Sunteți pe pagina 1din 11

Sat calarasean, sat European

Comuna Independenta
Asezare geografica, componenta
Comuna Independenta este alcatuita din trei sate: Independenta (fost
Coadele), Potcoava si Visinii (fost Fleva). Situata in partea de sud a judetului
Calarasi, comuna se afla in zona de contact dintre Cimpia ara!anului si Valea
"unarii, zona marcata printr#o linie clara de diferentieri morfometrice si
morfolo!ice. Satul Independenta este situat mai e$act la limita estica a terasei a
doua a "unarii, numita populatie de coasta, dincolo de care incepe Cimpul
ara!anului. %tit limanul fluviatil &alatui cit si partea sa nordica# lacul Potcoava,
sunt amplasate pe cursul inferior al Vaii erza. 'acul in zona potcoavei
adaposteste satul Potcoava, iar coada sa# lacul si valea Coadele, lun!a de ( )m.
Cele doua sate au intre ele o distanta de cca. * )m, iar mai spre nord# est, la alti +
)m, se afla cel de#al treilea sat component al comunei# satul Visinii.
Comuna este amplasata la cca ,- )m vest# nord# vest fata de municipiul
Calarasi, capitala judetului, si la cca (. )m fata de statia CF/ 'e0liu !ara. Este
incadrata de comunele:
# Vilcelele si "ra!alina la nord
# &radistea la sud# est
# %le$andru 1do2escu la vest
#
Satele Independenta si Potcoava sunt situate pe drumul comunal +* (vec0iul
traseu al "3 * Calarasi# ucuresti, intre Vlad 4epes si est de satul Independenta).
Prin modernizare, "3 * ucuresti# Calarasi trece pe teritoriul comunei, prin satul
Visinii, la o distanta de cca * )m de limita de nord a satului Independenta.
Scurt istoric
Vetre de vec0i asezari in 2azinul &alatui: asezari in 3eolotic (cultura oian),
asezari in epoca 2ronzului, asezari in epoca fierului, asezari sarmatice (sec. II# IV),
asezari cu urme !otice, asezari de tip Sintana# Cernea0ov (sec.IV) peste vec0i
asezari !otice.
5rme materiale iesite la iveala intimplator, atestate de ar0eolo!ie si, mai tirziu, de
izvoare scrise, descifreaza pentru acest tinut o istorie stravec0e si framintata, le!ata
de fenomenele si prefacerile din jur, de intrea!a istorie. Cercetarile muzeului din
Calarasi in cola2orare cu Institutul %r0eolo!ic din ucuresti, au pus in evidenta
permanenta locuirii acestor tinuturi. "escoperirile nu au fost izolate, ele au facut
parte din tr#o vasta arie , stravec0e, pusa in evidenta de descoperirile unor asezari
din neolitic, epoca 2ronzului, a fierului , a mi!ratiei popoarelor apartinind culturii
"ridu, sau asezari datind din sec. 6V# 6VI7 6VII# 6VIII din 2azinul &alatui si al
vailor confluente si in permanenta cu apa ale vaii erza. Pe malul nordic al 2altii
&alatui s# a descoperit o necropola si o asezare apartinind culturii Sintana#
Cernea0ov din secolul al IV# lea d. C. In am2ele o2iective se remarca a2undenta
materialelor de factura romana provenite din oficinile de pe malul "unarii
3ecropola cuprinde *8 morminte cu ceramica specifica sec. IV d. C. si dateaza
din epoca mi!ratiei popoarelordin sec. III# IV d. C. "escoperirea atesta trecerea
prin aceasta zona a popoarelor !ermanice aflate in mi!ratie, alaturi de care
continua sa vietuiasca populatia locala daco# romana. Conditiile naturale ofereau
posi2ilitati pentru adapost, 0rana, aparare, atra!ind aici si alti mi!ratori# pecine!ii
si cumanii, care au folosit intrea!a vale &alatui# erza.
