Sunteți pe pagina 1din 11

Hotararea 1872 din 22 decembrie 2005 (Hotararea 1872/2005)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 37 alin. (3) si al art. 85 alin. (1) din Legea
imbunatatirilor unciare nr. 138!"00#, cu modiicarile si completarile ulterioare,
$u%ernul Romaniei adopta pre&enta 'otarare.
(rt. 1. ) *e aproba +ormele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor unciare nr. 138!"00#, cu modiicarile
si completarile ulterioare, pre%a&ute in ane,a care ace parte integranta din pre&enta 'otarare.
(rt. ". ) -e data intrarii in %igoare a pre&entei 'otarari se abroga .otararea $u%ernului nr. 1.8/7!"00# pentru
aprobarea +ormelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor unciare nr. 138!"00#, publicata in 0onitorul
1icial al Romaniei, -artea I, nr. 1.152 din 7 decembrie "00#.
-RI0)0I+I*3R4
C(LI+ -1-5*C4)3(RIC5(+4

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul agriculturii padurilor si dezvoltarii
rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finantelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

6ucuresti, "" decembrie "005.
+r. 1.87".
(+57(

+1R05 053181L1$IC5
de aplicare a Legii imbunatatirilor unciare nr. 138!"00#
Norma metodologica din 22 decembrie 2005 (Norma metodologica din 2005)
CAPITOLUL IDispoziii generale
Art. 1. -
Prezentele norme metodologice reglementeaz modul de aplicare a dispoziiilor !egii "mbuntirilor
#unciare nr$ 1%8/200&' cu modi#icrile (i completrile ulterioare' denumit "n continuare lege$
Art. 2. -
(1) )biecti*ele "mbuntirilor #unciare se realizeaz prin des#(urarea acti*itilor de "mbuntiri #unciare
de ctre proprietarii (i utilizatorii de terenuri' indi*idual sau prin organizaiile de "mbuntiri #unciare'
denumite "n continuare organizaii' (i #ederaiile de organizaii de "mbuntiri #unciare' denumite "n
continuare #ederaii' prin care se asigur e+ploatarea' "ntreinerea (i reparaiile amena,rilor de
"mbuntiri #unciare situate pe terenurile pe care le dein$
(2) -tatul inter*ine prin .dministraia Naional a /mbuntirilor 0unciare' denumit "n continuare
.dministraia' (i prin alocarea de #onduri de la bugetul de stat "n completarea surselor proprii ale
.dministraiei sau ale bene#iciarilor amena,rilor de "mbuntiri #unciare declarate de utilitate public' "n
cazurile "n care proprietarii sau utilizatorii de terenuri nu pot des#(ura ei "n(i(i acti*iti de "mbuntiri
#unciare$
CAPITOLUL IIOrganizaiile de mbuntiri funciare
Art. 3. -
)rganizaiile se constituie' se organizeaz (i #uncioneaz potri*it legii (i procedurii reglementate de
prezentele norme metodologice' pentru des#(urarea acti*itilor de "mbuntiri #unciare pre*zute de
lege$
1
Art. 4. -
/n cazul a dou sau mai multe organizaii "n*ecinate' teritoriile acestora *or #i bine delimitate' #r
suprapuneri de supra#ee$
Art. 5. -
(1) )rganizaiile presteaz ser*icii de "mbuntiri #unciare oricrui deintor de terenuri situate "n cadrul
teritoriului organizaiei$
(2) Pentru ser*iciile prestate de organizaie' persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia *or
ac1ita tari#e care s acopere integral costul e+ploatrii' "ntreinerii (i reparaiilor in#rastructurii de
"mbuntiri #unciare a#late "n patrimoniul organizaiei' inclusi* c1eltuielile generale de administrare' cele
cu asigurarea pazei in#rastructurii de "mbuntiri #unciare (i amortismentele$ 2embrii organizaiei pot
bene#icia de tari#e diminuate' "n care c1eltuielile generale de administrare sau alte asemenea c1eltuieli ce
se acoper prin plata cotizaiei pot #i eliminate sau pot #i parial cuprinse$
Art. 6. -
(1) Pentru tari#ele (i cotizaiile restante datorate organizaiei' aceasta poate percepe penaliti (i ma,orri
sau poate institui garanii "n con#ormitate cu 1otr3rea adunrii generale$ 4araniile se pot institui prin
"nc1eierea unor con*enii5anga,ament "ntre organizaie (i membrii si' potri*it crora membrii organizaiei
depun lunar "n unul sau mai multe conturi de depozit ale organizaiei' pe termen de cel puin 6 luni' o sum
de bani p3n la concurena unei sume5pla#on stabilite prin 1otr3re a adunrii generale "n #uncie de media
anual a contra*alorii ser*iciilor de "mbuntiri #unciare prestate de organizaie$ .ccesul organizaiei la
sumele din aceste conturi se poate #ace numai "n baza 1otr3rii adunrii generale$
(2) -tatutul unei organizaii poate pre*edea c tari#ele (i cotizaiile restante' datorate organizaiei de
membri (i persoanele care nu sunt membre ale acesteia' se pot recupera pe baza anga,amentelor de
plat semnate de ace(tia' care constituie titluri e+ecutorii$
(%) 7+cedentul' calculat ca di#eren "ntre *eniturile anuale (i c1eltuielile e#ectuate pentru realizarea acelor
