Sunteți pe pagina 1din 20

Examsn practic Obstetrica-Ginecologie

Bilet nr. 1
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala:
Gravida in verst':! de 24 am sa Intemeaza pentru CUD.
Prezinta In antecedente 1 nal?tere pe cale vaglnaPc\cu fat VIU 3100g l?iun avort Ia cerere
Amenoree de 40 sapt., sarcina cu evolutie fiziologica, corect (hspensarizata prenatal de
medlcul de famllie. Aport ponder-alln sarcina actuaPc\11 kg.
Ex. clinic general Deaparate ~isisteme ralatii in limite normale lnailime 167cm, G 77kg.
Ex. obstetncal:
Abdomen marit de volum pnn uteI' gravid cu ax lung longitudinal, fU 32 em, CA 95 em, la pol
inferior sa delimiteaza 0formatlune rotunda, regulata nedepresiblla, Ia pol cramal 0formatluna
imprecis delimitata moale depresibila, in f1anc dL parti mici fetale, in flanc stg. spatele fetal
CUD ritmice la 4-5 min/30-35 see, tonus uterin normal, BCF ritmloo clare In lima spinoombilicala
8tg. 140/min
Ex valve: col ~ters, dilatat 4 em, In aria eolului se vizualizeaz8 membrane amniocoriale hehld
amniotic aspect normal.
N. col ~ters, dilatat 4 em, membrane Intaete, eraniul fetal c.'U occiput orientat spre emlnenta
Iliopectinee 8tg Promontonul nu se attnge. limile nenumite sa parcurg pe 2/3 ant, eurbura saerata,
arc pubian normale.
La internare TA 110[15 mmHg, puis 85/min, temp 36,lC
Date de IaboratoL grup sanguln A II, Rh +(pozitlv), hemoleucograma ex de urina In limite
normale
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala:
Gravida In varsta de 34 ani se intemeaza pentru CUD.
Prezintai'n antecedente 5 na~teli pe cale vaginala cu fetl VII, eutrofici (32009 - 41OOg)~I 2
avortun Ia cerere.
Amenoree de 38 sapt., sarcina cu evolupe afirmativ fiziologlc8, ineared dlspensarizata
prenatal (Iuare in evidenta in luna a VI-a de gestape, in total 2 examlnari la nivel de medic de familie
nid 0examinare de catre medic spacialist). Cre~tere ponderalain sarcina aduala 12 kg.
Ex. dnlc general pe aparate si sisteme: rela~1in limite normale. lnaltlme 165cm, G 80 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum prin uter gravid cu ax lung longitudinal, FU 32 em, CA 97 cm, la pol
Inferior se delimiteaza 0 forma~urle imprecis delimitata moale depresibila, la pol cranial 0
formatiune rotunda, regulata nedepresibila, in f1ancdr parti micI fetale. Tnf1ancstg. spatele fetal.
CUD ritmice Ia 4-5 mln/25-30 sec, tonus uterin normal BCF ritmlce clare Iateroombdical stg
140/min.
Ex. valve: col ~ters, dilatat 5 cm, 1naria ealului se vizualizeaza membrane amniocoriale Iichid
amniotic verzui.
N' col ~ters, dilatat 5 em, membrane intacte, pelvis fetal fetal aplicat, se tu~aza fesele, ~antul
inlerfesier creasta sacrata orientata spre eminenta iliopectinee sig. Promontoriul nu se atinge
hmilenenumlte se parcurg pe 2/3 ant, curbura sacrata, arc pubian normale
La internare TA 110175 mmHg, puis 85/min, temp 36,F'C
Dale de Iaborator: grup sanguin A II, Rh +(pozltiv), hemoleucograma. ex de urina In limite
normale.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicals.
Gravida in varst8 de 33 ani se interneaza pentru CUD.
Prezint8in antecedente 6 na~teri pe cale vaginale cu feli vii eutrofia (3200g - 41DOg) ~i 2
avorturi la cerere.
Amenoree de 38 sapi., sarcina cu evolutie afirmabv fiziologlca, incorect dispensarizata
prenatal (Iuarein evidenta in luna a V-a de gestate, in total 2 examineri Ia nivel de medic de familie,
nici 0examinare de catre medic spacialist). Cre~tere ponderala in sarcina actuala 10 kg.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: relatii in limite normale.lneltime 162 em, G 76 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum prin uter gravid cu ax lung transversal, FU 28 em, CA 99 cm, Ia pol
inferior nu se delimiteaza parte prezentata fetale., Ia pol cramal se delimiteaza spatele fetal, In
flanc dr. 0formatiune 1mprecis delimitata moale depresibila iar In flanc stg 0formatiune rotunda,
regulate. nedepresibila.
CUD ritmice 1 8 0 4-5 min/25-30 sec, tonus uterin normal, BCF ritmice clare supraombdicaI140/min.
