Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Costul de opurtunitate CO= - delta Y / delta X


Variante
alternative
Grau Porumb
A 10 0
B 9 1
C 6 3
D 0 6
CO1=9-10/1-0= -1 sacrificarea griu pentru porumb
CO=3-6/6-0=-1/2 sacrificarea porumb pentru griu
2.cererea
Dependenta dintre cantitatea ceruta si nivelul pretului
Q indice D=f(P)
Q indice D- cantitatea ceruta de bun
P- pret bunului dat.
Dependenta liniara Qd=a-b*P
a- Volumul maxim al cererii (pentru P=0)
b- Panta curbei cererii
3.oferta
Dependenta dintre cantitatea oferita de bun si nivelul pretului
Q indice s= f(P)
Q indice s- cantitatea oferita de bun
P- pretul bunului dat
Qs=a+b*P
a- Cantitatea (pentru P=0)
b- Panta curbei ofertei
4.Consecintele impozitarii producatorilor
Tax= t*Q1
t-impozitul pe o unitate de produs
Q1- cantitatea vinduta de bunuri
5. Coeficentul de elasticitate
E= delta Y% / delta X %
Unde delta Y%= Y1-Y0 /Y0 * 100
DELTA X%= X1-X0/X0 *100
Coeficientul elasticitatii poate avea valori de la infinit pina + infinit
6. Elasticitatea cererii
E indice D= delta Q indice D%/ delta F %
E indice D- coeficientul elasticitatii cererii
delta Q indice D%-modificare cu un procent a cantitatii cerute
delta F %- modificarea cu un procent a valorii factorului de influenta

7.Coeficientul elasticitatii cererii in functie de pret
E de P cu indece D= delta Q cu indice D% /delta P %
Ex. Daca pretul bunului economic scade cu 3 % iar cantitatea ceruta creste cu 7 % coeficientul
elasticitatii cererii in functie de pret va constitui: +7%/-3%=-2.33
EX.2. Daca elasticitatea cererii in functie de pret constituie (-2)atunci o majorarea cu 5% a pretului
bunului economic va contribui la diminuarea cantitatii cerute cu 10%=(-2)*5%=-10%
8.Elasticitatea cererii intr-un punct
E de P cu indicele D= delta Q cu indece D/delta P * P cu indece 0/Qcu indece 0
9.Elasticitatea cererii in arc
E de P cu indicele D= delta Q cu indece D/delta P * P1+P0/Q cu indece D1+Q cu indece D0
Ex.Ca rezultat al reducerii pretului bunului X de la 70 la 50 lei,cantitatea ceruta a crescut de la 8 la 16
unitati.Este necesar de a determina marimea coeficientului elasticitatii cererii in functie de pret pentru
acest interval al curbei cererii.
1.det modif procentuale ale pret bunului x si ale cantitatii cerute
Delta P%=70-50/(70+50)/2 *100%=0.33%
Delta Q cu indice D%=8-16/(8+16)/2 *100%=-0.67%
2.calc coef elas cererii in arc=-0.67%/0.33=-2
Sau 8-16/70-50 * 70+50/8+16=-2
10.Cererea elastic
Ex. Daca la o majorare a pretului cu 15% cantitatea ceruta scade cu 60%,coeficientul de elasticitate va
avea valoarea (-4)
E de P cu indicele D= delta Q cu indice D %/ delta P% =-60%/15%=- 4
11.Cerere inelastica
Ex. La o diminuare a pretului cu 15% cantitatea ceruta creste cu 5%.
E de P cu indece D=5%/-15%=-0.33.
12.Cerere unitara
Ex.cresterea pretului cu 2.5% determina o reducere de 2.5% a volumului cererii
E de P cu indece D=-2.5%/2.5%=-1
13.Det coef elastic p/u cazul func liniare
Functia cererii se descrie de ec. Q D=100-0.5p
Este necesar de a det elastic cererii p/u pret de 8 lei.
Q D=100-0.5p=100-0.5*8=96 ;
Marimea mod Q D la modificarea P poate fi dedusa aplicind d QD/Dp=-0.5.;
Subs datele in formula de calcul a elastic cerrerii in functie de pret
E de p cu indice D=-b*P/Q D=-0.5*8/96=-0.041 CEREREA ESTE INELASTICA
14. incasarile totale TR=P*Q
15.Corelatia incasari totale si elasticitatea cererii
15. Coeficientul de elasticitate a cererii in functie de venit
E de I cu coeficientu D= DELTA Q cu indice D %/ delta I%
16. Determinarea coef de elasticitate
Functia cererii se reprezinta astfel Q cu coef D DE X= a0+axPX+ayPy+ aiI
Se cere a det form de calc ale coef de elas a cererii in functie de pret,venit,incrucisata
ax=Delta Q cu coef Dx/ delta Px, aI= Delta Q cu coef Dx/DELTA I ; ay= Delta Q cu coef Dx/DELTA Py
*in functie de Pret E de P cu coef D= ax* Px/Q cu indecele Dx
*in functie de venit E de I cu coefDx= AI* I/DELTA Q CU INDECE Dx
*cererii incrucisate E de Py cu indice D x= ay* Py/delta Q cu indice Dx
17.TiPURI DE ELASTICITATE A OFERTEI IN FUNCTIE DE PRET
Tip de elasticitate a Coef de elas Corelatie pret-cantitate oferita


