Sunteți pe pagina 1din 18

LEGE nr.

422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice


Categoria: Monumente istorice

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.
TITLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
1!Prezenta lege reglementeaza regimul "uridic general al monumentelor istorice.
#!$n sensul prezentei legi% monumentele istorice sunt &unuri imo&ile% constructii si terenuri situate pe teritoriul
Romniei sau 'n a(ara granitelor% proprietati ale statului romn% semni(icati)e pentru istoria% cultura si ci)ilizatia
nationala si uni)ersala.
*!Regimul de monument istoric este con(erit prin clasarea acestor &unuri imo&ile con(orm procedurii pre)azute
'n prezenta lege.
Art. #
1!Monumentele istorice (ac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt prote"ate prin lege.
#!Acti)itatile si masurile de prote"are a monumentelor istorice se realizeaza 'n interes pu&lic. $n conditiile
prezentei legi inter)entiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate pu&lica.
*!$n sensul prezentei legi% prin prote"are se 'ntelege ansam&lul de masuri cu caracter stiinti(ic% "uridic%
administrati)% (inanciar% (iscal si te+nic menite sa asigure identi(icarea% cercetarea% in)entarierea% clasarea%
e)identa% conser)area% inclusi) paza si 'ntretinerea% consolidarea% restaurarea% punerea 'n )aloare a
monumentelor istorice si integrarea lor social,economica si culturala 'n )iata colecti)itatilor locale.
-!Pentru prote"area monumentelor istorice se sta&ilesc prin lege masuri stimulati)e cu caracter economic sau
de alta natura.
.!Asupra monumentelor istorice se pot aplica ser)ituti de utilitate pu&lica instituite potri)it legii.
Art. *
Con(orm prezentei legi se sta&ilesc urmatoarele categorii de monumente istorice% &unuri imo&ile situate
suprateran% su&teran sau su&ac)atic:
a!monument , constructie sau parte de constructie% 'mpreuna cu instalatiile% componentele artistice% elementele
de mo&ilare interioara sau e/terioara care (ac parte integranta din acestea% precum si lucrari artistice
comemorati)e% (unerare% de (or pu&lic% 'mpreuna cu terenul a(erent delimitat topogra(ic% care constituie marturii
cultural,istorice semni(icati)e din punct de )edere ar+itectural% ar+eologic% istoric% artistic% etnogra(ic% religios%
social% stiinti(ic sau te+nic0
&!ansam&lu , grup coerent din punct de )edere cultural% istoric% ar+itectural% ur&anistic ori muzeistic de
constructii ur&ane sau rurale care 'mpreuna cu terenul a(erent (ormeaza o unitate delimitata topogra(ic ce
constituie o marturie cultural,istorica semni(icati)a din punct de )edere ar+itectural% ur&anistic% ar+eologic%
istoric% artistic% etnogra(ic% religios% social% stiinti(ic sau te+nic0
c!sit , teren delimitat topogra(ic cuprinznd acele creatii umane 'n cadru natural care sunt marturii cultural,
istorice semni(icati)e din punct de )edere ar+itectural% ur&anistic% ar+eologic% istoric% artistic% etnogra(ic% religios%
social% stiinti(ic% te+nic sau al peisa"ului cultural.
Art. -
1!Monumentele istorice apartin (ie domeniului pu&lic sau pri)at al statului% al "udetelor% oraselor sau comunelor%
(ie sunt proprietate pri)ata a persoanelor (izice sau "uridice.
#!Monumentele istorice proprietate pu&lica a statului sau a unitatilor administrati),teritoriale sunt inaliena&ile%
imprescripti&ile si insesiza&ile0 aceste monumente istorice pot (i date 'n administrare institutiilor pu&lice% pot (i
concesionate pentru ma/imum -1 de ani sau 'nc+iriate% 'n conditiile legii% cu a)izul% dupa caz% al Ministerului
Culturii si Cultelor% respecti) al directiilor pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti)
a municipiului 2ucuresti.
*!Monumentele istorice apartinnd domeniului pri)at pot (ace o&iectul circuitului ci)il 'n conditiile sta&ilite prin
prezenta lege.
-!Monumentele istorice a(late 'n proprietatea persoanelor (izice sau "uridice de drept pri)at pot (i )ndute numai
'n conditiile e/ercitarii dreptului de preemtiune al statului romn% prin Ministerul Culturii si Cultelor% sau al
unitatilor administrati),teritoriale% dupa caz% potri)it prezentei legi% su& sanctiunea nulitatii a&solute a )nzarii.
.!Proprietarii persoane (izice sau "uridice care intentioneaza sa )nda monumente istorice )or 'nstiinta 'n scris
directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti.
3!Directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% )or
transmite Ministerului Culturii si Cultelor 'nstiintarea pre)azuta la alin. .! 'n termen de * zile de la primirea
acesteia.
1
4!Termenul de e/ercitare a dreptului de preemtiune al statului este de ma/imum *5 de zile de la data
'nregistrarii la Ministerul Culturii si Cultelor a 'nstiintarii pre)azute la alin. .!0 titularii dreptului de preemtiune )or
pre)edea 'n &ugetul propriu sumele necesare destinate e/ercitarii dreptului de preemtiune0 )aloarea de
ac+izitionare se negociaza cu )nzatorul.
6!$n cazul 'n care Ministerul Culturii si Cultelor nu 'si e/ercita dreptul de preemtiune 'n termenul pre)azut la
alin.4! acest drept se trans(era autoritatilor pu&lice locale% care 'l pot e/ercita 'n ma/imum 1. zile.
1!$n conditiile legii% 'n )ederea prote"arii monumentelor istorice se poate proceda% 'n cazuri e/treme% la
stramutarea acestora.
15!Monumentele istorice care se a(la pe teritoriul Romniei si care sunt proprietatea altor state sunt prote"ate 'n
conditiile prezentei legi.
Art. .
1!Paza% 'ntretinerea% conser)area% consolidarea% restaurarea si punerea 'n )aloare prin mi"loace adec)ate a
monumentelor istorice re)in% dupa caz% proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora% 'n
con(ormitate cu pre)ederile prezentei legi.
#!$n cazul 'n care un monument istoric nu are proprietar cunoscut o&ligatiile decurgnd din prezenta lege re)in
autoritatii administratiei pu&lice locale din unitatea administrati)a pe al carei teritoriu este situat monumentul
istoric sau autoritatilor administratiei pu&lice centrale.
Art. 3
1!7tatul garanteaza si asigura prote"area monumentelor istorice 'n conditiile sta&ilite prin prezenta lege.
#!Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei pu&lice centrale de specialitate care ela&oreaza
strategiile si normele speci(ice de prote"are a monumentelor istorice% urmareste si asigura aplicarea lor.
*!Autoritatile administratiei pu&lice centrale de specialitate% institutiile de specialitate su&ordonate acestora si
autoritatile administratiei pu&lice locale cola&oreaza si raspund% dupa caz% de acti)itatea de prote"are a
monumentelor istorice.
-!Autoritatile administratiei pu&lice centrale de specialitate si institutiile din su&ordinea acestora% precum si
autoritatile administratiei pu&lice locale coopereaza cu proprietarii monumentelor istorice% persoane (izice sau
"uridice% cu detinatorii si administratorii acestora% precum si cu institutiile pu&lice si organizatiile
negu)ernamentale din domeniul prote"arii monumentelor istorice si 'i spri"ina 'n conditiile legii.
TITLUL II: Prote"area monumentelor istorice
CAPIT8LUL I: Monumentele istorice
Art. 4
1!Monumentele istorice se claseaza ast(el:
a!'n grupa A , monumentele istorice de )aloare nationala si uni)ersala0
&!'n grupa 2 , monumentele istorice reprezentati)e pentru patrimoniul cultural local.
#!Clasarea monumentelor istorice 'n grupe se (ace prin ordin al ministrului culturii si cultelor% la propunerea
Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice% con(orm procedurii de clasare pre)azute de prezenta lege.
*!Monumentele istorice clasate 'n grupele pre)azute la alin. 1! si zonele de protectie a acestora% a(late 'n
proprietate pu&lica% pot (i declarate% potri)it legii% de interes pu&lic national sau local% dupa caz% prin +otarre a
:u)ernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor% respecti) prin +otarre a consiliilor locale% "udetene sau a
Consiliului :eneral al Municipiului 2ucuresti% cu a)izul Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. 6
1!Pentru (iecare monument istoric se instituie zona sa de protectie% prin care se asigura conser)area integrata
a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.
#!Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza simultan cu clasarea &unului imo&il ca monument
istoric% 'n conditiile legii.
*!$n zona de protectie pot (i instituite ser)ituti de utilitate pu&lica si reglementari speciale de construire prin
planurile si regulamentele de ur&anism apro&ate si a)izate con(orm legii.
-!Procedura de delimitare si instituire a zonelor de protectie se sta&ileste prin ordin al ministrului culturii si
cultelor% care )a (i pu&licat 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% 'n termen de * luni de la data intrarii 'n
)igoare a prezentei legi.
Art. 1
1!Monumentele istorice sunt prote"ate indi(erent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de conser)are.
#!Prote"area monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dez)oltare dura&ila economico,
sociala% turistica% ur&anistica si de amena"are a teritoriului% la ni)el national si local.
2
*!;/proprierea pentru cauza de utilitate pu&lica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora
sau instituirea unor ser)ituti poate (i initiata si aplicata numai cu a)izul Ministerului Culturii si Cultelor.
-!Aplicarea de ser)ituti care au drept consecinta des(iintarea% distrugerea partiala sau degradarea
monumentelor istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.
Art. 15
1!8rice inter)entie asupra monumentelor istorice si asupra imo&ilelor din zona lor de protectie% precum si orice
modi(icare a situatiei "uridice a monumentelor istorice se (ac numai 'n conditiile sta&ilite prin prezenta lege.
#!Des(iintarea% distrugerea partiala sau totala% pro(anarea% precum si degradarea monumentelor istorice sunt
interzise si se sanctioneaza con(orm legii.
CAPIT8LUL II: ;)identa si clasarea monumentelor istorice
Art. 11
1!;)identa monumentelor istorice rezulta din procedura de alcatuire a (isei (iecarui monument% 'n care sunt
consemnate in(ormatiile te+nice si stiinti(ice% toate inter)entiile umane% precum si modi(icarile naturale sur)enite
'n decursul timpului.
#!Clasarea este procedura prin care se con(era regim de monument istoric unui &un imo&il con(orm art. 4.
*!;)identa si clasarea se realizeaza potri)it dispozitiilor pre)azute de prezenta lege si 'n con(ormitate cu
normele metodologice de clasare si e)identa a monumentelor istorice% apro&ate prin ordin al ministrului culturii
si cultelor% care )a (i pu&licat 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I.
