Sunteți pe pagina 1din 4

curs de comunicare in limba engleza drept utm

https://www.google.com/search?
q=management+judiciar&oq=management+judiciar&aqs=chrome..69i57j0l5.6707j0j!&sour
ceid=chrome&esp"=#0&es$sm=9%&ie=&'()
!*es$sm=9%&esp"=#0&q=curs+de+comunicare+in+lim+a+engle,a+drept+utm
Limba Engleza - Scribd
ro.scribd.com/doc/167276510/Limba-Engleza
http://ro.scri+d.com/doc/67#7650/-im+a).ngle,a
Universitatea Titu MaiorescuFacultatea de DreptLector univ. Sorin Ivan
Comunicare profesional i instituional n lima en!le"
Suport de Curs pentru #nvm$ntul la Distan%nul II. &iective
nsuirea gradual a noiunilor fundamentale de limba englez privitoare la vocabular i gramatic (morfologie i sintax);
Elemente de cultur i civilizaie englez i american;
Acumularea unui lexic de specialitate (domeniul uridic) compre!ensiv" prin studiu detext i experiene comunicaionale;
#unotine de specialitate referitoare la sistemul de drept anglo$saxon;
%oiuni de drept comunitar european;
&eprinderea elementelor eseniale de comunicare 'n limba englez i de pragmatic alimbaului;
Abilitatea de exprimare scris i oral corect" de comunicare fluent i eficient" deinterrelaionare 'n domeniul profesional;
&ezvoltarea g(ndirii critice 'n 'nelegerea situaiilor teoretice i practice din domeniul profesional" capacitatea de exprimare
logic i substanial a ideilor)
II. Coninut
*ateria de studiu pentru anul +" semestrul + i semestrul al ++$lea" este structurat 'n optmodule" c(te patru pe fiecare
semestru" i conine noiuni eseniale de lexic i de gramatic al i mbi i engl eze , morf ol ogi e i si nt ax ," precum i
el ement e f undament al e de comuni care) -iecare modul cuprinde dou seciuni. prima (A) , elemente teoretice de
limb (vocabular"f onet i c i gramat i c) i exerci i i " i ar cea de$a doua (/) , cont ext e comuni ca i onal e"
pri nstudiu de text" traducere" interpretare" dezbateri" eseuri etc)" i situaii practice de comunicare)-iecare modul este
prevzut a se desfura de$a lungul a dou sau trei cursuri practice (durata.dou ore)" ' n f unc i e de t emel e abordat e
i de f el ul ' n care st uden i i recept eaz" ' n el eg i asimileaz informaia)
III. StructurSemestrul IModulul '
Seciunea %(
%oiuni introductive de fonetic.$ 0o c a l e l e " d i f t o n g i i i c o n s o a n e l e l i mb i i e n g l e z e ; $
1 a r t i c u l a r i t i a l e c o n s o a n e l o r ; $ E x e r c i i i d e p r o n u n i e i i n t o n a i e ;
2ubstantivul.$ - o r m a s u b s t a n t i v e l o r $ & e t e r m i n a n i i s u b s t a n t i v e l o r $
# l a s i f i c a r e a s u b s t a n t i v e l o r $ % u m r u l s u b s t a n t i v e l o r $
3 e n u l s u b s t a n t i v e l o r $ & e c l i n a r e a s u b s t a n t i v e l o r ,
E x e r c i i i
Articolul.$ A r t i c o l u l ! o t r ( t $ A r t i c o l u l n e ! o t r ( t $
A r t i c o l u l z e r o $ E x e r c i i i
Seciunea )(a. Conte*te comunicaionale(
Studi u de te*t(

Participants in a Trial, Solicitors and Barristers, The Role of Judgeand Jury
(din lucrarea
Curs de l i mba engl ez pent ru st uden i i f acul t i l or cu prof i l uridic
, vezi /ibliografia); elemente de vocabular; lectur" traducere" interpretare;

De"atere(
$ & i a l o g u r i
pe tematica textelor.$ # o m p a r a i i ' n t r e n o i u n i l e i i n s t i t u i i l e u r i d i c e d e s c r i s e ' n
t e x t i c e l e d i n sistemul de drept rom(nesc
$ 4 u d e c i c r i t i c e " a x i o l o g i c e " m o r a l e ;
. Si t ua i e p r a c t i c de c omuni c a r e .
!ntroducing myself ;
$ & i a l o g u r i " d e z b a t e r i " r e l a i o n r i ; $ 4 u d e c i c r i t i c e i a x i o l o g i c e ; $
E s e u ;
Modulul +
Seciunea %(
0erbul , noiuni introductive.$ 0 e r b e r e g u l a t e $ 0 e r b e n e r e g u l a t e $
0 e r b e a u x i l i a r e $ E x e r c i i i
Adectivul.$ - o r m a a d e c t i v e l o r $ # l a s i f i c a r e a a d e c t i v e l o r $
# o m p a r a i a a d e c t i v e l o r $ E x e r c i i i
1ronumele.$ #l a s i f i c a r e a p r o n u me l o r d u p c o n i n u t i f u n c i i $ E x e r c i i i
Seciunea )(a. Conte*te comunicaionale(
St udi u de t e * t (

