Sunteți pe pagina 1din 6

Tema:Bazele teoretico metodologice ale analizei economico-financiare

1)Continutul analizei economice ca stiinta


2)Obiectul si metoda analizei economice
3)Notiunea de procedee metodice si clasificare lor
4)Metode de studiere prealabila si apreciere calitativa a fenomenelor economice
4.1.Comparatia
4.2.ivizarea si descompunerea indicatorilor economici
!)Metoda balantiera si aplicarea in analiza economica
")Metoda diferentelor absolute
#)Metoda diferentelor relative
$)Metoda substitutiilor in lant
%)Metoda participarii prin cota
1)Cuvintul analiza provine de la cuvintul&anal'sis& ceea ce in traducere inseamna:descompunerea in elemente
componente.(rin analiza ca metoda de cunoastere se intele)e:descompunerea sau desfacerea unui fenomen in partile
componente precum si stabilirea factorilor care l*au modificat.+naliza se aplica in combinare cu corelativul
,sinteza.&(rin ,sinteza&se intele)e operatia lo)ica de reunire a laturilor sau cauzelor izolate anterior de analiza-cu scopul
de aprecia trasaturile esentiale.+naliza la fel se aplica in corelatie cu inductia si deductia.Inductia*operatia lo)ica de
stabilire a unei concluzii pornind de la particular pina se a.un)e la )eneral.Deductia*operatia lo)ica de stabilire a
concluziei ce porneste de la teze )enerale catre cele particulare.
/n sensul lar)-analiza reprezinta o studiere a fenomenelor si proceselor in diverse forme de le)atura.Analiza,ca
instrument de cercetare se aplica in toate domeniile stiintei:-biologice;-fizica;-chimie.
eosebirea dintre analiza economica si analiza proceselor biolo)ice-c0imice consta in faptul ca in biolo)ice-analiza se
efectueaza in baza e1perimentelor speciale si a utila.ului de laborator-pe cind in economie aceasta este e1clus.
+naliza economica se bazeaza pe )indirea abstracta care reprezinta o apreciere a informatiei economice despre
activitatea intreprinderii.+naliza economica a aparut in anii !2 sec.33 la momentul aplicarii dublei inre)istrari in
contabilitate.Cele mai strinse le)aturi analiza economica le are cu contabilitatea.4a fel analiza este le)ata cu economia pe
ramuri-statistica-finantele intreprinderii. 5tiintele mentionate aplica unele metode de analiza in aprecierea unor
aspecte de activitate-insa ansamblul inte)ral al activitatii intreprinderii este studiat numai de analiza economica.Analiza
economica ca stiinta reprezinta un sistem de cunostinte si procedee legate de:6studierea corelatiilor a fenomenelor
studiate76aprecierea indeplinirii pro)ramului de productie76calculul influentei factorilor la modificarea rezultatelor
obtinute de intreprindere76pre)atirea materialelor pentru luarea deciziilor mana)eriale76depistarea si valorificarea
rezervelor interne.
PRINCIPIILE DE BAA ALE ANALIEI EC!N!"ICE #$N%&
6necesitatea prealabila a analizei-calitativ*teoretice a starii obiectului-acest principiu semnifica pentru a cunoaste situatia
economico*financiara este necesar de a determina cu e1actitate indicatorii economici.adica cunoasterea metodei de
calcul.6fundamentarea analizei economice pe informatie stiintifica si reala-acest principiu semnifica*analiza economica
trebuie sa se bazeze pe un sistem de indicatori ce e1prima cit mai amplu si e1act activitatea intreprinderii.6comple1itatea
analizei-care presupune masurarea cantitativa a inflentei factorilor la modificare volumul productiei fabricate-rezultatelor
financiare si a ratelor rentabilitatii.6operativitatea*consta in apropierea ma1imum posibila in timp a analizei-fata de
procesele ce deruleaza la intreprinderii.
')!(iectul analizei economice il constitue studierea detaliata a tuturor aspectelor activitatii economice ale intreprinderii.
