Sunteți pe pagina 1din 23

1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI


FACULTATEA DE LITERE


NCERCARE DE ANTROPOLOGIE A MORII
N SPAIUL URBAN CONTEMPORAN


TEZ DE DOCTORAT

Conductor tiinific:
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu


Doctorand:
Florena Mariana Popescu (Simion)2009
2

ncercare de antropologie a morii
n spaiul urban contemporan
- tez de doctorat - rezumat -

Doct orand:
Fl oren a Mari ana Popescu ( Si mi on)
A mur i est e un f apt nat ur al , a vor bi despr e moar t e est e un act
cul t ur al . Dar abor dar ea numai di nt r - un punct de veder e or i di n cel l al t a
acest ui f enomen est e n mod f at al sor t i t s f i e i ncompl et , pent r u c el
poat e f i l umi nat ( apr oape) per f ect numai di n mai mul t e unghi ur i .
Vom ncepe, de aceea, pr i n a enun a o def i ni i e a mor i i . Di n
punct de veder e bi ol ogi c, est e vor ba de un pr oces i r ever si bi l pr i n car e
t oat e f unc i i l e vi t al e al e unui or gani sm uman, ani mal sau veget al
ncet eaz, ducnd, n t i mp, l a di st r uger ea i di spar i i a ( t ot al a)
cor pul ui mor t . Di n aceast def i ni i e, vom r e i ne ur mt oar el e no i uni :
di spar i i e i i r ever si bi l . Deoar ece acest ea dou sunt cel e car e au f r apat
cel mai put er ni c sensi bi l i t at ea uman i au st at , pr obabi l , l a baza
apar i i ei r i t ur i l or at t de compl exe al e mor i i l a or i ce et ni e de pe gl ob.
Cel e spuse mai sus expl i c de ce una di nt r e pr i nci pal el e
coor donat e al e or i cr ei cer cet r i n domeni ul t i i n el or umane f i e ea
soci ol ogi e, f i l osof i e, f ol cl or sau ant r opol ogi e est e st udi ul at i t udi ni l or
i cr edi n el or l egat e de moar t e. Aceast a est e pest e t ot aceeai di n punct
de veder e bi ol ogi c; ceea ce di f er ns, est e modul de r ecept ar e al
di f er i t el or comuni t i . Est e un post ul at dej a cunoscut c o soci et at e se
def i net e, n cel e mai pr of unde car act er i st i ci al e sal e, pr i n modul n
3
car e se r apor t eaz l a acest f enomen. n cr edi n el e i at i t udi ni l e f a de
moar t e t r ebui e cut at e const ant el e or i cr ei popul a i i , f i e ea ar hai c sau
di nt r e cel e mai dezvol t at e.
St udi i despr e moar t e sunt f oar t e mul t e, numer oi
et nogr af i , f ol cl or i t i , ant r opol ogi , soci ol ogi i , mai al es, i st or i ci ai
ment al i t i l or apl ecndu- se de- a l ungul t i mpul ui asupr a acest ui
f enomen, n aceeai msur nat ur al i cul t ur al . Nu ar t r ebui dect s
enumer m ct eva nume, pr i nt r e car e cel e mai i mpor t ant e ar f i , n
st r i nt at e, Ar nol d van Gennep, Phi l i ppe Ar i s, Mi chel Vovel l e, Jean-
Pi er r e Ver nant , Loui s- Vi ncent Thomas, Vl adi mi r Jankl vi t ch, Edgar
Mor i n, Er nest o de Mar t i no, i ar pent r u spa i ul r omnesc Theodor Bur ada,
Si mi on Fl or ea Mar i an, I on Mul ea, Mi hai Pop, t ef an Lemny, Ovi di u
Br l ea, I on H. Ci ubot ar u, pent r u a nu- i ci t a dect pe c i va di nt r e cei
mai i mpor t an i speci al i t i .
n ce pr i vet e cat egor i i l e soci o- et ni ce avut e n veder e, f ol cl or i t i i
i et nol ogi i s- au apl ecat mai cu seam asupr a soci et i l or de t i p r ur al ,
sau de t i p ar hai c, car e, pr i n i nsol i t ul cul t ur i i l or , i mai al es pr i n mar ea
coer en a r i t ual ur i l or , au at r as ochi ul speci al i st ul ui obi nui t s- l vad
pe Cel l al t ct mai depar t e de el nsui . Le dat or m acest or cer cet t or i
descr i er i compl exe al e mi t ur i l or i r i t ual ur i l or di ver sel or t r i bur i
af r i cane, aust r al i ene sau asi at i ce, descr i er i esen i al e pent r u cunoat er ea
di ver sel or t i pur i de ci vi l i za i i i modur i de gndi r e, sl bat i c sau
l ogi c ( pent r u a pr el ua un t er men al l ui Cl aude Lvi - St r auss) . De
asemenea, se poat e const at a c au f ost f oar t e amnun i t descr i se i
i nt er pr et at e cer emoni al ur i l e i r i t ur i l e l egat e de moar t e i nmor mnt ar e
n t oat e zonel e r ur al e al e Eur opei . ncepnd cu J. G. Fr azer , car e
deschi de cal ea de cer cet ar e t i i n i f i c a acest or f enomene, i pn l a cei
mai cunoscu i et nol ogi act ual i dac n- ar f i s ne r ef er i m dect l a Jean
Cui seni er sau l a Gai l Kl i gman, pent r u st udi ul unui spa i u ext r em de
apr opi at nou t o i au par cel at por i uni di n Eur opa, i nsi st nd asupr a
acel or zone consi der at e mai pr i mi t i ve di n punct de veder e economi c
4
i cul t ur al pent r u c mi r aj ul st r i nul ui , al Cel ui l al t , est e mai
put er ni c n zone pr ecum Bal cani i , r i l e bal t i ce sau ar a Basci l or
descr i i ndu- l e et nogr af i c i i nt er pr et ndu- l e et nol ogi c cul t ur a
t r adi i onal .
Fol cl or i t i i i et nol ogi i apar i nnd acest or zone nu au fcut ni ci ei
excep i e, ar uncndu- i cu t o i i undi el e spr e cul t ur a popul ar a pr opr i ei
r egi uni , pe car e au cer cet at - o, de dat a aceast a cu ochi ul st r i nul ui
apr opi at car e, pe de o par t e, poat e s i nt er pr et eze mai cor ect anumi t e
f enomene car e i sunt f oar t e f ami l i ar e, i ar pe de al t par t e, t ocmai di n
cauza acest ei apr opi er i , s dea o i nt er pr et ar e gr ei t anumi t or f enomene
car e ar f i mai bi ne vzut e de un st r i n. I ndi f er ent ns de j ust e ea mai
mar e sau mai mi c a anal i zel or l or , acet i cer cet t or i au cont r i bui t i ei ,
nt r - o msur esen i al , l a st abi l i r ea pr of i l ul ui et ni c i , bi ne n el es,
f ol cl or i c, al r egi uni l or di n car e pr ovi n.
O abor dar e di f er i t a cul t ur i i , i mai al es a mor i i , au i st or i ci i
ment al i t i l or , car e, pr i n mat er i a st udi at i t ext el e coment at e, t i nd s
se apr opi e mai mul t de zonel e car e, pr i n t r adi i e, sunt consi der at e ca
neapar i nd cul t ur i i popul ar e r ur al e, si ngur a, n opi ni a mul t or
cer cet t or i , suscept i bi l de a pr oduce un si st em coer ent de mi t ur i i de
r i t ual ur i . Ast f el , cer cet t or i ca Mi chel Vovel l e sau Phi l i ppe Ar i s s- au
apl ecat mai al es asupr a i magi nar ul ui mor i i n zonel e ur bane al e
Eur opei Occi dent al e, neat i ngnd del oc ( sau doar n t r eact ) ci vi l i za i a
r ur al a acel ei ai Eur ope.
Tot ui , au apr ut , mai al es n ul t i mi i ani , dest ul de mul t e cer cet r i
car e au ca obi ect mani f est ar ea acest ui f enomen n or a. Nu ar t r ebui
ami nt i t dect Loui s- Vi ncent Thomas, cu al e sal e st udi i pr i n car e
ncear c s ci r cumscr i e o ant r opol ogi e a mor i i i n car e o par t e f oar t e
i mpor t ant o de i ne apl ecar ea asupr a f el ul ui n car e se angr eneaz
r i t ur i l e i cer emoni al ur i l e f unebr e n zonel e ur bane. Consi der m c
l ucr r i l e acest ui aut or sunt esen i al e pent r u n el eger ea f enomenul ui ,
5