Art. 1#
1!Procedura de clasare se declanseaza de catre directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural
national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% ast(el:
1.din o(iciu% 'n urmatoarele situatii:
a!pentru &unurile imo&ile a(late 'n proprietatea statului sau a unitatilor administrati),teritoriale0
&!pentru &unurile imo&ile a(late 'n proprietatea cultelor religioase0
c!pentru &unurile imo&ile descoperite 'ntmplator sau 'n cadrul unor cercetari ar+eologice sistematice0
#.la cererea sau% dupa caz% la propunerea:
a!proprietarului &unului imo&il% a muzeului municipal sau "udetean0
&!primarului localitatii% a consiliului local sau "udetean% respecti) al Consiliului :eneral al Municipiului 2ucuresti%
pe al carui teritoriu administrati) se a(la &unul imo&il 'n cauza0
c!Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice sau Comisiei 9ationale de Ar+eologie0
d!asociatiilor si (undatiilor legal constituite% cu acti)itate 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice.
#!Dosarul de clasare se 'ntocmeste de directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene%
respecti) a municipiului 2ucuresti% se 'nainteaza Directiei Monumentelor Istorice% care 'l analizeaza% 'l supune
spre a)izare Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice si% dupa caz% 'nainteaza ministrului culturii si cultelor
propunerea de clasare sau de neclasare.
*!2unul imo&il se claseaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor% care )a (i pu&licat 'n Monitorul 8(icial al
Romniei% Partea I.
-!8rdinul de clasare emis de ministrul culturii si cultelor sau +otarrea de neclasare se comunica proprietarului
si titularilor altor drepturi reale% precum si autoritatii administratiei pu&lice locale% 'n termen de cel mult *5 de zile
de la data emiterii.
Art. 1*
1!Directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% au
o&ligatia de a comunica ne'ntrziat declansarea procedurii de clasare% dupa caz% proprietarului% titularului
dreptului de administrare sau% respecti)% titularului altui drept real asupra &unului imo&il.
#!De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de
clasare si pna la pu&licarea ordinului de clasare sau pna la emiterea ordinului de neclasare% dupa caz% dar nu
mai mult de 1# luni% &unului imo&il 'n cauza i se aplica regimul "uridic al monumentelor istorice% potri)it
dispozitiilor prezentei legi.
Art. 1-
1!8rdinul de clasare sau de neclasare poate (i contestat de proprietarul &unului imo&il 'n cauza la Ministerul
Culturii si Cultelor 'n termen de *5 de zile de la data comunicarii0 contestatia se solutioneaza 'n termen de *5 de
zile de la 'nregistrare.
3
#!$n cazul 'n care prin )otul a doua treimi din numarul mem&rilor Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice
sustine +otarrea initiala de clasare sau de neclasare% ministrul culturii si cultelor este 'ndreptatit sa respinga
contestatia.
*!$n cazul 'n care contestatarul nu este multumit de raspunsul primit% acesta se poate adresa instantei de
contencios administrati)% 'n conditiile legii.
-!$n cazul 'n care ordinul de clasare a (ost contestat 'n conditiile legii% acesta ramne de(initi) dupa epuizarea
cailor de atac.
.!$n cazul 'n care ordinul de clasare nu este contestat 'n conditiile legii% acesta ramne de(initi) dupa *5 de zile
de la comunicarea lui 'n scris proprietarului si autoritatilor administratiei pu&lice locale.
3!La data ramnerii de(initi)e a ordinului de neclasare e(ectele aplicarii pre)ederilor art. 1* alin. #! 'nceteaza0
reluarea procedurii de clasare nu poate inter)eni 'nainte de * ani% 'n a&senta descoperirii unor elemente noi
care sa o "usti(ice.
4!$n situatia introducerii unei actiuni 'n contencios administrati) 'mpotri)a ordinului de clasare% pna la
pronuntarea unei +otarri "udecatoresti ramase de(initi)e si ire)oca&ile asupra &unului imo&il 'n cauza se aplica
pre)ederile art. 1* alin. #!.
Art. 1.
1!8rdinul de clasare se pu&lica prin gri"a Ministerului Culturii si Cultelor 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea
I% 'n termen de 1. zile de la ramnerea de(initi)a.
#!Calitatea de monument istoric a &unului imo&il respecti) se 'nscrie de catre proprietar% (ara ta/a% 'n Cartea
(unciara% 'n termen de *5 de zile de la data pu&licarii ordinului de clasare 'n Monitorul 8(icial al Romniei%
Partea I.
Art. 13
1!$n termen de 15 de zile de la data pu&licarii 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% a ordinului de clasare
directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti%
'ntocmesc si comunica proprietarului actul prin care sunt precizate conditiile si regulile de utilizare sau de
e/ploatare si de 'ntretinere a &unului imo&il 'n cauza% denumit 8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric%
care 'nsoteste actele de proprietate% de concesiune sau de 'nc+iriere pe tot parcursul e/istentei imo&ilului 'n
cauza.
#!Metodologia de 'ntocmire si continutul 8&ligatiei pri)ind (olosinta monumentului istoric se apro&a 'n termen
de 15 de zile de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi% prin ordin al ministrului culturii si cultelor% care )a (i
pu&licat 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I.
*!8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric este ser)itute constituita 'n (olosul imo&ilului si se 'nscrie 'n
Cartea (unciara de catre proprietar 'n termen de *5 de zile de la data comunicarii ei.
Art. 14
1!Monumentele istorice si zonele lor de protectie sunt e)identiate 'n planurile ur&anistice generale si 'n toate
celelalte documentatii de ur&anism si% respecti)% de amena"are a teritoriului.
#!Calitatea de monument istoric este marcata 'n mod o&ligatoriu pe &unul imo&il printr,un 'nsemn amplasat de
reprezentantii primariei% 'n con(ormitate cu normele metodologice de semnalizare a monumentelor istorice.
Art. 16
1!$n sensul prezentei legi% prin declasare se 'ntelege procedura de radiere din Lista cuprinznd monumentele
istorice a unui &un imo&il sau numai a unei parti din acesta.
#!Declasarea monumentelor istorice urmeaza aceeasi procedura ca cea pre)azuta pentru clasare. ;a
este declansata din o(iciu 'n oricare dintre situatiile urmatoare:
a!descarcarea de sarcina ar+eologica% 'n cazul siturilor ar+eologice% con(orm a)izului Comisiei 9ationale de
Ar+eologie0
&!disparitia monumentului istoric.
Art. 11
7c+im&area grupei de clasare a monumentelor istorice se (ace potri)it procedurii pre)azute pentru clasare.
Art. #5
1!Clasarea de urgenta este procedura e/ceptionala prin care un &un imo&il a(lat 'n pericol iminent de
distrugere sau de alterare (izica este clasat 'n grupa A sau 2% dupa caz% 'n )ederea luarii masurilor urgente
necesare pentru sal)area sa.
#!7olicitarea declansarii procedurii de clasare de urgenta se (ace 'n termen de ma/imum * zile de la
constatarea situatiei de urgenta de catre proprietar% primar sau de directia pentru cultura% culte si patrimoniul
cultural national "udeteana% respecti) a municipiului 2ucuresti0 solicitarea se adreseaza Directiei Monumentelor
Istorice.
*!$mpotri)a ordinului de clasare de urgenta proprietarul se poate adresa instantei de contencios administrati).
4
-!Pna la solutionarea litigiului &unului imo&il 'n cauza i se aplica dispozitiile art. 1* alin. #!.
Art. #1
1!Lista cuprinznd monumentele istorice include monumentele istorice clasate 'n grupa A sau 2 si se
'ntocmeste de Institutul 9ational al Monumentelor Istorice% cu a)izul Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice
si% dupa caz% al Comisiei 9ationale de Ar+eologie.
#!Lista cuprinznd monumentele istorice se apro&a prin ordin al ministrului culturii si cultelor% se pu&lica 'n
Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% si se actualizeaza la (iecare . ani.
*!Lista cuprinznd monumentele istorice sta la &aza 'ntocmirii cadastrului de specialitate al monumentelor
istorice.
CAPIT8LUL III: Inter)entii asupra monumentelor istorice
Art. ##
1!Inter)entiile asupra monumentelor istorice se (ac numai pe &aza si cu respectarea a)izului emis de Ministerul
Culturii si Cultelor0 (ac e/ceptie inter)entiile determinate de (orta ma"ora% cu conditia ca modi(icarile sa (ie
re)ersi&ile.
#!$n sensul prezentei legi% inter)entiile ce se e(ectueaza asupra monumentelor istorice sunt:
a!toate lucrarile de cercetare% construire% e/tindere% reparare% consolidare% conser)are% restaurare% amena"ari
peisagistice% precum si orice alte lucrari care modi(ica su&stanta sau aspectul monumentelor istorice% inclusi)
reparatiile curente% lucrarile de 'ntretinere si iluminarea interioara si e/terioara de siguranta si decorati)a0
&!e/ecutarea de mula"e de pe componente ale monumentelor istorice0
c!amplasarea de(initi)a sau temporara de 'mpre"muiri% constructii de protectie% piese de mo&ilier (i/% de panouri
pu&licitare% (irme% sigle sau orice (el de 'nsemne pe si 'n monumente istorice0
d!sc+im&ari ale destinatiei monumentelor istorice% inclusi) sc+im&arile temporare0
e!stramutarea monumentelor istorice0
(!amena"ari de cai de acces% pietonale si carosa&ile% utilitati ane/e% indicatoare% inclusi) 'n zonele de protectie a
monumentelor istorice.
*!Autorizatia de construire% autorizatia de des(iintare% precum si autorizatiile re(eritoare la inter)entiile pre)azute
la alin. #! sunt eli&erate numai pe &aza si 'n con(ormitate cu a)izul Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte
a)ize% potri)it dispozitiilor legale 'n )igoare.
-!Autorizatiile pre)azute la alin. *!% emise (ara a)izul institutiilor a&ilitate prin lege si (ara respectarea conditiilor
acestora% sunt nule de drept.
.!8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric (ace parte integranta din Cartea te+nica a constructiei. $n
situatia 'n care aceasta nu e/ista 8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric tine locul documentatiei
te+nice de utilizare a &unului imo&il% 'n conditiile legii.
Art. #*
Inter)entiile care se e(ectueaza asupra imo&ilelor care nu sunt monumente istorice% dar care se a(la 'n
ansam&luri% situri sau zone de protectie a monumentelor istorice% se autorizeaza pe &aza a)izului Ministerului
Culturii si Cultelor% al Ministerului Lucrarilor Pu&lice% Transporturilor si Locuintei si a celorlalte a)ize% potri)it
dispozitiilor legale 'n )igoare.
Art. #-
1!Toate inter)entiile care se e(ectueaza asupra monumentelor istorice% altele dect cele de sc+im&are a
destinatiei% de 'ntretinere sau de reparatii curente% indi(erent de sursa lor de (inantare si de regimul de
proprietate al imo&ilului% se (ac su& inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Cultelor% respecti) ale
directiilor pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% cu
personal atestat si agreat% 'n conditiile legii.