8de aprovizionare-de producere-de comercializare-financiara)-reflectate intr*un sistem de indicatori a rapoartelor statistice
si financiare-planului de afaceri si evidentei contabile.Partile componente ale o(iectului analizei
economice&1)Indicatorii economici ce caracterizeaza rezultatele o(tinute de intreprindere)')Legaturile dintre
indicatori)*)+actorii ce in,luenteaza la modi,icarea indicatorilor economici)-)Resursele si gradul lor de
utilizare).)Rezer/ele interne)
1)Indicatorii economici*pentru aprecierea activitatii intreprinderii se folosesc diferiti indicatori-care se obtin in
rezultatul completarii rapoartelor statistice si financiare-cit si a prelucrarii informatiei economice./ndicatorii economici se
clasifica dupa mai multe criterii&0in ,unctie de de legatura cauza1e,ect e2ista indicatori&-factoriali>acei ce modica
rezultatele obtinute de intreprindere. rezultativi>includ actiunea factorilor )enerali si detaliati.6dupa modul de
e1primare indicatorii pot fi:-absoluti9se e1prima in unitati naturale8:)-tone-bucati)-conventionale8om*ore-om*zile-om*
masini)-valorici8lei).*relativi9se e1prima in ;-indici si rate. 6dupa gradul de sintetizare indicatorii pot ,i&1simpli>nu
pot fi divizati dupa elemente componente8nr.de utila. instalat). compusi>de re)ula includ citeva parti
componente8profitul pina la impozitarese considera un indicator compus-fiidca consta din urmatoarele elemente:profitul
din activitatea operationala-din activitatea de investitii-din activitata financiara cit si investionala).
(imp<=op>=inv>=f>=e1p
0dupa modul de a(ordare& 1normativi-ai planului de afaceri-ai rapoartelor-a evidentei contabile.-analitici>acei care se
obtin in rezultatul prelucrarii informatiei economice-acestia includ:marimile medii-ponderate si de
structura-ratele-procentele-abaterile absolute si relative.
(rin continutul indicatorului se intele)e esenta procesului studiat-iar prin valoarea numerica*e1presia
numerica.')Legaturile dintre indicatori3in sistemele deterministe e1ista 3 forme de le)atura:*aditiva9acea le)atura in
care factorii sunt ne)ati in formula de calcul prin semnele de adunare8>)si scadere8*).?(?<5i>?(@*5f85i*soldul
productiei in stocuri la inceput de an-?(@*volumul productiei fabricate-5f*soldul productiei in stocuri la sfirs.de
an).*multiplicativa>prin care factorii sunt le)ati in formula de calcul-dupa semnele de inmultire si impartire.e
e1:rentabilitatea unui produs concret se determina dupa formula:=p<ABC6122;8=p*rentabilitatea produsului-A*profitul
in calcul la o unitate de produs-C*costul unitar). *combinata>acea le)atura in care factorii sunt le)ati prin toate semnele
al)ebrice sau cel putin 3 semne al)ebrice.e e1:rentabilitatea capitalului avansat-se calculeaza dupa
formula:=<(impBM@>+C6122;8(imp*profitul pina la impozitare-M@*valoarea medie a M@ productive-+C*valoarea
medie a activelor curente.*)Prin ,actori in AE se inteleg conditiile in care se desfasoara procesele de productie la
intreprindere sau cauzele ce influenteaza asupra rezultatelor obtinute.Toti factorii in +C se clasifica dupa criterii:1)dupa
caracterul actiunii&0cantitativi>reflecta marimea resurselor alocate si influenta asupra indicatorilor rezultativi.e
e1:ma.orarea volumului productiei fabricate pe seama an)a.arii unui nr.suplimentar de muncitori. *calitativi>reflecta
eficienta utilizarii resurselor si influenta asupra rezultatelor obtinute.e e1:cresterea volumului productiei fabricate pe
seama ma.orarii productivitatii medii anuale a unui muncitor. ')dupa intensitatea actiunii&0principali*sunt acei carora
in anumite conditii le revine rolul 0otaritor in cresterea eficientei economice.e e1:implementarea te0nolo)iilor avansate
se considera factorul decisiv in cresterea productivitatii muncii.6secundari-acei care nu influenteaza nemi.locit asupra
