Sunteți pe pagina 1din 13

Exerciii i probleme

P1. Dispunei de urmtoarele date : capital social subscris nevrsat: 500.000lei; capital social
subscris vrsat: 10.000lei; prime de emisiune: 2.000lei; prime de conversie a obligaiunilor n aciuni:
1.000lei; rezerve din reevaluare: .000lei; rezerve legale: !.000lei; rezultatul reportat "#d$: %.000lei;
rezultatul e&erciiului "#c$: 5.000lei; repartizarea pro'itului: 5.000lei; subvenii pentru investiii:
(.000lei; aciuni proprii: 2.000lei; pierderi legate de emiterea) rscumprarea) v*nzarea) cedarea cu titlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii: !.000lei.
Calculai capitalurile proprii n conformitate cu prevederile OMFP 3055/200!
"Capitalul #ub#cri#
nevrsat 500!000
vrsat $0!000
"Prime de capital
prime de emisiune 2!000
prime de conversie a obligaiunilor n aciuni $!000
"%e&erve din reevaluare !000
"%e&erve le'ale (!000
)*c iuni proprii 2!000
"C+ ti'uri le'ate de
in#trumentele de capitaluri
proprii
)Pierderi le'ate de in#trumentele
de capitalurile proprii
(!000
"Profit reportat ,#old creditor-
)Pierdere reportat. ,#old debitor- /!000
"Profitul exerci iului financiar
,0old creditor-
5!000
)Pierderea exerci iului financiar
,0old debitor-
)%eparti&area profitului 5!000
1Capitaluri proprii 5$2!000
+apital social
,Prime de capital
,-ezerve din reevaluare
,-ezerve
,-ezerve din conversie
.-ezultat reportat
.-ezultatul e&erci iului 'inanciar
/-epartizarea pro'itului
/0c iuni proprii
.+* tiguri sau pierderi recunoscute ca elemente de capitaluri proprii
,1nterese care nu controleaza....
2+apitaluri proprii
1
P2! 3 societate emite la 01.01.4 un numr de 1)000 de obligaiuni) cu dob*nd 125; valoarea
nominal este de 1)000 lei6obligaiune) preul de emisiune este de 00 lei6obligaiune) durata de
rambursare este de 5 ani; mprumutul se ramburseaz prin anuiti constante la s'*r7itul 'iecrui an.
Calculai anuitatea2 ntocmii planul de rambur#are a mprumutului 3i contabili&ai plata
anuit.ii n primul an conform OMFP 3055/200!
Daca se 'olosesc anuitatile constante) in 'iecare an se ramburseaza o suma constanta 'ormata din rata
creditului si dobanda. +alculul anuitatii are la baza 'ormula:
0 2 "+ & r$ 6 81 9 "1 , r$
/n
:) unde:
0 2 anuitatea de rambursat
+ 2 imprumutul rambursat la valoarea actuala
r 2 rata dobanzii
n 2 durata imprumutului
a$ calculul anuitatii
0 2 "1.000.000 & 125$ 6 81 9 "1 , 125$
/5
: 2 2;;.<0 lei
b$ planul de rambursare a imprumutului
*ni *nuitate 4obanda %ata imprumutului
0old rama# datorat la
inceput de an
1 2;;.<0 1.000.000 & 125 2
120.000
2;;.<0 9 120.000 2
15;.<0
1.000.000
2 2;;.<0 %<2.51 & 125 2
101.111
2;;.<0 9 101.111 2
1;!.2%
1.000.000 9 15;.<0 2
%<2.51
( 2;;.<0 !!!.2( & 125 2
;.55
2;;.<0 9 ;.55 2
1;.<5<
%<2.51 9 1;!.2% 2
!!!.2(
< 2;;.<0 <!%.%( & 125 2
5!.2!1
2;;.<0 9 5!.2!1 2
221.1<%
!!!.2( 9 1;.<5< 2
<!%.%(
5 2;;.<0 2<;.!1 & 125 2
2.;2(
2;;.<0 9 2.;2( 2
2<;.!1 "apro&.$
<!%.%( 9 221.1<% 2
2<;.!1
5O5*6 $!000!000 0
c$ plata anuitatii in primul an
5 2 5121 2;;.<0 lei
1!1 15;.<0 lei
!!! 120.000 lei
P3. 3 societate cumpr un utila= 7i l pune n 'unciune n data de 0<.0(.4) costul 'iind de (0.000
lei) utila=ul 'iind amortizat liniar pe o durat de 5 ani.