#!$n conditiile legii% 'n cazul realizarii de lucrari neautorizate sau care 'ncalca a)izele de specialitate% personalul
de inspectie a&ilitat are dreptul sa 'ntrerupa lucrarile pna la intrarea 'n legalitate% sa aplice sanctiuni si% dupa
caz% sa dispuna re)enirea la situatia initiala si sa sesizeze organele de cercetare penala.
*!;/pertizarea structurala a monumentelor istorice si )eri(icarea te+nica a proiectelor de consolidare a
monumentelor istorice se (ac numai de e/perti si )eri(icatori te+nici% atestati de Ministerul Culturii si Cultelor
pentru e/igentele speci(ice domeniului monumentelor istorice% cu respectarea cerintelor pri)ind calitatea
lucrarilor 'n constructii.
Art. #.
$n perioada e(ectuarii cercetarilor ar+eologice si pna la luarea deciziei (inale asupra materialului ar+eologic
descoperit de institutiile a&ilitate conser)area lucrarilor la monumentele istorice 'n cauza% precum si a marturiilor
ar+eologice descoperite re)ine att responsa&ilului stiinti(ic al santierului ar+eologic% ct si institutiei
organizatoare% con(orm a)izului Ministerului Culturii si Cultelor% respecti) al directiilor pentru cultura% culte si
5
patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% 'n (unctie de grupa 'n care monumentul
istoric este 'nscris 'n Lista cuprinznd monumentele istorice.
Art. #3
1!Conser)area monumentelor istorice reprezentnd descoperiri ar+eologice ramase decopertate se (ace% 'n
conditiile legii% de catre autoritatile administratiei pu&lice locale% su& coordonarea unor specialisti si e/perti
atestati.
#!Programul de conser)are a monumentelor istorice 'nscrise 'n Lista cuprinznd monumentele istorice 'n grupa
A se a)izeaza de Ministerul Culturii si Cultelor% iar cel al monumentelor istorice 'nscrise 'n Lista cuprinznd
monumentele istorice 'n grupa 2 se a)izeaza de directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national
"udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti.
TITLUL III: Institutii si organisme de specialitate cu atri&utii 'n prote"area monumentelor istorice
CAPIT8LUL I: Institutii
Art. #4
1!Ministerul Culturii si Cultelor ela&oreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea
pre)ederilor legale si a normelor si metodologiilor din domeniul prote"arii monumentelor istorice.
#!Ministerul Culturii si Cultelor asigura 'ndeplinirea anga"amentelor statului asumate prin con)entiile
internationale re(eritoare la protectia monumentelor istorice% la care Romnia este parte.
*!Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul 'n relatia cu proprietarii de monumente istorice si cu titularii altor
drepturi reale asupra acestora.
-!Pentru 'ndeplinirea atri&utiilor sale% potri)it pre)ederilor prezentei legi% Ministerul Culturii si Cultelor
organizeaza compartimente de specialitate 'n aparatul propriu% precum si institutii su&ordonate% a)nd drept
atri&utii acti)itatile de cercetare% e)identa% clasare% inspectie si control% conser)are% restaurare si punere 'n
)aloare a monumentelor istorice.
Art. #6
1!$n )ederea prote"arii monumentelor istorice Ministerul Culturii si Cultelor 'ndeplineste direct sau prin
institutiile sale su&ordonate urmatoarele atri&utii:
a!organizeaza sistemul national de cercetare% e)identa% ela&orare de reglementari te+nice% de supra)eg+ere si
inspectie a monumentelor istorice si a)izeaza reglementarile te+nice cu aplica&ilitate pentru domeniul
monumentelor istorice% 'n cazul 'n care ele sunt ela&orate de alte autoritati dect Ministerul Culturii si Cultelor0
&!con(era prin ordin al ministrului culturii si cultelor regimul de monument istoric imo&ilelor clasate si instituie
zonele lor de protectie0
c!pu&lica Lista cuprinznd monumentele istorice 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% si o actualizeaza%
potri)it legii0
d!instituie cadastrul monumentelor istorice0
e!(ace propuneri pentru cuprinderea 'n proiectul &ugetului de stat a sumelor necesare 'n )ederea (inantarii
c+eltuielilor pentru prote"area monumentelor istorice0
(!emite a)izele de specialitate necesare 'n )ederea eli&erarii autorizatiilor de construire pentru lucrarile si
inter)entiile de orice natura asupra monumentelor istorice0
g!emite a)izul de specialitate pri)ind regulamentele de constructie din zonele de protectie a monumentelor
istorice0
+!cola&oreaza la ela&orarea sectiunilor Planului de amena"are a teritoriului national care au ca o&iect
monumentele istorice si emite a)izele de specialitate pri)ind planurile de amena"are a teritoriului "udetean0
i!emite a)izele de specialitate necesare 'n )ederea eli&erarii autorizatiilor de construire sau des(iintare pentru
imo&ilele a(late 'n zonele de protectie a monumentelor istorice sau 'n ansam&luri si situri istorice% precum si 'n
zonele de protectie a acestora% pna la apro&area% 'n conditiile legii% a documentatiilor de ur&anism pentru
zonele respecti)e0
"!emite a)izele de specialitate pri)ind planurile ur&anistice generale ale localitatilor care cuprind monumente
istorice% pri)ind planurile ur&anistice zonale pentru zonele prote"ate care cuprind monumente istorice% precum si
pri)ind planurile ur&anistice de detaliu care au ca o&iect monumente istorice sau imo&ile din zona lor de
protectie0
<!initiaza% atunci cnd este necesar% sau solicita consiliilor "udetene e/proprierea pentru cauza de utilitate
pu&lica a monumentelor istorice din grupa A% respecti) a celor din grupa 2% 'n )ederea sal)arii acestora de la
distrugere si degradare0
l!coordoneaza% prin diriginti de specialitate ai 8(iciului 9ational al Monumentelor Istorice% atestati de Ministerul
Culturii si Cultelor% lucrarile de conser)are% consolidare si restaurare a monumentelor istorice% atunci cnd
inter)entiile sunt (inantate total sau partial din (ondurile alocate de Ministerul Culturii si Cultelor0
m!asigura inspectia si controlul propriu la monumentele istorice pri)ind starea lor de conser)are si respectarea
a)izelor de specialitate emise% precum si controlul propriu al santierelor a)nd drept o&iect monumentele
6
istorice% indi(erent de regimul de proprietate si de grupa monumentului istoric% de natura operatiunilor si de sursa
lor de (inantare0
n!constata contra)entii si aplica sanctiuni prin 'mputernicitii sai si ia masurile corespunzatoare de sesizare a
organelor de cercetare penala 'n cazul in(ractiunilor0
o!instituie% 'n termen de 15 de zile de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi% Registrul specialistilor% Registrul
e/pertilor si )eri(icatorilor te+nici% precum si Registrul agentilor economici autorizati sa des(asoare acti)itatile
pre)azute la lit. =!0
p!emite pentru domeniul prote"arii monumentelor istorice atestatul de:
, specialist 'n cercetarea si in)estigarea monumentelor istorice0
, specialist 'n e)identa0
, specialist 'n proiectare0
, e/pert si e/pert te+nic0
, responsa&il cu e/ecutia , se( de santier0
, responsa&il cu urmarirea 'n timp a constructiilor0
, diriginte de santier0
, alt specialist% 'n con(ormitate cu Regulamentul pri)ind atestarea specialistilor si e/pertilor din domeniul
prote"arii monumentelor istorice% apro&at prin ordin al ministrului culturii si cultelor0
=!a)izeaza% potri)it legii% constituirea agentilor economici care au ca o&iect de acti)itate e(ectuarea de cercetari%
proiectarea si e/ecutarea de lucrari asupra monumentelor istorice0
r!cola&oreaza cu Ministerul ;ducatiei si Cercetarii% Ministerul Lucrarilor Pu&lice% Transporturilor si Locuintei si cu
Ministerul Muncii si 7olidaritatii 7ociale la organizarea si (unctionarea sistemului national de educatie% pregatire
si per(ectionare a specialistilor si meseriasilor din domeniul prote"arii monumentelor istorice0
s!sustine% 'n conditiile legii% programe si proiecte de re)italizare si punere 'n )aloare a monumentelor istorice%
+otaraste strategii si co(inanteaza programe si pu&licatii pentru animarea culturala si stimularea interesului
pu&lic (ata de monumentele istorice0
s!ela&oreaza 'mpreuna cu Ministerul de Interne normele de pre)enire si de stingere a incendiilor la monumente
istorice0
t!sta&ileste 'mpreuna cu Ministerul Apararii 9ationale masurile speciale de protectie a monumentelor istorice 'n
caz de con(lict armat0
t!cola&oreaza cu celelalte autoritati ale administratiei pu&lice centrale si locale la realizarea planurilor si a
normelor metodologice pentru sta&ilirea masurilor de pre)enire a distrugerilor cauzate de dezastrele naturale0
cola&oreaza cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului la ela&orarea normelor si metodologiilor pri)ind
'nlaturarea sau diminuarea (actorilor poluanti 'n zonele de protectie a monumentelor istorice0
u!instituie si controleaza amplasarea 'nsemnului distincti) care atesta regimul de monument istoric al unui &un
imo&il% 'n )ederea prote"arii sale 'n timp de pace sau de con(lict armat0
)!a)izeaza 'n(iintarea organizatiilor negu)ernamentale cu acti)itate 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice
si cola&oreaza cu acestea% 'n conditiile legii% la realizarea de programe si proiecte de prote"are a monumentelor
istorice0
>!asigura (unctionarea% logistica% secretariatul te+nic permanent si sediul Comisiei 9ationale a Monumentelor
Istorice si ale Comisiei 9ationale de Ar+eologie si editeaza pu&licatiile acestora0
/!cola&oreaza cu organismele internationale interesate si participa% 'n cooperare cu acestea% la (inantarea
programelor de prote"are a monumentelor istorice0
?!e/ercita% 'n numele statului% dreptul de preemtiune asupra monumentelor istorice% 'n )ederea prote"arii
acestora% precum si asupra imo&ilelor din zona de protectie a monumentelor istorice% 'n )ederea pastrarii
integritatii (izice a cadrului construit si natural al monumentelor istorice0
z!instituie si acorda% la propunerea Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice si% dupa caz% a Comisiei
9ationale de Ar+eologie% titlul si statutul de oras istoric sau sat istoric% 'n con(ormitate cu normele metodologice
de clasare si de e)identa a monumentelor istorice.
#!Pentru eli&erarea a)izelor pre)azute la alin. 1! lit.(!% g!% "! si )! nu se percep ta/e sau tari(e.
*!Pentru eli&erarea atestatelor si a)izelor pre)azute la alin. 1! lit. i!% p! si =! se percep ta/e si tari(e care se (ac
)enit la Ministerul Culturii si Cultelor si se gestioneaza 'n regim e/tra&ugetar% 'n conditiile legii% e/clusi) pentru
lucrari 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice.