Cerere elastic
Delta Q D%>DELTA P %
Cerere inelastica
Delta Q D%<DELTA P %
Cerere cu elast unitara
Delta Q D%=DELTA P %
Pretul creste TR SCADE TR CRESTE TR NU SE MODIFICA
Pretul scade TR CRESTE TR SCADE TR NU SE MODIFICA
ofertei
Oferta elastica 1< Es<infinit La majorarea (diminuarea)pret,cantitatea oferita
creste(scade) intr o masura mai mare decat se modifica
pretul
Oferta inelastica 0<Es<1 La majorarea (diminuarea)pret,cantitatea oferita
creste(scade) intr o masura mai mica decat se modifica
pretul
Oferta cu elasticit unitara Es=1 La majorarea (diminuarea)pret,cantitatea oferita
creste(scade) in aceeas masura
Oferta perfect elastica Es=infinit La majorarea (diminuarea)pret,cantitatea oferita
creste(scade) infinit de mult
Oferta perfect inelastica Es=0 Cantitatea oferita nu se modifica la modificarea pretului

18. Functii liniare a ofertei de tipul Qs= a+b
E de P cu coef S=b*P/Q s=b* P/a+bP
19.Utilitatea totala TU=f(Qxi)
MU(Qxi)=delta TU/ delta Qxi
MU(Qx)=(Tux)
20.det utilitatii marginale si a punctului de satietate a consumatorului
Func de utilitate este de forma TU=10+30Q-3Q LA puterea 2
1.det utilitatea marginala pentru Q=4
2.detr volumul optim de consum (TU este maxim)
MU=(TU)=(10+30Q-3QLA PUTEREA 2)=30-6Q
Pentru Q=4 MU=30-6*4=6 (utili)
2.MU=0 30-6Q=0 =>Q=5
TU=10+30*5-3*5 la puterea 2=85 (utili)
21.Rata marginala de substituire MRS xy= - delta Qy/ delta Qx , TU CONST
Consumatorul evaluaeaza echivalent doua seturi de bunuri: setul A 3 pere(X) si 10 mere (Y)
Iar setul B include 4 pere si 7 mere.Consum tinde sa majoreze consumul de pere,substituind consumul
de mere prin pere.
MRSxy=- DELTA Qy/DELTA Qx=- 7-10/4-3=3
Majorarea consumului cu o para individual sacrifice 3 mere.
22.Linia bugetului I=Py*Qx+Py*Qy
23.Echilibru consumatorului MUx/MUy=Px/Py
Fie functia de utilitate a consumatorului TUxy=(X+1)(Y+5).Venitul consumatorului constituie 100 u.m,
Px si PY=10 u.m. Sa se det prog optim de consum X,Y.
Rez. Ec bugetara 10x+10y=100 conditia de optim MUx/MUy=Px/Py
Funct utilitatii marginale ale bunurilor X si Y pot fi obtinute prin derivarea functiei TU:
MUx=TUx=(x+1)(y+5)=y+5
MUy=TUy=(x+1)(y+5)=x+1
System Y+5/x+1=1 y+5=x+1 y=3
100=10x+10y 10=x+y x=7
Combinatia optimala este 7 unitati de bunul x si 3 unitati din bunul y
24.Determinarea echilibrului consumatorului in baza principiului cotei parti
Bugetul consumatorului , egal cu 90 lei, este destinat pentru a procura cascaval X la pretul de 120 lei
pentru 1 kg si biscuit y la pretul de 30 de lei pentru 1 kg.Functia utilitati totale este TU=x la puterea 2/3Y
LA PUTEREA 1/3.Care este programul de consumul optim al consumatorului?utiliz principiul cotei parti.
*cantitatea cascavalului x=2/3 * 90/120=0.5 kg
*cantitatatea de biscuit y =1/3 *90/30=1 kg
25. functia de productie
Q=f(a,b,c)
Q productia sau outputul
F functia de productie
A,b,c factorii de productie utilizati sau inputul(capital,munca,teren,materie prima)
Q=f(L,K)
L cantitatea utilizata a factorului munca
K cantitatea utilizata a factorului capital
a)functia de productie Cobb-Douglas
Q= A*L puterea alfa *K LA puterea BETA
Q PRODUCTIA
A parametrii pozitiv de eficienta
L cantiatatea de munca exprimata in ore
K cantitatea de capital
b)functia de productie cu factori perfect complementari de tip WALRAS-LEONTIEf
Q=f(L,K)=min( L/a, K/b) in care a,b parametric care exprima consumul de munca si capital pe unitate de
bun
c) functia de productie cu factori perfect substituibili
Q=f(L,K)=Al+Bk, in care a si b >0