2
7ntocmii tabloul de amorti&are 3i contabili&ai amorti&area pentru primul an2 conform OMFP
3055/200!
3>?P (.0556200 precizeaza "#ectiunea %.-eguli de evaluare 9 0rt.112) alin.1$: Entitatile
amortizeaza imobilizarile corporale utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare:
a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume
fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora.
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala.
@aloarea amortizabila 2 (0.000 lei
Data inceperii amortizarii 2 01.0<.4
Durata de amortizare 2 5 ani
0mortizarea anuala 2 (0.000 lei 6 5 ani 2 !.000 lei
0$!08!9 : 3$!$2!9 (!000 x /$2 1 8!500 lei
9"$ (!000 lei
9"2 (!000 lei
9"3 (!000 lei
9"8 (!000 lei
0$!0$!9"5 : 3$!03!9"5 (!000 x 3/$2 1 $!500 lei
!%11 2 2%1( <.500 lei
P8. 3 societate ncaseaz n data de 15.12.4 suma de !)000 lei reprezent*nd cAiria anual) din care
1)000 lei este a'erent anului 4.
Care e#te nre'i#trarea contabil. efectuat. la de#c;iderea exerciiului 9"$2 conform OMFP
3055/200<
a$ incasarea cAiriei pe 15.12.4
@enituri a'erente perioadei curente 2 1.000 lei
@enituri a'erente perioadei contabile viitoare 2 5.000 lei
Ba 15.12.4) sumele incasate in avans sunt inregistrate direct in conturile de regularizari ca datorii:
5121 2 5 !.000 lei
;0! 1.000 lei
<;2 5.000 lei
b$ la descAiderea e&ercitiului 4,1) se soldeaza contul <;2
<;2 2 ;0! 5.000 lei
P5. Dispunei de urmtoarele in'ormaii:
0imbol
cont
4enumire cont 0um.
(
!01 +Aeltuieli cu materiile prime 1< 000
!0< +Aeltuieli privind materialele nestocate 000
!0; +Aeltuieli privind mr'urile 11 000
!11 +Aeltuieli cu ntreinerea 7i reparaiile !00
!12 +Aeltuieli cu redevenele) locaiile de gestiune 7i cAiriile 10 !00
!1( +Aeltuieli cu primele de asigurare 200
!22 +Aeltuieli privind comisioanele 7i onorariile 1 500
!2( +Aeltuieli de protocol) reclam 7i publicitate <00
!2; +Aeltuieli cu serviciile bancare 7i asimilate 1 (10
!(5 +Aeltuieli cu alte impozite) ta&e 7i vrsminte asimilate % 5%0
!<1 +Aeltuieli cu salariile personalului (0 000
!<51 +ontribuia unitii la asigurrile sociale 5 000
!<52 +ontribuia unitii pentru a=utorul de 7oma= 2 500
!5< Pierderi din creane 7i debitori diver7i 1 000
!5%1 Despgubiri) amenzi 7i penaliti 1 (00
!5%( +Aeltuieli privind activele cedate 7i alte operaii de capital 1 000
!!< +Aeltuieli privind investiiile 'inanciare cedate 200
!!5 +Aeltuieli din di'erene de curs valutar (00
!!! +Aeltuieli privind dob*nzile ;00
!!; +Aeltuieli privind sconturile acordate <00
!%11 +Aeltuieli de e&ploatare privind amortizarea imobilizrilor 15 5%0
!%12 +Aeltuieli de e&ploatare privind provizioanele < 000