ns cu un amendament : Thomas nu anal i zeaz dect soci et at ea
occi dent al vest - eur opean i nor d- amer i can.
Pent r u a st udi a ns un spa i u cum est e cel r omnesc, af l at l a
mi j l oc de r u i bun, t r ebui e l uat e poat e n cal cul el ement e di f er i t e
nt r - o msur mai mi c sau mai mar e de cel e car e sunt val abi l e
pent r u cer cet ar ea n zonel e occi dent al e. n pr i mul r nd pent r u c
or ael e r omnet i sau cel pu i n cel e di n Munt eni a i Mol dova nu au
ca baz de por ni r e bur gur i l e sau cet i l e medi eval e dect pent r u un
pr ocent f oar t e mi c , ci t r gur i l e, vadur i l e comer ci al e dezvol t at e di n
f ost e sat e. Acest f apt d l ocur i l or un pr of i l ment al apar t e, pent r u c est e
vor ba n acest caz de o t r ansf or mar e par i al , cr edem noi a unui mod
de gndi r e r ur al sub i nf l uen a noi l or r el a i i i mpuse de t r ansf or mar ea
sat ul ui n or a.
O al t car act er i st i c a or aul ui gener al , de dat a aceast a est e
et er ogeni t at ea sa. Or aul se car act er i zeaz pr i nt r - un mel anj f r
pr ecedent de cul t e, et ni i i r ase. Fr a cunoat e, nc, amest ecul et ni c
exi st ent n zonel e ur bane al e r i l or occi dent al e, or ael e r omnet i se
car act er i zeaz pr i n et er ogeni t at e i nt er n, adi c pr i n supr apuner ea, pest e
st r at ul l ocui t or i l or vechi , a unor st r at ur i de venet i ci , i ndi vi zi ce s- au
st abi l i t n or ae veni nd de l a sat e ncepnd di n ani i 1960, di n cauza
exodul ui masi v de popul a i e pr ovocat de i ndust r i al i zar ea f or at a r i i
n per i oada comuni st .
n sf r i t , t r ebui e neapr at ami nt i t e i r apor t ur i l e soci al e car e au
l oc nt r - un or a - r apor t ur i medi at e, mai cur nd dect di r ect e, aa cum
est e cazul sat el or . Aceast a f ace ca pr est i gi ul soci al s ai b o i mpor t an
di f er i t f a de l umea r ur al , i ar anoni mat ul , absent di n sat , s f i e o
car act er i st i c pr i nci pal a vi e i i de or a.
Acest e car act er i st i ci pr ezent at e ai ci i mpun ur banul ca obi ect de
st udi u ext r em de compl ex i de i nci t ant pent r u cer cet t or ul apl ecat
asupr a omul ui . I ar moar t ea, car e, se t i e, est e di nt r e t oat e eveni ment el e
di n ci cl ul vi e i i acel a car e se schi mb, di n punct ul de veder e al
6
r i t ual ul ui , cel mai gr eu, capt o i mpor t an nou, l egat , pe de o par t e,
de st at ut ul def unct ul ui i al f ami l i ei sal e, i ar pe de al t par t e, est e
f oar t e put er ni c i nf l uen at de gr upur i l e de popul a i i l ocui t oar e al e
or aul ui . Ar e de f apt l oc un schi mb de i nf or ma i i i obi cei ur i nt r e
cul t ur i uneor i f oar t e di f er i t e. De asemenea, nu t r ebui e ui t at e i nf l uen el e
ext er ne, adi c i mpor t ur i l e de cut ume speci f i ce al t or r i , f apt dat or at
i mpact ul ui mass- medi ei asupr a i ndi vi zi l or i schi mbur i l or de
i nf or ma i e, pe ci el ect r oni ce ( pr i n i nt er medi ul i nt er net ul ui ) nt r e
i ndi vi zi di n r i di f er i t e, neaf l a i adesea del oc n cont act nemi j l oci t .
Di n t oat e acest mot i ve, consi derm c ur banul est e un spa i u ext r em de
of er t ant pent r u cei ce vor s n el eag f el ul n car e sec schi mb, chi ar i
n l umea sat el or , at i t udi ni l e i cr edi n el e r ef er i t oar e l a moar t e.
Pent r u a put ea duce l a bun sf r i t cer cet ar ea aceast a, am f ol osi t
at t met oda anchet ei , ct i pe cea a obser va i ei par t i ci pant e. Est e ns
necesar s pr eci zez c abor dar ea a f ost una emi c, deoar ece apar i n, l a
r ndul meu, medi ul ui pe car e am al es s- l st udi ez, dar i pent r u c am
ncer cat mer eu s m pun n l ocul act an i l or l a di f er i t e f aze al e
cer emoni al ul ui , pent r u a n el ege, at t ct a f ost posi bi l , mot i va i i l e
gest ur i l or l or . Tot ui , deoar ece am ncer cat s pst r ez i di st an a
necesar pent r u a n el ege ceea ce mi se pr ezent a, s i es di n pi el ea mea
ur abn, s j oc st r i nul i s r egsesc mi r ar ea de l ucr ur i l e pe car e l e
vzusem de mul t e or i , abor dar ea mea ar e i o component et i c, absol ut
necesar pent r u acur at e ea anal i zel or f cut e.
O al t pr eci zar e i nt r oduct i v est e aceea c pr i sma pr i n car e am
ncer cat s i nt er pr et m l ucr ur i l e obser vat e est e cea a r el at i vi smul ui
cul t ur al . Mot i vul pent r u car e am al es aceast per spect i v est e acel a c,
di n punct ul de veder e al et nol ogi ei , nu put em s vor bi m despr e
i er ar hi zr i , n soci et i pr i mi t i ve sau ci vi l i zat e, n supr ei or i i i nf er i or i ,
ni ci de val or i zr i ( obi cei ur i bune, obi cei ur i r el e) al e f apt el or i
at i t udi ni l or umane. Nu sus i n c acest e i er ar hi zr i ar f i r el e n si ne, cci
nu sunt , dar opi ni a mea est e c sunt cont r apr oduct i ve di n punct ul de
7
veder e al anal i zei et nol ogi ce. Scopul acest ei a nu est e s f ac
i er ar hi zr i , n r i t ual ur i mai f r umoase or i mai ur t e, compl et e or i
ci obi t e, ci s n el eag de ce anumi t e l ucr ur i se pet r ec nt r - un anumi t
f el i car e est e mot i vul pent r u car e au l oc di f er i t el e t r ansf or mr i n
cazul unor f apt e et nol ogi ce. Cu al t e cuvi nt e, nu evol u i a sau i nvol u i a
cont eaz, ci t r ansf or mr i l e, adapt r i l e l a noi condi i i de exi st en .
E de pr eci zat apoi c t er enul pe car e am al es s desf or
cer cet ar ea est e f or mat di n dou or ae de mr i mi di f er i t e, ambel e ns
apar i nnd sudul ui Munt eni ei ; est e vor ba de Gi ur gi u i Bucur et i . Voi
men i ona n pr i mul capi t ol car e sunt mot i vel e pent r u car e am al es acest e
dou l ocur i , i nu al t el e. Cer t est e ns c r ezul t at el e anal i zel or sunt
apl i cabi l e l a t oat zona Munt eni ei , dar i l a Mol dova, cci acest e
r egi uni sunt dest ul de uni t ar e, at t di n punct ul de veder e al i st or i cul ui
l or , ct i di n cel al st r uct ur i i i or i gi ni i or ael or component e
( maj or i t at ea l or f i i nd l a or i gi ne mi ci t r gur i , sat e mai r sr i t e, nu
neapr at or ae pot r i vi t def i ni i ei cl asi ce a t er menul ui ) .
n sf r i t , mai am de f cut o ul t i m men i une. O si ngur
nmor mnt ar e, l a car e am f ost act ant pr i nci pal , l i pset e di nt r e cel e
anal i zat e n acest st udi u: cea a t at l ui meu, l a car e am pus n pr act i c,
n mod r eal i f r s dor esc, o mar e par t e di nt r e i nf or ma i i l e pe car e l e
pr i mi sem de- a l ungul t i mpul ui i pe car e, n acel e moment e, l e- am
pr i vi t cu al i ochi . Ast f el c, dei nu am i ncl us moment ul pr i nt r e cel e
anal i zat e n l ucr ar ea mea ni ci nu ar f i f ost cu put i n , cci at unci nu
am ac i onat ca un cer cet t or , el mi - a t r ansf or mat , nt r - o oar ecar e
msur , per cep i a ul t er i oar despr e acest f enomen.