*enituri' rm3ne la dispoziia organizaiei (i se distribuie' "n condiiile legii' pentru constituirea #ondurilor de
rezer* sau este #olosit pentru #inanarea acti*itii din anii urmtori$
(&) )rganizaiile pot constitui rezer*e con#orm aprobrii adunrii generale a organizaiei$ Pentru
reconstrucia "n caz de accidente nepre*zute' organizaiile pot constitui o rezer* de p3n la 208 din
*aloarea acti*ului patrimonial a#lat "n proprietatea organizaiei' prin alocarea a 58 din e+cedent "n #iecare
an$ 0ondurile utilizate din aceast rezer* se *or completa p3n la re"ntregirea acesteia$
Art. 7. -
(1) 9alitatea de membru al unei organizaii se dob3nde(te prin *oina liber e+primat a persoanei care
"ndepline(te condiiile pre*zute de lege (i se e*ideniaz prin "nscrierea "n registrul membrilor a datelor
de identi#icare ale persoanei (i a supra#eei de teren deinute' "n baza adeziunii completate (i semnate$
(2) 9alitatea de membru al unei organizaii a utilizatorilor de ap pentru irigaii se dob3nde(te la s#3r(itul
sezonului de irigaii' cu e+cepia cazului prelurii calitii de membru prin succesiune' "n situaia "n care
statutul nu pre*ede alt#el$
Art. 8. -
2embrii unei organizaii au urmtoarele drepturi:
a) s bene#icieze de ser*iciile prestate de organizaie;
b) "n cazul unei organizaii de utilizatori de ap pentru irigaii' s bene#icieze de o cot ec1itabil din apa
a#lat la dispoziia organizaiei' potri*it pre*ederilor statutului;
c) s propun candidai' s candideze la alegeri (i s "i aleag dintre membrii organizaiei pe membrii
organelor de conducere (i ai comisiilor' s ia parte la dezbateri (i s *oteze "n (edinele adunrilor
generale ale organizaiei;
d) s #ac propuneri pri*ind ordinea de zi a adunrilor generale ale organizaiei;
e) s consulte registrele (i "nregistrrile organizaiei (i s se in#ormeze asupra gestiunii acesteia;
#) s #ie despgubii de organizaie pentru daunele cauzate culturilor sau terenului lor ca urmare a unor
accidente sau de#iciene aprute "n des#(urarea acti*itilor organizaiei pe terenul acestora;
g) s adreseze cereri pre(edintelui comisiei de conciliere "n condiiile art$ 20 din lege;
"
1) s se retrag din organizaie "n condiiile legii;
i) s e+ercite orice alte drepturi con#orm legislaiei "n *igoare$
Art. 9. -
(1) 2embrii unei organizaii au urmtoarele "ndatoriri:
a) s respecte pre*ederile statutului (i ale regulamentelor interne aprobate de adunarea general;
b) s plteasc la termen cotizaiile (i tari#ele datorate organizaiei;
c) s ia msurile de pre*enire a deteriorrii bunurilor din patrimoniul organizaiei;
d) s plteasc costurile de reparaie sau de "nlocuire a utila,elor' instalaiilor (i ec1ipamentelor deteriorate
de ctre ace(tia sau prin #apte care atrag rspunderea acestora;
e) s #urnizeze organizaiei in#ormaii pri*ind utilizarea terenurilor deinute de ace(tia (i gospodrirea apei
prin ser*icii de "mbuntiri #unciare prestate pentru terenurile deinute de ace(tia;
#) s permit personalului organizaiei accesul pe parcelele de teren deinute' "n *ederea des#(urrii
acti*itilor organizaiei$
(2) )rganizaia *a "nc1eia con*enii cu persoanele care nu au calitatea de membru al acesteia (i care
dein "n proprietate ori "n #olosin supra#ee de teren situate pe teritoriul organizaiei' prin care se *a
reglementa dreptul de acces al personalului organizaiei pe terenurile acestora$
Art. 10. -
(1) )rice membru poate solicita retragerea din organizaie$ /n cazul organizaiilor utilizatorilor de ap
pentru irigaii acest drept poate #i e+ercitat la s#3r(itul sezonului de irigaii$
(2) Persoana care se retrage din organizaie *a #i obligat la despgubiri pentru c1eltuielile e#ectuate "n
considerarea calitii de membru al acesteia$
Art. 11. -
/ncetarea calitii de membru al unei organizaii se e*ideniaz prin radierea datelor de identi#icare ale
persoanei din registrul membrilor$ 9alitatea de membru "nceteaz "n urmtoarele cazuri:
a) prin *oina prilor;
b) lic1idarea sau #alimentul persoanei ,uridice;
c) e+cluderea din organizaie;
d) retragerea din organizaie potri*it pre*ederilor art$ 10 (i ale statutului propriu$
Art. 12. -
9oproprietarii unei parcele de teren situate "n cadrul teritoriului organizaiei desemneaz dintre ei un
reprezentant care se *a "nscrie "n registrul membrilor (i *a *ota "n numele lor "n (edinele adunrii
generale' in#orm3nd consiliul de administraie al organizaiei despre aceasta$
Art. 13. -
(1) Pentru "nclcarea pre*ederilor statutului sau ale regulamentelor sale interne' o organizaie poate aplica
sanciuni materiale sau administrati*e unui membru al acesteia' potri*it pre*ederilor statutului$
(2) /n cazul nerespectrii obligaiei de plat a tari#elor ctre organizaie' aceasta *a suspenda prestarea
