Sunteți pe pagina 1din 45

TESTE GRILA

1. Activitatea de audit reprezinta:


a) verificarea unor informatii si exprimarea unei opinii de catre o persoana;
b) examinarea profesionala a unor informatii , in vederea exprimarii unei
opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau
standard de calitate;
c) controlul calitativ si cantitativ asupra unor informatii fara exprimarea
unei anumite opinii.
2.Completati cu raspunsul corect enuntul urmator:
Realizarea oricarei misiuni de audit la organizatiile economice,
implica.. unor reguli precise , cunoscute si acceptate de emitatorii si
receptorii informatiei supuse auditului.
a) cunoasterea;
b) inexistenta;
c) existenta.
3.Completati enuntul de mai os:
Imaginea fidela a unui patrimoniu sau a unei situatii financiare este
asociata cu care caracterizeaza campul de aplicatii nelimitat al
contabilitatii.
a) prudenta;
b) regularitate si sinceritate;
c) toate cele de mai sus.
!."entru a #i utile$ in#ormatiile utilizate de auditorii #inanciari tre%uie sa
#ie:
a) relevante;
b) concludente;
c) inlocuibile.
&.In#ormatiile intalnite si utilizate de auditorii #inanciari sunt credi%ile
atunci cand:
a) sunt partinitoare;
b) contin erori semnificative;
c) utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-au propus
sa reprezinte.
'.Auditul #inanciar are rolul de a :
a) verifica respectarea cadrului conceptual al contabilitatii si a
procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic.
b) verifica si certifica reflectarea corecta in contabilitate a situatiilor
financiare, imaginea lor fidela , clara si completa pe intregul exercitiu
financiar;
c) a) si b).
(."recizati care sunt criteriile pe care auditorul le are in vedere pentru
realizarea o%iectivelor auditului #inanciar )conta%il:
a) criteriul repartizarii inregistrarilor;
b) criteriul exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor;
c) criteriul standardelor tehnice si profesionale;
*.Criteriul e+,austivitatii si inte-ritatii inre-istrarilor presupune ca:
a) toate elementele de activ si pasiv inregistrate in contabilitate sunt
justificate;
b) toate operatiunile patrimoniale au fost inregistrate corect si integral in
contabilitate;
c) activele si pasivele sa apartina entitatii patrimoniale.
..Criteriul realitatii inre-istrarilor presupune ca:
a) nu exista operatiuni contabilizate de mai multe ori;
b) toate operatiunile reflectate in documentele justificative sunt
inregistrate in contabilitate fara omisiuni;
c) toate elementele de activ si pasiv inregistrate in contabilitate sunt
justificate, pot fi verificate si corespund cu cele identificate prin
inventariere.
1/.In #unctie de modul de or-anizare a activitatii de audit se distin-:
a) controlul financiar preventiv;
b) auditul de performanta;
c) auditul extern.
11.Auditul #inanciar reprezinta:
a) exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a contabilitatii;
b) examinarea efectuata de un profesionist independent si competent , in
vederea exprimarii unei opinii motivate asupra unei informatii
contabile;
c) exprimarea unei opinii profesioniste cu privire la situatiile financiare.
12.Criteriul corectei inre-istrari in conta%ilitate si al corectei prezentari in
conturile anuale presupune:
a) determinarea corecta a rezultatelor financiare;
b) respectarea prevederilor emise de inisterul !inantelor "ublice;
c) contabilizarea in perioada corespunzatoare, urmarindu-se respectarea
independentei exercitiilor.
13.Evaluare ca termen #olosit in normele de audit reprezinta:
a) inregistrarea unui activ la costul de achizitie;
b) inregistrarea unui activ sau a unei dotari la costul de productie;
c) inregistrarea unui activ sau a unei dotari la valoarea sa de inventar.
1!.0%iectivele auditului intern constau in :
a) aprecierea bunului control asupra activitatii intreprinderii si
recomandarea actiunilor necesare;
b) gestionarea corecta a valorilor intreprinderii;
c) tinerea corecta a evidentelor contabile.
1&.0%iectivele auditului e+tern constau in :
a) certificarea gestionarii corecte a patrimoniului intreprinderii;
b) certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a calculelor si
situatiilor financiare;
c) acordarea de asistenta personalului organismului auditat in
indeplinirea responsabilitatilor lor.
1'.Auditorul intern:
a) este un prestator de servicii independent din punct de vedere juridic;
b) face parte din personalul intreprinderii;
c) face parte din personalul auxiliar al intreprinderii si ofera servicii de
audit pe baza unor contracte de prestari servicii.
1(.Auditul de atestare #inanciara se re#era la:
a) respectarea reglementarilor legale, statutelor si regulamentelor;
b) respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii;
c) gradul de incredere care poate fi acordat tranzactiilor si situatiilor
financiare.
1*.1in punct de vedere al periodicitatii auditurilor$ auditul intern este:
a) periodic;
b) ciclic;
c) permanent.
1..2etoda #olosita de auditorii interni este:
a) confidentiala;
b) supusa unor reguli precise;
c) verificata pe baza de comparatii si analize.
2/.Rezultatele activitatii auditorilor e+terni sunt #olosite de catre:
a) responsabilii intreprinderii;
b) diversi utilizatori #stat, banci, clienti,s.a.);
c) intreaga comunitate.
21.3ormele auditului$ in #unctie de s#era de cuprindere a acestuia sunt:
a) controlul financiar intern;
b) controlul de gestiune;
c) auditul de regularitate-legalitate.
22.Auditul de per#ormanta se re#era la :
a) auditul economicitatii, eficacitatii si eficientei;
b) auditul situatiilor financiare anuale;
c) auditul de legalitate.
23."recizati care din a#irmatiile de mai os este corecta:
a) principiul economicitatii este foarte putin important in efectuarea
auditului performantei;
b) rezultatul unei activitati, din punct de vedere al eficientei, ca raport
intre costuri si rezultatele obtinute trebuie sa fie supraunitar;
c) economicitatea reprezinta minimizarea costului resurselor utilizate
pentru o activitate fara a afecta calitatea produselor obtinute.
2!.E#icacitatea se re#era la :
a) raportul dintre bunurile si serviciile obtinute si resursele utilizate
pentru producerea lor;
b) masura in care obiectivele sau scopurile propuse au fost atinse;
c) reducerea costurilor bunurilor obtinute.
2&.Interesul pu%lic$ din punct de vedere al pro#esiei de auditor$ este de#init
ca :
a) binele unei comunitati la nivel general;
b) binele comunitatii de indivizi si institutii pe care o deserveste un
auditor financiar profesionist;
c) binele conducatorilor unor institutii financiare.
2'.1es#asurarea activitatii de audit #inanciar si indeplinirea o%iectivelor
acestei pro#esii nu impun indeplinirea unor cerinte$ cum ar #i:
a) credibilitatea si increderea;
b) profesionalismul si calitatea serviciilor;
c) nici unul din raspunsuri.
$legeti varianta corecta.
2(.Increderea utilizatorilor in serviciile #urnizate de auditorii #inanciari
pro#esionisti presupune:
a) asigurarea ca toate serviciile obtinute pot fi efectuate la cel mai inalt
standard de performanta;
b) existenta unui cadru al conduitei si eticii profesionale, care guverneaza
desfasurarea acestora;
c) existenta unor persoane care sa poata sa desfasoare aceasta activitate.
2*.In scopul atin-erii o%iectivelor pro#esiunii de auditor #inanciar$ auditorii
#inanciari tre%uie sa respecte o serie de principii #undamentale. "recizati
care sunt acestea:
a) integritatea, obiectivitatea si confidentialitatea;
b) standardele tehnice, competenta si conduita profesionala;
c) cele de la a) si b).
2..0%iectivitatea de care tre%uie sa dea dovada un auditor #inanciar se
re#era la:
a) abilitatea auditorului de a rezista presiunilor si de a fi capabil sa-si
pastreze independenta;
b) corectitudinea de care trebuie sa dea dovada,si la faptul ca nu trebuie
sa ingaduie ca obiectivitatea lui sa fie afectata de prejudecati sau
influente externe;
c) calitatea serviciilor oferite de acesta.
3/.In Codul Etic sunt prezentate cateva elemente care sunt luate in
considerare in aprecierea cazurilor in care$ desi con#identiale$ unele
in#ormatii tre%uie sau pot #i dezvaluite #ara ca auditorul sa #ie acuzat de
incalcarea principiului eticii."recizati care sunt acestea :
a) existenta unei cerinte legale cat si a unei autorizari;
b) existenta unei cerinte de natura colegiala;
c) existenta unei cerinte de natura imorala.
31.In scopul atin-erii o%iectivelor pro#esiunii de auditor #inanciar$ auditorii
#inanciari444444. .Completati spatiile li%era cu varianta corecta:
a) nu trebuie in mod obligatoriu sa tina seama de standardele tehnice ale
profesiei;
b) nu trebuie sa respecte nici o preconditie sau principiu fundamental,
deoarece ei sunt independenti fata de activitatea auditata;
c) trebuie sa respecte o serie de conditii sau principii fundamentale.
32.In cazul in care un auditor #inanciar este actionat in udecata poate
dezvalui anumite in#ormatii considerate con#identiale5 Ale-eti raspunsul
corect:
a) nu, deorece informatiile sunt strict confidentiale;
b) nu, dar poate folosi aceste informatii in folosul unei terte persoane;
c) da, pentru a-si proteja interesul profesional.
33."recizati care sunt conditiile pe care tre%uie sa le indeplineasca un
auditor #inanciar pentru a putea indeplini mandatul de audit #inanciar:
a) sa aiba calitatea de auditor financiar si sa fie membru al %amerei
$uditorilor;
b) sa fie cetatean roman;
c) sa aiba stagiul militar satisfacut.
3!."entru e+ercitarea mandatului de audit #inanciar$ auditorul #inanciar
tre%uie sa inc,eie cu clientul:
a) o conventie;
b) un contract de audit;
c) un proces-verbal.
3&.In etapa plani#icarii auditorii ela%oreaza:
a) "lanul general de audit;
b) "roiectul raportului de audit;
c) &pinia de audit.