26.produsul mediu AP cu indicele L=Q/L
AP cu indicele L produsu mediu al muncii
Q produs total
L cantitatea utilizata a factorului munca
Produsul marginal MP cu indicele L= delta Q/ delta L
MP cu indicele L produsul marginal al muncii
Delta Q modificarea produsului total
Delta L modificarea factorului munca
27.MPindicele L>AP indicele L produsul mediu al muncii creste
MPindicele L<AP indicele L produsul mediu al muncii se reduce
MPindicele L=AP indicele L produsul mediu al muncii atinge nivelul maxim
28.Rata marginala de substitutie tehnologica (MRTS) = - DELTA K/ DELTA L (Q= const)
Delta K modificarea factorului de capital
delta L modificarea factorului munca
29.determinarea tipului de randament de scara
deter tipului de randamente la scara se poare realiza studiind gradul de omogenitate al functiei de
productie. In cazul functiei de productie cobb douglas Q=A*L LA ALFA *K LA BETA.Astfel ,daca:
Alfa+beta=1 rand la scara sunt constant,ceea ce inseamna ca variatia productiei este proportional cu
variatia masei celor 2 factori ( dubland consumul din fiecare factor,productia se va dubla)
Alfa+beta>1 randa la scara sunt crescatoare,ceea ce inseamna ca productia sporeste mai repede decit
cresc valoriile factorilor L si K
Alfa+beta <1 rand la scara sunt descrescatoare,productia sporind mai incet decit cresc valorile
factorilor L si K.
30.Indice de variatie a costurilor E cu indice VC= delta%VC/DELTA %Q=delta VC/delta Q *Q1/VC1
Q1 si Q2 nivelurile analizate de productie
VC1 SI VC2 costurile variabile corespunzatoare acestora
31 costurile totale TC=VC+FC
VC costurile variabile
FC costurile fixe
32. Costurile medii variabile AVC= VC/Q
33.Costurile medii fixe AFC= FC/Q
34.Costurile medii totale ATC=TC/Q
ATC= AVC+ AFC
35.Costurile marginale MC=delta TC/ delta Q
MC=(TC)
MC=(VC)
36.Costurile medii pe termen lung LRAC=LRTC/Q
LRTC COSTURILE totale pe termen lung
37.Costurile marginale pe termen lung LRMC= delta LRTC/ DELTA Q
38.Dreapta izocost TC= K*r+L*w
K si L-cantitatile utilizate ale factorului capital si factorului munca
r si w- preturile factorului-capital si factorului munca
K*r si L*w- costurile aferente utilizarii factorului-capital si factorului munca
39 Veniturile totale TR= Q*P
40.Veniturile medii AR=TR/Q=Q*P*Q=P
41. Veniturile marginale MR= delta TR/ delta Q= P+delta P /delta Q*Q
42.Coeficientul elasticitatii cererii dupa pret E cu indicele D= delta Q/delta P * P/Q
43.Profitul Total TP=TR-TC TP=Q*AP=Q*(P-ATC)
TR Veniturile totale
TC costurile totale
44 Profitul mediu AP=TP/Q=TR/Q-TC/Q=AR-ATC=P-ATC
TP PRofitul total
TP=TR-TC
45.Profitul MARGINAL MP=delta TP/delta Q=MR-MC
46. Pragul de rentabiltitate Q cu indicele c= FC/P-AVC =FC/AFC
47.Cantitatea de produse pe care treb sa o comercializeze firma pentru a obtine un anumit profit
Q=TP+FC/P-AVC
48.Venitul mediu AR=MR=P*
49.Corelatiile dintre cantitate, pret si veniturile firmei pe o piata cu concurenta perfecta
Vol vanzarilor Q Pretul P Venitul tot TR Venitul mediu AR Venitul marginal MR
10 10 100 10 10
11 10 110 10 10
12 10 120 10 10
13 10 130 10 10
14 10 140 10 10

50 Exemplu de calcul a echilibrului firmei pe termen scurt
Fie pretul de echilibru pe o piata cu concurenta perfecta este 550,costurile totale ale firmei sunt descries
de functia TC=5Q la puterea 2 +100Q+50
Det vol vinzarilor ce vor asigura maximizarea profitului firmei in perioada scurta.
MC=TC=(5Q LA PUTEREA 2 + 100Q+50)=10Q+100
MC=P*
10Q+100=550 Q=45
51.Exemplu de calcul a echilibrului firmei pe termen lung
Costurile totale ale unei firme concurente sunt descries de functie
TC=Q la puterea 2 +4Q+16
1)Det volumul vinzarilor ce va asigura echilibrul firmei concurentiale in perioada lunga
2)nivelul pretului ce corespunde echilibrului pietei concurentiale
MC=AC min=P
MC=TC=(Qla puterea 2+4q+16)=2q+4;
AC=TC/Q=QLA PUTEREA 2+4q+16/Q=Q+4+16/Q.
2Q+4=Q+4+16/Q -> QLA PUTEREA 2=16 Q=4
2)P=AC=2Q+4=2*4+4=12
52 Conditia maximizarii profitului in cazul discriminarii de gradul trei
MC=MR=MR1=MR2