ser*iciilor de "mbuntiri #unciare$
(%) 7+cluderea din organizaie se poate 1otr" pentru urmtoarele moti*e:
a) "nt3rzierile ne,usti#icate la plata cotizaiilor sau re#uzul de a plti cotizaiile pentru o perioad de peste %
luni de la scaden;
b) re#uzul ne,usti#icat de a repara bunurile deteriorate sau de a plti pentru daunele pro*ocate bunurilor
a#late "n proprietatea sau #olosina organizaiei;
c) re#uzul de a permite accesul personalului organizaiei pe terenul deinut' pentru des#(urarea acti*itilor
acesteia' "n condiiile statutului;
d) alte "nclcri ale statutului sau ale regulamentelor interne ale organizaiei$
Art. 14. -
(1) /n *ederea dob3ndirii personalitii ,uridice' persoanele care (i5au mani#estat *oina de a de*eni
membre ale organizaiei "nc1eie actul constituti* (i statutul organizaiei "n #orm autentic' sub sanciunea
nulitii absolute$
(2) .ctul constituti* cuprinde cel puin urmtoarele:
3
a) datele de identi#icare a membrilor: numele sau denumirea (i domiciliul ori sediul acestora;
b) supra#eele de teren deinute de membri' situate "n cadrul teritoriului organizaiei pentru care se solicit
prestarea de ser*icii de "mbuntiri #unciare;
c) e+primarea *oinei de participare ca membru "n cadrul organizaiei (i de realizare a scopului propus;
d) denumirea organizaiei;
e) sediul organizaiei;
#) durata de #uncionare a organizaiei 5 pe termen determinat' cu indicarea e+pres a termenului sau' dup
caz' pe termen nedeterminat;
g) patrimoniul iniial al organizaiei este alctuit din: aport "n bani "n *aloare de cel puin ec1i*alentul "n lei
a 1 euro pentru #iecare 1ectar de teren deser*it de in#rastructura de "mbuntiri #unciare (i deinut de
persoanele care (i5au mani#estat *oina de a de*eni membre ale organizaiei la data constituirii acesteia
sau aport "n natur const3nd "n ec1ipamente' instalaii' utila,e ori alte asemenea bunuri' precum (i' dup
caz' "n in#rastructur de "mbuntiri #unciare;
1) componena nominal a organelor de conducere (i a comisiilor organizaiei;
i) persoana sau persoanele "mputernicite s des#(oare procedura de dob3ndire a personalitii ,uridice;
,) semnturile membrilor con#orm listei ane+ate la actul constituti*$
(%) -tatutul organizaiei cuprinde cel puin urmtoarele:
a) elementele pre*zute la alin$ (2)' cu e+cepia celor pre*zute la lit$ 1)' i) (i ,);
b) identi#icarea teritoriului organizaiei con#orm unui plan de situaie' cu indicarea supra#eei totale con#orm
perimetrului de#init (i a supra#eei ce poate #i deser*it de in#rastructura de "mbuntiri #unciare'
speci#ic3ndu5se supra#eele deser*ite de #iecare punct de li*rare a apei pentru irigaii sau de #iecare punct
de e*acuare a apei din sistemele de desecare (i drena,;
c) patrimoniul organizaiei' cu descrierea #izic (i *aloric a acti*ului patrimonial' inclusi* a in#rastructurii de
"mbuntiri #unciare situate pe teritoriul organizaiei;
d) scopul (i obiecti*ele organizaiei;
e) modul de dob3ndire (i de pierdere a calitii de membru;
#) drepturile (i obligaiile membrilor;
g) categoriile de *enituri ale organizaiei;
1) structura (i atribuiile organelor de conducere (i ale comisiilor organizaiei;
i) procedura de con*ocare a adunrilor generale;
,) regulile de numire' de #uncionare (i de "ncetare a mandatului organelor de conducere (i comisiilor;
<) stabilirea categoriilor de tari#e (i a cotizaiilor percepute de organizaie;
l) reorganizarea' dizol*area (i lic1idarea organizaiei;
m) destinaia bunurilor' "n cazul dizol*rii organizaiei$
(&) 2odelul5cadru al actului constituti* (i cel al statutului organizaiilor sunt pre*zute "n ane+a nr$ 1 la
prezentele norme metodologice$
Art. 15. -
(1) Pentru iniierea procedurii de constituire' cel puin 5 persoane dintre cele care intenioneaz s de*in
membre ale organizaiei #ormeaz un comitet constituti*$
(2) /n sensul prezentelor norme metodologice' membri poteniali sunt acele persoane care' "n condiiile art$
6 alin$ (1) din lege' pot s adere la pre*ederile statutului acelei organizaii$
(%) 9omitetul constituti* delimiteaz preliminar teritoriul organizaiei' identi#ic acti*itile pe care
organizaia urmeaz s le des#(oare (i noti#ic )#iciului de reglementare a organizaiilor de "mbuntiri
#unciare' denumit "n continuare )#iciul de reglementare' iniierea procedurii de constituire$
(&) Pe baza recomandrilor )#iciului de reglementare' comitetul constituti* stabile(te preliminar teritoriul
organizaiei$
Art. 16. -
(1) =denti#icarea teritoriului unei organizaii se #ace cu respectarea pre*ederilor normelor metodologice
pri*ind stabilirea teritoriului organizaiilor de "mbuntiri #unciare (i al #ederaiilor de organizaii de
#
"mbuntiri #unciare' care se aprob prin ordin al ministrului agriculturii' pdurilor (i dez*oltrii rurale'