nai nt e de a pl eca l a dr um, se cuvi ne s t i m n ce par t e mer gem
i cu ce vom avea de a f ace. De aceea, consi der m absol ut necesar
del i mi t ar ea domeni ul ui de obser va i e i a concept el or de baz. Vom
ncepe pr i n a enun a ce nseamn cul t ur a i vom cont i nua cu di f er en a
8
di nt r e sat i or a, di nt r e ant r opol ogi e i et nol ogi e ur ban, ast f el nct
apar at ul t er or et i c s sus i n osat ur a l ucr r i i .

Vom cont i nua apoi cu o pr ezent ar e pe l ar g a st udi i l or car e au avut
ca t em moar t ea i nmor mnt ar ea n spa i ul r om nesc, de l a Di mi t r i e
Cant emi r i Vasi l i e Popp, pn l a st udi i l e apr ut e n ul t i mul an pe acest
subi ect . Am consi der at acest l ucr u necesar , deoar ece nu se poat e s
f acem abst r ac i e de l ucr r i l e nai nt ai l or , dat or i t cr or a et nol ogi a
r omneasc se af l st adi ul n car e est e acum i cr or a l e dat or m o
enor m par t e di n cunot i n el e pe car e l e- am acumul at n acet i ani
r ef er i t or l a t ema dat .

nai nt e de a i nt r a n anal i za f uner al i i l or n l umea ur ban, consi der
c est e de i nt er es pr ezent ar ea obi cei ur i l or de nmor mnt ar e di n ct eva
sat e l i mi t r of e or aul ui Gi ur gi u, l a car e ne vom r ef er i ca l a un punct zer o
al cer cet r i i . Aceast al eger e est e i mpor t ant , deoar ece ncer cm s
vedem car e sunt schi mbr i l e sur veni t e n model ul f uner ar ur ban, ce ar e
acest a t i pi c, car e sunt conexi uni l e cu r ur al ul , ce anume est e comun
cel or dou r egi uni i unde apar di f er en el e.
A deveni t un l oc comun, di n pcat e, n l umea et nogr af i l or r omni
( i , nu de pu i ne or i , i st r i ni , dar n cazul acest or a pr obl ema est e ceva
mai compl i cat ) s consi der e c si ngur el e zone demne de cer cet at di n
Romni a ar f i cel e di n r egi uni l e mont ane i submont ane, dar ni ci odat
cel e de l a cmpi e. Ol t eni a de j os, cmpi a Munt eni ei , l a f el ca i zonel e
si mi l ar e di n Mol dova, au suf er i t di n cauza l i psei de i nt er es a
et nogr af i l or i f ol cl or i t i l or convi ni c numai n r egi uni l e i zol at e pot
gsi adevr at ul f ol cl or r omnesc, adevr at a t r adi i e nepi er i t oar e i
neal t er at de cont act ul nj osi t or cu al t e semi n i i sau cu ci vi l i za i a
degr adant a or aul ui . Zonel e acest ea nu sunt r el evant e, s- a spus. S- au
pi er dut obi cei ur i l e, s- au or eni zat r ani i s- a ar gument at . Pr i n
ur mar e, nu ar e r ost s mer gem acol o unde nu vom put ea vedea ni mi c, a
9
f ost concl uzi a mul t or cer cet t or i , car e au por ni t de l a pr emi sa c
spa i i l e nei zol at e, cum sunt cmpi i l e, nu pot pst r a t r adi i i , ci se
al i eneaz mai mul t sau mai pu i n r api d, dat or i t devast at or ul ui cont act
cu or aul .
Di n acest e mot i ve i cmpi a Munt eni ei a f ost - i mai est e nc
i gnor at de cer cet t or i i r omni . De cei st r i ni ni ci nu mai vor bi m,
pent r u c acet i a, pr i n f or a l ucr ur i l or , au f ost , nt r - o oar ecar e msur ,
obl i ga i s mear g n acel e r egi uni mai r el evant e di n punct ul de veder e
al t r adi i i l or , adi c mai napoi at e, aa cum l e consi der au cei ce l e
canal i zau cut r i l e. Est e cazul cer cet t oar ei amer i cane Gai l Kl i gman,
dar i al f r ancezul ui Cl aude Kar noouh, ambi i ef ect und cer cet r i n
Mar amur e, i nut de st r vechi t r adi i i , pi t or esc i , mai al es, de o
pr i mi t i vi t at e ocant i de aceea i nci t ant n ochi i occi dent al i l or . Est e
i mposi bi l de cont est at bog i a de i nf or mat i i pe car e o poat e f ur ni za o
r egi une nt r - adevr i zol at , ca Mar amur eul , ns i gnor ar ea al t or zone,
pe mot i v c nu sunt i zol at e sau c sunt cont ami nat e de i nf l uen e
al ogene, nu est e o at i t udi ne pr oduct i v di n punct de veder e t i i n i f i c.
O cer cet ar e de t er en pe car e am ef ect uat - o n var a anul ui 1999 n
ci nci sat e di n sudul j ude ul ui Gi ur gi u car e cor espunde zonei
et nogr af i ce Vl aca a conf i r mat f apt ul c r egi uni l e de cmpi e au f ost
pe nedr ept i gnor at e de ct r e cer cet t or i i r omni . Anchet a a avut dr ept
obi ect cer emoni al ul nmor mnt r i i , r el evnd un compl ex r i t ual f oar t e
bogat car e mai f unc i oneaz ai ci , chi ar dac, aa cum vr em s
demonst r m, t r adi i a est e f ol osi t det aat de ct r e oameni i di n sat .
Acet i a nu se mai r evendi c n mod or gani c de l a t r adi i i l e pe car e
sus i n c l e r espect , di mpot r i v, l e per f or meaz aut omat , de cel e mai
mul t e or i f r s l e cunoasc sensul . Dar aceast a nu est e o si t ua i e
speci f i c doar degr adat ei cmpi i , ci nt r egi i Romni i r ur al e i , s- ar
put ea spune, pr obabi l t ut ur or zonel or r ur al e af l at e n cont act de pr ea
mul t t i mp cu o ci vi l i za i e de t i p ur ban. Sat el e n car e au f ost f cut e
anchet el e sunt ur mt oar el e, n or di nea n car e acest e anchet e au f ost
10
ef ect uat e: Mal u, apar i nnd de comuna Vedea, Put i nei u, Sl obozi a ( car e
est e o comun subur ban) , Oi nacu i Pr undu.
n cazul acest or sat e, se poat e vor bi de o det aar e de t r adi i e, dar
nu i de o r enun ar e l a ea. Oameni i t r i esc n t r adi i e pent r u c aa t i u
( mr t ur i e pent r u aceast a st au numer oasel e r spunsur i de t i pul aa se
f ace, aa am apucat , aa am pomeni t ) , dar nu i pent r u c aa
t r ebui e, n sensul c ei nu mai i nt er nal i zeaz aceast t r adi i e, ci o
r espect doar ca pe o nor m ext er i oar .
Cu t oat e acest ea, vi zi unea asupr a mor i i pe car e o au oameni i
di n aceast zon cont i nu s f i e aceea a unei mor i mbl nzi t e
1
, car e
est e pe depl i n i nt egr at n vi a i , mai mul t , est e de- a dr ept ul necesar
vi e i i . Just e ea acest ei af i r ma i i est e de aj uns s f i e pr obat pr i nt r - o
si ngur expr esi e di n aceast r egi une, pr i n car e se denumet e moment ul
n car e omul ncepe s moar : i nt r n r ost ul mor i i .
Ur meaz apoi ct eva st udi i de caz al e nmor mnt r i i n spa i ul
ur ban.
Soci et i l e t r adi i onal e au f ost mul t t i mp uni cul punct de at r ac i e
pent r u et nol ogi , deoar ece au f ost consi der at e ca f i i nd si ngur el e n
msur s of er e un si st em coer ent de expl i car e a l umi i . Tr i bur i l e
af r i cane sau aust r al i ene, af l at e nt r - un st adi u mai pr i mi t i v, ca i
soci et i l e r ur al e al e Eur opei , au f ost obi ect ul de st udi u pr ef er at al
et nol ogi l or i f ol cl or i t i l or . Or aul , cu t ot ceea ce i er a speci f i c, a f ost ,
l sat , pr i n ur mar e, excl usi v n seama soci ol ogi ei . Modul de or gani zar e
speci f i c acest ui a a f ost , pn r el at i v cur nd, consi der at de et nol ogi ca
f i i nd t ot al di f er i t de ceea ce car act er i zeaz sat ul , o soci et at e
t r adi i onal n gener e, ast f el nct s- a consi der at c anal i za sa nu est e
necesar ; de al t f el , or aul ui i - a f ost chi ar negat or i ce coer en ,
deoar ece, n mod t r adi i onal , cer cet ar ea et nol ogi c l - a vzut ca o
adunar e nt mpl t oar e, i ncoer ent , de i ndi vi zi , ca o col ect i vi t at e