!%1< +Aeltuieli de e&ploatare privind a=ustrile pentru deprecierea
activelor circulante
2 !00
!%!( +Aeltuieli 'inanciare privind a=ustrile pentru pierderea de
valoare a imobilizrilor 'inanciare
< 000
!1 +Aeltuieli cu impozitul pe pro'it <12%
;01 @enituri din v*nzarea produselor 'inite ;0 000
;0< @enituri din lucrri e&ecutate 7i servicii prestate 12 000
;0! @enituri din redevene) locaii de gestiune 7i cAirii (00
;0; @enituri din v*nzarea mr'urilor (! (00
;11 @enituri a'erente costurilor stocurilor de produse (1 1;0
;21 @enituri din producia de imobilizri necorporale 2 %00
;<11 @enituri din subvenii de e&ploatare a'erente ci'rei de a'aceri < 000
;5%( @enituri din v*nzarea activelor 7i alte operaii de capital 2 000
;5%< @enituri din subvenii pentru investiii 2 500
;5%% 0lte venituri din e&ploatare 500
;!( @enituri din creane imobilizate 150
;!% 0lte venituri 'inanciare (50
;%!( @enituri 'inanciare din a=ustri pentru pierderea de valoare a
imobilizrilor 'inanciare
200
Calculai 3i interpretai indicatorii din tabloul #oldurilor intermediare de 'e#tiune!
$- Mar=a comercial. : e&prim per'orman a activit ii de cumprare pentru v*nzare sub 'orma
di'eren ei dintre pre ul de v*nzare i costul de cumprare al mr'ii.
MC= Venituri Contul !"!) # Cheltuieli Contul $"!) 2 (!.(00 9 11.000 2 25.(00 lei
2- Produc ia exerci iului ,PE- 9 dezvluie per'orman a activit ii de produc ie sub 'orma
produc iei v*ndute) produc iei de imobilizri i produc iei stocate.
<
%E = &rupa !" exclusi' !"!) ( &rupa !) * &rupa !+
PC 2 ;0.000 "+t.;01$ , 12.000 "+t. ;0<$ , (00 "+t. ;0!$ , (1.1;0 "+t. ;11$ , 2.%00 "+t. ;21$ 2
11!.2;0 lei
3- >aloarea ad.u'at. ,>*- 9 de'ine te cre terea sau crearea de valoare rezultat din utilizarea
'actorilor de produc ie "munc i capital$ peste valoarea consumurilor de materii prime) materiale i
servicii 'urnizate de ter i.
VA = MC * %E # &rupa $" exclusi' $"!) # &rupa $) # &rupa $+
@0 2 25.(00 , 11!.2;0 9 1<.000 "+t !01$ , .000 "+t. !0<$ , !00 "+t. !11$ , 10.!00 "+t. !12$ ,
200 "+t.!1($ , 1.500 "+t. !22$ , <00 "+t. !2($ , 1.(10 "+t. !2;$ 2 10(.!0 lei
8- Excedent brut din exploatare ,E?E- 9 e&prim sursa sau acumularea brut rezultat din
activitatea de e&ploatare destinat men inerii i dezvoltrii poten ialului productiv al ntreprinderii)
remunerrii capitalurilor utilizate i a statului.
E,E = VA * &rupa !"- # &rupa $. # &rupa $-
CDC 2 @0 , <.000 "+t. ;<11$ 9 %.5%0 "+t.!(5$ 9 (0.000 "+t. !<1$ 9 5.000 "+t. !<51$ /2.500 "+t.
!<52$ 2 !1.%%0 lei
5- %e&ultatul din exploatare ,%E- / evalueaz rentabilitatea economic a unei ntreprinderi i
corespunde activit ii normale i de baz privind Eproduc iaF de acumulare.
