Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Prob scris la CHIMIE ORGANIC I
Proba E/F

Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
M rimile constante sunt notate la sfr itul probei.

I. Scrie i pe foaia de examen termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
afirma iile urm toare:
1. n condi ii normale este o substan lichid . (n-butanul / n-hexanul)
2. Dintre cele dou componente ale amidonului este solubil n ap .. ( amiloza
/ amilopectina).
3. Alcoolul benzilic i anisolul ( fenilmetileterul ) sunt izomeri de
( compensa ie / func iune).
4. Prin monoclorurarea fotochimic a 2,3,4-trimetilpentanului se ob in ..
de pozi ie ( 4 izomeri / 6 izomeri).
5. Se utilizeaz la ob inerea lichidelor antigel . ( glicolul / glicina).
10 puncte
II. Pentru fiecare item al acestui subiect , nota i pe foaia de examen numai litera
corespunz toare r spunsului corect. Fiecare item are un singur r spuns corect.
1. Alchina cu un num r minim de atomi de carbon, care prin hidrogenare par ial
(catalizator Pd/Pb2+) formeaz un produs care poate prezenta izomerie geometric
este:
c. 2 butina
d. 2 pentina
a. propina
b. 1 butina
2. Substan a care nu se poate oxida cu reactiv Tollens este:
a. maltoza
b. zaharoza
c.glucoza
d. celobioza
3. Dintre urm toarele afirma ii nu este adevarat n leg tur cu fenolul:
a. este caustic
b. este substan lichid (c.n.)
d. este substan solid (c.n.)
c. este par ial solubil n ap
4. Alcanul cu formula chimic C6H14, care la monoclorurare fotochimic formeaz doi
izomeri este:
a. 2-metilpentan
b. 3-metilpentan
c. 2,2-dimetilbutan
d. 2,3-dimetilbutan
5. Raportul molar ntre etanol i dioxidul de carbon rezultat n urma fermenta iei alcoolice
a glucozei este:
a. 1 :2
b. 1 :1
c. 2 :1
d. 1 :3.
10 puncte

III. Compusul (A) este utilizat n mica chirurgie, prin administrare extern sau ca anestezic
general de inhala ie n interven ii chirurgicale de scurt durat i are formula de structur :
CH3 CH2 Cl
1. Calcula i compozi ia procentual elemental masic a compusului (A).
3 puncte
2. Pentru compusul (A) scrie i ecua iile reac iilor cu:
a. KCN;
b. NH3.
4 puncte
3. tiind c 0,25 moli compus (A) se supun reac iei de hidroliz , calcula i masa,
exprimat n grame de produs organic, care se formeaz la un randament de 80%.
Scrie i ecua ia reac iei chimice.
5 puncte

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

Varianta 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

IV. Gazele lichefiate utilizate ca surs de energie pentru consum casnic sunt, de regul ,
amestecuri de propan i butan.
1. Scrie i ecua iile reac iilor care stau la baza utiliz rii celor doi alcani drept combustibili
casnici.
2 puncte
2. Calcula i volumul de oxigen molecular, m surat n condi ii normale, necesar pentru
arderea a 100 L de amestec de propan i butan, m surat n condi ii normale, care
4 puncte
con ine 50% propan (procente molare).
3. Prin dehidrogenare alcanii formeaz alchene, care constituie materii prime de baz ale
industriei petrochimice. Scrie i formulele de structur ale alchenelor ob inute prin
dehidrogenarea n - butanului.
2 puncte
4. Scrie i ecua iile reac iilor chimice care permit transformarea propenei n:
a. 1, 2- dibromopropan;
b. acid etanoic.
4 puncte
5. Un amestec echimolecular de propan i propen cu volumul de 5,6 L, m surat n
condi ii normale, este trecut printr-un vas cu ap de brom. Calcula i cu ct cre te masa
vasului.
4 puncte
V. Trinitrotoluenul (T.N.T.), este o substan utilizat ca exploziv.
1. Scrie i ecua iile reac iilor implicate n sinteza trinitrotoluenului, pornind de la
toluen.
3 puncte
2. Preciza i orientarea noului substituent la nucleul benzenic, exemplificnd pentru
reac iile de nitrare ale toluenului.
2 puncte
3. Calcula i masa de T.N.T. care se formeaz din 3,68 t toluen, la un randament total de
80% al procesului.
4 puncte
3 puncte
4. Determina i procentul masic de azot din T.N.T.
VI. Trigliceridele sunt esteri ai glicerinei cu acizi gra i. O mas de 44,20 g triglicerid , cu
masa molar 884 g/mol, decoloreaz complet 800 g solu ie de concentra ie procentual
masic 3% Br2 n tetraclorur de carbon.
1. Determina i cte duble leg turi carbon carbon sunt n molecula trigliceridei.
3 puncte
2. Scrie i o formul de structur posibil a trigliceridei; denumi i triglicerida. 2 puncte
2 puncte
3. Scrie i ecua ia reac iei de saponificare cu KOH (aq) a trigliceridei.
4. Explica i propriet ile de sp lare ale s punului pe care l formeaz .
3 puncte
VII. Glicina este cel mai simplu aminoacid natural i are urm toarea formul structural :

H2C COOH
NH2
1. Preciza i denumirea IUPAC pentru glicin .
1 punct
2. Scrie i formulele de structur ale amfionului, cationului i anionului glicinei.3 puncte
3. Scrie i ecua iile reac iilor chimice ale glicinei cu:
6 puncte
a. NaOH(aq);
b. HCl(aq);
c. CH3Cl (1 mol).
VIII. Zah rul se obtine din sfecla de zah r conform schemei generale:
sfecla de zah r solu ie apoas de zah r zah r brut zah r rafinat
1. Preciza i dou propriet i fizice pe care se bazeaz ob inerea zah rului din sfecl .
2 puncte
2. Scrie i formula de structur aciclic a monozaharidei cu propriet i reduc toare care
2 puncte
se ob ine prin hidroliza acid a zaharozei.
3. Calcula i masa (kg) de zah r rafinat ob inut din 4t sfecl de zah r cu 10% zah r
(procente masice) dac randamentul global al transform rilor este de 60%.
4 puncte
2 puncte
4. Preciza i rolul zah rului pentru organismul uman.
Mase atomice: H-1;C-12; N-14; O-16; Cl-35,5; Br- 80

Prob scris la CHIMIE ORGANIC I, proba: E/F

Varianta 2

S-ar putea să vă placă și