denumit "n continuare ordin al ministrului$
(2) >eritoriul unei organizaii a utilizatorilor de ap pentru irigaii este o supra#a distinct 1idraulic care
poate primi ap prin unul sau mai multe puncte de li*rare a apei pentru irigaii$
(%) >eritoriul unei organizaii de desecare (i drena, include "ntreaga supra#a de teren pe care este situat
sistemul de desecare (i drena, sau o parte a unui sistem de desecare (i drena, care poate #unciona
autonom' ce *a #i e+ploatat de *iitoarea organizaie$
(&) >eritoriul unei organizaii de aprare "mpotri*a inundaiilor include "ntreaga supra#a de teren ce poate
#i prote,at de lucrrile de aprare "mpotri*a inundaiilor care *or #i "ntreinute (i reparate de *iitoarea
organizaie$
(5) >eritoriul unei organizaii de combatere a eroziunii solului include "ntreaga supra#a de teren continu
al crei sol este posibil s #ie sau a #ost a#ectat de #actori de degradare ori supra#aa de teren a#erent
bazinului 1idrogra#ic torenial sau perimetrului de ameliorare$
Art. 17. -
9omitetul constituti* con*oac adunarea constituti* (i "ndepline(te urmtoarele atribuii:
a) redacteaz proiectul actului constituti* (i al statutului;
b) "ntocme(te lista membrilor poteniali' cu re#erire la terenurile deinute de ace(tia;
c) propune sistemul de reprezentare "n cazul participrii "n adunarea constituti* prin reprezentare (i
*alideaz desemnarea reprezentanilor;
d) organizeaz (i con*oac (edina adunrii constituti*e;
e) solicit asisten din partea )#iciului de reglementare$
Art. 18. -
(1) 2embrii poteniali particip personal la (edina adunrii constituti*e$
(2) /n cazul "n care teritoriul sau numrul membrilor poteniali este at3t de mare "nc3t prezena tuturor la
(edina adunrii constituti*e nu este posibil' membrii poteniali care dein terenuri situate "ntr5o zon
delimitat pe criterii #uncionale' denumit "n continuare zon de reprezentare' desemneaz dintre ei unul
sau mai muli reprezentani' cu ma,oritate de *oturi$ /n acest caz' numrul *oturilor deinute de #iecare
membru potenial este "n #uncie de supra#aa de teren pe care o deine "n cadrul acelei zone de
reprezentare$
(%) 0iecare reprezentant *oteaz "n adunarea constituti* (i "nc1eie acte ,uridice "n numele membrilor
poteniali reprezentai$ ?eprezentanii cumuleaz *oturile membrilor poteniali reprezentai$
(&) @onele de reprezentare' criteriile de desemnare a numrului reprezentanilor pe #iecare zon de
reprezentare (i procedura de lucru "n adunarea zonei de reprezentare' de desemnare (i de "nlocuire a
reprezentanilor se stabilesc prin 1otr3re a adunrii constituti*e' cu respectarea normelor metodologice
ce se aprob prin ordin al ministrului$
Art. 19. -
(1) Aata' ora (i locul adunrii constituti*e se anun prin a#i(are "n locuri autorizate (i prin publicarea "ntr5
un cotidian local sau printr5un mi,loc electronic de comunicare "n mas$ Aezbaterile (i 1otr3rile adoptate
cu respectarea condiiilor de *aliditate a acestor 1otr3ri se "nscriu "n procesul5*erbal al adunrii
constituti*e' ce se semneaz de pre(edintele consiliului de administraie (i de persoanele care au redactat
procesul5*erbal$
(2) .dunarea constituti* adopt actul constituti* (i statutul organizaiei$
(%) -tatutul organizaiei este adoptat cu ma,oritatea simpl a *oturilor participanilor la adunarea
constituti*' cu condiia ca ace(ti participani s dein "n proprietate' "n administrare sau "n #olosin cel
puin ,umtate din supra#aa de teren a teritoriului organizaiei (i s #ie de acord s preia rspunderea
asupra e+ploatrii' "ntreinerii (i reparaiilor "ntregii in#rastructuri de "mbuntiri #unciare situate pe teritoriul
organizaiei$ ?spunderea asupra in#rastructurii de "mbuntiri #unciare preluate "n #olosin se transmite
"n baza unui protocol care pre*ede condiiile #olosinei ne"ntrerupte pe toat durata de #uncionare a
organizaiei ori p3n la preluarea "n proprietate a acestei in#rastructuri pe baz de protocol' "n condiiile
prezentelor norme metodologice$
5
(&) Aac statutul nu este adoptat' adunarea constituti* *a #i recon*ocat la o dat ulterioar$ Aac nici la
a doua con*ocare nu se "ndeplinesc condiiile pre*zute la alin$ (%)' mandatul comitetului constituti*
"nceteaz$
(5) .dunarea constituti* alege membrii consiliului de administraie' ai comisiei de cenzori (i ai comisiei de
conciliere$
Art. 20. -
(1) 9onsiliul de administraie depune la )#iciul de reglementare o cerere de a*izare (i autorizare a
constituirii organizaiei (i de "nregistrare "n ?egistrul naional al organizaiilor de "mbuntiri #unciare$
(2) 9ererea de a*izare' autorizare (i "nregistrare *a #i "nsoit de:
a) actul constituti* (i statutul organizaiei;