-!9i)elul tari(elor pentru eli&erarea atestatelor este:
a!pentru eli&erarea atestatelor pre)azute la alin. 1! lit. p! , 655.555 lei0 )eniturile o&tinute se gestioneaza 'n
regim e/tra&ugetar0
&!pentru eli&erarea a)izelor pre)azute la alin. 1! lit. =!, #.555.555 lei pentru agentii economici care au ca o&iect
de acti)itate e(ectuarea de cercetari si proiectare si ..555.555 lei pentru agentii economici care au ca o&iect de
acti)itatea e/ecutarea de lucrari la monumentele istorice0 )eniturile o&tinute se gestioneaza 'n regim
e/tra&ugetar.
.!9i)elul ta/elor pre)azute la alin. 1! lit. i! este:
a!pentru cladiri pri)ate cu destinatia de locuinta% sanatate% 'n)atamnt sau cultura , ..555 lei@mA#Bsupra(ata
des(asurata0
7
&!pentru constructii 'n care se des(asoara acti)itati economice sau comerciale , #..555 lei@mA#Bsupra(ata
des(asurata0
c!sunt scutite de la plata ta/elor constructiile cu (unctii de interes pu&lic ale statului.
3!Cuantumul ta/elor si tari(elor pre)azute la alin. -! si .! se actualizeaza anual potri)it coe(icientului de
in(latie.
Art. #1
1!Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 9ational se reorganizeaza 'n Institutul 9ational al
Monumentelor Istorice ca institutie pu&lica 'n su&ordinea Ministerului Culturii si Cultelor% (inantat de la &ugetul
de stat si din )enituri e/tra&ugetare.
#!8rganizarea si (unctionarea Institutului 9ational al Monumentelor Istorice se (ac prin +otarre a :u)ernului%
initiata de Ministerul Culturii si Cultelor% 'n termen de ma/imum * luni de la data intrarii 'n )igoare a prezentei
legi% (ara a a(ecta e/ercitiul (inanciar curent.
*!Principalele atri&utii ale Institutului 9ational al Monumentelor Istorice sunt:
a!actualizeaza e)identa monumentelor istorice0
&!ela&oreaza si propune actualizarea periodica a Listei cuprinznd monumentele istorice0
c!ela&oreaza normati)e si metodologii pentru domeniul monumentelor istorice% care se apro&a prin ordin al
ministrului culturii si cultelor0
d!asigura (undamentarea stiinti(ica a deciziilor si a)izelor Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice pri)ind
clasarea si e)identa monumentelor istorice% la inter)entiile asupra acestora% precum si 'n zonele lor de protectie0
e!gestioneaza% 'n conditiile legii% (ondurile destinate e)identei% ela&orarii normelor si metodologiilor pentru
monumente istorice% in)estigatiilor% proiectelor,pilot% e/pertizelor% cercetarilor si studiilor speci(ice0
(!administreaza &aza nationala de date a monumentelor istorice% ar+i)a% (ototeca% (ondul cartogra(ic si &i&lioteca
monumentelor istorice% care sunt proprietatea pu&lica a statului romn0
g!coordoneaza acti)itatea institutiilor din teritoriu pri)ind e)identa monumentelor istorice si realizarea cadastrului
acestora0
+!editeaza Re)ista monumentelor istorice si 2uletinul monumentelor istorice% precum si alte pu&licatii de
specialitate% pe orice tip de suport.
-!Institutul 9ational al Monumentelor Istorice organizeaza si realizeaza alte acti)itati aducatoare de )enituri%
speci(ice atri&utiilor sale% con(orm pre)ederilor art. 4* alin. - din Legea nr. 4#@1113 pri)ind (inantele pu&lice% cu
modi(icarile si completarile ulterioare% inclusi) prin 'nc+eierea de contracte cu persoane "uridice sau (izice de
specialitate% )enituri pe care le gestioneaza 'n regim e/tra&ugetar.
.!Institutul 9ational al Monumentelor Istorice preia 'n administrare la data 'n(iintarii sale 'ntreaga documentatie
a institutiilor care au (unctionat anterior 'n domeniul monumentelor istorice: Comisia Monumentelor Istorice%
Directia Monumentelor Istorice% Directia Monumentelor Istorice si de Arta% Directia Patrimoniului Cultural
9ational% Directia ;conomica si a Patrimoniului Cultural 9ational% Directia Monumentelor% Ansam&lurilor si
7iturilor Istorice% Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural 9ational.
3!Institutul 9ational al Monumentelor Istorice dez)olta (ondul si &aza nationala de date% inclusi) prin ac+izitii si
donatii.
Art. *5
1!8(iciul 9ational pentru Prote"area Patrimoniului se reorganizeaza 'n 8(iciul 9ational al Monumentelor Istorice%
ca institutie pu&lica cu personalitate "uridica% 'n su&ordinea Ministerului Culturii si Cultelor% (inantat din )enituri
e/tra&ugetare si din alocatii de la &ugetul de stat.
#!8rganizarea si (unctionarea 8(iciului 9ational al Monumentelor Istorice se (ac prin +otarre a :u)ernului% la
propunerea Ministerului Culturii si Cultelor% 'n termen de ma/imum * luni de la data intrarii 'n )igoare a prezentei
legi% (ara a a(ecta e/ercitiul (inanciar 'n curs.
*!Principalele atri&utii ale 8(iciului 9ational al Monumentelor Istorice sunt:
a!gestionarea% 'n conditiile legii% a (ondurilor destinate cercetarii si e/pertizarii 'n )ederea proiectarii si e/ecutiei
lucrarilor de consolidare,restaurare si de punere 'n )aloare a monumentelor istorice0
&!(undamentarea% 'n con(ormitate cu normele pri)ind creditarea% ela&orate de Ministerul Culturii si Cultelor si
apro&ate prin +otarre a :u)ernului% a necesarului de credite0 propunerea prioritatilor si e)aluarea
documentatiilor prezentate de persoanele de drept pri)at 'n )ederea o&tinerii de credite (ara do&nda% cu
do&nda redusa sau cu do&nda pietei% pentru e(ectuarea de lucrari de prote"are la monumentele istorice
detinute0
c!gestionarea% prin acordarea de credite 'n con(ormitate cu pre)ederile alin. *! lit. &!% 'n regim e/tra&ugetar% a
sumelor pro)enite din aplicarea tim&rului monumentelor istorice% instituit potri)it pre)ederilor art. .1% precum si
din alte surse cu aceeasi destinatie% o&tinute 'n conditiile legii0 sumele 'ncasate din ram&ursari de credite si plati
din do&nzi se utilizeaza 'n sistem re)ol)ing% cu acelasi scop0
d!administrarea% 'n numele Ministerului Culturii si Cultelor% a monumentelor istorice intrate cu orice titlu 'n
proprietatea statului% altele dect cele administrate de alte institutii pu&lice din su&ordinea Ministerului Culturii si
Cultelor0 propunerea concesionarii sau 'nc+irierii acestora 'n conditiile legii0
8
e!editarea pe orice tip de suport si comercializarea materialelor pri)ind prote"area si punerea 'n )aloare a
monumentelor istorice0
(!organizarea si realizarea altor acti)itati speci(ice atri&utiilor sale% aducatoare de )enituri% con(orm pre)ederilor
art. 4* alin. - din Legea nr. 4#@1113 pri)ind (inantele pu&lice% cu modi(icarile si completarile ulterioare% inclusi)
prin 'nc+eierea de contracte cu persoane "uridice sau (izice de specialitate% pe care le gestioneaza 'n regim
e/tra&ugetar.
-!8(iciul 9ational al Monumentelor Istorice preia la data 'n(iintarii sale 'ntreaga &aza materiala de e/ecutie%
&unuri mo&ile si imo&ile% care au apartinut institutiilor cu acti)itate 'n domeniu , Directia Patrimoniului Cultural
9ational% Directia Monumentelor% Ansam&lurilor si 7iturilor Istorice% Centrul pentru Administrarea si Protectia
Patrimoniului Cultural% respecti) 8(iciul 9ational pentru Prote"area Patrimoniului.
Art. *1
1!$n )ederea realizarii masurilor de prote"are a monumentelor istorice% 'n termen de 35 de zile de la data intrarii
'n )igoare a prezentei legi% 'n cadrul directiilor pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene%
respecti) a municipiului 2ucuresti% se constituie% prin ordin al ministrului culturii si cultelor% 7er)iciul
monumentelor istorice% 'ncadrat cu personal specializat 'n domeniu.
#!Atri&utiile 7er)iciului monumentelor istorice sunt cele sta&ilite prin prezenta lege% prin Legea nr. 11@111-
pri)ind unele ordonante ale :u)ernului emise 'n &aza Legii nr. 61@111# pri)ind a&ilitarea :u)ernului de a emite
ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite e/terne% prin Legea nr. -1@111. pentru apro&area
8rdonantei :u)ernului nr. 36@111- pri)ind prote"area patrimoniului cultural national si prin alte acte normati)e.
CAPIT8LUL II: 8rganisme de specialitate
Art. *#
1!La data intrarii 'n )igoare a prezentei legi se reorganizeaza Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice si se
modi(ica structura si modul sau de (unctionare. Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice este organismul
stiinti(ic% consultati) si de a)izare 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice% care (unctioneaza pe lnga
Ministerul Culturii si Cultelor.
#!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice propune strategiile si a)izeaza% dupa caz% metodologiile%
normati)ele si masurile te+nico,stiinti(ice din domeniul prote"arii monumentelor istorice.
*!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice este (ormata din personalitati si specialisti atestati 'n domeniul
prote"arii si punerii 'n )aloare a monumentelor istorice% 'n sensul prezentei legi.
-!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice este compusa din #1 de mem&ri% este condusa de un presedinte
si - )icepresedinti si (unctioneaza 'n &aza propriului regulament de organizare si (unctionare.
.!Mem&rii Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice sunt numiti de ministrul culturii si cultelor la
propunerea:
a!Academiei Romne , # mem&ri0
&!Ministerului Lucrarilor Pu&lice% Transporturilor si Locuintei , un mem&ru0
c!Ministerului ;ducatiei si Cercetarii , # mem&ri0
d!organizatiilor negu)ernamentale cu acti)itate 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice , un mem&ru0
e!Ministerului Culturii si Cultelor , 1. mem&ri% dintre care 6 propusi de comisiile regionale ale monumentelor
istorice.
3!$n termen de *5 de zile de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi se ela&oreaza Regulamentul de
organizare si (unctionare a Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice si se apro&a prin ordin al ministrului
culturii si cultelor.
4!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice poate alege ca mem&ri de onoare ai sai specialisti din tara sau
din strainatate% personalitati stiinti(ice de recunoastere internationala din domeniul cercetarii si prote"arii
monumentelor istorice0 acestia sunt propusi de presedinte si sunt )alidati cu )otul ma"oritatii simple a comisiei.
6!Ministerul Culturii si Cultelor asigura mi"loacele materiale si (inanciare necesare pentru (unctionarea Comisiei
9ationale a Monumentelor Istorice.