Ex. valve: col ~ters, dilatat 5 cm, 1n aria colului se vizualize8za membrane amnioconale. Iichid
amniotic aspect normal.
1V: col ~ters, dilatat 5 cm, membrane intacte, se palpeaza parti mici fetale, mobile Promontoriul
nu se atinge, liniile nenumite se parcurg pe 2/3 ant, curbura sacrata, arc pubian normale.
La internare TA 110/75 mmHg, puis 85/min, temp 36,lC
Date de Iaboratof" grup sanguln A II, Rh +(pozitiv), hemoleucograma, ex. de unM In limite
normale.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazul Tn urmatoarea situatie medicala.
Gravida in varste de 29 ani se interneaza pentru CUD rare, nesistematizate cu debut In urma
cu 2 ore.
Prezinta 7n antecedentele familiale ale sotului 1 sarcina gemelara monozigota In
antecedentele personale prezinta sterilitate primara tratata cu indudon de ovulape.
Amenoree de 37 sapt" sarcina cu evolutie flZiologica, cored dispensarizata prenatal de
medicul de familie. Crel?tere ponderaJ a in sarcina actuaJ a 15 kg.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: relatii in limite normale. lnaltime 167cm, G 83 kg
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum prin uter gravid cu FU 33 em, CA 105 em, Ia pol inferior se dehmiteaza 0
formatiune rotunda, regulata nedepresibila, Ia pol cranial 0formatiune 1mprecis delimitata moale
depresibila, in flanc dr. se delimiteaza 0formapune rotunda, regulate nedepreslbila , 'in flanc stg
parti mici fetale.
CUD rare, nesistematizate, tonus utenn normal, BCF ritmice clare se deceleaza In 2 focare, unul
in linia spinoombilicaJ a stg. 140/min, ~i unul supraombilical, 142/min.
Ex valve: collung, lnchis, nu se eVidentiaza scurgere de liehid amniotic
lV: collung, i'nchis, prin segmentul inferior se palpeaza craniul fetal mob.!. Promontoriul nu se
atinge, liniile nenumite se parcurg pe 2/3 ant, curbura sacrata, arc pubian normale.
La intemare TA 110/75 mmHg, puIs 85/min, temp 36,7C
Date de Iaborator: grup sanguin A II, Rh +(pozitiv), hemoleucograma, ex. de urina 'in limite
normale.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicals.
Gravida 7n varsta de 23 ani se interneaza pentru inapetenta, greturi, varsaturi repetate,
sialoree, scadere ponderal8 4 kg in ultimeJ e 2 saptamani.
Nu prezinta 7n antecedente familiale ~i personale date patologice, nu prezinta sarcina in
antecedente.
Amenoree de 8 sept., sarcina donta, luata 7n evidenta la medic de familie de Ia 6 sapt de
gestape Greutate anterioara sarcinii 60 kg.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: Teg. palide uscate, limba sabural8, tas. celular subcutan
dlminuat. TA 90/55 mm Hg, puis 94/min.lnal~me 162 em, G 56 kg.
Ex. obstetncal:
A abdomen suplu, elastic nedureros.
Ex. valve: col de nulipara, lung, inchis, fara J eziuni.
TV: collung, 1'nchis. consistenta diminuata, uter global mant de volum cat 0sarcina de 8 sept.,
consistenta pastoasa, contractil, mobil, nedureros, loje anexiale partial ocupate de uterul mant,
anexe nepalpabile, parametre suple, Douglas liber.
Date de Iabor-ator: grup sanguin A II, Rh +(pozitiv), hemoleucograma: Ht 40%, Hb 13,2g%,
corpIcetonici urinari prezenp.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala.
Gravida In varsta de 16 ani se intemeaza pentru cefalee, duren epigastnce In bar8 tulbur8n
de vedere, valori mari ale TA.
Prezinta In antecedente un avort Ia cerere.
Amenoree de 33 sapt., sarcina cu evolutie afirmativ flZiologica, incorect dispensanzata
prenatal (1 consult la medic familie, la luare in evidenta in luna a VI-a, TA 90/60mmHg)
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: stare generala modificata, relativ obnubilata, edeme
gambiere moderate, TA 180/110 mm Hg.lnaltime 161cm, G 67kg, puis 85/min, temp 36,7
c
C
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum prin uter gravid cu ax lung longitudinal, FU 27 em, CA 80 em, la pol
inferior se delimiteaza 0formatiune rotunda, regulata nedepresibila, la pol cranial 0formatiune
imprecis delimitata moale depreslbiJ a, in flanc dr. par~mici fetale, In flanc stg. spatele fetal.
CUD absente, tonus uterin normal. BCF ritmice clare In linia spinoombJ iicala stg. 140/min.
Ex. valve: col de nulipara, lung, "inchis
1V: collung, inchis. pnn segmentul inferior se palpeaza prez. craniana mobil8. Promontoriul nu se
atinge, liniile nenumite se parcurg pc 2/3 ant, curbura sacrata., arc pubian nonnale.
