Sunteți pe pagina 1din 6

clasificarea politicilor in cadrul UE :

1. politicile privind cetatenii :


-politici care privesc drepturile cetatenilor si apararea lor
-politici care privesc informarea, audiovizualul si cultura
-protectia consumatorilor
2. politicile orizontale privesc toate statele membre
-politica regionala
-politica sociala
-politica fiscala
-concurenta
-protectia mediului
3. politicile sectoriale enumerate exemplificativ : industrie si intreprinderi, cercetare si tehnologie, energie,
transport, agricultura etc.
4. politicile externe :
-politica comerciala comuna tine de competenta exclusiva
-ajutorul pentru dezvoltare
-relatii externe ale UE [relatiile UE cu AELS; Spatiul Economic European; tarile din Europa Centrala si de
Est; zona mediteraneana si orientul mijlociu; tari asiatice; America de Nord; America Latina etc.]

POLITICA COMERCIALA COMUNA [PCC]
-inca de la crearea comunitatilor europene, PCC a fost inclusa in cadrul politicilor comune (adica in competenta
exclusiva a UE), alaturi de politica agricola comuna si de politica comuna a transporturilor (acestea doua fiind
astazi in competenta partajata)
-Tratatul instituind CEE din 1957 prevedea dreptul Consiliului de a decide cu majoritate calificata autorizarea
Comisiei de a reprezenta Comunitatea in negocierile comerciale si de a-si stabili mandatul in acest domeniu
-temei legal : art.3 alin.(1) lit.e) din TFUE, partea V din TFUE Actiunea externa a UE titlul II Politica
comerciala comuna : art.206, 207 TFUE

principiile pe care se bazeaza PCC :
-potrivit art.207, este bazata pe principii uniforme in special in ceea ce priveste :
-modificarile tarifare
-incheierea de acorduri tarifare si comerciale privind schimburile de marfuri si servicii si
aspectele comerciale ale proprietatii intelectuale
-investitiile straine directe
-uniformizarea masurilor de liberalizare
-politica exporturilor
-masurile de protectie comerciala, printre care si cele care se adopta in caz de dumping si
subventii