Demografia
Conform recens9m:ntului efectuat ;n +.,,, popula ia comunei
Independen a se ridic9 la *.(-- de locuitori, ;n sc9dere fa 9 de recens9m:ntul
anterior din +..+, c:nd se ;nre!istraser9 *.<,- locuitori. =ajoritatea locuitorilor
sunt rom:ni (<(,.<>). Pentru 8,-8> din popula ie, apartenen a etnic9 nu este
cunoscut9. "in punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i
(<(,+*>). Pentru 8,-8> din popula ie, nu este cunoscut9 apartenen a confesional9.
Flora si fauna
"intre ier2uri se pot determina inca multe plante din flora primara: traista
cio2anului, urzica moarta, papadia, musetelul si pelinul. =ai enumeram coada
soricelului, laurul, masclarita, matra!una, patla!ina, mazaric0ea, nal2a mica,
troscotul, stirul si pirul. Campul a fost si este inca salas al animalelor. Cartita si
or2etele duc o viata complet su2terana. Sapa !alerii foarte complicate si se 0ranesc
cu larve, rame si insecte. %riciul este mai putin raspandit.
Sol
"atorita activitatii 2iolo!ic intense si continutului ridicat de 0umus calcic,
cernoziomurile au o structura !lomerulara sau !rauntoasa sta2ila, ceea ce
determina o 2una aerisire si retinere a apei in sol. Pe profilul cernoziomurilor sunt
prezente !aleriile de rame (cervotocine), a!re!ate structurale copro!ene
(coprolite), precum si !aleriile de rozatoare (crotovine) semne ale unei intense
activitati 2iolo!ice.
Cernoziomurile tipice au urmatoarea succesiune de orizonturi: %m ? %7C ?
Cca sau C. 1rizontul %m are !rosimea medie de (. ? -. cm, culori inc0ise,
structura !rauntoasa 2ine e$primata. 1rizontul %7C are caracter de tranzitie cu un
continut inca ridicat de 0umus, dar si efervescenta evidenta datorita car2onatilor.
1rizontul Cca de acumulare a car2onatilor are culoare !al2uie ? al2icioasa cu
separatiuni vizi2ile de CaC1
*
putandu#se intalni la adancimi incepand de la 8.
#,.. cm. 1rizontul C este alcatuit din loess, depozite loessoide, nisipuri, etc.
Clima
Caracterul continental al climei este reliefat i de cantit9 ile anuale de
precipita ii ce cad pe teritoriul comunei. %stfel, cantitatea medie anual9 de
precipita ii este de numai 8.. mm, ca urmare a influen ei ce o e$ercit9 curen ii
ascenden i care iau na tere pe suprafe ele lacurilor i a 2ra ului orcea din cauza
temperaturii moderate a acestora pe tot timpul anului. %nual se ;nre!istreaz9 un
ma$im ;n lunile mai#iunie i un minim ;n lunile iulie#au!ust, perioad9 ;n care cerul
este predominant senin, ceea ce favorizeaz9 ar i a i seceta, pentru a c9rei
com2atere se folosesc pe scar9 lar!9 iri!a iile.
Stratul de z9pad9 persist9 mai pu in datorit9 ;nc9lzirilor ce se produc ;n
timpul iernii@ ;n medie z9pada ;ncepe s9 se depun9 la ;nceputul lunii martie.
3um9rul anual de zile cu strat de z9pad9 oscileaz9 ;n jurul cifrei de *..
An timpul sezonului rece, stratul de z9pad9 atin!e cea mai mare !rosime la
sf:r itul lunii ianuarie i ;nceputul lunii fe2ruarie. An mod o2i nuit, !rosimile
stratului de z9pad9 sunt relativ reduse@ totu i ;n ultimii ani, condi iile atmosferice
au determinat producerea unor ninsori a2undente i a ternerea unui strat deose2it
de !ros care a dep9 it ,,8 metri (,<8().
Capitolul II
1. Structura administrativa a localitatii
Independenta este o comuna in judetul Calarasi. Comuna Independenta este
alcatuita din trei sate: Independenta (fost Coadele), Potcoava si Visinii (fost Fleva).