Date de Iaborator: grup sanguin A II, Rh + pozltiv), Ht 38%, Hb 12,7%, Trombocite
170.000/mm
3
, ac. uric 5,8mg%, proteine totale 6,1g%, proteinuria cantitativa 3,2g%0.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmstoarea situatie medicals.
Gravida In varsta de 27 ani se interneaza pentru duren colicative In etajul abdominal inferior,
sangerare minima pe cale vaginala.
Prezinta in antecedente 4 sarcini finalizate prin un avort Ia cerere Ia 11 sapt. gesta~onale ~i 3
avorturi spontane, In luna III, IV ~i V de gestatie.
Amenoree de 14 sapt., sarcina donta, luata In eviden!a din sapt. 6, cu evolutie fiziologlca paM
in seara precedenta intemani, cand a debutat simptomatologia descrisa.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: rela~i In limite normale. TA 100/65 mm Hg, puis 85/mln,
temp 36,7C, Inal~me 165cm, G 64 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen suplu, elastic, nedureros Ia palparere ul?or mant de volum prin uter gravid care se
palpeaza la jumatatea distantei ombilico-pubiene
Ex. valve: col de multipara, deschis, In vagin sange negricios 'in cantitate minIma
TV: collung, permeabllia index paM Ia onficiul cervical intern care e inchis, uter global mant de
volum cat 0 sarCll18de 13-14 sapt., consistenta pastoasa, contractil, moderal sensibilia palpare,
loje anexiale ocupate de uterul marit, anexe nepalpabile, parametre suple, Douglas liber.
Date de Iaborator. grup sanguin AS IV, Rh +(pozitiv), Ht 39%, Hb 13g%, ex. de urina normal.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala.
Gravida in varsta de 17 ani se inlerneaza pentru contrac~i uterine dureroase, sangerare
minima pe cale vaginal8.
Prezlnta In antecedente 1 sarcina finalizata prin un avorl la cerere la 11 sapt. gestationaJ e
Amenoree de 34 sapt., sarcina dorita, luata In evidenta din sapt. 16, cu evolutie flZiologlc8
pana in seara precedenta internarii, cand a debutat simptomatologia descrisa.
Ex. clinic general pe aparate Sl sisteme: relatiiin limite normale. TA 100/65 mm Hg, puis 85lmin,
temp 36,7C, 1naltime 165cm, G 64 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen, nedureros fa palparere, marit de volum prin uter gravid cu ax lung longitudinal, FU 28
cm, CA 80 cm, fa pol inferior se delimiteaza 0forrna~une rotunda, regulata nedepresibil8, fa pol
cranial 0formapune imprecis delimi!ata moale depre&ibila, in f1anc dr. partl mici fetale, in flanc stg.
spatele fetal.
CUD la 10 - 15 min/15 - 20 sec., tonus uterin normal, BCF ritmice clare In lima splnoombihcala
stg. 140/min.
Ex. valve: col de nuhpara, deschis, In vagin sange negricios In cantitate minima
TV: col scurtat 50%, permeabilfa index, membrane intacte, prez craniana mobita. Promontoriul
nu se abnge, Iiniile nenumite se parcurg pe 2/3 ant, curbura sacrata, arc pubian normale.
Date de Iaborator: grup sanguin AS IV, Rh +(pozitiv), Ht 39%, Hb 13g%, ex. de urina normal.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala.
Gravida In varsta de 29 ani se interneaza pentru sangerare vaginaJ a..
. Prezinta In antecedente 3 sarcini din care una finalizata prin na~tere la termen cu fat viu
eulrofic ~I aile doua prin avorl la cerere Ia 10 ~i respeetiv 11 sapt gesta~onale.
Amenoree de 32 sapt., arcina dorita, luata In evidenta din sapt. 8. In seara precedenta
internarii a debutat brusc sangerare pe cafe vaginala neinso~ta de contrac~i uterine dureroase.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: tegumente ~i mucoase palide. TA 90/55 mm Hg, puis
95/mln, temp 36,7C, lnal~me 165cm, G 68 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum prin uter gravid cu ax lung longitudinal, FU 26 em, CA 81 em, Ia pol
inferior se delimiteaza 0formatiune rotunda, regulata nedepresibiJ a., Ia pol cranial 0format1une
imprecis delimitata moale depresibda, in f1anc dr. parti mlCl fetale, in flanc stg. spatele fetal.
CUD absente, tonus uterin normal, BCF ritmice clare 'in lima splnoombilicaJ a. stg. 148/min.
Ex. valve: col de multipara, inchis, in vagin sange fluid, ~i chiaguri in cantitate moderata
TV: collung,lnchis, plin segmentul inferior se palpeaza prez. craniana mobila. lnalt situata, Intre
degetul examinator ~i craniul fetal se interpune 0 masa camoasa.
Date de Iaborator: grup sanguin Bill, Rh +(pozitiv), Ht 30%, Hb 9,3g%, ex. de urina normal.
