a(ute in
docu%entatia te-nico.econo%ica aprobata potri"it leii.
#rt. 90
Pana la data de31 dece%brie 2009, +d%ini!tratia !e reorani(ea(a !i "a a"ea in !tructura filiale
teritoriale cu per!onalitate ,uridica, ce au in !ubordine unitati dead%ini!trare la ni"elul a%ena,arilor de
i%bunatatiri funciare !au al rupurilor dea%ena,ari de i%bunatatiri funciare.
#rt. 91
Pana la data de31 dece%brie 2000, a!ociatiile utili(atorilor de apa pentru iriatii, con!tituite confor%
Ordonantei de urenta a $u"ernului nr. 1/</1999, "or beneficia de!ub"entii de la buetul de !tat, cu
conditia inc-eierii cu +d%ini!tratia !au cu alti furni(ori de apa pentru iriatii de contracte %ultianuale,
pe care le "or tran!%ite noilor orani(atii, la con!tituirea !i inrei!trarea lor.
#rt. 92
Pana la data de31 dece%brie 2000, operatorii econo%ici !i in!titutiile publice care, la data intrarii in
"ioare a pre(entei lei, beneficia(a, direct !au prin furni(orul de apa pentru iriatii, de!ub"entii de la
buetul de !tat pentru acoperirea unor cateorii dec-eltuieli in do%eniul i%bunatatirilor funciare !i
care detin in proprietate, ad%ini!trare !au folo!inta terenuri a%ena,ate cu lucrari de i%bunatatiri
funciare, care nu !unt !ituate pe teritoriul unei a!ociatii a utili(atorilor de apa pentru iriatii, "or
beneficia de!ub"entii pentru acoperirea co!tului eneriei electrice !au ter%ice depo%pare, in li%ita a
<0? din cuantu%ul plafonului %axi% la -ectar, unitar la ni"el national, pentru anul 2000.
#rt. 93
+nexele nr. 1 !i 2 fac parte interanta din pre(enta lee.
#rt. 94
:a 2 ani de la data infiintarii +d%ini!tratiei, Ordonanta de urenta a $u"ernului nr. 23/2000 pri"ind
infiintarea 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. prin reorani(area Reiei +utono%e a
I%bunatatirilor 2unciare, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin :eea nr. //0/2001, cu %odificarile
!i co%pletarile ulterioare, !e abroa. 5upa acea!ta data, 31I2 "a fi !upu!a procedurii depri"ati(are,
in confor%itate cu planul dereorani(are lobala a 31I2, aprobat prin -otarare a $u"ernului.
#rt. 9$
*1' Pe data intrarii in "ioare a nor%elor %etodoloice de aplicare a pre(entei lei, !e abroa art. 2,
art. < alin. *1' !i *2', art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 1/, art. 3/ alin. *2' lit. a' !i art. /0 din
Ordonanta de urenta a $u"ernului nr. 1/</1999, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I,
nr. /93 din 13 octo%brie 1999, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin :eea nr. 0<3/2001, publicata
in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 690 din 1 noie%brie 2001.
*2' Oficiul derele%entare a a!ociatiilor utili(atorilor de apa pentru iriatii, infiintat potri"it art. 3/ din
Ordonanta de urenta a $u"ernului nr. 1/</1999, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin :eea nr.
0<3/2001, i!i incetea(a acti"itatea, atributiile !ale fiind preluate deOficiul derele%entare a
orani(atiilor de i%bunatatiri funciare infiintat potri"it pre(entei lei.
#rt. 9'
:a 2 ani de la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, !e abroa Ordonanta de urenta a $u"ernului
24
nr. 1/</1999, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin :eea nr. 0<3/2001.
#rt. 9(
Pe data intrarii in "ioare a pre(entei lei, !e abroa :eea i%bunatatirilor funciare nr. 8//1996,
publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 109 din 2/ iulie 1996, cu exceptia pre"ederilor
art. 31 referitoare la !tabilirea !i !anctionarea contra"entiilor, care !e abroa in ter%en de30 de(ile de
la data intrarii in "ioare a pre(entei lei, !i Botararea $u"ernului nr. 611/199< pentru aprobarea
Reula%entului de aplicare a :eii i%bunatatirilor funciare nr. 8//1996, publicata in Monitorul Oficial
al Ro%aniei, Partea I, nr. 280 din 21 octo%brie 199<, precu% !i orice alte di!po(itii contrare
pre"ederilor pre(entei lei.