Ci " i l Pr o c e e d i n g s , Tr u t h # t h e Pr i n c i p l e o f J u d i c i a l Pl e a d i n g , $lo%uence
(din lucrareaCurs de l i mba engl ez pent ru st uden i i f acul t i l or cu prof i l uridic
, vezi /ibliografia); elemente de vocabular;
lectur" traducere" interpretare;
De"atere(
$ & i a l o g u r i pe tematica textelor.
# o m p a r a i i ' n t r e n o i u n i l e i i n s t i t u i i l e u r i d i c e d e s c r i s e ' n t e x t i
c e l e d i n sistemul de drept rom(nesc;$ 4 u d e c i c r i t i c e " a x i o l o g i c e " m o r a l e ;
. Situaie practic de comunicare(

&e and the 'thers
;$ & i a l o g u r i " d e z b a t e r i " r e l a i o n r i ; $ 4 u d e c i c r i t i c e i a x i o l o g i c e ; $
E s e u ;
Modulul ,
Seciunea %(
0erbul , *odul +ndicativ" 5impurile 1rezentului.$ + n d e f i n i t e 1 r e s e n t $ # o n t i n u o u s
1 r e s e n t $ 1 r e s e n t 1 e r f e c t $ # o n t i n u o u s 1 r e s e n t 1 e r f e c t $
E x e r c i i i
%umeralul.$ # l a s i f i c a r e a n u m e r a l e l o r $ E x e r c i i i
Adverbul.$ - o r m a a d v e r b e l o r $ #l a s i f i c a r e a a d v e r b e l o r d u p c o n i n u t i r e g i m
g r a ma t i c a l $ # o m p a r a i a a d v e r b e l o r $ E x e r c i i i
Seciunea )(a. Conte*te comunicaionale(
Studiu de te*t(

&ethods of Juridical !n%uiry, The (a), The Ci"il (a)
(din lucrarea
C u r s d e l i m b a e n g l e z p e n t r u s t u d e n i i f a c u l t i l o r c u p r o f i l u r i d i c
, v e z i /ibliografia); elemente de vocabular;

lectur" traducere" interpretare

$ E s e u ;
Modulul -
Seciunea %(
0erbul , 0erbele modale (*odal 0erbs).$ 5 i p u r i d e v e r b e m o d a l e $
2 i t u a i i s p e c i f i c e $ E x e r c i i i
Seciunea )(a. Conte*te comunicaionale(
Studiu de te*t(

'ffences against Public Justice, 'ffences against Person, Procedure, *orensic &edicine
(din lucrarea
Curs de limba englez pentru studenii facultilor cu profil uridic
, v e z i /i b l i o g r a f i a ) ; e l e me n t e d e v o c a b u l a r ; l e c t u r " t r a d u c e r e " interpretare;