/E = E,E * &rupa !0 * Ct. !1) # Ct. $1) # &rupa $0
-C 2 CDC , 2.000 "+t. ;5%($ , 2.500 "+t.;5%<$ , 500 "+t.;5%%$ 9 1.000 "+t.!5<$ 9 1.(00 "+t.!5%1$
9 1.000"+t.!5%($ 9 15.5%0 "+t.!%11$ 9 <.000 "+t.!%12$ 9 2.!00 "+t.!%1<$ 2 <1.<00 lei
A-D=Cp (ecua ie dpdv economic)
A=Cp+D (ecua ie dpdv juridic)
Activ=Pasiv
(- %e&ultatul curent nainte de impo&itare al execi iului ,%C- 9 este mar=a care de'ine te
rentabilitatea activit ii normale i curente "e&ploatare i 'inanciare a ntreprinderii$.
/C = /E * Ven financiare &rupa !$) * Ven fin din a2ust3ri ptr pierederea de 'aloare &rupa !1$)
# Ch financiare &rupa $$) # Ch. fin pri'ind amortizarea i a2ust3rile ptr pierderea de 'aloare &rupa
$1$)
-+ 2 -C , 150 "+t.;!($ , (50 "+t.;!%$ , 200 "+t. ;%!($ 9 200 "+t. !!<$ 9 (00 "+t.!!5$ 9 .;00
"+t. !!!$ 9 <00 "+t. !!;$ 9 <.000 "+t. !%!($ 2 2;.500 lei
@- %e&ultatul extraordinar ,%ext- 9 sintetizeaz rezultatul sub 'orm de pro'it sau pierdere dega=at
de activitatea cu caracter e&traordinar a ntrprinderii care se re'er la opera iuni de gestiune sau de
capital) dup caz.
/ext. = Ven ext # Ch ext
5
-e&t 2 0
/- %e&ultatul execi iului ,%ex- 9 e&prim pro'itul sau pierderea net a ntrprinderii luat n
totalitatea sa.
/ex.= /C(/ext # 4mpozitul pe profit Ct. $5))
-e& 2 2;.500 9 <.12% "+t. !1$ 2 2(.(;2 lei
P(! Precizai care sunt condiiile pentru ca un activ s fie recunoscut n ilan ca imoilizare
corporal! conform "A# $%&
+on'orm 10# 1!) pentru ca un activ sa 'ie recunoscut ca imobilizare corporala) se impun doua
conditii a 'i respectate:
/ activul poate aduce bene'icii economice viitoare pentru intreprindere "de e&emplu: prin utilizare
in vederea prestarii de servicii sau productiei de bunuri destinate vanzarii) prin scAimbarea sa cu alte
active) prin utilizarea sa pentru decontarea unei datorii) prin repartizare catre actionarii6asociatii
societatii$
/ costul activului poate 'i evaluat "la cost de acAizitie pentru imobilizarile corporale dobandite cu
titlu oneros) la cost de productie pentru imobilizarile corporale produse in cadrul intreprinderii) la
valoarea =usta pentru imobilizarile corporale dobandite cu titlu gratuit$
P@! Care este definiia stocurilor conform "A# ' (
#tocurile sunt active de inute pentru: a 'i v*ndute pe parcursul des' urrii normale a activitatii;
n curs de productie n vederea unei v*nzari n aceleasi conditii ca n cazul anterior sau sub 'orma de
materii prime) materiale si alte consumabile ce urmeaza 'i 'olosite n procesul de productie sau pentru
prestarea de servicii.
#tocurile includ:
/ bunurile cumparate si revandute 'ara nicio trans'ormare
/ materialele care intra in productia de bunuri 'abricate
/ produsele 'inite si productia in curs de e&ecutie
/ costul serviciilor e&ecutat de un prestator de servicii) pentru care intreprinderea nu a inregistrat
inca venitul a'erent
P/. Definii urmtorii termeni conform "A# $') datorii privind impozitul am*nat! creanele
privind impozitul am*nat! diferene temporare deductiile! diferene temporare impozaile! aza
fiscal a unui activ! aza fiscal a unei datorii&
4atorii privind impo&itul am+nat 9 sunt reprezentate de valorile impozitului pe pro'it pltibile
n perioadele contabile viitore) n ceea ce prive7te di'erenele temporare impozabile.