#ne1a nr. 1 - Intele!ul unor termeni in !en!ul pre"entei legi
+cti"itati de i%bunatatiri funciare . exploatarea, intretinerea, reparatiile, proiectarea !i con!tructia
!i!te%elor !i a%ena,arilor de iriatii !au de!ecare !i drena,, lucrarilor de aparare i%potri"a inundatiilor
!au co%batere a ero(iunii !olului, precu% !i reabilitarea !i con!olidarea ace!tora.
+d%ini!tratie . +d%ini!tratia 1ationala a I%bunatatirilor 2unciare infiintata in confor%itate cu art. 36 !i
ur%atoarele din pre(enta lee.
+d%ini!trarea a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare . totalitatea acti"itatilor de!fa!urate decatre
+d%ini!tratie in "ederea reali(arii conditiilor nece!are exploatarii, intretinerii !i reparatiilor
infra!tructurii de i%bunatatiri funciare din cadrul a%ena,arilor de i%bunatatiri funciare declarate
deutilitate publica, inclu!i" a!iurarea pa(ei !i protectiei infra!tructurii de i%bunatatiri funciare.
+%ena,are de de!ecare !i drena, . o retea la !cara %are de!tructuri, po%pe, canale !i conducte, care
poate fi folo!ita pentru a tran!porta apa de la unul !au %ai %ulte !i!te%e de de!ecare !i drena, catre
un cur! natural de apa !au e%i!ar !i care cuprindeterenul, cladirile, dru%urile deacce! !i
infra!tructura aferente, nece!are pentru a exploata, intretine !i repara a%ena,area !i !i!te%ele
co%ponente.
+%ena,are de iriatii . o retea la !cara %are de!tructuri, po%pe, canale !i conducte care poate fi
folo!ita pentru a prele"a apa din re!ur!ele autori(ate de apa !i a di!tribui apa pentru iriatii unuia !au
%ai %ultor !i!te%e de iriatii !i care cuprindeterenul, cladirile, ec-ipa%entul, dru%urile deacce! !i
infra!tructura aferente, nece!are pentru a exploata, intretine !i repara a%ena,area.
+%ena,are de i%bunatatiri funciare . o retea de!i!te%e de iriatii, !i!te%e de de!ecare !i drena, !i
lucrari de aparare i%potri"a inundatiilor !au de co%batere a ero(iunii !olului, care de!er"e!te o
!uprafata deteren definita !i care includeterenul, cladirile, ec-ipa%entul, dru%urile deacce! !i
infra!tructura aferente, nece!are pentru a exploata, intretine !i repara a%ena,area !i !i!te%ele
co%ponente.
+%ena,are de i%bunatatiri funciare declarata deutilitate publica . o a%ena,are de i%bunatatiri funciare
din do%eniul public !au pri"at al !tatului, care e!te exploatata, intretinuta !i reparata de+d%ini!tratie
in confor%itate cu art. 38 din pre(enta lee.
=eneficiari . orice per!oana fi(ica !au ,uridica detinatoare deteren !ituat in cadrul unei a%ena,ari de
i%bunatatiri funciare !i care beneficia(a de !er"icii de i%bunatatiri funciare. In ca(ul a%ena,arilor de
iriatii, beneficiarii !unt orani(atiile !i federatiile care au inc-eiat cu +d%ini!tratia !au cu alti furni(ori
de apa pentru iriatii un contract %ultianual, precu% !i ceilalti proprietari deteren !au per!oane care
detin teren in ad%ini!trare ori in folo!inta, potri"it leii, !i care au inc-eiat cu furni(orii de apa pentru
iriatii un contract !e(onier !i, dupa ca(, un contract depre!tari de !er"icii.
2ederatie . o federatie de orani(atii de i%bunatatiri funciare infiintata in confor%itate cu art. 23 !i
ur%atoarele din pre(enta lee.