3'."lanul pentru o%tinerea in#ormatiilor privind activitatea entitatii care
va #i auditata include:
a) descrierea informatiilor, surselor si a de metodelor de colectare a
informatiilor necesare;
b) graficul de desfasurare a activitatilor cuprinse in plan;
c) a) si b).
3(."entru intele-erea entitatii auditate$ auditorul va lua in considerare
identi#icarea si analizarea unor #actori:
a) interni si externi;
b) economici si sociali;
c) legislativi si politici.
3*.1intre #actorii e+terni pe care auditorul ii va lua in considerare pentru
intele-erea entitatii auditate #ac parte:
a) factorii economici si sociali;
b) factorii politici si legislativi ;
c) toti cei de mai sus.
3..1intre sursele de in#ormatii pe care auditorul le va utiliza$ nu #ac parte:
a) dosarul personal al conducerii entitatii;
b) rapoartele compartimentului de audit intern;
c) documentele de lucru ale auditului anului anterior;
!/."entru colectarea in#ormatiilor$ auditorul poate utiliza o serie de metode
cum sunt:
a) controlul intern si de gestiune;
b) analiza dosarului permanent;
c) analiza controlului extern.
!1.0%iectivele auditului nu pot #i:
a) obiective generale si specifice;
b) obiective secundare ;
c) obiective principale.
!2."recizati care din urmatoarele a#irmatii este corecta:
a) Resursele de timp necesare vor fi evaluate la inceputul elaborarii
"rogramului de adudit;
b) Resursele umane si de timp necesare vor fi evaluate pe diferitele faze
de realizare a auditarii;
c) In activitatea desfasurata echipa de auditori nu poate apela la serviciile
unor experti tehnici externi.
!3.Auditorii tre%uie sa determine materialitatea pentru:
a) a stabili nivelul acceptabil al erorilor din situatiile financiare;
b) a stabili legatura dintre componentele riscului de audit;
c) a stabili tipurile de proceduri de audit care vor fi utilizate.
!!.Intre materialitate si riscul de audit e+ista un raport:
a) direct proportional;
b) invers proportional;
c) linear.
!&.Cele mai importante in#ormatii cuprinse in planul de audit se re#era la :
a) evaluarea riscului si determinarea materialitatii ;
b) procedurile de fond;
c) testele de risc.
!'."rincipala componenta a pro-ramului de audit o constituie procedurile
de audit$ care pot #i:
a) teste de fond;
b) teste de control si proceduri de fond;
c) proceduri de control.
!(."recizati care din enunturile urmatoare este corect:
a) procedurile de fond au ca scop verificarea controalelor interne ale
entitatii auditate;
b) testele de control constituie verificari directe ale operatiunilor si
informatiilor contabile;
c) procedurile de fond sunt aplicate pentru obtinerea de probe de audit
care sa ateste ca situatiile financiare nu contin informatii eronate
materiale.
!*.Care sunt tipurile de proceduri de #ond intalnite in practica5
a) proceduri analitice si teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor
conturilor;
b) proceduri sintetice;
c) nici unul din cele de mai sus.
!..Etapa de e+ecutie a auditului consta in :
a) aplicarea procedurilor cuprinse in programul de audit;
b) elaborarea procedurilor de audit;
c) evaluarea riscului si stabilirea materialitatii.
&/."recizati cum nu poate #i de#inita materialitatea:
a) prin nivelul determinarii;
b) prin natura;
c) prin context.
&1.6n aspect este material daca:
a) omiterea sa ar influenta acceptabil deciziile unui destinatar al
raportului de audit;
b) declararea sa eronata ar influenta rezonabil deciziile unui destinatar al
raportului de audit;
c) a) si b).
&2.Care din a#irmatiile urmatoare este eronata5
a) daca nivelul materialitatii este mai mic decat nivelul erorilor, conturile
nu sunt acceptate;
b) daca nivelul materialitatii este mai mare decat nivelul erorilor
conturile nu sunt acceptate;
c) daca nivelul materialitatii este foarte aproape de nivelul erorilor
constatate, se mareste dimensiunea esantionului.
&3.1osarul permanent nu cuprinde:
a) date privind istoricul entitatii;
b) regulamentul de organizare si functionare al entitatii;
c) date relevante ce urmeaza a fi examinate de auditor.
&!.Evaluarea riscului de audit se e#ectueaza:
a) la sfarsitul procesului de planificare a auditului;
b) in primele faze ale procesului de planificare a auditului;
c) la incheierea activitatii de audit.
&&.1in punct de vedere al posi%ilitatilor de a se produce e+ista riscuri:
a) posibile si potentiale;
b) inerente;
c) sigure.
&'.In e+ercitarea misiunii sale de audit auditorul se con#runta intr7o
entitate$ cu urmatoarele tipuri de riscuri:
a) riscuri generale specifice entitatii precum si riscuri legate de natura
operatiunilor tratate;
b) riscuri legate de conceperea si functionarea sistemelor;
c) toate cele de mai sus.
&(.8ivelul de si-uranta constituie increderea o%tinuta prin aplicarea
procedurilor de audit$ in sensul ca:
a) erorile cumulate din situatiile financiare au atins nivelul maxim;
b) acest nivel este determinat de experienta auditorului;
c) erorile acumulate din situatiile financiare nu vor fi mai mari decat
nivelul materialitatii.
&*.Riscul de audit poate #i de#init ca #iind:
a) riscul care este cunoscut inca de la inceputul activitatii de audit;
b) riscul pe care auditorul il atribuie unei opinii de audit neadecvate,
atunci cand situatiile financiare contin informatii eronate material;
c) riscul care poate apare la sfarsitul oricarei activitati de audit.
&..Care din componentele urmatoare nu #ac parte din riscul de audit5
a) riscul inerent;
b) riscul permanent;
c) riscul de nedetectare.
'/.1aca auditorul doreste un nivel al riscului de audit scazut$ aceasta
inseamna ca doreste sa #ie cat mai si-ur ca situatiile #inanciare:
a) contin erori materiale;
b) nu contin erori materiale;
c) pot fi refacute.
'1.1aca auditorul aun-e la concluzia ca e+ista o pro%a%ilitate ridicata ca
erorile din situatiile #inanciare sa nu #ie depistate de controalele interne$
inseamna ca el apreciaza :
a) un risc inerent ridicat;
b) ca nu exista nici un risc inerent;
c) un risc inerent foarte scazut.
'2.Care din a#irmatiile urmatoare este corecta5
a) riscul de control este riscul pe care auditorul il atribuie unei opinii de
audit neadecvate la finele unui control;
b) riscul de control este acel risc ca erorile din situatiile financiare sa nu
poata fi detectate si corectate de sistemul de control intern;
c) riscul de control este riscul pe care si-l asuma orice entitate la
inceputul unui control .
'3.Sistemul de control intern al entitatii auditate cuprinde urmatoarele
componente:
a) mediul de control si procedurile de control intern;
b) rapoartele compartimentului de control intern;
c) proceduri de control extern.
'!.In cazul in care controalele interne #unctioneaza si sunt #oarte %une
avem un mediu de control:
a) inexistent;
b) slab;
c) bun.
'&.Evaluarea riscului de control se realizeaza:
a) la data incheierii contractului de audit;
b) in etapa de planificare a auditului;
c) la sfarsitul activitatii de audit.
''.Ale-eti a#irmatia corecta:
a) riscul de nedetectare este acel risc ca erorile din situatiile financiare sa
nu poata fi detectate si corectate de sistemul de control intern;
b) riscul de nedetectare este riscul ca un auditor sa nu descopere acele
erori materiale care nu au fost depistate de sistemul de control intern;
c) riscul de nedetectare nu poate fi influentat de catre auditor.
'(.Care din urmatoarele tipuri de riscuri poate #i in#luentat de catre
auditor5
a) riscul inerent;
b) riscul de control;
c) riscul de nedetectare.
'*.Riscul de nedetectare :
a) este o notiune specifica controlului intern;
b) este o componenta a riscului de audit;
c) poate fi eliminat in totalitate.
'..Riscul de nedetectare este determinat:
a) inaintea stabilirii riscului inerent;
b) inaintea stabilirii riscului de control;
c) dupa stabilirea riscului inerent si a riscului de control.
(/.Care sunt pasii pe care nu tre%uie sa7i parcur-a auditorii in cazul in
care #olosesc modelul riscului de audit5
a) stabilirea nivelului planificat al riscului de audit si efectuarea unor
teste de control pentru evaluarea riscului inerent;
b) evaluarea riscului inerent si a riscului de control;
c) stabilirea unui nivel corespunzator al riscului de nedetectare.
(1.Ela%orarea "lanului -eneral de audit este:
a) optionala;
b) o obligatie;
c) un ghid pentru elaborarea programului de audit.
(2.1osarul permanent cuprinde:
a) datele personale ale auditorului;
b) rapoartele compartimentului de audit;
c) date privind istoricul entitatii, precum si date relevante ce urmeaza a fi
examinate de auditor.
(3."lani#icarea auditului presupune:
a) elaborarea planului de audit;
b) elaborarea planului de audit si a programelor detaliate de audit;
c) elaborarea programelor de audit.
(!.E+,austivitatea7ca termen in normele de audit7 reprezinta:
a) toate activele dintr-o perioada au fost inregistrate;
b) toate operatiunile au fost inregistrate corect;
c) toate operatiunile, activele si pasivele au fost inregistrate.
(&.Acuratetea desmneaza ca:
a) toate tranzactiile inregistrate sunt reale;
b) toate operatiunile sunt declarate cu precizie;
c) activele si pasivele inregistrate apartin entitatii.
('.Intinderea plani#icarii activitatii de audit depinde de:
a) experienta auditorului si marimea entitatii;
b) complexitatea auditului si cunoasterea activitatii entitatii auditate;
c) a) si b).
((.Calitatea de auditor #inanciar se atri%uie de catre:
a) inisterul !inantelor "ublice;
b) %amera $uditorilor;
c) %orpul 'xpertilor %ontabili.
(*.Evidenta mem%rilor Camerei auditorilor se tine cu autorul:
a) condicii de prezenta;
b) Registrului auditorilor;
c) (nor registre controlate de inisterul !inantelor "ublice.
(..0%iectivitatea unui auditor #inanciar pro#esionist poate #i a#ectata de:
a) influente externe sau anumite prejudecati;
b) conflicte de interese sau interese personale ;
c) nici unul din raspunsuri nu este corect.