1
Conf or m cat egor i zr i i pe car e o f ace Phi l i ppe Ar i s n Omul n f a a mor i i ,
Bucur e t i , Mer i di ane, 1997.
11
( Gesel l schaf t ) , opus comuni t i i ( Gemei nschaf t ) f oar t e bi ne st r uct ur at e
pe car e o f or meaz i ndi vi zi i apar i nnd acel ui ai sat sau t r i b.
Cu t oat e acest ea, di st i nc i a r espect i v t r ebui e modul at , mai al es
n cazul or ael or vechi , cu o mar e coer en i nt er n, dar i n cazul
f or mel or de or gani zar e ur ban mai noi sau mai ext i nse. De al t f el , nc
de l a sf r i t ul secol ul ui al XI X- l ea au exi st at voci car e au pl edat pent r u
i ncl uder ea or aul ui n cer cet r i l e f ol cl or i t i l or . Ast f el , Paul Sbi l l ot ,
cel ebr ul f ol cl or i st f r ancez, r ecomanda f ol cl or i t i l or , nc n pr i mi i ani
ai secol ul ui al XX- l ea, s se apl ece asupr a f ol cl or ul ui br esl el or ,
met eugar i l or ur bani . Est e adevr at c ndemnul su nu a f ost ascul t at ,
n Fr an a, dect abi a di n a doua j umt at e a deceni ul ui opt al secol ul ui .
n ce pr i vet e si t ua i a de l a noi , put em ci t a cazul l ui G. Dem.
Theodor escu, car e a cul es mul t f ol cl or de l a bucur et eni ( l ut ar i ,
buct ar i sau sol da i ) , ns cu amendament ul c i nf or mat or i i si er au de
f apt r ani , car e apar i neau, deci , n t ot al i t at e ment al i t i i r ur al e. De
asemenea, Ovi d Densusi anu r ecomanda dej a s nu se negl i j eze t r adi i i l e
ur bane.
ns, n ci uda acest or ndemnur i dest ul de t i mpur i i , f ol cl or i st i ca
i et nol ogi a au negl i j at , dup cum am men i onat , or aul ca obi ect de
st udi u speci f i c. Pr i mel e cer cet r i , empi r i ce, apar i n t ot soci ol ogi l or ,
car e ns ncep s vad l ucr ur i l e di nt r - o per spect i v ant r opol ogi c. Est e
vor ba despr e aa- numi t a coal de l a Chi cago, ai cr ei r epr ezent an i
pun l a punct , nc di n ani i 1920, o met od de cer cet ar e a or aul ui
bazat pe anal i za st r uct ur i i gr upur i l or de mar gi nal i ( emi gr an i , bandel e
de car t i er et c. ) . Tot ui , a t r ecut dest ul de mul t t i mp pn cnd i
et nol ogi a eur opean a deveni t i nt er esat de ceea ce se nt mpl n
or ae. Ast f el , di n ani i 1980 ncepe s se mani f est e n ant r opol ogi a
f r ancez o pr eocupar e const ant f a de acest domeni u, apr nd pr i mel e
t eor et i zr i i dezbat er i , una di nt r e acest ea f i i nd chi ar gzdui t de
12
r evi st a L Homme n 1986
2
. n Romni a, n schi mb, dei et nol ogi i
ncep s f i e i nt er esa i de acest domeni u nou t ot n ani i 80, cer cet r i l e
nu i au ampl oar e dect dup 1990, cnd apar at el i er e i pr ogr ame de
cer cet ar e al e mai mul t or f acul t i .
Pr i n ur mar e, consi der m c nu est e i nut i l o ast f el de abor dar e a
or aul ui , mai al es c di f i cul t at ea de cer cet ar e, nt r - un f el , est e mai mar e
n aceast zon, deoar ece avem de- a f ace cu un spa i u de nt l ni r e al
unor ment al i t i ct se poat e de di f er i t e. De al t f el , acest a est e par i ul pe
car e l l anseaz et nol ogi a ur ban, car e nu mai l ucr eaz cu zone coer ent e
i bi ne coagul at e, ci cu r e el e mai mul t sau mai pu i n f l ui de, f or mat e nu
numai di n f ami l i a r est r ns sau cea l r gi t , ci i di n pr i et eni , col egi de
ser vi ci u sau veci ni , i , ca s f ol osi m t er mi nol ogi a pr opus de N. Panea,
cu cmpur i r et i cul ar e de or gani zar e a r el a i i l or l a ni vel ul gr upul ui
3
.
Aj uni n acest punct , consi der m c nu est e i nut i l , nai nt e de a
i nt r a n anal i za pr opr i u- zi s, s pr eci zm car e est e pozi i a acest ui
st udi u, n ceea ce pr i vet e dou mar i t i pur i de abor dar e a ur banul ui .
Est e vor ba de di st i nc i a di nt r e et nol ogi a n or a i et nol ogi a unui or a,
pr opus ncepnd cu ani i 1970. Pr i mul t i p de cer cet ar e se l i mi t eaz l a
anal i za gr upur i l or mar gi nal e, de sr aci sau emi gr an i , n vr eme ce al
doi l ea t i p ar e n veder e col ect i vi t at ea ur ban ca nt r eg
4
. Ambel e modur i