Art. **
1!Autoritatea deciziilor Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice este garantata prin prezenta lege.
#!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice 'si des(asoara acti)itatea prin lucrari 'n plen% 'n cadrul 2iroului
comisiei si pe sectiuni de specialitate.
*!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice se constituie din - sectiuni pe domenii% conduse (iecare de un
presedinte ales din rndul mem&rilor acestora pentru un mandat de . ani0 presedintii de sectiuni de)in
)icepresedinti ai Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice.
-!Presedintele Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
.!Presedintele 'mpreuna cu )icepresedintii si secretarul (ormeaza 2iroul Comisiei 9ationale a Monumentelor
Istorice.
9
3!Deciziile Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice% ale sectiunilor si ale 2iroului Comisiei 9ationale a
Monumentelor Istorice se iau de regula cu ma"oritatea simpla a )oturilor% cu e/ceptia cazurilor pre)azute 'n
prezenta lege.
Art. *-
1!Presedintele Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice conduce acti)itatea acesteia si o reprezinta pe plan
national si international0 presedintele si )icepresedintii Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice (ac parte din
Consiliul stiinti(ic al Institutului 9ational al Monumentelor Istorice.
#!Cunctia de secretar al Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice este 'ndeplinita de directorul directiei de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor. Cunctiile de secretari ai sectiunilor de specialitate ale
Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice sunt 'ndeplinite de specialisti din cadrul directiei de specialitate a
Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. *.
1!Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice are urmatoarele atri&utii:
a!(undamenteaza din punct de )edere stiinti(ic strategia nationala de prote"are a monumentelor istorice0
&!a)izeaza metodologiile% normele% normati)ele si reglementarile te+nico,stiinti(ice din domeniul prote"arii
monumentelor istorice% care se apro&a prin ordin al ministrului culturii si cultelor0
c!+otaraste clasarea% neclasarea% declasarea si sc+im&area grupei monumentelor istorice0
d!sta&ileste criteriile de atestare a specialistilor si e/pertilor din domeniul prote"arii monumentelor istorice%
precum si criteriile de a)izare a agentilor economici cu acti)itate 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice0
e!a)izeaza sectiunile de specialitate pre)azute 'n Planul de amena"are a teritoriului national% ela&orate de
Ministerul Culturii si Cultelor0
(!a)izeaza planurile ur&anistice generale ale localitatilor care cuprind monumente istorice% planurile ur&anistice
zonale ale zonelor prote"ate care cuprind monumente istorice% precum si regulamentele de construire a(erente
acestor zone% iar 'n a&senta unor ast(el de documentatii de ur&anism si amena"are a teritoriului apro&ate%
planurile ur&anistice de detaliu care au drept o&iect monumente istorice sau imo&ile din zona de protectie a
acestora0
g!a)izeaza studiile de (undamentare istorico,stiinti(ica pentru instituirea si delimitarea zonelor prote"ate de
patrimoniu construit si a ariilor siturilor ar+eologice prote"ate prin lege% precum si reglementarile generale de
amena"are a teritoriului acestora% con(orm normelor legale 'n )igoare0
+!a)izeaza documentatiile te+nice pri)ind inter)entiile asupra monumentelor istorice din grupa A0 a)izeaza
inscriptionarea si marcarea monumentelor istorice% a)nd la &aza te/te a)izate de organisme sau institutii
stiinti(ice de specialitate0
i!a)izeaza documentatiile te+nice pri)ind inter)entiile asupra imo&ilelor din zonele de protectie a monumentelor
istorice0
"!(ormuleaza prioritatile lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice 'n )ederea (undamentarii sumelor
necesare ce urmeaza sa (ie alocate 'n acest scop de la &ugetul de stat% e/amineaza si a)izeaza prioritatile de
(inantare din (ondurile apro&ate prin &uget% precum si modi(icarile sur)enite pe parcursul anului &ugetar0
<!a)izeaza propunerile de ac+izitii de monumente istorice% ce se realizeaza prin Ministerul Culturii si Cultelor0
l!controleaza aplicarea deciziilor sale de catre proprietarii sau detinatorii de monumente istorice cu orice titlu0
m!a)izeaza contractele 8(iciului 9ational al Monumentelor Istorice pri)ind inter)entiile asupra monumentelor
istorice0
n!propune monumente istorice pentru a (i incluse 'n Lista patrimoniului cultural si natural mondial% precum si 'n
Lista patrimoniului mondial 'n pericol% ela&orate de U9;7C80
o!sesizeaza organele de stat competente pentru aplicarea si luarea de masuri pri)ind prote"area monumentelor
istorice% ca urmare a constatarilor controalelor e(ectuate de catre mem&rii sai% potri)it procedurilor pre)azute de
prezenta lege si de Regulamentul de organizare si (unctionare a Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice0
p!sustine ela&orarea de programe de pregatire a specialistilor% precum si de planuri de 'n)atamnt si
specializare 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice0
=!reprezinta Romnia 'n cadrul organismelor internationale de specialitate similare.
#!Atri&utiile Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice mentionate 'n alin. 1! lit. (!% g!% +!% i!% o! si p! pot (i
delegate sectiunilor sau comisiilor regionale ale monumentelor istorice% 'n conditiile sta&ilite de Regulamentul de
organizare si (unctionare a Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice.
Art. *3
1!$n termen de *5 de zile de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi comisiile regionale ale monumentelor
istorice se reorganizeaza ca organisme stiinti(ice 'n teritoriu ale Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice.
#!9umarul% teritoriul de competenta% organizarea si (unctionarea comisiilor regionale ale monumentelor istorice
sunt sta&ilite prin Regulamentul de organizare si (unctionare a Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice%
apro&at prin ordin al ministrului culturii si cultelor% care )a (i pu&licat 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I.
*!Comisiile regionale ale monumentelor istorice au cte 1 mem&ri% iar presedintii acestora sunt mem&ri ai
Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice.
10
-!Componenta comisiilor regionale ale monumentelor istorice se apro&a prin ordin al ministrului culturii si
cultelor.
.!Comisiile regionale ale monumentelor istorice au urmatoarele atri&utii:
a!urmaresc aplicarea strategiei nationale de prote"are a monumentelor istorice 'n regiunea lor de competenta0
&!analizeaza si propun Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice clasarea monumentelor istorice din regiunile
lor de competenta 'n grupa A sau 2% dupa caz0
c!a)izeaza planurile ur&anistice generale% planurile ur&anistice zonale si planurile ur&anistice de detaliu ale
localitatilor ce cuprind monumente istorice clasate 'n grupa 20
d!a)izeaza planurile ur&anistice de detaliu si proiectele de e/ecutie 'n zonele cu monumente istorice clasate 'n
grupa A% pentru care e/ista reglementari a)izate de Comisia 9ationala a Monumentelor Istorice0
e!a)izeaza documentatiile te+nice care propun lucrari de cercetare% in)estigatii si e/pertize te+nice% proiectele
te+nice si detaliile de e/ecutie pentru monumentele istorice clasate 'n grupa 20
(!propun Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice si autoritatilor administratiei pu&lice locale prioritatile de
(inantare si@sau co(inantare% dupa caz% a lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice clasate 'n grupa 20
g!controleaza respectarea pre)ederilor legale re(eritoare la prote"area monumentelor istorice de catre detinatorii
cu orice titlu% precum si de catre cei care e/ecuta lucrari la monumente istorice sau 'n zonele de protectie a
acestora0
+!a)izeaza documentatiile pentru lucrari de 'ntretinere si reparatii curente la monumentele istorice clasate 'n
grupa A% care nu aduc modi(icari de ar+itectura ori ale componentelor artistice% 'n conditiile 'n care lucrarile se
e/ecuta cu respectarea materialelor% te+nicilor si (ormelor constructi)e initiale0
i!'ndeplinesc alte atri&utii date 'n competenta% potri)it dispozitiilor legale.
Art. *4
1!$n cadrul corpului de control al ministrului culturii si cultelor se constituie un compartiment de control si audit%
e/clusi) pentru acti)itatea de prote"are a monumentelor istorice.
#!7tructura si organigrama compartimentului de control si audit se sta&ilesc 'n termen de *5 de zile de la data
intrarii 'n )igoare a prezentei legi% prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
*!Compartimentul de control si audit pentru acti)itatea de prote"are a monumentelor istorice are
urmatoarele atri&utii:
a!controleaza% 'n conditiile legii% documentele si documentatiile de orice (el pri)ind conser)area% restaurarea si
prote"area monumentelor istorice0
&!constata 'ncalcarea pre)ederilor legale 'n domeniul conser)arii% restaurarii si prote"arii monumentelor istorice0
sta&ileste persoanele responsa&ile si raspunderea disciplinara% materiala% contra)entionala sau penala a
acestora0
c!are acces% 'n conditiile legii% la orice monument istoric% precum si pe santierele de cercetare sau de
conser)are,restaurare a monumentelor istorice0 'n acest scop organele a&ilitate ale statului au o&ligatia sa
spri"ine personalul compartimentului 'n e/ercitarea atri&utiilor0
d!(ace propuneri de sanctionare 'n conditiile legii a a&aterilor constatate0
e!asigura acti)itatea de audit 'n domeniul acti)itatii de prote"are a monumentelor istorice% 'n conditiile legii.
-!$n 'ndeplinirea atri&utiilor pre)azute la alin. *! compartimentul de control si audit pentru acti)itatea de
prote"are a monumentelor istorice are dreptul sa solicite si sa primeasca in(ormatii si documente% 'n conditiile
legii% de la orice persoana (izica sau "uridica% aceasta a)nd o&ligatia de a da curs solicitarii 'n termen de 1. zile
calendaristice de la data emiterii cererii.