$legeti varianta corecta.
*/.Re-ularitatea )ca termen in normele de audit7 desemneaza ca:
a) toate tranzactiile inregistrate sunt reale;
b) toate operatiile inregistrate se repeta;
c) toate operatiunile sunt in concordanta cu legile si reglementarile
relevante.
*1.Ale-eti a#irmatia corecta:
a) economicitatea reprezinta masura in care obiectivele au fost atinse;
b) eficacitatea presupune minimizarea costului resurselor utilizate pentru
a obtine aceeasi calitate;
c) eficienta poate fi exprimata ca raport intre costurile realizate si
rezultatele obtinute.
*2.Acceptarea responsa%ilitatii #ata de pu%lic pentru pro#esiunea de
auditor reprezinta:
a) o caracteristica esentiala;
b) o trasatura aleatorie;
c) o caracteristica care nu este obligatorie.
*3.2etoda de lucru #olosita de auditorii interni este:
a) specifica si originala;
b) nu se supune unor reguli precise;
c) nu prezinta nici un fel de restrictie.
*!."roprietatea )ca termen in normele de audit7 reprezinta ca:
a) toate operatiunile sunt declarate cu precizie;
b) activele si pasivele prezentate in situatiile financiare exista la data
bilantului;
c) activele si pasivele inregistrate apartin entitatii.
*&."entru e+primarea opiniei sale asupra situatiilor #inanciare$ auditorul
tre%uie sa :
a) obtina cel putin o proba de audit;
b) obtina probe de audit suficiente, relevante si de incredere;
c) nu tina cont de nici o proba deoarece el are o opinie independenta.
*'.Riscul inerent poate #i e+primat:
a) in temeni cuantificabili cat si in termeni necuantificabili;
b) in valori subunitare;
c) numai in termeni cuantificabili.
*(.Riscul de eroare la evaluarea productiei in avans la produsele cu ciclu
lun- de #a%ricatie este444.. decat la evaluarea stocurilor din comert.
Completati cu raspunsul corect spatiul li%er:
a) mai mic;
b) cel mult egal;
c) mai mare.
**.In cel mai %un caz intre riscul de audit si nivelul de si-uranta e+ista
relatia:
a) riscul de audit ) nivelul de siguranta * +
b) riscul de audit , nivelul de siguranta * +--.
c) riscul de audit / nivelul de siguranta.
*..Reputatia pro#esionala a unui auditor #inanciar tre%uie sa #ie :
a) in formare;
b) confidentiala;
c) nestirbita.
./.Care din a#irmatiile urmatoare este corecta5
a) confidentialitatea implica numai abtinerea de a dezvalui informatiile
obtinute;
b) confidentialitatea ca principiu fundamental al desfasurarii activitatii
de audit financiar trebuie respectat numai de catre furnizorii de
informatii confidentiale;
c) confidentialitatea implica si obligatia auditorului de a nu folosi
informatiile obtinute in folosul propriu sau al altui tert.
.1.Rolul esential al auditului intern este de a:
a) raspunde nevoilor tertilor si entitatii auditate in ceea ce priveste gradul
de incredere care poate fi acordat tranzactiilor si situatiilor financiare
ale acestuia in activitatea desfasurata;
b) acorda asistenta personalului organismului auditat in indeplinirea
responsabilitatilor, oferind conducerii asigurarea ca politicile si
controalele efectuate actioneaza eficient;
c) evalua garantia pentru creditele acordate intreprinderii.
.2.In cazul in e+istentei unei autorizari cand auditorul$ cu acordul
clientului poate dezvalui anumite in#ormatii con#identiale$ nu tre%uie sa
tina seama si de:
a) interesele tuturor partilor implicate care pot fi afectate;
b) faptul ca nu trebuie sa depaseasca limitele autorizarii date de clientul
sau;
c) nivelul contributiei primite.
.3.Activitatea de audit #inanciar tre%uie e+ercitata cu respectarea si
aplicarea corespunzatoare a :
a) standardelor si normelor nationale si internationale de contabilitate;
b) normelor nationale de contabilitate;
c) standardelor internationale de contabilitate.
.!.La auditarea situatiilor #inanciare auditorii vor e#ectua intotdeauna
proceduri de #ond $ care :
a) au ca scop verificarea controalelor interne ale entitatii auditate, pentru
a evalua in ce masura se pot baza pe rezultatele acestora;
b) sunt aplicate pentru pentru obtinerea de probe de audit care sa ateste
ca situatiile financiare contin informatii eronate;
c) verifica daca operatiunile din situatiile financiare sunt in conformitate
cu legislatia si reglementarile in vigoare.
.&.Ale-eti a#irmatia corecta:
a) Riscurile potentiale sunt riscurile pentru care managementul entitatii a
intreprins masuri eficiente menite de a le elimina;
b) Riscurile posibile sunt riscurile susceptibile teoretic de a se produce,
dar nici un control nu se exercita pentru a fi prevenite, descoperite si
corectate;
c) Riscurile posibile nu sunt comune tuturor entitatilor.
.'.Evaluarea ) ca termen in normele de audit7 reprezinta:
a) toate operatiunile sunt declarate cu precizie;
b) toate operatiunile sunt in concordanta cu legile si reglementarile
relevante;
c) activul sau pasivul este evaluat conform politicilor contabile adecvate
aplicate consecvent.
.(.Standardele te,nice si pro#esionale in concordanta cu care un auditor
#inanciar pro#esionist tre%uie sa7si des#asoare activitatea$ sunt promul-ate
de:
a) %omitetul pentru 0tandarde Internationale de %ontabilitate;
b) &rganismele profesionale membre sau alte organisme cu atributii de
reglementare;
c) a) si b).
$legeti raspunsul corect.
.*.1intre atri%utiile si o%li-atiile principale ale Camerei Auditorilor din
Romania nu #ac parte:
a) coordonarea si controlul calitatii activitatii de audit financiar executata
de auditorii financiari;
b) organizarea a examenelor pentru stabilirea calitatii de auditor financiar
dar nu atribuie aceasta calitate;
c) supravegherea programului de pregatire continua a auditorilor
financiari.
...1eose%irea intre auditul intern si e+tern din punct de vedere al
%ene#iciarilor auditului$ se poate e+prima ast#el:
a) auditorul intern face parte din personalul intreprinderii iar auditorul
extern este un prestator de servicii independent din punct de vedere
juridic;
b) auditorul intern apreciaza bunul control asupra activitatii intreprinderii
si recomanda actiunile necesare, iar auditorul extern certifica
regularitatea, sinceritatea si imaginea fidela a situatiilor financiare;
c) auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii pe
cand auditorul extern lucreaza in folosul utilizatorilor # terti, banci,
clienti).
1//.Criteriul e+,austivitatii si inte-ritatii inre-istrarilor are in vedere:
a) daca toate elementele de activ si pasiv inregistrate in contabilitate sunt
justificate, pot fi verificate si corespund cu cele identificate fizic;
b) faptul ca toate operatiunile patrimoniale au fost inregistrate corect si
integral in contabilitate;
c) ca elementele patrimoniale sa fie evaluate in conformitate cu
prevederile legii contabilitatii.
"recizati care din aceste variante este corecta.
1/1.In realizarea auditului unei entitati auditorii au mai multe alternative
de a%ordare a activitatii. 2entionati care sunt acestea dintre cele de mai
os:
a9 a%ordarea %azata pe sistem si pe proceduri de #ond:
b) abordarea directa;
c) abordarea sistematica.
1/2.In cadrul a%ordarii %azata pe sistem auditorii:
a) nu se bazeaza pe sistemul de control intern al entitatii;
b) se bazeaza pe sistemul de control intern al entitatii auditate;
c) trebuie sa fie atenti numai asupra cauzelor posibile ale materialitatii
prin natura sau prin context.
"recizati varianta corecta din cele de mai sus.
1/3.1aca auditorul constata ca in cadrul entitatii e+ista un sistem de
control intern care #unctioneaza si este satis#acut de e#icacitatea acestuia$
atunci procedurile de #ond ale situatiilor #inanciare si ale tranzactiilor pot
#i:
a) intensificate corespunzator;
b) diminuate corespunzator;
c) anulate in totalitate.
1/!.Sistemul de control intern al unei entitati nu cuprinde:
a) sistemul de proceduri de fond;
b) mediul de control;
c) sistemul de proceduri si politici elaborate si aplicate pentru realizarea
obiectivelor specifice entitatii.
1/&.Ale-eti a#irmatia corecta din cele de mai os:
a) ediul de control consta in ansamblul preocuparilor conducerii
entitatii auditate in ceea ce priveste organizarea sistemului de control
intern si importanta ce se acorda acestuia;
b) ediul de control nu influenteaza eficienta procedurilor de control
specifice;
c) (n mediu de control puternic, cu o structura de audit intern eficienta,
nu poate completa semnificativ procedurile de control ale entitatii.
1/'."recizati care din urmatorii #actorii se re#lecta in mediul de control al
unei entitati:
a) stilul de conducere si modul de organizare a sistemului de conducere;
b) structura entitatii precum si sistemul de control al conducerii, inclusiv
functia de audit intern;
c) a) si b).
1/(."rintre caracteristicile de %aza ale unui sistem de control intern optim
nu se numara:
a) existenta unor verificari interne corespunzatoare;
b) incompetenta si calificarea corespunzatoare a personalului pentru
indeplinirea responsabilitatilor lor;
c) confirmarea activitatilor efectuate de catre persoane din structuri
diferite.
$legeti raspunsul corect.
1/*.In situatia in care auditorul identi#ica doua sau mai multe controale
similare si care pot #i selectate drept controale c,eie$ pentru a decide care
din aceste controale sa #ie selectat tre%uie sa i7a in considerare o serie de
#actori. "recizati care sunt acestia:
a) usurinta cu care se testeaza un control si controalele care pot preveni
sau detecta doua sau mai multe disfunctionalitati;
b) controalele care pot preveni sau detecta o singura disfunctionalitate;
c) efortul depus pentru selectarea acestuia.