Ex. ecografic; fat viu unic, prezenta!ie craniana, DBP 85 mm, D1T mm, LA normal, placenta
situ-ata pe segment inferior acoperind in totalitate O.C.!.
I1t"\
f:l.F
{J~\_J:L,
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmstoarea situatie medicals.
Gravida in varsta de 30 ani se interneaza pentru contractii uterine dureroase, sangerare
vaginala, stare de ~oc.
Prezinta In antecedente 3 sarcini finalizate prin nal?teri la termen cu feli vii eutrofici.
Amenoree de 37 sapt., sarcina luata In evidenta dIn sapt. 10. Cu aprox. trei ore 'nainte de
internare acuza instalarea brusca a contractiei uterine dureroase, intensa, continua, ~ocogena,
Inso~ta de sangerare pe cale vagina181n cantitate redusa.
Ex. clinic general pe aparate si sisteme: tegumente ~i mucoase palide, reci, transplrale. TA 75/55
mm Hg, puis 125/min, temp 36,7<-C,i'nal~me 156cm, G 61 kg.
Ex. obstetrical:
Abdomen marit de volum pnn uter gravid cu ax lung longitudinal, FU 30 cm, CA 91 em, fa palpare
nu se pot delimita p8r~fetale din cauza contracturii uterine
uter cu contractura pennanenta, BCF absente.
Ex. valve: col de multipara, dilatat 7 . 8 em, membrane intacte, prin transparenta "chid amniotic
verzui, In vagin sange fluid In cantitate redusa
TV: col ~ters, dilatat 8 em, membrane intacte, se palpeaza fontanela mica Ia nivelul eminen!ei
iliopectinee dr
Date de laborator: grup sanguin B III, Rh + (pozitiv), Ht 28 %, Hb 7,3g%, trombocite
90.000/mm
3
fibrinogen 93 mg %, TQ 60", TH 3 min., monomen de fibnna absenti ex. de urina
normal.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul \Ji prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala:
Gravidd In varstd de 25 ani, cdsMoritd, din mediul rural, se interneazll prin serviciul de urgentd pentru
oboseala la efort, dispnee cupolipnee, cefalee.
Din antecedentele personale fiziologiee retinem : menarha la 1 3 ani, cu cicluri regulate, flux moderat,
aV8 Ild36saptmmmi de amenoree
Din antecedentele personale patologice retinem:amigdalite repetate, reumatism articular Rcut la 1 0ani,
apendieectomie la 1 4ani .
Din istoricul bolii retinem : 36saptamani de amenoree copercepel'ea primelor miscdri fetale la 20SO, se
intemeaza. pentru oboseala la efort (urcatul a 3 etaje) , dispnee cu polipnee, cefalee, simptome ce au debutat in
mma cutrei zile si nus-au anleliorat larepaus si tratament cuantialgice (agocalmin) .
S-a adresat medicului defamilie cerecomanda intemarea pentrn investigatii si tratament .
Gravida afost cored dispensarizata si vitaminizata lamedicol defamilie .No afost intemata si no amlnat
tratament in cursul sarcinii .A crescut ingreutate 1 1 kg.
Examenol clinic general pe aparate i sisteme :
Inaltimea: 1 65 em, greutate: i5 kg; discreta cianoza perioral a si a buzelor, puIs tahicardic: 94/min, zgomotul I
accentual, cotonalitate grava, aparitia zgomotolui ill cotonalitate grava, sufIudiastolic gradul ill , discrete edeme
gambiere.
Restol aparatelor si sistemelor, in limite nOlmale .
Examenul obstetrical
Abdomen marit deVOhUll prin uter gravid ,cu a,"illilunglongitudinal ,IFU=34cm,CA=94cm.La polul inferior se
palpeaza 0fonnatiune dura,roumda,regulata, nedepresibila, iar la polul superior- 0fonnatiune depresibila,
t}loale, neregulata ~inflancul stan,gspatele fHal, in t1 ancul drept pat1 :i mid fetale.Tonus uterin nonnal .CUD
absente.
Examen ell valve :vulva, vagin comodificari desarcina. Co! violaceu orientat posterior, inchis.
TV: col scurtat 25 % , pastos, ce nu pennite indexul. Craniul fetal mobil. Uter fara sensibilitate si
contractilitate latuseu .
Pelvimetrie intema si extema in limite ftziologice .
Explorari paraclillice si de laborator :
La intemare :TA=120/85 mmHg, puls=94/min, T=36,8 C .
Hb= 1 1 ,6 g %, Ht=35%, grup sg. A 1 I, Rh pozitiv, VSH=1 8 mmIh , tibrinogen=38 6 mg%,
glicemie=68 mgO.Io~ uree=21 mg% creatinina= O~6mg%.l.
EKG: deviere la stinga a axului electric al inimii cu 1 5 grade, aplatizarea IUldei T in D ill, lUldaQ
profimda inDill.