De"atere(
$ & i a l o g u r i

pe tematica textelor.$ # o m p a r a i i ' n t r e n o i u n i l e i i n s t i t u i i l e u r i d i c e d e s c r i s e ' n
t e x t i c e l e d i n sistemul de drept rom(nesc;$ 4 u d e c i c r i t i c e " a x i o l o g i c e " m o r a l e ;
. Si t ua i e p r a c t i c de c omu ni c a r e (
+o) to ,et Rich )ithout Compromise
;$ & i a l o g u r i " d e z b a t e r i " r e l a i o n r i ; $ 4 u d e c i c r i t i c e i a x i o l o g i c e ; $
E s e u ;
.valuare
Evaluarea i notarea studenilor de la +& (nvm(nt la &istan) se realizeaz printr$olucrare scris" la sf(ritul semestrului
al doilea" i prin dou eseuri" c(te unul pentru fiecare semest ru" pe dou di nt re t emel e speci f i cat e l a sec i unea
2i t ua i e pract i c de comuni care(
!ntroducing myself, &e and the 'thers, &y -alues System, &odels and .nti/models, The !mportance of Being $ducated, 0
hat ! 0ant to Become, 0hat is ,ood and 0hat is Bad in'u r 0o r l d , +o ) t o ,e t Ri c h )i t h o u t Co mp r o mi s e
) )
1r i n l u c r a r e a s c r i s " v o r f i u r m r i t e cunotinele de limb i informaiile de profil studiate 'n texte" precum i
logica i coerenae x p u n e r i i s c r i s e ) #e l e d o u e s e u r i v i z e a z mo d u l d e a r g u me n t a r e i
d e z v o l t a r e a u n u i raionament logic" pornind de la o idee" i" de asemenea" corectitudinea exprimrii 'n limbaenglez)
)ilio!rafie
)ilio!rafie oli!atorie(
6evic!i" 6eon ,
,ramatica limbii engleze
" Editura 5eora" 7889:prea" %i col et a" *at eescu" *ari nel a" 2uci u" #osmi n ,
Cu r s d e l i mb a e n g l e z p e n t r u studenii facultilor cu profil uridic
" Editura All" 7888
)ilio!rafie facultativ(
2;a n " *i c ! a e l ,
Practical $nglish 1sage, !nternational Student2s $dition
" : x f o r d <niversit= 1ress" >??@3leanu -(rnoag" 3eorgiana" #omiel" Ecaterina ,
,ramat i ca l i mbi i engl eze
" EdituraAtiinific i Enciclopedic" >?BC6evic!i" 6eon" &uescu" &an ,
$ngleza fr profesor
" Editura 5eora" 788C6evic!i" 6eon" &uescu" &an ,
,ramatica limbii engleze
" Editura >88D> 3ramar" >??E5!omson" 4)" *artinet" A)0) ,
. Practical ,uide to $nglish ,rammar
" :xford <niversitz1ress" >??E+arovici Edit!" *are" 6iliana ,
$ngleza contemporan "orbit
" Editura 5eora" 7887#iuciuc" :lea" 5nsescu" Eugenia ,
Curs de engl ez general
(Englis! for all FalGs of 6ife)" Editura 5eora" 7889/aumgart ner" Al f red" 2c!ussl er" Al exander ,
(imba englez 3n 45 de ore
" Ed i t u r a %iculescu" 788C#!iosan" &umitru" 1anovf" +rina" 1oenaru" +oana ,
$6erciii de gramatic englez
" Editura5eora" 7888

0ianu" 6idia ,
$nglish )ith a 7ey
" Editura 5eora" >??@0ianu" 6idia ,
$nglish )ith a choice
" Editura 5eora" 788>/ruce /err=" &arc= ,
,ramatica limbii engleze pe scurt
" Editura %iculescu" 788H*urdoc!$2t ern" 2erena ,
$ngleza pentru comunicare prin telefon, fa6, e/mail8 ,hid practic
" Editura 5eora" 788H*urdoc!$2tern" 2erena ,
$ngleza pentru "izite de afaceri 9i relaii sociale8 ,hid practic, $ditura Teora
" 788H*urdoc!$2t ern" 2erena ,
$ngleza pentru cltoriile de afaceri8 ,hid practic
" Edi t ura5eora" 788EIoland" *$#" *ast$3rand" *art!a ,
C- 3 n l i mba engl ez8 1n pas spre anga are
" Editura5eora" 78875ardieu" 4 ,
Pronunia 3n limba englez
" Editura %iculescu" 788H5urcu" -ulvia" %stsescu" 0ioleta ,
$ngleza de afaceri8 Curs intensi"
" Edi t ura <ranus" >??EFalston$&un!am" /et! ,
!ntroduction to la)
" 2t) 1aul. Fest" >??8*annl e" Jenr= F) " Ji rsc!el " &avi d 4) ,
*undamentals of Criminology
" 1rent i ce Jal l " >?BB5 r a v i s " 6 a ; r e n c e - ) ,
!ntroduction to Criminal Justice
" <n i v e r s i t = o f #i n c i n n a t i " Anderson 1ublis!ing #o" >??82c!ulfofer" Kadis! ,
Criminal (a) and !ts Processes, Cases and materials
" 6ittle" /ro;nand #ompan=" >?B?4 a n d a " / e r r = " 3 o l d m a n ,
T h e C h a l l e n g e o f d e m o c r a c y , , o " e r n m e n t i n . m e r i c a
"Joug!ton *ifflin #ompan=" >?B?
Dicionare(
&acmillan $nglish :ictionary
" 788EJa n g a " 0l a d i mi r " #a l c i u " Io d i c a ,
:icionar uridic rom;n/englez 9i englez/rom;n, $d lumina (e6 <==>
"