b) do*ada sediului organizaiei;
c) do*ada constituirii patrimoniului organizaiei;
d) lista membrilor organizaiei (i/sau a reprezentanilor ori "mputerniciilor acestora' cu indicarea
supra#eelor de teren deinute de ace(tia pe teritoriul organizaiei pentru care se solicit prestarea de
ser*icii de "mbuntiri #unciare$
Art. 21. -
(1) /n situaia "n care )#iciul de reglementare constat c s5au respectat procedura de constituire (i
pre*ederile art$ 1&520' precum (i c sunt "ndeplinite condiiile de preluare a in#rastructurii de "mbuntiri
#unciare de ctre organizaie' "n termen de 15 zile de la data depunerii cererii emite a*izul de constituire a
organizaiei (i "ntocme(te re#eratul de aprobare (i proiectul ordinului de autorizare a constituirii$
(2) /n cazul "n care )#iciul de reglementare solicit completarea documentaiei' termenul pre*zut la alin$
(1) se prelunge(te cu 15 zile$
(%) /n situaiile "n care condiiile pre*zute la alin$ (1) nu sunt "ndeplinite' )#iciul de reglementare
"ntocme(te un re#erat de respingere a cererii$
Art. 22. -
(1) /n termen de 15 zile de la data emiterii a*izului sau a "naintrii re#eratului de respingere a cererii de
ctre )#iciul de reglementare' ministrul agriculturii' pdurilor (i dez*oltrii rurale' denumit "n continuare
ministrul' emite un ordin de autorizare a constituirii organizaiei (i de "nregistrare a acesteia sau respinge
moti*at cererea$ )#iciul de reglementare "nregistreaz organizaiile nou5constituite' "n termen de 5 zile de
la data emiterii ordinului de autorizare a constituirii (i de "nregistrare a organizaiei$ Aup "nregistrarea noii
organizaii sau dup respingerea cererii' 2inisterul .griculturii' Pdurilor (i Aez*oltrii ?urale' denumit "n
continuare ministerul' comunic organizaiei ordinul de autorizare (i "nregistrare sau de respingere a
cererii$ )rdinul ministrului *a #i #cut public de organizaie prin:
a) a#i(are la sediul primriei localitii sau primriilor localitilor pe a cror raz teritorial este situat "n
"ntregime sau "n parte teritoriul organizaiei;
b) publicare "n 2onitorul )#icial al ?om3niei' Partea a =B5a;
c) depunere a unei copii la unitatea local a autoritii #iscale ,udeene sau a municipiului Cucure(ti "n a
crei raz teritorial se a#l sediul organizaiei$
(2) )rganizaia *a comunica )#iciului de reglementare do*ada "ndeplinirii procedurii de publicitate
pre*zute la alin$ (1)$
Art. 23. -
)rganizaia dob3nde(te personalitate ,uridic pe data "nregistrrii sale "n ?egistrul naional al organizaiilor
de "mbuntiri #unciare$
Art. 24. -
(1) )rganizaiile se organizeaz (i #uncioneaz "n condiiile legii (i ale prezentelor norme metodologice'
precum (i "n con#ormitate cu statutul propriu (i cu regulamentele interne$
(2) )rganizaiile au organele de conducere (i comisiile pre*zute la art$ 15 alin$ (1) din lege$
2
Art. 25. -
(1) .dunarea general este organul de conducere al organizaiei' prin care membrii organizaiei sau
reprezentanii acestora "(i e+ercit dreptul de participare la adoptarea 1otr3rilor pri*ind acti*itatea
organizaiei (i dreptul de control asupra celorlalte organe alese ale acesteia$
(2) .dunarea general se "ntrune(te de dou ori pe an' "n prima (edin p3n la data de %1 martie (i "n a
doua p3n la data de %0 septembrie ale #iecrui an' sau ori de c3te ori este necesar$
(%) 2embrii organizaiei particip la (edinele adunrilor generale cu respectarea pre*ederilor art$ 18'
re#erirea la adunarea constituti* "nlocuindu5se cu cea la adunarea general$
(&) Dedinele adunrii generale se con*oac de consiliul de administraie din proprie iniiati* sau ca
urmare a solicitrii scrise a cel puin un s#ert din numrul membrilor organizaiei ori a reprezentanilor
acestora sau de )#iciul de reglementare$
Art. 26. -
(1) .dunarea general adopt 1otr3ri pri*ind:
a) stabilirea strategiei (i a obiecti*elor generale ale organizaiei;
b) alegerea (i eliberarea din #uncie a membrilor consiliului de administraie' comisiei de cenzori (i comisiei
de conciliere (i' dup caz' stabilirea indemnizaiei acestora;
c) aprobarea regulamentelor interne ale organizaiei;
d) aprobarea situaiilor #inanciare anuale (i a raportului de gestiune anual al consiliului de administraie;
e) aprobarea bugetului de *enituri (i c1eltuieli (i a programului de acti*itate pe e+erciiul #inanciar urmtor'
a necesarului de personal (i a planului de e+ploatare' "ntreinere (i reparaii ale in#rastructurii de
"mbuntiri #unciare;
#) aprobarea tari#elor pentru ser*iciile de "mbuntiri #unciare prestate de organizaie' precum (i a ni*elului
cotizaiei (i a oricror alte tari#e;
g) *3nzarea ori ipotecarea oricrui teren asupra cruia organizaia are un drept de proprietate (i/sau