TITLUL ID: Responsa&ilitatile proprietarilor de monumente istorice si ale autoritatilor administratiei pu&lice
locale
CAPIT8LUL I: 8&ligatiile si drepturile proprietarilor de monumente istorice
Art. *6
1!$n scopul prote"arii monumentelor istorice proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor
drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt o&ligati:
a!sa 'ntretina% sa (oloseasca si sa e/ploateze imo&ilul numai cu respectarea pre)ederilor prezentei legi si a
8&ligatiei pri)ind (olosinta monumentului istoric% con(orm art. 130
&!sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea 'mpotri)a incendiilor0
c!sa 'nstiinteze de urgenta% 'n scris% directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana%
respecti) a municipiului 2ucuresti% precum si primarul orasului ori al comunei respecti)e despre orice modi(icari
sau degradari 'n starea (izica a monumentelor istorice detinute si a(late 'n teritoriul unitatii administrati),
teritoriale0
d!sa 'nstiinteze de urgenta% 'n scris% directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana%
respecti) a municipiului 2ucuresti% precum si primarul orasului sau al comunei respecti)e despre descoperirea
11
'ntmplatoare a oricaror constructii% elemente de constructii% a unor piese de in)entar (i/ ori mo&il sau a unui
)estigiu ar+eologic necunoscut anterior% asigurnd pastrarea descoperirilor 'n conditiile legii% pna la sosirea
delegatului institutiei de specialitate% dar nu pentru mai mult de 1. zile0
e!sa asigure% 'n conditiile legii% accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile
pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national% 'n )ederea constatarii starii de conser)are sau pentru
e(ectuarea de cercetari% inclusi) ar+eologice% de e/pertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de
e)identa0
(!'n cazul 'n care solicita descarcarea imo&ilului de sarcina ar+eologica% sa (inanteze sapatura si cercetarea
ar+eologica a(erente0
g!sa o&tina a)izele pre)azute de lege pentru toate inter)entiile pre)azute la art. ##0
+!sa asigure e(ectuarea lucrarilor de conser)are% consolidare% restaurare% precum si a oricaror alte lucrari%
con(orm pre)ederilor legale% numai de catre persoane (izice sau "uridice atestate 'n acest sens si sa pre)ada 'n
contracte conditiile si termenele de e/ecutie cuprinse 'n a)izul de specialitate0
i!sa respecte toate conditiile si termenele de e/ecutie cuprinse 'n a)izul de specialitate atunci cnd e/ecuta ei
'nsisi lucrari de 'ntretinere curenta sau orice alte inter)entii% con(orm pre)ederilor prezentei legi0
"!sa permita% pe &aza pre)ederilor contractuale% e/ecutarea inter)entiilor asupra monumentelor istorice detinute%
'n cazul 'n care acestea sunt initiate si (inantate de persoane "uridice a&ilitate 'n conditiile prezentei legi0
<!sa permita montarea si sa 'ntretina 'nsemnul si sigla EMonument istoricE0
l!sa o&tina a)izul directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului
2ucuresti% si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de )izitare% (otogra(iere% (ilmare%
reproducere si de pu&licitate 'n cazul 'n care% la solicitarea lor% proprietarii introduc monumentele istorice 'n
circuit pu&lic0
m!sa comunice directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului
2ucuresti% orice sc+im&are a titularului dreptului de proprietate% de administrare sau a altor drepturi reale% dupa
caz% asupra monumentelor istorice.
#!$n cazul 'n care% 'n 'ndeplinirea o&ligatiilor pre)azute la alin. 1! lit. e!% proprietarii monumentelor istorice
constata producerea unor pagu&e% acestia au dreptul la o "usta despagu&ire% ac+itata 'n termen de 35 de zile de
la constatare de catre institutiile care au realizat cercetarea sau e/pertizarea.
*!Cu pri)ire la 'nstrainarea% 'nc+irierea sau concesionarea imo&ilelor monumente istorice proprietarii
acestora au urmatoarele o&ligatii:
a!sa 'nstiinteze 'n scris directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a
municipiului 2ucuresti% despre intentia de a 'nstraina monumentul istoric% 'n )ederea e/ercitarii dreptului de
preemtiune al statului sau% dupa caz% al unitatii administrati),teritoriale% 'n conditiile prezentei legi0
&!sa noti(ice )iitorului proprietar% c+irias sau concesionar regimul "uridic al monumentului istoric pe care 'l detine%
precum si 8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric0
c!sa 'nstiinteze 'n scris directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a
municipiului 2ucuresti% despre sc+im&area proprietarului sau a administratorului 'n termen de 1. zile de la data
'nc+eierii contractelor% potri)it legii% si sa transmita acesteia o copie de pe acte.
Art. *1
1!Pentru prote"area monumentelor istorice a(late 'n proprietatea pri)ata a persoanelor (izice sau "uridice statul
sau autoritatile administratiei pu&lice locale% dupa caz% pot sa asigure% la cererea proprietarilor% cu titlu gratuit%
asistenta stiinti(ica si de specialitate% 'n conditiile legii.
#!Asistenta pre)azuta la alin. 1! se o(era pe &aza con)entiilor 'nc+eiate 'ntre parti% care stipuleaza conditiile de
acordare% utilizare si de retragere a acesteia.
*!Asistenta din partea statului% respecti) a autoritatilor administratiei pu&lice locale% este acordata prin
intermediul institutiilor de specialitate din su&ordinea Ministerului Culturii si Cultelor% respecti) a institutiilor de
specialitate su&ordonate autoritatilor administratiei pu&lice locale.
-!Asistenta stiinti(ica se realizeaza prin acces la e)identele de specialitate pri)ind monumentele istorice
detinute% prin consultanta si prin ela&orarea de cercetari% studii si e/pertize.
.!Asistenta stiinti(ica si de specialitate este asigurata de institutiile a&ilitate prin prezenta lege% 'n con(ormitate
cu prioritatile sta&ilite 'n strategia nationala de prote"are a monumentelor istorice.
3!$n cazul 'n care statul sau autoritatile pu&lice locale acorda spri"in (inanciar% acesta consta 'n acoperirea
partiala sau totala a costurilor studiilor si documentatiilor te+nice% precum si% dupa caz% ale lucrarilor de
inter)entie asupra monumentelor istorice.
Art. -5
1!Contri&utia (inanciara a statului% constnd 'n sume alocate prin &ugetul Ministerului Culturii si Cultelor cu
destinatia prote"arii monumentelor istorice% indi(erent de detinator% poate sa acopere total sau partial costul
lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice% 'n (unctie de grupa 'n care acestea sunt 'nscrise 'n Lista
cuprinznd monumentele istorice.
#!Contri&utia (inanciara a consiliilor "udetene% municipale% orasenesti si comunale% dupa caz% poate sa acopere
integral sau partial costul lucrarilor de inter)entie asupra monumentelor istorice care (ac parte din grupa 2%
12
precum si% indi)idual sau prin co(inantare% costul lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice care (ac parte
din grupa A% a(late pe teritoriul unitatii administrati),teritoriale respecti)e.
*!Contri&utia (inanciara a statului si a autoritatilor administratiei pu&lice locale poate (i asigurata prin
co(inantare% precum si 'n parteneriat% inclusi) cu proprietarul sau cu alte persoane (izice sau "uridice.
-!7ituatiile 'n care statul% respecti) autoritatile administratiei pu&lice locale% contri&uie la acoperirea costurilor
lucrarilor mentionate la alin. 1!,*!% proportia contri&utiei statului% procedurile% precum si conditiile pe care
tre&uie sa le 'ndeplineasca proprietarul% altul dect statul% municipiul% orasul sau comuna% se sta&ilesc prin
norme metodologice apro&ate prin +otarre a :u)ernului% la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si a
Ministerului Cinantelor Pu&lice% 'n termen de * luni de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi.
.!$n situatiile si 'n conditiile pre)azute la alin. -!% la data alocarii spri"inului (inanciar 'n cuantumul contri&utiei
statului sau a autoritatilor administratiei pu&lice locale asupra imo&ilului monument istoric 'n cauza se constituie
o garantie imo&iliara pentru o perioada de 15 ani 'n (a)oarea statului% respecti) a unitatilor administrati),
teritoriale.
3!:arantia imo&iliara pre)azuta la alin. .! se recupereaza 'n totalitate de la &ene(iciarul contri&utiei statului
sau% dupa caz% a autoritatilor administratiei pu&lice locale% 'mpreuna cu do&nzile a(erente% 'n situatia 'n care
&unul 'n cauza a (ost 'nstrainat de proprietar altei persoane dect statul sau autoritatea administratiei pu&lice
locale 'nainte de 'mplinirea perioadei de 15 ani de la constituirea garantiei imo&iliare.
4!Constituirea garantiei imo&iliare 'n (a)oarea statului sau a unitatilor administrati),teritoriale este scutita de
ta/a de tim&ru.
6!La data 'mplinirii termenului de 15 ani garantia imo&iliara instituita asupra imo&ilului se stinge de drept.
Art. -1
1!Pentru stimularea prote"arii monumentelor istorice% proprietarii persoane (izice care realizeaza pe c+eltuiala
proprie% integral sau partial% lucrari de 'ntretinere% reparare% conser)are% consolidare% restaurare% punere 'n
)aloare% precum si programe si proiecte culturale &ene(iciaza% 'n conditiile legii% de reducerea cu minimum .5F
a cuantumurilor impozitelor si a ta/elor a(erente acestor lucrari cu)enite &ugetelor locale.
#!C+eltuielile e(ectuate 'n conditiile pre)azute la alin. 1! sunt deducti&ile din &aza de impozitare pe )enitul
glo&al timp de . ani% 'n cuantum anual de #5F din )aloarea acestora.
Art. -#
1!Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti 'n totalitate de plata impozitului pe cladirile care sunt
monumente istorice% cu e/ceptia spatiilor 'n care se des(asoara acti)itati economice sau comerciale% potri)it
legii.
#!Pentru supra(ata ocupata la sol de constructiile care sunt monumente istorice nu se plateste impozitul pe
teren.
*!Potri)it legii% consiliile locale pot reduce impozitul pe supra(etele neconstruite ale terenurilor cu regim de
monument istoric% 'n (unctie de supra(ata a(ectata si de perioada punerii monumentelor istorice la dispozitie
pu&licului pentru )izitare% precum si institutiilor specializate pentru cercetare.
Art. -*
1!7unt scutite de la plata ta/elor de tim&ru persoanele (izice sau "uridice care do&ndesc prin mostenire un &un
imo&il clasat ca monument istoric% utilizat ca locuinta sau pentru acti)itati necomerciale% si care se anga"eaza 'n
scris la directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national 'n al carei teritoriu de competenta se a(la
&unul imo&il 'n cauza sa e/ecute% 'n termen de 1# luni% lucrarile de restaurare si consolidare sta&ilite prin
documentatie te+nica apro&ata si a)izata 'n conditiile legii.
#!$n situatii "usti(icate si cu a)izul directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene%
respecti) a municipiului 2ucuresti% termenul pre)azut la alin. 1! poate (i prelungit o singura data cu 'nca 1# luni.
*!$n cazul ne'ndeplinirii 'n conditiile si 'n termenele pre)azute la alin. 1! si #! a o&ligatiilor asumate de
proprietar la do&ndirea &unului% precum si 'n cazul 'nstrainarii &unului 'naintea e(ectuarii sau 'nc+eierii lucrarilor
de consolidare sau restaurare% ta/a de tim&ru se recupereaza prin directia generala a (inantelor pu&lice% pe
&aza notei de constatare a directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a
municipiului 2ucuresti.
-!Pre)ederile alin. 1!,*! se aplica si celor care do&ndesc prin donatie un &un imo&il clasat ca monument
istoric.
.!$nstrainarea cu titlu gratuit sau oneros catre stat sau catre unitatile administrati),teritoriale a monumentelor
istorice este scutita de plata ta/elor de tim&ru.
Art. --
Proprietarii de monumente istorice sunt scutiti de plata ta/ei de autorizare a inter)entiilor e/ecutate% 'n
con(ormitate cu dispozitiile prezentei legi% asupra monumentelor istorice detinute% 'n cazul 'n care utilizeaza
&unul imo&il numai pentru acti)itati necomerciale sau% 'n mod direct% numai pentru locuit.