Comisia este institutia insarcinata cu asigurarea executarii masurilor de politica comerciala comuna astfel :
-ea este cea care recomanda statelor membre metodele optime de cooperare intre ele astfel incat sa se
evite aparitia unor dificultati economice pentru unele dintre ele
-ea este cea care autorizeaza, daca este cazul, adoptarea unor masuri de protectie nationala stabilind
conditiile si modalitatile concrete de aplicare
-tratatul mentioneaza ca, in caz de urgenta, statele membre pot cere Comisiei autorizatia de a lua ele insele
masurile pe care le considera necesare in vederea remedierii disparitatilor create de aplicarea politicilor
comerciale comune, cu conditia ca aceste masuri sa nu disturbe piata interna
domeniul PCC :
-in opinia CJUE, domeniul politicii comerciale comune include regimurile de ajutoare la export si masurile care
privesc creditele destinate finantarii cheltuielilor locale legate de operatiunile la export
-UE are competenta exclusiva in privinta politicii comerciale, intrucat statele membre i-au transferat in intregime
responsabilitatea in domeniu
-masurile cu caracter national sunt permise numai in baza unei autorizatii speciale din partea UE
-in acest context, Romania a trebuit sa abroge, inainte de aderare, toate acordurile internationale bilaterale cu
statele terte in domeniul comercial si sa modifice acordurile bilaterale economice, in sensul inlaturarii prevederilor
referitoare la domeniul comercial
-acordurile bilaterale comerciale cu statele membre au devenit inaplicabile automat de la data aderarii Romaniei
regimul importurilor si exporturilor :
a) importurile :
-in cadrul UE, importurile au fost supuse unor reglementari dupa criteriul liberalizarii sau contingentarii lor
-importurile liberalizate ale marfurilor provenind din tarile terte sunt reglementate de regulamentul 260/2009
privind regimul comun aplicabil importurilor (acest regulament se aplica pentru toate produsele originare din
tarile terte, cu exceptia produselor textile, reglementate de alt regulament)
-regulamentul prevede anumite proceduri si anume :
procedura de informare a Comisiei asupra faptului daca tendinta la importuri reclama masuri de
supraveghere sau de salvgardare
procedura de consultare in cadrul unui comitet consultativ, la cererea unui stat membru sau din
intiativa Comisiei, avand ca obiect conditiile si modalitatile importurilor, evolutia lor, eventuale masuri
de luat etc.
procedura de ancheta, la sfarsitul careia Comisia va prezenta un raport comitetului consultativ
-in cazul in care sunt necesare masuri de salvgardare, ele pot fi luate atunci cand un produs este importat in UE
intr-o cantitate mult prea mare sau cand se cauzeaza prejudicii grave producatorilor din UE
-in aceste situatii, Comisia poate sa limiteze perioada de valabilitate a documentelor de import sau sa modifice
regimul de import pentru produsul in cauza, prevazandu-se ca el poate fi pus in libera circulatie numai cu
conditia obtinerii unei autorizatii de import care va fi acordata potrivit modalitatilor si cu limitele impuse de
Comisie
b) exporturile :
-sunt reglementate de un regulament nr. 1061/2009 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor
-in principiu, exporturile produselor din UE catre statele terte sunt libere, adica nu sunt supuse unor restrictii
cantitative
-regulamentul organizeaza o procedura de informare si una de consultare cand, ca urmare a evolutiei
neobisnuite pe piata, un stat membru considera ca ar putea fi necesare niste masuri de protectie
-masurile de protectie pot fi luate de Comisie si pot fi limitate fie la exporturile spre anumite tari terte, fie la
exporturile din anumite regiuni ale UE
-masurile de protectie nu pot afecta produsele care sunt deja in circulatie spre frontierele UE
-in mod exceptional, un stat membru poate lua masuri unilaterale de protectie cand considera ca pe teritoriul
sau exista o situatie critica masurile vor avea caracter provizoriu si vor consta in cerinta obtinerii unei
autorizatii de export
-pot fi aplicate restrictii cantitative la export de catre un stat membru pe motiv de moralitate publica, ordine
publica, securitate publica, protectia sanatatii si a vietii oamenilor, animalelor sau plantelor, protectia tezaurelor
nationale care au valoare artistica, istorica sau arheologica, protectia proprietatii industriale si comercialeexporturile neliberalizate sunt reglementate prin regulamentul 717/2008
-metode de plafonare :
a) se bazeaza pe luarea in considerare a curentelor traditionale de schimb
b) se are in vedere ordinea cronologica a introducerii cererilor
c) repartizarea in proportia cantitatilor cerute in timpul introducerii cererii
-autoritatile competente din statele membre comunica Comisiei numarul de cereri de licenta primite
-dupa examinarea aceste informatii, Comisia va determina plafoanele sau transele aplicabile

regimul de protectie impotriva practicilor comerciale neloiale in relatiile comerciale externe ale UE :
1. dumpingul :
-regulamentul 384/1996 : un produs va fi considerat ca face obiectul practicii de dumping daca pretul sau de
export spre UE este mai mic decat un pret comparabil pentru produsul similar in cursul obisnuit al comertului din
tara exportatoare
-in scopul compararii celor doua preturi se au in vedere, potrivit regulamentului, urmatoarele aspecte :
-caracteristicile fixe ale produsului
-taxele la import
-taxele indirecte
-reducerile
-cheltuielile pentru ambalare
-comisioane
-conversiile monetare etc.
-in vederea aplicarii taxelor de protectie fata de practicile de dumping, conditia esentiala este cauzarea de
prejudicii aduse industriei UE sau amenintarea cu cauzarea unui astfel de prejudiciu

2. alte practici comerciale neloiale reglementate de dreptul UE sunt :
-importurile subventionate din tarile nemembre ale UE regulamentul 2026/1997
-obstacolele la comert regulamentul 3286/1994
-contrafacerea regulamentul 1383/2003LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR
=regim in cadrul caruia bunurile nu intampina la frontiere nici un obstacol stabilit de stat, indiferent daca bunurile
sunt importate sau exportate
-este realizata atat prin interzicerea intre statele membre a taxelor vamale de import sau export, cat si
prin impiedicarea statelor membre de a institui taxe cu efect echivalent acestor taxe vamale
Uniunea vamala = ansamblul schimburilor de marfuri cu privire la care este interzisa, intre
statele membre, introducerea de taxe vamale la import si la export si a oricaror alte taxe cu
efect echivalent
-de asemenea, presupune adoptarea unui tarif vamal comun in relatiile cu tarile terte
-a condus la realizarea unei politici comerciale comune la nivelul UE si a determinat adoptarea unei
legislatii vamale proprii UE : Codul Vamal Comunitar, intrat in vigoare in ianuarie 1994
-s-a realizat la data de 1 iulie 1968