*3nzarea' ipotecarea sau ga,area in#rastructurii de "mbuntiri #unciare deinute "n proprietate de
organizaie' cu a*izul 2inisterului .griculturii' Pdurilor (i Aez*oltrii ?urale;
1) e#ectuarea de in*estiii (i reabilitarea in#rastructurii de "mbuntiri #unciare;
i) modi#icarea (i completarea statutului organizaiei;
,) #uziunea organizaiei cu alte organizaii' di*izarea acesteia (i dob3ndirea calitii de membru al unei
#ederaii;
<) dizol*area (i lic1idarea organizaiei' precum (i stabilirea destinaiei bunurilor rmase dup lic1idare;
l) soluionarea oricror probleme pentru care este cerut aprobarea adunrii generale$
(2) Pentru *aliditatea deliberrilor adunrii generale este necesar prezena membrilor sau a
reprezentanilor acestora care dein cel puin ,umtate din numrul total de *oturi' iar 1otr3rile s #ie luate
cu ma,oritatea simpl a *oturilor membrilor prezeni sau reprezentai' dac statutul sau legea nu pre*ede o
ma,oritate mai mare$
(%) /n situaia "n care adunarea general nu poate lucra din cauza ne"ndeplinirii condiiilor pre*zute la alin$
(2)' aceasta se "ntrune(te dup o a doua con*ocare (i poate s delibereze asupra problemelor puse pe
ordinea de zi a celei dint3i adunri generale' cu ma,oritatea *oturilor membrilor sau a reprezentanilor
acestora prezeni$
(&) Hotr3rile adunrilor generale pri*ind *3nzarea sau ipotecarea oricrui teren asupra cruia organizaia
are un drept de proprietate (i/sau *3nzarea' ipotecarea ori ga,area in#rastructurii de "mbuntiri #unciare
deinute "n proprietate de organizaie' #uziunea organizaiei cu alte organizaii' di*izarea acesteia sau
transmiterea unei pri a acti*itilor sale ctre alt organizaie (i dob3ndirea calitii de membru al unei
#ederaii' dizol*area' lic1idarea ori reorganizarea organizaiei' modi#icarea statutului acesteia sau orice alt
problem pre*zut de statut "n acest sens se iau cu o ma,oritate de dou treimi din numrul *oturilor
membrilor sau ale reprezentanilor acestora$
7
Art. 27. -
(1) -tatutul unei organizaii #r sistem de reprezentare *a meniona modalitatea de alocare a *oturilor
#iecrui membru' proporional cu mrimea supra#eei de teren deinute sau pe o alt baz ec1itabil care
s prote,eze interesele #iecrui membru$
(2) En membru al organizaiei sau un reprezentant desemnat "n una ori mai multe zone de reprezentare
poate deine cel mult dou cincimi din numrul total de *oturi$ /n cazul "n care numrul de *oturi deinute
de un membru al organizaiei sau de un reprezentant dep(e(te cota ma+im legal' e+cedentul de *oturi
se repartizeaz celorlali membri ori reprezentani proporional cu numrul de *oturi deinut de ace(tia$
(%) 2embrilor restani la plata tari#elor' a cotizaiilor (i a penalitilor datorate organizaiei li se poate
suspenda dreptul de *ot' ca msur prealabil e+cluderii din organizaie$
Art. 28. -
(1) 9u cel puin %0 de zile "nainte de data inerii adunrii generale' data' ora (i locul acesteia se aduc la
cuno(tin membrilor organizaiei #ie personal prin comunicare scris' #ie prin a#i(are "n locuri autorizate (i
prin publicarea "ntr5un cotidian local ori "ntr5un mi,loc electronic de comunicare "n mas$ .nunul (edinelor
adunrii generale *a #i "nsoit de un proiect al ordinii de zi$
(2) 2embrii organizaiei sau reprezentanii acestora pot "nainta consiliului de administraie propuneri
pentru a #i "nscrise pe ordinea de zi' cu cel puin 10 zile "nainte de data inerii adunrii generale$
(%) Dedinele adunrilor generale sunt prezidate de pre(edintele consiliului de administraie sau de
*icepre(edinte' dup caz$ !a #iecare (edin a adunrii generale se redacteaz procesul5*erbal "n care se
consemneaz "ndeplinirea #ormalitilor de con*ocare' data (i locul adunrii generale' membrii sau
reprezentanii prezeni' numrul *oturilor pe care le dein sau le cumuleaz "n calitate de reprezentant'
dezbaterile "n rezumat' 1otr3rile luate (i' la cererea membrilor ori a reprezentanilor' propunerile #cute de
ace(tia "n (edin$ Procesele5*erbale se semneaz de pre(edinte (i de persoanele care le5au redactat (i
se trec "n registrul adunrilor generale ale organizaiei$
(&) Persoanele care nu sunt membre ale organizaiei pot #i in*itate s ia parte la (edinele adunrilor
generale (i pot participa la dezbateri numai pe baza 1otr3rii adunrii generale' #r drept de *ot$
Art. 29. -
(1) )rice membru al organizaiei care' "ntr5o anumit problem supus aprobrii adunrii generale' este "n
con#lict de interese cu organizaia' personal sau prin soul' rudele ori a#inii si p3n la gradul al patrulea
inclusi*' nu poate lua parte la deliberare (i nici la *ot$
(2) Hotr3rile adunrii generale sunt obligatorii (i pentru membrii care nu au #ost prezeni sau care au *otat
"mpotri*$
Art. 30. -