Infra!tructura de i%bunatatiri funciare . cuprinde!i!te%ele ! i a%ena,arile de iriatii, !i!te%ele !i
25
a%ena,arile de de!ecare i drena, !i lucrarile de aparare i%potri"a inundatiilor !i de co%batere a
ero(iunii !olului.
:ucrari de co%batere a ero(iunii !olului . cuprind for%area, con!truirea confor% conturului,
!tructurarea !i lucrarile !olului, precu% !i con!tructia, intretinerea !i reparatiile infra!tructurii
te%porare !i per%anente a!tfel incat !a !e reduca !au !a !e oprea!ca ero(iunea !i deradarea
!olului, cuprin(and lucrarile pentru protectia !olului, reulari(area !curerii apelor pe "er!anti,
corectarea torentilor !i !tabili(area ni!ipurilor %i!catoare, a%ena,ari !il"ice deperdele fore!tiere
deprotectie a terenurilor aricole !i plantatii pentru co%baterea ero(iunii !olului.
:ucrari de aparare i%potri"a inundatiilor. o retea dediuri, bara,e, lucrari de reulari(are a cur!urilor
de apa !i infra!tructura aferenta care are %enirea !a prote,e(e o !uprafata deteren definita i%potri"a
inundatiilor !i care cuprindeterenul, cladirile, dru%urile deacce! !i infra!tructura aferente, nece!are
pentru a intretine !i a repara acele lucrari.
:ucrari de reulari(are a cur!urilor de apa . a%ena,area albiilor cur!urilor de apa con!tand in profilari
ale albiei, de"ieri ale cur!ului de apa, con!olidari de%aluri !i alte a!e%enea lucrari pentru co%baterea
efectelor econo%ice !i !ociale nefa"orabile !i redarea ariculturii !i circuitului econo%ic a unor
terenuri afectate deinundatii !i ero(iune a !olului.
Mini!terul. Mini!terul +riculturii, Padurilor !i 5e("oltarii Rurale !au orice alt %ini!ter caruia i !e
atribuie prin -otarare a $u"ernului ra!punderea pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare !i indeplinirea
atributiilor !tabilite depre(enta lee.
Mini!trul. %ini!trul ariculturii, padurilor !i de("oltarii rurale !au, drept ur%are a unei -otarari a
$u"ernului, un alt %ini!tru caruia ii re"ine ra!punderea pentru !ectorul i%bunatatirilor funciare !i
indeplinirea atributiilor !tabilite depre(enta lee.
Oficiul de rele%entare . !er"iciul de!pecialitate din cadrul %ini!terului, care
ra!pundede!upra"e-erea infiintarii, functionarii, reorani(arii !i di(ol"arii orani(atiilor de
i%bunatatiri funciare !i federatiilor de orani(atii de i%bunatatiri funciare, ur%arind functionarea lor !i
rele%entarea acti"itatii ace!tora.
Orani(atie . o orani(atie de i%bunatatiri funciare infiintata in confor%itate cu art. 6 !i ur%atoarele
din pre(enta lee.
Parte autono%a functional a unei a%ena,ari de i%bunatatiri funciare . an!a%blul lucrarilor !i
ele%entelor deinfra!tructura de i%bunatatiri funciare din cadrul unei a%ena,ari de i%bunatatiri
funciare, care pot fi utili(ate !i pot functiona independent in ca(ul in care re!tul lucrarilor !i
ele%entelor deinfra!tructura de i%bunatatiri funciare din cadrul a%ena,arii de i%bunatatiri funciare
!unt !coa!e din functiune.
Punctul de li"rare a apei pentru iriatii . locul din care +d%ini!tratia !au alt furni(or de apa pentru
iriatii extrae !au li"rea(a apa pentru iriatii beneficiarilor, cu exceptia -idrantilor de iriatii.
3er"icii de i%bunatatiri funciare . li"rarea apei pentru iriatii, e"acuarea apei in exce! depe terenuri,
protectia terenului !i a oricaror cateorii decon!tructii fata deinundatii !i alunecari deteren, protectia
lacurilor deacu%ulare i%potri"a col%atarii, a%eliorarea terenurilor acide, !araturate !i ni!ipoa!e,
precu% !i protectia !olurilor i%potri"a ero(iunii !i poluarii.