Ex. ECO : fat viu Wlic in prezentatie craniana, DBP=8 8 nun, DTT=8 4nun, LA=nol1 1 1 al, placenta
posterofimdiea .LF=68 mm.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicats:
Gravidl1 In varstl1 de23 ani, din medinl l1 U-al,se intemeaza pent1 1 l dureri lombare si in hipogast1 1 l,
polachmrie, disurie, febra.
Din antecedentele personale fiziologiee retinem : 1 nastere pe eale vaginal a eufat de 3340g,2 avorturi la
cerere si 24 sapt de amenoree.
Antecedentele patologice taraimportanta
Istoricul bolii actuale deceleaza debutul brusc al simptomelor eu febra(38 C), :frisoane, dureri la nivelul
lojei renale drepte ees-an insotit depolaehiurie, disurie,ea unnare aexpunerii lafrig. (spalat rufe inran).
Emenul clinic general pe aparate si sisteme : I =1 65cI1 4G=70Y..g.Seconstata sensibilitate la palpare si
percutia lojei renwe dr.(Giordano +) si sensibilitate moderata inhipogastru.
Ex. obstetrical:
Sanii eumoditlcari de Saleina.Abdomen marit de volum prin uter gravid euFula 3cm~mpraombilical;uter
eutonus normal,necontractil, MAF prezente.
Ex.valve: vulva,vagin cumoditical'i minime de sarcina.Col inaxul vaginului violaceu,inchis.
1V :Co) hmg,ferm, ce nu permite indexul.Uter mant de volum eorespunzator unei sareini de 24 sapl
gestationale,ce umple fundurile de sac vaginale,laterale,faI"a sensibilitate si contractilitate la tuseu.Zonele
anexiale nu setuseaza.
La internaI"e T=38 ,2C, TA=1 00/65mmHg, puls=78 /min, Hb, Ht, L In limite nonnale, VSH=1 8 mmJh,
Ex.urina=densitate=1 01 8 , puroi prezent, In sediment frecventi eilindrii leucocitari si eel epiteliale plate;
Urocultura; E. Colii peste 1 00OOOgermeni/ml
Atb;Ampicilina++++ ,Streptomicina.++,Negram+++, Cefalexim++ Ofloxacina +++, Cloranfenicol+++.Ex.ecografic:
Fat viu, unic, DBP=67nun, DTT=64mm, LA !lOmIal, Pla.centa posterior corp. Ex. ecografic abdominal relatii
normale.
Examen practic Obstetrica-GinecoJogie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicaUi:
Gravida InvarsUl de 32 ani, din mediu m'ban, se intemeaza pt. greturi, varsaturi, dureri In hipogastru ~i
depistarea la exarnenul de laborator avalorilor ereseute ale glieemiei.
Din anteeedentele personate fiziologiee retinem 2nasteri pe eale natural a.Iatermen, eu feti Ingreutate de
398 0g i 41 50g,1 aintervale de 2ani, 1 avort spontan la 1 4sftpt. gestationale ~i 26sapt. de arnenoree.
Istoricul bolH actuate aratll 0perioada de amenore de 26 sapt ~i aparitia in primul trimestnl de sarcina a
greturilor ~i varsaturilor de intensitate cresc~ ce anecesitat trat.ament de specialitate in spital, fiind tratata. en
antispm.1 ice~i antiemetice, flh-a.aputea preciza doza ~i denumirea medicamentelor utilizate. In unna controlului
de rutin! efectuat IaD.M.T., S-8 1 1 gasit valori erescute ale glieemiei ajeune, pt. care s-a recomandat intemare in
spital
E,'C. clinic general pe aparate si sisteme: I=1 64,G=66Kg,
Tesut eelular subcutanat bine reprezentat eu discrete edeme gambiere.Restul aparatelor si sistemelor in
limite nonnale.
Ex. obstetrical :
Abdomen marit de volum prin uter gravid euFU Ia 1 /2 distantei xifo-ombilieale,cu tonus uterin normalJara
CUD.
Ex. valve : vulva, vagin eu modifieari de sareina.Perineu eieatricial.In vagin seeretie leueoreica
abundenta,necaracteristica.Col violaceu.hipertrofie,eu gtera eervicala inaria sa.
TV :Col In axul vaginuIui, de consistenta pastoasa, hmg, ee nu permite indexul prin OCR Fundurile de sac
vaginale laterale umplute de utemt gravid ee corespmlde la 26 sapt. gestationale, t~a. sensibilitate ~i
contractilitate Iatuseu.
Laintenmre TA=1 1 0/65lIUnHg, puls=78 /min, T=36,7C, G=66Kg.
Hb.Ht.,L,Uree, Creatinina In limite normale. Corpi eetonici urinari absenti. Glicemie=1 48 mgO./ola intemare i
1 38 ~'O la 2 zile de la prima reeoltare Glieozurie=3,5g/24ore. Grup sg A II, Rh pozitiv. Ex. urina.:
densitate=1 01 3. glucoza ++.