Art. -.
13
Proprietarii imo&ilelor din zona de protectie a monumentelor istorice &ene(iciaza de reducerea cu .5F a ta/elor
de autorizare pentru lucrarile pe care le (inanteaza si care sunt necesare pentru pastrarea integritatii (izice si a
cadrului construit sau natural al monumentelor istorice% ast(el cum sunt ele reglementate prin documentatia de
ur&anism sau de amena"are a teritoriului% apro&ata pentru zona de protectie respecti)a% sau prin a)izul directiei
pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti.
CAPIT8LUL II: Atri&utiile autoritatilor administratiei pu&lice locale
Art. -3
1!$n )ederea prote"arii monumentelor istorice si a respectarii pre)ederilor legale 'n acest domeniu
autoritatile administratiei pu&lice locale au urmatoarele atri&utii:
a!coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile pu&lice cu responsa&ilitati 'n domeniul prote"arii
monumentelor istorice si asigura punerea 'n aplicare si respectarea deciziilor acestora0
&!asigura prote"area monumentelor istorice clasate% a(late 'n domeniul pu&lic sau pri)at al municipiului% respecti)
orasului sau comunei% precum si a celor a&andonate sau a(late 'n litigiu% alocnd resurse (inanciare 'n acest
scop0
c!coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice0
d!se pot asocia 'ntre ele% precum si cu persoane (izice sau "uridice pentru realizarea unor lucrari de prote"are a
monumentelor istorice si pot 'n(iinta 'n acest scop institutii si ser)icii pu&lice de interes local0
e!participa la (inantarea lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice% pre)aznd distinct sumele necesare 'n
acest scop 'n &ugetele pe care le administreaza0
(!cuprind 'n programele de dez)oltare economico,sociala si ur&anistica% respecti) de amena"are a teritoriului%
o&iecti)e speci(ice pri)ind prote"area monumentelor istorice% ela&oreaza% actualizeaza si apro&a documentatiile
de amena"are a teritoriului si ur&anism pri)ind monumentele istorice sau zonele prote"ate care contin
monumente istorice0
g!iau masurile te+nice si administrati)e necesare 'n )ederea pre)enirii degradarii monumentelor istorice0
+!includ 'n structura aparatului propriu compartimente specializate sau% dupa caz% posturi ori sarcini de ser)iciu
precise 'n domeniul prote"arii monumentelor istorice.
#!Autoritatile administratiei pu&lice locale au o&ligatia sa realizeze studiile de (undamentare% delimitare si
instituire a zonelor de protectie a monumentelor istorice% (olosind numai personal de specialitate atestat.
Art. -4
Pentru prote"area monumentelor istorice din unitatile administrati),teritoriale de competenta consiliile locale au
urmatoarele atri&utii:
a!cola&oreaza cu directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a municipiului
2ucuresti% (urniznd acesteia toate in(ormatiile actualizate din domeniul prote"arii monumentelor istorice0
&!'n )ederea 'ntocmirii sau modi(icarii planurilor ur&anistice generale sau a planurilor ur&anistice zonale ale
localitatilor% asigura ela&orarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice0
c!ela&oreaza regulamentele de ur&anism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si le apro&a numai
pe &aza si 'n conditiile a)izului Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice sau al comisiei regionale a
monumentelor istorice% dupa caz0
d!pre)ad% 'n termen de 1# luni de la clasarea siturilor ca monumente istorice% (ondurile &ugetare necesare
pentru ela&orarea documentatiilor de ur&anism si amena"are a teritoriului a(erente0
e!asigura ela&orarea si apro&a programe speciale de pre)enire a degradarii monumentelor istorice din
municipiul% orasul sau comuna respecti)a% cu respectarea a)izului Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice
sau al comisiei regionale a monumentelor istorice% dupa caz0
(!la solicitarea directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului
2ucuresti% 'mpreuna cu organele de politie% interzic circulatia )e+iculelor grele si transportul de materiale
e/plozi)e 'n zona de protectie a monumentelor istorice0
g!cola&oreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei pu&lice locale% 'n cazul 'n
care monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se a(la pe teritoriul mai multor unitati administrati),
teritoriale.
Art. -6
Primarul are urmatoarele atri&utii speci(ice:
a!)eri(ica e/istenta tuturor a)izelor de specialitate 'n domeniul monumentelor istorice si con(ormitatea
autorizatiei cu pre)ederile acestora% precum si 'ndeplinirea dispozitiilor cuprinse 'n 8&ligatia pri)ind (olosinta
monumentului istoric% con(orm pre)ederilor legale% asigura mentionarea 'n autorizatie a tuturor conditiilor
continute 'n a)ize la autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imo&ilelor situate 'n zona lor
de protectie% respecti) la eli&erarea pentru acestea a autorizatiei de (unctionare0
&!ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor te+nice care se re(era la inter)entii asupra
monumentelor istorice0
14
c!emite de urgenta autorizatia de construire% 'n con(ormitate cu a)izul Ministerului Culturii si Cultelor% 'n )ederea
e/ecutarii lucrarilor pro)izorii sau de inter)entii urgente% de consolidare temporara si punere 'n siguranta a
monumentelor istorice0 )ala&ilitatea autorizatiei de construire pro)izorie este de 3 luni% putnd (i prelungita o
singura data cu 'nca 3 luni% si 'nceteaza o data cu eli&erarea unei autorizatii de construire sau de des(iintare
de(initi)e0
d!dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de des(iintare 'n situatia descoperirii de )estigii ar+eologice%
+otaraste si% dupa caz% organizeaza paza acestora si anunta 'n cel mai scurt timp directia pentru cultura% culte si
patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a municipiului 2ucuresti0
e!asigura prin aparatul propriu de specialitate si 'n cola&orare cu directia pentru cultura% culte si patrimoniul
cultural national "udeteana% respecti) a municipiului 2ucuresti% aplicarea 'nsemnelor distincti)e si a siglelor de
monumente istorice si controleaza 'ntretinerea lor de catre proprietar0
(!asigura paza si protectia monumentelor istorice a(late 'n domeniul pu&lic si pri)at al statului si al unitatilor
administrati),teritoriale% precum si ale monumentelor istorice a&andonate sau a(late 'n litigiu% semnalnd de
urgenta directiei pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti%
orice caz de nerespectare a legii0
g!asigura e(ectuarea% 'mpreuna cu ser)iciile pu&lice de pompieri% de actiuni de pre)enire si stingere a incendiilor
la monumente istorice.
Art. -1
Consiliile "udetene si Consiliul :eneral al Municipiului 2ucuresti au urmatoarele atri&utii:
a!coopereaza cu directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a municipiului
2ucuresti% comunicnd toate in(ormatiile re(eritoare la monumentele istorice a(late 'n teritoriul lor de
competenta0 (aciliteaza comunicarea dintre directiile pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national
"udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% si consiliile locale ale oraselor si comunelor din teritoriul "udetului%
respecti) ale sectoarelor 'n cazul municipiului 2ucuresti0
&!initiaza cu a)izul Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice procedura de e/propriere pentru cauza de
utilitate pu&lica 'n )ederea prote"arii unor monumente istorice 'nscrise 'n Lista cuprinznd monumentele istorice
din grupa 2% 'n situatiile si cu respectarea conditiilor pre)azute de lege0
c!spri"ina si 'ndruma acti)itatea consiliilor locale ale comunelor sau ale oraselor% care nu au organizate ser)icii
'n domeniu sau posturi specializate 'n aparatul propriu pentru prote"area monumentelor istorice 'nscrise 'n Lista
cuprinznd monumentele istorice din grupa 2 si a(late pe teritoriul administrati) al acestora0
d!eli&ereaza autorizatii de construire sau de des(iintare pentru monumentele istorice sau imo&ilele a(late 'n zona
de protectie a monumentelor istorice% 'n ansam&luri% situri sau 'n zona de protectie a acestora% numai cu a)izul
Comisiei 9ationale a Monumentelor Istorice.
TITLUL D: Cinantarea prote"arii monumentelor istorice
Art. .5
1!Prote"area monumentelor istorice se (inanteaza prin &ugetul de stat% prin &ugetele locale% precum si de
proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori se e(ectueaza prin co(inantare pu&lica si pri)ata.
#!Lucrarile de cercetare% de e/pertizare% de proiectare si de e/ecutie care se e(ectueaza la monumente istorice
si care sunt (inantate din (onduri pu&lice sunt supuse regimului general de atri&uire a lucrarilor pu&lice% de
proiectare si e/ecutie% potri)it legislatiei pri)ind ac+izitiile pu&lice.
Art. .1
1!Autoritatile administratiei pu&lice locale sunt o&ligate sa pre)ada 'n &ugetele proprii (ondurile necesare 'n
)ederea prote"arii monumentelor istorice a(late 'n proprietatea pu&lica sau pri)ata a unitatilor administrati),
teritoriale.
#!Autoritatile pu&lice centrale pre)ad 'n &ugetele proprii (ondurile apro&ate prin &ugetul de stat pentru
prote"area monumentelor istorice a(late 'n proprietatea pu&lica sau pri)ata a statului% pe care le administreaza.
*!$n &ugetul Ministerului Culturii si Cultelor se pre)ad:
a!credite &ugetare necesare pentru (inantarea lucrarilor la monumentele istorice a(late 'n administrarea 8(iciului
9ational al Monumentelor Istorice0
&!credite &ugetare necesare 'n )ederea (inantarii sau co(inantarii lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice
a(late 'n proprietatea pu&lica a statului sau a unitatii administrati),teritoriale0
c!credite &ugetare destinate (inantarii sau co(inantarii lucrarilor de prote"are a monumentelor istorice a(late 'n
proprietatea persoanelor (izice sau "uridice de drept pri)at.
Art. .#
1!$n termen de 15 de zile de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi se instituie tim&rul monumentelor istorice%
care este gestionat% 'n conditiile legii% de Ministerul Culturii si Cultelor prin 8(iciul 9ational al Monumentelor
Istorice.
15
#!Cuantumul tim&rului monumentelor istorice si modalitatile de percepere% 'ncasare% )irare% utilizare si
e)identiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se sta&ilesc prin norme metodologice ela&orate de
Ministerul Culturii si Cultelor 'n cola&orare cu Ministerul Cinantelor Pu&lice si apro&ate prin +otarre a
:u)ernului.
*!Tim&rul monumentelor istorice este o&ligatoriu pentru:
a!cartile postale ilustrate comercializate 'n Romnia% reprezentnd monumente istorice indi)idualizate sau 'n
ansam&luri% prin imagini (otogra(ice sau reprezentari gra(ice de interior sau e/terior0
&!g+idurile turistice comercializate 'n Romnia si care prezinta teritoriul romnesc% cu localizarea monumentelor
istorice de interes turistic0
c!casetele )ideo si compact,discurile comercializate 'n Romnia% care prezinta monumente istorice0
d!&iletele de intrare% inclusi) ta/ele de (otogra(iere sau (ilmare% pentru monumentele istorice puse la dispozitie
pu&licului% 'n totalitate sau 'n parte% prin lucrari (inantate de la &ugetul de stat sau al autoritatilor administratiei
pu&lice locale0
e!&iletele de intrare la mani(estarile culturale si sporti)e des(asurate 'n acele monumente si situri istorice care
sunt prote"ate si puse la dispozitie pu&licului pentru )izitare prin (onduri de la &ugetul de stat sau al autoritatilor
administratiei pu&lice locale.