rezultatelor obtinute-dar acestia creaza conditii pentru desfasurarea procesului de productie.e e1:asi)urarea cu resurse
materiale se considera a fi secundar.*)dupa durata actiunii&0permanenti>influenteaza de*a lun)ul activitatii
intreprinderii.e e1:cererea de marfuri.*temporari>actioneaza intr*un se)ment de timp.e e1:reducere preturilor la
produsele petroliere in sept.2212-un caracter temporar.-)dupa s,era de actiune&*cu caracter general>influenteaza
asupra activitatii tuturor intreprinderilor din ramura sau economia nationala.e e1:ma.orarea tarifelor la )azele naturale
si ener)ie electrica a influentat la ma.orarea sotului produselor fabricate si serviciilor prestate la toate intreprinderile la
economiile nationale.*cu caracter specific*caracterizeaza particular intreprinderile concrete.e e1:distanta amplasarii
intreprinderii fata de piata de dsfacere a marfurilor-fata de furnizori a materii prime..)dupa modul actiunii&0cu actiune
directa*acei cresterea carora conditioneaza ma.orarea indicatorului rezultativ.6cu actiune indirecta-acei cresterea carora
va cauza reducerea indicatorului rezultativ.e e1 in formula:=p<ABC6122;8A*profitul este un factor cu actiune
directa-deoarece cresterea lui in conditii e)ale va contribui la ma.orara rentabilitatii.C*costul unitar este cu actiune
indirecta-deoarece ma.orarea lui va cauza diminuarea rentabilitatii..)dupa sensul actiunii&*pozitiv>acei care in calcule
au devieri cu semnul&>&.6negativ>acei care in calcule au devieri cu semnul&*&.
8Metoda analizei economice)(rincipala conditie a prcesului de productie este asi)urarea cu resurse necesare.%oate
resursele de productie se impart in urmatoarele grupe&)resurse de munca;!)resurse materiale;")resurse de mi#loace
fi$e;%)resurse financiare. /n procesul analizei se studiaza eficienta untilizarii resurselor si influenta asupra volumului
productiei fabricate-veniturilor din vinzari-profitului si rentabilitatii.
(rin rezerve in analiza economica se intele) posibilitaile nevalorificate sau posibilitatile de sporire a productiei
competitive in baza implementarii te0nolo)iilor avansate reducerii pierderilor si consumurilor neproductive.%oate
rezer/ele in AE se impart dupa * criterii:)&'(A )*+') &, -*./A.,:6rezer/e interne9reflecta posibilitatile D
concrete in sporirea eficientei utilizarii fortei de munca-materialului-utila.ului.6rezer/e e2terne9contribue la sporirea sau
reducerea eficientei nu numai la D-dar la mai multe D din ramura sau econ.nationala.2)&'(A /*&') &,
.,),0A.,&0e/idente4desc5ise)9se releva prin comparatia cu datele normative sau cu datele planului de
afaceri.+cestea reflecta abaterile absolute a indicatorilor economici fata de plan sau fata de norma
stabilita)0camu,late4ascunse)9se releva prin comparatia datelor D analizate cu datele D fruntase di ramura care da
rezultate mai bune in )estionarea resurelor.3)&'(A 1,./,233 &, 0A)*.3-3+A.,:6rezerve curente9acelea care vor fi
valorificate in decursul perioadei curente fara a aloca investitii suplimentare.6rezerve perspective9acelea care vor fi
valorificate intro perioada mai indelun)ata82*3 ani) si de re)ula sint necesare investitiei capitale.
Metoda analizei economice9o modalitate de cercetare a fenomenelor si proceselor din cadrul D.5pecificul metodei +C
consta in:1)folosirea unui sistem de indicatori ce caracterizeaza activitatea D. 2)studierea cauzelor sau a factorilor ce
modifica indicatorii economici. 3)aprecierea le)aturilor dintre indicatori. 4)depistarea si valorificarea rezervelor interne.
Metoda analizei economice cuprinde un sistem de procedee metodice care pot fi unite in 2 )rupe:1)Traditionale sau
economico statistice.2)Cconomico matematice9se realizeaza in baza pro)ramelor matematice.