2
Ant hr opol ogi e t at des l i eux, L Homme, Par i s , Navar i n, col l . Le l i vr e de
poche, 1986
3
Ant r opol ogul r omn def i ne t e as t f el r apor t ul di nt r e r e ea i cmp r et i cul ar :
Mai mul t e r e el e f or meaz un cmp r et i cul ar i or i ce s oci et at e s e poat e def i ni
pr i n i nt er ac i unea cmpur i l or s al e r et i cul ar e s ub f or ma acel ui cont i nuum de
r apor t ur i s oci al e bazat e pe i nf or ma i i per s onal e es en i al i zat e, deper s onal i zat e i
f i l t r at e pr i n i nt er medi ul i ns t i t u i i l or s oci al e nt r - un cod s oci al of i ci al . ( Ni col ae
Panea , Zei i de as f al t ant r opol ogi e a ur banul ui , Bucur e t i , Car t ea Romneas c,
Mi ner va, 2001, p. 98 i ur m. )

4
nt r - un ar t i col apr ut n 1997, Mi chel l e de l a Pr adel l e di s t i nge, de al t f el , t r ei
t i pur i de or i ent r i : et nol ogi a or a ul ui , a s oci et i i ur bane n gener al , t i p de
anal i z car e apar i ne, de al t f el , mai cur nd s oci ol ogi ei ; et nol ogi a unei
col ect i vi t i , a unui or a n s peci al ; et nol ogi a n or a , a mar gi nal i l or ; deoar ece
numai ul t i mel e dou t i pur i apar i n demer s ul ui et nol ogi c, nu l e- am avut n
veder e dect pe aces t ea ( Mi chel l e de l a Pr adel l e, Quel ques r emar ques pr opos
de l ant hr opol ogi e ur bai ne, i n Et hnol ogi e f r ancophone de l Amr i que et
d ai l l eur s , Laval , 1997, p. 150- 160, apud N. Panea, op. ci t . , p. 8) .