!
Crean ele privind impo&itul am+nat 9 sunt reprezentate de valorile impozitului pe pro'it)
recuperabile n perioadele contabile viitoare) n ceea ce prive7te di'erenele temporare deductibile)
reportarea pierderilor 'iscale ne'olosite i reportarea creditelor 'iscale ne'olosite
Di'erenta temporara este di'erenta intre valoarea economica "contabila$ a unei creante sau datorii
din bilant si baza lui 'iscala. Di'erentele temporare pot 'i:
4iferen e temporare deductibile 9 vor genera sume deductibile n determinarea pro'itului
impozabil al e&erciiilor viitoare atunci c*nd valoarea contabil a creanei6datoriei va 'i
ncasat6decontat. Gn bilan acestea vor 'i nregistrate ca 7i crean cu impozitul pe pro'it am*nat.
4iferen e de timp impo&abile : vor genera sume impozabile n determinarea pro'itului
impozabil al e&erciiilor viitoare atunci c*nd valoarea contabil a creanei6 datoriei va 'i
ncasat6decontat. Gn bilan acestea vor 'i nregistrate ca datorie cu impozitul pe pro'it am*nat.
?a&a fi#cal. 9 a unui activ #au a unei datorii este valoarea atribuit acelui activ sau a acelei
datorii n scopuri 'iscale.
P. Care sunt condiiile pentru ca un venit s fie recunoscut ca venit din v*nzarea mrfurilor!
conform "A# $+(
@eniturile din vanzarea bunurilor vor 'i recunoscute in momentul in care au 'ost indeplinite toate
conditiile urmatoare :
a$ entitatea a trans'erat cumparatorului riscurile si avanta=ele semni'icative ce decurg din
proprietatea asupra bunurilor;
b$ entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar 'i 'acut/o ) in mod normal)
in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul e'ectiv asupra lor;
c$ marimea veniturilor poate 'i evaluata in mod credibil;
d$ este probabil ca bene'iciile economice asociate tranzactiei sa 'ie generate catre entitate si
e$ costurile tranzactiei pot 'i evaluate in mod credibil.
P$0& C*nd treuie recunoscut o imoilizare necorporal conform "A# ,+ (
+on'orm 10# (%) o imobilizare necorporala trebuie recunoscuta doar daca:
/ activul este controlat de o entitate ca rezultat al unor evenimente trecute
/ entitatea se asteapta ca activul sa genereze bene'icii economice viitoare
/ costul activului poate 'i masurat in mod credibil
/ activul poate 'i separat de 'ondul comercial
;
P$$! Definii urmtorii termeni n conformitate cu prevederile "A# ,- ) provizion! datorie
contin.ent! activ contin.ent&
Provizion / este de'init ca 'iind o datorie incerta din punct de vedere al perioadei de e&igibilitate
sau al valorii; un provizion va 'i re'lectat in contabilitate numai in momentul in care o intreprindere are
o obligatie curenta "legala sau implicita generata de un eveniment anterior$) este probabil ca o iesire de
resurse care sa a'ecteze bene'iciile economice sa 'ie necesara pentru a onoroa obligatia respectiva)
poate 'i realizata o estimare relevanta a valorii obligatiei.
Datorie contin.ent / reprezinta o obligatie potentiala) aparuta ca urmare a unor evenimente
trecute si a carei e&istenta va 'i con'irmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor
evenimente viitoare nesigure) care nu pot 'i in totalitate sub control intreprinderii #0H o obligatie
curenta) aparuta ca urmare a unor evenimente trecute) dar care nu este recunoscuta deoarece nu este
sigur ca vor 'i necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei obligatii sau valoarea obligatiei nu
poate 'i evaluata su'icient de relevant.