*) (rin metode 4procedee metodice) se subintele)e mi.loacele cu a.utorul carora se efectueaza prelucrarea analitica a
informatiei economice."etodele traditionale a AE se clasi,ica&1)Metode de studiere prealabila si apreciere calitativa a
indicatorilor economici.+ici se includ:6serile dinamice-6metoda )ruparii indicatorilor-6comparatia-6descompunerea si
divizarea.2)Metode de calcul cantitativ a le)aturilor dintre factori si indicat-rezultativi.+ici se
includ:6balantiera-diferentelor absolute-6diferentelor relative-substitutiilor in lant-recalcularii-inte)rala-soldului
neimpratit-participarii prin cota.
+plicarea metodei concrete la masurarea inflentei factorilor depinde de tipul si forma de le)atura.5unt cunoscute 2 tipuri
de le)atura:determinist3o le)atura care se e1prima ptrintr*o formula analitica concreta-in cadrul acestui tip de le)atura
sint cunoscute 3 forme:*aditiva>se aplica doar metoda balantiera7*multiplicativa>diferentelor absolute-substitutiilor in
lant-recalcularii-inte)rala-*combinata>se aplica metoda participarii prin cota.%ipul stocastic9reflecta variatia variabilei
dependente sub actiunea factorilor independenti-estimin )radul de le)atura si inflenta factorilor folosind metodele
economico*matematice.
- )1) Comparatia3consta in aprecierea rezultatului sau a procesului cercetat in raport cu un criteriu sau cu o baza de
comparatie stabilind nivelul si ritmul de dezvoltare a fenomenului economic.(rincipala conditie in aplicarea comparatiei
este respectarea comparabilitatii indiactorilor)Regulile de respectare a compara(ilitatii:6neutralizarea factorului de
pret8inflatiei)9aceasta de obtine prin evaluarea volumului productiei fabricate la preturile comparabile.6respectarea
metodei unice de calcul a indicatorilor ce se compara.6neutralizarea factorului cantitativ9aceasta se obtine prin
recalcularea factorilor calitativi la unul si acelasi factor cantitativ.6respectarea perioadelor calendaristice9este necesar de
efectuat comparatia strict pe acelasi semestre sau luni ale luni a anului.E2ista cite/a tipuri de comparatie:*IN
DINAMICA9e1prima nivelul fenomenului in diferite perioade de timp si tendintele in modificarea acestuia.C1ista
urmatoarele modalitati ale comparatiei in dinamica:6comparatia dateloe efective a anului de )estiune cu datele anului
precedent pe aceleasi trimester-luni-decade./n asa mod se analizeaza productia fabricata-consumul de materie
prime-productivitatea muncii.6comparatia datelor efective a anului de )estiune cu datele medii calculate pe ultimii trei
ani precedenti.+ceasta ne permite de a aprecia cit mai obiectiv rezultatele obtinute de D.6comparatia datelor medii pe
perioade multianuale in fiecare perioada include un nr.e)al de ani82*3ani).+ceasta comparatie permite de a nivela
oscilatiile si de a evidentia tendinta de modificare.6comparatia in baza mediilor aritmetice mobile.@iecare medie se
formeaza prin e1cluderea primului nr si inlocuirea cu nr urmator al seriei dinamice. *COMP.DA!"O# !$!CI%!
C& C!"! P"ANI$ICA! se efectueaza in urmatoarele scopuri:1)(entru aprecierea indeplinirii pro)ramului de
productie72)(entru stabilirea abaterilor fata de planul de afaceri73)(entru a releva rezervele interne de sporire a eficientei
resurselor.*COMP.IN 'PAI& prevede urmatoarele modalitati:6comparatia datelor efective cu normele stabilite.e
e1.cu normele de materie prima si materiale-cu normele de ener)ie-etc.+ceasta ne permite relevarea supraconsumului de
materiale fata de norma.6comparatia datelor D analizate cu datele medii pe ramura-ceea ce permite de a stabili pozitia D
in sectorul de activitate.6comparatia datelor D analizate cu datele D fruntase-ceea ce permite relevarea rezervelor de
)estionare mai eficienta a resurselor.