TIG ajeun =1 08 mg'%
Ih =1 8 5mg%
2h =1 60mgO.Io
3h =1 40mg%)
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala:
Gravida 1 nvarsta de 36 ani, din merliul mban, casatorita se interneaza pentm dureri 'inhipogastl1 l i fosa
iliaea dr., cefalee, subfebrilitati. Aeeste simptome au debutat in urma. cu 1 4 zile sub forma. de crize dureroase cu
durata de 1 0-1 5 see, fara 0canza decelabiHt Prezinta anlenoree de 1 4 sapt.~i a fost corect dispensw:izata la
medicul defamilie.
APF :menarha la 1 5ani, cicluri regulate cudwatade 5zile cuhipernlenoree ~i dismenoree. N=O,A=O,
APP,CM.CV. fib"a.importanti\.
Ex. obiectiv pe sisteme si aparate 'inlimite nornlale.
Ex. obstetrical :
Abdomen sensibil la palpare in hipogastru si fosele iliace,marit de volum prin uter gravid,avand FU la1 l2
distantei ombilico-pubiebe
Ex. vale; vulva, vagin cumodificari de sarcina.; col cumodificari de sarcina, dehiscent.
TV: ColIn and vaginului, pastos, cenupermite indexul. UteI' marit de volun cat 0sarcina de 1 6s~talnalli,
de consistenta inegala, prezentand in zona fundica. 0formatiune de aprox.4 em, de consistenta ferma, sensibila
latuseu. Zonele anexiale 1 nlimite nornlale.
Lainternare :TA=1 20/65mmHg, puls=78 /min, T=37,6C
EX. de laborator ~i paraclinic: grup sg. =A n,Rh=pozitiv, Hb, Ht, L, Uree, Creatinina, Glicemie, Ex.urina 1 n
limite nonnale.
Ex.ecograftc: Fat viu wlicDBP=24nun, DTT=21 nun, LA nonna!, placenta corporea!a. in zona fimdica ~i spre
peretele posterior se evidentiaza. 0imagine ecodens~ bine delimitat~ de43mm.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formula!i diagnosticul ;ii prezentati cazulln urmatoarea situatie medicals:
Gravidil'in vkstil de 32 ani, easatorita, din mediul rural se intemeazil 'inWIDileu 7 ore pentl1 l asisteuta la
nastere, acuzand dureri lombare i hipogastriee 'insotite de eontraetii uterine dureroase Ia 4 min./30 sec. A fost
corect dispensarizata'in cursul sarcinii lamedicul defamilie i medicul obstetrician. A crescut 'ingreutate 1 3kg.
Retinem din AP.F., trei na..~eri pe eale vaginala.ln prezentatie craniana eufeti vii Ingreutate de 298 0g., 3200g.
~i 31 50g., precum~i dOM avorturi la cerere (ultimul in unnil eu 1 2IWli).Amenoree de 39 sapt.
AP.P., C.M. si C.V. - flira.importantA.
Examen clinic eueral pe aparate si siteme: Stare generalil mediocr~ Facies suferind Gravidil agitat~ Tegumente
~i mueoase palide umede. Aparat respirator - polipnee cutahipnee, 22 respiratii I min. Aparat cardio - vascular -
puis tahicardie 1 1 6 batAi.lmin., filifonn T.A. =130/80 mmHg. Ap.digestiv - abdomen sensibil la palpare in
hipogastI1 l ~i epiga8 tru. Restul aparatelor ~i sistemelor'in limite nonnale.
Examen obstetrical:
Sani cumodificari de sarcinA. Abdomen mant de volumprin uter gravid eu axullung longitudinal (WU =33
em,CA= 98 cm). Lapolul inferior sepalpeaza. 0fonnatiWle dura, rotunda., ireductibila., imobila ee se continuil eu
depresiunea cervicala Lapolul superior formatiune dura.rotunda. reduetibilA. Spatele fetal 'inflancul uterin drept .
Seeonstata. uter eutonus creseut foarte sensibilIa palpare, cupalparea ligameutelor rotunde intensiune. BCF sub
1 00/min. la 1 /2 distmItei spino-ombilieale drepte, CUD la 1 -2min. I 50- 60
Ex. valve : invagin liehid amniotic verde. Col dilatat aproximativ 6cm. ,violaceu.
TV: eol dilatat 6-7 em. eu margini groase, semielastice. Prezentatie eraniana. fixata. aIDP, eu bosa
serosanghinolenta Nuse tuseazil membrane amniotice . Pelvimetrie intema in limite fiziologice (probat
obstetri cal).
Gravida nu afost investigata de la internare pina.inmomentul actual .
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Silet nr. 16
Formula!i diagnosticul ,I prezentatl cazulln urmatoarea situatle medicala
Gravida in varsta de 26 ani, se interneaza pentru investigatii complementare in serviciul de specialitate, in urma
decel~rii in ambulator a unui titru de 1/16 anticorpi prin tehnica cu eritrocite papainate.