Activ contin.ent - reprezinta acel activ potential care apare ca urmare a unor evenimente
anterioare si a carui e&istenta va 'i con'irmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor
evenimente viitoare nesigure) care nu pot 'i in totalitate sub controlul intreprinderii "de e&emplu: o
creanta ce constituie obiectul unui proces in care este implicata intreprinderea si al carui rezultat este
incert$.
P$2! 3 societate cumpara pe data de 1 octombrie 200! un certi'icat de depozit cu scadenta la < luni)
adica pe (1 ianuarie 200;. @aloarea certi'icatului este de 50000 ron iar rata anuala a dobanzii este de
5 calculate liniar. +omisionul de ridicare este de 15 iar certi'icatul este pastrat pana la scadenta. +are
este valoarea ratei lunare a dobanzii e'ectiveI
a$ 0.0000<5 ; b$ 1.01;5 ; c$0.01;5 ; d- 0!008A
calcularea dobanzii pe < luni: 50 000 & 5 & <612 2 1500 lei
calcularea comisionului de ridicare: "50.000 , 1500$ & 15 2 515 lei
dobanda e'ectiva: 1500 9 515 2 %5 lei
rata lunara e'ectiva a dobanzii: r 2 %5 6 50 000 & J 2 0)00<5
P1(. ?ie societatea > cotata la bursa. 0ceasta cumpara (000 actiuni proprii de pe piata cu un pret
unitar de 150 -34 si apoi le anuleaza. #tiind ca valoarea nominala unitara este de 120 -34) e'ectele
acestei tranzactii vor 'i:
a. 3 iesire de numerar si o diminuare de capital social de (!0000 -34
b. 3 iesire de numerar si o diminuare de capital social de <50000 -34
c! O ie#ire de numerar de 850000 %O9 #i o diminuare de capital #ocial de 3(0000 %O9
d. 3 iesire de numerar si o diminuare de capital propriu de <50000 -34.
-ascumpararea actiunilor proprii: 150 lei & (.000 actiuni 2 <50.000 lei
%
0nularea actiunilor proprii "diminuarea capitalului social$: 120 lei & (.000 actiuni 2 (!0.000 lei
P1<. #e 'ac urmatoarele a'irmatii in legatura cu contabilitatea 'inanciara "+?$ si contabilitatea de
gestiune"+K$. Hna dintre a'irmatii nu este corecta. +areI
a$ 1n'ormatiile +? sunt publice) cele ale +K sunt con'identiale;
b$ +? asigura in'ormatiile necesare intocmirii situatiilor 'inanciare; +K asigura in'ormatiile necesare
'undamentarii deciziilor interne privind gestiunea intreprinderii;
c$ #copul +? este de a determina periodic situatia patrimoniului) precum si rezultatul global al
e&ercitiului; scopul +K il constituie determinarea si cunoasterea rezultatelor analitice necesare
conducerii;
d- CF e#te obli'atorie #i are la ba&a norme unitareB CC nu e#te obli'atorie #i nu are la ba&a
norme unitare!
P15. +are dintre a'irmatiile de mai =os nu e&prima o realitate in legatura cu metoda inventarului
permanent ">1P$ si metoda inventarului intermitent ">11$ de evidenta a stocurilorI
a- *tat in MDP2 cat #i in MDD #tocurile finale #e calculea&a #i inre'i#trea&a dupa aceea#i
metodolo'ieB
b$ 1n >1P 'iecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe
sortimente de stocuri; in >11 in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile 'inale si cele initiale;
c- MDP apartine metodolo'ic contabilitatii de 'e#tiune2 iar MDD contabilitatii financiareB
d- Dn MDP ie#irile de #tocuri de materiale #e contabili&ea&a pe #eama c;eltuielilor ,ma=orare de
c;eltuieli-2 iar ie#irile de produ#e pe #eama veniturilor ,mic#orare-B in MDD intrarile #i ie#irile de
#tocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare!