-)')Di/izarea consta descompunerea indicatorilor economici dupa parti commponente-relatii cauzale si alte caracteristici
pentru studierea mai profunda a modificarilor intervenite.C1ista urmatoarele modalitati de divizare&0dupa locul de
,ormare a indicat)economici3evidentiaza )radul de participare a subdiviziunilor D la obtinerea rezultatelor finale in
ansamblu pe D./n asa mod se analizeaza urmatorii indicatori:*productiviatea medie anuala-medie pe zi si pe ora a unui
muncitor7 *consumul de materiale pe unitate de produs7 *consumuri directe de munca la o unitate de produs7 *volumul
produselor vindute7 *randamentul utila.ului.0di/izarea dupa timpul de ,ormare are menirea de a localiza contributia
diferitor unitati de timp in formarea indicatorilor economici./n asa mod se studiaza: *volumul produselor fabricate in
unitati fizice7 *pretul mediu de vinzare a produselor7 *activitatea de munca a muncitorilor7 *coeficientul re)imului de
sc0imb al utila.ului)0di/izarea dupa relatiile cauzale intre ,actori consta in descompunerea indicatorilor rezultativ pe
factori incepind de la factori de )radul /-trecind la factori de )radul //-/// pina se a.un)e la cauzele finale ale
indicatorilor.+ceasta divizare permite de a stabili factorii de influenta si formulele dependentei factoriale)0di/izarea
dupa parti componente ne releva strucutra indicatorilor economici si rolul partilor componente in formarea marimilor
comple1e.+ceasta divizare se efectueaza in urmatoarele variante: *pentru determinarea profilului de productie a D9in
acest caz se calculeaza structura veniturilor din vinzari de tipuri de produse7 *pentru determinarea structurii resurselor de
munca pe cate)orii7mi.loace fice pe cate)orii si resursele materiale7 *pentru determinarea costului de productie pe
elemente economice si articole de calculatie.
.)"etoda (alantiera este bazate pe e)alitatea a 2 parti a indicat.economici8scopul ei9de a aprecia nivelul solvabilitatii
D) si se aplica in urmatoarele cazuri:1)pentru calcularea inflentei factorilor la forma aditiva de le)atura-o astfel de forma
are loc la calculul volum.productiei vindute.?(?<5i>?(@*5f.
2)(entru verificarea calculelor efectuate cu aplicare tuturor metodelor traditionale9verificarea consta in abaterea absoluta
a indicatorului rezultativ trebuie sa fie e)al cu suma inflentei factorilor.3)(entru masurarea influentei unui factor-calculul
caruia e )reu sau imposibil de efectuat pe cind influenta celorlalti factori este cunoscuta9se efectueaza din abaterea
absoluta a indicatorilor rezultativ se scade influenta factorilor cunoscute.
6)Esenta metodei si di,erentelor a(solute3calcularea succesiva a abaterilor intre factori si in determinarea influentei
acesteia la modificarea indicatorului rezultativ.M+ se aplica la forma multiplicativa de le)atura.=e)ula de calcul a
inflentei factorilor.1)@+CTO=E4 C+NT/T+T/?9diferenta factorului cantitativ din perioada efectiva si cea de baza se
inmulteste cu valoarea de baza a factorului calittiv.2)@+CTO=E4 C+4/T+T/?9diferenta factorului calitativ din
perioada efectiva si cea de baza se inmulteste cu valoarea factorului cantitativ din perioada efectiva8de )estiune).M+ se
aplica in varianta simpla si compusa.?ar.simpla*se aplica atunci cind indicatorul rezultativ este influentat doar de
actiunea a 2 factori ce actioneaza in mod direct.M+ in varianta compusa se aplica in urmatoarele cazuri:6cind
indicatorul rezulttiv este influentat de actiunea directa a 3 sau mai multi factori.6cind indicat.rezultativ este influentat de
actiunea a 3 sau mai multi factori dintre macar 1 din ei actioneaza indirect.
7) " etoda di,erentelor relati/e se aplica atunci cind nu dispunem de valorile factorilor din formula analitic-insa avem
indicatorii in baza carora se calculeaza factorii M= se aplica la forma multiplicativa in modelele factoriale de 3 si mai
multi factori./nfluenta factorilor se determina dupa:F=G<8F;+6=o)6122.