Retinem ci'i gravida a fost coract dispensarizaUi la medicul de familia ~i a efeetuat 2 examinari la medicul
specialist Q-G.
Din APF repnem- menarha la 14 ani, eiclun regulate, flux: moderat eu durata de 4-5 zile. N=O, A=1 ( Ia carere In
sapt.8j. PrezintA amenoree de 26 sapt.
APP: CM, CV - 18mimportan!S in patologia actual&
Ex. clinic pe aparate ~i sisteme : -relapi normale
Ex.obstetrical-:
Abdomen mant de volum prin uter gravid. FU fa 2 degete supraombilical.
Tonus uterin nonnal. Sa percap mi~ri active fetale.
Ex.valve, vulva, vagin cu modiftcl\ri de sarcina. tn vagin secretie Ieucoreicll redusa,necaracteristica Col vioJ aceu,
Inaxul veginului.
1V ~col inchis, lung, ferm. Uter t-Mrtt de volum cit 0sarcina de 26 $Apt., Mr!\ sensibilitate ~i contractilitate Ia tU!18u.
Date de J aborator-: grup sg.=O(I( Rh negatJ v, procreatorul AIIII Rh pozitiv.Restul datelor de J aborator in limite
nornale.
Ex.ecograflC-: fat viu, unie, DBP=66 mm, DTT=64 mm, LA normal, placenta postero fundica u~or hipertrofica
(4,8 em in diametrul maxim).
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Formulati diagnosticul ~i prezentati cazulln urmatoarea situatie medicala.
Grav~ in virsta de 17 ani, din mediul rural, casatorita, se internaz~ pentru metroragie ell sange inchis Ia
culoare, jena in elajul abdominal inferior
Amenoreicli de 18 slpt A fost incorect dispeflsarizaU\ Is medicul de familie ~i flU a efectuat nici un control Is
medicul specialist O-G.
APF -menarha Ia 11 ani, eu eieluri regulate, flux normal. N=O, A=O
APP - t a r a importanta.
eM-munca flZica grea (ferma de oi)
CV -ne~colarizata, fum~toare 10 !i9{jri pe zi.
Examen clinic general pe aparate ~i sisteme: -tegumente ~i mucoase -palide, !asut celular subcutanat-slab
reprezenlat, restul aparatelor si sistemelor in limite normale.
Exame" obstetrical -
Abdomen m~rit de volum prin utar gravid, cu FU la 3 em suprasimfizar. Tonus uterin normal
Ex. valve: -vulv~. vagin de aspect normal. In vagin sange inchis la culoare, mamniu, u~r fetid, in cantitate medie.
Col in axul vaginului, intredeschis prin care se elimina sange in cantilate moderata
lV:- col in axul vaginului, p~stos, dehiscent la pulps indexului. Uter mlirit de volum cat 0sarcina 14 sapt.,de
consistenla inegala,usor sensibilia mobilizara.Anexele in limite normale.
La internare TA=110165 mmHg,puls=78Imin,T=36,5C.
Datele de Iabomtor in limite flZiologice
cll/far-a ex.ecograflC -Uter global marit de volum entinand in interior fat unie OBP=23mm,OTT=21mm.lA scazulPlacenta
corporeala cu adem intervilos.Nu sa constata MAF.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Biletnr.18
Formulati diagnosticul si prezentati cazul Tn urmatoarea situatie medicala
Bolnava in varsta de 21ani,necasatorita,se interneaza pt. aparitia unei sangerart fetide,asociata cu
dismenoree,dispareunie si sangemri Iacontact sexual.
APF -menarha la 13ani,cicluri regulate,durata 3-5zile.N=O,A=3(1acerere)ultima menstruatie 10 urma eu7 zi\e de
Is data internarii.
APP - fara importanta
CV,CM -10 c1ase,somera,consuma 1-2cafelelzi,5-8 tigarilzi
3camere,4 persoane
Ex. clinic genemt- relatii normale.
Ex ginecologic -Abdomen suplu, elastic,fara sensibilitate la pelpare.
Vulva, vagin de nulipam, eritematos,fara leziuni macroscopice .In vagin secrette leucoreica
abundenta,galben-ver.luie,fetida,aerata.CoI in axuJ v-aginuJ ui,hipertroflC,eritematosell 0zona de eroziune de aprox 2
em,cu prezenta a 2oua Naboth Iaorele 2 si 5ale cotului.
1V -col ,inaxul vaginului, inchis, de consistenta ferma.Uter de volum,forma si consistenta normale.usor sensibil
la mobilizare si tuseu.Anexele in limite flZiologice.
Ex. de Iaborator -Hb=11,8g%,Ht=36%,l=7800/mmc,VSH=11mm/h,VDRl=neg.,
Ex.secretie vaginata multiple PMN, T prezent,C absent
Nus-au efectuat alte investigatii.