2. Echiparea tehnico-edilitara
=aterializarea lucr9rilor te0nico#edilitare este str:ns le!at9 de fondurile
alocate dec9tre stat, puterea economic9 a comunei de care depinde o2Binerea
veniturilor proprii Ci modul cum sunt !ospod9rite aceste venituri. "e#a lun!ul
dezvolt9rii sale, Independenta a dispus de surse de venit menite s9 sporeasc9
2u!etul local Ci s9 ;n!9duie derularea unor activit9Bi importante pentru evoluBia
saviitoare.
3. ospodarie comunala
Serviciile pu2lice de !ospod9rie comunal9 asi!ur9 furnizarea7prestarea
urm9toarelor servicii:
a) alimentarea cu ap9@
2) alimentarea cu ener!ie termic9@
c) canalizarea Ci epurarea apelor uzate Ci pluviale@
d) salu2rizarea, ;nverzirea localit9Bilor@
e) asi!urarea cu transport pu2lic local@
f) administrarea fondului locativ pu2lic Ci privat.
!) iluminatul pu2lic
Serviciile pu2lice de !ospodarie comunala aflate su2 autoritatea
administratiei pu2lice locale se or!anizeaza, in conditiile prezentei le!i, in functie
de importanta economico#sociala a localitatilor, de marimea si de !radul de
dezvoltare a acestora si in raport cu dotarile si ec0iparile edilitare e$istente.
!. "nfrastructura
Drumuri pu#lice
Satele Independenta si Potcoava sunt situate pe drumul comunal +* (vec0iul
traseu al "3 * Calarasi# ucuresti, intre Vlad 4epes si est de satul Independenta).
Prin modernizare, "3 * ucuresti# Calarasi trece pe teritoriul comunei, prin satul
Visinii, la o distanta de cca * )m de limita de nord a satului Independenta.
$ransportul in comun
4ransportul in comun se asi!ura prin autocare,auto2uze si micro2uze.
Alimentarea cu apa
%limentarea cu apa pota2ila este asi!urata de puturi forate.
$elecomunicatii
Comuna Independenta este racordata la reteaua de telecomunicatii nationale
si internationale /omtelecom prin centrala telefonica automata, de tip di!ital.
Colectarea deseurilor
Deseurile sunt colectate de catre S.P.%.".I. Ecomana!ement
Salu2ris pe baza de contract. Se ocupa cu colectare , transport, sortare,
valorificare si reciclarea deseurilor precolectate separat. In teritoriul
comunei Independenta se produc urmatoarele tipuri de deseuri: deseuri
menajere, deseuri reciclabile.
"nfrastructura educationala
&r9diniBa cu pro!ram normal , sat I3"EPE3"E3D%
&r9diniBa cu pro!ram normal, sat P14C1%V%
&r9diniBa cu pro!ram normal, sat VIEI3II
Ecoala cu clasele I#IV , sat P14C1%V%
Ecoala cu clasele I#IV , sat VIEI3II
Ecoala cu clasele I#VIII, sat I3"EPE3"E3D%
Capitolul """
1. Starea economica a comunei
VENITURILE BUGETULUI LOCAL
=ii /13
Venituri totale +-<.
,. Venituri proprii F.(
"in care:
Impozit cladiri persoane fizice +.
Impozit cladiri persoane juridice *-
Impozit teren persoane fizice ,,(
Impozit teren persoane juridice G
Impozitul pe terenul din e$travilan ++*
4a$a judiciara pe tim2re +*
4a$a asupra mijloacelor de transport persoane
fizice
+-
=ijloace de transport persoane juridice 8+
Venituri din concesiuni si inc0irieri 8
Venituri din amenzi *,
Cote defalcate din impozitul pe venit ,-+
%lte impozite si ta$e (
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL
C0eltuieli totale +-<.
"in care:
C%P. 8,..+..,..* %utoritati e$ecutive
C0eltuieli de personal
C0eltuieli materiale
(-*
*.-
,8F
CA. !".#$.#! % &ond de rezerva bu'etara +
C%P. 8-..+ ? c0eltuieli cu plata contri2utiei de
-,8> pt V=&
,
C%P. -,..+ 1rdine pu2lica si si!uranta
nationala
+.