8)"etoda su(stitutiilor in lant3esenta consta in izolarea unor factori de actiunea altor prin inlocuirea succesiva a
factorilor din perioada de baza cu cei din perioada de )estiune si in calcularea influentei comparind rezultatul obtinut cu
cel precedent.M54 se aplica la forma multiplicativa de le)atura.=e)ulile de plicare a M54:1)@actorii se aran.eaza in
tabelul analitic dupa continutul lor economic adica in ordinea:cantitativ-de structura-calitativi.2)5ubstituirile se
efectueaza succesiv incepind cu cantittiv si finisind cu cei calittiv.3)/nlocuirea factorilor se efectueaza o sin)ura data.
9) "etoda participarii prin cota3se aplica la forma combinata de le)atura o astfel de le)atura are loc in cazul cind
influenta factorilor detaliati la modificarea indicatorului rezultativ se calculeaza in proportie de acea cota de influenta pe
care ei o e1ercita asupra factorului )eneral.
ema:Analiza eficientei utilizarii factorilor de productie
1)+n.eficientei utilizarii factorului uman
2)Calculul influentei factorului uman la modificarea indicatorilor activitatii de baza
3)+n.eficientei utilizarii M@
4)Calculul influentei factorilor utilizarii M@ la modificarea ?(@
!)+n.eficientei utilizarii resurselor materiale.
1)Cficienta utilizarii factorului uman se apreciaza in baza indicatorilor productivitatii muncii.(roductivitatea
muncii9valoarea bunurilor materiale obtinute de D in calcul la o unitate de resurse umane./ndicatorii productivitatii
muncii pot fi divizati in 2 )rupe:I3reflecta productivitatea muncii la nivel de D si se e1prima in unitati valorice./n aceasta
)rupa se includ:6productivitatea medie anuala a unui salariat-care e1prima volumul productiei ce revin in calcul la un
salariat76productivitatea medie anuala a unui muncitor-e1prima volumul productiei ce revine in calcul la un
muncitor76product.medie pe zi a unui muncitor-e1prima volumul productiei ce revine la o unitate de
timpBom6zi76prod.medie pe ora a unui muncitor-volumul productiei ce revine in calcul la o unitate de
timpBom.II3caracterizeaza productivitatea muncii la nivel de produs-si se includ:6volumul produsului fabricat in unitati
naturale in calcul la omBora76consumuri directe de munca in omBore in calcul la o unitate de produs8manopera)
CT+(C4C +N+4/HC/:/ etapa de analiza:toti indicatorii productiv. Muncii se analizeaza in dinamica calculindu*se
abaterile absolute si ritmurile de crestere.// etapa:se calculeaza influenta factorilor asupra modificarii productivitatii
medii anuale a unui salariat.+cest factori sunt:6modificarea ponderii muncitorilor in efectivul salariatilor8(
;m) 6productivitatea medie auala a unui muncitor8Im).4e)atura product.medii anuale a unui salariat cu acesti factori:
Ia<(;m6Im.
/// etapa:se calculeaza influenta factorilor asupra modificarii productiv. medii anuale a unuia muncitor.+cesti factori
sunt:6modificarea nr.mediu de zile lucrate pe an de un muncitor8H)76modificarea duratei de zile de munca in
ore80)76modificarea productivit.medii pe ore a unui muncitor8I0).4e)atura product.medii anuale a unui muncitor in
acesti factori:Im<H606I0
') / etapa de analiza se calculeza influenta factorilor )enerale de munca la modificarea ?(@ in acest caz pot fi aplicate
urmat.formule a dependentei factoriale:1)?(@<46Ia7 2)?(@<M6Im7 3)?(@<T06In.
// etapa se calculeaza influenta factorilor ce tin de ponderea muncitorilor productivitatea medie anuala pe zi-medie pe ora
la modificarea ?(@./n acest caz se modele factoriale se prezinta:4)?(@<46(;6Im7 !)?(@<M6H6Iz7
")?(@<M6J6Ia.
/// etapa se calculeaza influenta factorilor de
munca........................................................................................................................................................................................