3e(on de iriatii al fiecarui an . perioada deti%p cuprin!a intre data de 1 octo%brie a anului curent !i
data de30 !epte%brie a anului ur%ator.
3i!te% de de!ecare !i drena, . o retea -idraulic di!tincta de conducte, canale, !tructuri !i po%pe care
pot fi folo!ite pentru a e"acua apa in exce! depe o !uprafata deteren definita !i a tran!porta acea apa
la unul !au %ai %ulte puncte !pecifice !i care cuprindeterenul, cladirile, ec-ipa%entul, dru%urile
deacce! !i infra!tructura aferente, nece!are pentru a exploata, intretine !i repara !i!te%ul.
3i!te% de iriatii. o retea -idraulic di!tincta de!tructuri, po%pe, canale, conducte care pot fi folo!ite
26
pentru a prele"a !i/!au a tran!porta apa, a di!tribui !i a aplica apa pentru iriatii pe o !uprafata
deteren definita !i care cuprindeterenul, cladirile, ec-ipa%entul fix !au %obil, dru%urile deacce! !i
infra!tructura aferente, nece!are pentru a exploata, a intretine !i a repara !i!te%ul.
Te-nici pedoa%eliorati"e . an!a%blul procedeelor te-nice !i lucrarilor deni"elare !i %odelare a
terenului, afanare !i !carificare, a!iurarea !curerii apelor, araturi depre"enire a deradarii !olului,
!palarea terenurilor !araturate, aplicarea dea%enda%ente !i inra!a%inte, defri!ari care !e pot
a!ocia cu celelalte cateorii deacti"itati de i%bunatatiri funciare.
Cona de protectie . (ona adiacenta infra!tructurii de i%bunatatiri funciare in care e!te inter(i!a !au
re!tran!a executarea decon!tructii ori exploatarea terenului din cadrul (onei, in !copul a!iurarii
!tabilitatii lucrarilor !i con!tructiilor din a%ena,arile de i%bunatatiri funciare !i pre"enirii poluarii.
#ne1a nr. 2 - Li!ta bunurilor care alcatuie!c infra!tructura &e imbunatatiri funciare apartinan&
&omeniului public al !tatului
1. =unurile din a%ena,arile de iriatii, for%ate din pri(e, !tatii depo%pare deba(a, inclu!i" cele
re"er!ibile, !tatii derepo%pare, canale !i conducte deaductiune !i di!tributie a apei pentru iriatii pana
la !tatiile depo%pare depunere !ub pre!iune.
2. =unurile din a%ena,arile de de!ecare !i drena,, for%ate din canalele colectoare principale la
lucrarile de de!ecare ra"itationala !i cu po%pare, inclu!i" !tatiile depo%pare aferente ace!tora.
3. =ara,ele !i diurile de aparare i%potri"a inundatiilor !i lucrarile de reulari(are a cur!urilor de apa.
/. :ucrarile de co%batere a ero(iunii !olului.
*%234 5mo&ul &enotare are un caracter neoficial6
1. Reproduce% %ai ,o! pre"ederile art. II din :eea nr. 16</2008 pentru %odificarea !i co%pletarea
:eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/, care nu e!te incorporat in textul republicat al :eii nr.
138/200/ !i care !e aplica, in continuare, ca di!po(itii proprii ale :eii nr. 16</2008&
4+rt. II
In ter%en de 30 de(ile de la intrarea in "ioare a pre(entei lei, 3ocietatea 1ationala 4I%bunatatiri
2unciare4 . 3.+. !i +d%ini!tratia 1ationala a I%bunatatirilor 2unciare "or proceda la inc-eierea unui
protocol de%odificare a protocolului depredare.preluare initial, pre"a(ut la art. // din :eea
i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/, cu %odificarile !i co%pletarile ulterioare. Tran!ferul bunurilor
intre parti !e "a face re!pectandu.!e %etodoloia depunere in aplicare a protocolului depredare.