13
de anal i z compor t o ser i e nt r eag de avant aj e i dezavant aj e. n ceea
ce ne pr i vet e, consi der m ns ca f i i nd mai adecvat pent r u st udi ul
nost r u anal i za de t i p gl obal , car e se r ef er l a or a l uat ca nt r eg, mai
degr ab dect aceea a gr upur i l or mar gi nal e. De al t f el , n or ael e
r omnet i se poat e vor bi dest ul de pu i n despr e gr upur i pr opr i u- zi se de
emi gr an i ( dac nu l um n consi der a i e emi gr a i a i nt er n, di nt r - o par t e
a r i i n al t a, car e l uase un avnt i ncr edi bi l n per i oada comuni st ) ,
f i i nd mul t mai bi ne r epr ezent at f enomenul de mi gr a i e sat - or a. Di n
acest mot i v ne vom apl eca asupr a t ut ur or mani f est r i l or speci f i c ur bane,
f cnd di st i nc i i i compar nd r e el el e f or mat e de l ocui t or i i vechi cu
cel e n car e se or gani zeaz l ocui t or i i noi ai or aul ui .
n conseci n , anal i za noast r va avea n veder e modul n car e se
or gani zeaz di scur sul r i t ual al mor i i i nmor mnt r i i n spa i ul ur ban,
pent r u a obser va dac acest a est e unul coer ent sau nu, dac se poat e
r apor t a l a o comuni t at e sau doar l a un gr up ci r cumst an i al st abi l i l t i ,
de asemenea, pent r u a decel a n ce msur compor t ament ul r i t ual est e
det er mi nat nc de un model t r adi i onal , r ur al sau avem dej a de- a f ace
cu o modal i t at e speci f i c ur ban de r egl ar e a acest or r el a i i .
Ne vom r ef er i apoi l a modal i t i l e t i pi c ur bane de t r at ar e a
cadavr ul ui i de debar sar e de el .
Lumea sat ul ui ar e r ezol vr i t i pi ce pent r u pr obl ema debar asr i i de
cadavr u. Mor t ul est e spl at , mbr cat , dr es, ca s nu devi n st r i goi
( t oat e acest e oper a i uni se f ac de ct r e membr i i f ami l i ei sau
per soanel e car e sunt r ecunoscut e a f i pr i ceput e l a el e) , apoi expus n
camer a cea bun, cu f a a descoper i t ( excep i e f cnd noapt ea) , unde
r mne pn l a nmor mnt ar e.
Lucr ur i l e se schi mb ns at unci cnd vor bi m despr e or a.
Apar t ament el e mi ci , si t uat e uneor i l a et aj e super i oar e, au fcut
di f i ci l per pet uar ea t r adi i ei r ur al e pe car e o cunot eau mul i pr oaspe i
or eni . n pl us, f apt ul c f oar t e mul i oameni mor l a spi t al , i ar
asi st en i i de l a mor g se ocup de t r at ar ea i mbr car ea cadavr ul ui ,
14
au si mpl i f i cat mul t l ucr ur i l e, fcnd mai uoar despr i r ea
f uner al i i l or de spa i ul casei .
n cazul n car e o per soan moar e l a spi t al , acest l ucr u se
pet r ece f r asi gur ar ea i nt i mi t i i . Pr act i c, dac mur i bundul nu se af l
nt r - o r ezer v sau l a r eani mar e, at unci cei l al i paci en i di n sal on sunt
nevoi i s asi st e l a moar t e. n j ur ul cel ui pe moar t e r oi esc medi ci ,
i nf i r mi er e, asi st ent e, car e i i au pul sul , ncear c pr ocedur i l e st andar d
de r esusci t ar e, i acor d ul t i mel e ngr i j i r i . n sec i i l e n car e moar t ea
est e or i cnd posi bi l ( cum ar f i neur ol ogi e sau chi r ur gi e, de exempl u)
i nf i r mi er el e au pr egt i t e l umnr i , pe car e l e apr i nd l a cpt i ul
mur i bunzi l or .
Dup pr oducer ea decesul ui , pot r i vi t r egul i l or spi t al el or , cor pul
ne nsuf l e i t nu est e l uat di n sal on t i mp de dou or e, dar n aceat
per i oad est e dezbr cat de ct r e i nf i r mi er e. Abi a apoi est e dus l a
mor g, de unde r udel e l pot r ecuper a dup 24 de or e. Pr i n ur mar e,
ni mi c di n t ot ceea ce i ne de t r at ament ul apl i cat cadavr ul ui n spa i ul
casei nu mai est e val abi l n acest caz, aceast a nsemnnd c i ncl usi v
pr i veghi ul est e escamot at .
Dei n ur m cu zece ani , mor i i er au r el at i v r ar depui l a capel
n moment ul act ual , aceast a a deveni t un l oc pr ef er at de mul i , ns
l ucr ur i l e nu sunt cl ar del i mi t at e, cci n zonel e l i mi t r of e al e
Bucur et i ul ui i n Gi ur gi u exi st nc mul t e f ami l i i car e i vegheaz
mor i i acas. Est e ns gr eu de spus ct va mai dur a acest l ucr u, cci
pr esi unea cel or l al i , f r i ca di n ce n ce mai mar e de cont act ul cu
moar t ea i , nu n ul t i mul r r nd, dor i n a de a nu se obosi mai mul t
dect t r ebui e i f ac pe oameni , ncet ul cu ncet ul , s se el i ber eze de
mor i . i , n pl us, di n moment ce f i r mel e de pompe f unebr e t i nd s- i
asume di n ce n ce mai mul t e at r i bu i i , est e posi bi l ca, i f r
di r ect i vel e Uni uni i Eur opene ( care, ce- i dr ept , i mpune anumi t e msur i
sani t ar e pent r u t r at ar ea mor i l or ) , pest e 20 de ani acet i a s f i e dui de
15
ct r e f ami l i i di n pr opr i e voi n l a capel , i ar pr i vegher ea s r mn o
car act er i st i c st r i ct r ur al .
n cel e ce ur meaz, ne pr opunem s di scut m despr e nsemnel e
f uner ar e car e se pot obser va n cadr ul or aul ui . Ne vom concent r a,
ast f el , at en i a, asupr a semnel or pr opr i u- zi s f uner ar e exi st ent e n spa i ul
ur ban, dar i asupr a comer ul ui f uner ar , aa cum se pr ezi nt n or a,
deoar ece consi der m c acest e dou pal i er e, l a ni vel vi zual , pot s
r epr ezi nt e i ndi cat or i i mpor t an i pent r u f el ul n car e est e ( nc)
per ceput moar t ea n spa i ul r omnesc.
Vom vor bi , ast f el , despr e cr uci l e puse pe l ocul unde a mur i t
acci dent al o per soan, pe car e, cu un t er men pr el uat de l a Si mi on
Fl or ea Mar i an, l e voi numi sni amene. Di n obser va i i l e pe car e l e- am
f cut pe t er en, am put ut const at a, c obi cei ul acest a est e f oar t e
pr ezent . Mai mul t chi ar , ni ci n per i oada comuni st el nu a di spr ut ,
dei , cel pu i n t eor et i c, mar car ea spa i ul ui publ i c nu put ea s f i e
f cut at unci cu pr ea mar e uur i n . Cr uci , de obi cei di n f i er , se pot
gsi i acum pe mar gi nea dr umur i l or , pr i n sat e sau chi ar n or ae. nt r -
un spa i u al ni mnui , un non- l oc ( ca s pr el um t er menul consacr at
de Mar c Aug) , cum est e mar gi nea car osabi l ul ui , apar i i a unei cr uci
nu er a, n per i oada comuni st , ca i acum, ceva i mposi bi l , o
const r uc i e pent r u car e oameni i s t r ebui asc s cear o aut or i za i e.
Aceeai si t ua i e est e i er a nt l ni t i n sat e, unde del i mi t r i l e nt r e
ul i e nu er au, dup cum nu sunt ni ci ast zi de mul t e or i , or gani zat e
pot r i vi t unui pl an ur bani st i c, i ar ul i el e er au, de obi cei , l sat e n gr i j a
cel or ce l ocui au n zon. Al t a er a ns i est e si t ua i a n i nt er i or ul
or ael or , unde schema st r zi l or , ncepnd cu denumi r ea, al ocar ea
f aci l i t i l or ( canal i zar e, el ect r i f i car e, asf al t ar e) cade n sar ci na
pr i mr i i l or l ocal e. Or , n acest cont ext , nsemnar ea unui spa i u publ i c
cu o mar c apar i nnd exi st en ei pr i vat e nu est e del oc fr i mpor t an .
S f i e oar e vor ba de o i ndecen a mor i i , sau, mai bi ne zi s, a
dur er i i ? Dac ne gndi m l a f el ul n car e f unc i oneaz codur i l e ur bane,
16
di n car e, n gener al , expr i mar ea sent i ment el or ( mai al es a cel or
negat i ve) est e excl us, r spunsul est e unul pozi t i v. Dac ns ne ducem
ct r e zona r ur al , unde moar t ea est e t r i t l a dr umul mar e de ct r e cei
r mai , l ucr ur i l e t i nd s se nuan eze. Am spune c sunt em mai degr ab
n f a a unei ment al i t i car e nc nu s- a despr i ns cu t ot ul de comuni t at e,
di n anun ar ea i i mpl i car ea t ut ur or membr i l or ei n r i t ual ul f unebr u,
dei cadr ul f i zi c i soci al est e cu t ot ul di f er i t de cel al sat ul ui . Cei ce
pl aseaz acest e sni amene n l ocur i publ i ce apar a f ace apel l a
sol i dar i t at ea unei comuni t i car e nu mai exi st , dar pe car e, n mod
par adoxal ei o si mt pr ezent i car e, pr i n chi ar apar i i a r espect i vel or
nsemne, se act i veaz, chi ar dac n mod f ant omat i c, cci membr i i ei nu
se mai ( r e) cunosc n mod cont i ent ca at ar e.
Ne vom opr i n cont i nuar e asupr a r el a i ei vi i - mor i , car e ni se
par e cr eat oar e de sens n ci mi t i r el e r omnet i ( i nu numai , n mod
evi dent , ns n spa i ul r omnesc bal an a par e, l a o pr i m veder e, a se
ncl i na mai put er ni c n f avoar ea ngr i j i r i i memor i ei mor t ul ui dect n
al t e zone) . n ceea ce pr i vet e Bucur et i ul , nu vom avea ns n veder e
ci mi t i r ul Bel l u, dect ca t er men de r ef er i n . At en i a ne- a f ost at r as
mai degr ab de ci mi t i r el e de car t i er al e capi t al ei , unel e di nt r e el e f i i nd
l a or i gi ne ci mi t i r el e sat el or ce au f ost ngl obat e ul t er i or n or a. n ceea
ce pr i vet e Gi ur gi ul , acest a con i ne dou ci mi t i r e vechi i unul nou, a
cr ui vechi ne nu depet e 15 ani .
Ci mi t i r ul , or aul mor i l or , ar e o or gani zar e apr opi at de cea a
unei aezr i a vi i l or ( at t n sat e, ct i l a or a) . Bi ser i ca sau capel a
est e un punct cent r al , de l a ea pl ecnd apr oape t oat e al ei l e, i ar
mor mi nt el e sunt cu at t mai bi ne cot at e ( avnd un pr e de vnzar e mai
bun) cu ct se af l mai apr oape de ea.
Exami nnd un mar e cor pus de ast f el de t ext e, am aj uns l a
concl uzi a c l e put em mpr i n ci nci cat egor i i :

17
1. t ext e pr i n car e vi i i ( sau chi ar def unct ul ) pr ezi nt
condi i i l e mor i i ;
2. i i au r mas bun de l a def unct , expr i m ndu- i
sent i ment el e f a de acest a;
3. t ext e pr i n car e def unct ul se adr eseaz f ami l i ei i / sau
t r ect or i l or ;
4. t ext e ce con i n adr esar ea ct r e Dumnezeu;
5. t ext e n car e sunt r edat e cuget r i or i ci t at e car e nu sunt
neapr at n l egt ur cu moar t ea.