............................................5e aplica:#)?+<T06I06?+B?(@7 $)??<T06I06??B?(@7 %)(/<T06I06(/B?(@.
/? etapa se calculeaza influenta factorilor detaliati de munca :a modificarea ?(@.12)?(@<46(;m6H606I07
11)?(@<M6H606I0.
*)E,icienta utilizarii "+ se analizeaza dupa urmatorii indicatori:=andamentul M@ productive ce se calculeaza dupa
formula:=mf<?(@BM@.81)8M@*valoarea medie a M@ productive).+ctualemente randament.poate fi calculat dupa
veniturile de vinzari-conform formulei:r<??BM@.82)
(rima formula a randament.reflecta valoarea productiei fabricate ce revine la 1 leu la mi.loace fi1e productive.+ 2
formula consta in suma ?? la fiecare leu la M@ productive.=andamentul se considera indicator direct de
eficenta-reiesind din aceasta crestere in dinamic se apreciaza pozitiv.Capacitatea M@ se calculeaza dupa
formula:Cmf<M@B?(@7 Cmf<1BrM@.
-)?izind utilizarea M@ la devierea ind.de baza se efectueaza dupa etape:4a / etapa se calculeaza influenta factorilor
)enerali la modificarea ?(@ la acest caz se utilizeaza modelul factorial:?(@<M@6=mf.4a // etapa se calculeaza inflenta
factorilor ce tin de ponderea M@ active si r acestora asupra modificarii ?(@.?(@<M@6(;mfa6=mfa.4a a /// etapa se
calculeaza influenta factorilor detaliati la modificarea ?(@conform modelului:?(@<M@6(;M@+61B?)6506r0.
.) E ficienta utilizarii resurselor materiale se analizeaza dupa urmat.indicatori:6randamentul resurselor materiale care
e1prima cita productie a obtinut D la fiecare leu a resurselor consumate.=m<?(@BCM8CM*valoarea materialelor
consumate).6consumul specific de mteriale reflecta necesarul de resurse materiale pentru asi)urarea cresterii
volum.productiei fabricate:C5<CMB?(@6122 bani.4a / etapa de analiza acesti indicatori se analizeaza in dinamica si
abaterile absolute si ritmul de crestere.4a // etapa de analiza se calculeaza inflenta factorilor )enerali la modoficarea
?(@.@actorii )enerali ce tin de utilizarea de resurse materiale sunt:6valoarea resurselor materiale
consumate76randamentul resurs.materiale consumate.4a /// etapa de analiza se calculeaza influenta factorilor ce tin de
utilizarea unui material la modificarea volum.product.fabricate.+cesti factori sunt:6modificarea stocului initial al
materialului76modificarea cantitatii intrate de material de la furnizori76modificarea normei consumului de material pe
unitate de produs C.
ema:Analiza (eniturilor din (inzari
1)+nalizei interdependentei ?? cu principalii indicatori economico*financiari
2)+naliza componentei si structurii ?? in dinamica
3)+naliza factoriala a veniturilor din vinzarea prod.finite
1):enitul din /inzari3reflecta volumul tranzactiilor D evaluate la preturile de piata-adica totlitatea incasarilor a)entului
economic din vinzarea:produselor finite-marfurilor-serviciilor si a altor vinzari de activ.operationala.C1aminarea ?? cu
principalii indicatori economico*financiari-consta in calcularea abaterilor absolute si a ritmurilor de crestere./n acest caz
pentru analiza se iau urmatorii indicatori economici financiari:1)valoarea activelor totale7 2)suma datoriilor totale7
3)valoarea creantelor pe T57 4)valoarea capitalului propriu.
Comprind ritmul de crestere a ?? cu ritm de crestere a activelor se apreciaza eficienta utilizarii patrimoniului./n cazul
cind ritmul de crestere a ?? depaseste ritmul de crestere a activelor insemna ca patrimoniul se utilizeaza
eficient-deoarece are loc accelerarea rotatiei activelor.+ceasta situatie se apreciaza pozitiv.
/n rezultatul compartiei ritmul de crestere a ??-cu ritmul de crestere a datoriilor totale se evidentiaza ma.orarea sau
reducerea )radului de indatorare astfel daca ritmul de crestere a datoriilor depaseste ritmul de crestere a ?? aceasta
insemna crestere )rdului de indatorare fapt ce se apreciaza ne)ativ.