P1!. 1n ianuarie 4 societatea primeste 'actura de energie electrica pentru perioada 15.12.4/1 9
1<.01.4 in suma de 1.<00 lei) L@0 2<5. +are sunt inregistrarile contabile ocazionate de aceasta
tranzactie) atat in 4) cat si in 4,1.
inregistrari in anul 4/1:
5 2 <0% 52.00 lei
$"0
--+1
;!;);< lei "1.<00 lei6(1 zile$ & 1; zile
1%<)2! lei
inregistrari in anul 4
5 2 <01 ;%<.00 lei
$"0 !(2)2! lei "1.<00 lei6(1 zile$ & 1< zile

--+$ 151);< lei


<0% 2 -") 52.00 lei
--+$ 2 <<2% 1%<)2! lei
P1;. 3 societate de comert prezinta urmatoarele in'ormatii la inceputul lunii ianuarie 4: cont (;1 9 #1
1.0;1 lei) cont (;% 9 #1+ 150 lei) cont <<2% / #1+ 1;1 lei. 1n cursul lunii ianuarie societatea se
aprovizioneaza cu mar'uri in valoare de 1.000 lei) L@0 2<5 cota de adaos comercial este de 255.
1ncasarile din vanzarea mar'urilor in aceasta luna sunt de 20<2 lei. 1n luna 'ebruarie societatea se
aprovizioneaza cu mar'uri in suma de 500 lei) L@0 2<5) cota de adaos este de (05. 1ncasarile din
vanzarea mar'urilor in aceasta luna sunt de 1.2<0 lei. 1nregistrai operaiile din lun 7i regularizarea
L@0 la s'*r7itul lunii.
/ aprovizionare cu mar'uri in luna ianuarie
(;1 2 5 1.550 lei
6Marfuri7 -") 89urnizori:
.!16;iferente de pret la marfuri7
--+1 6<VA neexigibila7
1.000 lei
250 lei
(00 lei
--+$
6<VA deductibila7
2 -")
89urnizori:
2<0 lei
/ vanzare in luna ianuarie
5(11 2 5 2.0<2 lei
7Casa in
lei7
;0;7Venituri din 'anzarea marfurilor7
<<2; 7<VA colectata7
1.!<!);; lei
(5)2( lei
/ calcul coe'icient M
M 2 "#1+ (;% , -+ (;%$ 6 8"#1D (;1 9 #1+ <<2%$ , "-D (;1 9 -+ <<2%$: & 100 2 8"150 ,
250$ 6 "1.0;1 9 1;1 , 1.550 / (00$: & 100 2 1%)!05
(;% 2 21.!<!);; & 1%)!05 2 (0!)(0 lei
/ descarcarea gestiunii
5 2 (;1 2.0<2 lei
!0; 6Cheltuieli pri'ind marfurile7
(;%6;iferente de pret la marfuri7
<<2%6<VA neexigibila7
6Marfuri7 1.(<0)<; lei
(0!)(0 lei
(5)2( lei
/ regularizare L@0 la s'arsitul lunii ianuarie
10
<<2; 2 5 (5)2( lei
6<VA colectata7 <<2! 6<VA deductibila7
<<2( 6<VA de plata7
2<0 lei
155)2( lei
/ aprovizionare cu mar'uri in luna 'ebruarie
(;1 2 5 %0! lei
6Marfuri7 -")89urnizori:
.!16;iferente de pret la marfuri7
--+16<VA neexigibila7
500 lei
150 lei
15! lei
--+$
6<VA deductibila7
2 -")
89urnizori:
120 lei
/ vanzari in luna 'ebruarie
5(11 2 5 1.2<0 lei
7Casa in
lei7
;0; 7Venituri din 'anzarea marfurilor7
<<2; 7<VA colectata7
1.000 lei
2<0 lei
/ calcul coe'icient M
#1D (;1 2 1.0;1 , 1.550 9 2.0<2 2 5;
#1+ (;% 2 150 , 250 9 (0!)(0 2 ();0