Ti pol ogi a aceast a nu est e, evi dent , nt l ni t mer eu n st ar e pur
pe t er en, nt r e di f er i t el e cat egor i i de t ext e put nd apr ea i nt er f er en e
i chi ar cont opi r i . Di n t i pol ogi a pr ezent at , ne vom apl eca mai al es
asupr a t ext el or car e ncear c s st abi l easc un di al og. n cazul t ext el or
f uner ar e, avem de- a f ace cu o comuni car e n car e r ecept or ul nu est e
dect r ar eor i n mod r eal cel cr ui a i se adr eseaz t ext ul . Am spune,
pr i n ur mar e, c mot i va i a t ext el or de pe monument el e f uner ar e est e
i mpr esi onar ea pot en i al ul ui ci t i t or . Dar acest a t r ebui e at r as, pent r u ca
di n mul i mea de cr uci i mor mi nt e s- l al eag exact pe cel car e
t r ansmi t e mesaj ul . I ar pent r u at r ager ea l ui se pot f ol osi di f er i t e
t act i ci , pr i nt r e cel e mai r eui t e f i i nd amenaj ar ea monument ul ui f uner ar
n aa f el nct s at r ag pr i vi r i l e. I ar ai ci put em vor bi despr e
di f er en a di nt r e mor mnt ul si mpl u, cr i pt a de bet on i mar mur i
cavoul sau casa f uner ar .
Rezumnd cel e spuse r ef er i t or l a acest subi ect , dat el e i
obi ect el e anal i zat e, por ni nd de l a st r at ur i l e mai vechi al e or aul ui ,
cr edem c put em af i r ma c, f r ur m de dubi u, n ceea ce pr i vet e
ar hi t ect ur a ci mi t i r el or i a monument el or f uner ar e asi st m, chi ar i n
cazul cel or de per i f er i e, l a o di semi nar e a model el or t i pi c ur bane
( pr el uat e ns, mul t e di nt r e el e, di n Occi dent ) ct r e zona r ur al .
Sunt em, deci , n f a a unui f enomen i nver s f a de cel const at at n
18
cazul nmor mnt r i i pr opr i u- zi se ( aa cum r ei eea di n dat el e cul ese pe
t er en) : ur banul i nf l uen eaz de dat a aceast a r ur al ul .
Est e un f enomen cu car e ne vom mai nt l ni , cci , dac vor bi m
de i nova i i , nt ot deauna acest ea vor veni di nspr e or a i se vor
r spndi ( sau nu) spr e sat .
De o anal i z speci al vor avea par t e acel e el ement e car e
j al oneaz ur banul di n punct ul de veder e al comer ul ui f uner ar .
Magazi ne i negust or i de pompe f unebr e, f i r me car e pr oduc al i ment el e
r i t ual e ( col aci , pr escur i , par ast ase i chi ar col i v) vor f i pr ezent at e pe
l ar g, ast f el nct s f i e vi zi bi l f el ul n car e el e j al oneaz r i t ual ul
ur ban.
Apoi ne vom apl eca asupr a t ext el or di n f er par el e ce apr eau
nzi ar e i car e, l a un moment dat , se or gani zaser ca un adevr at gen
l i t er ar f unebr u.
Di n punct ul de veder e al con i nut ul ui i al emi t or i l or l or ,
consi der m c f er par el e pot f i mpr i t e n t r ei cat egor i i :
1. anun ur i de deces, f cut e de f ami l i e;
2. condol ean e t r ansmi se de r eude, pr i et eni sau col egi ai
def unct ul ui or i ai r udel or apr opi at e;
3. mul umi r i al e f ami l i ei pent r u condol ean el e t r ansmi se.
n ce pr i vet e anun ur i l e f ami l i ei , acest ea pot l ua dou f or me:
a) f i e sunt conceput e ca ni t e anun ur i pr opr i u- zi se, dest i nat e
adi c n mod expl i ci t ci t i t or i l or , i , n conseci n , pot s con i n
i nf or ma i i despr e dat a i l ocul nmor mnt r i i ;
b) f i e i au f or ma unei el egi i , a unei scr i sor i adr esat e mor t ul ui ,
car e, n apar en , est e dest i nat ar ul t ext ul ui .
n pr i mul caz, anuna ur i l e sunt scr i se l a per soana I sau l a a t r ei a,
n t i mp ce n al doi l ea sunt scr i se l a per soana a I I - a, t ext ul deveni nd
19
adesea n mod expl i ci t l i r i c i l und f or ma unor ver sur i a cr or t em e
dur er ea separ r i i def i ni t i ve de f i i n a i ubi t . Di n acest punct de veder e,
se poat e af i r ma c acest e f er par e se si t ueaz undeva nt r e or a i i l e
f unebr e i boecet el e pr opr i u- zi se, n el e fcndu- se el ogi ul mor t ul ui ,
dar expr i mndu- se mai al es dur er ea pr i ci nui t de di spar i i a sa. n
aceast cat egor i e excel eaz mai al es f er par el e r ef er i t oar e l a decesel e
di n t i mpul Revol u i ei , unel e di nt r e el e f i i nd adevr at e model e de el egi e.
n ceea ce pr i vet e el ogi ul mor t ul ui , am const at at c acest a e
adesea or gani zat pe dou pal i er e: unul se r ef er l a cal i t i l e
pr of esi onal e al e def unct ul ui , i ar cel l al t ar e n veder e cal i t i l e sal e
mor al e, de car e a dat dovad f a de f ami l i e i col egi . I mpr esi a
gener al car e se degaj di n l ect ur a l or est e c aut or i i acest or t ext e au
avut i nt en i a de a cr ea un exempl um, un model de vi a exempl ar .
Concl uzi a l a car e am aj uns, l a capt ul acest ei pr ezent r i est e c
anun ur i l e de deces sau comemor at i ve, aa cum se pr ezi nt n zi ar el e
r omnet i , pot f i pr i vi t e ca t ext e mul t i f a et at e, a cr or mi z e n
acel ai t i mp publ i c i pr i vat . n acel ai t i mp, el e pot f i ci t i t e i di n
per spect i va unei concep i i moder ne asupr a mor i i , r esl bt i ci t i n
acel ai t i mp i nt i mi zat
5
i i ndi vi dual i zat . I ar r i t ul nou, speci f i c
ur ban, poat e f i pus ast f el pus n r el a i e cu f or mel e i r i t ual ur i l e mul t
mai vechi ( bocet el e, de exempl u) , n si aj ul cr or a par e a se pl asa, n
ci uda f apt ul ui c, di n punct de veder e f or mal , est e mpr umut at . Cu al t e
cuvi nt e, ni mi c nu est e t ot al nou, n acest caz, ci nscut sau pr i l ej ui t de
cel e vechi . De al t f el , ant i ci pnd pu i n concl uzi i l e acest ei l ucrr i , s- ar
pr ea c acest a est e chi ar model ul de schi mbar e n cazul r i t ur i l or i
obi cei ur i l or f uner ar e r omnet i .
De o anal i z speci al va avea par t e Ci mi t i r ul Er oi l or Revol u i ei , car e se
r emar c n pei saj ul f uner ar ur ban r omnesc pr i nt r - o sum de
car act er i st i ci speci al e. Mai mul t e car act er i st i ci de ampl asar e i