(1) 9onsiliul de administraie asigur punerea "n e+ecutare a 1otr3rilor adunrilor generale' #iind alctuit
dintr5un numr cuprins "ntre % (i 7 membri sau reprezentani ai membrilor organizaiei ale(i de adunarea
general pentru un mandat de p3n la % ani (i care pot #i reale(i$
(2) /ntr5o organizaie cu sistem de reprezentare' #iecare membru al consiliului de administraie reprezint o
anumit zon de reprezentare sau un grup de zone de reprezentare$
Art. 31. -
9onsiliul de administraie "ndepline(te urmtoarele atribuii:
a) "l anga,eaz "n (i "l elibereaz din #uncie pe directorul organizaiei;
b) aprob' la propunerea directorului' structura organizatoric (i statul de #uncii' "n con#ormitate cu
necesarul de personal aprobat de adunarea general;
c) con*oac (edinele adunrilor generale (i pregte(te proiectul ordinii de zi (i documentaia a#erent;
d) supune aprobrii adunrii generale raportul de acti*itate pe perioada anterioar' e+ecutarea bugetului
de *enituri (i c1eltuieli' situaiile #inanciare anuale (i proiectul bugetului de *enituri (i c1eltuieli (i cel al
programului de acti*itate al organizaiei' precum (i alte proiecte de regulamente' planuri (i programe;
e) elaboreaz propuneri de tari#e pentru ser*iciile de "mbuntiri #unciare prestate de organizaie (i
propune ni*elul cotizaiilor sau al altor tari#e;
8
#) "mputernice(te pre(edintele consiliului de administraie s semneze "n numele organizaiei contractele'
con*eniile sau anga,amentele stabilite de adunarea general;
g) stabile(te limitele de competen ale directorului;
1) soluioneaz orice alte probleme date "n sarcina sa$
Art. 32. -
(1) 2embrii consiliului de administraie aleg prin *ot secret dintre ei un pre(edinte (i un *icepre(edinte$
(2) 9onsiliul de administraie se "ntrune(te lunar sau ori de c3te ori este necesar' la con*ocarea
pre(edintelui ori la cererea unei treimi din numrul membrilor si$
(%) 9onsiliul de administraie delibereaz *alabil "n prezena a cel puin ,umtate din numrul membrilor
si$ Aeciziile consiliului de administraie se iau cu *otul ma,oritii absolute a membrilor prezeni' #iecare
membru dein3nd un *ot$ /n caz de egalitate de *oturi' *otul pre(edintelui este decisi*$
(&) 9onsiliul de administraie "ntocme(te propriul regulament de #uncionare$
(5) !a #iecare (edin a consiliului de administraie se "ntocme(te procesul5*erbal care cuprinde ordinea
deliberrilor' deciziile luate' numrul de *oturi "ntrunite (i opiniile separate$ Procesele5*erbale se
semneaz de pre(edinte (i de persoanele care le5au "ntocmit (i se trec "n registrul de procese5*erbale ale
consiliului de administraie$
Art. 33. -
(1) .tribuiile pre(edintelui sunt:
a) s con*oace' s organizeze (i s conduc (edinele consiliului de administraie (i ale adunrii generale;
b) s semneze contractele' con*eniile (i alte anga,amente stabilite de adunarea general;
c) s elibereze certi#icate pri*ind calitatea de membru al organizaiei (i situaia membrilor cotizani;
d) s reprezinte organizaia "n relaiile cu terii$
(2) Bicepre(edintele *a "ndeplini atribuiile pre(edintelui "n cazul delegrii acestora sau al imposibilitii
pre(edintelui de a le "ndeplini$
(%) Pre(edintele (i *icepre(edintele sunt eliberai din #uncie prin *otul ma,oritii membrilor consiliului de
administraie$ Persoanele eliberate din #uncia de pre(edinte (i *icepre(edinte "(i pstreaz calitatea de
membru al consiliului de administraie$
Art. 34. -
(1) 9omisia de cenzori asigur controlul #inanciar intern al organizaiei' #iind alctuit din % sau mai muli
cenzori (i tot at3ia supleani ale(i de adunarea general dintre membrii sau reprezentanii membrilor
organizaiei' cu e+cepia cenzorilor contabili$ Aurata mandatului lor este de % ani (i pot #i reale(i$ Numrul
cenzorilor este impar$
(2) 9el puin unul dintre cenzori trebuie s #ie contabil autorizat "n condiiile legii sau e+pert contabil' "n
acest sens put3nd #i desemnat (i o persoan care nu este membr a organizaiei$
Art. 35. -
(1) 9omisia de cenzori supra*eg1eaz modul de gestionare a patrimoniului organizaiei' *eri#ic modul de
utilizare a sumelor primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale' *eri#ic dac situaiile #inanciare
sunt legal "ntocmite (i "n concordan cu registrele (i dac acestea sunt regulat inute' dac e*aluarea
patrimoniului s5a #cut regulamentar potri*it situaiilor #inanciare (i dac s5a "ntocmit in*entarul potri*it legii$
9enzorii e#ectueaz controale inopinate ale casei organizaiei' con*oac adunarea general' dac nu a
#ost con*ocat de consiliul de administraie' (i iau parte la adunrile generale' put3nd propune probleme
pe ordinea de zi$ 9enzorii e#ectueaz controale cel puin de dou ori pe an sau ori de c3te ori este
