Sunteți pe pagina 1din 1

Avantajele creditului sunt eviden.iate de func.

iile sale, pe care le expunem, pe


scurt, n continuare.
1) Func.ia distributiva. Este vorba despre mobilizarea resurselor bane.ti existe
nte la un moment dat n economie .i redistribuirea lor, prin acordare de mprumuturi
spre anumite ramuri .i sectoare de activitate care au nevoie de finan.e. Dispon
ibilita.ile bane.ti se refera la surplusul de capital aflat temporar sub forma i
nactiva n conturile bancare ale societa.ilor comerciale; la rezervele de casa ale
firmelor, rezerve pastrate n conturi bancare; economiile popula.iei depuse la ca
sele de economii ori la bancile comerciale. Creditul participa la dirijarea capi
talului spre ac.iuni de anvergura, profitabile ntregii societa.i.
2) Func.ia de transformare a economiilor n investi.ii prin care se realizeaza ech
ilibrul macroeconomic, conform ecua.iei :
E = I
unde: E = economii; I = investi.ii.
Economisirea neurmata de investire constituie tezaurizare .i reprezinta un facto
r de dezechilibru pentru via.a economica (constituie poten.ial inflationist). Cr
editul pune la dispozi.ia ntreprinzatorului capitalul necesar, astfel nct el devine
un factor important al cre.terii economice.
3) Func.ia de emisiune monetara. Odata cu moneda fiduciara sau hrtia-moneda au ap
arut o multitudine de alte instrumente .i tehnici de plata ca : viramentul, cecu
l, compensa.ia, cambia etc.
4) Func.ia de asigurare a stabilita.ii pre.urilor se realizeaza prin reglarea di
mensiunilor cererii .i ofertei de marfuri .i servicii. Prin finan.area produc.ie
i .i consumului, precum .i prin crearea unor instrumente .i tehnici deosebit de
flexibile, creditul a devenit o prezenta sine qua non n via.a sociala .i economic
a n orice .ara civilizata. Creditul devine primejdios atunci cnd nu este utilizat
conform cerin.elor echilibrului economico-financiar. Folosirea abuziva, determin
ata de ideea ca prin sine nsu.i creditul reprezinta avu.ie, va determina tenta.ia
pentru debitor de a folosi sumele provenite din mprumuturi fara discernamnt, iar
creditorul se va vedea saracit .i n imposibilitatea de a-.i recupera banii. Un pe
ricol l reprezinta supracreditarea, care duce la dezechilibre economice, financia
re .i monetare, determinnd infla.ia. De asemenea, finan.area unor activita.i econ
omice insuficient fundamentate poate dezechilibra structural economia. O folosir
e arbitrara a creditului poate stimula opera.iunile speculative. Nu trebuie omis
a nici problema riscurilor bancare rezultate din utilizarea creditului, riscuri
care,
daca nu sunt luate n considerare, pot provoca prabu.irea n lan. a institu.iilor de
credit, cu consecin.e dureroase pe plan economic, social, politic.