-libera circulatie a marfurilor se desfasoara in interiorul limitelor geografice in care statele membre isi
exercita
suveranitatea = teritoriul vamal al UE
-libertatea schimburilor intracomunitare priveste toate sectoarele economiei - art.28 TFUE : "Uniunea
vamala cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri."
-art.28 se aplica atat marfurilor din UE (produse doar in UE), cat si celor care se afla in "libera practica/
circulatie" in UE (aflate in trecere, pentru care s-a platit tariful vamal comun)
-marfa = orice bun transportat peste o frontiera in scopul unor tranzactii comerciale
-sunt considerate marfuri urmatoarele :
bunurile destinate consumului
medicamentele
electricitatea
deseurile care nu au valoare comerciala
materialele si suporturile de sunet din domeniul audio-vizualului
piesele din metal pretios (acestea devin marfuri in momentul in care nu mai au
curs legal in statul membru respectiv - lingourile / in caz contrar, ele sunt
supuse regulilor liberei circulatii a capitalurilor)
-principiul liberei circulatii, potrivit art.28 alin.2 TFUE, se aplica marfurilor originare din statele membre,
precum si celor care provin din tari terte si se afla in libera circulatie in statele membre :
* marfurile originare din statele membre = cele obtinute in intregime in cadrul teritoriului vamal
al UE, fara sa fie folosite marfuri importate din tari sau teritorii care nu sunt incluse in teritoriul vamal al
UE
ex : produse minerale extrase din statele membre, produse vegetale recoltate din statele membre etc.
* marfurile care provin din teritorii terte, aflate in libera circulatie/practica = acele marfuri pentru
care au fost indeplinite formalitatile de import, au fost percepute taxele vamale, daca nu au beneficiat de
rambursarea totala sau partiala a respectivelor taxe
* marfurile obtinute in cadrul teritoriului vamal al UE prin prelucrarea unor bunuri care sunt in
libera circulatie pe teritoriul UE

Interzicerea intre statele membre a taxelor cu efect echivalent taxelor vamale :
-sediul materiei : art.28 alin.1, art.30, art.110 TFUE
-potrivit art.30, taxele vamale, la import si la export, sau taxele cu efect echivalent sunt interzise intre
statele membre
-tot art.30 prevede ca aceasta interdictie se aplica si taxelor vamale cu caracter fiscal
* taxe vamale cu caracter fiscal = cele instituite cu privire la marfuri importate in absenta unor bunuri
indigene similare ori comparabile, cu scopul de a procura venituri autoritatilor publice
* taxa cu efect echivalent = orice taxa, indiferent de marime, denumire sau mod de aplicare, care sunt
impuse unilateral asupra marfurilor nationale ori straine pentru ca ele trec o frontiera si care nu sunt
taxe vamale in sens strict
-potrivit jurisprudentei Curtii nu sunt considerate taxe cu efect echivalent cele percepute cu ocazia
controalelor sanitare, stabilite de UE sau printr-un tratat international si care sunt aplicate de catre toate
statele membre, cu conditia ca marimea taxelor sa nu depaseasca costul real al controalelor astfel
efectuate
-tot din jurisprudenta Curtii rezulta ca nu sunt considerate taxe cu efect echivalent taxele interne ale
statelor membre
-prevederile UE nu interzic statelor membre sa impoziteze mai sever marfurile indigene decat bunurile
importate, avand in vedere ca aceste aspecte nu sunt armonizate la nivelul UE pentru ca au ramas in
continuare in sfera de competenta a statelor membre
-de asemenea, o alta categorie pe care jurisprudenta nu o recunoaste drept taxa cu efect echivalent
este cea a taxelor incasate pentru serviciile prestate agentilor economici - pentru ca o taxa sa fie
calificata astfel trebuie indeplinite urmatoarele conditii :
a. serviciul prestat sa procure un avantaj real agentului economic
b. de avantaj sa beneficieze doar agentul economic respectiv, nu toate persoanele care
desfasoara acelasi gen de activitate
c. marimea taxei sa fie proportionala cu serviciul prestat
ex : taxa pentru depozitarea marfurilor, atunci cand depozitarea marfurilor nu este obligatorie
-nu sunt calificate drept taxe cu efect echivalent, taxele solicitate in temeiul unor prevederi legale ale
UE, cu conditia sa fie proportionale

Recuperarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent :
-atunci cand exista o percepere ilegala a unor taxe vamale sau a unor taxe echivalente, consecintele
sunt si pe plan normativ si pe plan fiscal
-din punct de vedere normativ, statul trebuie sa renunte la masura instituita - sa abroge legea care
atesta legea considerata de Curte drept ilegala - o alternativa la aceasta obligatie ar fi ca statul sa
extinda avantajele fiscale acordate produselor indigene la marfurile importate
-din punct de vedere fiscal, potrivit jurisprudentei Curtii, statul trebuie sa restituie sumele incasate
-procedura recuperarii taxelor percepute ilicit este stabilita de statele membre
-de asemenea, fiecare stat trebuie sa desemneze organele de jurisdictie competente si sa adopte
normele procedurale aplicabile
-tot potrivit jurisprudentei, statele membre sunt abilitate sa limiteze restituirea taxelor incasate ilicit daca
ele au fost incluse de catre agentii economici in preturile platite de cumparator

Reglementari ale UE in domeniul vamal :
-in scopul aplicarii taxelor vamale, marfurile susceptibile sa fie importate sunt clasificate in cadrul
nomenclaturii tarifare
-nomenclatura tarifara = o codificare numerica ce permite impartirea marfurilor pe pozitii si subpozitii
tarifare
-astfel, marfurile ajung in libera circulatie dupa ce a fost parcursa procedura administrativa a vamuirii,
care presupune urmatoarele etape :
1. situarea marfii in nomenclatura tarifara
2. identificarea originii marfii
3. calcularea valorii in vama
4. determinarea drepturilor de vama datorate

Exceptiile de la libera circulatie a marfurilor :
-art.36 TFUE prevede urmatoarele exceptii - lista limitativa : "Sunt permise interdictiile sau restrictiile la
import, export sau tranzit pe urmatoarele motive, enumerate limitativ :
1. morala publica
2. ordine publica
3. securitate publica
4. protectia sanatatii si vietii persoanelor si animalelor
5. ocrotirea vegetalelor (conservarea plantelor)
6. protectia tezaurelor nationale cu valoare artistica, istorica sau arheologica
7. protectia proprietatii industriale si comerciale "
-aceste interdictii sunt pentru motive care nu se refera la interese economice
-exceptii care au fost consacrate in jurisprudenta Curtii - potrivit jurisprudentei, obstacolele la libera
circulatie care rezulta din deosebirile existente intre legislatiile nationale cu privire la comercializarea
produselor trebuie sa fie acceptate in masura in care deosebirile pot fi apreciate ca necesare in scopul
satisfacerii exigentelor imperative care tin, in special, de :
o eficacitatea controalelor fiscale
o protectia sanatatii publice
o corectitudinea tranzactiilor comerciale
o protectia consumatorilor
o protectia industriei cinematografice
o protectia creatiei si diversitatii culturale in domeniul cartii
o protectia mediului
o protectia retelei publice de telecomunicatii
o protectia libertatii de expresie si a pluralismului in domeniul presei
-aceste motive prevazute de Curte sunt denumite "motive imperative de interes general"

Clauzele de salvgardare = cele care permit, in situatii deosebite, derogari de la prevederile
tratatelor
-sunt urmatoarele :
o dupa ce Consiliul sau Comisia a adoptat o masura de armonizare, un stat membru poate
considera necesar sa mentina dispozitii nationale justificate prin exigente importante sau
referitoare la protectia mediului
statul membru notifica dispozitiile pe care le mentine si motiveaza mentinerea acestora
o dupa ce Consiliul sau Comisia a adoptat o masura de armonizare, un stat membru poate mentine
anumite dispozitii nationale pe baza unor probe sitiintifice privind protectia mediului din cauza
unor cauze specifice acelui stat aparute dupa armonizare
o nici un stat membru nu este obligat sa transmita informatii care pun in pericol securitatea sa
o statele membre pot lua masurile interne necesare in legatura cu productia sau comertul cu arme,
munitii sau materiale de razboi
o statele membre se consulta pentru a adopta, in comun, dispozitiile necesare pentru evitarea
afectarii pietei comune in caz de tulburari interne grave care aduc atingere ordinii publice, in caz
de razboi, in caz de tensiune internationala grava care constituie pericol de razboi sau pentru a-si
indeplini angajamentele asumate in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale
-hotarari : 8/74, 120/78, C-267 si 268 / 91