necesar' pe baza 1otr3rii adunrii generale sau la cererea unei treimi din numrul membrilor consiliului
de administraie' "n baza crora "ntocmesc rapoarte pe care le prezint adunrii generale$
(2) 9omisia de cenzori alege dintre membrii si un pre(edinte (i "ntocme(te propriul regulament de
#uncionare$
Art. 36. -
(1) 9omisia de conciliere are atribuiile (i #uncioneaz potri*it pre*ederilor art$ 1F (i 20 din lege$
/
(2) 9omisia de conciliere este compus din cel puin 5 membri sau reprezentani ai membrilor organizaiei
ale(i de adunarea general pentru o perioad de p3n la & ani$ .ceast comisie "l alege pe unul dintre
membrii si ca pre(edinte$
(%) Procedura de lucru a comisiilor de conciliere ale organizaiilor de "mbuntiri #unciare (i ale #ederaiilor
de organizaii de "mbuntiri #unciare se reglementeaz prin norme ce se aprob prin ordin al ministrului$
Art. 37. -
(1) 2embrii consiliului de administraie' ai comisiei de cenzori (i ai comisiei de conciliere pot bene#icia de:
a) decontarea c1eltuielilor de deplasare' de cazare (i a oricror alte asemenea c1eltuieli e#ectuate pentru
"ndeplinirea mandatului lor' potri*it 1otr3rii adunrii generale;
b) plata de indemnizaii lunare de p3n la 208 din cuantumul salariului directorului organizaiei' stabilite
prin statut sau prin 1otr3re a adunrii generale$
(2) Aecontarea c1eltuielilor (i plata indemnizaiilor pre*zute la alin$ (1) se #ac din #ondurile atrase prin
plata cotizaiei$
Art. 38. -
) persoan nu poate #ace parte "n acela(i timp din consiliul de administraie' comisia de cenzori (i comisia
de conciliere$
Art. 39. -
2embrilor consiliului de administraie' ai comisiei de cenzori (i ai comisiei de conciliere le sunt aplicabile
corespunztor pre*ederilor art$ 2F alin$ (1)$
Art. 40. -
.dunarea general "l poate re*oca pe oricare dintre membrii consiliului de administraie' ai comisiei de
cenzori sau ai comisiei de conciliere pentru gra*a "nclcare a "ndatoririlor ce "i re*in potri*it statutului$
Art. 41. -
Airectorul asigur conducerea acti*itii curente a organizaiei' potri*it deciziilor consiliului de administraie'
#iind anga,at de acest consiliu' care "i stabile(te salariul (i orice ale asemenea drepturi$
Art. 42. -
Airectorul are urmtoarele atribuii:
a) s pregteasc proiectul documentaiei ce urmeaz s #ie analizat de consiliul de administraie "n
con#ormitate cu instruciunile acestuia;
b) s ia msurile pentru asigurarea e+ploatrii' "ntreinerii (i reparaiilor in#rastructurii de "mbuntiri
#unciare a#late "n proprietatea sau #olosina organizaiei' precum (i pentru e+ecutarea contractelor (i
con*eniilor la care aceasta este parte;
c) s "ntocmeasc #i(ele de post' s selecteze' s anga,eze (i s concedieze personalul organizaiei "n
limitele "mputernicirii date de consiliul de administraie;
d) s ia msurile necesare pentru organizarea (i conducerea contabilitii' inerea la zi a registrelor'
e*idenelor (i situaiilor #inanciare' potri*it legii;
e) s emit (i s comunice salariailor instruciuni obligatorii pentru ace(tia;
#) s asigure e#ectuarea operaiunilor prin conturile bancare ale organizaiei;
g) s propun adunrii generale alocarea e+cedentului ctre #onduri sau rezer*e ori ctre recuperarea
pierderilor;
1) s soluioneze orice alte probleme date "n sarcina sa$
Art. 43. -
Airectorul anga,eaz organizaia "n raporturile cu terii' precum (i "n actele emise "n e+ecutarea atribuiilor
sale$
Art. 44. -
Airectorul particip la (edinele consiliului de administraie #r drept de *ot$
Art. 45. -
(1) )rganizaia poate anga,a un secretar' un contabil (i unul sau mai muli speciali(ti' "n #uncie de
speci#icul acti*itilor des#(urate de organizaie$
(2) 9ontabilul organizaiei este anga,at de consiliul de administraie' la propunerea directorului$
10
(%) Numrul (i categoriile de personal' precum (i salarizarea acestora se stabilesc anual de directorul
organizaiei' cu "ncadrarea "n necesarul de personal (i "n bugetul organizaiei' aprobate de adunarea
general$
CAPITOLUL IIIederaiile de organizaii de mbuntiri funciare
Art. 46. -
0ederaiile se constituie potri*it procedurii de "n#iinare (i "nregistrare a organizaiilor pre*zute la art$ 1&5
2%' cu e+cepiile stabilite prin prezentul capitol' pentru des#(urarea acti*itilor de "mbuntiri #unciare
pre*zute de lege$
Art. 47. -
0ederaia "ndepline(te urmtoarele atribuii:
a) "nc1eierea de contracte cu .dministraia sau cu ali #urnizori' pentru li*rarea apei pentru irigaii (i
prestarea altor ser*icii de "mbuntiri #unciare;
b) "nc1eierea de contracte cu #urnizorul de energie electric sau termic pentru li*rarea energiei necesare
e+ploatrii unei pri autonome #uncional ori a "ntregii amena,ri de "mbuntiri #unciare a#late "n
administrarea sa;
G
11