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Bbolnava in varsta de 32 ani,casatorita din mediul urban,internata de urgenta pi. dureri intense in fusa iliaca stg.,febrila
38,2C,dismelloree,dispareullie simptome ce au debutat brusc ill urma cu 24h,ca urmare a explillerii J a frig,ce IlU s-all
ameliorat dupa adm.de aAspirina 2x1tbt.li si AIgocalmin 3x1tb/zi.
APF -menartla Ia 12 antcicluri regulate,flux moderat.durata 3-5 zile.UM in urma cu 12 zile.N=2,A=O.
APP -fara importanta.
eM,CV munca flZica grea(macaragiu), supusa Ia intemperii.
2 camere 4 pers.
Ex clinic general-facies vultuos,teg. calde, umede
-nu sa palpeaza 00. inghinali
-puis tahicardic 88/min.
-abdomen sensibil Ia palpare in hipogastru si fosa iliaca stg. Tranzit intestinal fiziologic.
EX. ginecologic - abdomen suplu, elastic,sensibilla palpare in hipogastm si fosa iliaca stg.
Ex valve -vulva, vagin de multipara.!n vagin secretie J eucoreica abundenta,necaracteristica.Col in axul
vaginului,fara Ieziuni m,acroscopice.
lV -col inehis,mobil.Uter deviat Ia stg.de volum normal,ell mobilitate limitata,senslbil la tuseu.Anexa stg.
imprecis delimitata, impastata,foarte sensibila fa tuseu,scurtata,cu mobilitate limitata.Anexa dreapta supfa ,moderat
sensibila la tuseu. Douglas sensibil moderat J atuseu.
La internare TA=120/80mmHg, T=38,6C,Puls=88/min.
Dalla de laborator -Hb=12,3g%,Ht=35%,l=9200mmc,VSH=82mmlh
Examen practic Obstetrica-Ginecologie
Sifet nr.20
So/nava in varsta de 28 ani, casatorita,din mediul urban,se interneaza de urgenta pentru duren colicative in etaju/
abdominal inferior,febra(39,2C),greturi si varsaturi,scaune diareice,simptorne ce au aparut cu 24 ore inainte de
internare,ca urmare a expunerii Ia intemperii.Pcuzele s-au exacerbat treptat,durerea devenind continua.acentuata la
mobilizare si nu s-a ameliorat la administrare de calmante(Scobutil2x1tb/zi,AIgocalmin 2x1 tb/zi)
APF -menarha Ia 13 ani eu eicluri regulate,dur-ata de 3-4 zile,flux: crescutN=2,A=4(la cerere).UM eu 13 zi/Ie inainte de
internare.
APP -apendicectomie 18 12 ani
salpingectomie dr.ta22 ani
eM -munca flZica grea (18 statie frigorifica)
CV -10 dase,fumatoare 10--14tigarilzi,
-2 camere ,4 persoane.
Ex. clinic general-facies vultuos,tegurnente cak:le,urnede
-tesut cetular subcutanat slab reprezentat.
-torace normal conforrnat,tahipnee cu polipnee
-zgomote camiace ritmice, tahicamice, puls=100/min
-limba saburala,uscata.abdomen usar rneteorizat, sensibilia palpare in hipogactrusi fosa iliaca
stg..cu Blomberg pozitiv.flCat.splina il1limite normate.afirmativ a prezentat 6 scaune diareice/24 ore
-toji renale nedureroase, acuza polachiurie Ia ultimile mictiuni
Ex ginecologic -Abdomen sensibil Ia palpare in hipogastru si fosa iliaca stg,eu impastare si Blomberg pozitiv la acest
nivel. Cicatrici
in fosa iliaca dr si supra.>ubian
EX valve -vulva,vagin de multipara.!n vagin secretie Ieucoreica abundenta,de aspect purulent,fetida.CoI de multipara
fara teziuni macroscopice,dehiscent.
TV-col in axul vaginului, ce nu permite indexul,sensibil Ia tuseu.Uterul pare de volum norrnal,inglobat intr-o masa
tumorala situata la nivelul anexei stangi, de aprox.6I7cm.relativ bine delimitata,de consistenta inegala,foarte sensibila 18
tuseu,irnobila.Zona ane:xiala dr. pastoasa,moderat sensibila.Douglasul sensibilia tuseu ,impastat
Date de Iaborator si paraclinice-Hb=12mg%,Ht=35%.l-13000/mmc,VSH=98mm/h,Fibrinogen=567mg%,ex.urina in limite
norrnale,Rx. abdominal pe gol-nu evidentiaza semne de abdomen ac.chirurgical
--Execografic uter eu dimensiunile de 67/33mm.cu ecostructufa normala, latero-uterin stg se evidentiaza 0formatiune
tumorala imprecis delimitata cu ecostructura mixta,de aprox.67mm.Discreta lama de lichid in Douglas