preluare initial !i !e "a aproba prin -otarare a $u"ernului.4
2. :eea nr. 138/200/ a fo!t republicata in te%eiul art. III din :eea nr. 16</2008 pentru %odificarea
!i co%pletarea :eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei,
Partea I, nr. 699 din 1/ octo%brie 2008, dandu.!e textelor o noua nu%erotare. :eea i%bunatatirilor
funciare nr. 138/200/ a fo!t publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie
200/ !i a %ai fo!t %odificata !i co%pletata prin Ordonanta $u"ernului nr. 9//200/ pri"ind
rele%entarea unor %a!uri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 803 din
31 auu!t 200/, aprobata cu %odificari !i co%pletari prin :eea nr. 00</200/, publicata in Monitorul
Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 1.080 din 19 noie%brie 200/, prin :eea nr. 233/2000 pentru
%odificarea !i co%pletarea :eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/ !i a Ordonantei de urenta a
$u"ernului nr. 23/2000 pri"ind infiintarea 3ocietatii 1ationale 4I%bunatatiri 2unciare4 . 3.+. prin
reorani(area Reiei +utono%e a I%bunatatirilor 2unciare, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei,
Partea I, nr. 6/8 din 21 iulie 2000, prin :eea nr. 290/2006 pentru %odificarea !i co%pletarea :eii
i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 098 din
11 iulie 2006, !i prin Ordonanta de urenta a $u"ernului nr. 39/200< pentru co%pletarea art. 6< din
:eea i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr.
330 din 1< %ai 200<, aprobata prin :eea nr. 61/2008, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei,
Partea I, nr. 23< din 2< %artie 2008.
27
3. 1or%ele %etodoloice de aplicare a :eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/ au fo!t aprobate
prin Botararea $u"ernului nr. 1.8<2/2000, publicata in Monitorul Oficial al Ro%aniei, Partea I, nr. 109
din 6 februarie 2006, cu %odificarile ulterioare.
7oate fi &e intere! !i4
:eea 199/2012 pentru aprobarea O#$ 82/2011 pri"ind unele %a!uri de orani(are a acti"itatii de
i%bunatatiri funciare. :ee nr. 199/2012
O#$ 82/2011 pri"ind unele %a!uri de orani(are a acti"itatii de i%bunatatiri funciare. +entia
1ationala de I%bunatatiri 2unciare
O#$ 60/2011 pri"ind %odificarea :eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/
Ordinul 8///2010 pentru aprobarea Reula%entului pri"ind in!crierea din oficiu in cartea funciara dupa
finali(area lucrarilor de cada!tru. Ordin nr. 8///2010
O#$ 6//2010 pri"ind %odificarea !i co%pletarea :eii cada!trului !i a publicitatii i%obiliare nr. </1996.
Ordonanta de urenta 6//2010
:eea <1/2010 pentru %odificarea alin. *3' al art. 12 din :eea fondului funciar nr. 18/1991
Botarare nr. 9/2010 referitoare la raportul ;o%i!iei parla%entare de anc-eta pri"ind !ituatia !i!te%elor
de iriatii, precu% !i a altor !ectoare de i%bunatatiri funciare
:eea 6</2010 pentru %odificarea alin. *3' al art. 18 din :eea fondului funciar nr. 18/1991
Ordin nr. 62//2009 pri"ind %odificarea anexei + la Ordinul %ini!trului ariculturii, padurilor !i
de("oltarii rurale nr. 800/2006 pentru aprobarea nor%elor %etodoloice pri"ind %odul de acordare a
!pri,inului financiar pentru acti"itatile din !ectoru
:ee 310/2009 pri"ind aprobarea O#$ nr. 210/2008 pentru co%pletarea :eii locuintei nr. 11//1996
O#$ nr. 39/2009 pri"ind unele %a!uri de cre!tere a !uprafetei contractate pentru iriatii. Ordonanta
de urenta nr. 39/2009
:eea fondului funciar, leea nr. 18/1991, republicata 1998
:ee nr. 16</2008 pentru %odificarea !i co%pletarea :eii i%bunatatirilor funciare nr. 138/200/
Botarare nr. /20/2008 pri"ind aprobarea acti"itatilor pentru care !e acorda !pri,in financiar
producatorilor aricoli din !ectorul de i%bunatatiri funciare in anul 2008, a cuantu%ului ace!tuia !i a
!u%ei totale alocate fiecarei acti"itati
28