1/..8atura$ durata si intinderea procedurilor realizate de auditor pentru
evaluarea preliminara a sistemului de control intern$ nu depind de
urmatorii #actori :
a) nivelul materialitatii luat in considerare si tipul controalelor interne
realizate ;
b) marimea si complexitatea activitatii entitatii si a sistemului sau
informational;
c) nici unul din cei de mai sus.
++-.In urma evaluarii sistemului de control intern, auditorii pot acorda
sistemului calificativul 1bun2, in una din urmatoarele situatii3
a) toate riscurile majore au fost detectate si corectate iar controalele au
fost eficace;
b) toate riscurile sunt abordate intr-o masura in care controalele pot gresi
ocazional;
c) cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate, iar controalele
au fost in general eficiente, cu cateva exceptii minore.
"recizati care este aceasta.
111.A%ordarea %azata pe proceduri de #ond intervine atunci cand:
a) auditorii se bazeaza pe sistemul de control intern al entitati;
b) se considera ca obiectivele auditului pot fi atinse numai dupa
efectuarea testelor de control;
c) sistemul de control intern al entitatii nu prezinta incredere.
112."entru atin-erea o%iectivelor auditului auditorii tre%uie sa o%tina
pro%e de audit."recizati cum nu tre%uie sa #ie aceste pro%e:
a) de incredere;
b) relevante;
c) fiscale.
113.In urma evaluarii sistemului de control intern$ auditorii pot acorda
sistemului cali#icativul ;satis#acator<. "recizati in care din situatiile
urmatoare se poate realiza acest lucru:
a) daca toate riscurile majore au fost detectate si corectate, iar
controalele au fost eficace;
b) daca toate riscurile sunt abordate intr-o masura in care controalele pot
gresi ocazional;
c) daca cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate, iar
controalele au fost in general eficiente, cu cateva exceptii minore.
11!.1aca controalele interne sunt dispersate din punct de vedere -eo-ra#ic$
auditorii nu pot e#ectua teste de control si in consecinta:
a) nu se pot obtine rezultate edificatoare ale auditului;
b) abordarea bazata pe evaluarea sistemelor nu poate fi aplicata;
c) se sisteaza pe o perioada determinata activitatea de audit.
$legeti raspunsul corect.
11&. "rintre tipurile procedurilor de #ond nu se numara:
a) proceduri analitice;
b) proceduri sintetice;
c) teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor conturilor.
11'."rin testarea tranzactiilor privind caracterul complet al acestora$
auditorul :
a) verifica exactitatea tranzactiilor care presupune si refacerea calculelor
tranzactiilor selectate;
b) verifica operatiunile economice incepand cu documentele primare,
pana la inregistrarea lor in evidentele financiar-contabile;
c) verifica daca operatiunile inregistrate in evidentele financiar-contabile
au la baza documente justificative intocmite in conformitate cu
prevederile legale.
"recizati raspunsul corect.
11(."rocedurile analitice tre%uie aplicate de auditor :
a) la inceputul auditului;
b) nu exista proceduri analitice;
c) la sau aproape de sfarsitul auditului.
$legeti varianta corecta.
11*.In cazul in care auditorul se decide sa e#ectueze proceduri analitice
tre%uie sa ia in considerare o serie de #actori. "rintre acestia nu se
numara:
a) relevanta si credibilitatea informatiilor disponibile;
b) disponibilitatea informatiilor pe baza carora se efectueaza proceduri
analitice;
c) costul informatiilor disponibile.
11..6n esantion reprezentativ este acela care:
a) are caracteristici similare pentru elementele din intreaga populatie;
b) trebuie folosit pentru o foarte mica parte a populatiei;
c) constituie un instrument de realizare a planului misiunii de audit.
12/. "rin testarea tranzactiilor privind caracterul e+act al
acestora$auditorul :
a) veri#ica e+actitatea tranzactiilor care presupune si re#acerea
calculelor tranzactiilor selectate, confruntarea acestora cu datele
inscrise in documentele justificative si compararea lor cu inregistrarile
din evidenta financiar-contabila;
b) verifica inregistrarea in evidenta contabila a tranzactiilor ce vor fi
efectuate;
c) verifica daca operatiunile inregistrate in evidentele financiar-contabile
au la baza documente justificative intocmite in conformitate cu
prevederile legale.
$legeti raspunsul corect.
121."recizati care din urmatoarele etape nu #ac parte din etapele
auditului #inanciar :
a) "lanificarea si executarea auditului;
b) "rogramarea auditului;
c) Raportarea auditului.
122."entru atri%uirea calitatii de auditor #inanciar$ candidatii tre%uie sa
indeplineasca unele din urmatoarele conditii."recizati care sunt acestea:
a) sa fie de nationalitate romana;
b) sa aiba stagiul militar satisfacut;
c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale si testul de
verificare a cunostintelor in domeniul financiar contabil.
123."recizati care din urmatoarele activitati pot #i des#asurate de auditorii
#inanciari persoane #izice in e+ercitarea independenta a pro#esiei:
a) activitatea de expertiza contabila;
b) activitati de reorganizare judiciara si lichidare;
c) activitatea de audit extern.
12!.In etapa plani#icarii auditului nu se ela%oreaza :
a) "lanul general de audit;
b) Raportul de audit;
c) "rogramul de audit.
12&."lanul -eneral de audit intocmit de auditorul #inanciar:
a) reprezinta o formulare a strategiei generale de audit;
b) descrie sfera de cuprindere si desfasurare a auditului;
c) nu constituie un ghid pentru elaborarea programului de audit.
"recizati care din variantele de mai sus este eronata.
12'."recizati care din urmatoarele elemente nu pot #i considerate surse de
in#ormatii pentru auditorii #inanciari:
a) dosarul permanent si rapoartele compartimentului de audit intern;
b) diverse rapoarte intocmite de entitate, conform modului de raportare
stabilit;
c) notele explicative intocmite de conducerea entitatii la inceputul
fiecarui an financiar.
12(."recizati care din urmatoarele elemente tre%uie incluse in pro-ramul
de audit:
a) entitatea auditata si obiectivele generale si specifice;
b) teste de control si proceduri de fond ;
c) toate cele de mai sus.
12*."recizati care din urmatoarele a#irmatii este corecta:
a) riscul se refera la probabilitatea inexistentei unei erori in situatiile
financiare neidentificate de catre auditori;
b) materialitatea reprezinta limita pana la care se poate tolera eroarea de
catre auditorii financiari;
c) dosarul permanent nu constituie o sursa de informatii pentru auditorii
financiari.
12.."recizati care din a#irmatii este corecta:
a) aterialitatea este un concept al rationamentului profesional al
auditorului ce poate varia functie de utilizarea situatiilor financiare;
b) aterialitatea este un concept al rationamentului profesional al
auditorului ce nu poate varia functie de gradul de interes public;
c) aterialitatea este un concept al rationamentului profesional al
auditorului ce nu poate varia in anumite limite.
13/."recizati care din a#irmatiile mentionate mai os nu este corecta :
a) 0istemul de control intern cuprinde mediul de control;
b) 0istemul de control cuprinde procedurile de control;
c) 0istemul de control intern nu se poate evalua impreuna cu riscul
inerent si de control.
131.In etapa plani#icarii$ auditorii ela%oreaza :
a) "lanul general de audit;
b) 4otele explicative;
c) emorandumul de planificare a auditului.
132.2aterialitatea poate #i de#inita:
a) prin natura;
b) prin dimensiune;
c) prin gradul de toleranta.
$legeti raspunsul corect.
133."rintre componentele riscului de audit nu se numara:
a) riscul inerent;
b) riscul conducerii;
c) riscul de nedetectare;
13!.Cele mai #recvente riscuri sunt :
a) acelea cu posibilitate scazuta de aparitie;
b) acelea cu impact scazut;
c) cele intalnite cel mai adesea in practica.
13&."recizati care de#initie este cea corecta:
Riscul inerent reprezinta3
a) Riscul ramas neacoperit dupa considerarea celorlalte categorii de
riscuri;
b) Riscul ca o procedura de fond utilizata de auditor sa nu detecteze o
informatie eronata existenta in soldul unui cont sau intr-o operatiune
financiara, care poate fi semnificativa, individuala sau cumulata cu
informatiile eronate din alte solduri;
c) "osibilitatea ca un sold al unui cont sau o categorie de operatiuni
financiare sa contina informatii eronate ce ar putea fi semnificative
individual sau atunci cand sunt cumulate cu informatii eronate din alte
solduri sau operatiuni financiare ca urmare a faptului ca nu exista
controale interne eficiente.
13'.Auditorul are o%li-atia sa veri#ice in mod adecvat si su#icient modul
cum sunt aplicate principiile conta%ilitatii. "rintre acestea se numara:
a) continuitatea si independenta exercitiului ;
b) intangibilitatea bilantului de deschidere si necompensarea;
c) toate cele de mai sus.
13(."recizati care a#irmatie este eronata:
a) 5ilantul contabil asigura o imagine fidela, clara si completa atat a
patrimoniului, a situatiei financiare, cat si a rezultatelor obtinute;
b) 0ituatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei, modificarii capitalului propriu si fluxurilor
de trezorerie ale intreprinderii pentru exercitiul financiar;
c) 0ituatiile financiare anuale nu constituie o sursa demna de luat in
considerare.
13*."unctati sursele din care auditorul nu poate o%tine in#ormatii despre
sectorul de activitate si despre entitatea auditata:
a) discutii cu persoanele din cadrul entitatii #directori si personalul
operativ superior);
b) planificarea si efectuarea auditului in mod eficient;
c) discutii cu alti auditori, cu juristi sau alti consultanti care au oferit
servicii.
13..Care din a#irmatiile mentionate sunt corecte:
a) aterialitatea este un concept bazat pe recunoasterea faptului ca
rareori situatiile financiare pot fi corecte in mod absolut si ca un
anumit grad de toleranta in acuratetea acestora este deci acceptabil;
b) aterialitatea este nivelul de eroare pe care auditorii nu sunt dispusi
sa-l accepte;
c) aterialitatea poate fi definita matematic, intrucat cuprinde atat
aspecte calitative cat si cantitative.
1!/.Ale-eti a#irmatiile corecte din cele de mai os:
a) ediul de control consta in ansamblul preocuparilor conducerii
entitatii auditate in ceea ce priveste organizarea sistemului de control
intern si importanta ce se acorda acestuia;
b) ediul de control nu influenteaza eficienta procedurilor de control
specifice;
c) (n mediu de control puternic poate, prin el insusi, sa asigure eficienta
sistemului de control intern.