-!Tim&rul monumentelor istorice se percepe de la editorii cartilor postale ilustrate% g+idurilor turistice% casetelor
)ideo% ai compact,discurilor% dupa caz% sau de la proprietarii% titularii dreptului de administrare sau ai altor
drepturi reale asupra monumentelor istorice% care realizeaza )enituri din acti)itatile mentionate la alin. *!.
Art. .*
Condurile o&tinute din aplicarea tim&rului monumentelor istorice se utilizeaza de 8(iciul 9ational al
Monumentelor Istorice 'n mod e/clusi) pentru:
a!acordarea de credite 'n conditiile art. *5 alin. *! lit. &! si c!% cu prioritate pentru proprietarii sau administratorii
care pun la dispozitie pu&licului monumentele istorice pentru )izitare si pentru realizarea unor programe si
proiecte culturale0
&!(inantarea unor lucrari necesare 'n )ederea pregatirii monumentelor istorice pentru )izitare% precum si pentru
realizarea unor lucrari sau programe si proiecte culturale0
c!organizarea de mani(estari culturale% stiinti(ice si de popularizare a monumentelor istorice% 'n cooperare cu
proprietarii sau cu administratorii lor.
TITLUL DI: 7anctiuni
Art. .-
$ncalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage% dupa caz% raspunderea ci)ila% administrati)a% materiala%
disciplinara% contra)entionala sau penala.
Art. ..
1!Des(iintarea neautorizata% distrugerea partiala sau totala% e/proprierea (ara a)izul Ministerului Culturii si
Cultelor% degradarea% precum si pro(anarea monumentelor istorice constituie in(ractiuni si se sanctioneaza
con(orm legii.
#!$n toate cazurile pre)azute la alin. 1! (aptuitorul este o&ligat la recuperarea materialului degradat si la
reconstituirea monumentului sau a partilor de monument lezat% con(orm a)izelor pre)azute de prezenta lege.
Art. .3
1!Constituie contra)entii la regimul de protectie a monumentelor istorice urmatoarele (apte% daca% potri)it
legii% nu constituie in(ractiuni:
a!modi(icarea% des(iintarea sau stramutarea unui imo&il dupa declansarea procedurii de clasare% (ara a)izul
Ministerului Culturii si Cultelor0
&!'ncalcarea de catre proprietar a o&ligatiilor pre)azute la art. *60
c!neaplicarea si ne)irarea contra)alorii tim&rului monumentelor istorice% precum si a ta/elor si tari(elor pre)azute
'n prezenta lege0
d!'ncalcarea pre)ederilor art. 31 de catre proprietar sau de catre titularul dreptului de administrare a imo&ilelor
mentionate la acelasi articol.
#!Contra)entiile pre)azute la alin. 1! lit. a! se sanctioneaza cu amenda de la *5.555.555 lei la 45.555.555 lei%
iar cele mentionate la alin. 1! lit. &!% c! si d! se sanctioneaza cu amenda de la #..555.555 lei la .5.555.555 lei.
*!Contra)entiile la regimul de prote"are a monumentelor istorice se prescriu 'n termen de * ani de la data
sa)rsirii lor.
Art. .4
16
1!Contra)entiile se constata si amenzile se aplica de specialistii directiilor pentru cultura% culte si patrimoniul
cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% de 'mputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor% de
inspectorii teritoriali ai Inspectiei de 7tat 'n Constructii% Ur&anism si Amena"area Teritoriului sau de inspectorii
Ministerului Cinantelor Pu&lice% dupa caz.
#!Pentru contra)entiile pre)azute la art. .3 alin. 1! lit. a! si &! constatarea si aplicarea amenzilor se pot (ace si
de catre primar% presedintele consiliului "udetean si 'mputernicitii acestora sau de catre organele de politie% dupa
caz.
Art. .6
Contra)entiilor pre)azute la art. .3 le sunt aplica&ile dispozitiile Legii nr. *#@1136 pri)ind sta&ilirea si
sanctionarea contra)entiilor% cu modi(icarile si completarile ulterioare% cu e/ceptia art. #.,#4.
TITLUL DII: Dispozitii tranzitorii si (inale
Art. .1
Pna la instituirea zonei de protectie a (iecarui monument istoric potri)it art. 6 se considera zona de protectie
supra(ata delimitata cu o raza de 155 m 'n localitati ur&ane% #55 m 'n localitati rurale si .55 m 'n a(ara
localitatilor% masurata de la limita e/terioara% de "ur,'mpre"urul monumentului istoric.
Art. 35
1!Lista cuprinznd monumentele% ansam&lurile si siturile istorice% apro&ata de Comisia 9ationala a
Monumentelor% Ansam&lurilor si 7iturilor Istorice 'n anii 1111,111#% ramne 'n )igoare si produce e(ecte ca
atare timp de ma/imum * ani de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi% perioada 'n care aceasta )a (i
actualizata potri)it art. *% 4 si #1.
#!$n termen de 3 luni de la data intrarii 'n )igoare a prezentei legi directiile pentru cultura% culte si patrimoniul
cultural national "udetene% respecti) a municipiului 2ucuresti% sunt o&ligate sa 'ncunostinteze 'n scris proprietarii
sau titularii drepturilor reale asupra monumentelor istorice despre o&ligatiile ce le re)in prin lege ca urmare a
regimului "uridic special al &unurilor imo&ile 'n cauza.
Art. 31
$nstrainarea cu orice titlu a unui monument istoric se (ace numai dupa emiterea% 'n conditiile legii% catre
proprietarii de constructii si terenuri clasate ca monumente istorice a 8&ligatiei pri)ind (olosinta monumentului
istoric% iar pentru imo&ilele care (ac o&iectul Legii nr. 11#@111. pentru reglementarea situatiei "uridice a unor
imo&ile cu destinatia de locuinte% trecute 'n proprietatea statului% titularii dreptului de administrare care nu dispun
la data 'nstrainarii de 8&ligatia pri)ind (olosinta monumentului istoric sunt o&ligati sa solicite emiterea sa ori%
pna la apro&area metodologiei pre)azute la art. 13 alin. *!% sa o&tina un a)iz pro)izoriu de (olosinta de la
directia pentru cultura% culte si patrimoniul cultural national "udeteana% respecti) a municipiului 2ucuresti.
Art. 3#
La data intrarii 'n )igoare a prezentei legi alineatul #! al articolului 15 din Legea nr. 11#@111. pentru
reglementarea situatiei "uridice a unor imo&ile cu destinatia de locuinte% trecute 'n proprietatea statului% pu&licata
'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% nr. #41 din #1 noiem&rie 111.% se modi(ica dupa cum urmeaza:
E#! 7unt% de asemenea% e/ceptate de la )nzare locuintele care au a)ut destinatia de case de oaspeti% de
protocol% precum si cele (olosite ca resedinte pentru (ostii si actualii demnitari.E
Art. 3*
La data intrarii 'n )igoare a prezentei legi Legea nr. #4@111- pri)ind impozitele si ta/ele locale% repu&licata 'n
Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% nr. #4* din ## iulie 1116% cu modi(icarile si completarile ulterioare% se
modi(ica dupa cum urmeaza:
1.Titlul capitolului DII )a a)ea urmatorul cuprins:
ETa/a pentru sederea 'n statiunile turistice si 'n sate si orase istoriceE
#.Articolul *6 )a a)ea urmatorul cuprins:
EArt. *6. , Pentru sederea pe o durata mai mare de -6 de ore 'n statiunile turistice% 'n satele sau 'n orasele
istorice declarate con(orm legii Gsat istoricH sau Goras istoricH% consiliile locale ale comunelor% oraselor si
municipiilor% dupa caz% sta&ilesc ta/a pentru sederea 'n respecti)ele statiuni turistice ori 'n sate sau orase
istorice.
Ta/a pentru sederea 'n statiunile turistice ori 'n satele sau orasele istorice se plateste de persoanele (izice 'n
)rsta de peste 16 ani.E
17
*.Articolul *1 )a a)ea urmatorul cuprins:
EArt. *1. , Persoanele care au domiciliul 'n aceste localitati% cele a(late 'n deplasare 'n interesul ser)iciului%
turistii cazati la ca&anele turistice a(late 'n a(ara statiunilor turistice ori a satelor sau oraselor istorice% persoanele
cu +andicap% pensionarii de orice (el% ele)ii si studentii sunt scutiti de la plata ta/ei pentru sederea 'n statiunile
turistice ori 'n satele sau orasele istorice.E
-.Articolul -5 )a a)ea urmatorul cuprins:
EArt. -5. , Ta/a pentru sederea 'n statiunile turistice ori 'n satele sau orasele istorice se 'ncaseaza de
persoanele "uridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se (ace tratamentul &alnear% o data cu
luarea 'n e)identa a turistilor% si se )arsa la &ugetul consiliului local 'n termen de 15 zile de la aceasta data.E
..Articolul -1 )a a)ea urmatorul cuprins:
EArt. -1. , $n cazul 'n care ta/a pentru sederea 'n statiunile turistice ori 'n satele sau orasele istorice este inclusa
'n c+itanta sau 'n costul &iletului de odi+na si tratament% persoanele "uridice pre)azute la art. -5 )or )arsa la
&ugetul consiliului local suma a(erenta acesteia% recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a
(ost )alori(icata c+itanta sau &iletul de odi+na si tratament% 'n termen de 15 zile de la luarea 'n e)identa a
turistilor.E
Art. 3-
La data intrarii 'n )igoare a prezentei legi se a&roga 8rdonanta de urgenta a :u)ernului nr. ##6 din #- noiem&rie
#555 pri)ind prote"area monumentelor istorice% pu&licata 'n Monitorul 8(icial al Romniei% Partea I% nr. 313 din *5
noiem&rie #555% precum si orice alte pre)ederi contrare.
,IIII,
Aceasta lege a (ost adoptata de Camera Deputatilor 'n sedinta din #. iunie #551% cu respectarea pre)ederilor
art. 4- alin.#! din Constitutia Romniei.
PR;7;DI9T;L; CAM;R;I D;PUTATIL8R
DAL;R D8R9;A9U
Aceasta lege a (ost adoptata de 7enat 'n sedinta din #3 iunie #551% cu respectarea pre)ederilor art. 4- alin. #!
din Constitutia Romniei.
p.PR;7;DI9T;L; 7;9ATULUI%
D8RU I8A9 TARACILA
Pu&licata 'n Monitorul 8(icial cu numarul -54 din data de #- iulie #551
18