#1+ <<2% 2 1;1 , (00 9 (5)2( 2 ;5);;
M 2 "#1+ (;% , -+ (;%$ 6 8"#1D (;1 9 #1+ <<2%$ , "-D (;1 9 -+ <<2%$: & 100 2 "();0
, 150$ 6 8"5; 9 ;5);; , %0! 9 15!$: & 100 2 21)1(5
(;% 2 1.000 & 21)1(5 2 211)(0 lei
descarcarea gestiunii
5 2 (;1 1.2<0 lei
!0;
(;%
<<2%
;%%);0 lei
211)(0 lei
2<0 lei
/ regularizare L@0 la s'arsitul lunii ianuarie
<<2; 2 5 2<0 lei
6<VA <<2! 6<VA deductibila7 120 lei
11
colectata7 <<2(6<VA de plata7 120 lei
P1%. 1n luna N a e&ercitiului 4) societatea 0 primeste materii prime de la un 'urnizor 'ara 'actura)
evaluate la pretul de 1.000 lei) L@0 2<5. 1n luna O se primeste 'actura: pretul de cumparare 1.200
lei) L@0 2<5. +are sunt inregistrarile contabileI
(01

2 <0% 1.000 lei
<<2% 2 <0% 2<0 lei
/ primirea 'acturii in luna O
5 2 <01 1.<%% lei
(01
<<2!
1.200 lei
2%% lei
(01 2 <0% /1.000 lei
<<2% 2 <0% /2<0 lei
P1. 3 societate acAizitioneaza de la 'urmizori mar'uri con'orm 'acturii: pret de cumparare 1.000 lei)
rabat 25) remiza (5) scont de decontare 15) L@0 2<5. Daca adaosul comercial practicat este de
205) care va 'i pretul de vanzare 7i 'ormulele contabile de acAizitia 7i vanzarea mar'urilor.
@aloarea bruta a mar'urilor 1.000 lei
/ -abat 25 "1.000 lei & 25$ / 20 lei
/ -emiza (5 "1.000 lei & 20 lei$ & (5 / 2)<0 lei
2 @aloare neta comerciala 2 50)!0 lei
/ #cont de decontare "50)!0 lei & 15$ / )51 lei
2 @aloare neta 'inanciara / <1)0 lei
/ 0cAizitia mar'urilor de la 'urnizor si inregistrarea adaosului comercial "50)!0 & 205$
(;1 2 5 1.<1<)< lei
-")
.!1
--+1
50)!0 lei
10)12 lei
2;();; lei
--+$ 2 -") 22%)1< lei
/ inregistrarea scontului obtinut
<01 2 ;!; )51 lei
/ regularizare L@0 a'erenta scontului obtinut ")51 lei & 2<5$
<<2 2 <01 /2)2% lei
/ plata 'acturii prin banca
12
<01 2 5121 1.1!)2( lei
/ vanzare mar'uri
5(11 2 5
;0;
<<2;
1.<1<)< lei
1.1<0);2 lei
2;();; lei
/ descarcarea gestiunii
5 2 (;1 1.<1<)< lei
!0;
(;%
<<2%
50)!0 lei
10)12 lei
2;();; lei
P20. #e prime7te prin subvenie guvernamental un agregat 'rigori'ic evaluat la !000 lei.
Durata de via util < ani. #e amortizeaz liniar.
+).) 6Echipamente tehnologice
masini, utila2e si instalatii de lucru)7
2 -!0)6=ub'entii
gu'ernamentale pentru
in'estitii6
!.000 lei
$1)) 6Cheltuieli de exploatare
pri'ind amortizarea
imobilizarilor7
2 +1).6Amortizarea
instalatiilor, mi2loacelor
de transport, animalelor
si plantatiilor7
125 lei "!.000 lei 6 <%
luni$
-!0)6=ub'entii gu'ernamentale
pentru in'estitii6
2 !01- 6Venituri din sub'entii
pentru in'estitii6
125 lei
1(