Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I
Proba E/F

Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
M rimile constante sunt notate la sfr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
afirma iile urm toare:
1. Dizolvarea alcoolilor n ap are loc cu contrac ie de volum datorit formate
ntre moleculele de alcool i cele de ap (leg turilor de hidrogen/ leg turilor covalentcoordinative ).
2. La tratarea cu reactiv Fehling formeaz un precipitat ro u-c ramiziu
(glucoza/ zaharoza).
3. Prin clorurare fotochimic formeaza un singur derivat monoclorurat
(propanul/ neopentanul).
4. Carbidul, compusul din care se poate ob ine acetilena, este o substan .
(covalent / ionic ).
5. n urma reac iei dintre propen i benzen, n prezen de acid sulfuric, se ob ine
majoritar. (n-propil-benzen/ izopropil-benzen).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect, nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Alchena care la oxidare energic , cu o solu ie de dicromat de potasiu n mediul de
acid sulfuric, necesit cantitatea minim de agent oxidant este:
a. etena
b. 2-metil-2-butena
c. 2-butena
d. 2,3-dimetil-2-butena
2. Se afl n stare de agregare solid , n condi ii standard:
a. glicerolul
b. glicina
c. glicolul
d. etandiolul
3. Formeaz un precipitat alb-g lbui, la tratare cu reactiv Tollens:
a. 2-butina
b. acetilena
c. glucoza
d. acetona
4. Reac ioneaz cu Na, dar nu reac ioneaz cu NaOH:
a. fenolul
b. propanolul
c. acidul acetic
d. p-crezolul
5. Macromoleculele formate prin legarea unit ilor de glucoz au structur filiform n
urm toarea pereche:
a. amiloza i celuloza
b. amiloza i amilopectina
d. amilopectina i glicogenul
c. amiloza i glicogenul
10 puncte
III. Compusul A este un compus de sintez cu efect vasoconstrictor, care se folose te n
medicin . Compusul are formula de structur plan :

CH CH CH3
OH NH

CH3

1. Preciza i grupele func ionale pe care le recunoa te i n formula compusului A.


2 puncte
2 puncte
2. Preciza i tipurile atomilor de carbon, din nucleul benzenic.
3. Calcula i, pentru compusul (A), procentul masic de carbon.
4 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

Varianta 1

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

4. Scrie i, pentru compusul (A), ecua iile reac iilor cu : a. Na, b. HCl.

4 puncte

IV. Etena i propena sunt importan i monomeri vinilici ob inu i din i ei n cadrul prelucr rii
petrochimice a acestuia.
1. Scrie i ecua iile reac iilor de ardere ale etenei i propenei.
4 puncte
2. Calcula i compozi ia procentual molar a unui amestec de propen i eten cu
volumul de 6,72 cm3, m surat n condi ii normale, care prin ardere formeaz 15,68 cm3
4 puncte
CO2, m surat n condi ii normale.
3. Scrie i ecua iile reac iilor care permit ob inerea din propen a urm torilor compu i:
a. polipropen ;
b. 1,2 propandiol; c. 2 bromopropan.
6 puncte
4. Calcula i masa de polipropen fabricat din 142 kg de propen , tiind c randamentul
2 puncte
reac iei este de 80%.
V. Prin alchilarea unei arene mononucleare A se ob ine compusul B n care raportul
masic C:H este 10,6:1.
2 puncte
1. Determina i si denumi i hidrocarbura B.
2. Scrie i ecua ia reac iei chimice prin care se ob ine compusul B; preciza i ordinul
substituentului introdus.
3 puncte
3. Determina i masa (g) de compus B care se ob ine din 15,6 g hidrocarbur A, dac
randamentul reac iei este 80%.
4 puncte
4. Scrie i formulele de structur ale produ ilor forma i la monoclorurarea catalitic a
3 puncte
compu ilor A i B.
VI. Butanoatul de etil este utilizat ca aromatizant, datorit mirosului de ananas.
1. Scrie i ecua ia reac iei de ob inere a butanoatului de etil din acidul butanoic i
alcoolul corespunz tor.
2 puncte
2. Se sintetizeaz butanoatul de etil din 26,4g acid butanoic i o mas m de alcool.
3 puncte
a. Calcula i masa m de alcool necesar n reac ie.
b. Preciza i dou modalit i de deplasare a echilibrului reac iei spre formarea esterului.
2 puncte
3. Formula de structur a unui detergent anionic este:
CH3 (CH2)n CH2 -OSO3-Na+
Calcula i num rul atomilor de carbon din molecula detergentului, tiind c are
procentul masic de sulf egal cu 9,30%.
3 puncte
VII. Aminoacizii stau la baza sintezei proteinelor. Un -aminoacid monoaminomonocarboxilic
(A), con ine C, H, O, N i are un con inut procentual masic de oxigen de 42,66%.
2 puncte
1. Preciza i formula de structur a aminoacidului (A).
2. Scrie i formula plan a dipeptidei simple (B) pe care o formeaz aminoacidul (A).
1 punct
tiind c grupele func ionale din aminoacizi i peptide dau reac iile specifice lor,
3.
scrie i ecua iile urm toarelor reac ii chimice:
a. (A)+ HCl
b. (B) + CH3Cl
c. (A) + NaOH
6 puncte
4. Prezenta i un argument pentru temperatura de topire ridicat a substan ei (A).
1 punct
VIII. Amidonul este o polizaharid natural cu mare r spndire.
1.
Scrie i ecua iile reac iilor chimice din urm toarea schem :
amidon glucoz alcool etilic.

4 puncte
2.
Calcula i masa (kg) de solu ie de fermenta ie primar , cu 20% etanol
(procente masice), care rezult din 1,8 t glucoz , la un randament global al transform rilor
de 80%.
4 puncte
2 puncte
3.
Preciza i rolul glucozei pentru organismul uman.
Mase atomice: H-1; C-12; N-14; O-16; Na-23; S-32
Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

Varianta 1

S-ar putea să vă placă și