')In mod analitic :: se calculeaza dupa ,ormula&??<?(?>?M?>?5(>?CC>?+?8?(?*venit din vinzarea
produselor finite7?M?*venit din vinzarea marfurilor care n*au fost produse de D-dar ii apartin7?5(*venit.din prestarea
serviciilor la tert7?CC*venit din contracte de constructii7?+?*venit din alte vinzari ce reprezinta pentru
Dactiv.operationala.
*)Analiza ,actoriala a /eniturilor din /inzarea prod),inite3/n calitate de indicator rezultativ se considera venitul din
vinzarea produselor finite-deoarece acesta constituie sursa principala de venituri la D.4a modificarea veniturilor din
vinzarea produselor finite influenteaza urmatorii factori:6modificarea ?(@81)7 6modificarea stocurilor produselor
finite82)7 6modificarea preturilor la produsele finite83).@actorul principal ce e1ercita o actiune directa la modificarea
veniturilor se considera ?(@-deoarece cresterea acestuia va determina ma.orarea veniturilor din vinzari.+l 2 factor are o
actiune inversa-cu suma veniturilor-deoarece ma.orarea soldului produselor in stocuri denota cererea scazuta la produsele
D si respectiv diminuarea veniturilor.+l 3 factor e1ercita o influenta dubla deoarece pe de o parte ma.orarea preturilor
contribuie la cresterea veniturilor-insa pe de alta parte ma.orarea preturilor poate sa cauzeze reducerea cererii la
produsele D-dar in )eneral acest factor se considera cu actiune directa.(entru a calcula influenta cestor factori la
modificarea veniturilor se aplica metoda balantiera-ce refelcta le)atura balantei productiei.
ema:Analiza rezultatelor financiare
1)Notiunea de rezultate financiare-indicatorii si metoda lor de calcul
2)+naliza profitului perioadei de )estiune pina la impozitare
3)+naliza rezultatelor financiare din activitatea operationala
4)+naliza factoriala a profitului brut si a profitului la nivel de produs
1)Rezultatele ,inanciare in mod cantitati/ e o(tin prin di,erenta dintre /enituri si c5eltuieli.aca veniturile
depasesc c0eltuielile-atunci rezult.financiare se e1prima sub forma de profit-iar invers sub forma de pierderi.(rincipalele
surse informationale sunt:6forma nr.2 din =aport @inanciar9=aportul de profit si (ierderi7 6ane1a la raportul de profit si
pierderi7 6re)istru din vinzari7 6calculatia costurilor.
In practica auto5tona se aplica un sistem de indicatori ai rezultatelor ,inanciari:6profitul brut9diferenta dintre
venitul din vinzari si costul vinzarilor.5e reflecta in forma 2-in rindul 232. 6rezult.financiare din activiatea
operationala.diferenta dintre venituri si c0eltuieli din operatiunile cu activele curente se reflecta in forma 2-pe rindul 2$2.
6rezult.financiare din activitatea de investitii9diferenta dintre venituri si c0eltuieli-le)ate de miscarea activelor pe T4.5e
reflecta in forma 2-rindul 2%2. 6rezult.finan.din activitatea financiara9diferenta dintre venituri si c0eltuieli ce tin de
modificarea capitalului propriu si a capitalului imprumutat.5e reflecta forma 2-rindul 122. 6rezultatele
e1ceptionale9diferenta dintre venituri si c0eltuieli le)ate de calamitati naturale sau alte evenimente neprevazute.5e
reflecta in forma 2-rd 122.
6profitul pina la impozitare9se calculeaza prin insumarea rezultatelor financiare din activitati-cit si a rezultatelor
e1ceptionale.5e reflecta in forma 2-rd 132. 6profitul net9diferenta dintre profitul pina la impozitare si suma c0eltuielilor
privind impozitul pe venit-forma 2-rd 1!2. 6profitul din vinzarea produselor concrete9diferenta dintre venitul si costul
produsului vindut.5e calculeaza in baza re)istrului de vinzari si a calculatiei costurilor.