1!1."recizati care sunt a%ordarile -enerale ale esantionarii in audit:
a) esantionarea directa;
b) esantionarea indirecta;
c) esantionarea statistica si esantionarea nestatistica.
1!2."recizati care este a#irmatia corecta:
a) esantionarea statistica foloseste legea probabilitatii pentru selectarea
si evaluarea rezultatelor unui esantion de audit;
b) esantionarea statistica se bazeaza pe rationamentul profesional al
auditorului;
c) rezultatele esantionarii statistice nu se vor extrapola asupra intregii
populatii intrucat esantionul selectat nu este reprezentativ.
1!3.Esantionarea nestatistica se %azeaza pe:
a) rezultatele obtinute prin evaluarea unui esantion pe baza legii
probabilitatii;
b) rationamentul profesional al auditorului;
c) formule matematice specifice.
1!!."recizati care metodele de esantionare statistica este mai #recvent
utilizata:
a) selectia aleatoare;
b) selectia stratificata;
c) selectia principala.
1!&.2etoda de esantionare nestatistica cea mai #recvent utilizata este:
a) selectia pe baza hazardului;
b) selectia aleatoare;
c) selectia pe baza stratificarii;
1!'.In cadrul selectiei pe %aza ,azardului:
a) auditorul selecteaza esantionul cu ajutorul unei tehnici structurata fara
a evita orice imixtiune;
b) un element sau doua sunt selectate in mod aleatoriu, dupa care, prin
adaugarea intervalului mediu de esantionare se vor selecta si celelalte
elemente
c) nu se poate formula o concluzie valabila pentru intreaga populatie.
1!(."recizati care din etapele urmatoare nu #ace parte din etapele
esantionarii in cadrul procesului de audit, indiferent daca este realizata dupa
metode statistice sau nestatistice3
a) determinarea dimensiunii esantionului;
b) determinarea tipului esantionului;
c) testarea elementelor selectate cuprinse in esantion;
1!*. 0 serie de #actori tre%uie avuti in vedere cand se plani#ica si se
proiecteaza esantioanele. "recizati care din urmatorii nu #ac parte din
acestia:
a) obiectivele testului de audit;
b) populatia din care vor fi extrase esantioanele;
c) nivelul planificat al riscului de audit;
1!.."opulatia ) ca termen utilizat in normele de audit7 reprezinta:
a) intreg personalul caruia i se adreseaza rezultatele activitatii de audit;
b) grupul din care face parte auditorul;
c) intregul set de date din care auditorul doreste sa extraga un esantion,
cu scopul de a ajunge la o concluzie.
1&/.0 importanta deose%ita pentru esantionare o reprezinta identi#icarea
populatiei: aceasta este e+,austiva daca:
a) este potrivita pentru obiectivul auditului;
b) toate elementele presupuse a se afla in continutul populatiei sunt
incluse in acesta;
c) poate fi impartita in subpopulatii distincte pe baza unei singure
caracteristici.
$legeti varianta corecta.
1&1.Cand determina dimensiunea esantionului$ auditorul tre%uie sa ia in
considerare3
a) riscul de esantionare si cantitatea admisibila de erori;
b) gradul in care nu sunt anticipate erorile;
c) populatia din care va fi extras esantionul.
1&2.Care din a#irmatiile urmatoare sunt corecte:
a) Riscul de esantionare se refera la posibilitatea ca un esantion extras sa
fie reprezentativ pentru intreaga populatie;
b) 6imensiunea esantionului nu este influentata de riscul de esantionare
pe care este dispus sa-l accepte auditorul;
c) Riscul de esantionare trebuie considerat in relatie cu modelul riscului
de audit si cu componentele acestuia.
1&3.Riscul de esantionare :
a) nu poate fi niciodata eliminat;
b) poate fi eliminat in totalitate;
c) este o componenta a riscului de audit;
$legeti raspunsul corect.
1&!.Etrapolarea rezultatelor testarii =veri#icarii9 esantionului asupra
populatiei tre%uie sa se #aca printr7o metoda 4444. cu metoda #olosita
la ale-erea unitatii de esantionare.
%ompletati cu raspunsul corect spatiul liber de mai sus3
a) identica;
b) diferita;
c) compatibila.
1&&.Termenul ;pro%e de audit< reprezinta :
a) informatiile puse la dispozitia auditorului de catre entitatea auditata;
b) informatiile obtinute de catre auditor pentru a trage concluziile pe care
se va baza opinia de audit;
c) informatiile de care dispune entitatea auditata in momentul in care
cere efectuarea unui audit.
$legeti varianta corecta.
1&'."e parcursul activitatii sale auditorul este con#runtat cu necesitatea de
a ale-e si utiliza diverse tipuri de pro%e de audit: din punct de vedere al
sursei$ probele de audit nu pot fi 3
a) obtinute de auditor;
b) obtinute de terte parti;
c) obtinute din surse secrete;
1&(.In #unctie de sursa de provenienta a pro%elor de audit se pot #ace o
serie de precizari. "recizati care sunt corecte:
a) proba obtinuta in mod direct de auditor este mai nesigura decat cea
obtinuta din alte surse;
b) proba de audit obtinuta din surse interne ale entitatii auditate este
credibila, in cazul in care sistemul contabil si sistemul de control
intern sunt corecte, legal organizate si functioneaza intr-un mod
corespunzator;
c) proba de audit provenita de la terti, daca este completa si obtinuta in
mod independent, este mai putin sigura decat cea provenita de la
entitatea auditata.
1&*. "e parcursul activitatii sale auditorul este con#runtat cu necesitatea de
a ale-e si utiliza diverse tipuri de pro%e de audit: din punct de vedere al
naturii$ probele de audit pot fi 3
a) documentare si vizuale;
b) verbale;
c) toate cele de mai sus.
$legeti raspunsul corect.
1&..Care sunt cerintele pe care nu tre%uie sa le indeplineasca pro%ele de
audit pe %aza carora auditorul isi #undamenteaza opinia:
a) caracterul relevant;
b) caracterul rezonabil;
c) suficienta.
1'/.0 pro%a de audit este considerata competenta daca:
a) este suficienta din punct de vedere cantitativ;
b) este adecvata din punct de vedere calitativ;
c) cumulativ a) si b) .
1'1.1intre principalele atri%utii si o%li-atii ale Camerei Auditorilor
3inanciari din Romania$ se pot enumera :
a) actualizeaza si difuzeaza permanent standardele profesionale care se
utilizeaza in activitatea de audit financiar;
b) publica lunar in onitorul &ficial modificarile intervenite in evidenta
membrilor;
c) actualizeaza permanent 4ormele privind exercitarea activitatii de audit
financiar.
"recizati care din afirmatiile sus mentionate sunt incorecte.
1'2.Care din a#irmatiile urmatoare sunt corecte:
a) "rincipiul continuitatii activitatii presupune continuitatea aplicarii
acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in
contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv a rezultatelor,
asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor;
b) "rincipiul permanentei metodelor presupune ca se vor lua in
considerare toate veniturile si cheltuieluile corespunzatoare
exercitiului financiar pentru care se face raportarea;
c) %riteriul corectei inregistrari in contabilitate si al corectei prezentari in
conturile anuale presupune contabilizarea in perioada corespunzatoare,
urmarindu-se respectarea independentei exercitiilor.
1'3.Care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte: Camera Auditorilor
#inanciari din Romania are urmatoarele o%iective principale de realizat:
a) sa elaboreze in interesul public, un set unic de standarde globale de
contabilitate de o calitate ridicata, inteligibile si cu caracter
executoriu;
b) actualizarea permanenta a 4ormelor privind exercitarea activitatii de
audit financiar;
c) sa gaseasca solutii calitative pentru realizarea convergentelor
standardelor nationale de contabilitate si a standardelor internationale
de contabilitate.
1'!.Care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte: Re-ularitatea
conta%ilitatii presupune:
a) respectarea regulilor si a procedurilor contabile;
b) respectarea principiilor contabile general acceptate;
c) cumulativ a) si b).
1'&.Care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte:
Intinderea plani#icarii auditorului nu depinde de:
a) marimea entitatii;
b) experienta auditorului;
c) $dunarea 7enerala a $ctionarilor.
1''."recizati care din a#irmatie este corecta:
a) pragul de semnificatie nu reprezinta o limita;
b) pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau a erorii de
judecata in imprejurari specifice ale omisiunii sau declararii gresite;
c) pragul de semnificatie este o expresie a semnificatiei sau a importantei
relative a unei probleme in contextul situatiilor financiare.
1'(."lanul -eneral de audit intocmit de auditorul #inanciar nu reprezinta :
a) o formulare a strategiei generale de audit care stabileste directia
auditului;
b) un ghid pentru elaborarea programului de audit;
c) un obiectiv prioritar al managementului entitatii auditate.
1'*.Care din a#irmatiile mentionate mai os sunt corecte :
In raportul de audit trebuie aratat ca auditul efectuat include3
a) examinarea pe baza de teste a probelor pentru sustinerea sumelor din
situatiile financiare si a altor informatii prezentate;
b) evaluarea estimarilor semnificative facute de catre conducere la
intocmirea situatiilor financiare;
c) a) si b).
1'.."recizati care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte:
Sistemul de control intern al unei entitati cuprinde:
a) auditul public intern;
b) sistemul de proceduri si politici;
c) controlul de gestiune.
1(/."recizati conditiile necesare indeplinirii mandatului de auditor
#inanciar:
a) sa fie de nationalitate romana;
b) sa fie membru al %amerei $uditorilor !inanciari din Romania si sa
indeplineasca conditiile stabilite de Regulamentul de organizare si
functionare a %amerei $uditorilor;
c) sa nu faca parte din partidele politice .
1(1.Care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte:
a) %ontrolul organizational se refera la verificarea modului in care este
organizat personalul entitatii auditate, incluzand distribuirea
autoritatilor si responsabilitatilor in randul personalului #segregarea
responsabilitatilor );
b) %ontrolul de supervizare are in vedere autorizarea documentelor de
catre o persoana, care are autoritatea pentru realizarea acestui tip de
control si care a examinat si verificat documentele inainte de a le
autoriza;
c) %ontrolul de autorizare este controlul realizat de conducerea entitatii
prin implicarea in punctele cheie ale sistemului de control intern,
supervizarea generala a activitatii entitatii prin revederea raportarilor
financiare, monitorizarea# supravegherea) eficientei controalelor
interne.
