Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Bibliografie
Bezbakh Pierre Inflaie, dezinflaie, deflaie; Editura Humanitas; Bucureti; 1!
Br"ilean #iberiu $%netarismul &n te%ria i '%litica ec%n%mic"; Editura Institutul
Eur%'ean; Iai; 1(
)%ste *aleriu Inflaia; Editura +audeamus; Iai; 1,
-aniel .ami $%ne/ and macr%ec%n%mic '%lic/; Editura Ed0ard El1ar
Publishin1; )heltenham; 1
-"ianu -aniel Echilibrul ec%n%mic i m%neda 2 ke/nesism i m%netarism; Editura
Humanitas; Bucureti; 1,
-"ianu -aniel 3%m4nia i 5E6 inflaie, balan" de 'l"i, cretere ec%n%mic";
Editura P%lir%m; Iai; !77!
-%ltu )laudiu, #anadi 8le9andru $%netarismul6 te%rie i '%litici ec%n%mice;
Editura Ec%n%mic"; Bucureti; 1:
+he%r1he ;ili' ;inane 'ublice; Editura <unimea; Iai; !77!
+he%r1he $an%lescu P%litici ec%n%mice= )%nce'te, instrumente, e9'eriene;
Editura Ec%n%mic"; Bucureti; 1>
+he%r1he *%inea $ecanisme i tehnici ?alutare i financiare internai%nale;
Editura .edc%m @ibris; Iai; !77A
Helmut ;risch #e%rii ale inflaiei; Editura .ed%na; #imi%ara; 1>
Iulian *"c"rel P%litici ec%n%mice i financiare; Editura Ec%n%mic"; Bucureti;
1:
<assa Brun% Inflati%n, unem'l%/ment and m%ne/6 inter'retati%ns %f the Philli's
cur?e; Editura Ed0ard El1ar Publishin1; )heltenham; 1(
Be/nes <%hn $a/nard #e%ria 1eneral" a f%l%sirii m4inii de lucru, a d%b4nzii i a
banil%r; Editura Ctiinific"; Bucureti; 1>7
Biriescu )%stin $%neda6 mic" encicl%'edie; Editura Ctiinific" i Peda1%1ic";
Bucureti; 1(!
Biriescu )%stin 5n sec%l de fr"m4nt"ri m%netare6 17721:; Editura
Encicl%'edic"; Bucureti; 1:
Pagina 4 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
@ucian I%nescu Ec%n%mia i r%lul b"ncil%r; Editura Ec%n%mic"; Bucureti; 1>
$ihaela Dn%frei Im'actul '%liticil%r financiare asu'ra s%cietaii; Editura
Ec%n%mic"; Bucureti; !777
$ihai #%d%sia Be/nesismul i l%cul lui &n 14ndirea ec%n%mic" c%ntem'%ran";
8nalele tiinifice ale 5ni?ersit"ii 8l= I= )uza Iai, .eciunea III, #%mul EEIE; 1(,
Fic%lae I?anciuc *"leanu Ist%ria 14ndirii ec%n%mice; Editura -idactic" i
Peda1%1ic"; Bucureti; 1!
D?idiu .t%ica Efecte ale inte1r"rii eur%'ene asu'ra sistemului bancar r%m4nesc;
Editura 5ni?ersit"ii 8l= I= )uza; Iai; !77G
Hu1ui 8le9andru Inflaia6 c%nce'te, te%rii i '%litici ec%n%mice; Editura
Ec%n%mic"; Bucureti; !777
5n1ureanu Pa?el -%b4nda i r%lul ei &n ec%n%mia de 'ia"; Editura 3is%'rint;
)luI2Fa'%ca; 1(
5n1ureanu Pa?el -%b4nda6 1hid 'ractic; Editura 3is%'rint; )luI2Fa'%ca; 1(
*asile Fechita, +he%r1he +%rincu )reterea ec%n%mic"; Editura -anubius;
Br"ila; 1121,
*asile #urliuc ;%ra stimulentel%r ec%n%mice; Editura ;undaiei Ec%n%mist
!777; Iai; !771
*asile #urliuc, *asile )%cri $%ned" i credit; Editura 8nkar%m; Iai; 1>
EEE 3a'%rt anual al B"ncii Fai%nale a 3%m4niei !77, .eciune statistic";
000=bnr=r%
EEE 3a'%rt asu'ra inflaiei; 000=bnr=r%; !771
EEE 3a'%rt ;=$=I=; 000=fmi=%r1
Pagina 5 din 2