C%P.-8..+ # Invatamant
C(eltuieli de personal
,,,<
<<G
C(eltuieli materiale
)urse alocate din bu'etul local
,,.
,,
C%P. -F..+..*..+ Cultura
C0eltuieli de personal 2i2lioteca
C0eltuieli material 2i2lioteca
Su2ventie pentru caminul cultural Potcoava
*<
,<
8
,8
C%P. -G..+ %sistenta sociala (-(
C%P. F...+ Servicii si dezvoltare pu2lica ,-<
C%P. F(..+..8.., Salu2ritate 8.
C%P. G(..+ 4ransporturi *-,
C%P. GF..+ %lte actiuni +
$. %otential agricol si utilizarea terenurilor, silvicultura, cresterea
animalelor, pescuit, activitati industriale si comerciale, calitatea mediului
Societati a!ricole in comuna Independenta
# SC. %"H I SI'E S/'
# SC. %'E6 'IC% P/1" C1= S/'
# SC. %'H=%/ C1= S/'
# SC. %3% P/ES4 I3VES4=E34 S/'
# SC. %3% SE/VICE I3VES4=E34 S/'
# SC. %3% 4/%3SC1= 1J13 S/'
# %S1CI%4I% C5'45/%'% K C1"E3II K
# SC. I%' I3"EPE3"E34% P/1" S/'
# SC. IVE=%/ "ESI&3
# SC. 13I I=PE6 S/'
# SC. 545/5&% S/'
# SC. C%SL C1=I=PE6 S/'
# SC. C%4I V%'I +... S/'
# SC. "%3I=%/ S/'
# SC. "EC1 %541=1I'E S/'
# SC. E'%C1' = S/'
# SC. &%'% I3VES4 +..< S/'
# SC.&E1V%'I C1= S/'
# SC.I3"EPE3"E34% S%
# SC.I3VES4 &%=% S/'
# SC.=%/C1 4E6 S/'
# SC.PESEC%"% S/'
# SC.P/ES4%&/1 I3"EPE3"E34% S/'
# SC.S%'5/IS &%'%45I S/'
# SC.S4E/E1S4/%13 &IS S/'
# SC.S53&1==E S/'
# SC.4%VI "/%&%3 S/'
# SC.VE/H C13S4/5C4 S/'
Capitolul "&
1. Proiecte realizate la nivel local, cu ure !e "inantare locala,
!in #u$etul !e tat au ure euro%ene.
%roiecte finalizate
# Reabilitare strazi prin programul P.D.R.- satele Idependenta, Potcoava si
Visinii# lun!ime F,< )m
# Pietruire drum prin asocierea de comune pe programul P.D.R.- 'un!ime G
)m
# Afaltare strada nr. 3# sat Independenta
# Amenajare parc comunal# sat Independenta
# Amenajare curte gradinite# satele Independenta, Potcoava si Visinii
# Construire rampe ecologice prin programul Controlul Poluarii in
Agricultura# satele Independenta, Potcoava si Visinii
# Construire trotuare# sat Visinii
# Pietruire strazi# sat Visinii
# Reabilitare scoala generala clasele I-VIII, corpul A si # sat Independenta
&. Proiecte in cur !e realizare
Sistem de !estionare a deCeurilor menajere ;n comunele IndependenBa, Cuza Vod9,
&r9diCtea, %l. 1do2escu, V;lcelele, Cioc9neCti Ci Vlad DepeC din judetul Calarasi.
Proiect finanBat de 53I53E% E5/1PE%3M ;n cadrul Pro!ramului P0are +..8#
Coeziune Economic9 Ci Social9, sc0ema de investitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului pu2lic in sectoarele prioritare de mediu.
S'("C"$A)$ *
Consiliul local Independenta

%A+$E)E+"*
Consiliul judetean Calarasi
Consiliul local %le$andru 1do2escu
Consiliul local &radistea
Consiliul local Ciocanesti
Consiliul local Cuza Voda
Consiliul local Vlad 4epes
Consiliul local Vilcelele

C1S45' 414%' %' P/1IEC45'5I este de ,2-../0,11 euro.