1(2."recizati care din a#irmatiile de mai os sunt incorecte:
"rin independenta se intele-e e+ercitarea mandatului de auditor
#inanciar de catre persoanele care:
a) au calitatea de auditor financiar;
b) au raporturi juridice de munca sau civile cu societatile auditate;
c) nu au nici un fel de interese materiale directe sau indirecte in raport cu
entitatile auditate cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca
prestata in calitate de auditor;
1(3."recizati a#irmatia incorecta:
$bordarea bazata pe proceduri de fond, se utilizeaza cand3
a) auditul financiar se bazeaza pe sistemul de control intern;
b) auditul se bazeaza pe sistemul controlului sintetic si analitic;
c) atat a) cat si b).
1(!.0r-anizarea si conducerea activitatii de audit #inanciar se realizeaza
de:
a) %urtea de %onturi;
b) %orpul 'xpertilor %ontabili si %ontabililor $utorizati;
c) %amera $uditorilor !inanciari.
1(&."recizati care din urmatoarele a#irmatii sunt incorecte:
Comitetul pentru Standardele de Conta%ilitate =IASC9 are
urmatoarele o%iective principale:
a) organizarea examenelor pentru stabilirea calitatii de auditor financiar
si atribuie aceasta calitate;
b) controleaza calitatea activitatii de audit financiar executata de
auditorii financiari;
c) a) si b).
1('. "rintre sanctiunile disciplinare ce se pot aplica de catre Camera
Auditorilor 3inanciari auditorilor #inanciari$ nu se poate numara :
a) avertismentul;
b) suspendarea calitatii de membru al camerei pe o perioada de la 8 luni
pana la un an;
c) limitarea unor drepturi.
1((.Auditorul are o%li-atia sa veri#ice in mod adecvat si su#icient modul
cum sunt aplicate principiile contabilitatii. Identificati care sunt acestea3
a) %ontinuitatea, independenta exercitiului si necompensarea;
b) Intangilbilitatea bilantului de deschidere si permanenta metodelor;
c) a) si b).
1(*."recizati care de#initie este cea corecta :
Riscul inerent reprezinta :
a) Riscul ramas neacoperit dupa considerarea celorlalte categorii de
riscuri;
b) Riscul ca o procedura de fond utilizata de auditor sa nu detecteze o
informatie eronata existenta in soldul unui cont sau intr-o operatiune
financiara, care poate fi semnificativa, individuala sau cumulata cu
informatiile eronate din alte solduri;
c) "osibilitatea ca un sold al unui cont sau o categorie de operatiuni
financiare sa contina informatii eronate ce ar putea fi semnificative
individual sau atunci cand sunt cumutate cu informatii eronate din alte
solduri sau operatiuni financiare ca urmare a faptului ca nu exista
controale interne eficiente.
1(.."recizati raspunsul incorect:
Auditul de re-ularitate cuprinde :
a) atestarea responsabilitatii financiare a administratiei guvernamentale
in ansamblu ;
b) auditul economicitatii activitatilor administrative in concordanta cu
principiile si practicile sanatoase si cu politicile manageriale;
c) auditul onestitatii si a caracterului adecvat a deciziilor administrative
luate in cadrul entitatii auditate.
1*/.0%iectul situatiilor #inanciare este de a #urniza in#ormatii despre :
a) "erformantele financiare;
b) odificarea pozitiei financiare a intreprinderii;
c) $testarea responsabilitatii financiare a intreprinderii.
"recizati varianta incorecta.
1*1.Care a#irmatie este corecta :
a) 'ficacitatea reprezinta relatia dintre iesiri constand in bunuri, servicii
si altele si resursele utilizate pentru producerea lor;
b) 'ficienta reprezinta masura in care obiectivele au fost atinse si
raportul dintre efectele scontate si efectele obtinute pentru o activitate
data;
c) 'conomicitatea reprezinta minimizarea costului resurselor utilizate
pentru o activitate prin prisma obtinerii unei calitati adecvate.
1*2.Care din a#irmatiile mentionate sunt corecte :
a) aterialitatea este un concept bazat pe recunoasterea faptului ca
rareori situatiile financiare pot fi corecte in mod absolut si ca un
anumit grad de toleranta in acuratetea acestora este deci acceptabil;
b) aterialitatea este nivelul de eroare pe care auditorii nu sunt dispusi
sa-l accepte;
c) aterialitatea poate fi definita matematic, intrucat cuprinde numai
aspecte cantitative.
1*3.Care din urmatoarele a#irmatii sunt eronate :
$sertiunile conducerii privind tranzactiile privesc3
a) aparitia si exhaustivitatea;
b) evaluarea si regularitatea;
c) toate cele de mai sus.
1*!."recizati care de#initie este corecta :
a) & opinie cu rezerve #calificata) trebuie exprimata atunci cand
auditorul ajunge la concluzia ca nu poate exprima o opinie fara
rezerve #necalificata), dar ca efectul oricarui dezacord cu conducere
sau limitarea ariei de aplicabilitate nu este atat de semnificativa si
profunda incat sa necesite o opinie contrara sau o imposibilitate de a
exprima o opinie;
b) & opinie cu rezerve #calificata) trebuie sa fie exprimata atunci cand
efectul limitarii ariei de aplicabilitate este atat de semnificativ si
cuprinzator, incat auditorul nu a putut sa obtina suficiente probe de
audit cuprinzatoare si prin urmare nu poate exprima o opinie asupra
situatiilor financiare;
c) & opinie cu rezerve #calificata) este o opinie foarte rar intalnita in
practica auditului.
1*&.Care din urmatoarele a#irmatii sunt eronate :
Intinderea ariei de aplicabilitate a auditului financiar se determina tinand
cont de 3
a) pozitia geografica;
b) cunoasterea entitatii auditate;
c) locul in ramura economica de care apartine;

1*'."recizati a#irmatiile corecte mentionate mai os :
$bordarea bazata pe sistem presupune parcurgerea urmatoarelor etape3
a) identificarea si evaluarea controalelor cheie si determinarea masurii in
care auditorul se poate baza pe ele, presupunand ca acestea
functioneaza efectiv si efectuarea testelor de control asupra
controalelor cheie identificate, pentru pentru a stabili daca acestea au
functionat eficace pe tot parcursul perioadei supuse auditului;
b) evaluarea rezultatelor testelor de control pentru formularea unei
concluzii privind sistemul de control intern care poate determina
modificari in abordarea auditului si efectuarea unui numar minim de
proceduri de fond asupra tranzactiilor.
c) a) si b).
1*(.Care din a#irmatiile urmatoare sunt incorecte :
a) "rincipiul continuitatii activitatii presupune continuitatea aplicarii
acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in
contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv a rezultatelor,
asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor;
b) "rincipiul permanentei metodelor presupune ca se vor lua in
considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului
financiar pentru care se face raportarea;
c) a) si b).
1**.Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica auditorilor #inanciari de catre
Camera Auditorilor$ sunt :
a) avertisment;
b) diminuarea onorariului pana la 9- .;
c) interdictia de a fi promovat in profesia de auditor financiar principal
timp de +-9 ani.
1*..Caracterul relevant al unei pro%e de audit se evidentiaza prin aceea
ca :
a) este o informatie caracterizata prin pertinenta, in sensul ca sustine
elocvent constatarile auditului;
b) este o informatie al carui cost de obtinere comparat cu relevanta ei se
dovedeste a fi economica, eficienta si eficace;
c) este o informatie obtinuta pe baza esantionarii statistice.
$legeti varianta corecta.
1./.Ale-eti a#irmatia corecta din cele de mai os :
a) economicitatea probei de audit solicita auditorului realizarea
obiectivelor auditului cu cel mai mic cost posibil;
b) proba de audit este ineficienta atunci cand metodele aplicate pentru
obtinerea ei au fost rentabile si eficace;
c) proba de audit este eficienta atunci cand scopurile pentru care a fost
produsa nu sustin constatarile.
1.1.Criteriile de evaluare a pro%elor de audit reprezinta :
a) principiile pe baza carora conducerea entitatii auditate apreciaza daca
auditul a fost eficient;
b) principii sau standarde pe care auditorul le aplica in evaluarea
probelor de audit;
c) principiile pe baza carora auditorul selecteaza un esantion fara a urma
o tehnica structurata.
$legeti afirmatia corecta.
1.2.Care din a#irmatiile de mai os sunt incorecte :
a) proba de audit obtinuta din surse externe independente si competente
este mai credibila decat cea obtinuta din interiorul entitatii auditate;
b) probele de audit documentare sunt mai credibile decat probele
verbale;
c) probele verbale obtinute au o credibilitate mai mica daca sunt
confirmate in scris.
1.3."recizati care din enunturile de mai os sunt corecte:
a) credibilitatea probelor furnizate din interiorul entitatii auditate scade
in functie de calitatea sistemului de control intern;
b) proba obtinuta direct de auditor de la fata locului este mai credibila
decat cea obtinuta indirect;
c) certitudinea probei unei surse de audit scade atunci cand ea este
coroborata cu o alta sursa.
1.!.6tilizarea in %loc a pro%elor de audit #urnizate de diverse surse
permite o%tinerea unui nivel de incredere 444 decat in cazul utilizarii
individuale a #iecarei pro%e de audit.
%ompletati cu raspunsul corect spatiul liber3
a) mai mic;
b) diferit;
c) mai mare.
1.&."rocedurile de #ond =testele detaliilor tranzactiilor9 iau #orma unor
metode speci#ice de o%tinere a pro%elor de audit$ cum sunt :
a) investigarea, inspectia si observarea;
b) confirmarea si calculul;
c) toate .
$legeti varianta corecta.
1.'. Inspectia ca metoda speci#ica de o%tinere a pro%elor de audit consta
in:
a) obtinerea informatiilor de la persoanele care le detin, fie din interiorul
entitatii, fie din afara acesteia;
b) verificarea acuratetei matematice a documentelor primare si
ainregistrarilor contabile sau a altor calcule;
c) examinarea inregistrarilor, a documentelor sau a imobilizarilor
corporale.