5
Vezi J ean- Hugues Dchaux, Li nt i mi s at i on de l a mor t , n Et hnol ogi e
f r anai s e, XXX, 2000, 1, p, 153- 162.
20
const r uct i ve ne dau i nf or ma i a c ne af l m n f a a unui l oc conceput ca
mausol eu:
1. l ocul - si t uat n apr opi er ea ci mi t i r ul ui Bel l u ( cel mai i mpor t ant
ci mi t i r or t odox i cat ol i c al Bucur et i ul ui ) i a ci mi t i r ul ui evr ei esc,
pe de o par t e, pr ecum i dest ul de apr opi at de monument ul
sol dat ul ui necunoscut di n par cul Car ol , Ci mi t i r ul Er oi l or Revol u i ei
est e nscr i s, ast f el , nt r - un ansambl u f uner ar coer ent , de mar e
ampl oar e, al Bucur et i ul ui ;
2. spa i ul n si ne est e const r ui t pot ri vi t pr i nci pi i l or ar hi t ect ur i i
of i ci al e: o al ee pr i nci pal , car e duce l a un monument col ect i v,
despar t e bi ser i ca, af l at n st nga, de ci mi t i r ul pr opr i u- zi s, af l at n
dr eapt a; al ei l e ci mi t i r ul ui sunt i el e dr ept e, nesi nuoase, bi ne
separ at e i pi et r ui t e, i ar f i ecar e mor mnt est e del i mi t at de cel el al t e
pr i n i nt er si i i de pi at r ; n pl us, ci mi t i r ul est e pzi t n per manen
de o gar d mi l i t ar ;
n sf r i t , mor mi nt el e n si ne r espect r egul a or i cr ui ci mi t i r
mi l i t ar sau de r zboi : sunt i dent i ce di n punct de veder e st r uct ur al , se
poat e spune chi ar c sunt de ser i e. Toat e cr uci l e sunt i dent i ce; l a f el
i pi et r el e t ombal e. Pe t oat e cr uci l e sunt t r ecut e, n par t ea di nspr e
mor mnt , numel e, ani i i pr of esi a def unct ul ui . Acest f apt d i mpr esi a,
pr obabi l voi t de ar hi t ec i , de nr egi ment ar e. Mor i i di n ci mi t i r ul
Er oi l or , dei sunt n cea mai mar e par t e ci vi l i , au mor mi nt e mi l i t ar e.
Concl uzi a l a car e aj ungem n ur ma cer cet r i i aest ui ci mi t i r est e
c e un spa i u gndi t ca unul de r epr ezent ar e of i ci al a f ost acapar at de
f ami l i i l e def unc i l or i t r ansf or mat , n det al i i l e cel e mai pr of unde al e
sal e, nt r - un l oc de ami nt i r e per sonal a def unc i l or . n acest caz,
ncer car ea de a l ua mor i i de l ng f ami l i i l e l or a f ost , pr obabi l
r esi m i t ca o agr esi une de ct r e acest ea, ca o i nt r uzi une, acccept at cu
gr eu sau del oc, n r i t ur i l e f uner ar e car e ar f i t r ebui t s f i e per f or mat e de
ct r e f ami l i e, nu pr el uat e de of i ci al i t i . Reac i i l e, t r anspuse n act el e
l egat e de mor mi nt e, al e f ami l i i l or l e- am avut n veder e n aceast scur t
21
expuner e i sper c am schi at ndeaj uns cont ur ul unei anal i ze mai
apr of undat e a acest ui f enomen, speci f i c, am spune, spa i ul ui ecl ect i c al
or aul ui .
Am vzut ct r mne di n nmor mnt ar ea t r adi i onal , car e sunt
f or mel e ce sunt speci f i ce ur banul ui , n ce zone acest e a exer ci t at , l a
r ndul su, i nf l uen asupr a r ur al ul ui . Am vzut c n moment ul act ual
t endi n a est e de a si mpl i f i ca di n ce n ce mai mul t r i t ual ul
nmor mnt r i i , pent r u comodi t at ea r udel or .
Un l ucr u pe car e t r ebui e s- l men i onm est e c i ncl usi v
mani f est ar ea zgomot oas a dur er i i est e di n ce n ce mai mar gi nal i zat n
cont ext ul r i t ual ul ui . Per soanel e cu o educa i e medi e sau pest e medi e
consi der c nu est e de bun si m s pl ngi cu hohot e. ncep s se
r spndeasc, dup model occi dent al , i n or ael e noast r e ochel ar i i de
soar e negr i pur t a i l a nmor mnt r i , pent r u a ascunde posi bi l el e
mani f est r i al e dur er i i . Cu al t e cuvi nt e, ncepem s ne conf r unt m cu
t r at ar ea mani f est r i i sent i ment el or negat i ve ca f i i nd i ndecent .
n par al el ns, am put ut obser va de- a l ungul cel or zece ani de
cer cet ar e c apar f or me noi de mani f est ar e a dur er i i , i ar moar t ea, car e
apar ent se r et r age ncet ul cu ncet ul di n vi a a oameni l or , i i a r evana
pr i n pr ezen a n mass- medi a, at t t r adi i onal e ( pr es scr i s,
t el evi zi une) , ct i noi ( i nt er net ) .
n f i nal ul l ucr r i i , vom anal i za f el ul n car e o mobi l i zar e pent r u
or gani zar ea dol i ul ui a apr ut n cadr ul unei comuni t i vi r t ual e f or mat e
n maj or i t at e di n f emei . Nu vom mai i nsi st a acum asupr a r ol ul ui
f emei l or n cadr ul r i t ur i l or f uner ar e r omnet i , dar est e i mpor t ant s
r emar cm f apt ul c aceast coagul ar e n j ur ul unui deces, fcut pr i n
i nt er medi ul unui si t e, se dat or eaz unei comuni t i , vi r t ual e, de f emei .
i sper m c nu est e f oar t e hazar dat s af i r mm c acest l ucr u nu est e
r odul si mpl ei nt mpl r i , ci se nscr i e nt r - o or gani zar e pe r ol ur i a
par t i ci pr i i l a act el e cel e mai i mpor t ant e al e exi st en ei , pe car e pr obabi l
22
membr el e comuni t i i st udi at e i - au nsui t - o, pr i n encul t ur a i e, f r s
f i e neapr at cont i ent e de acest l ucr u.
Aj uni l a f i nal ul acest ei l ucr r i , ne punem nt r ebar ea: n ce
msur se poat e vor bi despr e concl uzi i ? Nu ne- am pr opus s dm un
r spuns def i ni t i v, ci mai degr ab s r adi ogr af i em un f enomen, s punem
accent ul pe f el ul speci f i c n car e se st r uct ur eaz un epi sod ext r em de
i mpor t ant di n vi a a omul ui , nt r - un medi u mai pu i n st udi at pn acum
ceva t i mp de et nol ogi i i ant r opol ogi i r omni ( or aul ) . Fapt ul c, n
numai zece ani , n r ecept ar ea mor i i i or gani zar ea cer emoni al ul ui de
nmor mnt ar e au apr ut schi mbr i del oc negl i j abi l e ne f ace pr uden i n
a af i r ma n mod def i ni t i v anumi t e l ucr ur i . i , l a ur ma ur mei , scopul
ant r opol ogi ei nu est e acel a de a da sent i n e, ci de a n el ege ce se
pet r ece n l ume, pr i nt r e oameni .
n cel e di n ur m, nt r ebar ea ul t i m ( adi c esen i al ) pe car e ne- o
punem l a sf r t i ul acest ui st udi u, est e: n ce msur moar t ea act ual
est e sl bt i ci t sau mbl nzi t ? Rspunsul nost r u est e c s- ar put ea
vor bi despr e o at i t udi ne dubl , n sensul c, dac pr si r ea spa i ul ui
cl du al mor i i mbl nzi t e a nceput s se f ac, n acel ai t i mp, ni ci
i nst al ar ea n zona r ece i ascuns a mor i i sl bt i ci t e nu e dus pn
l a capt ; di n acest punct de veder e, or aul ar put ea f i compar at cu un
cr euzet car e nc nu a r eui t s t opeasc t endi n el e cont r adi ct or i i nt r -
un t ot uni t ar ( i poat e c nu va r eui i poat e c ni ci nu- i pr opune
ast a) ; i ar ai ci , concl uzi a est e una dest ul de seac i di n cat egor i a
l ocur i l or comune: l umea ur ban r omneasc nu est e nc nt r u t ot ul
despr i ns de r ur al ( n mar e par t e i di n cauza al uvi uni l or puse n
mi car e de exi st en a mar i l or combi nat e comuni st e) , dar f or me de
or gani zar e speci f i ce exi st i nu se poat e f ace r apor t ar e l a ea, cel
pu i n di n per spect i va mor i i , doar ca l a o copi e ner eui t i sr ci t a
sat ul ui , ci t r ebui e l uat n consi der a i e f apt ul c or aul est e un spa i u
di nami c, cu vi a pr opr i e, supus unor r i t mur i i i nf l uen e di f er i t e de
cel e n car e se af l sat ul .
23

S-ar putea să vă placă și