S5=% S1'ICI4%4% "E '% %541/I4%4E% C134/%C4%34% ( ="'P')
este de /././1/,,- euro.

'2"EC$"&3( E)E+A( A( %+'"EC$3(3" este de a creCte capacitatea
consiliilor locale partenere pentru a implementa m9surile de !estionare a deCeurilor
;n conformitate cu acNuis#ul comunitar, prevederile din Planul 3ational de
"ezvoltare Ci priorit9Bile evidenBiate prin Planul /e!ional Ci Planul OudeBean de
!estionare a deCeurilor.
'2"EC$"&E(E S%EC"F"CE*
crearea unei infrastructuri moderne de colectare a deCeurilor Ci ;ncurajarea
colect9rii selective a acestora, ;n vederea creCterii atractivit9Bii investiBionale a
zonei
creCterea nivelului de colectare a deCeurilor, prin ac0iziBia unor mijloace de
transport pentru transferul acestora,
reducerea cantit9Bii de deCeuri depozitate necontrolat, prin instalarea unor sisteme
de colectare,
creCterea nivelului de colectare selectiv9 prin ela2orarea unor materiale informative
Ci susBinerea unor campanii de conCtientizare,
crearea unui sistem pu2lic de salu2rizare cu personal specializat, ;n vederea
e$ploat9rii adecvate a investiBiei ;ntr#o zon9 ;n care nu e$ist9, ;n prezent, un sistem
de salu2rizare or!anizat,
informarea Ci conCtientizarea unui num9r de apro$imativ +8 G.. de locuitori din
comunele partenere.

+3%3( $")$A*
Consiliile locale ale comunelor %l. 1do2escu, Cuza Voda, Ciocanesti,
Independenta, &radistea, Vlad 4epes, Vilcelele.

2E)EF"C"A+" F")A("*
populatia sta2ila din zona deservita de un nou sistem de mana!ement al deseurilor
? apro$imativ +-.... de locuitori din mediul rural al judetului Calarasi
populatia cu statut de temporar (apro$imativ ,.. de navetisti)
a!enti economici
institutii pu2lice, sociale, de cultura si culte
turistii
+E43($A$E ES$"5A$E*
infrastructura moderna de colectare selectiva si transport al deseurilor:
# * auto!unoiere de - m
*
pentru colectarea deseurilor amestecate uscate@
# (+G de euro pu2ele cu o capacitate de +(. l, diferit colorate, pentru colectare
selectiva@
# ,..8G< de euro pu2ele cu o capacitate de ,+. l, diferit colorate, pentru deseuri
uscate amestecate si saci pentru fiecare fractie ( metal, sticla, 0artie, plastic)@
# <( de pu2ele 2asculante pentru scoli si !radinite.
constientizarea populatiei privind importanta colectarii selective:
# pliante informative, 2annere si panouri, materiale promotionale, 2rosuri@
# seminarii de informare, concursuri, activitati cu elevii, intalniri pu2lice.
nivel crescut de implicare al comunitatilor

%+")C"%A(E(E AC$"&"$A$"*
# formarea 5nitatii de Implementare a proiectului ( 5IP), ela2orarea si
adoptarea planului de mana!ement al proiectului
# asi!urarea vizi2ilitatii proiectului
# pre!atirea ac0izitiilor pu2lice de 2unuri si servicii
# ac0izitia pu2lica de 2unuri ? mijloace de transport si pu2ele
# ac0izitia pu2lica de servicii de instruire
# amenajarea punctelor de colectare selectiva si amplasarea pu2elelor
# campanie de constientizare a populatiei privind colectarea selective
# instruirea si specializarea personalului te0nic
# or!anizarea institutionala a structurii locale de !estionare a deseurilor
# monitorizare, audit si raportare
'. Pro%uneri !e (o!ernizare a localitatii, !o(enii, intentii
au(ate la nivel local, %roiecte "inantate.
# %limentare cu apa conform 1.&. F7 +..-# sat Independenta
# Im2racaminti 2ituminoase si pietruire de strazi# sat Independenta
# Construire statie de epurare si canalizare# sat Independenta