1.(.0%servarea ca metoda speci#ica de o%tinere a pro%elor de audit consta
in:
a) examinarea inregistrarilor, a documentelor sau a imobilizarilor
corporale;
b) urmarirea unui proces sau a unei proceduri realizate de catre altii, ca
de exemplu urmarirea modului in care sunt numarate articolele cu
ocazia efectuarii inventarului de catre personalul entitatii auditate;
c) evaluarea naturii si marimii unor deficiente, atat la nivelul situatiilor
financiare cat si la nivelul unor categorii de tranzactii.
$legeti raspunsul corect.
1.*.Ale-eti enuntul incorect din cele de mai os :
a) 0opul procedurilor analitice consta in identificarea corelatiilor si a
tendintelor de evolutie a elementelor analizate;
b) "rocedurile analitice aplicate in etapa de planificare a auditului nu
sprijina eforturile auditorului de intelegere a mediului de afaceri al
clientului;
c) $plicarea procedurilor analitice pe parcursul etapelor desfasurarii
auditului, permite identificarea miscarilor neasteptate sau a corelatiilor
neobisnuite intre informatiile analizate, scotand in evidenta domeniile
care comporta un risc ridicat.
1...In -eneral$ procedurile analitice sunt utilizate in urmatoarele scopuri:
a) ca proceduri de fond, atunci cand utilizarea lor poate fi mult mai
functionala si eficienta decat testele de detaliu necesare reducerii
riscului de nedetectare pentru anumite asertiuni privind situatiile
financiare;
b) de a ajuta auditorul in planificarea naturii, duratei si intinderii altor
proceduri de audit sau ca o revizuire generala a situatiilor financiare
din cadrul etapei de revizuire finala a activitatii de audit;
c) toate cele de mai sus.
2//."rocedeul de si-uranta pe care auditul il acorda procedurilor analitice
nu depinde de urmatorii #actori :
a) pragul de semnificatie al elementelor implicate;
b) comparatii cu situatiile financiare din exercitiile anterioare;
c) precizia cu care rapoartele preconizate ale procedurilor analitice pot fi
prevazute;
2/1.2asura in care auditorii vor utiliza procedurile analitice in #aza de
plani#icare a auditului depinde de speci#icul si comple+itatea activitatilor
entitatii auditate$ dar si de:
a) existenta surselor de informare;
b) deciziile conducerii entitatii auditate;
c) rezultatele analizelor anterioare.
$legeti raspunsul corect.
2/2."rocedurile analitice utilizate de auditor in procesul de plani#icare al
auditului constau in :
a) examinarea bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate ale entitatii si
examinarea soldurilor conturilor si a categoriilor de operatiuni
importante evidentiate in situatiile financiare;
b) stabilirea de profiluri si analiza indicilor;
c) toate cele de mai sus.
2/3.Intele-erea de catre auditor a relatiei intre soldul contului previzionat
si alte varia%ile constituie elementul decisiv pentru e#icienta procedurilor
analitice. Relatia poate #i inteleasa luand in considerare o serie de
caracteristici cum ar #i :
a) coerenta si pertinenta;
b) plauzibilitate si frecventa masurilor;
c) a) si b).
$legeti raspunsul corect.
2/!.Cu cat sunt mai #recvente masurile asupra unui ansam%lu de varia%ile$
cu atat 44.. calitatea in#ormatiilor cu privire la relatia dintre varia%ile.
Completati spatiul li%er cu raspunsul corect:
a) scade;
b) creste;
c) nu se modifica;
2/&."ro%ele de audit provenite din procedurile analitice sunt 444$ daca
sunt comparate doua varia%ile$ provenind amandoua din aceeasi sursa.
Completati spatiul li%er cu raspunsul corect :
a) independente;
b) neschimbate;
c) limitate.
2/'.Inainte de a acorda incredere rezultatelor procedurilor analitice
utilizate$ auditorul tre%uie sa o%tina pro%e pertinente si rezona%ile asupra
#ia%ilitatii in#ormatiilor utilizate. El tre%uie sa sta%ileasca daca :
a) informatia nu a fost verificata in cadrul procedurilor de control;
b) sistemul utilizat pentru generarea informatiei a fost supus unor
controale interne eficiente;
c) s-au efectuat un numar minim de proceduri de fond asupra
tranzactiilor.
2/(.1i#erenta dintre suma prevazuta si suma conta%ilizata este
semni#icativa daca depaseste di#erenta accepta%ila.0 di#erenta in#erioara
celei accepta%ile poate #i semni#icativa daca nu se aplica una din
urmatoarele conditii :
a) diferenta este inferioara diferentei acceptabile ;
b) diferenta poate schimba un excedent in deficit si viceversa;
c) nici una din cele de mai sus .
$legeti raspunsul corect.
2/*. "recizati care din urmatoarele cate-orii de proceduri nu sunt
proceduri analitice din cele de mai os:
a) analiza tendintelor;
b) analiza subiectiva;
c) analiza indicilor.
2/..Analiza tendintelor$ ca si cate-orie de procedura analitica se poate
de#ini ca #iind :
a) metoda care consta in compararea posturilor de intrari si de iesiri cu
totalul posturilor de intrari sau a posturilor din bilant cu totalul
activelor;
b) metoda care consta in compararea soldurilor din situatiile financiare in
scopul de a sesiza corelatiile existente intre aceste solduri si de a
contribui la identificarea schimbarilor intervenite in aceste corelatii
intr-o anumita perioada;
c) analiza schimbarilor intervenite in pozitia unui cont sau a unei linii a
situatiilor financiare date in cursul exercitiilor financiare luate in
considerare.
$legeti varianta corecta.
21/.Care din a#irmatiile de mai os este corecta :
a) $naliza indicilor este metoda care consta in compararea relatiilor
pertinente intre cifrele din situatiile financiare;
b) $naliza indicilor nu are ca rezultat izolarea relatiilor normale sau
stabile #pe o anumita perioada) care exista intre soldurile conturilor;
c) (tilizarea procedurilor analitice in faza de raportare nu pot oferi
auditorului posibilitatea de a constata daca situatiile financiare
corespund cunostintelor obtinute despre activitatea entitatii auditate.
211."recizati care sunt cele mai #recvent utilizate metode de analiza a
indicilor :
a) indexarea la o baza comuna si analiza indicilor financiari;
b) testarea soldurilor conturilor;
c) teste ale detaliilor tranzactiilor.
212.Auditorul poate utiliza o -ama lar-a de indici$ in #unctie de natura
entitatii auditate si de situatiile ei #inanciare. 2arcati care din indicii de
mai os sunt e+aminati in mod o%isnuit intr7o societate comerciala :
a) cifra de afaceri;
b) marja beneficiului brut si rotatia stocurilor;
c) gradul de lichiditate.
213.Analiza indicilor poate #i o te,nica e#icienta daca sunt indeplinite o
serie de conditii. "rintre acestea se numara:
a) indicii nu pot fi stabili de la un exercitiu la altul;
b) cifrele diferitelor operatiuni sau ale diferitelor solduri care intra in
competenta indicilor ce se compara, sunt calculate folosind aceleasi
practici contabile;
c) luarea in considerare a unor indicatori previzionali pertinenti.
$legeti varianta corecta.
21!.E#icienta analizei predictive$ ca procedura analitica$ depinde de o serie
de #actori :
a) omiterea indicatorilor previzionali non-pertinenti si caracterul
plauzibil al relatiilor identificate;
b) utilizarea unor informatii de exploatare non-financiare pertinente
alaturi de informatii externe sau de informatii pertinente;
c) toti cei de mai sus.
"recizati care sunt acestia.
21&."recizati care sunt normele de re#erinta in auditul #inanciar:
a) norme legale si norme de audit;
b) norme contabile si norme de audit;
c) norme legale,norme contabile si norme de audit.
21'.Etapa de 444.. a auditului consta in aplicarea procedurilor cuprinse
in pro-ramul de audit.
Completati spatiul li%er cu raspunsul corect:
a) planificare;
b) esantionare;
c) executie.
21(.1in elementele de mai os$ precizati care sunt cerintele pe care nu
tre%uie sa le respecte continutul raportului de audit3
a) sa fie usor de inleles si plin de ambiguitate;
b) sa cuprinda numai informatii sustinute de probe suficiente si relevante;
c) sa fie convingator, concis si uniform.
21*.1eclaratia privind responsa%ilitatea conducerii entitatii si
responsa%ilitatea auditorului, este prezentata in raportul de audit3
a) in paragraful introductiv ;
b) in paragraful in care se prezinta natura unui audit;
c) intr-o anexa la raport .
21.."entru auditarea #ondurilor alocate de 6niunea Europeana$ raportul
de audit nu va #ace trimitere la procedurile re#eritoare la :
a) asigurarea conformitatii cu $cordul ultianual de !inantare;
b) Raportul "ublic $nual;
c) "rotejarea intereselor financiare ale %omunitatii 'uropene.
22/.1ata unui raport inc,eiat de un auditor #inanciar:
a) se trece dupa semnatura auditorului;
b) este un element important al raportului de audit ;
c) se trece intotdeauna in paragraful de deschidere.
$legeti raspunsul corect.
221.Care sunt principalele tipuri de opinie pe care le poate #ormula un
auditor$ din cele de mai os:
a) opinie calificata sau opinie necalificata:favorabila;
b) opinie devaforabila sau imposibilitatea de a exprima o opinie;
c) toate cele de mai sus.
222.In situatia in care auditorul #inanciar aun-e la concluzia ca situatiile
#inanciare re#lecta cu #idelitate pozitia #inanciara a entitatii auditate si ca
tranzactiile #inanciare s7au e#ectuat in con#ormitate cu prevederile si
re-lementarile le-ale in vi-oare$ poate e+prima :
a) o opinie cu rezerve;
b) o opinie contrara;
c) o opinie necalificata:favorabila.
"recizati varianta corecta.
223. In cazul in care auditorul are indoieli sau nu este de acord cu unul sau
mai multe elemente ale situatiilor #inanciare care sunt materiale dar nu
sunt #undamentale pentru %una intele-ere a situatiilor #inanciare$ acesta
e+prima:
a) o opinie necalificata;
b) o opinie calificata sau o opinie cu rezerve;
c) o opinie defavorabila.
$legeti raspunsul corect.
22!.Raportul de audit asupra situatiilor #inanciare are rolul :
a) de a confirma increderea in situatiile financiare prezentate care ofera
o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii auditate;
b) de a proteja activele si pasivele societatii auditate;
c) de a da garantie organelor de control ca situatiile financiare sunt corect
intocmite.
22&."ara-ra#ul de introducere al Raportului de audit tre%uie sa contina :
a) titlul raportului;
b) identificarea situatiilor financiare auditate si a responsabilitatilor;
c) o referire la standardele internationale de audit.
"recizati varianta corecta.
22'.Standardele internationale I8T0SAI de#inesc auditul per#ormantei ca
#iind :
a) auditul realizat cu scopul de a creste considerabil performantele
entitatii auditate;
b) un audit al economicitatii, eficientei si eficacitatii cu care entitatea
auditata utilizeaza resursele in scopul indeplinirii responsabilitatilor
sale;
c) auditul eficacitatii performantei referitoare la indeplinirea obiectivelor
entitatii auditate .
$legeti varianta corecta.
22(.Care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte:
a) economicitatea reprezinta masura in care se asigura minimizarea
costului resurselor utilizate intr-o activitate, fara a compromite
realizarea in bune conditii aa obiectivelor declarate ale acesteia;
b) eficienta consta in gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale
unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv
realizat;
c) eficacitatea reprezinta raportul dintre rezultatele obtinute si resursele
utilizate pentru obtinerea acestora.
22*.E#icienta activitatii unei entitati auditate poate #i privita ca raport intre
rezultatele o%tinute si resursele utilizate pentru o%tinerea acestora: in
situatia in care rezultatul raportului este e-al sau mai mare decat ;1<$
situatia este :
a) defavorabila;
b) acceptabila;
c) favorabila.
22.."otrivit le-islatiei in vi-oare$ institutia suprema de control #inanciar
e+tern asupra modului de #ormare$ de administrare si intre%uintare a
resurselor #inanciare ale statului si ale sectorului pu%lic$ este :
a) 6irectia 7enerala a !inantelor "ublice;
b) %urtea de %onturi;
c) $utoritatea 4ationala de %ontrol.
23/.Care dintre enunturile urmatoare nu #ac parte din cate-oria
principiilor -enerale care tre%uie respectate intr7un proces de auditare:
a) inexistenta unui mandat al auditului performantei;
b) caracterul ex-post al auditului performantei;
c) libertatea de selectie a domeniilor in cadrul mandatului de audit al
performantei.
231.In auditul per#ormantei este necesar ca pe lan-a principiile -enerale sa
#ie respectate si o serie de principii speci#ice care -,ideaza activitatea
auditorilor$ acestea constituind o %aza temeinica$ in vederea o%tinerii
;celor mai %une practici< in domeniu$ cum ar #i :
a) responsabilitatea, integritatea si obiectivitatea;
b) competenta, perseverenta si rigurozitatea;
c) a)si b)
$legeti raspunsul corect.
232.2andatul auditului per#ormantei reprezinta :
a) acordul scris dat de catre entitatea auditata auditorului pentru
activitatea ce urmeaza a o desfasura;
b) imputernicirea acordata prin lege unei Institutii 0upreme de $udit, de
a audita programele, activitatile si entitatile implicate in administrarea
fondurilor;
c) imputernicirea acordata de auditori reprezentatilor entitatilor auditate
de a-si desfasura activitatea pana la finalizarea auditului.
233.Care din a#irmatiile de mai os nu este corecta in ceea ce priveste
comparatia intre auditul per#ormantei si auditul #inanciar :
a) auditul performantei este supus unor prevederi si cerinte specifice, pe
cand auditul financiar este mai amplu, solicitand mai mult
rationamentul si interpretarea logica a rezultatelor obtinute;
b) auditul financiar respecta standarde relativ fixe, auditul performantei
este mai flexibil in selectarea programelor, activitatilor si entitatilor ce
vor fi supuse auditului, a procedurilor, a metodelor de audit si a
formularii concluziilor si recomandarilor;
c) rapoartele de audit al performantei sunt mult mai variate si contin mai
multe explicatii si argumente rezonabile.
23!.Analizand caracteristicile auditului per#ormantei comparativ cu cele
ale auditului #inanciar$ rezulta o serie de deose%iri si asemanari$ care pot #i
sintetizate in #unctie de o serie de elemente speci#ice. "recizati care din
urmatorii nu pot #ace parte din aceasta cate-orie :
a) subiectii auditati;
b) standardele de audit;
c) exercitiul financiar auditat.
23&.In cadrul auditului per#ormantei intalnim a%ordarea orientata pe
rezultate. Aceasta a%ordare se re#era in principal la :
a) rezultatele obtinute, indeplinirea obiectivelor si respectarea cerintelor;
b) identificarea, verificarea si analizarea problemei, fara a face referiri la
criterii de audit predefinite;
c) respectarea cerintelor auditului.
0electati varianta corecta.
23'.Cu cat se o%tin mai multe in#ormatii in le-atura cu un anumit su%iect si
cu cat sunt identi#icate mai multe riscuri in ceea ce priveste realizarea
per#ormantei$ cu atat 444 sansa ca acel su%iect sa #ie selectat si inclus in
pro-ramul de audit.
%ompletati cu raspunsul corect enuntul de mai sus3
a) scade;
b) creste;
c) se diminueaza semnificativ.
23(.Studiu preliminar e#ectuat inainte de ela%orarea planului de audit se
va #inaliza cu intocmirea unui raport ce cuprinde concluzii si propuneri
denumit:
a) raport preliminar intermediar;
b) raport privind studiul preliminar;
c) raport intermediar.
23*.In #unctie de natura lor se deose%esc mai multe tipuri de pro%e de
audit."recizati care din cele de mai os nu #ac parte din aceste tipuri de
pro%e de audit:
a) probe de audit fizice;
b) probe de audit intermediare;
c) probe de audit verbale.
23..1upa #inalizarea raportului si apro%area lui de catre conducerea Curtii
de Conturi$ acesta va #i prezentat pentru pu%licare intr7un #ormat adecvat$
urmand a #i distri%uit destinatarilor sai: printre acestia se pot numara :
a) inisterul !inantelor, onitorul &ficial si 'xecutivul;
b) %omisia specializata a "arlamentului;
c) ;oti cei de mai sus.
arcati raspunsul corect.
2!/."ro%ele de audit sunt competente daca in#ormatiile o%tinute de auditor
sunt:
a) pertinente care se refera la obiectivele auditului si care sustin elocvent
constatarile;
b) din punct de vedere al costului obtinerii acestora economice, eficiente
si eficace;
c) suficiente cantitativ si oportune in atingerea rezultatelor auditului,
impartiale din punct de vedere calitativ, astfel incat sa inspire
incredere si siguranta.
2!1.Auditul propriu7zis$ ca etapa ce tre%uie parcursa in des#asurarea unui
audit de per#ormanta$ cuprinde :
a) culegerea si analizarea probelor pentru audit;
b) urmarirea scadentei proiectului de audit;
c) urmarirea impactului raportului de audit al performantei.
"recizati raspunsul corect.
2!2.Care din enunturile urmatoare este corect:
a) este etapa finala a activitatii auditului performant si care are ca rezultat
stabilirea domeniului de auditat, entitatile supuse auditarii, estimarea
oportunitatilor pentru imbunatatirea muncii de audit;
b) obiectivul principal al planificarii strategice este realizarea unui
portofoliu echilibrat de studii de audit al performantei, care sa conduca
la economisirea banilor publici;
c) planificarea strategica este o tehnica foarte rar intalnita.
2!3.Care din te,nicile enumerate mai os nu #ac parte din te,nicile de
analiza a datelor:
a) analize statistice;
b) analize dinamice;
c) analizele previzionale.
2!!.Auditorul re#uza #ormularea unei opinii in situatia in care:
a) nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare din
cauza dezacordului profund ce-l impiedica sa formuleze o opinie cu
rezerve;
b) are indoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale
situatiilor financiare;
c) se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului
situatiilor financiare, deoarece exista inexactitati in situatia financiara
sau nu poate obtine suficiente probe pentru a sustine o opinie cu
rezerve.
$legeti varianta corecta.
2!&.1e re-ula$ para-ra#ul de o%servatii se situeaza :
a) inaintea paragrafului ce cuprinde opinia auditorului;
b) in partea introductiva a raportului;
c) dupa paragraful de opinie;
"recizati raspunsul corect.
2!'.Care a#irmatii sunt corecte in ceea ce priveste data unui raport de
audit:
a) se poate trece oricand de catre auditor;
b) este optionala;
c) auditorul nu trebuie sa dateze raportul inainte de data la care situatiile
financiare sunt semnate sau aprobate de catre conducere.
2!(."recizati care din urmatoarele a#irmatii sunt corecte:
a) Intervievarea consta in obtinerea informatiilor de la persoanele care le
detin numai din interiorul entitatii,;
b) In urma intervievarii, auditorul poate obtine informatii pe care nu le
detinea anterior sau informatii care se coroboreaza cu probele de
audit;
c) Intervievarea poate lua numai forma unor intrebari scrise adresate
tertilor.
2!*.Auditorul procedeaza la ela%orarea unui plan al misiunii de audit
deoarece :
a) este o masura care ii este impusa si trebuie respectata;
b) este o necesitate, pentru a asigura ca auditul se va realiza de o maniera
eficienta;
c) este o masura suplimentara de control.
"recizati raspunsul corect.
2!..Auditul intern este :
a) un compartiment auxiliar al entitatii ce colaboreaza cu aceasta pentru
diferite actiuni;
b) un compartiment de control in cadrul entitatilor economice sau
sociale;
c) o firma angajata de catre conducerea entitatii pentru verificarea
procedurilor de control intern.
$legeti raspunsul corect.
2&/.La selectarea unui esantion auditorul tre%uie sa ai%a in vedere ca :
a) acesta sa contina o serie de date;
b) acesta sa fie reprezentativ;
c) acesta sa aiba un volum corespunzator.
arcati raspunsul corect.